Modr Platon do podlah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modr Platon do podlah"

Transkript

1 Modr Platon do podlah Podklad pod dfievûné a laminátové podlahy na betonu Izoluje proti vlhkosti Tlumí nárazy a otfiesy Tlumí kroãejov hluk NOVINKA! Suché a zdravé podlahy

2 Betonové podl Krásnou podlahu Vlhkost, která proniká podkladem je u dfievûn ch podlah pfiíãinou nab krytin z PVC mûïe zniãit vlhkost a hniloba! Dokonce i kdyï podlaha na povrchu vypadá dobfie, skuteãnost vespod mûïe b t zcela jiná. Vysu it konstrukãní vlhkost v podkladním betonu trvá dlouh ãas - ãasto i nûkolik let. Dfievûné a laminátové podlahy spoãívající pfiímo na podkladním betonu jsou proto neustále vystaveny pûsobení vlhkosti. Vlhkost v betonu pûsobí na ná lapnou vrstvu podlahy dlouhodobû a nepozorovanû. Bez pouïití úãinné izolace mûïe b t dfievûná podlaha vlivem vlhkosti z podkladního betonu zcela zniãena a ãasem dochází i ke vzniku plísní a hniloby. V sledkem je pak nepfiíjemn zápach a nezdravé prostfiedí. Vlhkost v konstrukci âas, potfiebn k vyschnutí betonové podlahy, je rûzn. Je to zpûsobeno rozdílnou vlhkostí vzduchu, teplotou i sloïením betonu, takïe se jeho délka velmi tûïko urãuje. Pfiesto i po dlouhodobém vysychání mûïe zbytek vody v betonu zûstat. Následkem je pak po kození nebo zniãení dfievûné podlahy. Zemní vlhkost Spoãívá-li betonová podlaha pfiímo na zeminû, mûïe b t beton vystaven neustálému pûsobení vlhkosti. V tomto pfiípadû patnû provedená izolace proti vlhkosti mûïe zpûsobit váïné kody, které se ukáïí aï ãasem. Kapilární vzlínavost V bezpoãtu pfiípadû nefunguje izolace proti vlhkosti v betonové podlaze tak, aby zabránila kapilární vzlínavosti vody a jejím úãinkûm. Nejãastûji je to následkem patné volby hydroizolace v podlaze.

3 ahy jsou problémové btnání a vydutí, naru ení lepicí vrstvy a tvofiení bublin u podlahov ch Ploché fólie - Ïádné odpovídající fie ení. Nízk difuzní odpor proti tlaku vody v pfiípadû, Ïe beton je nadmûrnû vlhk.. Malá tlou Èka, nev hoda u nerovného povrchu betonu. Vlhkost z podloïí proniká betonem a polyetylenovou folií a v sledkem je zniãená dfievûná podlaha a v skyt plísní.. Nedostateãná ochrana proti kapilární vzlínavosti v podlaze, vystavené kapilárnímu tlaku.. Nestabilizovan stavební polyetylén se odbourává a pfiestává ãasem pûsobit jako izolace proti vlhkosti. 5. Neúãinné proti kroãejovému hluku, netlumí otfiesy - nejsou pruïné. Pohyb vlhkosti Pfiedpokládejme, Ïe relativní vlhkost pod betonovou podlahou je RV = 00 %. Rozdíl mezi vlhkostí v podkladní vrstvû a v místnosti nad podlahou, pfiedstavuje tlak vlhkosti, kterému musí zabránit membrána izolující proti vlhkosti. ÚroveÀ vlhkosti v betonu vzrûstá, je-li odpor membrány proti pronikání vlhkosti pfiíli nízk ve srovnání s tlakem vlhkosti pod podlahou. Kroãejov efekt V mnohaposchoìov ch budovách s betonov mi podlahami jsou ãasto problémy s kroãejov m hlukem. Kroãejov hluk mûïe pûsobit velmi ru ivû, zejména na lidi bydlící v niï ích patrech. Tvrdé podlahy Betonové podlahy jsou velmi tvrdé. Ani tenké dfievûné nebo laminátové plovoucí podlahy poloïené pfiímo na betonu nezaruãují optimální pohodu. Tvrdé podlahy mohou b t pfiíãinou celkové únavy, bolesti zad, kloubû a nohou. NOVINKA! Konec problémû...

4 Platon Podlaha e ení podlahy s trojn Díky nové a jedineãnû fie ené konstrukci - zahrnuje v sobû Modr Platon nûkolikanásobn úãinek v jednom v robku. Nejen Ïe fie í problém s vlhkostí v betonov ch podlahách, ale je téï materiálem zvukovû izolaãním a tlumícím kroãejov hluk. Modr Platon byl vyvinut speciálnû pod dfievûné a laminátové plovoucí podlahy poloïené na betonovém podkladu. Podlahové materiály umístûné nad Modr m Platonem nejsou vystaveny kodliv m úãinkûm vlhkosti. Modr Platon zabra- Àuje také úãinkûm pûsobení mikrobiologick ch organizmû a vnitfiní prostfiedí tak zûstává zdravé. Tyto vlastnosti dûlají z Modrého Platonu vynikající podloïku pod dfievûné podlahy. Podlaha s Modr m Platonem je fie ení, které nejlépe vyhoví poïadavkûm na moderní, trvanlivé a zdravé podlahy. Dfievûná podlaha, dobfie ochránûná proti vlhkosti, zaji Èuje pohodu a zároveà sniïuje kroãejov hluk. V fiezu je znázornûna konstrukce podlahy s Platonem. Beton. Ventitex. Modr Platon. Ochrana proti vlhkosti Platon oddûluje nasákavé dfievûné materiály od vlhkého betonového podkladu. Tlumení otfiesû Platon pûsobí v konstrukci podlahy svou zv enou pruïností, jako vrstva tlumící otfiesy. Nov, patentem chránûn systém nopû. Konstrukce tvaru nopû zaji Èuje následující vlastnosti: Ochranu proti vlhkosti Tlumení otfiesû - zv ená pruïnost Tlumení kroãejového hluku Vysoká únosnost membrány Únosnost/m Deformace Funkce nopû 7,5 kn mm Stlaãení vrchních a hlavních nopû,0 kn mm Pevné nopy zabraàují dal ím deformacím kn= 00 kg

5 ásobn m úãinkem âas jsou peníze Podlaha s Modr m Platonem úplnû vyluãuje nevyhnutelné zpoïdûní zpûsobené ãekáním na dostateãné vyschnutí podkladního betonu. ZapomeÀte na mûfiení vlhkosti v betonu!!! S Modr m Platonem do podlah pfiestává b t vlhkost v betonu problémem. Ná lapná vrstva Tlumení kroãejového hluku Modr Platon tlumí pfienos kroãejového hluku na konstrukci ve vícepodlaïních budovách. kody zpûsobené vlhkostí zlobí a stojí peníze S Modr m Platonem v podlaze se stávají kody zpûsobené vlhkostí z betonu minulostí. Jeho pouïití pfiiná í nejen ekonomick uïitek, ale znamená i více spokojen ch uïivatelû. SníÏené náklady na údrïbu kody zpûsobené vlhkostí ãasem narûstají. V dûsledku toho je stavebník nucen vydávat znaãné náklady na jejich odstranûní. Podlaha s Modr m Platonem zaji Èuje trvanlivost celé podlahové konstrukce, ãímï pfiispívá k sníïení nákladû na údrïbu. Testy Ïivotnosti ukazují, Ïe podlaha s Modr m Platonem má Ïivotnost více neï 50 let. Je velmi odolná proti vlhkosti a rûzn m chemikáliím, které se mohou vyskytnout ve stavební konstrukci. Celková ekonomika Celkovû znamená pouïití Modrého Platonu znaãné finanãní úspory, zejména jestliïe zapoãteme dûsledky vzniku patného Ïivotního prostfiedí v místnosti. Modr Platon zaruãuje, Ïe Ïádné kodlivé látky z podloïí neproniknou do vnitfiního prostfiedí. Vrchní pruïn nop Spodní pruïn nop Podlaha s Modr m Platonem vyluãuje neïádoucí prodluïování pracovního postupu pfii jejím provádûní. Spodní pevn nop 5

6 Platon Podlaha Úãinná ochrana proti Betonové podlahy, zvlá tû ty které leïí pfiímo na podloïí, nebo jsou nedostateãnû izolovány, budou vïdy ve styku s vlhkostí. Ná lapná vrstva leïící pfiímo na betonu bez odpovídající izolace proti vlhkosti, bude vlivem vlhkosti zniãena a vytváfií se tak základna pro vznik plísní a hnilob, které ovlivàují vnitfiní Ïivotní prostfiedí a zdraví i sílu jeho obyvatel. Podlaha s Modr m Platonem je fie ením, které úãinnû zabraàuje takovéto situaci. Dvû následující vlastnosti dûleïité pro suchou a zdravou konstrukci podlahy: Vlastnosti izolaãní vrstvy Vyrovnání tlakû vlhkosti Obrázek ukazuje jak podlaha s Platonem zabraàuje styku ná lapné vrstvy, citlivé na vlhkost s Vlastnosti izolaãní membrány Podlahová membrána Platon je vyrábûna z polyethylenu o vysoké molekulární hustotû a proto je vysoce odolná proti tlaku vodních par nûkolikanásobnû více, neï 0, mm silná stavební polyetylenová fólie. Platon do podlahy zaruãuje skuteãnou ochranu proti vlhkosti, protoïe také zabraàuje vzlínání kapilární vody. Tyto vlastnosti znamenají, Ïe Modr Platon mûïe b t pouïit v ude, kde se vyskytuje vlhkost v betonu. U ãerstvého betonu rozhoduje pouze jediné: je-li dostateãnû tvrd. 6

7 lhkosti - zdravé prostfiedí Niãivé vlivy vlhkosti na nûkteré materiály Materiál Kritická Druh po kození Pfiíãiny po kození hodnota (RV*) vlhkostí v podloïí a v konstrukci. Vyrovnání tlaku vodní páry Modr Platon se klade pfiímo na betonovou podlahu, nopy smûrem dolû, ãímï vznikne v podlahové konstrukci vzduchová mezera. Tato vzduchová mezera slouïí k odvûtrání vlhkosti a vyrovnává tlaky vodní páry. Spojení mezi vzduchovou mezerou a vnitfiním prostfiedím v místnosti Materiály na bázi dfieva, nebo organické materiály 60 % Vydutí, nabobtnání Zvlhnutí 75 % Zápach / patné Ïivotní prostfiedí Vznik plísní a mikroorganizmû 80 % Hniloba, zápach V skyt hub Podlahové Po kození pfiilepení Zvlhnutí, alkalická vlhkost, lepidlo % k podkladu, mûknutí, únik zmûkãovadel zápach z ná lapné vrstvy Odlepování, tvofiení bublin Zvlhnutí, alkalická Linoleum 90 % ztráta barevnosti, lámavost, vlhkost zápach Vinilové Odlepování, tvofiení bublin, Zvlhnutí, 90% podlahy smr Èování, ztráta barevnosti, únik zmûkãovadel lámavost, zápach z povrchu, po kození pfiilepení k podkladu Kritická hodnota vlhkosti se mûní podle rûzn ch druhû materiálû. *RH = relativní vlhkost znamená, Ïe Modr Platon udr- Ïuje rovnováhu tlaku vodní páry a jejího odvádûní, bez negativního ovlivnûní vnitfiního prostfiedí. Podlaha s Modr m Platonem - nejlep í fie ení Podlaha s Modr m Platonem zaruãuje ochranu proti vlhkosti daleko lépe, neï ploché asfaltové pásy, které se bûïnû doposud jako ochrana proti vlhkosti pouïívají. Dnes bûïnû pouïívané dfievûné a laminátové podlahy mohou b t kladeny dokonce na velmi vlhk beton. Zji Èování vlhkosti betonu není jiï více potfieba!!! 7

8 Platon Podlaha Tlumení otfiesû a kroã Slabé plovoucí podlahy poloïené pfiímo na betonu jsou velice tvrdé. Takové podlahy mohou zpûsobit celkovou únavu a zranûní lidem, ktefií se na nich del í ãas pohybují. Podlaha s Modr m Platonem Zmûkãuje celkovou konstrukci podlahy a dává vût í pocit pohodlí. Sv mi v born mi zvukov mi vlastnostmi pfiispívá podlaha s Modr m Platonem k celkové pohodû vnitfiního prostfiedí. Foto: Husmo-foto Podlaha s Platonem zmûkãuje podlahovou konstrukci a tím zmen uje únavu a moïnost zra Tlumení otfiesû Modr Platon do podlah, umístûn mezi betonem a ná lapnou dfievûnou vrstvou podstatnû zlep uje vlastnosti podlahy. Mûfiení ukazuje, Ïe podlaha s Modr m Platonem sniïuje úãinek otfiesû o 5 % proti betonu, kter nemá Ïádn tlumící efekt. Tlumící efekt ãiní chûzi po podlaze velice pohodlnou, pfiiãemï únosnost poïadovaná pro dfievûnou podlahu zûstává zachována. Vzduchová nepropustnost Betonové podlahy ve vy ích podlaïích vyïadují pouïití materiálu, kter sniïuje kroãejov hluk. Modr Platon do podlah zaruãuje podstatné sníïení tohoto hluku a napomáhá k dosaïení optimálních vlastností celé konstrukce budovy. Mûfiení ukazují, Ïe podlaha s Modr m Platonem sniïuje úroveà hluku, pfiibliïnû o 6-0 db. 8

9 ejového hluku nûní. Tlumení otfiesû 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% Modr Platon Beton Ná lapná vrstva na Modrém Platonu 7 mm lam. podlaha 0 db mm parkety 8 db 5 mm dfievotfiíska 6 db Tlumení kroãejového hluku L w Testováno DNV Ingemansson (Dánsk stavební institut) Ná lapná vrstva na Rozsah deformací Modrém Platonu (kn bodové zatíïení, 5 cm od pûsobi tû zatíïení) 7 mm lam. podlaha 0,5 mm mm parkety 0,5 mm Testováno NBI (Norsk stavební institut) Tuhost Mûfiení na mnoha podlahách ukazují, Ïe plovoucí podlahy na bázi dfieva, pokládané pfiímo na Modr Platon, jsou vhodné pro pouïití v obytn ch prostorách, kanceláfiích i vefiejn ch budovách. Díky speciální konstrukci nopû membrány Platon, je rozsah deformací v raznû omezen, coï platí dokonce i pro tenké laminátové podlahy. To zabraàuje vzniku vibrací, které mohou zpûsobovat znaãné problémy v plovoucích podlahách. Pevnost Modr Platon je schválen pro rovnomûrné rozloïení zatíïení do kn/m. To odpovídá poïadavkûm pro konstrukci plovoucí podlahy na bázi dfieva. Modr Platon - suchá a pohodlná podlaha Kombinace obou tûchto vlastností dûlá z Modrého Platonu jedineãn a unikátní v robek. Ochrana proti vlhkosti, tlumení otfiesû a kroãejového hluku, to v e je obsaïeno v jediném v robku. To znamená, Ïe Modr Platon nemá opravdovou konkurenci. V echny vlastnosti Modrého Platonu byly testovány renomovan mi evropsk mi organizacemi oprávnûn mi k testování stavebních materiálû. Podlaha s Modr m Platonem - trojitá injekce pro dobrou a pohodlnou podlahu. 9

10 Platon Podlaha Typické ná lapné pod Podlaha s Modr m Platonem Vám dává novou moïnost volby v materiálech pro ná lapnou podlahovou vrstvu. Existuje bohatá kála moïností od desek na bázi dfieva aï k samonivelizujícím potûrûm. Ná lapné vrstvy na bázi dfieva V obytn ch prostorách je Modr Platon vhodnou podloïkou pro v echny druhy plovoucích podlah od 7 mm tlou Èky v e. V obchodních nebo vefiejn ch budovách, kde je zatíïení podlah vût í, je tfieba dávat pod laminátové podlahy a parkety rozná ecí desky Samonivelizující podlahy Samonivelizující podlahy mohou b t kladeny na Platon v tl. 5-0 mm s v ztuïí a rozvody topení, je-li to tfieba. Tento typ podlahy nemá Ïádn tlumicí efekt pro kroãejov hluk ani otfiesy. Tepelná izolace Podlaha s Modr m Platonem mûïe mít i tepelnû izolaãní vlastnosti. Tepelnû izolaãní desky Platon se pouïívají tam, kde je pfiedepsaná malá konstrukãní v ka. Alternativnû se mûïe pouïít expandovan polystyren (EPS) s objemovou hmotností min. 0kg/m, nebo extrudovan polystyren (XPS). Izolace se vkládá mezi ná lapnou vrstvu a Platon. Podlahové topení Modr Platon mûïe b t pokládán na betonovou podlahu s rozvodem topení. Tepelné kabely mohou b t kladeny Parkety/laminátové povrchy. Parkety/laminátová podlaha.. Modr Platon. Platon Ventitex. Beton Parkety/laminátové podlahy/ dfievotfiíska s Tepelnû izolaãními deskami Platon. Parkety/laminátová podlaha/dfievotfiíska.tepelnû izolaãní desky Platon. Modr Platon. Platon Ventitex 5 6 Podlahová krytina Obytné budovy Dfievotfiíska s PVC/vinilovou ná lapnou vrstvou. Dfievotfiíska s PVC/vinilovou ná lapnou vrstvou. Modr Platon. Platon Ventitex. Beton Parkety/laminátové podlahy/ dfievotfiíska s tepelnou izolací 5. Parkety/laminátové podlahy/dfievotfiíska. podloïka. Tepelná izolace. Modr Platon 5. Platon Ventitex 6. Beton Vefiejné budovy Kanceláfie Obchody* Laminátové podlahy 7 mm 7 mm 7 mm Rozná ecí desky 8 mm 5 mm Parkety mm mm mm Rozná ecí desky 8 mm Parkety mm mm mm Dfievotfiískové desky 5 mm 5 mm mm Dfievûné pol táfie 5 5 mm 8 5 mm 5 5 mm c/c 600 mm c/c 600 mm c/c 600 mm Rozná ecí prkna 70 mm 95 mm * Pro aplikace s vy ím zatíïením nebo pfii pouïití jin ch typû podlah kontaktujte zástupce firmy Isola 0

11 ahové vrstvy a jejich pouïití Více podlaïní budova Modr Platon - mechanicky odvûtrávaná podlaha âásteãnû podsklepená budova. Ventilátor.Vzduchová mezera. Vnitfiní vzduch. Kontaminovan beton Nepodsklepená budova Podsklepená budova do samonivelizujících potûrû (min. tlou Èky 0 mm s krycí vrstvou 5 mm) nebo do betonu nad Platonem. Rekonstrukce kontaminované betonové podlahy Pro rekonstrukci kontaminované podlahy, z které mohou pronikat kodlivé látky do místnosti, se doporuãuje odvûtrávání vzduchu ze vzduchové mezery mimo budovu. Toto umoïàuje napojení samostatného ventilátoru na vzduchovou mezeru pod Modr m Platonem. Mírn podtlak, kter se vytvofií ve vzduchové mezefie, zabraàuje pronikání kontaminovaného vzduchu do místnosti. Pro dal í informace kontaktujte na e technické poradenství.

12 Modr Platon Nov speciální v robek pro dfievûné a laminátové plovoucí podlahy Modr Platon - specifikace Surovina: HDPE Barva: modrá Tlou Èka: 0,5 mm Konstrukãní v ka: 7 mm Vliv na Ïivotní prostfiedí: vyrábûno bez úniku kodliv ch látek do vody a vzduchu chemicky inertní neuvolàuje organické látky kodlivé pro Ïivotní prostfiedí nesmáãiv vysoce odoln proti pronikání vodní páry a jin ch plynû vysoce odoln proti: - chemikáliím - mechanickému zatíïení - statickému a dynamickému zatíïení - UV záfiení Útlum kroãejového hluku ( L w ) aï 0dB podle ISO 0/VII a ISO 77/ Tlumení otfiesû: 5% tlumicí efekt podle DIN 80, díl. Norsk patent: Patent ã.7790 Testováno NBI a certifikováno pod ãíslem 05/96. Membrána Platon role 0,7 0 m nebo,07 0 m. Platon spojení podlaha/zeì rozmûr: 0 85 a 0 50 mm, délka, m. Platon lepicí páska pro spojení membrán Platon, délka v roli 0 a 0 m. Platon tûsnicí ÀÛra utûsnûní vzduchové mezery a utûsnûní prostupû, délka v roli 6 m 5. Platon tûsnicí tmel alternativa k tûsnicí ÀÛfie, 0, l v tubû 6. Platon Ventitex zvuková izolace, role, 0 m 7. Platon odvûtrávací li ta s odvûtrávacím otvorem, rozmûr 6 56 mm, délka 0 m ve svazku 8. Tepelnû izolaãní desky Platon tlou Èka 0 mm, desky mm 9. Platon lepicí pásek role 0, 0 m NORWEGIAN ACCREDITATION No S0 NS- ISO 900 CERTIFICATED FIRM Technické poradenství: Isola Platon s.r.o. Ra kov Bohdíkov Tel.: Fax: Web: Patentováno v âeské republice: Patent ã.: 868 Suché a zdravé podlahy

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

MontáÏní návod. Systém. Modr Platon. Podlahy. Suché a zdravé domy

MontáÏní návod. Systém. Modr Platon. Podlahy. Suché a zdravé domy MontáÏní návod Systém Modr Platon Podlahy Suché a zdravé domy A 0 7 B 7 0 7 9 C 8 8 D 50 mm E F G 0 mm 7 2 5 J K 8 L 2 2 M 4 5 H I N 4 4 5 DoplÀky systému Modr platon do podlah Hydroizolaãní membrána se

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ!

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! PODLAHY Platon Systém Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! Platon Flexi pro lepené dfievûné podlahy Platon Stop pro plovoucí podlahy Úspora ãasu Cenovû v hodné

Více

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy Isola Powertekk Extra tfiída pro Vás 7/08 IP-CZ Powertekk Nordic ãerná Powertekk Nordic Powertekk CC Suché a zdravé domy POWERTEKK Rozhodující je, co máte nahofie Tvarovû estetick vzhled stfie ní ta ky

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Technický list na p nový polystyren EPS 100F Fasádní - STYROTRADE

Technický list na p nový polystyren EPS 100F Fasádní - STYROTRADE Technický list na p nový polystyren EPS 100F Fasádní - STYROTRADE Sou initel tepelné vodivosti 0,037 Odchylka tlou ky T T2 L2 W2 S2 P4 ±3 mm Pevnost v ohybu BS BS 150 CS(10)100 - Pevnost v tahu TR TR 150

Více

Asfaltové indele Isola

Asfaltové indele Isola Asfaltové indele Isola Návod ke kladení 04/05 IP-CZ ZpÛsob pokládky indele se stejn m v kov m pfiekrytím pro v echny sklony stfiechy Suché a zdravé domy V eobecná doporuãení Dfievûné bednûní Pro tuto krytinu

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz Jsou konstruovány jako stavebnice z panelû (základní ífikov modul 120 cm) a dal ích konstrukãních prvkû. Impregnované podkladní hranolky jsou pfiipevnûny k základové desce ocelov mi kotvami, palubková podlaha

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ Oddíl D Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax:

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

Extrudovan polystyren. Technické informace

Extrudovan polystyren. Technické informace Extrudovan polystyren Technické informace platné od srpna 00 0 Úvod Tallinn St. Petersburg Tchudovo North Lincolnshire London New GW Plant in project Moscow Serpuchov Noisiel (Paris) Desselgem St. Avold

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více

IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy. o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á

IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy. o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á FUNKCE & VÝHODY Tlumení hluku a vibrací - výborná ochrana proti hluku, který vzniká v konstrukcích

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

slovo odborníka Vdne ní dobû narûstajících Posouzení spodní stavby panelového z hlediska stavební tepelné techniky 12/2008 Modelované konstrukce

slovo odborníka Vdne ní dobû narûstajících Posouzení spodní stavby panelového z hlediska stavební tepelné techniky 12/2008 Modelované konstrukce 26-30_12_08 27.11.2008 11:04 Stránka 1 Vdne ní dobû narûstajících cen energií se zaãínají klást ãím dál tím vût í po- Ïadavky na omezení úniku tepla z objektu. Jednou z moïností omezení ztrát tepla je

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti Základní vlastnosti 3 Základní vlastnosti Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4"

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4 P U O P 13 DOTÁÎ A OTÁÎ STRAA 13.13 Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4" 100 180 53 33 SW 32 G 3/4" manometr anometer tlakové Druckmittler ãidlo embrane membrána Kontrukce:

Více

Vážený zákazníku! Pfiátelské k Ïivotnímu prostfiedí Tfiívrstvé parkety. Představení, informace... 3. Typy dřevin, kvalitativní třídy...

Vážený zákazníku! Pfiátelské k Ïivotnímu prostfiedí Tfiívrstvé parkety. Představení, informace... 3. Typy dřevin, kvalitativní třídy... Vážený zákazníku! děkujeme za Váš zájem o tento produkt. Na následujících stránkách naleznete kompletní nabídku dřevin a všechny potřebné technické informace k výrobku. Doufáme, že se tento katalog stane

Více

Izolac ní materiály z polyetylenu firmy NMC. Kompletní sortiment pro vytápe ní a sanitární zar ízení

Izolac ní materiály z polyetylenu firmy NMC. Kompletní sortiment pro vytápe ní a sanitární zar ízení Izolac ní materiály z polyetylenu firmy NMC Kompletní sortiment pro vytápe ní a sanitární zar ízení Více nez jedna z alternativ Polyetylenové izolace si jiz pr ed celou r adou let vydobyly pevné místo

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

isofoniko technický list příprava podkladu 01/08 173 ISOFONIKO

isofoniko technický list příprava podkladu 01/08 173 ISOFONIKO 01/08 173 technický list Akustická izolace pro pod potěry pro plovoucí i lepené podlahy v soukromém, komerčním i průmyslovém prostředí. Vhodná rovněž pod podlahové vytápění. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Vynikající

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Construction. SikaBond Pružné lepení dřevěných podlah. Sika CZ, s.r.o.

Construction. SikaBond Pružné lepení dřevěných podlah. Sika CZ, s.r.o. Construction SikaBond Pružné lepení dřevěných podlah Sika CZ, s.r.o. Technologické výhody pružného lepení Porovnání metod pružného a nepružného lepení dřevěných materiálů Dřevěné podlahy jsou vystaveny

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

ZDROJ HLUKU SYLOMER ZELEZOBETONOVY ZAKLAD

ZDROJ HLUKU SYLOMER ZELEZOBETONOVY ZAKLAD SYLOMER Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyatherurethanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a otřesů. Používají se jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojů ale i do základů budov.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky Vydání Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky www.conti-online.com Imprint Obsah Imprint 2001 Continental Aktiengessellschaft Hannover. Ve kerá práva vyhrazena Obsah této publikace je v sledkem mnoha let

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 3. 3.1 Úvod. PLOCHÉ ST ECHY A PùNOV POLYSTYREN. bezpeãnû izolovat. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy.

IZOLAâNÍ PRAXE 3. 3.1 Úvod. PLOCHÉ ST ECHY A PùNOV POLYSTYREN. bezpeãnû izolovat. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. IZOLAâNÍ PRAXE. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy Zákon ã. 0/9 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní zákona ã. 0/990 Sb., zákona ânr ã. /990 Sb., zákona ã. /99

Více

Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou

Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou Obsah TiráÏ Technická koncepce a zpracování Ing. Ladislav KubÛ M.T. A., spol. s r. o. Pod Pekárnami 7, Praha 9 Vydání âerven 2008 Vydavatel M.T.A.,

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení.

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Untersparren-Dämmsystem Innenwanddämmung Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Ideální izolace pod krokvemi a na stûnách. Získáte obytn prostor, u etfiíte energii a etfiíte rovnûï Ïivotní prostfiedí.

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18 Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha

Více

Isola Mestertekk. Pokyny pro pokládání. Jednovrstevná, mechanicky kotvená krytina ploch ch stfiech 09/96 IP-CZ

Isola Mestertekk. Pokyny pro pokládání. Jednovrstevná, mechanicky kotvená krytina ploch ch stfiech 09/96 IP-CZ Isola Mestertekk Pokyny pro pokládání 09/96 IP-CZ Jednovrstevná, mechanicky kotvená krytina ploch ch stfiech Isola Mestertekk V robek 3 Vlastnosti v robku 3 Technická data 3 Rozsah pouïití 4 Stfie ní systém

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS. Základní vlastnosti 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS. Základní vlastnosti 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 cementotřískových desek CETRIS Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému výboji vysokého

Více

CIHLOVÉ ROLETOVÉ SCHRÁNKY - KOMPLETNÍ PROGRAM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

CIHLOVÉ ROLETOVÉ SCHRÁNKY - KOMPLETNÍ PROGRAM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ CIHLOVÉ ROLETOVÉ SCHRÁNKY - KOMPLETNÍ PROGRAM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY DOBA ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ

Více

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava Kontejnery 1. Povrchy Desky kontejnerû jsou provedeny v melaminové fólii, v dezénech edobílá, achátová edá (tzn. stfiední edá), ãerná perliãka, tfie eà, hru ka, bfiíza, buk, granit, stfiíbrná, javor-jantar

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO Oddíl A Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax: +420 274 877 879,

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

KONSTRUKCÍ S PùNOV M POLYSTYRENEM EPS

KONSTRUKCÍ S PùNOV M POLYSTYRENEM EPS KONSTRUKCÍ S PùNOV M POLYSTYRENEM EPS 1. PLOCHÉ ST ECHY PROJEKTOVÁNÍ Z HLEDISKA POÎÁRNÍ BEZPEâNOSTI 1.1 Aplikace ploch ch stfiech s EPS nad shromaïìovacími prostory 1.2 PoÏární odolnost lehk ch ploch ch

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

Stfie ní indele Isola

Stfie ní indele Isola Návod ke kladení Stfie ní indele Isola 08/96 IP-CZ Stfie ní krytina, odolná proti de ti a vûtru díky dokonalému lepicímu a tûsnicímu systému Vá partner pro indelovou stfiechu Obecné údaje, materiály a

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU

Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU Text: Oldřich Hozman Foto: Profimedia.cz Ilustrace: autor Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU POKUD SE CHCI PŘIBLÍŽIT K IDEÁLU OBYTNÉHO PROSTORU, PŘEDSTAVÍM SI DŮM S VNITŘNÍ ZAHRADOU. PODVĚDOMĚ VNÍMÁM ARCHETYPÁLNÍ

Více

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DESKY WOLF Zvukově izolační desky Wolf s patentovanou strukturou využívají principu těžké hmoty v sypké podobě. Těžká hmota -křemičitý písek, který zcela vyplňuje

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

DETAIL NADPRAŽÍ M 1:10. TEPLOTNÍ POLE DETAILU (pozn. nejnižší teplota i rámu okna není korektní, nebylo možné získat přesné údaje o konstrukci okna)

DETAIL NADPRAŽÍ M 1:10. TEPLOTNÍ POLE DETAILU (pozn. nejnižší teplota i rámu okna není korektní, nebylo možné získat přesné údaje o konstrukci okna) DETAIL NADPRAŽÍ M 1:10 FENOLICKÁ PĚNA LEPENÝ VRSTVENÝ DÝHOVÝ PROFIL, 5x210 MM LEPENÝ VRSTVENÝ DÝHOVÝ PROFIL, 5x210 MM KOMPOZITOVÝ L PROFIL 125x125 MM KOTVÍCÍ VRUT CERTIFIKOVANÉ DŘEVĚNÉ OKNO LAMINÁTOVÁ

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

KDYˇ SE VYPLATÍ B T P IPRAVEN!

KDYˇ SE VYPLATÍ B T P IPRAVEN! KDYˇ SE VYPLATÍ B T P IPRAVEN! TUBOLIT ada trvanliv ch, odoln ch izolaçních v robk zabraµujících tepeln m ztrátám, urçen ch pro topená ské a sanitární rozvody. V robky et ící energii DG na íznuté roz íznuté

Více

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Rok zaloïení: 1995 Registrace: Sídlo: Provozovna: Pfiedmût ãinnosti: PÛsobnost: Vybavení: Krajsk soud v Brnû oddíl C, vloïka

Více

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce - vícevrstvé konstrukce Vícevrstvé konstrukce mají v podstatû podobnou skladbu, pfiiãemï kaïdá plní specifickou funkci. 0 0 KLINKER - lícové zdivo vzduchová mezera POROTHERM, P+D POROTHERM UNIVERSAL plo

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Účinná energetická úspora a ochrana potrubí.

Účinná energetická úspora a ochrana potrubí. Kaifoam PE je vysoce kvalitní a snadno zpracovatelný polyetylenový izolační materiál pro topná a sanitární zařízení. Má nízkou tepelnou vodivost, snižuje energetické ztráty a trvale tak omezuje emise CO

Více

podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou CREATE AND PROTECT

podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou CREATE AND PROTECT T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E CREATE AND PROTECT Izolace ROCKWOOL z

Více

Výhody a nevýhody extrudovaného polystyrenu. Citlivý na vyšší teplotu (+75 C) Cena

Výhody a nevýhody extrudovaného polystyrenu. Citlivý na vyšší teplotu (+75 C) Cena Základní přehled tepelně izolačních materiálů Zateplení rodinného domu se v dobách neustále rostoucích cen energií stává velice výnosnou investicí, kterou lze ušetřit více než 40% z celkového množství

Více

5. Dřevěná podlaha Kährs

5. Dřevěná podlaha Kährs 5. Dřevěná podlaha Kährs Hotové dílce natřené polomatným lakem, olejem tvrzeným ultrafialovým světlem nebo přírodním olejem. Dílce jsou vybaveny systémem Woodloc Kährs. Dřevěné podlahy jsou nabízeny v

Více

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VERTIKÁLNÍ ZASKLENÍ VISS -TV JANSEN-VISS -TV - konstrukce s pfieru en

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

HYDROSEAL TM vodou ředitelná stěrková hydroizolace na asfaltové bázi Výhody a příklady použití stěrkové hydroizolace Hydroseal. Úvodem je třeba zdůraznit, že Hydroseal je plnohodnotnou, moderní náhradou

Více