Modr Platon do podlah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modr Platon do podlah"

Transkript

1 Modr Platon do podlah Podklad pod dfievûné a laminátové podlahy na betonu Izoluje proti vlhkosti Tlumí nárazy a otfiesy Tlumí kroãejov hluk NOVINKA! Suché a zdravé podlahy

2 Betonové podl Krásnou podlahu Vlhkost, která proniká podkladem je u dfievûn ch podlah pfiíãinou nab krytin z PVC mûïe zniãit vlhkost a hniloba! Dokonce i kdyï podlaha na povrchu vypadá dobfie, skuteãnost vespod mûïe b t zcela jiná. Vysu it konstrukãní vlhkost v podkladním betonu trvá dlouh ãas - ãasto i nûkolik let. Dfievûné a laminátové podlahy spoãívající pfiímo na podkladním betonu jsou proto neustále vystaveny pûsobení vlhkosti. Vlhkost v betonu pûsobí na ná lapnou vrstvu podlahy dlouhodobû a nepozorovanû. Bez pouïití úãinné izolace mûïe b t dfievûná podlaha vlivem vlhkosti z podkladního betonu zcela zniãena a ãasem dochází i ke vzniku plísní a hniloby. V sledkem je pak nepfiíjemn zápach a nezdravé prostfiedí. Vlhkost v konstrukci âas, potfiebn k vyschnutí betonové podlahy, je rûzn. Je to zpûsobeno rozdílnou vlhkostí vzduchu, teplotou i sloïením betonu, takïe se jeho délka velmi tûïko urãuje. Pfiesto i po dlouhodobém vysychání mûïe zbytek vody v betonu zûstat. Následkem je pak po kození nebo zniãení dfievûné podlahy. Zemní vlhkost Spoãívá-li betonová podlaha pfiímo na zeminû, mûïe b t beton vystaven neustálému pûsobení vlhkosti. V tomto pfiípadû patnû provedená izolace proti vlhkosti mûïe zpûsobit váïné kody, které se ukáïí aï ãasem. Kapilární vzlínavost V bezpoãtu pfiípadû nefunguje izolace proti vlhkosti v betonové podlaze tak, aby zabránila kapilární vzlínavosti vody a jejím úãinkûm. Nejãastûji je to následkem patné volby hydroizolace v podlaze.

3 ahy jsou problémové btnání a vydutí, naru ení lepicí vrstvy a tvofiení bublin u podlahov ch Ploché fólie - Ïádné odpovídající fie ení. Nízk difuzní odpor proti tlaku vody v pfiípadû, Ïe beton je nadmûrnû vlhk.. Malá tlou Èka, nev hoda u nerovného povrchu betonu. Vlhkost z podloïí proniká betonem a polyetylenovou folií a v sledkem je zniãená dfievûná podlaha a v skyt plísní.. Nedostateãná ochrana proti kapilární vzlínavosti v podlaze, vystavené kapilárnímu tlaku.. Nestabilizovan stavební polyetylén se odbourává a pfiestává ãasem pûsobit jako izolace proti vlhkosti. 5. Neúãinné proti kroãejovému hluku, netlumí otfiesy - nejsou pruïné. Pohyb vlhkosti Pfiedpokládejme, Ïe relativní vlhkost pod betonovou podlahou je RV = 00 %. Rozdíl mezi vlhkostí v podkladní vrstvû a v místnosti nad podlahou, pfiedstavuje tlak vlhkosti, kterému musí zabránit membrána izolující proti vlhkosti. ÚroveÀ vlhkosti v betonu vzrûstá, je-li odpor membrány proti pronikání vlhkosti pfiíli nízk ve srovnání s tlakem vlhkosti pod podlahou. Kroãejov efekt V mnohaposchoìov ch budovách s betonov mi podlahami jsou ãasto problémy s kroãejov m hlukem. Kroãejov hluk mûïe pûsobit velmi ru ivû, zejména na lidi bydlící v niï ích patrech. Tvrdé podlahy Betonové podlahy jsou velmi tvrdé. Ani tenké dfievûné nebo laminátové plovoucí podlahy poloïené pfiímo na betonu nezaruãují optimální pohodu. Tvrdé podlahy mohou b t pfiíãinou celkové únavy, bolesti zad, kloubû a nohou. NOVINKA! Konec problémû...

4 Platon Podlaha e ení podlahy s trojn Díky nové a jedineãnû fie ené konstrukci - zahrnuje v sobû Modr Platon nûkolikanásobn úãinek v jednom v robku. Nejen Ïe fie í problém s vlhkostí v betonov ch podlahách, ale je téï materiálem zvukovû izolaãním a tlumícím kroãejov hluk. Modr Platon byl vyvinut speciálnû pod dfievûné a laminátové plovoucí podlahy poloïené na betonovém podkladu. Podlahové materiály umístûné nad Modr m Platonem nejsou vystaveny kodliv m úãinkûm vlhkosti. Modr Platon zabra- Àuje také úãinkûm pûsobení mikrobiologick ch organizmû a vnitfiní prostfiedí tak zûstává zdravé. Tyto vlastnosti dûlají z Modrého Platonu vynikající podloïku pod dfievûné podlahy. Podlaha s Modr m Platonem je fie ení, které nejlépe vyhoví poïadavkûm na moderní, trvanlivé a zdravé podlahy. Dfievûná podlaha, dobfie ochránûná proti vlhkosti, zaji Èuje pohodu a zároveà sniïuje kroãejov hluk. V fiezu je znázornûna konstrukce podlahy s Platonem. Beton. Ventitex. Modr Platon. Ochrana proti vlhkosti Platon oddûluje nasákavé dfievûné materiály od vlhkého betonového podkladu. Tlumení otfiesû Platon pûsobí v konstrukci podlahy svou zv enou pruïností, jako vrstva tlumící otfiesy. Nov, patentem chránûn systém nopû. Konstrukce tvaru nopû zaji Èuje následující vlastnosti: Ochranu proti vlhkosti Tlumení otfiesû - zv ená pruïnost Tlumení kroãejového hluku Vysoká únosnost membrány Únosnost/m Deformace Funkce nopû 7,5 kn mm Stlaãení vrchních a hlavních nopû,0 kn mm Pevné nopy zabraàují dal ím deformacím kn= 00 kg

5 ásobn m úãinkem âas jsou peníze Podlaha s Modr m Platonem úplnû vyluãuje nevyhnutelné zpoïdûní zpûsobené ãekáním na dostateãné vyschnutí podkladního betonu. ZapomeÀte na mûfiení vlhkosti v betonu!!! S Modr m Platonem do podlah pfiestává b t vlhkost v betonu problémem. Ná lapná vrstva Tlumení kroãejového hluku Modr Platon tlumí pfienos kroãejového hluku na konstrukci ve vícepodlaïních budovách. kody zpûsobené vlhkostí zlobí a stojí peníze S Modr m Platonem v podlaze se stávají kody zpûsobené vlhkostí z betonu minulostí. Jeho pouïití pfiiná í nejen ekonomick uïitek, ale znamená i více spokojen ch uïivatelû. SníÏené náklady na údrïbu kody zpûsobené vlhkostí ãasem narûstají. V dûsledku toho je stavebník nucen vydávat znaãné náklady na jejich odstranûní. Podlaha s Modr m Platonem zaji Èuje trvanlivost celé podlahové konstrukce, ãímï pfiispívá k sníïení nákladû na údrïbu. Testy Ïivotnosti ukazují, Ïe podlaha s Modr m Platonem má Ïivotnost více neï 50 let. Je velmi odolná proti vlhkosti a rûzn m chemikáliím, které se mohou vyskytnout ve stavební konstrukci. Celková ekonomika Celkovû znamená pouïití Modrého Platonu znaãné finanãní úspory, zejména jestliïe zapoãteme dûsledky vzniku patného Ïivotního prostfiedí v místnosti. Modr Platon zaruãuje, Ïe Ïádné kodlivé látky z podloïí neproniknou do vnitfiního prostfiedí. Vrchní pruïn nop Spodní pruïn nop Podlaha s Modr m Platonem vyluãuje neïádoucí prodluïování pracovního postupu pfii jejím provádûní. Spodní pevn nop 5

6 Platon Podlaha Úãinná ochrana proti Betonové podlahy, zvlá tû ty které leïí pfiímo na podloïí, nebo jsou nedostateãnû izolovány, budou vïdy ve styku s vlhkostí. Ná lapná vrstva leïící pfiímo na betonu bez odpovídající izolace proti vlhkosti, bude vlivem vlhkosti zniãena a vytváfií se tak základna pro vznik plísní a hnilob, které ovlivàují vnitfiní Ïivotní prostfiedí a zdraví i sílu jeho obyvatel. Podlaha s Modr m Platonem je fie ením, které úãinnû zabraàuje takovéto situaci. Dvû následující vlastnosti dûleïité pro suchou a zdravou konstrukci podlahy: Vlastnosti izolaãní vrstvy Vyrovnání tlakû vlhkosti Obrázek ukazuje jak podlaha s Platonem zabraàuje styku ná lapné vrstvy, citlivé na vlhkost s Vlastnosti izolaãní membrány Podlahová membrána Platon je vyrábûna z polyethylenu o vysoké molekulární hustotû a proto je vysoce odolná proti tlaku vodních par nûkolikanásobnû více, neï 0, mm silná stavební polyetylenová fólie. Platon do podlahy zaruãuje skuteãnou ochranu proti vlhkosti, protoïe také zabraàuje vzlínání kapilární vody. Tyto vlastnosti znamenají, Ïe Modr Platon mûïe b t pouïit v ude, kde se vyskytuje vlhkost v betonu. U ãerstvého betonu rozhoduje pouze jediné: je-li dostateãnû tvrd. 6

7 lhkosti - zdravé prostfiedí Niãivé vlivy vlhkosti na nûkteré materiály Materiál Kritická Druh po kození Pfiíãiny po kození hodnota (RV*) vlhkostí v podloïí a v konstrukci. Vyrovnání tlaku vodní páry Modr Platon se klade pfiímo na betonovou podlahu, nopy smûrem dolû, ãímï vznikne v podlahové konstrukci vzduchová mezera. Tato vzduchová mezera slouïí k odvûtrání vlhkosti a vyrovnává tlaky vodní páry. Spojení mezi vzduchovou mezerou a vnitfiním prostfiedím v místnosti Materiály na bázi dfieva, nebo organické materiály 60 % Vydutí, nabobtnání Zvlhnutí 75 % Zápach / patné Ïivotní prostfiedí Vznik plísní a mikroorganizmû 80 % Hniloba, zápach V skyt hub Podlahové Po kození pfiilepení Zvlhnutí, alkalická vlhkost, lepidlo % k podkladu, mûknutí, únik zmûkãovadel zápach z ná lapné vrstvy Odlepování, tvofiení bublin Zvlhnutí, alkalická Linoleum 90 % ztráta barevnosti, lámavost, vlhkost zápach Vinilové Odlepování, tvofiení bublin, Zvlhnutí, 90% podlahy smr Èování, ztráta barevnosti, únik zmûkãovadel lámavost, zápach z povrchu, po kození pfiilepení k podkladu Kritická hodnota vlhkosti se mûní podle rûzn ch druhû materiálû. *RH = relativní vlhkost znamená, Ïe Modr Platon udr- Ïuje rovnováhu tlaku vodní páry a jejího odvádûní, bez negativního ovlivnûní vnitfiního prostfiedí. Podlaha s Modr m Platonem - nejlep í fie ení Podlaha s Modr m Platonem zaruãuje ochranu proti vlhkosti daleko lépe, neï ploché asfaltové pásy, které se bûïnû doposud jako ochrana proti vlhkosti pouïívají. Dnes bûïnû pouïívané dfievûné a laminátové podlahy mohou b t kladeny dokonce na velmi vlhk beton. Zji Èování vlhkosti betonu není jiï více potfieba!!! 7

8 Platon Podlaha Tlumení otfiesû a kroã Slabé plovoucí podlahy poloïené pfiímo na betonu jsou velice tvrdé. Takové podlahy mohou zpûsobit celkovou únavu a zranûní lidem, ktefií se na nich del í ãas pohybují. Podlaha s Modr m Platonem Zmûkãuje celkovou konstrukci podlahy a dává vût í pocit pohodlí. Sv mi v born mi zvukov mi vlastnostmi pfiispívá podlaha s Modr m Platonem k celkové pohodû vnitfiního prostfiedí. Foto: Husmo-foto Podlaha s Platonem zmûkãuje podlahovou konstrukci a tím zmen uje únavu a moïnost zra Tlumení otfiesû Modr Platon do podlah, umístûn mezi betonem a ná lapnou dfievûnou vrstvou podstatnû zlep uje vlastnosti podlahy. Mûfiení ukazuje, Ïe podlaha s Modr m Platonem sniïuje úãinek otfiesû o 5 % proti betonu, kter nemá Ïádn tlumící efekt. Tlumící efekt ãiní chûzi po podlaze velice pohodlnou, pfiiãemï únosnost poïadovaná pro dfievûnou podlahu zûstává zachována. Vzduchová nepropustnost Betonové podlahy ve vy ích podlaïích vyïadují pouïití materiálu, kter sniïuje kroãejov hluk. Modr Platon do podlah zaruãuje podstatné sníïení tohoto hluku a napomáhá k dosaïení optimálních vlastností celé konstrukce budovy. Mûfiení ukazují, Ïe podlaha s Modr m Platonem sniïuje úroveà hluku, pfiibliïnû o 6-0 db. 8

9 ejového hluku nûní. Tlumení otfiesû 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% Modr Platon Beton Ná lapná vrstva na Modrém Platonu 7 mm lam. podlaha 0 db mm parkety 8 db 5 mm dfievotfiíska 6 db Tlumení kroãejového hluku L w Testováno DNV Ingemansson (Dánsk stavební institut) Ná lapná vrstva na Rozsah deformací Modrém Platonu (kn bodové zatíïení, 5 cm od pûsobi tû zatíïení) 7 mm lam. podlaha 0,5 mm mm parkety 0,5 mm Testováno NBI (Norsk stavební institut) Tuhost Mûfiení na mnoha podlahách ukazují, Ïe plovoucí podlahy na bázi dfieva, pokládané pfiímo na Modr Platon, jsou vhodné pro pouïití v obytn ch prostorách, kanceláfiích i vefiejn ch budovách. Díky speciální konstrukci nopû membrány Platon, je rozsah deformací v raznû omezen, coï platí dokonce i pro tenké laminátové podlahy. To zabraàuje vzniku vibrací, které mohou zpûsobovat znaãné problémy v plovoucích podlahách. Pevnost Modr Platon je schválen pro rovnomûrné rozloïení zatíïení do kn/m. To odpovídá poïadavkûm pro konstrukci plovoucí podlahy na bázi dfieva. Modr Platon - suchá a pohodlná podlaha Kombinace obou tûchto vlastností dûlá z Modrého Platonu jedineãn a unikátní v robek. Ochrana proti vlhkosti, tlumení otfiesû a kroãejového hluku, to v e je obsaïeno v jediném v robku. To znamená, Ïe Modr Platon nemá opravdovou konkurenci. V echny vlastnosti Modrého Platonu byly testovány renomovan mi evropsk mi organizacemi oprávnûn mi k testování stavebních materiálû. Podlaha s Modr m Platonem - trojitá injekce pro dobrou a pohodlnou podlahu. 9

10 Platon Podlaha Typické ná lapné pod Podlaha s Modr m Platonem Vám dává novou moïnost volby v materiálech pro ná lapnou podlahovou vrstvu. Existuje bohatá kála moïností od desek na bázi dfieva aï k samonivelizujícím potûrûm. Ná lapné vrstvy na bázi dfieva V obytn ch prostorách je Modr Platon vhodnou podloïkou pro v echny druhy plovoucích podlah od 7 mm tlou Èky v e. V obchodních nebo vefiejn ch budovách, kde je zatíïení podlah vût í, je tfieba dávat pod laminátové podlahy a parkety rozná ecí desky Samonivelizující podlahy Samonivelizující podlahy mohou b t kladeny na Platon v tl. 5-0 mm s v ztuïí a rozvody topení, je-li to tfieba. Tento typ podlahy nemá Ïádn tlumicí efekt pro kroãejov hluk ani otfiesy. Tepelná izolace Podlaha s Modr m Platonem mûïe mít i tepelnû izolaãní vlastnosti. Tepelnû izolaãní desky Platon se pouïívají tam, kde je pfiedepsaná malá konstrukãní v ka. Alternativnû se mûïe pouïít expandovan polystyren (EPS) s objemovou hmotností min. 0kg/m, nebo extrudovan polystyren (XPS). Izolace se vkládá mezi ná lapnou vrstvu a Platon. Podlahové topení Modr Platon mûïe b t pokládán na betonovou podlahu s rozvodem topení. Tepelné kabely mohou b t kladeny Parkety/laminátové povrchy. Parkety/laminátová podlaha.. Modr Platon. Platon Ventitex. Beton Parkety/laminátové podlahy/ dfievotfiíska s Tepelnû izolaãními deskami Platon. Parkety/laminátová podlaha/dfievotfiíska.tepelnû izolaãní desky Platon. Modr Platon. Platon Ventitex 5 6 Podlahová krytina Obytné budovy Dfievotfiíska s PVC/vinilovou ná lapnou vrstvou. Dfievotfiíska s PVC/vinilovou ná lapnou vrstvou. Modr Platon. Platon Ventitex. Beton Parkety/laminátové podlahy/ dfievotfiíska s tepelnou izolací 5. Parkety/laminátové podlahy/dfievotfiíska. podloïka. Tepelná izolace. Modr Platon 5. Platon Ventitex 6. Beton Vefiejné budovy Kanceláfie Obchody* Laminátové podlahy 7 mm 7 mm 7 mm Rozná ecí desky 8 mm 5 mm Parkety mm mm mm Rozná ecí desky 8 mm Parkety mm mm mm Dfievotfiískové desky 5 mm 5 mm mm Dfievûné pol táfie 5 5 mm 8 5 mm 5 5 mm c/c 600 mm c/c 600 mm c/c 600 mm Rozná ecí prkna 70 mm 95 mm * Pro aplikace s vy ím zatíïením nebo pfii pouïití jin ch typû podlah kontaktujte zástupce firmy Isola 0

11 ahové vrstvy a jejich pouïití Více podlaïní budova Modr Platon - mechanicky odvûtrávaná podlaha âásteãnû podsklepená budova. Ventilátor.Vzduchová mezera. Vnitfiní vzduch. Kontaminovan beton Nepodsklepená budova Podsklepená budova do samonivelizujících potûrû (min. tlou Èky 0 mm s krycí vrstvou 5 mm) nebo do betonu nad Platonem. Rekonstrukce kontaminované betonové podlahy Pro rekonstrukci kontaminované podlahy, z které mohou pronikat kodlivé látky do místnosti, se doporuãuje odvûtrávání vzduchu ze vzduchové mezery mimo budovu. Toto umoïàuje napojení samostatného ventilátoru na vzduchovou mezeru pod Modr m Platonem. Mírn podtlak, kter se vytvofií ve vzduchové mezefie, zabraàuje pronikání kontaminovaného vzduchu do místnosti. Pro dal í informace kontaktujte na e technické poradenství.

12 Modr Platon Nov speciální v robek pro dfievûné a laminátové plovoucí podlahy Modr Platon - specifikace Surovina: HDPE Barva: modrá Tlou Èka: 0,5 mm Konstrukãní v ka: 7 mm Vliv na Ïivotní prostfiedí: vyrábûno bez úniku kodliv ch látek do vody a vzduchu chemicky inertní neuvolàuje organické látky kodlivé pro Ïivotní prostfiedí nesmáãiv vysoce odoln proti pronikání vodní páry a jin ch plynû vysoce odoln proti: - chemikáliím - mechanickému zatíïení - statickému a dynamickému zatíïení - UV záfiení Útlum kroãejového hluku ( L w ) aï 0dB podle ISO 0/VII a ISO 77/ Tlumení otfiesû: 5% tlumicí efekt podle DIN 80, díl. Norsk patent: Patent ã.7790 Testováno NBI a certifikováno pod ãíslem 05/96. Membrána Platon role 0,7 0 m nebo,07 0 m. Platon spojení podlaha/zeì rozmûr: 0 85 a 0 50 mm, délka, m. Platon lepicí páska pro spojení membrán Platon, délka v roli 0 a 0 m. Platon tûsnicí ÀÛra utûsnûní vzduchové mezery a utûsnûní prostupû, délka v roli 6 m 5. Platon tûsnicí tmel alternativa k tûsnicí ÀÛfie, 0, l v tubû 6. Platon Ventitex zvuková izolace, role, 0 m 7. Platon odvûtrávací li ta s odvûtrávacím otvorem, rozmûr 6 56 mm, délka 0 m ve svazku 8. Tepelnû izolaãní desky Platon tlou Èka 0 mm, desky mm 9. Platon lepicí pásek role 0, 0 m NORWEGIAN ACCREDITATION No S0 NS- ISO 900 CERTIFICATED FIRM Technické poradenství: Isola Platon s.r.o. Ra kov Bohdíkov Tel.: Fax: Web: Patentováno v âeské republice: Patent ã.: 868 Suché a zdravé podlahy

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy. o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á

IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy. o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á FUNKCE & VÝHODY Tlumení hluku a vibrací - výborná ochrana proti hluku, který vzniká v konstrukcích

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou

Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou Obsah TiráÏ Technická koncepce a zpracování Ing. Ladislav KubÛ M.T. A., spol. s r. o. Pod Pekárnami 7, Praha 9 Vydání âerven 2008 Vydavatel M.T.A.,

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS. Základní vlastnosti 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS. Základní vlastnosti 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 cementotřískových desek CETRIS Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému výboji vysokého

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance 2015-2016 Luxusní vinylové dílce Volně kladené dlaždice a lamely Tkané vinylové čtverce Vytváříme atmosféru Architekti, interiéroví designéři a firmy zabývající

Více

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce - vícevrstvé konstrukce Vícevrstvé konstrukce mají v podstatû podobnou skladbu, pfiiãemï kaïdá plní specifickou funkci. 0 0 KLINKER - lícové zdivo vzduchová mezera POROTHERM, P+D POROTHERM UNIVERSAL plo

Více

matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní

matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní 1 Ceny matrací platí do rozmûru 200 90 cm, v potahu úplet a Aloe Vera. ZDRAVOTNÍ certifikáty DŘEVOČAL s.r.o., Sušilova 1137/51, 750 02 Přerov IČ: 27773434,

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Minerální izolace a ECOSE Technology. Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com

Minerální izolace a ECOSE Technology. Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com Minerální izolace a ECOSE Technology Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com Druhy materiálů používaných pro tepelnou izolaci stavebních konstrukcí Anorganické

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Podlahy na terasy a balkóny

Podlahy na terasy a balkóny Podlahy na terasy a balkóny Inovativní Univerzální Variabilní design Příjemný, teplý a bezpečný povrch Vysoká odolnost Vyrobeno v Německu Pryžové čtverce Kraitec step nabízejí elegantní a praktické řešení

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200 Svafiování WIG a obalenou elektrodou O ãem se sváfieãi nikdy neodváïili ani snít NA ÚVOD Podafiilo se Sváfieãi WIG se teì mají opravdu na co tû it. Fronius vyvinul pfiístrojovou

Více

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PODLAHOVÉ TOPENÍ SPRÁVNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ DODRŽET NĚKOLIK PRAVIDEL Vybrali jste si do své novostavby či rekonstrukce podlahové vytápění a nevíte,

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY PŘEHLED OVĚŘENÝCH A CERTIFIKOVANÝCH SKLADEB PLOCHÝCH STŘECH Z HLEDISKA: TEPELNÉ OCHRANY BUDOV ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI Z HLEDISKA VÝSKYTU VLHKOSTI UVNITŘ I NA POVRCHU KONSTRUKCÍ

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Hana GEIPLOVÁ, Dagmar KNOTKOVÁ, Katefiina KREISLOVÁ A NOTACE: Kovové objekty tvofií skupinu objektû, které vyïadují respektování

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS PouÏitá literatura, související právní a jiné pfiedpisy âsn EN 832 - Tepelné chování budov V poãet potfieby tepla na vytápûní Obytné

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Zbytečn risk. J ako kaïdoroãnû pfiiná íme i letos test zimních. Zimní pneumatiky TEST

Zbytečn risk. J ako kaïdoroãnû pfiiná íme i letos test zimních. Zimní pneumatiky TEST Zimní pneumatiky TEST Zbytečn risk Zima se kvapem blíïí a tak je tfieba myslet na pfiezutí plechového ãlena rodiny. Novinkou leto ní zimy je znaãka pfiikazující nasazení zimních pneumatik na urãitém úseku

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

D55, s.r.o.: Podlahy SLAVIA speciální nabídky 2012

D55, s.r.o.: Podlahy SLAVIA speciální nabídky 2012 DUBOVÉ VARIACE 1 3-vrstvé dřevěné podlahy: nášlapná vrstva 4 mm, možnost několikrát přebrousit, životnost minimálně 30 let síla 13-15 mm - zámkový spoj nebo perodrážka, finální povrchová úprava, jednoduchá

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Podlahy Rooms - každy den exkluzivní pocit

Podlahy Rooms - každy den exkluzivní pocit CZ Podlahy Rooms - každy den exkluzivní pocit Skutečně exkluzivní pocit budete prožívat každý den při kontaktu s perfektním povrchovým zpracováním podlah Rooms. Podlaha se strukturou věrně napodobující

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Zakládání vápenopískových pasivních domů

Zakládání vápenopískových pasivních domů Zakládání vápenopískových pasivních domů Pro založení masivní stavby pasivního domu se používá několik typických detailů. Způsob založení v České republice vyplývá zejména ze zakládání staveb na základových

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Podlahy 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10

Podlahy 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 Podlahy 7 Možnosti využití podlahových desek CETRIS Druhy podlahových desek CETRIS Druhy podlahových systémû CETRIS Obecné zásady pro montáž podlah z desek CETRIS Plovoucí podlahy z desek CETRIS Podlahové

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

Linoleová podlaha. 60 Přírodní podlahy

Linoleová podlaha. 60 Přírodní podlahy Linoleová podlaha Vnímání prostoru s podlahou pokrytou linoleem je velmi speciální a kdo jednou bydlel v takto vybavených místnostech, ten již nechce jinak. Uvolněná atmosféra vzniká hravým střídáním dynamického,

Více

Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory

Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory i úspora energie a hygiena, stejnû jako ochrana Ïivotního prostfiedí. V konnost systémû pro plo né vytápûní

Více

Laminát Basic Program

Laminát Basic Program Laminát Basic Program Velká ofenziva Basic 2015: Objevte nové dekory a formáty Parador Laminát Velká ofenziva Basic 2015 Osvědčená prémiová kvalita tvoří základ sortimentu Basic. S mnoha novými dekory

Více

HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění

HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění Tato prezentace představuje přehled našich praktických příkladů použití z oblasti průmyslu, který se zabývá výrobou zařízení pro vytápění, větrání, klimatizaci

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Isola Powertekk. Ceník - doporučené ceny platný od 09/04. Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku

Isola Powertekk. Ceník - doporučené ceny platný od 09/04. Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku Ceník - doporučené ceny platný od 09/04 0 9/04 IP-CZ Isola Powertekk Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku Isola Powertekk s.r.o. Ra kov 90 CZ-789 64 Bohdíkov

Více

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Ladislav BEZDùK KdyÏ jsme se pfied ãasem v Národním památkovém ústavu rozhodli pfiikroãit k postupné digitalizaci

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ STROPNÍ PODHLEDY. [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] PÉČE O ZDRAVÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy March 2007

PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ STROPNÍ PODHLEDY. [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] PÉČE O ZDRAVÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy March 2007 STROPNÍ PODHLEDY [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] CI/SfB (35) Xy March 2007 PÉČE O ZDRAVÍ PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA AKUSTICKÉ POHODLÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ I strop

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Capatect zateplovací systémy. v roba s fiízenou jakostí dle ISO 9001

Capatect zateplovací systémy. v roba s fiízenou jakostí dle ISO 9001 Capatect zateplovací systémy v roba s fiízenou jakostí dle ISO 9001 Capatect Proã pouïívat tepelnû-izolaãní systémy? S postupn m nárûstem energetick ch nákladû se stanou stále zajímavûj ími takové v robky,

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY CL20 CL25 CL30 RESTAURACE, LAHUDKÁ STVæ, BISTRA CL30 Nerezová mísa krouhaãe s víkem z materiálu ABS. Mísu i víko lze oddûlit pro snadnûj í Opûtné spu tûní pfiístroje pomocí

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.zacnetesetrit.cz Podporujeme program Zelená úsporám Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více