Souhrnné stanovisko ke snižování byrokracie pro podnikatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnné stanovisko ke snižování byrokracie pro podnikatele"

Transkript

1 Souhrnné stanovisko ke snižování byrokracie pro podnikatele Stav: srpen 2013 Vypracoval: Pracovní skupina Právo a daně Odborné vedení: Lucie Vorlíčková

2 Obsah I. Úvod 3 II. Statistika, komunikace se státními orgány 4 III. Legislativa 7 IV. Daň z přidané hodnoty, cla 9 V. Účetnictví, daně z příjmů 11 VI. Ostatní dně 12 VII. Personální agenda 13 VIII. Právo životního prostředí 15 IX. Právo hospodářské soutěže 16 X. Energetika 17 2

3 I. Úvod Podle aktuálního průzkumu provedeného ČNOPK Česká republika poprvé ztratila svoji pozici nejatraktivnějšího místa pro podnikání a investice ve střední a východní Evropě. Za jednu z hlavních příčin klesající atraktivity ČR uvádějí dotazované podniky nadměrnou byrokracii. A to i přes předsevzetí české vlády z roku 2006, že byrokratickou zátěž ekonomiky do roku 2012 sníží o 25 %, které se, jak se zdá, nedaří naplnit. Ratingová agentura Standard & Poor s ve své poslední zprávě zdůvodňuje hrozící ztrátu konkurenční výhody ČR právě především excesivní byrokracií. Proto se ČNOPK rozhodla diskutovat téma snižování byrokracie na své členské schůzi, která se konala dne 16. dubna 2013 u příležitosti 20. výročí založení ČNOPK, s tehdejším ministrem průmyslu a obchodu panem Martinem Kubou v rámci pódiové diskuse. Pan ministr Kuba zde projevil otevřenost vůči kritice panující byrokracie vyjádřené zúčastněnými podnikateli a přislíbil, že vezme v úvahu konkrétní návrhy směřující ke snižování byrokracie a projedná je s ČNOPK z hlediska praxe a možností řešení. Na základě tohoto slibu uskutečnila pracovní skupina Právo a daně pod vedením paní Vorlíčkové anketu mezi reprezentativním vzorkem členů komory. Shrnutí byrokratických překážek uváděných členy komory v anketě včetně návrhů, jak by mohly být odstraněny, přináší toto souhrnné stanovisko. Představenstvo ČNOPK schválilo formu i obsah tohoto souhrnného stanoviska a souhlasilo s jeho zasláním předsedovi vlády a ministrovi průmyslu a obchodu České republiky. 3

4 II. Statistika, komunikace se státními orgány (1/3) Úřady a jejich kompetence Hlášení státním institucím Decentralizované a komplikovaně upravené kompetence jednotlivých úřadů ztěžují možnost efektivní komunikace. Podniky musí zasílat řadě státních institucí rozsáhlá hlášení. Přitom se často jedná o hlášení téhož obsahu v různých datových formátech. Revidovat současné rozdělení kompetencí s cílem centralizovat kompetence u co nejmenšího množství úřadů, zamezit překrývání kompetencí a odstranit zbytečná ustanovení o kompetencích. Příklad: ochrana spotřebitele úkoly v oblasti ochrany spotřebitele by mohla plnit Česká obchodní inspekce a převzít kompetence všech orgánů uvedených v 23 a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Tyto orgány by se pak buď mohly soustředit na své základní funkce a úkoly, nebo by mohly být zrušeny. Revidovat povinnosti podávat hlášení s cílem omezit množství těchto hlášení na minimum potřebné pro národohospodářské účely. Zejména dbát na to, aby v těchto hlášeních nedocházelo k opakování týchž údajů pro různé státní instituce. Měla by se lépe využívat stávající státní elektronická infrastruktura pro efektivní komunikaci mezi úřady a orgány. Například by mohla být měsíční hlášení o obratu zasílaná Českému statistickému úřadu přebírána z přiznání k dani z přidané hodnoty. Dvojímu podávání roční účetní závěrky finančnímu úřadu a obchodnímu rejstříku by se bylo možno vyhnout díky výměně údajů mezi oběma institucemi. Efektivní výměně dat by dále prospělo sjednocení datových formátů. 4

5 II. Statistika, komunikace se státními orgány (2/3) Datové formáty Datové formáty pro hlášení nejsou jasně stanoveny. Datové formáty by se měly volit tak, aby byly administrativní nároky kladené na odesilatele i příjemce co nejmenší. V zásadě by mělo být dáno současně několik možností. 1. Předávání datového souboru ze stroje do stroje, bez nutnosti zadávání. 2. Při zadávání on-line je nutné jen jediné ruční zadání. 3. U dokumentů, s nimiž se již dále nepracuje (např. žádost), by měl být formát pdf. 4. Nejlepší datový formát je.xml. Ten lze získat ze stroje nebo pomocí aplikace jako InfoPath. Data mohou být přímo načtena a dále zpracovávána. Úspor by se tedy dosáhlo jak na straně odesilatele, tak příjemce. Datová schránka Konverze dokumentů doručených do datové schránky je zpoplatněna. Zavedení jednoduché bezplatné možnosti konverze dokumentů doručených do datové schránky. 5

6 II. Statistika, komunikace se státními orgány (3/3) Závazné používání úředních formulářů Apostila Registr vozidel Živnostenský zákon Zaměstnávání postižených osob Formuláře jsou často chybné (např. formuláře dle zákona č. 349/2011 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem). Apostila je nutná při použití dokumentů v členských státech EU, s nimiž ČR nemá uzavřenu smlouvu o právní pomoci. Koncesované podniky (např. prodejci automobilů) nemají možnost on-line komunikace s registrem vozidel. Nelze zadávat strukturované údaje on-line. Podnikatel s několika provozovnami musí pro každou z nich jmenovat tzv. odpovědného zástupce. Funkce tohoto odpovědného zástupce není blíže definována. Vzhledem k tomu, že společnost musí nakonec ve správních záležitostech tak jako tak zastupovat statutární orgán, je funkce odpovědného zástupce nadbytečná. Rozsáhlé dokumentační a ohlašovací povinnosti ohledně zaměstnávání zdravotně postižených osob. Odstranění chyb ve formulářích nebo opětovné zavedení možnosti podávat individuální návrhy. Uzavření smluv o právní pomoci s členskými státy EU, především s Německem. Vytvoření možnosti on-line komunikace. Úřední postup by se tak zjednodušil např. na vyzvednutí registrační značky nebo technického průkazu o vozidle proti potvrzení doručenému datovou schránkou. Zrušení povinnosti jmenovat odpovědného zástupce pro každou provozovnu. Zjednodušení těchto dokumentačních a ohlašovacích povinností. 6

7 III. Legislativa (1/2) Množství novel zákonů Legisvakační lhůty Prosaditelnost soudních rozhodnutí Přezkoumávání rozhodnutí v daňovém řízení podle 121 daňového řádu Časté novelizace zákonů vyžadují neustálou potřebu ekonomiky přizpůsobovat se novým úpravám. Zákony důležité pro ekonomiku jsou stále častěji přijímány s velmi krátkými lhůtami. Podnikatelé tak mají jen velmi málo času na to, aby se na novou úpravu připravili, a musí mít připraveno řešení a postupy pro různé možnosti. Finanční orgány zpomalují, popř. brání prosazování soudních rozhodnutí, takže dochází k paradoxnímu koloběhu, kdy se daňový subjekt musí v jedné a téže věci obracet na soud opakovaně. Možnost zrušení či změny jakéhokoli pravomocného rozhodnutí správce daně představuje podstatný zásah do právní jistoty daňového subjektu a znamená významné posunuti do věcné správnosti. Zákony by se měly měnit pouze tehdy, pokud mají závažné materiální nedostatky nebo je nutná harmonizace s evropskými předpisy. Přitom by se mělo dbát na to, aby změny znamenaly pro ekonomiku co nejmenší administrativní zátěž. Zákony včetně všech prováděcích předpisů by měly být zveřejňovány alespoň 6 měsíců před nabytím účinnosti. Nemůže-li zákonodárce tuto lhůtu dodržet, měl by nový zákon na základě zákonné úpravy nabýt účinnosti automaticky později (např. o rok). K tomu by mělo být zahájeno nové legislativní řízení. Bylo by třeba opustit protiústavní postup přílepků novel zákonů na poslední chvíli k již probíhajícím legislativním řízením. Zavedení apelačního principu v soudních řízeních o daňových věcech (namísto současného kasačního principu). Omezení tohoto ustanovení výhradně na výjimečné případy (např. podvod nebo korupce). 7

8 III. Legislativa (2/2) Zrychlení průběhu řízení v občanskoprávních věcech Kompetenční spory mezi soudy Nová úprava dovolání v občanskoprávních sporech Dlouhý průběh řízení v občanskoprávních věcech je mj. důsledkem chybějících účinných lhůt a sankčních mechanismů pro zasílání výzev k úhradě soudních poplatků ze strany soudů a pro úhradu těchto poplatků ze strany žalobce. V důsledku kompetenčních sporů je v současné době nutné obcházení přes vyšší instanční stupeň. Podle 236 a násl. o.s.ř. je dovolání v občanskoprávních sporech možné jen proti pravomocnému rozhodnutí. Tato úprava je pro právní stát nesystematická. Způsobuje problémy, pokud z pravomocného rozhodnutí vyplývá exekuce, avšak řízení o dovolání nebylo dosud ukončeno. Zavést povinnost soudu odeslat výzvu k úhradě zálohy na soudní výlohy do pěti dnů od doručení žaloby, v případě nedodržení této lhůty by se stal ručitelem stát. Nedodržení lhůty pro úhradu soudních poplatků by mělo být sankcionováno zastavením řízení. Lhůty by měly být stanoveny tak, aby je mohli dodržet i zahraniční žalobci. Zavést úpravu podle vzoru 17a a 17b německého soudního řádu. Podle těchto ustanovení je soud, který zjistí, že pro danou věc není příslušný, povinen věc předat soudu, který je podle jeho názoru příslušný. Tento soud je pak tímto rozhodnutím vázán, leda že by proti tomu jedna ze stran podala stížnost. Soud vyššího stupně pak rozhodne s konečnou platností jen o této stížnosti. Nově upravit institut dovolání. Dovolání by mělo být možné, pouze dokud rozhodnutí o odvolání nenabylo právní moci. Mimořádné opravné prostředky (přezkoumání rozhodnutí, navrácení v předchozí stav) by měly být omezeny na výjimečné případy. 8

9 IV. Daň z přidané hodnoty, cla (1/2) DPH vznik daňové povinnosti DPH daňové doklady DPH registrace DPH reverse-charge DPH odsouhlasování DPH používání osobního automobilu DPH musí být odvedena i v případě, že odběratel nezaplatí. Každý daňový doklad musí obsahovat 12 až 15 povinných údajů. To je více než v některých jiných státech EU. Zahraniční společnosti se musí v některých případech registrovat v ČR jako plátci DPH, popř. jako identifikované osoby, ačkoli jim zde nevzniká žádná daňová povinnost. Český režim přenesení daňové povinnosti (reverse-charge) vyžaduje hlášení každého plnění vždy se čtyřmi údaji, ačkoliv není splatná žádná česká DPH. Při odsouhlasování hlášení pro reverse-charge a souhrnných hlášení dochází pravidelně k rozdílům. Vyjasňování těchto rozdílů je časově i finančně náročné a zahrnuje i identifikaci chybných hlášení dodavatelů. Vedení detailní evidence o použití služebního vozu ke služebním a soukromým účelům. Systém DPH by měl zahrnovat možnost vrácení DPH z nedobytných pohledávek podle vzoru EU. Snížení počtu povinných údajů na úroveň jiných států EU. Zrušení registrační povinnosti v takových případech. Zrušení tohoto povinného hlášení. Zavedení větší tolerance chyb, při níž je toto odsouhlasení ještě považováno za úspěšné. Zjednodušení této úpravy, např. stanovení poměru na základě skutečného používání v minulých letech. 9

10 IV. Daň z přidané hodnoty, cla (2/2) DPH - ručení DPH stavební a montážní práce Cla Přesun ručení za neodvedenou DPH na příjemce plnění a s tím spojené kontrolní povinnosti. Jsou-li faktury doručeny až po termínu pro odevzdání daňového přiznání, je příjemce plnění povinen podat správci daně dodatečné přiznání k DPH a dodatečnou evidenci. Česká celní správa klade vyšší požadavky a povoluje méně zjednodušení než jiné členské státy EU. Celní úřady mají často rozdílné požadavky (celní povolení se udělují za rozdílných podmínek a v rozdílných celních řízeních). Zrušení tohoto ustanovení. Přiznávání přijatých plnění a jejich zohlednění v evidenci až v okamžiku doručení faktury a nikoli již ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Sjednocení a zjednodušení celního řízení a postupu jednotlivých celních úřadů. 10

11 V. Účetnictví, daně z příjmů (1/1) IFRS jako primární účetní standard Sestavení roční účetní závěrky Podpora výzkumu a vývoje Účetnictví dle IFRS nelze použít pro stanovení základu daně. Podniky používající IFRS v rámci výkaznictví v rámci skupiny jsou nuceny dodržovat dvoje účetní předpisy. To vede k řadě rozdílů v účtování a oceňování, jež jsou často způsobeny větší orientací IFRS na ekonomická hlediska. Pro daňové účely je vzhledem k velkému množství rozdílů v účetních předpisech nutno vést další detailní evidenci. Řada podniků uzavírá své účetní knihy krátce po rozvahovém dni. Tyto termíny jsou často stanoveny mateřskou společností vzhledem k její povinnosti sestavit konsolidovanou závěrku. Existují meze významnosti pro evidenci neuhrazených faktur. Při sestavování daňového přiznání je pak zapotřebí řada manuálních oprav, aby byly do daného období zahrnuty i faktury doručené po uzavření účetních knih. Tento proces je časově a finančně náročný. Daňová podpora výzkumu a vývoje předpokládá rozsáhlou dokumentaci podporovaných záměrů. Aby byly dodrženy předpisy týkající se této podpory, musí být při výpočtu slevy na dani účetní údaje očištěny - např. nejisté je uplatňování standardních nákladů, od personálních nákladů musí být odečteny náklady na zabezpečení ve stáří a odpisy musí být uplatňovány v jejich daňových hodnotách. Možnost využít IFRS jako primární účetní standard pro stanovení základu daně. Zavedení možnosti daňového zohlednění faktur doručených po sestavení roční účetní závěrky až v následujícím zdaňovacím období. Zjednodušení požadovaných finančních údajů a jejich přizpůsobení běžných standardům platným pro účetnictví. 11

12 VI. Ostatní daně (1/1) Silniční daň Daň z nemovitostí Časová náročnost vyplnění a podání daňového přiznání neodpovídá příjmům státu z této daně. Časová náročnost vyplnění a podání daňového přiznání neodpovídá příjmům státu z této daně. Zjednodušení daňového přiznání nebo úplné zrušení. Zjednodušení daňového přiznání nebo úplné zrušení. 12

13 VII. Personální agenda (1/2) Big Brother Zjednodušení vyúčtování mezd a platů včetně odvodů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení Druhý pilíř důchodové reformy Nečasova vláda plánovala rozšíření Jednotného elektronického informačního systému práce a sociálních věcí. Cílem bylo snížení administrativně-technické náročnosti čerpání sociálních dávek. Plánovalo se měsíční hlášení více než 70 údajů o zaměstnancích, na jejichž základě by mohly instituce důchodového pojištění a sociálního zabezpečení vypočítat příslušné nároky zaměstnanců bez další podpory zaměstnavatele. Plánovaných více než 70 údajů o zaměstnancích daleko překračuje počet dosud ohlašovaných skutečností a bez finančně náročného přenastavení vlastních IT systémů k automatizaci těchto hlášení by vedlo ke značným průběžným vícenákladům. Kriticky je hodnocena i skutečnost, že ne nevýznamná část těchto ohlašovaných údajů není pro výpočet nároku na plnění z důchodového pojištění a sociálního zabezpečení vůbec zapotřebí, stát si tak vytváří průhledného zaměstnance, aniž by to potřeboval. Systém vyúčtování mezd a platů je zbytečně složitý. Tak např. výpočet náhrady za dovolenou na základě průměrné mzdy je zbytečně nákladný a ekonomicky neopodstatněný, neboť zaměstnanec dostane vyšší mzdu, než mu dle smlouvy náleží. Za pracovníky, kteří se zapojí do druhého pilíře důchodové reformy, musí zaměstnavatel měsíčně srážet podíl zaměstnance a podávat příslušná rozsáhlá hlášení. Návrh na elektronickou výměnu dat je v zásadě krok správným směrem. Rozsah údajů o zaměstnancích, které by se měly v budoucnu hlásit, by však měl být ještě znovu kriticky uvážen z hlediska účelu tohoto rozšiřování elektronické výměny dat. Pro malé podniky by byla vhodná úprava podle nizozemského vzoru, která by mohla znamenat značnou úlevu v důchodovém a sociálním pojištění. Každý malý podnik podává přehled o odvodech na sociální zabezpečení pouze jednou ročně a platí desetkrát 1/10 částky za předchozí rok bez dalšího hlášení. Nedoplatek či přeplatek by pak mohl být vyrovnán např. při ročním vyúčtování. Stát by měl likvidní výhodu, neboť by odvody dostal během deseti měsíců místo dvanácti. Modernizace vyúčtování mezd a platů. Zrušení výpočtu náhrady za dovolenou na základě průměrné mzdy. Zvážení jiného způsobu státem podporovaného soukromého zabezpečení ve stáří, jenž by nebyl pro zaměstnavatele tolik administrativně náročný. 13

14 VII. Personální agenda (2/2) Zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU nostrifikace Zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU schvalovací proces Zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU - praktikanti Zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU místo výkonu práce Závodní lékař Předpisy pro zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU jsou od přísnější; tito cizinci musí se svou žádostí o pracovní povolení předkládat také nostrifikaci ověřeného dokladu o odborné způsobilosti pro výkon povolání. To prodlužuje náborový proces o cca 1-2 měsíce. Proces při zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU včetně zajištění všech potřebných dokumentů trvá cca 6 až 8 měsíců, což omezuje činnost společnosti a snižuje její konkurenceschopnost. Současná právní úprava nenabízí možnost, jak jednoduše zajistit praktikantům mimo země EU víza. Při zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU musí být pro pracovní povolení uvedeno místo výkonu práce. Při každém následném vysílání tohoto zaměstnance na pracovní cestu po ČR se musí z důvodu změny místa výkonu práce opětovně žádat o povolení. Podniky jsou již řadu let povinny nechat provádět lékařské vstupní a pravidelné preventivní prohlídky svých zaměstnanců. Od dubna 2013 musí podniky tyto prohlídky zajišťovat na základě smluvního ujednání se závodním lékařem, což vede k praktickým obtížím a zvyšuje byrokratické zatížení zaměstnavatele i zaměstnance. Zrušení povinnosti nostrifikace, navrácení stavu před Zřízení jednoho kontaktního místa, kde by bylo možné vyřídit celý schvalovací proces. Cílem by mělo být zkrácení celého procesu na několik málo týdnů. Nová koncepce vízové politiky, pružnější v případě praktikantů a výměnných pobytů. Vynětí krátkodobých pracovních cest z povinnosti žádat o povolení z důvodu změny místa výkonu práce. Omezení závazného provádění lékařských vstupních a preventivních prohlídek závodním lékařem na činnosti posuzované jako ohrožující zdraví. Ve všech ostatních případech zrušení povinných prohlídek nebo návrat k dřívější úpravě, podle níž byla možnost volné volby lékaře. 14

15 VIII. Právo životního prostředí (1/1) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Příprava plánu odpadového hospodářství je spojena s náklady ve výši Kč. Dokument neřeší zlepšení vztahu k životnímu prostředí a společnosti jej považují za samoúčelný. Zákon již obsahuje úpravu pro předcházení vzniku odpadů. Zákon v zásadě stanoví zařazování nebezpečných látek do kategorií A a B. O nezařazení do jedné z kategorií musí společnost sepsat protokol. Povinnost vytvářet protokol o nezařazení vzniká již od prvního kilogramu hořlavé kapaliny. V případě minimálních množství látek je výsledná hodnota rizika mnohonásobně nižší než je hranice závažné havárie. Úprava v tomto nařízení vlády je obdobná jako v zákoně o prevenci závažných havárií, zákoně o vodách a ve vyhlášce o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě. Toto nařízení tak nutí podnikatele přepisovat známé údaje do nových tabulek a vypracovávat nová hodnocení, která zahrnují mj. i komplexní geodetické zaměření a popis topografických poměrů. Hodnocení rizika ekologické újmy se přitom provádí zvlášť pro každé jednotlivé zařízení uvedené v příloze č. 1 k zákonu. Povinnost vytvářet plány odpadového hospodářství by měly mít pouze obce a kraje. Povinnost vytvářet protokol o nezařazení by se měla odvíjet od zjevně relevantního množství látek, limit by se měl sjednotit s hodnotami dle 4 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně. V 4 odst. 5 by měl být doplněn odkaz na 3: V případě, že celkový počet dosažených bodů je vyšší než 50 a provozovatel nesplňuje výjimku z 3 odst. 5, provádí provozovatel podrobné hodnocení rizika podle 5. Z vyjmenovaných provozních činností v příloze 1, kde je potřeba provádět základní hodnocení, by měl být vyškrtnut provoz zdrojů znečištění ovzduší do 50 MW. 15

16 IX. Právo hospodářské soutěže (1/1) Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů Tento zákon má sloužit na ochranu dodavatelů před tržní silou obchodních řetězců. Trpí však zcela zásadními legislativně technickými vadami, pro které byl odborníky nezřídka kritizován. Vzhledem ke svému cíli nepřináší zákon v praxi žádný efekt, za celou dobu jeho existence nebyla uložena jediná pravomocná pokuta. Zákon zatěžuje stejnou měrou obchodní řetězce i dodavatele, neboť vyžaduje pravidelné předávání značného množství informací a podkladů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zrušení zákona. 16

17 X. Energetika (1/2) Opravy zásobníků plynu Územní plány Působnost pro územní a stavební schvalovací řízení Stanovení okruhu provozovatelů sítí Při každé výměně technických zařízení zásobníků plynu je nutné stavební řízení. To je nepochopitelné, neboť TSO a DSO mohou opravovat zařízení výměnou bez tohoto řízení. Plány územního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj často nerespektují stávající plynárenská zařízení a chráněná území pro zásobníky plynu. Plány územního rozvoje obcí (např. výstavba rychlodráhy nebo plavebního kanálu) tak ohrožují investice energetických podniků, k nimž již byla vydána veškerá potřebná povolení. Vyjasňování s MMR jsou časově i finančně nákladná. V novele stavebního zákona je nově převedena působnost umísťování a povolování plynárenských staveb z místních stavebních úřadů na MMR (územní řízení) a MPO (schvalovací řízení). Nyní tudíž již nelze sloučit obě řízení, čímž se délka řízení prodloužila z původních 90 dnů na dvojnásobek, tedy 2x90=180 dnů. Chybí konzistentní požadavky na veřejnoprávní projednání s ohledem na stanovení okruhu provozovatelů sítí. Zejména neexistuje konečný seznam vyjádření potřebných pro stavební řízení. Společnosti se dozvídají až v průběhu řízení, jaká další vyjádření jsou ještě zapotřebí. Až do jejich předložení se řízení přerušuje. Požadavky jednotlivých stavebních úřadů nejsou jednotné. Zrušení stavebního řízení ve stavebním zákoně 183/2006 Sb. ve znění novely 350/2012 Sb. 103 odst. 1 písm. e, bod 6. Je třeba zajistit soulad plánů územního rozvoje s již vydanými povoleními v oblasti energetiky. MPO by mohlo pro stavby, pro které již vydalo autorizaci, vést územní a schvalovací řízení najednou. S odkazem na znalosti nabyté u řízení pro vystavení autorizace by mohl být průběh urychlen. Délka řízení by se zkrátila na původních 90 dnů. Stanovení jednotného konečného seznamu potřebných vyjádření k podání žádosti o stavební povolení, závazného pro všechny stavební úřady. Výsledkem by bylo urychlení stavebního řízení a nižší zatížení podniků i úředníků. 17

18 X. Energetika (2/2) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zákon stanoví nutnost získání souhlasu vodoprávního úřadu i při zřizování dálkových potrubí plynovodů v hloubce cm. Pokud se nejedná o kontakt s vodotečí nebo ochranným pásmem vodního zdroje, má vydaný souhlas formální charakter a zbytečně prodlužuje investorskou přípravu stavby. Změny koryta vodního toku mohou vést k obnažení potrubí plynovodů či k poškození břehů. V současné době provádějí přeložky nebo rekonstrukce potrubí plynovodů či jiné úpravy (např. úpravy břehů) provozovatelé těchto plynovodů na vlastní náklady, ačkoli tento stav nezpůsobili. Řízení o posuzování vlivu na životní prostředí u plynovodů o délce větší než 5 km a průměru mm má víceméně formální charakter, neboť plyn není, na rozdíl od např. ropy, životnímu prostředí nebezpečný. Tato řízení zbytečně prodlužují investorskou přípravu staveb. Vypustit z formulace 17 odst. 1b) zákona o vodách slova zřizování dálkových potrubí a, čímž by pro takové stavební investice odpadla nutnost souhlasu vodoprávního úřadu. Do 45 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, přidat ustanovení, podle něhož by byli správci vodních toků při změně koryta povinni nést náklady na přeložky a/nebo rekonstrukce potrubí či na jiné úpravy. V příloze č. 1. u kategorie II upravit znění bodu 3.7 takto: Produktovody pro dopravu ropy a dalších nebezpečných látek o délce větší než 5 km a průměru mm, pokud nespadají do kategorie I. 18

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Strana 1 bez 011 Účetnictví 01101 Řádek v účetním deníku Každý řádek v účetním deníku 16,00 21% 19,40 01102 Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 600,00 21% 1 936,00 01103 Měsíční maximum Maximální

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.1.2014 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. PODNIKÁNÍ V TUZEMSKU 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2007

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

Výzva. více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva. více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 11.2013 č.j.. Věc:

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15 Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje z programu Transformace pro rok 2015 pro sociální služby vzniklé či rozvíjející se v návaznosti na transformaci ústavních pobytových

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ING. LUDMILA TALÍŘOVÁ, OSVĚDČENÍ KOMORY AUDITORŮ ČR Č. 1316 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČ: 48955001 Podle

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více