Souhrnné stanovisko ke snižování byrokracie pro podnikatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnné stanovisko ke snižování byrokracie pro podnikatele"

Transkript

1 Souhrnné stanovisko ke snižování byrokracie pro podnikatele Stav: srpen 2013 Vypracoval: Pracovní skupina Právo a daně Odborné vedení: Lucie Vorlíčková

2 Obsah I. Úvod 3 II. Statistika, komunikace se státními orgány 4 III. Legislativa 7 IV. Daň z přidané hodnoty, cla 9 V. Účetnictví, daně z příjmů 11 VI. Ostatní dně 12 VII. Personální agenda 13 VIII. Právo životního prostředí 15 IX. Právo hospodářské soutěže 16 X. Energetika 17 2

3 I. Úvod Podle aktuálního průzkumu provedeného ČNOPK Česká republika poprvé ztratila svoji pozici nejatraktivnějšího místa pro podnikání a investice ve střední a východní Evropě. Za jednu z hlavních příčin klesající atraktivity ČR uvádějí dotazované podniky nadměrnou byrokracii. A to i přes předsevzetí české vlády z roku 2006, že byrokratickou zátěž ekonomiky do roku 2012 sníží o 25 %, které se, jak se zdá, nedaří naplnit. Ratingová agentura Standard & Poor s ve své poslední zprávě zdůvodňuje hrozící ztrátu konkurenční výhody ČR právě především excesivní byrokracií. Proto se ČNOPK rozhodla diskutovat téma snižování byrokracie na své členské schůzi, která se konala dne 16. dubna 2013 u příležitosti 20. výročí založení ČNOPK, s tehdejším ministrem průmyslu a obchodu panem Martinem Kubou v rámci pódiové diskuse. Pan ministr Kuba zde projevil otevřenost vůči kritice panující byrokracie vyjádřené zúčastněnými podnikateli a přislíbil, že vezme v úvahu konkrétní návrhy směřující ke snižování byrokracie a projedná je s ČNOPK z hlediska praxe a možností řešení. Na základě tohoto slibu uskutečnila pracovní skupina Právo a daně pod vedením paní Vorlíčkové anketu mezi reprezentativním vzorkem členů komory. Shrnutí byrokratických překážek uváděných členy komory v anketě včetně návrhů, jak by mohly být odstraněny, přináší toto souhrnné stanovisko. Představenstvo ČNOPK schválilo formu i obsah tohoto souhrnného stanoviska a souhlasilo s jeho zasláním předsedovi vlády a ministrovi průmyslu a obchodu České republiky. 3

4 II. Statistika, komunikace se státními orgány (1/3) Úřady a jejich kompetence Hlášení státním institucím Decentralizované a komplikovaně upravené kompetence jednotlivých úřadů ztěžují možnost efektivní komunikace. Podniky musí zasílat řadě státních institucí rozsáhlá hlášení. Přitom se často jedná o hlášení téhož obsahu v různých datových formátech. Revidovat současné rozdělení kompetencí s cílem centralizovat kompetence u co nejmenšího množství úřadů, zamezit překrývání kompetencí a odstranit zbytečná ustanovení o kompetencích. Příklad: ochrana spotřebitele úkoly v oblasti ochrany spotřebitele by mohla plnit Česká obchodní inspekce a převzít kompetence všech orgánů uvedených v 23 a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Tyto orgány by se pak buď mohly soustředit na své základní funkce a úkoly, nebo by mohly být zrušeny. Revidovat povinnosti podávat hlášení s cílem omezit množství těchto hlášení na minimum potřebné pro národohospodářské účely. Zejména dbát na to, aby v těchto hlášeních nedocházelo k opakování týchž údajů pro různé státní instituce. Měla by se lépe využívat stávající státní elektronická infrastruktura pro efektivní komunikaci mezi úřady a orgány. Například by mohla být měsíční hlášení o obratu zasílaná Českému statistickému úřadu přebírána z přiznání k dani z přidané hodnoty. Dvojímu podávání roční účetní závěrky finančnímu úřadu a obchodnímu rejstříku by se bylo možno vyhnout díky výměně údajů mezi oběma institucemi. Efektivní výměně dat by dále prospělo sjednocení datových formátů. 4

5 II. Statistika, komunikace se státními orgány (2/3) Datové formáty Datové formáty pro hlášení nejsou jasně stanoveny. Datové formáty by se měly volit tak, aby byly administrativní nároky kladené na odesilatele i příjemce co nejmenší. V zásadě by mělo být dáno současně několik možností. 1. Předávání datového souboru ze stroje do stroje, bez nutnosti zadávání. 2. Při zadávání on-line je nutné jen jediné ruční zadání. 3. U dokumentů, s nimiž se již dále nepracuje (např. žádost), by měl být formát pdf. 4. Nejlepší datový formát je.xml. Ten lze získat ze stroje nebo pomocí aplikace jako InfoPath. Data mohou být přímo načtena a dále zpracovávána. Úspor by se tedy dosáhlo jak na straně odesilatele, tak příjemce. Datová schránka Konverze dokumentů doručených do datové schránky je zpoplatněna. Zavedení jednoduché bezplatné možnosti konverze dokumentů doručených do datové schránky. 5

6 II. Statistika, komunikace se státními orgány (3/3) Závazné používání úředních formulářů Apostila Registr vozidel Živnostenský zákon Zaměstnávání postižených osob Formuláře jsou často chybné (např. formuláře dle zákona č. 349/2011 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem). Apostila je nutná při použití dokumentů v členských státech EU, s nimiž ČR nemá uzavřenu smlouvu o právní pomoci. Koncesované podniky (např. prodejci automobilů) nemají možnost on-line komunikace s registrem vozidel. Nelze zadávat strukturované údaje on-line. Podnikatel s několika provozovnami musí pro každou z nich jmenovat tzv. odpovědného zástupce. Funkce tohoto odpovědného zástupce není blíže definována. Vzhledem k tomu, že společnost musí nakonec ve správních záležitostech tak jako tak zastupovat statutární orgán, je funkce odpovědného zástupce nadbytečná. Rozsáhlé dokumentační a ohlašovací povinnosti ohledně zaměstnávání zdravotně postižených osob. Odstranění chyb ve formulářích nebo opětovné zavedení možnosti podávat individuální návrhy. Uzavření smluv o právní pomoci s členskými státy EU, především s Německem. Vytvoření možnosti on-line komunikace. Úřední postup by se tak zjednodušil např. na vyzvednutí registrační značky nebo technického průkazu o vozidle proti potvrzení doručenému datovou schránkou. Zrušení povinnosti jmenovat odpovědného zástupce pro každou provozovnu. Zjednodušení těchto dokumentačních a ohlašovacích povinností. 6

7 III. Legislativa (1/2) Množství novel zákonů Legisvakační lhůty Prosaditelnost soudních rozhodnutí Přezkoumávání rozhodnutí v daňovém řízení podle 121 daňového řádu Časté novelizace zákonů vyžadují neustálou potřebu ekonomiky přizpůsobovat se novým úpravám. Zákony důležité pro ekonomiku jsou stále častěji přijímány s velmi krátkými lhůtami. Podnikatelé tak mají jen velmi málo času na to, aby se na novou úpravu připravili, a musí mít připraveno řešení a postupy pro různé možnosti. Finanční orgány zpomalují, popř. brání prosazování soudních rozhodnutí, takže dochází k paradoxnímu koloběhu, kdy se daňový subjekt musí v jedné a téže věci obracet na soud opakovaně. Možnost zrušení či změny jakéhokoli pravomocného rozhodnutí správce daně představuje podstatný zásah do právní jistoty daňového subjektu a znamená významné posunuti do věcné správnosti. Zákony by se měly měnit pouze tehdy, pokud mají závažné materiální nedostatky nebo je nutná harmonizace s evropskými předpisy. Přitom by se mělo dbát na to, aby změny znamenaly pro ekonomiku co nejmenší administrativní zátěž. Zákony včetně všech prováděcích předpisů by měly být zveřejňovány alespoň 6 měsíců před nabytím účinnosti. Nemůže-li zákonodárce tuto lhůtu dodržet, měl by nový zákon na základě zákonné úpravy nabýt účinnosti automaticky později (např. o rok). K tomu by mělo být zahájeno nové legislativní řízení. Bylo by třeba opustit protiústavní postup přílepků novel zákonů na poslední chvíli k již probíhajícím legislativním řízením. Zavedení apelačního principu v soudních řízeních o daňových věcech (namísto současného kasačního principu). Omezení tohoto ustanovení výhradně na výjimečné případy (např. podvod nebo korupce). 7

8 III. Legislativa (2/2) Zrychlení průběhu řízení v občanskoprávních věcech Kompetenční spory mezi soudy Nová úprava dovolání v občanskoprávních sporech Dlouhý průběh řízení v občanskoprávních věcech je mj. důsledkem chybějících účinných lhůt a sankčních mechanismů pro zasílání výzev k úhradě soudních poplatků ze strany soudů a pro úhradu těchto poplatků ze strany žalobce. V důsledku kompetenčních sporů je v současné době nutné obcházení přes vyšší instanční stupeň. Podle 236 a násl. o.s.ř. je dovolání v občanskoprávních sporech možné jen proti pravomocnému rozhodnutí. Tato úprava je pro právní stát nesystematická. Způsobuje problémy, pokud z pravomocného rozhodnutí vyplývá exekuce, avšak řízení o dovolání nebylo dosud ukončeno. Zavést povinnost soudu odeslat výzvu k úhradě zálohy na soudní výlohy do pěti dnů od doručení žaloby, v případě nedodržení této lhůty by se stal ručitelem stát. Nedodržení lhůty pro úhradu soudních poplatků by mělo být sankcionováno zastavením řízení. Lhůty by měly být stanoveny tak, aby je mohli dodržet i zahraniční žalobci. Zavést úpravu podle vzoru 17a a 17b německého soudního řádu. Podle těchto ustanovení je soud, který zjistí, že pro danou věc není příslušný, povinen věc předat soudu, který je podle jeho názoru příslušný. Tento soud je pak tímto rozhodnutím vázán, leda že by proti tomu jedna ze stran podala stížnost. Soud vyššího stupně pak rozhodne s konečnou platností jen o této stížnosti. Nově upravit institut dovolání. Dovolání by mělo být možné, pouze dokud rozhodnutí o odvolání nenabylo právní moci. Mimořádné opravné prostředky (přezkoumání rozhodnutí, navrácení v předchozí stav) by měly být omezeny na výjimečné případy. 8

9 IV. Daň z přidané hodnoty, cla (1/2) DPH vznik daňové povinnosti DPH daňové doklady DPH registrace DPH reverse-charge DPH odsouhlasování DPH používání osobního automobilu DPH musí být odvedena i v případě, že odběratel nezaplatí. Každý daňový doklad musí obsahovat 12 až 15 povinných údajů. To je více než v některých jiných státech EU. Zahraniční společnosti se musí v některých případech registrovat v ČR jako plátci DPH, popř. jako identifikované osoby, ačkoli jim zde nevzniká žádná daňová povinnost. Český režim přenesení daňové povinnosti (reverse-charge) vyžaduje hlášení každého plnění vždy se čtyřmi údaji, ačkoliv není splatná žádná česká DPH. Při odsouhlasování hlášení pro reverse-charge a souhrnných hlášení dochází pravidelně k rozdílům. Vyjasňování těchto rozdílů je časově i finančně náročné a zahrnuje i identifikaci chybných hlášení dodavatelů. Vedení detailní evidence o použití služebního vozu ke služebním a soukromým účelům. Systém DPH by měl zahrnovat možnost vrácení DPH z nedobytných pohledávek podle vzoru EU. Snížení počtu povinných údajů na úroveň jiných států EU. Zrušení registrační povinnosti v takových případech. Zrušení tohoto povinného hlášení. Zavedení větší tolerance chyb, při níž je toto odsouhlasení ještě považováno za úspěšné. Zjednodušení této úpravy, např. stanovení poměru na základě skutečného používání v minulých letech. 9

10 IV. Daň z přidané hodnoty, cla (2/2) DPH - ručení DPH stavební a montážní práce Cla Přesun ručení za neodvedenou DPH na příjemce plnění a s tím spojené kontrolní povinnosti. Jsou-li faktury doručeny až po termínu pro odevzdání daňového přiznání, je příjemce plnění povinen podat správci daně dodatečné přiznání k DPH a dodatečnou evidenci. Česká celní správa klade vyšší požadavky a povoluje méně zjednodušení než jiné členské státy EU. Celní úřady mají často rozdílné požadavky (celní povolení se udělují za rozdílných podmínek a v rozdílných celních řízeních). Zrušení tohoto ustanovení. Přiznávání přijatých plnění a jejich zohlednění v evidenci až v okamžiku doručení faktury a nikoli již ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Sjednocení a zjednodušení celního řízení a postupu jednotlivých celních úřadů. 10

11 V. Účetnictví, daně z příjmů (1/1) IFRS jako primární účetní standard Sestavení roční účetní závěrky Podpora výzkumu a vývoje Účetnictví dle IFRS nelze použít pro stanovení základu daně. Podniky používající IFRS v rámci výkaznictví v rámci skupiny jsou nuceny dodržovat dvoje účetní předpisy. To vede k řadě rozdílů v účtování a oceňování, jež jsou často způsobeny větší orientací IFRS na ekonomická hlediska. Pro daňové účely je vzhledem k velkému množství rozdílů v účetních předpisech nutno vést další detailní evidenci. Řada podniků uzavírá své účetní knihy krátce po rozvahovém dni. Tyto termíny jsou často stanoveny mateřskou společností vzhledem k její povinnosti sestavit konsolidovanou závěrku. Existují meze významnosti pro evidenci neuhrazených faktur. Při sestavování daňového přiznání je pak zapotřebí řada manuálních oprav, aby byly do daného období zahrnuty i faktury doručené po uzavření účetních knih. Tento proces je časově a finančně náročný. Daňová podpora výzkumu a vývoje předpokládá rozsáhlou dokumentaci podporovaných záměrů. Aby byly dodrženy předpisy týkající se této podpory, musí být při výpočtu slevy na dani účetní údaje očištěny - např. nejisté je uplatňování standardních nákladů, od personálních nákladů musí být odečteny náklady na zabezpečení ve stáří a odpisy musí být uplatňovány v jejich daňových hodnotách. Možnost využít IFRS jako primární účetní standard pro stanovení základu daně. Zavedení možnosti daňového zohlednění faktur doručených po sestavení roční účetní závěrky až v následujícím zdaňovacím období. Zjednodušení požadovaných finančních údajů a jejich přizpůsobení běžných standardům platným pro účetnictví. 11

12 VI. Ostatní daně (1/1) Silniční daň Daň z nemovitostí Časová náročnost vyplnění a podání daňového přiznání neodpovídá příjmům státu z této daně. Časová náročnost vyplnění a podání daňového přiznání neodpovídá příjmům státu z této daně. Zjednodušení daňového přiznání nebo úplné zrušení. Zjednodušení daňového přiznání nebo úplné zrušení. 12

13 VII. Personální agenda (1/2) Big Brother Zjednodušení vyúčtování mezd a platů včetně odvodů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení Druhý pilíř důchodové reformy Nečasova vláda plánovala rozšíření Jednotného elektronického informačního systému práce a sociálních věcí. Cílem bylo snížení administrativně-technické náročnosti čerpání sociálních dávek. Plánovalo se měsíční hlášení více než 70 údajů o zaměstnancích, na jejichž základě by mohly instituce důchodového pojištění a sociálního zabezpečení vypočítat příslušné nároky zaměstnanců bez další podpory zaměstnavatele. Plánovaných více než 70 údajů o zaměstnancích daleko překračuje počet dosud ohlašovaných skutečností a bez finančně náročného přenastavení vlastních IT systémů k automatizaci těchto hlášení by vedlo ke značným průběžným vícenákladům. Kriticky je hodnocena i skutečnost, že ne nevýznamná část těchto ohlašovaných údajů není pro výpočet nároku na plnění z důchodového pojištění a sociálního zabezpečení vůbec zapotřebí, stát si tak vytváří průhledného zaměstnance, aniž by to potřeboval. Systém vyúčtování mezd a platů je zbytečně složitý. Tak např. výpočet náhrady za dovolenou na základě průměrné mzdy je zbytečně nákladný a ekonomicky neopodstatněný, neboť zaměstnanec dostane vyšší mzdu, než mu dle smlouvy náleží. Za pracovníky, kteří se zapojí do druhého pilíře důchodové reformy, musí zaměstnavatel měsíčně srážet podíl zaměstnance a podávat příslušná rozsáhlá hlášení. Návrh na elektronickou výměnu dat je v zásadě krok správným směrem. Rozsah údajů o zaměstnancích, které by se měly v budoucnu hlásit, by však měl být ještě znovu kriticky uvážen z hlediska účelu tohoto rozšiřování elektronické výměny dat. Pro malé podniky by byla vhodná úprava podle nizozemského vzoru, která by mohla znamenat značnou úlevu v důchodovém a sociálním pojištění. Každý malý podnik podává přehled o odvodech na sociální zabezpečení pouze jednou ročně a platí desetkrát 1/10 částky za předchozí rok bez dalšího hlášení. Nedoplatek či přeplatek by pak mohl být vyrovnán např. při ročním vyúčtování. Stát by měl likvidní výhodu, neboť by odvody dostal během deseti měsíců místo dvanácti. Modernizace vyúčtování mezd a platů. Zrušení výpočtu náhrady za dovolenou na základě průměrné mzdy. Zvážení jiného způsobu státem podporovaného soukromého zabezpečení ve stáří, jenž by nebyl pro zaměstnavatele tolik administrativně náročný. 13

14 VII. Personální agenda (2/2) Zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU nostrifikace Zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU schvalovací proces Zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU - praktikanti Zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU místo výkonu práce Závodní lékař Předpisy pro zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU jsou od přísnější; tito cizinci musí se svou žádostí o pracovní povolení předkládat také nostrifikaci ověřeného dokladu o odborné způsobilosti pro výkon povolání. To prodlužuje náborový proces o cca 1-2 měsíce. Proces při zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU včetně zajištění všech potřebných dokumentů trvá cca 6 až 8 měsíců, což omezuje činnost společnosti a snižuje její konkurenceschopnost. Současná právní úprava nenabízí možnost, jak jednoduše zajistit praktikantům mimo země EU víza. Při zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU musí být pro pracovní povolení uvedeno místo výkonu práce. Při každém následném vysílání tohoto zaměstnance na pracovní cestu po ČR se musí z důvodu změny místa výkonu práce opětovně žádat o povolení. Podniky jsou již řadu let povinny nechat provádět lékařské vstupní a pravidelné preventivní prohlídky svých zaměstnanců. Od dubna 2013 musí podniky tyto prohlídky zajišťovat na základě smluvního ujednání se závodním lékařem, což vede k praktickým obtížím a zvyšuje byrokratické zatížení zaměstnavatele i zaměstnance. Zrušení povinnosti nostrifikace, navrácení stavu před Zřízení jednoho kontaktního místa, kde by bylo možné vyřídit celý schvalovací proces. Cílem by mělo být zkrácení celého procesu na několik málo týdnů. Nová koncepce vízové politiky, pružnější v případě praktikantů a výměnných pobytů. Vynětí krátkodobých pracovních cest z povinnosti žádat o povolení z důvodu změny místa výkonu práce. Omezení závazného provádění lékařských vstupních a preventivních prohlídek závodním lékařem na činnosti posuzované jako ohrožující zdraví. Ve všech ostatních případech zrušení povinných prohlídek nebo návrat k dřívější úpravě, podle níž byla možnost volné volby lékaře. 14

15 VIII. Právo životního prostředí (1/1) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Příprava plánu odpadového hospodářství je spojena s náklady ve výši Kč. Dokument neřeší zlepšení vztahu k životnímu prostředí a společnosti jej považují za samoúčelný. Zákon již obsahuje úpravu pro předcházení vzniku odpadů. Zákon v zásadě stanoví zařazování nebezpečných látek do kategorií A a B. O nezařazení do jedné z kategorií musí společnost sepsat protokol. Povinnost vytvářet protokol o nezařazení vzniká již od prvního kilogramu hořlavé kapaliny. V případě minimálních množství látek je výsledná hodnota rizika mnohonásobně nižší než je hranice závažné havárie. Úprava v tomto nařízení vlády je obdobná jako v zákoně o prevenci závažných havárií, zákoně o vodách a ve vyhlášce o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě. Toto nařízení tak nutí podnikatele přepisovat známé údaje do nových tabulek a vypracovávat nová hodnocení, která zahrnují mj. i komplexní geodetické zaměření a popis topografických poměrů. Hodnocení rizika ekologické újmy se přitom provádí zvlášť pro každé jednotlivé zařízení uvedené v příloze č. 1 k zákonu. Povinnost vytvářet plány odpadového hospodářství by měly mít pouze obce a kraje. Povinnost vytvářet protokol o nezařazení by se měla odvíjet od zjevně relevantního množství látek, limit by se měl sjednotit s hodnotami dle 4 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně. V 4 odst. 5 by měl být doplněn odkaz na 3: V případě, že celkový počet dosažených bodů je vyšší než 50 a provozovatel nesplňuje výjimku z 3 odst. 5, provádí provozovatel podrobné hodnocení rizika podle 5. Z vyjmenovaných provozních činností v příloze 1, kde je potřeba provádět základní hodnocení, by měl být vyškrtnut provoz zdrojů znečištění ovzduší do 50 MW. 15

16 IX. Právo hospodářské soutěže (1/1) Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů Tento zákon má sloužit na ochranu dodavatelů před tržní silou obchodních řetězců. Trpí však zcela zásadními legislativně technickými vadami, pro které byl odborníky nezřídka kritizován. Vzhledem ke svému cíli nepřináší zákon v praxi žádný efekt, za celou dobu jeho existence nebyla uložena jediná pravomocná pokuta. Zákon zatěžuje stejnou měrou obchodní řetězce i dodavatele, neboť vyžaduje pravidelné předávání značného množství informací a podkladů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zrušení zákona. 16

17 X. Energetika (1/2) Opravy zásobníků plynu Územní plány Působnost pro územní a stavební schvalovací řízení Stanovení okruhu provozovatelů sítí Při každé výměně technických zařízení zásobníků plynu je nutné stavební řízení. To je nepochopitelné, neboť TSO a DSO mohou opravovat zařízení výměnou bez tohoto řízení. Plány územního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj často nerespektují stávající plynárenská zařízení a chráněná území pro zásobníky plynu. Plány územního rozvoje obcí (např. výstavba rychlodráhy nebo plavebního kanálu) tak ohrožují investice energetických podniků, k nimž již byla vydána veškerá potřebná povolení. Vyjasňování s MMR jsou časově i finančně nákladná. V novele stavebního zákona je nově převedena působnost umísťování a povolování plynárenských staveb z místních stavebních úřadů na MMR (územní řízení) a MPO (schvalovací řízení). Nyní tudíž již nelze sloučit obě řízení, čímž se délka řízení prodloužila z původních 90 dnů na dvojnásobek, tedy 2x90=180 dnů. Chybí konzistentní požadavky na veřejnoprávní projednání s ohledem na stanovení okruhu provozovatelů sítí. Zejména neexistuje konečný seznam vyjádření potřebných pro stavební řízení. Společnosti se dozvídají až v průběhu řízení, jaká další vyjádření jsou ještě zapotřebí. Až do jejich předložení se řízení přerušuje. Požadavky jednotlivých stavebních úřadů nejsou jednotné. Zrušení stavebního řízení ve stavebním zákoně 183/2006 Sb. ve znění novely 350/2012 Sb. 103 odst. 1 písm. e, bod 6. Je třeba zajistit soulad plánů územního rozvoje s již vydanými povoleními v oblasti energetiky. MPO by mohlo pro stavby, pro které již vydalo autorizaci, vést územní a schvalovací řízení najednou. S odkazem na znalosti nabyté u řízení pro vystavení autorizace by mohl být průběh urychlen. Délka řízení by se zkrátila na původních 90 dnů. Stanovení jednotného konečného seznamu potřebných vyjádření k podání žádosti o stavební povolení, závazného pro všechny stavební úřady. Výsledkem by bylo urychlení stavebního řízení a nižší zatížení podniků i úředníků. 17

18 X. Energetika (2/2) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zákon stanoví nutnost získání souhlasu vodoprávního úřadu i při zřizování dálkových potrubí plynovodů v hloubce cm. Pokud se nejedná o kontakt s vodotečí nebo ochranným pásmem vodního zdroje, má vydaný souhlas formální charakter a zbytečně prodlužuje investorskou přípravu stavby. Změny koryta vodního toku mohou vést k obnažení potrubí plynovodů či k poškození břehů. V současné době provádějí přeložky nebo rekonstrukce potrubí plynovodů či jiné úpravy (např. úpravy břehů) provozovatelé těchto plynovodů na vlastní náklady, ačkoli tento stav nezpůsobili. Řízení o posuzování vlivu na životní prostředí u plynovodů o délce větší než 5 km a průměru mm má víceméně formální charakter, neboť plyn není, na rozdíl od např. ropy, životnímu prostředí nebezpečný. Tato řízení zbytečně prodlužují investorskou přípravu staveb. Vypustit z formulace 17 odst. 1b) zákona o vodách slova zřizování dálkových potrubí a, čímž by pro takové stavební investice odpadla nutnost souhlasu vodoprávního úřadu. Do 45 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, přidat ustanovení, podle něhož by byli správci vodních toků při změně koryta povinni nést náklady na přeložky a/nebo rekonstrukce potrubí či na jiné úpravy. V příloze č. 1. u kategorie II upravit znění bodu 3.7 takto: Produktovody pro dopravu ropy a dalších nebezpečných látek o délce větší než 5 km a průměru mm, pokud nespadají do kategorie I. 18

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Klára Muziková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finanční účetnictví a auditingu Studijní

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. I. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. I. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST IV. I. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) 1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 1. 1. Název Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 1. 2. Definice

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Obsah: bsah:...................................................................................................................................

Obsah: bsah:................................................................................................................................... III.A Shrnutí legislativních změn, jejichž provedení je navrhováno k posílení účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a k odstranění jeho aplikačních nedostatků Zpracovalo Ministerstvo vnitra

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění A. Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže K věcnému záměru se vztahují zejména následující právní předpisy: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.,

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více