Souhrnné stanovisko ke snižování byrokracie pro podnikatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnné stanovisko ke snižování byrokracie pro podnikatele"

Transkript

1 Souhrnné stanovisko ke snižování byrokracie pro podnikatele Stav: srpen 2013 Vypracoval: Pracovní skupina Právo a daně Odborné vedení: Lucie Vorlíčková

2 Obsah I. Úvod 3 II. Statistika, komunikace se státními orgány 4 III. Legislativa 7 IV. Daň z přidané hodnoty, cla 9 V. Účetnictví, daně z příjmů 11 VI. Ostatní dně 12 VII. Personální agenda 13 VIII. Právo životního prostředí 15 IX. Právo hospodářské soutěže 16 X. Energetika 17 2

3 I. Úvod Podle aktuálního průzkumu provedeného ČNOPK Česká republika poprvé ztratila svoji pozici nejatraktivnějšího místa pro podnikání a investice ve střední a východní Evropě. Za jednu z hlavních příčin klesající atraktivity ČR uvádějí dotazované podniky nadměrnou byrokracii. A to i přes předsevzetí české vlády z roku 2006, že byrokratickou zátěž ekonomiky do roku 2012 sníží o 25 %, které se, jak se zdá, nedaří naplnit. Ratingová agentura Standard & Poor s ve své poslední zprávě zdůvodňuje hrozící ztrátu konkurenční výhody ČR právě především excesivní byrokracií. Proto se ČNOPK rozhodla diskutovat téma snižování byrokracie na své členské schůzi, která se konala dne 16. dubna 2013 u příležitosti 20. výročí založení ČNOPK, s tehdejším ministrem průmyslu a obchodu panem Martinem Kubou v rámci pódiové diskuse. Pan ministr Kuba zde projevil otevřenost vůči kritice panující byrokracie vyjádřené zúčastněnými podnikateli a přislíbil, že vezme v úvahu konkrétní návrhy směřující ke snižování byrokracie a projedná je s ČNOPK z hlediska praxe a možností řešení. Na základě tohoto slibu uskutečnila pracovní skupina Právo a daně pod vedením paní Vorlíčkové anketu mezi reprezentativním vzorkem členů komory. Shrnutí byrokratických překážek uváděných členy komory v anketě včetně návrhů, jak by mohly být odstraněny, přináší toto souhrnné stanovisko. Představenstvo ČNOPK schválilo formu i obsah tohoto souhrnného stanoviska a souhlasilo s jeho zasláním předsedovi vlády a ministrovi průmyslu a obchodu České republiky. 3

4 II. Statistika, komunikace se státními orgány (1/3) Úřady a jejich kompetence Hlášení státním institucím Decentralizované a komplikovaně upravené kompetence jednotlivých úřadů ztěžují možnost efektivní komunikace. Podniky musí zasílat řadě státních institucí rozsáhlá hlášení. Přitom se často jedná o hlášení téhož obsahu v různých datových formátech. Revidovat současné rozdělení kompetencí s cílem centralizovat kompetence u co nejmenšího množství úřadů, zamezit překrývání kompetencí a odstranit zbytečná ustanovení o kompetencích. Příklad: ochrana spotřebitele úkoly v oblasti ochrany spotřebitele by mohla plnit Česká obchodní inspekce a převzít kompetence všech orgánů uvedených v 23 a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Tyto orgány by se pak buď mohly soustředit na své základní funkce a úkoly, nebo by mohly být zrušeny. Revidovat povinnosti podávat hlášení s cílem omezit množství těchto hlášení na minimum potřebné pro národohospodářské účely. Zejména dbát na to, aby v těchto hlášeních nedocházelo k opakování týchž údajů pro různé státní instituce. Měla by se lépe využívat stávající státní elektronická infrastruktura pro efektivní komunikaci mezi úřady a orgány. Například by mohla být měsíční hlášení o obratu zasílaná Českému statistickému úřadu přebírána z přiznání k dani z přidané hodnoty. Dvojímu podávání roční účetní závěrky finančnímu úřadu a obchodnímu rejstříku by se bylo možno vyhnout díky výměně údajů mezi oběma institucemi. Efektivní výměně dat by dále prospělo sjednocení datových formátů. 4

5 II. Statistika, komunikace se státními orgány (2/3) Datové formáty Datové formáty pro hlášení nejsou jasně stanoveny. Datové formáty by se měly volit tak, aby byly administrativní nároky kladené na odesilatele i příjemce co nejmenší. V zásadě by mělo být dáno současně několik možností. 1. Předávání datového souboru ze stroje do stroje, bez nutnosti zadávání. 2. Při zadávání on-line je nutné jen jediné ruční zadání. 3. U dokumentů, s nimiž se již dále nepracuje (např. žádost), by měl být formát pdf. 4. Nejlepší datový formát je.xml. Ten lze získat ze stroje nebo pomocí aplikace jako InfoPath. Data mohou být přímo načtena a dále zpracovávána. Úspor by se tedy dosáhlo jak na straně odesilatele, tak příjemce. Datová schránka Konverze dokumentů doručených do datové schránky je zpoplatněna. Zavedení jednoduché bezplatné možnosti konverze dokumentů doručených do datové schránky. 5

6 II. Statistika, komunikace se státními orgány (3/3) Závazné používání úředních formulářů Apostila Registr vozidel Živnostenský zákon Zaměstnávání postižených osob Formuláře jsou často chybné (např. formuláře dle zákona č. 349/2011 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem). Apostila je nutná při použití dokumentů v členských státech EU, s nimiž ČR nemá uzavřenu smlouvu o právní pomoci. Koncesované podniky (např. prodejci automobilů) nemají možnost on-line komunikace s registrem vozidel. Nelze zadávat strukturované údaje on-line. Podnikatel s několika provozovnami musí pro každou z nich jmenovat tzv. odpovědného zástupce. Funkce tohoto odpovědného zástupce není blíže definována. Vzhledem k tomu, že společnost musí nakonec ve správních záležitostech tak jako tak zastupovat statutární orgán, je funkce odpovědného zástupce nadbytečná. Rozsáhlé dokumentační a ohlašovací povinnosti ohledně zaměstnávání zdravotně postižených osob. Odstranění chyb ve formulářích nebo opětovné zavedení možnosti podávat individuální návrhy. Uzavření smluv o právní pomoci s členskými státy EU, především s Německem. Vytvoření možnosti on-line komunikace. Úřední postup by se tak zjednodušil např. na vyzvednutí registrační značky nebo technického průkazu o vozidle proti potvrzení doručenému datovou schránkou. Zrušení povinnosti jmenovat odpovědného zástupce pro každou provozovnu. Zjednodušení těchto dokumentačních a ohlašovacích povinností. 6

7 III. Legislativa (1/2) Množství novel zákonů Legisvakační lhůty Prosaditelnost soudních rozhodnutí Přezkoumávání rozhodnutí v daňovém řízení podle 121 daňového řádu Časté novelizace zákonů vyžadují neustálou potřebu ekonomiky přizpůsobovat se novým úpravám. Zákony důležité pro ekonomiku jsou stále častěji přijímány s velmi krátkými lhůtami. Podnikatelé tak mají jen velmi málo času na to, aby se na novou úpravu připravili, a musí mít připraveno řešení a postupy pro různé možnosti. Finanční orgány zpomalují, popř. brání prosazování soudních rozhodnutí, takže dochází k paradoxnímu koloběhu, kdy se daňový subjekt musí v jedné a téže věci obracet na soud opakovaně. Možnost zrušení či změny jakéhokoli pravomocného rozhodnutí správce daně představuje podstatný zásah do právní jistoty daňového subjektu a znamená významné posunuti do věcné správnosti. Zákony by se měly měnit pouze tehdy, pokud mají závažné materiální nedostatky nebo je nutná harmonizace s evropskými předpisy. Přitom by se mělo dbát na to, aby změny znamenaly pro ekonomiku co nejmenší administrativní zátěž. Zákony včetně všech prováděcích předpisů by měly být zveřejňovány alespoň 6 měsíců před nabytím účinnosti. Nemůže-li zákonodárce tuto lhůtu dodržet, měl by nový zákon na základě zákonné úpravy nabýt účinnosti automaticky později (např. o rok). K tomu by mělo být zahájeno nové legislativní řízení. Bylo by třeba opustit protiústavní postup přílepků novel zákonů na poslední chvíli k již probíhajícím legislativním řízením. Zavedení apelačního principu v soudních řízeních o daňových věcech (namísto současného kasačního principu). Omezení tohoto ustanovení výhradně na výjimečné případy (např. podvod nebo korupce). 7

8 III. Legislativa (2/2) Zrychlení průběhu řízení v občanskoprávních věcech Kompetenční spory mezi soudy Nová úprava dovolání v občanskoprávních sporech Dlouhý průběh řízení v občanskoprávních věcech je mj. důsledkem chybějících účinných lhůt a sankčních mechanismů pro zasílání výzev k úhradě soudních poplatků ze strany soudů a pro úhradu těchto poplatků ze strany žalobce. V důsledku kompetenčních sporů je v současné době nutné obcházení přes vyšší instanční stupeň. Podle 236 a násl. o.s.ř. je dovolání v občanskoprávních sporech možné jen proti pravomocnému rozhodnutí. Tato úprava je pro právní stát nesystematická. Způsobuje problémy, pokud z pravomocného rozhodnutí vyplývá exekuce, avšak řízení o dovolání nebylo dosud ukončeno. Zavést povinnost soudu odeslat výzvu k úhradě zálohy na soudní výlohy do pěti dnů od doručení žaloby, v případě nedodržení této lhůty by se stal ručitelem stát. Nedodržení lhůty pro úhradu soudních poplatků by mělo být sankcionováno zastavením řízení. Lhůty by měly být stanoveny tak, aby je mohli dodržet i zahraniční žalobci. Zavést úpravu podle vzoru 17a a 17b německého soudního řádu. Podle těchto ustanovení je soud, který zjistí, že pro danou věc není příslušný, povinen věc předat soudu, který je podle jeho názoru příslušný. Tento soud je pak tímto rozhodnutím vázán, leda že by proti tomu jedna ze stran podala stížnost. Soud vyššího stupně pak rozhodne s konečnou platností jen o této stížnosti. Nově upravit institut dovolání. Dovolání by mělo být možné, pouze dokud rozhodnutí o odvolání nenabylo právní moci. Mimořádné opravné prostředky (přezkoumání rozhodnutí, navrácení v předchozí stav) by měly být omezeny na výjimečné případy. 8

9 IV. Daň z přidané hodnoty, cla (1/2) DPH vznik daňové povinnosti DPH daňové doklady DPH registrace DPH reverse-charge DPH odsouhlasování DPH používání osobního automobilu DPH musí být odvedena i v případě, že odběratel nezaplatí. Každý daňový doklad musí obsahovat 12 až 15 povinných údajů. To je více než v některých jiných státech EU. Zahraniční společnosti se musí v některých případech registrovat v ČR jako plátci DPH, popř. jako identifikované osoby, ačkoli jim zde nevzniká žádná daňová povinnost. Český režim přenesení daňové povinnosti (reverse-charge) vyžaduje hlášení každého plnění vždy se čtyřmi údaji, ačkoliv není splatná žádná česká DPH. Při odsouhlasování hlášení pro reverse-charge a souhrnných hlášení dochází pravidelně k rozdílům. Vyjasňování těchto rozdílů je časově i finančně náročné a zahrnuje i identifikaci chybných hlášení dodavatelů. Vedení detailní evidence o použití služebního vozu ke služebním a soukromým účelům. Systém DPH by měl zahrnovat možnost vrácení DPH z nedobytných pohledávek podle vzoru EU. Snížení počtu povinných údajů na úroveň jiných států EU. Zrušení registrační povinnosti v takových případech. Zrušení tohoto povinného hlášení. Zavedení větší tolerance chyb, při níž je toto odsouhlasení ještě považováno za úspěšné. Zjednodušení této úpravy, např. stanovení poměru na základě skutečného používání v minulých letech. 9

10 IV. Daň z přidané hodnoty, cla (2/2) DPH - ručení DPH stavební a montážní práce Cla Přesun ručení za neodvedenou DPH na příjemce plnění a s tím spojené kontrolní povinnosti. Jsou-li faktury doručeny až po termínu pro odevzdání daňového přiznání, je příjemce plnění povinen podat správci daně dodatečné přiznání k DPH a dodatečnou evidenci. Česká celní správa klade vyšší požadavky a povoluje méně zjednodušení než jiné členské státy EU. Celní úřady mají často rozdílné požadavky (celní povolení se udělují za rozdílných podmínek a v rozdílných celních řízeních). Zrušení tohoto ustanovení. Přiznávání přijatých plnění a jejich zohlednění v evidenci až v okamžiku doručení faktury a nikoli již ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Sjednocení a zjednodušení celního řízení a postupu jednotlivých celních úřadů. 10

11 V. Účetnictví, daně z příjmů (1/1) IFRS jako primární účetní standard Sestavení roční účetní závěrky Podpora výzkumu a vývoje Účetnictví dle IFRS nelze použít pro stanovení základu daně. Podniky používající IFRS v rámci výkaznictví v rámci skupiny jsou nuceny dodržovat dvoje účetní předpisy. To vede k řadě rozdílů v účtování a oceňování, jež jsou často způsobeny větší orientací IFRS na ekonomická hlediska. Pro daňové účely je vzhledem k velkému množství rozdílů v účetních předpisech nutno vést další detailní evidenci. Řada podniků uzavírá své účetní knihy krátce po rozvahovém dni. Tyto termíny jsou často stanoveny mateřskou společností vzhledem k její povinnosti sestavit konsolidovanou závěrku. Existují meze významnosti pro evidenci neuhrazených faktur. Při sestavování daňového přiznání je pak zapotřebí řada manuálních oprav, aby byly do daného období zahrnuty i faktury doručené po uzavření účetních knih. Tento proces je časově a finančně náročný. Daňová podpora výzkumu a vývoje předpokládá rozsáhlou dokumentaci podporovaných záměrů. Aby byly dodrženy předpisy týkající se této podpory, musí být při výpočtu slevy na dani účetní údaje očištěny - např. nejisté je uplatňování standardních nákladů, od personálních nákladů musí být odečteny náklady na zabezpečení ve stáří a odpisy musí být uplatňovány v jejich daňových hodnotách. Možnost využít IFRS jako primární účetní standard pro stanovení základu daně. Zavedení možnosti daňového zohlednění faktur doručených po sestavení roční účetní závěrky až v následujícím zdaňovacím období. Zjednodušení požadovaných finančních údajů a jejich přizpůsobení běžných standardům platným pro účetnictví. 11

12 VI. Ostatní daně (1/1) Silniční daň Daň z nemovitostí Časová náročnost vyplnění a podání daňového přiznání neodpovídá příjmům státu z této daně. Časová náročnost vyplnění a podání daňového přiznání neodpovídá příjmům státu z této daně. Zjednodušení daňového přiznání nebo úplné zrušení. Zjednodušení daňového přiznání nebo úplné zrušení. 12

13 VII. Personální agenda (1/2) Big Brother Zjednodušení vyúčtování mezd a platů včetně odvodů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení Druhý pilíř důchodové reformy Nečasova vláda plánovala rozšíření Jednotného elektronického informačního systému práce a sociálních věcí. Cílem bylo snížení administrativně-technické náročnosti čerpání sociálních dávek. Plánovalo se měsíční hlášení více než 70 údajů o zaměstnancích, na jejichž základě by mohly instituce důchodového pojištění a sociálního zabezpečení vypočítat příslušné nároky zaměstnanců bez další podpory zaměstnavatele. Plánovaných více než 70 údajů o zaměstnancích daleko překračuje počet dosud ohlašovaných skutečností a bez finančně náročného přenastavení vlastních IT systémů k automatizaci těchto hlášení by vedlo ke značným průběžným vícenákladům. Kriticky je hodnocena i skutečnost, že ne nevýznamná část těchto ohlašovaných údajů není pro výpočet nároku na plnění z důchodového pojištění a sociálního zabezpečení vůbec zapotřebí, stát si tak vytváří průhledného zaměstnance, aniž by to potřeboval. Systém vyúčtování mezd a platů je zbytečně složitý. Tak např. výpočet náhrady za dovolenou na základě průměrné mzdy je zbytečně nákladný a ekonomicky neopodstatněný, neboť zaměstnanec dostane vyšší mzdu, než mu dle smlouvy náleží. Za pracovníky, kteří se zapojí do druhého pilíře důchodové reformy, musí zaměstnavatel měsíčně srážet podíl zaměstnance a podávat příslušná rozsáhlá hlášení. Návrh na elektronickou výměnu dat je v zásadě krok správným směrem. Rozsah údajů o zaměstnancích, které by se měly v budoucnu hlásit, by však měl být ještě znovu kriticky uvážen z hlediska účelu tohoto rozšiřování elektronické výměny dat. Pro malé podniky by byla vhodná úprava podle nizozemského vzoru, která by mohla znamenat značnou úlevu v důchodovém a sociálním pojištění. Každý malý podnik podává přehled o odvodech na sociální zabezpečení pouze jednou ročně a platí desetkrát 1/10 částky za předchozí rok bez dalšího hlášení. Nedoplatek či přeplatek by pak mohl být vyrovnán např. při ročním vyúčtování. Stát by měl likvidní výhodu, neboť by odvody dostal během deseti měsíců místo dvanácti. Modernizace vyúčtování mezd a platů. Zrušení výpočtu náhrady za dovolenou na základě průměrné mzdy. Zvážení jiného způsobu státem podporovaného soukromého zabezpečení ve stáří, jenž by nebyl pro zaměstnavatele tolik administrativně náročný. 13

14 VII. Personální agenda (2/2) Zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU nostrifikace Zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU schvalovací proces Zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU - praktikanti Zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU místo výkonu práce Závodní lékař Předpisy pro zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU jsou od přísnější; tito cizinci musí se svou žádostí o pracovní povolení předkládat také nostrifikaci ověřeného dokladu o odborné způsobilosti pro výkon povolání. To prodlužuje náborový proces o cca 1-2 měsíce. Proces při zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU včetně zajištění všech potřebných dokumentů trvá cca 6 až 8 měsíců, což omezuje činnost společnosti a snižuje její konkurenceschopnost. Současná právní úprava nenabízí možnost, jak jednoduše zajistit praktikantům mimo země EU víza. Při zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU musí být pro pracovní povolení uvedeno místo výkonu práce. Při každém následném vysílání tohoto zaměstnance na pracovní cestu po ČR se musí z důvodu změny místa výkonu práce opětovně žádat o povolení. Podniky jsou již řadu let povinny nechat provádět lékařské vstupní a pravidelné preventivní prohlídky svých zaměstnanců. Od dubna 2013 musí podniky tyto prohlídky zajišťovat na základě smluvního ujednání se závodním lékařem, což vede k praktickým obtížím a zvyšuje byrokratické zatížení zaměstnavatele i zaměstnance. Zrušení povinnosti nostrifikace, navrácení stavu před Zřízení jednoho kontaktního místa, kde by bylo možné vyřídit celý schvalovací proces. Cílem by mělo být zkrácení celého procesu na několik málo týdnů. Nová koncepce vízové politiky, pružnější v případě praktikantů a výměnných pobytů. Vynětí krátkodobých pracovních cest z povinnosti žádat o povolení z důvodu změny místa výkonu práce. Omezení závazného provádění lékařských vstupních a preventivních prohlídek závodním lékařem na činnosti posuzované jako ohrožující zdraví. Ve všech ostatních případech zrušení povinných prohlídek nebo návrat k dřívější úpravě, podle níž byla možnost volné volby lékaře. 14

15 VIII. Právo životního prostředí (1/1) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Příprava plánu odpadového hospodářství je spojena s náklady ve výši Kč. Dokument neřeší zlepšení vztahu k životnímu prostředí a společnosti jej považují za samoúčelný. Zákon již obsahuje úpravu pro předcházení vzniku odpadů. Zákon v zásadě stanoví zařazování nebezpečných látek do kategorií A a B. O nezařazení do jedné z kategorií musí společnost sepsat protokol. Povinnost vytvářet protokol o nezařazení vzniká již od prvního kilogramu hořlavé kapaliny. V případě minimálních množství látek je výsledná hodnota rizika mnohonásobně nižší než je hranice závažné havárie. Úprava v tomto nařízení vlády je obdobná jako v zákoně o prevenci závažných havárií, zákoně o vodách a ve vyhlášce o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě. Toto nařízení tak nutí podnikatele přepisovat známé údaje do nových tabulek a vypracovávat nová hodnocení, která zahrnují mj. i komplexní geodetické zaměření a popis topografických poměrů. Hodnocení rizika ekologické újmy se přitom provádí zvlášť pro každé jednotlivé zařízení uvedené v příloze č. 1 k zákonu. Povinnost vytvářet plány odpadového hospodářství by měly mít pouze obce a kraje. Povinnost vytvářet protokol o nezařazení by se měla odvíjet od zjevně relevantního množství látek, limit by se měl sjednotit s hodnotami dle 4 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně. V 4 odst. 5 by měl být doplněn odkaz na 3: V případě, že celkový počet dosažených bodů je vyšší než 50 a provozovatel nesplňuje výjimku z 3 odst. 5, provádí provozovatel podrobné hodnocení rizika podle 5. Z vyjmenovaných provozních činností v příloze 1, kde je potřeba provádět základní hodnocení, by měl být vyškrtnut provoz zdrojů znečištění ovzduší do 50 MW. 15

16 IX. Právo hospodářské soutěže (1/1) Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů Tento zákon má sloužit na ochranu dodavatelů před tržní silou obchodních řetězců. Trpí však zcela zásadními legislativně technickými vadami, pro které byl odborníky nezřídka kritizován. Vzhledem ke svému cíli nepřináší zákon v praxi žádný efekt, za celou dobu jeho existence nebyla uložena jediná pravomocná pokuta. Zákon zatěžuje stejnou měrou obchodní řetězce i dodavatele, neboť vyžaduje pravidelné předávání značného množství informací a podkladů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zrušení zákona. 16

17 X. Energetika (1/2) Opravy zásobníků plynu Územní plány Působnost pro územní a stavební schvalovací řízení Stanovení okruhu provozovatelů sítí Při každé výměně technických zařízení zásobníků plynu je nutné stavební řízení. To je nepochopitelné, neboť TSO a DSO mohou opravovat zařízení výměnou bez tohoto řízení. Plány územního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj často nerespektují stávající plynárenská zařízení a chráněná území pro zásobníky plynu. Plány územního rozvoje obcí (např. výstavba rychlodráhy nebo plavebního kanálu) tak ohrožují investice energetických podniků, k nimž již byla vydána veškerá potřebná povolení. Vyjasňování s MMR jsou časově i finančně nákladná. V novele stavebního zákona je nově převedena působnost umísťování a povolování plynárenských staveb z místních stavebních úřadů na MMR (územní řízení) a MPO (schvalovací řízení). Nyní tudíž již nelze sloučit obě řízení, čímž se délka řízení prodloužila z původních 90 dnů na dvojnásobek, tedy 2x90=180 dnů. Chybí konzistentní požadavky na veřejnoprávní projednání s ohledem na stanovení okruhu provozovatelů sítí. Zejména neexistuje konečný seznam vyjádření potřebných pro stavební řízení. Společnosti se dozvídají až v průběhu řízení, jaká další vyjádření jsou ještě zapotřebí. Až do jejich předložení se řízení přerušuje. Požadavky jednotlivých stavebních úřadů nejsou jednotné. Zrušení stavebního řízení ve stavebním zákoně 183/2006 Sb. ve znění novely 350/2012 Sb. 103 odst. 1 písm. e, bod 6. Je třeba zajistit soulad plánů územního rozvoje s již vydanými povoleními v oblasti energetiky. MPO by mohlo pro stavby, pro které již vydalo autorizaci, vést územní a schvalovací řízení najednou. S odkazem na znalosti nabyté u řízení pro vystavení autorizace by mohl být průběh urychlen. Délka řízení by se zkrátila na původních 90 dnů. Stanovení jednotného konečného seznamu potřebných vyjádření k podání žádosti o stavební povolení, závazného pro všechny stavební úřady. Výsledkem by bylo urychlení stavebního řízení a nižší zatížení podniků i úředníků. 17

18 X. Energetika (2/2) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zákon stanoví nutnost získání souhlasu vodoprávního úřadu i při zřizování dálkových potrubí plynovodů v hloubce cm. Pokud se nejedná o kontakt s vodotečí nebo ochranným pásmem vodního zdroje, má vydaný souhlas formální charakter a zbytečně prodlužuje investorskou přípravu stavby. Změny koryta vodního toku mohou vést k obnažení potrubí plynovodů či k poškození břehů. V současné době provádějí přeložky nebo rekonstrukce potrubí plynovodů či jiné úpravy (např. úpravy břehů) provozovatelé těchto plynovodů na vlastní náklady, ačkoli tento stav nezpůsobili. Řízení o posuzování vlivu na životní prostředí u plynovodů o délce větší než 5 km a průměru mm má víceméně formální charakter, neboť plyn není, na rozdíl od např. ropy, životnímu prostředí nebezpečný. Tato řízení zbytečně prodlužují investorskou přípravu staveb. Vypustit z formulace 17 odst. 1b) zákona o vodách slova zřizování dálkových potrubí a, čímž by pro takové stavební investice odpadla nutnost souhlasu vodoprávního úřadu. Do 45 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, přidat ustanovení, podle něhož by byli správci vodních toků při změně koryta povinni nést náklady na přeložky a/nebo rekonstrukce potrubí či na jiné úpravy. V příloze č. 1. u kategorie II upravit znění bodu 3.7 takto: Produktovody pro dopravu ropy a dalších nebezpečných látek o délce větší než 5 km a průměru mm, pokud nespadají do kategorie I. 18

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření. pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IC za období od

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření. pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IC za období od Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření Podle zákona Č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve zneru pozdějších předpisů, auditorského standardu Č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA AUDITORA. Dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy

ZPRÁVA AUDITORA. Dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo osvědčení 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 235300359, 603814749 e-mail : neizilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Zpráva. Dobrovolný svazek obcí LVA

Zpráva. Dobrovolný svazek obcí LVA Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a DSO podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Brno, květen 2014 Rozdělovník: Výtisk č. 1-2 Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice,

Více

ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST

ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST Mgr. Tomáš Chalupa ministr životního prostředí 21. ledna 2012, Hradec Králové ODS A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Je životní prostředí skutečnou

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací 1. Pojmenování (název) životní situace: Povolení ke stavbě, ke změně stavby, ke změně užívání či k zrušení a odstranění stavby vodního díla 2. Základní

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 1.12.2014 Č. j. Věc:

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 235300359, 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání

Více

Legislativa Přehled legislativních novinek

Legislativa Přehled legislativních novinek Legislativa Přehled legislativních novinek 01.03. 2010 31.03.2010 Obsah: Přehled nových právních předpisů vyhlášených ve sbírce zákonů Upozornění na důležité legislativní změny > Nově přijaté předpisy

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. : 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce právní I N T E R N Í S D Ě L E N Í Vyřizuje: Mgr. Hana Jirásková, Oddělení daňového procesu I Tel: (+ 420) 296 854 237, (+ 420) 296 852

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Výzva. více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva. více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 11.2013 č.j.. Věc:

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IČ za období od

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IČ za období od Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve zneru pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15 Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje z programu Transformace pro rok 2015 pro sociální služby vzniklé či rozvíjející se v návaznosti na transformaci ústavních pobytových

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ISPOP 2011 HLAVNÍ ZMĚNY V ISPOP

ISPOP 2011 HLAVNÍ ZMĚNY V ISPOP ISPOP 2011 HLAVNÍ ZMĚNY V ISPOP Popis hlavních změn, které přináší novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Kontrolní hlášení 2016

Kontrolní hlášení 2016 Kontrolní hlášení 2016 Obsah: 1. Obecně ke kontrolnímu hlášení... 1 2. Právní rámec... 2 3. Kdo podává kontrolní hlášení... 2 4. Kdo není povinen podat kontrolní hlášení... 2 5. Lhůty podání... 2 6. Druhy

Více