Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice."

Transkript

1 Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) Starostův sloupek Prázdninový měsíc srpen bývá často spojován s dobou dovolených, teplého počasí a s koupáním. O prachatickém aquaparku Hulák už bylo napsáno opravdu hodně. Jak to v životě u mnoha věcí bývá, má i on již od záměru výstavby své odpůrce i sympatizanty. Nebudu hodnotit, že třiadvacetimilionový úvěr, který si na něj město půjčilo v roce 2006, máme splácet až do roku 2021, ale současnost aby plnil svůj účel a nabízel osvěžení a možnost relaxace s ohledem na počasí v nejvyšší možné míře a komfortu. Letos došlo v souvislosti s jeho službami k několika, myslím, pozitivním změnám. Otevřel se na přání občanů dříve. Vzhledem k počasí je ale v maximální míře využíván až o prázdninách. Ve spolupráci s Městskou knihovnou Prachatice umožňuje návštěvníkům možnost zapůjčit si knihy nebo časopisy. Ve spolupráci s další příspěvkovou organizací, s Kulturními a informačními službami města Prachatice, byl připraven zkušebně pro určité období kulturní program s koncertem přímo v jeho areálu. V období nutné odstávky krytého bazénu ve třech týdnech na přelomu července a srpna je i vyhříván z výměníku, který je připojený na centrální zásobování teplem od Tepelného hospodářství s. r. o. V tomto případě se jedná opět o zkušební provoz, abychom zjistili, jak nákladné to skutečně je a zda má smysl znovu uvažovat o jiném alternativním ohřevu. Po ukončení letního provozu vliv tohoto vyhřívání vyhodnotíme a rozhodneme se, zda jej budeme vyhřívat i v následujících letech tímto způsobem, nebo zvážíme ještě jednou i jiné možnosti. Doposud všechny alternativní způsoby ohřevu, které jsme zvažovali s ohledem na dostatečnou efektivitu, vycházely poměrně draho, v řádech milionů, a následný provoz a životnost také nebyly zrovna optimální. Například technologie pro solární ohřev byla navíc tak prostorově náročná, že se do areálu aquaparku nevejde. Jenom zvažované krycí plachty na celý bazén byly cenově opět v řádech milionů a technologii v podobě navijáků na jejich svinování nebylo kam umístit. Solární plachtou se tedy bude na noc zakrývat alespoň dětský bazén. Také v krytém bazénu, který má nově otevřeno i v pondělí, je několik novinek. Další se připravují (více informací na str. 2). Krásný zbytek prázdnin a dovolených. Ing. Martin Malý Velkoobjemové kontejnery na převoz veškerých druhů odpadů ukazuje v novém sběrném dvoře Josef Starý v doprovodu Rostislava Eichnera. Foto Václav Malina Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu Město Prachatice plní slib občanům města. Zdárně dokončilo stavbu nového sběrného dvoru a kompostárny v Krumlovské ulici (za průmyslovou zónou). Hlavním účelem této stavby je modernizace a optimalizace nakládání s komunálními odpady na území města v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství. Vlastní stavba začala předáním staveniště 28. července 2014 společnosti Strabag a. s., která zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele stavby. Přes počáteční potíže, kdy první měsíce výstavbě nepřálo počasí a vznikly problémy s únosností základového podloží v dané lokalitě, se stavbu podařilo ve stanoveném termínu úspěšně dokončit. V současné době ještě probíhá dodávka a provozní zkoušky technického vybavení, které dodala společnost Meva s. r. o. České Budějovice též na základě výběrového řízení. Celkové náklady na tento projekt předběžně činí 52,7 milionu korun, náklady na samotnou stavbu jsou 42,2 milionu a technické vybavení do sběrného dvoru i kompostárny má hodnotu 9,1 milionu korun. Projekt je podpořen z dotace Státního fondu životního prostředí, operačního programu Životní prostředí. Celková výše dotace činí bezmála 25 milionů korun. Přesné náklady na stavbu budou známy až po závěrečném vyhodnocení projektu, které musí být odsouhlaseno poskytovatelem dotace. Po kolaudaci stavby musí být ještě vyřízen na Krajském úřadu Jihočeského kraje souhlas k provozu zařízení sběrného dvoru a kompostárny (provozní řád). Po získání potřebných dokladů bude následovat od září zkušební provoz ve stanoveném režimu. Areál budou provozovat Technické služby Prachatice s. r. o. tak, aby plně sloužil potřebám občanů města. V rámci zahájení provozu plánujeme též den otevřených dveří pro veřejnost, aby se občané mohli s tímto novým technickým zařízením sloužícím pro zkvalitnění nakládání s odpady ve městě seznámit. Technické služby Prachatice, s. r. o. v současné době dostávají nejčastěji dvě otázky. První se týká počtu lidí, kteří budou zajišťovat provoz nového sběrného dvora a kompostárny. Než začneme přijímat nové zaměstnance, zajistíme zkušební provoz vlastními pracovníky. Po půlroce uvidíme, zda vůbec a případně kolik lidí přijmeme. Druhá, velmi frekventovaná otázka směřuje ke konkrétnímu datu otevření pro veřejnost. Pokusíme se, aby to bylo 1. září 2015, nicméně schvalovací procesy provozních řádů jsou velkou neznámou. Doufáme, že nenastane komplikace, v tom případě bychom termín přizpůsobili. Rozsáhlý areál, který se rozkládá na ploše bezmála deseti tisíc čtverečních metrů, ohlídá kamerový systém. Sběrný dvůr má celkovou rozlohu přes šest tisíc čtverečních metrů. Na něj navazuje kompostárna, která zabírá přes tři tisíce čtverečních metrů. V její horní části jsou dva betonové velkoobjemové zastřešené boxy jeden na návoz suroviny, která se bude kompostovat, druhý na hotový kompost. Součástí kompostárny jsou také velkokapacitní garáže na techniku na traktor, kompostovací vůz a manipulátor, který bude nakládat vstupní surovinu do míchacího vozu. Ing. Josef Starý, odbor životního prostředí MěÚ Ing. Rostislav Eichner, jednatel Technických služeb Prachatice, s. r. o.

2 Cena města Prachatice se uděluje příležitostně za dlouhodobou aktivitu ve prospěch občanů i samotného města Prachatice v některé z důležitých oblastí života města (například v oblasti společenské, kulturní, sportovní, ekonomické, ekologické nebo technické) zvláště v letech předcházejících udělení této ceny. Cena je určena pro fyzickou osobu občana České republiky, který má trvalé bydliště na území města Prachatice nebo v Prachaticích delší dobu působí. Cena nemůže být udělena členu Město Prachatice dlouhodobě řeší přípravu zástavby území Pod Cvrčkovem, kde zájmovým územím je stávající střelnice spolu s jižně navazujícím polem a severně přiléhajícím prostorem až k ulici Ke Střelnici. Jde o zastavitelnou plochu celkové výměry zhruba 15,3 hektarů. Současným územním plánem sídelního útvaru Prachatice je toto území řešeno převážně jako součást funkční plochy rodinných domů, částečně jako plocha občanské vybavenosti. Území severně a východně zcela, jižně částečně, navazuje na stávající zastavěné území města s existující veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou. Západním okrajem již navazuje na volnou krajinu. V současnosti pořizovaný nový územní plán zastavitelnost území Pod Cvrčkovem zachovává. V rámci přípravy zastavitelnosti plochy byla v roce 2013 provedena veřejná architektonicko-urbanistická soutěž o návrh zástavby území. Hodnocením odborné poroty, k jejímuž názoru se následně přiklonila také rada města, byl jako nejvhodnější řešení předmětu soutěže z důvodu velmi dobré kvality a přesvědčivého autorského přístupu vyhodnocen soutěžní návrh Ing. arch. Václava Zůny a Ing. arch. Tomáše Beneše. Na veřejnou soutěž o návrh zástavby navázalo loni zpracování územní studie Prachatice Pod Cvrčkovem, jejímž zhotovitelem je zmíněný autor soutěžního návrhu. Dokončená územní studie byla městu předána letos v červenci po představení na veřejném zasedání zastupitelstva města 22. června. Zastupitelé návrh územní studie Prachatice Pod Cvrčkovem schválili. Po vydání v současnosti pořizovaného územního plánu Prachatice bude podkladem pro následné rozhodování v řešeném území ve smyslu stavebního zákona. Studie bude rovněž podkladem pro navazující vypracování (projektové) dokumentace stavby základní technické vybavenosti pro následnou výstavbu v zájmovém území. Územní studie v řešeném území obsahuje 132 bytů ve 112 rodinných domech a ve čtyřech bytových domech po pěti bytech. Průměrná výměra stavebního pozemku rodinného domu vychází na 860 m 2. Ohledně rodinných domů zahrnuje samostatně stojící domy, dvojdomy i řadové domy. Veliký důraz studie klade na vytvoření pobytově příjemného veřejného prostranství. Základní komunikací je radiála s centrálním veřejným prostorem na spojnici věže kostela sv. Jakuba a křížení cest v lese nad řešeným územím. Z ní vycházejí dvě obytné ulice orientované po vrstevnicích terénu, zpřístupňující Radniční list Návrhy na držitele Ceny města Prachatice přijímá kancelář starosty zastupitelstva města v průběhu volebního období. Zastupitelstvo města Prachatice 22. června 2015 schválilo vyhlášení termínu pro podávání návrhů na udělení Ceny města Prachatice za rok 2014 v období do 31. srpna Návrhy na udělení ceny mohou podávat občané města v zalepené obálce s označením Cena města Prachatice odboru kanceláře starosty, Městský úřad Prachatice, Velké náměstí 3, Prachatice. Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Budoucí zástavba území Pod Cvrčkovem má konkrétní podobu převážnou většinu budoucích stavebních pozemků. Komunikační kostru doplňují dvě obslužné komunikace vedené po spádnici. Ty, stejně jako zmíněná radiála, jsou napojeny na rozšířenou komunikaci vedenou nad stávajícími zahrádkami. Studie zahrnuje také nezbytná parkovací stání ve veřejném prostoru. Důsledně je řešeno zachycování dešťové vody a její vsakování navrženými průlehy pod lesem, vsakovacími prvky podél komunikací a retenčními a vsakovacími jezírky (ve formě suchých poldrů) při jihovýchodním okraji řešeného území. Územní studie tak přináší promyšlené ucelené řešení budoucí zástavby hlavní plochy pro umisťování rodinných domů na území města. Příprava její zastavitelnosti je zásadní pro další koncepční rozvoj koordinované individuální bytové výstavby v Prachaticích. Pozemky v rámci řešeného území jsou převážně ve vlastnictví města, proto zde neočekáváme problémy pramenící z majetkové roztříštěnosti zastavitelné plochy. Její využitelnost však podmiňuje předchozí vyřešení hlučnosti stávající střelnice, které je již delší dobu samostatně řešeno v součinnosti s jejím vlastníkem tak, aby byl splněn příslušný hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. Ing. Antonín Jurčo odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Úspěšné prezentace Prachatického muzea v zahraničí Jihočeský kraj uspořádal prezentace svých dvanácti kulturních organizací, mezi nimiž je i Prachatické muzeum. První z nich se konala loni před Vánoci v hornorakouském Gmundenu, v polovině června v dolnobavorském Deggendorfu a zatím poslední ve Slovinsku v Lublani. Všechny tři prezentace se setkaly s velkým zájmem místních institucí zabývajících se cestovním ruchem, kulturních organizací i veřejnosti. V Lublani také došlo k podepsání memoranda o obnově památníku na Mrzlim vrchu věnovaného padlým vojákům 91. pěšího pluku. Prezentace se konala ve Slovinském národním muzeu za účasti velvyslankyně ČR ve Slovinsku dr. Zemanové. Cílem prezentací je nejen představit kulturní a vědecké organizace zřizované Jihočeským krajem, ale také získat zahraniční partnery pro projekty v nejbližších letech. Pavel Fencl Krytý bazén dozná změn K vířivce v krytém plaveckém bazénu v Prachaticích budou mít přístup i méně pohybliví spoluobčané díky nájezdu pro vozíčkáře a novému zábradlí. Největší plánovanou změnou je připravovaný projekt na malý wellness nejen v podobě páry, ale i sauny, relaxační místnosti, venkovního malého bazénu v zahradě a nového řešení vstupního prostoru hlavní budovy. Ale to je záležitost budoucnosti, až bude dokončena projektová dokumentace, vydáno stavební povolení a zajištěny finanční prostředky, které již za tímto účelem šetříme. Ing. Martin Malý, starosta města Pozvánka na zastupitelstvo Šesté zasedání Zastupitelstva města Prachatice v tomto volebním období se koná 21. září 2015 od hodin v sále Národního domu na Velkém náměstí. (kap) strana 2 srpen 2015

3 XXV. ročník Slavností solné Zlaté stezky zahájila fanfára, se kterou jsme se přenesli k předání rychtářského práva, k historickému průvodu, rytířským kláním. Prachatice ožily renesančními postavami. Mumraj lidí postupně plnil náměstí. Někteří přišli ze zvědavosti, co nám trhovci přivezli nového, a proplétali se mezi stánky. Jiní přišli poslouchat známé hudební skupiny Portless či Xindla X. Jiní zase třeba jen kvůli vychutnání atmosféry slavností. Druhý den již tradičně zahájil průvod partnerských měst Radniční list Ohlédnutí za Slavnostmi solné Zlaté stezky (na snímku Václava Maliny), v čele jel kočár s panem starostou. Osobností v kočáře byla tentokrát Dasha, která nás odměnila živým hodinovým vystoupením se svou kapelou. Řemeslný trh doplnily stánky s ukázkami, které se těšily velkému zájmu. I přes nepřízeň počasí se náměstí k večerním hodinám začalo opět plnit. Sobotním večerem nás provázely hudební skupiny Žlutý pes a Yo Yo Band. Vysoká návštěvnost byla i v hospicovém parku, kde se o zábavu pro děti postaraly DDM Prachatice a Krebul o. p. s. Také v něm, přes sobotní nepřízeň počasí, si děti plnými doušky vychutnávaly nabitý program. Ten v sobotu doplnilo malování na obličej, které děti mají tak rády. Štěpánčin park patřil milovníkům dechové hudby, areál na Parkáně příznivcům jazzu, folku i rocku. Po oba dny nás na Velkém náměstí po setmění provázela laser show, která byla zpestřením slavností a pro návštěvníky překvapením. O sobotní půlnoci zazářil na nebi tradiční ohňostroj, který ukončil jubilejní XXV. ročník Slavností solné Zlaté stezky. A ohlasy na letošní slavnosti? Přes to, že se slavnosti nesou v tradičním duchu, byly velice povedené. Za vše mluví účast návštěvníků. My, organizátoři, jsme neměli pochyb, že naše úsilí a práce se vyplatila. Náměstí i ostatní lokality o slavnostech žily, to je pro nás největší odměna. Děkujeme všem, kteří se na přípravách slavností podíleli. Všichni měli velkou zásluhu na tom, že se slavnosti v tomto roce tak vydařily a i po organizátorské stránce se nesly v klidném a pohodovém duchu. Mirka Šandová, odbor kultury, školství a cestovního ruchu Malé slavnosti v domově seniorů Zvolenská kapela šla v průvodu Slavností solné Zlaté stezky, hrála v sobotu v poledne ve Štěpánčině parku, ale zahrála pro radost také obyvatelům Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích a domu s pečovatelskou službou. Vystoupení kapely ze Zvolena s kapelníkem Martinem Brhlíkem a skladatelem, uměleckým vedoucím Miloslavem Hlaváčkem mělo skvělý ohlas. Senioři zpívali společně s kapelou slovenské, moravské i české písně, řada z nich si dokonce zatancovala. Muzikanti ocenili skvělou organizaci, o kterou se postarali dobrovolníci a Ivana Bílková, sociální pracovnice domova. Stejný ohlas měl i soubor krojovaných dětí v čele se syndičkou Jaroslavou Svobodovou z Obce baráčníků Vitoraz z Týna nad Vltavou. Děti si připravily pásmo písní a tanců, závěr patřil improvizovanému tanci Česká beseda. Vše doplnilo povídání o baráčnících. V domově seniorů i nedalekém DPS tak ti, kteří již do historického centra Prachatic nedojdou, ochutnali atmosféru slavností díky dobrovolníkům. Hanka RH+ Jednou větou Oprava povrchu parkoviště u čp. 121 v Krumlovské ulici, kterou dokončila firma Strabag, stála zhruba 505 tisíc korun včetně 21 % DPH. (ivj) Rada seniorů inspirovala další města Do Českých Budějovic se v červnu sjeli senioři se svými garanty, starosty a místostarosty z Tábora, Prachatic, Vimperku, Jindřichova Hradce, Kaplice, Volyně, Strakonic a pořádajících Českých Budějovic. Radám seniorů v České republice je již deset let. Připomněl to ve svém vystoupení předseda Jihočeské krajské rady seniorů Václav Minařík. Krajská rada seniorů sdružuje více než třicet seniorských organizací (7500 seniorů) a deset individuální členů. Zabezpečuje vydávání Senior pasů, kterých již bylo vydáno přes Hovořilo se také o časopisu Doba seniorů, který je distribuován z Prahy a lze do něj přispívat. Zástupce z Prachatic hned na úvod dostal příležitost prezentovat jako jediný fungování Rady seniorů města Prachatice, která sklidila ohlas a inspirovala některé starosty k přípravám založení rady v jejich městech. Šestičlennou delegaci z Prachatic vedl Miroslav Bojanovský. Předseda SOS Čestmír Jiran zdůraznil ve svém vystoupení zapojení všech seniorských organizací a apeloval na koordinaci činností, Marie Ludačková hovořila o činnosti klubů a podpoře města prostřednictvím grantů, Marie Bednárová o kampaních a dobrovolnictví, Stanislav Švancar o předávání informací z kraje do míst, kde rady seniorů pracují. Inspirací pro naše město byly informace o provozu Senior Pointu ve Strakonicích a Českých Budějovicích. V Prachaticích připravujeme jeho otevření na podzim 2015 (včas budeme informovat). Hanka Rabenhauptová referent pro samosprávu a komunitní plánování Benefice pomohla dětskému a novorozeneckému oddělení nemocnice Benefiční koncert Kdo má rád, který se konal 13. června 2015 na Martinském mlýně v Hrádku u Pěčína na Novohradsku, přinesl Nemocnici Prachatice, a. s., 67 tisíc korun. Koncert tradičně doprovázel dětský den. Návštěvníci si zdarma užívali pohádkového lesa s pohádkovými bytostmi. Děti plnily různé úkoly. Za úspěšné zdolání všech úkolů je čekalo v cíli překvapení v podobě hraček a diplomů. Zdarma řádily také na atrakcích či dětské diskotéce. Večer po dětském dni následoval koncert s moderátorkou Markétou Mayerovou. Producent Martin France, který celou akci již popáté zorganizoval, pozval na benefiční koncert Kdo má rád osobností a populární zpěváky, kteří pobavili plné hlediště diváků. Na závěr vydařeného dne předali Martin France a majitelka Martinského mlýna Martina Doudová řediteli prachatické nemocnice Ing. Michalu Čarvašovi šek na 67 tisíc korun pro dětské a novorozenecké oddělení této nemocnice. Je jasné, že se návštěvníci mohou těšit na 6. ročník této bohulibé benefice, a to v sobotu 11. června Marcela Květoňová, ředitelství Nemocnice Prachatice, a. s. srpen 2015 strana 3

4 Na území města Prachatice bylo v minulosti umístěno několik veřejných kamenek. Sloužily tak, jak bývalo potřebné a tudíž běžné, jako průtočné zásobníky vody, nádrže pro praní prádla apod. Jednalo se o čistě užitkové objekty. Umisťovány byly na snadno dostupných místech. Představovaly také místa setkávání lidí, měly tedy i funkci společenskou. Další kamenky pak byly umístěny přímo v domech i hospodářských budovách. Dodnes se na území města z historických nádrží dochovala pouze kašna na Velkém náměstí, postavená roku 1582, byť v nynější podobě jde o kopii originálu. Další, dříve běžné, prosté utilitární nádrže byly odstraněny, protože po vybudování vodovodního systému přestaly plnit svou funkci, nebyly chápany jako kulturně významné artefakty, ustoupily nové zástavbě či transformaci ulic a náměstí z obývaného veřejného prostoru na prostor dopravní. V červenci loňského roku město Prachatice koupilo od majitele domu čp. 174 v Horní ulici v Prachaticích dioritovou kamenku vcelku obřích rozměrů: délky 220 cm, šířky 103 cm a výšky 86 cm. Jedná se o impozantní dílo vzniklé kamenosochařskou technikou sekání kamene z místního materiálu, z lokality Křišťanov Ovesné u Prachatic. Vznik lze odhadnout na 16. století. Kamenka není signována, je ve výborném stavu, bez známek jakéhokoli poškození. Z několika vytipovaných míst rada města 22. srpna 2014 rozhodla o jejím umístění na travnatou plochu vedle vstupní brány do Parkánu naproti veřejným WC. Tento prostor byl dosud nevyužitým zákoutím, přitom je bezprostředně u vstupu do veřejného parku, viditelný skrz bránu Parkánu i v době jeho uzamčení. Na rozdíl od také zvažovaného umístění kamenky na některé místo, kde v minulosti již stála, zvolené umístění nepřináší žádné Radniční list Vstup do Parkánu doplnila renesanční kamenka Rok 1967 (4.) Ve skladu prodejny drogerie v Prachaticích v čp. 45 se prolomila a propadla podlaha i s regály a zbožím spadla do staré podzemní třímetrové chodby, která je ve zvětralé skále a nebyla vyztužena. Následkem prolomení chodby byl přerušen vodovod, takže voda zatopila část chodby a zničila zboží. Je známo, že prakticky každý objekt na prachatickém náměstí má ve svých základech podobné chodby a prostory, které v minulosti sloužily pro vaření piva. A tak, než do oběhu přišla moderní chladicí zařízení, ukládali řezníci a hospodští množství ledu, které dělníci ledováci na náměstí roztloukali a do zvlášť k tomu v dlažbě náměstí upravených otvorů sypali. V těchto prostorách uskladněný led nikdy neroztál vydržel až do nového ledování. V únoru 1967, při pohřbu důchodce ČSD Aloise Patery, konala se ve hřbitovním kostele sv. ap. Petra a Pavla poslední zádušní mše. O několik dní později v něm spadla část stropu a zřícením hrozil i kůr. Z bezpečnostních důvodů zůstane kostel uzavřen. Nebezpečnou hračku si zhotovil prachatický školák. Utěsnil jeden konec trubičky, vyplnil ji nastrouhanými hlavičkami zápalek, a když náplň zahřál, vystřelil kamarádovi oko. Současně zavinil vážné zranění přihlížející školačky. Ve čtvrtek 2. března kolem 21. hodiny měli prachatičtí požárníci pilno dvakrát houkala siréna. První oheň vypukl ve stodole, omezení dosavadního užívání, např. ve formě zabrání zavedeného parkovacího stání apod. Prostor v Parkánu je na noc uzamykaný, představuje tak ochranu před vandaly, vhodně je ohraničen kamennou zídkou, resp. ohradní zdí Parkánu, se zelení. Kamenka zde byla umístěna podél stávajícího chodníku, v těsné blízkosti frekventované komunikace, současně tak, že zastavení u ní ničemu nepřekáží. Dosavadní tráva, jakož i asfaltový chodníček k brance na terasu vedlejší cukrárny, byly nahrazeny kamennou dlažbou. Zajímavostí je, že použitá dlažba není nová, nýbrž má také svou historii. Přivezena byla z bývalého vojenského cvičiště Klášterec u Vimperka, čili mj. po ní jezdily tanky. Ohradní zeď Parkánu byla opravena a podél ní byla doplněna výsadba keřové a trvalkové zeleně. Doplněno bylo pět laviček k posezení. Nepodařilo se bohužel kamenku napojit na vodovod, odvádějící vodu např. protékající Prachatičákům známou Punkvou, tedy podzemím domu čp. 14 na Velkém náměstí, ze kterého je napájena rovněž fontánka pod hradbami v Zahradní ulici. Příslušné vodovodní potrubí nebylo při realizaci osazení kamenky kopanou sondou nalezeno, zřejmě je situováno spíše v průchodu Dolní branou. Kamenka je tak napouštěna vodou z vodovodu v blízkých veřejných záchodech. Čerpadlo zajišťuje její recirkulaci a chemické přísady zpomalují kažení vody. Připomínáme, že kamenka nyní plní čistě roli estetickou. Není určena jako zdroj vody ani k pití, ani pro jinou potřebu. Po snížení hladiny vody v kamence (ať již přirozeným odparem či odebráním vody pod nastavenou úroveň se oběhové čerpadlo automaticky vypne a voda přestane cirkulovat a téct z výtoku. Cirkulaci vody pak lze obnovit až po jejím opětovném doplnění. Text a foto ing. Antonín Jurčo odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Od roku 1945 po sametovou revoluci ze stránek prachatické kroniky ve vysídleném objektu JZD Prachatice, který byl součástí Rumpálova mlýna. Shořelo celé hospodářské stavení, 50 metráků sena a 100 metráků slámy. Škoda se odhaduje na 15 tisíc korun. Při odklízecích pracích byl nalezen ohořelý vojín se samopalem. Mlýn je už léta v dezolátním stavu, byl však až do odsunu posledního majitele po roce 1945 v provozu. Téhož večera, asi za půl hodiny, siréna houkala podruhé. Hořelo vedle staré radnice, v zadním traktu čp. 50. Oheň vznikl v přístřešku nad garáží v Horní ulici, jehož majitel zde neodborně nainstaloval elektrické vedení a zavinil tak škodu tři tisíce korun. Po všech možných kadeřnických exhibicích přišla na trh další móda příčesek. Být jeho vlastnicí, to je pro mladou ženu touha, kterou ukojit může jen prodejna drogerie na Žižkově náměstí v Českých Budějovicích, která dodává každý měsíc na 80 příčesků ve třech délkách drdol, delší volně spuštěný vlas a copový příčes. Ve čtvrtek dne 23. února v 18,30 hod. přehnala se nad prachatickou kotlinou, chráněnou vrchy a lesy, vichřice, která u nás až na ojediněle spadlé tašky se střech a vyražené okenní tabulky, nezpůsobila škod. Zato v Husinci si vichřice zařádila. Nárazy větru rozrušily krytiny a vířící tašky poškodily další střechy. Ve strakonickém závodu Průmyslu mléčné výživy vyrazila bouře okna a bylo znehodnoceno na 12 metráků másla. Škoda činila přes 12 tisíc korun. Z kroniky vybral Pavel Fencl. strana 4 srpen 2015

5 Druhý srpnový víkend budou Prachatice počtvrté hostit světový pohár v triatlonu pod názvem XTERRA CZECH Hodně bylo napsáno o programu akce, o hvězdách, které se letos zúčastní, i o novinkách, které připravili pořadatelé pro fanoušky (viz červencové vydání Radničního listu). V tomto článku se podíváme do historie triatlonu i fenoménu jménem Xterra Zrodil se triatlon, Ironman! Psal se únor 1978, když do moře na Havajském ostrově Oahu skočilo 15 odvážných mužů, kteří se utkali o titul Ironman. Nemohli se totiž shodnout, který sport je ten nejtěžší, zda plavání v moři nebo běh na dlouhé tratě. Olej do ohně ještě přilil John Collins, který tvrdil, že nejlepším sportovcem je cyklista Eddy Mercx. Aby se spor rozřešil, musel vzniknout triatlon. Sport, který kombinoval tři disciplíny na distancích, které byly pro jednotlivé závody na Oahu obvyklé. Plavání měřilo 3,9 km, jízda na kole 180 km a na závěr se běžel klasický maraton, tedy 42,2 km. Jak šel čas, závodu se účastnilo stále více borců a také se změnilo místo a čas konání. Nově jím byl říjen a sousední Ostrov Hawaii neboli Big Island (Velký ostrov) Čech, Prachatičák na Hawaii Po vojně teprve začal sportovat, neuměl plavat ani jezdit na kole. V mládí maximálně běhal. Michal Piloušek, ročník narození 1967, se na začátku devadesátých let pomalu učí sportu zvanému triathlon. Průkopníky pod horou Libín byli například Hynek Okleštěk, Roman Böhm nebo Ivoš Grabmüller. Právě s nimi se postupně Piloušek prokousal na špičku českého triatlonu. V letech 1992 a 1993 získává republikové tituly na tratích polovičního železňáka. Logická cesta vedla potom na Hawaii srpen 2015 Radniční list Nejstarší Xterra v Evropě se koná v Prachaticích Prachatičáci dobře znají Racka v ulici Slovenského národního povstání. Kovová plastika symbolizující ptáka doplňuje uliční prostor více než čtyři desetiletí. Projektová dokumentace, řešící betonovou vanu, ve které je plastika osazena, byla zpracována v říjnu Kvůli logickému zevšednění si ji už převážně ani neuvědomujeme. Původně byla černá, zhruba před deseti lety dostala z rukou místních žáků nynější maskovací skvrnité zbarvení, které po letech přestalo plnit ochrannou i estetickou funkci. Proto nyní radní města, výtvarník a znalec uměleckých děl Mgr. Václav Kuneš předmětný objekt posoudil. Plastika byla součástí estetizace rozvolněné sídlištní zástavby městského prostředí prováděné v letech 20. století. Vyrobena je z tvářeného ocelového plechu, vykovaného do prostorového tvaru Prachatický Phénix, zabývající se primární prevencí na školách, získal certifikaci svých programů na dalších pět let. Již potřetí obhájil certifikát všeobecné primární prevence. Navíc nově jako druhá organizace na jihu Čech získal i certifikát selektivní primární prevence. Díky připraveným programům certifikační komise udělila Phénixu oba certifikáty na pětileté období, což zatím žádná jiná organizace v Jihočeském kraji nemá. Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Certifikace, kterou Phénix získal, je tedy pro školy důkazem, že tyto preventivní programy jsou kvalitní a na vysoké odborné úrovni. Mistrovství ČR v triatlonu na Zadově v roce Piloušek, 4. Grabmüller (vykukuje vpravo, oba z Prachatic) Foto z archivu M. Pilouška a posvátného Ironmana. Mezi 1500 nejlepšími borci se Prachatičák Piloušek umísťuje na 154. místě a na Hawaii startuje ještě v dalších šesti ročnících. Nejlépe končí v roce 1999 na 37. místě, tento výkon jej i dnes řadí na 4. místo mezi českými Ironmany Xterra, nová výzva Už v roce 1996 si Piloušek v programu Ironmana všímá reklamy na závod Aquaterra (ten se po roce přejmenuje na Xterra). Závod se skládá z 1,5 km plavání v moři, 30 km na horském kole a 10 km běhu v terénu. Týden po Ironmanovi v roce 1999 si odbývá premiéru na MS Xterra, které se koná na sousedním ostrově Maui. O rok později zde končí 14., tento rekord odolává až do roku Důležitější z hlediska Xterry v České republice je ale rok 2001, to se pořadatelům okolo Pilouška daří pro Českou republiku získat jeden ze závodů světového poháru, bude se konat v červnu 2002 na Hluboké! 2002 Hluboká, Špindl a domů Od roku 2002 až do roku 2009 se nepřetržitě koná světový pohár Xterra na Hluboké. Vydobude si rychle renomé skvělého závodu. V roce 2010 si bere Piloušek a spol. vzor v USA a přesouvá závod do vysokohorského střediska Špindlerova Mlýna. Po dvou letech cestování přes celou republiku přichází očekávané prohlášení: Xterra se stěhuje do Prachatic, tam, kde jsem doma! 2012 Hvězdy poprvé v Prachaticích A jsme na konci, Xterra se od roku 2012 koná v našich Prachaticích. Závodníci si chválí město i okolní přírodu. Jako bychom mi sami neuměli ocenit, jak je tady krásně. Na Velkém náměstí se představují rok co rok největší hvězdy a legendy triatlonu. Kdy tahle tradice skončí? Michal Piloušek ml. Racek ožije, po očištění bude kovově modrý dekorativní plastiky původně černé barvy. Kompozičně jde o námětově neutrální abstrahované ztvárnění biologické formy. Vlastní konstrukce je harmonizována osazením do betonové vany, vyložené šumavskými valouny (v množství 50 m 3 ), symbolizujícími vodní plochu. Plastika vhodně oživuje prostor. Bude proto ponechána jako historický artefakt, který má svoji nespornou kvalitu. V letošním roce by mělo být do poloviny září provedeno očištění objektu od starého nátěru, rzi, chemické odmaštění a fixace základní a finální barvou. Předpokládáme novou povrchovou úpravu v jednotné barvě kovové modře. Plastika bude opravována v dílně, její demontáž nebude znamenat její likvidaci. Ing. Antonín Jurčo odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Phénix získal certifikaci na dalších pět let Certifikát všeobecné a selektivní primární prevence pro základní školy obhájil Phénix na programy prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany, prevence rizikového sexuálního chování a prevence v adiktologii. Všeobecná prevence je zaměřena na kolektiv, ve kterém není registrováno žádné rizikové chování. Oproti tomu selektivní prevence je zaměřena na kolektivy, u nichž lze předpokládat zvýšený výskyt rizikového chování, např. do kolektivu, u kterého je mezi některými rodiči zvýšená tolerance k užívání alkoholu u mladistvých, vysvětlila rozdíl mezi všeobecnou a selektivní primární prevencí realizátorka Phénixu Hana Hájková. Phénix je jedním ze šesti projektů neziskové organizace Portus Prachatice o. p. s., poskytuje programy primární prevence již od roku Alena Doležalová strana 5

6 Kulturní a společenský servis na srpen 2015 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Dolní brána 25 Tel.: Prodejní galerie stálá expozice. po zavřeno út pá so ne Vstupné: 50/30 Kč. do SÁRA SAUDKOVÁ: DOLCE VITA Fotografie. Fotografie je zázrak, protože nám dovoluje zkrotit a zastavit čas a ukázat neuchopitelné: pohyb, emoce, bolest i krásu. Probouzí k životu naše vzpomínky na to, co máme rádi. Jsem maminkou čtyř cvalíků, která namísto vařečky a žehličky drží v ruce fotoaparát. A nedělám nic jiného, než že objektivem nasávám do negativů všechno, na čem mi záleží a co spolehlivě pomine: lásku, radost, smutek i touhu, vůni dětí, samotu i čekání. Jsou to příběhy, které se mi honí hlavou a které čtu v lidech listuji v nich jako v knize Každý člověk si v sobě nese své tajemství, které unese jen fotografie, aniž by prozradila všechno. Sára Saudková. AREÁL NA PARKÁNĚ (10.00) SRPNOVÝ FARMÁŘSKÝ TRH & FESTI- VAL PIVA Pod oficiálním názvem Festival piva Prachatice se skrývá celodenní přehlídka malých pivovarů se zajímavým programem. Hlavním tahákem bude samozřejmě přehlídka všemožných druhů piv od malých pivovarů. K pivu patří také hudba. V dopoledních hodinách tradiční jihočeská dechovka, po obědě folk od skupiny Frída a na večer známá prachatická skupina Buczech blues. Fajnšmekři si budou moci u vstupu zakoupit svůj vlastní degustační půllitr. Kromě stánků s pivy se mohou návštěvníci také těšit na farmářské trhy v přední části areálu (další info na str. 8). KONTAKTY Městské divadlo, tel Novinky, hudební a filmové ukázky, fotky a další informace najdete na com/kisprachatice. INFOCENTRUM Velké nám. 1 Tel Otevřeno: po pá so ne VYHLÍDK. VĚŽ KOSTELA SV. JAKUBA Kostelní náměstí Tel.: po pá so ne Vstupné plné 30, zlevněné 20 Kč. KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA Tel.: Stálá expozice. Výstava sochaře a malíře O. H. Hajeka. Vstupné 20, zlevněné 10 Kč. Otevřeme po předchozí domluvě v infocentru. KINO NÁRODKA Rezervace sedadel je možná v infocentru, tel.: (18.00) ANDÍLEK NA NERVY Komedie, rodinný film ČR. Přístupný od 12 let. České znění. Vstupné 100 Kč. Čtrnáctiletá fashion bloggerka Viktorie si musí po smrti matky vybrat, zda žít v dětském domově nebo na malé vesnici s otcem, kterého nikdy neviděla. Venkovské prostředí na ni zpočátku působí jako zoo plné exotů, kteří jsou sice zajímavou náplní pro její blog, ale žít se s nimi nedá. Její otec navíc úspěšně vzdoruje všem pokusům o převýchovu a raději se věnuje své praxi zvěrolékaře a poklidnému popíjení s kamarády. Do rodinného souboje je postupně zatažena celá vesnice i sociální pracovnice, která hrozí násilným rozdělením nově vzniklé rodiny. A to právě ve chvíli, kdy Viktorie kromě vztahu k otci nachází i první lásku (19.30) DOMÁCÍ PÉČE Komedie, drama ČR. Přístupný. Vstupné 120 Kč. Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) při své práci na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje pomoc, musí ji začít hledat mimo prostředí, které zná. Díky dceři jednoho z pacientů (Tatiana Vilhelmová) a její esoterické mentorce (Zuzana Krónerová) začíná objevovat svět alternativního léčení a díky němu snad i sebe samu To vše k velké nelibosti manžela Ladi (Bolek Polívka), který na tyhle hňupoviny nevěří. Vlasta tak musí bojovat nejen se svojí nemocí, ale i s Laďovým zdravým moravským rozumem. Komedie a drama se proplétají, když si Vlasta poprvé v životě začíná uvědomovat, že taky ona potřebuje péči (17.00) TERMINATOR GENISYS Sci-fi, akční, dobrodružný film USA. Přístupný od 12 let. Titulky. Vstupné 120 Kč. Budoucnost je temná. Soudný den v devadesátých letech minulého století zlikvidoval polovinu lidstva a ti, kdo přežili, se od té doby snaží marně vzdorovat počítačovému systému Skynet. Nejsilnější hnutí odporu se zformovalo kolem Johna Connora (Jason Clarke), jenž pro Skynet představuje největší hrozbu. Problém má vyřešit Terminátor, stroj na zabíjení s lidskými rysy (Arnold Schwarzenegger), kterého Skynet vyšle do minulosti, aby zabil Connorovu matku Sáru (Emilia Clarke) dřív, než svého syna stihne počít. Jenže i lidští rebelové mají přístupu ke stroji času a za Sárou pošlou vojáka Kylea Reese (Jai Courtney), aby ji pro změnu chránil před Terminátorem. Až do tohoto okamžiku se výše uvedený popis shoduje s dějem prvního dílu. Návratem do roku 1984 však dochází k zásadnímu bodu obratu. Kyle Reese zjišťuje, že Sára není bezbranná a vyděšená servírka, ale pořádná ranařka, kterou žádný Terminátor nemůže vyděsit, zvlášť když jí jeden takový stroj už pár let dělá společníka a ochránce. Jenže tahle zdánlivá výhoda může být k ničemu, protože Skynet má prsty všude a rozhodně chce zabránit tomu, aby tahle nesourodá trojice namalovala lidstvu růžovou budoucnost (19.30) TERMINATOR GENISYS (3D) Vstupné 150 Kč (17.00) V HLAVĚ Animovaný film, komedie USA. Přístupný. České znění. Vstupné 100 Kč. Období dospívání může být velice komplikované. Riley, která je vytržena ze svého starého života na americkém Středozápadu poté, co se její otec musí kvůli novému zaměstnání přestěhovat do San Francisca, není žádnou výjimkou. Stejně jako my všichni, i Riley je ovládána svými emocemi Radostí (A. Poehler), Strachem (B. Hader), Hněvem (L. Black), Znechucením (M. Kaling) a Smutkem (P. Smith). Emoce žijí v Řídícím centru, centrále uvnitř Rileyiny mysli, odkud jí pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní. Jak se Riley se svými emocemi společně pokoušejí vyrovnat s problémy nových začátků v San Franciscu, propuká v Řídícím centru zmatek. Ačkoliv se Radost, Rileyina hlavní a nejdůležitější emoce, pokouší zachovat všem pozitivní myšlení, objevují se mezi jednotlivými emocemi neshody v tom, jak se co nejlépe vypořádat s novým městem, domovem a školou (19.00) V HLAVĚ (3D) Vstupné 130 Kč. MĚSTSKÁ KNIHOVNA Prázdninová výpůjční doba všech oddělení po út st čt pá so zavřeno strana 6 srpen 2015

7 Odd. pro děti a mládež Národní 1018 po celou dobu letních prázdnin zavřeno. Od budou všechna oddělení MěK otevřena dle stávající celoroční výpůjční doby Veřejné koupaliště Hulák půjčování knih čtenářům prachatické knihovny. Otevírací doba: po pá Výstava Má vlast (výstavní prostor MěK) Literární kavárna Méně známé tvrze a hrádky jihočeského kraje beseda s PhDr. Evou Havlovcovou (14.00, Domov seniorů Mistra Křišťana). Literární kavárna otevřena od do hodin. PRACHATICKÉ MUZEUM Tel.: Otevírací doba: po út ne Výstavy: do Konec 2. světové války na Prachaticku (volarský pochod smrti, poslední padlý americký voják, setkání armád u Vitějovic) Fotografie Šumavy Karla Jáchima (18.00) Podvečer se soumary na dvoře Prachatického muzea dobroty na opékání s sebou. MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU Velké náměstí 43 tel , Otevřeno: út ne do KLAUNI První monotematická výstava o klaunech je určena jak dětem, pro které jsou připraveny hrací prvky inspirované klauny a šatna, ve které se mohou nalíčit a obléci jako klauni, tak dospělým. Autoři se pokoušejí představit klauna jako neopominutelný prvek cirkusového představení v celé jeho historii nejen na českém území. Prostřednictvím fotografií, originálních plakátů (i z počátku 19. století), filmových záznamů, kostýmů, klaunských rekvizit a hudebních nástrojů ukazují rozmanitost, někdy i překvapivost klaunských vystoupení. Představují různé druhy komiky v manéži i varieté komické artisty, hudební excentriky, pantomimické klauny, výstřední akrobaty (16.00) DÍLNA ŽONGLOVÁNÍ Dílna pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet kejklířské umění s míčky, kužely, diabolem, flowersticky, talíři a dalšími žonglérskými rekvizitami. Lektorem dílny bude kejklíř Vojta Vrtek, který workshop uvede svým vystoupením. Dílna proběhne v areálu na Parkáně. srpen 2015 MUZEUM KRAJKY Muzeum krajky se výstavou paličkované krajky na téma Kalich připojilo k akcím k 600. výročí upálení M. J. Husa. Výstava prací 20 krajkářek ve věku 8 12 let bude v muzeu otevřena denně mimo pondělí až do 15. září. GALERIE NEUMANNKA Neumannova 161 Tel , Otevírací doba: po pá do Porcelán Milan Pekař / Mi-won McGhee Prodejní galerie Neumannka představuje díla předních českých a světových návrhářů, architektů a firem. Nábytek, sklo, keramika, bytové doplňky. ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ SALVE 2015 souborná kolekce děl, která vznikala deset let při výtvarných workshopech SALVE. KOSTEL SV. ANNY, LIBÍNSKÉ SEDLO (17.00) Koncert duchovní hudby Petra Kučerová klavír a zpěv, Martin Žitný housle. MĚSTSKÁ ORG. SVAZU DŮCHODCŮ Každé pondělí od hodin pravidelná setkání v Klubu důchodců Pod Hradbami (cvičení na židlích, jóga prstů, literární chvilky, stolní hry, zdravý životní styl, půlhodinky s předsedkyní, hudební okénka). Každý čtvrtek funguje počítačová učebna klubu SENSEN ( , Komunitní centrum Na Sadech) Seniorské prázdniny klub SENSEN a klub důchodců je UZAVŘEN Poznávací výlet na Vysočinu KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Zájezd: České středohoří Odjezd: Malé nám hod Zveme děti v doprovodu rodičů na výlet po Matýskovo stezce. Trasa: Zbytiny Mošna Skříněřov, délka trasy do 5 km. Odjezd: ČD 8.32 hod Šebestov Měsíční kámen Bošice Stachy, délka trasy 18 km. Odjezd: autobus 8.10 hod. HOSPIC SV. J. N. NEUMANNA (13.00) Jihočeské dechovky pro hospic Benefiční vystoupení dechovek na Parkánu: Doubravanka, Netolička, Pěčnovanka Městské slavnosti budou opět v září Město Prachatice, odbor kultury, školství a cestovního ruchu, ve spolupráci s Kulturními a informačními službami města Prachatice, uspořádá v září již 4. ročník Podzimních městských slavností. V sobotu 12. září se můžeme těšit na celodenní kulturní program, ve kterém se představí místní kulturní spolky, společenské organizace i hudební skupiny. Program se v současné době teprve tvoří, ale již nyní můžeme slíbit vystoupení pěveckého sboru Radostné přátelství, souborů Libín, Libín-S, klarinetového souboru Jana Hovorky, country skupin Wency (taneční) a Husmen (kapela). Prezentovat se budou samozřejmě i prachatické základní školy a základní umělecká škola. Program vyvrcholí v podvečerních a večerních hodinách vystoupením kapel Přímý přenos, Arrow Blue, Leviatan, Pracovní Sobota, Lucky Brew či Hera rock. Jako každý rok je termín slavností spojen s termínem dalšího ročníku Dnů evropského dědictví, kdy si návštěvníci mohou prohlédnout jinak nepřístupné památky a zajímavosti našeho města a okolí, na mnoha místech i za doprovodu průvodců. Letošním zpestřením budou farmářské trhy na Velkém náměstí. Bc. Renata Jandová, odbor kultury, školství a cestovního ruchu Setkání u rybníka Klub zdravotně postižených připravuje na konec prázdnin setkání u Křišťanovického rybníka. Na počátku prázdnin proběhlo v Chrobolech Barevné odpoledne, společné setkání rodičů, dětí a mladých lidí se zdravotním postižením a jejich přátel z Prachaticka, v polovině jsme vyrazili do Tančírny na zámku Kratochvíle. Všechny akce podpořilo v rámci výzvy č. 1/2015 město Prachatice (bližší info o akcích: Hanka RH+ Návštěva přátelských míst 31. srpna 2015 ve dvě odpoledne sraz v Prachaticích na Velkém náměstí u kašny k návštěvě Míst přátelských seniorům. Možnost zapojení se do hodnocení vyplněním dotazníku. Otevření výstavy Šťastné stáří očima dětí, do které se zapojilo pět místních škol. Vše s podporou Jihočeského kraje v rámci komunitního plánování sociálních služeb. Hanka Rabenhauptová, referent pro samosprávu a komunitní plánování Lákadlo KISu na září Recitál CHANTAL POULLAIN se skupinou CHANSONS Farmářské trhy strana 7

8 Radniční list Festival piva nebude jen o pivu Kulturní a informační služby města chystají na patnáctého srpna novinku Festival piva Prachatice. Ten si klade za cíl představit nejrůznější druhy piv z malých a středních pivovarů z blízkého i dalekého okolí. Kultura vaření piva k Česku neodmyslitelně patří, vždyť na počátku minulého století byl pivovar v každém městečku! V poslední době se malé pivovary vracejí a těší se veliké oblibě. My jsme se rozhodli nabídnout návštěvníkům festivalu porovnání menších pivovarů a méně známých piv, říká Michal Piloušek, ředitel KIS. Celodenní přehlídka v areálu Parkánu bude spojena s farmářským trhem. Podle Michala Pilouška se obě akce ideálně doplní, jelikož i vaření piva je vlastně řemeslem. Kromě nabídky více než 15 malých pivovarů se představí větší producenti, kteří však nebudou prezentovat tradiční nejprodávanější druhy piv, ale své speciály. Celkově bude k ochutnání přes 40 piv, bude tedy z čeho vybírat, dodává ředitel KIS. K velkému festivalu patří také doprovodný program. Od rána bude návštěvníky postupně bavit dechovka, odpoledne folk a jazz a večer i rock and roll. Chceme, aby muzika návštěvníky neotravovala, ale spíše dotvářela pohodovou atmosféru, upřesňuje Věra Houšková z programového oddělení KIS. Kromě hudby budou v areálu workshopy točení piva, přednášky o historii pivovarnictví nebo nabídky zapůjčení grilů zdarma. Pořadatelé myslí i na děti, rozlehlá zahrada u SPgŠ v zadní části Parkánu bude patřit právě jim. Kromě klasického skákacího hradu budou připraveny zajímavé soutěže a hry. V případě deště se bude možno ukrýt ve velkoplošném stanu a nerušeně dál ochutnávat kvalitní piva. K nim neodmyslitelně patří jídlo, na které samozřejmě pořadatelé nezapomínají. Festival se tak jeví nejen jako gastronomická událost, ale především jako pohodový den pro celou rodinu. Příjemné je i nulové vstupné a dobrá dopravní dostupnost centra města. Pro detailní informace klikněte na nebo na Miroslav Čertík Nová pravidla předprodeje vstupenek na kulturní akce KIS Kulturní a informační služby města Prachatice na základě negativních zkušeností s některými zájemci o vstupenky stanovily nová závazná pravidla týkající se jejich předprodeje. Termín předprodeje vstupenek na danou akci bude pevně stanoven programovým oddělením KIS Prachatice. Před tímto termínem provádět rezervace nelze. Informace o termínu bude uvedena na stránkách a prostřednictvím našich distribučních seznamů. Vstupenky je možné i nadále rezervovat telefonicky, em nebo osobním kontaktem v infocentru na Velkém náměstí. Platnost rezervace bude tři pracovní dny včetně dne rezervace. Pokud si zájemce v této lhůtě vstupenky nevyzvedne, bude mu jeho rezervace bez dalšího upozornění rezervačním systémem zrušena a vstupenky uvolněny do prodeje. Další opatření se týká vracení zakoupených vstupenek. Vstupenky bude možné vrátit bez udání důvodu nejdéle dva týdny před konáním akce. Po této lhůtě může infocentrum zprostředkovat kontakt na další zájemce, ale vstupenka zpět odkoupena nebude. Pokud chcete mít vždy aktuální informace o akcích pořádaných KIS Prachatice, doporučuji na zaslat žádost o zařazení do distribučního seznamu pro zasílání kulturního programu. Věříme, že tyto drobné změny přinesou do předprodeje větší přehlednost. Věra Houšková, programové oddělení KIS Prachatice První krok k oživení letního kina Prachatické letní kino zůstává zavřené. Zastupitelé schválili investici do vypracování studie na jeho rekonstrukci a radní města v červenci vyhlášení výběrového řízení na zhotovení architektonické studie. Doufala jsem, že se mi kolegy podaří přesvědčit, abychom vyhlásili soutěž o návrh, resp. architektonickou soutěž, ale bohužel Vypracování studie je pomyslný první krok k tomu, aby došlo ke znovuobnovení provozu letního kina. Cesta k promítání prvního filmu bude podle mě ještě dlouhá, uvedla radní Radka Paulová. (vam) Prodej předplatného Podzim 2015 Poslední srpnový týden ( ) proběhne na pokladně Městského divadla Prachatice předprodej divadelního předplatného na sezonu PODZIM Znovu budete mít z čeho vybírat.v programu se objeví i zcela nová divadla, která prachatické publikum dosud nevidělo. Předplatné řady A: Ivan Vyskočil: PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU Sophia Art, divadelní agentura Stefan Vögel: DOBŘE ROZEHRANÁ PARTIE Divadlo ABC Noelle Chatelet: ŽENA VLČÍ MÁK (v titulní roli s H. Maciuchovou) R. Goscinny, J. J. Sempé: MIKULÁŠOVY PATÁLIE Divadelní spolek Kašpar Předplatné řady B: Eugeniusz Szybal: P.R.S.A. Divadlo Palace Edward Albee: KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ Divadlo Rokoko (viz snímek) Harold Pinter: ZRADA Divadelní spolek Kašpar Jakub Zindulka: MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK Fanny Agentura Předprodej předplatného pro stávající předplatitele srpna Předprodej pro nové předplatitele srpna Volný prodej vstupenek dalším zájemcům v infocentru od 30. srpna Cena předplatného: přízemí 1200 Kč/balkon 1000 Kč. Věra Houšková, KIS Prachatice strana 8 srpen 2015

9 Radniční list Deváťáci ze základních škol převzali pamětní listy Středa 17. června byla slavnostním okamžikem pro žáky, kteří ve školním roce 2014/2015 ukončili svou povinnou školní docházku. V reprezentativních prostorech Radničního sálu se postupně sešli za doprovodu svých třídních učitelek a ředitelek škol žáci kvarty Gymnázia Prachatice, žáci devátých tříd ZŠ Národní, ZŠ Vodňanská, ZŠ Zlatá stezka 240 a na závěr ZŠ Zlatá stezka 387. Všichni zúčastnění žáci převzali od pana starosty pamětní list k ukončení povinné školní docházky v Prachaticích. Pan starosta všem popřál mnoho štěstí a úspěchů v následujících letech. Velké poděkování patří klarinetovému souboru prachatické základní umělecké školy pod vedením Mgr. Jana Hovorky, který již tradičně zpestřil celou akci hudebním doprovodem. Ve školním roce 2014/2015 ukončilo povinnou školní docházku na prachatických školách celkem 161 žáků. Lucie Pavlíková, DiS. odbor kultury, školství a cestovního ruchu Zvonec a pohádky je konec tak by se dalo shrnout několik akcí, ve kterých hlavní roli hráli žáci 9. ročníků ze ZŠ Vodňanská. Nejprve to byla dlouhá a náročná příprava jejich školní akademie. Komunikace byla asi tím nejtěžším úkolem, ale asertivní jednání a množství kompromisů vyústily v úžasný zážitek. Všichni, kdo přišli na závěrečnou derniéru, se zatajeným dechem sledovali, jak se z dětí najednou stali dospělí, dospělí se smyslem pro inteligentní humor a eleganci. Báječná vystoupení deváťáků a prvňáčků nenechala jedno oko suché. Prostě a jednoduše - skvělé. Oficiální rozloučení s odcházejícími žáky probíhalo letos poprvé u nové zvoničky, kterou si sami postavili. S nostalgií a slzou v oku přebírali pamětní listy Potřást rukou, zazvonit zvonem a hurá ze školy Tedy, ještě ne úplně. Zbývá porazit rodiče a učitele ve volejbalu na tradiční Zahradní slavnosti. Před tím se všichni, včetně deváťáckých volejbalistů, mohli posilnit něčím sladkým, a to díky buchtové soutěži. Buchty asi udělaly své, a tak se tentokrát zase podařilo vyhrát rodičům. Na závěr opéct buřta a šup, šup k domovu. Zase jeden povedený den na Vodňance, na který snad naši deváťáci nezapomenou. Věřím, že všechny další turnaje a bitvy vyhrají a se soupeřem, v jakékoli podobě, si hravě poradí. To jim přeji za sebe i za celý pedagogický sbor ZŠ Vodňanská. Mgr. Petra Sandanyová, ředitelka Děti z Vodňanky vezly mětynky na folklorní festival do Strážnice Příruční šatník pomáhá potřebným Oddělení sociální ochrany odboru sociálních věcí Městského úřadu Prachatice zbudovalo příruční šatník. Můžeme tak poskytnout základní oblečení klientům ohroženým sociálním vyloučením, kteří nemají dostatek finančních prostředků na pořízení oděvů, prádla, lůžkovin apod. V praxi zajistíme např. potřebné vybavení klientům, kteří nastupují do pobytových zařízení typu domov seniorů nebo azylový dům. Šatník zásobujeme a doplňujeme věcmi pro potřebné klienty od našich dárců a samozřejmě také vyřazenými věcmi z našich domácností. Jaroslava Hauptmanová, vedoucí odboru sociálních věcí Studenti z Prachatic v Osvětimi Mezigeneračního projektu podpořeného z Ceny Makropulos se zúčastnili zástupci škol -Studentské rady města Prachatice. Obecně prospěšná společnost KreBul nabídla i dalším zájemcům zájezd spojený s návštěvou koncentračního tábora v Osvětimi, Březinka, setkání s primátorem města Partizánske a setkání s přáteli v Centru volného času Spektrum v Prievidzi. Jako bonus získali návštěvu bojnického zámku a zoo. Pro ty z vás, kteří budete pracovat od nového školního roku 2015/2016 ve Studentské radě města Prachatice, je připravena řada zajímavostí, exkurzí, kurzů a setkání. Přihlaste se na své škole do studentské rady prostřednictvím vedení školy. Hana Rabenhauptová, referent pro samosprávu a komunitní plánování, koordinátor Studentské rady města Prachatice srpen 2015 V ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 se již šestým rokem ve třídách na 1. stupni realizoval projekt pod názvem Tady jsme doma regionální folklor do škol. Smyslem tohoto programu je přibližovat dětem život našich předků, seznamovat je s krajovými zvyklostmi a odlišnostmi, s nářečím, lidovými tradicemi, původními lidovými řemesly a lidovými písněmi. Za tuto dobu by byl výčet všech aktivit nesmírně bohatý. Náplň tohoto programu je součástí výuky, prolíná se hudební, výtvarnou a literární výchovou, českým jazykem či prvouku a vlastivědou. Díky tomuto projektu se nám podařilo vydat nádhernou a myslíme si, že i úspěšnou knihu zpěvník lidových písní V Prachaticích za bránou. V současné době je připravováno k tomuto zpěvníku i CD natočené v plzeňském rozhlase. Dostalo se nám velké pocty. Obdrželi jsme pozvání na jubilejní 70. Mezinárodní folklorní festival do Strážnice, kde v lidové písni, hře a tancích naši žáci představili řemeslo pekařské a regionální Posvícení na jevišti v programu pod názvem Tady jsme doma Písnička k domovu. Účast na velkém folklorním svátku byla pro všechny děti i pedagogický doprovod nevšedním zážitkem. Pekařské téma nám pomohl zpestřit i sponzorský dar od profesionálních pekařů našeho regionu. Mětynky či hnětýnky, které maminky, babičky našich dětí napekly, vzbudily veliký zájem a obdiv, neboť tento druh pečiva jejich kamarádi z jiných škol vůbec neznali. Národní ústav lidové kultury (NÚLK) ve Strážnici vydal publikaci Tady jsme doma metodiku pro učitele a další pedagogickou veřejnost. Svými zkušenostmi jsme se na této metodice podíleli. Pokud by někdo z pedagogů měl o tuto výpravnou knihu zájem, může si ji objednat v NÚLK ve Strážnici. Dostane ji zdarma (za poštovné). Růžena Vinciková, Alena Bísková strana 9

10 Přestože byli vlastníci motorových vozidel mnohokrát upozorňováni na termín pro dokončení přeregistrace vozidel v tzv. polopřevodu a od 1. července 2015 jim hrozil administrativní zánik vozidla, jako vždy to mnozí nechali až na poslední dny stanovené lhůty. V posledních třech týdnech byl nápor na registru vozidel v Prachaticích největší. Některé dny jsme požádali o pomoc při sjednání klidu v hale městské strážníky, neboť klienti museli čekat ve frontě i několik hodin, a to se projevilo na jejich chování. Z výše uvedených důvodů byly v poslední den 30. června 2015 prodlouženy na registru vozidel Městského úřadu Prachatice úřední hodiny - i ty využili poslední z posledních opozdilců. Upozorňujeme, že pokud vlastníci vozidla nepřeregistrovali, od 1. července 2015 jejich vozidla administrativně zaniknou, nesmí na silnici a nepůjdou už znovu zaregistrovat. Motoristé, kteří vozidlo s nedokončenou registrací provozovali, Město Prachatice a Komise sociální a prevence kriminality Rady města Prachatice společně s Dobrovolnickým centrem Prachatice vyhlašují soutěž pro všechny, kdo poskytují nadstandardní služby v rámci doplňkové péče o seniory, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a osoby v krizi (v podmínkách domácností, ale i ve zdravotnických a sociálních zařízeních, institucích) s názvem Dobrovolník s kytičkou ve třech kategoriích: DOBRO- VOLNÍK, PROFESIONÁL zvláštní kategorie pro nejlepšího profesionála ze sociálních služeb a zdravotnické péče (např. zdravotní sestra, pečovatel, ošetřovatel, sociální pracovník a pracovník v sociálních službách ve všech druzích služeb ambulantních, terénních i pobytových) a DOBROVOLNICKÝ POČIN ROKU nominujte příběh, který je hoden zvláštního ocení na poli dobrovolnické činnosti. Cílem je zviditelnit a ocenit práci jednotlivců pracovníků sociálních služeb a zdravotní péče, dobrovolnictví a zvýšit prestiž Zhruba před rokem se v létě o prázdninách konalo veřejné projednání návrhu Územního plánu Prachatice. Do 13. srpna 2014 měli vlastníci pozemků a staveb dotčení návrhem řešení a další zákonem určené osoby možnost uplatnit námitky proti návrhu územního plánu. Současně kdokoli mohl k návrhu územního plánu uplatnit připomínky. Ve stanovené lhůtě bylo uplatněno celkem 24 námitek a dvě připomínky. Další jedna námitka byla podána opožděně, k takové se ze zákona nepřihlíží. Následně MěÚ Prachatice, coby pořizovatel územního plánu, v souladu se stavebním zákonem zpracoval s ohledem na veřejné zájmy ve spolupráci se starostou města, jakožto určeným zastupitelem, návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. V délce zpracování tohoto návrhu se projevil také Radniční list Lhůta pro dokončení přeregistrace vozidel v tzv. polopřevodu skončila porušovali už dřívější zákon. U těch vozidel, která se už před začátkem letošního roku nacházela v kategorii v převodu, dostali lidé půl roku navíc, aby mohli vozidlo přihlásit, pokud ho skutečně chtějí provozovat. Toto období nyní skončilo. Lhůta byla stanovena přechodným ustanovením zákona, a není proto možné ji prodlužovat. Vozidlům, která nejsou registrovaná, od 1. července zaniká povinné ručení. Ten, kdo ho bude provozovat, se vystavuje i finanční sankci. Administrativní zánik vyznačuje příslušný dopravní odbor obce s rozšířenou působností. V registru vozidel budou mít úřady k dispozici seznam aut v převodu. Prověří, u kterých z těchto aut byla ještě žádost podána a běží správní řízení, u ostatních postupně vyznačí zánik. U vozidel, u nichž bude otevřené správní řízení, úřady musí nejprve toto řízení ukončit. Konkrétní čísla vyřazených vozidel proto budou známá až za několik měsíců. Bc. Ivana Jeřábková, odbor KSD Očekáváme návrhy na Dobrovolníky s kytičkou 2015 V Prachaticích a okolí cvičili června členové humanitárních jednotek Českého červeného kříže dobrovolníci, kteří se zaměřují zejména na pomoc při mimořádných událostech. Každoroční akce se tentokrát zaměřila na orientaci, komunikaci, psychosociální podporu a práci v týmu. Město Prachatice podpořilo cvičení v rámci programu Granty Jedním z úkolů bylo postavit evakuační stan na Libínském Sedle. Jsme schopni připravit krajské evakuační centrum až pro 200 osob. Lektorem hlavního vzdělávacího bloku byl psycholog HZS Tomáš Adámek. Obsahem jeho přednášky byla psychosociální pomoc lidem zasaženým mimořádnou událostí. Při praktickém cvičení jsme prováděli kompletní monitoring (modelové) zaplavené obce. Všichni dostali mapku s vyznačenými zasaženými a společenské uznání těchto profesí, informovat občany města o sociálních službách, zdravotní péči a dobrovolnictví ve městě. Návrhy na jednotlivá ocenění mohou zasílat uživatelé služeb, pacienti, jejich rodiny a přátelé, spolupracovníci a vedoucí v jednotlivých zařízeních, občané do 9. září Hlavním kritériem soutěže je nadstandardní, inovativní či výjimečný přístup v každodenní praxi poskytování sociální služby, zdravotní péče nebo dlouhodobá, mimořádně kvalitně, obětavě a zodpovědně vykonávaná práce, dobrovolnictví (zde uveďte i přibližný počet hodin). Sledované období je rok 2014 a polovina roku Přihláška na, sociální oblast, v sekci Ankety, soutěže, dotazníky (bližší informace: Hanka Rabenhauptová, a Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., Vyhodnocení 9. října 2015 v 9.00 hodin na prachatické radnici v rámci Týdne sociálních služeb v ČR. Hanka RH+ Cvičení Českého červeného kříže se zúčastnily desítky dobrovolníků domácnostmi, které měli kontaktovat a vyhodnotit aktuální potřeby. Díky dobrovolníkům z řad místních obyvatel se účastníci setkali s různými situacemi např. se studentkou, která s nimi nesmí mluvit, je sama doma a bojí se rabování. Nebo s rodiči, kteří ztratili kontakt s dcerou ve vedlejším městě. Na konci obce natrefili na chlapce, kteří zkoušeli zbraň a jeden druhého postřelil. Účastníci tak ošetřovali průstřel hrudníku. Zároveň se museli postarat o druhého chlapce v šoku. Přes veškerou jejich snahu postřelený figurant zemřel. Účastníci podstoupili skupinový debriefing, kde se snažili vyrovnat se setkáním se smrtí. Myslím, že to nejdůležitější se při cvičení podařilo zvýšili jsme kvalifikaci našich dobrovolníků a upevnili spolupráci napříč složkami integrovaného záchranného systému, i s těmi ostatními, kam se řadí Český červený kříž. Zuzana Pelikánová Stav pořizování nového územního plánu dopad loňských podzimních komunálních voleb. Tento návrh byl 17. června letošního roku projednán se zastupiteli města na jejich pracovním jednání. Nyní je návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek projednáván s dotčenými orgány a krajským úřadem. Na základě výsledku tohoto vyhodnocení námitek a připomínek pak pořizovatel zajistí úpravu návrhu územního plánu. Předpokládáme projednání těchto úprav na opakovaném veřejném projednání. Následně bude upravený návrh územního plánu předložen s jeho odůvodněním zastupitelstvu města k vydání. Při vydání územního plánu zastupitelstvo města současně rozhoduje o uplatněných námitkách. Vydáním územního plánu proces jeho pořizování skončí. Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje strana 10 srpen 2015

11 Radniční list Děti narozené v prachatické nemocnici v červnu 2015 V červnu 2015 se v prachatické nemocnici narodilo celkem 19 dětí. Z celkového počtu bylo 12 chlapečků a sem děvčátek. Opakované jméno bylo pouze Marek (dvakrát). Narozené děti od 1. do 30. června 2015 s trvalým pobytem v Prachaticích jsou tři a ke zveřejnění jména a příjmení dali rodiče souhlas: Jasmína Biharyová Damián Kos Kristýna Hudečková Jarmila Pešková, matrikářka Hasiči zaútočí v noci Sbor dobrovolných hasičů Prachatice ve spolupráci s HZS Jihočeského kraje, územním odborem Prachatice, pořádají 12. ročník noční soutěže družstev v požárním útoku O pohár starosty města Prachatice. Soutěž zařazená do Prachatické hasičské ligy se uskuteční 29. srpna 2015 od 21 hodin v areálu bývalých kasáren na Horním náměstí. Stejní pořadatelé připravují 20. ročník soutěže družstev v požárním útoku a 11. ročník soutěže pro děti. V bývalých kasárnách změří síly 19. září od 12 hodin děti, od 14 hodin muži a ženy. Miloslav Traxler Tradiční setkání u potůčku Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH) v Prachaticích připravila jako každý rok mezigenerační setkání u potůčku, u Brodících lázní. Spojila ho s písničkami, cvičením a opékáním vuřtů. Na Poradním sboru zdravotně postižených a seniorů padla od členů, prostřednictvím předsedkyně Jaroslavy Kletečkové, kritika stavu Brodících lázní. Organizace SPCCH i všechny ostatní byly vyzvány, aby si do programů na rok 2016 zakomponovaly jarní brigádu na opravu tohoto koutu. Majitelce by zlepšení vzhledu tohoto místa nemělo vadit. Základní organizace SPCCH se snaží především o rekondiční a rehabilitační aktivity ke zlepšení životního stylu a upevnění zdraví. Na podzim v její činnosti nebudou chybět rekondiční pobyty a cvičení s pomůckami. Hanka RH+ Bus na transfuzní stanici Svozový autobus pro dárce krve vyjíždí do Českých Budějovic 11. srpna 2015 v 7.00 hodin z autobusové zastávky na Malém náměstí a je zdarma. Zuzana Pelikánová Fond rozvoje bydlení 3. kolo Finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení na opravy bytových domů na území města Prachatice zatím nejsou zcela vyčerpány. Z celkové částky jednoho milionu korun zbývá pro případné další zájemce částka ve výši 530 tisíc Kč. Občané mohou dle aktualizovaných pravidel (vyhláška města Prachatice č. 1/2015) předložit své žádosti od 1. srpna do 31. srpna Prostředky lze použít na opravy bytových domů, vestavby a nástavby bytových domů za účelem získání nových bytů v objektech města a jsou určeny výhradně pro fyzické osoby. Bližší informace je možné získat na finančním odboru městského úřadu tel Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ V kostele na Libínském Sedle zněly při svatebním obřadu housle Díky finanční podpoře města Prachatice a vstřícnosti farního úřadu našly koncerty duchovní hudby v malém, krásně zrestaurovaném kostele sv. Anny na Libínském Sedle trvale své místo. V letošním roce byla koncertní sezona zahájena již 1. ledna Novoročním koncertem dívčí vokální skupiny z Prahy. Publikem byla přijata s nadšením. Nemohl chybět tradiční koncert Velikonoční, na kterém sklízela úspěch publika Česká píseň Prachatice. Uskutečnil se i koncert Májový, který letos uspořádal smíšený sbor Musica Viva z Horní Plané a opět nezklamal. Oslavy svátku sv. Anny jsou každoročně nejvýznamnější událostí v tomto kostele. Letos sklidily již tradičně velký úspěch u publika na sobotním koncertě dvě hudební skupiny z Prachatic Jazz Nuts a Druhý dech. Oslavy vyvrcholily jako obvykle v neděli dopoledne poutní mší svatou. Zcela mimořádně však v tomto kostele zazněl zpěv houslí Martiny Krejsové a Kateřiny Šímové v sobotu 6. června 2015 určený tentokrát jen pro svatební hosty. Lucie Jánošová z Prachatic a Jakub Barenta z Prahy si toto místo vybrali pro svůj svatební obřad. Azurové nebe a přívětivý stín památné lípy u kostela spolu se slovy oddávajícího, pana vikáře Josefa Sláčíka, dotvořily krásnou a pro svatebčany jistě nezapomenutelnou atmosféru kostela. Byla to první svatba v tomto kostele po jeho restaurování. Na další svatbu vás zatím pozvat nemohu, na koncert ano. V sobotu 15. srpna 2015 v hodin zde zazní klavír, housle a zpěv vystoupí Petra Kučerová a Martin Žitný. Dále se můžete v září těšit na tradiční koncert při příležitosti Dnů evropského dědictví, kdy vystoupí ženský sbor Maraveja spolu s Klarinetovým souborem Prachatice. Nevynecháme ani koncert Adventní - pro velký úspěch v loňském roce vystoupí opět žáci ZUŠ Prachatice. Interprety Vánočního koncertu nebudu zatím prozrazovat, nechte se překvapit. Eliška Weysserová Vláčkem na Soumarský most za nevšedními zážitky Pojedeš taky na Soumarák s vnoučaty? ptala se mě známá na konci června. Na Soumarský most? A s kým? Kdy? A jak ses o cestě dozvěděla? vyzvídala jsem. Ty nemáš prázdninový pas? Dojdi si pro něj na info a budeš vědět. Hlavně přijď, pojede se vlakem a bude zábava. Prvního července jsem shromáždila svých pět vnoučat a vyrazila s nimi na nádraží. Tam se nás sešlo tolik, že jsme zaplnili celý vagon. Dětí bylo přes dvacet a doprovázejících seniorů skoro také tolik. Cesta vlakem byla pro mnohé děti neopakovatelným prožitkem. Vycházím z nadšení našeho čtyřletého kloučka, který vlakem jel podruhé v životě a největším zážitkem pro něj bylo sledovat, jak se natřásá spojovací chodbička mezi vagony. Přestup na autobus ve Volarech byl také zpestřením cesty zejména pro ty nejmenší. A což teprve na Soumarském mostě. Na velké louce si každý našel své místečko, utábořil se na dece, kterou jsme během dne stále posunovali hlouběji do stínu. Přinutilo nás k tomu pálivé sluníčko na obloze bez mráčku a teplota vzduchu vyšší než 25 stupňů. Studená voda Vltavy se stala tím nejvíce osvěžujícím, co jsme mohli využít. Osvěžující bylo i pivo a malinovka v blízkém bufetu, ale stále tekoucí nahnědlá rašelinová voda Vltavy byla pro děti daleko přitažlivější. Děti soutěžily na souši i ve vodě. Vzhledem k věkovému rozdílu nebylo výrazných vítězů ani smutných poražených. Všechny soutěžící děti byly odměněny bonbony, které si dlouho počítaly, schovávaly a šetřily. Pro odvážlivce byla přichystána projížďka na kánoi. To se zase líbilo těm nejstarším. Sama za sebe mohu říct, že opečený špekáček u vody chutná úplně jinak nežli doma v pohodlí. Den pořádaný městskou organizací svazu důchodců se první den prázdnin vydařil. Děkujeme vám za něj, Zdeňko a Karle Hrůzovi. Daniela Bžochová Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník XVII., číslo 8, uzávěrka 13. července Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Vydává Městský úřad Prachatice v nákladu 4900 ks, Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Řídí redakční rada: Martin Malý, Jiřina Dolejšková, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Michal Piloušek, Hana Rabenhauptová. Registrace MK ČR E Sazba a tisk: Písmenka, v. o. s. Pro občany města Prachatice zdarma. srpen 2015 strana 11

12 Radniční list Pokud si něco vezmu do hlavy, jsem dost paličatá a jdu si za tím Mgr. Bc. Radka Paulová radní města Prachatice Narodila se v Prachaticích v září Po ukončení ZŠ Zlatá stezka, vystudovala Gymnázium Prachatice (maturita v r. 1995) a Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni ( bakalářský obor Veřejná správa, magisterský obor Právo a právní věda). K jejím dosavadním zaměstnavatelům patří Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (2014) vedoucí pracoviště projektů a zakázek a Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, České Budějovice ( ) právník, vedoucí právní a obchodní skupiny, vedoucí odboru specializovaných činností a odboru veřejných zakázek. Pedagogické činnosti se věnovala na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ( ). Pro Státní oblastní archiv v Třeboni zajišťuje právní poradenství, zpracování smluv a veřejné zakázky (2009 dosud). Od roku 2013 působí jako asistentka poslance. V komunálních volbách na podzim 2014 získala mandát zastupitele města Prachatice a stala se členkou rady města. Je vdaná, má šestiletého syna. Maturovala jste na prachatickém gymnáziu. Teď potkáváte své učitele a spolužáky jako radní města. Co se změnilo? Nedávno jsme měli sraz po neuvěřitelných dvaceti letech od maturity a bylo to moc prima. Kromě toho, že jsme o pár let starší, a tudíž o trochu klidnější a rozumnější, se toho moc nezměnilo. Pořád jsme takoví, jací jsme byli na gymplu. Většina spolužáků nežije v Prachaticích, rozutekli se různě po republice, a tak se o místní dění moc nezajímají. S některými spolužáky jsem v kontaktu častěji a ti tak mají větší přehled a vesměs mi fandí, což mne moc těší. Samozřejmě i na srazu jsme se na téma místní politiky dostali, ale jen velmi okrajově. Už se do vás někdo pustil od plic, když se mu něco nelíbilo? Pokud máte na mysli politiku, tak ne. Ale myslím, že bych s tím neměla problém. Nevadí mi jiný názor, ráda si ho poslechnu a klidně o něm budu diskutovat. Tedy pokud diskuse bude věcná a nebude to jen stěžování na všechno a všechny. Často záleží na úhlu pohledu a způsobu komunikace. Mám ráda pozitivní myšlenky i lidi. Jako znamení jsem Váha, a tak nemám ráda konflikty. Ale na druhou stranu, pokud si něco vezmu do hlavy, jsem dost paličatá a tvrdohlavá a jdu si za tím. Důležité je naslouchat a hledat řešení. Nedělají si z vás známí legraci, že jste studovala Právnickou fakultu v Plzni? Myslíte, zda si mne dobírají, proč jsem strávila na fakultě tolik let, když práva v Plzni bylo možné vystudovat za pár měsíců (smích) Tak na to se mne nikdo nezeptal, a kdyby ano, nejspíš bych odpověděla, že jsem měla ráda studentský život v Plzni, a tak nebyl důvod, proč si to odbývat rychleji. Ale teď vážně. Právnickou fakultu v Plzni, stejně jako já, řádně vystudovaly za dobu její existence tisíce studentů a mezi absolventy této fakulty jsou mnozí špičkoví právníci. Přednášely nám kapacity profesor Eliáš či paní profesorka Válková a mnozí další. Pracovala jste u policie a také na Hasičském záchranném sboru Jihočeského kraje. Hodí se vám získané pracovní zkušenosti ve funkci radní města? Na krajském ředitelství jihočeské policie jsem pracovala jedenáct let a na mnoho povedených projektů jsem velmi hrdá. Během své profesní dráhy, ať jsem pracovala kdekoliv, jsem se potkala s mnoha skvělými a chytrými lidmi, kteří i přesto, že ne vždy měli vytvořeny optimální podmínky, dělali svou práci srdcem. Těch si nesmírně vážím. Zkušenost, která by mi mohla pomoci, je spíše poznáním, že pokud člověk chce dělat dobře to, co dělá, tak to hlavně musí dělat rád, musí věřit, že to, co dělá, má smysl a současně respektovat své okolí. Začátkem června jste za město Prachatice převzala diplom za třetí místo v soutěži Půl na půl. Ministerstvo vnitra ČR v ní posuzovalo rovné příležitosti žen a mužů. Jak jste si užila přebírání ceny? Co znamená pro město a pro vás osobně? Pro mne to byla první zkušenost, kdy jsem se jako zástupce města mohla takovéto události zúčastnit. Byla jsem na Prachatice velmi hrdá. Když vezmeme v úvahu konkurenci, vnímám ocenění jako velký úspěch. Atmosféra byla skvělá a moc děkuji paní Hance Rabenhauptové za to, že mi nabídla možnost zúčastnit se konference Rovné příležitosti, v rámci které se cena předávala. Myslím si, že pro Prachatice je třetí místo v této soutěži skvělá vizitka na celostátní úrovni. Velké poděkování patří všem zaměstnancům městského úřadu, kteří se o úspěch v této soutěži zasloužili, neboť za tímto oceněním se skrývá mnoho let usilovné práce. V politice není mnoho žen. Proč se do ní nehrnou? Nevím, proč se ženy do politiky nehrnou, asi mají míň času (úsměv) Politika je složitá, vyžaduje hodně energie, času a podpory nejbližších. Ženy možná vytvářejí právě tu podporu, než aby ji samy vyžadovaly. A taky si myslím, že mnoho žen má jiné životní priority než trávit čas na mnoha schůzích, na kterých se dost často planě tlachá Prostě muži asi více chtějí měnit svět a ženy naopak asi více inklinují k udržování domácí pohody. Osobně vnímám politiku jako koníčka, kterému bych se ovšem nemohla věnovat bez výrazné podpory manžela. O politiku, nebo spíše o to, co děje v této zemi, jsem se zajímala vždy, ale měla jsem jiné priority než potřebu se do politiky zapojovat aktivně. Impulsem aktivně se zapojit do politiky byla amnestie prezidenta Klause v lednu 2013, kterou jsem vnímala a dodnes vnímám jako neskutečný výsměch hodnotám, na kterých by měl být postaven právní stát. A taky třeba mám v sobě více testosteronu a chci měnit svět. Jak udržujete kontakt s voliči? Pokud mi to čas dovolí, snažím se zúčastňovat akcí v Prachaticích. Byla jsem třeba na seniorských sportovních hrách a bylo to úžasné. Jak už jsem řekla, mám ráda diskuse a snažím se vždycky odpovědět, když se mě někdo na něco zeptá. Fajn je Facebook, díky kterému je možná rychlá komunikace. K vašim prioritám v komunální politice patří vybudování nového workoutového hřiště, tedy venkovní posilovny pro mladé. Jak jste s tímhle záměrem daleko? Myšlenkou vybudovat workoutové hřiště vedle plaveckého bazénu se zabývá paní ředitelka Sportovního zařízení Prachatice. Věřím, že tato idea nezapadla v zapomnění. S paní ředitelkou Kutlákovou jsem o záměru nedávno hovořila, je velmi vstřícná a ujistila mne, že s touto akcí počítá, a tak doufám, že se tento záměr brzy objeví v plánu investic. Vyptával se Václav Malina. strana 12 srpen 2015

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE Událo se: Zahájení výstavy Anne Frank Minulý týden jsme slavnostně zahájili výstavu Anne Frank-odkaz pro současnost. Příběh židovské dívky dojímá mnoho návštěvníků i žáků základních

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

aneb kam za dobrodružstvím o prázdninách

aneb kam za dobrodružstvím o prázdninách Dětský prázdninový pas Změna programu vyhrazena Město Prachatice 2015 odbor kultury, školství a cestovního ruchu aneb kam za dobrodružstvím o prázdninách Tento materiál je neprodejný! www.prachatice.eu

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012 Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice www.facebook.com/icm.prachatice Kontakt: Informační centrum pro mládež Prachatice Zlatá stezka 145 383 01 Prachatice Tel./fax:

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

Prachatice. Staré chválíme a v nových časech žijeme. Město Prachatice má necelých 12 000 obyvatel a z toho zde žije cca 13 % seniorů nad 65 let věku.

Prachatice. Staré chválíme a v nových časech žijeme. Město Prachatice má necelých 12 000 obyvatel a z toho zde žije cca 13 % seniorů nad 65 let věku. Staré chválíme a v nových časech žijeme. Prachatice Město Prachatice má necelých 12 000 obyvatel a z toho zde žije cca 13 % seniorů nad 65 let věku. V Prachaticích působí Rada seniorů Města Prachatice

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Zpráva z realizace kampaně

Zpráva z realizace kampaně Zpráva z realizace kampaně Dny zdraví Strakonice v roce 2014 1 INFORMACE O CELOSTÁTNÍ KAMPANI DNY ZDRAVÍ Dny zdraví patří mezi jednu z pěti základních celostátních komunitních kampaní, které Národní síť

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Veřejný program 2010

Veřejný program 2010 Veřejný program 2010 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 e-mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Veřejný program v Centru Bavaria Bohemia

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více