Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002)"

Transkript

1 Postup při uzavírání smluv s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) 1

2 OBSAH ČÁST A... 4 OBECNÁ ČÁST... 4 Pojmy... 4 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní způsobilost lékařů... 4 Čl. 2 Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen Registr )... 8 Čl. 3 Základní principy pro předávání praxí... 9 Čl. 4 Souběh Čl. 5 ISO Čl. 6 Další akreditace: SAK a JCI Čl. 7 Postup při uzavírání smlouvy (popis činností) Čl. 8 Zásady pro výběr smluvních partnerů Čl. 9 Doklady potřebné pro uzavření smlouvy Čl. 10 Výběrové řízení ČÁST B TYPOVÁ SMLOUVA PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Čl. 11 Typová smlouva ČÁST C ZÁSADY PRO VÝBĚR SMLUVNÍCH PARTNERŮ V SEGMENTU PRAKTICKÝCH LÉKAŘU Čl. 12 Speciální kritéria pro segment praktických lékařů ČÁST D DOKLADY POTŘEBNÉ PRO ZPRACOVÁNÍ VSTUPNÍCH FORMULÁŘŮ PŘÍLOHY Č. 2 SMLOUVY Čl. 13 Doložení splnění požadavků odborné a specializované způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb Čl. 14 Doložení splnění požadavků odborné a specializované způsobilosti dle zákona č. 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 134/1998 Sb ČÁST E ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE SE SMLUVNÍM POSKYTOVATELEM Čl ČÁST F PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY Čl. 16 Datový obsah přílohy č. 2 smlouvy formuláře typu A, B Čl. 17 Metodický návod k vyplňování datového obsahu formuláře typu A, B přílohy č. 2 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb pro pracoviště praktických lékařů (smluvních odborností 001 a 002) Čl. 18 Formuláře typu A, B

3 Čl. 19 Způsob vyplňování konkrétních údajů ve formulářích Čl. 20 Kategorie pracovníka Čl. 21 Typ pracovníka

4 ČÁST A OBECNÁ ČÁST Pojmy Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní způsobilost lékařů 1) Zákon č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 95/2004 Sb. ), rozlišuje v ustanovení 4 a 5 odbornou a specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře a v 21e) až 21h) upravuje certifikovaný kurz, jehož absolvováním získává lékař zvláštní odbornou způsobilost pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou specializovanou způsobilost. 2) Hrazené služby zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění pojištěncům. 3) Poskytovatel subjekt poskytující pojištěncům zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. 4) Odborná způsobilost se získává absolvováním nejméně šestiletého prezenčního studia v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné lékařství. Za výkon povolání lékaře s odbornou způsobilostí se považuje preventivní, diagnostická, léčebná, rehabilitační a dispenzární péče prováděná lékařem s odbornou způsobilostí pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru. Zákon neupravuje, jakou dobu musí být lékař se specializovanou způsobilostí fyzicky přítomen v ordinaci a není proto zákonný podklad mu to stanovit je to jednoznačně jeho odpovědnost. Rozsah odborného dohledu je v zákoně definován pouze rámcově, platí však povinnost zaměstnavatele dle Smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb poskytovat hrazené služby pracovníky způsobilými k výkonu povolání podle zákona a je jeho odpovědností, resp. jeho managementu a konkrétního zdravotnického pracovníka, jak zhodnotí konkrétní situaci na konkrétním pracovišti a u konkrétního člověka. K problematice odborného dohledu je uvedeno doporučení ČLK: Doporučení představenstva ČLK č. 1/2007 k výkonu dohledu lékaře se specializovanou způsobilostí nad lékaři s odbornou způsobilostí Čl. 1 Toto doporučení se vztahuje k provádění odborného dohledu lékaře se specializovanou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání lékaře nad lékařem s odbornou způsobilostí dle zákona č. 95/2004 Sb. 4

5 Čl. 2 Lékař, který má pouze odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, může toto povolání vykonávat jen v rozsahu činností stanoveném v rámci odborného dohledu lékařem se specializovanou způsobilostí. Čl. 3 Lékař s odbornou způsobilostí, který povolání lékaře vykonává po dobu kratší než 24 měsíců, by měl být trvale pod bezprostředním osobním dohledem lékaře s příslušnou specializovanou způsobilostí. Čl. 4 Lékař s příslušnou specializovanou způsobilostí vykonávající odborný dohled nad lékařem s odbornou způsobilostí, který vykonává povolání lékaře déle než 24 měsíců, by měl být v době výkonu lékařského povolání tímto lékařem nepřetržitě k dispozici pro telefonické konzultace a měl by být schopen dostavit se k osobnímu provádění odborného dohledu nejdéle ve lhůtě 30 minut od chvíle, kdy k tomu byl lékařem s odbornou způsobilostí vyzván. Čl. 5 Lékař se specializovanou způsobilostí by měl současně provádět odborný dohled pouze nad jedním lékařem s odbornou způsobilostí, který povolání lékaře vykonává po dobu kratší než 24 měsíců, dvěma lékaři s odbornou způsobilostí, pokud vykonávají povolání lékaře po dobu delší než 24 měsíců. Toto doporučení bylo projednáno a schváleno představenstvem ČLK dne a nabývá účinnosti dnem a VZP ČR jej akceptuje. 5) Odborná způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu na základě Certifikátu o absolvování základního kmene. Lékaři, kteří absolvovali úspěšným složením testu základní kmen a lékaři, kteří úspěšně složili atestaci I. stupně, ale nedoplnili si praxi ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 95/2004 Sb., si mohou požádat o udělení Certifikátu o absolvování základního kmene. Jedná se o nositele výkonů lékaře, symbol L2 a dle vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen SZV ), platného od 1. ledna 2010 navíc platí, že symbol L2 se použije také u lékařů, kteří doposud nesplňují podmínky absolvování základního kmene, avšak nejpozději do byli zařazeni do specializačního vzdělávání. Bez odborného dohledu může lékař s odbornou způsobilostí na základě certifikátu o absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru, který vydalo ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, vykonávat činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 6) Specializovaná způsobilost lékaře se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou, na jejím základě je lékaři vydán ministerstvem diplom o specializaci v příslušném specializačním oboru. Součástí specializačního vzdělávání je absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru. Specializační 5

6 vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání podle vzdělávacích programů jednotlivých specializačních oborů, které jsou uveřejňovány po schválení ministerstvem ve Věstníku MZ ČR. Ve Věstníku MZ ČR částka 4/2011 je zveřejněn Vzdělávací program v oboru všeobecné praktické lékařství - délka specializačního vzdělávání v tomto oboru je minimálně 3 roky. Délka specializačního vzdělávání v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (Vzdělávací program uveřejněn v částce 10/2009 Věstníku MZ ČR), je minimálně 4 roky. 7) Pověřená organizace je univerzita, právnická osoba zřízená ministerstvem nebo jiná právnická osoba, která vykonává činnosti na základě zákona č. 95/2004 Sb. a smlouvy; za univerzitu se považuje vysoká škola univerzitní, která uskutečňuje příslušný akreditovaný zdravotnický magisterský studijní program a která vykonává činnosti na základě cit. zákona a smlouvy. 8) Lékař - školitel Školitelem může být pouze lékař akreditovaného zařízení (akreditovaný lékař) se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství, resp. PLDD, v jehož ordinaci (školícím pracovišti) se uskutečňuje vzdělávací program nebo jeho část pro obor specializačního vzdělávání lékaře s odbornou způsobilostí pro obor všeobecné praktické lékařství nebo pro obor praktické lékařství pro děti a dorost. 9) Školenec a) Školenec je absolvent, který získal odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání absolvováním akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu všeobecné lékařství nebo to může být i lékař, který již část specializační přípravy absolvoval či lékař, který se rekvalifikuje z jiného oboru. b) Není nositelem praxe, nesmí registrovat pacienty. Musí mít zajištěn odborný dohled lékaře se specializovanou způsobilostí a může vykonávat své povolání jen v rozsahu činností stanoveném v rámci odborného dohledu lékařem se specializovanou způsobilostí. 10) Rezident Je to účastník specializačního vzdělávání, který se účastní vzdělávání na rezidenčním místě, což je školící místo na akreditovaném pracovišti, které je spolufinancováno ze státního rozpočtu. Rovněž to může být jak absolvent, tak pracovník, který již část specializační přípravy absolvoval či pracovník, který se rekvalifikuje z jiného oboru. 11) Školenec i rezident jsou neplnohodnotní asistenti lékaři s odbornou způsobilostí a nejsou nositelem praxe, nesmí registrovat pacienty. Musí mít zajištěn odborný dohled kvalifikovaného lékaře, jehož součástí je stanovení rozsahu vykonávané činnosti a zajištění dostupnosti rady a pomoci. 12) Asistent Dohoda o zaměstnávání asistentů z roku 1999 i termíny (asistent s licencí/bez licence) už neodpovídají současné situaci ani legislativě. Zákonu č. 95/2004 Sb. odpovídající 6

7 termíny jsou lékař s odbornou způsobilostí (může být zároveň lékařem v přípravě pro obor, tedy školencem) a lékař se specializovanou způsobilostí. Bylo dohodnuto, že pro věcnou diskuzi bude nadále používán pojem asistent a je tím míněn lékař v zaměstnaneckém poměru k nositeli praxe. 13) Asistent musí být plnohodnotný (vzděláním a kvalitou poskytované péče), tzn., že to musí být lékař se specializovanou způsobilostí pro činnost v oboru PL a PLDD. 14) V současné době jsou Přílohy č. 2 pro ordinaci s asistentem vyplňovány 2 způsoby a to podle toho, zda asistent registruje nebo neregistruje pacienty a) pokud v ordinaci jako asistent pracuje lékař se specializovanou způsobilostí (tj. plnohodnotný zaměstnanec), který registruje pacienty, ordinace musí mít 2 IČP, 2x Přílohu č. 2 typ A pro každého lékaře b) pokud lékař (asistent) nebude registrovat pacienty bude jen 1 společné IČP, 1x Příloha č. 2 typ A (na něm mohou být uvedeni 2 PL). V tom případě jsou lékaři odlišeni jmenovkou. 15) Zástup a) Smluvní poskytovatel je povinen zajistit, dle příslušného ustanovení Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v případě, kdy není přítomen nositel výkonu oprávněný poskytovat zdravotní péči dle Smlouvy a splňující podmínky pro výkon této činnosti (provozovatel fyzická osoba nebo zaměstnanec poskytovatele), zástup jiným kvalifikovaným nositelem výkonu a tuto skutečnost oznámit pojištěncům; v případě, že nepřítomnost dle věty první bude trvat déle než 3 dny, sdělí Poskytovatel podle metodiky tuto skutečnost Pojišťovně, a to na e- mailovou adresu nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, ev. osobně na adresu příslušného pracoviště Pojišťovny. b) Povinnost hlásit zástupy se týká každého přerušení činnosti lékaře přesahujícího libovolné 3 dny v kalendářním měsíci (např. za sebou následující nebo jednotlivé 3 dny). c) Zástup musí být plnohodnotný, tj. lékař s příslušnou specializovanou způsobilostí. Odbornost a kvalitu péče v případě zástupu garantuje lékař, který je zastupován. d) Zastupující lékař bez specializované způsobilosti v oboru musí mít zajištěn odborný dohled. Výjimku z kvalifikace lze povolit jen zcela výjimečně, pouze v případech, kdy nelze jinak zajistit poskytování akutní péče. Výjimka je možná jen na krátkou, přesně vymezenou dobu a jen ze závažných důvodů. Nelze výjimku poskytovat na zástup v době dovolené. e) V případě zaměstnání absolventa/absolventky, který/která je v přípravě na atestaci, jde o školence, který nemůže registrovat pacienty a nelze mu přidělit IČP. 7

8 Čl. 2 Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen Registr ) 1) Vznik Registru je dán zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, vedení Registru delegovalo MZ ČR na Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) Brno. V Registru jsou zpracovávány údaje, které slouží k vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a jejich držitelé jsou zapsání do Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 2) Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu je upraveno v ustanoveních zákona č. 96/2004 Sb. Vydává se na období 10 let - přesné datum počátku a konce jeho platnosti lze zjistit v on-line náhledu na nebo V případě, že nastane potřeba ověřit si údaje ve vztahu k novele, doporučuje se pro tyto účely využívat on line náhled Registru na webových stránkách ( 3) U Osvědčení, která jsou v den nabytí účinnosti novely, tj. 22. dubna 2011 platná, se doba jejich platnosti prodlužuje o 4 roky. Toto prodloužení nastává ze zákona a držitel osvědčení si o toto automatické prodloužení platnosti osvědčení nemusí žádat. 4) Pokud v den účinnosti novely již nemá zdravotnický pracovník platné osvědčení, pak se prodloužení osvědčení na něho nevztahuje. Pro získání osvědčení si musí podat novou žádost o vydání osvědčení podle 67 zákona. 5) Osvědčením se získává dle 66 zákona č. 96/2004 Sb. oprávnění k: a) výkonu povolání bez odborného dohledu (výkon činností dle vyhlášky MZ ČR č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků). b) vedení praktického vyučování ve studijních oborech, akreditovaných kvalifikačních kurzech, specializačním vzdělávání a v certifikovaných kurzech. 6) Výklad MZ ČR tzv. dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu činnosti bez odborného dohledu nad pracovníkem, který toto osvědčení nemá (uveřejněno na dle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních (dále jen zákon č. 96/2004 Sb. ): Výkon povolání pod odborným dohledem přesně definuje 4 odst. (4) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Na lůžkových odděleních tuto problematiku řeší nově aktualizovaná vyhláška č. 472/2009 Sb., Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, kde se uvádí, že v každé směně musí být přítomen jeden zdravotnický pracovník s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru. 7) Výklad MZ ČR ve věci možnosti zdravotnického pracovníka, který nemá osvědčení k výkonu zdravotnického povolání, pracovat ve zdravotnictví, a k možnosti lékaře vykonávat odborný dohled nad zdravotnickým pracovníkem, který nemá osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (uveřejněno na 8

9 Ve zdravotnictví lze samozřejmě pracovat i bez osvědčení (vždyť existuje celá řada profesí, které své povolání vykonávají pouze pod odborným dohledem a osvědčení tedy získat ani nemohou), nicméně je to možné pouze pod odborným dohledem. Dle 4 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., se za výkon povolání pod odborným dohledem považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. V praxi to obvykle funguje tak, že pokud v ordinaci pracuje sestra bez osvědčení, dohlíží na ni sestra z vedlejší ordinace, která držitelkou osvědčení je. V rozsahu léčebných a diagnostických činností (tj. činností, ke kterým je lékař způsobilý) může poskytovat odborný dohled také lékař, samozřejmě za předpokladu, že je sám způsobilý k samostatnému výkonu povolání. Čl. 3 Základní principy pro předávání praxí V zájmu zachování kontinuity poskytování hrazených služeb pro pojištěnce VZP ČR byly na jednání mezi zástupci VZP ČR, zástupci Sdružení praktických lékařů ČR a zástupci Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR dohodnuty pro předávání praxí následující základní principy: 1) Smluvní lékař VZP ČR, poskytující zdravotní péči v odbornosti 001 a 002 (dále jen smluvní lékař ) může předat praxi svému asistentovi, který s ním pracoval v příslušné ordinaci (vykonával s ním praxi) po dobu nejméně jednoho roku přede dnem uvažovaného převodu praxe. 2) Smluvní lékař oznámí alespoň půl roku před předpokládaným ukončením své aktivní činnosti příslušnému klientskému pracovišti VZP své rozhodnutí předat praxi svému asistentovi. 3) Klientské pracoviště VZP ČR vyhodnotí své zkušenosti z dosavadní činnosti asistenta v příslušné ordinaci a nejpozději do jednoho měsíce sdělí smluvnímu lékaři, zda jím navrhovaný nástupce je pro ni jako smluvní partner akceptovatelný. 4) Se změnou v osobě registrujícího lékaře musí být všichni pacienti smluvního lékaře pojištěnci VZP ČR seznámeni tak, aby se mohli rozhodnout, zda se budou registrovat u nástupce dosavadního registrujícího lékaře, či zda si zvolí jiného praktického lékaře. Tuto činnost musí nový držitel praxe provést nejpozději do šesti měsíců ode dne uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Po tuto dobu VZP ČR předpokládá, že při plnění smluvně dohodnutých podmínek bude smluvnímu lékaři hradit poskytnuté hrazené služby za stejných podmínek jako jeho předchůdci. 5) V situaci, kdy z objektivních důvodů není možno dodržet tento navržený postup (úmrtí, náhlé závažné onemocnění lékaře či jiné závažné osobní důvody lékaře), je v kompetenci RP VZP ČR připravit řešení, které zajistí kontinuitu poskytování hrazených služeb. 6) Předpokladem pro uzavření nové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb je konání výběrového řízení a dodržení všech podmínek stanovených v souvislosti s jejím uzavřením příslušnými obecně závaznými právními předpisy. 9

10 Čl. 4 Souběh 1) Souběhem rozumíme poskytování hrazených služeb jedné fyzické osoby (nositele výkonu, jmenovitě uvedeného ve smlouvě) u více poskytovatelů (IČO). 2) Souběh úvazků je možný do maximální výše 1,2 (v návaznosti na Memorandum II, účinné od ) za předpokladu, že je fyzicky realizovatelný, tj. lékař má čas na přesun mezi pracovišti (nelze tolerovat situaci, kdy pracovník v jednom čase pracuje na dvou či více místech). Akceptujeme souběh maximálně na dvou pracovištích různých poskytovatelů (výjimečně lze v odůvodněných případech akceptovat souběh na třech takových pracovištích). 3) Do souběhu se nezapočítávají služby v rámci ZZS, ÚPS a LSPP. Čl. 5 ISO ) ISO je zkratka názvu International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci, se sídlem ve Švýcarsku)), která je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů členů ISO a jejím cílem je stanovovat mezinárodní požadavky pro Systém řízení jakosti. Představitelem ČR je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ 2) Požadavky normy ISO 9001 se týkají systému řízení kvality, poskytují návod k vypracování a uplatnění efektivního systému managementu kvality. Management jakosti a prokazování jakosti nejsou závazné, ale pouze doporučující a obsahují soubor minimálních požadavků, které musí být v organizaci zavedeny. 3) Pokud je poskytovatel držitelem certifikátu ISO 9001 znamená to, že systém řízení poskytovatele je uspořádán tak, že splňuje požadavky normy a existuje vysoká záruka stálosti kvality jeho služeb. 4) Certifikát vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem zaručuje, že systém řízení jakosti je zaveden, dokumentován a používán v souladu s požadavky normy ISO Čl. 6 Další akreditace: SAK a JCI 1) Spojená akreditační komise (SAK), o.p.s. vznikla v roce SAK je nestátní nezisková organizace, která poskytuje služby v oblasti řízení kvality a bezpečí zdravotní péče v ČR. Podle vlastních akreditačních standardů SAK rovněž provádí akreditace zdravotnických zařízení. Dne 21. června 2012 bylo SAK uděleno Ministerstvem zdravotnictví ČR oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhlášky č. 102/2012 Sb. pro druhy zdravotní péče podle ust. 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb. SAK je členem ISQua. 2) Od roku 1998 akredituje zdravotnická zařízení mimo USA i mezinárodní organizace Joint Commission International (JCI). Akreditační principy jsou v souladu s ISQua a WHO. 10

11 Pro uzavírání smluv platí tyto zásady: Čl. 7 Postup při uzavírání smlouvy (popis činností) 1) Jeden poskytovatel (IČO) bude mít v rámci jedné RP VZP ČR a jednoho segmentu zpravidla jen jednu smlouvu. 2) Ve výjimečných případech, kdy je to z provozních důvodů na straně poskytovatele nebo na straně VZP ČR potřebné a vhodné, lze mít s jedním poskytovatelem (IČO) i v rámci segmentu uzavřeno více smluv. 3) Jeden poskytovatel (IČO), jde-li o poskytovatele, který poskytuje hrazené služby ve více segmentech, bude mít v rámci RP VZP zpravidla tolik smluv, v kolika segmentech poskytuje hrazené lsužby pro každý segment (smlouvu) bude přiděleno samostatné IČZ. 4) Při prodeji praxe či změně právní subjektivity lze ponechat stejné IČZ. Tento postup je výhodný zejména tam, kde má VZP zájem zachovat historii smluvního vztahu a referenční hodnoty. 5) V případě, že poskytovatel má pracoviště ve více okresech, rozhodne ředitel RP VZP ČR, v rámci kterého klientského pracoviště VZP bude smlouva uzavřena a plněna. 6) V případě, že pracoviště daného poskytovatele jsou ve více regionech, mohou se ředitelé těchto RP VZP ČR dohodnout, že takového poskytovatele bude smluvně zabezpečovat jedna z RP VZP ČR. V případě nedohody ředitelů RP VZP uzavřou s daným poskytovatelem samostatnou smlouvu obě RP VZP ČR. 7) Smlouvy včetně příloh, jakož i dodatky ke smlouvám uzavírá (podepisuje) jménem VZP ČR ředitel RP VZP ČR nebo jím pověřený zaměstnanec RP/klientského pracoviště VZP ČR. Na vyžádání poskytovatele se pověřený zaměstnanec prokáže písemným pověřením ředitele RP VZP ČR k uzavírání smluv s poskytovatelem, které bylo k tomuto účelu vydáno. Před podpisem smlouvy se k příloze č. 2 smlouvy Smluvené druhy hrazených služeb, odbornosti pracovišť a rozsah poskytovaných hrazených služeb vyjádří revizní lékař, určený ředitelem RP VZP ČR, včetně posouzení věcného, technického vybavení a personálního zajištění pro nasmlouvanou péči (výkony) v souladu s právními předpisy. 8) Nová smlouva se vždy uzavírá s dodatkem na elektronickou přílohu č. 2 (EP2). Dodatek na EP2 se uzavírá i při změně právní formy stejného subjektu (např. přechod z fyzické osoby na právnickou, kdy se mění IČO). Vzor dodatku je uveden v příloze č. 8 tohoto materiálu. 9) Přílohu č. 2 Smlouvy lze uzavřít s novými poskytovateli výhradně v elektronické podobě s elektronickými podpisy obou smluvních stran. Noví poskytovatelé jsou zároveň povinni předávat dávky přes Portál. 10) K uplatnění jednotného přístupu ve smluvní politice VZP ČR a vytváření stejných podmínek pro poskytovatele hrazených služeb jsou RP VZP ČR i odborné útvary Ústředí VZP ČR povinny postupovat podle platných právních předpisů, interních 11

12 normativních aktů VZP ČR a metodických pokynů odborných útvarů Ústředí VZP ČR v rámci příslušných metodických bloků. 11) Případnou odlišnost lze připustit v článku platební ujednání" při sjednávání formy a termínů předávání dokladů a v článku ostatní ujednání", který lze doplnit o ujednání dohodnutá mezi smluvními stranami s ohledem na lokální podmínky či specifika poskytovatele. RP VZP ČR sjednávají předkládání dokladů (vyúčtování) nejpozději do 15. dne v měsíci, RP VZP ČR Praha nejpozději do 17. dne v měsíci. 12) Smlouvy se uzavírají na dobu, která je v nich uvedena. V případě, že je smlouva uzavírána na dobu určitou, doplní se do vytečkované části datum, kdy uplyne doba účinnosti smlouvy (pozor, nezaměňovat s datem platnosti smlouvy). Smlouva je uzavřena dnem, kdy je projev akceptace doručen navrhovateli. Smlouva je účinná ode dne, na kterém se smluvní strany ve smlouvě dohodnou. Zpravidla je to 1. den měsíce následujícího po dni, kdy byla smlouva platně uzavřena. Pokud smlouva obsahuje automatickou prolongaci a jedna ze smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně jeden rok před uplynutím dohodnuté doby účinnosti, že nemá zájem o pokračování smluvního vztahu, musí být v aplikaci IS provedeno prodloužení účinnosti smlouvy o 1 rok. 13) Při jednáních o typové smlouvě nebyla se zástupci poskytovatelů jednotlivých segmentů dohodnuta výše sankčních ujednání. VZP ČR si při jednáních vyhradila právo v individuálních případech, zejména jako předstupeň výpovědi smlouvy, sjednat sankční ujednání za porušení smlouvy v rozsahu uvedeném v článku 6 v příslušných rámcových smlouvách, vydaných vyhláškou č. 618/2006 Sb., o rámcových smlouvách. Ve výjimečných případech, kdy budou sankční ujednání (smluvní pokuta) sjednávána, bude třeba dohodnout sankce v takové výši, která bude dostatečným zajištěním smluvních ujednání a zároveň nebude likvidační. 14) RP VZP ČR stanoví pro příslušného poskytovatele ve smyslu ustanovení 43b zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů lhůtu 30 kalendářních dnů pro přijetí návrhu Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. 15) Ředitel RP VZP ČR nebo jím pověřený zaměstnanec RP VZP ČR podepíše Smlouvu nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí akceptovaného návrhu Smlouvy od poskytovatele. Čl. 8 Zásady pro výběr smluvních partnerů 1) RP VZP ČR při jednáních o smlouvách s poskytovateli hrazených služeb postupují tak, aby výběr smluvních partnerů směřoval k vytváření, resp. dotváření optimální sítě smluvních poskytovatelů, zabezpečující v jednotlivých regionech hrazené služby pro pojištěnce VZP ČR v potřebném rozsahu a kvalitě. Znamená to tedy uzavírat nebo rozšiřovat smlouvy pouze s těmi poskytovateli, jejichž služby jsou nezbytné k zabezpečení dostupnosti či komplexnosti hrazených služeb nebo k jejich řádnému fungování. 2) Při výběru smluvních partnerů RP VZP ČR vycházejí ze zásad obsažených ve zdravotně-pojistném plánu VZP ČR a spolupracují se zástupci státní správy a 12

13 samosprávy a zástupci poskytovatelů hrazených služeb v příslušném regionu a s profesními organizacemi. 3) Základní podmínky a kritéria pro výběr smluvních partnerů: a) Žadatel je držitelem rozhodnutí o registraci, resp. oprávnění k poskytování zdravotních služeb a má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním hrazených služeb. b) Žadatel respektuje typovou smlouvu projednanou se zástupci poskytovatelů (včetně Metodiky, Pravidel a Datového rozhraní v platném znění). c) Žadatel bude poskytovat smluvený rozsah péče/soubor výkonů pro danou odbornost v definované a účelně stanovené ordinační, resp. provozní době. d) U nového druhu, typu a odbornosti péče (dosud v okrese či regionu nezajištěného) budou preferovány žádosti doložené zpracovaným projektem prokazujícím potřebnost a účelnost takové péče pro region, s uvedením rozvahy, jakou a jakým způsobem poskytovanou dosavadní hrazenou službu pro pojištěnce regionu nahradí. e) Přístroje používané k terapii nebo k diagnostice budou doloženy příslušnými dokumenty dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů. f) Při výběru smluvních partnerů z více žadatelů o uzavření nebo rozšíření smlouvy bude přihlédnuto ke skutečnosti, že poskytovatel je držitelem Certifikátu ISO Čl. 9 Doklady potřebné pro uzavření smlouvy 1) Kopie rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování hrazených služeb (včetně změn) vydaného příslušným správním orgánem (resp. rozhodnutí o registraci ). 2) Kopie zřizovací listiny (statutu) schválené zřizovatelem Poskytovatele u státních nebo krajských poskytovatelů, včetně případných změn. 3) Kopie výpisu z obchodního rejstříku u fyzických nebo právnických osob, zapsaných do obchodního rejstříku v případě pochybností provede příslušný pracovník RP VZP ČR kontrolu správnosti v el. obchodním rejstříku ( 4) Oznámení ekonomického subjektu fyzické osoby o přidělení identifikačního čísla doklad se nevyžaduje v případě, že je z rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování hrazených služeb (resp. rozhodnutí o registraci ) nebo z výpisu z obchodního rejstříku údaj o IČO zřejmý ověření je možné v elektronické evidenci ARES ( nebo v el. obchodním rejstříku ( 5) Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním hrazených služeb ( 45 odst. 2 písm. n) zákona č. 372/2011 Sb.), vydaný příslušnou pojišťovnou. Volba druhu dokladu je na poskytovateli. VZP ČR nebude vyžadovat kopii pojistné smlouvy, nebude se však bránit takový doklad uznat, pokud ho 13

14 poskytovatel sám předloží. Dostačující je i potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy tohoto druhu. 6) Sdělení poskytovatele o bankovním spojení kopie smlouvy s bankou se nevyžaduje. Oprávněná osoba, která ze strany poskytovatele smlouvu podepisuje, stvrzuje podpisem smlouvy, že bankovní spojení je správné. Změnu bankovního spojení je možno provést výhradně na základě písemného oznámení poskytovatele o změně účtu s tím, že na nový účet lze platby zasílat až ode dne, kdy bylo oznámení doručeno VZP ČR. Oznámení o změně účtu se založí do spisu daného poskytovatele. Je třeba dbát na to, aby při změně právní formy (kdy dochází ke změně IČO) poskytovatele bylo ve smlouvě uvedeno jiné číslo účtu, než bylo v předchozí smlouvě; to neplatí v případech, kdy banka novému vlastníku původní účet ponechá (některé banky ponechávají účet novému vlastníku v případě, že jde o vlastnictví nabyté smlouvou o koupi podniku). 7) Do složky smlouvy se založí výsledek výběrového řízení dle současně platného znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 48/1997 Sb. ) je podle 52 vyhlašovatel povinen zveřejnit výsledek výběrového řízení včetně počtu získaných hlasů podle 49 odst. 2. 8) Výsledek výběrového řízení bude archivován společně se smlouvou. 9) Doklad o kódu druhu zařízení, přiděleném Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), se nevyžaduje, údaj se nevyplňuje v informačním systému bude vedeno jako nepovinný údaj a bude zadáván VZP ČR přímo z číselníku ÚZIS. 10) Zásady platné i pro další doklady předkládané při uzavření smlouvy: a) Při uzavírání nových smluv musí poskytovatel předložit originál nebo úředně ověřenou kopii příslušných platných dokumentů a pracovník VZP ČR pořídí její kopii, na které svým podpisem a datem pořízení potvrdí shodu s originálem, resp. ověřenou kopií. b) Nepožadují se úředně ověřené kopie ověření provede pracovník VZP ČR dle předložených originálů a ověření zaznamená na kopii. Čl. 10 Výběrové řízení 1) Dle 46 a násl. zákona č. 48/1997 Sb. se před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb mezi zdravotní pojišťovnou a konkrétním poskytovatelem koná výběrové řízení. 2) Výběrové řízení se mj. nekoná a) pro poskytovatele lékárenské péče, b) pro poskytovatele Vězeňské služby ČR, c) v případech rozšíření sítě již smluvního poskytovatele zdravotnické záchranné služby, 14

15 d) při uzavírání nové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, pokud se jedná o smluvní vztah se stejným subjektem a současně nedochází k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb - do této skupiny spadají i případy změny místa provozování zdravotnického zařízení, které je řešeno pouze změnou rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotní ch služeb (resp. rozhodnutí o registraci ). Při změně rozhodnutí o registraci, kdy nedochází k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb, stačí upravit dosavadní smlouvu dodatkem ke smlouvě. e) v případě změny právní formy poskytovatele, který má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, - vzhledem k tomu, že nedochází ke změně smlouvy co do rozsahu nasmlouvaných hrazených služeb, není nutné uzavírat novou smlouvu. Protože se však jedná o právní nástupnictví je nutné dodatkem ke smlouvě upravit části označující subjekty smlouvy. Dodatek bude uzavřen poté, kdy poskytovatel doloží uvedenou skutečnost změnou rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb s účinností změny tohoto rozhodnutí, f) v případě, je-li zakladatelem společnosti s ručením omezeným fyzická osoba, která má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako fyzické osoby zanikne při udělení oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb jako společnosti s ručením omezeným, pokud nedochází k rozšíření rozsahu poskytovaných zdravotních služeb. 3) Konání výběrového řízení mohou navrhnout zdravotní pojišťovna, poskytovatel oprávněný poskytovat hrazené služby v příslušném oboru, nebo fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče. 4) Případy, kdy RP VZP ČR bude trvat na konání výběrového řízení: a) Uzavření nového smluvního vztahu za účelem doplnění sítě smluvních poskytovatelů v příslušném regionu z důvodu nedostatečně zajištěného poskytování hrazených služeb pojištěncům stávajícími smluvními poskytovateli. b) Rozšíření smluvního vztahu se stávajícím smluvním poskytovatelem o nový obor dosud nenasmlouvaný a nutný pro dostatečné zajištění poskytování hrazených služeb pojištěncům na základě žádosti smluvního poskytovatele o rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb, nebo na žádost VZP ČR. 5) V případě, že výběrové řízení iniciuje VZP ČR, zašle RP VZP ČR písemně příslušnému Krajskému úřadu návrh na konání výběrového řízení. Návrh zašle odpovědný pracovník též em na odbor vnějších vztahů Ústředí VZP ČR k prezentaci na internetových stránkách VZP ČR. 6) Odbor zdravotní péče RP VZP ČR zpracuje stanovisko k návrhům na konání výběrového řízení, přičemž vychází ze zásad pro výběr smluvních poskytovatelů a zákonem stanovených kritérií. Stanovisko předloží zástupce RP VZP ČR na jednání výběrové komise. 15

16 7) Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy s VZP ČR. RP VZP ČR přihlédne k výsledku výběrového řízení s doporučujícím stanoviskem při uzavírání smlouvy, s přihlédnutím k povinnosti VZP ČR zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, jak to ukládá 46, odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. a ekonomickým možnostem VZP ČR. VZP ČR je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno. 8) Postup při posuzování výsledků výběrového řízení s doporučujícím stanoviskem, které proběhlo v dřívějších letech a) Základním kriteriem využitelnosti takových výběrových řízení je nezbytnost zajištění dostupnosti a kvality hrazených služeb smluvně zajištěných pro pojištěnce v příslušném regionu. b) Ze zákona č. 48/1997 Sb. vyplývá, že výběrového řízení na poskytování hrazených služeb se mohou zúčastnit jen poskytovatelé, kteří jsou oprávněni poskytovat hrazené služby v příslušném druhu a rozsahu a splňují nezbytná kriteria daná příslušnými právními předpisy. c) Platnost vyhlášených výsledků výběrových řízení není v citovaném zákoně časově omezena. d) Pokud vznikne v daném regionu potřeba na doplnění sítě smluvních poskytovatelů VZP ČR, je možné uzavřít smlouvu i s poskytovatelem, který se zúčastnil výběrového řízení, a příslušný vyhlašovatel zveřejnil výsledek tohoto řízení s doporučujícím stanoviskem v předchozím období. Tuto smlouvu však lze uzavřít jen při splnění následujících podmínek: 1. výběrové řízení se konalo pro druh a rozsah hrazených služeb, pro který vznikla VZP ČR potřeba zajištění jeho dostupnosti a kvality v daném regionu, 2. RP VZP ČR prověří, zda takový poskytovatel i nadále splňuje kriteria pro daný druh, formy a rozsah hrazených služeb, včetně věcného a technického vybavení a personálního zajištění (odsouhlasení přílohy č. 2). V případě, že tato kriteria nesplňuje, nemůže být smlouva uzavřena. 16

17 ČÁST B TYPOVÁ SMLOUVA PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Čl. 11 Typová smlouva 1) Podle rámcové smlouvy pro praktické lékaře pro dospělé a pro praktické lékaře pro děti a dorost vypracovala VZP ČR typovou smlouvu. Text typové smlouvy byl dopracován ve spolupráci se zástupci poskytovatelů, kteří reprezentují převážnou část tohoto segmentu (SPL ČR). Dohodu o znění typové smlouvy stvrdili účastníci jednání protokolem. a) Protokol obsahuje konstatování, že došlo k dohodě o znění typové smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče. b) V případě sankčních ujednání, která jsou určitým zajištěním smlouvy, bylo dohodnuto, že nebudou uplatněna plošně ve smlouvách, ale budou sjednána v individuálních případech, za podmínky souhlasu obou smluvních stran. c) V případě doby účinnosti smlouvy byla dohodnuta jak doba určitá, tak i doba neurčitá. d) Došlo k dohodě o věcném obsahu přílohy č. 2 typové smlouvy. 2) V příloze č. 1 je vzor typové smlouvy o poskytování a úhradě hrazené péče na dobu neurčitou, která bude uzavírána s poskytovatelem primární ambulantní péče (praktickými lékaři), se kterým doposud nikdy smlouva uzavřena nebyla, nebo s poskytovatelem, se kterým se uzavírá nová smlouva, která však časově nenavazuje na smlouvu předchozí. 3) V příloze č. 2 je vzor typové smlouvy o poskytování a úhradě hrazené péče na dobu určitou, která bude uzavírána s poskytovatelem primární ambulantní péče (praktickými lékaři), se kterým doposud nikdy smlouva uzavřena nebyla, nebo s poskytovatelem, se kterým se uzavírá nová smlouva, která však časově nenavazuje na smlouvu předchozí. Smlouva na dobu určitou se bude uzavírat s poskytovatelem, který o smlouvu na dobu určitou požádá ČÁST C ZÁSADY PRO VÝBĚR SMLUVNÍCH PARTNERŮ V SEGMENTU PRAKTICKÝCH LÉKAŘU Čl. 12 Speciální kritéria pro segment praktických lékařů 1) Praktický lékař musí být schopen zajišťovat komplexní péči o své pacienty v odpovídajícím rozsahu ordinační doby i návštěvní služby 5 pracovních dnů. 17

18 Optimálním předpokladem pro to je úvazek 1,0, naprosto minimálním alespoň 0,8. Nižší úvazek tyto podmínky nesplňuje. 2) Pracovní a ordinační doba PL a PLDD je uvedena v Článku III., odst. 2) písm. a) typové Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, jejíž znění bylo dohodnuto se zástupci PL a PLDD (viz Protokol) takto: 3) Poskytovatel poskytuje hrazené služby v souladu s právními předpisy v odbornostech a rozsahu dohodnutých a vymezených ve Smlouvě, pro které je věcně a technicky a personálně zajištěno, a to svým provozovatelem fyzickou osobou, nebo zaměstnanci, zpravidla v rozsahu minimálně 32 hodin týdně, což odpovídá úvazku 0,8, z toho je 20 hodin ordinační doby (což odpovídá poměrnému kapacitnímu číslu 0,8), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní doba bude využita pro návštěvní službu a administrativní činnost. 4) Ordinační doba je dobou sjednanou ve Smlouvě v příloze č. 2 a vypovídá o dostupnosti péče, v jakých hodinách je daná ordinace dostupná pro pacienty. Není do ní započítávána návštěvní služba a administrativní činnost. Sjednaná ordinační doba bude uvedena na vývěsce ordinace pro informování pojištěnců. Úvazku 1,0 odpovídá 25 hodin týdně ordinační doby. 5) VZP ČR preferuje, aby ordinační doba byla rozložena do všech pracovních dnů (s rozložením do dopoledních i odpoledních hodin). 6) Maximální hranice pro PKČ (vnitřní pomocný údaj sloužící pouze pro potřeby VZP ČR) je u PL a PLDD 25 hodin ordinačních hodin týdně. I při vyšším počtu ordinačních hodin bude PKČ max. 1. 7) Pro financování poskytovatelů formou KKVP v oblastech, kde je zajištění hrazených služeb obtížně realizovatelné, se stanoví minimálně 15 hodin ordinační doby rozložené do 5 pracovních dnů. 8) VZP ČR preferuje nasmlouvání takové ordinace praktického lékaře, ve které pracuje také sestra. 9) Novou smlouvu lze uzavřít s přílohou č. 2 smlouvy v elektronické podobě s elektronickými podpisy obou smluvních stran. ČÁST D DOKLADY POTŘEBNÉ PRO ZPRACOVÁNÍ VSTUPNÍCH FORMULÁŘŮ PŘÍLOHY Č. 2 SMLOUVY Čl. 13 Doložení splnění požadavků odborné a specializované způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb. 1) Odbornost 001 pracoviště praktického lékaře pro dospělé 18

19 a) Specializovaná způsobilost lékaře - nositel výkonu L3 1. Lékaři se specializací získanou podle původních právních předpisů: lékaři se specializací I. stupně v základním oboru všeobecné lékařství předkládají doklad o této atestaci (nebo doklad o atestaci II. stupně v oboru všeobecné lékařství). 2. Lékaři se specializovanou způsobilostí podle zákona č. 95/2004 Sb. (dále jen zákon ) a vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška. ). předkládají diplom MZ ČR o specializaci v oboru všeobecné praktické lékařství b) Odborná způsobilost lékaře nositel výkonu L2 - lékaři s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu na základě certifikátu podle zákona a vyhlášky předkládají: 1. vysokoškolský diplom z lékařské fakulty o absolvování studijního oboru všeobecné lékařství, 2. certifikát MZ ČR nebo pověřené organizace o absolvování základního kmene specializačního oboru všeobecné praktické lékařství. c) Odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře školence v oboru PL pro dospělé, tj. absolventa akreditovaného magisterského studijního programu všeobecné lékařství na lékařské fakultě, zařazený do specializačního vzdělávání v oboru praktický lékař pro dospělé nositel výkonu L1 1. lékaři školenci předkládají vysokoškolský diplom z lékařské fakulty o absolvování studijního oboru všeobecné lékařství 2. Lékaři se specializací v jiném oboru než dle bodu a) předkládají diplom MZ ČR o specializaci d) Splnění kvalifikačních požadavků pro vybrané výkony, např.: - pro výkon lékař předloží doklad o absolvování certifikovaného školení v diagnostice CRP, pořádaném na akreditovaném pracovišti ve spolupráci odborných společností a pracovišť zajišťujících postgraduální vzdělávání dle jednotné metodiky. - pro výkony a odbornosti 201 předloží lékař doklad o zkouškou ukončeném kurzu pro výkony myoskeletální medicíny; tímto dokladem je Oprávnění I. stupně odborné způsobilosti k provádění výkonů v oblasti myoskeletální medicíny v rámci indikací a kompetencí oboru zakončeného atestací, který vystavila Česká společnost pro myoskeletální medicínu Praktickým lékařům pro dospělé nelze nasmlouvávat výkon autorské odbornosti 902, neboť síť fyzioterapeutických pracovišť je dostatečná. 2) Odbornost 002 pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost a) Specializovaná způsobilost lékaře - nositel výkonu L3 19

20 1. Lékaři se specializací získanou podle původních právních předpisů se specializací I. stupně v základním oboru pediatrie a v oboru pediatrie pracují déle než 3 roky, z toho alespoň 1 rok v primární péči předkládají doklad o této atestaci (nebo doklad o atestaci II. stupně v oboru pediatrie), event. doloží praxi. 2. Lékaři se specializací podle zákona a vyhlášky předkládají diplom MZ ČR o specializaci v oboru praktické lékařství pro děti a dorost b) Odborná způsobilost lékaře nositel výkonu L2 - Lékaři s odbornou způsobilostí podle zákona a vyhlášky předkládají: 1. vysokoškolský diplom z lékařské fakulty o absolvování studijního oboru všeobecné lékařství 2. certifikát MZ ČR nebo pověřené organizace o absolvování základního kmene specializačního oboru praktické lékařství pro děti a dorost c) Odborná způsobilost lékaře školence v oboru PLDD, tj. absolventa akreditovaného magisterského studijního programu všeobecné lékařství na lékařské fakultě, zařazeného do specializačního vzdělávání v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. 1. Lékaři školenci předkládají vysokoškolský diplom z lékařské fakulty o absolvování studijního oboru všeobecné lékařství 2. lékaři se specializací v jiném oboru než dle bodu a) předkládají diplom MZ ČR o specializaci 3. lékaři se specializací v oboru pediatrie, kteří nesplňují podmínku délky praxe více než 3 roky v oboru pediatrie a z toho nejméně 1 rok v primární péči, předkládají doklad o atestaci z pediatrie d) Splnění kvalifikačních požadavků pro vybrané výkony, např.: 1. pro výkon lékař předloží doklad o absolvování certifikovaného školení v diagnostice CRP, pořádaném na akreditovaném pracovišti ve spolupráci odborných společností a pracovišť zajišťujících postgraduální vzdělávání dle jednotné metodiky. 2. pro výkony a odbornosti 201 předloží lékař doklad o zkouškou ukončeném kurzu; tímto dokladem je také Oprávnění I. stupně odborné způsobilosti k provádění výkonů v oblasti myoskeletální medicíny v rámci indikací a kompetencí oboru zakončeného atestací, který vystavila Česká společnost pro myoskeletální medicínu 3. Praktickým lékařům pro děti a dorost nelze nasmlouvávat výkon autorské odbornosti 902, neboť síť fyzioterapeutických pracovišť je dostatečná. 3) Způsob dokládání akreditace poskytovtele k uskutečňování vzdělávacího programu: a) Praktičtí lékaři pro dospělé a praktičtí lékaři pro děti a dorost doloží na příslušném RP VZP ČR kopii Rozhodnutí MZ ČR, kterým se uděluje akreditace k uskutečnění 20

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách OBSAH: ČÁST A.... 3 OBECNÁ ČÁST... 3 Pojmy... 3 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní odborná způsobilost lékařů... 3 Čl.

Více

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ozdravenské péče

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ozdravenské péče Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ozdravenské péče 1 OBSAH: 1. OBECNÁ ČÁST.......4 1.1. Pojmy...4 1.2. Postup při uzavírání smlouvy (popis činností)... 7 1.3. Zásady pro výběr smluvních

Více

Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče

Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče 1 Obsah: 1. Typová smlouva pro zařízení lékárenské péče... 4 2. Postup při uzavírání smluv se zařízeními lékárenské péče... 4 3. Postup

Více

s poskytovateli specializované ambulantní péče,

s poskytovateli specializované ambulantní péče, Postup při uzavírání smluv s poskytovateli specializované ambulantní péče, (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 003, 101-109, 128, 201-209, 301-309, 401-409, 501-507, 601-607, 613, 701-708, 901, 903,

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie a péče psychiatrických sester (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (včetně LDN), dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den

Více

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní diagnostické péče

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní diagnostické péče Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní diagnostické péče (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818,

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech, dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den 00024, poskytovateli

Více

Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb

Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Kontaktní referentky: Marie Šourková - místnost N1.444 tel: 495 817 502 e-mail: msourkova@kr-kralovehradecky.cz

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U)

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) Věcný obsah přílohy č. 2 pro zdravotnická zařízení lůžkové péče LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) 1. Akutní péče (standardní, intenzivní, resuscitační, perinatologická, spinální) - Ano/Ne obory

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla:

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o.

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 160 ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

Zvláštní smlouva č. o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby

Zvláštní smlouva č. o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby Zvláštní smlouva č. o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby Článek I. Smluvní strany... zařízení sociálních služeb poskytující pobytové

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 8 1 9 9 1 0 9 IČZ smluvního ZZ 3 2 1 7 1 0 7 1 Číslo smlouvy 7 C 3 2 C 0 1 3 Název IČO MUDr. Dagmar Paťhová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 2 9 2 9 7 IČZ smluvního ZZ 4 9 2 3 5 Číslo smlouvy P 4 9 B 2 Název IČO Ordinace S + K s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-2 / 7.7.7 /4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 17. PROSINCE 2013 Cena: 138 Kč OBSAH: 1. Metodika dotačního ř í zení pro rok 2014 program č. 1......................................

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte prosím Příjmení,

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (zdroj MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-

Více

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Částka: 190/2004 Sb. Datum účinnosti: 1. ledna 2005 Změny a doplňky předpisu: 383/2005., 179/2006 Sb. s. účinností od 5.5.2006

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů

Metodika pro pořizování a předávání dokladů Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami Verze 6.2 Doplněk č. 21 textu metodiky Upravené znění na základě výsledků projednání

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.Základní ustanovení S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.1. Smluvním zaměstnancem (dále jen SZ) Vojenské zdravotní

Více

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon č. 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 383/2005 Sb. a zákonem č. 179/2006 Sb. Parlament

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ INFORMAČNÍ SERVIS Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Požární ochrana, Corporate security PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ Právní úprava : S právní účinnosti od 1. dubna 2013 byl zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo:

Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo: Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo: Smluvní strany: 1. Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) Olšanská 54/3, 130 00, Praha 3 IČ: 25677675 bankovní spojení: KB Praha 1; číslo

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Zde nevyplňujte, prosím Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení * : Datum

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Důležité upozornění: Jedna žádost slouží k vydání osvědčení k výkonu jednoho zdravotnického povolání. V případě žádosti

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Dula absolvent první stupeň akreditace. Tento stupeň opravňuje k působení v profesi duly pod supervizí konzultantky.

Dula absolvent první stupeň akreditace. Tento stupeň opravňuje k působení v profesi duly pod supervizí konzultantky. Akreditační řád sdružení České duly o.s. Cílem akreditačního systému je: 1. stanovit a uplatňovat minimální standardy pro akreditaci dul 2. zaručit veřejnosti, že akreditované duly splňují nebo překračují

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku Městská část Praha 7 ve smyslu 1771 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu podílu v obchodní společnosti

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 189/2008 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Citace: 563/2004 Sb. Částka: 190/2004 Sb. Na straně (od-do): 10333-10345

Více

Registrace zdravotnických pracovníků

Registrace zdravotnických pracovníků Registrace zdravotnických pracovníků PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková vedoucí Registru NCO NZO Brno Email: hofstetrova@nconzo.cz Tel.č.: 543 559 353 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE

NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE PO ADAVKY NA AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTÌ SPECIALIZAÈNÍHO OBORU GERIATRIE Současný systém vzdělávání byl založen na faktu,

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků Článek I. Smluvní strany Poskytovatel lékárenské péče:.., jehož jménem jedná:,

Více