ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ"

Transkript

1 Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu íslo: CZ / /0414 Operaní program Rozvoj lidských zdroj, Opatení 3.2 Realizace: VŠB Technická univerzita Ostrava Projekt je spolufinancován z prostedk ESF a státního rozpotu R Ostrava 2007

2 Obsah 1. ÚVOD OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKU A PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT Podstata a úloha podnik v ekonomice lenní podniku TYPY PODNIKATELSKÝCH SUBJEKT POSTUP PI ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Vliv právní formy na založení podniku Podnikání fyzických a právnických osob Subjekty oprávnné provozovat živnost Rozdlení živností Založení živností Žádost o koncesi pro fyzické osoby Žádost o koncesi pro právnické osoby ZAKLÁDÁNÍ SPOLENOSTI Veejná obchodní spolenost Komanditní spolenost Spolenost s ruením omezeným Akciová spolenost Družstvo PROCES PÍPRAVY A REALIZACE INVESTINÍCH PROJEKT Pedinvestiní etapa Identifikace podnikatelských píležitostí (Opportunity studies) Pedbžná technicko-ekonomická studie (pre-feasibility studies) Technicko-ekonomická studie (feasibility studies) Hodnotící zpráva (appraisal report) Investiní etapa Provozní etapa TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE PROJEKTU Nápl a charakter technicko-ekonomické studie Analýza trhu a marketingová strategie Marketingový výzkum Nástin strategie Marketingový mix Marketingové náklady a výnosy projektu Velikost výrobní jednotky Materiálové vstupy a energie Umístní výrobní jednotky Technologie a výrobní zaízení Lidské zdroje Organizace a ízení Plán realizace projektu FINANNÍ ANALÝZA A HODNOCENÍ PROJEKT Penžní toky projektu (cash flow) Investiní náklady projektu Píjmy a výdaje Toky hotovosti projektu KAPITÁLOVÉ ZDROJE - ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKATELSKÝCH PROJEKT Struktura finanních zdroj KRITÉRIA HODNOCENÍ PROJEKT Ukazatelé rentability

3 10.2. Doba návratnosti Kritéria založená na diskontování istá souasná hodnota Index rentability Vnitní výnosové procento PODNIKATELSKÝ ZÁMR Realizaní resumé Charakteristika firmy a jejích cíl Organizace ízení a manažerský tým Pehled výsledk a závr Shrnutí a závry Pílohy Požadavky na podnikatelský zámr CENNÉ PAPÍRY Zástavní list Státní pokladniní poukázka Depozitní certifikát Smnka Obligace Akcie Šeky Podílové listy STAVEBNÍ ZÁKON Pehled staveb, terénních úprav,zaízení a udržovacích prací NEMOVITOSTI A ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ...72 LITERATURA

4 1. Úvod Založení a provozování nového podniku je spojeno s velkými riziky a s nutností vyvinout znané úsilí k pekonání inerce. Podnikatel vytváející a budující nový podnik, pebírá veškerou zodpovdnost a rizika spojená s jeho rozvojem a pežitím, ale i píslušnou odmnu. Skutenost, že se o podnikání zajímají spotebitelé, byznysmeni a vládní úedníci lze doložit rostoucí pozorností vnovanou píslušným vdeckým úkolm, rstem potu škol, jež zavádjí studium podnikatelství, ale také neustálým rstem potu nov vznikajících podnik. Definice podnikatele se vyvíjela spolen se zmnami a vzrstající složitostí svtového hospodáství. Tento pojem se od svého prvopoátku ve stedovku, kdy oznaoval osobu vykonávající urité povolání, tíbil a zobecoval, až nakonec obsáhl koncepce, které se vztahují více k osob samé než k jejímu povolání. Pejímání rizika, inovace a vytváení bohatství jsou kritérií, která se vyvíjela soubžn se zkoumáním zakládání nových podnik. V této práci je podnikání definováno jako proces vyváení neho nového a hodnotného na základ vynakládání asu a úsilí, jakož i pevzetí finanního, psychického a spoleenského rizika s nárokem na výslednou odmnu v podob penžního a osobního uspokojení. Studium podnikání je v souasnosti významné nejen proto, že pomáhá podnikatelm k naplování jejich osobních poteb, ale také vzhledem k ekonomické funkci nových podnik. Zabezpeení prosperity a úspšného rozvoje podniku v nároných podmínkách tržní ekonomiky není jednoduchou záležitostí. Podstatným faktorem pro dosažení tohoto cíle je promyšlení rozvojová strategie podniku, píprava a realizace projekt, kterými podnik uskuteuje tuto strategii. Podnikatelské zámry pedstavují nástroj pro ízení podniku a jsou také dležitým podkladovým materiálem, kterým bychom mli pesvdit potenciální investory o výhodnosti projektu a tím získat kapitál potebný k jeho financování. Cílem této práce je poskytnout základní poznatky pi volb typu právního subjektu, postup pi založení spolenosti. Dále jsou zde poskytnuty poznatky pro zpracování technickoekonomické studie a zpracování podnikatelského zámru. 4

5 2. Obecná charakteristika podniku a podnikatelských aktivit Výroba zboží nebo poskytování služeb v každé spolenosti se uskuteuje za souinnosti mnoha subjekt. Tmito subjekty jsou podniky rzného charakteru, právní formy a zamení. Vývoj spolenosti a její snaha uspokojovat svoje poteby (co nejsnadnji a v co nejvtším rozsahu) vede ke spolupráci, kooperaci a dlb práce a podle toho i k neustálému vzniku nových podnikatelských subjekt a zániku starých. Na vznik a zánik podnikatelských subjekt má vliv pedevším trh. Tam se tvoí poptávka po zboží a službách, která vyvolává regulaci a ovlivování nabídky tím má vliv na vznik a zánik nových podnikatelských subjekt Podstata a úloha podnik v ekonomice Podnikání v ekonomice je innost, kterou uspokojujeme cizí poteby, piemž se snažíme dosáhnout zisk a tak uspokojit i poteby vlastní. Podnikání sebou nenese jen úspch a zisk, ale i rizika se kterými je teba poítat: úspch - uspokojení podnikatele, neúspch - stres, osobní tragedie. Proto ne každý lovk mže být podnikatelem. Smyslem podnikání je uspokojování poteb cizích, tak aby byly uspokojeny i vlastní poteby podnikatele. Cílem podnikatelské innosti je obvykle zisk, respekt, rozmnožení majetku, zvtšení bohatství. Pi každé podnikatelské innosti je vhodné znát pedem její smysl a cíl, nap. Baa obout svt a pitom dosáhnout zisku, Ford aj.. Cíle podniku se stanovují lépe, když najdeme smysluplnost jeho innosti. Je poteba vážit všechny podstatné okolnosti: omezení a píležitosti, souhrn vliv podstatného okolí, vlastní podmínky, pednosti a slabiny, které je nutno asto zmnit, analýza vlastních možností a formulace cíle. Proces stanovení cíl je ovlivován adou dalších okolností nap.: obor podnikání, situace na trhu, umístní podniku, na potebném kapitálu, na volb právní formy podnikání atd. Volba adekvátních nástroj pro dosažení vytýených cíl. Stanovení hierarchie dílích cíl vedoucích k dosažení vytýeného cíle. Systém kontroly vytýených cíl pi realizaci. 5

6 Pi formulaci cíle hledáme obvykle odpov na 3 základní otázky: Obr. 1. Odpovdi na otázky Riziko pi podnikání Stanovení hlavního (ústedního) cíle stejn jako stanovení dílích cíl, jejichž dostupnost je založena na: pedpokladech, pravdpodobnosti, a jiných mnohdy nejistých veliinách a údajích. Teprve trh a vlastní realizace oví správnost a potebu korekce pvodních rozhodnutí. Podnik se mže dostávat do rzných situací, které se musí ešit a pijímat rzné koncepce píp. strategie: pežití, maximalizace bžného zisku, maximalizace tržeb, maximalizace rstu prodeje aj.. Pežití mže být cílem v prostedí intenzivní konkurence (restrukturalizace) výrazn se zmní struktura poteb, tím i astá zmna poptávky, vzniká situace znan nevyužité výrobní kapacity, pežití krátkodobý cíl, zisk není ani tak dležitý, nalézají se nové strategie, testy dalšího rozvoje podniku. 6

7 2.2. lenní podniku Podniky je možné lenit z nkolika hledisek: 1) charakter vlastnictví, 2) charakter inností podniku, 3) velikost podniku, 4) právní forma. Obr. 2. lenní podnik 7

8 3. Typy podnikatelských subjekt Obr. 3. Právní formy podnikatelských subjekt Veejná obchodní spolenost Tato spolenost musí být založena minimáln 2 osobami (a již právnická osoba nebo fyzická osoba) a ruí celým svým majetkem. Výše základního jmní není zákonem stanovena a také tato spolenost netvoí orgány spolenosti a není povinna vytváet rezervní fond. Zisku se dlí stejným díle, pokud není ve smlouv ureno jinak, po rozdlení je zisk zdann daní fyzických osob. Pi vystoupení a pistoupení do spolenosti je nutné zmnit spoleenskou smlouvu a nový spoleník ovšem pebírá závazky, které vznikly ped pistoupením. Pro spoleníky platí zákaz konkurence tj. spoleník nesmí podnikat ve stejném oboru ve své (jiné) spolenosti - 1 fyzická osoba smí být spoleníkem pouze v jedné veejné obchodní spolenosti. Komanditní spolenost Tato spolenost musí být založena dvma typy spoleník: 1. typ - komplementá (ruí svým majetkem) - ídí, 2. typ - komanditista (ruí do výše vklad) - ekají, že jejich vklad jim pinese podíl na zisku, smjí nahlížet do list, ale nemohou se úastnit ízení. Výše základního jmní není zákonem stanovena pro komplementáe, pro komandity je stanovena ve výši min ,-K. Tato spolenost není povinna vytváet orgány spolenosti a není povinna vytváet rezervní fond. Zisku se dlí stejným díle mezi komplementáe a komandity pokud není ve spoleenské smlouv stanoveno jinak, komplementái si dlí zisk rovným dílem a podléhají dani fyzických osob, komanditisté se dlí dle výše svého vkladu a podléhají dani právnických osob. Zánik spolenosti je v pípad vystoupení nkterého ze spoleník. Tato spolenost musí mít vždy alespo jednoho komplementáe a jednoho komanditu. 8

9 Spolenost s ruením omezeným Tato spolenost muže být založena pouze jedním spoleníkem, který musí sepsat zakladatelskou listinu a maximáln 50 spoleníky, kteí potom sepíší spoleenskou smlouvu. Spoleníci ruí do výše svého vkladu. Výše základní jmní je stanovena minimáln ,- K a minimáln ,-K. Spolenost musí vytváet orgány spolenosti: valná hromada, ídí spolenost, jednatelé = statutární orgán (jednají jménem spolenosti), dozorí rada, kontroluje ízení spolenosti. Spolenost musí vytváet rezervní fond, který slouží ke krytí ztrát a to ve výši minimáln 5% ze základního jmní až do té výše10% základního jmní. Zisk je rozdlen dle výše obchodního podílu = procentn vyjádený pomr mezi vkladem spoleníka a celkovým jmním spolenosti. Zisk se daní jako celý zisk nejprve zdaní daní z píjmu právnické osoby a pak se ást, která není urena k dalšímu investování rozdlí mezi spoleníky podle výše splaceného vkladu, dále se podíl spoleník ješt zdaní 25% srážkovou daní. Akciová spolenost Tato spolenost muže být založena 1 právnickou osobou nebo 2 fyzickými osobami, které uzavírají zakladatelskou smlouvu. Výše základní jmní je stanovena minimáln ,- K bez veejné nabídky akcií ,-K s veejnou nabídkou akcií. Spolenost mže navyšovat a snižovat své základní jmní za úelem zvyšování hodnoty spolenosti i za úelem krytí ztrát. Spolenost musí vytváet orgány spolenosti: valná hromada, ídí spolenost, - mže ji svolat pedstavenstvo, dozorí rada nebo 10% akcioná - schází se min. jednou za rok, svolává se pozvánkou, veejným inzerátem - usnášení schopná, pokud se sejde 30% akcioná, sejde se mén - svolává se znovu a potom nezáleží na tom, kolik se jich sejde - pi hlasování musí být polovina pítomných hlas pedstavenstvo, - statutární orgán volený valnou hromadou nebo dozorí radou, pokud to umožují stanovy - rozhoduje o všem, co nespadá do pravomoci valné hromady - musí mít minimáln 3 leny dozorí rada, - minimáln 3 leny - volena valnou hromadou, pokud má a. s. alespo 50 zamstnanc, potom jednu tetinu dozorí rady volí zamstnanci - kontroluje pedstavenstvo a vedení úetnictví - odmna len = tantiéma. Spolenost musí vytváet rezervní fond, který slouží ke krytí ztrát v prvním roce, dy vytvoí zisk odvede bu 20% ze zisku nebo 10% základního jmní, potom se každý rok ukládá nejmén 5% istého zisku až do výše 20% základního jmní. Rozdlení zisku spoleníci si dohodnout na valné hromad. Celý zisk se nejprve zdaní daní z píjmu právnické osoby a pak se ást, která není urena k dalšímu investování rozdlí mezi spoleníky dále se podíl spoleník zdaní 25% srážkovou daní. 9

10 Družstva Jsou spoleenstvím neuzaveného potu osob založenými za úelem podnikání nebo zajišování hospodáských, sociálních nebo jiných poteb svých len. Družstva rozdlujeme na: výrobní, stavební, zemdlská, bytová, spotební(obchodní). Všechny typy družstev však provozují podnikatelskou innost, kterou získávají prostedky pro další innosti. Rozdíl je dán tím, co je hlavní inností družstva. Zákon stanoví, že obchodní jméno družstva musí obsahovat oznaení družstvo. Družstvo je spoleenstvím neuzaveného potu osob, což znamená, že do nj mohou pistupovat další lenové a jiní lenové vystupovat, aniž je teba mnit zakládací smlouvu nebo stanovy. Družstvo musí mít alespo 5 len. Pokud jsou leny družstva alespo 2 právnické osoby, nemusí být tato podmínka splnna. Podmínkou vzniku lenství v družstvu je splacení lenského vkladu ureného stanovami nebo alespo ásti tohoto vkladu urené stanovami. len je povinen splatit zbytek základního lenského vkladu do tí let, neurí-li stanovy lhtu kratší. leny družstva mohou být fyzické osoby i právnické osoby, lenem se mže stát fyzická osoba, která skonila povinnou školní docházku a dosáhla 15 let svého vku. lenství vzniká: dnem vzniku družstva (zápisem do obchodního rejstíku), za trvání družstva pijetím za lena na základ písemné lenské pihlášky, pevodem lenství, jiným zpsobem stanoveným zákonem. lenství zaniká: písemnou dohodou, vystoupením, vylouením, prohlášením konkursu na majetek lena, zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku lena, pravomocným naízením výkonu rozhodnutí postižením lenských práv a povinností, vydáním exekuního píkazu k postižení lenských práv a povinností po právní moci usnesení o naízení exekuce nebo zánikem družstva, smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, ddic mže požádat o lenství. Orgány družstva jsou: lenská schze, pedstavenstvo, kontrolní komise, další orgány družstva podle stanov. Do orgánu družstva mohou být voleni jen lenové družstva starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou leny družstva. Je-li lenem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu jednat za ni v orgánu družstva. 10

11 Zánik a zrušení družstva je dáno výmazem z obchodního rejstíku. Družstvo mže být zrušeno: usnesením lenské schze, zrušením konkursu po splnní rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z dvodu, že majetek úpadce nepostauje k úhrad náklad konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, rozhodnutím soudu, uplynutím doby, na kterou bylo družstvo zízeno, dosažením úelu, k nmuž bylo družstvo zízeno. 11

12 Tab.1 Porovnání základních typ podnik Typ podniku Charakteristika Základní jmní Poet spoleník Náležitosti pi vzniku Ruení živnost v. o. s. k. s. s. r. o. a. s. družstvo státní podnik neureno neureno neureno min ,- K min. 1, ,- K min ,- K neureno 1 a více osob (fyz. i práv.) živn. oprávnní souhlas obce neomezené min. 2 osoby spoleenská smlouva zápis do ob. rejstíku. neomezené min. 2 osoby (komand. x kompl.) spoleenská smlouva zápis do ob. rejstíku - neomezené - do výše vkladu 1-50 osob spoleenská smlouva nebo zákl. listina, do výše nesplaceného vkladu min. 2 osoby nebo 1práv. zakladatelská smlouva (list.), stanovy, akcioná neruí min. 5 osob nebo 2 práv. notáský zápis, stanovy, lenové neruí 1 - stát zákl. listina, návrh na zápis stát neruí za závazky podniku Úprava vztah mezi spoleníky Zmna spoleník Podíl spoleník Kontrolní orgán Zákaz konkurence Výhody Nevýhody nestanoveno spoleenská smlouva spoleenská smlouva ídká, zánik ídká, zrušení spol. ídká, pemna na jinou obch. spol.. - spoleenská smlouva - stanovy pevod obch. podílu, vylouení neuren neuren neuren min ,- K (fin. i vcný) komandisté právo kontroly nestanoven pro spoleníky pro komplementáe -jednoduché založení, -nízké náklady. -jednota kapitálu a ízení -jednoduché -neomezené ruení -velké nároky na kval.znalosti -limitovaný objem kapitálu -jednoduché založení -vtší možnosti získání kapitálu -jednoduché ízení -neomezené ruení -obtíže pi ukonení úasti - velké nároky na kv. znalosti -limitovaný kapitál -nutnost konsensu -jednodušší založení -jednoduché ízení -nízká poteba kapitálu -neomezené ruení -dvojí vztah ke kapitálu -velké nároky na kv. znalosti - zakladatelská smlouva - stanovy stanovy --- astá, prodej akcií dáno stanovami zánik, privatizace dán hodnotou a akcií dán stanovami neuren dozorí rada dozorí rada Kontrolní komise dozorí rada pro jednatele (a doz.radu) -ruení spoleník -jednoduché ízení -kontrola vstupu dalšího kapitálu -flexibilita -pevádní obch. podíl -nižší kapitál pro pedstav. a dozorí radu -dostatek kapitálu -širší odborné zázemí -nutnost konsensu -akcioná -pedstavenstva -náronjší ízení -možnost ztráty kap. kontroly pro pedstavenstvo a dozorí radu -nízký zákl. kapitál -ruení len -spolené cíle len -nutnost dodržování dané vnitní legislativy -menší pohotovost k podnikání -nutnost konsensu nestanoven -jisté zakázky -není teba ruení -není nutný základ. kapitál -cíle a úkoly dány shora -možnost zásahu shora -menší vnitní motivace -odvody státu 12

13 4. Postup pi zakládání podniku V tržní ekonomice je zakládání podniku je dáno trhem, existencí velkého množství podnik nejrznjšího charakteru. Aby úmysl založit podnik nezstal jen zámrem, je nutné vyvinout urité aktivity potebné pro realizaci zámru. Tyto aktivity jsou následující: a) obchodní vymezení pedmtu innost, b) ekonomické informace (poteba finanních prostedk), c) sociáln psychologické (pedpoklady osobní, rodinné vztahy apod.), d) právní (znalost zákon, speciální odbornost aj.). a) Vymezení pedmtu innosti: soustedit potebný rozsah informací o potencionálním okruhu zákazník, jejich kvalit (solventnosti), možnost dalšího rozvoje trh (export, potenciální trhy), informace o konkurenci, postavení konkurence na trhu, informace o dodavatelích, možnostech jejich volby, volby sídla firmy vazba na pedchozí informace, zdroje pracovních sil náklady na poízení PS, pístup k surovinovým zdrojm dopravní náklady, zdroje energie a možnosti dopravních spojení, možnosti odbytu, daové úlevy daného regionu, ekologie. b) Zpracování podnikatelského zámru c) Podnikatelem se mže stát jen silná, cílevdomá osobnost, která dokáže realizovat nápad: nutnost umní pracovat s lidmi a vést je, podpora rodiny, píbuzných a blízkých. d) Právní vdomosti: osvojení si nejdležitjších právních pedpis, výbr vhodné právní formy podnikání, pedpisy týkající se ekologie atd.. Pi zakládání podnik je nutno pedem zvažovat míru a rozsah podnikatelského rizika tzn. je nutno zvážit okolnosti možného neúspchu, resp. dlouhodobé ztráty. Riziko obyejn vyplývá ze samé podstaty podnikání tj. souhrnu prvk vnjších, nebo vnitních, pípadn jejich kombinace vnjší prvky (vlivy) ekonomické prostedí dan pojištní inflace devizový kurz ceny geografická poloha aj. 13

14 vnitní prvky (vlivy) technická úrove technologická úrove finanní a ekonomická stránka vybavení pracovními silami atd. Všechna uvedená pípadn i další rizika, která se dají oekávat nebo mohou vzniknout náhodn, je vhodné zakomponovat do pipravovaného podnikatelského zámru (zpracování variant), nebo mají vliv na další rozhodování podnikatele z hlediska: výbru právní formy podniku, postupu založení podniku, zpracování zakladatelského rozpotu. Všechna uvedená pípadn i další rizika, která se dají oekávat nebo mohou vzniknout náhodn, je vhodné zakomponovat do pipravovaného podnikatelského zámru (zpracování variant), nebo mají vliv na další rozhodování podnikatele z hlediska: výbru právní formy podniku, postupu založení podniku, zpracování zakladatelského rozpotu Vliv právní formy na založení podniku Legislativní pedpisy v oblasti podnikání nabízejí rzné formy podnikání (Obchodní zákoník, živnostenský zákon, zvláštní pedpisy). Otázka volby právní formy se eší nejen pi zakládání nových podnikatelských subjekt, ale i pi zmnách vnjšího ekonomického prostedí. Zmna jedné právní formy na druhou se nazývá transformace. Kritéria, která jsou rozhodující pi rozhodování a volb vhodné právní formy podniku: 1) zpsob a rozsah ruení (omezené-neomezené podnikatelské riziko), 2) oprávnní k ízení (tj. zastupování navenek, spolurozhodování apod.), (zakotvení ve spoleenské smlouv, spoleníci, jednatelé, prokura, orgány, kompetence), 3) poet zakladatel (dáno zákonem dle právní formy), 4) nároky na poátení kapitál (minimální kumulace kapitálu podle typu spolenosti), 5) administrativní náronost založení podniku a rozsah výdaj spojených se založením a provozováním podniku, 6) úast na zisku (ztrát), 7) finanní možnosti, zvlášt pístup k cizím zdrojm, 8) daové zatížení pímé dan z píjmu, nemovitosti, z pevodu nemovitostí, nepímé DPH, spotební, silniní, 9) zveejovací povinnost podle výše obchodního jmní a obratu. Pi zakládání podniku musíme vycházet ze souasné platné legislativy. Konkrétní postup je podle zvolené právní formy podnikání. V zásad to jsou: živnostenský zákon fyzické osoby, obchodní zákoník právnické osoby, a další návazné pedpisy podle konkrétní právní formy. 14

15 4.2. Podnikání fyzických a právnických osob Fyzické osoby vystupují ve dvojjediné roli podnikatele (kapitálový vklad do podnikání), manažera, pípadn výkonné pracovní síly (vlastní odborná profese vetn ízení). U právnických osob spoleníci pinášejí kapitálový vklad (know-how), mohou a nemusí ve spolenosti pracovat (ízením se zpravidla povují jiné osoby prokuristé, jednatelé, správní rady, editelé atd.) Fyzické osoby podnikatelé jsou pímo objektem právních vztah. U právnických osob vstupuje do právních vztah pouze spolenost = podnik, nikoliv spoleníci. Živnostenský zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jeho dodržováním a vymezuje: pedmt živnostenského podnikání, vztahy umožující založení a zachování oprávnní k podnikání, zmny, zánik oprávnní k živnostenskému podnikání. Živnost je definována jako soustavná innost, provozovaná samostatn, vlastním jménem, na vlastní odpovdnost, za úelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem Subjekty oprávnné provozovat živnost Živnost mže provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem; státní povolení k provozování živnosti se vyžaduje jen v pípadech vymezených zákonem. Fyzická osoba s bydlištm nebo právnická osoba se sídlem mimo území eské republiky mže na území eské republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako eská osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá nco jiného. Pro úely tohoto zákona se za eskou osobu považuje fyzická osoba s bydlištm nebo právnická osoba se sídlem na území eské republiky. Bydlištm na území eské republiky se pro úely tohoto zákona rozumí trvalý pobyt na území eské republiky. Pokud ze zákona vyplývá povinnost pedložit doklady potvrzující urité skutenosti, rozumí se tím pedložení doklad vetn jeho pekladu do eského jazyka provedeného tlumoníkem zapsaným do seznamu znalc a tlumoník, pokud tento doklad nebyl vydán v eském jazyce. Pravost podpis a otisku razítka na originálech pedkládaných doklad, které byly vydány v zahranií musí být ovena. Požadavek na provedení pekladu do eského jazyka tlumoníkem zapsaným do seznamu znalc a tlumoník a požadavek na ovení pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady pedložené státním píslušníkem lenského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústední správou nebo hlavním místem své podnikatelské innosti v lenském státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti pekladu, popípad o pravosti podpisu nebo otisku razítka. Zahraniní fyzická osoba, která hodlá na území eské republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona povinnost mít pro pobyt na území eské republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující povolení k pobytu za úelem podnikání. Povinnost doložit doklad se nevztahuje na zahraniní fyzickou osobu, která hodlá na území eské republiky provozovat živnost prostednictvím organizaní složky svého podniku.fyzická osoba, které byl udlen azyl podle zvláštních pedpis mže provozovat živnost za stejných podmínek jako oban eské republiky s bydlištm na území eské republiky. 15

16 Živnost nemohou vykonávat osoby, kterým to pímo živnostenský zákon nebo další zákonná opatení neumožují nap.: soudci, prokurátoi, zamstnanci státní správy, vedoucí pracovníci ve státních podnicích, a.s. aj. Podmínky provozování živnosti se dlí na: všeobecné, zvláštní. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: dosažení vku 18 let, zpsobilost k právním úkonm, bezúhonnost, pedložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území eské republiky podniká nebo podnikala, nemá daové nedoplatky. Doklad vyhotoví místn píslušný finanní úad, pedložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území eské republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti. Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocn odsouzen: k nepodmínnému trestu odntí svobody pro trestný in spáchaný úmysln, a již samostatn nebo v soubhu s jinými trestnými iny, a byl mu uložen nepodmínný trest odntí svobody v trvání nejmén jednoho roku, pro trestný in spáchaný úmysln, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním, pro trestný in spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s pedmtem podnikání, pokud se na nho nehledí, jako by nebyl odsouzen. U právnických osob musí podmínky spl ovat její zástupce. Zvláštní podmínky provozování živnosti: odborná a jiná zpsobilost pokud je zákon vyžaduje (jedná s nap. o délku praxe v oboru, nebo další požadavky uvedené obyejn v pílohách, u právnické osoby musí splovat její zástupce. Pekážky v provozování živnosti Živnost nemže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, jestliže bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukoneno. Fyzická nebo právnická osoba nemohou provozovat živnost po dobu tí let poté, co soud zrušil konkurs proto, že bylo splnno rozvrhové usnesení nebo že majetek úpadce nepostauje k úhrad náklad konkursu. Byl-li konkurs zrušen z jiného dvodu, pekážka k provozování živnosti odpadá právní mocí rozhodnutí o zrušení konkursu. Živnost nemže po dobu tí let provozovat též fyzická nebo právnická osoba, vi níž byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku. Fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs a konkursní ízení nebylo ukoneno, mže uinit úkony související se vznikem, zmnou nebo zrušením živnostenského oprávnní jen s písemným souhlasem správce konkursní podstaty. 16

17 Provozování živnosti prostednictvím odpovdného zástupce Pro provozování živnosti možno urit odpovdného zástupce. Odpovdný zástupce je fyzická osoba. Odpovdný zástupce musí splovat požadavky kladené na podnikatele (všeobecné, zvláštní) a prokázat znalost eského jazyka (není-li oban R). U právnických osob se nestanovuje odpovdný zástupce, pokud statutární orgán nebo len spluje podmínky. Provozování vtšího potu živností zákon pipouští, je-li pro každou z nich živnostenské oprávnní. Poet provozovaných živností není zákonem omezeno Rozdlení živností Obr. 4. Rozdlení živností Ohlašovací dále dlíme: volné: odborná zpsobilost se neprokazuje, emeslné: odborná zpsobilost pro vázané živnosti je upravena zvláštními pedpisy, vázané: odborná zpsobilost pro vázané živnosti je upravena zvláštními pedpisy, oproti emeslným živnostem navíc pistupuje další právní skutenost, která osvduje zpsobilost. Oprávnní provozovat živnost vzniká: a) u ohlašovacích dnem ohlášení, den, který je v ohlášení uveden, b) u koncesovaných dnem doruení (obdržení) koncesní listiny. Prkazem pro provozování živností: a) živnostenský list, b) koncesní listina. Provozovny Provozovnou se rozumí prostor, v nmž je živnost provozována. Možnost provozování živností i v dalších tzv. vedlejších provozovnách. Rozdlení živností z hlediska pedmtu podnikání: a) obchodní, b) výrobní, c) poskytující služby. Toto rozlišení je dležité pro správné vymezení rozsahu živnostenského oprávnní. 17

18 Jednotlivé živnosti rozlišené podle pedmtu innosti mohou mít charakter jak živnosti ohlašovacích tak i koncesovaných. Živnostenský list Kdo hodlá provozovat ohlašovací živnost je povinen ohlásit živnostenskému úadu podle místa podnikatele nebo místa podnikání. V ohlášení musí být uvedeny píslušné náležitosti: Fyzická osoba: a) jméno, píjmení, R..,bydlišt, stejné údaje u odpovdného zástupce, b) obchodní jméno, c) pedmt a místo podnikání, d) IO bylo-li pidleno, e) provozovnu, vedlejší provozovny, f) dobu ukonení podnikání, g) provozování živností prmyslovým zpsobem, + výpis z rejstíku trest, odbornou zpsobilost, doklad o zaplacení správního poplatku. Právnická osoba: a) obchodní jméno, sídlo, právní formu, statutární zástupce, jméno bydlišt, pípadn odpovdného zástupce, zpsob jednání, b) IO, c) pedmt podnikání aj. jako fyzická osoba, + výpis odpovdného zástupce, + odbornou zpsobilost leny statutárního orgánu (emeslné a vázané), + doklad provozování živnosti prmyslovým zpsobem. Spluje-li ohlašovatel podmínky stanovené zákonem vydá živnostenský úad nejpozdji do 15 dn ode dne ohlášení nebo doruení ohlášení živnostenský list. Koncesní listina Kdo hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinen požádat o vydání koncese píslušný živnostenský úad (podle sídla podnikatele podnikání). V žádosti o koncesi jsou náležitosti obdobné jako u žádosti o živnostenský list. Je-li nutná odborná a jiná zpsobilost, pak nutno doložit: u fyzické osoby (doklad prokazující její odbornou zpsobilost), u právnických osob (doklad zpsobilosti odpovdného zástupce). Koncese musí být vyízena nejpozdji do 60 dn ode dne podání žádosti (v pípad, že žádost spluje všechny náležitosti. Zmny údaj uvedených v žádostech pro živnostenský list a koncesi musí být oznámeny živnostenskému úadu do 15 dn od jejich vzniku. 18

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více