ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ"

Transkript

1 Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu íslo: CZ / /0414 Operaní program Rozvoj lidských zdroj, Opatení 3.2 Realizace: VŠB Technická univerzita Ostrava Projekt je spolufinancován z prostedk ESF a státního rozpotu R Ostrava 2007

2 Obsah 1. ÚVOD OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKU A PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT Podstata a úloha podnik v ekonomice lenní podniku TYPY PODNIKATELSKÝCH SUBJEKT POSTUP PI ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Vliv právní formy na založení podniku Podnikání fyzických a právnických osob Subjekty oprávnné provozovat živnost Rozdlení živností Založení živností Žádost o koncesi pro fyzické osoby Žádost o koncesi pro právnické osoby ZAKLÁDÁNÍ SPOLENOSTI Veejná obchodní spolenost Komanditní spolenost Spolenost s ruením omezeným Akciová spolenost Družstvo PROCES PÍPRAVY A REALIZACE INVESTINÍCH PROJEKT Pedinvestiní etapa Identifikace podnikatelských píležitostí (Opportunity studies) Pedbžná technicko-ekonomická studie (pre-feasibility studies) Technicko-ekonomická studie (feasibility studies) Hodnotící zpráva (appraisal report) Investiní etapa Provozní etapa TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE PROJEKTU Nápl a charakter technicko-ekonomické studie Analýza trhu a marketingová strategie Marketingový výzkum Nástin strategie Marketingový mix Marketingové náklady a výnosy projektu Velikost výrobní jednotky Materiálové vstupy a energie Umístní výrobní jednotky Technologie a výrobní zaízení Lidské zdroje Organizace a ízení Plán realizace projektu FINANNÍ ANALÝZA A HODNOCENÍ PROJEKT Penžní toky projektu (cash flow) Investiní náklady projektu Píjmy a výdaje Toky hotovosti projektu KAPITÁLOVÉ ZDROJE - ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKATELSKÝCH PROJEKT Struktura finanních zdroj KRITÉRIA HODNOCENÍ PROJEKT Ukazatelé rentability

3 10.2. Doba návratnosti Kritéria založená na diskontování istá souasná hodnota Index rentability Vnitní výnosové procento PODNIKATELSKÝ ZÁMR Realizaní resumé Charakteristika firmy a jejích cíl Organizace ízení a manažerský tým Pehled výsledk a závr Shrnutí a závry Pílohy Požadavky na podnikatelský zámr CENNÉ PAPÍRY Zástavní list Státní pokladniní poukázka Depozitní certifikát Smnka Obligace Akcie Šeky Podílové listy STAVEBNÍ ZÁKON Pehled staveb, terénních úprav,zaízení a udržovacích prací NEMOVITOSTI A ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ...72 LITERATURA

4 1. Úvod Založení a provozování nového podniku je spojeno s velkými riziky a s nutností vyvinout znané úsilí k pekonání inerce. Podnikatel vytváející a budující nový podnik, pebírá veškerou zodpovdnost a rizika spojená s jeho rozvojem a pežitím, ale i píslušnou odmnu. Skutenost, že se o podnikání zajímají spotebitelé, byznysmeni a vládní úedníci lze doložit rostoucí pozorností vnovanou píslušným vdeckým úkolm, rstem potu škol, jež zavádjí studium podnikatelství, ale také neustálým rstem potu nov vznikajících podnik. Definice podnikatele se vyvíjela spolen se zmnami a vzrstající složitostí svtového hospodáství. Tento pojem se od svého prvopoátku ve stedovku, kdy oznaoval osobu vykonávající urité povolání, tíbil a zobecoval, až nakonec obsáhl koncepce, které se vztahují více k osob samé než k jejímu povolání. Pejímání rizika, inovace a vytváení bohatství jsou kritérií, která se vyvíjela soubžn se zkoumáním zakládání nových podnik. V této práci je podnikání definováno jako proces vyváení neho nového a hodnotného na základ vynakládání asu a úsilí, jakož i pevzetí finanního, psychického a spoleenského rizika s nárokem na výslednou odmnu v podob penžního a osobního uspokojení. Studium podnikání je v souasnosti významné nejen proto, že pomáhá podnikatelm k naplování jejich osobních poteb, ale také vzhledem k ekonomické funkci nových podnik. Zabezpeení prosperity a úspšného rozvoje podniku v nároných podmínkách tržní ekonomiky není jednoduchou záležitostí. Podstatným faktorem pro dosažení tohoto cíle je promyšlení rozvojová strategie podniku, píprava a realizace projekt, kterými podnik uskuteuje tuto strategii. Podnikatelské zámry pedstavují nástroj pro ízení podniku a jsou také dležitým podkladovým materiálem, kterým bychom mli pesvdit potenciální investory o výhodnosti projektu a tím získat kapitál potebný k jeho financování. Cílem této práce je poskytnout základní poznatky pi volb typu právního subjektu, postup pi založení spolenosti. Dále jsou zde poskytnuty poznatky pro zpracování technickoekonomické studie a zpracování podnikatelského zámru. 4

5 2. Obecná charakteristika podniku a podnikatelských aktivit Výroba zboží nebo poskytování služeb v každé spolenosti se uskuteuje za souinnosti mnoha subjekt. Tmito subjekty jsou podniky rzného charakteru, právní formy a zamení. Vývoj spolenosti a její snaha uspokojovat svoje poteby (co nejsnadnji a v co nejvtším rozsahu) vede ke spolupráci, kooperaci a dlb práce a podle toho i k neustálému vzniku nových podnikatelských subjekt a zániku starých. Na vznik a zánik podnikatelských subjekt má vliv pedevším trh. Tam se tvoí poptávka po zboží a službách, která vyvolává regulaci a ovlivování nabídky tím má vliv na vznik a zánik nových podnikatelských subjekt Podstata a úloha podnik v ekonomice Podnikání v ekonomice je innost, kterou uspokojujeme cizí poteby, piemž se snažíme dosáhnout zisk a tak uspokojit i poteby vlastní. Podnikání sebou nenese jen úspch a zisk, ale i rizika se kterými je teba poítat: úspch - uspokojení podnikatele, neúspch - stres, osobní tragedie. Proto ne každý lovk mže být podnikatelem. Smyslem podnikání je uspokojování poteb cizích, tak aby byly uspokojeny i vlastní poteby podnikatele. Cílem podnikatelské innosti je obvykle zisk, respekt, rozmnožení majetku, zvtšení bohatství. Pi každé podnikatelské innosti je vhodné znát pedem její smysl a cíl, nap. Baa obout svt a pitom dosáhnout zisku, Ford aj.. Cíle podniku se stanovují lépe, když najdeme smysluplnost jeho innosti. Je poteba vážit všechny podstatné okolnosti: omezení a píležitosti, souhrn vliv podstatného okolí, vlastní podmínky, pednosti a slabiny, které je nutno asto zmnit, analýza vlastních možností a formulace cíle. Proces stanovení cíl je ovlivován adou dalších okolností nap.: obor podnikání, situace na trhu, umístní podniku, na potebném kapitálu, na volb právní formy podnikání atd. Volba adekvátních nástroj pro dosažení vytýených cíl. Stanovení hierarchie dílích cíl vedoucích k dosažení vytýeného cíle. Systém kontroly vytýených cíl pi realizaci. 5

6 Pi formulaci cíle hledáme obvykle odpov na 3 základní otázky: Obr. 1. Odpovdi na otázky Riziko pi podnikání Stanovení hlavního (ústedního) cíle stejn jako stanovení dílích cíl, jejichž dostupnost je založena na: pedpokladech, pravdpodobnosti, a jiných mnohdy nejistých veliinách a údajích. Teprve trh a vlastní realizace oví správnost a potebu korekce pvodních rozhodnutí. Podnik se mže dostávat do rzných situací, které se musí ešit a pijímat rzné koncepce píp. strategie: pežití, maximalizace bžného zisku, maximalizace tržeb, maximalizace rstu prodeje aj.. Pežití mže být cílem v prostedí intenzivní konkurence (restrukturalizace) výrazn se zmní struktura poteb, tím i astá zmna poptávky, vzniká situace znan nevyužité výrobní kapacity, pežití krátkodobý cíl, zisk není ani tak dležitý, nalézají se nové strategie, testy dalšího rozvoje podniku. 6

7 2.2. lenní podniku Podniky je možné lenit z nkolika hledisek: 1) charakter vlastnictví, 2) charakter inností podniku, 3) velikost podniku, 4) právní forma. Obr. 2. lenní podnik 7

8 3. Typy podnikatelských subjekt Obr. 3. Právní formy podnikatelských subjekt Veejná obchodní spolenost Tato spolenost musí být založena minimáln 2 osobami (a již právnická osoba nebo fyzická osoba) a ruí celým svým majetkem. Výše základního jmní není zákonem stanovena a také tato spolenost netvoí orgány spolenosti a není povinna vytváet rezervní fond. Zisku se dlí stejným díle, pokud není ve smlouv ureno jinak, po rozdlení je zisk zdann daní fyzických osob. Pi vystoupení a pistoupení do spolenosti je nutné zmnit spoleenskou smlouvu a nový spoleník ovšem pebírá závazky, které vznikly ped pistoupením. Pro spoleníky platí zákaz konkurence tj. spoleník nesmí podnikat ve stejném oboru ve své (jiné) spolenosti - 1 fyzická osoba smí být spoleníkem pouze v jedné veejné obchodní spolenosti. Komanditní spolenost Tato spolenost musí být založena dvma typy spoleník: 1. typ - komplementá (ruí svým majetkem) - ídí, 2. typ - komanditista (ruí do výše vklad) - ekají, že jejich vklad jim pinese podíl na zisku, smjí nahlížet do list, ale nemohou se úastnit ízení. Výše základního jmní není zákonem stanovena pro komplementáe, pro komandity je stanovena ve výši min ,-K. Tato spolenost není povinna vytváet orgány spolenosti a není povinna vytváet rezervní fond. Zisku se dlí stejným díle mezi komplementáe a komandity pokud není ve spoleenské smlouv stanoveno jinak, komplementái si dlí zisk rovným dílem a podléhají dani fyzických osob, komanditisté se dlí dle výše svého vkladu a podléhají dani právnických osob. Zánik spolenosti je v pípad vystoupení nkterého ze spoleník. Tato spolenost musí mít vždy alespo jednoho komplementáe a jednoho komanditu. 8

9 Spolenost s ruením omezeným Tato spolenost muže být založena pouze jedním spoleníkem, který musí sepsat zakladatelskou listinu a maximáln 50 spoleníky, kteí potom sepíší spoleenskou smlouvu. Spoleníci ruí do výše svého vkladu. Výše základní jmní je stanovena minimáln ,- K a minimáln ,-K. Spolenost musí vytváet orgány spolenosti: valná hromada, ídí spolenost, jednatelé = statutární orgán (jednají jménem spolenosti), dozorí rada, kontroluje ízení spolenosti. Spolenost musí vytváet rezervní fond, který slouží ke krytí ztrát a to ve výši minimáln 5% ze základního jmní až do té výše10% základního jmní. Zisk je rozdlen dle výše obchodního podílu = procentn vyjádený pomr mezi vkladem spoleníka a celkovým jmním spolenosti. Zisk se daní jako celý zisk nejprve zdaní daní z píjmu právnické osoby a pak se ást, která není urena k dalšímu investování rozdlí mezi spoleníky podle výše splaceného vkladu, dále se podíl spoleník ješt zdaní 25% srážkovou daní. Akciová spolenost Tato spolenost muže být založena 1 právnickou osobou nebo 2 fyzickými osobami, které uzavírají zakladatelskou smlouvu. Výše základní jmní je stanovena minimáln ,- K bez veejné nabídky akcií ,-K s veejnou nabídkou akcií. Spolenost mže navyšovat a snižovat své základní jmní za úelem zvyšování hodnoty spolenosti i za úelem krytí ztrát. Spolenost musí vytváet orgány spolenosti: valná hromada, ídí spolenost, - mže ji svolat pedstavenstvo, dozorí rada nebo 10% akcioná - schází se min. jednou za rok, svolává se pozvánkou, veejným inzerátem - usnášení schopná, pokud se sejde 30% akcioná, sejde se mén - svolává se znovu a potom nezáleží na tom, kolik se jich sejde - pi hlasování musí být polovina pítomných hlas pedstavenstvo, - statutární orgán volený valnou hromadou nebo dozorí radou, pokud to umožují stanovy - rozhoduje o všem, co nespadá do pravomoci valné hromady - musí mít minimáln 3 leny dozorí rada, - minimáln 3 leny - volena valnou hromadou, pokud má a. s. alespo 50 zamstnanc, potom jednu tetinu dozorí rady volí zamstnanci - kontroluje pedstavenstvo a vedení úetnictví - odmna len = tantiéma. Spolenost musí vytváet rezervní fond, který slouží ke krytí ztrát v prvním roce, dy vytvoí zisk odvede bu 20% ze zisku nebo 10% základního jmní, potom se každý rok ukládá nejmén 5% istého zisku až do výše 20% základního jmní. Rozdlení zisku spoleníci si dohodnout na valné hromad. Celý zisk se nejprve zdaní daní z píjmu právnické osoby a pak se ást, která není urena k dalšímu investování rozdlí mezi spoleníky dále se podíl spoleník zdaní 25% srážkovou daní. 9

10 Družstva Jsou spoleenstvím neuzaveného potu osob založenými za úelem podnikání nebo zajišování hospodáských, sociálních nebo jiných poteb svých len. Družstva rozdlujeme na: výrobní, stavební, zemdlská, bytová, spotební(obchodní). Všechny typy družstev však provozují podnikatelskou innost, kterou získávají prostedky pro další innosti. Rozdíl je dán tím, co je hlavní inností družstva. Zákon stanoví, že obchodní jméno družstva musí obsahovat oznaení družstvo. Družstvo je spoleenstvím neuzaveného potu osob, což znamená, že do nj mohou pistupovat další lenové a jiní lenové vystupovat, aniž je teba mnit zakládací smlouvu nebo stanovy. Družstvo musí mít alespo 5 len. Pokud jsou leny družstva alespo 2 právnické osoby, nemusí být tato podmínka splnna. Podmínkou vzniku lenství v družstvu je splacení lenského vkladu ureného stanovami nebo alespo ásti tohoto vkladu urené stanovami. len je povinen splatit zbytek základního lenského vkladu do tí let, neurí-li stanovy lhtu kratší. leny družstva mohou být fyzické osoby i právnické osoby, lenem se mže stát fyzická osoba, která skonila povinnou školní docházku a dosáhla 15 let svého vku. lenství vzniká: dnem vzniku družstva (zápisem do obchodního rejstíku), za trvání družstva pijetím za lena na základ písemné lenské pihlášky, pevodem lenství, jiným zpsobem stanoveným zákonem. lenství zaniká: písemnou dohodou, vystoupením, vylouením, prohlášením konkursu na majetek lena, zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku lena, pravomocným naízením výkonu rozhodnutí postižením lenských práv a povinností, vydáním exekuního píkazu k postižení lenských práv a povinností po právní moci usnesení o naízení exekuce nebo zánikem družstva, smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, ddic mže požádat o lenství. Orgány družstva jsou: lenská schze, pedstavenstvo, kontrolní komise, další orgány družstva podle stanov. Do orgánu družstva mohou být voleni jen lenové družstva starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou leny družstva. Je-li lenem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu jednat za ni v orgánu družstva. 10

11 Zánik a zrušení družstva je dáno výmazem z obchodního rejstíku. Družstvo mže být zrušeno: usnesením lenské schze, zrušením konkursu po splnní rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z dvodu, že majetek úpadce nepostauje k úhrad náklad konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, rozhodnutím soudu, uplynutím doby, na kterou bylo družstvo zízeno, dosažením úelu, k nmuž bylo družstvo zízeno. 11

12 Tab.1 Porovnání základních typ podnik Typ podniku Charakteristika Základní jmní Poet spoleník Náležitosti pi vzniku Ruení živnost v. o. s. k. s. s. r. o. a. s. družstvo státní podnik neureno neureno neureno min ,- K min. 1, ,- K min ,- K neureno 1 a více osob (fyz. i práv.) živn. oprávnní souhlas obce neomezené min. 2 osoby spoleenská smlouva zápis do ob. rejstíku. neomezené min. 2 osoby (komand. x kompl.) spoleenská smlouva zápis do ob. rejstíku - neomezené - do výše vkladu 1-50 osob spoleenská smlouva nebo zákl. listina, do výše nesplaceného vkladu min. 2 osoby nebo 1práv. zakladatelská smlouva (list.), stanovy, akcioná neruí min. 5 osob nebo 2 práv. notáský zápis, stanovy, lenové neruí 1 - stát zákl. listina, návrh na zápis stát neruí za závazky podniku Úprava vztah mezi spoleníky Zmna spoleník Podíl spoleník Kontrolní orgán Zákaz konkurence Výhody Nevýhody nestanoveno spoleenská smlouva spoleenská smlouva ídká, zánik ídká, zrušení spol. ídká, pemna na jinou obch. spol.. - spoleenská smlouva - stanovy pevod obch. podílu, vylouení neuren neuren neuren min ,- K (fin. i vcný) komandisté právo kontroly nestanoven pro spoleníky pro komplementáe -jednoduché založení, -nízké náklady. -jednota kapitálu a ízení -jednoduché -neomezené ruení -velké nároky na kval.znalosti -limitovaný objem kapitálu -jednoduché založení -vtší možnosti získání kapitálu -jednoduché ízení -neomezené ruení -obtíže pi ukonení úasti - velké nároky na kv. znalosti -limitovaný kapitál -nutnost konsensu -jednodušší založení -jednoduché ízení -nízká poteba kapitálu -neomezené ruení -dvojí vztah ke kapitálu -velké nároky na kv. znalosti - zakladatelská smlouva - stanovy stanovy --- astá, prodej akcií dáno stanovami zánik, privatizace dán hodnotou a akcií dán stanovami neuren dozorí rada dozorí rada Kontrolní komise dozorí rada pro jednatele (a doz.radu) -ruení spoleník -jednoduché ízení -kontrola vstupu dalšího kapitálu -flexibilita -pevádní obch. podíl -nižší kapitál pro pedstav. a dozorí radu -dostatek kapitálu -širší odborné zázemí -nutnost konsensu -akcioná -pedstavenstva -náronjší ízení -možnost ztráty kap. kontroly pro pedstavenstvo a dozorí radu -nízký zákl. kapitál -ruení len -spolené cíle len -nutnost dodržování dané vnitní legislativy -menší pohotovost k podnikání -nutnost konsensu nestanoven -jisté zakázky -není teba ruení -není nutný základ. kapitál -cíle a úkoly dány shora -možnost zásahu shora -menší vnitní motivace -odvody státu 12

13 4. Postup pi zakládání podniku V tržní ekonomice je zakládání podniku je dáno trhem, existencí velkého množství podnik nejrznjšího charakteru. Aby úmysl založit podnik nezstal jen zámrem, je nutné vyvinout urité aktivity potebné pro realizaci zámru. Tyto aktivity jsou následující: a) obchodní vymezení pedmtu innost, b) ekonomické informace (poteba finanních prostedk), c) sociáln psychologické (pedpoklady osobní, rodinné vztahy apod.), d) právní (znalost zákon, speciální odbornost aj.). a) Vymezení pedmtu innosti: soustedit potebný rozsah informací o potencionálním okruhu zákazník, jejich kvalit (solventnosti), možnost dalšího rozvoje trh (export, potenciální trhy), informace o konkurenci, postavení konkurence na trhu, informace o dodavatelích, možnostech jejich volby, volby sídla firmy vazba na pedchozí informace, zdroje pracovních sil náklady na poízení PS, pístup k surovinovým zdrojm dopravní náklady, zdroje energie a možnosti dopravních spojení, možnosti odbytu, daové úlevy daného regionu, ekologie. b) Zpracování podnikatelského zámru c) Podnikatelem se mže stát jen silná, cílevdomá osobnost, která dokáže realizovat nápad: nutnost umní pracovat s lidmi a vést je, podpora rodiny, píbuzných a blízkých. d) Právní vdomosti: osvojení si nejdležitjších právních pedpis, výbr vhodné právní formy podnikání, pedpisy týkající se ekologie atd.. Pi zakládání podnik je nutno pedem zvažovat míru a rozsah podnikatelského rizika tzn. je nutno zvážit okolnosti možného neúspchu, resp. dlouhodobé ztráty. Riziko obyejn vyplývá ze samé podstaty podnikání tj. souhrnu prvk vnjších, nebo vnitních, pípadn jejich kombinace vnjší prvky (vlivy) ekonomické prostedí dan pojištní inflace devizový kurz ceny geografická poloha aj. 13

14 vnitní prvky (vlivy) technická úrove technologická úrove finanní a ekonomická stránka vybavení pracovními silami atd. Všechna uvedená pípadn i další rizika, která se dají oekávat nebo mohou vzniknout náhodn, je vhodné zakomponovat do pipravovaného podnikatelského zámru (zpracování variant), nebo mají vliv na další rozhodování podnikatele z hlediska: výbru právní formy podniku, postupu založení podniku, zpracování zakladatelského rozpotu. Všechna uvedená pípadn i další rizika, která se dají oekávat nebo mohou vzniknout náhodn, je vhodné zakomponovat do pipravovaného podnikatelského zámru (zpracování variant), nebo mají vliv na další rozhodování podnikatele z hlediska: výbru právní formy podniku, postupu založení podniku, zpracování zakladatelského rozpotu Vliv právní formy na založení podniku Legislativní pedpisy v oblasti podnikání nabízejí rzné formy podnikání (Obchodní zákoník, živnostenský zákon, zvláštní pedpisy). Otázka volby právní formy se eší nejen pi zakládání nových podnikatelských subjekt, ale i pi zmnách vnjšího ekonomického prostedí. Zmna jedné právní formy na druhou se nazývá transformace. Kritéria, která jsou rozhodující pi rozhodování a volb vhodné právní formy podniku: 1) zpsob a rozsah ruení (omezené-neomezené podnikatelské riziko), 2) oprávnní k ízení (tj. zastupování navenek, spolurozhodování apod.), (zakotvení ve spoleenské smlouv, spoleníci, jednatelé, prokura, orgány, kompetence), 3) poet zakladatel (dáno zákonem dle právní formy), 4) nároky na poátení kapitál (minimální kumulace kapitálu podle typu spolenosti), 5) administrativní náronost založení podniku a rozsah výdaj spojených se založením a provozováním podniku, 6) úast na zisku (ztrát), 7) finanní možnosti, zvlášt pístup k cizím zdrojm, 8) daové zatížení pímé dan z píjmu, nemovitosti, z pevodu nemovitostí, nepímé DPH, spotební, silniní, 9) zveejovací povinnost podle výše obchodního jmní a obratu. Pi zakládání podniku musíme vycházet ze souasné platné legislativy. Konkrétní postup je podle zvolené právní formy podnikání. V zásad to jsou: živnostenský zákon fyzické osoby, obchodní zákoník právnické osoby, a další návazné pedpisy podle konkrétní právní formy. 14

15 4.2. Podnikání fyzických a právnických osob Fyzické osoby vystupují ve dvojjediné roli podnikatele (kapitálový vklad do podnikání), manažera, pípadn výkonné pracovní síly (vlastní odborná profese vetn ízení). U právnických osob spoleníci pinášejí kapitálový vklad (know-how), mohou a nemusí ve spolenosti pracovat (ízením se zpravidla povují jiné osoby prokuristé, jednatelé, správní rady, editelé atd.) Fyzické osoby podnikatelé jsou pímo objektem právních vztah. U právnických osob vstupuje do právních vztah pouze spolenost = podnik, nikoliv spoleníci. Živnostenský zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jeho dodržováním a vymezuje: pedmt živnostenského podnikání, vztahy umožující založení a zachování oprávnní k podnikání, zmny, zánik oprávnní k živnostenskému podnikání. Živnost je definována jako soustavná innost, provozovaná samostatn, vlastním jménem, na vlastní odpovdnost, za úelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem Subjekty oprávnné provozovat živnost Živnost mže provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem; státní povolení k provozování živnosti se vyžaduje jen v pípadech vymezených zákonem. Fyzická osoba s bydlištm nebo právnická osoba se sídlem mimo území eské republiky mže na území eské republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako eská osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá nco jiného. Pro úely tohoto zákona se za eskou osobu považuje fyzická osoba s bydlištm nebo právnická osoba se sídlem na území eské republiky. Bydlištm na území eské republiky se pro úely tohoto zákona rozumí trvalý pobyt na území eské republiky. Pokud ze zákona vyplývá povinnost pedložit doklady potvrzující urité skutenosti, rozumí se tím pedložení doklad vetn jeho pekladu do eského jazyka provedeného tlumoníkem zapsaným do seznamu znalc a tlumoník, pokud tento doklad nebyl vydán v eském jazyce. Pravost podpis a otisku razítka na originálech pedkládaných doklad, které byly vydány v zahranií musí být ovena. Požadavek na provedení pekladu do eského jazyka tlumoníkem zapsaným do seznamu znalc a tlumoník a požadavek na ovení pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady pedložené státním píslušníkem lenského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústední správou nebo hlavním místem své podnikatelské innosti v lenském státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti pekladu, popípad o pravosti podpisu nebo otisku razítka. Zahraniní fyzická osoba, která hodlá na území eské republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona povinnost mít pro pobyt na území eské republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující povolení k pobytu za úelem podnikání. Povinnost doložit doklad se nevztahuje na zahraniní fyzickou osobu, která hodlá na území eské republiky provozovat živnost prostednictvím organizaní složky svého podniku.fyzická osoba, které byl udlen azyl podle zvláštních pedpis mže provozovat živnost za stejných podmínek jako oban eské republiky s bydlištm na území eské republiky. 15

16 Živnost nemohou vykonávat osoby, kterým to pímo živnostenský zákon nebo další zákonná opatení neumožují nap.: soudci, prokurátoi, zamstnanci státní správy, vedoucí pracovníci ve státních podnicích, a.s. aj. Podmínky provozování živnosti se dlí na: všeobecné, zvláštní. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: dosažení vku 18 let, zpsobilost k právním úkonm, bezúhonnost, pedložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území eské republiky podniká nebo podnikala, nemá daové nedoplatky. Doklad vyhotoví místn píslušný finanní úad, pedložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území eské republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti. Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocn odsouzen: k nepodmínnému trestu odntí svobody pro trestný in spáchaný úmysln, a již samostatn nebo v soubhu s jinými trestnými iny, a byl mu uložen nepodmínný trest odntí svobody v trvání nejmén jednoho roku, pro trestný in spáchaný úmysln, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním, pro trestný in spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s pedmtem podnikání, pokud se na nho nehledí, jako by nebyl odsouzen. U právnických osob musí podmínky spl ovat její zástupce. Zvláštní podmínky provozování živnosti: odborná a jiná zpsobilost pokud je zákon vyžaduje (jedná s nap. o délku praxe v oboru, nebo další požadavky uvedené obyejn v pílohách, u právnické osoby musí splovat její zástupce. Pekážky v provozování živnosti Živnost nemže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, jestliže bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukoneno. Fyzická nebo právnická osoba nemohou provozovat živnost po dobu tí let poté, co soud zrušil konkurs proto, že bylo splnno rozvrhové usnesení nebo že majetek úpadce nepostauje k úhrad náklad konkursu. Byl-li konkurs zrušen z jiného dvodu, pekážka k provozování živnosti odpadá právní mocí rozhodnutí o zrušení konkursu. Živnost nemže po dobu tí let provozovat též fyzická nebo právnická osoba, vi níž byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku. Fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs a konkursní ízení nebylo ukoneno, mže uinit úkony související se vznikem, zmnou nebo zrušením živnostenského oprávnní jen s písemným souhlasem správce konkursní podstaty. 16

17 Provozování živnosti prostednictvím odpovdného zástupce Pro provozování živnosti možno urit odpovdného zástupce. Odpovdný zástupce je fyzická osoba. Odpovdný zástupce musí splovat požadavky kladené na podnikatele (všeobecné, zvláštní) a prokázat znalost eského jazyka (není-li oban R). U právnických osob se nestanovuje odpovdný zástupce, pokud statutární orgán nebo len spluje podmínky. Provozování vtšího potu živností zákon pipouští, je-li pro každou z nich živnostenské oprávnní. Poet provozovaných živností není zákonem omezeno Rozdlení živností Obr. 4. Rozdlení živností Ohlašovací dále dlíme: volné: odborná zpsobilost se neprokazuje, emeslné: odborná zpsobilost pro vázané živnosti je upravena zvláštními pedpisy, vázané: odborná zpsobilost pro vázané živnosti je upravena zvláštními pedpisy, oproti emeslným živnostem navíc pistupuje další právní skutenost, která osvduje zpsobilost. Oprávnní provozovat živnost vzniká: a) u ohlašovacích dnem ohlášení, den, který je v ohlášení uveden, b) u koncesovaných dnem doruení (obdržení) koncesní listiny. Prkazem pro provozování živností: a) živnostenský list, b) koncesní listina. Provozovny Provozovnou se rozumí prostor, v nmž je živnost provozována. Možnost provozování živností i v dalších tzv. vedlejších provozovnách. Rozdlení živností z hlediska pedmtu podnikání: a) obchodní, b) výrobní, c) poskytující služby. Toto rozlišení je dležité pro správné vymezení rozsahu živnostenského oprávnní. 17

18 Jednotlivé živnosti rozlišené podle pedmtu innosti mohou mít charakter jak živnosti ohlašovacích tak i koncesovaných. Živnostenský list Kdo hodlá provozovat ohlašovací živnost je povinen ohlásit živnostenskému úadu podle místa podnikatele nebo místa podnikání. V ohlášení musí být uvedeny píslušné náležitosti: Fyzická osoba: a) jméno, píjmení, R..,bydlišt, stejné údaje u odpovdného zástupce, b) obchodní jméno, c) pedmt a místo podnikání, d) IO bylo-li pidleno, e) provozovnu, vedlejší provozovny, f) dobu ukonení podnikání, g) provozování živností prmyslovým zpsobem, + výpis z rejstíku trest, odbornou zpsobilost, doklad o zaplacení správního poplatku. Právnická osoba: a) obchodní jméno, sídlo, právní formu, statutární zástupce, jméno bydlišt, pípadn odpovdného zástupce, zpsob jednání, b) IO, c) pedmt podnikání aj. jako fyzická osoba, + výpis odpovdného zástupce, + odbornou zpsobilost leny statutárního orgánu (emeslné a vázané), + doklad provozování živnosti prmyslovým zpsobem. Spluje-li ohlašovatel podmínky stanovené zákonem vydá živnostenský úad nejpozdji do 15 dn ode dne ohlášení nebo doruení ohlášení živnostenský list. Koncesní listina Kdo hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinen požádat o vydání koncese píslušný živnostenský úad (podle sídla podnikatele podnikání). V žádosti o koncesi jsou náležitosti obdobné jako u žádosti o živnostenský list. Je-li nutná odborná a jiná zpsobilost, pak nutno doložit: u fyzické osoby (doklad prokazující její odbornou zpsobilost), u právnických osob (doklad zpsobilosti odpovdného zástupce). Koncese musí být vyízena nejpozdji do 60 dn ode dne podání žádosti (v pípad, že žádost spluje všechny náležitosti. Zmny údaj uvedených v žádostech pro živnostenský list a koncesi musí být oznámeny živnostenskému úadu do 15 dn od jejich vzniku. 18

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Obchodní právo. Podnikání. Obchodní právo - systematika. Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním

Obchodní právo. Podnikání. Obchodní právo - systematika. Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Obchodní právo Státní správa a samospráva Podnikání Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Mgr. Pavel PETR Katedra spoleenských vd VŠB - TUO Obchodní

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Obchodní právo. Mgr. Pavel PETR Katedra spoleenských vd VŠB - TUO

Obchodní právo. Mgr. Pavel PETR Katedra spoleenských vd VŠB - TUO PPA3 Obchodní právo Mgr. Pavel PETR Katedra spoleenských vd VŠB - TUO Obchodní právo Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Obchodní právo - systematika

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika podnikání podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Klub ekonom škol,o.s. Radlická 1302/76 150 00 Praha 5-Smíchov IO:64936759 Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz Identifikace

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více