Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení"

Transkript

1 Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon ) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vydává tento ŠKOLNÍ ŘÁD: ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Přijímací řízení 1.1 Zápis dětí do mateřské školy (dále jen MŠ ) stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Určí místo, termín a dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok - zpravidla v měsících únor nebo březen. Veřejnost je informována prostřednictvím nástěnek ve vestibulech MŠ, veřejných nástěnek v obci, místního měsíčníku Odraz a webových stránek školy. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku na místa odhlášených dětí daného školního roku. 1.2 Dítě do MŠ přijímá ředitelka školy na základě podané žádosti rodičů, popřípadě stanoví zkušební dobu pobytu dítěte v MŠ, která je maximálně 3 měsíce. Žádost o přijetí rodič obdrží v rámci dne otevřených dveří v MŠ a vyplněnou ji odevzdá při samotném přijímacím řízení. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 1.3 Na základě vyplněné Žádosti o přijetí vydá do vlastních rukou nebo zašle poštou ředitelka školy zákonným zástupcům dítěte tzv. Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Přílohou tohoto rozhodnutí je i pozvánka na první informační schůzku rodičů, kde

2 dostanou informace o provozu MŠ, domluví si zde i průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do MŠ a obdrží Evidenční list dítěte k vyplnění. 1.4 K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze toto dítě přijmout z důvodu malé kapacity, zajistí městský úřad trvalého bydliště dítěte zařazení do jiné MŠ. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra příslušného zaměření. Pokud počet přihlášených dětí překročí kapacitu MŠ, rozhodne ředitelka školy o jejich přijetí podle kritérií pro přijímací řízení. 1.5 Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ. Zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v MŠ. 1.6 V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka pobytu dítěte v MŠ (týká se pouze dětí docházejících do MŠ max. 4 hodiny denně), nastupuje dítě do MŠ v 8, 15 a odchází ve 12, Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutné toto dohodnout s ředitelkou MŠ. 1.8 Ředitelka MŠ může po předchozím písemném oznámení ukončit docházku dítěte do MŠ (dle 35 školského zákona) tehdy, když: - se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání nepřetržitě po dobu delší než dva týdny - zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ - v průběhu zkušebního pobytu dítěte toto doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a zároveň nedohodne s ředitelkou MŠ nebo vedoucí školní jídelny jiný termín úhrady. 2. Platby v MŠ 2.1 Úplata za předškolní vzdělávání V souladu s ustanovením 34 a 123 novely školského zákona 472/2011 Sb. a vyhlášky 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 o předškolním vzdělávání a vnitřní směrnicí číslo 7/2013: - úplata dětí za předškolní vzdělávání je stanovena na 500,- Kč měsíčně pro dané období (vnitřní směrnice č. 7/2013) - úplata za předškolní vzdělávání pro děti s omezenou docházkou (na 4 hodiny denně) je stanovena na 330,- Kč - osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, které o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, 6, odst. 3) - rodiče, kterých se týká osvobození, podají v MŠ žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku - o osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka MŠ (školský zákon, 164, odst. a) - pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než pět vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která

3 nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené pro příslušné období odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ - rodiče, kterých se týká snížení úplaty, si podají v MŠ žádost o snížení na příslušném formuláři - o snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy (školský zákon, 164, odst. a). Úplatu za předškolní vzdělávání je možné hradit: - bankovním převodem na účet MŠ splatno do 10. dne daného měsíce - hotově v rámci pokladních hodin v kanceláři MŠ splatno do 5. dne daného měsíce - po dobu hlavních prázdnin pouze v hotovosti v kanceláři MŠ Přeplatky se vracejí na účet rodičů v měsíci červenci daného školního roku. Přednostně a bezúplatně bude přijato předškolní dítě, včetně dětí s odloženou školní docházkou. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením. Dobu bezúplatnosti je nutné posuzovat u každého zvlášť, přičemž se jedná o 12 kalendářních měsíců bez ohledu na to, zda uplynou v jednom školním roce či nikoliv. Vzhledem k tomu, že novela zákona 471/2011 Sb. neobsahuje pro tento případ přechodná ustanovení, je uvedený 123 v novelizovaném znění účinný již od a vztahuje se na všechny děti v posledním ročníku mateřské školy. 2.2 Úplata za školní stravování: - úplatu za školní stravování dětí projednává zákonný zástupce s vedoucí ŠJ při MŠ Výše stravného na jedno dítě a jeden den je stanoveno: Svačina 9,- Kč Oběd 20,- Kč Svačina 9,- Kč V případě polodenní docházky: Svačina 9,- Kč Oběd 20,- Kč Stravné je možné hradit: - bankovním převodem na účet MŠ splatno do 10. dne daného kalendářního měsíce - hotově v rámci pokladních hodin v kanceláři MŠ splatno do 5. dne daného měsíce - po dobu hlavních prázdnin pouze v hotovosti v kanceláři MŠ 2.3 Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v MŠ je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být i důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ ( 35, ost. 1, písm. d, zákon č. 561/2004 Sb.) Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně a po předchozí dohodě.

4 3. Evidence dítěte 3.1 Při nástupu dítěte do MŠ předají zákonní zástupci třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém musí být vyplněno jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovna, dále jména a příjmení zákonných zástupců, jejich zaměstnání, další děti, telefonické spojení. 3.2 Zdravotní stav dítěte a pravidelné očkování potvrdí do Evidenčního listu dítěte dětský lékař a to před nástupem do MŠ. 3.3 Rodiče jsou povinni neprodleně nahlásit škole každou změnu výše uvedených údajů zejména změnu trvalého bydliště, zdravotní pojišťovny, telefonu apod. 3.4 Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřeby MŠ, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a dále pro uplatnění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 4. Provoz MŠ 4.1 MŠ má právní subjektivitu, má pět smíšené třídy (věk zpravidla od 3 do 6-ti let) a má vypracovaný svůj školní řád, jehož přílohou je organizační uspořádání školy a informace pro rodiče. 4.2 Provoz MŠ je od 6,30 hod do 16,30 hod včetně provozu o hlavních prázdninách. 4.3 Provoz MŠ je přerušen mezi vánočními svátky na dobu dvou až šesti dnů a také v měsících červenci a srpnu. Přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka MŠ zákonnému zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem. Na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané ředitelce MŠ (nejpozději 30 dnů před přerušením provozu) zabezpečí ředitelka MŠ ve spolupráci se zřizovatelem pobyt dítěte v jiné MŠ. Pokud toto není možné, vydá zástupci dítěte potvrzení o omezení nebo přerušení provozu MŠ. 4.4 Příchod dětí do MŠ: od 6,30 8,15 hod. vzhledem k organizaci dne a v zájmu svých dětí (hra, cvičení, řízené činnosti) děti přivádějte do 8, 15 hod. Poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Pozdější příchody veškeré činnosti narušují. Pro případy dětí, jimž je docházka omezena nejvýše na čtyři hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, je stanovena docházka 8,15 12,15 hod. Po předchozí dohodě ve vyjímečných případech lze přivést dítě do MŠ kdykoli dle potřeby rodiny, dítě ale musí být předem nahlášeno na stravování. Při příchodu do MŠ po 8.15 hodině ZVOŇTE!! 4.5 Po příchodu se děti převléknou v šatně. Za bezpečnost dětí a pořádek při převlékání ručí rodiče. Oděvy a obuv na přezutí se odkládají do značených poliček. Rodič je povinen předat dítě osobně učitelce a má povinnost nahlásit jakékoliv změny v chování nebo ve zdravotním stavu dítěte (rýma, kašel, bolest břicha, hlavy apod.). Teprve potom může rodič opustit MŠ. Rodiče dále mají povinnost neprodleně nahlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení případného infekčního onemocnění přijímáme dítě do MŠ s potvrzením lékaře v zájmu zdraví ostatních dětí. Onemocní-li dítě během dne v MŠ, jsou rodiče okamžitě telefonicky kontaktováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. 4.6 Do kolektivu může být přijato pouze dítě zcela zdravé. Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti se silným nachlazením či jinými infekčními onemocněními. Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

5 4.7 Pokud bude dítě z MŠ vyzvedávat jiný než zákonný zástupce, je třeba předložit formulář zmocnění, který obdržíte u své učitelky. Toto zmocnění platí na dobu určitou daný školní rok. Odchod dětí domů vzhledem ke klidnému průběhu oběda (svačiny) a k zabezpečení budovy probíhá v době 12,30 12,45 hod, odpoledne potom 15,00-16,30 hod. Prosíme o dodržování těchto časů. Učitelky odpovídají za děti do doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo jejich zástupcům předají. 4.8 Při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně adaptační režim. V průběhu školního roku se mohou rodiče s ředitelkou školy a třídními učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu. Děti nastupující na začátku školního roku mají adaptační režim v průběhu prvních týdnů měsíce září. 4.9 Rodiče jsou povinni oznámit škole telefonicky nebo formou SMS předem známou nepřítomnost dítěte. Toto je nutné oznámit nejlépe den předem, nejpozději však do 8, 00 hod. ráno. Při neomluvené absenci delší než 14 dnů může být dítěti ukončena docházka do MŠ Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ Informace o připravovaných akcích MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí a webových stránkách školy. Doporučujeme proto rodičům tyto nástěnky a webové stránky pečlivě sledovat Stížnosti, oznámení a podněty k práci v MŠ je možno doručit do poštovní schránky nebo osobně ředitelce školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům Dítě v MŠ potřebuje - sportovní oblečení na školní zahradu, v létě kšiltovku nebo klobouk - přezůvky - pyžamo - zástěrku, lehké hrací kalhoty, náhradní oblečení a spodní prádlo - pláštěnku a holínky Děti musí mít své věci označené, popř. podepsané. Za cennosti a donesené hračky MŠ NERUČÍ!!! 4.14 Konzultační hodiny v MŠ - konzultační hodiny ředitelky v MŠ probíhají každou lichou středu od 16, 30-17, 30 hod. Po dohodě lze domluvit schůzku se všemi zaměstnanci v budově MŠ Pokud dítě zůstane v MŠ po ukončení provozu, tj. po 16, 30 hod. nevyzvednuté, učitelka se pokusí spojit se zákonnými zástupci dítěte telefonicky. Pozdní příchod zákonného zástupce je však evidován a opakované pozdní příchody jsou považovány za hrubé porušení Školního řádu a v konečném důsledku mohou být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ. V případě, že se nepodaří telefonicky spojit se zákonným zástupcem dítěte, je učitelka povinna kontaktovat policii ČR a za přítomnosti sociální pracovnice MŠ pro Prahu západ je dítě převezeno do speciálního pracoviště. 5. Organizace provozu MŠ Provoz MŠ každý všední den 6, 30-16, 30 hod Provoz 1. třídy je 6, 30 16, 30, provoz 2. třídy je 6, 30 16, 00, provoz 3. třídy je od 6, 30 12, 20 a provoz 4. třídy je stanoven 6, 30-16, 30 hod, provoz 5. třídy 6, Ve zbývající době budou třídy spojeny. (2. třída se spojuje s 1. třídou, děti ze 3. třídy budou na dobu odpočinku rozděleny do 1., 2. a 4. třídy skupinky budou stanoveny pevně na celý školní rok. V době spojení tříd jsou v provozu pouze šatny 1. a 4. třídy).

6 Přesnídávka: 1. třída 8, 45 hod 2. třída 8, 45 hod 3. třída 9, 00 hod 4. třída 9, 00 hod 5. třída 9, 00 hod Ve spolupráci s rodiči učitelka získá informace o vydatnosti snídaně jednotlivých dětí a přizpůsobí tomu nabídku ranní svačiny. Dopolední programová část: 1. třída 9, 00 9, 45 hod 2. třída 9, 00 9, 45 hod 3. třída 9, 15 10, 00 hod 4. třída 9, 15 10, 00 hod 5. třída 9, 15-10, 00 hod Tyto časy jsou pouze orientační, lze je přizpůsobovat momentálním potřebám dětí, zájmu dětí o danou činnost, počasí apod. Pobyt venku: - délka pobytu je závislá na ročním období. V zimních měsících je nutné sledovat hlášení o stavu ovzduší (webové stránky Českého hydrometeorologického ústavu). Učitelky určují a odpovídají za maximální možnou délku pobytu dětí venku a jeho účinné využití pro rozvoj tělesných i rozumových schopností dětí. Dbají důsledně na bezpečnost a ochranu zdraví všech dětí. Oběd: 1. třída 11, 45 hod 2. třída 11, 45 hod 3. třída 12, 00 hod 4. třída 12, 00 hod 5. třída 12, 00 hod Předškolní děti užívají k jídlu příbor od začátku školního roku, střední věková skupina postupně od 2. pololetí. Učitelky dbají na pěstování a upevňování všech kulturních a hygienických návyků souvisejících s jídlem. Po obědě učitelky nabízejí dětem jen klidné hry a zábavy. Nejpozději ve 13, 00 hod odcházejí všechny děti k odpolednímu odpočinku, přičemž délku spánku nebo odpočinku přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí. Děti, které neusnou, postupně vstávají a je jim nabízena různá vhodná činnost. Předškolní děti po dohodě s rodiči po obědě již nespí, ale pouze podle individuální potřeby odpočívají. Při odpočinku poslouchají vhodné literární texty, po něm se učí relaxační cviky (např. jóga nebo cvičení na balančních míčích) a účastní se odpoledních aktivit zaměřených na rozvoj osobních vlastností, dovedností a pracovních návyků významných pro zvládnutí role školáka. Odpolední svačina: 1. třída 14, 45 hod 2. třída 14, 45 hod 3. a 4. třída 15, 00 hod 5. třída 15, 00 hod

7 6. Organizace školního stravování 6.1 Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování - školní stravování v MŠ zabezpečuje školní jídelna v oddělené části MŠ. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen vyhláška o školním stravování ) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. - připravená jídla jsou přepravována do jednotlivých tříd MŠ, kde probíhá vlastní stravování dětí - dítě přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ má právo odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Školní jídelna zajišťuje i celodenní přísun tekutin, které děti během svého pobytu v MŠ využívají v rámci pitného režimu (pitné kouty jsou průběžně doplňovány) - pokud je zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v MŠ než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v MŠ. - všechna jídla připravovaná školní kuchyní pro děti musí být konzumována v prostorách MŠ k tomu určených (viz vyhláška o školním stravování). Výjimkou jsou akce pořádané školou mimo objekt MŠ. 6.2 Stravovací režim MŠ V průběhu denního pobytu v MŠ se děti stravují podle následujícího stravovacího režimu: Přesnídávka: 1. třída 8, 45 hod 2. třída 8, 45 hod 3. třída 9, 00 hod 4. třída 9, 00 hod 5. třída 9, 00 hod Oběd: 1. třída 11, 45 hod 2. třída 11, 45 hod 3. třída 12, 00 hod 4. třída 12, 00 hod 5. třída 12, 00 hod Odpolední svačina: 1. třída 14, 45 hod 2. třída 14, 45 hod 3. a 4. třída 15, 00 hod 5. třída hod V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v MŠ k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy apod.), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů. Děti nápoje využívají v průběhu celého pobytu v MŠ v samoobslužném režimu dle vlastního pocitu žízně.

8 6.3 Odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v MŠ - při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu předem známé nepřítomnosti dle bodu 4.9 tohoto řádu zajistí MŠ automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny. - pokud nepřítomnost dítěte nebyla předem známa, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout oběd ve školní jídelně a to v době od 11,30 11,45 hod. 7. Zacházení s majetkem 7.1 Chování dětí při zacházení s majetkem MŠ v rámci vzdělávání - po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a aby nepoškozovaly ostatní majetek MŠ. 7.2 Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem MŠ při jejich pobytu v MŠ - zákonní zástupci pobývají v MŠ jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte a pro předání dítěte pedagogickému pracovníkovi MŠ. Dále pak při převzetí dítěte a jeho převlečení zpět do šatů, v kterých přišlo do MŠ, popř. po dobu jednání s vedoucí školní jídelny. Výjimku tvoří pobyt zákonných zástupců ve třídě při tzv. adaptaci dítěte. - po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ. Pokud zjistí poškození majetku MŠ, jsou povinni toto neprodleně nahlásit pedagogickému pracovníku školy. 8. Práva rodičů a zákonných zástupců 8.1 Základní cíle předškolní výchovy a vzdělávání, školní vzdělávací program MŠ - MŠ zabezpečuje předškolní vzdělávání uspokojováním přirozených potřeb dítěte zaměřené na základy celoživotního vzdělávání. Rozvoj jeho osobnosti probíhá při spolupráci rodiny a MŠ. - MŠ pracuje dle svého Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání podporujícího zdraví a etiku se zaměřením na základy učení, postojů a hodnot životně důležitých pro člověka. Každá třída v MŠ má svůj denní program, který je natolik pružný, aby mohl reagovat na aktuální změny a potřeby dětí. - školní vzdělávací program formuluje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek MŠ. - při plnění základních cílů vzdělávání a školní vzdělávacího programu MŠ postupuje v souladu s ustanoveními 2, odst. 1 školského zákona, řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními školského zákona a vyhlášky č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 o předškolním vzdělávání. 8.2 Rodiče mají právo: - na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života - po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě - konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy - přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy - zapojit se do práce sdružení rodičů a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí - požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

9 Rodiče jsou informováni o všem, co se v MŠ děje prostřednictvím nástěnek, informačních tabulí v šatnách dětí, na schůzkách rodičů a na třídních schůzkách a také na webových stránkách MŠ V případě dlouhodobé nepřítomnosti dítěte se rodiče telefonicky informují přímo v MŠ o programové nabídce dle opětovného nástupu dítěte do školy. 9. Povinnosti rodičů a zákonných zástupců Zákonní zástupci jsou povinni: - zajistit, aby přihlášené dítě docházelo řádně do MŠ a bylo předáno osobně učitelce do třídy odpovědný zástupce je povinen dítě osobně, tzn. prokazatelně verbálním způsobem, předat pedagogickému pracovníkovi MŠ, případně jinému pověřenému pracovníkovi MŠ. Teprve momentem osobního předání dítěte pedagogickému či jinému pověřenému pracovníkovi mateřská škola a její pracovník přebírá za dítě odpovědnost. Dítě je zpět předáno stejným způsobem, momentem tohoto osobního kontaktu přebírá odpovědný zástupce zpět odpovědnost za dítě a je povinen opustit neprodleně areál MŠ. V případě, že tak neučiní, nese sám zodpovědnost za případnou škodu na zdraví a majetku dítěte či majetku nacházejícího se v areálu MŠ. - nahlásit nepřítomnost dítěte v MŠ - při vyzvedávání dítěte mít vyplněné zmocnění, kde jsou uvedeny pověřené osoby pro vyzvednutí dítěte z MŠ - předat do MŠ pouze dítě zcela zdravé učitelky mohou v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě silně nachlazené nebo s infekční chorobou - zajistit, aby dítě docházelo do MŠ čistě a vhodně upravené - po vyléčení infekčního onemocnění dítě přinést potvrzení od lékaře - nahlásit změny v důležitých osobních údajích dítěte (změna trvalého bydliště, tel. čísla, zdravotní pojišťovny) - na vyzvání ředitelky školy se osobně účastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, porušování provozu MŠ - dodržovat stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim MŠ - řídit se školním řádem MŠ, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni - dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti. 10. Práva dítěte Dítě má právo (vyňato z Úmluvy o právech dítěte): - aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit) - být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny) - na emočně kladné prostřední a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo a pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat a projevovat lásku) - být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí

10 - být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravováno na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem) 11. Povinnosti dítěte - při příchodu do MŠ je dítě povinno si očistit obuv a přejít do šatny, kde se smí zdržovat pouze po dobu převlékání, při přechodu do třídy nebo při odchodu domů. Všechny své věci musí udržovat v pořádku, pěkně uložené ve své přihrádce, která je označena značkou. Při příchodu do třídy by dítě mělo pozdravit a zapojit se do kolektivu, respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem. - děti jsou povinny na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž jsou seznamovány. Dále jsou povinny plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 12. Ochrana a bezpečnost dětí 12.1 Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově (dále jen vzdělávání ) a dále při činnostech, které s tímto přímo souvisejí a při poskytování školských služeb. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základně vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředním, opatření tzv. prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí při vzdělávání, při přesunech dětí a při účasti dětí na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku dětí, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a jejich zdravotnímu stavu. Škola zajistí, aby děti byly poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, seznámeny s konkrétními pokyny k zajištění bezpečnosti a se zásadami bezpečného chování. Poučení dětí provádí škola denně a přiměřeně k věku dítěte. Dokladem o provedeném poučení je záznam o poučení v přehledu výchovné práce, přílohou je osnova poučení. Děti, které nebyly v době poučení přítomny, jsou v nejbližším vhodném termínu poučeny také Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dětí: - za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci (pověření nepedagogičtí pracovníci) školy a to od doby převzetí dětí od jejich zástupců nebo jimi pověřené osoby, až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. - pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zákonným zástupcem dítěte - pedagogický (pověřený nepedagogický) pracovník odpovídá při pobytu děti mimo území MŠ za bezpečnost nejvýše dvaceti smyslově, tělesně i duševně zdravých dětí. - ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (plavání, divadlo, výlety apod.) další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující dozor a bezpečnost dětí (školnice) - koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno. Pedagogický pracovník osobně předem ověří bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezí prostor, kde se děti mohou pohybovat a učiní taková opatření, aby měl přehled o počtu koupajících se dětí ve skupině. Skupina na jednoho pedagogického pracovníka je max. 10 dětí. V průběhu koupání i po jeho skončení pedagogický pracovník kontroluje počet dětí. -výuka plavání probíhá v zařízeních k tomu určených. Ředitelka školy musí při podpisu smlouvy ověřit dodržování hygienických podmínek ze strany zařízení určeného pro výuku

11 plavání, odbornou úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí. Výcvik neplavců je třeba provádět odděleně s odpovídající hloubkou vody ve skupině nejvíce deseti dětí. Pedagogický pracovník musí mít přehled o celém prostoru výuky a všech dětech. Pedagogický pracovník pravidelně provádí v průběhu výuky překontrolování počtu dětí a totéž se provádí při jejím zakončení. Odpovědnost za bezpečnost dětí při výuce plavání nesou pedagogičtí pracovníci, kteří děti na výuku plavání doprovázejí. Za bezpečnost dětí při plavecké výuce, do doby jejich předání instruktorů, jež vedou výuku, odpovídají učitelky MŠ. Doprovázející pedagogický pracovník musí být přítomen po celou dobu výuky. Pokud nemůže být zachován náležitý přehled a dozor nad dětmi, má právo pedagogický pracovník plaveckou výuku přerušit. - v době realizace zájmového kroužku zodpovídá za děti, které se ho účastní, vždy vedoucí zájmového kroužku a to od doby převzetí od učitelky MŠ, do doby jejich předání učitelce MŠ. Učitelka, která má odpolední směnu, dohlíží na průběh zájmového kroužku. - MŠ odpovídá dětem za škodu, která jim vznikla v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci dítěte - úrazem dítěte je úraz, která se stala dítěti při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Děti jsou pojištěny proti úrazu u pojišťovny Kooperativa, a.s.. V případě úrazu rodiče obdrží od ředitelky školy vyplněný formulář k vyřízení pojistné události. Toto pojištění je platné pro všechny akce, které škola pořádá. - úrazem dětí není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět - v oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na oblast šikany a vandalismu (blíže obsah průběžných vzdělávacích cílů) - vchody do budovy MŠ k zajištění bezpečnosti dětí zamyká učitelka příslušného oddělení, a to vždy v době 8,15 12,30 hod. Po vyzvednutí dětí po obědě se budovy opět zamykají a to v době 12,45 15,00 hod. Kdokoli přijde do MŠ v tomto časové rozmezí, musí použít zvonku a vyčkat na příchod zaměstnance školy. V období mimo provoz MŠ je budova zabezpečena elektronickým bezpečnostním zařízením. 13. Péče o zdraví, první pomoc a ošetření Cílem v péči o zdraví dítěte je prospívat fyzickému, psychickému a sociálnímu zdraví, růstu a vývoji dítěte. Dítě je vedeno: - k poznávání své identity ve vztahu k druhým a k okolí tak, že získává pozitivní zkušenosti - k péči o své zdraví, k vývoji zodpovědnosti za své oblékání a každodenní osobní hygienu - k dobrému chování při stolování - k bezpečnému pohybování v blízkém okolí - k vytvoření zdravých životních návyků a postojů - k činnosti ve výchově společenského chování a pravidel společenského styku - k pozitivním vztahům k lidem a nenásilnému chování 13.2 První pomoc při úrazu dítěte: - děti jsou seznamovány opakovaně s tím, že jakékoli zranění neprodleně hlásí učitelce - škola odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením. Rovněž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni všichni zaměstnanci školy včetně dětí. Na vhodných místech (nástěnky v jednotlivých třídách) umístí seznam telefonních čísel zdravotnických zařízení včetně zdravotnických zařízení zajišťujících dopravu raněných, nemocných. O provedených opatřeních informuje ředitelka školy kromě pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy i zákonné zástupce a děti. - škola zajistí doprovod zraněného dítěte do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů.

12 O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce dítěte. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole. - opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu - rozsah vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci při zotavovací akci stanovuje zvláštní právní předpis 14. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Důležitým prvkem ochrany a prevence je výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života vytvořením příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými, mezi pracovníky a zákonnými zástupci. V rámci vzdělávání jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematiky (nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologickému hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování). Škola je povinna oznámit orgánu sociálně právní ochrany dětí skutečnosti nasvědčující o týrání nebo zanedbávání péče rodinné výchovy dítěte. 15. Závěrečná ustanovení Tento školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a zaměstnanci musí být s jeho obsahem prokazatelně seznámeni. Školní řád zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole a prokazatelně informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce dětí. Školní řád byl projednán a schválen na pedagogické a provozní poradě dne: S účinností od Aktualizován, projednán a schválen na provozní a pedagogické poradě dne: S účinností od Aktualizován, projednán a schválen na provozní a pedagogické poradě dne S účinností od Aktualizován, projednán a schválen na provozní a pedagogické poradě dne S účinností od Aktualizován, projednán a schválen na provozní a pedagogické poradě S účinností od Aktualizován, projednán a schválen na provozní a pedagogické poradě S účinností od Hana Novotná, ředitelka MŠ

13

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace Školní řád MŠ Zpracovaný v souladu se zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ Slapy u Tábora Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.

Více

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Předškolní

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy je předpis, který stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou. Obsahuje šest ustanovení, které jsou v souladu s platnými zákony a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Lochovice, příspěvková organizace se sídlem náměstí Republiky 3, Lochovice, okres Beroun ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ivana Eklová, ředitel

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní řád - MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace

Školní řád - MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace Barvířská 38/6, 460 01 Liberec 3 IČO 65635612 Tel./fax: 485 108 790 E-mail: info@zs-barvirska.cz Web: www.zs-barvirska.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Děti jsou přijímány ředitelkou MŠ na základě podání Žádosti o přijetí dítěte. Obec

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola : Nekoř Školní řád MŠ Čj. Účinnost od 1.9.2014 Spisový znak: 3-10 Skartační znak: A 5 Změny: Číslo: 1 Datum: 31.8.2014 změna doplnění Provedla: Vlasta Zářecká ORGANIZACE

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Zpracovala: Schválila: Marta Juklová Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne : 20. 10. 2011 2 Na základě ustanovení 30 zákona

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06

Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06 Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06 OBSAH: 1. Úvod 2. Přijímací řízení 3. Evidence dětí 4. Provoz mateřské školy 4.1 Organizace provozu 4.2 Docházka a omlouvání dětí 5.

Více

Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace: 27. 8.2013

Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace: 27. 8.2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vydává ředitelka Mateřské školy Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, kapacita mateřské školy je

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Obsah: Školní řád mateřské školy Ředitelka mateřské školy Waldorfské školy Příbram mateřské školy, základní školy a střední školy v souladu s 30 odst. 1 a 3zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád MŠ. Mateřská škola Bašt, okres Praha-východ,p. o.

Školní řád MŠ. Mateřská škola Bašt, okres Praha-východ,p. o. Školní řád MŠ Mateřská škola Bašt, okres Praha-východ,p. o. Školní řád byl pracován v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon O předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2015 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257. Školní řád. Mateřské školy U dvou sluníček

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257. Školní řád. Mateřské školy U dvou sluníček Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Školní řád Mateřské školy U dvou sluníček Ředitelka Mateřské školy U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 559/2014/ŘZŠ S.z.: A3-10 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz

Více

Školní řád školní rok 2014 / 2015

Školní řád školní rok 2014 / 2015 Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Školní řád školní rok 2014 / 2015 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Mateřská škola

Více

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Školní řád Svobodné mateřské školy Sluníčko (dle č. 30 zákona č.

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Školní řád Svobodné mateřské školy Sluníčko (dle č. 30 zákona č. Číslo jednací: 6/2013 Školní řád Svobodné mateřské školy Sluníčko (dle č. 30 zákona č. 561/2004) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Subjekt: Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr.M. Horákové 1720 Adresa:

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 1. Přijímací

Více

Školní řád MŠ. Č.j.: 22/2009

Školní řád MŠ. Č.j.: 22/2009 Školní řád MŠ Č.j.: 22/2009 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, č.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 89/2014 Vypracoval: Jitka Štarhová, učitelka mateřské školy Schválil: Mgr.Ilona Lukášková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2014 Směrnice

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

Školní řád pro školní rok 2015/2016

Školní řád pro školní rok 2015/2016 Školní řád pro školní rok 2015/2016 Č.j MŠ-OSV-34/2015 Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, vydala podle zákona 561/2004 Sb. 30 tento školní řád: I. Práva a povinnosti I.1. Práva zákonných

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

Školní řád MŠ. Část první

Školní řád MŠ. Část první Školní řád MŠ Školní řád mateřské školy v Těchoníně vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), 30, odst. 1,

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Masarykově základní a mateřské škole v

Více

ZŠ a MŠ Hladké Životice,přísp. organizace Školní řád Mateřská škola Účinnost od: 1.9.2012. Změny:

ZŠ a MŠ Hladké Životice,přísp. organizace Školní řád Mateřská škola Účinnost od: 1.9.2012. Změny: ZŠ a MŠ Hladké Životice,přísp. organizace Školní řád Mateřská škola Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: S10 Změny: Obsah: 1. Organizace provozu mateřské školy 1.1 Přijímací řízení 1.2 Podrobnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání: Mateřská škola v rámci

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA VYSKYTNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA VYSKYTNÁ Škola: Základní škola a Mateřská škola Vyskytná, okres Pelhřimov Příspěvková organizace, Vyskytná 151, 394 05 Vyskytná IČO: 70989192, číslo účtu: 000-622694369/0800 Školní řád Mateřské školky Vyskytná

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Škola Mateřská škola Kladno Herbenova 1 900 Školní řád MŠ Č.j.: 126/2011 Účinnost, aktualizace : 1.9.2014 Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D Č.j. 3/2009 Platnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 2.1 Skartační

Více

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY Článek 1 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2013

ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2013 Mateřská škola Sportík s.r.o. Adresa: Emy Destinnové 872, 252 64 Velké Přílepy IČ: 24120138 tel: 702036374 / 775571150 email: info@sportikbaby.cz www: www.sportikbaby.cz Vydal :

Více

Školní řád MŠ. I. Organizace provozu mateřské školy. Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10

Školní řád MŠ. I. Organizace provozu mateřské školy. Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10 Školní řád MŠ Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitel Základní a Mateřské školy v Křinci ( dále jen mateřská škola) na základě zákona

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Pardubice Polabiny, Mladých 158 (dále

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 512013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková Pedagogická

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 3, 460 01, příspěvková organizace Školní řád Č.j.: 6/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 3.3 Skartační znak: A 5 Změny: Nahrazuje školní řád z roku

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO Švabinského 7/993,příspěvková organizace Telefon: 596411049, 731440471, 731440473, E:mail:svabinskeho@volny.cz http.:www.mssvabinskeho.cz Věc: Informace pro zákonné zástupce

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: PD 111/ 2013 Vypracoval: Schválil: Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Hana Štětková Hana Štětková

Více

Školní řád školní rok 2015 / 2016

Školní řád školní rok 2015 / 2016 Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Školní řád školní rok 2015 / 2016 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Heřmanice

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Heřmanice ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Heřmanice Školní řád MŠ Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S10 Změny: Adresa školy: Mateřská škola Heřmanice 4. 552 12 Heřmanice nad Labem Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MŠ Rad/377/2013 2014/2015 Vypracovala: Spáčilová Pavla Schválil: Mgr.Milan Král Projednáno na pedagogické radě dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny: ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny: Mateřská škola Malý svět Nade Mží 734/1, 318 00 Plzeň ředitelka školy: Mgr. Vlasta Willová telefon: 731 980 722

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Bc. Iva Malatová, vedoucí učitelka mateřské školy, Ilona Kašová, učitelka mateřské školy Schválil: 30.8.20132, Mgr. Zuzana Houdková, ředitel školy Projednáno: 30.

Více

Školní řád. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Provoz a organizace mateřské školy

Školní řád. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Provoz a organizace mateřské školy Školní řád Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20 Vydal a schválil: Mgr. Šárka Fišerová, ředitelka školy Č.j. Platnost ode dne: 31.8. 2014 Účinnost ode dne: 1.9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: Změny:

Více

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád MŠ Hudlice Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice Školní řád Mateřské školy Chvalkovice Školní řád Mateřské školy Chvalkovice Je zpracován v souladu se Zákonem

Více

podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí.

podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí. Školní řád MŠ Hladké Životice Č.j.:02/015 Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: Skartační znak: S10 Změny: Identifikační údaje školy: ZŠ a MŠ Hladké Životice, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Dubné

Základní škola a Mateřská škola Dubné Základní škola a Mateřská škola Dubné ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Schválil PhDr. Václav Meškan, ředitel školy Na provozní poradě projednáno dne Směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2013 Ředitel základní a mateřské školy,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod Odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitel Mateřské školy

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Školní řád. Budova školy je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána a opatřena telefonickým zařízením na odemykání školy.

Školní řád. Budova školy je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána a opatřena telefonickým zařízením na odemykání školy. Školní řád Školní řád je určen pro děti, zákonné zástupce dětí a pro zaměstnance Mateřské školy Petroupim. Informace o MŠ : Adresa : Mateřská škola Petroupim Petroupim 49, p. Benešov 256 01 Telefon : 317

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

D) Školní řád mateřské školy (součást Školního řádu Základní školy a mateřské školy Liběšice, okres Louny, příspěvkové organizace)

D) Školní řád mateřské školy (součást Školního řádu Základní školy a mateřské školy Liběšice, okres Louny, příspěvkové organizace) D) Školní řád mateřské školy (součást Školního řádu Základní školy a mateřské školy Liběšice, okres Louny, příspěvkové organizace) Školní řád mateřské školy je vytvářen v souladu se: zákonem č. 531/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093. Školní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093. Školní řád upravuje ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní řád MŠ Č.j.:2/2012 Účinnost od: 1. 1. -2012 Spisový znak: 1 SM Změny: Skartační znak: S10 Obsah školního řádu je vymezen zákonem

Více

VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY DOUBRAVKY, příspěvkové organizace

VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY DOUBRAVKY, příspěvkové organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DOUBRAVKA Doubravčice 232, VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY DOUBRAVKY, příspěvkové organizace Školní řád MŠ Č.j.: D/46/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2.1 Skartační znak: S5 Změny:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice

Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č.

Více

Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 ŠKOLNÍ ŘÁD. Zřizovatel: město Strakonice. ředitelka mateřské školy Strakonice: Miloslava Vozábalová

Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 ŠKOLNÍ ŘÁD. Zřizovatel: město Strakonice. ředitelka mateřské školy Strakonice: Miloslava Vozábalová Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 ŠKOLNÍ ŘÁD odloučená pracoviště: Holečkova 413, Školní 80, Spojařů 1260, Stavbařů 213 Zřizovatel: město Strakonice ředitelka mateřské školy Strakonice: Miloslava

Více

Školní řád. Projednán na pedagogické poradě dne 30.8.2006 se schválenou platností od 1.9.2006 Čj.: 141/06

Školní řád. Projednán na pedagogické poradě dne 30.8.2006 se schválenou platností od 1.9.2006 Čj.: 141/06 Školní řád Projednán na pedagogické poradě dne 30.8.2006 se schválenou platností od 1.9.2006 Čj.: 141/06 Spisový znak: 2 Aktualizace provedena dne 31.8.2012 Čj.:117/12... ředitelka školy V Čechticích dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 20 Školní řád MŠ Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.9.2012 Platnost ukončena dne: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád Mateřské školy Třebnouševes

Školní řád Mateřské školy Třebnouševes Školní řád Mateřské školy Třebnouševes ŠKOLA: Mateřská škola Třebnouševes ÚČINNOST OD: 1.9.2012 I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

I. Přijímací řízení. II. Platby ve školní družině) Úplata za předškolní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2012

I. Přijímací řízení. II. Platby ve školní družině) Úplata za předškolní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2012 Mateřská škola Doksy Pražská 836 příspěvková organizace Vnitřní řád školní družiny Č.j.: MŠ/137/2013 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.6 Skartační znak: S5 Změny:2009, 2011, 2012 Zodpovídá: Bc. Ivana

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Organizační řád školy ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 194Z/2013 Vypracoval: Vydal: Bc. Ivana Bláhová Pedagogická rada projednala

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Štefcova 1092, Hradec Králové Mateřská škola Mrštíkova 752 a Mateřská škola Štefcova 1128 Školní řád mateřské školy Č.j.: STEFC/469/2014 Vydáno: 25. 8. 2014 Účinnost: od

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

Mateřská škola Hustopče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace

Mateřská škola Hustopče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní řád Mateřská škola Hustopče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní řád byl zpracovaný v souladu se zákonem 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou 14/2005 a 43/2006

Více

telefon 380 422 800, IČ: 60650419, č.ú.: 4094530237/0100 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy

telefon 380 422 800, IČ: 60650419, č.ú.: 4094530237/0100 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy MATEŘSKÁ ŠKOLA U PARKU, Plánkova 353, 386 01 Strakonice telefon 380 422 800, IČ: 60650419, č.ú.: 4094530237/0100 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení O přijetí dítěte k předškolnímu

Více