Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení"

Transkript

1 Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon ) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vydává tento ŠKOLNÍ ŘÁD: ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Přijímací řízení 1.1 Zápis dětí do mateřské školy (dále jen MŠ ) stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Určí místo, termín a dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok - zpravidla v měsících únor nebo březen. Veřejnost je informována prostřednictvím nástěnek ve vestibulech MŠ, veřejných nástěnek v obci, místního měsíčníku Odraz a webových stránek školy. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku na místa odhlášených dětí daného školního roku. 1.2 Dítě do MŠ přijímá ředitelka školy na základě podané žádosti rodičů, popřípadě stanoví zkušební dobu pobytu dítěte v MŠ, která je maximálně 3 měsíce. Žádost o přijetí rodič obdrží v rámci dne otevřených dveří v MŠ a vyplněnou ji odevzdá při samotném přijímacím řízení. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 1.3 Na základě vyplněné Žádosti o přijetí vydá do vlastních rukou nebo zašle poštou ředitelka školy zákonným zástupcům dítěte tzv. Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Přílohou tohoto rozhodnutí je i pozvánka na první informační schůzku rodičů, kde

2 dostanou informace o provozu MŠ, domluví si zde i průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do MŠ a obdrží Evidenční list dítěte k vyplnění. 1.4 K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze toto dítě přijmout z důvodu malé kapacity, zajistí městský úřad trvalého bydliště dítěte zařazení do jiné MŠ. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra příslušného zaměření. Pokud počet přihlášených dětí překročí kapacitu MŠ, rozhodne ředitelka školy o jejich přijetí podle kritérií pro přijímací řízení. 1.5 Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ. Zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v MŠ. 1.6 V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka pobytu dítěte v MŠ (týká se pouze dětí docházejících do MŠ max. 4 hodiny denně), nastupuje dítě do MŠ v 8, 15 a odchází ve 12, Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutné toto dohodnout s ředitelkou MŠ. 1.8 Ředitelka MŠ může po předchozím písemném oznámení ukončit docházku dítěte do MŠ (dle 35 školského zákona) tehdy, když: - se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání nepřetržitě po dobu delší než dva týdny - zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ - v průběhu zkušebního pobytu dítěte toto doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a zároveň nedohodne s ředitelkou MŠ nebo vedoucí školní jídelny jiný termín úhrady. 2. Platby v MŠ 2.1 Úplata za předškolní vzdělávání V souladu s ustanovením 34 a 123 novely školského zákona 472/2011 Sb. a vyhlášky 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 o předškolním vzdělávání a vnitřní směrnicí číslo 7/2013: - úplata dětí za předškolní vzdělávání je stanovena na 500,- Kč měsíčně pro dané období (vnitřní směrnice č. 7/2013) - úplata za předškolní vzdělávání pro děti s omezenou docházkou (na 4 hodiny denně) je stanovena na 330,- Kč - osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, které o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, 6, odst. 3) - rodiče, kterých se týká osvobození, podají v MŠ žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku - o osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka MŠ (školský zákon, 164, odst. a) - pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než pět vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která

3 nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené pro příslušné období odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ - rodiče, kterých se týká snížení úplaty, si podají v MŠ žádost o snížení na příslušném formuláři - o snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy (školský zákon, 164, odst. a). Úplatu za předškolní vzdělávání je možné hradit: - bankovním převodem na účet MŠ splatno do 10. dne daného měsíce - hotově v rámci pokladních hodin v kanceláři MŠ splatno do 5. dne daného měsíce - po dobu hlavních prázdnin pouze v hotovosti v kanceláři MŠ Přeplatky se vracejí na účet rodičů v měsíci červenci daného školního roku. Přednostně a bezúplatně bude přijato předškolní dítě, včetně dětí s odloženou školní docházkou. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením. Dobu bezúplatnosti je nutné posuzovat u každého zvlášť, přičemž se jedná o 12 kalendářních měsíců bez ohledu na to, zda uplynou v jednom školním roce či nikoliv. Vzhledem k tomu, že novela zákona 471/2011 Sb. neobsahuje pro tento případ přechodná ustanovení, je uvedený 123 v novelizovaném znění účinný již od a vztahuje se na všechny děti v posledním ročníku mateřské školy. 2.2 Úplata za školní stravování: - úplatu za školní stravování dětí projednává zákonný zástupce s vedoucí ŠJ při MŠ Výše stravného na jedno dítě a jeden den je stanoveno: Svačina 9,- Kč Oběd 20,- Kč Svačina 9,- Kč V případě polodenní docházky: Svačina 9,- Kč Oběd 20,- Kč Stravné je možné hradit: - bankovním převodem na účet MŠ splatno do 10. dne daného kalendářního měsíce - hotově v rámci pokladních hodin v kanceláři MŠ splatno do 5. dne daného měsíce - po dobu hlavních prázdnin pouze v hotovosti v kanceláři MŠ 2.3 Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v MŠ je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být i důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ ( 35, ost. 1, písm. d, zákon č. 561/2004 Sb.) Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně a po předchozí dohodě.

4 3. Evidence dítěte 3.1 Při nástupu dítěte do MŠ předají zákonní zástupci třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém musí být vyplněno jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovna, dále jména a příjmení zákonných zástupců, jejich zaměstnání, další děti, telefonické spojení. 3.2 Zdravotní stav dítěte a pravidelné očkování potvrdí do Evidenčního listu dítěte dětský lékař a to před nástupem do MŠ. 3.3 Rodiče jsou povinni neprodleně nahlásit škole každou změnu výše uvedených údajů zejména změnu trvalého bydliště, zdravotní pojišťovny, telefonu apod. 3.4 Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřeby MŠ, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a dále pro uplatnění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 4. Provoz MŠ 4.1 MŠ má právní subjektivitu, má pět smíšené třídy (věk zpravidla od 3 do 6-ti let) a má vypracovaný svůj školní řád, jehož přílohou je organizační uspořádání školy a informace pro rodiče. 4.2 Provoz MŠ je od 6,30 hod do 16,30 hod včetně provozu o hlavních prázdninách. 4.3 Provoz MŠ je přerušen mezi vánočními svátky na dobu dvou až šesti dnů a také v měsících červenci a srpnu. Přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka MŠ zákonnému zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem. Na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané ředitelce MŠ (nejpozději 30 dnů před přerušením provozu) zabezpečí ředitelka MŠ ve spolupráci se zřizovatelem pobyt dítěte v jiné MŠ. Pokud toto není možné, vydá zástupci dítěte potvrzení o omezení nebo přerušení provozu MŠ. 4.4 Příchod dětí do MŠ: od 6,30 8,15 hod. vzhledem k organizaci dne a v zájmu svých dětí (hra, cvičení, řízené činnosti) děti přivádějte do 8, 15 hod. Poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Pozdější příchody veškeré činnosti narušují. Pro případy dětí, jimž je docházka omezena nejvýše na čtyři hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, je stanovena docházka 8,15 12,15 hod. Po předchozí dohodě ve vyjímečných případech lze přivést dítě do MŠ kdykoli dle potřeby rodiny, dítě ale musí být předem nahlášeno na stravování. Při příchodu do MŠ po 8.15 hodině ZVOŇTE!! 4.5 Po příchodu se děti převléknou v šatně. Za bezpečnost dětí a pořádek při převlékání ručí rodiče. Oděvy a obuv na přezutí se odkládají do značených poliček. Rodič je povinen předat dítě osobně učitelce a má povinnost nahlásit jakékoliv změny v chování nebo ve zdravotním stavu dítěte (rýma, kašel, bolest břicha, hlavy apod.). Teprve potom může rodič opustit MŠ. Rodiče dále mají povinnost neprodleně nahlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení případného infekčního onemocnění přijímáme dítě do MŠ s potvrzením lékaře v zájmu zdraví ostatních dětí. Onemocní-li dítě během dne v MŠ, jsou rodiče okamžitě telefonicky kontaktováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. 4.6 Do kolektivu může být přijato pouze dítě zcela zdravé. Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti se silným nachlazením či jinými infekčními onemocněními. Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

5 4.7 Pokud bude dítě z MŠ vyzvedávat jiný než zákonný zástupce, je třeba předložit formulář zmocnění, který obdržíte u své učitelky. Toto zmocnění platí na dobu určitou daný školní rok. Odchod dětí domů vzhledem ke klidnému průběhu oběda (svačiny) a k zabezpečení budovy probíhá v době 12,30 12,45 hod, odpoledne potom 15,00-16,30 hod. Prosíme o dodržování těchto časů. Učitelky odpovídají za děti do doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo jejich zástupcům předají. 4.8 Při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně adaptační režim. V průběhu školního roku se mohou rodiče s ředitelkou školy a třídními učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu. Děti nastupující na začátku školního roku mají adaptační režim v průběhu prvních týdnů měsíce září. 4.9 Rodiče jsou povinni oznámit škole telefonicky nebo formou SMS předem známou nepřítomnost dítěte. Toto je nutné oznámit nejlépe den předem, nejpozději však do 8, 00 hod. ráno. Při neomluvené absenci delší než 14 dnů může být dítěti ukončena docházka do MŠ Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ Informace o připravovaných akcích MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí a webových stránkách školy. Doporučujeme proto rodičům tyto nástěnky a webové stránky pečlivě sledovat Stížnosti, oznámení a podněty k práci v MŠ je možno doručit do poštovní schránky nebo osobně ředitelce školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům Dítě v MŠ potřebuje - sportovní oblečení na školní zahradu, v létě kšiltovku nebo klobouk - přezůvky - pyžamo - zástěrku, lehké hrací kalhoty, náhradní oblečení a spodní prádlo - pláštěnku a holínky Děti musí mít své věci označené, popř. podepsané. Za cennosti a donesené hračky MŠ NERUČÍ!!! 4.14 Konzultační hodiny v MŠ - konzultační hodiny ředitelky v MŠ probíhají každou lichou středu od 16, 30-17, 30 hod. Po dohodě lze domluvit schůzku se všemi zaměstnanci v budově MŠ Pokud dítě zůstane v MŠ po ukončení provozu, tj. po 16, 30 hod. nevyzvednuté, učitelka se pokusí spojit se zákonnými zástupci dítěte telefonicky. Pozdní příchod zákonného zástupce je však evidován a opakované pozdní příchody jsou považovány za hrubé porušení Školního řádu a v konečném důsledku mohou být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ. V případě, že se nepodaří telefonicky spojit se zákonným zástupcem dítěte, je učitelka povinna kontaktovat policii ČR a za přítomnosti sociální pracovnice MŠ pro Prahu západ je dítě převezeno do speciálního pracoviště. 5. Organizace provozu MŠ Provoz MŠ každý všední den 6, 30-16, 30 hod Provoz 1. třídy je 6, 30 16, 30, provoz 2. třídy je 6, 30 16, 00, provoz 3. třídy je od 6, 30 12, 20 a provoz 4. třídy je stanoven 6, 30-16, 30 hod, provoz 5. třídy 6, Ve zbývající době budou třídy spojeny. (2. třída se spojuje s 1. třídou, děti ze 3. třídy budou na dobu odpočinku rozděleny do 1., 2. a 4. třídy skupinky budou stanoveny pevně na celý školní rok. V době spojení tříd jsou v provozu pouze šatny 1. a 4. třídy).

6 Přesnídávka: 1. třída 8, 45 hod 2. třída 8, 45 hod 3. třída 9, 00 hod 4. třída 9, 00 hod 5. třída 9, 00 hod Ve spolupráci s rodiči učitelka získá informace o vydatnosti snídaně jednotlivých dětí a přizpůsobí tomu nabídku ranní svačiny. Dopolední programová část: 1. třída 9, 00 9, 45 hod 2. třída 9, 00 9, 45 hod 3. třída 9, 15 10, 00 hod 4. třída 9, 15 10, 00 hod 5. třída 9, 15-10, 00 hod Tyto časy jsou pouze orientační, lze je přizpůsobovat momentálním potřebám dětí, zájmu dětí o danou činnost, počasí apod. Pobyt venku: - délka pobytu je závislá na ročním období. V zimních měsících je nutné sledovat hlášení o stavu ovzduší (webové stránky Českého hydrometeorologického ústavu). Učitelky určují a odpovídají za maximální možnou délku pobytu dětí venku a jeho účinné využití pro rozvoj tělesných i rozumových schopností dětí. Dbají důsledně na bezpečnost a ochranu zdraví všech dětí. Oběd: 1. třída 11, 45 hod 2. třída 11, 45 hod 3. třída 12, 00 hod 4. třída 12, 00 hod 5. třída 12, 00 hod Předškolní děti užívají k jídlu příbor od začátku školního roku, střední věková skupina postupně od 2. pololetí. Učitelky dbají na pěstování a upevňování všech kulturních a hygienických návyků souvisejících s jídlem. Po obědě učitelky nabízejí dětem jen klidné hry a zábavy. Nejpozději ve 13, 00 hod odcházejí všechny děti k odpolednímu odpočinku, přičemž délku spánku nebo odpočinku přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí. Děti, které neusnou, postupně vstávají a je jim nabízena různá vhodná činnost. Předškolní děti po dohodě s rodiči po obědě již nespí, ale pouze podle individuální potřeby odpočívají. Při odpočinku poslouchají vhodné literární texty, po něm se učí relaxační cviky (např. jóga nebo cvičení na balančních míčích) a účastní se odpoledních aktivit zaměřených na rozvoj osobních vlastností, dovedností a pracovních návyků významných pro zvládnutí role školáka. Odpolední svačina: 1. třída 14, 45 hod 2. třída 14, 45 hod 3. a 4. třída 15, 00 hod 5. třída 15, 00 hod

7 6. Organizace školního stravování 6.1 Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování - školní stravování v MŠ zabezpečuje školní jídelna v oddělené části MŠ. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen vyhláška o školním stravování ) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. - připravená jídla jsou přepravována do jednotlivých tříd MŠ, kde probíhá vlastní stravování dětí - dítě přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ má právo odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Školní jídelna zajišťuje i celodenní přísun tekutin, které děti během svého pobytu v MŠ využívají v rámci pitného režimu (pitné kouty jsou průběžně doplňovány) - pokud je zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v MŠ než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v MŠ. - všechna jídla připravovaná školní kuchyní pro děti musí být konzumována v prostorách MŠ k tomu určených (viz vyhláška o školním stravování). Výjimkou jsou akce pořádané školou mimo objekt MŠ. 6.2 Stravovací režim MŠ V průběhu denního pobytu v MŠ se děti stravují podle následujícího stravovacího režimu: Přesnídávka: 1. třída 8, 45 hod 2. třída 8, 45 hod 3. třída 9, 00 hod 4. třída 9, 00 hod 5. třída 9, 00 hod Oběd: 1. třída 11, 45 hod 2. třída 11, 45 hod 3. třída 12, 00 hod 4. třída 12, 00 hod 5. třída 12, 00 hod Odpolední svačina: 1. třída 14, 45 hod 2. třída 14, 45 hod 3. a 4. třída 15, 00 hod 5. třída hod V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v MŠ k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy apod.), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů. Děti nápoje využívají v průběhu celého pobytu v MŠ v samoobslužném režimu dle vlastního pocitu žízně.

8 6.3 Odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v MŠ - při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu předem známé nepřítomnosti dle bodu 4.9 tohoto řádu zajistí MŠ automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny. - pokud nepřítomnost dítěte nebyla předem známa, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout oběd ve školní jídelně a to v době od 11,30 11,45 hod. 7. Zacházení s majetkem 7.1 Chování dětí při zacházení s majetkem MŠ v rámci vzdělávání - po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a aby nepoškozovaly ostatní majetek MŠ. 7.2 Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem MŠ při jejich pobytu v MŠ - zákonní zástupci pobývají v MŠ jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte a pro předání dítěte pedagogickému pracovníkovi MŠ. Dále pak při převzetí dítěte a jeho převlečení zpět do šatů, v kterých přišlo do MŠ, popř. po dobu jednání s vedoucí školní jídelny. Výjimku tvoří pobyt zákonných zástupců ve třídě při tzv. adaptaci dítěte. - po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ. Pokud zjistí poškození majetku MŠ, jsou povinni toto neprodleně nahlásit pedagogickému pracovníku školy. 8. Práva rodičů a zákonných zástupců 8.1 Základní cíle předškolní výchovy a vzdělávání, školní vzdělávací program MŠ - MŠ zabezpečuje předškolní vzdělávání uspokojováním přirozených potřeb dítěte zaměřené na základy celoživotního vzdělávání. Rozvoj jeho osobnosti probíhá při spolupráci rodiny a MŠ. - MŠ pracuje dle svého Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání podporujícího zdraví a etiku se zaměřením na základy učení, postojů a hodnot životně důležitých pro člověka. Každá třída v MŠ má svůj denní program, který je natolik pružný, aby mohl reagovat na aktuální změny a potřeby dětí. - školní vzdělávací program formuluje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek MŠ. - při plnění základních cílů vzdělávání a školní vzdělávacího programu MŠ postupuje v souladu s ustanoveními 2, odst. 1 školského zákona, řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními školského zákona a vyhlášky č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 o předškolním vzdělávání. 8.2 Rodiče mají právo: - na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života - po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě - konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy - přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy - zapojit se do práce sdružení rodičů a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí - požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

9 Rodiče jsou informováni o všem, co se v MŠ děje prostřednictvím nástěnek, informačních tabulí v šatnách dětí, na schůzkách rodičů a na třídních schůzkách a také na webových stránkách MŠ V případě dlouhodobé nepřítomnosti dítěte se rodiče telefonicky informují přímo v MŠ o programové nabídce dle opětovného nástupu dítěte do školy. 9. Povinnosti rodičů a zákonných zástupců Zákonní zástupci jsou povinni: - zajistit, aby přihlášené dítě docházelo řádně do MŠ a bylo předáno osobně učitelce do třídy odpovědný zástupce je povinen dítě osobně, tzn. prokazatelně verbálním způsobem, předat pedagogickému pracovníkovi MŠ, případně jinému pověřenému pracovníkovi MŠ. Teprve momentem osobního předání dítěte pedagogickému či jinému pověřenému pracovníkovi mateřská škola a její pracovník přebírá za dítě odpovědnost. Dítě je zpět předáno stejným způsobem, momentem tohoto osobního kontaktu přebírá odpovědný zástupce zpět odpovědnost za dítě a je povinen opustit neprodleně areál MŠ. V případě, že tak neučiní, nese sám zodpovědnost za případnou škodu na zdraví a majetku dítěte či majetku nacházejícího se v areálu MŠ. - nahlásit nepřítomnost dítěte v MŠ - při vyzvedávání dítěte mít vyplněné zmocnění, kde jsou uvedeny pověřené osoby pro vyzvednutí dítěte z MŠ - předat do MŠ pouze dítě zcela zdravé učitelky mohou v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě silně nachlazené nebo s infekční chorobou - zajistit, aby dítě docházelo do MŠ čistě a vhodně upravené - po vyléčení infekčního onemocnění dítě přinést potvrzení od lékaře - nahlásit změny v důležitých osobních údajích dítěte (změna trvalého bydliště, tel. čísla, zdravotní pojišťovny) - na vyzvání ředitelky školy se osobně účastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, porušování provozu MŠ - dodržovat stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim MŠ - řídit se školním řádem MŠ, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni - dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti. 10. Práva dítěte Dítě má právo (vyňato z Úmluvy o právech dítěte): - aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit) - být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny) - na emočně kladné prostřední a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo a pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat a projevovat lásku) - být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí

10 - být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravováno na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem) 11. Povinnosti dítěte - při příchodu do MŠ je dítě povinno si očistit obuv a přejít do šatny, kde se smí zdržovat pouze po dobu převlékání, při přechodu do třídy nebo při odchodu domů. Všechny své věci musí udržovat v pořádku, pěkně uložené ve své přihrádce, která je označena značkou. Při příchodu do třídy by dítě mělo pozdravit a zapojit se do kolektivu, respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem. - děti jsou povinny na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž jsou seznamovány. Dále jsou povinny plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 12. Ochrana a bezpečnost dětí 12.1 Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově (dále jen vzdělávání ) a dále při činnostech, které s tímto přímo souvisejí a při poskytování školských služeb. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základně vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředním, opatření tzv. prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí při vzdělávání, při přesunech dětí a při účasti dětí na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku dětí, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a jejich zdravotnímu stavu. Škola zajistí, aby děti byly poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, seznámeny s konkrétními pokyny k zajištění bezpečnosti a se zásadami bezpečného chování. Poučení dětí provádí škola denně a přiměřeně k věku dítěte. Dokladem o provedeném poučení je záznam o poučení v přehledu výchovné práce, přílohou je osnova poučení. Děti, které nebyly v době poučení přítomny, jsou v nejbližším vhodném termínu poučeny také Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dětí: - za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci (pověření nepedagogičtí pracovníci) školy a to od doby převzetí dětí od jejich zástupců nebo jimi pověřené osoby, až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. - pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zákonným zástupcem dítěte - pedagogický (pověřený nepedagogický) pracovník odpovídá při pobytu děti mimo území MŠ za bezpečnost nejvýše dvaceti smyslově, tělesně i duševně zdravých dětí. - ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (plavání, divadlo, výlety apod.) další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující dozor a bezpečnost dětí (školnice) - koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno. Pedagogický pracovník osobně předem ověří bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezí prostor, kde se děti mohou pohybovat a učiní taková opatření, aby měl přehled o počtu koupajících se dětí ve skupině. Skupina na jednoho pedagogického pracovníka je max. 10 dětí. V průběhu koupání i po jeho skončení pedagogický pracovník kontroluje počet dětí. -výuka plavání probíhá v zařízeních k tomu určených. Ředitelka školy musí při podpisu smlouvy ověřit dodržování hygienických podmínek ze strany zařízení určeného pro výuku

11 plavání, odbornou úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí. Výcvik neplavců je třeba provádět odděleně s odpovídající hloubkou vody ve skupině nejvíce deseti dětí. Pedagogický pracovník musí mít přehled o celém prostoru výuky a všech dětech. Pedagogický pracovník pravidelně provádí v průběhu výuky překontrolování počtu dětí a totéž se provádí při jejím zakončení. Odpovědnost za bezpečnost dětí při výuce plavání nesou pedagogičtí pracovníci, kteří děti na výuku plavání doprovázejí. Za bezpečnost dětí při plavecké výuce, do doby jejich předání instruktorů, jež vedou výuku, odpovídají učitelky MŠ. Doprovázející pedagogický pracovník musí být přítomen po celou dobu výuky. Pokud nemůže být zachován náležitý přehled a dozor nad dětmi, má právo pedagogický pracovník plaveckou výuku přerušit. - v době realizace zájmového kroužku zodpovídá za děti, které se ho účastní, vždy vedoucí zájmového kroužku a to od doby převzetí od učitelky MŠ, do doby jejich předání učitelce MŠ. Učitelka, která má odpolední směnu, dohlíží na průběh zájmového kroužku. - MŠ odpovídá dětem za škodu, která jim vznikla v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci dítěte - úrazem dítěte je úraz, která se stala dítěti při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Děti jsou pojištěny proti úrazu u pojišťovny Kooperativa, a.s.. V případě úrazu rodiče obdrží od ředitelky školy vyplněný formulář k vyřízení pojistné události. Toto pojištění je platné pro všechny akce, které škola pořádá. - úrazem dětí není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět - v oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na oblast šikany a vandalismu (blíže obsah průběžných vzdělávacích cílů) - vchody do budovy MŠ k zajištění bezpečnosti dětí zamyká učitelka příslušného oddělení, a to vždy v době 8,15 12,30 hod. Po vyzvednutí dětí po obědě se budovy opět zamykají a to v době 12,45 15,00 hod. Kdokoli přijde do MŠ v tomto časové rozmezí, musí použít zvonku a vyčkat na příchod zaměstnance školy. V období mimo provoz MŠ je budova zabezpečena elektronickým bezpečnostním zařízením. 13. Péče o zdraví, první pomoc a ošetření Cílem v péči o zdraví dítěte je prospívat fyzickému, psychickému a sociálnímu zdraví, růstu a vývoji dítěte. Dítě je vedeno: - k poznávání své identity ve vztahu k druhým a k okolí tak, že získává pozitivní zkušenosti - k péči o své zdraví, k vývoji zodpovědnosti za své oblékání a každodenní osobní hygienu - k dobrému chování při stolování - k bezpečnému pohybování v blízkém okolí - k vytvoření zdravých životních návyků a postojů - k činnosti ve výchově společenského chování a pravidel společenského styku - k pozitivním vztahům k lidem a nenásilnému chování 13.2 První pomoc při úrazu dítěte: - děti jsou seznamovány opakovaně s tím, že jakékoli zranění neprodleně hlásí učitelce - škola odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením. Rovněž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni všichni zaměstnanci školy včetně dětí. Na vhodných místech (nástěnky v jednotlivých třídách) umístí seznam telefonních čísel zdravotnických zařízení včetně zdravotnických zařízení zajišťujících dopravu raněných, nemocných. O provedených opatřeních informuje ředitelka školy kromě pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy i zákonné zástupce a děti. - škola zajistí doprovod zraněného dítěte do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů.

12 O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce dítěte. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole. - opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu - rozsah vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci při zotavovací akci stanovuje zvláštní právní předpis 14. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Důležitým prvkem ochrany a prevence je výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života vytvořením příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými, mezi pracovníky a zákonnými zástupci. V rámci vzdělávání jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematiky (nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologickému hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování). Škola je povinna oznámit orgánu sociálně právní ochrany dětí skutečnosti nasvědčující o týrání nebo zanedbávání péče rodinné výchovy dítěte. 15. Závěrečná ustanovení Tento školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a zaměstnanci musí být s jeho obsahem prokazatelně seznámeni. Školní řád zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole a prokazatelně informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce dětí. Školní řád byl projednán a schválen na pedagogické a provozní poradě dne: S účinností od Aktualizován, projednán a schválen na provozní a pedagogické poradě dne: S účinností od Aktualizován, projednán a schválen na provozní a pedagogické poradě dne S účinností od Aktualizován, projednán a schválen na provozní a pedagogické poradě dne S účinností od Aktualizován, projednán a schválen na provozní a pedagogické poradě S účinností od Aktualizován, projednán a schválen na provozní a pedagogické poradě S účinností od Hana Novotná, ředitelka MŠ

13

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace IČO: 72745266 Odloučené pracoviště: MŠ Školní 518 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka mateřské školy v souladu s 30 Zákona č. 561/2004

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Školní řád Mateřské školy Sokolnice

Školní řád Mateřské školy Sokolnice 1) Ředitelka Mateřské školy Sokolnice vydala Školní řád Mateřské školy Sokolnice Mateřská škola Sokolnice, příspěvková organizace okres Brno- venkov Zahradní 494 Sokolnice 664 52 Číslo jednací: 105/15

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o I. Základní ustanovení Řád Mateřské školy Kometka ( dále jen MŠ ) upravuje organizaci, provoz, práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí,rodičů, zaměstnanců)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více