OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKT KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKT KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKT KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ (dále jen ING Fondy podmínky ) Tyto Obchodní podmínky pro produkt kolektivního investování ING Fondy (dále jen ING Fondy podmínky ) upravují právní vztahy mezi ING Bank N.V., akciovou společností, založenou podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí a registrovanou v Obchodním rejstříku Obchodní a Průmyslové komory v Amsterdamu, pod číslem spisu , jednající prostřednictvím své pražské pobočky ING Bank N.V., organizační složky, se sídlem Nádražní 344/25, Praha 5, IČO: , zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 7930, a Klientem při poskytování produktu ING Fondy. Tyto ING Fondy podmínky jsou dle 273, odstavce 1 Obchodního zákoníku neoddělitelnou součástí Komisionářské smlouvy. Pojmy, které nejsou defi novány v těchto ING Fondy podmínkách, mají význam uvedený ve Smlouvě nebo v Podmínkách, pokud z kontextu nevyplývá jinak. 1. Výklad pojmů Pro účely těchto ING Fondy podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány, jak následuje: 1.1 Banka znamená Komisionáře. 1.2 Bankovní účet znamená účet Banky uvedený v platném a účinném ING Fondy sazebníku a/nebo ING dividendovém sazebníku, určený k zasílání peněžních prostředků k Nákupu Cenných papírů a Nákupu Cenných papírů Investiční strategie. 1.3 Cena Cenného papíru znamená cenu Cenného papíru použitou v Obchodní den. Ceny jsou uveřejňovány na Internetové stránce Banky. 1.4 Cenné papíry znamenají cenné papíry příslušného Fondu. Cennými papíry se rozumí nejen celé jednotky, ale i jejich zlomky, maximálně však tisíciny. 1.5 Cílový Fond znamená Fond, jehož Cenné papíry budou nakoupeny za peněžní prostředky získané Prodejem Cenných papírů Výchozího Fondu. 1.6 Čistá investovaná částka je Investice zmenšená o Zůstatek, který případně zůstane po nakoupení Cenných papírů daného Fondu nebo Podkladového Fondu. 1.7 Den Obchodu znamená Obchodní den, v němž byl uskutečněn úkon, ke kterému směřoval Pokyn k Obchodu. 1.8 Distributor znamená subjekt jiný než Banka nabízející některé nebo všechny Cenné papíry. 1.9 Doba určená pro přijetí Pokynů znamená čas určený Bankou v Pracovní den, do jehož skončení se pokyn podle bodu 1.29 ING Fondy podmínek pokládá za přijatý v den jeho doručení. Pokyn podle bodu 1.29 ING Fondy podmínek doručený Bance po Době určené pro přijetí Pokynů se bude považovat za přijatý následující Pracovní den. Dobou určenou pro přijetí Pokynů se rozumí 13:00 hodin. Při zadávání Pokynu k Nákupu je nutné vzít v úvahu dobu nezbytnou pro převod prostředků určených k nákupu mezi účtem, z něhož jsou poukazovány, a Bankovním účtem. Banka může Dobu určenou pro přijetí Pokynů kdykoli změnit oznámením uveřejněným na Internetové stránce Banky Emitent znamená zahraniční investiční společnost nebo jiný zahraniční subjekt kolektivního investování, jehož cenné papíry jsou veřejně nabízeny na území České republiky. Prospekt Emitenta je zveřejněný na Internetové stránce Banky Fond znamená podfond vytvořený Emitentem a uvedený v ING Fondy sazebníku a/nebo ING dividendovém sazebníku Hromadná objednávka znamená souhrnnou instrukci Banky Emitentovi nebo osobě jím určené, aby uskutečnila úkony, směřující k provedení Pokynů k Obchodu, které jsou obsahem této instrukce Investice znamená Investovanou částku Fondu, která bude po odečtení Poplatku a přičtení případného Zůstatku vedeného pro tento daný Fond zahrnuta jako Obchod do Hromadné objednávky. Po Nákupu Cenných papírů z ní vznikne Čistá investovaná částka. Případná nepoužitá část Investice bude evidována jako Zůstatek pro další Obchod. Investice rovněž znamená Investovanou částku Investiční strategie, která bude po odečtení Poplatku, rozpočítání podle procentuálního poměru mezi jednotlivé Podkladové Fondy, které jsou její součástí, a po uskutečnění případné měnové konverze a připočítání případných Zůstatků vedených pro jednotlivé Podkladové Fondy zahrnuta jako Obchod do Hromadné objednávky. Po Nákupu Cenných Papírů Investiční strategie vznikne Čistá Investovaná částka. Případná nepoužitá část Investice bude evidována jako Zůstatek pro další Obchod Investiční strategie znamená Podkladový Fond nebo seskupení více Podkladových Fondů podle Bankou určeného procentuálního poměru uvedeného v ING Fondy sazebníku (kapitola ING Investiční strategie ). verze 1/11/ ING Bank N.V. se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemsko, akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem spisu , jednající v ČR prostřednictvím ING BANK N.V., organizační složka, se sídlem Nádražní 344/25, Praha 5, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu A, vložce

2 1.15 Investovaná částka Fondu znamená součet jednotlivých plateb připsaných se stejným variabilním symbolem na Bankovní účet uvedený v ING Fondy sazebníku a/nebo ING dividendovém sazebníku pro příslušný Fond v Době určené pro přijetí Pokynů ve stejném Pracovním dni Investovaná částka Investiční strategie znamená součet jednotlivých plateb připsaných se stejným variabilním symbolem na Bankovní účet uvedený v ING Fondy sazebníku (kapitola ING Investiční strategie ) pro příslušnou Investiční strategii v Době určené pro přijetí Pokynů ve stejném Pracovním dni Klient znamená Komitenta Klient nabyvatel znamená Klienta, jemuž budou Cenné papíry připsány na Klientský účet při Převodu mezi klientskými účty Klient převodce znamená Klienta, jemuž budou Cenné papíry odepsány z Klientského účtu při Převodu mezi klientskými účty Klientský účet znamená evidenci Klienta, jeho Cenných papírů a peněz vedenou Bankou na základě Komisionářské smlouvy Komunikační jazyk je jazyk, ve kterém probíhá komunikace mezi Bankou a Klientem. Komunikačním jazykem je český jazyk Minimální Investovaná částka znamená minimální peněžní částku uvedenou v ING Fondy sazebníku a/nebo ING dividendovém sazebníku určenou k Nákupu Cenných papírů příslušného Fondu a/nebo k Nákupu Cenných papírů příslušné Investiční strategie Nákup Cenných papírů znamená nabytí nebo úpis Cenných papírů a jejich připsání na Klientský účet Nákup Cenných papírů Investiční strategie znamená úpis Cenných papírů více Podkladových Fondů a jejich připsání na Klientský účet Obchod znamená Nákup Cenných papírů, Nákup Cenných papírů Investiční strategie, Prodej Cenných papírů, Přestup mezi Fondy, Převod mezi klientskými účty, Převod od Distributora k Bance, Převod od Banky k Distributorovi, Reinvestici dividendy a Výplatu dividendy, provedené na základě příslušného Pokynu k Obchodu, případně jinak Obchodní den znamená den, jenž je Pracovním dnem v zemi sídla subjektu, který je v daném okamžiku povinen provést úkon rozhodující pro uskutečnění Pokynu Podkladový Fond znamená Fond, jehož Cenné papíry lze nakoupit v rámci Investiční strategie Pokyn znamená zejména Pokyn k Převodu mezi klientskými účty, Pokyn k Převodu od Distributora k Bance, Pokyn k Převodu od Banky k Distributorovi, Pokyn k Reinvestici dividendy a Pokyn k Výplatě dividendy, který je doručený Bance na základě uzavřené Komisionářské smlouvy a který je v souladu s požadavky Banky stanovenými především Podmínkami a těmito ING Fondy podmínkami a splňuje všechny podmínky pro daný Pokyn k Obchodu Pokyn, jehož provedení vyžaduje zařazení do Hromadné objednávky, znamená zejména Pokyn k Nákupu Cenných papírů, Pokyn k Nákupu Cenných papírů Investiční strategie, Pokyn k Prodeji Cenných papírů, Pokyn k Přestupu mezi Fondy, který je doručený Bance na základě uzavřené Komisionářské smlouvy a který je v souladu s požadavky Banky stanovenými především Podmínkami a těmito ING Fondy podmínkami a splňuje všechny podmínky pro daný Pokyn k Obchodu Pokyn k Obchodu znamená Pokyn podle bodu 1.28 a Pokyn, jehož provedení vyžaduje zařazení do Hromadné objednávky podle bodu Prodej Cenných papírů znamená zpětný odkup Cenných papírů a jejich odepsání z Klientského účtu, následně pak vyplacení peněžních prostředků Přestup mezi Fondy znamená Prodej Cenných papírů Výchozího Fondu a Nákup Cenných papírů Cílového Fondu Prospekt znamená úplný prospekt a/nebo zjednodušený prospekt, který obsahuje obecná rámcová ustanovení platná pro Fond Převod mezi klientskými účty znamená odepsání Cenných papírů z Klientského účtu, je-li Klient Klientem převodcem, a připsání Cenných papírů na Klientský účet, je-li Klient Klientem nabyvatelem Převod od Distributora k Bance znamená přesun Cenných papírů a jejich odepsání z analytické evidence Distributora a jejich připsání na Klientský účet Převod od Banky k Distributorovi znamená přesun Cenných papírů a jejich odepsání z Klientského účtu a jejich připsání do analytické evidence Distributora Reinvestice dividendy znamená použití dividendy k Nákupu Cenných papírů SMS autorizace znamená jednoznačné ověření a potvrzení totožnosti Klienta prostřednictvím autorizační SMS zprávy zaslané na Autorizační mobilní telefon a její následné využití při udělení Pokynu k Obchodu. 2

3 1.39 Správcovský poplatek ( Management Fee ) znamená roční odměnu správci fondu za řízení aktiv fondu a správu fondu. Tento poplatek je promítnutý do Ceny Cenného papíru. Alikvotní část tohoto poplatku náleží jednotlivým Distributorům Výchozí Fond znamená Fond, jehož Cenné papíry budou prodány. Za takto získané peněžní prostředky bude proveden Nákup Cenných papírů Cílového Fondu Výplata dividendy znamená zaslání dividendy na účet určený Klientem Zůstatek znamená peněžní částku, která zůstala po Nákupu Cenných papírů příslušného Fondu nebo Investiční strategie. Zůstatek bude použit při dalším Nákupu Cenných papírů příslušného Fondu nebo Podkladového Fondu, z kterého zůstal, neobdrží-li Banka žádost Klienta o výplatu Zůstatku na jím určený účet vedený v CZK u banky nebo pobočky zahraniční banky se sídlem v České republice anebo u Banky. 2. Nabývání účinnosti Komisionářské smlouvy 2.1 Komisionářská smlouva může být uzavřena v ING Oranžovém domě nebo prostřednictvím Poradce, přičemž pro nabytí její účinnosti musí být vždy splněny současně všechny následující podmínky: a) řádné vyplnění platného návrhu Komisionářské smlouvy, b) řádné, přesné a správné ověření totožnosti Žadatele podle Průkazu totožnosti a vyznačení této skutečnosti na platném návrhu Komisionářské smlouvy a potvrzení této skutečnosti vlastnoručním podpisem pracovníka ING Oranžového domu nebo vlastnoručním podpisem Poradce (má-li Poradce podpisový vzor, musí se podepsat vlastnoručně dle svého podpisového vzoru u ING Společnosti), c) vlastnoruční podepsání platného návrhu Komisionářské smlouvy Žadatelem, d) doručení jednoho vyhotovení Komisionářské smlouvy na adresu Banky uvedenou v zápatí Komisionářské smlouvy, e) doručení dalších dokladů, které Banka vyžaduje, na adresu Banky uvedenou v zápatí Komisionářské smlouvy, f) splnění dalších podmínek určených pro poskytování bankovních služeb na základě Komisionářské smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy nebo interními pravidly Banky, např. opatření povinné péče ve vztahu ke Klientům, g) neexistence důvodů pro odmítnutí Komisionářské smlouvy Bankou, h) fyzická osoba není rezidentem Spojených států amerických a právnická osoba nemá sídlo ani organizační složku na území Spojených států amerických (defi nice dle zákonů US Securities Exchange Act a US Securities Act), i) neexistence jiné účinné Komisionářské smlouvy. 2.2 Komisionářská smlouva může být uzavřena kromě způsobů uvedených v bodě 2.1 ING Fondy podmínek také odesláním návrhu Komisionářské smlouvy z Internetového bankovnictví Klienta, kterému zde byla tato nabídka zobrazena. Pro nabytí účinnosti takto uzavírané Komisionářské smlouvy musí být vždy splněny současně všechny následující podmínky: a) řádné vyplnění chybějících údajů do elektronického návrhu Komisionářské smlouvy, b) potvrzení vyplněného návrhu Komisionářské smlouvy kliknutím na tlačítko odeslat v rámci Internetového bankovnictví a úspěšné odeslání návrhu Komisionářské smlouvy Bance, c) existence platné a účinné Smlouvy o spořicím účtu ING Konto, d) splnění dalších podmínek určených pro poskytování bankovních služeb na základě Komisionářské smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy nebo interními pravidly Banky, e) neexistence důvodů pro odmítnutí elektronicky odeslané Komisionářské smlouvy Bankou, f) fyzická osoba není rezidentem Spojených států amerických a právnická osoba nemá sídlo ani organizační složku na území Spojených států amerických (defi nice dle zákonů US Securities Exchange Act a US Securities Act), g) neexistence jiné účinné Komisionářské smlouvy. 2.3 Údaje o totožnosti Klienta na Komisionářské smlouvě musí být shodné s údaji uvedenými v jeho platném Průkazu totožnosti. 2.4 Budou-li podmínky podle bodu 2.1 písm. d) a e) splněny s využitím faxového přenosu, je Klient povinen doručit Bance nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů i originály těchto dokladů, v opačném případě bude Banka vyžadovat Úředně ověřené potvrzení skutečností uvedených v kopiích dokladů, neurčí-li Banka jinak. 2.5 Nebude-li v Komisionářské smlouvě Klienta uvedený Autorizační mobilní telefon, nebude moci Klient podávat Pokyny k Obchodu prostřednictvím Internetového bankovnictví v těch jeho částech, v nichž je autorizační SMS vyžadována. V případě, že Klient uzavřel Komisionářskou smlouvu způsobem uvedeným v bodě 2.2 ING Fondy podmínek, oznámí Klient svůj Autorizační mobilní telefon Bance prostřednictvím formuláře Oznámení změny. Pokud tak neučiní, platí pro něj výše uvedené. 3

4 2.6 Do deseti (10) Pracovních dnů od splnění všech podmínek podle bodu 2.1 nebo 2.4, resp. dle bodu 2.2 ING Fondy podmínek zašle Banka Klientovi potvrzení o splnění podmínek pro nabytí účinnosti Komisionářské smlouvy společně s uvedením Klientského čísla, čísla Komisionářské smlouvy a variabilního symbolu Klienta. 2.7 Do pěti (5) Pracovních dnů od odeslání potvrzení podle bodu 2.6 ING Fondy podmínek odešle Banka Klientovi obálku s Autorizačními prvky. 2.8 V případě, že Klient již má Autorizační prvky přiděleny k jinému produktu Banky nebo od jiné ING Společnosti, Banka obálku dle bodu 2.7 ING Fondy podmínek nezašle, ale přidělí Klientovi stejné Autorizační prvky. 2.9 Klient je oprávněn začít využívat produkt ING Fondy a podávat Pokyny po splnění všech podmínek podle bodu 2.1 a bodu 2.6 ING Fondy podmínek. Podá-li Klient Pokyn k Obchodu dříve, než jsou splněny všechny podmínky podle bodu 2.1 písm. d) a e) a bodu 2.6 ING Fondy podmínek, bude Banka považovat takový Pokyn k Obchodu za přijatý Bankou až v Pracovní den, v němž dojde ke splnění všech těchto podmínek. V případě uzavření Komisionářské smlouvy podle bodu 2.2 ING Fondy podmínek je Klient oprávněn začít využívat produkt ING Fondy a podávat Pokyny po splnění všech podmínek podle bodu 2.2 ING Fondy podmínek a jakmile bude Klientovi známo číslo Komisionářské smlouvy (nejpozději doručením oznámení dle bodu 2.6 ING Fondy podmínek). Podá-li Klient Pokyn k Obchodu dříve, než jsou splněny všechny podmínky podle bodu 2.2 ING Fondy podmínek, a dříve než mu je známo číslo Komisionářské smlouvy, bude Banka považovat takový Pokyn k Obchodu za přijatý Bankou až v Pracovní den, v němž dojde ke splnění všech těchto podmínek. Ustanovení bodu 2.10 ING Fondy podmínek tím není dotčeno. Banka rovněž neodpovídá za žádné případné škody, které Klientovi vznikly nebo mohly vzniknout v důsledku výše uvedeného Nesplní-li Klient podmínky podle bodu 2.1, písm. d) a e) ING Fondy podmínek do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení prvního Pokynu k Nákupu Cenných papírů nebo Pokynu k Nákupu Cenných papírů Investiční strategie Bance, budou mu peněžní prostředky, které jsou obsahem tohoto Pokynu k Nákupu Cenných papírů nebo Pokynu k Nákupu Cenných papírů Investiční strategie, bez odkladu vráceny na náklady Klienta na účet, z kterého byly zaslány, nedohodne-li se Banka s Klientem jinak Bude-li Bance doručena Komisionářská smlouva v době, kdy má Klient již účinnou jinou Komisionářskou smlouvu, Banka tuto pozdější (neúčinnou) Komisionářskou smlouvu vypoví. Bude-li totožnost Klienta na této Komisionářské smlouvě řádně ověřena a bude-li formulář Komisionářské smlouvy obsahovat nové osobní údaje Klienta, aktualizuje Banka tyto osobní údaje ve svých systémech. 3. Zvláštní ustanovení 3.1 Banka je oprávněna pro každý jednotlivý Pokyn k Obchodu určit náležitosti nutné pro jeho přijetí Bankou a případně též doklady, které je nutné k Pokynu k Obchodu doložit. Náležitosti Pokynů k Obchodu potřebné pro jejich přijetí jsou uvedeny na Internetové stránce Banky, dále je Klient získá od Poradce, v ING Oranžovém domě anebo podpůrně na jednotlivých formulářích Banky, kde jsou uvedeny. 3.2 Banka uveřejňuje informace o změnách Dne Obchodu obvyklým způsobem v přiměřené době na Internetové stránce Banky. 3.3 Autorizační mobilní telefon slouží pro SMS autorizaci. Klient je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Komisionářskou smlouvou zachovávat mlčenlivost o Autorizačním mobilním telefonu tím, že jinému nevyzradí, že předmětné číslo mobilního telefonu je užíváno jako Autorizační mobilní telefon. 3.4 Doručením Pokynu k Obchodu (kromě Pokynu k Nákupu Cenných papírů a Pokynu k Nákupu Cenných papírů Investiční strategie) nebo Komisionářské smlouvy Bance se rozumí doručení oddělení Retail Bank Operations (Back offi ce ING Fondy) na adresu, která je uvedena na příslušném formuláři. 3.5 Bude-li v Době určené pro přijetí Pokynů doručeno Bance několik různých Pokynů k Obchodu stejného Klienta, je Banka oprávněna určit pořadí jejich zpracování. V případě pochybností o datu doručení Pokynu k Prodeji Cenných papírů nebo Pokynu k Přestupu mezi Fondy je rozhodující údaj o zařazení do došlé pošty na oddělení Retail Bank Operations (Back offi ce ING Fondy). 3.6 Na produkt ING e-fondy se vztahují ING Fondy podmínky a dále kapitola ING e-fondy ING Fondy sazebníku. 3.7 Klient, který uzavřel Komisionářskou smlouvu v souladu s čl. 2 odst. 2.2 ING Fondy podmínek, si může prostřednictvím Internetového bankovnictví rozšířit nabídku Fondů na celou aktuální nabídku produktu ING Fondy, a to od okamžiku zobrazení nabídky možnosti rozšíření v Internetovém bankovnictví a po splnění podmínek tam uvedených. 4. Nákup Cenných papírů 4.1 Nákup Cenných papírů se uskutečňuje na základě Pokynu k Nákupu Cenných papírů. 4.2 Pokynem k Nákupu Cenných papírů a jeho doručením Bance se rozumí připsání peněžních prostředků v měně Fondu na Bankovní účet pro příslušný Fond, pokud tato platba obsahuje všechny požadované údaje určené 4

5 Bankou. Ustanovení bodu 4.9 ING Fondy podmínek tímto není dotčeno. V případě, že měna platby je jiná než měna Bankovního účtu, dojde ke konverzi s použitím aktuálního kurzu ING Bank N.V., organizační složky, a to deviza-prodej, je-li měnou platby CZK, anebo deviza-nákup, je-li měnou platby cizí měna. 4.3 Za Pokyn k Nákupu Cenných papírů přijatý Bankou v den jeho doručení se budou považovat všechny jednotlivé platby poukázané se stejným variabilním symbolem na Bankovní účet uvedený v ING Fondy sazebníku a v ING dividendovém sazebníku pro jednotlivý Fond, které mají souhrnně výši alespoň Minimální Investované částky a které byly doručeny Bance v Době určené pro přijetí Pokynů. Je-li platba určená na nákup Cenných papírů poukazována z ING Konta, musí být pro to, aby byl Pokyn pokládán za přijatý v den jeho doručení, pokyn k převodu dané částky z ING Konta doručen Bance (resp. zadán) nejpozději v hodin dne doručení. 4.4 Po skončení Doby určené pro přijetí Pokynů každý Pracovní den Banka zkumuluje všechny fi nanční prostředky Klienta připsané na účet příslušného Fondu (v měně Fondu), odečte Poplatek, připočítá případný Zůstatek a vytvoří Investici. Tato bude zahrnuta do Hromadné objednávky a provedena jako Pokyn k Nákupu Cenných papírů. 4.5 Nemají-li Pokyny k Nákupu Cenných papírů souhrnně výši alespoň Minimální Investované částky pro příslušný Fond v den jejich doručení Bance, bude Banka evidovat tyto Pokyny k Nákupu Cenných papírů jako čekající na provedení, a to po dobu třiceti (30) po sobě následujících kalendářních dnů ode dne jejich doručení. Neudělíli Klient v této lhůtě žádný další Pokyn k Nákupu Cenných papírů příslušného Fondu tak, aby čekající Pokyny k Nákupu Cenných papírů měly souhrnně výši alespoň Minimální Investované částky, budou peněžní prostředky v přiměřené době vráceny Klientovi na účet, z něhož byly zaslány, a to v souladu s bodem ING Fondy podmínek. Dosáhnou-li čekající Pokyny k Nákupu Cenných papírů příslušného Fondu v této lhůtě souhrnně výše Minimální Investované částky, bude Banka považovat čekající Pokyny k Nákupu Cenných papírů za Pokyny k Nákupu Cenných papírů přijaté v Pracovní den, kdy dosáhly souhrnně výše alespoň Minimální Investované částky. 4.6 Investice bude zařazena do Hromadné objednávky nejpozději následující Pracovní den po přijetí Pokynu k Nákupu Cenných papírů. 4.7 Dnem Obchodu je den zařazení Investice do Hromadné objednávky, neurčí-li Emitent nebo osoba jím určená jinak. Banka uveřejní informace o změnách Dne Obchodu obvyklým způsobem v přiměřené lhůtě na Internetové stránce Banky. 4.8 Nejpozději třetí (3.) Obchodní den následující po Dni Obchodu se uskuteční vypořádání Hromadné objednávky mezi Emitentem nebo osobou jím určenou a Bankou. Banka zaeviduje na Klientském účtu Nákup Cenných papírů, neurčí-li Emitent nebo osoba jím určená jinak. 4.9 Banka je oprávněna odmítnout přijetí peněžních prostředků určených k Nákupu Cenných papírů, byly-li poukázány ze státu nebo území, vůči kterým jsou vyhlášeny platné mezinárodní politicko-ekonomické sankce nebo politicko-ekonomické sankce těch států, jejichž jurisdikce ovlivňuje činnost anebo podnikání členů ING Group, a to v souladu s interními předpisy Banky. Přeshraniční převod z takových států nebo území zahrnuje i osoby se sídlem, občanstvím nebo trvalým pobytem v těchto státech nebo na těchto územích V důsledku zaokrouhlování nakupovaných Cenných papírů může dojít k tomu, že hodnota Klientovy Čisté investované částky bude vyšší než hodnota Klientovy Investice. 5. Nákup Cenných papírů Investiční strategie 5.1 Nákup Cenných papírů Investiční strategie se uskutečňuje na základě Pokynu k Nákupu Cenných papírů Investiční strategie. 5.2 Pokynem k Nákupu Cenných papírů Investiční strategie a jeho doručením Bance se rozumí připsání peněžních prostředků v měně Investiční strategie na Bankovní účet pro příslušnou Investiční strategii, pokud tato platba obsahuje všechny údaje požadované Bankou. Ustanovení bodu 5.9 ING Fondy podmínek tímto není dotčeno. V případě, že měna platby je jiná než měna Bankovního účtu, dojde ke konverzi s použitím aktuálního kurzu ING Bank N.V., organizační složky, a to deviza-prodej, je-li měnou platby CZK, anebo deviza-nákup, je-li měnou platby cizí měna. 5.3 Za Pokyny k Nákupu Cenných papírů příslušné Investiční strategie přijaté Bankou v den jejich doručení se budou považovat všechny Pokyny k Nákupu Cenných papírů Investiční strategie, které mají souhrnně výši alespoň Minimální Investované částky a které byly doručeny Bance do skončení Doby určené pro přijetí Pokynů. Po skončení Doby určené pro přijetí Pokynů každý Pracovní den Banka zkumuluje všechny fi nanční prostředky Klienta připsané na účet příslušné Investiční strategie, vznikne Investovaná částka Investiční strategie a poté bude jako Investice zahrnuta do Hromadné objednávky a provedena jako Pokyn k Nákupu Cenných papírů. Je-li platba určená na nákup Cenných papírů Investiční strategie poukazována z ING Konta, musí být pro to, aby byl Pokyn pokládán za přijatý v den jeho doručení, pokyn k převodu dané částky z ING Konta doručen Bance (resp. zadán) nejpozději v hodin dne doručení. 5.4 Nemají-li Pokyny k Nákupu Cenných papírů příslušné Investiční strategie souhrnně výši alespoň Minimální Investované částky pro příslušnou Investiční strategii v den jejich doručení Bance, bude Banka evidovat tyto 5

6 Pokyny k Nákupu Cenných papírů Investiční strategie jako čekající na provedení, a to po dobu třiceti (30) po sobě následujících kalendářních dnů ode dne jejich doručení Bance. Neudělí-li Klient v této lhůtě žádný další Pokyn k Nákupu Cenných papírů Investiční strategie tak, aby čekající Pokyny k Nákupu Cenných papírů příslušné Investiční strategie měly souhrnně výši alespoň Minimální Investované částky, budou peněžní prostředky v přiměřené lhůtě Klientovi vráceny na účet, z nějž byly zaslány, a to v souladu s bodem ING Fondy podmínek. Dosáhnou-li příslušné čekající Pokyny k Nákupu Cenných papírů Investiční strategie v této lhůtě výši alespoň Minimální Investované částky, bude Banka považovat příslušné čekající Pokyny k Nákupu Cenných papírů Investiční strategie za Pokyny k Nákupu Cenných papírů Investiční strategie přijaté v Pracovní den, kdy dosáhly souhrnně výše alespoň Minimální Investované částky Investiční strategie. 5.5 Je-li v případě zpracování platby/plateb nutná konverze měny, dojde ke konverzi a platba/platby bude/ou připsána/y ve prospěch účtu Investiční strategie nejpozději do dvou (2) Pracovních dnů ode dne doručení platby. 5.6 Jednotlivé Investice Podkladových Fondů budou zařazeny do Hromadné objednávky nejpozději následující Pracovní den po přijetí Pokynu k Nákupu Cenných papírů Investiční strategie. 5.7 Dnem Obchodu je den zařazení Investice Investiční strategie do Hromadné objednávky, neurčí-li Emitent nebo osoba jím určená jinak. 5.8 Nejpozději třetí (3.) Obchodní den následující po Dni Obchodu se uskuteční vypořádání Hromadné objednávky mezi Emitentem nebo osobou jím určenou a Bankou, Banka zaeviduje na Klientském účtu Nákup Cenných papírů Investiční strategie, neurčí-li Emitent nebo osoba jím určená jinak. 5.9 Banka je oprávněna odmítnout přijetí peněžních prostředků určených k Nákupu Cenných papírů Investiční strategie, byly-li poukázány ze státu nebo území, vůči kterým jsou vyhlášeny platné mezinárodní politicko-ekonomické sankce nebo politicko-ekonomické sankce těch států, jejichž jurisdikce ovlivňuje činnost anebo podnikání členů ING Group, a to v souladu s interními předpisy Banky. Přeshraniční převod z takových států nebo území zahrnuje i osoby se sídlem, občanstvím nebo trvalým pobytem v těchto státech nebo na těchto územích V důsledku zaokrouhlování nakupovaných Cenných papírů Investiční strategie může dojít k tomu, že hodnota Klientovy Čisté investované částky bude vyšší než hodnota Klientovy Investice. 6. Prodej Cenných papírů 6.1 Prodej Cenných papírů se uskutečňuje na základě Pokynu k Prodeji Cenných papírů. 6.2 Pokyn k Prodeji Cenných papírů se uděluje ve formě určené Bankou a musí splňovat všechny podmínky požadované Bankou pro jeho provedení. 6.3 V případě, že Pokyn k Prodeji Cenných papírů doručený Bance obsahuje větší počet Cenných papírů příslušného Fondu, než je evidováno na Klientském účtu, bude Banka považovat takový Pokyn k Prodeji Cenných papírů za Pokyn, jehož předmětem je Prodej všech Cenných papírů příslušného Fondu vedených na Klientském účtu. 6.4 Za Pokyn k Prodeji Cenných papírů přijatý Bankou v den jeho doručení se bude považovat Pokyn, který byl doručený Bance do skončení Doby určené pro přijetí Pokynů tohoto Pracovního dne. Pokyn k Prodeji Cenných papírů doručený Bance po skončení této doby v den jeho doručení se bude považovat za přijatý Bankou následující Pracovní den. 6.5 Banka zařadí Pokyn k Prodeji Cenných papírů do Hromadné objednávky nejpozději následující Pracovní den po dni jeho přijetí Bankou. 6.6 Dnem Obchodu při Prodeji Cenných papírů je den zařazení Pokynu k Prodeji Cenných papírů do Hromadné objednávky, neurčí-li Emitent nebo osoba jím určená jinak. 6.7 Nejpozději třetí (3.) Obchodní den po Dni Obchodu se uskuteční vypořádání Hromadné objednávky mezi Emitentem nebo osobou určenou Emitentem a Bankou a Banka zaeviduje Prodej Cenných papírů na Klientském účtu, neurčí-li Emitent nebo osoba jím určená jinak. 6.8 Není-li Pokyn k Prodeji Cenných papírů, který Banka přijala, udělen prostřednictvím Internetového bankovnictví nebo nejedná-li se o Pokyn, při kterém se peněžní prostředky získané Prodejem Cenných papírů odešlou na ING Konto stejného Klienta, bude takový Pokyn považován za nadlimitní, jestliže celková hodnota všech jednotlivých Pokynů přijatých do skončení Doby určené pro přijetí Pokynů bude rovna nebo vyšší než CZK nebo ekvivalentu cizí měny přepočítaného kurzem ING Bank N.V., a to deviza nákup známým v okamžiku zařazení do objednávky. Takové nadlimitní Pokyny k Prodeji Cenných papírů musí obsahovat Úřední ověření, ale Banka může takový pokyn zařadit do Hromadné objednávky i bez Úředního ověření, v tomto případě však platí podmínky a postupy stanovené v bodě 6.12 a 6.13 ING Fondy podmínek. Postup dle tohoto bodu platí pouze pro fyzické osoby nepodnikatele. Postup pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby je uveden v bodě 6.10 ING Fondy podmínek. 6.9 Hodnota Prodejů Cenných papírů se pro účely bodu 6.8 ING Fondy podmínek vypočte násobením počtu všech Cenných papírů všech Fondů, které jsou předmětem Pokynů k Prodeji Cenných papírů a poslední známou Cenou Cenného papíru v okamžiku zařazení do Hromadné objednávky. 6

7 6.10 Pokyn k Prodeji Cenných papírů udělený fyzickou osobou podnikatelem anebo právnickou osobou se bude považovat za nadlimitní, bude-li hodnota takového Pokynu rovna nebo vyšší než CZK (nebo EUR, USD, JPY). Takový Pokyn k Prodeji Cenných papírů musí obsahovat Úřední ověření, ale Banka může takový pokyn zařadit do Hromadné objednávky i bez Úředního ověření, v tomto případě však platí podmínky a postupy stanovené v bodě 6.12 a 6.13 ING Fondy podmínek Hodnota Prodeje Cenného papíru se pro účely bodu 6.10 ING Fondy podmínek vypočte násobením počtu Cenných papírů Fondu, který je předmětem Pokynu k Prodeji Cenných papírů, a poslední známou Cenou Cenného papíru v den zařazení Pokynu k Prodeji Cenného papíru do Hromadné objednávky Bude-li Pokyn k Prodeji Cenných papírů doručen Bance s využitím faxového přenosu, je Klient povinen doručit Bance nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů po jeho doručení i originál tohoto Pokynu k Prodeji Cenných papírů, v opačném případě Banka neodešle peněžní prostředky získané Prodejem Cenných papírů na účet určený Klientem, a to až do doby doručení originálu příslušného Pokynu k Prodeji Cenných papírů nebo Úředně ověřené kopie Pokynu k Prodeji Cenných papírů Bance. Půjde-li v tomto případě současně i o nadlimitní Pokyn k Prodeji Cenných papírů bez Úředního ověření, je Klient povinen doručit Bance originál tohoto Pokynu k Prodeji Cenných papírů s Úředním ověřením nebo tento originál spolu s formulářem Dodatečné Úřední ověření Pokynu k Prodeji Cenných papírů (případně s instrukcí splňující náležitosti tohoto formuláře) V případě nadlimitního/ích Pokynu/ů k Prodeji Cenných papírů doručených Bance, které neobsahovaly Úřední ověření, je Klient povinen doručit Bance nejpozději do pěti (5) pracovních dnů formulář Dodatečné Úřední ověření Pokynu k Prodeji Cenných papírů (případně instrukci splňující náležitosti tohoto formuláře). Banka neodešle peněžní prostředky, získané Prodejem Cenných papírů, na účet určený Klientem, a to až do doby doručení tohoto formuláře Bance Banka je oprávněna odmítnout odeslání peněžních prostředků získaných Prodejem Cenných papírů, mají-li být poukázány do státu nebo území, vůči kterým jsou vyhlášeny platné mezinárodní politicko-ekonomické sankce nebo politicko-ekonomické sankce těch států, jejichž jurisdikce ovlivňuje činnost anebo podnikání členů ING Group, a to v souladu s interními předpisy Banky. Přeshraniční převod do takových států nebo na taková území zahrnuje i osoby se sídlem, občanstvím nebo trvalým pobytem v těchto státech nebo na těchto územích. Klient je povinen udělit Bance jinou instrukci tak, aby mohla odeslat neprodleně tyto peněžní prostředky Banka poukáže peněžní prostředky získané Prodejem Cenných papírů na účet určený Klientem bez zbytečného odkladu poté, co je obdrží od Emitenta nebo osoby jím určené, v případě konverze poukáže Banka částku v měně Fondu ve prospěch účtu Klienta nejpozději do 2 Pracovních dní. Ustanovení bodu 6.12 a 6.13 ING Fondy podmínek tím nejsou dotčena. Banka poukáže peněžní prostředky získané Prodejem Cenných papírů v měně příslušného Fondu, neurčil-li Klient v Pokynu k Prodeji Cenných papírů jinak. Je-li na základě určení Klienta nutné provést konverzi mezi měnou Fondu a měnou převodu určenou Klientem, dojde ke konverzi s použitím aktuálního kurzu ING Bank N.V., organizační složky, a to deviza prodej platný pro měnu převodu v den převodu, je-li měna platby cizí měnou, nebo deviza nákup platný pro měnu Fondu, je-li měna platby CZK. Půjde-li o záměnu jedné cizí měny za druhou, uskuteční se konverze aktuálními kurzy Banky deviza nákup pro měnu Fondu a deviza prodej pro měnu platby. Půjdeli o přeshraniční a zahraniční převod, případné poplatky zprostředkujících institucí a provádějících institucí hradí příjemce. Konverze mezi měnou Fondu a měnou převodu probíhá v den poukázání peněžních prostředků Klientovi. Ustanovení bodů 6.12 a 6.13 ING Fondy podmínek tím nejsou dotčena. 7. Přestup mezi Fondy 7.1 Přestup mezi Fondy se uskutečňuje jako Prodej Cenných papírů Výchozího Fondu a Nákup Cenných papírů Cílového Fondu na základě Pokynu k Přestupu mezi Fondy. Nebude-li částka získaná z Prodeje Cenných papírů Výchozího Fondu dosahovat alespoň takové výše, která odpovídá ceně jedné tisíciny Cenného papíru Cílového fondu, nebude Pokyn k Přestupu mezi Fondy proveden. 7.2 Pokyn k Přestupu mezi Fondy se uděluje ve formě určené Bankou a musí splňovat všechny podmínky požadované Bankou pro jeho provedení. 7.3 Za Pokyn k Přestupu mezi Fondy přijatý Bankou v den jeho doručení se bude považovat Pokyn k Přestupu mezi Fondy, který byl doručený Bance do skončení Doby určené pro přijetí Pokynů tohoto Pracovního dne. Pokyn k Přestupu mezi Fondy doručený Bance po skončení Doby určené pro přijetí Pokynů v den jeho doručení se bude považovat za přijatý Bankou následující Pracovní den. 7.4 Banka zařadí Pokyn k Přestupu mezi Fondy do Hromadné objednávky nejpozději nejbližší následující Pracovní den po dni jeho přijetí Bankou. 7.5 Dnem Obchodu při Prodeji Cenných papírů Výchozího Fondu a Dnem Obchodu Nákupu Cenných papírů Cílového Fondu při Přestupu mezi Fondy je den zařazení Pokynu k Přestupu mezi Fondy do Hromadné objednávky, neurčí-li Emitent nebo osoba jím určená jinak. 7

8 7.6 V Den Obchodu Prodeje Cenných papírů Výchozího Fondu bude za Cenu Cenného papíru platnou v tento den uskutečněn Prodej Cenných papírů Výchozího Fondu. Takto získané peněžní prostředky snížené o Přestupní poplatek jsou Čistou přestupní částkou Výchozího Fondu, za kterou bude v Den Obchodu Nákupu Cenných papírů Cílového Fondu uskutečněn Nákup Cenných papírů Cílového Fondu, neurčí-li Emitent nebo osoba jím určená jinak. 7.7 Nejpozději třetí (3.) Obchodní den následující po Dni Obchodu se uskuteční vypořádání Hromadné objednávky Emitentem nebo osobou jím určenou a Banka zaeviduje na Klientském účtu Prodej Cenných papírů Výchozího Fondu a Nákup Cenných papírů Cílového Fondu, neurčí- li Emitent nebo osoba jím určená jinak. 7.8 Peněžní částka, která byla vynaložena na Nákup Cenných papírů Cílového Fondu, zmenšená o případný Zůstatek je Čistou přestupní částkou Cílového fondu. 7.9 V případě potřeby uskuteční měnovou konverzi Emitent podle jím defi novaného kurzu V důsledku zaokrouhlování převáděných Cenných papírů může dojít k tomu, že hodnota Klientovy Čisté přestupní částky bude vyšší než hodnota Klientovy Investice. 8. Převod mezi klientskými účty 8.1 Převod mezi klientskými účty se uskutečňuje na základě originálu Pokynu k Převodu mezi klientskými účty, který obsahuje Úřední ověření a který uděluje Klient. 8.2 Pokyn k Převodu mezi klientskými účty se uděluje ve formě určené Bankou a musí splňovat všechny podmínky požadované Bankou pro jeho provedení. 8.3 Banka odepíše Cenné papíry z Klientského účtu, je-li Klientem Klient převodce, a připíše je na Klientský účet, je-li Klientem Klient nabyvatel, a to nejpozději třetí (3.) Pracovní den po přijetí Pokynu k Převodu mezi klientskými účty Bankou. 8.4 Nebude-li Pokyn k Převodu mezi klientskými účty obsahovat Úřední ověření, Banka tento Pokyn k Převodu mezi klientskými účty neprovede. 9. Převod od Distributora k Bance 9.1 Převod od Distributora k Bance se uskutečňuje na základě originálu Pokynu k Převodu od Distributora k Bance. 9.2 Pokyn k Převodu od Distributora k Bance se uděluje ve formě určené Bankou a musí splňovat všechny podmínky požadované Bankou pro jeho provedení. 9.3 Podmínkou uskutečnění Pokynu k Převodu od Distributora k Bance je účinná Komisionářská smlouva a udělení instrukce Distributorovi k převodu Cenných papírů Klientem. 9.4 Obdrží-li Banka od Emitenta potvrzení, že Distributor požádal Emitenta nebo osobu jím určenou o převod Cenných papírů k Bance, potvrdí Banka Emitentovi souhlas s takovým převodem, budou-li Bankou splněny ostatní podmínky pro uskutečnění Pokynu k Převodu od Distributora k Bance. 9.5 Budou-li splněny všechny povinnosti potřebné pro provedení Převodu od Distributora k Bance, provede Emitent registraci převodu Cenných papírů k Bance a Banka následně připíše Cenné papíry na Klientský účet. 9.6 Banka neodpovídá za neuskutečnění Pokynu k Převodu od Distributora k Bance, nebyl-li převod Cenných papírů registrovaný Emitentem nebo osobou jím určenou v důsledku neudělení souhlasu Distributora anebo v důsledku porušení nebo nesplnění povinností Klienta nebo Distributora. 9.7 Nebudou-li splněny všechny podmínky pro provedení Převodu od Distributora k Bance ani do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne přijetí Pokynu k Převodu od Distributora k Bance Bankou, bude Banka považovat Pokyn k Převodu od Distributora k Bance za zrušený, neurčí-li Banka jinak. 10. Převod od Banky k Distributorovi 10.1 Převod od Banky k Distributorovi se uskutečňuje na základě originálu Pokynu k Převodu od Banky k Distributorovi obsahujícím Úřední ověření Pokyn k Převodu od Banky k Distributorovi se uděluje ve formě určené Bankou a musí splňovat všechny podmínky požadované Bankou pro jeho provedení Na základě Pokynu k Převodu od Banky k Distributorovi Banka požádá Emitenta nebo osobu jím určenou o převod Cenných papírů k Distributorovi, Emitent nebo osoba jím určená vyzve Distributora, aby odsouhlasil převod Cenných papírů k Distributorovi Bude-li převod Cenných papírů k Distributorovi odsouhlasený Distributorem a budou-li splněny všechny podmínky pro provedení Pokynu k Převodu od Banky k Distributorovi, provede Emitent registraci Cenných papírů na Distributora a Banka následně odepíše Cenné papíry z Klientského účtu Banka neodpovídá za neuskutečnění Pokynu k Převodu od Banky k Distributorovi, nebyl-li převod Cenných papírů registrovaný Emitentem nebo osobou jím určenou v důsledku neudělení souhlasu Distributora anebo v důsledku porušení nebo nesplnění povinností Klienta nebo Distributora. 8

9 10.6 Nebudou-li splněny všechny povinnosti Klienta a Distributora ani do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne přijetí Pokynu k Převodu od Banky k Distributorovi Bankou, bude Banka považovat Pokyn k Převodu od Banky k Distributorovi za zrušený, neurčí-li Banka jinak Nebude-li Pokyn k Převodu od Banky k Distributorovi obsahovat Úřední ověření, Banka takový Pokyn k Převodu od Banky k Distributorovi neprovede. 11. Dividendy 11.1 O vzniku nároku na Výplatu dividendy nebo Reinvestici dividendy rozhoduje Emitent nebo osoba jím určená Vznik nároku na Výplatu dividendy se určuje k rozhodnému dni, který určuje Emitent nebo osoba jím určená, pro každý Fond zvlášť Předpokládaný rozhodný den pro každý Fond je uvedený na Internetové stránce Banky Skutečný rozhodný den se Klient dozví z oznámení zveřejněného v jednom celostátně distribuovaném deníku a na Internetové stránce Banky Neobdržela-li Banka v minulosti žádný Pokyn k Výplatě či Reinvestici dividendy, má se za to, že Klient má zájem dividendu Reinvestovat dle bodu a , dokud Klient neoznámí jinak Reinvestice dividendy Reinvestice dividendy se uskutečňuje na základě Pokynu k Reinvestici dividendy Pokyn k Reinvestici dividendy se uděluje ve formě určené Bankou a musí splňovat všechny podmínky požadované Bankou pro jeho provedení Za Pokyn k Reinvestici dividendy přijatý Bankou v den jeho doručení se bude považovat Pokyn k Reinvestici dividendy, který byl Bance doručen do skončení Pracovní doby tohoto Pracovního dne. Pokyn k Reinvestici dividendy doručený Bance po skončení Pracovní doby v den jeho doručení se bude považovat za přijatý Bankou následující Pracovní den Pokyn k Reinvestici dividendy bude proveden stejným způsobem jako Pokyn k Nákupu Cenných papírů toho Fondu, ze kterého dividenda plyne, která se reinvestuje, a to bez zbytečného odkladu poté, co Banka obdrží dividendu od Emitenta. Na Reinvestici dividendy se nevztahuje žádný poplatek Pokyn k Reinvestici dividendy přijatý Bankou bude Banka uplatňovat na každou dividendu stejného Fondu, na kterou vznikne nárok v následujících obdobích, neobdrží-li Banka do konce Doby určené pro přijetí Pokynů v Pracovním dni předcházejícím skutečnému rozhodnému dni jiný Pokyn Klienta Výplata dividendy Výplata dividendy se uskutečňuje na základě Pokynu k Výplatě dividendy Pokyn k Výplatě dividendy se uděluje ve formě určené Bankou a musí splňovat všechny podmínky požadované Bankou pro jeho provedení, zejména pak v něm musí být uvedeno číslo účtu Klienta, kam má být dividenda vyplacena Banka Vyplatí dividendu Klientovi neprodleně poté, co ji obdrží od Emitenta Pokyn k Výplatě dividendy přijatý Bankou použije Banka na každou dividendu stejného Fondu, na kterou vznikne nárok v následujících obdobích, neobdrží-li Banka do konce Doby určené pro přijetí Pokynů v Pracovním dni předcházejícím skutečnému rozhodnému dni jiný Pokyn Klienta. 12. Výpisy 12.1 Banka zasílá Klientovi, který nemá aktivované služby Internetového bankovnictví (právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé), výpis po provedení každého Pokynu k Obchodu. Ostatním Klientům se průběžně zobrazují informace o provedených Pokynech v Internetovém bankovnictví, a to v části Historie Obchodů Po ukončení každého kalendářního roku zašle Banka každému Klientovi výpis obsahující stavy Cenných papírů k začátku a konci příslušného kalendářního roku. 13. Úročení Zůstatků, peněžních prostředků určených k Nákupu Cenných papírů nebo získaných z Prodeje Cenných papírů 13.1 Zůstatky, peněžní prostředky určené k Nákupu Cenných papírů, Nákupu Cenných papírů Investiční strategie nebo prostředky získané z Prodeje Cenných papírů a jakékoliv jiné peněžní prostředky Klienta, které má Banka k dispozici, resp. v depozitu v souvislosti s produktem ING Fondy, nejsou úročeny Bod 13.1 se vztahuje stejně i na případy, kdy je provedení Pokynu k Obchodu Bankou vázáno na dodání originálů příslušných listin Klientem a Klient tyto originály nedoručí Bance včas, proto dojde ke zpoždění provedení příslušného Pokynu k Obchodu. 14. Poplatky 14.1 Banka je oprávněna účtovat Klientovi a Klient je povinen uhradit Bance, jestliže je Banka účtuje, následující Poplatky: a) Vstupní poplatek, b) Výstupní poplatek, c) Přestupní poplatek. 9

10 14.2 V případě, že je v Pracovní den zařazení příslušného Pokynu k Obchodu do Hromadné objednávky platný pro Klienta i jiný než standardní poplatek, bude Klientovi účtován při každém takovém Pokynu k Obchodu Poplatek, který je pro Klienta nejnižší Pokud je výše poplatku stanovena dohodou mezi Bankou a Klientem, je Dohoda o smluvním poplatku platná a Bankou přijata nejpozději do skončení Pracovní doby Pracovního dne, ve kterém má být Pokyn k Obchodu, na který se má smluvní poplatek použít, zařazen do Hromadné objednávky Dohoda o smluvním poplatku je platná jejím uzavřením a účinná doručením Bance a přijetím Bankou. Banka přijme jen takovou dohodu o smluvním poplatku, která je řádně a úplně vyplněná a která splňuje podmínky stanovené Bankou pro sjednání smluvních poplatků Poradcem Dohoda o smluvním poplatku je platná po dobu uvedenou v této Dohodě, maximálně však po dobu dvanácti (12) měsíců ode dne podpisu této Dohody Vstupní poplatek Vstupní poplatek je Poplatek, který je Klientovi účtován předem za provedení Pokynu k Nákupu Cenných papírů a Pokynu k Nákupu Cenných papírů Investiční strategie Vstupní poplatek je vždy vypočten v měně příslušného Bankovního účtu z Investované částky Vstupní poplatek může být: a) standardní, b) smluvní, c) marketingový (např. speciální poplatek marketingové akce), který je zveřejněn v ING Oranžovém domě, na Internetové stránce Banky nebo jinak a který může Banka kdykoliv změnit Standardní vstupní poplatek je uvedený v ING Fondy sazebníku a ING dividendovém sazebníku, není-li pro konkrétní Pokyn uvedeno jinak Smluvní vstupní poplatek je Poplatek, jehož výše je dohodnuta mezi Bankou a Klientem Marketingový vstupní poplatek je Poplatek, který je určen pro konkrétní příležitost v konkrétním čase za splnění předem stanovených podmínek Výstupní poplatek Výstupní poplatek je Poplatek, který je Klientovi účtován za provedení Pokynu k Prodeji Cenných papírů Výstupní poplatek je uvedený v ING Fondy sazebníku a ING dividendovém sazebníku Přestupní poplatek Přestupní poplatek je Poplatek, který je Klientovi účtován za provedení Pokynu k Přestupu mezi Fondy Přestupní poplatek může být: a) standardní, b) smluvní, c) marketingový (např. speciální poplatek marketingové akce), který je zveřejněn v ING Oranžovém domě, na Internetové stránce Banky nebo jinak a který může Banka kdykoliv změnit Standardní Přestupní poplatek se vypočte jako rozdíl mezi Vstupním poplatkem Cílového Fondu a Vstupním poplatkem Výchozího Fondu určený podle výše jednotlivých přestupních částek v souladu s ING Fondy sazebníkem nebo ING dividendovým sazebníkem platným v okamžiku zařazení do Hromadné objednávky Přestupní částka Výchozího Fondu se vypočte jako počet kusů převáděných Cenných papírů Výchozího Fondu násobený poslední známou Cenou Cenných papírů Výchozího Fondu v okamžiku zařazení do Hromadné objednávky Přestupní částka Cílového Fondu se rovná Přestupní částce Výchozího Fondu (jedná-li se o stejnou měnu). Je-li Cílový Fond v jiné měně, potom se Přestupní částka Výchozího Fondu určí konverzí do měny Cílového Fondu kurzem ČNB podle okamžiku zařazení do Hromadné objednávky V případě, že je rozdíl mezi Vstupním poplatkem Cílového Fondu a Výchozího Fondu záporný, Přestupní poplatek je nulový V případě, že je rozdíl mezi Vstupním poplatkem Cílového Fondu a Výchozího Fondu kladný, rovná se Přestupní poplatek výši tohoto rozdílu Smluvní Přestupní poplatek je Poplatek, jehož výše je sjednána mezi Bankou a Klientem Marketingový Přestupní poplatek je Poplatek, který je určen pro konkrétní příležitost v konkrétním čase za splnění předem stanovených podmínek. 15. Jiná ustanovení k převodům peněžních prostředků a jiným platbám 15.1 Dnem zaplacení jakékoliv částky na základě Komisionářské smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou se rozumí připsání peněžních prostředků na určený účet Při převodu peněžních prostředků na základě Komisionářské smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou je Klient povinen uvádět variabilní symbol. Neobsahuje-li platba variabilní symbol, je Banka oprávněna takovou 10

11 platbu nezahrnout do Investice a poté je Banka oprávněna ji v příslušné lhůtě vrátit na účet, z nějž byla platba původně zaslána Banka provede kontrolu došlých plateb po jejich připsání na Bankovní účet. Zjistí-li Banka nedostatky v požadovaných údajích, nezahrne takovou platbu do Investice. Nebudou-li nedostatky odstraněny, budou tyto peněžní prostředky poukázány zpět ve stejné měně, v níž se uskutečnila platba. Náklady spojené s vrácením platby a s případnou měnovou konverzí nese příjemce vrácené platby Měnové konverze spojené s Pokyny k Obchodu nejsou předmětem Komisionářské smlouvy, pokud není v ING Fondy Podmínkách stanoveno jinak Požádá-li Klient Banku o výplatu Zůstatku v průběhu trvání Komisionářské smlouvy nebo v průběhu trvání výpovědní lhůty, bude Zůstatek vedený v jiné měně, než je CZK, konvertován do CZK aktuálním kurzem Banky deviza nákup. 16. Odborná péče Banky 16.1 Banka se zavazuje jednat při plnění práv a povinností podle Komisionářské smlouvy s odbornou péčí, především je povinna chránit zájmy Klienta, které jsou jí známé v souvislosti s plněním Komisionářské smlouvy Banka se zavazuje podávat Klientovi zprávy o zařizování záležitostí podle Komisionářské smlouvy, kdykoli ji o to Klient požádá Banka bude podávat Klientovi informace související s Komisionářskou smlouvou, spočívající především ve vysvětlování výhod, nevýhod, rizik a podmínek investování do Cenných papírů a jejich evidence, které vyplývají z Prospektů Klient podepsáním Komisionářské smlouvy nebo odesláním elektronické Komisionářské smlouvy z Internetového bankovnictví a dále podepsáním nebo udělením každého Pokynu k Obchodu potvrzuje, že ho Banka upozornila na skutečnost, že investice do Cenných papírů podle Komisionářské smlouvy s sebou nese riziko změny Ceny Cenných papírů, jakož i měnové riziko, že vývoj Ceny Cenných papírů může stoupat i klesat a že dosavadní výnosy spojené s investováním do Cenných papírů nejsou zárukou budoucích výnosů spojených s investováním do Cenných papírů Banka je účastníkem systému pojištění pohledávek z vkladů klientů zvaného Deposit Guarantee System a systému ochrany investorů Investor Compensation System zřízených podle právních předpisů Nizozemí a v souladu s požadavky Evropské unie. Informace o holandském systému ochrany vkladů a investic jsou dostupné v ING Oranžovém domě a na Internetové stránce Banky. 17. Správa Cenných papírů 17.1 Banka bude při správě Cenných papírů provádět pouze úkony směřující k Výplatě přijatých dividend. Výkon ostatních práv plynoucích ze správy Cenných papírů nebo s ní souvisejících, především hlasování na valné hromadě, bude Banka Klientovi obstarávat pouze na písemnou žádost Klienta, a to podle specifi kace v takové žádosti uvedené, za podmínky, že se v takovém případě Banka a Klient dohodnou na zvláštní odměně Bance za výkon těchto práv. Za účelem splnění povinností Banky podle tohoto bodu ING Fondy podmínek se Klient zavazuje poskytnout Bance potřebnou součinnost, jakož i poskytnout potřebné informace a dokumenty. Uplatňování práv spojených s Cennými papíry v soudním, konkurzním, restrukturalizačním nebo obdobném řízení bude Banka provádět pouze v případě uzavření zvláštní smlouvy mezi Bankou a Klientem pro danou záležitost a za zvláštní odměnu Banka bude držet Cenné papíry Klienta a evidovat je v interní evidenci Banky. Banka může pověřit jednu a nebo více osob druhotnou správou Cenných papírů Klienta za podmínek, které sama určí, včetně podmínek, které jsou běžné, vhodné anebo přiměřeně dostupné pro příslušné Cenné papíry anebo trh anebo pro uložení Cenných papírů v depozitním systému. Banka je oprávněna zaregistrovat Cenné papíry Klienta na své jméno nebo na jméno jiné osoby, pokud to bude v zájmu Klienta, a to v důsledku povahy práva anebo obchodních zvyklostí jiné jurisdikce, anebo pokud jiný postup nebude možný. Za takových okolností je možné, že takové fi nanční nástroje Klienta budou podléhat právním předpisům jiné jurisdikce, že nebudou drženy odděleně od vlastních fi nančních nástrojů Banky a rovněž nemusí podléhat ochraně před nároky vznášenými jménem všeobecných věřitelů osoby, na jejíž jméno by byly případně registrovány, tak jako kdyby byly drženy odděleně a nebyly by v úschově v jiných jurisdikcích. 18. Ukončení Komisionářské smlouvy 18.1 Komisionářská smlouva může být ukončena některým z následujících způsobů: a) dohodou mezi Bankou a Klientem, b) výpovědí ze strany Banky, c) okamžitou výpovědí ze strany Banky, d) výpovědí ze strany Klienta, e) dalšími způsoby upravenými v Podmínkách, v ING Fondy podmínkách, v Komisionářské smlouvě nebo příslušnými právními předpisy Klient i Banka jsou oprávněni kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu v plném rozsahu 11

12 vypovědět Komisionářskou smlouvu písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně Banka může Komisionářskou smlouvu vypovědět v jednoměsíční (1) výpovědní lhůtě, která začíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Klientovi Banka může Komisionářskou smlouvu vypovědět s okamžitou účinností za podmínek uvedených v této Komisionářské smlouvě, Podmínkách nebo ING Fondy podmínkách, především ale v případě, že: a) Klient uvede Banku do omylu poskytnutím nesprávných údajů, nepravdivých prohlášení, neposkytnutím údajů, jiným opomenutím nebo jiným způsobem, který by ovlivnil rozhodnutí Banky uzavřít s Klientem jakoukoliv smlouvu, b) Klient není schopen poskytnout Bance na požádání uspokojivé důkazy o zákonném a trestněprávní předpisy neporušujícím původu prostředků, které používá ve vztahu k Bance, c) Banka vyhodnotí Klienta kdykoliv v rámci opatření povinné péče jako rizikového, d) nastane-li jakýkoliv Případ porušení, e) Pokyn je v rozporu s příslušnými zákony, jinými právními předpisy, Podmínkami, ING Fondy podmínkami nebo vnitřními předpisy Banky, f) obsah Komisionářské smlouvy se dostal do rozporu s právními předpisy Účinky výpovědi nastávají: a) v případě ukončení Komisionářské smlouvy dohodou Banky s Klientem dnem uvedeným v dohodě, b) v případě ukončení Komisionářské smlouvy výpovědí ze strany Banky uplynutím výpovědní lhůty, c) v případě ukončení Komisionářské smlouvy okamžitou výpovědí ze strany Banky doručením výpovědi Klientovi, přičemž se uplatní fi kce doručení, d) v případě ukončení Komisionářské smlouvy ze strany Klienta uplynutím výpovědní lhůty, e) v případě ukončení Komisionářské smlouvy dalšími způsoby upravenými v Podmínkách, v ING Fondy podmínkách, v Komisionářské smlouvě nebo příslušnými právními předpisy v závislosti na charakteru způsobu ukončení, není-li v Podmínkách, v ING Fondy podmínkách nebo v Komisionářské smlouvě uvedeno jinak Ukončit Komisionářskou smlouvu je možné pouze v případě, že na Klientském účtu nejsou evidovány žádné Cenné papíry ani žádné rozpracované Pokyny k Obchodu Bude-li Bance doručena výpověď Komisionářské smlouvy ze strany Klienta a jsou-li na Klientském účtu evidovány Cenné papíry nebo nevypořádané Pokyny k Obchodu, nabývá výpověď účinnosti až v okamžiku, kdy budou všechny nevypořádané Pokyny k Obchodu ukončeny a na účtu Klienta nebudou evidovány žádné Cenné papíry ani Zůstatky Dojde-li k ukončení Komisionářské smlouvy dohodou mezi Bankou a Klientem, bude způsob ukončení existence Komisionářské smlouvy uveden v této dohodě Dojde-li k ukončení Komisionářské smlouvy výpovědí ze strany Banky, Klient je povinen doručit Bance Pokyn k Prodeji anebo k Převodu mezi Klientskými účty nebo Pokyn k Převodu od Banky k Distributorovi všech Cenných papírů do posledního dne výpovědní lhůty Nedoručí-li Klient do posledního dne výpovědní lhůty Bance Pokyn k Prodeji nebo Převodu mezi Klientskými účty nebo Pokyn k Převodu od Banky k Distributorovi všech Cenných papírů, Banka prodá všechny Cenné papíry evidované na Klientském účtu, a to tak, že zahrne tyto Cenné papíry první (1.) Pracovní den následující po skončení výpovědní lhůty do Hromadné objednávky a provede Prodej Cenných papírů Zůstatky všech Fondů budou konvertovány do měny CZK aktuálním kurzem Banky deviza nákup a jako jedna částka odeslány na Klientem určený účet vedený v CZK u banky nebo pobočky zahraniční banky se sídlem v České republice nebo v Bance Neoznámí-li Klient Bance do konce výpovědní lhůty číslo účtu, na který mají být zaslány peněžní prostředky získané Prodejem Cenných papírů podle bodu 18.9 ING Fondy podmínek a Zůstatky podle bodu ING Fondy podmínek, budou tyto evidovány na účtu Banky a nebudou úročeny. Klient může následně požádat Banku o vyplacení peněžních prostředků písemnou žádostí. Podpis Klienta na takové žádosti musí být opatřen Úředním ověřením. Tyto ING Fondy podmínky nabývají účinnosti dne a nahrazují dnem v plném rozsahu Obchodní podmínky pro produkt kolektivního investování účinné od

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

standardní klient, ostatní 1

standardní klient, ostatní 1 ČSOB INVESTIČNÍ ÚČET KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350 pobočka: jejímž jménem jedná/jednají: (dále jen

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO RETAILOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY (dále jen VOP nebo Podmínky )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO RETAILOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY (dále jen VOP nebo Podmínky ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO RETAILOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY (dále jen VOP nebo Podmínky ) Tyto VOP upravují právní vztahy mezi Bankou a Klientem při poskytování Bankovního produktu. 1 Výklad pojmů a použitých

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21,

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah:

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Obchodní podmínky VS 2015 001 OBD V01 Obsah: Část I. Společná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Působnost 3. Identi kace a kontrola klienta 4. Postup

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ 779 00, IČ: 479 72 840 (dále

Více