FUNKCE NOHY. STATICKÉ nosné (absorbovat energii dopadu) DYNAMICKÉ lokomoční (provedení odrazu)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUNKCE NOHY. STATICKÉ nosné (absorbovat energii dopadu) DYNAMICKÉ lokomoční (provedení odrazu)"

Transkript

1 BIOMECHANIKA NOHA

2 FUNKCE NOHY Pro zcela specifickou lokomoční funkci lidské dolní končetiny je nezbytné, aby noha, která je terminálním článkem končetiny, plnila funkce: STATICKÉ nosné (absorbovat energii dopadu) DYNAMICKÉ lokomoční (provedení odrazu) K tomu musí být dostatečně flexibilní, ale zároveň i dostatečně rigidní. Každý krok začíná noha jako pružná, flexibilní a přizpůsobivá struktura, a končí jej jako rigidní páka.

3 KOSTRA NOHY Noha je složená z 26 kostí (7 tarzálních kostí, 5 metatarzů a 14 falang), dále pak ze 107 vazů a 19 svalů.

4 STRUKTURA NOHY Tři funkční segmenty (Vařeka, 2003) Zánoží Středonoží Přednoží os talus os cuboideum ossa metatar. I.-V. os calcaneus os naviculare phalanges dig. pedis ossa cuneiformia Chopartův kloub Lisfrankův kloub

5 KLOUBY NOHY

6 Základní typy (Klementa, 1987) TYPOLOGIE NOHY Egyptský (obyčejný) Řecký (klasický) Polynéský (kvadratický) 1>2>3>4>5 1<2>3>4>5 1=2>3>4>5 1=2=3=4>5 typický pro evropskou vhodný pro přenos v Evropě asi 9 % populaci zátěže na předonoží obdélníkový tvar sklon k hallux valgus zvýšená zátěž na II. metatarz

7 POHYBY NOHY dorzální flexe rovina sagitální plantární flexe 30-50?Na flexi se podílí dlouhé extenzory prstů, na extenzi dlouhé flexory prstů.??pohyb nohy dopředu a nahoru je označován jako dorzální?

8 POHYBY NOHY abdukce, addukce (rozsah asi při extenzi kolene, při flexi kolene a rotaci až 90 ) rovina frontální abdukce a addukce patní kosti v transverzální rovině abdukce a addukce prstů nohy v transverzální rovině, dlouhá osa prochází II. metatarzem valgozita x varozita abdukční x addukční postavení distálního segmentu vzhledem k proximálnímu

9 HLAVNÍ OSY POHYBU Osa hlezenního kloubu FL, EX flexe, extenze AB, AD PR, SU Dílčí pohyby nemohou probíhat samostatně

10 POHYBY NOHY Supinace (50 ), pronace (20-30 ) jednoduchý pohyb ve frontální rovině kolem dlouhé osy nohy supinace ploska se stáčí dovnitř pronace ploska se stáčí zevně Inverze, everze sdružené pohyby AD + SU + PL FL inverze AB + PR + DO FL everze Supinace, pronace komplexní pohyby (Čihák, Kapandji) Inverze, everze pouze kolem dlouhé osy nohy (Valmassy, Williams & Warnick, Reynolds)

11 POHYBY NOHY O jaký řetězec se jedná? Popisujeme popis celé nohy nebo jejich částí vůči sobě? Vzhledem k čemu popisujeme pohyb?

12 POHYBY NOHY pohyby v kloubech nohy probíhají často v uzavřeném řetězci není možné provést pohyby pouze v jednom kloubu inverze, everze pohyby nezatížené nohy jako celku (otevřený řetězec) + pohyby zánoží v subtalárním kloubu supinace, pronace pohyby zatížené nohy jako celku (uzavřený řetězec) + pohyby přednoží vzhledem k zánoží (Vařeka)

13 HLAVNÍ OSY POHYBU Henkeova osa společná osa pohybu v subtalárním a Chopartově kloubu výchozí poloha konečná poloha Univerzální heterokinetický kloub kombinace dvou nekolmých os pohyb ve dvou kolmých rovinách Kapandji (1987)

14 SUBTALÁRNÍ KLOUB osa probíhá dorzomediálním okrajem kosti loďkovité a lateroplantárním okrajem talu Poměr inverze : everze 2 : 1 Na 1 v sagitální rovině připadnou 3 v rovině transverzální nebo frontální.

15 SUBTALÁRNÍ KLOUB uzavřený řetězec model pantu, který se nachází mezi talem a kalkaneem a spojuje dvě ramena ležící ve dvou na sebe kolmých rovinách Valmassy (1995) Vařeka (2003)

16 SUBTALÁRNÍ KLOUB rotace jednoho ramene kolem dlouhé osy má za následek rotaci druhého ramene kolem jeho vlastní dlouhé osy pohyb v subtalárním kloubu má za následek především rotaci nohy ve frontální rovině při vnitřní rotaci tibie zevní rotace talu kolem jeho dlouhé osy v rovině frontální pronace nohy při zevní rotaci tibie vnitřní rotace talu kolem jeho dlouhé osy v rovině frontální supinace nohy

17 CHOPARTŮV KOUB (příčný zánártní) z kineziologického hlediska funkční jednotka kalkaneuokuboidní + talonavikulární kloub kombinace pohybů kolem 2 os v rovině frontální (dominantní) supinace, pronace (udržení kontaktu s podložkou) v rovině sagitální dorzální flexe se současnou abdukcí, plantární flexe s addukcí

18 CHOPARTŮV KOUB (příčný zánártní) Magee (1992) Vařeka (2004) rozsah pohybu výrazně ovlivněn postavením v kloubu subtalárním při everzi/pronaci maximální rozsah pohybu, malá stabilita při inverzi/supinaci větší stabilita, noha rigidní (malý rozsah pohybu, může sloužit jako páka)

19 CHOPARTŮV KOUB (příčný zánártní) Henkeova osa Kapandji (1987) vnitřní rotace tibie pronace zánoží relativní supinace přednoží SNÍŽENÍ zevní rotace tibie supinace zánoží relativní pronace přednoží ZVÝŠENÍ Model pantu je doplněn o rozdělení distálního segmentu pomocí pivotu

20 KLENBA NOŽNÍ Vyvinula se postupem vývoje, přechodem člověka na chůzi po zadních pro odpružení celého těla proti otřesům, kterým by jinak byly při každém kroku vystaveny vnitřní orgány, hlava a zejména mozek. U dítěte se vyvíjí postupně a vytvořená je až kolem třetího roku věku.

21 ARCHITEKTONIKA KLENBY NOŽNÍ Systém tří oblouků Kontakt nohy s podložkou ve třech bodech Pružná složka tlumící otřesy Os naviculare funkce klenáku

22 ARCHITEKTONIKA KLENBY NOŽNÍ Tradiční pohled x střecha nebo štafle udržování krokví v požadovaném postavení pomocí kleštin Odolávání dynamickým změnám

23 ARCHITEKTONIKA KLENBY NOŽNÍ Podélná x příčná mediální, laterální x transverzální oblouk

24 ARCHITEKTONIKA KLENBY NOŽNÍ Podélná klenba Mediální calcaneus, talus, os naviculare, os cuneiforme mediale, I. metatarz. Tři paprsky s vrcholem v kosti loďkovité. Největší, nejdelší, nejpružnější vrchol leží mm nad podložkou.

25 ARCHITEKTONIKA KLENBY NOŽNÍ Podélná klenba Laterální calcaneus, os cuboideum, V. metatarz; závěrný klenák processus anterior calcanei. Oblouk je nízký (3-5 mm nad podložkou), měkké tkáně se dotýkají podložky. Více rigidní závisí na napětí lig. plantare longum. Působení sil se přenáší přes talus na kalkaneus.

26 ARCHITEKTONIKA KLENBY NOŽNÍ Příčná klenba relativně plochý oblouk, někdy i opačně klenutý Hlavička I. až V. metatarzu; závěrný klenák hlavička II. metatarzu, nejvýše nad podložkou asi 9 mm. Oblouk relativně oploštělý, měkké tkáně se dotýkají podložky. Transverzální klenutí po celé délce nohy

27 ARCHITEKTONIKA KLENBY NOŽNÍ Příčná klenba První metatarzální paprsek je uložen nejvýše a svírá s podložkou úhel (15 pro druhý, 10 pro třetí, 8 pro čtvrtý a 5 pro 5. metatarz).

28 ARCHITEKTONIKA KLENBY NOŽNÍ Udržení podélné a příčné klenby nožní je závislé na 3 činitelích: - kostní architektonice - ligamentózním systému - svalech nohy a bérce

29 FUNKCE SVALŮ Noha tvoří pevný, ale přizpůsobivý kontakt s terénem, po kterém se pohybuje a který uchopuje. Vnitřní svaly nohy se aktivují při adaptaci na terén a nastavují profil nohy při udržování vzpřímeného držení. Vnější svaly nohy slouží k udržování stabilní polohy ve vzpřímeném stoji, které je trvale provázeno nepatrným kolísáním mezi supinací, pronací, flexí a extenzí. Dále mají vliv na udržení nožní klenby a slouží k odvíjení chodidla při chůzi. Funkční adaptabilita nohy je tak veliká, že v případě nouze může nahradit i úchopovou funkci ruky.

30 FUNKCE SVALŮ TVAR KLENBY NOŽNÍ Působení výsledné tahové síly svalů bérce

31 FUNKCE SVALŮ TVAR KLENBY NOŽNÍ? EMG studie naznačují, že při normálním zatížení (chůze, stoj) nejsou svaly aktivovány. K výrazné aktivaci dochází po nárůstu zatížení. Aktivní svaly = dynamická rezerva

32 FUNKCE SVALŮ TVAR KLENBY NOŽNÍ M. tibialis posterior Snížení přední části mediálního oblouku M. flexor hallucis longus Stabilizace os talus a oc calcaneus M. peroneus longus Akcentuje všechny tři oblouky M. abductor hallucis longus Přiblížení obou konců oblouku M. exten. hallucis longus M. tibialis anterior Oploštění klenby

33 TVAR KLENBY NOŽNÍ PLOCHÁ NOHA

34 STATICKÉ ZATÍŽENÍ NOHY OPĚRNÁ BÁZE Má tvar lichoběžníku s kratší zadní stranou tvořící spojnici pat. Osy nohou se odchylují od střední čáry (6 16 ) laterálně. Při paralelním postavení je odvíjení chodidla zhoršeno paty jsou od sebe vzdáleny asi o stopu, chodidla a špičky svírají úhel asi 30. Symetrie zátěže opěrné báze při vyrovnaném stoji stranový rozdíl zátěže nemá převyšovat 10 % celkové hmotnosti.

35 ZATÍŽENÍ NOHY Rozložení zatížení nohy: - hlavička I. metatarzu 2/6 - hlavička V. metatarzu 1/6 - kalkaneus 3/6 (Kapandji, 1987) - předonoží 2/5 - pata 3/5 (Eis, 1976)

36 STATICKÉ ZATÍŽENÍ NOHY Při statické zátěži se při zatížení chodidlo rozšíří a oploští. Pokles vnitřního paprsku snížení kalkaneu posun talu směrem dolů a dozadu člunková kost klouže po talu nahoru a sama při tom klesá

37 FUNKCE NOHY PŘI CHŮZI Tělesná hmotnost je z holeně přenášena přes horní hlezenní kloub na talus. Zde se rozděluje do třech směrů a vznikají tři opěrné body. Pata musí být stabilní, zatížená celá. Opora se přenáší dále do palcového (I.) a malíkového (V.) metatarzu. Při vadném zatížení přebírá hlavní tíhu pata (asi polovinu hmotnosti těla).

38 ZMĚNY FYZIOLOGICKÉ FUNKCE NOHY Porucha funkce přetěžování vazů zmenšení stability větší aktivita svalů přetížení svalů při neekonomické činnosti omezení funkce svalů (rigidita) změny ve vyšších etážích hybného systému změna stereotypu Vařeka (2004)

39 OPOROVÁ FÁZE PŘI BĚHU Při běhu střední rychlostí působí na nohu při každém došlapu dvoj- až trojnásobek vlastní tělesné hmotnosti. Správná technika došlapu první kontakt nohy se zemí na vnější straně paty zhoupnutí chodidla mírně směrem dovnitř a vpřed aktivní zapojení kotníku a odraz přes palcovou část předonoží rozložení reakční síly podložky na větší plochu.

40 OPOROVÁ FÁZE PŘI BĚHU Došlapování na vnitřní stranu chodidla (pronace). Lidé s dolními končetinami do X, s podélně plochýma nohama. Nadměrná pronace v průběhu odvíjení chodidla (pronační propad) přetížení nožní klenby, kolen a Achillovy šlachy. Došlap na vnější stranu chodidla (supinace). Běžci s dolními končetinami do O nebo se zvýšenou klenbou nohy. Mírná supinace na začátku došlapu je zcela přirozená a žádoucí.

Jeden z pohledů na příčiny vzniku a terapii ploché nohy

Jeden z pohledů na příčiny vzniku a terapii ploché nohy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika rehabilitačního lékařství FNKV Eva Hujová Jeden z pohledů na příčiny vzniku a terapii ploché nohy One of the Views of Flat Foot Causes and Therapy

Více

TERAPIE PLOCHÉ NOHY. Bakalářská práce (2012) Vypracovala: Vedoucí práce: Kristýna Kačerová Mgr. Michaela Němečková

TERAPIE PLOCHÉ NOHY. Bakalářská práce (2012) Vypracovala: Vedoucí práce: Kristýna Kačerová Mgr. Michaela Němečková Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové OBOR FYZIOTERAPIE TERAPIE PLOCHÉ NOHY Bakalářská práce (2012) Vypracovala: Vedoucí práce: Kristýna Kačerová Mgr. Michaela Němečková Charles

Více

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc.

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. TRANSTIBÁLNÍ AMPUTACE Amputace dolní končetiny provedená mezi hlezenním kloubem a kolenním kloubem.

Více

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.3 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum

Více

BIOMECHANIKA KOLENNÍ KLOUB

BIOMECHANIKA KOLENNÍ KLOUB BIOMECHANIKA KOLENNÍ KLOUB KOLENNÍ KLOUB (ARTICULATIO( GENU) Složený kloub, největší a nejsložitější v lidském těle. 3 kosti - femur, tibie, patela 3 oddíly - mediální, laterální, patelofemorální 4 ligamenta

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA NABOSO JAKO PREVENCE PLOCHÝCH NOHOU U DĚTÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH.

TĚLESNÁ VÝCHOVA NABOSO JAKO PREVENCE PLOCHÝCH NOHOU U DĚTÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH. TĚLESNÁ VÝCHOVA NABOSO JAKO PREVENCE PLOCHÝCH NOHOU U DĚTÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH. Bakalářská práce Studijní program: Studijní obory: Autor práce: Vedoucí práce: B7401 Tělesná výchova a sport 7401R014 Tělesná

Více

www.rehabilitacenj.wz.cz

www.rehabilitacenj.wz.cz Co mohou mít společné bolesti hlavy, šíje, bederní páteře, bolesti kolen nebo kyčlí, křeče lýtek a chodidel, otoky nohou, deformity chodidel jako vbočený palec či kladívkové prsty? Špatně zvolená obuv,

Více

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla BIOMECHANIKA PÁTEŘ PÁTEŘ Komponenty nosná hydrodynamická kinetická Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla PÁTEŘ STRUKTURA Funkce: stabilizace, flexibilita, podpora, absorpce nárazu,

Více

E-book s fotonávodem: Jak ošetřit chodidla s vbočeným palcem a spadlou příčnou klenbou?

E-book s fotonávodem: Jak ošetřit chodidla s vbočeným palcem a spadlou příčnou klenbou? E-book s fotonávodem: Jak ošetřit chodidla s vbočeným palcem a spadlou příčnou klenbou? Pokud jste si stáhli tento e-book, pravděpodobně Vás trápí některá z níže uvedených deformit Vašeho chodidla vidíte

Více

Obuv a její vliv na plosku a posturu

Obuv a její vliv na plosku a posturu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinickýchoborů Bakalářská práce Obuv a její vliv na plosku a posturu Vypracoval: Bc. Jana Krásná Vedoucí

Více

Noha (chodidlo) Materiál. Pevná páska o šířce 2-4 cm. 1. Tejp příčné klenby

Noha (chodidlo) Materiál. Pevná páska o šířce 2-4 cm. 1. Tejp příčné klenby Noha (chodidlo) Noha (chodidlo) je běžně zatěžována tím, že přenáší váhu celého těla. Tato zátěž se zvyšuje při provozování dynamických sportů a bývá narušena pružnost konstrukce této části dolní končetiny

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury KOREKCE VAD NOHY POMOCÍ INDIVIDUÁLNÍCH ORTOPEDICKÝCH VLOŽEK Diplomová práce (bakalářská) Autor: Lenka Němcová Fyzioterapie Vedoucí práce: Mgr. Dagmar

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eliška Tatíčková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Eliška Tatíčková

Více

Anatomie kolenního kloubu

Anatomie kolenního kloubu Anatomie kolenního kloubu Kolenní kloub kloub superlativů Největší Nejsložitější Dvě nejdelší páky (kosti) těla Nejmohutnější vazivový aparát Nejmohutnější svalový aparát Velmi frekventní závažná poranění

Více

MOŽNOSTI KINEZIOTERAPIE U PORUCH FUNKCE NOHY

MOŽNOSTI KINEZIOTERAPIE U PORUCH FUNKCE NOHY Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury MOŽNOSTI KINEZIOTERAPIE U PORUCH FUNKCE NOHY Diplomová práce (bakalářská) Autor: Kateřina Korhoňová Studijní obor: Fyzioterapie Vedoucí práce: Mgr.

Více

TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ

TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ BIOMECHANIKA KLOUBY TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ SYNARTRÓZA VAZIVO (syndesmóza) sutury ligamenta KOST (synostóza) křížové obratle CHRUPAVKA (synchondróza) symfýza SYNOVIÁLNÍ (diartróza) 1-5 mm hyalinní chrupavka

Více

ANATOMIE DOLNÍCH KONČETIN

ANATOMIE DOLNÍCH KONČETIN ANATOMIE DOLNÍCH KONČETIN KOSTRA DOLNÍ KONČETINY "Noha je umělecký výtvor složený ze 26 kostí, 107 vazů a 19 svalů" skládá se ze dvou částí pletenec dolní končetiny (spojení končetiny s trupem) kostry

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

BIOMECHANIKA. 3, Geometrie lidského těla, těžiště, moment setrvačnosti

BIOMECHANIKA. 3, Geometrie lidského těla, těžiště, moment setrvačnosti BIOMECHANIKA 3, Geometrie lidského těla, těžiště, moment setrvačnosti Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D. GEOMETRIE LIDSKÉHO TĚLA Segmenty těla jsou části

Více

Protokol ke státní závěrečné zkoušce

Protokol ke státní závěrečné zkoušce Protokol ke státní závěrečné zkoušce Autor: Obor: XXXX Fyzioterapie Ústí nad Labem, květen 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Jméno: H. Š. Věk: Pohlaví: Výška: Váha: 66 let žena 166 cm 69 kg Dg. + rehabilitace: stav

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta. Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Fyzioterapie

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta. Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Fyzioterapie Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Fyzioterapie Pavlína Štipčáková Specifika fyzioterapie u pedes plani Specifics of physiotherapy

Více

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc.

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. TRANSTIBÁLNÍ AMPUTACE Amputace dolní končetiny provedená mezi hlezenním kloubem a kolenním kloubem.

Více

Studijní opora Ergoterapie v klinických oborech / Techniky v ergoterapii. Marcela Dabrowská

Studijní opora Ergoterapie v klinických oborech / Techniky v ergoterapii. Marcela Dabrowská Studijní opora Ergoterapie v klinických oborech / Techniky v ergoterapii Marcela Dabrowská OSTRAVA 2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

BIOMECHANIKA SPORTU ODRAZ

BIOMECHANIKA SPORTU ODRAZ BIOMECHANIKA SPORTU ODRAZ Co je to odraz? Základní činnost, bez které by nemohly být realizovány běžné lokomoční aktivity (opakované odrazy při chůzi, běhu) Komplex multi kloubních akcí, při kterém spolupůsobí

Více

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Na Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Interdisciplinární charakter ergonomie Ergonomie

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. 2014 Josef Mácha FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. 2014 Josef Mácha FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Josef Mácha FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví 1 Josef Mácha Studijní obor:

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

ORTOPEDICKÉ VADY NOHOU

ORTOPEDICKÉ VADY NOHOU ORTOPEDICKÉ VADY NOHOU - dělíme na získané a vrozené Vrozené vady nohou Kososvislá noha (pes equinovarus) : noha vtočená dovnitř měkké tkáně a hlavně vazy jsou zkráceny na vnitřní straně a v plosce chůze

Více

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny dolní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Luxace kyčelního kloubu Méně časté poranění Nejčastěji dorzální luxace mechanismem je síla v podélné ose femuru se současnou

Více

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KLOUBŮ

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KLOUBŮ BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KLOUBŮ TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ SYNARTRÓZA VAZIVO (syndesmóza) sutury ligamenta KOST (synostóza) křížové obratle CHRUPAVKA (synchondróza) symfýza SYNOVIÁLNÍ (diartróza) 1-5 mm hyalinní

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta. Prevence a rehabilitace distorze hlezenního kloubu u basketbalistů

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta. Prevence a rehabilitace distorze hlezenního kloubu u basketbalistů Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Prevence a rehabilitace distorze hlezenního kloubu u basketbalistů bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor:

Více

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý)

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Toto sdělení se zamýšlí nad základní otázkou: Co ovlivňuje provedení sportovního výkonu, obecněni řečeno pohybového stereotypu? V zásadě možno odpovědět,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Fakulta sportovních studií. Katedra podpory zdraví. Plochá noha - možnosti jejího ovlivnění vyrovnávacími cvičeními

MASARYKOVA UNIVERZITA. Fakulta sportovních studií. Katedra podpory zdraví. Plochá noha - možnosti jejího ovlivnění vyrovnávacími cvičeními MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Plochá noha - možnosti jejího ovlivnění vyrovnávacími cvičeními Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lenka Beránková,

Více

Anatomie a funkce hlezenního kloubu

Anatomie a funkce hlezenního kloubu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra kineziologie Anatomie a funkce hlezenního kloubu Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. Autor bakalářské práce: Jan Pekáč ASAK

Více

Vliv plochonoží na posturu u dětí školního věku

Vliv plochonoží na posturu u dětí školního věku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Vliv plochonoží na posturu u dětí školního věku Bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Ťupová Specializace

Více

Tabulka závažných poškození

Tabulka závažných poškození Garance nejvyššího plnění z trvalých následků úrazu Tabulka závažných poškození Verze 04/2015 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší plnění. Díky garanci nejvyššího plnění pro závažná poškození

Více

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU MECHANICKÉ VLASTNOSTI BIOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ Viskoelasticita, nehomogenita, anizotropie, adaptabilita Základní parametry: hmotnost + elasticita (akumulace

Více

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE USPOŘÁDÁNÍ RAMENNÍHO PLETENCE Kosti: lopatka, kost klíční, kost pažní, kost hrudní Klouby: akromioklavikulární (AC), sternoklavikulární (SC), glenohumerální-ramenní

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

Kinetická analýza. jak staticky tak dynamicky a určit situaci, která způsobuje krajní momenty a síly.

Kinetická analýza. jak staticky tak dynamicky a určit situaci, která způsobuje krajní momenty a síly. Kinetická analýza umožňuje určit velikost sil a momentů působících na kloub, které jsou vyvozeny vahou těla působením svalů kladením odporu měkkých tkání vně aplikovaným zatížením jak staticky tak dynamicky

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2)

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2) AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

MEDIN NÁHRADA MTP KLOUBU PALCE NOHY

MEDIN NÁHRADA MTP KLOUBU PALCE NOHY Operační technika MEDIN NÁHRADA MTP KLOUBU PALCE NOHY (PHflex) S. Popelka, R. Hromádka,V. Barták Totální náhrada MTP kloubu palce nohy Náhrada metatarzofalangeálního (MTP) kloubu palce nohy je konstruována

Více

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava:

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava: Otázka: Opěrná soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Kostra Kosterní (opěrná) soustava: základem je kost, soubor kostí v těle = kostra 206 230 kostí (novorozenec 300) tvoří pouze 14% tělesné hmotnosti

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Pánev - PELVIS Je složena: 2 kosti pánevní OSSA COXAE Kost křížová OS SACRUM

Více

SPOJENÍ KOSTÍ. 1. Kosti jsou plynule spojeny některým z pojiv: vazivem (articulatio fibrosa) chrupavkou (articulatio cartilaginea) kostí (synostosis)

SPOJENÍ KOSTÍ. 1. Kosti jsou plynule spojeny některým z pojiv: vazivem (articulatio fibrosa) chrupavkou (articulatio cartilaginea) kostí (synostosis) SPOJENÍ KOSTÍ 1. Kosti jsou plynule spojeny některým z pojiv: vazivem (articulatio fibrosa) chrupavkou (articulatio cartilaginea) kostí (synostosis) 2. Kosti se navzájem dotýkají styčnými plochami spojení

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad.

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad. Anatomie I přednáška 7 Svaly zad. Svaly zad I. 4 vrstvy (od povrchu k hlouběji uloženým) 1. vrstva (povrchová) sval trapézový široký sval zádový 2. vrstva zdvihač lopatky svaly rhombické Svaly spinohumerální

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno. AM110-0018 "Max" kostra se znázorněnými

Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno. AM110-0018 Max kostra se znázorněnými Kostry v životní velikosti AM110-0015 "Stan" standardní kostra na pojízdném stojanu, výška 170 cm AM110-0016 "Stan" standardní kostra, závěsná verze, výška 186 cm AM110-0017 "Stan" standardní kostra, vyztužený

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Zdravotně sociální fakulta. Katedra klinických a preklinických oborů.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Zdravotně sociální fakulta. Katedra klinických a preklinických oborů. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinických oborů Bakalářská práce Fyzioterapeutické postupy ovlivňující plochonoží a jejich další vliv na

Více

Masarykova universita v Brně Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ÚRAZECH KOTNÍKŮ

Masarykova universita v Brně Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ÚRAZECH KOTNÍKŮ Masarykova universita v Brně Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ÚRAZECH KOTNÍKŮ Bakalářská práce v oboru fyzioterapie a léčebné rehabilitace Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jitka Tomíčková

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více

Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie

Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie Patokineziologie a principy terapie podle Bobath konceptu Mgr. Petra Valouchová, Ph.D. Klinika rehabilitace, 2.LF, FN Motol Funkce horní končetiny Manipulace

Více

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Přípustné a průměrné

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Vliv palce nohy na stabilitu stoje a chůze

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Vliv palce nohy na stabilitu stoje a chůze UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Zuzana Hlinková Diplomová práce Praha 2008 Autor práce: Zuzana Hlinková Vedoucí práce: Mgr. Petra Valouchová,

Více

Úvod. Cílem práce je tedy??? Tato práce (tento text) by měl poskytnout/posloužit???

Úvod. Cílem práce je tedy??? Tato práce (tento text) by měl poskytnout/posloužit??? Úvod Stolní tenis je sport využívající nejrůznější rotace míčků. Z toho také vyplívá široká škála úderů, které závodní hráč musí zvládnout. V současné agresivní hře je jedním z nejpoužívanějších úderů

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

VLIV TANEČNÍHO TRÉNINKU NA ZATÍŽENÍ NOHY U TANEČNÍKŮ STANDARDNÍCH A LATINSKOAMERICKÝCH TANCŮ

VLIV TANEČNÍHO TRÉNINKU NA ZATÍŽENÍ NOHY U TANEČNÍKŮ STANDARDNÍCH A LATINSKOAMERICKÝCH TANCŮ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury VLIV TANEČNÍHO TRÉNINKU NA ZATÍŽENÍ NOHY U TANEČNÍKŮ STANDARDNÍCH A LATINSKOAMERICKÝCH TANCŮ Diplomová práce (magisterská) Autor: Bc. Kamila Voňková

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Fakulta tělesné výchovy a sportu

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Fakulta tělesné výchovy a sportu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Vrozené a získané vady nohou a jejich moţné řešení v oblasti ortopedické protetiky - kalceotiky Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing.

Více

FITNESS posilovna. Diagnostika ve fitness

FITNESS posilovna. Diagnostika ve fitness FITNESS posilovna práce na téma Diagnostika ve fitness David Tomšík (UČO: 200488) RVS CŽV MASARYKOVA UNIVERZITA v Brně Fakulta sportovních studií 1 Obsah 1 Úvod...2 2 Metody získávání dat...2 2.1 Vstupní

Více

Název: Plantogram. Autor: Mgr. Blanka Machová. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie

Název: Plantogram. Autor: Mgr. Blanka Machová. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Název: Plantogram Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího gymnázia)

Více

Jednotlivé části mohou být přidávány či odebírány podle potřeb rostoucího klienta jak co se týče sezení, tak i funkce a/nebo velikosti.

Jednotlivé části mohou být přidávány či odebírány podle potřeb rostoucího klienta jak co se týče sezení, tak i funkce a/nebo velikosti. Sedací systém Jay Fit Sunrise Medical Training and Education Programs Nastavitelný tvarovaný sedací program Jay Fit Nastavitelný tvarovaný sedací program Jay Fit Nastavitelný tvarovaný sedací program Jay

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI Michal Kalina ERGONOMIE Optimalizace lidské činnosti Zabývá se ochranou zdraví člověka při práci Zkoumá účinky sil a polohy na pohybový systém VYUŽITÍ POZNATKŮ ERGONOMIE Sníží

Více

Části kostry, končetiny

Části kostry, končetiny AM110-0104 AM110-0084 AM110-0086 AM110-0102 AM110-0088 AM110-0065 AM110-0063 AM110-0059 AM110-0082 AM110-0090 AM110-0057 AM110-0061 AM110-0088 Kostra ruky, spojeno drátem, volba L/P AM110-0078 AM110-0080

Více

Vliv použité běžecké obuvi na kinematiku dolních končetin a pánve v průběhu oporové fáze běhu

Vliv použité běžecké obuvi na kinematiku dolních končetin a pánve v průběhu oporové fáze běhu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Vliv použité běžecké obuvi na kinematiku dolních končetin a pánve v průběhu oporové fáze běhu Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PhDr.

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód 001 371. Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn)

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód 001 371. Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu kód 001 371 Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, poskytuje pojistné plnění za trvalé

Více

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů:

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů: Oblast bederní Uvolňování, protahování v oblasti bederní páteře a posilování břišních svalů vhodnými cviky a ve správné posloupnosti je důležitou prevencí bolesti zad. Bederní páteř a křížobederní přechod

Více

RAMENNÍ PLETENEC FUNKČNÍ TESTY. Mgr. David LISICKÝ Nemocnice Prostějov

RAMENNÍ PLETENEC FUNKČNÍ TESTY. Mgr. David LISICKÝ Nemocnice Prostějov RAMENNÍ PLETENEC FUNKČNÍ TESTY Mgr. David LISICKÝ Nemocnice Prostějov VYŠETŘENÍ RAMENE ANAMNÉZA ASPEKCE PALPACE VYŠETŘENÍ PASIVNÍCH A AKTIVNÍCH POHYBŮ VYŠETŘENÍ REZISTOVANÝCH POHYBŮ VYŠETŘENÍ KOMBINOVANÝCH

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby.

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby. Anatomie I přednáška 3 Spojení kostí. Klouby. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení kostí. Klouby. Páteř, spojení

Více

SVALY. SVALY PAŽE- PŘEDNÍ SKUPINA Latinsky Česky Začátek svalu Úpon svalu Funkce svalu m. biceps brachii Dvouhlavý sv. pažní Caput longum caput breve

SVALY. SVALY PAŽE- PŘEDNÍ SKUPINA Latinsky Česky Začátek svalu Úpon svalu Funkce svalu m. biceps brachii Dvouhlavý sv. pažní Caput longum caput breve SVALY SVALY HORNÍ KONČETINY m. deltoideus sv. deltový Hřeben lopatky- spinas capule nadpažek- acromium kost klíční- Clavicula Drs. trojúh.- tuberositas deltoidea Abdukce hor. kon., extense, rotace (vnější

Více

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Nápravy: Účel: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Umístění: - jsou umístěny pod rámem úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy náprav)

Více

Aplikace ortopedických vložek v dětském věku

Aplikace ortopedických vložek v dětském věku UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Aplikace ortopedických vložek v dětském věku Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PhDr. Tereza Nováková, PhD. Vypracovala: Bc. Julie Svobodová

Více

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování prevence a terapie dekubitů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování Správné uložení těla nemocného díky změnám poloh Systematická, přesnými pravidly se řídící změna polohy pacienta

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

CVIČENÍ S ODPOROVOU GUMOU A PROTAŽENÍ

CVIČENÍ S ODPOROVOU GUMOU A PROTAŽENÍ 67 CVIČENÍ S ODPOROVOU GUMOU A PROTAŽENÍ V šechny následující cviky využívají odporové gumy, díky kterým se zapojí hlavní běžecké svaly včetně takových, jako jsou svaly kyčlí, stehen, lýtek a kotníků.

Více

Sledování změn plantárního tlaku v průběhu druhého a třetího trimestru těhotenství. Bc. Eva Náplavová

Sledování změn plantárního tlaku v průběhu druhého a třetího trimestru těhotenství. Bc. Eva Náplavová Sledování změn plantárního tlaku v průběhu druhého a třetího trimestru těhotenství Bc. Eva Náplavová Diplomová práce 2012 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Význam nohy pro cvičení hlubokého stabilizačního systému

Význam nohy pro cvičení hlubokého stabilizačního systému Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Význam nohy pro cvičení hlubokého stabilizačního systému Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Ludmila Brůhová Autor: Ing. Alena Turková,

Více

Člověk a společnost. 9.Kostra. Kostra. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 9. Kostra. Strana: 1

Člověk a společnost. 9.Kostra. Kostra. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 9. Kostra. Strana: 1 Člověk a společnost 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 HANA TOPOLČANOVÁ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Hana Topolčanová

Více

Kosterní soustava člověka klenba nohy (plantogramy) (laboratorní práce)

Kosterní soustava člověka klenba nohy (plantogramy) (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Kosterní soustava člověka klenba nohy (plantogramy) (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-25 Předmět: přírodopis

Více

Úhlově stabilní tarzální dlahy 2,4/2,7 mm. Dlahy na talus, na os naviculare a os cuboideum.

Úhlově stabilní tarzální dlahy 2,4/2,7 mm. Dlahy na talus, na os naviculare a os cuboideum. Úhlově stabilní tarzální dlahy 2,4/2,7 mm. Dlahy na talus, na os naviculare a os cuboideum. Technický návod Nástroje a implantáty schválené nadací AO Foundation Obsah Úvod Úhlově stabilní tarzální dlahy

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Darina Prokschová V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy Rozměry nohy a stav klenby

Více

Obr. 3 Postranní vazy (Gross, Fetto, Rosen, 2005) (Gross, Fetto, Rosen, 2005)

Obr. 3 Postranní vazy (Gross, Fetto, Rosen, 2005) (Gross, Fetto, Rosen, 2005) I. Anatomie kolenního kloubu Obr. 1 Pohled na kloubní plochu tibie s menisky (Drugová, Kolář, 1974) Obr. 2 Zkřížené vazy Obr. 3 Postranní vazy (Gross, Fetto, Rosen, 2005) (Gross, Fetto, Rosen, 2005) Obr.

Více

Onemocnění nohy. Rozkydal. Z.

Onemocnění nohy. Rozkydal. Z. Onemocnění nohy Rozkydal. Z. Anatomie nohy Art. talocruralis Art. talocalcanearis Art. Choparti Art. Lisfranci Art. metatarsophalangealis Art. IP proximalis Obr. 1 Art. IP distalis Anatomie nohy Art. talocruralis

Více

Přílohy. k 5. opravenému vydání ČHS 2013. Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013

Přílohy. k 5. opravenému vydání ČHS 2013. Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013 Přílohy k 5. opravenému vydání ČHS 2013 Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013 (Zpracovala sekce paravoltiže České hiporehabilitační společnosti) 1. 1. 2013 Obsah Příloha

Více

OBSAH ODBORNÉ PUBLIKACE:

OBSAH ODBORNÉ PUBLIKACE: ORTOPEDICKÉ MINIMUM OBSAH ODBORNÉ PUBLIKACE: 1. ANATOMIE A FYZIOLOGIE POHYBOVÉHO APARÁTU 2. DIAGNOSTICKÁ TERMINOLOGIE 3. PORANĚNÍ KOSTÍ 4. ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ 5. NÁZVY ORTOPEDICKÝCH OPERACÍ 6. VYŠETŘOVACÍ

Více

Běžkařské boty Salomon

Běžkařské boty Salomon Běžkařské boty Salomon S-LAB MANŽETA & 3D ENERGYZER 3D Energyzer zajišťuje lepší relaxaci svalů a rychlejší návrat lyže. Díky progresivní postranní podpoře poskytuje i dobrou kontrolu hran a volný pohyb

Více

Trenéři tenistů často říkají, že nezáleží na tom, jak dobrý rozmach raketou máte, pokud

Trenéři tenistů často říkají, že nezáleží na tom, jak dobrý rozmach raketou máte, pokud DOLNÍ KONČETINY KAPITOLA 7 Trenéři tenistů často říkají, že nezáleží na tom, jak dobrý rozmach raketou máte, pokud se k míčku vůbec nedostanete. Pohybové dovednosti (kapitola č. 9) jsou zásadně důležité

Více