INFORMACE PRO ŽADATELE O POSOUZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ŽADATELE O POSOUZENÍ"

Transkript

1 Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Podbabská 30/2582, Praha 6 INFORMACE PRO ŽADATELE O POSOUZENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘE Praha, červenec 2012

2

3 Informace pro žadatele Informace pro žadatele o posouzení odborné způsobilosti laboratoře Obsah 1 ASLAB 1 2 Všeobecná ustanovení Termíny a definice Kritéria k získání Osvědčení o správné činnosti laboratoře Předmět Osvědčení o správné činnosti laboratoře Poplatky a náklady 2 3 Postup při získávání osvědčení Podání žádosti Příprava smlouvy Jmenování skupiny posuzovatelů Posuzování dokumentace systému jakosti Posuzování na místě Záznamy o neshodě Závěrečné hodnocení Vypracování Zprávy o posouzení odborné způsobilosti laboratoře a přezkoumání dokumentů z posouzení Rozhodnutí o udělení osvědčení Platnost osvědčení Dozor nad subjekty Pozastavení a obnovení účinnosti osvědčení Změny osvědčení Zrušení platnosti Osvědčení o správné činnosti laboratoře 7 4 Odkazy na Osvědčení 7 5 Používání loga ASLAB 7 1 ASLAB V posledních letech se prosazují požadavky zákazníků i státních orgánů na zvyšování věrohodnosti výsledků laboratorních měření. Vysoké věrohodnosti výsledků měření lze docílit zavedením vhodného a obecně uznávaného systému jakosti. Zavedení systému jakosti lze prokázat posouzením nezávislou třetí stranou. Na tyto požadavky reagovalo Ministerstvo životního prostředí ČR vytvořením ASLAB, Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří (ASLAB) jako samostatného útvaru Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i. na základě výsledků porady ministra životního prostředí ze dne (č.j. 28/310/91) a v souladu s dopisem č.j. M/4601/91 ze dne Současný název střediska vznikl rozhodnutím ředitele odboru ochrany vod MŽP č.j. 114/OOV/97 ze dne Úkoly Výzkumného ústavu vodohospo- 1

4 Informace ASLAB dářského T. G. Masaryka, v.v.i. a tím i ASLAB Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří také vyplývají z Opatření č. 12/06 Ministerstva životního prostředí o vydání zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce z 12. prosince Samostatná sekce ASLAB má gesci nad následujícími činnostmi, kterými je podle zřizovací listiny VÚV T. G. M., v.v.i. pověřen: 9.17 Posuzování odborné způsobilosti hydroanalytických laboratoří pro chemické, biologické, mikrobiologické, toxikologické a radiochemické zkušební metody a organizování mezilaboratorního porovnávání zkoušek v oblasti životního prostředí 9.32 Výkon funkce Národního inspekčního orgánu správné laboratorní praxe ASLAB především a) organizuje zkoušky způsobilosti dle požadavků ČSN EN ISO/IEC výstupem je Osvědčení o účasti ve zkouškách způsobilosti, b) posuzuje odbornou způsobilost laboratoří podle normy ČSN EN ISO/IEC :2005 Všeobecné požadavky na odbornou způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří úspěšně posouzené laboratoři je vystaveno Osvědčení o správné činnosti laboratoře. Kontakty: Telefon: , , Fax: Internet: 2 Všeobecná ustanovení 2.1 Termíny a definice Použité termíny a definice byly převzaty z norem ČSN EN ISO/IEC :2005 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, ČSN EN ISO 9000 Systém managementu jakosti Základy, zásady, slovník ČSN EN ISO/IEC Posuzování shody Slovník a zásadní principy, slovník a ČSN EN ISO/IEC Posuzování shody Všeobecné požadavky na akreditační orgány posuzující shodu 2.2 Kritéria k získání Osvědčení o správné činnosti laboratoře Posuzování laboratoří se opírá o znění platných norem, popisujících požadavky na odbornou způsobilost laboratoří: ČSN EN ISO/IEC Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří ČSN EN ISO/IEC Posuzování shody Všeobecné požadavky na akreditační orgány posuzující shodu Vzhledem k obecné povaze normy ČSN EN ISO/IEC :2005 vydává ASLAB metodickou pomůcku Všeobecné požadavky na odbornou způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. ČSN EN ISO/IEC , Interpretace ASLAB. 2.3 Předmět Osvědčení o správné činnosti laboratoře Požadovaný předmět Osvědčení o správné činnosti laboratoře (dále jen osvědčení) musí být jednoznačně stanoven žadatelem o udělení osvědčení v seznamu metod předkládaných k posouzení (příloha Žádosti o posouzení odborné způsobilosti laboratoře). Seznam musí obsahovat číslo metody nebo její označení shodně se seznamem metod používaných v laboratoři, název metody, odkaz na pracovní postup (identifikace používaného dokumentu a/nebo technické normy) a zkoušený předmět (matrici). Jako zkušební metody nelze samostatně posuzovat postupy pomocných činností, které nepředstavují zkoušku (příprava výluhu, rozklad vzorku, mytí skla). 2.4 Poplatky a náklady Náklady spojené s posouzením laboratoře a s následujícím dozorem nese žadatel. Náklady 2

5 Informace pro žadatele služeb ASLAB vycházejí z kalkulačního listu; vedoucí ASLAB na požádání vypočítá cenu za posouzení. Dohodnutá cena je součástí smlouvy o dílo, jež je předkládána žadateli ke schválení před začátkem posuzování. 3 Postup při získávání osvědčení 3.1 Podání žádosti Požadované informace vycházejí z normy ČSN EN ISO/IEC Žádost o posouzení odpovídá normě ČSN EN ISO/IEC čl Zájemci o posouzení laboratoře obdrží z ASLAB následující formuláře a materiály: Žádost o posouzení odborné způsobilosti laboratoře, Prohlášení žadatele, vzor formuláře Seznam zkušebních metod; tento informační materiál Informace pro žadatele o posouzení odborné způsobilosti; seznam doporučené literatury, metodickou pomůcku ASLAB (interpretace normy ČSN EN ISO/IEC , na vyžádání metodickou pomůcku Zabezpečení jakosti odběru vzorků vod. Po doručení vyplněné žádosti o posouzení odborné způsobilosti laboratoře, prohlášení žadatele, seznamu zkušebních metod, diskety se seznamem přihlašovaných metod, příručky jakosti laboratoře a standardních pracovních postupů metod přihlášených k posouzení potvrdí ASLAB úplnost předložených dokumentů tím, že žádost zaregistruje a opatří registračním číslem, datem registrace a podpisem. Zájemce obdrží potvrzenou kopii registrované žádosti, při podání poštou do 14 dnů ode dne registrace. Jeden řízený výtisk příručky jakosti a pracovních postupů přihlášených metod zůstává po ukončeném posuzování uložen v ASLAB. V případě, že je podaná žádost neúplná, vrací ji ASLAB zpět žadateli k doplnění s uvedením důvodů. 3.2 Příprava smlouvy Při splnění všech náležitostí je se žadatelem projednán termín posuzování, navržen vedoucí posuzovatel a podle odborných oblastí přihlášených metod jsou navrženi odborní posuzovatelé do skupiny posuzovatelů. Po dosažení shody o termínu posuzování a složení skupiny posuzovatelů je uzavírána se žadatelem smlouva o dílo, v níž jsou mimo jiné uvedena práva a povinnosti obou smluvních stran. Součástí smlouvy je smluvní cena za posuzování. 3.3 Jmenování skupiny posuzovatelů Jmenování posuzovatelů se řídí ČSN EN ISO/IEC čl. 6. Skupinu posuzovatelů tvoří vedoucí posuzovatel a odborní posuzovatelé. Za výběr jednotlivých posuzovatelů a sestavení skupiny posuzovatelů odpovídá vedoucí posuzovatel, který též odpovídá za to, že složení skupiny a kvalifikace jednotlivých členů vyhovují rozsahu a předmětům posuzování. Posuzovatelé musí být registrováni v seznamu specialistů (expertů) ASLAB. Vedoucím posuzovatelem je odborný pracovník ASLAB. Skupina posuzovatelů může být se souhlasem žadatele doplněna o osoby, které se na funkci posuzovatele připravují (pozorovatele). Požadavky na zajištění důvěrnosti posuzování jsou předepsány v zásadách jednání posuzovatelů, uvedených v Prohlášení specialisty (experta). Posuzovatelé jsou jmenováni jednorázově pro každé posuzování. Po odsouhlasení složení skupiny posuzovatelů žadatelem vystavuje vedoucí ASLAB odborným posuzovatelům jmenovací dopisy. 3.4 Posuzování dokumentace systému jakosti Žadatel doručí nejméně týden před posouzením každému posuzovateli dokumentaci, která se týká jeho oblasti posuzování: jeden výtisk (neřízený) příručky jakosti a po jednom výtisku (neřízeném) postupů zkušebních metod (SOP), které bude posuzovatel posuzovat. O přidělení metod posuzovatelům podle jejich odbornosti rozhoduje vedoucí posuzovatel. 3

6 Informace ASLAB Skupina posuzovatelů posuzuje předloženou řízenou dokumentaci včetně přihlášených metod před posuzováním na místě (audit dokumentace). Se zjištěnými neshodami jsou odpovědní pracovníci žadatele seznamováni při posuzování na místě. Způsob řešení zjištěných neshod je stejný jako v odst Posuzování na místě Posuzování na místě trvá zpravidla jeden den. Rozsah vlastního posuzování zkušebních laboratoří na místě, za běžného provozu, vychází z požadavku ČSN EN ISO/IEC , čl Ze závažných důvodů (náhlá nepřítomnost jednoho posuzovatele, posuzované prostory na vzdálených místech, neočekávaná vynucená změna harmonogramu způsobená např. dopravními potížemi apod.) může vedoucí posuzovatel rozhodnout o rozložení posuzování na místě v delším období. Důvody rozhodnutí uvede ve zprávě. Posuzování žadatele na místě je zahájeno úvodním setkáním skupiny posuzovatelů s představiteli vedení firmy a s vedením laboratoře. Setkání řídí vedoucí posuzovatel. V rámci úvodního setkání vedoucí posuzovatel: představí členy skupiny posuzovatelů, poučí žadatele o cílech a postupech posuzování, stanoví zásady bezpečnosti a pohybu posuzovatelů v posuzovaných prostorech, stanoví předpokládaný časový harmonogram posuzování, poučí žadatele o způsobu řešení námitek, stanoví termín závěrečného hodnocení. Posuzování žadatele na místě za běžného provozu tvoří stěžejní část procesu. Jednotliví členové skupiny posuzují pod vedením vedoucího posuzovatele odbornou způsobilost žadatele k výkonu činností specifikovaných v seznamu přihlášených zkušebních metod. Zjišťují při tom, zda žadatel splňuje všeobecné požadavky uvedené v normě ČSN EN ISO/IEC a v metodické pomůcce ASLAB - interpretaci normy ČSN EN ISO/IEC , a zda má předpoklady pro jejich trvalé plnění. V rámci této činnosti se přezkoumávají údaje poskytnuté žadatelem jako součást žádosti a posuzuje se jejich shoda se skutečností. Žadatel se ve smlouvě zavazuje umožnit posuzovatelům přístup do všech prostor a ke všem potřebným informacím, které souvisejí s posuzovanou činností. Na žádost posuzovatele je žadatel povinen předvést způsob plnění požadavků normy. V případě, kdy žadatel neposkytne v průběhu posuzování na místě potřebnou součinnost k níž se smluvně zavázal nebo se z jakéhokoli důvodů rozhodne v procesu nepokračovat, je posuzování ukončeno, dokumentace vrácena zpět žadateli a na základě odstoupení od smlouvy jsou vyúčtovány již vzniklé náklady. Neshody s požadavky normy, zjištěné v průběhu posuzování, zaznamenávají posuzovatelé průběžně do záznamů o neshodě/doporučení a projednávají je s odpovědným pracovníkem. Pro každou neshodu je stanoven způsob a termín jejího vypořádání. Nejdelší přípustná lhůta pro vypořádání neshod je 6 měsíců od ukončení posuzování na místě. Dodržení termínu a způsob vypořádání neshod jsou posuzovány vedoucím posuzovatelem jako podmínka pro udělení osvědčení. Vedoucí posuzovatel může podle potřeby přizvat k posouzení účinnosti nápravného opatření odborného posuzovatele Záznamy o neshodě Pro každou zjištěnou neshodu vyplňuje posuzovatel formulář Záznam o neshodě/doporučení. Popis formuláře: Záznam o neshodě č.: Záznamy čísluje každý posuzovatel vzestupnou nepřerušovanou řadou. Datum vystavení: Datum posuzování na místě. Laboratoř: Jednoznačná identifikace posuzované laboratoře. Posuzovatel: Jméno posuzovatele. Závažnost: Závažná neshoda je zásadní neshoda s normou, nebo jiná neshoda znemožňující dodržení jakosti. Méně zá- 4

7 Informace pro žadatele važná neshoda je neshoda s dokumentací laboratoře, která sice umožňuje činnost vykonávat, avšak se sníženou jakostí. Doporučení jsou upozornění posuzovatele na zastaralé či méně vhodné procesy nebo zařízení nebo na zdroje s neuspokojivou reservou. Popis neshody: Jednoznačný popis zjištěné neshody s uvedením, jak se nehoda projevuje. Místo: Identifikace objektu, kde byla neshoda pozorována (sešit, protokol, přístroj, místnost, strana pracovního postupu ap.). Opatření k nápravě: Na místě odsouhlasené rozhodnutí laboratoře, jakým způsobem budou závažná nebo méně závažná neshoda napravena, pokud k takovému rozhodnutí došlo. Podpis pracovníka laboratoře: Stvrzení laboratoře, že bere na vědomí uvedená zjištění. Dohodnutý termín odstranění: Datum se vyplní nejpozději při závěrečném hodnocení. Ověření opatření k nápravě: Popis, jak nebo čím bylo dosaženo nápravy Závěrečné hodnocení Posuzování na místě končí závěrečným hodnocením, při němž každý posuzovatel před pracovníky laboratoře hodnotí oblasti, kterou posuzoval a předá vedoucímu posuzovateli Záznamy o neshodě. Po ukončení posuzování odevzdají posuzovatelé laboratoři poskytnutou dokumentaci s výjimkou řízené dokumentace určené k uložení v ASLAB (příručka jakosti a postupy zkušebních metod). Pracovníci laboratoře mohou k průběhu a závěrům hodnocení vznášet připomínky. Vedoucí posuzovatel zhodnotí celý proces posuzování, poučí představitele posuzované laboratoře o dalším postupu a ukončí posuzování na místě. 3.6 Vypracování Zprávy o posouzení odborné způsobilosti laboratoře a přezkoumání dokumentů z posouzení Na základě kontrolních listů, záznamů o neshodách a dokumentace předložené žadatelem vypracuje vedoucí posuzovatel Zprávu o posouzení odborné způsobilosti laboratoře a odešle ji nejpozději do 21 dnů po ukončení posuzování na místě žadateli. Za věcnou správnost a úplnost zprávy odpovídá vedoucí posuzovatel. Zpráva se vydává ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží žadatel a jedno je ukládáno do archivu ASLAB. Součástí zprávy ve formě příloh jsou záznamy o neshodách vystavené posuzovateli. Žadatel obdrží jejich kopie, ASLAB archivuje originály. Zpráva obsahuje nejméně následující údaje: údaje o žadateli včetně jeho organizačních částí, které se posuzovanou činností zabývají, předmět a rozsah posuzovaných skutečností - v případě změn v průběhu posuzování i zdůvodnění rozdílu mezi požadovaným rozsahem a výsledky posuzování, jména členů skupiny posuzovatelů a jimi posuzované oblasti, průběh posuzování, odchylky od plánu a jejich zdůvodnění, vyhodnocení plnění jednotlivých posuzovaných kritérií (včetně schopnosti žadatele plnit posuzované požadavky po dobu platnosti osvědčení) způsobem, z něhož vyplývá jednoznačně závěrečné rozhodnutí, rozsah udělovaného osvědčení, rozhodnutí o vydání či odmítnutí vydání Osvědčení o správné činnosti laboratoře, poučení o možnosti uplatnění námitek proti závěrům zprávy, datum a podpis vedoucího posuzovatele. Laboratoř může vznést námitky proti zprávě do 14 dnů ode dne doručení. Pokud jsou námitky žadatele uznány, provede vedoucí posuzovatel další šetření a jeho výsledky shrne do doplňku zprávy, který se tím 5

8 Informace ASLAB stává její nedílnou součástí. Formální chyby zjištěné ve zprávě (popř. v doplňku zprávy) může vedoucí posuzovatel opravit formou dodatku i po jejím vydání, u každé opravy však musí být uveden jeho podpis, důvod a datum opravy. Provedené opravy doručí vedoucí posuzovatel žadateli. Souběžně s odesláním zprávy je žadateli zaslána faktura za provedené posouzení. Ze závěru Zprávy o posouzení odborné způsobilosti laboratoře musí být zřejmé, zda žadatel splňuje v posuzované oblasti předepsané požadavky včetně plnění požadavku na trvalé dosahování shody. 3.7 Rozhodnutí o udělení osvědčení Podkladem pro rozhodování o udělení osvědčení jsou Zpráva o posouzení odborné způsobilosti laboratoře, záznamy posuzovatelů a dokumentace žadatele, popisující systém řízení jakosti. ASLAB vydá žadateli Osvědčení o správné činnosti laboratoře, pokud z podkladů pro přezkoumání vyplývá, že žadatel splňuje stanovená kritéria a má v době vydání osvědčení vytvořeny předpoklady pro jejich plnění. Osvědčení o správné činnosti laboratoře obsahuje předmět, rozsah a dobu platnosti. Osvědčení dále obsahuje údaje o posuzovaném subjektu a jméno osoby oprávněné jménem tohoto subjektu jednat. Pokud žadatel předepsané požadavky nesplňuje nebo nemá předpoklady pro jejich plnění, je tato skutečnost uvedena ve Zprávě o posouzení odborné způsobilosti laboratoře včetně řádného zdůvodnění. O vydání, omezení nebo nevydání osvědčení rozhoduje vedoucí ASLAB. Každé rozhodnutí o odmítnutí nebo omezení musí být přijato teprve poté, co byla dotčené laboratoři poskytnuta možnost vyjádřit se ke zprávě. Žadatel, jemuž ASLAB odmítl vystavit osvědčení, má možnost podat po odstranění neshod, které byly důvodem tohoto odmítnutí, novou žádost. Novou žádost musí podat i subjekt, jemuž skončila platnost osvědčení a subjekt má i nadále o udělení osvědčení zájem. Pokud držitel osvědčení hodlá zachovat kontinuitu, musí podat žádost o nové posouzení minimálně 3 měsíce před uplynutím platnosti Osvědčení o správné činnosti laboratoře. Proces, zahájený na základě nové žádosti probíhá analogicky prvnímu posuzování v plném rozsahu Platnost osvědčení Platnost Osvědčení o správné činnosti laboratoře je tři roky při prvním udělení a pět let při každém dalším udělení stejné laboratoři, pokud prodleva mezi platností bezprostředně předcházejícího a nově udělovaného osvědčení není delší než šest měsíců. Platnost osvědčení končí posledním dnem stejného kalendářního měsíce, v němž bylo vystaveno. 3.8 Dozor nad subjekty ASLAB uplatňuje nad držiteli osvědčení dozor po dobu platnosti osvědčení Pozastavení a obnovení účinnosti osvědčení ASLAB pozastaví platnost osvědčení v případě, kdy: byly při dozoru zjištěny vážné neshody v plnění posuzovaných kritérií a závazků, nebo o pozastavení platnosti požádal příslušný subjekt. O pozastavení platnosti osvědčení rozhoduje vedoucí ASLAB na základě informací o změnách v systému jakosti poskytnutých laboratoří, skutečností zjištěných v průběhu dozoru, zprávy o výsledku dozorové návštěvy, zjištění mimořádné dozorové akce nebo žádosti subjektu. Případné námitky, které subjekt podá vůči pozastavení účinnosti osvědčení, se řeší podle Pravidel pro vyřizování námitek. Je-li subjektu pozastavena účinnost osvědčení, musí tento subjekt bezodkladně přestat používat odkazy na osvědčení a předložit ASLAB Osvědčení o správné činnosti laboratoře včetně příloh k vyznačení této skutečnosti. 6

9 Informace pro žadatele O obnovení účinnosti osvědčení musí subjekt písemně požádat ASLAB, který nejpozději do jednoho měsíce po obdržení žádosti zahájí v žádajícím subjektu mimořádnou dozorovou akci a na základě zjištěných skutečností rozhodne, zda je možno subjektu obnovit platnost Osvědčení o správné činnosti laboratoře Změny osvědčení Projeví-li subjekt zájem o rozšíření rozsahu platného osvědčení, obdrží od ASLAB formulář Žádosti o posouzení odborné způsobilosti laboratoře, Prohlášení žadatele a vzor seznamu zkušebních metod, které vyplněné odevzdá ASLAB. Další postup je stejný jako při podání žádosti o posouzení odborné způsobilosti laboratoře. Pokud požádal subjekt o omezení rozsahu nebo o provedení dalších změn v platném Osvědčení o správné činnosti laboratoře, posoudí ASLAB nejprve vliv uvedených změn na plnění posuzovaných kritérií a závazků. Na základě výsledku posuzování rozhodne, zda je možno vydat nové osvědčení přímo nebo zda je nutné posoudit oprávněnost změn osvědčení formou mimořádné dozorové akce. Změny osvědčení nemají vliv na dobu jeho platnosti Zrušení platnosti Osvědčení o správné činnosti laboratoře ASLAB zruší platnost Osvědčení o správné činnosti laboratoře v případě, že: o to požádá subjekt, posouzený subjekt nepožádá do šesti měsíců od data pozastavení účinnosti osvědčení o její obnovení, subjekt, který má pozastavenou účinnost osvědčení, neodstranil do šesti měsíců neshody, které byly příčinou pozastavení, neshody zjištěné podle čl. 3.6 nebyly ve stanovených termínech odstraněny nebo subjekt neprokázal schopnost plnění stanovených posuzovaných kritérií a závazků, došlo k zániku subjektu. O zrušení osvědčení rozhoduje vedoucí ASLAB. 4 Odkazy na Osvědčení Držitel Osvědčení o správné činnosti laboratoře, vystaveného Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří, může tuto skutečnost zveřejňovat ve svých dokumentech, vydávaných protokolech, otisku razítka, propagačních materiálech a podobným způsobem. Obsah, forma a místo zveřejnění této skutečnosti nesmí zjevně ani skrytě vyvolávat v čtenáři (příjemci informace) nepravdivý dojem o schopnostech, možnostech a oprávněních držitele Osvědčení o správné činnosti laboratoře ( klamavá reklama ). Držitel osvědčení může v této souvislosti používat název Laboratoř posouzená ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří, doprovázený buď číslem laboratoře, nebo číslem osvědčení, nebo oběma čísly. K textu může být též připojeno logo ASLAB podle zásad uvedených v článku 5 Používání loga ASLAB. Držitel osvědčení smí používat název uvedený v předchozím odstavci pouze v souvislosti s úspěšně posouzenými zkušebními postupy, které jsou uvedeny v příloze platného Osvědčení o správné činnosti laboratoře. 5 Používání loga ASLAB Právo používat ochrannou známku ASLAB (dále logo ASLAB) má Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. v Praze 6. Logo ASLAB je zapsanou ochrannou známkou u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č ze dne a obnovena do ve výše uvedené podobě bez zřetele na barevné provedení. Držitelé platného Osvědčení o správné činnosti laboratoře, vystaveného ASLAB střediskem pro posuzování laboratoří, smějí používat logo ASLAB za dále uvedených podmínek: 7

10 Informace ASLAB 1. Logo smí být použito na protokolech o zkoušce, které se shodují s platnými protokoly, které uvádí platná příručka jakosti nebo na jejichž vzor v řízeném dokumentu platná příručka jakosti odkazuje. Logo smí být dále použito na hlavičkových firemních dopisních papírech, informačních a obchodních materiálech a v reklamních materiálech nebo inserci. Pokud jsou ve výše uvedených souvislostech uváděny zkušební metody, musí být jednoznačně a srozumitelně označeny metody, které nejsou předmětem Osvědčení o správné činnosti laboratoře 2. Logo ASLAB smí být použito pouze v bezprostředním spojení s textem, uvedeným jednak v článku 4 Odkazy na Osvědčení, jednak na Osvědčení o správné činnosti laboratoře a musí být vždy v těsné blízkosti doprovázeno číslem laboratoře anebo číslem osvědčení. 3. Logo ASLAB nesmí být použito na jakémkoliv dokumentu, který nemá souvislost s předmětem činnosti pokrytým Osvědčením o správné činnosti laboratoře. 4. Logo ASLAB smí být použito pouze pokud je na stejném dokumentu použito logo anebo název organizace držitele Osvědčení o správné činnosti laboratoře, přičemž větší rozměr loga ASLAB nesmí být větší než větší rozměr loga organizace. Logo ASLAB nesmí být použito na jakýchkoliv dokumentech jiných organizací, s nimiž je držitel osvědčení jakkoliv spojen. 5. Šířka loga ASLAB je přesně 2,6 násobkem výšky. Barva je černá nebo světle modrá na bílém pozadí. Rozhraní mezi barvou a bílou je ostré, prosté zubů a neostrých přechodů. Neoprávněné nebo zavádějící používání loga ASLAB může být posuzováno stejně jako neplnění povinností laboratoře s Osvědčením o správné činnosti laboratoře. 8

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo:

Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo: Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo: Smluvní strany: 1. Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) Olšanská 54/3, 130 00, Praha 3 IČ: 25677675 bankovní spojení: KB Praha 1; číslo

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02 ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02 Atestační podmínky a postupy atestačního střediska při provádění atestací dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy leden 2009

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb.

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Zkušební laboratoř betonu Praha Hala D2, F.V.Veselého 2760/7 193 00 Praha 9 Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 Druh dokumentu : SD Počet

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT ROZHRANÍ VÝSLEDKOVÉHO IS PRO SYSTÉM CZECH TRIATHLON SERIES Equica, a.s. Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Identifikace dokumentu... 3 1.2. Prohlášení certifikačního střediska

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s.

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. ORGREZ, a.s., Certifikační orgán Hudcova 321/76, 612 00 Brno Tel.: 541 613 361, Fax: 541 613 299, E-mail: tepchem@orgrez.cz Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. Ověřování

Více

EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013. Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12)

EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013. Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013 Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) Obsah: 1. ÚČEL... 2 2. OBLAST PLATNOSTI... 2 3. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3.1 DEFINICE... 2 3.2 POUŽITÉ

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

LL-C (Certification) C z e c h R e p u b l i c s. r. o.

LL-C (Certification) C z e c h R e p u b l i c s. r. o. C z e c h R e p u b l i c s. r. o. POSTUP PRO CERTIFIKACI SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ (Rule-03) Evidovaný výtisk č. 1 z celkového počtu 1 tištěných verzí, revize 10 z 10.11.2010 Majitel a vydavatel: Vedoucí CO I. Úvodní

Více

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 21575/2009-52 Příloha č. 1 Rozhodnutí ministra č. 125/2009-52 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Zásady programu pro poskytování

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok.

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok. Obecná pravidla pro udělování grantů městské části Praha 7 schválená usnesením Rady městské části Praha 7 č. 0180/14-R z jednání č.13, ze dne 18.03.2014 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j.:29708/03-1000 PRAVIDLA pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe )

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 V Praze dne 13. srpna 2009 Č. j.: 3299/M/09 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753 INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb. 1. Struktura I.T.I.-

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy Smlouva o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) mezi těmito

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt ve znění platném od 26.5.2008 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt Regionální značení

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

KUÍ1SP00QDZV4 SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUÍ1SP00QDZV4 SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje UillIi.WSKiiSI! /SKV KÍÍA1 KiíAlSKÝ VÍÍ.W) KUÍ1SP00QDZV4 SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje \ib. I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013 mládeže a tělovýchovy Č.j. MSMT-42683/2013 Pokyn ministerstva k provedení 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha I. Přihláška ke členství v komoře a rozhodnutí o ní 1.1 Uchazeč o členství požádá o přijetí za člena přihláškou na formuláři

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka Etická komise B Braun Avitum Bulovka je jmenována jednatelem společnosti. prostředků, nezavedených metod a jejich posuzování v souladu s platnými právními předpisy. Její hlavní činností je plnění povinností

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více