INFORMACE PRO ŽADATELE O POSOUZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ŽADATELE O POSOUZENÍ"

Transkript

1 Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Podbabská 30/2582, Praha 6 INFORMACE PRO ŽADATELE O POSOUZENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘE Praha, červenec 2012

2

3 Informace pro žadatele Informace pro žadatele o posouzení odborné způsobilosti laboratoře Obsah 1 ASLAB 1 2 Všeobecná ustanovení Termíny a definice Kritéria k získání Osvědčení o správné činnosti laboratoře Předmět Osvědčení o správné činnosti laboratoře Poplatky a náklady 2 3 Postup při získávání osvědčení Podání žádosti Příprava smlouvy Jmenování skupiny posuzovatelů Posuzování dokumentace systému jakosti Posuzování na místě Záznamy o neshodě Závěrečné hodnocení Vypracování Zprávy o posouzení odborné způsobilosti laboratoře a přezkoumání dokumentů z posouzení Rozhodnutí o udělení osvědčení Platnost osvědčení Dozor nad subjekty Pozastavení a obnovení účinnosti osvědčení Změny osvědčení Zrušení platnosti Osvědčení o správné činnosti laboratoře 7 4 Odkazy na Osvědčení 7 5 Používání loga ASLAB 7 1 ASLAB V posledních letech se prosazují požadavky zákazníků i státních orgánů na zvyšování věrohodnosti výsledků laboratorních měření. Vysoké věrohodnosti výsledků měření lze docílit zavedením vhodného a obecně uznávaného systému jakosti. Zavedení systému jakosti lze prokázat posouzením nezávislou třetí stranou. Na tyto požadavky reagovalo Ministerstvo životního prostředí ČR vytvořením ASLAB, Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří (ASLAB) jako samostatného útvaru Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i. na základě výsledků porady ministra životního prostředí ze dne (č.j. 28/310/91) a v souladu s dopisem č.j. M/4601/91 ze dne Současný název střediska vznikl rozhodnutím ředitele odboru ochrany vod MŽP č.j. 114/OOV/97 ze dne Úkoly Výzkumného ústavu vodohospo- 1

4 Informace ASLAB dářského T. G. Masaryka, v.v.i. a tím i ASLAB Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří také vyplývají z Opatření č. 12/06 Ministerstva životního prostředí o vydání zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce z 12. prosince Samostatná sekce ASLAB má gesci nad následujícími činnostmi, kterými je podle zřizovací listiny VÚV T. G. M., v.v.i. pověřen: 9.17 Posuzování odborné způsobilosti hydroanalytických laboratoří pro chemické, biologické, mikrobiologické, toxikologické a radiochemické zkušební metody a organizování mezilaboratorního porovnávání zkoušek v oblasti životního prostředí 9.32 Výkon funkce Národního inspekčního orgánu správné laboratorní praxe ASLAB především a) organizuje zkoušky způsobilosti dle požadavků ČSN EN ISO/IEC výstupem je Osvědčení o účasti ve zkouškách způsobilosti, b) posuzuje odbornou způsobilost laboratoří podle normy ČSN EN ISO/IEC :2005 Všeobecné požadavky na odbornou způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří úspěšně posouzené laboratoři je vystaveno Osvědčení o správné činnosti laboratoře. Kontakty: Telefon: , , Fax: Internet: 2 Všeobecná ustanovení 2.1 Termíny a definice Použité termíny a definice byly převzaty z norem ČSN EN ISO/IEC :2005 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, ČSN EN ISO 9000 Systém managementu jakosti Základy, zásady, slovník ČSN EN ISO/IEC Posuzování shody Slovník a zásadní principy, slovník a ČSN EN ISO/IEC Posuzování shody Všeobecné požadavky na akreditační orgány posuzující shodu 2.2 Kritéria k získání Osvědčení o správné činnosti laboratoře Posuzování laboratoří se opírá o znění platných norem, popisujících požadavky na odbornou způsobilost laboratoří: ČSN EN ISO/IEC Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří ČSN EN ISO/IEC Posuzování shody Všeobecné požadavky na akreditační orgány posuzující shodu Vzhledem k obecné povaze normy ČSN EN ISO/IEC :2005 vydává ASLAB metodickou pomůcku Všeobecné požadavky na odbornou způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. ČSN EN ISO/IEC , Interpretace ASLAB. 2.3 Předmět Osvědčení o správné činnosti laboratoře Požadovaný předmět Osvědčení o správné činnosti laboratoře (dále jen osvědčení) musí být jednoznačně stanoven žadatelem o udělení osvědčení v seznamu metod předkládaných k posouzení (příloha Žádosti o posouzení odborné způsobilosti laboratoře). Seznam musí obsahovat číslo metody nebo její označení shodně se seznamem metod používaných v laboratoři, název metody, odkaz na pracovní postup (identifikace používaného dokumentu a/nebo technické normy) a zkoušený předmět (matrici). Jako zkušební metody nelze samostatně posuzovat postupy pomocných činností, které nepředstavují zkoušku (příprava výluhu, rozklad vzorku, mytí skla). 2.4 Poplatky a náklady Náklady spojené s posouzením laboratoře a s následujícím dozorem nese žadatel. Náklady 2

5 Informace pro žadatele služeb ASLAB vycházejí z kalkulačního listu; vedoucí ASLAB na požádání vypočítá cenu za posouzení. Dohodnutá cena je součástí smlouvy o dílo, jež je předkládána žadateli ke schválení před začátkem posuzování. 3 Postup při získávání osvědčení 3.1 Podání žádosti Požadované informace vycházejí z normy ČSN EN ISO/IEC Žádost o posouzení odpovídá normě ČSN EN ISO/IEC čl Zájemci o posouzení laboratoře obdrží z ASLAB následující formuláře a materiály: Žádost o posouzení odborné způsobilosti laboratoře, Prohlášení žadatele, vzor formuláře Seznam zkušebních metod; tento informační materiál Informace pro žadatele o posouzení odborné způsobilosti; seznam doporučené literatury, metodickou pomůcku ASLAB (interpretace normy ČSN EN ISO/IEC , na vyžádání metodickou pomůcku Zabezpečení jakosti odběru vzorků vod. Po doručení vyplněné žádosti o posouzení odborné způsobilosti laboratoře, prohlášení žadatele, seznamu zkušebních metod, diskety se seznamem přihlašovaných metod, příručky jakosti laboratoře a standardních pracovních postupů metod přihlášených k posouzení potvrdí ASLAB úplnost předložených dokumentů tím, že žádost zaregistruje a opatří registračním číslem, datem registrace a podpisem. Zájemce obdrží potvrzenou kopii registrované žádosti, při podání poštou do 14 dnů ode dne registrace. Jeden řízený výtisk příručky jakosti a pracovních postupů přihlášených metod zůstává po ukončeném posuzování uložen v ASLAB. V případě, že je podaná žádost neúplná, vrací ji ASLAB zpět žadateli k doplnění s uvedením důvodů. 3.2 Příprava smlouvy Při splnění všech náležitostí je se žadatelem projednán termín posuzování, navržen vedoucí posuzovatel a podle odborných oblastí přihlášených metod jsou navrženi odborní posuzovatelé do skupiny posuzovatelů. Po dosažení shody o termínu posuzování a složení skupiny posuzovatelů je uzavírána se žadatelem smlouva o dílo, v níž jsou mimo jiné uvedena práva a povinnosti obou smluvních stran. Součástí smlouvy je smluvní cena za posuzování. 3.3 Jmenování skupiny posuzovatelů Jmenování posuzovatelů se řídí ČSN EN ISO/IEC čl. 6. Skupinu posuzovatelů tvoří vedoucí posuzovatel a odborní posuzovatelé. Za výběr jednotlivých posuzovatelů a sestavení skupiny posuzovatelů odpovídá vedoucí posuzovatel, který též odpovídá za to, že složení skupiny a kvalifikace jednotlivých členů vyhovují rozsahu a předmětům posuzování. Posuzovatelé musí být registrováni v seznamu specialistů (expertů) ASLAB. Vedoucím posuzovatelem je odborný pracovník ASLAB. Skupina posuzovatelů může být se souhlasem žadatele doplněna o osoby, které se na funkci posuzovatele připravují (pozorovatele). Požadavky na zajištění důvěrnosti posuzování jsou předepsány v zásadách jednání posuzovatelů, uvedených v Prohlášení specialisty (experta). Posuzovatelé jsou jmenováni jednorázově pro každé posuzování. Po odsouhlasení složení skupiny posuzovatelů žadatelem vystavuje vedoucí ASLAB odborným posuzovatelům jmenovací dopisy. 3.4 Posuzování dokumentace systému jakosti Žadatel doručí nejméně týden před posouzením každému posuzovateli dokumentaci, která se týká jeho oblasti posuzování: jeden výtisk (neřízený) příručky jakosti a po jednom výtisku (neřízeném) postupů zkušebních metod (SOP), které bude posuzovatel posuzovat. O přidělení metod posuzovatelům podle jejich odbornosti rozhoduje vedoucí posuzovatel. 3

6 Informace ASLAB Skupina posuzovatelů posuzuje předloženou řízenou dokumentaci včetně přihlášených metod před posuzováním na místě (audit dokumentace). Se zjištěnými neshodami jsou odpovědní pracovníci žadatele seznamováni při posuzování na místě. Způsob řešení zjištěných neshod je stejný jako v odst Posuzování na místě Posuzování na místě trvá zpravidla jeden den. Rozsah vlastního posuzování zkušebních laboratoří na místě, za běžného provozu, vychází z požadavku ČSN EN ISO/IEC , čl Ze závažných důvodů (náhlá nepřítomnost jednoho posuzovatele, posuzované prostory na vzdálených místech, neočekávaná vynucená změna harmonogramu způsobená např. dopravními potížemi apod.) může vedoucí posuzovatel rozhodnout o rozložení posuzování na místě v delším období. Důvody rozhodnutí uvede ve zprávě. Posuzování žadatele na místě je zahájeno úvodním setkáním skupiny posuzovatelů s představiteli vedení firmy a s vedením laboratoře. Setkání řídí vedoucí posuzovatel. V rámci úvodního setkání vedoucí posuzovatel: představí členy skupiny posuzovatelů, poučí žadatele o cílech a postupech posuzování, stanoví zásady bezpečnosti a pohybu posuzovatelů v posuzovaných prostorech, stanoví předpokládaný časový harmonogram posuzování, poučí žadatele o způsobu řešení námitek, stanoví termín závěrečného hodnocení. Posuzování žadatele na místě za běžného provozu tvoří stěžejní část procesu. Jednotliví členové skupiny posuzují pod vedením vedoucího posuzovatele odbornou způsobilost žadatele k výkonu činností specifikovaných v seznamu přihlášených zkušebních metod. Zjišťují při tom, zda žadatel splňuje všeobecné požadavky uvedené v normě ČSN EN ISO/IEC a v metodické pomůcce ASLAB - interpretaci normy ČSN EN ISO/IEC , a zda má předpoklady pro jejich trvalé plnění. V rámci této činnosti se přezkoumávají údaje poskytnuté žadatelem jako součást žádosti a posuzuje se jejich shoda se skutečností. Žadatel se ve smlouvě zavazuje umožnit posuzovatelům přístup do všech prostor a ke všem potřebným informacím, které souvisejí s posuzovanou činností. Na žádost posuzovatele je žadatel povinen předvést způsob plnění požadavků normy. V případě, kdy žadatel neposkytne v průběhu posuzování na místě potřebnou součinnost k níž se smluvně zavázal nebo se z jakéhokoli důvodů rozhodne v procesu nepokračovat, je posuzování ukončeno, dokumentace vrácena zpět žadateli a na základě odstoupení od smlouvy jsou vyúčtovány již vzniklé náklady. Neshody s požadavky normy, zjištěné v průběhu posuzování, zaznamenávají posuzovatelé průběžně do záznamů o neshodě/doporučení a projednávají je s odpovědným pracovníkem. Pro každou neshodu je stanoven způsob a termín jejího vypořádání. Nejdelší přípustná lhůta pro vypořádání neshod je 6 měsíců od ukončení posuzování na místě. Dodržení termínu a způsob vypořádání neshod jsou posuzovány vedoucím posuzovatelem jako podmínka pro udělení osvědčení. Vedoucí posuzovatel může podle potřeby přizvat k posouzení účinnosti nápravného opatření odborného posuzovatele Záznamy o neshodě Pro každou zjištěnou neshodu vyplňuje posuzovatel formulář Záznam o neshodě/doporučení. Popis formuláře: Záznam o neshodě č.: Záznamy čísluje každý posuzovatel vzestupnou nepřerušovanou řadou. Datum vystavení: Datum posuzování na místě. Laboratoř: Jednoznačná identifikace posuzované laboratoře. Posuzovatel: Jméno posuzovatele. Závažnost: Závažná neshoda je zásadní neshoda s normou, nebo jiná neshoda znemožňující dodržení jakosti. Méně zá- 4

7 Informace pro žadatele važná neshoda je neshoda s dokumentací laboratoře, která sice umožňuje činnost vykonávat, avšak se sníženou jakostí. Doporučení jsou upozornění posuzovatele na zastaralé či méně vhodné procesy nebo zařízení nebo na zdroje s neuspokojivou reservou. Popis neshody: Jednoznačný popis zjištěné neshody s uvedením, jak se nehoda projevuje. Místo: Identifikace objektu, kde byla neshoda pozorována (sešit, protokol, přístroj, místnost, strana pracovního postupu ap.). Opatření k nápravě: Na místě odsouhlasené rozhodnutí laboratoře, jakým způsobem budou závažná nebo méně závažná neshoda napravena, pokud k takovému rozhodnutí došlo. Podpis pracovníka laboratoře: Stvrzení laboratoře, že bere na vědomí uvedená zjištění. Dohodnutý termín odstranění: Datum se vyplní nejpozději při závěrečném hodnocení. Ověření opatření k nápravě: Popis, jak nebo čím bylo dosaženo nápravy Závěrečné hodnocení Posuzování na místě končí závěrečným hodnocením, při němž každý posuzovatel před pracovníky laboratoře hodnotí oblasti, kterou posuzoval a předá vedoucímu posuzovateli Záznamy o neshodě. Po ukončení posuzování odevzdají posuzovatelé laboratoři poskytnutou dokumentaci s výjimkou řízené dokumentace určené k uložení v ASLAB (příručka jakosti a postupy zkušebních metod). Pracovníci laboratoře mohou k průběhu a závěrům hodnocení vznášet připomínky. Vedoucí posuzovatel zhodnotí celý proces posuzování, poučí představitele posuzované laboratoře o dalším postupu a ukončí posuzování na místě. 3.6 Vypracování Zprávy o posouzení odborné způsobilosti laboratoře a přezkoumání dokumentů z posouzení Na základě kontrolních listů, záznamů o neshodách a dokumentace předložené žadatelem vypracuje vedoucí posuzovatel Zprávu o posouzení odborné způsobilosti laboratoře a odešle ji nejpozději do 21 dnů po ukončení posuzování na místě žadateli. Za věcnou správnost a úplnost zprávy odpovídá vedoucí posuzovatel. Zpráva se vydává ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží žadatel a jedno je ukládáno do archivu ASLAB. Součástí zprávy ve formě příloh jsou záznamy o neshodách vystavené posuzovateli. Žadatel obdrží jejich kopie, ASLAB archivuje originály. Zpráva obsahuje nejméně následující údaje: údaje o žadateli včetně jeho organizačních částí, které se posuzovanou činností zabývají, předmět a rozsah posuzovaných skutečností - v případě změn v průběhu posuzování i zdůvodnění rozdílu mezi požadovaným rozsahem a výsledky posuzování, jména členů skupiny posuzovatelů a jimi posuzované oblasti, průběh posuzování, odchylky od plánu a jejich zdůvodnění, vyhodnocení plnění jednotlivých posuzovaných kritérií (včetně schopnosti žadatele plnit posuzované požadavky po dobu platnosti osvědčení) způsobem, z něhož vyplývá jednoznačně závěrečné rozhodnutí, rozsah udělovaného osvědčení, rozhodnutí o vydání či odmítnutí vydání Osvědčení o správné činnosti laboratoře, poučení o možnosti uplatnění námitek proti závěrům zprávy, datum a podpis vedoucího posuzovatele. Laboratoř může vznést námitky proti zprávě do 14 dnů ode dne doručení. Pokud jsou námitky žadatele uznány, provede vedoucí posuzovatel další šetření a jeho výsledky shrne do doplňku zprávy, který se tím 5

8 Informace ASLAB stává její nedílnou součástí. Formální chyby zjištěné ve zprávě (popř. v doplňku zprávy) může vedoucí posuzovatel opravit formou dodatku i po jejím vydání, u každé opravy však musí být uveden jeho podpis, důvod a datum opravy. Provedené opravy doručí vedoucí posuzovatel žadateli. Souběžně s odesláním zprávy je žadateli zaslána faktura za provedené posouzení. Ze závěru Zprávy o posouzení odborné způsobilosti laboratoře musí být zřejmé, zda žadatel splňuje v posuzované oblasti předepsané požadavky včetně plnění požadavku na trvalé dosahování shody. 3.7 Rozhodnutí o udělení osvědčení Podkladem pro rozhodování o udělení osvědčení jsou Zpráva o posouzení odborné způsobilosti laboratoře, záznamy posuzovatelů a dokumentace žadatele, popisující systém řízení jakosti. ASLAB vydá žadateli Osvědčení o správné činnosti laboratoře, pokud z podkladů pro přezkoumání vyplývá, že žadatel splňuje stanovená kritéria a má v době vydání osvědčení vytvořeny předpoklady pro jejich plnění. Osvědčení o správné činnosti laboratoře obsahuje předmět, rozsah a dobu platnosti. Osvědčení dále obsahuje údaje o posuzovaném subjektu a jméno osoby oprávněné jménem tohoto subjektu jednat. Pokud žadatel předepsané požadavky nesplňuje nebo nemá předpoklady pro jejich plnění, je tato skutečnost uvedena ve Zprávě o posouzení odborné způsobilosti laboratoře včetně řádného zdůvodnění. O vydání, omezení nebo nevydání osvědčení rozhoduje vedoucí ASLAB. Každé rozhodnutí o odmítnutí nebo omezení musí být přijato teprve poté, co byla dotčené laboratoři poskytnuta možnost vyjádřit se ke zprávě. Žadatel, jemuž ASLAB odmítl vystavit osvědčení, má možnost podat po odstranění neshod, které byly důvodem tohoto odmítnutí, novou žádost. Novou žádost musí podat i subjekt, jemuž skončila platnost osvědčení a subjekt má i nadále o udělení osvědčení zájem. Pokud držitel osvědčení hodlá zachovat kontinuitu, musí podat žádost o nové posouzení minimálně 3 měsíce před uplynutím platnosti Osvědčení o správné činnosti laboratoře. Proces, zahájený na základě nové žádosti probíhá analogicky prvnímu posuzování v plném rozsahu Platnost osvědčení Platnost Osvědčení o správné činnosti laboratoře je tři roky při prvním udělení a pět let při každém dalším udělení stejné laboratoři, pokud prodleva mezi platností bezprostředně předcházejícího a nově udělovaného osvědčení není delší než šest měsíců. Platnost osvědčení končí posledním dnem stejného kalendářního měsíce, v němž bylo vystaveno. 3.8 Dozor nad subjekty ASLAB uplatňuje nad držiteli osvědčení dozor po dobu platnosti osvědčení Pozastavení a obnovení účinnosti osvědčení ASLAB pozastaví platnost osvědčení v případě, kdy: byly při dozoru zjištěny vážné neshody v plnění posuzovaných kritérií a závazků, nebo o pozastavení platnosti požádal příslušný subjekt. O pozastavení platnosti osvědčení rozhoduje vedoucí ASLAB na základě informací o změnách v systému jakosti poskytnutých laboratoří, skutečností zjištěných v průběhu dozoru, zprávy o výsledku dozorové návštěvy, zjištění mimořádné dozorové akce nebo žádosti subjektu. Případné námitky, které subjekt podá vůči pozastavení účinnosti osvědčení, se řeší podle Pravidel pro vyřizování námitek. Je-li subjektu pozastavena účinnost osvědčení, musí tento subjekt bezodkladně přestat používat odkazy na osvědčení a předložit ASLAB Osvědčení o správné činnosti laboratoře včetně příloh k vyznačení této skutečnosti. 6

9 Informace pro žadatele O obnovení účinnosti osvědčení musí subjekt písemně požádat ASLAB, který nejpozději do jednoho měsíce po obdržení žádosti zahájí v žádajícím subjektu mimořádnou dozorovou akci a na základě zjištěných skutečností rozhodne, zda je možno subjektu obnovit platnost Osvědčení o správné činnosti laboratoře Změny osvědčení Projeví-li subjekt zájem o rozšíření rozsahu platného osvědčení, obdrží od ASLAB formulář Žádosti o posouzení odborné způsobilosti laboratoře, Prohlášení žadatele a vzor seznamu zkušebních metod, které vyplněné odevzdá ASLAB. Další postup je stejný jako při podání žádosti o posouzení odborné způsobilosti laboratoře. Pokud požádal subjekt o omezení rozsahu nebo o provedení dalších změn v platném Osvědčení o správné činnosti laboratoře, posoudí ASLAB nejprve vliv uvedených změn na plnění posuzovaných kritérií a závazků. Na základě výsledku posuzování rozhodne, zda je možno vydat nové osvědčení přímo nebo zda je nutné posoudit oprávněnost změn osvědčení formou mimořádné dozorové akce. Změny osvědčení nemají vliv na dobu jeho platnosti Zrušení platnosti Osvědčení o správné činnosti laboratoře ASLAB zruší platnost Osvědčení o správné činnosti laboratoře v případě, že: o to požádá subjekt, posouzený subjekt nepožádá do šesti měsíců od data pozastavení účinnosti osvědčení o její obnovení, subjekt, který má pozastavenou účinnost osvědčení, neodstranil do šesti měsíců neshody, které byly příčinou pozastavení, neshody zjištěné podle čl. 3.6 nebyly ve stanovených termínech odstraněny nebo subjekt neprokázal schopnost plnění stanovených posuzovaných kritérií a závazků, došlo k zániku subjektu. O zrušení osvědčení rozhoduje vedoucí ASLAB. 4 Odkazy na Osvědčení Držitel Osvědčení o správné činnosti laboratoře, vystaveného Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří, může tuto skutečnost zveřejňovat ve svých dokumentech, vydávaných protokolech, otisku razítka, propagačních materiálech a podobným způsobem. Obsah, forma a místo zveřejnění této skutečnosti nesmí zjevně ani skrytě vyvolávat v čtenáři (příjemci informace) nepravdivý dojem o schopnostech, možnostech a oprávněních držitele Osvědčení o správné činnosti laboratoře ( klamavá reklama ). Držitel osvědčení může v této souvislosti používat název Laboratoř posouzená ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří, doprovázený buď číslem laboratoře, nebo číslem osvědčení, nebo oběma čísly. K textu může být též připojeno logo ASLAB podle zásad uvedených v článku 5 Používání loga ASLAB. Držitel osvědčení smí používat název uvedený v předchozím odstavci pouze v souvislosti s úspěšně posouzenými zkušebními postupy, které jsou uvedeny v příloze platného Osvědčení o správné činnosti laboratoře. 5 Používání loga ASLAB Právo používat ochrannou známku ASLAB (dále logo ASLAB) má Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. v Praze 6. Logo ASLAB je zapsanou ochrannou známkou u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č ze dne a obnovena do ve výše uvedené podobě bez zřetele na barevné provedení. Držitelé platného Osvědčení o správné činnosti laboratoře, vystaveného ASLAB střediskem pro posuzování laboratoří, smějí používat logo ASLAB za dále uvedených podmínek: 7

10 Informace ASLAB 1. Logo smí být použito na protokolech o zkoušce, které se shodují s platnými protokoly, které uvádí platná příručka jakosti nebo na jejichž vzor v řízeném dokumentu platná příručka jakosti odkazuje. Logo smí být dále použito na hlavičkových firemních dopisních papírech, informačních a obchodních materiálech a v reklamních materiálech nebo inserci. Pokud jsou ve výše uvedených souvislostech uváděny zkušební metody, musí být jednoznačně a srozumitelně označeny metody, které nejsou předmětem Osvědčení o správné činnosti laboratoře 2. Logo ASLAB smí být použito pouze v bezprostředním spojení s textem, uvedeným jednak v článku 4 Odkazy na Osvědčení, jednak na Osvědčení o správné činnosti laboratoře a musí být vždy v těsné blízkosti doprovázeno číslem laboratoře anebo číslem osvědčení. 3. Logo ASLAB nesmí být použito na jakémkoliv dokumentu, který nemá souvislost s předmětem činnosti pokrytým Osvědčením o správné činnosti laboratoře. 4. Logo ASLAB smí být použito pouze pokud je na stejném dokumentu použito logo anebo název organizace držitele Osvědčení o správné činnosti laboratoře, přičemž větší rozměr loga ASLAB nesmí být větší než větší rozměr loga organizace. Logo ASLAB nesmí být použito na jakýchkoliv dokumentech jiných organizací, s nimiž je držitel osvědčení jakkoliv spojen. 5. Šířka loga ASLAB je přesně 2,6 násobkem výšky. Barva je černá nebo světle modrá na bílém pozadí. Rozhraní mezi barvou a bílou je ostré, prosté zubů a neostrých přechodů. Neoprávněné nebo zavádějící používání loga ASLAB může být posuzováno stejně jako neplnění povinností laboratoře s Osvědčením o správné činnosti laboratoře. 8

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MP 002/2007

STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MP 002/2007 ASPK, s.r.o. STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MP 002/2007 Pravidla dohledu nad laboratořemi s odbornou způsobilostí Brno březen 2007 I. Všeobecná

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D.

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Základní pravidla akreditačního procesu Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Obsah - ČIA v právních a mezinárodních souvislostech - Základní etapy procesu akreditace Působnost ČIA Národní akreditační orgán ČR

Více

Příručka pro klienty COP

Příručka pro klienty COP Příručka pro klienty COP Státní veterinární ústav Olomouc Certifikační orgán pro produkty Jakoubka za Stříbra1, 77900, Olomouc www.svuolomouc.cz verze 2, vydáno 28.4.2016 Příručka pro klienty COP 1/5 verze

Více

1 Postupy pro certifikaci a dozor

1 Postupy pro certifikaci a dozor Poslední aktualizace 16.3.2015 1 Postupy pro certifikaci a dozor 1.1 Doručení a zaregistrování žádosti o certifikaci Žádost o certifikaci je přijímána pouze v písemné formě, doručena poštou nebo e-mailem.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 1.1 Účel postupu Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 Předkládaný Certifikační postup Národního bezpečnostního úřad (dále jen NBÚ) stanovuje proces certifikace technických prostředků, které jsou používány

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O.

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. strana 1/12 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DOKUMENT: PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. Vypracoval: Schválil: funkce: představitel managementu funkce: vedoucí CO jméno: Markéta Roupcová jméno: Ivana

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest 1 Účel zkoušky Účelem kvalifikační zkoušky je ověřit, zda má žadatel potřebné odborné znalosti a způsobilost vykonávat samostatně

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Rada Karlovarského kraje (dále jen rada kraje ) se usnesla na těchto pravidlech

Více

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů Drážní úřad Wilsonova 300/8 *crdux003n1mc* CRDUX003N1MC 121 06 Praha 2 Č.j.: DUCR-59416/11/Jr Metodický pokyn pro uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006 592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Vláda nařizuje podle 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

Více

ŽÁDOST. Část 1: Údaje o žadateli

ŽÁDOST. Část 1: Údaje o žadateli SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci výrobků a systém certifikovaných stavebních dodavatelů akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011 Křižíkova 70, 612 00

Více

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady Provoz Rokycany Stehlíkova 131/II 337 01 Rokycany R E K L A M A Č N Í Ř Á D I. Obecná ustanovení jako provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen dodavatel ) vydává ve smyslu 36 odst.

Více

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb.,

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Více

Interní audit. Organizační opatření

Interní audit. Organizační opatření STRANA: 1 z 5 Organizační opatření 1. je závazná pro představitele managementu kvality, interní auditory a zaměstnance odpovědné za prověřovanou oblast. 2. nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1.9.2012.

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta (dále je Zásady ) I. Úvodní ustanovení 1. Město Vysoké Mýto poskytuje finanční dotaci například na sport, kulturu, školství, volnočasové

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Informace pro žadatele o certifikaci produktu

Informace pro žadatele o certifikaci produktu Certifikační orgán pro posuzování shody produktů EUROSIGNAL Mstětice 34, 250 91 Zeleneč Strana: 1 z 7 Verze: 1.0 Informace pro žadatele o certifikaci produktu Posuzování shody produktů podle ČSN EN 45011

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

Stanovení nákladů procesu akreditace

Stanovení nákladů procesu akreditace Stanovení nákladů procesu akreditace SDĚLENÍ Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. o vyhlášení Stanovení nákladů procesu akreditace Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) vyhlašuje dokument Stanovení

Více

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Obec Šestajovice Husova 60 250 92 Šestajovice Směrnice č. 1 / 2015 Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Čl. 1 Základní ustanovení 1. Hlavním posláním

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení ZKUŠEBNÍ ŘÁD Krajského úřadu Středočeského kraje k prokazování odborné způsobilosti žadatelů k provozování vymezených druhů silniční dopravy pro cizí potřeby podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Specifikace TSDI. 2. Účelem této veřejné zakázky je zabezpečení zdárné kompletní realizace stavby Pavilonu Farmacie II.

Specifikace TSDI. 2. Účelem této veřejné zakázky je zabezpečení zdárné kompletní realizace stavby Pavilonu Farmacie II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Počet listů: 5 Specifikace TSDI přesná specifikace předmětu plnění, všech souvisejících úkonů a dílčích plnění TSDI podlimitní veřejné zakázky Pavilon Farmacie II - TSDI

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE...

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... 1 Kontrolní řád Úřadu městské části Praha 7 Tento kontrolní řád stanovuje zásady kontrolní činnosti, prováděné jak v rámci samostatné působnosti,

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI POŘÁDANÉM ASLAB DLE ČSN EN ISO/IEC 17043

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI POŘÁDANÉM ASLAB DLE ČSN EN ISO/IEC 17043 INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI POŘÁDANÉM ASLAB DLE ČSN EN ISO/IEC 17043 ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Praha 2011 Obsah 1. Názvosloví 2 1.1 Mezilaboratorní porovnávání

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z

Více

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Dotace městské části Praha 5 (dále jen MČ Praha 5 ) je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu MČ Praha 5 fyzickým

Více

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Zkušební laboratoř betonu Praha Hala D2, F.V.Veselého 2760/7 193 00 Praha 9 Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 Druh dokumentu : SD Počet

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. Poskytovatel :. se sídlem :. zastoupený : IČ: :..

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. Poskytovatel :. se sídlem :. zastoupený : IČ: :.. NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 269 odst. 2 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen Smlouva) 1 SMLUVNÍ

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD. 1 Účel zkoušky

ZKUŠEBNÍ ŘÁD. 1 Účel zkoušky ZKUŠEBNÍ ŘÁD Podle 5, odst. 9 zákona ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR ve znění zákona č.170/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb. (dále jen "zákon"), upravuje

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU Sekretariát: Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař IČO 45 24 60 33 DIČ CZ 45 24 60 33 Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV Pravidla

Více

LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I. Úvodní ustanovení

LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I. Úvodní ustanovení LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Tento řád České lékárnické komory (dále jen komora ) stanoví podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické

Více

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu )

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 23119/2010-52 Příloha č. 1 RM č. 122/2010-52 117613 Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Správce programu: Určená

Více

Podle doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik z 23. ledna 2014 pro výsledek certifikovaná metodika platí:

Podle doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik z 23. ledna 2014 pro výsledek certifikovaná metodika platí: Postup pro certifikaci výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací typu N met pro certifikaci metodik jiných, než týkajících se bezpečnostního výzkumu navržených k využívání v rámci působnosti

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

ŽÁDOST. Část 1: Údaje o žadateli

ŽÁDOST. Část 1: Údaje o žadateli SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci výrobků a systém certifikovaných stavebních dodavatelů akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17065 Křižíkova 70,

Více

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Více

I. Obecná ustanovení. II. Poskytovatel a příjemce dotace

I. Obecná ustanovení. II. Poskytovatel a příjemce dotace VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu města Milevska na rok 2016 č. sml./2016 uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 10a odst.

Více

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smluvní strany: obchodní jméno: Město Černošice adresa: Riegrova 1209 252 28 Černošice stát: Česká republika statutární zástupce: Mgr. Filip Kořínek Kontaktní

Více

Akreditace zkušebních laboratoří Školení pracovníků masného průmyslu Beroun

Akreditace zkušebních laboratoří Školení pracovníků masného průmyslu Beroun Akreditace zkušebních laboratoří Školení pracovníků masného průmyslu 8.10.2013 Beroun Ing. Milan Badal Accredo Dávám důvěru Obsah prezentace 1) Základní informace 2) Akreditace zkušebních laboratoří 3)

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Strana 2075 220 VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ o dotaci města Neratovice pro oblast sportovní, kulturní, vzdělávací, sociální a zdravotní na rok 2017 Účel dotačního řízení 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC Dotační řízení je vyhlašováno v souladu

Více

Novinky v akreditaci laboratoří. Eva Klokočníková

Novinky v akreditaci laboratoří. Eva Klokočníková Novinky v akreditaci laboratoří Eva Klokočníková Správní řád Nutno vždy podat na všechny změny v rozsahu akreditace žádost o vydání osvědčení o akreditaci Nemusí být vyplněny všechny údaje požadované v

Více

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Podprogram č. 2 Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Město Jílové u Prahy

Město Jílové u Prahy Město Jílové u Prahy Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy Z Á S A D Y pro poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu města na údržbu a úpravy stavby Zastupitelstvo města Jílové u Prahy (dále jen

Více

1 Účel reklamačního řádu a dotčení účastníci

1 Účel reklamačního řádu a dotčení účastníci České Energetické Centrum a.s. Václavské nám. 722/2, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 840 888 889 E-mail: info@energetickecentrum.cz www.energetickecentrum.cz ENERGETICKÉ CENTRUM, a.s. Sartorisova 10, 821 08

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

Zkušební řád KDP ČR Aktuální znění k 1. 2. 2014

Zkušební řád KDP ČR Aktuální znění k 1. 2. 2014 ZKUŠEBNÍ ŘÁD Komory daňových poradců ČR Podle 5, odst. 9 zákona ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č.

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky ze dne 18. dubna 2008. zkušební řád kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky ze dne 18. dubna 2008. zkušební řád kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 18. dubna 2008 zkušební řád kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora Zkušební řád upravuje postup při provádění kvalifikační zkoušky vykonavatele

Více

Všeobecné podmínky pro certifikovanou službu

Všeobecné podmínky pro certifikovanou službu Všeobecné podmínky pro certifikovanou službu TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994 142 21 Praha 4 ( s o u č á s t s m l u v) 1. Všeobecně Certifikační orgán nabízí objednavatelům zájemcům o certifikaci

Více

Proces R3 Interní audity

Proces R3 Interní audity Účinnost dokumentu od: 1.1.2011 Proces R3 Interní audity Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Rada Karlovarského kraje (dále jen rada kraje ) se usnesla na těchto Pravidlech

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina Opatření Programu rozvoje kraje cíl 4.1. : Péče

Více

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí Tato instrukce je vydána z důvodu sjednocení činnosti stanic měření emisí (dále jen SME ) v souvislosti

Více

4. výzva Ministerstva životního prostředí

4. výzva Ministerstva životního prostředí 4. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

ASLAB shromažďuje výsledky MPZ v oblasti chemie a mikrobiologie dvěma způsoby:

ASLAB shromažďuje výsledky MPZ v oblasti chemie a mikrobiologie dvěma způsoby: INFORMACE PRO ZÁJEMCE O MEZILABORATORNÍ POROVNÁVÁNÍ ZKOUŠEK POŘÁDANÝCH ASLAB ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Praha 2010 Obsah 1. Názvosloví 2 1.1 Mezilaboratorní porovnávání zkoušek

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více