INFORMACE PRO ŽADATELE O POSOUZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ŽADATELE O POSOUZENÍ"

Transkript

1 Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Podbabská 30/2582, Praha 6 INFORMACE PRO ŽADATELE O POSOUZENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘE Praha, červenec 2012

2

3 Informace pro žadatele Informace pro žadatele o posouzení odborné způsobilosti laboratoře Obsah 1 ASLAB 1 2 Všeobecná ustanovení Termíny a definice Kritéria k získání Osvědčení o správné činnosti laboratoře Předmět Osvědčení o správné činnosti laboratoře Poplatky a náklady 2 3 Postup při získávání osvědčení Podání žádosti Příprava smlouvy Jmenování skupiny posuzovatelů Posuzování dokumentace systému jakosti Posuzování na místě Záznamy o neshodě Závěrečné hodnocení Vypracování Zprávy o posouzení odborné způsobilosti laboratoře a přezkoumání dokumentů z posouzení Rozhodnutí o udělení osvědčení Platnost osvědčení Dozor nad subjekty Pozastavení a obnovení účinnosti osvědčení Změny osvědčení Zrušení platnosti Osvědčení o správné činnosti laboratoře 7 4 Odkazy na Osvědčení 7 5 Používání loga ASLAB 7 1 ASLAB V posledních letech se prosazují požadavky zákazníků i státních orgánů na zvyšování věrohodnosti výsledků laboratorních měření. Vysoké věrohodnosti výsledků měření lze docílit zavedením vhodného a obecně uznávaného systému jakosti. Zavedení systému jakosti lze prokázat posouzením nezávislou třetí stranou. Na tyto požadavky reagovalo Ministerstvo životního prostředí ČR vytvořením ASLAB, Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří (ASLAB) jako samostatného útvaru Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i. na základě výsledků porady ministra životního prostředí ze dne (č.j. 28/310/91) a v souladu s dopisem č.j. M/4601/91 ze dne Současný název střediska vznikl rozhodnutím ředitele odboru ochrany vod MŽP č.j. 114/OOV/97 ze dne Úkoly Výzkumného ústavu vodohospo- 1

4 Informace ASLAB dářského T. G. Masaryka, v.v.i. a tím i ASLAB Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří také vyplývají z Opatření č. 12/06 Ministerstva životního prostředí o vydání zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce z 12. prosince Samostatná sekce ASLAB má gesci nad následujícími činnostmi, kterými je podle zřizovací listiny VÚV T. G. M., v.v.i. pověřen: 9.17 Posuzování odborné způsobilosti hydroanalytických laboratoří pro chemické, biologické, mikrobiologické, toxikologické a radiochemické zkušební metody a organizování mezilaboratorního porovnávání zkoušek v oblasti životního prostředí 9.32 Výkon funkce Národního inspekčního orgánu správné laboratorní praxe ASLAB především a) organizuje zkoušky způsobilosti dle požadavků ČSN EN ISO/IEC výstupem je Osvědčení o účasti ve zkouškách způsobilosti, b) posuzuje odbornou způsobilost laboratoří podle normy ČSN EN ISO/IEC :2005 Všeobecné požadavky na odbornou způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří úspěšně posouzené laboratoři je vystaveno Osvědčení o správné činnosti laboratoře. Kontakty: Telefon: , , Fax: Internet: 2 Všeobecná ustanovení 2.1 Termíny a definice Použité termíny a definice byly převzaty z norem ČSN EN ISO/IEC :2005 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, ČSN EN ISO 9000 Systém managementu jakosti Základy, zásady, slovník ČSN EN ISO/IEC Posuzování shody Slovník a zásadní principy, slovník a ČSN EN ISO/IEC Posuzování shody Všeobecné požadavky na akreditační orgány posuzující shodu 2.2 Kritéria k získání Osvědčení o správné činnosti laboratoře Posuzování laboratoří se opírá o znění platných norem, popisujících požadavky na odbornou způsobilost laboratoří: ČSN EN ISO/IEC Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří ČSN EN ISO/IEC Posuzování shody Všeobecné požadavky na akreditační orgány posuzující shodu Vzhledem k obecné povaze normy ČSN EN ISO/IEC :2005 vydává ASLAB metodickou pomůcku Všeobecné požadavky na odbornou způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. ČSN EN ISO/IEC , Interpretace ASLAB. 2.3 Předmět Osvědčení o správné činnosti laboratoře Požadovaný předmět Osvědčení o správné činnosti laboratoře (dále jen osvědčení) musí být jednoznačně stanoven žadatelem o udělení osvědčení v seznamu metod předkládaných k posouzení (příloha Žádosti o posouzení odborné způsobilosti laboratoře). Seznam musí obsahovat číslo metody nebo její označení shodně se seznamem metod používaných v laboratoři, název metody, odkaz na pracovní postup (identifikace používaného dokumentu a/nebo technické normy) a zkoušený předmět (matrici). Jako zkušební metody nelze samostatně posuzovat postupy pomocných činností, které nepředstavují zkoušku (příprava výluhu, rozklad vzorku, mytí skla). 2.4 Poplatky a náklady Náklady spojené s posouzením laboratoře a s následujícím dozorem nese žadatel. Náklady 2

5 Informace pro žadatele služeb ASLAB vycházejí z kalkulačního listu; vedoucí ASLAB na požádání vypočítá cenu za posouzení. Dohodnutá cena je součástí smlouvy o dílo, jež je předkládána žadateli ke schválení před začátkem posuzování. 3 Postup při získávání osvědčení 3.1 Podání žádosti Požadované informace vycházejí z normy ČSN EN ISO/IEC Žádost o posouzení odpovídá normě ČSN EN ISO/IEC čl Zájemci o posouzení laboratoře obdrží z ASLAB následující formuláře a materiály: Žádost o posouzení odborné způsobilosti laboratoře, Prohlášení žadatele, vzor formuláře Seznam zkušebních metod; tento informační materiál Informace pro žadatele o posouzení odborné způsobilosti; seznam doporučené literatury, metodickou pomůcku ASLAB (interpretace normy ČSN EN ISO/IEC , na vyžádání metodickou pomůcku Zabezpečení jakosti odběru vzorků vod. Po doručení vyplněné žádosti o posouzení odborné způsobilosti laboratoře, prohlášení žadatele, seznamu zkušebních metod, diskety se seznamem přihlašovaných metod, příručky jakosti laboratoře a standardních pracovních postupů metod přihlášených k posouzení potvrdí ASLAB úplnost předložených dokumentů tím, že žádost zaregistruje a opatří registračním číslem, datem registrace a podpisem. Zájemce obdrží potvrzenou kopii registrované žádosti, při podání poštou do 14 dnů ode dne registrace. Jeden řízený výtisk příručky jakosti a pracovních postupů přihlášených metod zůstává po ukončeném posuzování uložen v ASLAB. V případě, že je podaná žádost neúplná, vrací ji ASLAB zpět žadateli k doplnění s uvedením důvodů. 3.2 Příprava smlouvy Při splnění všech náležitostí je se žadatelem projednán termín posuzování, navržen vedoucí posuzovatel a podle odborných oblastí přihlášených metod jsou navrženi odborní posuzovatelé do skupiny posuzovatelů. Po dosažení shody o termínu posuzování a složení skupiny posuzovatelů je uzavírána se žadatelem smlouva o dílo, v níž jsou mimo jiné uvedena práva a povinnosti obou smluvních stran. Součástí smlouvy je smluvní cena za posuzování. 3.3 Jmenování skupiny posuzovatelů Jmenování posuzovatelů se řídí ČSN EN ISO/IEC čl. 6. Skupinu posuzovatelů tvoří vedoucí posuzovatel a odborní posuzovatelé. Za výběr jednotlivých posuzovatelů a sestavení skupiny posuzovatelů odpovídá vedoucí posuzovatel, který též odpovídá za to, že složení skupiny a kvalifikace jednotlivých členů vyhovují rozsahu a předmětům posuzování. Posuzovatelé musí být registrováni v seznamu specialistů (expertů) ASLAB. Vedoucím posuzovatelem je odborný pracovník ASLAB. Skupina posuzovatelů může být se souhlasem žadatele doplněna o osoby, které se na funkci posuzovatele připravují (pozorovatele). Požadavky na zajištění důvěrnosti posuzování jsou předepsány v zásadách jednání posuzovatelů, uvedených v Prohlášení specialisty (experta). Posuzovatelé jsou jmenováni jednorázově pro každé posuzování. Po odsouhlasení složení skupiny posuzovatelů žadatelem vystavuje vedoucí ASLAB odborným posuzovatelům jmenovací dopisy. 3.4 Posuzování dokumentace systému jakosti Žadatel doručí nejméně týden před posouzením každému posuzovateli dokumentaci, která se týká jeho oblasti posuzování: jeden výtisk (neřízený) příručky jakosti a po jednom výtisku (neřízeném) postupů zkušebních metod (SOP), které bude posuzovatel posuzovat. O přidělení metod posuzovatelům podle jejich odbornosti rozhoduje vedoucí posuzovatel. 3

6 Informace ASLAB Skupina posuzovatelů posuzuje předloženou řízenou dokumentaci včetně přihlášených metod před posuzováním na místě (audit dokumentace). Se zjištěnými neshodami jsou odpovědní pracovníci žadatele seznamováni při posuzování na místě. Způsob řešení zjištěných neshod je stejný jako v odst Posuzování na místě Posuzování na místě trvá zpravidla jeden den. Rozsah vlastního posuzování zkušebních laboratoří na místě, za běžného provozu, vychází z požadavku ČSN EN ISO/IEC , čl Ze závažných důvodů (náhlá nepřítomnost jednoho posuzovatele, posuzované prostory na vzdálených místech, neočekávaná vynucená změna harmonogramu způsobená např. dopravními potížemi apod.) může vedoucí posuzovatel rozhodnout o rozložení posuzování na místě v delším období. Důvody rozhodnutí uvede ve zprávě. Posuzování žadatele na místě je zahájeno úvodním setkáním skupiny posuzovatelů s představiteli vedení firmy a s vedením laboratoře. Setkání řídí vedoucí posuzovatel. V rámci úvodního setkání vedoucí posuzovatel: představí členy skupiny posuzovatelů, poučí žadatele o cílech a postupech posuzování, stanoví zásady bezpečnosti a pohybu posuzovatelů v posuzovaných prostorech, stanoví předpokládaný časový harmonogram posuzování, poučí žadatele o způsobu řešení námitek, stanoví termín závěrečného hodnocení. Posuzování žadatele na místě za běžného provozu tvoří stěžejní část procesu. Jednotliví členové skupiny posuzují pod vedením vedoucího posuzovatele odbornou způsobilost žadatele k výkonu činností specifikovaných v seznamu přihlášených zkušebních metod. Zjišťují při tom, zda žadatel splňuje všeobecné požadavky uvedené v normě ČSN EN ISO/IEC a v metodické pomůcce ASLAB - interpretaci normy ČSN EN ISO/IEC , a zda má předpoklady pro jejich trvalé plnění. V rámci této činnosti se přezkoumávají údaje poskytnuté žadatelem jako součást žádosti a posuzuje se jejich shoda se skutečností. Žadatel se ve smlouvě zavazuje umožnit posuzovatelům přístup do všech prostor a ke všem potřebným informacím, které souvisejí s posuzovanou činností. Na žádost posuzovatele je žadatel povinen předvést způsob plnění požadavků normy. V případě, kdy žadatel neposkytne v průběhu posuzování na místě potřebnou součinnost k níž se smluvně zavázal nebo se z jakéhokoli důvodů rozhodne v procesu nepokračovat, je posuzování ukončeno, dokumentace vrácena zpět žadateli a na základě odstoupení od smlouvy jsou vyúčtovány již vzniklé náklady. Neshody s požadavky normy, zjištěné v průběhu posuzování, zaznamenávají posuzovatelé průběžně do záznamů o neshodě/doporučení a projednávají je s odpovědným pracovníkem. Pro každou neshodu je stanoven způsob a termín jejího vypořádání. Nejdelší přípustná lhůta pro vypořádání neshod je 6 měsíců od ukončení posuzování na místě. Dodržení termínu a způsob vypořádání neshod jsou posuzovány vedoucím posuzovatelem jako podmínka pro udělení osvědčení. Vedoucí posuzovatel může podle potřeby přizvat k posouzení účinnosti nápravného opatření odborného posuzovatele Záznamy o neshodě Pro každou zjištěnou neshodu vyplňuje posuzovatel formulář Záznam o neshodě/doporučení. Popis formuláře: Záznam o neshodě č.: Záznamy čísluje každý posuzovatel vzestupnou nepřerušovanou řadou. Datum vystavení: Datum posuzování na místě. Laboratoř: Jednoznačná identifikace posuzované laboratoře. Posuzovatel: Jméno posuzovatele. Závažnost: Závažná neshoda je zásadní neshoda s normou, nebo jiná neshoda znemožňující dodržení jakosti. Méně zá- 4

7 Informace pro žadatele važná neshoda je neshoda s dokumentací laboratoře, která sice umožňuje činnost vykonávat, avšak se sníženou jakostí. Doporučení jsou upozornění posuzovatele na zastaralé či méně vhodné procesy nebo zařízení nebo na zdroje s neuspokojivou reservou. Popis neshody: Jednoznačný popis zjištěné neshody s uvedením, jak se nehoda projevuje. Místo: Identifikace objektu, kde byla neshoda pozorována (sešit, protokol, přístroj, místnost, strana pracovního postupu ap.). Opatření k nápravě: Na místě odsouhlasené rozhodnutí laboratoře, jakým způsobem budou závažná nebo méně závažná neshoda napravena, pokud k takovému rozhodnutí došlo. Podpis pracovníka laboratoře: Stvrzení laboratoře, že bere na vědomí uvedená zjištění. Dohodnutý termín odstranění: Datum se vyplní nejpozději při závěrečném hodnocení. Ověření opatření k nápravě: Popis, jak nebo čím bylo dosaženo nápravy Závěrečné hodnocení Posuzování na místě končí závěrečným hodnocením, při němž každý posuzovatel před pracovníky laboratoře hodnotí oblasti, kterou posuzoval a předá vedoucímu posuzovateli Záznamy o neshodě. Po ukončení posuzování odevzdají posuzovatelé laboratoři poskytnutou dokumentaci s výjimkou řízené dokumentace určené k uložení v ASLAB (příručka jakosti a postupy zkušebních metod). Pracovníci laboratoře mohou k průběhu a závěrům hodnocení vznášet připomínky. Vedoucí posuzovatel zhodnotí celý proces posuzování, poučí představitele posuzované laboratoře o dalším postupu a ukončí posuzování na místě. 3.6 Vypracování Zprávy o posouzení odborné způsobilosti laboratoře a přezkoumání dokumentů z posouzení Na základě kontrolních listů, záznamů o neshodách a dokumentace předložené žadatelem vypracuje vedoucí posuzovatel Zprávu o posouzení odborné způsobilosti laboratoře a odešle ji nejpozději do 21 dnů po ukončení posuzování na místě žadateli. Za věcnou správnost a úplnost zprávy odpovídá vedoucí posuzovatel. Zpráva se vydává ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží žadatel a jedno je ukládáno do archivu ASLAB. Součástí zprávy ve formě příloh jsou záznamy o neshodách vystavené posuzovateli. Žadatel obdrží jejich kopie, ASLAB archivuje originály. Zpráva obsahuje nejméně následující údaje: údaje o žadateli včetně jeho organizačních částí, které se posuzovanou činností zabývají, předmět a rozsah posuzovaných skutečností - v případě změn v průběhu posuzování i zdůvodnění rozdílu mezi požadovaným rozsahem a výsledky posuzování, jména členů skupiny posuzovatelů a jimi posuzované oblasti, průběh posuzování, odchylky od plánu a jejich zdůvodnění, vyhodnocení plnění jednotlivých posuzovaných kritérií (včetně schopnosti žadatele plnit posuzované požadavky po dobu platnosti osvědčení) způsobem, z něhož vyplývá jednoznačně závěrečné rozhodnutí, rozsah udělovaného osvědčení, rozhodnutí o vydání či odmítnutí vydání Osvědčení o správné činnosti laboratoře, poučení o možnosti uplatnění námitek proti závěrům zprávy, datum a podpis vedoucího posuzovatele. Laboratoř může vznést námitky proti zprávě do 14 dnů ode dne doručení. Pokud jsou námitky žadatele uznány, provede vedoucí posuzovatel další šetření a jeho výsledky shrne do doplňku zprávy, který se tím 5

8 Informace ASLAB stává její nedílnou součástí. Formální chyby zjištěné ve zprávě (popř. v doplňku zprávy) může vedoucí posuzovatel opravit formou dodatku i po jejím vydání, u každé opravy však musí být uveden jeho podpis, důvod a datum opravy. Provedené opravy doručí vedoucí posuzovatel žadateli. Souběžně s odesláním zprávy je žadateli zaslána faktura za provedené posouzení. Ze závěru Zprávy o posouzení odborné způsobilosti laboratoře musí být zřejmé, zda žadatel splňuje v posuzované oblasti předepsané požadavky včetně plnění požadavku na trvalé dosahování shody. 3.7 Rozhodnutí o udělení osvědčení Podkladem pro rozhodování o udělení osvědčení jsou Zpráva o posouzení odborné způsobilosti laboratoře, záznamy posuzovatelů a dokumentace žadatele, popisující systém řízení jakosti. ASLAB vydá žadateli Osvědčení o správné činnosti laboratoře, pokud z podkladů pro přezkoumání vyplývá, že žadatel splňuje stanovená kritéria a má v době vydání osvědčení vytvořeny předpoklady pro jejich plnění. Osvědčení o správné činnosti laboratoře obsahuje předmět, rozsah a dobu platnosti. Osvědčení dále obsahuje údaje o posuzovaném subjektu a jméno osoby oprávněné jménem tohoto subjektu jednat. Pokud žadatel předepsané požadavky nesplňuje nebo nemá předpoklady pro jejich plnění, je tato skutečnost uvedena ve Zprávě o posouzení odborné způsobilosti laboratoře včetně řádného zdůvodnění. O vydání, omezení nebo nevydání osvědčení rozhoduje vedoucí ASLAB. Každé rozhodnutí o odmítnutí nebo omezení musí být přijato teprve poté, co byla dotčené laboratoři poskytnuta možnost vyjádřit se ke zprávě. Žadatel, jemuž ASLAB odmítl vystavit osvědčení, má možnost podat po odstranění neshod, které byly důvodem tohoto odmítnutí, novou žádost. Novou žádost musí podat i subjekt, jemuž skončila platnost osvědčení a subjekt má i nadále o udělení osvědčení zájem. Pokud držitel osvědčení hodlá zachovat kontinuitu, musí podat žádost o nové posouzení minimálně 3 měsíce před uplynutím platnosti Osvědčení o správné činnosti laboratoře. Proces, zahájený na základě nové žádosti probíhá analogicky prvnímu posuzování v plném rozsahu Platnost osvědčení Platnost Osvědčení o správné činnosti laboratoře je tři roky při prvním udělení a pět let při každém dalším udělení stejné laboratoři, pokud prodleva mezi platností bezprostředně předcházejícího a nově udělovaného osvědčení není delší než šest měsíců. Platnost osvědčení končí posledním dnem stejného kalendářního měsíce, v němž bylo vystaveno. 3.8 Dozor nad subjekty ASLAB uplatňuje nad držiteli osvědčení dozor po dobu platnosti osvědčení Pozastavení a obnovení účinnosti osvědčení ASLAB pozastaví platnost osvědčení v případě, kdy: byly při dozoru zjištěny vážné neshody v plnění posuzovaných kritérií a závazků, nebo o pozastavení platnosti požádal příslušný subjekt. O pozastavení platnosti osvědčení rozhoduje vedoucí ASLAB na základě informací o změnách v systému jakosti poskytnutých laboratoří, skutečností zjištěných v průběhu dozoru, zprávy o výsledku dozorové návštěvy, zjištění mimořádné dozorové akce nebo žádosti subjektu. Případné námitky, které subjekt podá vůči pozastavení účinnosti osvědčení, se řeší podle Pravidel pro vyřizování námitek. Je-li subjektu pozastavena účinnost osvědčení, musí tento subjekt bezodkladně přestat používat odkazy na osvědčení a předložit ASLAB Osvědčení o správné činnosti laboratoře včetně příloh k vyznačení této skutečnosti. 6

9 Informace pro žadatele O obnovení účinnosti osvědčení musí subjekt písemně požádat ASLAB, který nejpozději do jednoho měsíce po obdržení žádosti zahájí v žádajícím subjektu mimořádnou dozorovou akci a na základě zjištěných skutečností rozhodne, zda je možno subjektu obnovit platnost Osvědčení o správné činnosti laboratoře Změny osvědčení Projeví-li subjekt zájem o rozšíření rozsahu platného osvědčení, obdrží od ASLAB formulář Žádosti o posouzení odborné způsobilosti laboratoře, Prohlášení žadatele a vzor seznamu zkušebních metod, které vyplněné odevzdá ASLAB. Další postup je stejný jako při podání žádosti o posouzení odborné způsobilosti laboratoře. Pokud požádal subjekt o omezení rozsahu nebo o provedení dalších změn v platném Osvědčení o správné činnosti laboratoře, posoudí ASLAB nejprve vliv uvedených změn na plnění posuzovaných kritérií a závazků. Na základě výsledku posuzování rozhodne, zda je možno vydat nové osvědčení přímo nebo zda je nutné posoudit oprávněnost změn osvědčení formou mimořádné dozorové akce. Změny osvědčení nemají vliv na dobu jeho platnosti Zrušení platnosti Osvědčení o správné činnosti laboratoře ASLAB zruší platnost Osvědčení o správné činnosti laboratoře v případě, že: o to požádá subjekt, posouzený subjekt nepožádá do šesti měsíců od data pozastavení účinnosti osvědčení o její obnovení, subjekt, který má pozastavenou účinnost osvědčení, neodstranil do šesti měsíců neshody, které byly příčinou pozastavení, neshody zjištěné podle čl. 3.6 nebyly ve stanovených termínech odstraněny nebo subjekt neprokázal schopnost plnění stanovených posuzovaných kritérií a závazků, došlo k zániku subjektu. O zrušení osvědčení rozhoduje vedoucí ASLAB. 4 Odkazy na Osvědčení Držitel Osvědčení o správné činnosti laboratoře, vystaveného Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří, může tuto skutečnost zveřejňovat ve svých dokumentech, vydávaných protokolech, otisku razítka, propagačních materiálech a podobným způsobem. Obsah, forma a místo zveřejnění této skutečnosti nesmí zjevně ani skrytě vyvolávat v čtenáři (příjemci informace) nepravdivý dojem o schopnostech, možnostech a oprávněních držitele Osvědčení o správné činnosti laboratoře ( klamavá reklama ). Držitel osvědčení může v této souvislosti používat název Laboratoř posouzená ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří, doprovázený buď číslem laboratoře, nebo číslem osvědčení, nebo oběma čísly. K textu může být též připojeno logo ASLAB podle zásad uvedených v článku 5 Používání loga ASLAB. Držitel osvědčení smí používat název uvedený v předchozím odstavci pouze v souvislosti s úspěšně posouzenými zkušebními postupy, které jsou uvedeny v příloze platného Osvědčení o správné činnosti laboratoře. 5 Používání loga ASLAB Právo používat ochrannou známku ASLAB (dále logo ASLAB) má Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. v Praze 6. Logo ASLAB je zapsanou ochrannou známkou u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č ze dne a obnovena do ve výše uvedené podobě bez zřetele na barevné provedení. Držitelé platného Osvědčení o správné činnosti laboratoře, vystaveného ASLAB střediskem pro posuzování laboratoří, smějí používat logo ASLAB za dále uvedených podmínek: 7

10 Informace ASLAB 1. Logo smí být použito na protokolech o zkoušce, které se shodují s platnými protokoly, které uvádí platná příručka jakosti nebo na jejichž vzor v řízeném dokumentu platná příručka jakosti odkazuje. Logo smí být dále použito na hlavičkových firemních dopisních papírech, informačních a obchodních materiálech a v reklamních materiálech nebo inserci. Pokud jsou ve výše uvedených souvislostech uváděny zkušební metody, musí být jednoznačně a srozumitelně označeny metody, které nejsou předmětem Osvědčení o správné činnosti laboratoře 2. Logo ASLAB smí být použito pouze v bezprostředním spojení s textem, uvedeným jednak v článku 4 Odkazy na Osvědčení, jednak na Osvědčení o správné činnosti laboratoře a musí být vždy v těsné blízkosti doprovázeno číslem laboratoře anebo číslem osvědčení. 3. Logo ASLAB nesmí být použito na jakémkoliv dokumentu, který nemá souvislost s předmětem činnosti pokrytým Osvědčením o správné činnosti laboratoře. 4. Logo ASLAB smí být použito pouze pokud je na stejném dokumentu použito logo anebo název organizace držitele Osvědčení o správné činnosti laboratoře, přičemž větší rozměr loga ASLAB nesmí být větší než větší rozměr loga organizace. Logo ASLAB nesmí být použito na jakýchkoliv dokumentech jiných organizací, s nimiž je držitel osvědčení jakkoliv spojen. 5. Šířka loga ASLAB je přesně 2,6 násobkem výšky. Barva je černá nebo světle modrá na bílém pozadí. Rozhraní mezi barvou a bílou je ostré, prosté zubů a neostrých přechodů. Neoprávněné nebo zavádějící používání loga ASLAB může být posuzováno stejně jako neplnění povinností laboratoře s Osvědčením o správné činnosti laboratoře. 8

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D.

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Základní pravidla akreditačního procesu Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Obsah - ČIA v právních a mezinárodních souvislostech - Základní etapy procesu akreditace Působnost ČIA Národní akreditační orgán ČR

Více

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O.

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. strana 1/12 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DOKUMENT: PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. Vypracoval: Schválil: funkce: představitel managementu funkce: vedoucí CO jméno: Markéta Roupcová jméno: Ivana

Více

1 Postupy pro certifikaci a dozor

1 Postupy pro certifikaci a dozor Poslední aktualizace 16.3.2015 1 Postupy pro certifikaci a dozor 1.1 Doručení a zaregistrování žádosti o certifikaci Žádost o certifikaci je přijímána pouze v písemné formě, doručena poštou nebo e-mailem.

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady Provoz Rokycany Stehlíkova 131/II 337 01 Rokycany R E K L A M A Č N Í Ř Á D I. Obecná ustanovení jako provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen dodavatel ) vydává ve smyslu 36 odst.

Více

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů Drážní úřad Wilsonova 300/8 *crdux003n1mc* CRDUX003N1MC 121 06 Praha 2 Č.j.: DUCR-59416/11/Jr Metodický pokyn pro uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel

Více

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest 1 Účel zkoušky Účelem kvalifikační zkoušky je ověřit, zda má žadatel potřebné odborné znalosti a způsobilost vykonávat samostatně

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Rada Karlovarského kraje (dále jen rada kraje ) se usnesla na těchto pravidlech

Více

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

ŽÁDOST. Část 1: Údaje o žadateli

ŽÁDOST. Část 1: Údaje o žadateli SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci výrobků a systém certifikovaných stavebních dodavatelů akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011 Křižíkova 70, 612 00

Více

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Zkušební laboratoř betonu Praha Hala D2, F.V.Veselého 2760/7 193 00 Praha 9 Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 Druh dokumentu : SD Počet

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

1 Účel reklamačního řádu a dotčení účastníci

1 Účel reklamačního řádu a dotčení účastníci České Energetické Centrum a.s. Václavské nám. 722/2, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 840 888 889 E-mail: info@energetickecentrum.cz www.energetickecentrum.cz ENERGETICKÉ CENTRUM, a.s. Sartorisova 10, 821 08

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení ZKUŠEBNÍ ŘÁD Krajského úřadu Středočeského kraje k prokazování odborné způsobilosti žadatelů k provozování vymezených druhů silniční dopravy pro cizí potřeby podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Více

4. výzva Ministerstva životního prostředí

4. výzva Ministerstva životního prostředí 4. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina Opatření Programu rozvoje kraje cíl 4.1. : Péče

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU Sekretariát: Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař IČO 45 24 60 33 DIČ CZ 45 24 60 33 Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV Pravidla

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí podle Příloh V Směrnice Ministerstva životního

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Informace pro žadatele o certifikaci produktu

Informace pro žadatele o certifikaci produktu Certifikační orgán pro posuzování shody produktů EUROSIGNAL Mstětice 34, 250 91 Zeleneč Strana: 1 z 7 Verze: 1.0 Informace pro žadatele o certifikaci produktu Posuzování shody produktů podle ČSN EN 45011

Více

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 V Praze dne 13. srpna 2009 Č. j.: 3299/M/09 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora

Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky : Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora stavba: ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

POKYN ŘEDITELE. odboru azylové a migrační politiky MV ČR

POKYN ŘEDITELE. odboru azylové a migrační politiky MV ČR POKYN ŘEDITELE odboru azylové a migrační politiky MV ČR Ročník 2008 V Praze dne Číslo : K zajištění plnění úkolů ministra vnitra podle bodu II/2 usnesení vlády ČR ze dne 14. května 2008 č. 538 k Systému

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Město Semily Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s interní směrnicí Města Semily č. 3/2007 2011 Úvodní

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA č. j.: TACR/8803/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM ALFA, OMEGA Zveřejněno dne: 1. 10. 2012 Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace projektů Dne: 1.

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky ze dne 18. dubna 2008. zkušební řád kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky ze dne 18. dubna 2008. zkušební řád kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 18. dubna 2008 zkušební řád kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora Zkušební řád upravuje postup při provádění kvalifikační zkoušky vykonavatele

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI POŘÁDANÉM ASLAB DLE ČSN EN ISO/IEC 17043

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI POŘÁDANÉM ASLAB DLE ČSN EN ISO/IEC 17043 INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI POŘÁDANÉM ASLAB DLE ČSN EN ISO/IEC 17043 ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Praha 2011 Obsah 1. Názvosloví 2 1.1 Mezilaboratorní porovnávání

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

Reklamační řád BH Securities a.s.

Reklamační řád BH Securities a.s. Reklamační řád BH Securities a.s. F13_Reklamační řád_1.1.11ml.doc 1 z 7 OBSAH Článek 1 Účel předpisu...3 Článek 2 Úvodní ustanovení...3 Článek 3 Reklamace zákazníka...3 Článek 4 Stížnost zákazníka...3

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP 1 Východiska a působnost (1) Jednací řád Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále jen PS ) vychází z příslušných ustanovení Stanov PS (dále jen Stanov ). (2)

Více

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice I. Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených Vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetní závěrek

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Opatření Programu rozvoje kraje 3.4.1. Příprava územně - plánovací dokumentace

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013 mládeže a tělovýchovy Č.j. MSMT-42683/2013 Pokyn ministerstva k provedení 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 V Praze dne 2.února 2010 Č.j. 25458-09-26

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 V Praze dne 2.února 2010 Č.j. 25458-09-26 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 V Praze dne 2.února 2010 Č.j. 25458-09-26 Metodický pokyn k provedení 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU V RÁMCI CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A KVALIFIKAČNÍCH KURZŮ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 1.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1.

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1. KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.1.7 Textová část kvalifikační dokumentace zadávací řízení dle zákona

Více

Název veřejné zakázky Kontrola kvality leteckého hnojení lesů v roce 2011. Zadavatel: ČR-Ministerstvo

Název veřejné zakázky Kontrola kvality leteckého hnojení lesů v roce 2011. Zadavatel: ČR-Ministerstvo Zadavatel: ČR-Ministerstvo zemědělství Sídlem: Praha 1, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Zastoupený: Ing. Jiřím Johnem, ředitelem odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů IČ: 00020478 Název veřejné zakázky Kontrola

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

3. výzva Ministerstva životního prostředí

3. výzva Ministerstva životního prostředí 3. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD. 1 Účel zkoušky

ZKUŠEBNÍ ŘÁD. 1 Účel zkoušky ZKUŠEBNÍ ŘÁD Podle 5, odst. 9 zákona ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR ve znění zákona č.170/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb. (dále jen "zákon"), upravuje

Více