INFORMACE PRO ŽADATELE O POSOUZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ŽADATELE O POSOUZENÍ"

Transkript

1 Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Podbabská 30/2582, Praha 6 INFORMACE PRO ŽADATELE O POSOUZENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘE Praha, červenec 2012

2

3 Informace pro žadatele Informace pro žadatele o posouzení odborné způsobilosti laboratoře Obsah 1 ASLAB 1 2 Všeobecná ustanovení Termíny a definice Kritéria k získání Osvědčení o správné činnosti laboratoře Předmět Osvědčení o správné činnosti laboratoře Poplatky a náklady 2 3 Postup při získávání osvědčení Podání žádosti Příprava smlouvy Jmenování skupiny posuzovatelů Posuzování dokumentace systému jakosti Posuzování na místě Záznamy o neshodě Závěrečné hodnocení Vypracování Zprávy o posouzení odborné způsobilosti laboratoře a přezkoumání dokumentů z posouzení Rozhodnutí o udělení osvědčení Platnost osvědčení Dozor nad subjekty Pozastavení a obnovení účinnosti osvědčení Změny osvědčení Zrušení platnosti Osvědčení o správné činnosti laboratoře 7 4 Odkazy na Osvědčení 7 5 Používání loga ASLAB 7 1 ASLAB V posledních letech se prosazují požadavky zákazníků i státních orgánů na zvyšování věrohodnosti výsledků laboratorních měření. Vysoké věrohodnosti výsledků měření lze docílit zavedením vhodného a obecně uznávaného systému jakosti. Zavedení systému jakosti lze prokázat posouzením nezávislou třetí stranou. Na tyto požadavky reagovalo Ministerstvo životního prostředí ČR vytvořením ASLAB, Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří (ASLAB) jako samostatného útvaru Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i. na základě výsledků porady ministra životního prostředí ze dne (č.j. 28/310/91) a v souladu s dopisem č.j. M/4601/91 ze dne Současný název střediska vznikl rozhodnutím ředitele odboru ochrany vod MŽP č.j. 114/OOV/97 ze dne Úkoly Výzkumného ústavu vodohospo- 1

4 Informace ASLAB dářského T. G. Masaryka, v.v.i. a tím i ASLAB Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří také vyplývají z Opatření č. 12/06 Ministerstva životního prostředí o vydání zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce z 12. prosince Samostatná sekce ASLAB má gesci nad následujícími činnostmi, kterými je podle zřizovací listiny VÚV T. G. M., v.v.i. pověřen: 9.17 Posuzování odborné způsobilosti hydroanalytických laboratoří pro chemické, biologické, mikrobiologické, toxikologické a radiochemické zkušební metody a organizování mezilaboratorního porovnávání zkoušek v oblasti životního prostředí 9.32 Výkon funkce Národního inspekčního orgánu správné laboratorní praxe ASLAB především a) organizuje zkoušky způsobilosti dle požadavků ČSN EN ISO/IEC výstupem je Osvědčení o účasti ve zkouškách způsobilosti, b) posuzuje odbornou způsobilost laboratoří podle normy ČSN EN ISO/IEC :2005 Všeobecné požadavky na odbornou způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří úspěšně posouzené laboratoři je vystaveno Osvědčení o správné činnosti laboratoře. Kontakty: Telefon: , , Fax: Internet: 2 Všeobecná ustanovení 2.1 Termíny a definice Použité termíny a definice byly převzaty z norem ČSN EN ISO/IEC :2005 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, ČSN EN ISO 9000 Systém managementu jakosti Základy, zásady, slovník ČSN EN ISO/IEC Posuzování shody Slovník a zásadní principy, slovník a ČSN EN ISO/IEC Posuzování shody Všeobecné požadavky na akreditační orgány posuzující shodu 2.2 Kritéria k získání Osvědčení o správné činnosti laboratoře Posuzování laboratoří se opírá o znění platných norem, popisujících požadavky na odbornou způsobilost laboratoří: ČSN EN ISO/IEC Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří ČSN EN ISO/IEC Posuzování shody Všeobecné požadavky na akreditační orgány posuzující shodu Vzhledem k obecné povaze normy ČSN EN ISO/IEC :2005 vydává ASLAB metodickou pomůcku Všeobecné požadavky na odbornou způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. ČSN EN ISO/IEC , Interpretace ASLAB. 2.3 Předmět Osvědčení o správné činnosti laboratoře Požadovaný předmět Osvědčení o správné činnosti laboratoře (dále jen osvědčení) musí být jednoznačně stanoven žadatelem o udělení osvědčení v seznamu metod předkládaných k posouzení (příloha Žádosti o posouzení odborné způsobilosti laboratoře). Seznam musí obsahovat číslo metody nebo její označení shodně se seznamem metod používaných v laboratoři, název metody, odkaz na pracovní postup (identifikace používaného dokumentu a/nebo technické normy) a zkoušený předmět (matrici). Jako zkušební metody nelze samostatně posuzovat postupy pomocných činností, které nepředstavují zkoušku (příprava výluhu, rozklad vzorku, mytí skla). 2.4 Poplatky a náklady Náklady spojené s posouzením laboratoře a s následujícím dozorem nese žadatel. Náklady 2

5 Informace pro žadatele služeb ASLAB vycházejí z kalkulačního listu; vedoucí ASLAB na požádání vypočítá cenu za posouzení. Dohodnutá cena je součástí smlouvy o dílo, jež je předkládána žadateli ke schválení před začátkem posuzování. 3 Postup při získávání osvědčení 3.1 Podání žádosti Požadované informace vycházejí z normy ČSN EN ISO/IEC Žádost o posouzení odpovídá normě ČSN EN ISO/IEC čl Zájemci o posouzení laboratoře obdrží z ASLAB následující formuláře a materiály: Žádost o posouzení odborné způsobilosti laboratoře, Prohlášení žadatele, vzor formuláře Seznam zkušebních metod; tento informační materiál Informace pro žadatele o posouzení odborné způsobilosti; seznam doporučené literatury, metodickou pomůcku ASLAB (interpretace normy ČSN EN ISO/IEC , na vyžádání metodickou pomůcku Zabezpečení jakosti odběru vzorků vod. Po doručení vyplněné žádosti o posouzení odborné způsobilosti laboratoře, prohlášení žadatele, seznamu zkušebních metod, diskety se seznamem přihlašovaných metod, příručky jakosti laboratoře a standardních pracovních postupů metod přihlášených k posouzení potvrdí ASLAB úplnost předložených dokumentů tím, že žádost zaregistruje a opatří registračním číslem, datem registrace a podpisem. Zájemce obdrží potvrzenou kopii registrované žádosti, při podání poštou do 14 dnů ode dne registrace. Jeden řízený výtisk příručky jakosti a pracovních postupů přihlášených metod zůstává po ukončeném posuzování uložen v ASLAB. V případě, že je podaná žádost neúplná, vrací ji ASLAB zpět žadateli k doplnění s uvedením důvodů. 3.2 Příprava smlouvy Při splnění všech náležitostí je se žadatelem projednán termín posuzování, navržen vedoucí posuzovatel a podle odborných oblastí přihlášených metod jsou navrženi odborní posuzovatelé do skupiny posuzovatelů. Po dosažení shody o termínu posuzování a složení skupiny posuzovatelů je uzavírána se žadatelem smlouva o dílo, v níž jsou mimo jiné uvedena práva a povinnosti obou smluvních stran. Součástí smlouvy je smluvní cena za posuzování. 3.3 Jmenování skupiny posuzovatelů Jmenování posuzovatelů se řídí ČSN EN ISO/IEC čl. 6. Skupinu posuzovatelů tvoří vedoucí posuzovatel a odborní posuzovatelé. Za výběr jednotlivých posuzovatelů a sestavení skupiny posuzovatelů odpovídá vedoucí posuzovatel, který též odpovídá za to, že složení skupiny a kvalifikace jednotlivých členů vyhovují rozsahu a předmětům posuzování. Posuzovatelé musí být registrováni v seznamu specialistů (expertů) ASLAB. Vedoucím posuzovatelem je odborný pracovník ASLAB. Skupina posuzovatelů může být se souhlasem žadatele doplněna o osoby, které se na funkci posuzovatele připravují (pozorovatele). Požadavky na zajištění důvěrnosti posuzování jsou předepsány v zásadách jednání posuzovatelů, uvedených v Prohlášení specialisty (experta). Posuzovatelé jsou jmenováni jednorázově pro každé posuzování. Po odsouhlasení složení skupiny posuzovatelů žadatelem vystavuje vedoucí ASLAB odborným posuzovatelům jmenovací dopisy. 3.4 Posuzování dokumentace systému jakosti Žadatel doručí nejméně týden před posouzením každému posuzovateli dokumentaci, která se týká jeho oblasti posuzování: jeden výtisk (neřízený) příručky jakosti a po jednom výtisku (neřízeném) postupů zkušebních metod (SOP), které bude posuzovatel posuzovat. O přidělení metod posuzovatelům podle jejich odbornosti rozhoduje vedoucí posuzovatel. 3

6 Informace ASLAB Skupina posuzovatelů posuzuje předloženou řízenou dokumentaci včetně přihlášených metod před posuzováním na místě (audit dokumentace). Se zjištěnými neshodami jsou odpovědní pracovníci žadatele seznamováni při posuzování na místě. Způsob řešení zjištěných neshod je stejný jako v odst Posuzování na místě Posuzování na místě trvá zpravidla jeden den. Rozsah vlastního posuzování zkušebních laboratoří na místě, za běžného provozu, vychází z požadavku ČSN EN ISO/IEC , čl Ze závažných důvodů (náhlá nepřítomnost jednoho posuzovatele, posuzované prostory na vzdálených místech, neočekávaná vynucená změna harmonogramu způsobená např. dopravními potížemi apod.) může vedoucí posuzovatel rozhodnout o rozložení posuzování na místě v delším období. Důvody rozhodnutí uvede ve zprávě. Posuzování žadatele na místě je zahájeno úvodním setkáním skupiny posuzovatelů s představiteli vedení firmy a s vedením laboratoře. Setkání řídí vedoucí posuzovatel. V rámci úvodního setkání vedoucí posuzovatel: představí členy skupiny posuzovatelů, poučí žadatele o cílech a postupech posuzování, stanoví zásady bezpečnosti a pohybu posuzovatelů v posuzovaných prostorech, stanoví předpokládaný časový harmonogram posuzování, poučí žadatele o způsobu řešení námitek, stanoví termín závěrečného hodnocení. Posuzování žadatele na místě za běžného provozu tvoří stěžejní část procesu. Jednotliví členové skupiny posuzují pod vedením vedoucího posuzovatele odbornou způsobilost žadatele k výkonu činností specifikovaných v seznamu přihlášených zkušebních metod. Zjišťují při tom, zda žadatel splňuje všeobecné požadavky uvedené v normě ČSN EN ISO/IEC a v metodické pomůcce ASLAB - interpretaci normy ČSN EN ISO/IEC , a zda má předpoklady pro jejich trvalé plnění. V rámci této činnosti se přezkoumávají údaje poskytnuté žadatelem jako součást žádosti a posuzuje se jejich shoda se skutečností. Žadatel se ve smlouvě zavazuje umožnit posuzovatelům přístup do všech prostor a ke všem potřebným informacím, které souvisejí s posuzovanou činností. Na žádost posuzovatele je žadatel povinen předvést způsob plnění požadavků normy. V případě, kdy žadatel neposkytne v průběhu posuzování na místě potřebnou součinnost k níž se smluvně zavázal nebo se z jakéhokoli důvodů rozhodne v procesu nepokračovat, je posuzování ukončeno, dokumentace vrácena zpět žadateli a na základě odstoupení od smlouvy jsou vyúčtovány již vzniklé náklady. Neshody s požadavky normy, zjištěné v průběhu posuzování, zaznamenávají posuzovatelé průběžně do záznamů o neshodě/doporučení a projednávají je s odpovědným pracovníkem. Pro každou neshodu je stanoven způsob a termín jejího vypořádání. Nejdelší přípustná lhůta pro vypořádání neshod je 6 měsíců od ukončení posuzování na místě. Dodržení termínu a způsob vypořádání neshod jsou posuzovány vedoucím posuzovatelem jako podmínka pro udělení osvědčení. Vedoucí posuzovatel může podle potřeby přizvat k posouzení účinnosti nápravného opatření odborného posuzovatele Záznamy o neshodě Pro každou zjištěnou neshodu vyplňuje posuzovatel formulář Záznam o neshodě/doporučení. Popis formuláře: Záznam o neshodě č.: Záznamy čísluje každý posuzovatel vzestupnou nepřerušovanou řadou. Datum vystavení: Datum posuzování na místě. Laboratoř: Jednoznačná identifikace posuzované laboratoře. Posuzovatel: Jméno posuzovatele. Závažnost: Závažná neshoda je zásadní neshoda s normou, nebo jiná neshoda znemožňující dodržení jakosti. Méně zá- 4

7 Informace pro žadatele važná neshoda je neshoda s dokumentací laboratoře, která sice umožňuje činnost vykonávat, avšak se sníženou jakostí. Doporučení jsou upozornění posuzovatele na zastaralé či méně vhodné procesy nebo zařízení nebo na zdroje s neuspokojivou reservou. Popis neshody: Jednoznačný popis zjištěné neshody s uvedením, jak se nehoda projevuje. Místo: Identifikace objektu, kde byla neshoda pozorována (sešit, protokol, přístroj, místnost, strana pracovního postupu ap.). Opatření k nápravě: Na místě odsouhlasené rozhodnutí laboratoře, jakým způsobem budou závažná nebo méně závažná neshoda napravena, pokud k takovému rozhodnutí došlo. Podpis pracovníka laboratoře: Stvrzení laboratoře, že bere na vědomí uvedená zjištění. Dohodnutý termín odstranění: Datum se vyplní nejpozději při závěrečném hodnocení. Ověření opatření k nápravě: Popis, jak nebo čím bylo dosaženo nápravy Závěrečné hodnocení Posuzování na místě končí závěrečným hodnocením, při němž každý posuzovatel před pracovníky laboratoře hodnotí oblasti, kterou posuzoval a předá vedoucímu posuzovateli Záznamy o neshodě. Po ukončení posuzování odevzdají posuzovatelé laboratoři poskytnutou dokumentaci s výjimkou řízené dokumentace určené k uložení v ASLAB (příručka jakosti a postupy zkušebních metod). Pracovníci laboratoře mohou k průběhu a závěrům hodnocení vznášet připomínky. Vedoucí posuzovatel zhodnotí celý proces posuzování, poučí představitele posuzované laboratoře o dalším postupu a ukončí posuzování na místě. 3.6 Vypracování Zprávy o posouzení odborné způsobilosti laboratoře a přezkoumání dokumentů z posouzení Na základě kontrolních listů, záznamů o neshodách a dokumentace předložené žadatelem vypracuje vedoucí posuzovatel Zprávu o posouzení odborné způsobilosti laboratoře a odešle ji nejpozději do 21 dnů po ukončení posuzování na místě žadateli. Za věcnou správnost a úplnost zprávy odpovídá vedoucí posuzovatel. Zpráva se vydává ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží žadatel a jedno je ukládáno do archivu ASLAB. Součástí zprávy ve formě příloh jsou záznamy o neshodách vystavené posuzovateli. Žadatel obdrží jejich kopie, ASLAB archivuje originály. Zpráva obsahuje nejméně následující údaje: údaje o žadateli včetně jeho organizačních částí, které se posuzovanou činností zabývají, předmět a rozsah posuzovaných skutečností - v případě změn v průběhu posuzování i zdůvodnění rozdílu mezi požadovaným rozsahem a výsledky posuzování, jména členů skupiny posuzovatelů a jimi posuzované oblasti, průběh posuzování, odchylky od plánu a jejich zdůvodnění, vyhodnocení plnění jednotlivých posuzovaných kritérií (včetně schopnosti žadatele plnit posuzované požadavky po dobu platnosti osvědčení) způsobem, z něhož vyplývá jednoznačně závěrečné rozhodnutí, rozsah udělovaného osvědčení, rozhodnutí o vydání či odmítnutí vydání Osvědčení o správné činnosti laboratoře, poučení o možnosti uplatnění námitek proti závěrům zprávy, datum a podpis vedoucího posuzovatele. Laboratoř může vznést námitky proti zprávě do 14 dnů ode dne doručení. Pokud jsou námitky žadatele uznány, provede vedoucí posuzovatel další šetření a jeho výsledky shrne do doplňku zprávy, který se tím 5

8 Informace ASLAB stává její nedílnou součástí. Formální chyby zjištěné ve zprávě (popř. v doplňku zprávy) může vedoucí posuzovatel opravit formou dodatku i po jejím vydání, u každé opravy však musí být uveden jeho podpis, důvod a datum opravy. Provedené opravy doručí vedoucí posuzovatel žadateli. Souběžně s odesláním zprávy je žadateli zaslána faktura za provedené posouzení. Ze závěru Zprávy o posouzení odborné způsobilosti laboratoře musí být zřejmé, zda žadatel splňuje v posuzované oblasti předepsané požadavky včetně plnění požadavku na trvalé dosahování shody. 3.7 Rozhodnutí o udělení osvědčení Podkladem pro rozhodování o udělení osvědčení jsou Zpráva o posouzení odborné způsobilosti laboratoře, záznamy posuzovatelů a dokumentace žadatele, popisující systém řízení jakosti. ASLAB vydá žadateli Osvědčení o správné činnosti laboratoře, pokud z podkladů pro přezkoumání vyplývá, že žadatel splňuje stanovená kritéria a má v době vydání osvědčení vytvořeny předpoklady pro jejich plnění. Osvědčení o správné činnosti laboratoře obsahuje předmět, rozsah a dobu platnosti. Osvědčení dále obsahuje údaje o posuzovaném subjektu a jméno osoby oprávněné jménem tohoto subjektu jednat. Pokud žadatel předepsané požadavky nesplňuje nebo nemá předpoklady pro jejich plnění, je tato skutečnost uvedena ve Zprávě o posouzení odborné způsobilosti laboratoře včetně řádného zdůvodnění. O vydání, omezení nebo nevydání osvědčení rozhoduje vedoucí ASLAB. Každé rozhodnutí o odmítnutí nebo omezení musí být přijato teprve poté, co byla dotčené laboratoři poskytnuta možnost vyjádřit se ke zprávě. Žadatel, jemuž ASLAB odmítl vystavit osvědčení, má možnost podat po odstranění neshod, které byly důvodem tohoto odmítnutí, novou žádost. Novou žádost musí podat i subjekt, jemuž skončila platnost osvědčení a subjekt má i nadále o udělení osvědčení zájem. Pokud držitel osvědčení hodlá zachovat kontinuitu, musí podat žádost o nové posouzení minimálně 3 měsíce před uplynutím platnosti Osvědčení o správné činnosti laboratoře. Proces, zahájený na základě nové žádosti probíhá analogicky prvnímu posuzování v plném rozsahu Platnost osvědčení Platnost Osvědčení o správné činnosti laboratoře je tři roky při prvním udělení a pět let při každém dalším udělení stejné laboratoři, pokud prodleva mezi platností bezprostředně předcházejícího a nově udělovaného osvědčení není delší než šest měsíců. Platnost osvědčení končí posledním dnem stejného kalendářního měsíce, v němž bylo vystaveno. 3.8 Dozor nad subjekty ASLAB uplatňuje nad držiteli osvědčení dozor po dobu platnosti osvědčení Pozastavení a obnovení účinnosti osvědčení ASLAB pozastaví platnost osvědčení v případě, kdy: byly při dozoru zjištěny vážné neshody v plnění posuzovaných kritérií a závazků, nebo o pozastavení platnosti požádal příslušný subjekt. O pozastavení platnosti osvědčení rozhoduje vedoucí ASLAB na základě informací o změnách v systému jakosti poskytnutých laboratoří, skutečností zjištěných v průběhu dozoru, zprávy o výsledku dozorové návštěvy, zjištění mimořádné dozorové akce nebo žádosti subjektu. Případné námitky, které subjekt podá vůči pozastavení účinnosti osvědčení, se řeší podle Pravidel pro vyřizování námitek. Je-li subjektu pozastavena účinnost osvědčení, musí tento subjekt bezodkladně přestat používat odkazy na osvědčení a předložit ASLAB Osvědčení o správné činnosti laboratoře včetně příloh k vyznačení této skutečnosti. 6

9 Informace pro žadatele O obnovení účinnosti osvědčení musí subjekt písemně požádat ASLAB, který nejpozději do jednoho měsíce po obdržení žádosti zahájí v žádajícím subjektu mimořádnou dozorovou akci a na základě zjištěných skutečností rozhodne, zda je možno subjektu obnovit platnost Osvědčení o správné činnosti laboratoře Změny osvědčení Projeví-li subjekt zájem o rozšíření rozsahu platného osvědčení, obdrží od ASLAB formulář Žádosti o posouzení odborné způsobilosti laboratoře, Prohlášení žadatele a vzor seznamu zkušebních metod, které vyplněné odevzdá ASLAB. Další postup je stejný jako při podání žádosti o posouzení odborné způsobilosti laboratoře. Pokud požádal subjekt o omezení rozsahu nebo o provedení dalších změn v platném Osvědčení o správné činnosti laboratoře, posoudí ASLAB nejprve vliv uvedených změn na plnění posuzovaných kritérií a závazků. Na základě výsledku posuzování rozhodne, zda je možno vydat nové osvědčení přímo nebo zda je nutné posoudit oprávněnost změn osvědčení formou mimořádné dozorové akce. Změny osvědčení nemají vliv na dobu jeho platnosti Zrušení platnosti Osvědčení o správné činnosti laboratoře ASLAB zruší platnost Osvědčení o správné činnosti laboratoře v případě, že: o to požádá subjekt, posouzený subjekt nepožádá do šesti měsíců od data pozastavení účinnosti osvědčení o její obnovení, subjekt, který má pozastavenou účinnost osvědčení, neodstranil do šesti měsíců neshody, které byly příčinou pozastavení, neshody zjištěné podle čl. 3.6 nebyly ve stanovených termínech odstraněny nebo subjekt neprokázal schopnost plnění stanovených posuzovaných kritérií a závazků, došlo k zániku subjektu. O zrušení osvědčení rozhoduje vedoucí ASLAB. 4 Odkazy na Osvědčení Držitel Osvědčení o správné činnosti laboratoře, vystaveného Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří, může tuto skutečnost zveřejňovat ve svých dokumentech, vydávaných protokolech, otisku razítka, propagačních materiálech a podobným způsobem. Obsah, forma a místo zveřejnění této skutečnosti nesmí zjevně ani skrytě vyvolávat v čtenáři (příjemci informace) nepravdivý dojem o schopnostech, možnostech a oprávněních držitele Osvědčení o správné činnosti laboratoře ( klamavá reklama ). Držitel osvědčení může v této souvislosti používat název Laboratoř posouzená ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří, doprovázený buď číslem laboratoře, nebo číslem osvědčení, nebo oběma čísly. K textu může být též připojeno logo ASLAB podle zásad uvedených v článku 5 Používání loga ASLAB. Držitel osvědčení smí používat název uvedený v předchozím odstavci pouze v souvislosti s úspěšně posouzenými zkušebními postupy, které jsou uvedeny v příloze platného Osvědčení o správné činnosti laboratoře. 5 Používání loga ASLAB Právo používat ochrannou známku ASLAB (dále logo ASLAB) má Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. v Praze 6. Logo ASLAB je zapsanou ochrannou známkou u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č ze dne a obnovena do ve výše uvedené podobě bez zřetele na barevné provedení. Držitelé platného Osvědčení o správné činnosti laboratoře, vystaveného ASLAB střediskem pro posuzování laboratoří, smějí používat logo ASLAB za dále uvedených podmínek: 7

10 Informace ASLAB 1. Logo smí být použito na protokolech o zkoušce, které se shodují s platnými protokoly, které uvádí platná příručka jakosti nebo na jejichž vzor v řízeném dokumentu platná příručka jakosti odkazuje. Logo smí být dále použito na hlavičkových firemních dopisních papírech, informačních a obchodních materiálech a v reklamních materiálech nebo inserci. Pokud jsou ve výše uvedených souvislostech uváděny zkušební metody, musí být jednoznačně a srozumitelně označeny metody, které nejsou předmětem Osvědčení o správné činnosti laboratoře 2. Logo ASLAB smí být použito pouze v bezprostředním spojení s textem, uvedeným jednak v článku 4 Odkazy na Osvědčení, jednak na Osvědčení o správné činnosti laboratoře a musí být vždy v těsné blízkosti doprovázeno číslem laboratoře anebo číslem osvědčení. 3. Logo ASLAB nesmí být použito na jakémkoliv dokumentu, který nemá souvislost s předmětem činnosti pokrytým Osvědčením o správné činnosti laboratoře. 4. Logo ASLAB smí být použito pouze pokud je na stejném dokumentu použito logo anebo název organizace držitele Osvědčení o správné činnosti laboratoře, přičemž větší rozměr loga ASLAB nesmí být větší než větší rozměr loga organizace. Logo ASLAB nesmí být použito na jakýchkoliv dokumentech jiných organizací, s nimiž je držitel osvědčení jakkoliv spojen. 5. Šířka loga ASLAB je přesně 2,6 násobkem výšky. Barva je černá nebo světle modrá na bílém pozadí. Rozhraní mezi barvou a bílou je ostré, prosté zubů a neostrých přechodů. Neoprávněné nebo zavádějící používání loga ASLAB může být posuzováno stejně jako neplnění povinností laboratoře s Osvědčením o správné činnosti laboratoře. 8

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Obsah 1. Úvod... 5 2. Oblasti podpory a podmínky poskytování podpory...

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více