Metodická příručka. RNDr. Roman Linhart, Bc. Bronislava Janíčková, Dis. Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka. RNDr. Roman Linhart, Bc. Bronislava Janíčková, Dis. Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim"

Transkript

1 Metodická příručka RNDr. Roman Linhart, Bc. Bronislava Janíčková, Dis. Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

2 Číslo projektu: CZ.1.07/ / Metodická příručka RNDr. Roman Linhart, Bc. Bronislava Janíčková, Dis. Garant projektu: Ing. Stanislav Valášek Manaţer projektu: Ing. Ludmila Kabelová Věcný manaţer projektu: Ing. Michaela Vachunová Odborný konzultant a poradce: Mgr. Ivana Marková Realizační tým: PhDr. Markéta Mrkvičková, Alena Štěpánová, Ing. Vladimír Vacek, Mgr. Marie Viková, Mgr. Josef Vozanka

3 Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, Chrudim Telefon: Telefon a fax:

4 Váţení uţivatelé pracovního manuálu EKOLOGIE ŢIVOČICHŮ, jako první autoři si Vám dovolujeme předložit uživatelskou příručku, která Vám má usnadnit používání pracovních manuálů v praktické výuce odborných předmětů. Ačkoli se může mnohým z vás zdát, že je vydání této uživatelské příručky nadbytečné, jsme opačného názoru. Protože chceme, aby byly pracovní manuály maximálně využitelné například i pro další, budoucí učitele, byla vypracována tato příručka k používání 1. části pracovního manuálu. Didaktické postupy ve výuce. Kapitola Didaktické využití ve výuce je věnována části pedagogického sboru, který již má potřebné zkušenosti. Pokud by se někteří uživatelé necítili být dostatečně informováni touto příručkou k vydanému pracovnímu manuálu, rádi pro ně vyhotovíme na přání příručku k užívání této příručky k užívání pracovního manuálu. Jak vidíte, jsme ochotni pro spokojenost Vás - uživatelů pracovního manuálu učinit maximum a integrovat do výukového procesu i méně nadané pedagogy. Stejně jako se v EU snažíme integrovat postižené děti do běžných kolektivů. Závěrem úvodu mi dovolte, abych všem čtenářům jménem svým i celého autorského kolektivu popřál mnoho radosti z nově nabytého poznání při studiu příručky i manuálu samého. Bylo napsáno mnoho učebních textů na téma obecné i aplikované ekologie, jakož i ekologie zájmových skupin organismů. Zdaleka ne všechny ale vykazují takovou strukturu, aby bylo možné je využívat jako studijní texty a aby reflektovaly stávající úroveň vědeckého poznání. Pokud takové texty existují, pak jsou určeny především vysokoškolským studentům a absolventům, a jejich text nemusí být pro studenty středních škol srozumitelný. Naším cílem bylo do práce vtělit aktuální míru poznání v oboru a skloubit místy odborně náročný text s moţnostmi studentů středních škol. Zejména jsme chtěli podat informace srozumitelně. V širším kontextu demonstrovat vše na příkladech, a navíc vytvořit čtivý text, který nebude studenty vnímán jako strohý a nezáživný. Čtivosti textu bylo místy dosaženo uváděním příkladů z praxe v ochraně přírody a také jsme usilovali o začlenění názorné fotografické a obrazové přílohy zachycující druhy zajímavé, vzácné, ohrožené, či naopak běžné až invazní. Znalost těchto druhů studentům výrazně pomůže uspět při přijímacích testech na vysoké školy. Text je přínosný tím, že se nesnaží pouze konstatovat holá fakta, ale vždy nabízet vysvětlení proč k daným jevům dochází. Příkladem může být kupříkladu problematika Bergmanova pravidla, kdy mnohé učebnice pouze stroze konstatují, že čím jsou jedinci dané systematické skupiny teplokrevných organismů menší, tím pravděpodobněji žijí v teplém prostředí. Studenti si to sice zapamatují, ale neumějí vysvětlit. Náš text jde dále a problematiku vysvětluje. Dokládáme, že se v obecné rovině jedná o vztah mezi objemem živočicha a jeho ztrátovým povrchem a uvádíme demonstrativní příklad chladnutí kapalin v různě objemných nádobách za stejné teploty. Takových příkladů je možno uvést z pracovního manuálu velmi mnoho. Dalším zajímavým a vskutku novým trendem tohoto materiálu je výklad pozorovaných ekologických jevů optikou moderní evoluční teorie. Je zde vysvětlen rozdíl mezi darwinismem a neodarwinismem. Je vysvětleno proč není jedinec základní jednotkou přírodního výběru a proč je nutno umět správně formulovat biologické otázky.

5 Práce se blíţe zabývá problémy speciace a vzniku nových druhů. Přibližuje problematiku výběru umělého, přírodního i sexuálního. Jevy konvergence, divergence a vikariance. Místy se také zabývá otázkami světového názoru a nabízí studentům i učitelům mnohé otázky, které bude možno v hodinách diskutovat. V textu je věnována pozornost problematice ochrany biodiverzity a jejímu členění. Na četných příkladech je doloženo, proč je nutné usilovat o udržení této hodnoty na úrovní druhové, genetické a ekosystémové. Také je přiblížen pojem biokomplexita. Ačkoli je učební text plný odborných pojmů a faktů, jsme toho názoru, že jeho základní poselství je docela jiné. Jde nám především o to, aby se studenti při jeho čtení stali obdivovateli přírodních krás a sami počali ţasnout nad jemným předivem ţivota, které se v milionech dílčích vztahů ekologií studovaných odvíjí dálavami geologického času. Cílem této knihy není učinit ze studentů chodící encyklopedie, ale navodit v nich vnitřní pocit sounáleţitosti s přírodou. Chceme docílit takového postavení přírody na ţebříčku hodnotových orientací studentů, aby sami cítili potřebu ji nepoškozovat, chránit a zvelebovat. A pokud tento manuál pomůţe studenty správně orientovat a alespoň některé z nich motivovat ke studiu ekologie na vysokých školách, pak bylo cíle, nás autorů dosaţeno měrou vrchovatou a tisíce hodin poctivé práce nebylo zbytečných. Náš pracovní manuál je krom pedagogů určen především žákům a je pojatý tak, aby ho snadno pochopili. Tato uživatelská příručka je naopak zacílena zejména na pedagogy, kteří budou dle manuálu sami vyučovat. Protože jsou na mnohem vyšší úrovni znalostí a schopností než studenti, nepovažujeme za nutné zde dávat k látce manuálu bližší výklad. Bylo by to kontraproduktivní. Zaměřili jsme se proto především na vypracování systému otázek, s jejich pomocí můţe pedagog testovat a hodnotit rozsah a hloubku pochopení učiva svými studenty. To přinese mnohá pozitiva. Pokud kupříkladu učitel žákům oznámí, že se mají naučit do písemné práce látku kapitoly 11 Dynamické parametry populace - Populační ekologie, od str. 92 po stranu 102, pak může zadat otázky do písemné práce dle této příručky bez zdlouhavého čtení příslušné pasáže a formulování otázek vlastních. Studenti se budou také moci na písemnou práci kvalitně připravit, protože budou vědět, jaké pasáže knihy se mají učit. Každý student si po ukončení studia příslušné pasáže manuálu může v příručce najít otázky k tématu a ověřit si, do jaké míry by na základní otázky uměl odpovědět. Nedostatky pak může sám korigovat. Dle příslušných stran v manuálu pak může pedagog zhodnotit, do jaké míry studenti látku ovládají a v jaké míře se studiu věnovali. Následující pasáže příručky jsou pro přehlednost pojaty jako výčet kapitol z manuálu, kdy je ke každé kapitole přiřazen soubor testových otázek z dané problematiky. Ve stejném duchu budou také vyhotovena pokračování této příručky k následujícím dílům naší manuálové trilogie. Pro jejich strukturní uspořádání bude platit totéž, pokud nebude výslovně uvedeno jinak. Očekáváme, že po vyhotovení trilogie manuálů budou tyto zájemcům svázány jako jedno komplexní dílo a také, že se stejně sváží příručky s testovými otázkami. Tím vznikne harmonický celek studijních materiálů určených k výuce i testování znalostí a chceme věřit, že výuka bude zajímavější a efektivnější.

6 Základní otázky k ověření kvality vzdělávání 1. Biologické disciplíny a ekologie v dějinném kontextu str Kdy se poprvé objevila ekologie jako věda? 2. Co je to empirické poznávání? 3. Jak se na rozvoji přírodních věd podepsala antika a středověk? 4. Jaká znáte monoteistická náboženství a jaký vliv na přírodní vědy měla a mají? 5. Jaké jsou rozdíly v teistickém a ateistickém přístupu k problému bytí? 6. Jak se věda podílela na vzniku moderní společnosti a kdy proběhla vědecko technická revoluce? 7. Jak se na ekologii pohlíželo za socialistického režimu v naší zemi? 2. Ekologie jako věda a její postavení v rámci přírodních věd str Co znamená výraz environmentální? 9. Jak se liší ekologie a ochrana přírody? 10. Jaké jsou základní pracovní metody v ekologii? 11. Co znamená, že jsou organismy otevřenými termodynamickými systémy? 12. Jaké znáte základní projevy živé hmoty? 13. Vysvětlete rčení že ekologie dává smysl tehdy, pokud je nahlížena očima evoluce? 14. Poznatky jakých oborů ekologie využívá? 15. Jaké jsou hraniční obory ekologie? 16. Jaké jsou dílčí obory ekologie a jaké jsou obory aplikované ekologie? 17. Popište co znamenají pojmy etologie a etoekologie? 18. Jaké tři úrovně biologické evoluce znáte? 3. Vnitřní dělení obecné ekologie str Vyjmenujete na sebe navazujících 14 organizačních úrovní živé hmoty a o každé z nich krátce pohovořte. 20. Jaký původ mají mitochondrie a chloroplast? 21. Jak se liší eukaryotní a prokaryotní buňky? 22. Jak se nazývá věda studující tkáně a pletiva? 23. Jak se nazývá věda studující orgány a jejich soustavy? 24. Co je to autekologie, demekologie a synekologie? 25. Co je to ekotyp? 26. Co je to geografická rasa, čili poddruh? 27. Definujte odborně tato společenstva latinsky: korýši, měkkýši, hmyz, pavoukovci, ryby, obojživelníci, plazi, savci, ptáci. 28. Co jsou to plankton, bentos a nekton? 29. Kdo je to fytocenolog? 30. Co jsou to ekotop a biotop? 31. Co je to sukcese primární a sekundární? 32. Definujte pojem klimax ve vztahu k sukcesi a popište klimax edafický, klimatický, antropogenní a katastrofický. 33. Popište ekologickou stabilitu a její složky - rezistenci, rezilienci a perzistenci. 34. Vysvětlete pojem biom a dejte příklady biomů zonálních a azonálních.

7 35. Vyjmenujte 8 základních zonálních biomů od pólu k rovníku. 36. Vysvětlete tyto pojmy: Monotop, demotop, biotop, ekotop, areál, lokalita. 37. Kde žijí druhy: Terikolní, arenikolní, petrikolní, limikolní, kavernikolní, lignikolní, silvikolní, agrikolní, ripikolní, sfagnikolní, kortikolní. 4. Ekologie ţivočichů str Definujte základní rozdíly mezi organismy modulárními a unitárními. 39. Jaké jsou základní organické látky, sloužící jako stavební jednotky organismů? 40. Jaký je rozdíl mezi specifickou a nespecifickou imunitou živočichů a rostlin? 41. Co je to totipotence a jak se projevuje? 42. Co jsou to kmenové buňky a čím se vyznačují? 43. Vyjmenujte co nejvíce rozdílů mezi rostlinnou a živočišnou buňkou. 44. Popište systém dráždivosti jako systém akcí a reakcí daného jedince v prostředí. 45. Vysvětlete pojem adaptace a abaptace, dejte kvalitní příklady. 5. Ekologické faktory a zdroje str Jak se od sebe principielně liší faktory a zdroje v životním prostředí organismu? 47. Vyjmenujte co nejvíce faktorů prostředí působících na organismus a rozdělte je na biotické a abiotické. 48. Dejte příklad homotypických a heterotypických vztahů v ekosystému. 49. Jaké antropogenní vlivy člověka na ekosystémy znáte? 50. Uveďte příklady faktorů primárně periodických, sekundárně periodických, neperiodických,. 51. Uveďte příklady faktorů morfoplastických, fyzioplastických a etoplastických. 52. Uveďte příklad organismů ektotermních, endotermních, homoiotermních a poikilotermích. 53. Co je to pasterizace a k čemu se používá? 54. Co je to gigantoidní homoiotermie a kde se s ní setkáváme? 55. Uveďte výhody a nevýhody homoiotermie ve vztahu k poikilotermii. 56. Jaké znáte systémy ochrany před tepelnými ztrátami u ledního medvěda, psa, kachny a tuleně? 57. Uveďte, jaká znáte ekologická pravidla, a popište, co tvrdí. 58. Co je to sociální termoregulace a u jakých organismů se s ní setkáváme? 59. Co je to aestivace a hibernace a kteří živočichové aestivují a hibernují? 60. Kteří živočichové mají pravý a nepravý zimní spánek? 61. Kteří živočichové používají svalový třes a kdy? 62. Jak se UV záření dělí a jaký má vliv na organismy? 63. Co to je průměrná suma denních teplot a jaký význam má pro rostliny a poikilotermy? 64. Jaké účinky má světlo na živočichy a jaké znáte typy zraku mezi živočichy. 65. Jaký vitamín se v těle vytváří za působení UV záření? 66. Co jsou rytmy cirkadiánní a cirkaanuální? 67. Jak se liší jedinec melanický a albinotický? 68. Jaké znáte druhy zbarvení živočichů a jaké znáte druhy mimikrů - dejte příklady. 69. Jak šetří pouštní druhy vzácnou vodou a jak ji získávají? 70. Co obsahuje velbloudí hrb a kde žije dromedár a drabař?

8 71. Uveďte příklady druhů xerofilních, hygrofilních a mezohygrofylních. 72. Jak udržují homeostázi ve vztahu k obsahu vody a solí sladkovodní a mořské druhy? 73. Jaké zajímavé fyzikální vlastnosti má voda a popište Mpemba efekt? 74. Co jsou to druhy chynofylní a chynofobní? 75. Jaký je zpravidla atmosferický tlak u hladiny moře? 76. Jaké druhy zvířat žijí vysoko v horách a jaké mají adaptace na život zde? 77. Vysvětlete pojmy heterotrof, autotrof, mixotrof, chemoautotrof, fotoautotrof, dejte příklady. 78. Uveďte co nejvíce potravních specializací živočichů a dejte příklady druhů z daných skupin. 79. Definujte pojem vrcholový predátor, dejte příklady a vysvětlete, proč jde o zranitelné druhy trofických řetězců a sítí. 80. Jaké znáte typy parazitů a jak se parazitace projevuje na tělesné stavbě pokročilých parazitů? 81. Jakého původu jsou chloroplast a mitochondrie a proč o nich říkáme, že jsou semiautonomního původu? 82. Jak se liší ve využívání hostitele parazité od parazitoidů - uveďte kvalitní příklady. 83. Co je to cecidofágie a jaký hmyz ji provozuje? 84. Nakreslete potravní řetězec o nejméně šesti článcích a popište, jak se bude v jeho rámci vyvíjet obsah těžkých kovů a využitelné energie. 85. Jaké znáte typy potravních řetězců a co je to bioakumulace - zvolte vhodné příklady. 6. Zákon minima, tolerance a ekologické valence str Vysvětlete Liebigův zákon minima. 87. Jak se liší ekologické a biologické optimum a kde se tohoto jevu využívá? 88. Uveďte příklady druhů stenoekních a euriekních, stenotopních a euritopních. 7. Základy etoekologie str Kdo to byl Charles Darwin a čím změnil pohled na svět? 90. Který vědec je označován otcem genetiky a odhalil základy dědičnosti a proměnlivosti? 91. Co nás učí teorie mezialelické selekce? 92. Kdo je to Richard Dawkins a jaké zásadní knihy napsal? 93. Definujte základní jednotku přírodního výběru - proč jí není jedinec, jak Darwin očekával? 94. Dejte alespoň jeden příklad toho, kdy je chování jedince výhodné pro jeho geny a nikoli pro něho samého. 95. Proč organismy diferencují altruismus v závislosti na příbuznosti? 96. Proč neexistuje mezidruhový altruismus a altruismus mezi neznámými jedinci? 97. Definujte pravidlo půjčky za oplátku. 98. Definujte příbuzenskou selekci a popište, jak se projevuje u nás - lidí. 99. Proč je v teoretické rovině vhodné předpokládat, že zvířata myslí? 100. Proč nelze myšlení zvířat testovat metodikami nastavenými na náš typ inteligence a u kterých zvířat jsou vyspělé duševní procesy doloženy? 101. Co je to evolučně stabilní strategie a jak ovlivňuje chování jedinců v populaci?

9 102. Co je to frekvenčně závislý výběr a jak jsou v něm ovlivněny méně časté genotypy? 103. Co je to antropomorfismus a proč není vhodné dle člověka soudit zvířata? 104. Popište evolučně stabilní strategii jestřáb x hrdlička - proč jestřábi nezvítězí? 105. Jak sám sebe reguluje mechanismus s negativní zpětnou vazbou? 8. Evolučně biologické mechanismy speciace str Definujte pojem druh a uveďte, dle jakých kritérií ho definujeme Jaké znáte mezidruhové křížence a jak se na jejich plodnosti toto křížení projevuje? 108. Jaké nové druhy obojživelníků byly popsány nedávno na území našeho státu? 109. Jaké znáte reprodukční bariéry mezi populacemi? 110. Popište příklad alopatické speciace a vysvětlete její princip Popište příklad sympatické speciace a vysvětlete její princip Popište příklad parapatrické speciace a vysvětlete její princip Co je to kladistická biologie a co je to kladogram? 9. Mezidruhové a vnitrodruhové vztahy str Jaké znáte intraspecifické a interspecifické vztahy mezi organismy? 115. Zvolte vhodný příklad netralismu a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad mutualismu a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad korelace a interrelace a vysvětlete obsah těchto pojmů Zvolte vhodný příklad komensalismu a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad protokooperace a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad amensalismu a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad preface a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad endoparazitismu a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad exoparazitismu a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad epekie a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad parekie a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad entekie a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad synekie a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad forezie a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad mezidruhové kompetice a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad vnitrodruhové kompetice a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad korelace mezi a vysvětlete obsah tohoto pojmu. 10. Reprodukce ţivočichů str Definujte základní rozdíly mezi sexuální a asexuální reprodukcí organismů Jaký je rozdíl mezi meiotickým a mitotickým dělením buněk a jaké buňky těmito procesy vznikají?

10 134. Co jsou to klony a kde se klonování u rostlin využívá? 135. Co je to pohlavní výběr a vznikem jakých znaků se projevuje? 136. Popište schizogonii a pučení provoků Popište fisiparii, gemiparii a fragmentaci mnohobuněčných Popište gonochorismu a hermafroditismus - zvolte vhodné příklady Jaké znáte primární, sekundární a terciární pohlavní znaky - zvolte vhodné příklady Co je to partenogeneze a indukovaná partenogeneze - zvolte vhodné příklady Zvolte vhodný příklad polygamie Zvolte vhodný příklad polyandrie Zvolte vhodný příklad bigamie Zvolte vhodný příklad sezonní páry Zvolte vhodný příklad trvalé páry Zvolte vhodný příklad zakládající pár + potomstvo Zvolte vhodný příklad sourozenecké skupiny Zvolte vhodný příklad příbuzenského svazku-society Zvolte vhodný příklad kolonie Zvolte vhodný příklad agregace Zvolte vhodný příklad konglobace Zvolte vhodný příklad lovné skupiny Zvolte vhodný příklad tažné skupiny Zvolte vhodný příklad klidové skupiny Zvolte vhodný příklad přezimující skupiny. 11. Populační ekologie str Definujte pojem areál a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte pojem demotop a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte pojem populce a demonstrujte na vhodných příkladech Definujte syngenní a monogenní znaky a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte pojem autoregulace a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte synergistické a antagonistické vztahy v populaci a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte pojmy lokální populace a metapopulace demonstrujte na vhodných příkladech Definujte pojem disperze a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte pojem migrace a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte pojem agregace a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte pojem izolace a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte pojem denzita a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte pojem abundance a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte pojem natalita a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte pojem mortalita a demonstrujte na vhodném příkladu Uveďte příklady rozmístění shlukovitého, pravidelného a náhodného Co je to sexratio? 173. Jaký jev mínil Hamilton, když popisoval teorii sobeckého stáda? 174. Co je to primární, sekundární a terciární poměr pohlaví? 175. Co znamená pojem kohorta? 176. Jaké tvary populačních pyramid znáte nakreslete je a popište Co je to nosná kapacita prostředí a jak se může vyvíjet populace ve vztahu k ní?

11 178. Co je to ekologická nika realizovaná a fundamentální - dejte vhodný příklad Co je to princip konkurenčního vyloučení a jaké příklady znáte? 180. Dejte více vhodných příkladů vikariance a proč se areály vikariantních druhů nekryjí? 181. Jaké znáte způsoby stanovování početnosti populace? 182. Zvolte příklady aktivního a pasivního transportu organismů Uveďte příklady druhů anadromních, katadromních, oceanodromních a potamodromních Definujte pojem genetická biodiverzita a proč je důležitá? 185. Co je to koroze genofondu a co je to endemit? 186. Definujte pojmy inbrední deprese a heterozí efekt - zvolte vhodné příklady Kdy dochází ke korozi genofondu? 188. Co to je endemismus a co je jeho opakem? 189. Co zahrnuje pojem kulturní diverzita a jak se v krajině projevuje? 190. Co je to biokomplexita a proč je třeba ji chránit? 12. Ţivotní strategie 191. Definujte reprodukční strategii R stratégů, uveďte co nejvíce druhů této skupiny Definujte reprodukční strategii K stratégů a uveďte co nejvíce druhů této skupiny Definujte reprodukční strategii S stratégů a uveďte co nejvíce druhů této skupiny Pohovořte o základních parametrech populace u R a K stratégů - velikost těla, délka dožití, počet potomků, mortalita, délka dožití atd.

Čím se ekologie zabývá

Čím se ekologie zabývá Čím se ekologie zabývá Čím se ekologie zabývá Ekologie je věda zabývající se studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím a mezi organismy navzájem. Obsahové příklady tolerance organismů k prostředí

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

SSOS_ZE_1.14 Jedinec, druh, populace

SSOS_ZE_1.14 Jedinec, druh, populace Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

EKOLOGIE. Čím m se ekologie zabývá? Seminář z biologie. organismus. abiotické faktory. organismus. 1. Ekologie jako vědnv

EKOLOGIE. Čím m se ekologie zabývá? Seminář z biologie. organismus. abiotické faktory. organismus. 1. Ekologie jako vědnv EKOLOGIE Seminář z biologie Ekologie náplň tematického celku 1. Ekologie jako vědnv dní disciplína 2. Základní ekologické pojmy 3. Organismus a faktory prostřed edí 4. Populační ekologie 5. Ekologie společenstev

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Vztah hmyzu k ekologickým faktorům

Vztah hmyzu k ekologickým faktorům Vztah hmyzu k ekologickým faktorům Vztah hmyzu k ekologickým faktorům Abiotické teplota vlhkost světlo vzduch Biotické potrava intraspecifické (vnitrodruhové) interspecifické (mezidruhové) Tolerance (ekologická

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL)

ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL) ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL) Vztahy mezi jedinci a druhy konkurence vnitrodruhová x mezidruhová vývoj společenstev sukcese + klimax vztahy jednotlivci druhy populace koexistence predace parazitizmus symbióza

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

DYNAMIKA KRAJINY. ČVUT FSv - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

DYNAMIKA KRAJINY. ČVUT FSv - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství DYNAMIKA KRAJINY Dnešní stav krajiny je výsledkem spolupůsobení 5 základních faktorů přírodního původu : 1. Reliéf krajiny 2. Podnebí 3. Osídlení rostlinnými a živočišnými druhy (klima, migrace) 4. Vývoj

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

V rámci předmětu Seminář z biologie jsou rozvíjena tato průřezová témata:

V rámci předmětu Seminář z biologie jsou rozvíjena tato průřezová témata: Seminář z biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Seminář z biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 255 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11. 5. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_VÝZNAM BIOLOGIE_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman Ekologie základní pojmy Michal Hejcman Ekologie jako věda Ekologie poprvé se objevila v roce 1869 (Hackel), odvozena od řeckého oikos domov. Terním byl použit v souladu s hledáním paralel mezi přírodou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Genetika

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi VY_32_INOVACE_02_03_01 Vytvořeno 11/2012 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu. Zaměřuje se na vznik života na Zemi. Cílem je uvědomit

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Období: jaro 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná zkouška : Ekologické

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.1 Číslo jednací: 510/1/2008 Platnost: od 1. 9. 2008 Školní vzdělávací program pro základní

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět biologie zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Biologie (RVP G, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Kromě toho naplňuje očekávané

Více

Tematická oblast: Geologie věda o Zemi (VY_32_INOVACE_01_2) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013

Tematická oblast: Geologie věda o Zemi (VY_32_INOVACE_01_2) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013 Tematická oblast: Geologie věda o Zemi (VY_32_INOVACE_01_2) Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013 Anotace: Digitální učební materiály popisují vývoj Země a jednotlivé období vývoje

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Tematická oblast: Zoologie 2 (VY_32_INOVACE_02_2)

Tematická oblast: Zoologie 2 (VY_32_INOVACE_02_2) Tematická oblast: Zoologie 2 (VY_32_INOVACE_02_2) Autor: Mgr. Šárka Vopěnková Vytvořeno: leden až duben 2013 Anotace: Digitální učební materiály charakterizují hlavní taxonomické jednotky živočichů a jejich

Více

EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI

EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI Alena Ševců Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, alena.sevcu@tul.cz, tel. 485 353 786 Obsah: Ekologie jako věda. Základní ekologické pojmy a principy.

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Původ savců Systém savců IX. X. XI. Hlavní znaky savců 1.Vejcorodí, vačnatci Hlavní znaky, potrava, způsob rozmnožování, výskyt, hlavní zástupci Žák pochopí kdy a za jakých podmínek savci vznikli. Hlavní

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0743. Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 39 Základní pojmy z ekologie

Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0743. Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 39 Základní pojmy z ekologie Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 1. Datum tvorby Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 39 Základní pojmy z ekologie 1.6.2013

Více

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Přírodopis je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk a příroda a částečně

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Táboritská 941 379 01 TŘEBOŇ EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Táboritská 941 379 01 TŘEBOŇ EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ 1. Vyberte, co nepatří mezi význam zeleně v okolí: a) tlumí hlučnost b) zvyšuje množství oxidu uhličitého c) pohlcuje teplo 2. Půda je úrodná, pokud obsahuje dostatek vody, vzduchu, rozpustných

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA1_11 Název materiálu: Teplo a teplota. Tematická oblast: Fyzika 1.ročník Anotace: Prezentace slouží k vysvětlení základních fyzikálních veličin tepla a teploty.

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Př: 6V8 - rozumí malému a velkému koloběhu vody

Př: 6V8 - rozumí malému a velkému koloběhu vody Zákonitosti odkaz na další oborové výstupy prostředky naplňování měřítko splnění 1 2 na základě znalosti různých potravních vztahů vyhledá výjimky (např. masožravé nebo parazitické rostliny), vysvětlí

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.12 Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího oboru Přírodopis z RVP ZV a vzdělávacího

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Inovovaný školní vzdělávací program biologie

Inovovaný školní vzdělávací program biologie Inovovaný školní vzdělávací program biologie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 79 41 K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda Vzdělávací oblast: UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

INTERSPECIFICKÉ INTRASPECIFICKÉ. Interakce mezi organismy. Základy ekologie pro KPT 2.12.2014

INTERSPECIFICKÉ INTRASPECIFICKÉ. Interakce mezi organismy. Základy ekologie pro KPT 2.12.2014 Základy ekologie pro KPT Interakce mezi organismy INTRASPECIFICKÉ INTERSPECIFICKÉ KOOPERACE KOMPETICE KANIBALISMUS MUTUALISMUS PROTOKOOPERACE KOMPETICE PREDACE AMENZALISMUS KOMENZALISMUS NEUTRALISMUS ATD.

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

PLETIVA, TKÁNĚ pracovní list. Jméno: 1. Na linku napiš, co k čemu patří. TKÁŇ

PLETIVA, TKÁNĚ pracovní list. Jméno: 1. Na linku napiš, co k čemu patří. TKÁŇ č. 5 název Pletiva, tkáně anotace V pracovních listech ţáci získávají základní vědomosti o pletivech a tkáních. Testovou i zábavnou formou si procvičují získané znalosti na dané téma. Součástí pracovního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň.

1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň. ZÁKLADY OCHRANY PŘÍRODY V ČR 1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň. 2. Do diagramů rozděl typy zvláště chráněných

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více