Metodická příručka. RNDr. Roman Linhart, Bc. Bronislava Janíčková, Dis. Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka. RNDr. Roman Linhart, Bc. Bronislava Janíčková, Dis. Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim"

Transkript

1 Metodická příručka RNDr. Roman Linhart, Bc. Bronislava Janíčková, Dis. Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

2 Číslo projektu: CZ.1.07/ / Metodická příručka RNDr. Roman Linhart, Bc. Bronislava Janíčková, Dis. Garant projektu: Ing. Stanislav Valášek Manaţer projektu: Ing. Ludmila Kabelová Věcný manaţer projektu: Ing. Michaela Vachunová Odborný konzultant a poradce: Mgr. Ivana Marková Realizační tým: PhDr. Markéta Mrkvičková, Alena Štěpánová, Ing. Vladimír Vacek, Mgr. Marie Viková, Mgr. Josef Vozanka

3 Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, Chrudim Telefon: Telefon a fax:

4 Váţení uţivatelé pracovního manuálu EKOLOGIE ŢIVOČICHŮ, jako první autoři si Vám dovolujeme předložit uživatelskou příručku, která Vám má usnadnit používání pracovních manuálů v praktické výuce odborných předmětů. Ačkoli se může mnohým z vás zdát, že je vydání této uživatelské příručky nadbytečné, jsme opačného názoru. Protože chceme, aby byly pracovní manuály maximálně využitelné například i pro další, budoucí učitele, byla vypracována tato příručka k používání 1. části pracovního manuálu. Didaktické postupy ve výuce. Kapitola Didaktické využití ve výuce je věnována části pedagogického sboru, který již má potřebné zkušenosti. Pokud by se někteří uživatelé necítili být dostatečně informováni touto příručkou k vydanému pracovnímu manuálu, rádi pro ně vyhotovíme na přání příručku k užívání této příručky k užívání pracovního manuálu. Jak vidíte, jsme ochotni pro spokojenost Vás - uživatelů pracovního manuálu učinit maximum a integrovat do výukového procesu i méně nadané pedagogy. Stejně jako se v EU snažíme integrovat postižené děti do běžných kolektivů. Závěrem úvodu mi dovolte, abych všem čtenářům jménem svým i celého autorského kolektivu popřál mnoho radosti z nově nabytého poznání při studiu příručky i manuálu samého. Bylo napsáno mnoho učebních textů na téma obecné i aplikované ekologie, jakož i ekologie zájmových skupin organismů. Zdaleka ne všechny ale vykazují takovou strukturu, aby bylo možné je využívat jako studijní texty a aby reflektovaly stávající úroveň vědeckého poznání. Pokud takové texty existují, pak jsou určeny především vysokoškolským studentům a absolventům, a jejich text nemusí být pro studenty středních škol srozumitelný. Naším cílem bylo do práce vtělit aktuální míru poznání v oboru a skloubit místy odborně náročný text s moţnostmi studentů středních škol. Zejména jsme chtěli podat informace srozumitelně. V širším kontextu demonstrovat vše na příkladech, a navíc vytvořit čtivý text, který nebude studenty vnímán jako strohý a nezáživný. Čtivosti textu bylo místy dosaženo uváděním příkladů z praxe v ochraně přírody a také jsme usilovali o začlenění názorné fotografické a obrazové přílohy zachycující druhy zajímavé, vzácné, ohrožené, či naopak běžné až invazní. Znalost těchto druhů studentům výrazně pomůže uspět při přijímacích testech na vysoké školy. Text je přínosný tím, že se nesnaží pouze konstatovat holá fakta, ale vždy nabízet vysvětlení proč k daným jevům dochází. Příkladem může být kupříkladu problematika Bergmanova pravidla, kdy mnohé učebnice pouze stroze konstatují, že čím jsou jedinci dané systematické skupiny teplokrevných organismů menší, tím pravděpodobněji žijí v teplém prostředí. Studenti si to sice zapamatují, ale neumějí vysvětlit. Náš text jde dále a problematiku vysvětluje. Dokládáme, že se v obecné rovině jedná o vztah mezi objemem živočicha a jeho ztrátovým povrchem a uvádíme demonstrativní příklad chladnutí kapalin v různě objemných nádobách za stejné teploty. Takových příkladů je možno uvést z pracovního manuálu velmi mnoho. Dalším zajímavým a vskutku novým trendem tohoto materiálu je výklad pozorovaných ekologických jevů optikou moderní evoluční teorie. Je zde vysvětlen rozdíl mezi darwinismem a neodarwinismem. Je vysvětleno proč není jedinec základní jednotkou přírodního výběru a proč je nutno umět správně formulovat biologické otázky.

5 Práce se blíţe zabývá problémy speciace a vzniku nových druhů. Přibližuje problematiku výběru umělého, přírodního i sexuálního. Jevy konvergence, divergence a vikariance. Místy se také zabývá otázkami světového názoru a nabízí studentům i učitelům mnohé otázky, které bude možno v hodinách diskutovat. V textu je věnována pozornost problematice ochrany biodiverzity a jejímu členění. Na četných příkladech je doloženo, proč je nutné usilovat o udržení této hodnoty na úrovní druhové, genetické a ekosystémové. Také je přiblížen pojem biokomplexita. Ačkoli je učební text plný odborných pojmů a faktů, jsme toho názoru, že jeho základní poselství je docela jiné. Jde nám především o to, aby se studenti při jeho čtení stali obdivovateli přírodních krás a sami počali ţasnout nad jemným předivem ţivota, které se v milionech dílčích vztahů ekologií studovaných odvíjí dálavami geologického času. Cílem této knihy není učinit ze studentů chodící encyklopedie, ale navodit v nich vnitřní pocit sounáleţitosti s přírodou. Chceme docílit takového postavení přírody na ţebříčku hodnotových orientací studentů, aby sami cítili potřebu ji nepoškozovat, chránit a zvelebovat. A pokud tento manuál pomůţe studenty správně orientovat a alespoň některé z nich motivovat ke studiu ekologie na vysokých školách, pak bylo cíle, nás autorů dosaţeno měrou vrchovatou a tisíce hodin poctivé práce nebylo zbytečných. Náš pracovní manuál je krom pedagogů určen především žákům a je pojatý tak, aby ho snadno pochopili. Tato uživatelská příručka je naopak zacílena zejména na pedagogy, kteří budou dle manuálu sami vyučovat. Protože jsou na mnohem vyšší úrovni znalostí a schopností než studenti, nepovažujeme za nutné zde dávat k látce manuálu bližší výklad. Bylo by to kontraproduktivní. Zaměřili jsme se proto především na vypracování systému otázek, s jejich pomocí můţe pedagog testovat a hodnotit rozsah a hloubku pochopení učiva svými studenty. To přinese mnohá pozitiva. Pokud kupříkladu učitel žákům oznámí, že se mají naučit do písemné práce látku kapitoly 11 Dynamické parametry populace - Populační ekologie, od str. 92 po stranu 102, pak může zadat otázky do písemné práce dle této příručky bez zdlouhavého čtení příslušné pasáže a formulování otázek vlastních. Studenti se budou také moci na písemnou práci kvalitně připravit, protože budou vědět, jaké pasáže knihy se mají učit. Každý student si po ukončení studia příslušné pasáže manuálu může v příručce najít otázky k tématu a ověřit si, do jaké míry by na základní otázky uměl odpovědět. Nedostatky pak může sám korigovat. Dle příslušných stran v manuálu pak může pedagog zhodnotit, do jaké míry studenti látku ovládají a v jaké míře se studiu věnovali. Následující pasáže příručky jsou pro přehlednost pojaty jako výčet kapitol z manuálu, kdy je ke každé kapitole přiřazen soubor testových otázek z dané problematiky. Ve stejném duchu budou také vyhotovena pokračování této příručky k následujícím dílům naší manuálové trilogie. Pro jejich strukturní uspořádání bude platit totéž, pokud nebude výslovně uvedeno jinak. Očekáváme, že po vyhotovení trilogie manuálů budou tyto zájemcům svázány jako jedno komplexní dílo a také, že se stejně sváží příručky s testovými otázkami. Tím vznikne harmonický celek studijních materiálů určených k výuce i testování znalostí a chceme věřit, že výuka bude zajímavější a efektivnější.

6 Základní otázky k ověření kvality vzdělávání 1. Biologické disciplíny a ekologie v dějinném kontextu str Kdy se poprvé objevila ekologie jako věda? 2. Co je to empirické poznávání? 3. Jak se na rozvoji přírodních věd podepsala antika a středověk? 4. Jaká znáte monoteistická náboženství a jaký vliv na přírodní vědy měla a mají? 5. Jaké jsou rozdíly v teistickém a ateistickém přístupu k problému bytí? 6. Jak se věda podílela na vzniku moderní společnosti a kdy proběhla vědecko technická revoluce? 7. Jak se na ekologii pohlíželo za socialistického režimu v naší zemi? 2. Ekologie jako věda a její postavení v rámci přírodních věd str Co znamená výraz environmentální? 9. Jak se liší ekologie a ochrana přírody? 10. Jaké jsou základní pracovní metody v ekologii? 11. Co znamená, že jsou organismy otevřenými termodynamickými systémy? 12. Jaké znáte základní projevy živé hmoty? 13. Vysvětlete rčení že ekologie dává smysl tehdy, pokud je nahlížena očima evoluce? 14. Poznatky jakých oborů ekologie využívá? 15. Jaké jsou hraniční obory ekologie? 16. Jaké jsou dílčí obory ekologie a jaké jsou obory aplikované ekologie? 17. Popište co znamenají pojmy etologie a etoekologie? 18. Jaké tři úrovně biologické evoluce znáte? 3. Vnitřní dělení obecné ekologie str Vyjmenujete na sebe navazujících 14 organizačních úrovní živé hmoty a o každé z nich krátce pohovořte. 20. Jaký původ mají mitochondrie a chloroplast? 21. Jak se liší eukaryotní a prokaryotní buňky? 22. Jak se nazývá věda studující tkáně a pletiva? 23. Jak se nazývá věda studující orgány a jejich soustavy? 24. Co je to autekologie, demekologie a synekologie? 25. Co je to ekotyp? 26. Co je to geografická rasa, čili poddruh? 27. Definujte odborně tato společenstva latinsky: korýši, měkkýši, hmyz, pavoukovci, ryby, obojživelníci, plazi, savci, ptáci. 28. Co jsou to plankton, bentos a nekton? 29. Kdo je to fytocenolog? 30. Co jsou to ekotop a biotop? 31. Co je to sukcese primární a sekundární? 32. Definujte pojem klimax ve vztahu k sukcesi a popište klimax edafický, klimatický, antropogenní a katastrofický. 33. Popište ekologickou stabilitu a její složky - rezistenci, rezilienci a perzistenci. 34. Vysvětlete pojem biom a dejte příklady biomů zonálních a azonálních.

7 35. Vyjmenujte 8 základních zonálních biomů od pólu k rovníku. 36. Vysvětlete tyto pojmy: Monotop, demotop, biotop, ekotop, areál, lokalita. 37. Kde žijí druhy: Terikolní, arenikolní, petrikolní, limikolní, kavernikolní, lignikolní, silvikolní, agrikolní, ripikolní, sfagnikolní, kortikolní. 4. Ekologie ţivočichů str Definujte základní rozdíly mezi organismy modulárními a unitárními. 39. Jaké jsou základní organické látky, sloužící jako stavební jednotky organismů? 40. Jaký je rozdíl mezi specifickou a nespecifickou imunitou živočichů a rostlin? 41. Co je to totipotence a jak se projevuje? 42. Co jsou to kmenové buňky a čím se vyznačují? 43. Vyjmenujte co nejvíce rozdílů mezi rostlinnou a živočišnou buňkou. 44. Popište systém dráždivosti jako systém akcí a reakcí daného jedince v prostředí. 45. Vysvětlete pojem adaptace a abaptace, dejte kvalitní příklady. 5. Ekologické faktory a zdroje str Jak se od sebe principielně liší faktory a zdroje v životním prostředí organismu? 47. Vyjmenujte co nejvíce faktorů prostředí působících na organismus a rozdělte je na biotické a abiotické. 48. Dejte příklad homotypických a heterotypických vztahů v ekosystému. 49. Jaké antropogenní vlivy člověka na ekosystémy znáte? 50. Uveďte příklady faktorů primárně periodických, sekundárně periodických, neperiodických,. 51. Uveďte příklady faktorů morfoplastických, fyzioplastických a etoplastických. 52. Uveďte příklad organismů ektotermních, endotermních, homoiotermních a poikilotermích. 53. Co je to pasterizace a k čemu se používá? 54. Co je to gigantoidní homoiotermie a kde se s ní setkáváme? 55. Uveďte výhody a nevýhody homoiotermie ve vztahu k poikilotermii. 56. Jaké znáte systémy ochrany před tepelnými ztrátami u ledního medvěda, psa, kachny a tuleně? 57. Uveďte, jaká znáte ekologická pravidla, a popište, co tvrdí. 58. Co je to sociální termoregulace a u jakých organismů se s ní setkáváme? 59. Co je to aestivace a hibernace a kteří živočichové aestivují a hibernují? 60. Kteří živočichové mají pravý a nepravý zimní spánek? 61. Kteří živočichové používají svalový třes a kdy? 62. Jak se UV záření dělí a jaký má vliv na organismy? 63. Co to je průměrná suma denních teplot a jaký význam má pro rostliny a poikilotermy? 64. Jaké účinky má světlo na živočichy a jaké znáte typy zraku mezi živočichy. 65. Jaký vitamín se v těle vytváří za působení UV záření? 66. Co jsou rytmy cirkadiánní a cirkaanuální? 67. Jak se liší jedinec melanický a albinotický? 68. Jaké znáte druhy zbarvení živočichů a jaké znáte druhy mimikrů - dejte příklady. 69. Jak šetří pouštní druhy vzácnou vodou a jak ji získávají? 70. Co obsahuje velbloudí hrb a kde žije dromedár a drabař?

8 71. Uveďte příklady druhů xerofilních, hygrofilních a mezohygrofylních. 72. Jak udržují homeostázi ve vztahu k obsahu vody a solí sladkovodní a mořské druhy? 73. Jaké zajímavé fyzikální vlastnosti má voda a popište Mpemba efekt? 74. Co jsou to druhy chynofylní a chynofobní? 75. Jaký je zpravidla atmosferický tlak u hladiny moře? 76. Jaké druhy zvířat žijí vysoko v horách a jaké mají adaptace na život zde? 77. Vysvětlete pojmy heterotrof, autotrof, mixotrof, chemoautotrof, fotoautotrof, dejte příklady. 78. Uveďte co nejvíce potravních specializací živočichů a dejte příklady druhů z daných skupin. 79. Definujte pojem vrcholový predátor, dejte příklady a vysvětlete, proč jde o zranitelné druhy trofických řetězců a sítí. 80. Jaké znáte typy parazitů a jak se parazitace projevuje na tělesné stavbě pokročilých parazitů? 81. Jakého původu jsou chloroplast a mitochondrie a proč o nich říkáme, že jsou semiautonomního původu? 82. Jak se liší ve využívání hostitele parazité od parazitoidů - uveďte kvalitní příklady. 83. Co je to cecidofágie a jaký hmyz ji provozuje? 84. Nakreslete potravní řetězec o nejméně šesti článcích a popište, jak se bude v jeho rámci vyvíjet obsah těžkých kovů a využitelné energie. 85. Jaké znáte typy potravních řetězců a co je to bioakumulace - zvolte vhodné příklady. 6. Zákon minima, tolerance a ekologické valence str Vysvětlete Liebigův zákon minima. 87. Jak se liší ekologické a biologické optimum a kde se tohoto jevu využívá? 88. Uveďte příklady druhů stenoekních a euriekních, stenotopních a euritopních. 7. Základy etoekologie str Kdo to byl Charles Darwin a čím změnil pohled na svět? 90. Který vědec je označován otcem genetiky a odhalil základy dědičnosti a proměnlivosti? 91. Co nás učí teorie mezialelické selekce? 92. Kdo je to Richard Dawkins a jaké zásadní knihy napsal? 93. Definujte základní jednotku přírodního výběru - proč jí není jedinec, jak Darwin očekával? 94. Dejte alespoň jeden příklad toho, kdy je chování jedince výhodné pro jeho geny a nikoli pro něho samého. 95. Proč organismy diferencují altruismus v závislosti na příbuznosti? 96. Proč neexistuje mezidruhový altruismus a altruismus mezi neznámými jedinci? 97. Definujte pravidlo půjčky za oplátku. 98. Definujte příbuzenskou selekci a popište, jak se projevuje u nás - lidí. 99. Proč je v teoretické rovině vhodné předpokládat, že zvířata myslí? 100. Proč nelze myšlení zvířat testovat metodikami nastavenými na náš typ inteligence a u kterých zvířat jsou vyspělé duševní procesy doloženy? 101. Co je to evolučně stabilní strategie a jak ovlivňuje chování jedinců v populaci?

9 102. Co je to frekvenčně závislý výběr a jak jsou v něm ovlivněny méně časté genotypy? 103. Co je to antropomorfismus a proč není vhodné dle člověka soudit zvířata? 104. Popište evolučně stabilní strategii jestřáb x hrdlička - proč jestřábi nezvítězí? 105. Jak sám sebe reguluje mechanismus s negativní zpětnou vazbou? 8. Evolučně biologické mechanismy speciace str Definujte pojem druh a uveďte, dle jakých kritérií ho definujeme Jaké znáte mezidruhové křížence a jak se na jejich plodnosti toto křížení projevuje? 108. Jaké nové druhy obojživelníků byly popsány nedávno na území našeho státu? 109. Jaké znáte reprodukční bariéry mezi populacemi? 110. Popište příklad alopatické speciace a vysvětlete její princip Popište příklad sympatické speciace a vysvětlete její princip Popište příklad parapatrické speciace a vysvětlete její princip Co je to kladistická biologie a co je to kladogram? 9. Mezidruhové a vnitrodruhové vztahy str Jaké znáte intraspecifické a interspecifické vztahy mezi organismy? 115. Zvolte vhodný příklad netralismu a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad mutualismu a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad korelace a interrelace a vysvětlete obsah těchto pojmů Zvolte vhodný příklad komensalismu a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad protokooperace a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad amensalismu a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad preface a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad endoparazitismu a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad exoparazitismu a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad epekie a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad parekie a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad entekie a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad synekie a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad forezie a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad mezidruhové kompetice a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad vnitrodruhové kompetice a vysvětlete obsah tohoto pojmu Zvolte vhodný příklad korelace mezi a vysvětlete obsah tohoto pojmu. 10. Reprodukce ţivočichů str Definujte základní rozdíly mezi sexuální a asexuální reprodukcí organismů Jaký je rozdíl mezi meiotickým a mitotickým dělením buněk a jaké buňky těmito procesy vznikají?

10 134. Co jsou to klony a kde se klonování u rostlin využívá? 135. Co je to pohlavní výběr a vznikem jakých znaků se projevuje? 136. Popište schizogonii a pučení provoků Popište fisiparii, gemiparii a fragmentaci mnohobuněčných Popište gonochorismu a hermafroditismus - zvolte vhodné příklady Jaké znáte primární, sekundární a terciární pohlavní znaky - zvolte vhodné příklady Co je to partenogeneze a indukovaná partenogeneze - zvolte vhodné příklady Zvolte vhodný příklad polygamie Zvolte vhodný příklad polyandrie Zvolte vhodný příklad bigamie Zvolte vhodný příklad sezonní páry Zvolte vhodný příklad trvalé páry Zvolte vhodný příklad zakládající pár + potomstvo Zvolte vhodný příklad sourozenecké skupiny Zvolte vhodný příklad příbuzenského svazku-society Zvolte vhodný příklad kolonie Zvolte vhodný příklad agregace Zvolte vhodný příklad konglobace Zvolte vhodný příklad lovné skupiny Zvolte vhodný příklad tažné skupiny Zvolte vhodný příklad klidové skupiny Zvolte vhodný příklad přezimující skupiny. 11. Populační ekologie str Definujte pojem areál a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte pojem demotop a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte pojem populce a demonstrujte na vhodných příkladech Definujte syngenní a monogenní znaky a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte pojem autoregulace a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte synergistické a antagonistické vztahy v populaci a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte pojmy lokální populace a metapopulace demonstrujte na vhodných příkladech Definujte pojem disperze a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte pojem migrace a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte pojem agregace a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte pojem izolace a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte pojem denzita a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte pojem abundance a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte pojem natalita a demonstrujte na vhodném příkladu Definujte pojem mortalita a demonstrujte na vhodném příkladu Uveďte příklady rozmístění shlukovitého, pravidelného a náhodného Co je to sexratio? 173. Jaký jev mínil Hamilton, když popisoval teorii sobeckého stáda? 174. Co je to primární, sekundární a terciární poměr pohlaví? 175. Co znamená pojem kohorta? 176. Jaké tvary populačních pyramid znáte nakreslete je a popište Co je to nosná kapacita prostředí a jak se může vyvíjet populace ve vztahu k ní?

11 178. Co je to ekologická nika realizovaná a fundamentální - dejte vhodný příklad Co je to princip konkurenčního vyloučení a jaké příklady znáte? 180. Dejte více vhodných příkladů vikariance a proč se areály vikariantních druhů nekryjí? 181. Jaké znáte způsoby stanovování početnosti populace? 182. Zvolte příklady aktivního a pasivního transportu organismů Uveďte příklady druhů anadromních, katadromních, oceanodromních a potamodromních Definujte pojem genetická biodiverzita a proč je důležitá? 185. Co je to koroze genofondu a co je to endemit? 186. Definujte pojmy inbrední deprese a heterozí efekt - zvolte vhodné příklady Kdy dochází ke korozi genofondu? 188. Co to je endemismus a co je jeho opakem? 189. Co zahrnuje pojem kulturní diverzita a jak se v krajině projevuje? 190. Co je to biokomplexita a proč je třeba ji chránit? 12. Ţivotní strategie 191. Definujte reprodukční strategii R stratégů, uveďte co nejvíce druhů této skupiny Definujte reprodukční strategii K stratégů a uveďte co nejvíce druhů této skupiny Definujte reprodukční strategii S stratégů a uveďte co nejvíce druhů této skupiny Pohovořte o základních parametrech populace u R a K stratégů - velikost těla, délka dožití, počet potomků, mortalita, délka dožití atd.

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy.

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy. Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy Bakalářská práce Autor práce: Nikola Jelínková Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Vývoj vztahu člověka a přírody

Vývoj vztahu člověka a přírody Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Marie HESKOVÁ Vývoj vztahu

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol)

Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol) Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol) Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav urbanismu Textový a grafický doprovod k disertační práci Doktorský

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu Jan Andreska, Martina Hovorková, Kateřina Květoňová, Jaroslav Novák, Alexandra Polášková, Simona Krůfová, Filip Svoboda, Linda Taláčková Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1. Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení

EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1. Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1 Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení Evoluční biologie věda o evoluci, mapující historický vývoj organismů, jejich vlastností a adaptací (přizpůsobení), pracuje s delšími

Více