Zavedení školného a sociální situace studentů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zavedení školného a sociální situace studentů"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Fakulta finančních obchodů Zavedení školného a sociální situace studentů Diplomová práce Autor: Bc. Tokhtar Karina Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc. Praha Duben 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Zavedení školného a sociální situace studentů vypracovala samostatně. Veškerou použitou literaturu a podkladové materiály uvádím při citacích v poznámkách pod čarou a v seznamu použitých zdrojů. V Praze, dne 2

3 Poděkování: Ráda bych na tomto místě poděkovala vedoucímu mé diplomové práce Ing. Evženu Sýkorovi, CSc., za odborné vedení, cenné rady a připomínky, důslednost, a vstřícnost při zpracování této práce. 3

4 Anotace Diplomová práce je věnována aktuální problematice zavedení školného na veřejných vysokých školách v České republice, diskutuje se v ní o problémech v současném systému vzdělávání a o jejich možném řešení pomoci provádění reformy českého školství. Největší důraz je kladen na hrozby a příležitosti, slabé a silné stránky současného vzdělávacího systému a nového systému v České republice. Zvažuje se ekonomická, finanční, a sociální situace studentů na vysokých školách, zdůrazňuje se rozdíl mezi soukromou vysokou školou a veřejnou vysokou školou. Součástí této práce je porovnání České republiky s vybranými zeměmi Evropské unie a analýzou jejich praxe v zavedené oblasti zpoplatněného vzdělání na vysokých školách. V neposlední řádě jsou prezentovány vybrané výsledky z výzkumu studentů vysokých škol a argumenty zastánců i odpůrců zavedení školného. Abstract This masters thesis attends to the actual problems of the implementation of school fees for public universities in the Czech Republic, it deals with the problem in the present educational system and the methods for its solution by the means of reformation of the educational system. The greatest emphasis is placed on threats and opportunities, strengths and weaknesses of the current education system and new system in the Czech Republic. In this thesis the economical,social, and financial situation of the students is discussed, as well as the difference between the public high schools and private high schools is pointed out. The part of this thesis deals with the comparison of the Czech Republic with selected states of the European Union and the description of the practices of those countries with the implementation of the school fee. The last but not less important is the part where are presented selected outcomes from the research of students at universities and the arguments of the supporters and opponents of the policy for the implementation of school fees. 4

5 Klíčová slova: školné, terciární vzdělávání, kvalita vzdělávání, odložené školné, variabilní školné, plošné školné, sociální stipendia, dostupnost terciárního vzdělávání. Key words: school fees, tertiary education, quality of education, deferred fees, variable fees, flat fee, social scholarships, availability of tertiary education. Seznam tabulek, grafů a obrázků Tabulka 1: Struktura spotřebních výdajů domácností podíl na celkových výdajích Tabulka 2: Struktura spotřebních výdajů domácností v České republice v roce 2007 Tabulka 3: Analýza PEST současného systému vzdělávání na vysokých školách v České republice Tabulka 4: Poplatky spojené se studiem za současných podmínek - srovnání soukromé a vysoké školy Tabulka 5: Statistické údaje poskytnuté Ústavem pro informaci o vzdělávání Tabulka 6: Podíl počtu zaměstnanců sektoru na celkovém počtu zaměstnanců (%) Tabulka 7: Školné na vysokých školách ve vybraných zemích Evropy Tabulka 8: Míra nezaměstnanosti mladých Tabulka 9: Anketa Vlastní sociologický výzkumu faktorů ovlivňujících volbu formy (placené či neplacené) vzdělávání. Obrázek 1: Veřejné dotace terciárního vzdělávání domácnostem a dalším soukromým institucím jako podíl celkových veřejných dotací terciárního vzdělávání (2004) podle typu dotace Obrázek 2: Strategie rozvoje terciálního vzdělávání ( ) Obrázek 3: Koncepce rozvoje profesního terciálního vzdělávání v kontextu doporučení expertů OECD. Obrázek 4 : Anketa - Studujete v zahraničí? Obrázek 5: Anketa - Bude podle vás školné na VŠ zavedeno do deseti let? 5

6 Obsah Anotace... 4 Abstract... 4 Seznam tabulek, grafů a obrázků... 5 Úvod Vymezení základních pojmů Porovnání systému odloženého školného ve vybraných státech Veřejná vysoká škola Financování veřejných vysokých škol Soukromá vysoká škola Financování soukromých a církevních škol Terciární vzdělávání Boloňský proces Propustnost Modulární stavba studijních programů terciálního vzdělávání Zápisné Současná situace na vysokých školách Silné a slabé stránky reformy vysokého školství v České republice Současné možnosti na českých vysokých školách Možnosti českého studenta v zahraničí Diskriminace je nepřípustná Přijímací zkoušky jsou plně v rukou vedení školy Možnost výměnných pobytů Školné a další důležité informace o vysokých školách ve vybraných zemích EU a Švýcarsku 51 6

7 2.4 Sociální podpory pro studenty letá věková hranice v sociální pomoci v České republice Zahájení studia později, než bezprostředně po absolvování střední školy Student jako dospělý člověk Věková hranice od roku Pružnější formy organizace studia Náklady na studium na vysoké škole Náklady na studium na vysoké škole vlastní průzkum Náklady na studium na vysoké škole průzkum MVTV Příčiny velkých nerovností Bez pomoci rodičů může studovat málo studentů Zájem o studentské půjčky. Až 40% studentů by si vzalo půjčku Studenti vnímají vysokoškolské vzdělání jako dobrou životní investici Ovlivňování chodu vysokých škol Sociální nerovnosti se projevují v otázkách studia v zahraničí Od zahraničních pobytů studenti nejvíce očekávají osobní rozvoj Předpoklady pro reformu vysokého školství v České republice a zavedení školného Právní předpoklady pro zavedení školného Bílá kniha terciárního vzdělávání Odborné posouzení týmu OECD Ekonomické předpoklady zavedení školného na českých vysokých školách Řízení a dohled nad činností vysokých škol v České republice

8 4.5. Spolupráce českých vysokých škol s veřejným a soukromým sektorem. Sponzoring Dopady zavedení školného na českých vysokých školách Mají se studenti bát školného? Příležitosti zavedení školného na vysokých školách Názory vysokých škol a veřejnosti na reformu vysokého školství Názory vysokých škol Názor Prezidenta Názory veřejnosti Silně závislá Bílá knih Ukradený prostor Nejhorší situace za posledních pět let a vyhlídky vysokoškoláků Vlastní sociologický výzkumu faktorů ovlivňujících volbu formy (placené či neplacené) vzdělávání Metodologická část Odůvodnění problémů výzkumu Účelem studie Objekt a subjekt výzkumu Hypotéza výzkumu Cíl výzkumu Metodická část Vymezení zkoumané populace Metody sběru primárních sociologických dat Nástroje výzkumu Vlastní návrhy a doporučení.107 8

9 Závěr Seznam použitých zdrojů a literatury Seznam příloh Jmenný seznam veřejných vysokých škol Jmenný seznam soukromých vysokých škol Žebříček českých vysokých škol - Hospodářské noviny Žebříček světových vysokých škol a pozice českých vysokých škol Schéma struktury vzdělávání v České republice.118 9

10 Úvod Zavedení školného na vysokých školách je již několik let tématem mnoha diskuzí nejen rýze politických. Mělo by zůstat vysokoškolské studium bezplatné? A vyplatí se vůbec investovat do vzdělání? Rozumná investice do vzdělání a zvyšování kvalifikace se vyplácí. Vyplácí se nejen těm, kteří sami investují čas a peníze do svého vzdělání, ale z plodů práce vzdělaných lidí mají nakonec užitek všichni občané. Vzdělaní lidé bývají tvůrci nových výrobků a služeb, bez nichž by byl náš život složitější a méně pohodlný. Stát by proto neměl nijak bránit lidem nacházet nejlepší možné formy vzdělávání. Vzdělávácí systém v České republice se značně liší od systémů v jiných státech Evropy a ve světě tím, že je financován z větší části z veřejného rozpočtu, tj. vzdělání obyvatel je dostupné pro všechny sociální třídy a všechny vsrtvy obyvatelstva.. Vláda České republiky se stále pokouší tento systém změnit a zavést systém školného. Motivací pro tento rozporúplný krok je ten fakt, že zpoplatnění vysokoškolského vzdělání by mohlo přispět k efektivnějším výstupům a ke zefektivnění procesů vzdělávání. Domnívam se, že vysokoškolské vzdělání není povinné v žádném autoritativním státu na světě. Je to zcela dobrovolné rozhodnutí každé rodiny a zletilé osoby, zda pokračovat ve studiu nebo se pustit na cestu budování kariéry a vydělávání peněz. Částo je opomenut ten fakt, že vysokoškolské vzdělání ve všech civilizovaných státech je jedním z hlavních pilířů profesionálního a osobního růstu, který dává předpoklady pro neomezený postup dopředu v kariéře a dodává sebejistotu, zlepšuje demografické předpoklady obyvatel, přispívá k rozvoji celé země.. Česká republika je státem, ve kterém populace vysokoškolsky vzdělaných obyvatel se rok od roku rozrůstá. Přesto v tomto směru stále výrazně zaostáváme za vyspělými státy světa, když mezi Čechy najdeme o polovinu méně lidí s diplomem než v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zatímco průměr zemí OECD činí 26 procent, u nás tvoří podíl vysokoškoláků 13 procent. V této práci ale se budu věnovat nejen kvantitou vysokoškoláku, ale i jejích kvalitativní stránkou. V kontextu českého předsednictví 2009 je dobré se zaměřit právě na existující a 10

11 dobře fungující systémy vzdělávání v evropských státech, poučit se z nich a promítnout nejlepší praxe do České republiky. Toto téma diplomové práce jsem si vybrala proto, že je pro mě velmi aktuální a zajímavé. Pocházím ze státu, ve kterém se za vysoké vzdělání neplatí a je dotováno státem. Do České republiky jsem se svojí rodinou přijela v neposlední řadě právě kvůli studiu na Vysoké škole a pokaždé moje rodiče a já jsem byla velice citlivá na otázku zavedení školného. Důležitým aspektem je pro mě i to, že zavedení školného může být specifikováno pouze na zahraniční studenty, kteří v současné době studují zadarmo a hradí si jenom vedlejší náklady spojené se studiem, tj. stejně jako čeští studenti. Cílem tohoto tématu je provést analýzu pokusů české vlády o zavedení školného, zhodnotit důvody, proč nebylo zavedeno. Cílem je vyzkoumat sociální postavení studentů a možný dopad zavedení školného na procento vysokoškolského vzdělání v České republice. Svojí práci jsem rozdělila do dvou částí: teoretickou a praktickou. V teoretické části budu analyzovat vládní záměry zavést školné se zaměřím na právní ustanovení, které se týkají tohoto problému,, bude provedená analýza sociálního postavení studentů a jejich rodin. Součástí teoretické části bude též výzkum současné situaci na vysokých školách a možnosti, které studenti na vysokých školách mají. Praktická část bude zaměřena na ekonomické, psychologické a sociální aspekty zavedení školného v České republice. Součástí praktické části bude v neposlední řadě dotazník, který rozdám výběrově jak již studujícím jednotlivcům na vysokých školách, tak i studentům připravných ročníků či pomaturitního studia, kteří se teprve chystají na vysokou školu. Odpovědi z dotazníků zadám do programu Microsoft Office Excell a vyhodnotím výše zmíněné výsledky. 11

12 1. Vymezení základních pojmů Akademický pracovník Akademickým pracovníkem se rozumí pracovník instituce terciárního vzdělávání, který vykonává jak pedagogické činnosti, tak činnosti výzkumné a vývojové, případně další činnosti tvůrčí, zejména umělecké. Nutným předpokladem k postavení akademického pracovníka je získání titulu PhD., resp. titulu s ním ekvivalentního. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu. 2 V 20 a následujících, zákona 2/1969 Sb. jsou popsány kompetence, činnost a působnost ministerstva. Zaměstnanci ministerstva vypracovávají návrh reformy školství a zavedení školného na českých vysokých školách a jsou autory Bílé knihy, kteréžto jsem věnovala zvláštní kapitolu této diplomové práce. Ministerstvu je podřízená Česká školní inspekce, která dohlíží nad školními zařízeními, kontroluje správnost fungování. Správní rada V této diplomové práci se správní radou rozumí těleso, které se podílí na zásadních rozhodnutích a na hodnotící činnosti v rámci dané instituce terciárního vzdělávání. Oproti současnému stavu jde o výraznou změnu poslání, pravomocí a odpovědnosti. Doporučujeme, aby většinu členů této rady jmenoval ministr školství, mládeže a 1 Zdroj: 2 7 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR 12

13 tělovýchovy, např. po konzultaci s regionálními představiteli, ale aby ve správní radě zasedaly také osoby zvolené akademickou obcí nebo akademickými senáty. 3 Odložené školné Tento pojem je pro Českou republiku poměrně nový, ale velice často užívaný v jiných státech (například Nizozemsko, Velká Británie,Austrálie, Nový Zéland), ve kterých je zavedeno placené vysokoškolské vzdělání. Ve Spojených státech amerických je tento pojem běžně využívaný studenty, rodiči a vládou. Odložené v podstatě znamená, že se jeho splacení o několik let odkládá, však student zůstává dlužný státu a vysoké škole za svoje vzdělání. Z toho vyplývá, že se studentům dává příležitost splatit svůj dluh po studentské finanční tísni, ale když už student bude úspěšným absolventem vysoké školy, najde si zaměstnání a splatí svoji půjčku státu. Nejvýznamnější podmínkou v nastavení systému financování je zabránění diskriminace skupin obyvatel s nízkými příjmy. Takové požadavky splňuje lépe systém odloženého školného. Student neplatí školné přímo, ale až po ukončení svých studií, v době, kdy si vydělává vlastní prostředky. Povinnost platit školné začíná od okamžiku, kdy student dosáhne určité výše mzdy (např. průměrné mzdy) a splácí se procentuálním podílem z této mzdy (např. 5 % hrubé mzdy). Absolventi s nízkými příjmy platí nízké absolutní splátky. V případě, kdy příjem klesne pod hranici průměrné mzdy, má absolvent nárok na přerušení těchto splátek. Neúspěšní absolventi s celoživotně nízkými příjmy tuto půjčku splatí jen částečně nebo dokonce vůbec. Systém půjček splácených podílem ze mzdy tak zabraňuje diskriminaci studentů pocházejících ze sociálně slabých vrstev i absolventů s nízkými příjmy. Rodičovské příjmy potenciálních účastníků vysokého vzdělávání jsou rozdílné, jejich budoucí příjmy po vysokoškolském vzdělávání jsou rozdílné mnohem méně. 5 Proto je vhodnější požadovat zaplacení školného až po absolvování studia podílem z příjmu (odložené školné). V takovém systému odloženého školného jde spíše o to, že se vysoká škola finančně podílí na úspěších svých absolventů, než o to, že se student finančně podílí na 3 Zdroj: 5 Barr, N., Crawford, I. Financing Higher Education

14 nákladech vysoké školy. 6 Školné totiž většinou nebývá nastaveno tak vysoké, aby pokrylo velkou část nákladů na studium. Vytváří ale velmi důležitou vazbu mezi poskytovatelem vzdělání a jeho příjemcem. Vysoké školy jsou finančně zainteresovány na pracovních úspěších svých absolventů a motivovány poskytovat co nejkvalitnější služby. Nevzniká zde ani majetková bariéra přístupu ke vzdělání. Takové půjčky napomáhají efektivní alokaci prostředků v rámci životního cyklu jedince 7. V modelu odloženého školného: - každý platí až z toho, co mu vzdělání vynese, - každý platí podle toho, kolik mu vzdělání vynese, - každý platí přímo tomu, kdo mu vzdělávací služby poskytl. 8 Financování vysokých škole je ale v současnosti založeno na následujícím: - každý platí (rámci daňového systému) bez ohledu na to, zda vzdělání dostal či nikoli, - každý platí bez ohledu na to, jak kvalitní vzdělávací služby mu byly poskytnuty, - poskytovatel vzdělávacích služeb dostává prostředky od těch, co platí prostřednictvím daňového systému, a to bez ohledu na to, jak kvalitní služby poskytl. 9 Půjčky splácené v závislosti na výši příjmu chrání studenty pocházející z nízkopříjmových rodin (v průběhu studia nemusí platit školné), absolventy s nízkými budoucími příjmy protože mají vestavěné pojištění proti neschopnosti splácet (platí buď nízké nebo žádné splátky), i věřitele před nadměrným rizikem (při velkém počtu půjček se riziko rozptýlí někteří studenti splácí více, někteří méně). Odložené školné je proto vhodným řešením problémů spojených s běžnými půjčkami.systém odloženého školného možném dá srovnat se systémem pojištění každý přispěje rovno tolik, kolik si vydělá. Dle mého uvažování, tento systém se mi 6 Valenčík, R., Zichová, M. Ekonomie produktivní spotřeby a investiční přístup k financování studia na vysoké škole In České vysoké školství na křižovatce Barr, N. Financování vysokého školství z hlediska ekonomické teorie In České vysoké školství na křižovatce Valenčík, R., Zichová, M. Ekonomie produktivní spotřeby a investiční přístup k financování studia na vysoké škole In České vysoké školství na křižovatce tamtéž 14

15 zdá být spravedlivý, protože ze statistických údajů mzda jednotlivce s vysokoškolským vzděláním je násobně vyšší, než mzda jednotlivce se středoškolským vzděláním, proto je logické, že by odložené školné nebylo takovou zátěží pro absolventa, který se takovým způsobem odvděčí státu za získané vzdělání. Odložené školné, právě provázané se systémem finanční podpory studentů, umožní studentům bez ohledu na jejich sociálně ekonomické zázemí vystudovat vysokou školu a zároveň do celého systému bude moci vnést prvek kvality a požadavku kvality. V následující části své práce bych chtěla porovnat systémy odloženého školného jednotlivých států, aby čtenář sám mohl posoudit, který ze systémů se více hodí pro Českou republiku. 1.1 Porovnání systému odloženého školného ve vybraných státech Na tomto místě bych chtěla uvest tabulku, ve které se porovnávají dotační příspěvky jednotlivých států na terciární vzdělání včetně možnosti čerpání půjček a úvěrů za účelem vysokoškolského vzdělání: 15

16 Obrázek 1: Veřejné dotace terciárního vzdělávání domácnostem a dalším soukromým institucím jako podíl celkových veřejných dotací terciárního vzdělávání (2004) podle typu dotace. Zdroj: Bílá kniha terciárního vzdělávání, dostupná na adrese: Systém odloženého školného v Austrálii V Austrálii je systém odloženého školného zaveden od roku Spočívá v odložení o pět let splacení školného úspěšnými absolventy. Splácení je založeno na principu progresivních procentních sazeb, se zvýšeným platem narůstají větším procentem, než plat absolventa. Australský systém se zakládá na principu, že dřívější splacení odloženého školného od jiných studentů dává víc příležitostí pro další studenty, poskytuje se více půjček pro studium a vzdělávání nových studentů. V systému by měl být řešen i problém mezinárodní mobility. Hrozí totiž nedodržení závazků v případě emigrace. Např. Barr uvádí: v Austrálii jsou splátky půjček součástí daňových povinností, takže člověk mimo australskou daňovou síť není nijak zavázán splácet. Pokud má dotované úroky, je to drahá chyba. Ve Velké Británii naproti tomu existuje explicitní smlouva o půjčce, která ošetřuje výběr splátek prostřednictvím daňového systému, ale neosvobozuje od splácení osoby mimo Velkou Británii Barr, N., Financování vysokého školství z hlediska ekonomické teorie In České vysoké školství na křižovatce, s

17 Systém odloženého školného ve Velké Británii Systém odloženého školného ve Velké Británii je zaveden poměrně nedávno (v roce 2006). Principem fungování odloženého školného ve Velké Británii je to, že pomáhá odstranit sociální nerovnost. Systém bezplatného školství se může uchovat až do nějaké doby. Na studium si mohu půjčit i ti, kteří by za jiných podmínek nešli studovat, protože jsou ze sociálně slabších rodin. Důležité je to, že peníze půjčené na studium může student ve Velké Británii použít na své živobytí během studia, což vyrovnává rozdíly mezi studenty. Dalším předpokladem systému školného Velké Británie je to, že do vysokých škol půjde mnohem více studentů, což zabezpečuje větší příjem vysokých škol a jejich finanční prosperitu. Velká Británie též propaguje tento přístup ke školnému proto, že tento systém zabezpečuje větší zájem u studentů a lektorů vysokých škol na výuce. Systém odloženého školného ve Spojených státech V roce 1971 byl na univerzitě v Yale (USA) 11 uplatněn systém založený na zpětných splátkách školného, které tvořily 0,0004 % budoucích příjmů studenta za vypůjčený dolar. Závazek byl úročen. Půjčky jednotlivých studentů byly seskupeny do tzv. skupinových půjček. Každý student odváděl určené procento ze svého příjmu tak dlouho, dokud nebyla splacena celá skupinová půjčka. A to i v případě, že některý ze členů skupiny půjčku z jakéhokoli důvodu nesplácel. Přerozdělování prostředků se tak dělo pouze uvnitř jednotlivých kohort. Byl ale stanoven strop pro souhrn zaplacených splátek ve výši 150 % dluhu a úroků. Největším problémem tohoto systému byl negativní postoj veřejnosti a velký podíl neplatičů (15 %). Univerzita neměla dostatečné nástroje pro výběr a vymáhání svých pohledávek. Někteří členové skupiny proto neměly motivaci k tomu, aby svůj závazek splatily. Je proto výhodnější využít státních úřadů a splátky školného odvádět v systému odvodů daní, sociálního nebo zdravotního pojištění. 11 Palacios In Ekonomie produktivní spotřeby a investiční přístup k financování studia na vysoké škole In České vysoké školství na křižovatce s

18 Systém ve Spojených státech předpokládá několik možností odloženého školného. První z nich je splátkový kalendář v průběhu studia, tj. rozložení školného po semestrech. V tomto případě student nemusí ani vyřizovat půjčku u finančních institucí, protože by měl splácení zvládnout sám. Druhou možností je to, že student splatí určitou částku za studium ještě před nástupem na vysokou školu nebo v průběhu samotného studia, zbytek peněz si půjčí od banky. Třetí možností je půjčení celé částky školného na studium a splácení po ukončení studia. Systém odloženého školného ve Spojených státech je natolik vyvinutý, že vysoké školy mají vlastní pobočky pro vyřizování těchto záležitostí. Škola doporučuje studenta jako potenciálně schopného dlužníka, který na základě dosaženého vzdělání bude schopný splatit dluh během určité doby. Úročení a výše splátek se určuje podle výši dluhu, stanovené doby splacení a bonitou studenta. Vysoká škola je svého rodu zprostředkovatelem mezi studentem a finanční institucí. Dokonce přes oficiální webové stránky vysoké školy si student může zažádat o půjčku na studium. Americký systém odloženého školného je spíše komerční, ale i tak dává příležitost jednotlivcům získat vysokoškolské vzdělání a zaplatit si ho po získání titulu. Prezident Spojených států Barack Obama v sobotu 13.března tohoto roku slíbil občanům zevrubnou změnu nevyhovujících vzdělávacích zákonů, které chce nahradit legislativou zajišťující lepší učitelský sbor a dokonalejší přípravu studentů do života. V pravidelném rozhlasovém projevu oznámil, že Kongresu pošle novelu vzdělávacího zákona z roku 2001, který k viditelným výsledkům nevedl. Podle agentury AP Obama svou sobotní iniciativu záměrně načasoval na období, kdy jiný jeho významný plán - zdravotnická reforma - leží v Kongresu a jeho osud je nejistý. Prezident si je vědom, že vzdělávání je žhavým tématem a každou americkou rodinu zajímá. Péčí o americké školství by mohl získat další body v soupeření s republikány. "Školy, které dosahují vysoké úrovně vzdělávání, budou mít ze své práce prospěch a místní správa dostane páky ke změně tam, kde školy zjevně nestačí," prohlásil Obama. "V ostatních školách, které jsou mezi těmito dvěma póly, se budeme snažit o zajištění lepší budoucnosti mladých lidí a o jejich dokonalejší přípravu na budoucí život." 18

19 Obama v projevu příliš detailů neuvedl, ale podle analytiků naznačil skutečně rozsáhlé změny. Už dříve uvolnil nemalé federální prostředky na zvýšení úrovně vzdělávání. Loni to bylo 3,5 miliardy dolarů (64,8 miliardy korun) na zlepšení úrovně ve školách, které zaostávají, a návrh na uvolnění dalších 900 milionů (asi 16,7 miliardy Kč) jako pomoc školám, které se rozhodnou výrazně zvýšit úroveň vzdělávání. Obamova vláda chce rovněž vydat 50 milionů dolarů (926 milionů Kč) na omezení počtu studentů, kteří střední školu opouštějí předčasně. Podle statistik absolvuje střední školy jen 70 procent přijatých studentů. Zvlášť vysoké procento nedostudovaných je mezi afroamerickými a latinskoamerickými dětmi. Systém odloženého školného na Novém Zélandu Nový Zéland implementoval systém odloženého školného se splátkami závislými na příjmech v roce Půjčky pokrývaly celé školné a realistické životní náklady. Na rozdíl od Australského systému bylo univerzitám umožněno inkasovat od studentů různou výši poplatků bez omezení výše, úroková míra byla stanovena na tržní úrovni a pokrývala státní náklady na půjčení. Navíc nebyla dostatečně řešena sociální stipendia. Když nominální dluhy studentů v průběhu let narostly, systém byl veřejností kritizován a proto byla v roce 2000 snížena úroková sazba na nulu po dobu, po kterou student studoval na univerzitě. 12 Systém odloženého školného ve Švédsku Švédský systém studentských půjček byl založen již v roce Školné je ve Švédsku ale hrazeno státem. Půjčky slouží především na pokrytí výdajů studentů na živobytí. 13 Celkové důsledky placení školného nebyly pro studenty pocházející z chudších poměrů nijak nepříznivé. V Austrálii došlo od roku 1989 ke zvýšení celkového 12 Valenčík, R., Zichová, M. Ekonomie produktivní spotřeby a investiční přístup k financování studia na vysoké škole In České vysoké školství na křižovatce s. 58, Barr N., Financování vysokého školství z hlediska ekonomické teorie in České vysoké školství na křižovatce, s tamtéž, s

20 podílu studujících a školné navíc neodrazovalo od studia osoby z nejnižších socioekonomických skupin. Také podíl studujících na Novém Zélandu se od zavedení školného obecně zvýšil. Naproti tomu Kanada na počátku 90. let liberalizovala přímé školné bez zavedení půjček a stipendií. Utrpěl přístup ke vzdělání, což se dalo předvídat. V polovině 90. let byly zvýšeny limity programu studentských půjček a navíc se zvýšily jiné formy podpory půjček a studentů. Přístup se zlepšil, přestože kanadský půjčkový program není závislý na příjmu Chapman In Barr, N. Financování vysokého školství z hlediska ekonomické teorie In České vysoké školství na křižovatce, s

21 1.2 Veřejná vysoká škola Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 15 Státní správu vůči těmto školám vykonává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo školství). Organizaci a činnost veřejné vysoké školy, jakož i postavení členů akademické obce upravují její vnitřní předpisy. 16 Samosprávnými akademickými orgány veřejné vysoké školy jsou podle 7 zákona o vysokých školách akademický senát, rektor, vědecká rada nebo umělecká rada a disciplinární komise. Dalšími orgány veřejné vysoké školy jsou správní rada veřejné vysoké školy a kvestor.v případě veřejné vysoké školy zákon připouští splynutí nebosloučení s jinou veřejnou školou. Probíhá to na základě ustanovení zákona a jedině zákon může rozhodnout o takovém splynutí nebo sloučení. Rozdělit se veřejná vysoká škola může jenom na dvě veřejné školy. Tento proces je též řízen zákonem České republiky, ve kterém jsou ustanovení o majetku, řízení, právních formách a závazcích nových subjektů. Veřejná vysoká škola má činnosti, které patří do její samosprávy, například, vnitřní organizační systém, určování počtu přijímaných na veřejnou vysokou školu, tvorba nových studijních programů, organizace studia, provádění vědecké, výzkumné a jiné odborné činnosti v rámci školy, spolupráce s jinými středními a vysokými školami. Zákon nařizuje veřejné vysoké škole vytvoření samosprávných a jiných orgánů, mezi něž patří: A. Akademický senát. Je to samosprávný zastupitelský orgán, který se skládá z jedenácti členů, z nichž nejméně třetinu, ale nejvýše polovinu tvoří studenti. Členem akademického senátu nemůže být rektor, prorektor, děkan a proděkan. Zasedání tohoto orgánu veřejné vysoké školy je veřejně přístupné, může se ho zúčastnit kdokoliv zákona o vysokých školách zákona o vysokých školách 111/

22 B. Rektor. Tento orgán stoji v čele veřejné vysoké školy, rozhoduje ve věcech týkajících se vysoké školy, prezentuje školu navenek. Může být volen na období čtyř let maximálně dvakrát po sobě jdoucích období. C. Vědecká rada nebo umělecká rada nebo na neuniverzitní vysoké škole akademická rada. Je to orgán veřejné vysoké školy, v jehož čele stojí rektor a zároveň jmenuje a odvolává členy rady. Členy jsou významní představitelé v oboru, v nichž vysoká škola provádí svou vědeckou, výzkumnou a jinou odbornou činnost. D. Disciplinární komise. Členové tohoto orgánu veřejné vysoké školy jsou jmenováni rektorem vysoké školy na dobu maximálně dvou let. Polovinu členů musí tvořit studenti. Činnost tohoto orgánu spočívá v projednávání disciplinárních přestupků, rozhodování o vyloučení studenta ze školy. Návrhy se dávají na podpis rektorovi vysoké školy. E. Správní rada veřejné vysoké školy. Počet členů tohoto orgánu veřejné vysoké školy musí být vždy dělitelný třemi, ale minimálním počtem devět. Nejsou to zaměstnanci veřejné vysoké školy, ale představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy. Jsou jmenováni na dobu šesti let ministrem po projednání s rektorem veřejné vysoké školy. F. Kvestor. Je to orgán, který hospodaří s majetkem veřejné vysoké školy, zajišťuje vnitřní správu vysoké školy a vystupuje jejím jménem v určeném rozsahu. Je jmenován rektorem veřejné vysoké školy. Veřejná vysoká škola má stanovené vnitřní předpisy, kterými se řídí během své činnosti. Příkladem takového předpisů je statut veřejné vysoké školy, který stanoví právní formu vysoké školy, datum zřízení, sídlo, orgány apod. Dalšími vnitřními předpisy jsou 17 : volební a jednací řád akademického senátu veřejné vysoké školy, vnitřní mzdový předpis, jednací řád vědecké rady veřejné vysoké školy, řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků, zákona o vysokých školách 22

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík Návrh systému odloženého školného Radim Valenčík 1 Otázky, které si - ke škodě věci ne vždy klademe: Školné - co je důležitější, zda či jak zavést? Víme a shodneme se v odpovědi, proč zavést školné? Kdo

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Daniel Münich (CERGE-EI, MŠMT) VÝCHODISKA: trendy Léta ~1997 2000 Léta ~2000 2005 Nárůst počtu studentů 19% Nominální nárůst prostředků

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů.

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D zahájila diskusi srovnáním základních pilířů konkurenceschopnosti ČR a zemí, které jsou v tomto

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Koncepce rozvoje profesního terciárního vzdělávání v kontextu doporučení expertů OECD Seminář Jak dál? Bologna Promoters ČZU, 13. prosince 2006 Michal Karpíšek Sdružení škol vyššího studia Obsah Stav terciárního

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí. Kulatý stůl,

Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí. Kulatý stůl, Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí Kulatý stůl, 22. 9. 2008 Podpora vzdělávání 1. Východiska 2. Reformní kroky dle BK 3. Stávající systém daňové podpory Východiska z pohledu financí

Více

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku Článek I.

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku Článek I. Směrnice kvestora č. 1/2015 Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku 2016 Článek I. Obecná pravidla užití státní dotace na specifický výzkum

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Konkurenceschopné vysoké školství. (Vize 2020) Rudolf Haňka

Konkurenceschopné vysoké školství. (Vize 2020) Rudolf Haňka Konkurenceschopné vysoké školství (Vize 2020) Rudolf Haňka Podfinancované veřejné vysoké školy? Výdaje na VVŠ jako takové, i přepočtené na jednoho studenta, narůstají každoročně Těžká soutěžse zeměmi které

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Rozhodují jednotlivosti

Rozhodují jednotlivosti Rozhodují jednotlivosti Nelze vytvořit dobré profesně orientované studijní obory bez skutečné spolupráce VŠ s firmami 3.11.2016 PSP ČR Simona Weidnerová Co přináší novela vysokoškolského zákona a její

Více

Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek

Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek JUDr. Marek Hodulík Sněm RVŠ 26.1.2012 PROBLEMATICKÉ OKRUHY Postavení vysokých škol a jejich regulace Předpisy vysoké školy Orgány

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti Petr Matějů Základní teze Vysokoškolské vzdělání je smíšený statek: přináší užitek jednotlivci i společnosti Studiem na vysoké

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Postup při poskytování stipendia absolventům vysokých škol pro studium na College of Europe

Postup při poskytování stipendia absolventům vysokých škol pro studium na College of Europe III. Postup při poskytování stipendia absolventům vysokých škol pro studium na College of Europe 1. Úvod Česká republika se stala na základě usnesení vlády ze dne 19. března 2003 č. 277 členem správní

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011)

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) OBECNÁ PRAVIDLA Je nutné si uvědomit, že pomocí klasifikace ISCED 2011 se kóduje jak proces vzdělávání v současných vzdělávacích

Více

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 UNIVERZITA J, E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ll3!10"'fflijj@@d! PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Aktualizovat dokumenty FZS v návaznosti na novelu

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Kariérní řád pro učitele

Kariérní řád pro učitele Kariérní řád pro učitele 2016 Kariérní řád pro učitele Obsah Základní cíle zavedení kariérního řádu pro učitele... 2 Stávající situace a důvody zavedení kariérního řádu... 2 Základní rysy navrhovaného

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více