NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN"

Transkript

1 NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005

2 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, Slavičín, Czech Republic, Tel.: , Fax: ,

3 SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY Milí přátelé, dovolte nám, abychom Vám předložili výroční zprávu Nadace Jana Pivečky za rok Pro mě to byl na postu předsedkyně správní rady rok premiérový. Ráda bych proto poděkovala všem členům správní rady a výkonným pracovníkům nadace, kteří mají velkou zásluhu na úspěšné činnosti nadace v roce Společně se snažíme pokračovat v práci započaté mým otcem a mohu-li hodnotit, myslím, že se nám to daří. Velký dík patří také Vám všem, kteří naší nadaci pomáháte. V neziskovém sektoru jistě není frází věta, že bez Vaší pomoci bychom vůbec nemohli existovat. Dovolte mi tedy srdečně poděkovat všem, kteří nadaci v roce 2004 jakkoliv pomohli finančním příspěvkem, nepeněžní formou, dobrovolnou prací nebo morální podporou. Zejména v prvních polovině roku 2004 nebylo jednoduché přeorganizovat vše tak, abychom i s omezenou personální kapacitou mohli dál pokračovat ve všech programech a projektech, které nadace dlouhodobě realizuje. To se nám i díky Vám podařilo. Naše heslo Never give up! platí. Těším se na další spolupráci. Petra Blumenberg SLOVO VÝKONNÉ ŘEDITELKY Milí přátelé a příznivci Nadace Jana Pivečky, dovolte mi navázat na Slovo předsedkyně správní rady a informovat Vás v této výroční zprávě o konkrétní náplni naší práce a o hospodaření nadace v roce Rok 2004 pro nás znamenal v organizační a programové oblasti především pokusit se nahradit osobní potenciál zakladatele nadace a dlouholetého předsedy správní rady pana Jana Pivečky a to jak v oblasti ideového naplňování vize nadace, tak v oblasti realizace nadačních projektů. Pan Pivečka se práci v nadaci v posledních letech svého života věnoval velmi intenzívně a osobně realizoval několik projektů. Byly to zejména jeho nezapomenutelné besedy ve školách, projekt Diskusní fórum a na něj navazující projekt Chceme pomáhat a další. Bylo třeba zajistit, aby tyto projekty pokračovaly dál, i když on sám už započatou práci nemohl dokončit. Rovněž bylo třeba urychlit plánované organizační změny v nadaci, zejména profesionalizaci nadace. A co se nám podle mého názoru podařilo nejvíce? Například rozšíření literární soutěže středních škol do Trenčianského kraje, zvýšení počtu spolupracujících škol, uzavření dlouhodobé smlouvy o spolupráci se zlínským Rotary clubem, což nám umožňuje jednak spolupráci s mnoha osobnostmi Zlínského kraje a jednak také realizaci II. ročníku Diskusních fór ve školním roce Díky soutěži "Chceme pomáhat" jsme našli dobrovolníky i mezi patnáctiletými žáky a studenty, kteří se zapojují do vytváření zdravé občanské společnosti. Mezi nejzdařilejší akce minulého roku můžeme jistě počítat také Benefiční vzpomínkovou slavnost na Jana Pivečku, u příležitosti jeho nedožitých 85. narozenin, která byla nejenom vzdáním holdu tomuto skvělému člověku, ale i místem setkání všech, kteří vyjádřili ochotu nést dál jeho odkaz. Velmi nás potěšila jak vysoká účast, tak atmosféra setkání. Díky našim dárcům a nadacím Partnerství a Vzdělávací nadaci Jana Husa v jejichž projektu Rozvoj regionálních nadací jsme postoupili do II. kola a získali tak finanční prostředky na regrantování, jsme v roce 2004 opět mohli zvýšit objem rozdělovaných nadačních příspěvků. Velmi si vážíme také morální podpory Města Slavičín a jeho představitelů a Zlínského kraje v čele s panem hejtmanem Liborem Lukášem a všech fyzických a právnických osob - dárců, spolupracujících institucí, spolupracovníků, přátel a dobrovolníků, kteří nám v roce 2004 vyjadřovali podporu a poskytovali finanční či jinou pomoc. Vám všem za to právem patří naše velké a upřímné poděkování. Božena Filáková

4 1. NADACE JANA PIVEČKY VE SLAVIČÍNĚ Jan Pivečka Nadace byla založena zřizovatelem Janem Pivečkou, sídlem nadace je Slavičín, Horní náměstí 111. Nadační jmění: ,-- Kč Vize Nadace Jana Pivečky V návaznosti na historickou tradici, spojující ve Slavičíně jméno Pivečka nejenom s podnikáním a obchodem, ale také s podporou věcí veřejných a lidem prospěšných, zejména ve vztahu k mládeži, vytvořit lepší občanskou společnost Poslání a role nadace Vycházejíc z filozofie vnesené do nadace jejím zakladatelem Janem Pivečkou, je aktivita nadace zaměřena především na podporu níže uvedených principů : - vedení mládeže k úctě, pravdě, lidským právům, etice a morálce. - vytváření prostoru pro zapojení mládeže do aktivních tvůrčích programů - ochrana tradic a životního prostředí - vytváření prostoru pro prosazení a šíření hodnot spojených s rozvojem zdravé občanské společnosti Cíle podporované Nadací Podpora a pomoc výchově a vzdělávání mladých lidí, žáků, studentů a ostatní mládeže v České republice s důrazem na výchovu a vzdělávání v oblasti kultury, ekonomiky, podnikání a obchodu, se zaměřením na zlínský a slavičínský region. Podpora a pomoc mezinárodní výměně studentů, žáků a učňů, mezinárodním studentským a vzdělávacím akcím. Podpora udržování a rozvoj podnikatelského a životního odkazu rodiny Pivečkových ve Slavičíně. Podpora ochrany přírody a životního prostředí zlínského a slavičínského regionu, ale i jiných lokalit. Podpora a pomoc v oblasti kultury v České republice, s důrazem na zlínský a slavičínský region. Podpora a pomoc obecně prospěšným cílům ve zlínském a slavičínském regionu, ale i jiných místech v České republice. Účel Nadace Účelem Nadace je soustřeďovat hmotné prostředky, úsilí osob, materiální, organizační a jinou pomoc na podporu vytyčených cílů. Předmět činnosti Nadace Finanční, materiální, organizační a jiná pomoc přípravě a realizaci vybraných programů a akcí realizovaných Nadací k dosažení a na podporu vytyčených cílů, včetně vlastní realizace těchto akcí. Spolupráce s příslušnými státními, veřejnoprávními institucemi a soukromými osobami za účelem společné podpory sledovaných cílů. Spolupráce se školami, školskými zařízeními, školskými a obecními úřady v oblastech týkajících se naplňování cílů Nadace. Pořádání různých výchovných, vzdělávacích, kulturních, sociálních a obdobných akcí za účelem naplňování cílů Nadace. Pomoc při prosazování mravního a morálního kodexu mladého člověka. Výměna zkušeností s jinými osobami (subjekty) obdobného druhu a zaměření zejména spolupráce s obdobnými neziskovými organizacemi. Pořádání a vyhlašování výročních cen, studentských soutěží, soutěžních akcí apod. k podpoře rozvoje tvůrčí individuality mladého člověka. Filozofie Nadace Pomáhat konkrétním lidem, kteří pomoc potřebují a zaslouží si ji, vysvětlovat filozofii nadace, založené na lidství a pomoci toho, kdo může pomoci tomu, kdo pomoc potřebuje. Pěstovat v lidech, kterým je pomoc poskytována pocit resp. potřebu chovat se obdobně, to znamená pomáhat v budoucnu (až jim to situace dovolí) dalším lidem a tak předávat štafetu lidství a humanismu dál. Pěstovat v lidech, kterým je pomoc poskytována pocit sounáležitosti s dalšími lidmi, kteří působí v nadaci nebo s nadací spolupracují. Nadace se svou filozofií nezištné pomoci snaží o vytvoření pyramidálního efektu. Nadace pomůže nebo jinak prospěje konkrétní osobě, přičemž nemá jiný požadavek, než aby ten, kdo pomoc obdržel se v budoucnu choval obdobně a sám pomáhal dalším lidem. 3

5 Osoby v Nadaci Správní rada Nadace: Jan Pivečka, předseda správní rady - do Petra Blumenberg, členka správní rady, od předsedkyně správní rady, Osnabrück, Německo Ing. Pavel Velev, člen správní rady Nadace, Zlín Alena Hubíková, členka správní rady, Slavičín Ing. Václav Novotný, člen správní rady, Zlín, Brno JUDr. Stanislav Knotek, člen správní rady, právník, Zlín Ing. Jiří Genža, člen správní rady, Zlín Magdalena Múdrá, členka správní rady, Slavičín Mgr. Miroslava Štýbrová, členka správní rady, Zlín Yitka Kilian Dvirka, členka správní rady, New York, USA Revizor účtů: Ing. Michal Špaček Zaměstnanci nadace: Ředitelka: Božena Filáková Administrativa, programový pracovník: Lenka Kovaříková Programový pracovník: Ivana Fojtíková - od do Kontaktní údaje: Adresa: Horní náměstí Slavičín Česká republika Registrace: nadace je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl N, vložka 97 IČO: Telefon: Fax: pivecka.cz Bankovní učty: HVB Bank, Czech Republic, a.s., pobočka Zlín číslo účtu: /2700 Komerční banka, a.s., pobočka Slavičín číslo účtu: /0100 4

6 2. ROK 2004 V NJP 2.1 ORGANIZAČNÍ A STRATEGICKÝ ROZVOJ NADACE Realizace důležitých rozhodnutí ze strategického plánu z roku Správní rada Důležité rozhodnutí dle strategie z roku 2003: Výměna některých členů správní rady s cílem posílit roli správní rady jako strategického a koncepčního orgánu Nejzávažnější skutečností, která postihla naši nadaci počátkem roku 2004 a ovlivnila plnění rozhodnutí strategického plánu schváleného v prosinci 2003, bylo bezesporu nečekané úmrtí zakladatele naší nadace a předsedy správní rady pana Jana Pivečky, ke kterému došlo 5. ledna Přestože Jan Pivečka předání funkce předsedy správní rady v roce 2004 plánoval a strategický plán tento záměr již obsahoval, jeho úmrtí nás postavilo již od začátku roku do pozice, kdy jsme byli nuceni řešit nastalou situaci okamžitě a aktuálně. Díky předchozí přípravě strategie v rámci programu Posílení regionálních nadací měli řešení nastíněné a naše energie se tak mohla poměrně rychle soustředit na to, jak je co nejefektivněji naplnit. Pan Jan Pivečka projevil přání, aby jeho nástupcem na postu předsedy správní rady byl vždy pokud možno někdo z rodiny Pivečkovy a tím byla zajištěna kontinuita rodiny Pivečků ve správní radě s cílem zabezpečit přítomnost hodnot spjatých s jménem Pivečka a s posláním nadace. Už při přípravě strategie v roce 2003 určil jako svého nástupce svou dceru Petru Blumenberg, která je ve správní radě od roku 1999 a s kterou rovněž koncem roku 2003 předjednal její budoucí předsednictví správní rady Nadace Jana Pivečky. Na zasedání správní rady dne 9. ledna 2004 byla Petra Blumenberg jednohlasně zvolena novou předsedkyní správní rady a také tento post přijala. Zároveň bylo projednáno přijetí nového člena správní rady pana Ing. Jiřího Genži, finančního ředitele firmy Kastek, s.r.o., jehož příchod do správní rady jako odborníka na finanční hospodaření byl rovněž plánován již koncem roku Jeho přínos pro nadaci je hlavně ve schopnosti podílet se nejen na rozhodování v záležitostech hospodaření s finančními prostředky nadace, ale i na rozhodování o další strategii nadace pro budoucích několik let. Příchodem pana Ing. Genži, který od roku 2001 pracuje v grantové komisi jednoho z programů NJP, jsme také naplnili jeden ze záměrů výběru nových členů správní rady z řad osob, které s nadací již dlouhodoběji spolupracují Profesionalizace nadace Nutnost personálního posílení nadace byla operativně řešena zvýšením počtu zaměstnanců nadace od ledna 2004 z 1 polovičního úvazku na 3 plné pracovní úvazky, z toho 1 na dobu neurčitou a 2 na dobu určitou. Jeden plný pracovní poměr na dobu určitou v průběhu roku 2004 skončil přesunem jednoho z projektů (výroba papučí z ovčí kůže) na jiný (podnikatelský) subjekt a přechodem příslušného pracovníka do pracovního poměru u něj. Druhý pracovní poměr na dobu určitou byl na konci roku 2004 změněn na pracovní poměr na dobu neurčitou. V současné době nadace tedy zaměstnává dva pracovníky na plný pracovní úvazek Finanční zajištění Důležité rozhodnutí dle strategie z roku Změna strategie získávání finančních prostředků s ohledem na změnu širšího kontextu získávání finančních zdrojů v České republice. Správní rada nadace si už v roce 2003 plně uvědomovala, že kromě potřeby navýšení nadačního jmění je získávání finančních prostředků, jak na vlastní provoz nadace a vlastní programy, tak na poskytování nadačních příspěvků, jedním z nejdůležitějších úkolů a klíčovým předpokladem k úspěšnému rozvoji nadace. Úmrtím zakladatele se tento úkol stal ještě naléhavějším. Strategie získávání finančních prostředků je tedy následující: - orientace na získání stabilnějšího generálního partnera firmy, která bude schopná dlouhodobě nadaci podporovat podstatnými finančními částkami a bude tak také nadací propagována - orientace na získání konkrétních partnerů pro konkrétní projekty a grantové programy v praxi to znamená, že jméno konkrétního partnera bude spojováno ve všech propagačních materiálech s konkrétním projektem nebo grantovým programem, který bude partner projektu (firma) pravidelně a dlouhodobě financovat - orientace na vyhledávání vhodných programů na získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie a přizpůsobování našich programů této strategii - orientace na pravidelné pořádání jedné benefiční akce ročně tak, aby získala tradici a stala se v regionu prestižní záležitostí - orientace na vytvoření vlastního zázemí pro realizaci výchovně vzdělávacích projektů - další možnosti získávání finančních prostředků veřejná sbírka, aukce Grantová činnost Jako pozitivní změny realizované v roce 2004 hodnotíme: - propracovanější způsob vyhlašování grantového řízení (nejen sdělovací prostředky a web, ale i spolupráce s institucemi KÚ) - konkretizaci kritérií výběru projektů, které jejich žadatelé zasílají do výběrového řízení v našich regulérních grantových kolech - zvýšení celkového objemu rozdělovaných NP 5

7 2.1.5 Vnější vztahy Nadace Jana Pivečky V roce 2004 jsme v této oblasti dosáhli například: v oblasti vztahů s veřejností a školami - propojení dvou institucí nesoucí jméno Jana Pivečky - aktivní podporou iniciativy studentů Gymnázia ve Slavičíně v jejich snaze přejmenovat školu na Gymnázium Jana Pivečky a vytvořením ještě užšího vztahu mezi GJP a NJP jsme získali poměrně velký potenciál dobrovolníků z řad studentů, kteří pravidelně pomáhají zajišťovat realizaci projektů NJP - zvýšení počtu škol zapojených do našich projektů i podpořených našimi NP - zapojení škol Trenčianského kraje do jednoho z našich projektů s ohledem na možnosti budoucího prohloubení přeshraniční spolupráce v oblasti vztahů s orgány veřejné správy - prohloubení spolupráce a konzultace našich záměrů s vedením Města Slavičín, užší spolupráce s KÚ ve Zlíně v oblasti vztahů s potencionálními dárci - orientace na dlouhodobou a oboustranně prospěšnou spolupráci viz bod této zprávy 2.2. PROGRAMOVÁ OBLAST Nadace v roce 2004 realizovala vlastní programy ve třech základních programech: Výchova a vzdělávání Vytváření zdravé občanské společnosti Ekologie Výchova a vzdělávání Formami, které slouží naplnění záměrů nadace v této oblasti jsou soutěže, ve kterých je vytvořena platforma pro zapojení tvořivých dovedností školáků a středoškoláků v oblastech výtvarných a literárních, alternativně rovněž v oblasti jejich zapojení do řešení námětů nebo problémů v okruhu jejich škol či bydliště a diskusní platformy, na kterých bude vytvořen prostor pro sdílení názorů mezi přizvanými osobnostmi a mládeží. Tradičně se cíleně zaměřujeme na motivaci různých skupin mladých lidí v regionu od šesti až do šestadvaceti let. Tento přístup se v průběhu působení nadace potvrdil jako dobrý a nosný. Mimoto nadace formou spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi, občanskými sdruženími a iniciativami v kraji podporuje celkovou vzdělanost v regionu napříč věkovou strukturou. Projekty realizované v roce 2004 Veselá bota Nejstarší soutěž Nadace Jana Pivečky pořádaná ve spolupráci se SUPŠ v Uherském Hradišti. V roce 2004 vyvrcholil 10. ročník a byl vyhlášen ročník 11. Vítězka Jaroslava Figelová spolu s vítězkou předcházejícího ročníku Hanou Novotnou a vítězkou mezinárodní soutěže Footwear Fashion Future Janou Martiňákovou se v doprovodu člena správní rady Michala Špačka zúčastnily veletrhu GDS v Düsseldorfu. Je velkým úspěchem nejenom zmíněné studentky a její školy, ale i nadace, protože nadace tradičně koordinuje soutěž na SUPŠ v Uherském Hradišti a v Partizánském a zajišťuje jak finančně tak organizačně předávání prototypů "bot budoucnosti" z obou škol do soutěže. Za deset let této aktivity se můžeme pochlubit vítězi jak ze SUPŠ v Uherském Hradišti, tak ze SPŠ v Partizánském. První vítězové soutěže jsou dnes úspěšnými designéry ve světových obuvnických firmách. Ševče, drž se svého kopyta Výtvarná soutěž pro studenty Gymnázia Jana Pivečky ve Slavičíně, při které studenti podle své fantazie přetváří obuvnické kopyto v umělecký výtvor. V roce 2004 byl ukončen 6. ročník. Odměny vítězům předala v dubnu 2004 v sídle Gymnázia předsedkyně správní rady Petra Blumenberg. 6

8 Svět očima Jana Pivečky V roce 2004 se uskutečnil 7. ročník výtvarné soutěž pro žáky základních škol ve věku 6-10 let. Po několika ročnících soutěže s pohádkovou tématikou jsme zvolili na památku našeho zakladatele jako téma osobnost Jana Pivečky a jeho života. Soutěže se zúčastnilo 9 venkovských základních škol. Vítězové byli odměněni v červnu 2004 na přátelském setkání v sídle NJP. Literární soutěž středních škol Zlínského a Trenčianského kraje Ve Zlínském kraji je to již tradiční soutěž vyhlašovaná pod mottem: "Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost.". V roce 2004 vyvrcholil 8. ročník, ve kterém bylo v lednu 2004 odevzdáno 123 prací z 20 škol. V dubnu pak v sídle NJP proběhlo za účasti vítězů, porotců a hostů slavnostní vyhlášení vítězů. V listopadu byl vyhlášen 9. ročník, do kterého jsme přizvali i studenty středních škol Trenčianského kraje. Od rozšíření soutěže si slibujeme zvýšení konkurence a možnost porovnání názorů mladých lidí jak z České, tak Slovenské republiky. Helpíkův pohár Od února do května 2004 jsme realizovali III. ročník regionálního kola soutěže s branně zdravotnickou tématikou Helpíkův pohár. Pod motttem: Lépe je zapálit alespoň malou svíčku, než proklínat tmu.. proškolujeme ve spolupráci s Územním střediskem Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje děti 5. tříd v poskytování první pomoci. Učíme je formou soutěže orientovat se v situacích, do kterých se může dostat každý z nás - poskytnout první pomoc při ohrožení zdraví nebo života. 22. května 2004 jsme spolu s partnery z ÚS ZZS Zlínského kraje, díky finanční pomoci Města Slavičín a sponzorů a s přispěním Policie ČR, HZS ČR, Autoklubu Zlín a několika desítek dobrovolníků v Pivečkově lesoparku uspořádali krajské kolo soutěže. Pro návštěvníky i soutěžící byl připraven rovněž doprovodný program v rámci kterého mohli vidět koordinaci jednotlivých složek záchranného systému při zásahu u dopravní nehody, výcvik policejních psů, ukázku policejní a požární techniky a podobně. Samotná soutěž byla však pouze vyvrcholením toho nejdůležitějšího a tím bylo předat dětem znalosti nezbytné pro získání schopnosti pomoci lidem postiženým úrazem, nebo dokonce ohroženým na životě. Již několik let se na školách tato problematika nevyučuje a jak se záchranáři přesvědčují takřka denně, její znalost a schopnost pozitivně reagovat ve vypjatých situacích, jakými úrazy nepochybně jsou, je velmi slabá i u dospělé populace. Díky společnému úsilí všech zainteresovaných a ve spolupráci s pěti školami ze Slavičína a okolí bylo proškoleno asi 140 dětí ve věku 11 let. Krajského kola se pak zúčastnilo 8 škol. Tři nejlepší dvoučlenné hlídky postoupily do celostátního kola, které se uskutečnilo 29. května v Jeseníku. I když se nepodařilo obhájit celostátní vítězství z roku 2003, děti ze Slavičína a okolí obsadily v silné konkurenci opět přední místa a dokázaly, že byly opět výborně připraveny. Chceme pomáhat Soutěž byla vyhlášena v návaznosti na předchozí Diskusní fóra, v kterých se v roce studenti vyjadřovali ke světovým problémům na prahu 3. tisíciletí. Smyslem soutěže "Chceme pomáhat" je naučit mladé lidi problémy nejenom hledat a popisovat, ale pokoušet se najít řešení. Studenti 12 základních škol a osmiletých gymnázií ve věku let si vybírali problém ze svého okolí, zpracovali řešení do projektu a poté jej obhajovali před komisí složenou z členů správní rady NJP a odborníků na danou problematiku. Dostali jsme celkem 19 projektů, které byly rozděleny do kategorií: Mezilidské vztahy, Životní prostředí, Boj proti závislostem. Nejlepší projekty byly odměněny nadačním příspěvkem na jejich realizaci. Všichni účastníci byli pak pozváni na společné setkání a vyhodnocení do Slavičína, kde byly pro ně připraveny diplomy, věcné odměny a diskotéka. Diskusní fórum mládeže Protože soutěž "Chceme pomáhat" je časově náročná a zasahuje do dvou školních roků, rozhodli jsme se, že soutěž bude prokládána vždy s Diskusním fórem. Oba projekty budou probíhat střídavě - jeden rok "Chceme pomáhat" a následující "Diskusní fórum mládeže". V září 2004 bylo vyhlášeno nové téma diskusního fóra pro školní rok a to "Mezilidské vztahy". Přizváno bylo do soutěže 12 škol. 7

9 2.2.2 Vytváření zdravé občanské společnosti Formy realizace: - projekty různých typů aktivit občanské společnosti - vtahování podnikatelské a státní sféry do aktivit nadace nejen prostřednictvím finanční participace, ale i snahou o zapojení jejich lidských zdrojů do jednotlivých konkrétních akcí. Cílem takového přístupu je snaha o vytvoření stálejších vazeb širšího okolí na aktivity nadace, propojování potřeb a zdrojů. Vybudování takových stabilnějších vazeb je komunikováno nadací jako jeden z hlavních benefitů participace partnerů a jednotlivých akcí, který může přinášet trvalé a časem tradiční spojení partnera s konkrétní nadační akcí. - rozvíjení principu řetězení benefitů. Bohatá nadační aktivita sebou přináší příležitosti propojování rozmanitých skupin i jednotlivců mezi sebou - školení vybraných skupin s využitím vlastního zázemí (sídlo nadace, počítačové vybavení). Volba témat zapadajících do kontextu cílů nadace. Projekt Atd... Nadace se podílela na organizačním i finančním zajištění projektu Karolíny Motalové ATD..., který je zaměřen na přípravu mládeže opouštějící dětské domovy na vstup do života. V červnu 2004 se v rekreačním středisku Jeleňovská nedaleko Valašských Klobouk uskutečnilo víkendové setkání těchto mladých lidí s odborníky na různé oblasti zahrnující všechny dostupné problémy a úkony, které budou muset po opuštění řešit nebo se budou s nimi v samostatném životě potkávat. Bylo vydáno II. vydání Slabikáře, který je praktickým průvodcem pro mládež, která opouští dětské domovy. Nadace poskytla projektu své prostory a počítačové vybavení pro tréninková sezení zaměřená na vyhledávání zaměstnání a orientaci v práci s počítačem a internetem. Akce pro veřejnost v Pivečkově lesoparku Nadace v roce 2004 začala naplňovat svůj záměr pořádat pravidelně v Pivečkově lesoparku akce, které budou tématicky zaměřeny na určité věkové skupiny - například Pohádkový les pro děti, nealko diskotéku pro mládež, hudební nebo divadelní představení pro seniory. Chceme dosáhnout toho, aby lesopark byl nejenom oddechovou zónou, kterou mohou individuálně navštívit jak místní, tak přespolní návštěvníci, ale místem setkávání všech generací. První prázdninovou sobotu roku 2004 jsme uspořádali ve spolupráci s ochotnickým divadelním spolkem SemTamFór pohádkový les. Na zhruba 1,5 kilometrové trase, kde na děti čekaly kromě pohádkových bytostí i úkoly, které musely splnit, aby byly v cíli trasy odměněny králem a královou. První ročník Pohádkového lesa v Pivečkově lesoparku, kterého se zúčastnilo cca 300 návštěvníků, tak položil základ nové tradici ve Slavičíně - zahajovat prázdniny pohádkovým lesem. Na tuto rodinnou akci bychom rádi navázali realizací dalších plánovaných podobných aktivit v příjemném přírodním prostředí lesoparku. Benefiční vzpomínková slavnost na Jana Pivečku V pátek 22. října 2004 se uskutečnilo ve Slavičíně a ve Zlíně setkání stovek lidí, aby společně vzdali poctu valašskému ševci a zakladateli naší nadace a připomněli si jeho nedožité 85. narozeniny. Součástí oslav bylo odhalení pamětní desky u Gymnázia ve Slavičíně, které bylo v září 2004 po slavném slavičínském rodákovi přejmenováno na Gymnázium Jana Pivečky. Autorkou výtvarného řešení bronzové desky zasazené do kamene je sochařka Veronika Zapletalová, jejíž plastiky zdobí rovněž Pivečkův lesopark. Vzpomínková slavnost v prostorách Academia Centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nebyla pouze oslavou osobnosti Jana Pivečky, byla také poděkováním všem, kteří Nadaci Jana Pivečky ve Slavičíně po smrti Jana Pivečky vyjadřovali svou podporu a pomoc. Academia Centrum se tak na několik hodin pátečního odpoledne stalo příjemným místem setkání cca 500 hostů (z toho asi 50 zahraničních), z nichž mnozí v životní filozofii Jana Pivečky nalezli inspiraci ke svým vlastním životním postojům. Mezi hosty byla německá i česká rodina Jana Pivečky, jeho přátelé, zástupci škol, studenti, politici, zástupci firem a sponzoři nadace. Benefice byla koláží vzpomínek na Jana Pivečku, na jeho život a dílo, ale také přehledem aktivit Nadace. Součástí slavnosti byl kulturní program, kde mezi přední účinkující patřily samozřejmě děti. Dále vystoupila amatérská hudební, folklórní a pěvecká tělesa, se kterými Nadace dlouhodobě spolupracuje. Vyvrcholením kulturního programu bylo vystoupení souboru Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Vzpomínková benefiční slavnost měla ještě jeden stěžejní a nezapomenutelný moment: křest knihy s názvem Jan Pivečka: Nikdy se nevzdávej! od autorů Milana Švihálka a Zuzany Tarabusové. Bylo zřejmě řízení osudu, že tato kniha byla dokončena a autorizována právě několik dnů před smrtí Jana Pivečky. 8

10 Rekonstrukce roubeného domu č.p. 7 ve Valašských Kloboukách V roce 2004 pokračovala rekonstrukce roubeného domu opravou venkovních omítek a podezdívky, zateplením stropu nad ševcovskou dílnou a instalací přímotopů pro udržování stálé teploty v objektu i v zimním období. Ve spolupráci s ČSOP Kosenka jsme vytvořili kalendář akcí, které v roubeném domě uskutečňují různé zájmové organizace. V současné době jsou zde pořádány především kurzy řemesel a předvádění krajových a dobových zvyků spojených s oslavami tradičních svátků. Nadále hledáme vhodné permanentní využití domu a možnosti, jak finančně zabezpečit jak běžný provoz domu, tak realizaci přístavby s hygienickým zařízením. Dětský vánoční jarmark ve Slavičíně Desátý ročník se uskutečnil tradičně jak v ekocentru tak v sídle NJP. V ekocentru předváděli staré vánoční zvyky a řemesla umělci a řemeslníci ze Slavičína a okolí, v sídle NJP se uskutečnilo tradiční setkání přátel a příznivců NJP s dětmi z dětských domovů ve Vizovicích a Burešově. Spolupořadatelství Valašskoklobuckého mikulášského jarmeku ve Valašských Kloboukách Nadace v rámci spolupořadatelství mikulášského jarmeku otevírá veřejnosti roubený dům č.p zde několik stovek návštěvníků mohlo shlédnout ukázky řemesel a výstavu fotografií ze všech dosavadních ročníků jarmeku. Pro děti z Dětského domova ve Smolině jsme měli v roubence připraveny mikulášské balíčky. Malé studio Slavičín Nadace od roku 2002 provozuje Malé studio Slavičín, které vydává noviny Ťápoviny, jejichž redaktory jsou žáci ZŠ Vlára Slavičín a studenti Gymnázia Jana Pivečky ve Slavičíně ve věku let. Mapují dění ve městě a v nadaci, představují zajímavé slavičínské rodáky a slavné osobnosti, které Slavičín navštěvují. Ťápoviny vychází jako dvouměsíčník a za dobu jejich existence Malé studio doposud vydalo 15 čísel Ekologie Pivečkův lesopark Pivečkův lesopark je vedle roubeného domu č.p. 7 dalším viditelným pilířem činnosti nadace. Každoročně se ve spolupráci s Městem Slavičín a Gymnáziem Jana Pivečaky ve Slavičíně snažíme udělat alespoň malé kroky k postupné realizaci celého záměru obnovy lesoparku. Protože v lednu 2004 došlo vinou neznámých vandalů k poškození několika soch z lesoparku, směřovaly aktivity nadace k zajištění materiálu na jejich opravy. Sochy byly převezeny do SOU a SOŠ v Luhačovicích, kde na jejich opravě pracovali studenti oboru řezbář. Akce žába Do projektu jsme na přelomu března a dubna 2004 zapojili další žáky. Tentokrát to byli žáci Základní školy ve Slopném ve věku od 7 do 10 let. Daří se nám úspěšně do projektu zapojovat další a další děti a vychovávat je k zodpovědnosti k přírodě a ochotě pomoci tam, kde si příroda nemůže pomoci sama. 9

11 Publikace a tiskoviny vydané v roce 2004 Vydání brožury vítězných prací 8. ročníku literární soutěže středních škol Tak jako tomu bylo u uplynulých sedmi ročníků, nejlepší práce osmého ročníku jsou zachyceny v brožuře. Ilustrace jsou dílem žáků výtvarného oboru ZUŠ Slavičín. Vydání publikace k 60. výročí letecké bitvy nad Slavičínem Ve spolupráci s Krajským úřadem ve Zlíně, Městem Slavičín a dalšími obcemi, které se podílely na oslavách 60. výročí letecké bitvy nad Slavičínem jsme vydali brožurku zachycující události, při kterých v srpnu 1944 na území Slavičína a několika dalších obcí zahynulo 28 amerických letců. Vydání knihy Jan Pivečka :"Nikdy se nevzdávej!" V září 2004 jsme vydali knihu s životním příběhem zakladatele naší nadace Jana Pivečky. I když pan Pivečka se sepsání knihy o jeho osudech velmi bránil, jsme rádi, že kniha byla napsána. Jejími autory jsou Milan Švihálek a Zuzana Tarabusová a kniha byla dokončena a Janem Pivečkou autorizována doslova několik dnů před jeho smrtí. V tomto kontextu je toto dílo cenné nejenom pro nás a naši nadaci, ale pro všechny generace, které Jan Pivečka po svém návratu do vlasti oslovil a kteří chtějí nést dál jeho heslo: "Nikdy se nevzdávej!". Vydání 6 čísel dvouměsíčníku Ťápoviny Nadace vydala v roce 2004 pro Malé studio Slavičín 6 čísel dvouměsíčníku Ťápoviny. Dopad vlastních projektů Nadace Jana Pivečky na cílové skupiny Přímý dopad našich vlastních projektů v roce 2004 výchovné cca 3000 osob, ostatní projekty přímý a nepřímý dopad na cca osob Příklady projektů realizovaných nově v roce 2004 s největším dopadem na širokou populaci: - Soutěž Chceme pomáhat zapojení cca 300 žáků s dopadem na širokou populaci obcí, kterých se projekty týkaly rovněž zastoupen celý region - Vydání publikace Jan Pivečka: "Nikdy se nevzdávej" životní příběh Jana Pivečky může být návodem pro populaci všech generací na to jak bojovat s problémy a nevzdávat se. Publikace je přeložena do angličtiny a šířena bude pomocí internetu dopad daleko za hranice regionu i státu. Je zároveň i formou získávání fin. prostředků pro nadaci z prodeje této knihy GRANTOVÁ OBLAST V grantové oblasti jsme díky podpoře Vzdělávací nadace Jana Husa dosáhli 93% růstu objemu rozdělených finančních prostředků formou nadačních příspěvků proti roku 2003 (z ,-- Kč na ,-- Kč ) V roce 2004 jsme rozdělovali nadační příspěvky ve dvou programech a to jednokolově v Programu na podporu iniciativ mladých lidí a dvoukolově v Programu na podporu vytváření zdravé občanské společnosti Program na podporu iniciativ mladých lidí ve Zlínském regionu Program je zaměřen na podporu projektů, na jejichž realizaci se podílejí mladí lidé ve věku let. Projekty mohou být iniciovány samotnými mladými lidmi nebo dospělými ve prospěch mladých lidí. Cílem programu je podpora aktivit mladých lidí, kteří se svou činností zapojí do realizace projektů, které mají dopad na místní komunitu. Podpora projektů by měla vést k jasnému formulování myšlenek, toleranci vůči menšinovým názorům, pomoci potřebným, zodpovědnému rozhodování a zejména začlenění mladých lidí do místní komunity. Obsahem projektu mohou být záchrany kulturních památek, nebo upozornění na chátrající památky, ochrana a údržba přírodních hodnot, oživení a udržování místních tradic, místní historické a významné události a osobnosti apod. Předkládané projekty mohou být vyjádřeny nejrůznější formou - například pozitivní kampaně, zpracování studentských vědeckých prací, literární projekty atd. Vítaná je spolupráce s místními institucemi jako je obecní úřad, knihovna, muzeum, galerie, škola. 10

12 Přehled o počtu žádostí o podporu a udělených nadačních příspěvcích v Programu na podporu iniciativ mladých lidí v roce 2004 Celkový počet žádostí v programu 17 Celkový objem požadovaných finančních prostředků ,-- Počet podpořených projektů 5 Celkový objem poskytnutých finančních prostředků ,-- Odhad počtu osob cílové skupiny na kterou má naše podpora dopad 3000 osob Program na podporu vytváření zdravé občanské společnosti ve Zlínském regionu podporovaný Vzdělávací nadací Jana Husa v Brně z prostředků Trustu pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě Cílem je podpořit projekty přispívající k rozvoji zdravé občanské společnosti ve Zlínském regionu. Jedná se zejména o: - podpora projektů zaměřených na zachovávání historických a kulturních tradic, řemesel, folklóru - podpora projektů spolupráce občanů a NNO s dětskými domovy, pěstounskými rodinami, zařízeními náhradní rodinné péče typu Klokánek, s organizacemi zdravotně a jinak handicapovaných spoluobčanů, s domovy důchodců a dalšími podobnými subjekty působícími v regionu - podpora projektů škol, domů dětí a podobných zařízení aktivizujících mladé lidi ke snaze zapojit se do vytváření zdravé občanské společnosti projekty spolupráce škol s dětskými domovy, pěstounskými rodinami, zařízeními náhradní rodinné péče typu Klokánek, s organizacemi zdravotně a jinak handicapovaných spoluobčanů, s domovy důchodců, zejména projekty, řešené společně studenty a žáky a představiteli výše zmíněných skupin znevýhodněných spoluobčanů - podpora projektů na jejichž realizaci se podílí veřejnost a které jsou občanské společnosti v regionu prospěšné. Výběrové řízení na poskytování NP jsme vyhlásili v tisku a na webových stránkách dvoukolově a to začátkem května a začátkem září O vyhlášení grantového řízení jsme informovali rovněž Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Zlínského kraje s žádostí o rozšíření vyhlášení na subjekty, které by mohli být žadateli na nadační příspěvek. Přehled o počtu žádosti o podporu a přidělených nadačních příspěvcích v Programu na podporu vytváření zdravé občanské společnosti v roce 2004 Celkový počet žádosti v programu 61 Celkový objem požadovaných finančních prostředků ,-- Počet podpořených projektů 23 Celkový objem poskytnutých finančních prostředků ,-- Odhad počtu osob cílové skupiny na kterou má naše podpora dopad osob 11

13 NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ NADACÍ V ROCE 2004 FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Program na podporu iniciativ mladých lidí Jméno/Název Částka Kč Účel Gymnázium Slavičín 6.000,-- "Údržba Pivečkova lesoparku" ZŠ Vsetín LUH 6.000,-- "Zachování kulturních tradic, řemesel, folklóru" ZŠ Březová 6.000,-- "Kalendář lidových zvyků" Občanské sdružení Haštera, Uh.Ostroh 6.000,-- "Staň se Velkomoravanem" ZO ČSOP KOSENKA Val. Klobouky 6.000,-- "Vzdělávací soutěže a osvětové akce pro děti" CELKEM ,-- Program na podporu budování zdravé občanské společnosti Jméno/Název Částka Kč Projekt Petr Káňa, Návojná ,-- Talent se nedá spoutat mříží Mgr. Dočekalová, Uherské Hradiště ,-- "Letní výtvarná škola v UH" Fond ohrožených dětí, Praha ,-- "Klokánek v Kroměříži" OS při ZŠ Vsetín OHRADA 3.000,-- "Sluníčko do domova důchodců" Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách ,-- "Zpracování a prezentace muzejní sbírky" Dětský domov Smolina 5.000,-- "Rozsvěcování vánočního stromu ve Smolině" Základní škola Liptál ,-- "Školní časopis ZŠ" Základní škola Liptál Žijeme spolu ,-- Žijeme spolu Charita Svatého Vojtěcha Slavičín ,-- Činnost denního centra Maják Dětský domov a zvláštní škola Smolina 2.000,-- II. ročník branného závodu ČSOP Kosenka Valašské Klobouky ,-- Kulturní dědictví jako nástroj pro místní rozvoj a posílení místních komunit FOD Klokánek Kroměříž ,-- "Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc" ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky ,-- "Pro všechny je tady místo" SOU a SOŠ Luhačovice ,-- "Blíž k přírodě" vytvoření dřevěných plastik a jejich umístění do areálu zámeckého parku pro aktivity dětí SemTamFór, občanské sdružení ,-- "Valašské křoví" soutěžní divadelní přehlídka "Valašské křoví" GRANUM Kroměříž ,-- "Hiporehabilitace handicapovaných dětí" Střední zdravotnická škola Kroměříž ,-- "Podpora sluchově handicapovaných" Základní škola Nedašov ,-- "Spolupráce s DD Naděje Nedašov, DSS Návojná a DD Smolina" VOŠ pedagogická a sociální a SPŠ Kroměříž 6.000,-- "Vítání jara" Kulturní pásmo s výtvarnou dílnou pro klienty ÚSP Kvasice Gymnázium Jana Pivečky Slavičín 7.500,-- "Zachování historických a kulturních tradic na Valašsku" ZŠ Lukov, "Sedmikráska" 3.800,-- "Prohloubení spolupráce s domovem důchodců v Lukově" Gymnázium Lesní čtvrť Zlín 8.700,-- "Výroba pomůcek pro RHB Fryšták a vzájemné setkání" Dětský domov Vizovice ,-- "Baletní představení Giselle v ND v Praze" Celkem ,-- Vítězné projekty soutěže "Chceme pomáhat" Gymnázium JAK Uherský Brod 5.500,-- "Překonání komunikačních bariér mezi generacemi" Základní škola Slavičín 3.000,-- "Boj proti kouření" Základní škola Brumov-Bylnice 6.000,-- " Zlepšení životního prostředí ve městě" Celkem ,-- Nadační příspěvky udělené mimo grantová kola Karolína Motalová ,-- "ATD.." projekt na podporu mladých lidí opouštějící DD 3 studentky SUPŠ Uherské Hradiště ,-- "Studijní cesta na veletrh GDS do Düsseldorfu" Marek Goldbach 6.730,-- "Příspěvek na letní pobyt v Olomoucké letní škole" Pavla Sudková ,-- "III. ročník Helpíkova poháru ve Slavičíně" Gymnázium Lesní čtvrť Zlín 1.000,-- Soutěž "Chceme pomáhat" Základní škola Zlín, Štefánikova 1.000,-- Soutěž "Chceme pomáhat" Celkem ,-- NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM ,-- 12

14 HOSPODAŘENÍ NADACE JANA PIVEČKY V ROCE 2004 PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2004 NÁZEV ČÁSTKA ÚČEL DARY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB PRABOS, a.s. Slavičín ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Yitka Kilian Dvirka, New York, USA ,-- Kč Vydání knihy Jan Pivečka:"Nikdy se nevzdávej!" Činnost a aktivity v souladu se statutem Barum Continental ,-- Kč Projekt ATD Petra Blumenberg - dary přijaté na zvláštní konto v Německu po úmrtí Jana Pivečky ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Mgr. Eva Daňková, Zlín ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem TOMATEX Otrokovice ,-- Kč Literární soutěž středních škol Zl. kraje Ing. Genža Jiří, Zlín ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Dana Mynářová - Corridor Luhačovice ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem BASS Rudolf Baďura, Jaroslavice ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Ing. Jana Turčínková, Brno 5.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem MUDr. Svoboda Marek, Brno 3.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem VIAPHARM, s.r.o. Slavičín 2.000,-- Kč III. ročník soutěže "Helpíkův pohár" EKOFILTR, s.r.o. Slavičín 1.500,-- Kč III. ročník soutěže "Helpíkův pohár" INSTOP, s.r.o. Slavičín 1.500,-- Kč III. ročník soutěže "Helpíkův pohár" Saňák František, Slavičín 1.200,-- Kč III. ročník soutěže "Helpíkův pohár" VAMAK, s.r.o. Křekov 1.000,-- Kč III. ročník soutěže "Helpíkův pohár" Münster Zdeněk, Slavičín 700,-- Kč III. ročník soutěže "Helpíkův pohár" SV Slavičín, s.r.o 500,-- Kč III. ročník soutěže "Helpíkův pohár" VODO-TOPO Pešek, Slavičín 300,-- Kč III. ročník soutěže "Helpíkův pohár" CELKEM ,-- Kč NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Grant Vzdělávací nadace Jana Husa ,-- Kč Regrantování v Programu na podporu vytváření zdravé občanské společnosti Vytvoření rezervního fondu Nadace Tomáše Bati, Zlín ,-- Kč Částečná úhrada dopravy dětí z DD Smolina a DD Vizovice na baletní představení do Prahy Město Slavičín 4.000,-- Kč Uspořádání akce pro veřejnost v Pivečkově lesoparku CELKEM ,-- DARY A PŘÍJMY V SOUVISLOSTI S BENEFIČNÍ VZPOMÍNKOVOU SLAVNOSTÍ NA JANA PIVEČKU Petra Blumenberg, Osnabrück, Německo ,-- Kč Uspořádání benefice Yitka Kilian-Dvirka ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Baťa, a.s.,zlín ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Clothier Anthony ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Shahid Husein, Pakistan ,50 Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem ZISM, Zlín ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Město Slavičín ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Vyrolat, s.r.o. J.Rouchal ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem SVITAL 7.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Cross Jim, Anglie 6.242,60 Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Havrlik Stan, Belgie 6.280,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem BASS Rudolf Baďura 6.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Česká obuvnická asociace 5.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Českomoravský cement 5.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Hořák František 5.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem IS Trading Michal Špaček 5.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem TVD Slavičín 5.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem CAMO, s.r.o. Slavičín 4.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Kunze Michael 3.131,10 Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem FAGUS, Joachim Fricke 3.106,40 Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Wienands Martin 3.097,60 Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Bárta Jiří 3.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem 13

15 Brablec Miloš 3.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem FAGUS CZ, s.r.o ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Fojtů Hana, MgrA ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Mišák Stanislav, MVDr ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Simek Paul 3.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Velev Pavel, Ing ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Weber Miroslav 3.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Hanin Saul, USA 2.577,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Gába Josef, Ing ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Gajdůšková Alena 2.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Hovorka Ludvík 2.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Hubíkovi, Slavičín 2.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Knotek Stanislav, JUDr ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Lukáš Libor 2.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Sís Petr, USA 2.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Šuranský Jaroslav, Ing ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Šustek Roman, Ing ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Ulmanová Yvona, PhDr ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Winterstein Zuriel, USA 2.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Zatloukal Jan, Ing ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Záruba Bohuslav 2.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem DUVAKO Mistřín 1.700,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Hýža Jiří 1.500,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem TRIPOS, v.o.s., Slovensko 1.500,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Arnoštová Hana 1.400,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Bradová Marcela, Ing ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Ateliery BONTON Zlín 1.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Daňková Eva, notářka, Mgr ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Dostál Zdeněk, PhDr ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem GARANT MODA 1.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem GITY, a.s. Olga Girstlová 1.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem GORE Zlín Petr Kňourek 1.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Hanačík Michal, Ing ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Havlík Jiří, Ing ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Hlaváček Petr, Doc. Ing ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Holcman Josef, JUDr ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem HP TRONIC, Zlín 1.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Charita Sv. Vojtěcha Slavičín 1.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Chytilová Zdeňka 1.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Kolář Dalibor, Ing ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Muzeum JV Moravy Pavlištík Jiří 1.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem MZV Hynek Bohuslav 1.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Novotný Jiří 1.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Ocelíková Eva, Ing ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Oksnerovi, Luhačovice 1.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Palatajkov Nikolaj 1.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Pešatová Kateřina, Mgr ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Pospíšilíkova Věra 1.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem PRABOS Plus, Slavičín 1.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem RECA Dalibor Kozmík 1.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Richtar Eduard, Ing ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Severin Jiří 1.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Sísová Alena 1.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Stodůlka Jiří 1.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Svoboda Marek, MUDr ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Šojdrová Michaela, Ing ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Turčínková Marie, MUDr ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Velvyslanectví SRN na Slovensku P.Holík 1.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Zamazal Jan. Mgr ,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem ZKOP, Ing. Štefan Šulo 1.000,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Černý Miroslav, Mgr. 900,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Nováková Zdeňka 900,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Bajaja Antonín 500,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Bělohlávek Pavel, Ing. 500,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem IS Kopanice Renata Vaculíková 500,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem 14

16 Janík Miroslav, Mgr. 500,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Jurčík Vojtěch 500,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Petrželková Klára, Mgr. 500,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem TBK Ing. Machů Radim 500,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Tesařová Olga, MUDr. 500,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Tomaštík Marek 500,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Zuska František 500,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Nadace Děti sport kultura Uh.Hradiště 400,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Odehnal Petr, Mgr. 400,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Pop Miloš 400,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem R-EGO Slavičín 400,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Slezák Jan, Ing. 400,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Talaš Milan, Ing. 400,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Vzdělávací nadace Jana Husa Brno 400,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Drha Petr 200,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Gabrielová Jarmila, Ing. Mgr. 200,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Haluzová Věra 200,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Kolínková Pavlína 200,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Minařík Stanislav, PhDr. 200,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Státní památkový ústav Brno Dr. Věra Kovářů 200,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Šeďa, Ing. 200,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Unikátní projekty - L. Vejražka, J. Hladík 200,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Vaňková Hana 200,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Anonymní dary 420,-- Kč Činnost a aktivity v souladu se statutem Příjmy z benefice celkem ,2 FINANČNÍ DARY, NP A DOTACE CELKEM ,-- Příjmy z prodeje knihy Jan Pivečka: "Nikdy se nevzdávej!" ,-- PŘEHLED PŘIJATÝCH VĚCNÝCH DARŮ V ROCE 2004 Dárce Hodnota daru Účel IS TRADING - Michal Špaček ,-- sekací nože pro kursy řemesel HOTEL Slavičan, v.o.s ,-- cukrovinky - pohádkový les JASMÍN Cukrárna, Slavičín 1.000,-- dort s logem Helpíkova poháru Ovoce - zelenina Peniaško, Slavičín 270,-- nápoje pro reg. kolo Helpíkova poháru Papírnictví J. Vaclová 200,-- kelímky, tácky - Helpíkův pohár CELKEM ,-- Všem našim příznivcům a dárcům srdečně děkujeme! Srdečně děkujeme rovněž institucím, organizacím a přátelům, kteří nám v roce 2004 bezplatně pomáhali: Advokátní kancelář JUDr. Knotka, DDM Slavičín, Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, HZS Zlínského kraje, Krajské středisko ZZS Zlín, Město Slavičín, Městské Infocentrum Rumplíková M., Studeníková M., Pařez - ochotnické divadlo, Policie ČR obvodní oddělení Slavičín, SDH Nevšová, SemTamFór - ochotnické divadlo Slavičín. Baďurová J., Bajaja A., Častulíková I., Častulíková R., Červená S., Diatlovi, Domorádová L., Floreš J., Fojtíkovi, Fránek T., Gébová J., Hořáková J., Hrbáček P., Chmelařová, Jakúbková J., Jandovi, Jeřábek J., Juřík L. ing., Kalusová J., Kašpar O., Klukanová L., Kosečková M., Kovandová B., Kovaříková M., Kubánková M., Kubrychtová V., Kučerová H., Kulíšková K., Kutra Z., Lekovská A., Leznová M., Malíková E., Manovi, Navrátilová S., Odehnal P., Ondrašicová M., Pešatová K., Skrášková Z., Slovák F., Studenkovi, Sudková P., Svoboda P., Šašinka M., Šmotkovi, Štrbáková R., Šuráňová G., Tarabusová Z., Tomeček P., Trllová Š., Turčínková J., Vaculínová H., Vítková R., Voltnerová V., Žáková Z. 15

17 Ministerstvo financí ČR schváleno MF ČR č.j. 283/77 225/2001 s účinností pro účetní jednotky ROZVAHA Název, sídlo a právní forma účtující podle účtové osnovy pro účetní jednotky nevýdělečné organizace k Nadace Jana Pivečky Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému fin. orgánu ( celých tis. Kč) Horní nám Slavičín IČO: Úč. NO 1-01 číslo Stav k prvnímu Stav k posled. A K T I V A řádku dni úč. období dni úč. období a b 1 2 A. Stálá aktiva ř Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 Software (013) 3 Dlouhodobý Ocenitelná práva (014) nehmotný Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (041) 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majtetek (051) 8 Součet ř. 2 až nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10 softwaru (073) 11 Oprávky k ocenitelným právům (074) Dlouhodobý hmotný majetek 4. Oprávky k 5. dlouhodobý finanční majetek drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 13 ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 14 Součet ř. 10 až Pozemky (031) Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 25 Součet ř stavbám (081) 27 samostatným movitým věcem a souborům věcí (082) pěstitelským celkům a trvalým porostům (085) 29 základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30 drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 32 Součet ř. 26 až Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem (061) 34 Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem (062) 35 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 Půjčky podnikům ve skupině (066) 37 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) Pořízení dlouhodobého finančního majetku (043) 40 Souče ř. 34 až

18 číslo Stav k prvnímu Stav k posled. řádku dni úč. období dni úč. období B. Oběžná aktiva ř Materiál na skladě (112) Zásoby Materiál na cestě (119) 44 Nedokončená výroba (121) 45 Polotovary vlastní výroby (122) 46 Výrobky (123) 47 Zvířata (124) 48 Zboží na skladě (132) 49 Zboží na cestě (139) 50 Poskytnuté zálohy na zásoby ( z účtu 314) 51 Součet ř. 43 až Odběratelé (311) Směnky k inkasu (312) 54 Pohledávky Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 55 Poskytnuté provozní zálohy (314 mimo ř. 51) Ostatní pohledávky (315) 57 Pohledávky za zaměstnanci (335) 58 Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. poj. (336) 59 Daň z příjmů (341) 60 Ostatní přímé daně (342) 61 Daň z přidané hodnoty (343) 62 Ostatní daně a poplatky (345) 63 Nároky na dotace a zúčtování se státním rozpočtem (346) 64 Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 65 Pohledávky za účastníky sdružení (358) 66 Pohledávky z pevných temínových operací (373) 67 Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) Krátkodobý finanční majetek 4. Přechodné účty Jiné pohledávky (378) Opravná položka k pohledávkám (391) 70 Součet ř. 53 až 69 minus Pokladna (211) Ceniny (213) 73 Bankovní účty (221) Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 76 Ostatní cenné papíry (256) 77 Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 78 Peníze na cestě (+/- 261) 79 Součet ř. 72 až Náklady příštích období (381) Příjmy přístích období (385) 82 Kurzové rozdíly aktivní (386) 83 aktivní Dohadné účty aktivní (388) 84 Součet ř. 81 až ÚHRN AKTIV ř

19 Stav číslo k prvním u Stav k posled. P A S I V A řádku dni úč. období dni úč. období a b 3 4 A. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv ř Vlastní jmění (901) Jmění Fondy (911) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 921) 90 Součet ř. 88 až Účet hospodářského výsledku (+/- 963) Hospodářský Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (+/- 931) 93 1 x výsledek Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/ Součet ř. 92 až B. Cizí zdroje ř Zákonné rezervy (941) Emitované dluhopisy (953) 98 Závazky s pronájmu (954) 99 Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 100 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101 Dlouhodobé závazky 3. Krátkodobé závazky 4. Bankovní výpomoci a půjčky 5. Přechodné účty Ostatní dlouhodobé závazky (959) 102 Součet ř. 97 až Dodavatelé (321) Směnky k úhradě (322) 105 Přijaté zálohy (324) 106 Ostatní závazky (325) 107 Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 109 Závazky k institucím soc. zab. a zdravotní pojištění (336) Daň z příjmů (341) 111 Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) 113 Ostatní daně a poplatky (345) 114 Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346) 115 Závázky ze vztahu k rozp. orgánů uzem. samosp. celků (348) 116 Závazky z upsaných nesplac. cenných papírů a vkladů (367) 117 Závazky k účastníkům sdružení (368) 118 Závazky z pevných termínovaných operací (373) 119 Jiné závazky ( Souče ř. 104 až Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 122 Krátkodobé bankovní úvěry (231) 123 Eskontní úvěry (232) 124 Emitované krátkodobé dluhopisy (241) 125 Vlastní dluhopisy (255) 126 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 127 Součet ř. 122 až Výdaje příštích období (383) 129 Výnosy příštích období (384) 130 Kursové rozdíly pasivní (387) 131 pasivní Dohadné účty pasivní (389) Součet ř. 129 až ÚHRN PASIV

20 Ministerstvo financí ČR schváleno MF ČR č.j. 283/76 102/2000 s účinností pro účetní jednotky VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Název, sídlo a právní forma účtující podle účtové osnovy pro účetní jednotky nevýdělečné organizace k Nadace Jana Pivečky Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému fin. orgánu ( celých tis. Kč) Horní nám Slavičín IČO: Úč. NO 2-01 Činnosti Číslo účtu Název ukazatel Číslo řádku hlavní hospodářská Celkem Spotřeba matriálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku Zůst. cena prodaného hmot. a nehmot. majetku Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek Poskytnuté příspěvky zúčt. mezi organ. složkami Poskytnuté příspěvky Účtová třída 5 celkem (řádek 1až 32)

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2008 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2002

NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2002 NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2002 Milí přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti Nadace Jana Pivečky v minulém roce. Předně vyslovujeme srdečný dík správní radě, naším spolupracovníkům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 30.6.2011. 2 Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 5 Základní informace

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce 2013 7 Projektové aktivity v roce 2013 7 Výhledy na rok 2014 20 IV. Hospodaření v roce 2013 23 Zpráva

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 Tento dokument je majetkem Nadace Leontinka. Zpracoval: informační část: Nadace Leontinka finanční část: Alena Kuchtová, daňová poradkyně 1 OBSAH INFORMAČNÍ

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více