uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!"

Transkript

1 výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

2 UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu už bezmála dvaadvacet let. Naším cílem je vývoj a odbyt pojistných produktů a programů přizpůsobených současným potřebám a aktuálním trendům. Chceme navázat a udržovat dlouhodobý stabilní vztah s klienty založený na vzájemné důvěře. Proto se neustále zaměřujeme na optimální poměr ceny a krytí, rychlé vyřizování pojistných událostí našich zákazníků a také na všestranný servis. Základní údaje Summarized data tis. Kč / TCZK Předepsané pojistné / Written premium z toho neživotní pojištění / of which non-life insurance z toho životní pojištění / of which life assurance Zasloužené pojistné / Earned premium z toho neživotní pojištění / of which non-life insurance z toho životní pojištění / of which life assurance Náklady na pojistná plnění celkem / Claims incurred Total z toho náklady na pojistná plnění / of which claims paid z toho změna stavu rezervy na poj. plnění / of which change in the provision for outstanding claims Náklady celkem / Total costs z toho pořizovací náklady na pojistné smlouvy / of which acquisition costs z toho správní režie / of which administrative expenses Nákladovost / Cost ratio 28.9% 29.6% 33.3% 34.8% 32.0% Výše technických rezerv / Amount of technical provisions Základní kapitál / Registered capital Průměrný počet zaměstnanců / Average number of employees Počet pojistných smluv / Number of insurance policies Hospodářský výsledek / Profit (loss) for the period

3 UNIQA has operated on the Czech market as a composite insurance company for nearly 22 years, providing a variety of life and non-life insurance products for private and corporate clientele. Our goal is the development and sale of insurance products and programmes designed to meet the current requirements and trends. We strive to establish and maintain long-term stable relations with clients based on mutual trust. That s why we continuously focus on an optimum ratio of price and coverage, rapid loss adjustment, and also on comprehensive services. Obsah Contents Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem / Interview with Chairman of the Board of Directors and CEO 2 UNIQA pojišťovna se představuje / Introducing UNIQA pojišťovna 10 Statutární orgány společnosti / Statutory bodies 22 Organizační struktura UNIQA pojišťovny / Organisational structure of UNIQA pojišťovna 24 Mateřský koncern UNIQA Insurance Group a jeho vývoj v roce 2014 / Parent UNIQA Insurance Group and its development in Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti / Report of the Board of Directors on Company business operations 32 Významné projekty a události roku 2014 v UNIQA pojišťovně / Significant projects and events in UNIQA pojišťovna in Zpráva o vztazích mezi ovládající, ovládanou a propojenými osobami v roce 2014 / Report on relations between controlling and controlled entities and related parties in Prohlášení představenstva UNIQA pojišťovny, a.s. / Statement of the Board of Directors of UNIQA pojišťovna, a.s. 78 Zpráva dozorčí rady / Report of the Supervisory Board 80 Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce / Independent Auditor s Report to the Financial Statements 82 Účetní závěrka / Financial Statements 86 Příloha účetní závěrky / Notes to the Financial Statements 98 Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě a Zprávě o vztazích / Independent Auditor s Report to the Annual Report and Report on Relation 164 Adresy obchodních poboček UNIQA / Contacts to UNIQA offices 168

4 2 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem UNIQA pojišťovny Ing. Martinem Žáčkem, CSc. Pane generální řediteli, když se ohlédnete, jaký byl rok 2014? Jsem teď trochu v rozpacích, protože loni jsem na tomto místě konstatoval, že rok 2013 byl po všech stránkách náročný. Těžko teď hledám adekvátní výraz, protože rok minulý předčil v tomto ohledu naše zkušenosti a prověřil nás ve všech ohledech ještě daleko více. Bylo by ovšem nespravedlivé nezmínit i řadu pozitiv, kterých jsme loni byli svědky. Stabilizovala se politická situace a posílily rozhodovací možnosti koalice. Je však třeba říci, že ne vždy to bylo ku prospěchu zdravého vývoje. Česká ekonomika už se po recesi zase rozhýbala směrem vzhůru, nezaměstnanost postupně klesá a inflace se blíží k nule. To jsou faktory, které znamenají dobré vyhlídky pro celé pojišťovnictví, i když loni jsme praktické dopady ještě ve velké míře nepocítili. Ale příznivými signály s přímým dopadem na náš obor byly oživení prodeje aut (nových i ojetých) a pokračující boom na poli hypoték. Česku se vyhnuly velké živelní pohromy a po velmi obtížném roce 2013 to vylepšilo škodní bilanci všech pojišťoven na trhu. Jinak nás ale rok 2014 extrémně zatížil. Geopolitická situace na východě Evropy měla v samotné České republice jen omezené dopady, nicméně z pohledu silného regionálního hráče, kterým koncern UNIQA bezesporu je, přinesla značnou míru nejistoty. Složitý byl i vývoj na Balkáně, jenž čelil katastrofálním povodním. Obecně panovaly napříč Evropou nízké úrokové sazby, což významně redukovalo zhodnocení rezerv pojišťoven na finančních trzích a mělo negativní dopad na jejich hospodaření. Pozornost společností v koncernu UNIQA se tak soustředila na rentabilitu a využití všech možností pro další úspory a synergické efekty v rámci skupiny. I díky tomu UNIQA International Group vytvořila historicky nejlepší hospodářský výsledek. Během roku byly pojišťovny znovu vystaveny enormnímu legislativnímu tlaku. Jak jste se s tím vyrovnávali? Začali jsme žít a pracovat pod taktovkou nového občanského zákoníku, jenž se do naší činnosti silně promítl. Ukazuje se, že v oblasti odškodňování zdravotní újmy vzrostly náklady minimálně o desítky procent. U újmy nemajetkové povahy půjde zřejmě o násobky zde je však náběh nové normy postupný a desítky případů s nároky na náhradu z okruhu oprávněných osob jsou stále v řešení. Teprve na základě statistik pojišťoven a soudní i mimosoudní praxe za několik let bude možné podat spolehlivější informaci, do jaké míry odškodnění narostlo. Rok 2015 je posledním rokem příprav na Solvency II, která s definitivní platností vstoupí v platnost od nového roku V loňském roce jsme alokovali velké kapacity do přípravy na tuto zcela zásadní změnu. Od ledna 2014 jsou pojišťovny nově povinny odvádět 3 % z předepsaného pojistného v povinném ručení do Fondu zábrany škod. Spolu se zvýšenými požadavky nového občanského zákoníku to vyvolalo zásadní tlak na růst sazeb pojistného v tomto segmentu.

5 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT Interview with Chairman of the Board of Directors and CEO of UNIQA pojišťovna Martin Žáček Mr. Managing Director, when you look back, what was 2014 like? I am somewhat hesitant, because last year I stated in this interview that 2013 was challenging in all aspects. I am now having a hard time finding an adequate expression, because the past year surpassed our previous experience and put us to test far more in all respects. But it would be unfair to not mention a number of positives that we witnessed in The political situation stabilized and decision-making powers of the coalition strengthened although it must be said that it was not always for the benefit of the country s sound development. After the recession the Czech economy saw an upturn, unemployment has been declining and inflation is nearly zero. These factors indicate good prospects across the insurance industry, however, there were few significant practical effects last year. Positive signals directly impacting the insurance sector included an increase in car sales (new and used) and the continuing boom of mortgage loans. Luckily, major natural disasters avoided the Czech Republic, which improved the loss balance of all insurance companies in the sector, following a very difficult In other respects, 2014 was an extremely taxing year. The geopolitical situation in Eastern Europe had only a limited impact on the Czech Republic, nonetheless, from the perspective of a strong regional player, which UNIQA undoubtedly is, it caused considerable uncertainty. The developments in the Balkans were also troublesome due to catastrophic floods. Low interest rates generally prevailed across Europe, which substantially reduced the appreciation of insurers reserves in the financial markets and adversely affected their performance. The UNIQA Group companies therefore paid increased attention to profitability and utilization of all opportunities for cost savings and synergies within the Group. As a result, UNIQA International Group posted the highest profit in its history. Insurance companies were again under enormous legislative pressure during the past year. How did you cope with it? We started to live and work in accordance with the regulations of the new Civil Code, which was strongly reflected in our business. It appeared that the costs of health damage benefits increased in the ranks of dozens of percent. Costs of non-material damage are likely to increase by multiples - but the implementation of new regulations has been gradual in this segment and dozens of claims for benefits by authorized persons are still being assessed. Only insurers statistics and court and out-of-court practice will provide more reliable information in a few years as to the extent to which benefits have risen is the last year of getting ready for the Solvency II Directive that will definitively come into force as of 1 January In the past year we allocated considerable resources to preparations for this fundamental change. Since January 2014 insurance companies have been required to pay 3% of premiums written generated from motor third-party liability insurance to the Loss Prevention Fund. Together with the more stringent requirements of the new Civil Code, this created substantial pressure on growth in premium rates in this segment.

6 4 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Významným negativním dopadem pro povinné ručení bylo zrušení sankčních příspěvků nepojištěných motoristů do garančního fondu schválené koncem roku 2014 s účinností od poloviny ledna Z tohoto fondu se platí náhrady škod způsobených nezjištěným nebo nepojištěným vozidlem. Nebude-li poměrně brzy nalezeno jiné řešení, jak financovat takové škody, budou muset do garančního fondu přispívat pojišťovny. Nastane tak absurdní situace, kdy budou škody za nezodpovědné nepojištěné řidiče platit ti poctiví. Zatímco současné trendy v pojišťovnictví jednoznačně velí k bonifikaci zodpovědnosti, legislativa přišla se zcela opačnou direktivou. Dá se také očekávat, že poroste podíl nepojištěných vozidel. Přitom ten se dařilo od roku 2009, kdy byla ofenzíva proti neplatičům zahájena, postupně snižovat, celkově bezmála na polovinu. Za stejné období šesti let se snížil i podíl škod způsobených nepojištěným vozidlem o více než třetinu. Na sklonku loňského roku bylo schváleno rovněž opatření omezující daňovou uznatelnost rezervotvorného životního pojištění. To považuji ve schválené podobě za smysluplné. K dosažení úlevy na daních nově přibyla podmínka, že pojistná smlouva nesmí umožňovat výběry finančních prostředků v době trvání pojištění. Tím má být zajištěno, že daňové výhody spojené s životním pojištěním budou vázány výhradně na zajištění na stáří. S investičním životním pojištěním se pojí také samoregulace pojišťoven, která znamená významný milník v ochraně zájmů zákazníků a usnadnění jejich rozhodování. Ukázala, že je možné přijmout užitečné opatření i jinak než nařízením shora. Samy pojišťovny se dohodly na čtyřech principech vedoucích k lepší informovanosti klientů a snazší porovnatelnosti nabídek. Rok 2014 byl také prvním rokem vašeho osobního nasazení ve funkci CEO souběžně pro UNIQA v České republice a UNIQA na Slovensku. Jak jste to zvládl? Snažil jsem se vykonávat svoji funkci poctivě v obou společnostech a rozdělit svoji fyzickou přítomnost spravedlivě mezi obě země. Samozřejmě nový režim kladl velké nároky i na moje manažery na obou stranách hranice, aby větší rozsah delegovaných úkolů zvládli v rámci svých kompetencí zcela samostatně. Vnímám v této souvislosti významný pozitivní osobní rozvoj u řady z nich. Mým úkolem bylo také rozpoznat silné stránky obou společností a přenést je na druhou stranu tak, aby z nich profitovaly obě pojišťovny. Těší mne, že se mi podařilo propojit odpovědné experty z obou zemí, kteří už řadu aktivit a projektů projednávají a řeší napřímo ve vzájemné spolupráci a mají chuť realizovat řadu opatření, která z jejich jednání vyplynula. Největší objem spolupráce byl loni uskutečněn na projektech spadajících pod Target Operating Model. Jde o práci na optimalizaci jednotlivých procesů, jejich zrychlení a zefektivnění. Optimalizace bude pokračovat i v roce letošním s tím, že první konkrétní výsledky a úspory by se měly projevit už do konce roku. Zatím jsme nejvíce pokročili v oblasti uzavírání pojistných smluv v terénu u klienta s využitím biometrických podpisů, které už běží v pilotním režimu. Touto cestou dojde k významnému zrychlení procesu kontraktace a snížení nákladů, včetně ekologického efektu v podobě úspory papíru. Dalšími konkrétními výstupy v ČR byly též sjednocení odborů likvidace škod z pojištění majetku, vozidel a osob pod jednotné vedení anebo sloučení servisního a prodejního call centra v jediný organický celek.

7 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT The abolition of compulsory contributions of uninsured motorists to the guarantee fund, approved at the end of 2014 with effect as of mid-january 2015, has had an adverse impact on motor third-party liability insurance. Compensation for damage caused by uninsured or unidentified vehicles has been financed from this fund. If another solution of covering such damage is not found fairly soon, insurance companies themselves will have to contribute to the guarantee fund. This will lead to an absurd situation where the honest motorists pay for damage caused by irresponsible and uninsured drivers. While current trends in the insurance industry clearly dictate to reward accountability, lawmakers have come up with a completely opposite regulation. As a result, the proportion of uninsured vehicles is likely to grow although since 2009, when the offensive against the non-paying motorists was launched, the number of uninsured vehicles has declined by half. Over the same period of six years, the proportion of damage caused by uninsured vehicles dropped by more than one-third. At the end of last year, a regulation limiting the tax deductibility of reserve-making life assurance was passed. I consider the regulation in the approved form meaningful. To be eligible for tax deduction, a new condition requires that insurance policies shall not permit withdrawals of funds during the term of the policy. This is to ensure that the tax benefits associated with life assurance are bound exclusively to the provision for old age. Unit-linked life assurance is also related to self-regulation of insurers, which marks an important milestone in protecting the interests of customers and facilitating their decision-making. It has demonstrated that it is possible to adopt a useful measure that is not a directive from the regulator. Insurers have agreed on four principles aimed to help clients to get better informed and improve comparability of offerings was the first year of your personal commitment as CEO of both UNIQA Czech Republic and UNIQA Slovak Republic. How did you manage? I made every effort to fulfill my responsibilities in both companies and allocate my physical presence fairly between the two countries. Of course, the new management system placed greater demands on my managers on both sides of the border as they had to deal with a wider range of delegated tasks independently within the scope of their powers. In this connection I noticed significant positive personal growth of many of them. I was also tasked to identify the strengths of each company and transplant them to the other company so that both insurers benefit from it. I am pleased that I have succeeded in connecting respective experts from both countries who now discuss and carry out a variety of activities and projects in mutual collaboration and are eager to implement a series of measures that have ensued from their discussions. The largest volume of collaboration last year concerned projects within the scope of the Target Operating Model. The work was focused on the optimization of specific processes, their acceleration and streamlining. The optimization will continue this year, whereby the first results and cost savings should be evident before the end of the year. We made the best progress in the area of selling insurance outside branches in the clients places, using biometric signatures. This project has already been running in a pilot mode. It will significantly speed up the contracting process and reduce costs, in addition to a positive environmental effect in the form of paper saving. Other specific outputs in the Czech Republic comprised the integration of departments handling loss adjustment related to property insurance, motor insurance and personal insurance under single management and merging the service and sales call centres into a single organic unit.

8 6 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Jak jste vnímal vývoj UNIQA pojišťovny v loňském roce? Celý český pojistný trh v loňském roce rostl jen nevýrazně, když meziročně posílil o 1,1 %. Je třeba zcela otevřeně říci, že česká UNIQA si loni prožila svůj nejsložitější rok ve své jedenadvacetileté historii. Nepodařilo se nám navázat na dynamiku předchozích let, nicméně svoji osmou pozici mezi pojišťovnami jsme bezproblémově uhájili. Předepsané pojistné zaznamenalo na APE bázi (bez jednorázově placeného životního pojištění) meziročně pokles o 1,1 %. Část tohoto poklesu byla očekávaná v souvislosti s plánovanou konsolidací našeho kmene. Během roku 2014 jsme se rozhodli sanovat některé pojistné smlouvy s vysokým předpisem pojistného, u nichž se však dlouhodobě projevovala vysoká škodovost, takže pro nás nebyly rentabilní. Zatímco neživotní segmenty se během roku zotavily a ke konci roku vykazovaly v meziročním porovnání stagnaci, životní pojištění zažilo propad o více než 12 % (běžně placené smlouvy -3 %, jednorázově placené smlouvy -61 %). Také životní pojištění v druhé půlce roku 2014 zvrátilo klesající trend a po zásadní produktové úpravě hlavního programu Rizikového životního pojištění s dividendou začalo výrazně růst. Přes celkově složitou situaci na českém pojistném trhu se nám loni podařilo dosáhnout hospodářského výsledku ve výši 276 milionů korun před zdaněním. Z toho je vidět, že i v nesnadných podmínkách je možno realizovat pozitivní výsledek, jenž je klíčový pro dlouhodobé úspěšné působení na pojistném trhu. Loňský rok si ovšem bohužel budeme pamatovat i jako smutný milník ve vývoji naší společnosti. V květnu 2014 odešel zcela nečekaně ve věku sedmdesáti let náš zakladatel a první generální ředitel Česko-rakouské pojišťovny, po přejmenování UNIQA pojišťovny, pan Marek Venuta. Jeho náhlý skon byl nejen pro nás smutným šokem a obrovskou ztrátou, neboť až do svých posledních dnů rozdával optimismus, elán a víru ve schopnosti našich kolegů a v budoucnost naší společnosti. S námi tuto ztrátu prožíval celý český pojistný trh i vrcholové struktury koncernu UNIQA, kde měla osobnost Marka Venuty dvě desetiletí pevnou a respektovanou pozici. Pro mě osobně bylo setkání s ním v roce 1994 skutečně osudové. To on mne přesvědčil, abych nastoupil do odvětví, o němž jsem do té doby neměl žádné znalosti, to on mi ukazoval denně cestu a usměrňoval moji kariéru. Jeho obrovské charisma a mravní zásady kultivovaly nejen naši společnost, ale celý český pojistný trh. Cítím vůči němu obrovský závazek a budu se ze všech sil snažit pokračovat v jeho stopách.

9 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT How do you assess UNIQA s development last year? The growth rate of the Czech insurance market in 2014 was very slight at only 1.1%. It needs to be said quite openly that 2014 was the most difficult year for UNIQA Czech Republic in its twenty-one-year long history. We were unable to keep up the growth rate of the previous years, but we effortlessly retained our eighth place among insurance companies. The premium volume fell by 1.1% year-on-year according to APE methodology (excluding single premium life assurance). This decline was partially anticipated in connection with the planned consolidation of our portfolio. In 2014, we decided to restructure some high-premium insurance policies with a long-term high loss ratio that were not cost-effective. While non-life segments recovered in the course of the year and at the end of 2014 showed stagnation in comparison with the previous year, life assurance tumbled by more than 12% (current premium policies -3%, single premium policies -61%). However, in the second half of 2014 the declining trend in life assurance was also reversed and, following a major modification of the key product line Risk life assurance with dividend, the segment of life assurance began to grow substantially. Despite the generally volatile situation on the Czech insurance market last year, we generated a profit before taxes of CZK 276 million. This shows that a positive result that is key for long-term successful operation on the insurance market can be achieved even in difficult conditions. Unfortunately, we will remember last year also as a sad milestone in the development of our company. In May 2014, Mr. Marek Venuta, the founder and first CEO of Česko-rakouská pojišťovna, later renamed to UNIQA, passed away unexpectedly at the age of seventy years. His sudden death was a sad shock and a great loss not just for us, because until his last days he exuded optimism, enthusiasm and belief in the abilities of our colleagues and in the future of our company. This loss was felt across the Czech insurance market and top structures of the UNIQA Group, where Marek Venuta had retained a strong and respected position for two decades. For me, personally, a meeting with him in 1994 was crucial for my future. He persuaded me to work in an industry I knew nothing about at that time and showed me the path to take and steered my career on a daily basis. His enormous charisma and moral principles helped improve the work ethics not only in our company, but also in the entire Czech insurance sector. I feel deep gratitude and commitment toward Mr. Venuta and I will make every effort to continue in his footsteps.

10 Myslete na to, že jen CHTÍT NESTAČÍ. myslete.uniqa.cz

11 Hospodaření společnosti vykazuje stabilní výsledky Zisk po zdanění za rok 2014 činil přes dílčí pokles předepsaného pojistného a s ohledem na mimořádně nepříznivý vývoj na finančních trzích, nicméně současně velmi dobré škodní statistiky a optimalizaci interních nákladů, 231,4 milionu korun (2013: 252,5 mil. Kč). The company s economy shows stable performance results Despite a minor decline in premiums written and with regard to an exceptionally unfavourable trend in the financial markets but, at the same time, very good claims statistics and optimization of in-house costs, the Company posted profit after taxes of CZK million for 2014 (2013: CZK million).

12 10 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 UNIQA pojišťovna se představuje UNIQA pojišťovna byla založena v roce V době svého zřízení byla pilotním projektem expanze rakouského pojišťovacího kapitálu na východní trhy a brzy se stala jedním ze základních kamenů pozdějšího evropského pojišťovacího koncernu UNIQA Insurance Group s nynějšími aktivitami na devatenácti trzích celého kontinentu. Pojištění se značkou UNIQA si už zvolilo celkem více než deset milionů zákazníků. Do obchodního rejstříku byla společnost zapsána dne 28. května 1993 (pod svým tehdejším jménem Česko-rakouská pojišťovna, a.s.). V souladu s koncernovou strategií jednotné prezentace společností skupiny byla 18. června 2001 pojišťovna přejmenována na UNIQA pojišťovnu, a.s. (dále také jen UNIQA). Povolení k podnikání v oblasti finančních služeb získala UNIQA dne 23. dubna Na základě zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví společnost UNIQA prošla v zákonné lhůtě procesem přelicencování a 7. února 2002 jí bylo Ministerstvem financí ČR uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací činnosti a činností souvisejících. Toto povolení bylo 29. listopadu 2004 rozšířeno o vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. Dne 12. července 2005 bylo povolení k fakultativní zajišťovací činnosti rozšířeno o další pojistná odvětví. V průběhu druhé poloviny roku 2005 získala společnost souhlas s rozšířením pojišťovací činnosti na území Polska, Maďarska a Slovenska na základě svobody dočasně poskytovat služby. UNIQA pojišťovna je univerzálním pojišťovacím ústavem, který nabízí životní a neživotní pojištění pro jednotlivce, podnikatele i firmy. Aktuální pozice na českém pojistném trhu Po celou dobu své existence na českém trhu patří UNIQA pojišťovně (do roku 2001 předchůdkyni Česko-rakouské pojišťovně) pozice mezi 10 nejsilnějšími hráči. Z pojišťovny poskytující prvních několik let jen majetková krytí vyrostla univerzální pojišťovna s kompletním portfoliem produktů pro všechny pojistné potřeby. Ke konci roku 2014 patřila UNIQA pojišťovně osmá příčka na trhu a tržní podíl ve výši 4,7 % (meziročně minus 0,1 %). Měřeno podle metodiky vykazování výsledků společností sdružených v České asociaci pojišťoven (APE vykázání předpisu jednorázového životního pojistného jednou desetinou; oddělení statistiky zákonného nesmluvního pojistného) kleslo UNIQA pojišťovně předepsané pojistné o 1,1 %, zatímco celý pojistný trh vzrostl o 1,1, %. Celkový objem předepsaného pojistného podle APE činil 5,432 milionu korun (skutečný předpis pojistného byl 5,545 miliardy korun). Silnější pozici měla UNIQA i nadále v neživotním pojištění tržní podíl byl loni 6,2 % (sedmé místo; oproti předchozímu roku snížení o 0,2 %). V životním pojištění patřilo UNIQA loni třinácté místo na trhu s podílem 2,4 % (meziročně minus 0,1 %). Zisk po zdanění za rok 2014 činil přes dílčí pokles předepsaného pojistného a s ohledem na mimořádně nepříznivý vývoj na finančních trzích, nicméně současně velmi dobré škodní statistiky a optimalizaci interních nákladů, solidních 231,4 milionu korun (2013: 252,5 mil. Kč).

13 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT Introducing UNIQA pojišťovna UNIQA pojišťovna was established in At the time of its founding it was a pilot project for expansion of Austrian insurance capital to Eastern European markets and soon it became one of the cornerstones of the subsequently formed UNIQA Insurance Group that is now active in nineteen markets across Europe. More than ten million customers have opted for insurance under the UNIQA brand. The Company was entered in the Commercial Register on 28 May 1993 (under its then name Česko-rakouská pojišťovna, a.s.). In line with the Group strategy of presenting a uniform image of its branches, on 18 June 2001 the insurance company was renamed to UNIQA pojišťovna, a.s. (hereinafter UNIQA ). UNIQA was awarded a licence to conduct business in financial services on 23 April Pursuant to Act No. 363/1999 Coll., on Insurance, UNIQA was subject to the re-licensing process completed within the statutory time limit, and was awarded a licence by the Ministry of Finance of the Czech Republic on 7 February 2002 to conduct business in insurance, reinsurance and related services. On 29 November 2004, the foregoing licence was expanded to include educational activities for insurance brokers and independent loss adjusters. On 12 July 2005, the licence to provide facultative reinsurance was extended to include additional insurance segments. In the second half of 2005, the Company was granted approval to expand insurance services to Poland, Hungary and Slovakia, based on the freedom to temporarily provide services. UNIQA pojišťovna is a composite insurance company offering a broad range of life and non-life insurance products for individuals, entrepreneurs and businesses. Position in the Czech insurance market Throughout its presence on the Czech market, UNIQA (and its predecessor, Česko-rakouská pojišťovna, until 2001) has ranked among the top ten players. The insurance firm, which in the first several years offered only property coverage, has evolved into a versatile insurer with a complete portfolio of products covering all insurance needs. At the end of 2014, UNIQA ranked eighth in the insurance market with a 4.7% market share (-0.1% year-on-year). Measured according to the methodology of reporting financial results by Czech Insurance Association members (APE - reporting single-premium life assurance figures as a tenth of original value; separation of statutory non-contractual premium statistics), UNIQA recorded a decline of 1.1% in premiums written, contrary to the insurance market that expanded by 1.1%. The total volume of premiums written amounted to CZK million, according to APE (actual premiums written totalled CZK billion). The Company retained the stronger position in the non-life insurance segment, where the market share accounted for 6.2% (7th place, down 0.2% year-on-year). In the life assurance segment UNIQA ranked 13th on the market with a 2.4% share (down 0.1% year-on-year). Despite a minor decline in premiums written and with regard to an exceptionally unfavourable trend in the financial markets but, at the same time, very good claims statistics and optimization of in-house costs, the Company posted a very solid profit after taxes of CZK million for 2014 (2013: CZK million).

14 12 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Od počátku existence využívá UNIQA pojišťovna stabilního finančního zázemí, know-how a zkušeností rakouského akcionáře, UNIQA International AG. Základní kapitál k činil 500 milionů Kč, vlastní kapitál vzrostl na milionů Kč (meziročně plus 3,5 %). Svým klientům byla loni UNIQA pojišťovna k dispozici na 150 místech po celé České republice, ať už v podobě obchodních míst UNIQA nebo generálních agentur. Některé druhy pojištění je možné uzavřít i po telefonu v prodejním call centru UNIQA v Praze, na internetu nebo na obchodních místech finanční skupiny Raiffeisen. Vedle prodejního call centra v Praze je zákazníkům k dispozici rovněž servisní call centrum UNIQA, které vyřizuje veškeré dotazy a registruje škody ze všech oblastí pojištění. Klientům UNIQA na cestách autem, při pobytu v zahraničí, v domácnosti a nově i v podnikání je k dispozici na telefonu kvalitní asistenční služba připravená vyhodnotit vzniklou nouzovou situaci a poradit nebo zasáhnout přímo na místě. Dvacet čtyři hodin denně mohou zákazníci nahlížet do svých pojistných smluv pomocí on- -line klientské aplikace myuniqa a spravovat je bez nutnosti navštívit pobočku nebo telefonovat. Kromě toho mohou sledovat v on-line režimu i proces vyřízení své škody. Užitečnou klientskou aplikaci pro zakoupení cestovního pojištění nebo k nahlášení škody si mohou stáhnout zdarma do svých chytrých mobilních telefonů. Poslání, hodnoty a pravidla UNIQA UNIQA chce být dlouhodobou stabilní součástí českého pojistného trhu. Naší snahou je proto všestranná a pokud možno celoživotní pojistná péče o naše zákazníky, aby se mohli v klidu soustředit na to, co je pro každého z nich v jejich životě důležité. Úkolem UNIQA je vytvářet pro ně spolehlivé zázemí s pochopením pro všechny jejich životní potřeby a přání. Naše korporátní kultura a chování pracovníků UNIQA navzájem i ve vztahu ke klientům jsou založeny na čtyřech základních hodnotách v rámci koncernové strategie Brand 2.0, definované v roce 2012 v souvislosti s celoskupinovou koncepcí rozvoje UNIQA 2.0 do roku 2020: Jako zaměstnanci UNIQA pojišťovny, se podílíme na budování přední pojišťovací skupiny v regionu střední Evropy. V praxi aplikujeme mezinárodní know-how v našich lokálních podmínkách. Jsme evropská pojišťovna s důrazem na potřeby českých klientů. Zajímáme se o lidi. MOTIVUJEME. Zajímáme se o naše zákazníky stejně jako o své kolegy. Známe je a chápeme jejich potřeby. Dle toho motivujeme a podporujeme naše kolegy v týmové spolupráci. Neustále se rozvíjíme. UTVÁŘÍME. Jsme proaktivní a zavádíme standardy v pojistném sektoru pomocí nových inteligentních řešení. Tím využíváme našich silných stránek a jsme připraveni učit se a růst. Jednáme čestně. JSME OTEVŘENÍ. Naše spolupráce v rámci pojišťovny i s jinými stranami je transparentní a otevřená. Poskytujeme spolehlivé služby, neboť ctíme naše zákazníky i kolegy a důvěřujeme jim. Nemáme žádnou skrytou agendu. Jdeme za našimi cíli. JSME VÝKONNÍ. Naším hlavním cílem jako zástupců UNIQA pojišťovny je být vždy mezi nejlepšími. Poskytujeme našim zákazníkům špičkové služby. Vždy dodržujeme naše sliby.

15 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT Since its inception, UNIQA pojišťovna has been backed by the stable financial support, know-how and experience of its Austrian sole shareholder, UNIQA International AG. At 31 December 2014, the Company s registered capital amounted to CZK 500 million; equity increased by 3.5% year-on-year to CZK 1,634 million. In 2014, UNIQA pojišťovna served its clients in 150 locations across the Czech Republic, either at UNIQA s sales centres or at general agencies. Some types of insurance may be also taken out via telephone at the UNIQA sales call centre in Prague, on the internet or at sales centres of the Raiffeisen Group. In addition to UNIQA s customer call centre in Prague, clients may also use a UNIQA service call centre, which handles all queries and records claims related to all types of insurance. UNIQA clients who drive, travel abroad, stay at home or, as a new service, conduct business may take advantage of the high-quality assistance service available via telephone, prepared to assess any emergency and provide advice or arrange for an on-site intervention. Customers may view their insurance policies twenty-four hours a day using the on-line client application myuniqa and manage them without having to visit a branch or make a phone call. In addition, they may also view online how their claims have been processed. A useful client application for purchasing travel insurance or report a claim can be downloaded to smart phones for free. UNIQA s mission, values and rules UNIQA aspires to be a long-term, stable part of the Czech insurance market. Therefore we are committed to providing comprehensive and, if possible, life-long insurance customer care to help clients focus on what is most important for them. UNIQA s task is to create a reliable and stable environment for clients and understand all their lifelong needs and desires. UNIQA s corporate culture and staff conduct to each-other, as well as their engagement with customers, are based on four key values in line with the Brand 2.0 Group strategy defined in 2012 in conjunction with the Group-wide UNIQA 2.0 development strategy until 2020: As employees of UNIQA pojišťovna we contribute to building a leading insurance group in the Central European region. We apply international know-how in our local conditions. We are a European insurer with a focus on Czech customer needs. We are interested in people. WE INSPIRE. We are committed to both our customers and our colleagues. We know and understand their needs. We inspire and support our colleagues in team work. We are constantly evolving. WE CREATE. We are proactive and our new and intelligent solutions make us a pioneer in the industry. We are resolute in fostering our strengths and are ready to learn and to grow on a continuous basis. We are honest and clear. WE ARE STRAIGHTFORWARD. We deal with our customers, colleagues and other parties in a transparent and straightforward manner. We provide reliable services because we are committed to our customers and colleagues and we trust them. We have no hidden agenda. We intend to succeed. WE DELIVER. As representatives of UNIQA pojišťovna we seek to be among the best. We deliver a top performance for our customers. We deliver on our promises.

16 14 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Počet nově uzavřených smluv (ks) / Number of new insurance policies (pcs) 1. čtvrtletí st quarter čtvrtletí st 2 nd quarter Pravidla UNIQA Současně s hodnotami UNIQA je v praxi uplatňován koncernový kodex zásad, podle nichž řídíme veškeré naše aktivity. Vzniklo šest základních pravidel, která uplatňujeme při naší každodenní práci jako určitý barometr. Klademe si přitom jasné otázky ke zjištění, zda jsou v daném konkrétním případě naše pracovní úkony v souladu s naším posláním a hodnotami: 1. Pravidlo rodiny jednáme tak, jak bychom jednali s našimi nejbližšími v rodině? Doporučili bychom to našim rodinným příslušníkům? Je to pro ně dost dobré? 2. Pravidlo maximální spokojenosti jsme schopni výkonu, který jde až za hranice očekávání našich zákazníků? Umíme je příjemně překvapit něčím navíc? 3. Pravidlo špičkového výkonu je náš pojišťovací servis ten nejlepší možný servis, jaký klient na trhu najde? Můžeme se označit za špičku v našem odvětví? 4. Pravidlo spolehlivosti jsme schopni dlouhodobě a plně dostát našim závazkům, které jsme na sebe vzali? 5. Pravidlo korporátního stylu dodržujeme naše pravidla jednotného vizuálního vzhledu značky UNIQA v souladu s koncernovým modelem? 6. Pravidlo úspěchu přispíváme našimi aktivitami k dosažení cílů naší společnosti? Posunou nás blíže k vytyčenému cíli? Přehled pojistných produktů v roce 2014 Životní pojištění Rizikové životní pojištění s dividendou Investiční životní pojištění FINANCE LIFE VISION Jednorázově placené životní pojištění AKORD GARANT Dětské životní pojištění MOTÝLEK Úvěrové pojištění Komplexní celoživotní pojistný program AKORD Skupinové životní pojištění BENEFIT a MANAŽER Pojištění neschopnosti splácet úvěr/leasing/půjčku Cestovní pojištění včetně skupinových forem Úrazové pojištění včetně skupinových forem Úrazové pojištění PROGRES, SIMPLY, MAX Milionová ochrana pro případ smrti úrazem Zdravotní pojištění pro cizince Komplexní program zdravotní asistence MedUNIQA Pojištění denních dávek při pobytu v nemocnici Pojištění denních dávek v nemoci Pojištění domácnosti a nemovitostí Top Exklusiv, Top Standard, Basic Pojištění motorových vozidel KASKO (havarijní pojištění) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) Inteligentní asistence k pojištění vozidel UNIQA SafeLine Pojištění majetku a odpovědnosti živnostníků BALPO Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů Pojištění přepravy zásilek Pojištění elektroniky

17 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT UNIQA rules Aside from defining the corporate values, UNIQA has implemented the Group Code of Conduct governing all our activities. The Code comprises six principal rules that we apply in our daily work as a kind of barometer. We ask ourselves clear questions to make sure whether in any specific case our business operations comply with our mission and values: 1. Rule of family do we treat customers as we would treat our loved ones? Would we recommend it to our family members? Is it good enough for them? 2. Rule of maximum satisfaction are we capable of delivering performance exceeding customer expectations? Can we surprise clients with offering something extra? 3. Rule of top performance is our insurance service the best possible service clients can find on the market? Can we call ourselves the top insurer in the industry? 4. Rule of reliability can we make a long-standing commitment to fulfil the obligations we took on? 5. Rule of corporate style do we observe the rules of the uniform UNIQA brand visual in line with the Group model? 6. Rule of success do our activities contribute to achieving Company goals? Will they move us closer to our set target? Overview of insurance products in 2014 Life assurance Risk life assurance with dividend FINANCE LIFE VISION unit-linked insurance AKORD GARANT single-premium life assurance MOTÝLEK (Butterfly) children s life assurance Credit insurance AKORD comprehensive all-life assurance policy BENEFIT and MANAŽER group life assurance Credit/lease/loan default insurance Travel insurance, including group policies Accident insurance, including group policies PROGRES, SIMPLY, MAX accident insurance Million-crown protection against death by accident Health insurance for foreigners MedUNIQA comprehensive healthcare assistance policy Insurance of daily allowances during hospitalisation Insurance of daily sickness benefits Top Exklusiv, Top Standard, Basic household and homeowners insurance CASCO - Motor hull insurance Motor third-party liability insurance UNIQA SafeLine intelligent assistance with motor insurance BALPO small business property and liability insurance Business property and liability insurance Shipping insurance Electronics insurance Počet nově uzavřených smluv (ks) / Number of new insurance policies (pcs) čtvrtletí st 3 rd quarter čtvrtletí st 4 th quarter

18 16 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Předepsané pojistné uniqa (tis. Kč) Written premium of UNIQA (TCZK) Pojištění strojů Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce při dopravě zásilek Pojištění právní ochrany pro řidiče a vlastníky motorových vozidel Pojištění přerušení provozu u svobodných povolání Pojištění přerušení provozu podnikatelů Pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele zdravotnického zařízení Pojištění odpovědnosti za škodu poskytovatele sociální služby Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem měst a obcí Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem zemědělské organizace Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli Pojištění veletrhů a výstav Pojištění lesů Stavebně montážní pojištění Povinné pojištění záruky cestovní kanceláře poskytované pro případ jejího úpadku Povinně smluvní pojištění pojišťovacího nebo zajišťovacího makléře a pojišťovacího agenta Pojištění personálních agentur Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů (D&O) Pojištění předmětů sběratelské a umělecké hodnoty Akcionářská struktura společnosti Jediným akcionářem UNIQA pojišťovny je UNIQA International AG, Untere Donaustraße 21-23, 1029 Vídeň, Rakousko. Obchodní model UNIQA pojišťovny UNIQA pojišťovna disponuje těmito odbytovými kanály: Vlastní obchodní síť UNIQA Makléřský servis a strukturální prodejní sítě (MLM) Bankopojištění Ostatní prodej (telefonický, on-line, apod.) Vlastní obchodní síť UNIQA pojišťovny Vlastní obchodní síť UNIQA pojišťovny řídí centrála se sídlem Evropská 136, Praha 6, Pod ní spadalo do loňska šest regionálních ředitelství s 34 oblastními pracovišti. Ke konci roku 2014 bylo rozhodnuto v souvislosti s optimalizací vlastní obchodní sítě o změně teritoriální struktury UNIQA: od jsou naše pracoviště i pracovníci rozděleni do tří zemských ředitelství Západ, Východ a Morava řízených třemi zemskými řediteli. Počet oblastí UNIQA byl redukován na 24. Pojištění je nadále možné sjednat na 150 obchodních místech po celé ČR. Ve vlastní síti pracovalo ke konci roku 931 prodejních poradců. UNIQA spolupracuje s 604 makléřskými společnostmi anebo agenty a 582 prodejci nových i ojetých vozidel.

19 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT Machinery insurance Road carrier s liability insurance Legal protection insurance for drivers and vehicle owners Business interruption insurance for free-lancers Business interruption insurance for entrepreneurs Healthcare facility operator s liability insurance Social service provider s liability insurance Municipal administration liability insurance Agricultural organisation liability insurance Employees liability insurance Fairs and exhibitions insurance Forest insurance Construction and assembly insurance Travel agents compulsory bankruptcy insurance Insurance or reinsurance broker and insurance intermediary compulsory insurance Employment agencies insurance Directors and officers liability insurance (D&O) Collectors and artistic value items insurance Shareholder structure The sole shareholder of UNIQA pojišťovna is UNIQA International AG, Untere Donaustraße 21-23, 1029 Vienna, Austria. UNIQA s business model UNIQA pojišťovna uses the following sales channels: UNIQA s own sales network Brokerage services and structural sales networks (MLM) Bank-assurance Other sales (via telephone, on-line, etc.) UNIQA s own sales network The own sales network of UNIQA pojišťovna is administered by the Company headquarters with its registered office at Evropská 136, Prague 6, postal code Until last year, the network consisted of six regional head offices and 34 local offices. In conjunction with the decision to optimize the sales network at the end of 2014, UNIQA s territorial structure was changed as follows: as of 1 January 2015, offices and staff have been divided into three regional directorates West, East and Moravia, headed by three regional directors. The number of UNIQA units was reduced to 24. A total of 150 sales centres continue to provide insurance policies nationwide. At the end of 2014, 931 sales advisors worked within UNIQA s sales network; the Company also collaborated with 604 brokerage firms or brokers and 582 dealers of new or used cars.

20 18 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zajistný program UNIQA pojišťovna disponuje kvalitním zajistným programem. Obligatorní zajistné krytí je sjednáno především u společnosti UNIQA Re AG. Na zajistném programu společnosti se v rámci neživotního i životního pojištění přímo, anebo formou retrocese od společnosti UNIQA Re AG, podílí významné světové zajišťovny, především: - SCOR Global P&C SE, Puteaux, - Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, AG, - Swiss Re Europe S.A., - Partner Reinsurance Europe Limited, - Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft, - R + V Versicherung AG, - AXA Corporate Solutions Assurance, a další. Myslete na to, že změna je na vás.

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You výroční zpráva 2012 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní nabídkou všech druhů životního i neživotního pojištění

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Výroční zpráva 2009 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2009 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2009 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Základní údaje Summarized data tis. Kč / TCZK 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Předepsané pojistné / Written premium 4 693 401 4 378 188 3 783

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Předepsané pojistné / Written premium 4 971 504 4 693 401 4 378

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s.

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2002 Komerční pojišťovna, a. s. 752 Jednou z nejvýznamějších událostí roku 2002 bylo navýšení základního kapitálu společnosti na 752 milionů Kč. 2,54 % Podle statistiky České

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1 Venture Kapitál financování inovativních projektů Vladislav Jež Czech Private Equity &Venture Capital Association Nov 30, 2009 Prague 1 Financování růstu společnosti (early stage, inovativní) Vlastní zdroje

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah:

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více