Všeobecné obchodní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky ING Bank N.V., pobočka Praha 1. Úvod 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) ING Bank N. V., pobočka Praha, (dále jen Banka ) upravují všechny bankovní služby, transakce a obchodní vztahy mezi Bankou a jejím zákazníkem (dále jen Zákazník a společně s Bankou Smluvní strany ). Tyto Všeobecné podmínky jsou vyhotoveny v české a anglické jazykové verzi. Anglická jazyková verze byla vyhotovena pouze pro potřeby Zákazníka. V případě jakéhokoli rozporu mezi jazykovými verzemi bude platit verze česká. 1.2 Pro konkrétní typy produktů, transakcí a obchodních vztahů může Banka dále vydávat specifické obchodní podmínky (dále jen Specifické podmínky ). 1.3 Ve vztahu ke konkrétním produktům, transakcím či obchodním vztahům budou Smluvní strany uzavírat dílčí smlouvy (dále jen Smlouva o uskutečnění transakce ), které budou společně s těmito Všeobecnými podmínkami a příslušnými Specifickými podmínkami upravovat podmínky konkrétních produktů, transakcí či obchodních vztahů mezi Smluvními stranami. V případě rozporu platí ustanovení dokumentů v pořadí Smlouva o uskutečnění transakce, Specifické podmínky a tyto Všeobecné podmínky. 1.4 Banka není povinna uzavírat se Zákazníkem smluvní vztahy ve věci poskytování bankovních služeb, produktů, transakcí či obchodních vztahů, a je oprávněna podmiňovat poskytování takových bankovních služeb, produktů, transakcí či obchodních vztahů předložením příslušných dokumentů či informací. 2. Informace o právním postavení Banky 2.1 Informace o právním postavení ING Bank N. V., pobočka Praha Společnost ING Bank N. V. se sídlem na adrese Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemsko, akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem , která v Nizozemsku podléhá dohledu a regulaci Holandské národní banky se sídlem Westeinde 1, 1017 ZN, Amsterdam, v rámci udělené licence číslo , a Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten) se sídlem Vijzelgracht 50, 1017 HS, Amsterdam, poskytuje služby na území České republiky prostřednictvím své pobočky v Praze se sídlem Plzeňská 345/5, Praha 5, Česká republika, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 7930, datum zápisu: 30. března Oprávnění k poskytování služeb Od okamžiku přistoupení České republiky k Evropské unii (1. května 2004) společnost ING Bank N. V., pobočka Praha, provozuje svoji činnost v České republice na základě bankovní licence udělené společnosti ING Bank N. V., Nizozemsko, a tzv. jednotné evropské bankovní licence. V tomto smyslu společnost ING Bank N. V., pobočka Praha, na základě oprávnění poskytuje v České republice následující finanční služby: 1. Přijímání vkladů a jiných splatných peněžních prostředků 2. Poskytování půjček 3. Finanční leasing 4. Platební služby 5. Vydávání a správa platebních prostředků (např. kreditních karet, cestovních šeků, bankovních směnek) 6. Záruky a přísliby 7. Obchodování na vlastní účet nebo na účet Zákazníků v následujících oblastech: a) nástroje peněžního trhu (šeky, směnky, vkladové certifikáty atd.) b) cizí měny c) termínované finanční obchody a opce Dále je společnost ING Banka N. V., pobočka Praha, oprávněna jednat v České republice jako uschovatel, na základě licence udělené Českou národní bankou dne 17. prosince 1992, pod č. V 60/ Státní dohled Od okamžiku přistoupení České republiky k Evropské unii (1. května 2004), je činnost společnosti ING Bank N. V., pobočka Praha, dozorována především ze strany Nizozemské centrální banky (De Nederlansche Bank N. V., a České národní banky (www.cnb.cz). 3. Bankovní tajemství a bankovní informace 3.1 Bankovní tajemství Banka je povinna zacházet se všemi informacemi o Zákazníkovi a informacemi poskytnutými Zákazníkem jako s přísně důvěrnými, v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, především zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o bankách ). Banka a její zaměstnanci nesmějí žádné informace týkající se Zákazníka sdělovat třetím stranám (kromě zákonných zástupců Banky, kteří jsou rovněž povinni zacházet s těmito informacemi jako s důvěrnými) bez výslovného písemného souhlasu Zákazníka, nebude-li to vyžadovat soud či nebude-li to jinak vyplývat z ustanovení příslušných zákonů České republiky ( 38, odst. 3, 4, 6 a násl. Zákona o bankách). Pro potřeby bankovních produktů, transakcí či obchodních vztahů je Banka oprávněna shromažďovat a zpracovávat údaje týkající se Zákazníka - fyzické osoby či osobní údaje o členech statutárních orgánů společnosti - právnické osoby a dalších osob oprávněných jednat jménem Zákazníka, kromě citlivých údajů o fyzických osobách, které jsou nutné pro uzavření smluvního vztahu o bankovních produktech, transakcích či obchodních vztazích, aniž by Banka při tom byla vystavena nepatřičným právním či jiným rizikům. Údaje musí odpovídat právním či jiným rizikům spojeným s danými bankovními produkty, transakcemi či obchodními vztahy a musí být relevantní pro hodnocení takových rizik. Údaje shromážděné a zpracované tímto způsobem podléhají těmto ustanovením o bankovním tajemství.

2 3.2 Bankovní údaje Banka je oprávněna poskytovat třetím stranám, pokud tak stanoví příslušný právní předpis, na základě písemné žádosti údaje o bankovních údajích Zákazníka, jeho údajích zapsaných v obchodním rejstříku a dalších veřejných rejstřících, obecné údaje o finanční situaci Zákazníků (podnikatelů - právnických osob i fyzických osob), jejich bonitě, úvěruschopnosti atd., a to bez předchozího souhlasu Zákazníka. Bez předchozího písemného souhlasu neposkytne Banka třetím stranám výše uvedené informace o Zákaznících - nepodnikatelích. 3.3 Požadavky na poskytnutí bankovních informací Banka poskytne výše uvedené bankovní údaje třetím stranám pouze v případě, že tato třetí strana důvěryhodně prokáže svůj oprávněný zájem na získání požadovaných informací, a jen za předpokladu, že tím nebudou poškozena práva Zákazníka. Zákazník souhlasí s tím, že jeho údaje (jméno, adresa, číslo účtu, částka a účel platby) sdělované v rámci finanční transakce mohou být poskytnuty regulačním orgánům v České republice a v zahraničí, na základě jejich žádosti, především v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz a financování terorismu. 3.4 Příjemci bankovních údajů Banka smí poskytovat bankovní údaje výhradně svým Zákazníkům a dalším bankám či jejich pobočkám za účelem splnění potřeb Zákazníků. 4. Zpracování údajů o Zákaznících 4.1 Důvěrné informace 1. Banka v souvislosti se svojí činností shromažďuje a zpracovává informace o svých Zákaznících, především důvěrné informace, tzn. všechny informace o Zákazníkovi a osobách oprávněných jednat jménem Zákazníka na základě smluvních ujednání mezi Bankou a Zákazníkem a všechny ostatní informace, které Banka obdrží od Zákazníků v průběhu jejich smluvního vztahu, včetně informací podléhajících bankovnímu tajemství v souladu se Zákonem o bankách a právní ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů ). 2. Banka je povinna nakládat se všemi důvěrnými informacemi o Zákazníkovi v souladu s platným právním řádem České republiky, především Zákonem o bankách a Zákonem o ochraně osobních údajů. 3. Zákazník souhlasí s tím, že Banka, pro potřeby poskytování bankovních služeb, jejich zajištění a realizace a pro potřeby poskytování dalších bankovních produktů Banky a produktů ostatních právnických osob patřících do skupiny ING Group, tzn. včetně ING Groep N. V., se sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Nizozemsko, akciová společnost zapsaná v Obchodní a průmyslové komoře pro Amsterdam, spisová značka (dále jen ING Group ) a dalších právnických osob, v nichž má ING Group přímý či nepřímý vliv a/nebo v nichž ING Group vlastní přímo či nepřímo podíl přesahující 10 % základního kapitálu (nebo má podobná vlastnická práva zahrnující vklad ING Group vyšší než 10 %) (dále jen Ovládané osoby ), během trvání smluvního vztahu mezi Bankou a Zákazníkem bude shromažďovat,, zpracovávat a uchovávat všechny důvěrné informace, na které se vztahuje bankovní tajemství dle Zákona o bankách. Zákazník dále souhlasí s tím, že Banka může oprávnit či pověřit třetí strany se sídlem v České republice, Evropské unii či ve třetích státech dle svého výběru ke zpracování důvěrných informací o Zákazníkovi, přičemž takové třetí strany jsou povinny splnit všechny zákonné požadavky. Zákazník rovněž souhlasí s tím, že Banka smí poskytnout důvěrné informace o Zákazníkovi těmto třetím stranám, osobám, které Banka využívá pro poskytování bankovních produktů a služeb Zákazníkům, právnickým osobám (Ovládaným osobám) patřícím do ING Group a svým právním, daňovým a jiným poradcům, přičemž musí být zachován důvěrný charakter těchto informací. 4. Banka je povinna zachovat mlčenlivost o všech důvěrných informací, ke kterým Banka získá přístup, během smluvního vztahu mezi Bankou a Zákazníkem i po jeho ukončení. 5. Zákazník souhlasí s tím, že Banka je oprávněna ověřit si důvěrné informace o Zákazníkovi především u soudů, orgánů státní správy, ostatních bank, s nimiž má Zákazník smluvní vztahy, nebo u zaměstnavatele Zákazníka, za předpokladu, že zůstane zachována důvěrná povaha všech těchto informací. 6. Zákazník souhlasí s tím, že ustanovení článků 3. a 4. těchto Všeobecných podmínek nahradí veškerá ustanovení o ochraně bankovního tajemství a ochraně osobních údajů sjednaná mezi Bankou a Zákazníkem v rámci všech Smluv o uskutečnění transakce uzavřených po , s výjimkou smluv o vedení ING Konta a podílových investičních fondech. 5. Forma právního jednání, oznámení a doručování 5.1 Zákazník je povinen neprodleně informovat Banku o všech změnách, skutečnostech, nedostatcích či chybách podstatných pro vztah mezi Bankou a Zákazníkem. 5.2 Zákazník poskytne Bance údaje o své adrese a telefonním a faxovém čísle, na něž lze zasílat oznámení. Zákazník je povinen bez prodlení informovat Banku o veškerých změnách těchto údajů. 5.3 Zákazník je povinen neprodleně informovat Banku o veškerých podstatných změnách týkajících se údajů poskytnutých Zákazníkem Bance a předložit doklady a informace dokládající tyto změny. Změny se stanou vůči Bance účinnými a závaznými v pracovní den následující po dni předložení kopií dokumentů dokládajících tyto změny, nebude-li mezi Bankou a Zákazníkem dohodnuto jinak. Změny týkající se údajů o Zákazníkovi nebudou považovány za změny příslušných smluv týkajících se daných produktů, transakcí, obchodních vztahů nebo těchto Všeobecných podmínek. Banka není odpovědná za pravost, platnost, právní účinnost a/nebo překlad jakýchkoli výše uvedených údajů a/nebo dokumentů. 5.4 Pokud v těchto Všeobecných podmínkách není stanoveno jinak nebo pokud Banka Zákazníkovi neoznámí jinak, je pro jakékoli právní jednání mezi Bankou a Zákazníkem, zejména pro vznik, změnu a zánik smluvního vztahu, stanovena povinná písemná forma. Banka může Zákazníkovi oznámit zejména, že Všeobecné obchodní podmínky Leden /9

3 se připouští právní jednání faxem nebo prostřednictvím elektronické komunikace. 5.5 Veškerá oznámení zasílaná Bankou Zákazníkovi poštou budou považována za přijatá Zákazníkem v běžné době, kterou pošta potřebuje pro doručení písemné zásilky, bude-li zásilka zaslána na poslední adresu, kterou Zákazník sdělil Bance (může se jednat i o adresu třetí strany oprávněné Zákazníkem k přebírání poštovních zásilek určených Zákazníkovi). Veškerá oznámení zasílaná Bankou Zákazníkovi faxem či elektronicky budou považována za přijatá Zákazníkem v den uskutečnění přenosu, bude-li oznámení zasláno na poslední elektronickou adresu či poslední číslo, které Zákazník sdělil Bance. 5.6 Zákazník je povinen Banku odškodnit za veškeré škody či ztráty, které Banka utrpí, přímo či nepřímo, v důsledku jednání na základě jakéhokoli oznámení či pokynu doručeného Bance Zákazníkem či jeho jménem (nebo domněle Zákazníkem či jeho jménem, pokud Zákazník podání takového oznámení či pokynu umožnil). Zákazník není oprávněn vznášet žádné nároky ani podávat žádné žaloby vůči Bance nebo jejím zaměstnancům v souvislosti s žádnou škodou či ztrátou, kterou Zákazník utrpí v důsledku jednání Banky na základě oznámení či pokynu, které Banka obdrží od Zákazníka či jeho jménem. 5.7 Neobdrží-li Zákazník očekávané oznámení Banky (především oznámení o zpracování platebního příkazu či avízo o přijetí finančních prostředků), je povinen o tom Banku neprodleně informovat. Pokud Zákazník Banku včas neinformuje, Banka nebude odpovědná za jakékoli ztráty vzniklé v souvislosti s tím. 5.8 Pokud se Zákazník s Bankou nedohodnou jinak, veškerá oznámení, informace, korespondence nebo komunikace v souvislosti s těmito Všeobecnými podmínkami nebo v souvislosti s určitým bankovním produktem, transakcí či smluvním vztahem budou v českém jazyce. 6. Ověření totožnosti, oprávnění, zastupování 6.1 Ověření totožnosti Zákazníka 1. Jako podmínku uzavření jakékoli Smlouvy o uskutečnění transakce mezi Zákazníkem a Bankou je Banka oprávněna požadovat, aby Zákazník prokázal svou totožnost tak, aby ji příslušný pracovník Banky mohl řádně ověřit v souladu právními předpisy o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu (dále jen Předpisy proti praní špinavých peněz ). Zákazník je povinen prokázat Bance svou totožnost také na základě Předpisů proti praní špinavých peněz. 2. Aby Banka splnila své povinnosti vyplývající z Předpisů proti praní špinavých peněz, je především oprávněna požadovat prokázání totožnosti ze strany příjemce bankovních služeb a produktů a plnit své oznamovací povinnosti, případně odložit splnění pokynů Zákazníka v případě jakýchkoli podezřelých transakcí. 6.2 Oprávnění 1. Zákazník je povinen předložit Bance písemný podpisový vzor osob oprávněných zastupovat Zákazníka při jednání s Bankou. Takové oprávnění může zahrnovat i oprávnění dané osoby předkládat Bance pokyny k uskutečnění bankovních transakcí jménem Zákazníka. 2. Zákazník může dát Bance pokyn, že oprávněné osoby musejí jménem Zákazníka podepisovat společně (pro potřeby těchto Všeobecných podmínek se společným jednáním rozumí jednání ve dvou). 3. Oprávnění týkající se podpisového práva zůstávají v účinnosti do okamžiku, kdy Banka obdrží písemné oznámení, v němž bude Zákazník informovat Banku o zrušení daného oprávnění. 4. Banka je povinna zkontrolovat všechny přijaté písemné pokyny od Zákazníka a určit, zda podpisy na nich odpovídají podpisovým vzorům, které má Banka k dispozici. Banka může odmítnout realizovat příkaz či splnit pokyn, pokud podpisy na příkazu či pokynu nebudou odpovídat podpisovému vzoru, který má Banka k dispozici. Banka však nenese odpovědnost za důsledky falešných či padělaných příkazů či transakcí. 6.3 Zastoupení 1. Zákazník je oprávněn jednat vůči Bance prostřednictvím svého oprávněného zástupce, na základě plné moci s notářsky ověřeným podpisem Zákazníka nebo jeho zákonného zástupce. Zmocněný zástupce Zákazníka je povinen řádně a včas předložit originál příslušné plné moci či její notářsky ověřenou kopii. Banka je oprávněna pořídit si kopii takové plné moci. 2. Zákazník se zavazuje bez prodlení Bance oznámit jakoukoli změnu, odvolání nebo jiný zánik zmocnění uděleného oprávněnému zástupci, zmocněnci nebo jinému zástupci Zákazníka, a to v souvislosti s jakýmkoli jednáním vůči Bance. Zákazník dále tímto bere na vědomí, že veřejně dostupné záznamy či změny údajů o zmocnění dle tohoto článku nebudou považovány za Bance oznámené. 6.4 Svěřenská správa Zákazník, který jedná jako svěřenský správce, sdělí tuto skutečnost Bance a předloží jí na její výzvu stejnopis statutu svěřenského fondu a případně další dokumenty týkající se svěřenského fondu požadované Bankou. 7. Účty 7.1 Smlouvy o vedení bankovních účtů a smlouvy o platebních službách 1. Všechny vztahy v souvislosti s bankovními účty vedenými Bankou pro potřeby platebního styku (dále jen Bankovní účty ) a produkty poskytovanými Bankou Zákazníkům pro potřeby platebního styku (dále jen Produkty ) se řídí Podmínkami pro platební služby ING, těmito Všeobecnými podmínkami, zákonem o platebním styku a případnými Specifickými podmínkami sjednanými mezi Bankou a Zákazníkem. 2. Banka všechny Bankovní účty vede na základě konkrétní smlouvy o vedení účtu uzavřené mezi Bankou a Zákazníkem. Všechny Produkty platebních služeb nabízené Bankou jsou Zákazníkovi poskytovány na základě konkrétní smlouvy o poskytování Produktů uzavřené mezi Bankou a Zákazníkem. 3. Každý Bankovní účet je označen obchodní firmou, sídlem a identifikačním číslem Zákazníka v případě právnické osoby, případně křestním jménem, příjmením, adresou a rodným číslem nebo datem narození Zákazníka v případě fyzické osoby. Kromě toho má každý účet svoje identifikační číslo. Všeobecné obchodní podmínky Leden /9

4 4. Oprávněnou či odpovědnou osobou v souvislosti s Bankovním účtem je výhradně Zákazník, i když zůstatek vedený na příslušném účtu je splatný třetí osobě. 5. Nebude-li sjednáno jinak, je k podpisu, změně či ukončení platnosti konkrétní smlouvy o vedení účtu oprávněn výhradně Zákazník. Má-li Zákazník zájem oprávnit třetí stranu k disponování či jinému nakládání s Bankovním účtem, musí být vystavena písemná plná moc s podrobným popisem podmínek a rozsahu oprávnění a notářsky ověřenými podpisy oprávněných osob jednajících jménem Zákazníka. Notářské ověření podpisu není vyžadováno v případě plné moci udělené osobně Zákazníkem v přítomnosti oprávněného zaměstnance Banky. 6. Nebude-li sjednáno jinak, Zákazník může smlouvu o vedení Bankovního účtu a/nebo smlouvu o poskytování Produktů ukončit písemnou výpovědí řádně doručenou Bance, s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 7. Před ukončením smlouvy s Bankou je Zákazník povinen uhradit veškeré částky dlužné Bance či třetím stranám, včetně např. všech neuhrazených poplatků, naběhlých úroků a debetních zůstatků, které se stanou splatnými okamžikem ukončení. 8. Ukončí-li Zákazník jakoukoli smlouvu o vedení Bankovního účtu nebo smlouvu o poskytování Produktů a nejedná-li se o výpověď podle článku 23 níže nebo obdobného ustanovení Specifických podmínek, je Banka oprávněna účtovat si poplatky za ukončení, jak je stanoveno v Přehledu poplatků za bankovní služby, viz ustanovení těchto Všeobecných podmínek níže. 9. Nebude-li sjednáno jinak, je Banka oprávněna ukončit smluvní vztah se Zákazníkem ve vztahu k Bankovnímu účtu nebo Produktům na základě písemné výpovědi s jednoměsíční výpovědní dobou nebo, pokud důvodem ukončení je podstatné porušení povinností Zákazníkem, s okamžitou účinností. Pokud však Banka ve výpovědi stanoví pozdější datum, bude smlouva ukončena k tomuto datu. 10. Zákazník tímto bere na vědomí, že poplatky týkající se Bankovních účtů či Produktů, které Banka naúčtovala a Zákazník uhradil před zrušením Bankovního účtu či ukončení dostupnosti příslušných Produktů, nebudou po zrušení Bankovního účtu či ukončení dostupnosti příslušných Produktů vráceny. 7.2 Výpisy z Bankovních účtů/produktů (i) Banka bude Zákazníkovi zasílat výpisy z Bankovních účtů s uvedením zůstatku a všech kreditních a debetních položek. Zákazník bude Banku písemně bezodkladně informovat o veškerých reklamacích či nesrovnalostech ve vztahu k určitému výpisu nebo pokud zjistí, že došlo k neoprávněné či nesprávné manipulaci s účtem. Nebude-li Zákazník Banku takto informovat, bude to považováno za vyjádření jeho souhlasu s výpisem. (ii) Periodicita zasílání výpisů bude vždy sjednána mezi Bankou a Zákazníkem ve smlouvě o vedení Bankovního účtu a/nebo smlouvě o poskytování Produktu. (iii) Zákazník může Banku požádat o vystavení výpisů častěji, než bylo sjednáno, přičemž Zákazník uhradí poplatek stanovený v Přehledu poplatků za bankovní služby. (iv) Banka může zastavit odesílání výpisů Zákazníkovi v papírové formě, pokud nebude možné nejméně třikrát po sobě ve sjednaných termínech doručit výpis na adresu uvedenou Zákazníkem. (v) Banka je oprávněna opravit chybný záznam na Bankovním účtu Zákazníka připsáním částek na vrub takového Bankovního účtu i v případě, že Banka zaslala Zákazníkovi výpis obsahující chybný záznam. Banka bude informovat Zákazníka o veškerých opravách uskutečněných ve vztahu k Zákazníkovu Bankovnímu účtu. 7.3 Poplatky, odměny, provize (i) Nebude-li sjednáno se Zákazníkem jinak, budou poplatky, odměny a provize za služby poskytované Bankou Zákazníkovi stanoveny v Přehledu poplatků za bankovní služby, jehož vyhotovení bude Zákazníkovi předloženo před uzavřením smlouvy o vedení Bankovního účtu nebo smlouvy o poskytování Produktu a který lze rovněž získat v prostorách Banky nebo na jejích internetových stránkách: (ii) Banka je oprávněna stanovené poplatky, odměny a provize upravit postupem stanoveným v článku 23 níže. (iii) Zákazník může požadovat další informace o těchto poplatcích, odměnách a provizích nebo si může vyžádat další vyhotovení Přehledu poplatků za bankovní služby, avšak tyto dodatečné služby mohou být poskytnuty za úplatu. (iv) Banka je oprávněna účtovat poplatek za dodatečné či četnější poskytování informací spojených s platebními službami svým Zákazníkům nebo za informace poskytnuté jiným způsobem, než je mezi Bankou a Zákazníkem sjednáno, a Zákazník je povinen takový poplatek bezodkladně Bance uhradit. Tyto poplatky jsou stanoveny v Přehledu poplatků za bankovní služby, nebude-li sjednáno jinak. (v) Banka Zákazníkovi na jeho žádost poskytne dodatečné kopie těchto Všeobecných podmínek a všech dalších podmínek platných pro platební služby poskytované Bankou, v tištěné podobě nebo na jiném trvanlivém nosiči. Nebude-li sjednáno jinak, bude za to účtován poplatek v souladu s Přehledem poplatků za bankovní služby a Zákazník bude povinen takový poplatek bezodkladně uhradit. (vi) Zákazník prostřednictvím těchto Všeobecných podmínek opravňuje Banku k tomu, aby na vrub jeho Bankovního účtu zúčtovala veškeré částky, poplatky, odměny, provize a úroky, a to v okamžiku jejich splatnosti. Veškeré neuhrazené poplatky, odměny a provize budou představovat splatnou pohledávku Banky za Zákazníkem. 7.4 Úrokové sazby (i) Nebude-li dále sjednáno jinak, bude kladný zůstatek na účtu Zákazníka úročen sazbou vypočtenou způsobem sjednaným mezi Bankou a Zákazníkem ve smlouvě o vedení Bankovního účtu nebo smlouvě o poskytování Produktů nebo, není-li takto sjednán, způsobem stanoveným v Přehledu poplatků za bankovní služby. Pro výpočet úrokové sazby bude použita ING Prague Credit Base Rate, která je Bankou používána jako referenční úroková sazba pro výpočet úroku na Bankovním účtu. (ii) Protože úroková sazba se stanoví s použitím ING Prague Credit Base Rate, je Banka oprávněna úrokovou sazbu bez předchozího oznámení Zákazníkovi změnit s okamžitou účinností. Všeobecné obchodní podmínky Leden /9

5 (iii) (iv) (v) Pokud Banka změní úrokovou sazbu, tuto změnu zpřístupní Zákazníkovi dle svého uvážení na svých internetových stránkách a/nebo prostřednictvím výpisu z účtu a/nebo prostřednictvím internetového bankovnictví. Pokud úroková sazba bude změněna ve prospěch Zákazníka, může se Banka rozhodnout, že takovou změněnou úrokovou sazbu Zákazníkovi výše uvedeným způsobem neoznámí. Vypořádaní úroků připisovaných Bankou na účet Zákazníka a/nebo poplatků, odměn, provizí a úroků splatných Zákazníkem bude činěno zpětně, čtvrtletně nebo v jiných termínech dohodnutých mezi Bankou a Zákazníkem. Banka vyplatí příslušný úrok po odečtení srážkové daně. 7.5 Přečerpání účtu (i) Nebude-li písemně sjednáno jinak, pokud zůstatek na Bankovním účtu Zákazníka po uskutečnění transakce bude záporný, takový záporný zůstatek bude považován za neoprávněné přečerpání účtu a Zákazník bude povinen okamžitě převést na tento účet částku odpovídající přečerpané částce. Banka je oprávněna odmítnout provést platební transakci či odmítnout umožnit výběr hotovosti, pokud by tato transakce nebo výběr měly za následek překročení limitu pro přečerpání. (ii) V případě neoprávněného přečerpání je Zákazník povinen Bance uhradit na účet, který byl přečerpán, též úrok z prodlení, dle článku 12.6, ze záporného zůstatku za dobu jeho existence. (iii) Veškeré právní a ostatní výlohy spojené s vymáháním neoprávněného přečerpání uhradí Zákazník. 8. Směnky 8.1 Směnky (i) Vzájemný vztah mezi Bankou a Zákazníkem vyplývající z transakcí se směnkami se řídí především ustanoveními zákona o směnkách a šecích, občanského zákoníku, Jednotnými pravidly inkasování vydanými Mezinárodní obchodní komorou v Paříži, těmito Všeobecnými podmínkami a konkrétními ujednáními týkajícími se příslušného Produktu, transakce či obchodního vztahu. (ii) Zákazník je odpovědný za formální správnost vystavené a předložené směnky, pravost a závaznost podpisů na směnce a za to, že směnka byla nabyta zákonným způsobem. (iii) Pokud Banka Zákazníkovi proplatí hodnotu směnky, bude oprávněna tuto částku odečíst z účtu Zákazníka, pokud (i) směnka nebude proplacena při předložení, nebo (ii) pokud směnka je splatná v zahraničí a (A) právo na předložení směnky a převzetí platby je omezeno ze zákona nebo na základě příslušných předpisů, (B) Banka nebude schopna předložit směnku v termínu splatnosti v důsledku závažných událostí ovlivňujících situaci Banky, nebo (C) v zemi, kde je směnka splatná, bude vyhlášeno moratorium nebo podobné opatření. (iv) Banka je oprávněna odečíst hodnotu směnky z účtu Zákazníka před termínem splatnosti, pokud Bance nebudou předloženy odpovídající informace ohledně strany povinné uhradit směnku, aby byla Banka schopna vyhodnotit důvěryhodnost takové strany, nebo pokud taková strana odepře placení jiné směnky či jiných závazků, případně pokud dojde k zásadní negativní změně finanční situace takové strany. (v) (vi) Bude-li směnka účtována zpět Bance, bude mít Banka právo uplatnit nároky vůči Zákazníkovi na základě takové směnky tak dlouho, jak bude nutné za účelem uspokojení nároku Banky ve vztahu k dané směnce. Pokud o to Banka požádá, Zákazník na Banku převede (i) nárok, který slouží jako základ pro nabytí vlastnictví směnky a (ii) všechna práva vyplývající z původní transakce, na základě níž byla směnka původně vystavena, včetně veškerých záruk vyplývajících z této transakce nebo vzniklých v souvislosti s touto transakcí. (vii) Banka uhradí splatnou hodnotu směnky, pouze pokud Zákazník Bance poskytne odpovídající podrobné písemné pokyny týkající se dané záležitosti a včas zajistí finanční prostředky nezbytné pro včasné uhrazení směnky. (viii) Banka musí finanční prostředky nutné k uhrazení směnky, kterou má Banka přijmout na účet Zákazníka, obdržet nejpozději v pracovní den předcházející dnu splatnosti příslušné směnky. 9. Akreditivy 9.1 Transakce s akreditivy uskutečněné Bankou se řídí mezinárodními bankovními zvyklostmi, zejména Jednotnými pravidly pro inkasa a Jednotnými zvyklostmi a pravidly pro dokumentární akreditivy vydanými Mezinárodní obchodní komorou, v platném znění (dále jen Mezinárodní zvyklosti ). V případě rozporu mezi Mezinárodními zvyklostmi a těmito Všeobecnými podmínkami platí pro jednotlivé transakce ustanovení Mezinárodních zvyklostí. 9.2 Banka není povinna proplatit předložený akreditiv, pokud předložené dokumenty neodpovídají podmínkám stanoveným v akreditivu, nepožádá-li Zákazník v písemné formě, aby Banka přijala tento dokument k inkasu, a nezaváže-li se zajistit Banku proti veškerým škodám či ztrátám z toho vyplývajícím. 9.3 Pokud zahraniční korespondenční banka, která poskytla platbu na základě akreditivu vystaveného Bankou Zákazníkovi, otevře Bance kreditní účet nebo potvrdí platbu a v souvislosti s tím vznese vůči Bance nárok, bude Banka oprávněna vznést vůči Zákazníkovi nárok na úhradu částky požadované touto zahraniční bankou a Zákazník bude povinen tuto částku Bance bezodkladně uhradit. 10. Bankovní záruky 10.1 Bankovní záruka vystavená třetí straně ve prospěch či na žádost Zákazníka představuje nezávislý dluh, který musí být Bankou uspokojen v souladu s podmínkami této záruky a bez ohledu na právní vztah mezi Zákazníkem a třetí stranou Banka přijme žádost o poskytnutí záruky, pouze pokud bude obsahovat jednoznačná ustanovení o podmínkách a rozsahu dluhů, které má Banka zaručit. Banka poskytne neodvolatelné záruky pouze na základě stanovení konkrétních podmínek, včetně trvání a rozsahu dluhu, za který má Banka zaručit Vystaví-li Banka záruku a poskytne-li na základě této záruky platbu, bude Zákazník povinen neprodleně uhradit Bance veškeré částky zaplacené Bankou ve vztahu k této záruce, Všeobecné obchodní podmínky Leden /9

6 společně se všemi výdaji vzniklými Bance v této souvislosti. Zákazníkova povinnost poskytnout Bance úhradu vznikne a stane se splatnou okamžikem, kdy Banka uskuteční příslušnou platbu. 11. Zajištění 11.1 Banka je oprávněna kdykoli dle vlastního uvážení požádat Zákazníka o poskytnutí jistoty či navýšení výše či hodnoty existující jistoty pro zajištění nároků Banky vůči Zákazníkovi, i v případě, kdy se Zákazníkovy dluhy vedoucí ke vzniku těchto nároků doposud nestaly splatnými nebo pokud podléhají lhůtám, které doposud neuplynuly, či podmínkám, které doposud nebyly splněny. Zákazník v takovém případě bude povinen požadovanou jistotu bezodkladně poskytnout nebo navýšit Veškerý hmotný a nehmotný majetek zastavený ve prospěch Banky bude sloužit jako jistota pro veškeré nároky Banky vůči Zákazníkovi vzniklé z úvěru, záruky, diskontování či přijetí směnek či dluhopisů, akreditivů či jiných dluhů vzniklých ve prospěch Banky nebo na ni převedených, nebude-li Smluvními stranami výhradně sjednáno, že příslušná jistota slouží pro konkrétní jiný účel Zákazník je povinen ve vztahu k veškerým jistotám uskutečnit veškeré kroky potřebné k ochraně svých práv a uplatnění nároků Banky. Zákazník je povinen neprodleně Banku informovat o zásadních věcných a právních změnách jistoty, které mají vliv na její hodnotu či právní postavení Banka může uvolnit jakoukoli jistotu, která dle jejího názoru není potřebná k zajištění nároků. Zákazník je povinen takové uvolnění přijmout Za účelem dosažení včasného uspokojení nároků Banky vůči Zákazníkovi je Banka oprávněna požadovat uspokojení svých nároků z jakékoli konkrétní jistoty poskytnuté Zákazníkem, i pokud Banka má k dispozici i jiné jistoty. Banka není povinna provést žádné kroky za účelem vymáhání dluhů třetích stran vůči Zákazníkovi, které tvoří jistotu či zajištění nároků Banky. Na žádost Banky je Zákazník povinen na svoje náklady zajistit, aby byla ve prospěch Banky uskutečněna platba dluhů třetích stran vůči Zákazníkovi tvořících jistotu či zajištění dluhů Zákazníka vůči Bance odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 12. Úhrada pohledávek Banky a započtení 12.1 Banka je oprávněna k úhradě jakýchkoli svých splatných pohledávek za Zákazníkem bez dalšího odepsat příslušné částky z jakéhokoli účtu, který pro Zákazníka vede. Kromě toho je Banka oprávněna zablokovat platby, které by jinak Banka provedla na základě platebního příkazu Zákazníka, do výše pohledávek Banky za Zákazníkem, a to i v případě, že by nebyly doposud splatné, avšak Banka by dospěla k názoru, že jejich úhrada je nejistá Nestačí-li disponibilní zůstatek peněžních prostředků na účtech Zákazníka na úhradu všech splatných nároků, stanoví pořadí úhrady Banka, a to bez ohledu na datum splatnosti plateb či případné platební příkazy Zákazníka do výše pohledávek Banky, i kdyby případné dluhy Zákazníka nevyplývaly ze stejného právního vztahu. V takovém případě Banka neodpovídá za škody vzniklé Zákazníkovi v důsledku neprovedení úhrad Bankou. Pokud disponibilní peněžní prostředky nepostačují k úhradě pohledávek Banky za Zákazníkem v plné výši, může Banka rozdíl mezi výší disponibilních peněžních prostředků a výší pohledávek zúčtovat na běžný účet Zákazníka s tím, že Zákazník je povinen tento debetní zůstatek, tj. částku nekrytou vkladem na účtu, okamžitě uhradit podle článku 7.5. těchto Všeobecných podmínek. Stejný postup se použije, i v případě ukončení smluvního vztahu mezi Bankou a Zákazníkem Banka je oprávněna zrušit jakékoli připsání či převedení prostředků na Bankovní účet Zákazníka (uskutečněné jakýmkoli způsobem), pokud k němu dojde omylem nebo pokud se následně prokáže, že k němu došlo na základě uvedení v omyl Banka je oprávněna započíst jakékoli své splatné peněžité pohledávky za Zákazníkem proti jakýmkoli pohledávkám Zákazníka za Bankou bez ohledu na jejich měnu, splatnost nebo právní vztah, z něhož vyplývají Zákazník není oprávněn provést žádný zápočet aktivního zůstatku vůči žádné částce, kterou Zákazník dluží Bance v souvislosti s jakýmkoli úvěrem Pokud Zákazník nesplní svůj peněžitý dluh vůči Bance řádně a včas, je povinen platit Bance úrok z prodlení ve výši sazby úroku z prodlení aktuálně uvedené na internetových stránkách Banky Úrok je splatný denně po celou dobu prodlení, a to jak z dlužné jistiny tak z dlužných úroků. 13. Přístup k informacím 13.1 Zákazník je povinen Bance poskytnout veškeré údaje a informace, které Banka považuje za nezbytné v souvislosti se zajištěním dostupnosti úvěrových linek ze strany Banky. Kromě jiného je Zákazník povinen předkládat Bance roční a pololetní účetní výkazy a umožnit Bance provést kontrolu svého účetnictví a obchodních záznamů. Banka může kdykoli požádat Zákazníka a Zákazník je v tom případě povinen poskytnout veškeré informace, které Banka považuje za nutné pro ověření toho, (i) zda Zákazník je schopen splnit své dluhy vůči Bance, (ii) zda je jistota zajišťující Zákazníkovy dluhy vůči Bance dostatečná nebo (iii) zda Zákazník použil nebo používá prostředky z úvěru či jiné poskytnuté finanční prostředky pro účely uvedené v příslušné Smlouvě o uskutečnění transakce. 14. Odpovědnost 14.1 Banka odpovídá vůči Zákazníkovi pouze za škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Všeobecné obchodní podmínky Leden /9

7 14.2 Banka nenese odpovědnost za žádnou újmu vzniklou v důsledku překážky charakteru uznaného zákonem, a to zejména (nikoliv však výlučně) v důsledku: a) jednání tuzemských nebo zahraničních úřadů či soudů, b) odmítnutí nebo opožděného udělení nezbytných povolení ze strany úřadů, c) působení vyšší moci, povstání, revoluce, občanských nepokojů, války nebo přírodní katastrofy, d) jiných událostí, které Banka nemá pod kontrolou (např. poruchy trhu, stávky, pracovní výluky), e) nefungování telekomunikačních služeb poskytovaných Bance třetími osobami, f) nekvalitního poskytnutí poštovních služeb, g) nekvalitního, poruchového nebo nezabezpečeného spojení prostřednictvím telekomunikační sítě užívané Zákazníkem, h) nekvalitního, poruchového nebo nezabezpečeného spojení prostřednictvím internetu, i) události pod kontrolou Zákazníka, jednání nebo opomenutí Zákazníka Pokud jde o doručování dokumentů, pokud je Banka povinna vyhotovit či převést dokumenty na základě pokynů Zákazníka, Banka ověří, zda tyto dokumenty souhlasí s pokyny Zákazníka. Banka však nenese odpovědnost za pravost těchto dokumentů, přesný překlad těchto dokumentů ani za druh, množství a kvalitu zboží uvedeného v těchto dokumentech Pokud jde o předkládání dokumentů a úhrady za zboží, je Banka oprávněna předkládat dokumenty a/nebo uskutečnit platby osobám, o kterých se Banka na základě kontroly příslušných dokumentů či pokynů dle svého uvážení domnívá, že na to mají nárok. Banka však nenese odpovědnost za žádné ztráty vyplývající z jakýchkoli chyb či omylů v souvislosti s takovým předložením či takovou platbou, pokud Banka vyvinula přiměřené úsilí a postupovala způsobem, který lze očekávat od Banky v souvislosti s těmito záležitostmi. Banka prozkoumá vhodnost dokladů v cizím jazyce předložených za účelem prokázání totožnosti osoby či jejího oprávnění, s přiměřenou péčí a úsilím, které lze očekávat od Banky, avšak Banka nenese v této souvislosti odpovědnost za žádné škody, ledaže by je způsobila úmyslně nebo hrubou nedbalostí Ve vztahu ke směnkám Banka není povinna zjišťovat (a nenese v této souvislosti odpovědnost za žádné škody) právní platnost či vymahatelnost (nebo neplatnost a nevymahatelnost) podpisu směnečného dlužníka, včetně toho, zda se jedná o autentický podpis a zda je signatář řádně oprávněn jednat jménem směnečného dlužníka (jedná-li se o směnečného dlužníka, který je právnickou osobou) Banka vůči Zákazníkovi nese odpovědnost pouze za skutečnou škodu. Banka neponese odpovědnost za ušlý zisk ani nemajetkovou újmu Pokud Banka instruuje zmocněnce či jakéhokoliv jiného poskytovatele služeb v souvislosti s poskytováním platebních služeb a pokud tento zmocněnec jedná jménem Banky, Banka v souvislosti s činnostmi tohoto zmocněnce nebo poskytovatele služeb nese vůči Zákazníkovi takovou odpovědnost, jako kdyby tohoto zmocněnce či poskytovatele služeb neinstruovala Zákazník bere na vědomí, že sám nese výhradní odpovědnost za dodržení veškerých zákonů, nařízení či pravidel vztahujících se na používání Bankou poskytovaných platebních služeb Zákazníkem, mezi něž patří mimo jiné veškeré zákony, nařízení či pravidla v Zákazníkově či jakékoliv jiné jurisdikci, jež se týkají daní, měn a omezení kapitálových toků, a za splnění ohlašovacích či vykazovacích povinností, které platí v důsledku státní příslušnosti, trvalého bydliště, pobytu či daňového statutu Zákazníka. Zákazník současně bere na vědomí, že Banka nemá žádnou povinnost výše uvedené zajistit Pokud záznamy Banky neobsahují prokazatelnou chybu, představují důkaz o obchodních stycích Zákazníka s Bankou v souvislosti s platebními službami, jež Banka Zákazníkovi poskytuje, nebude-li prokázán opak. 15. Náklady a výdaje Není-li v těchto Všeobecných podmínkách stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, ponese Banka i Zákazník svoje vlastní náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s transakcemi mezi nimi a obecně jejich obchodními vztahy. Pokud však Zákazník nesplní své dohody s Bankou či své dluhy vůči Bance a pokud dle názoru Banky bude nezbytné uskutečnit kroky k tomu, aby byl Zákazník přinucen splnit příslušné dohody či dluhy nebo aby se vykonala práva Banky v této souvislosti (ať již formou soudního řízení, arbitráží či jinak) bude Banka oprávněna žádat od Zákazníka náhradu všech výdajů vzniklých Bance v souvislosti s těmito kroky (včetně nákladů a výdajů na právní zastoupení) a Zákazník bude povinen této výdaje Bance bezodkladně nahradit. 16. Odmítnutí poskytnout finanční prostředky; ukončení 16.1 Banka může odmítnout poskytnutí úvěru či jiných finančních prostředků Zákazníkovi bez ohledu na ustanovení příslušných dohod, pokud: a) dojde k závažné negativní změně v obchodní či finanční situaci Banky nebo Zákazníka, v důsledku níž Banka nebude moci nadále v rozumné míře předpokládat, že dojde k naplnění smlouvy o poskytnutí příslušného úvěru či finančních prostředků; nebo b) smlouva mezi Bankou a Zákazníkem týkající se příslušného úvěru nebo finančních prostředků může být ukončena v souladu s ustanoveními těchto Všeobecných podmínek v důsledku událostí či okolností vzniklých po podpisu smlouvy Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, budou Zákazník i Banka oprávněni kdykoli ukončit jednotlivé transakce či celý vztah mezi Zákazníkem a Bankou, výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou s udáním důvodu nebo bez udání důvodu. Takové ukončení smlouvy či obchodního vztahu mezi Zákazníkem a Bankou však v žádném případě nebude mít vliv na existenci ani výslovně dohodnuté datum splatnosti žádných dluhů existujících v době tohoto ukončení, není-li ohledně jejich splatnosti výslovně stanoveno jinak. Všeobecné obchodní podmínky Leden /9

8 16.3 Bez ohledu na jiná ujednání může Banka odstoupit od smlouvy se Zákazníkem s okamžitou účinností, pokud: a) Banka nebude schopna poskytnout takový úvěr či takové finanční prostředky pro účely stanovené smlouvou mezi Smluvními stranami; b) Zákazník použije výnosy z úvěru či finančních prostředků pro jiné účely než jak je stanoveno ve smlouvě mezi Smluvními stranami; c) Zákazník nesplní jakýkoli svůj dluh vůči Bance řádně a včas; d) na základě žádosti Banky Zákazník neposkytne jistotu či nezvýší výši nebo hodnotu existující jistoty; e) po podpisu smlouvy dojde k závažné negativní změně v obchodní či finanční situaci Zákazníka, v důsledku níž Banka nebude moci nadále v rozumné míře předpokládat, že dojde ke splacení úvěru a/nebo naplnění smlouvy; f) Zákazník se dopustí závažného porušení smlouvy s Bankou; g) Zákazník podvede Banku na základě nesprávných informací, nepravdivých údajů, neposkytnutí údajů, opomenutí či jinak, což bude mít vliv na rozhodnutí Banky o poskytnutí úvěru nebo finančních prostředků; h) finanční situace Zákazníka se výrazně zhorší, či jakékoli kroky Zákazníka budou mít dle názoru Banky negativní vliv na schopnost Zákazníka plnit své dluhy vůči Bance; i) Zákazník se dostane do úpadku nebo není schopen hradit své dluhy v termínech splatnosti; j) Zákazník znemožní kontrolu ze strany Banky či nesplní povinnost poskytnutí přístupu či informací Bance dle smlouvy mezi Smluvními stranami, či jak je určeno právními předpisy. Odstoupením smlouva zaniká s účinky do budoucna a veškeré dosud nesplatné pohledávky Smluvních stran se stávají okamžitě splatnými Po ukončení smlouvy mezi Bankou a Zákazníkem se zůstatek na účtu vedeném Bankou pro Zákazníka stane splatným. Zákazník je povinen zprostit Banku veškerých dluhů, k jejichž plnění se Banka zavázala na žádost Zákazníka nebo v jeho prospěch. Banka je oprávněna uhradit jakékoli dlužné částky vzniklé Zákazníkovi, především dlužné částky týkající se obchodování s cizími měnami, na základě předchozího oznámení či jinak. Nebude-li možné zprostit Banku veškerých dluhů, k jejichž plnění se Banka zavázala ve prospěch Zákazníka, poskytne Zákazník Bance záruku či jinou jistotu, v dostatečné výši pro krytí takových dluhů Po ukončení obchodního vztahu mezi Bankou a Zákazníkem bude Banka oprávněna převést zpět na Zákazníka dosud nesplacené diskontované směnky a Zákazník bude v takovém případě povinen Bance oproti zpětnému převodu směnky vrátit kupní cenu za tuto směnku. Do té doby bude Banka oprávněna uplatňovat všechny svoje nároky ze směnek a šeků vůči povinným osobám a celková částka těchto směnek a šeků a případné další nároky budou splatné Bance, protože tyto částky budou nutné pro krytí nároků Banky Tyto Všeobecné podmínky zůstávají v účinnosti po okamžiku ukončení Smlouvy o uskutečnění transakce a/nebo obchodního vztahu mezi Bankou a Zákazníkem, až do data konečného vypořádání všech Bankovních účtů a případných sporů mezi Bankou a Zákazníkem. 17. Místo uskutečnění platby či plnění závazků Místem uskutečnění platby či plnění dluhů vzniklých v průběhu obchodní transakce mezi Bankou a Zákazníkem bude výhradně přepážka Banky v České republice. 18. Postoupení 18.1 Banka je oprávněna postoupit jakoukoli pohledávku za Zákazníkem i smlouvu se Zákazníkem třetí osobě. Zákazník bude při postoupení smlouvy oprávněn odmítnout osvobození Banky od jejích povinností, pouze pokud třetí osoba (postupník) by vůči němu měla z postoupené smlouvy peněžitý dluh a zároveň by k okamžiku postoupení byla její schopnost tento dluh splnit menší než schopnost Banky Zákazník není bez výslovného souhlasu Banky oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Bankou ani smlouvu s Bankou. 19. Promlčení Práva Banky ze smluvního vztahu se Zákazníkem nebo s tímto smluvním vztahem související se promlčí po uplynutí 15 let ode dne, kdy Banka mohla příslušné právo uplatnit poprvé. 20. Soudní pravomoc k řešení sporů; rozhodné právo 20.1 Pokud Smlouva o uskutečnění transakce neurčí jinak, smluvní vztah mezi Bankou a Zákazníkem a veškeré mimosmluvní závazky s ním související se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 21/1992 Sb., Zákon o bankách, v platném znění, a zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění. Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se od jeho nabytí účinnosti řídí i práva a povinnosti z veškerých smluvních vztahů mezi bankou a zákazníkem, které se do té doby řídily dosavadními právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zákonem ř. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Některé Produkty, transakce či obchodní vztahy mezi Bankou a Zákazníkem mohou dále podléhat ustanovením mezinárodních smluv nebo právu Evropské unie a 1800 občanského zákoníku se neuplatní Všechny spory vyplývající z platebních služeb mezi Bankou a Zákazníkem lze předložit k rozhodnutí finančnímu arbitrovi podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění S výjimkou mimosoudního řešení a/nebo odškodnění se Zákazník tímto neodvolatelně podřizuje výhradní soudní pravomoci příslušných soudů v České republice ve vztahu k veškerým sporům, žalobám nebo řízením vyplývajícím z těchto Všeobecných podmínek nebo v souvislosti s nimi. Pokud zákon nestanoví jinak, je místně příslušným obecný soud Banky. Všeobecné obchodní podmínky Leden /9

9 21. Reklamace Zákazníků 21.1 Vznikne-li Zákazníkovi ve vztahu k obchodním vztahům s Bankou důvod k reklamaci, tato reklamace musí být předložena nejprve Bance Reklamace Zákazníků mohou být Bance předkládány v písemné formě, ústně, telefonicky, faxem či em. V případě reklamací předložených ústně či telefonicky Banka vyhotoví interní záznam o reklamaci. Není-li možno zpracovat reklamaci do 10 (deseti) pracovních dnů, je Banka povinna informovat Zákazníka o předpokládaném termínu vyřízení, do 3 (tří) pracovních dnů od doručení reklamace. 22. Pojištění vkladů Zákazníků Od 1. května 2004 se Banka, jednající jako organizační složka (nizozemské) banky, stala součástí nizozemského systému ochrany vkladů a investic, který se řídí nizozemským zákonem o finančním dohledu a který zahrnuje systém ručení za vklady a systém odškodnění investorů. Vklady Zákazníků jsou chráněny v souladu s podmínkami a v rozsahu tohoto systému. Každý majitel účtu má nárok na odškodnění ve výši nesplaceného účetního zůstatku. 23. Změny Všeobecných podmínek Banka je oprávněna provést změnu těchto Všeobecných podmínek nebo Přehledu poplatků za bankovní služby nebo je doplnit. Všechny tyto změny či doplnění Banka oznámí Zákazníkovi dohodnutým způsobem komunikace pro příslušný smluvní vztah nejpozději 30 dnů před navrhovaným datem účinnosti těchto změn či úprav, pokud zákon nestanoví delší lhůtu, s uvedením příslušného data účinnosti těchto změn či úprav. Pokud Zákazník s navrhovanými změnami či doplněním nebude souhlasit, je oprávněn z tohoto důvodu před nabytím účinnosti těchto změn či doplnění ukončit příslušný smluvní vztah s Bankou písemnou výpovědí s okamžitou účinností. Pokud Zákazník před nabytím účinnosti změn či doplnění takto příslušný smluvní vztah nevypoví, budou se změny či doplnění těchto Všeobecných podmínek nebo Přehledu poplatků za bankovní služby považovat za Zákazníkem odsouhlasené a stanou se nedílnou součástí příslušného smluvního vztahu mezi Bankou a Zákazníkem dnem, k němuž nabydou účinnosti. Všeobecné obchodní podmínky Leden /9

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. ČÁST PRVNÍ I. Společná ustanovení ČÁST TŘETÍ IV. TERMÍNOVANÉ VKLADY 1. PŮSOBNOST A PLATNOST VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 2 2. OBCHODNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO RETAILOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY (dále jen VOP nebo Podmínky )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO RETAILOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY (dále jen VOP nebo Podmínky ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO RETAILOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY (dále jen VOP nebo Podmínky ) Tyto VOP upravují právní vztahy mezi Bankou a Klientem při poskytování Bankovního produktu. 1 Výklad pojmů a použitých

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby podnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot

Více

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách Na začátek Vám poskytneme několik tipů a doporučení k orientaci v našich službách a dokumentaci: 1. Na našem portále www.burzauveru.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

standardní klient, ostatní 1

standardní klient, ostatní 1 ČSOB INVESTIČNÍ ÚČET KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350 pobočka: jejímž jménem jedná/jednají: (dále jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více