Všeobecné obchodní podmínky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky ING Bank N.V., pobočka Praha 1. Úvod 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) ING Bank N. V., pobočka Praha, (dále jen Banka ) upravují všechny bankovní služby, transakce a obchodní vztahy mezi Bankou a jejím zákazníkem (dále jen Zákazník a společně s Bankou Smluvní strany ). Tyto Všeobecné podmínky jsou vyhotoveny v české a anglické jazykové verzi. Anglická jazyková verze byla vyhotovena pouze pro potřeby Zákazníka. V případě jakéhokoli rozporu mezi jazykovými verzemi bude platit verze česká. 1.2 Pro konkrétní typy produktů, transakcí a obchodních vztahů může Banka dále vydávat specifické obchodní podmínky (dále jen Specifické podmínky ). 1.3 Ve vztahu ke konkrétním produktům, transakcím či obchodním vztahům budou Smluvní strany uzavírat dílčí smlouvy (dále jen Smlouva o uskutečnění transakce ), které budou společně s těmito Všeobecnými podmínkami a příslušnými Specifickými podmínkami upravovat podmínky konkrétních produktů, transakcí či obchodních vztahů mezi Smluvními stranami. V případě rozporu platí ustanovení dokumentů v pořadí Smlouva o uskutečnění transakce, Specifické podmínky a tyto Všeobecné podmínky. 1.4 Banka není povinna uzavírat se Zákazníkem smluvní vztahy ve věci poskytování bankovních služeb, produktů, transakcí či obchodních vztahů, a je oprávněna podmiňovat poskytování takových bankovních služeb, produktů, transakcí či obchodních vztahů předložením příslušných dokumentů či informací. 2. Informace o právním postavení Banky 2.1 Informace o právním postavení ING Bank N. V., pobočka Praha Společnost ING Bank N. V. se sídlem na adrese Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemsko, akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem , která v Nizozemsku podléhá dohledu a regulaci Holandské národní banky se sídlem Westeinde 1, 1017 ZN, Amsterdam, v rámci udělené licence číslo , a Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten) se sídlem Vijzelgracht 50, 1017 HS, Amsterdam, poskytuje služby na území České republiky prostřednictvím své pobočky v Praze se sídlem Plzeňská 345/5, Praha 5, Česká republika, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 7930, datum zápisu: 30. března Oprávnění k poskytování služeb Od okamžiku přistoupení České republiky k Evropské unii (1. května 2004) společnost ING Bank N. V., pobočka Praha, provozuje svoji činnost v České republice na základě bankovní licence udělené společnosti ING Bank N. V., Nizozemsko, a tzv. jednotné evropské bankovní licence. V tomto smyslu společnost ING Bank N. V., pobočka Praha, na základě oprávnění poskytuje v České republice následující finanční služby: 1. Přijímání vkladů a jiných splatných peněžních prostředků 2. Poskytování půjček 3. Finanční leasing 4. Platební služby 5. Vydávání a správa platebních prostředků (např. kreditních karet, cestovních šeků, bankovních směnek) 6. Záruky a přísliby 7. Obchodování na vlastní účet nebo na účet Zákazníků v následujících oblastech: a) nástroje peněžního trhu (šeky, směnky, vkladové certifikáty atd.) b) cizí měny c) termínované finanční obchody a opce Dále je společnost ING Banka N. V., pobočka Praha, oprávněna jednat v České republice jako uschovatel, na základě licence udělené Českou národní bankou dne 17. prosince 1992, pod č. V 60/ Státní dohled Od okamžiku přistoupení České republiky k Evropské unii (1. května 2004), je činnost společnosti ING Bank N. V., pobočka Praha, dozorována především ze strany Nizozemské centrální banky (De Nederlansche Bank N. V., a České národní banky (www.cnb.cz). 3. Bankovní tajemství a bankovní informace 3.1 Bankovní tajemství Banka je povinna zacházet se všemi informacemi o Zákazníkovi a informacemi poskytnutými Zákazníkem jako s přísně důvěrnými, v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, především zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o bankách ). Banka a její zaměstnanci nesmějí žádné informace týkající se Zákazníka sdělovat třetím stranám (kromě zákonných zástupců Banky, kteří jsou rovněž povinni zacházet s těmito informacemi jako s důvěrnými) bez výslovného písemného souhlasu Zákazníka, nebude-li to vyžadovat soud či nebude-li to jinak vyplývat z ustanovení příslušných zákonů České republiky ( 38, odst. 3, 4, 6 a násl. Zákona o bankách). Pro potřeby bankovních produktů, transakcí či obchodních vztahů je Banka oprávněna shromažďovat a zpracovávat údaje týkající se Zákazníka - fyzické osoby či osobní údaje o členech statutárních orgánů společnosti - právnické osoby a dalších osob oprávněných jednat jménem Zákazníka, kromě citlivých údajů o fyzických osobách, které jsou nutné pro uzavření smluvního vztahu o bankovních produktech, transakcích či obchodních vztazích, aniž by Banka při tom byla vystavena nepatřičným právním či jiným rizikům. Údaje musí odpovídat právním či jiným rizikům spojeným s danými bankovními produkty, transakcemi či obchodními vztahy a musí být relevantní pro hodnocení takových rizik. Údaje shromážděné a zpracované tímto způsobem podléhají těmto ustanovením o bankovním tajemství.

2 3.2 Bankovní údaje Banka je oprávněna poskytovat třetím stranám, pokud tak stanoví příslušný právní předpis, na základě písemné žádosti údaje o bankovních údajích Zákazníka, jeho údajích zapsaných v obchodním rejstříku a dalších veřejných rejstřících, obecné údaje o finanční situaci Zákazníků (podnikatelů - právnických osob i fyzických osob), jejich bonitě, úvěruschopnosti atd., a to bez předchozího souhlasu Zákazníka. Bez předchozího písemného souhlasu neposkytne Banka třetím stranám výše uvedené informace o Zákaznících - nepodnikatelích. 3.3 Požadavky na poskytnutí bankovních informací Banka poskytne výše uvedené bankovní údaje třetím stranám pouze v případě, že tato třetí strana důvěryhodně prokáže svůj oprávněný zájem na získání požadovaných informací, a jen za předpokladu, že tím nebudou poškozena práva Zákazníka. Zákazník souhlasí s tím, že jeho údaje (jméno, adresa, číslo účtu, částka a účel platby) sdělované v rámci finanční transakce mohou být poskytnuty regulačním orgánům v České republice a v zahraničí, na základě jejich žádosti, především v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz a financování terorismu. 3.4 Příjemci bankovních údajů Banka smí poskytovat bankovní údaje výhradně svým Zákazníkům a dalším bankám či jejich pobočkám za účelem splnění potřeb Zákazníků. 4. Zpracování údajů o Zákaznících 4.1 Důvěrné informace 1. Banka v souvislosti se svojí činností shromažďuje a zpracovává informace o svých Zákaznících, především důvěrné informace, tzn. všechny informace o Zákazníkovi a osobách oprávněných jednat jménem Zákazníka na základě smluvních ujednání mezi Bankou a Zákazníkem a všechny ostatní informace, které Banka obdrží od Zákazníků v průběhu jejich smluvního vztahu, včetně informací podléhajících bankovnímu tajemství v souladu se Zákonem o bankách a právní ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů ). 2. Banka je povinna nakládat se všemi důvěrnými informacemi o Zákazníkovi v souladu s platným právním řádem České republiky, především Zákonem o bankách a Zákonem o ochraně osobních údajů. 3. Zákazník souhlasí s tím, že Banka, pro potřeby poskytování bankovních služeb, jejich zajištění a realizace a pro potřeby poskytování dalších bankovních produktů Banky a produktů ostatních právnických osob patřících do skupiny ING Group, tzn. včetně ING Groep N. V., se sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Nizozemsko, akciová společnost zapsaná v Obchodní a průmyslové komoře pro Amsterdam, spisová značka (dále jen ING Group ) a dalších právnických osob, v nichž má ING Group přímý či nepřímý vliv a/nebo v nichž ING Group vlastní přímo či nepřímo podíl přesahující 10 % základního kapitálu (nebo má podobná vlastnická práva zahrnující vklad ING Group vyšší než 10 %) (dále jen Ovládané osoby ), během trvání smluvního vztahu mezi Bankou a Zákazníkem bude shromažďovat,, zpracovávat a uchovávat všechny důvěrné informace, na které se vztahuje bankovní tajemství dle Zákona o bankách. Zákazník dále souhlasí s tím, že Banka může oprávnit či pověřit třetí strany se sídlem v České republice, Evropské unii či ve třetích státech dle svého výběru ke zpracování důvěrných informací o Zákazníkovi, přičemž takové třetí strany jsou povinny splnit všechny zákonné požadavky. Zákazník rovněž souhlasí s tím, že Banka smí poskytnout důvěrné informace o Zákazníkovi těmto třetím stranám, osobám, které Banka využívá pro poskytování bankovních produktů a služeb Zákazníkům, právnickým osobám (Ovládaným osobám) patřícím do ING Group a svým právním, daňovým a jiným poradcům, přičemž musí být zachován důvěrný charakter těchto informací. 4. Banka je povinna zachovat mlčenlivost o všech důvěrných informací, ke kterým Banka získá přístup, během smluvního vztahu mezi Bankou a Zákazníkem i po jeho ukončení. 5. Zákazník souhlasí s tím, že Banka je oprávněna ověřit si důvěrné informace o Zákazníkovi především u soudů, orgánů státní správy, ostatních bank, s nimiž má Zákazník smluvní vztahy, nebo u zaměstnavatele Zákazníka, za předpokladu, že zůstane zachována důvěrná povaha všech těchto informací. 6. Zákazník souhlasí s tím, že ustanovení článků 3. a 4. těchto Všeobecných podmínek nahradí veškerá ustanovení o ochraně bankovního tajemství a ochraně osobních údajů sjednaná mezi Bankou a Zákazníkem v rámci všech Smluv o uskutečnění transakce uzavřených po , s výjimkou smluv o vedení ING Konta a podílových investičních fondech. 5. Forma právního jednání, oznámení a doručování 5.1 Zákazník je povinen neprodleně informovat Banku o všech změnách, skutečnostech, nedostatcích či chybách podstatných pro vztah mezi Bankou a Zákazníkem. 5.2 Zákazník poskytne Bance údaje o své adrese a telefonním a faxovém čísle, na něž lze zasílat oznámení. Zákazník je povinen bez prodlení informovat Banku o veškerých změnách těchto údajů. 5.3 Zákazník je povinen neprodleně informovat Banku o veškerých podstatných změnách týkajících se údajů poskytnutých Zákazníkem Bance a předložit doklady a informace dokládající tyto změny. Změny se stanou vůči Bance účinnými a závaznými v pracovní den následující po dni předložení kopií dokumentů dokládajících tyto změny, nebude-li mezi Bankou a Zákazníkem dohodnuto jinak. Změny týkající se údajů o Zákazníkovi nebudou považovány za změny příslušných smluv týkajících se daných produktů, transakcí, obchodních vztahů nebo těchto Všeobecných podmínek. Banka není odpovědná za pravost, platnost, právní účinnost a/nebo překlad jakýchkoli výše uvedených údajů a/nebo dokumentů. 5.4 Pokud v těchto Všeobecných podmínkách není stanoveno jinak nebo pokud Banka Zákazníkovi neoznámí jinak, je pro jakékoli právní jednání mezi Bankou a Zákazníkem, zejména pro vznik, změnu a zánik smluvního vztahu, stanovena povinná písemná forma. Banka může Zákazníkovi oznámit zejména, že Všeobecné obchodní podmínky Leden /9

3 se připouští právní jednání faxem nebo prostřednictvím elektronické komunikace. 5.5 Veškerá oznámení zasílaná Bankou Zákazníkovi poštou budou považována za přijatá Zákazníkem v běžné době, kterou pošta potřebuje pro doručení písemné zásilky, bude-li zásilka zaslána na poslední adresu, kterou Zákazník sdělil Bance (může se jednat i o adresu třetí strany oprávněné Zákazníkem k přebírání poštovních zásilek určených Zákazníkovi). Veškerá oznámení zasílaná Bankou Zákazníkovi faxem či elektronicky budou považována za přijatá Zákazníkem v den uskutečnění přenosu, bude-li oznámení zasláno na poslední elektronickou adresu či poslední číslo, které Zákazník sdělil Bance. 5.6 Zákazník je povinen Banku odškodnit za veškeré škody či ztráty, které Banka utrpí, přímo či nepřímo, v důsledku jednání na základě jakéhokoli oznámení či pokynu doručeného Bance Zákazníkem či jeho jménem (nebo domněle Zákazníkem či jeho jménem, pokud Zákazník podání takového oznámení či pokynu umožnil). Zákazník není oprávněn vznášet žádné nároky ani podávat žádné žaloby vůči Bance nebo jejím zaměstnancům v souvislosti s žádnou škodou či ztrátou, kterou Zákazník utrpí v důsledku jednání Banky na základě oznámení či pokynu, které Banka obdrží od Zákazníka či jeho jménem. 5.7 Neobdrží-li Zákazník očekávané oznámení Banky (především oznámení o zpracování platebního příkazu či avízo o přijetí finančních prostředků), je povinen o tom Banku neprodleně informovat. Pokud Zákazník Banku včas neinformuje, Banka nebude odpovědná za jakékoli ztráty vzniklé v souvislosti s tím. 5.8 Pokud se Zákazník s Bankou nedohodnou jinak, veškerá oznámení, informace, korespondence nebo komunikace v souvislosti s těmito Všeobecnými podmínkami nebo v souvislosti s určitým bankovním produktem, transakcí či smluvním vztahem budou v českém jazyce. 6. Ověření totožnosti, oprávnění, zastupování 6.1 Ověření totožnosti Zákazníka 1. Jako podmínku uzavření jakékoli Smlouvy o uskutečnění transakce mezi Zákazníkem a Bankou je Banka oprávněna požadovat, aby Zákazník prokázal svou totožnost tak, aby ji příslušný pracovník Banky mohl řádně ověřit v souladu právními předpisy o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu (dále jen Předpisy proti praní špinavých peněz ). Zákazník je povinen prokázat Bance svou totožnost také na základě Předpisů proti praní špinavých peněz. 2. Aby Banka splnila své povinnosti vyplývající z Předpisů proti praní špinavých peněz, je především oprávněna požadovat prokázání totožnosti ze strany příjemce bankovních služeb a produktů a plnit své oznamovací povinnosti, případně odložit splnění pokynů Zákazníka v případě jakýchkoli podezřelých transakcí. 6.2 Oprávnění 1. Zákazník je povinen předložit Bance písemný podpisový vzor osob oprávněných zastupovat Zákazníka při jednání s Bankou. Takové oprávnění může zahrnovat i oprávnění dané osoby předkládat Bance pokyny k uskutečnění bankovních transakcí jménem Zákazníka. 2. Zákazník může dát Bance pokyn, že oprávněné osoby musejí jménem Zákazníka podepisovat společně (pro potřeby těchto Všeobecných podmínek se společným jednáním rozumí jednání ve dvou). 3. Oprávnění týkající se podpisového práva zůstávají v účinnosti do okamžiku, kdy Banka obdrží písemné oznámení, v němž bude Zákazník informovat Banku o zrušení daného oprávnění. 4. Banka je povinna zkontrolovat všechny přijaté písemné pokyny od Zákazníka a určit, zda podpisy na nich odpovídají podpisovým vzorům, které má Banka k dispozici. Banka může odmítnout realizovat příkaz či splnit pokyn, pokud podpisy na příkazu či pokynu nebudou odpovídat podpisovému vzoru, který má Banka k dispozici. Banka však nenese odpovědnost za důsledky falešných či padělaných příkazů či transakcí. 6.3 Zastoupení 1. Zákazník je oprávněn jednat vůči Bance prostřednictvím svého oprávněného zástupce, na základě plné moci s notářsky ověřeným podpisem Zákazníka nebo jeho zákonného zástupce. Zmocněný zástupce Zákazníka je povinen řádně a včas předložit originál příslušné plné moci či její notářsky ověřenou kopii. Banka je oprávněna pořídit si kopii takové plné moci. 2. Zákazník se zavazuje bez prodlení Bance oznámit jakoukoli změnu, odvolání nebo jiný zánik zmocnění uděleného oprávněnému zástupci, zmocněnci nebo jinému zástupci Zákazníka, a to v souvislosti s jakýmkoli jednáním vůči Bance. Zákazník dále tímto bere na vědomí, že veřejně dostupné záznamy či změny údajů o zmocnění dle tohoto článku nebudou považovány za Bance oznámené. 6.4 Svěřenská správa Zákazník, který jedná jako svěřenský správce, sdělí tuto skutečnost Bance a předloží jí na její výzvu stejnopis statutu svěřenského fondu a případně další dokumenty týkající se svěřenského fondu požadované Bankou. 7. Účty 7.1 Smlouvy o vedení bankovních účtů a smlouvy o platebních službách 1. Všechny vztahy v souvislosti s bankovními účty vedenými Bankou pro potřeby platebního styku (dále jen Bankovní účty ) a produkty poskytovanými Bankou Zákazníkům pro potřeby platebního styku (dále jen Produkty ) se řídí Podmínkami pro platební služby ING, těmito Všeobecnými podmínkami, zákonem o platebním styku a případnými Specifickými podmínkami sjednanými mezi Bankou a Zákazníkem. 2. Banka všechny Bankovní účty vede na základě konkrétní smlouvy o vedení účtu uzavřené mezi Bankou a Zákazníkem. Všechny Produkty platebních služeb nabízené Bankou jsou Zákazníkovi poskytovány na základě konkrétní smlouvy o poskytování Produktů uzavřené mezi Bankou a Zákazníkem. 3. Každý Bankovní účet je označen obchodní firmou, sídlem a identifikačním číslem Zákazníka v případě právnické osoby, případně křestním jménem, příjmením, adresou a rodným číslem nebo datem narození Zákazníka v případě fyzické osoby. Kromě toho má každý účet svoje identifikační číslo. Všeobecné obchodní podmínky Leden /9

4 4. Oprávněnou či odpovědnou osobou v souvislosti s Bankovním účtem je výhradně Zákazník, i když zůstatek vedený na příslušném účtu je splatný třetí osobě. 5. Nebude-li sjednáno jinak, je k podpisu, změně či ukončení platnosti konkrétní smlouvy o vedení účtu oprávněn výhradně Zákazník. Má-li Zákazník zájem oprávnit třetí stranu k disponování či jinému nakládání s Bankovním účtem, musí být vystavena písemná plná moc s podrobným popisem podmínek a rozsahu oprávnění a notářsky ověřenými podpisy oprávněných osob jednajících jménem Zákazníka. Notářské ověření podpisu není vyžadováno v případě plné moci udělené osobně Zákazníkem v přítomnosti oprávněného zaměstnance Banky. 6. Nebude-li sjednáno jinak, Zákazník může smlouvu o vedení Bankovního účtu a/nebo smlouvu o poskytování Produktů ukončit písemnou výpovědí řádně doručenou Bance, s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 7. Před ukončením smlouvy s Bankou je Zákazník povinen uhradit veškeré částky dlužné Bance či třetím stranám, včetně např. všech neuhrazených poplatků, naběhlých úroků a debetních zůstatků, které se stanou splatnými okamžikem ukončení. 8. Ukončí-li Zákazník jakoukoli smlouvu o vedení Bankovního účtu nebo smlouvu o poskytování Produktů a nejedná-li se o výpověď podle článku 23 níže nebo obdobného ustanovení Specifických podmínek, je Banka oprávněna účtovat si poplatky za ukončení, jak je stanoveno v Přehledu poplatků za bankovní služby, viz ustanovení těchto Všeobecných podmínek níže. 9. Nebude-li sjednáno jinak, je Banka oprávněna ukončit smluvní vztah se Zákazníkem ve vztahu k Bankovnímu účtu nebo Produktům na základě písemné výpovědi s jednoměsíční výpovědní dobou nebo, pokud důvodem ukončení je podstatné porušení povinností Zákazníkem, s okamžitou účinností. Pokud však Banka ve výpovědi stanoví pozdější datum, bude smlouva ukončena k tomuto datu. 10. Zákazník tímto bere na vědomí, že poplatky týkající se Bankovních účtů či Produktů, které Banka naúčtovala a Zákazník uhradil před zrušením Bankovního účtu či ukončení dostupnosti příslušných Produktů, nebudou po zrušení Bankovního účtu či ukončení dostupnosti příslušných Produktů vráceny. 7.2 Výpisy z Bankovních účtů/produktů (i) Banka bude Zákazníkovi zasílat výpisy z Bankovních účtů s uvedením zůstatku a všech kreditních a debetních položek. Zákazník bude Banku písemně bezodkladně informovat o veškerých reklamacích či nesrovnalostech ve vztahu k určitému výpisu nebo pokud zjistí, že došlo k neoprávněné či nesprávné manipulaci s účtem. Nebude-li Zákazník Banku takto informovat, bude to považováno za vyjádření jeho souhlasu s výpisem. (ii) Periodicita zasílání výpisů bude vždy sjednána mezi Bankou a Zákazníkem ve smlouvě o vedení Bankovního účtu a/nebo smlouvě o poskytování Produktu. (iii) Zákazník může Banku požádat o vystavení výpisů častěji, než bylo sjednáno, přičemž Zákazník uhradí poplatek stanovený v Přehledu poplatků za bankovní služby. (iv) Banka může zastavit odesílání výpisů Zákazníkovi v papírové formě, pokud nebude možné nejméně třikrát po sobě ve sjednaných termínech doručit výpis na adresu uvedenou Zákazníkem. (v) Banka je oprávněna opravit chybný záznam na Bankovním účtu Zákazníka připsáním částek na vrub takového Bankovního účtu i v případě, že Banka zaslala Zákazníkovi výpis obsahující chybný záznam. Banka bude informovat Zákazníka o veškerých opravách uskutečněných ve vztahu k Zákazníkovu Bankovnímu účtu. 7.3 Poplatky, odměny, provize (i) Nebude-li sjednáno se Zákazníkem jinak, budou poplatky, odměny a provize za služby poskytované Bankou Zákazníkovi stanoveny v Přehledu poplatků za bankovní služby, jehož vyhotovení bude Zákazníkovi předloženo před uzavřením smlouvy o vedení Bankovního účtu nebo smlouvy o poskytování Produktu a který lze rovněž získat v prostorách Banky nebo na jejích internetových stránkách: (ii) Banka je oprávněna stanovené poplatky, odměny a provize upravit postupem stanoveným v článku 23 níže. (iii) Zákazník může požadovat další informace o těchto poplatcích, odměnách a provizích nebo si může vyžádat další vyhotovení Přehledu poplatků za bankovní služby, avšak tyto dodatečné služby mohou být poskytnuty za úplatu. (iv) Banka je oprávněna účtovat poplatek za dodatečné či četnější poskytování informací spojených s platebními službami svým Zákazníkům nebo za informace poskytnuté jiným způsobem, než je mezi Bankou a Zákazníkem sjednáno, a Zákazník je povinen takový poplatek bezodkladně Bance uhradit. Tyto poplatky jsou stanoveny v Přehledu poplatků za bankovní služby, nebude-li sjednáno jinak. (v) Banka Zákazníkovi na jeho žádost poskytne dodatečné kopie těchto Všeobecných podmínek a všech dalších podmínek platných pro platební služby poskytované Bankou, v tištěné podobě nebo na jiném trvanlivém nosiči. Nebude-li sjednáno jinak, bude za to účtován poplatek v souladu s Přehledem poplatků za bankovní služby a Zákazník bude povinen takový poplatek bezodkladně uhradit. (vi) Zákazník prostřednictvím těchto Všeobecných podmínek opravňuje Banku k tomu, aby na vrub jeho Bankovního účtu zúčtovala veškeré částky, poplatky, odměny, provize a úroky, a to v okamžiku jejich splatnosti. Veškeré neuhrazené poplatky, odměny a provize budou představovat splatnou pohledávku Banky za Zákazníkem. 7.4 Úrokové sazby (i) Nebude-li dále sjednáno jinak, bude kladný zůstatek na účtu Zákazníka úročen sazbou vypočtenou způsobem sjednaným mezi Bankou a Zákazníkem ve smlouvě o vedení Bankovního účtu nebo smlouvě o poskytování Produktů nebo, není-li takto sjednán, způsobem stanoveným v Přehledu poplatků za bankovní služby. Pro výpočet úrokové sazby bude použita ING Prague Credit Base Rate, která je Bankou používána jako referenční úroková sazba pro výpočet úroku na Bankovním účtu. (ii) Protože úroková sazba se stanoví s použitím ING Prague Credit Base Rate, je Banka oprávněna úrokovou sazbu bez předchozího oznámení Zákazníkovi změnit s okamžitou účinností. Všeobecné obchodní podmínky Leden /9

5 (iii) (iv) (v) Pokud Banka změní úrokovou sazbu, tuto změnu zpřístupní Zákazníkovi dle svého uvážení na svých internetových stránkách a/nebo prostřednictvím výpisu z účtu a/nebo prostřednictvím internetového bankovnictví. Pokud úroková sazba bude změněna ve prospěch Zákazníka, může se Banka rozhodnout, že takovou změněnou úrokovou sazbu Zákazníkovi výše uvedeným způsobem neoznámí. Vypořádaní úroků připisovaných Bankou na účet Zákazníka a/nebo poplatků, odměn, provizí a úroků splatných Zákazníkem bude činěno zpětně, čtvrtletně nebo v jiných termínech dohodnutých mezi Bankou a Zákazníkem. Banka vyplatí příslušný úrok po odečtení srážkové daně. 7.5 Přečerpání účtu (i) Nebude-li písemně sjednáno jinak, pokud zůstatek na Bankovním účtu Zákazníka po uskutečnění transakce bude záporný, takový záporný zůstatek bude považován za neoprávněné přečerpání účtu a Zákazník bude povinen okamžitě převést na tento účet částku odpovídající přečerpané částce. Banka je oprávněna odmítnout provést platební transakci či odmítnout umožnit výběr hotovosti, pokud by tato transakce nebo výběr měly za následek překročení limitu pro přečerpání. (ii) V případě neoprávněného přečerpání je Zákazník povinen Bance uhradit na účet, který byl přečerpán, též úrok z prodlení, dle článku 12.6, ze záporného zůstatku za dobu jeho existence. (iii) Veškeré právní a ostatní výlohy spojené s vymáháním neoprávněného přečerpání uhradí Zákazník. 8. Směnky 8.1 Směnky (i) Vzájemný vztah mezi Bankou a Zákazníkem vyplývající z transakcí se směnkami se řídí především ustanoveními zákona o směnkách a šecích, občanského zákoníku, Jednotnými pravidly inkasování vydanými Mezinárodní obchodní komorou v Paříži, těmito Všeobecnými podmínkami a konkrétními ujednáními týkajícími se příslušného Produktu, transakce či obchodního vztahu. (ii) Zákazník je odpovědný za formální správnost vystavené a předložené směnky, pravost a závaznost podpisů na směnce a za to, že směnka byla nabyta zákonným způsobem. (iii) Pokud Banka Zákazníkovi proplatí hodnotu směnky, bude oprávněna tuto částku odečíst z účtu Zákazníka, pokud (i) směnka nebude proplacena při předložení, nebo (ii) pokud směnka je splatná v zahraničí a (A) právo na předložení směnky a převzetí platby je omezeno ze zákona nebo na základě příslušných předpisů, (B) Banka nebude schopna předložit směnku v termínu splatnosti v důsledku závažných událostí ovlivňujících situaci Banky, nebo (C) v zemi, kde je směnka splatná, bude vyhlášeno moratorium nebo podobné opatření. (iv) Banka je oprávněna odečíst hodnotu směnky z účtu Zákazníka před termínem splatnosti, pokud Bance nebudou předloženy odpovídající informace ohledně strany povinné uhradit směnku, aby byla Banka schopna vyhodnotit důvěryhodnost takové strany, nebo pokud taková strana odepře placení jiné směnky či jiných závazků, případně pokud dojde k zásadní negativní změně finanční situace takové strany. (v) (vi) Bude-li směnka účtována zpět Bance, bude mít Banka právo uplatnit nároky vůči Zákazníkovi na základě takové směnky tak dlouho, jak bude nutné za účelem uspokojení nároku Banky ve vztahu k dané směnce. Pokud o to Banka požádá, Zákazník na Banku převede (i) nárok, který slouží jako základ pro nabytí vlastnictví směnky a (ii) všechna práva vyplývající z původní transakce, na základě níž byla směnka původně vystavena, včetně veškerých záruk vyplývajících z této transakce nebo vzniklých v souvislosti s touto transakcí. (vii) Banka uhradí splatnou hodnotu směnky, pouze pokud Zákazník Bance poskytne odpovídající podrobné písemné pokyny týkající se dané záležitosti a včas zajistí finanční prostředky nezbytné pro včasné uhrazení směnky. (viii) Banka musí finanční prostředky nutné k uhrazení směnky, kterou má Banka přijmout na účet Zákazníka, obdržet nejpozději v pracovní den předcházející dnu splatnosti příslušné směnky. 9. Akreditivy 9.1 Transakce s akreditivy uskutečněné Bankou se řídí mezinárodními bankovními zvyklostmi, zejména Jednotnými pravidly pro inkasa a Jednotnými zvyklostmi a pravidly pro dokumentární akreditivy vydanými Mezinárodní obchodní komorou, v platném znění (dále jen Mezinárodní zvyklosti ). V případě rozporu mezi Mezinárodními zvyklostmi a těmito Všeobecnými podmínkami platí pro jednotlivé transakce ustanovení Mezinárodních zvyklostí. 9.2 Banka není povinna proplatit předložený akreditiv, pokud předložené dokumenty neodpovídají podmínkám stanoveným v akreditivu, nepožádá-li Zákazník v písemné formě, aby Banka přijala tento dokument k inkasu, a nezaváže-li se zajistit Banku proti veškerým škodám či ztrátám z toho vyplývajícím. 9.3 Pokud zahraniční korespondenční banka, která poskytla platbu na základě akreditivu vystaveného Bankou Zákazníkovi, otevře Bance kreditní účet nebo potvrdí platbu a v souvislosti s tím vznese vůči Bance nárok, bude Banka oprávněna vznést vůči Zákazníkovi nárok na úhradu částky požadované touto zahraniční bankou a Zákazník bude povinen tuto částku Bance bezodkladně uhradit. 10. Bankovní záruky 10.1 Bankovní záruka vystavená třetí straně ve prospěch či na žádost Zákazníka představuje nezávislý dluh, který musí být Bankou uspokojen v souladu s podmínkami této záruky a bez ohledu na právní vztah mezi Zákazníkem a třetí stranou Banka přijme žádost o poskytnutí záruky, pouze pokud bude obsahovat jednoznačná ustanovení o podmínkách a rozsahu dluhů, které má Banka zaručit. Banka poskytne neodvolatelné záruky pouze na základě stanovení konkrétních podmínek, včetně trvání a rozsahu dluhu, za který má Banka zaručit Vystaví-li Banka záruku a poskytne-li na základě této záruky platbu, bude Zákazník povinen neprodleně uhradit Bance veškeré částky zaplacené Bankou ve vztahu k této záruce, Všeobecné obchodní podmínky Leden /9

6 společně se všemi výdaji vzniklými Bance v této souvislosti. Zákazníkova povinnost poskytnout Bance úhradu vznikne a stane se splatnou okamžikem, kdy Banka uskuteční příslušnou platbu. 11. Zajištění 11.1 Banka je oprávněna kdykoli dle vlastního uvážení požádat Zákazníka o poskytnutí jistoty či navýšení výše či hodnoty existující jistoty pro zajištění nároků Banky vůči Zákazníkovi, i v případě, kdy se Zákazníkovy dluhy vedoucí ke vzniku těchto nároků doposud nestaly splatnými nebo pokud podléhají lhůtám, které doposud neuplynuly, či podmínkám, které doposud nebyly splněny. Zákazník v takovém případě bude povinen požadovanou jistotu bezodkladně poskytnout nebo navýšit Veškerý hmotný a nehmotný majetek zastavený ve prospěch Banky bude sloužit jako jistota pro veškeré nároky Banky vůči Zákazníkovi vzniklé z úvěru, záruky, diskontování či přijetí směnek či dluhopisů, akreditivů či jiných dluhů vzniklých ve prospěch Banky nebo na ni převedených, nebude-li Smluvními stranami výhradně sjednáno, že příslušná jistota slouží pro konkrétní jiný účel Zákazník je povinen ve vztahu k veškerým jistotám uskutečnit veškeré kroky potřebné k ochraně svých práv a uplatnění nároků Banky. Zákazník je povinen neprodleně Banku informovat o zásadních věcných a právních změnách jistoty, které mají vliv na její hodnotu či právní postavení Banka může uvolnit jakoukoli jistotu, která dle jejího názoru není potřebná k zajištění nároků. Zákazník je povinen takové uvolnění přijmout Za účelem dosažení včasného uspokojení nároků Banky vůči Zákazníkovi je Banka oprávněna požadovat uspokojení svých nároků z jakékoli konkrétní jistoty poskytnuté Zákazníkem, i pokud Banka má k dispozici i jiné jistoty. Banka není povinna provést žádné kroky za účelem vymáhání dluhů třetích stran vůči Zákazníkovi, které tvoří jistotu či zajištění nároků Banky. Na žádost Banky je Zákazník povinen na svoje náklady zajistit, aby byla ve prospěch Banky uskutečněna platba dluhů třetích stran vůči Zákazníkovi tvořících jistotu či zajištění dluhů Zákazníka vůči Bance odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 12. Úhrada pohledávek Banky a započtení 12.1 Banka je oprávněna k úhradě jakýchkoli svých splatných pohledávek za Zákazníkem bez dalšího odepsat příslušné částky z jakéhokoli účtu, který pro Zákazníka vede. Kromě toho je Banka oprávněna zablokovat platby, které by jinak Banka provedla na základě platebního příkazu Zákazníka, do výše pohledávek Banky za Zákazníkem, a to i v případě, že by nebyly doposud splatné, avšak Banka by dospěla k názoru, že jejich úhrada je nejistá Nestačí-li disponibilní zůstatek peněžních prostředků na účtech Zákazníka na úhradu všech splatných nároků, stanoví pořadí úhrady Banka, a to bez ohledu na datum splatnosti plateb či případné platební příkazy Zákazníka do výše pohledávek Banky, i kdyby případné dluhy Zákazníka nevyplývaly ze stejného právního vztahu. V takovém případě Banka neodpovídá za škody vzniklé Zákazníkovi v důsledku neprovedení úhrad Bankou. Pokud disponibilní peněžní prostředky nepostačují k úhradě pohledávek Banky za Zákazníkem v plné výši, může Banka rozdíl mezi výší disponibilních peněžních prostředků a výší pohledávek zúčtovat na běžný účet Zákazníka s tím, že Zákazník je povinen tento debetní zůstatek, tj. částku nekrytou vkladem na účtu, okamžitě uhradit podle článku 7.5. těchto Všeobecných podmínek. Stejný postup se použije, i v případě ukončení smluvního vztahu mezi Bankou a Zákazníkem Banka je oprávněna zrušit jakékoli připsání či převedení prostředků na Bankovní účet Zákazníka (uskutečněné jakýmkoli způsobem), pokud k němu dojde omylem nebo pokud se následně prokáže, že k němu došlo na základě uvedení v omyl Banka je oprávněna započíst jakékoli své splatné peněžité pohledávky za Zákazníkem proti jakýmkoli pohledávkám Zákazníka za Bankou bez ohledu na jejich měnu, splatnost nebo právní vztah, z něhož vyplývají Zákazník není oprávněn provést žádný zápočet aktivního zůstatku vůči žádné částce, kterou Zákazník dluží Bance v souvislosti s jakýmkoli úvěrem Pokud Zákazník nesplní svůj peněžitý dluh vůči Bance řádně a včas, je povinen platit Bance úrok z prodlení ve výši sazby úroku z prodlení aktuálně uvedené na internetových stránkách Banky Úrok je splatný denně po celou dobu prodlení, a to jak z dlužné jistiny tak z dlužných úroků. 13. Přístup k informacím 13.1 Zákazník je povinen Bance poskytnout veškeré údaje a informace, které Banka považuje za nezbytné v souvislosti se zajištěním dostupnosti úvěrových linek ze strany Banky. Kromě jiného je Zákazník povinen předkládat Bance roční a pololetní účetní výkazy a umožnit Bance provést kontrolu svého účetnictví a obchodních záznamů. Banka může kdykoli požádat Zákazníka a Zákazník je v tom případě povinen poskytnout veškeré informace, které Banka považuje za nutné pro ověření toho, (i) zda Zákazník je schopen splnit své dluhy vůči Bance, (ii) zda je jistota zajišťující Zákazníkovy dluhy vůči Bance dostatečná nebo (iii) zda Zákazník použil nebo používá prostředky z úvěru či jiné poskytnuté finanční prostředky pro účely uvedené v příslušné Smlouvě o uskutečnění transakce. 14. Odpovědnost 14.1 Banka odpovídá vůči Zákazníkovi pouze za škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Všeobecné obchodní podmínky Leden /9

7 14.2 Banka nenese odpovědnost za žádnou újmu vzniklou v důsledku překážky charakteru uznaného zákonem, a to zejména (nikoliv však výlučně) v důsledku: a) jednání tuzemských nebo zahraničních úřadů či soudů, b) odmítnutí nebo opožděného udělení nezbytných povolení ze strany úřadů, c) působení vyšší moci, povstání, revoluce, občanských nepokojů, války nebo přírodní katastrofy, d) jiných událostí, které Banka nemá pod kontrolou (např. poruchy trhu, stávky, pracovní výluky), e) nefungování telekomunikačních služeb poskytovaných Bance třetími osobami, f) nekvalitního poskytnutí poštovních služeb, g) nekvalitního, poruchového nebo nezabezpečeného spojení prostřednictvím telekomunikační sítě užívané Zákazníkem, h) nekvalitního, poruchového nebo nezabezpečeného spojení prostřednictvím internetu, i) události pod kontrolou Zákazníka, jednání nebo opomenutí Zákazníka Pokud jde o doručování dokumentů, pokud je Banka povinna vyhotovit či převést dokumenty na základě pokynů Zákazníka, Banka ověří, zda tyto dokumenty souhlasí s pokyny Zákazníka. Banka však nenese odpovědnost za pravost těchto dokumentů, přesný překlad těchto dokumentů ani za druh, množství a kvalitu zboží uvedeného v těchto dokumentech Pokud jde o předkládání dokumentů a úhrady za zboží, je Banka oprávněna předkládat dokumenty a/nebo uskutečnit platby osobám, o kterých se Banka na základě kontroly příslušných dokumentů či pokynů dle svého uvážení domnívá, že na to mají nárok. Banka však nenese odpovědnost za žádné ztráty vyplývající z jakýchkoli chyb či omylů v souvislosti s takovým předložením či takovou platbou, pokud Banka vyvinula přiměřené úsilí a postupovala způsobem, který lze očekávat od Banky v souvislosti s těmito záležitostmi. Banka prozkoumá vhodnost dokladů v cizím jazyce předložených za účelem prokázání totožnosti osoby či jejího oprávnění, s přiměřenou péčí a úsilím, které lze očekávat od Banky, avšak Banka nenese v této souvislosti odpovědnost za žádné škody, ledaže by je způsobila úmyslně nebo hrubou nedbalostí Ve vztahu ke směnkám Banka není povinna zjišťovat (a nenese v této souvislosti odpovědnost za žádné škody) právní platnost či vymahatelnost (nebo neplatnost a nevymahatelnost) podpisu směnečného dlužníka, včetně toho, zda se jedná o autentický podpis a zda je signatář řádně oprávněn jednat jménem směnečného dlužníka (jedná-li se o směnečného dlužníka, který je právnickou osobou) Banka vůči Zákazníkovi nese odpovědnost pouze za skutečnou škodu. Banka neponese odpovědnost za ušlý zisk ani nemajetkovou újmu Pokud Banka instruuje zmocněnce či jakéhokoliv jiného poskytovatele služeb v souvislosti s poskytováním platebních služeb a pokud tento zmocněnec jedná jménem Banky, Banka v souvislosti s činnostmi tohoto zmocněnce nebo poskytovatele služeb nese vůči Zákazníkovi takovou odpovědnost, jako kdyby tohoto zmocněnce či poskytovatele služeb neinstruovala Zákazník bere na vědomí, že sám nese výhradní odpovědnost za dodržení veškerých zákonů, nařízení či pravidel vztahujících se na používání Bankou poskytovaných platebních služeb Zákazníkem, mezi něž patří mimo jiné veškeré zákony, nařízení či pravidla v Zákazníkově či jakékoliv jiné jurisdikci, jež se týkají daní, měn a omezení kapitálových toků, a za splnění ohlašovacích či vykazovacích povinností, které platí v důsledku státní příslušnosti, trvalého bydliště, pobytu či daňového statutu Zákazníka. Zákazník současně bere na vědomí, že Banka nemá žádnou povinnost výše uvedené zajistit Pokud záznamy Banky neobsahují prokazatelnou chybu, představují důkaz o obchodních stycích Zákazníka s Bankou v souvislosti s platebními službami, jež Banka Zákazníkovi poskytuje, nebude-li prokázán opak. 15. Náklady a výdaje Není-li v těchto Všeobecných podmínkách stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, ponese Banka i Zákazník svoje vlastní náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s transakcemi mezi nimi a obecně jejich obchodními vztahy. Pokud však Zákazník nesplní své dohody s Bankou či své dluhy vůči Bance a pokud dle názoru Banky bude nezbytné uskutečnit kroky k tomu, aby byl Zákazník přinucen splnit příslušné dohody či dluhy nebo aby se vykonala práva Banky v této souvislosti (ať již formou soudního řízení, arbitráží či jinak) bude Banka oprávněna žádat od Zákazníka náhradu všech výdajů vzniklých Bance v souvislosti s těmito kroky (včetně nákladů a výdajů na právní zastoupení) a Zákazník bude povinen této výdaje Bance bezodkladně nahradit. 16. Odmítnutí poskytnout finanční prostředky; ukončení 16.1 Banka může odmítnout poskytnutí úvěru či jiných finančních prostředků Zákazníkovi bez ohledu na ustanovení příslušných dohod, pokud: a) dojde k závažné negativní změně v obchodní či finanční situaci Banky nebo Zákazníka, v důsledku níž Banka nebude moci nadále v rozumné míře předpokládat, že dojde k naplnění smlouvy o poskytnutí příslušného úvěru či finančních prostředků; nebo b) smlouva mezi Bankou a Zákazníkem týkající se příslušného úvěru nebo finančních prostředků může být ukončena v souladu s ustanoveními těchto Všeobecných podmínek v důsledku událostí či okolností vzniklých po podpisu smlouvy Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, budou Zákazník i Banka oprávněni kdykoli ukončit jednotlivé transakce či celý vztah mezi Zákazníkem a Bankou, výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou s udáním důvodu nebo bez udání důvodu. Takové ukončení smlouvy či obchodního vztahu mezi Zákazníkem a Bankou však v žádném případě nebude mít vliv na existenci ani výslovně dohodnuté datum splatnosti žádných dluhů existujících v době tohoto ukončení, není-li ohledně jejich splatnosti výslovně stanoveno jinak. Všeobecné obchodní podmínky Leden /9

8 16.3 Bez ohledu na jiná ujednání může Banka odstoupit od smlouvy se Zákazníkem s okamžitou účinností, pokud: a) Banka nebude schopna poskytnout takový úvěr či takové finanční prostředky pro účely stanovené smlouvou mezi Smluvními stranami; b) Zákazník použije výnosy z úvěru či finančních prostředků pro jiné účely než jak je stanoveno ve smlouvě mezi Smluvními stranami; c) Zákazník nesplní jakýkoli svůj dluh vůči Bance řádně a včas; d) na základě žádosti Banky Zákazník neposkytne jistotu či nezvýší výši nebo hodnotu existující jistoty; e) po podpisu smlouvy dojde k závažné negativní změně v obchodní či finanční situaci Zákazníka, v důsledku níž Banka nebude moci nadále v rozumné míře předpokládat, že dojde ke splacení úvěru a/nebo naplnění smlouvy; f) Zákazník se dopustí závažného porušení smlouvy s Bankou; g) Zákazník podvede Banku na základě nesprávných informací, nepravdivých údajů, neposkytnutí údajů, opomenutí či jinak, což bude mít vliv na rozhodnutí Banky o poskytnutí úvěru nebo finančních prostředků; h) finanční situace Zákazníka se výrazně zhorší, či jakékoli kroky Zákazníka budou mít dle názoru Banky negativní vliv na schopnost Zákazníka plnit své dluhy vůči Bance; i) Zákazník se dostane do úpadku nebo není schopen hradit své dluhy v termínech splatnosti; j) Zákazník znemožní kontrolu ze strany Banky či nesplní povinnost poskytnutí přístupu či informací Bance dle smlouvy mezi Smluvními stranami, či jak je určeno právními předpisy. Odstoupením smlouva zaniká s účinky do budoucna a veškeré dosud nesplatné pohledávky Smluvních stran se stávají okamžitě splatnými Po ukončení smlouvy mezi Bankou a Zákazníkem se zůstatek na účtu vedeném Bankou pro Zákazníka stane splatným. Zákazník je povinen zprostit Banku veškerých dluhů, k jejichž plnění se Banka zavázala na žádost Zákazníka nebo v jeho prospěch. Banka je oprávněna uhradit jakékoli dlužné částky vzniklé Zákazníkovi, především dlužné částky týkající se obchodování s cizími měnami, na základě předchozího oznámení či jinak. Nebude-li možné zprostit Banku veškerých dluhů, k jejichž plnění se Banka zavázala ve prospěch Zákazníka, poskytne Zákazník Bance záruku či jinou jistotu, v dostatečné výši pro krytí takových dluhů Po ukončení obchodního vztahu mezi Bankou a Zákazníkem bude Banka oprávněna převést zpět na Zákazníka dosud nesplacené diskontované směnky a Zákazník bude v takovém případě povinen Bance oproti zpětnému převodu směnky vrátit kupní cenu za tuto směnku. Do té doby bude Banka oprávněna uplatňovat všechny svoje nároky ze směnek a šeků vůči povinným osobám a celková částka těchto směnek a šeků a případné další nároky budou splatné Bance, protože tyto částky budou nutné pro krytí nároků Banky Tyto Všeobecné podmínky zůstávají v účinnosti po okamžiku ukončení Smlouvy o uskutečnění transakce a/nebo obchodního vztahu mezi Bankou a Zákazníkem, až do data konečného vypořádání všech Bankovních účtů a případných sporů mezi Bankou a Zákazníkem. 17. Místo uskutečnění platby či plnění závazků Místem uskutečnění platby či plnění dluhů vzniklých v průběhu obchodní transakce mezi Bankou a Zákazníkem bude výhradně přepážka Banky v České republice. 18. Postoupení 18.1 Banka je oprávněna postoupit jakoukoli pohledávku za Zákazníkem i smlouvu se Zákazníkem třetí osobě. Zákazník bude při postoupení smlouvy oprávněn odmítnout osvobození Banky od jejích povinností, pouze pokud třetí osoba (postupník) by vůči němu měla z postoupené smlouvy peněžitý dluh a zároveň by k okamžiku postoupení byla její schopnost tento dluh splnit menší než schopnost Banky Zákazník není bez výslovného souhlasu Banky oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Bankou ani smlouvu s Bankou. 19. Promlčení Práva Banky ze smluvního vztahu se Zákazníkem nebo s tímto smluvním vztahem související se promlčí po uplynutí 15 let ode dne, kdy Banka mohla příslušné právo uplatnit poprvé. 20. Soudní pravomoc k řešení sporů; rozhodné právo 20.1 Pokud Smlouva o uskutečnění transakce neurčí jinak, smluvní vztah mezi Bankou a Zákazníkem a veškeré mimosmluvní závazky s ním související se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 21/1992 Sb., Zákon o bankách, v platném znění, a zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění. Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se od jeho nabytí účinnosti řídí i práva a povinnosti z veškerých smluvních vztahů mezi bankou a zákazníkem, které se do té doby řídily dosavadními právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zákonem ř. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Některé Produkty, transakce či obchodní vztahy mezi Bankou a Zákazníkem mohou dále podléhat ustanovením mezinárodních smluv nebo právu Evropské unie a 1800 občanského zákoníku se neuplatní Všechny spory vyplývající z platebních služeb mezi Bankou a Zákazníkem lze předložit k rozhodnutí finančnímu arbitrovi podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění S výjimkou mimosoudního řešení a/nebo odškodnění se Zákazník tímto neodvolatelně podřizuje výhradní soudní pravomoci příslušných soudů v České republice ve vztahu k veškerým sporům, žalobám nebo řízením vyplývajícím z těchto Všeobecných podmínek nebo v souvislosti s nimi. Pokud zákon nestanoví jinak, je místně příslušným obecný soud Banky. Všeobecné obchodní podmínky Leden /9

9 21. Reklamace Zákazníků 21.1 Vznikne-li Zákazníkovi ve vztahu k obchodním vztahům s Bankou důvod k reklamaci, tato reklamace musí být předložena nejprve Bance Reklamace Zákazníků mohou být Bance předkládány v písemné formě, ústně, telefonicky, faxem či em. V případě reklamací předložených ústně či telefonicky Banka vyhotoví interní záznam o reklamaci. Není-li možno zpracovat reklamaci do 10 (deseti) pracovních dnů, je Banka povinna informovat Zákazníka o předpokládaném termínu vyřízení, do 3 (tří) pracovních dnů od doručení reklamace. 22. Pojištění vkladů Zákazníků Od 1. května 2004 se Banka, jednající jako organizační složka (nizozemské) banky, stala součástí nizozemského systému ochrany vkladů a investic, který se řídí nizozemským zákonem o finančním dohledu a který zahrnuje systém ručení za vklady a systém odškodnění investorů. Vklady Zákazníků jsou chráněny v souladu s podmínkami a v rozsahu tohoto systému. Každý majitel účtu má nárok na odškodnění ve výši nesplaceného účetního zůstatku. 23. Změny Všeobecných podmínek Banka je oprávněna provést změnu těchto Všeobecných podmínek nebo Přehledu poplatků za bankovní služby nebo je doplnit. Všechny tyto změny či doplnění Banka oznámí Zákazníkovi dohodnutým způsobem komunikace pro příslušný smluvní vztah nejpozději 30 dnů před navrhovaným datem účinnosti těchto změn či úprav, pokud zákon nestanoví delší lhůtu, s uvedením příslušného data účinnosti těchto změn či úprav. Pokud Zákazník s navrhovanými změnami či doplněním nebude souhlasit, je oprávněn z tohoto důvodu před nabytím účinnosti těchto změn či doplnění ukončit příslušný smluvní vztah s Bankou písemnou výpovědí s okamžitou účinností. Pokud Zákazník před nabytím účinnosti změn či doplnění takto příslušný smluvní vztah nevypoví, budou se změny či doplnění těchto Všeobecných podmínek nebo Přehledu poplatků za bankovní služby považovat za Zákazníkem odsouhlasené a stanou se nedílnou součástí příslušného smluvního vztahu mezi Bankou a Zákazníkem dnem, k němuž nabydou účinnosti. Všeobecné obchodní podmínky Leden /9

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky ING Bank N.V., pobočka Praha 1. Úvod 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) ING Bank N. V., pobočka Praha, (dále jen Banka ) upravují příslušné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace O2 Czech Republic a.s. Výtisk číslo: č.j.: /.. Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s.

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8

ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8 ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8 Obsah 1 Úvod... 3 2 Zřízení Zajištění... 3 3 Podmínky zajištění... 3 4 Výše zajištění... 5 2 / 5 1 Úvod Partner se zavazuje před zahájením poskytování služeb poskytnout CETIN

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017. I.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017. I. Příloha č. 7 k Návrhu rozpočtu města Milevska na rok 2017 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017 I. Smluvní strany město Milevsko

Více

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Zajištění dluhu

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Zajištění dluhu PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM Zajištění dluhu Obsah 1. Úvod... 3 2. Zřízení Zajištění... 3 3. Podmínky zajištění... 3 4. Výše zajištění... 5 PŘÍLOHA 6 Zajištění dluhu 2/5 1. Úvod Poskytovatel

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O B S A H 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. ZMĚNY VOP A PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK... 2 3. VÝKLAD POJMŮ... 3 4. IDENTIFIKACE KLIENTA... 4 5. JEDNÁNÍ KLIENTA A DRUŽSTVA... 5 6. VZNIK,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Níže uvedeného dne uzavřely obchodní společnost obchodní firma: identifikační číslo: se sídlem: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u zastoupená: telefonní číslo:, email:

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY registrační číslo:.. 0000-2014 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Uzavřená dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako občanský zákoník"),

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Článek I Předmět smlouvy

Článek I Předmět smlouvy SML/MMPr/2280/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o.

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-030-033-15 ze dne 10.8.2015 Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. Rada městské

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU sídlo: (dále jen ČSOB ) za ČSOB Ing. Alena Praxová, korporátní bankéř a Ing. Lenka Cieplá, korporátní klientský pracovník a obchodní firma. sídlo. IČO/ZEČO:. zapsaná

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce Areál Ráček a Areál Na Zvonici MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-174-011-14 ze dne 30.9.2014 Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. Smlouvu o běžném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

I. Obecná ustanovení. II. Poskytovatel a příjemce dotace

I. Obecná ustanovení. II. Poskytovatel a příjemce dotace VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu města Milevska na rok 2016 č. sml./2016 uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 10a odst.

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více