Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31"

Transkript

1

2 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 21 Kapitola VI. JAK STUDOVAT 24 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 DŽA DUREDER POKRAČUJ Příručka pro lepší orientaci uchazečů o přijetí na vysoké školy. Občanské sdružení Slovo 21 vydáno za finanční podpory Roma Education Fund tisk: Datapont, s.r.o. design: Dufek, Detutelbaum 2008

3 ÚVOD V ruce držíte publikaci, která vznikla jakou součást projektu Dža dureder Pokračuj, a měla by být pro vás pomocí při rozhodování o studiu na vysoké škole. Autorkou je Jiřina Šiklová, socioložka, zakladatelka katedry Sociální práce a dlouholetá pedagožka Univerzity Karlovy v Praze. V textu sděluje své osobní zkušenosti jak z pozice bývalé studentky, tak i člověka, který na vysoké škole vyučuje a v neposlední řadě mnoho let byla a je také členkou zkušebních komisí při přijímacích zkouškách FFUK. Zvolila velmi otevřený přístup a její snaha motivovat i poradit je z textu patrná. Jiřina Šiklová dlouhodobě spolupracuje se Slovem 21 na projektech věnovaných podpoře vstupu romských středoškoláků na vysoké školy. Sama také v přípravných kurzech učila. Měla tak možnost zjistit, jaký druh informací romským studentům povětšinou chybí. Tato publikace by tedy měla sloužit jako zdroj informací o systému vysokého školství v ČR a měla by dát základní přehled o možnostech studia. Těmto statím předchází část věnovaná obecnému úvodu, kde autorka vyzdvihuje potřebnost vzdělání, a především toho vysokoškolského, pro jedince jako takového, a v neposlední řadě pak potřebnost vzdělání pro zlepšení situace Romů v ČR. Věříme, že po přečtení publikace bude vaše rozhodnutí studovat ještě pevnější a že vám pomůže v nasměrování vašich sil na ten správný obor studia. Dalším krokem by pak pro vás měla být cílevědomá a kvalitní příprava na přijímací zkoušky. Pomoc nabízíme v našich bezplatných přípravných kurzech, o nichž se více dozvíte na konci této brožurky. Slovo 21 4

4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT Vzdělání, pokud možno střední, tedy dosažení maturity, je nezbytným předpokladem dalšího uplatnění. A má-li člověk navíc ještě vysokou školu, má jistotu, že vždy najde zaměstnání. Pokud žijeme v rodině, ve které skoro všichni mají dokončené střední nebo dokonce vysokoškolské vzdělání a vidíme kolem sebe již od ranného dětství mnoho knížek a rodiče je před námi čtou a o knihách mluví, máme velkou výhodu. Nemáme-li takovéto výchozí podmínky, jsme v nevýhodě. Nikdo nás nepovzbuzuje, nesměruje k učení, není pro nás vzorem pro další studium. Tak tomu bývá v mnoha rodinách a děti z takovýchto rodin, přestože jsou nadané a mohly by studovat, často nepokračují ve studiu dalších škol, protože je k tomu nikdo nepovzbuzuje, ani jim nevysvětlí, jaké typy vysokých škol existují a co všechno je možné studovat a jak jim toto vzdělání později ulehčí jejich život. Nejen ulehčí, ty děti se dostanou o stupínek výše na pomyslném společenském žebříčku sociálního postavení i finančního zabezpečení. Tato informační brožurka má sloužit právě mladým lidem studentům a studentkám, kteří složili nebo budou skládat maturitu a nevědí, co dělat potom, zda mají jít studovat vysokou školu a chtějí-li, nevědí jak a dle čeho se rozhodovat. Zatímco dětem z většinové populace rodiče opakovaně zdůrazňují, jak by si přáli, aby jejich děti studovaly, někdy je k tomu doslova tlačí, rodiče mladých Romů toto svým dětem převážně nezdůrazňují. A nemohou to s nimi ani probrat, protože sami nemají dostatek informací a zkušeností. Lepší pracovní možnosti prestiž, jak se dostat z chudoby. Nemáme-li bohatého tatínka, který nám odkáže podnik, firmu nebo obchod, je vzdělání jediným způsobem, jak si zlepšit svoje sociální postavení, jak trochu zbohatnout, jak se dostat do skupiny obyvatel, kteří žijí lépe, než jak žili naši rodiče a sourozenci. Slovo mobilita je z latiny a označuje pohyb, proto se získání vzdělání také někdy říká mobilitní kanál, tedy kanál kterým si mohu zlepšit svoji budoucnost. Nezaměstnanost vysokoškoláků je v ČR skoro nulová jen 1,8% absolventů VŠ je nezaměstnaných. V EU průměru pak nezaměstnanost vysokoškoláků činí 5%, a to také vzhledem k obecně vyšší míře nezaměstnanosti všech lidí (viz tabulka). Tabulka porovnání nezaměstnanosti VŠ absolventů v % Celková nezaměstnanost obyvatel Nezaměstnanost vysokoškoláků Česká republika 5 1,8 Jak vidíte, celkově je nezaměstnanost v této republice nízká. Nižší, než v jiných zemích Evropské Unie, do které patříme. Také chudých je mezi námi jen 6,5 % tedy lidí, jejichž příjem na hlavu člena domácnosti je pod polovinou průměrného příjmu ostatního obyvatelstva. To, že právě v této znevýhodněné, sociálně chudé části naší populace převažují občané považovaní za Romy, není jen otázkou jejich diskriminace. Ta po právní stránce neexistuje a informace o tom, jak proti zjevné diskriminaci postupovat se dozvíte například na webových stránkách pomoc pak naleznete na telefonních číslech uvedených na Existuje tu ale skrytá diskriminace Romů. Většinová společnost má s některými z nich špatné zkušenosti a zevšeobecňuje. Mnozí Romové se často do práce přihlásí a pak do ní nechodí, přicházejí pozdě, mají velmi nízkou kvalifikaci. Tito lidé jsou mezi většinovou společností také a přesto nikdo neříká, že Češi jsou bezdomovci, kteří nepracují. U minority se často chování některých jejích členů zevšeobecňuje a přenáší na všechny. Je to chyba, odsuzujeme to, ale zlepšit se to dá jedině tím, že lidé uvidí jiné příklady. I proto je a bude dobré, když Romové budou mezi učiteli, tlumočníky, redaktory, lékaři a inženýry. A k tomu je potřebné mít vysokoškolské vzdělání. EU 8 5 Poznatky důležité pro uskutečnění dnešního stylu života jsou tak složité, že se nemůžeme všechno naučit jenom nápodobou postupů od svých rodičů, tedy opakovat to, co dělal náš tatínek nebo maminka. Ještě před sto lety to často stačilo, protože děti žily v rodině a tam se prováděla většina prací, které potom ony potřebovaly. Dnes se ale přímo v rodinách nepracuje, nic se tam nevyrábí a do práce se chodí mimo domov. V rodině spolu členové komunikují, vyprávějí si, ale těžko se tam dítě naučí pracovním postupům, které potom může vykázat jako znalosti pro získání zaměstnání. Když se hlásíte do práce, první co po vás žádají, je doklad o vašem vzdělání, kvalifikaci. Čím vyšší je, tím snadněji práci najdete a tím vyšší budete mít i plat. Vzdělání a vyšší kvalifikace je v současnosti také jediná možnost, jak dostat lepší práci a zvýšit svoji společenskou 5 6

5 Předsudky a stereotypy Romové, ať již se ke své národnosti hlásí nebo nehlásí, jsou tzv. viditelná minorita. I když všichni jsme Indoevropané a jsme stejné rasy, přece jen se svojí fyziognomií, tedy rysy své tváře, někteří Romové odlišují od většinové společnosti, podobně jako se odlišují třeba Vietnamci či další národy zde s námi žijící. Romové dosud většinou pracují v nízko kvalifikovaných profesích, například jako dělníci na ulici při výkopech nebo na stavbách. Naproti tomu mezi učiteli, lékaři, právníky či inženýry je jich stále poměrně málo. Ne proto, že by Romové byli méně nadaní, ale proto, že ve svém okolí nevidí dost příkladů a nemají motivaci pro pokračování ve studiu na vysoké škole. Bude-li na viditelných místech ve společnosti více Romů v prestižních profesích, budou-li pracovat jako učitelé, zdravotníci, sociální pracovníci, právníci na úřadech a na stavbách jako inženýři, nepomůže to jenom jim samým. Pomůže to změnit názory většinové společnosti o Romech jako celku. Pomohou tímto studiem sobě a nepřímo i všem Romům. Každý z nás totiž máme v sobě předsudky, názory, které jsme přejali nebo si udělali na podkladě jednoho příkladu, nebo vyprávění. Svoje předsudky, kladné i záporné, generalizujeme, tedy zevšeobecňujeme, na skupinu lidí, ke kterým ten který jedinec patří. Děláme to proto, že nám to umožňuje se rychleji orientovat ve společnosti, jakoby předem si rozdělit lidi, kteří jsou kolem nás. Je-li některá skupina v minoritě, tedy vyskytuje-li se v menším počtu a případně se navíc ještě odlišuje od ostatních, tak jsou tyto rozšířené a často neoprávněné názory o celé skupině ještě větší. Vždy to souvisí s tím, které skupiny jsou v té které společnosti v postavení minority a které v postavení majority, tedy tvoří většinu. A nemusí to souviset pouze s etnicitou. Dokud bylo málo žen řidiček, bylo běžné, že udělala-li žena za volantem nějakou chybu, většinová skupina, tedy muži, svoje negativní hodnocení přenášela na všechny řidičky. Skoro celý svůj život jsem kolem sebe slyšela poznámky: ženskou nemají pouštět za volant, tam sedí neschopná ženská a zastavila provoz apod. V současnosti je žen řidiček hodně a už se to neříká. A obdobně je to i třeba s ženami, které sedí v parlamentu, jsou na vedoucích pozicích. Muže, kteří jsou v politice, si pamatujeme jejich jménem. Chyby žen, které jsou ve vedoucích pozicích, obvykle generalizujeme a mluvíme hned o neschopných ženách v politice, které by snad neměly do parlamentu ani pouštět. A přitom, jak všichni víme, žen je celkově ve společnosti více než mužů, mají stejné intelektuální schopnosti. Ženy ale neměly v minulosti tolik příležitostí, jako měli muži, a také je nikdo v rodinách nepovzbuzoval k tomu, aby studovaly a veřejně se angažovaly. Analogické (obdobné) postoje vůči Romům snad ani nemusím uvádět. To si odvodíte sami. Názory a předsudky o určité skupině nemusí být jenom záporné a přesto tuto skupinu handicapují, přinášejí jí nevýhody. Černoši v USA, správně řečeno Afroameričané, po dlouhá léta podávali lepší výkony v lehké atletice. Asi více trénovali, věděli, že sport je jednou z mála možností, 7 jak oni, jasně diskriminovaní předsudky vůči nim a obvykle chudí, mohou vyniknout. Nakonec se začalo všeobecně říkat, že černoši mají vrozené schopnosti pro tento sport a i toto oceňování se stalo předsudkem. Obdobně je to někdy i vůči Romům u nás. Říká se, že Romové jsou vynikající tanečníci, mají rytmus v těle a oni sami pak se o jiné profese, ve kterých by také mohli být dobří, ani nezajímají. Aby společnost změnila svoje předsudky kladné i záporné musí vidět příslušníky minority na všech obvyklých místech, ve všech obvyklých profesích ve společnosti. Dosáhnout této změny je dalším úkolem těch Romů, kteří půjdou studovat. Tedy další úkol současné generace mladých Romů je nejen vystudovat, ale být vzorem pro ostatní Romy, měnit svým dobrým uplatněním předsudky a očekávání o Romech jako celku, jako skupině. Jde to pomalu, ale je to možné. V podobné situaci jako Romové dnes, byli například Češi a Moravané před 15O lety během národního obrození. V době Rakousko-Uherska představovali společenskou elitu Němci, případně Rakušané, kteří také zastávali naprostou většinu rozhodovacích a úřednických pozic. Úředním jazykem byla v českých zemích němčina a Češi a Moravané byli považováni za nižší třídu obyvatel. Během dvou generací se Čechům v předminulém, tedy devatenáctém století podařilo vytvořit silnou a poměrně bohatou střední třídu, která navíc udržovala a rozvíjela češtinu a tím působila na další české lidi. Jde o jev, který probíhal v historii i mezi jinými národnostmi a etniky nejen v Evropě. Jak tento proces začít? Zvýšit počet Romů mezi vysokoškoláky, jejich vystudování jim pak umožní zaujmout dobré pozice ve společnosti. Již se těším, jak bude slušet Romce červený talár s řetězem, až bude promotorkou v Karolinu na Karlově univerzitě. A co za své studium dostanete? Lepší možnost nalézt zaměstnání? Lepší plat? Za nejdůležitější bych já osobně považovala to, že práce vás bude bavit, sami si ji budete řídit! Zkusili jste někdy dělat činnost, která vás opravdu baví? Sami si budete řídit svůj čas, práci, rytmus budete převážně rozhodovat o svých činnostech, i když se budete muset snažit. To, že bude-li více vysokoškolsky vzdělaných Romů a Romek, celkově to přispěje k zlepšení image (obrazu) Romů jako celku, to již jsem uvedla výše. Současná společnost se často nazývá společností informační, stálé celoživotní vzdělávání a doplňování kvalifikace je nezbytností. Poznatky ve většině oborů lidské činnosti se mění tak rychle, že ten, kdo by nové poznatky nesledoval, ztratil by rychle svoji kvalifikaci získanou studiem. Kdo z nás by se například chtěl nechat ošetřit lékařem, který by neznal nejnovější postupy v medicíně? Nebo právník, který by denně nesledoval literaturu, nové zákony, jejich novelizace (tedy jejich nové úpravy), by jistě nemohl zastupovat svého klienta kvalitně a spolehlivě. 8

6 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? Jaké studijní směry lze studovat? Návod na to není a člověk se musí rozhodovat podle toho, jaké má schopnosti, jakou práci chce perspektivně dělat po vystudování. Bohužel ani rodiče těch, kteří by rádi studovali, jim nedovedou poradit. Sami nevědí, co se v různých profesích vlastně dělá, kolik stojí asi studium a jaké vysoké školy zde existují a jak se potom člověk uplatní. O tom co dělá lékař či lékařka, nebo učitelé, obvykle máme určitou představu. Ale méně často již víme, že právníci nejen vynášejí rozsudky, ale že také denně musí číst stovky stran spisů a pak z toho dělat odpovědné závěry. Musí sepisovat stížnosti, radit jak prosadit zájem podniku, upozornit, v čem je ve smlouvě chyba, jinak může perspektivně klienta poškodit a sám za to nést odpovědnost. Náplní práce učitelů také není jen stát u tabule, zkoušet žáky, dávat jim známky. Musí denně studovat, sledovat obor, číst průběžně odborné časopisy a to všechno i o své dovolené. Učitel na vysoké škole musí opakovaně skládat další zkoušky během svého života, tedy dělat tzv. atestace, publikovat články v odborných časopisech, účastnit se různých setkání a vědeckých konferencí. Tedy vlastně musí stále trénovat, podobně jako to třeba dělá aktivní sportovec, nebo hudebník. Pokud to člověka baví, rád denně hraje a cvičí se na nástroj, který ovládá. Pokud ho to ale nebaví, je to horší. Je těžké vybírat si obor, pokud nevíme, co všechno se dá vlastně studovat. Například na můžete otevřít Databázi vysokých škol, ve které lze vyhledávat podle názvu škol (pokud je pro vás důležitá dostupnost z místa vašeho bydliště nebo třeba renomé školy), ale také je zde katalog oborů, ve kterém zjistíte, jaké obory se v ČR nabízejí nebo třeba jestli se váš vysněný obor vůbec na vysoké škole v ČR vyučuje. Obecně se dají vysoké školy dělit na technické, přírodovědné, humanitní a umělecké. Každé z těchto studijních odvětví se pak dělí na množství oborů, z nichž některé jsou úzce specializované, jiné jsou naopak obecnější a až po jejich absolvování se může student specializovat na část, která mu připadá nejzajímavější. Proto by si měli ti, co se hlásí na vysokou školu, napřed uvědomit, co jim vlastně opravdu vyhovuje. Vědí to ale o sobě samých? Informovanost o oboru je předpokladem úspěchu V zásadě platí, že na každý obor, na který se hlásíte, je dobré předem se informovat. Nepodávat přihlášky jen tak, proto abyste se někam přihlásili. Nejen, že to stojí zbytečně peníze, ale i proto, že pak zjistíte, že jste se dostali na studium oboru, který vás nezajímá. A pokud nemáte o obor takový zájem, aby vám to stálo za námahu, dobře se o něm informovat, tak se raději na vysokou školu nehlaste! Jsem trochu přísná, ale přednáším na univerzitě mnoho a mnoho let a za tu dobu jsem četla stovky studentských prací a tak vím, že ti, co mají o určitý obor opravdu zájem, projevují ten zájem dříve, než jen v době, kdy končí přijímání přihlášek na vysoké školy. Promyslete si svoje možnosti, zjistěte si co nejvíce informací o vysoké škole, oboru, na který se chcete přihlásit. Nebojte se zeptat, obrátit se na pracovníky Slova 21 nebo studenty ve vašem okolí. Využijte možnosti navštívit školy během dnů otevřených dveří, zkuste se zajít podívat na některé přednášky. Odkazy na webové stránky všech vysokých škol naleznete na věnujte čas jejich prostudování. 9 10

7 A. Technické vysoké školy Tyto vysoké školy nabízejí široké spektrum technických oborů. Student si může volit mezi zaměřeními, například výpočetní technika, biomechanika, elektrotechnika, letadlová technika apod. Některé techniky nabízejí také velmi žádané studium architektury, které se dá studovat rovněž v rámci uměleckých škol. V současnosti je zájem o technické obory poměrně nízký a tak některé techniky přijímají nové studenty bez přijímacích zkoušek, pouze na základě prospěchu či účasti v matematických a fyzikálních soutěží. Ovšem po prvním semestru nebo ročníku studia se dobře ukáže, kdo z přijatých studentů má skutečně dostatek potřebných schopností. Je třeba počítat s tím, že studium na těchto školách je poměrně náročné a vždy se bude točit kolem matematických a fyzikálních disciplín. Absolventi technických vysokých škol nacházejí dnes snadno svoje uplatnění. V současnosti, kdy naprostá většina středoškoláků volí pro další studium ekonomické nebo humanitní obory, a o technické obory je mezi mládeží malý zájem, produkují technické vysoké školy malý počet absolventů. Současně s tím však v ČR stoupá počet podniků působících ve zpracovatelském průmyslu a tyto podniky potřebují vedoucí pracovníky s technickým vzděláním. Firmy nabízejí dobře placená místa i pro čerstvé absolventy se všemi zaměstnaneckými výhodami. Budou-li mezi nimi Romové a Romky, přispěje to k prestiži všech. Obory jako management, veřejná správa apod. však lze studovat i v rámci dalších vysokých škol nebo univerzit. Například UJEP v Ústí nad Labem fakulta sociálně ekonomická, Vysoká škola polytechnická Jihlava, dokonce i na filosofické fakultě UK je nabízen obor ekonomie. V posledních letech v ČR vznikly také pobočky řady zahraničních vysokých škol, zaměřených na zahraniční obchod a investice a problémy globalizace trhu. Tyto zahraniční školy jsou obvykle soukromé, platí se za semestr vysoké částky, uskutečňují se obvykle v angličtině, jako mezinárodním obchodním jazyku. Předpokladem tedy je nejen výborná znalost angličtiny, ale i finanční podpora. Uplatnění z těchto škol je dobré, pokud vás baví mezinárodní obchod, cestování a jste ochotni žít nejen zde, ale i v cizině. Není třeba zdůrazňovat, že na všech těchto oborech je předpokladem vedle angličtiny i dobrá znalost z informačních technologií, tedy práce s počítačem a jednotlivými základními jazyky pro počítače. Pokud máte slušné znalosti z angličtiny, je vhodné přihlásit se k mezinárodní zkoušce. Z této zkoušky, která je mezinárodně uznávaným testem znalostí angličtiny, dostanete osvědčení s vyjádřením dosažených bodů. Pak stačí na dalších přihláškách uvádět jenom výsledek těchto testů a datum, kdy jste zkoušky složili. Tyto certifikáty jsou platné i pro přihlášky na studium do zahraničí, pro získání zahraničních stipendií. Seznam zahraničních vysokých škol opětně najdete na Technické obory nabízí například Vysoké učení technické v Brně (VUT Brno), České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Technická univerzita v Liberci a další. C. Vysoké školy a univerzity přírodovědeckého směru B. Ekonomické vysoké školy Někdy jsou řazeny mezi obory humanitní, jindy mezi vysoké školy technického zaměření. Vysoké školy ekonomické mají řadu fakult, na kterých se přednáší také jazyky, zahraniční obchod, ekonomika podniku ale také management lidských zdrojů (tedy jak se má jednat se zaměstnanci, jak je získávat a udržet je v podniku) a samozřejmě i nauky o burzách, finančních fondech, investování, získávání finančních prostředků pro podnikání, získávání hypoték pro další investice apod. Některé katedry jsou zaměřeny na ekonomiku spotřebního průmyslu, jiné na zahraniční styky, na problémy globalizace a také na sociální práci. Hodně času je věnováno otázkám právním. Každá vysoká škola je specializovaná a je proto dobré si zjistit, které katedry a s jakou specializací jsou na té které vysoké škole ekonomické a jakou má tato škola pověst. Nabídku ekonomických oborů koncentruje především pražská VŠE Vysoká škola ekonomická, která se dělí na několik fakult. 11 Dají se sem zařadit obory jako medicína, veterinární lékařství, farmacie, přírodní vědy jako chemie, matematika, fyzika a další. V rámci Univerzity Karlovy existuje celkem pět lékařských fakult tři z nich jsou v Praze, jedna v Plzni a jedna v Hradci Králové. Kromě toho se lékařství studuje také na Univerzitě Palackého v Olomouci a v Brně na Masarykově univerzitě. Mezi jednotlivými fakultami existují rozdíly v počtu každoročně přijímaných studentů, v organizaci studia a ve specializaci a zaměření studia na jiné obory. Tyto rozdíly přetrvávají z minulosti, kdy se například 1. LF nazývala fakultou všeobecného lékařství, 2. LF fakultou dětského lékařství a 3. LF fakultou preventivního lékařství a hygieny. Každá z fakult pak provádí praktickou výuku v příslušné nemocnici, která se tedy označuje jako fakultní. Pro získání titulu MUDr. musíte studovat šest let a pak teprve se hlásíte k atestacím, kterými se specializujete například na lékařku či lékaře internistu, lékaře chirurga, gastroenterologa, očního lékaře, a tak bych mohla jmenovat postupně všechny specializace tzv. humánní, na člověka 12

8 orientované medicíny. Zubní lékařství, stomatologie, se studuje 5 let a je vedeno jako samostatný obor vysokoškolského studia. Po absolvování získáváte titul MDDr. V současné době již několik let zajišťují lékařské fakulty vzdělávání také dalšího zdravotnického personálu zdravotních sester, laborantů, fyzioterapeutů, ale také zdravotnických techniků apod., kteří získávají studiem titul bakalář a mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Jedinou vysokou školou zajišťující vzdělávání budoucích veterinářů je v ČR Veterinární a farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. K dosažení titulu MVDr. je třeba absolvovat šest let studia. Student medicínských oborů by měl disponovat velkou vytrvalostí a cílevědomostí, protože studium těchto oborů patří k jedněm z nejnáročnějších co se týče rozsahu i složitosti učiva. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Matematický ústav v Opavě či jednotlivé fakulty univerzit ( např. Přírodovědecká fakulta UK) nabízejí široké spektrum oborů zaměřených na jednotlivé disciplíny přírodních věd. O některé z oborů přírodovědného směru je v současnosti nižší zájem, a tak i zde uchazeč nemusí konat přijímací zkoušku, pokud dosahuje v profilových předmětech děkanem stanovený průměr, nebo se úspěšně účastnil olympiád v daných předmětech. To ovšem neznamená, že studium přírodních oborů by bylo snadnou záležitostí. Jde o víceméně exaktní vědy, kde se uplatňuje logické myšlení a je třeba mít schopnost aplikovat načerpané informace v praxi. D. Obory humanitního směru Mezi ně patří všechny školy zaměřené především na společenské vědy jako je historie, filozofie, sociologie, politologie, sociální politika a všechny obory, na kterých se studují jazyky (tlumočnictví, lingvistika, cizí jazyky v obchodní praxi apod.). Také sem patří všechny obory zaměřené na pedagogiku, všechny právnické fakulty různého typu, vysoké školy, na kterých se studují problémy světa z hlediska světové populace, včetně politických otázek současnosti. Tedy obory vyučované na filosofických, sociálních, pedagogických fakultách univerzit. Protože sama jsem kdysi studovala na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a později jsem na této fakultě více jak dvacet pět let přednášela, uvedu jako příklad Karlovu univerzitu, která je jedna z nejstarších na světě a vůbec nejstarší ve Střední Evropě. Je dobré si pamatovat, že ji založil císař a král Karel IV. v roce l348 v Praze. Dodnes se její základní budovy nacházejí na místech, kde to určil Karel IV., ale na rozdíl od svých začátků, kdy se na univerzitě studovala jen teologie, filozofie, matematika, astronomie a latina s řečtinou, má dnes tato univerzita 17 fakult. Mimo jiné 3 fakulty medicínské, fakultu přírodovědeckou, právnickou a samozřejmě i několik fakult teologických, neboli bohosloveckých. Filozofická fakulta Karlovy univerzity má v současné době 82 kateder. Mezi ně patří katedry lingvistické, tedy zaměřené na jazyky, včetně dnes již samostatné katedry romistiky. Na té se studuje romština jako jazyk, gramatika romštiny, historie Romů a romské kultury. To, že někdo umí romsky, neznamená, že tato katedra bude pro něj snadnější. Příkladem je obor bohemistika, tedy čeština. Přestože všichni v této zemi mluvíme dobře česky, umíme pravopis, již na základní škole píšeme v češtině slohová cvičení a čteme povinnou četbu, přesto na FF UK existuje samostatný obor čeština, bohemistika. A je to složité a náročné studium. Obor zkoumá jazyk do hloubky a v jednotlivých podrobnostech. Obdobně je to i s romistikou. Studovat se dá mnoho dalších jazyků včetně japonštiny, čínštiny, norštiny nebo třeba indické jazyky. Požadavky pro přijímací řízení jsou různé. Pokud chce někdo studovat hlavní světové jazyky jako je angličtina, němčina, francouzština či španělština, je třeba mít ke zkoušce již poměrně rozsáhlé znalosti (alespoň na úrovni státní zkoušky). Pro méně frekventované jazyky je požadovaná úroveň různá a většinou předem definovaná při vypsání oboru. Požadavky k přijímací zkoušce naleznete na webových stránkách příslušné fakulty v sekci Pro uchazeče. Další významné obory najdete v tzv. Karolince, tj. přehledu, který vydává každoročně fakulta pro zájemce o studium i pro studenty. Jsou tam uvedeny obory jako filozofie, historie, sociologie, politologie, kulturologie, antropologie, pedagogika, andragogika, sociální práce, divadelní věda, orientalistika, srovnávací literatura a další a další. A zase je dobré si napřed uvědomit k čemu, k jaké práci, mne vystudovaný obor kvalifikuje, opravňuje. Absolvent etnografie nebo kulturní antropologie nebude zaměřen jen na studium života starých indiánských kmenů v Americe, nebo na historii Romů, ale může se uplatnit jako člověk, který bude spolu s architekty projektovat návrhy satelitních měst, kde bude řešit infrastrukturu z hlediska volného času obyvatel, řešit problémy spojené s migrací občanů za prací, vylidňování či naopak přelidňování určitých oblastí země. Určitě se s tím vzděláním uplatní velmi dobře v marketingu, v médiích a samozřejmě jako novinář, nebo novinářka či moderátorka různých pořadů. Ale abychom nebyli pragocentričtí, tedy orientovaní na hlavní město, je třeba zmínit slavné univerzity v jiných velkých městech, například Masarykovu Univerzitu v Brně, Palackého univerzitu v Olomouci, Univerzitu J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzitu v Ostravě, Západočeskou univerzitu v Plzni, Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, Slezskou univerzitu v Opavě a další. Mezi romskými studenty, kteří prošli našimi přípravnými, kurzy výrazně převažuje zájem o obory pedagogické nebo sociální, především speciální pedagogiku, vychovatelství nebo sociální pedagogiku. Tyto obory jsou však všeobecně žádané, a tak poměr přihlášených a přijatých uchazečů je vysoký. Počítejte s tím, že pokud se na tyto obory budete hlásit, šance na přijetí je statisticky 1:5. Tedy, že přijat ke studiu je zhruba každý pátý uchazeč. Cílevědomá a kvalitní příprava k přijímacímu řízení je tedy nutností

9 E. Vysoké školy uměleckého směru Patří někdy pod univerzity nebo jsou zcela samostatné. Často jsou vedeny pod názvem akademie a známe je pod zkratkami DAMU (Divadelní Akademie Múzických umění), JAMU (Janáčkova akademie múzických umění), FAMU (Filmová akademie múzických umění) nebo UMPRUM (zkratka používaná pro Vysokou školu umělecko průmyslovou v Praze). Studují se na nich obory jako činoherní nebo muzikálové herectví, hra na různé nástroje, malba, sochařství, filmová nebo divadelní režie, produkce, dramaturgie, patří sem i studium architektury, designu, oděvního výtvarnictví (návrhářství), tanec, choreografie apod. Přesný seznam uměleckých oborů i požadavky najdete zase na internetu. Je dobré si ale uvědomit, že na všech těchto fakultách uměleckého směru se dělají talentové zkoušky, tedy zkoušky zjišťující vaše mimořádné umělecké vlohy, schopnosti. Tyto zkoušky zkoumají vaše nadání. Protože mnozí mladí lidé mají o umělecké obory zájem, myslí si, že jsou dobří hudebníci, malíři, hrají v různých divadelních souborech a chtěli by být herci a herečkami, ale ve skutečnosti jejich nadání pro tyto obory není dostatečné, dělají se talentové zkoušky o několik měsíců dříve, než jsou vyhlášeny přijímací zkoušky na jiné vysoké školy. Je to proto, aby tito mladí lidé měli možnost přijmout případný neúspěch a podat si přihlášky na jiné obory. Věřte, že odborníci většinou poznají talent, a tak je dobré přijmout jejich doporučení a orientovat se jiným směrem. Samozřejmě, že všude se dělají chyby a i někteří z těch, co byli odmítnuti, se později proslaví jako významní herci a herečky. Pokud na tyto školy chcete jít, měli byste v daném oboru již delší dobu něco podnikat v rámci školních i mimoškolních aktivit, tedy projevit již předem zájem. Dle oboru to je například činnost ve výtvarných kroužcích, účast na výstavách, zpěv v souborech, ochotnické divadlo, podílení se na režii filmu, vlastní fotografie z cest, zajímavé záběry, vlastní povídky, kresby. Ptejte se přátel, co se na daném uměleckém oboru vlastně učí, co jsou to tzv. tvůrčí dílny neboli ateliéry, a kdo na škole učí. Vliv osobnosti vysokoškolského učitele, ať již má titul profesora nebo docenta, je na těchto školách významný. Celý život budete říkat jsem žákem/žákyní té a té zpěvačky, herečky, dirigenta, architekta Jméno vašeho učitele bude i pro vás jakousi legitimací. K pohovorům si vždy vezměte s sebou, i když to není pokaždé v pozvánce napsáno, nějaké doklady o vlastní tvorbě. Ten, kdo má zájem třeba o film, chce být scénáristou, filmovým kritikem, kdo chce být výtvarníkem, fotografem, zcela určitě již předem si zkoušel něco z této profese. Určitě má doma soubor svých zajímavých fotografií, obrazy, které namaloval, doklady o účasti na různých výstavách, třeba jen amatérských, články, které publikoval. Tyto materiály je dobré vzít s sebou. Třeba tím zvýšíte pravděpodobnost svého přijetí, pokud budete mít příležitost své práce předložit. Ten, kdo má zájem o určitý obor, angažuje se v něm a určitě se pokouší psát třeba do novin, i když neabsolvoval fakultu žurnalistiky. Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY Jaký je rozdíl mezi univerzitou a vysokou školou? Vysoké školy v České republice se dělí na univerzitní a neuniverzitní. Vysoká škola univerzitního typu může uskutečňovat všechny typy studijních programů (bakalářské, magisterské, doktorandské). Kromě činnosti pedagogické provozuje i činnost vědeckou a výzkumnou, vývojovou nebo uměleckou. Skládá se z jednotlivých fakult. Vysoká škola neuniverzitního typu se na rozdíl od univerzitní vysoké školy nečlení na fakulty a většinou realizuje pouze bakalářské studijní programy. Univerzita zblízka Pod univerzity, které tvoří celek a jsou obvykle pojmenovány po svých zakladatelích nebo nesou jméno významné osobnosti, spadají jednotlivé, relativně samostatné fakulty. Na těch jsou zase jednotlivé katedry, nebo dnes někdy tzv. instituty. Úroveň univerzit je rozdílná, některé mají vysokou prestiž a jste-li jejich absolventem či absolventkou, tak máte všude dveře otevřené. Zde i ve světě. V USA se těm neznámějším, prestižním a také nejdražším říkává břečťanové a být jejich studentem je vstupenkou na ty nejlepší a nejvlivnější místa na světě. Jistě jste někdy již slyšeli jména jako Harvard, Berkeley, Yale... Každá z těchto univerzit se chlubí úspěšností svých absolventů (používá se pro ně výrazu alumni ) a přehled jejich uplatnění uvádí ve svých prospektech jako známku kvality univerzity. Je zvykem, že absolventi těchto univerzit podporují své alma mater, tedy mateřské university, na kterých vystudovali, finančními příspěvky po celý život. Často také v závěti odkazují těmto univerzitám část svého majetku. Je to také výrazem díků za to, že je tato univerzita tak dobře připravila pro jejich kariéru. Podobný trend podporovat své univerzity se začíná objevovat i u nás. Někteří naši podnikatelé, kteří dosáhli úspěchu, již také zakládají školy či finančně přispívají na vysoké školství. Uvědomují si, že jedině pomocí vzdělaných lidí se tato republika dostane opět mezi ekonomicky vyspělé státy a bude zde vysoká životní úroveň. V čele každé univerzity stojí rektor univerzity, moderně řečeno ředitel. Slovo rektor je z latiny, protože univerzity vznikaly již ve středověku, v době, kdy mezinárodní řečí byla latina. Proto jsou dosud používány základní pojmy převzaté z latiny nebo z řečtiny. Pod rektorát ( jakési ředitelství univerzity) spadají jednotlivé fakulty, v jejichž čele stojí děkan. A kolem něho bývá různý počet proděkanů, kteří jsou odpovědni za jednotlivé úkoly fakulty. Například proděkan či proděkanka pro zahraniční vztahy, pro vědecké úkoly, pro studijní záležitosti apod

10 Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé V České republice existují vysoké školy veřejné, soukromé a státní. Veřejné vysoké školy jsou zřizovány a rušeny zákonem. Většina z nich je univerzitního typu, pouze Vysoká škola polytechnická v Jihlavě je neuniverzitní. Veřejné vysoké školy jsou financovány především dotacemi ze státního rozpočtu. Dalšími zdroji jejich financí mohou být poplatky spojené se studiem, výnosy z majetku, příjmy ze státních fondů a z rozpočtů obcí, výnosy z doplňkové činnosti a dary. Soukromé vysoké škole musí k provozu činnosti udělit souhlas akreditační komise Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Soukromé vysoké školy jsou financovány především z vlastních zdrojů, může jim však být poskytnuta i státní dotace. Platí se na nich školné. Státní vysoké školy jsou policejní a vojenské. Jsou spravovány přímo státem, resp. příslušnými ministerstvy (vnitra a obrany). V České republice působí dvě státní vysoké školy: Policejní akademie ČR a Univerzita obrany. Obvykle jsou považovány za školy univerzitního typu. SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY A UNIVERZITY V posledních deseti letech vznikají u nás také soukromé vysoké školy, dokonce i soukromé univerzity. I tyto vysoké školy, například Moravská vysoká škola Olomouc, zaměřená na management, Baťova vysoká škola ve Zlíně, Municipální univerzita v Praze, Pražská vysoká škola psycho- sociální a další a další najdete opět na Pokud jsou tyto vysoké školy akreditované, tedy komisí odborníků při ministerstvu školství bylo uznáno, že obsah studia odpovídá obvyklým požadavkům, dostávají i tyto vysoké školy finanční dotace od státu a jejich studenti mají všechny výhody, jako studenti škol státních. Tedy nemusí si sami platit sociální ani zdravotní pojištění, mají nárok na zlevněnou legitimaci na vlak na městskou dopravu a slevy i na vstupenky do některých divadel včetně různých výstav. Zatímco v USA či Velké Británii mají soukromé univerzity a vysoké školy dlouholetou tradici, u nás se teprve s nimi začíná. Finanční prostředky dostávají akreditované vysoké školy jak od státu, tak je získávají přímo od studentů. Škola si stanovuje poplatek za semestr, tedy zhruba za 3 4 měsíce výuky včetně vyzkoušení. Školné je různé, od 25 6O tisíc za dva semestry. Vysoké školy, na kterých je mnoho seminářů, práce v laboratořích, v pitevnách, na klinikách, bývají podstatně dražší, než vysoké školy, na kterých se vyučují třeba jazyky nebo právní vědy. Posluchárna je určitě levnější, než vybavení laboratoře. Ve srovnání se západními státy je toto studium v České republice nesmírně levné. Na průměrných univerzitách se v USA se platí 4O 6O tisíc dolarů za jeden rok, tedy za dva semestry, na světoznámých univerzitách obdobná částka jen za jeden semestr. Ale pro nadané studenty existuje všude možnost získat stipendium a uděláte-li vynikajícím způsobem vstupní zkoušky, určitě najdete sponzora a bude vám školné odpuštěno. Ačkoli 17 si student platí školné, a je tedy jistým způsobem zákazníkem, nemůže jít na jakoukoli školu, protože samotné univerzity si své studenty velmi pečlivě vybírají. Na Západě si může uchazeč vzít půjčku na takovéto studium. Po skončení studia, v době, kdy již svoje vzdělání uplatňuje, a díky jemu má také vysoké příjmy, tyto peníze musí splácet. Zadarmo to není. Tím více se pak studenti snaží studovat dobře a rychle, neboť vědí, že jinak by peníze takto investované propadly, nic by za to nezískali. I proto mají tito studenti zájem skončit studium v termínech, které jsou stanoveny a zbytečně si to neprodlužovat. Obvykle je první zkouška automaticky zdarma. Ale když student propadne, zkoušku neudělá, musí za další vyzkoušení již zaplatit. To není u nás obvyklé, ale během několika let i toto bude asi zavedeno. Zjistěte si podmínky placení na vysokých školách a máte-li možnost, snažte se třeba na toto studium získat určitý příspěvek od nějaké nadace, od města, od obce, ve kterém bydlíte. Pro nepříliš majetné studenty a studentky je ideální, když se dostanou na státní školy. Pak nejsou vázáni na tyto poplatky, nemusejí si hledat sponzora, ani požadovat peníze od svých rodičů. ANI NA STÁTNÍCH A VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH NENÍ STUDIUM ZADARMO! Ani na státních a veřejných vysokých školách není studium zadarmo! Za výuku sice na státních školách a univerzitách neplatíte předem, ale počítejte, že v době studia si nemůžete vydělávat peníze, že si budete muset platit kolej, tedy ubytování pro studenty, nebo dopravu do města, kde je univerzita. Také knihy, skripta, něco stojí. Jídlo v mense, tedy studentské jídelně, je sice poměrně levné, stravenky si ale stejně musíte koupit sami. A hlavně, po dobu studia nebudete zaměstnáni. Většina studentů si sice najde během studia určité zaměstnání, jakýsi přivýdělek, ale není vhodné vydělávat peníze na úkor studia. Tedy počítejte s větším finančním zatížením i v případě, že nebudete platit školné. Zjistěte si proto svoje možnosti, včetně dojíždění na vysokou školu, a rozhodněte se spíše pro obor, který je možné studovat co nejblíže vašeho bydliště. Bude to pro vás levnější. Studium vás určitě časově zatíží, vaši blízcí, ať již je to vlastní rodina, nebo rodina, ve které bydlíte, partner nebo partnerka, se kterým žijete, by měl vědět o vašem rozhodnutí jít studovat. Diskutujte o tom! 18

11 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA Systém studia Jak již bylo výše uvedeno, vysokoškolské studium se dělí na semestry. Zimní semestr obvykle začíná prvního října a přednášky končí v polovině ledna. Pak nastává zkouškové období, které trvá zhruba jeden měsíc.v té době se nepřednáší, jen se zkouší, případně je možné chodit na konsultace k učitelům, diskutovat s nimi o vašich písemných pracích, ptát se na literaturu. Hlavní je ale udělat zkoušky a získat potřebný počet bodů, neboli kreditů. Letní semestr začíná koncem února, přednášky končí v květnu a pak opětně začíná zkouškové období. Do konce června či poloviny července by každý student měl udělat tolik zkoušet, aby získat předepsaný počet kreditů. Každá vysoká škola má předepsaný jiný počet a zhruba platí, že za těžší, náročné a základní předměty, získáte více kreditů. Za snadnější obory je kreditů méně. Zkoušek tedy musíte dělat za jeden semestr více. Také se rozlišují povinné zkoušky, které musí složit každý ze studentů. Zcela mimo tyto předepsané zkoušky jsou výběrové semináře a přednášky, které je nutno absolvovat, ale můžete si vybrat předmět. Navštěvují je studenti i z několika oborů. Z těch obvykle bývá jenom zápočet, což je jakási nižší forma zkoušky. Vyučující jej zapíše do indexu často jen na základě účasti na přednáškách a seminářích, nebo dle toho, zda jste diskutovali nebo udělali nějaký referát. V současnosti je obvyklé, že se studenti přihlašují do jednotlivých přednáškových cyklů, ba i seminářů po internetu. Budete-li přijati, zjistěte si to předem. Některé přednášky, zvláště ty z jazyků, bývají rychle obsazené. A je-li stanoven maximální počet studentů do některého semináře, tak vás tam později nepřijmou. Laboratoř není možné rozšířit, to jistě každý pochopí. Přednášky bývají volně přístupné i pro ty, kteří se na předmět včas nepřihlásili. Budete-li je navštěvovat a přihlásíte-li se pak ke zkoušce, přednášející vás určitě neodmítne. Ale budete mít nevýhodu proti těm studentům a studentkám, které měli možnost také chodit do seminářů, procvičovat si přednášenou látku, naučit se číst odborné texty a umět o nich diskutovat. Proto je dobré si včas zjistit, kdy opravdu semestr začíná. První, úvodní, přednášky, které vám poskytnout základní přehled o rozsahu a literatuře, ze které máte studovat, nevynechávejte. Později, až systém studia lépe poznáte, je možné si individuálně, dle vlastní volby někdy udělat delší volno, například kvůli brigádě. Ale na začátku studia to vhodné není. Na začátku studia si teprve tvoříte návyky a učíte se jak studovat a jak poslouchat přednášené, jak si dělat poznámky. Soustředění se na studium v prvních semestrech je důležité! A ještě něco je podstatné: Nikdo vás na vysoké škole nebude denně kontrolovat, pobízet, zkoušet, ověřovat zda studujete nebo ne. Vysoká škola není totéž co střední škola, do které musíte denně chodit a tím denním navštěvováním jste vedeni ke studiu. Na vysoké škole se předpokládá, že ten, kdo tam studuje, má o obor zájem, je dospělý ve smyslu odpovědný, proto se snaží studovat, i když ho nikdo nekontroluje. Skoro každá základní zkouška na vysoké škole odpovídá rozsahem maturitě. A na maturitu jste se taky nepřipravovali jen jeden týden! Bakalariát je první stupněm vysokoškolského studia Po skončení studia a promoci si pak můžete psát Bc. před jméno. Je to více než jakási druhá maturita a v mnoha zaměstnáních vám to budou počítat jako ucelené vysokoškolské vzdělání. Bakalářské studium obvykle trvá 6 semestrů, tedy za tři roky byste měli skončit. Končí se státními závěrečnými zkouškami a odevzdáním bakalářské práce, ve které prokážete, že jste schopni samostatně studovat odbornou literaturu a problém řešit, formulovat. Chcete-li pokračovat, vstoupíte do stupně magisterského. Ten trvá obvykle 4 semestry, tedy dva roky. Takže v optimálním případě celou vysokou školu skončíte za 5 let. Málokdo to ale stačí a dokážete-li to za 6 let, stále to bude dobrý výsledek. Po absolvování magisterského studia získáte titul Mgr., který si také píšete před svoje jméno. Pokud vaše diplomová práce je vynikající, státnice také výborné, je možné si zažádat o získání titulu PhDr., který se také píše před jméno. Ale tyto zvyklosti se liší na různých univerzitách i vysokých školách a pro začátek studia nejsou tak podstatné. Například na lékařských fakultách získáváte titul MUDr.hned po absolutoriu (tedy po skončení 6. ročníku) a dále již v zaměstnaneckém poměru pracujete na získání atestace v určitém specifickém medicínském oboru. Právnický titul JUDr. naopak nezískáte automaticky po skončení právnické fakulty, ale můžete ho získat teprve po získání praxe a složení dalších zkoušek. Někteří z vašich přednášejících budou mít navíc titul docent či docentka, profesor či profesorka, který se uvádí před jménem a píše se zkratkou. Kdybyste ale tomuto člověku psali osobní dopis, zkratkou ho neoslovujete, to není slušné. Titul v oslovení musíte vypsat. Třeba Vážená paní docentko, ale určitě nepiště Vážená paní doc.čermáková. To ale najdete v každé příručce o tom, jak se mají psát úřední dopisy. Další tituly jako je PhD. či DrSc. za jménem, jsou tituly důležité především pro ty, kteří chtějí nadále vědecky pracovat, nebo působit na vysokých školách jako pedagogové. Přála bych vám, abyste tohoto stupně dosáhli, ale zatím vás to nemusí tolik zajímat. Tituly sice nejsou důležité, ale ihned se z nich pozná, že jste studoval či studovala a studium dokončili

12 Kapitola V. PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY Rady pro přijímací zkoušku Při každé zkoušce ale i vstupním pohovoru je dobré si přinést seznam literatury, kterou jste četli, a která se vztahuje ke studovanému oboru. Když totiž zkoušející občas neví, na co se vás má zeptat, položí tradiční otázku: A co jste o tomto problému četla, nebo četl? Podáte-li mu seznam, určitě se vás pak zeptá na to, co jste četli a vlastně si vybere z toho, co vy trochu znáte. Ty knížky si ale opravdu přečtěte, nebo alespoň si přečtete některé kapitoly z nich. Není vhodné uvádět knihy, které jsou třeba v jazyce, který neznáte. Zeptá-li se examinátor (to je zase název pro zkoušejícího převzatý z latiny) na některou z těch statí a vy ani neumíte pořádně vyslovit její název, tak je to doklad jasného podvodu, neboli chlubení se cizím peřím. Zkoušející se nejen naštve, ale začne mít o vás také špatné mínění, a pokud vás rovnou od zkoušky nevyhodí, určitě to nepřispěje k vaší dobré pověsti. Tedy raději méně, než více. Dostanete-li otázku, o které opravdu nic ale nic nevíte, je vhodnější to přiznat, než se pokoušet vymýšlet nějaké odpovědi. To, že neznáte odpověď se stejně pozná. A navíc se při tomto vašem kličkování prokáže, že třeba neznáte mnoho dalších věcí, na které by se jinak nepřišlo. Členové komise někdy již opravdu nevědí, na co by se vás zeptali, nebo by vám chtěli nějak situaci ulehčit. K tomu je obvyklý dotaz, zaměřený na to, co vás na problému zaujalo, proč to chcete studovat, proč jste si tento předmět zvolil nebo se vás přímo zeptají: A které téma si vyberete pro náš zkušební pohovor?. Připravte se na to a promyslete si, čím byste sebe sama nejraději prezentovali, představili. Snažte se uvést něco zajímavého, co třeba souvisí i s vaším předchozím životem, co vás motivovalo pro tento obor. Řeknete-li, že o tom nic nevíte, že jste prostě chtěl či chtěla studovat a ještě si prodloužit dobu mládí, bude to odpovídat skutečnosti, ale příliš vám to nepomůže a komise nebude proto k vám milejší. To, že si promýšlíte podobnou otázku, také svědčí o vašem zájmu o obor. Někdy jsou vstupní otázky zdánlivě jednoduché: Víte, co se tady vlastně studuje?. I na to se můžete připravit tím, že se zajdete předem podívat na přednášky, promluvíte s těmi, co již studují tento obor, nebo si přečtete heslo věnované tomuto oboru v nějaké encyklopedii či na internetu. Odpovědi jako: Mně se líbí chodit v bílém plášti, nebo Já chci pomáhat Romům nebudou asi to pravé. 21 Jak se připravit na přijímací zkoušky? Základní podmínky, tedy požadavky k přijímacím zkouškám, najdete opět na internetových stránkách té které vysoké školy. Tam jsou obvykle ukázky přijímacích testů z přijímacích zkoušek v předchozích letech. Je samozřejmé, že konkrétní otázky budou zcela jiné, ale podstata testů, podstata toho, jak se zkouší, se nemění. Ten, kdo si zkusil vyplňovat určitý test a k tomu se snažil dodržet předepsaný časový limit, bude mít výhodu proti těm, kteří se o to nikdy nepokusili. Jde totiž o schopnost najednou se soustředit, nezdržovat se přemýšlením nad jednou otázkou, ale postupovat klidně dál, vyplňovat další odpovědi a teprve až projdu všechny otázky, když mám naději, že získám hodně bodů, tak se vracet k otázkám, které byly pro mne na začátku příliš těžké. Tuto možnost, nacvičit si test, má každý, kdo se vážně zajímá o studium na vysoké škole. A položit si vedle sebe hodinky a dle časového určení skončit, to si taky může každý vyzkoušet. Jde o nácvik vyplňování, o přípravu, o pochopení zadání testu, požadavků, toho co od vás vlastně chtějí. Naučíte-li se to,využijete těchto znalostí i během dalšího života, neboť i v dalších zaměstnáních vám určitě zaměstnavatel předloží vstupní test, než vás přijme. Budete li chtít získat řidičský průkaz, zjistíte, že i tam jsou vstupní testy. Jejich podstata je podobná. Postup zkoušky Takže obvykle přijímací zkoušky na vysokou školu začínají testy, při kterých buď odpovídáte na určité otázky, nebo zaškrtáváte jednu ze čtyř možných odpovědí. Tu, která je podle vás správná. Testy se bodují. Nedosáhnete-li určitý, předem stanovený počet bodů, nebudete přizvání k druhému stupni zkoušky, tedy k přijímacímu pohovoru. Pohovory jsou již jen pro ty, kteří udělali první testy, prošli prvním sítem rozřazujícím uchazeče o studium. Domnívám se sice, že někdy testy zkreslují, že uchazeč může být velice nadaný, chytrý, ale nervozita udělá své. Není schopen se soustředit a proto dosáhne jen průměrného výsledku. Proti tomu sice můžete mít námitky, ale musíte se těmto požadavkům podřídit. S tím se nedá nic dělat. Všechny uchazeče přijmout není možné. Testy jsou jakési první kolo, první stupeň výběru. Něco jako rozřazovací závody, aby se vědělo, do jakého družstva vás mají začlenit. Je tedy vhodné si trochu testy nacvičit, smířit se s tím, nebo se hlásit na vysokou školu, na které se přijímací testy nedělají, kde se začíná zkouškou talentovou, nebo přímo pohovorem. Tyto rozdíly v požadavcích najdete opětně na www stránkách jednotlivých vysokých škol. Zatímco výjimečný talent na určitý umělecký obor se obvykle pozná hned na začátku, tyto testy nejsou obvykle dokladem, že byste nebyli schopni studovat vysokou školu. Nenechte se proto tím otrávit, neztraťte sebevědomí a zkuste to znovu za rok, případně si dejte přihlášku současně na jinou vysokou školu. Obory, které jsou 22

13 málo obsazené, nebo kde počet uchazečů byl nedostatečný, často vypisují ještě další termíny, náhradní termíny na podzim téhož roku. I negativní, tedy záporná zkušenost z neúspěchu při prvních zkouškách, vám usnadní přijímací řízení na druhý termín. Knížky z oboru, alespoň ty základní, si alespoň prolistujte, když již je nestačíte přečíst. Abyste i z nich poznali, co se na tomto oboru studuje a zda odborné knihy jsou pro vás srozumitelné. Alespoň trochu. Je proto dobré přečíst z oboru, na který se hlásíte několik knížek, poznamenat si jejich tituly, autory a případně názvy kapitol, které vás zaujaly. Z těchto kapitol si udělejte poznámky, abyste na dotaz A o čem ta knížka věnovaná deviacím pojednává?, dovedli říci, že deviace je určitá odchylka od běžného chování a že v té třetí kapitole vás zaujalo, jak se liší normy, či očekávání, že se člověk bude chovat v rozdílných kulturách. A třeba i to, že to, co my v této společnosti považujeme za deviantní a za co člověka trestáme či vylučujeme, může být v jiném typu společnosti, nebo za jiné situace (třeba za války) chápáno jako normální, běžné, případně i správné. Kapitola VI. JAK STUDOVAT Dostali jste oznámení o přijetí! Co dál? Tak přijali vás, máte určitě z toho radost. Ale pozor, přijetí na vysokou školu ještě neznamená, že jí dostudujete. Pamatujte Mnoho povolaných, málo vyvolených! Tedy podívejte se na předchozí odstavec a přečtete si znovu doporučení o způsobu studia, o využívání času ke studiu. Pokud vás přijali na více vysokých škol, doporučuji využít této možnosti a navštívit na začátku přednášky i na druhé vysoké škole, na kterou jste byli přijati. Opětně zde platí: Rozhodujte se na podkladě svého zájmu, schopností a uvědomte si, že to poznáte teprve tehdy, když zkusíte studovat. Napřed člověk o svých schopnostech ani dost dobře neví. Znám studenta, který se dostal na dvě vysoké školy najednou. Protože na tu jednu bylo lepší vlakové spojení a trvalo to kratší dobu, tak si zvolil univerzitu, která byla blíže jeho bydliště. Vyšlo mu to, ale často to není takto jednoduché. Tak se i na ten další obor jeďte či jděte alespoň podívat. Co je důležité pro studium na vysokých školách jakéhokoliv typu? Je to jednoduché, ale platí to stále: pro úspěch ve studiu na vysoké škole je důležité systematické, tedy soustavné denní studium. To znamená mimo jiné chození na přednášky a semináře, pravidelné čtení doporučené literatury, každodenní, alespoň krátkodobé studium jazyků, opakování a psaní textů. Já vím, že vám to říkali rodiče i učitelé od prvních tříd na školách, takže to neberete vážně. Berte to vážně, nepodceňujte to! Nadání, inteligence je důležitá pro úspěch, ale píle a schopnost se učit, tedy studovat, to je druhá položka jakéhokoliv úspěchu. Na rozdíl od středních škol, na kterých vás učitelé a středoškolští profesoři skoro každodenně zkoušeli a často známkovali a tím vás nutili se učit, na vysoké škole to nikdo dělat nebude. Naučit se velké celky, to není možné najednou. Přečíst stovky, ba tisíce stránek textů, není možné za čtrnáct dní. Proto je nutné se naučit studovat. A naučíte-li se to, vydrží vám tato schopnost po celý život. Budete ji potřebovat v dospělosti a ve stáří.celoživotní vzdělávání a doplňování si znalostí je v současnosti nutností

14 Jak úspěšně studovat Především si udělejte jakýsi neformální rozvrh času. Přednášky obvykle nenavazují přesně za sebou, musíte přecházet mezi budovami. Ztratíte-li denně těch několik hodin, kdy se nekoná přednáška jen a jen povídáním s kolegy a kolegyněmi, nikdy nebudete úspěšní. Proto doporučuji, najít si přímo v budově nebo v nejbližší veřejné knihovně svoje místo, kam vždy půjdete, bude li časová mezera mezi přednáškami. Je vhodné pro tuto dobu mít připravenu nějakou učebnici, skripta, odbornou publikaci a číst ji v tomto mezičase. Slovíčka, opakování na hodiny jazyků je možné dělat kdykoliv a kdekoliv. Stačí si nahrát cizojazyčné texty a pouštět si je do sluchátek třeba v autobuse. Budete-li přitom sledovat tentýž text i vytištěný, obojí se vám propojí a máte část každodenního opakování za sebou. Také dojíždíte-li do školy třeba vlakem nebo autobusem, je dobré se naučit využívat tento čas ke studiu. Dojíždí li student například z Prahy na univerzitu do Ústí nad Labem máte pokaždé nejméně tři hodiny cesty ke studiu. A to je hodně. Dojíždíte-li jednou na týden třeba do Ostravy, máte k dispozici nejméně 8-10 hodin na studium. A tak bychom mohli pokračovat. Chce to jedinou věc: dokázat se soustředit, izolovat se od poslouchání rozhovorů kolem sebe buď koncentrací na to, co čteme, nebo tím, že si pouštíme do sluchátek nějakou nenápadnou hudbu, která nás izoluje od povídajících si spolucestujících. Mnoho studentů využívá tlumiče do uší, koupíte je za deset korun v každé lékárně. Při studiu textů je dobré si dělat poznámky. Psát si je do bloku, na okraj knížky, pokud je ovšem vaše a nemusíte ji vracet, typem písma odlišovat body toho, co je podstatné a nějak si třeba i napsat vlastní myšlenky, které vás při čtení textu napadly. Jen dejte pozor, abyste potom u zkoušky nevydávali svoje nápady za poznatky autora knížky. Vřele doporučuji, vždy si poznamenejte název autora knížky, název, případně i kdo vám ji půjčil, kde ji můžete znovu a snadno získat. Já si do poznámek píšu i to, zda je či není knížka moje. Z textu si nevypisujte celé věty, to je jen zdržování. Vypisujte si body, hesla. Snažte se u jakéhokoliv textu si na konci říci vlastními slovy o čem byl, co asi tam bylo napsáno. Učíte se tím zobecňovat a vlastně i myslet. A toto se můžete učit i třeba jen při čtení novin či časopisů. Při přednáškách si dělejte poznámky. Ale ty poznámky musí být zase jen přehledem toho, co je přednášeno. Piště si body, do závorek dejte citáty, abyste to odlišili, a zase třeba na okraj svoje poznámky k přenášenému. Já toto dělám celý život. Již na základní škole jsem si dělala podobné výpisky z knížek. Byly třeba naivní, jednoduché, ale dodatečně mně to umožnilo uvědomit si obsah. Někteří přednášející používají power point, promítají schémata na projekční plátno, promítají obrázky. Obvykle máte možnost tato schémata získat a přenést do svého počítače. V tom případě vše z tabule neobkreslujte, ale napište si do poznámek číslo toho grafu, případně co na něm bylo zvláště zajímavé.využívejte svůj čas a současně jím šetřete. Jiní přednášející píši na tabuli poznámky, obvykle jména autorů a názvy knížek, o kterých mluví. Vřele doporučuji, opište si to do svých poznámkových bloků, je-li autor zahraniční, všimněte si, jak přednášející vyslovuje jeho jméno a tuto výslovnost si poznamenejte do závorky vedle jména autora, politika, představitele určitého směru. I když umíte vynikajícím způsobem třeba anglicky, tak je dobré to dělat, protože jména osob se často vyslovují jinak, než je v té které řeči obvyklé. Pokud jsou to autoři a autority jejichž jména jsou převzata z latiny, tak je to výhoda. Tam není nutné zaměřovat se na výslovnost. Je to již tzv. mrtvý jazyk. Občas se mně samotné stane, že si vzpomenu na jméno autora, ale neumím ho správně vyslovit a vím to. V tom případě doporučuji vyslovit to, jak se domníváte, že je to nejlepší a současně uvést, že si nejste jisti s touto výslovnosti. Přiznat chybu je lepší, než předstírat vědomosti, které nemám

15 Studovat není totéž jako se učit na střední škole Máte pravdu, všechno, co přečtete, si nemůžete zapamatovat a navíc si pak na to vzpomenout, když tuto znalost potřebujete. Jak studovat, jak číst, jak si dělat poznámky, neboli konspekty, z odborných knih i skript a jak se to všechno naučit, to je vlastně podstatou pedagogiky. Správně jste se to měli naučit již na nižším stupni školství, tedy na středních školách. Tam jste se měli naučit, jak číst knížky, jak si v nich podtrhávat, jak hledat k určitým heslům samostatně vysvětlení a další detaily. Pokud jste se nenaučili samostatně studovat, tak to bude prvním vaším úkolem po vstupu na vysokou školu. (a vědět, že Tichý oceán je mezi Amerikou a Asií ) a druhá na jejím konci, když již bylo nacistické Německo poraženo. Podíváte-li se vždycky na mapu (stačí k tomu malý školní atlas, nebo mapa na internetu), tak se vám tyto bitvy uloží do paměti současně s místem, kde se odehrály a později je dáte snadněji do dalších souvislostí. Dobré je taky sám si vyhledat význam cizích slov, se kterými se setkáte! V tomto ohledu je pomocníkem slovník cizích slov, který seženete téměř v každém knihkupectví. Obecně platí, že po přečtení určitě kapitoly z odborné knihy byste si z ní měli poznamenat to, co je nejdůležitější. Alespoň v bodech. Pokud studujete z učebnice, ze skript, často jsou tyto body již vyznačeny na okraji stránek. A na závěr pak máte několik kontrolních otázek, zjišťujících, zda jste pochopili to, co jste přečetli. Nejen, zda jste si to zapamatovali, ale zda jste to pochopili a dovedli byste na podkladě takto získaných znalostí sami situaci řešit či odpovědět na dané otázky. Takovýto návod je na začátku dobrý. Ale nemají ho všechny knížky, proto se musíte naučit studovat odborné texty a to i v případě že nejsou zjednodušeny do podoby skript. Naučit se učit, tedy studovat, je velké umění a když to zvládnete, tak potom tuto schopnost a dovednost budete využívat ve všech dalších oborech, v celoživotním vzdělávání. V jedné brožurce vám způsob studia nevysvětlím. Budete li přijati, musíte vedle obecných zásad doporučovaných pro studium, hledat vlastní způsoby studia. Každý jsme jiný, každý vnímáme trochu odlišným způsobem, vnímáme poznatky odlišně. Tedy obecný návod nikde nenajdete. Určitě budete mít na začátku ze zjištěných poznatků zmatek. Postupně se vám ale informace budou skládat v celek a dávat vám smysl. Asi jako když naleznete mnoho různobarevných kamínků a teprve když je složíte, objevíte, že tvoří zajímavý celek. Když jste skládali jako hru různě vyřezané kousky, tzv. puzzles, tak jste také nevěděli, který kousek kam patří a čeho později bude významnou součástí. Každý ale byl nakonec významný a bez něho byste mozaiku nikdy nedokončili. S poznáním, s poznáním jednotlivých částí, je to taky tak. Takže učte se i to, co na začátku považujete za zbytečné, nesmyslné. Snažte si svoje poznatky doplňovat dalším samostudiem. Například v textu objevíte slovo agrese, z obsahu pochopíte, že je to někdy vztek a snaha útočit na druhého. Ale ten pojem má i jiné významy a není vyvolán jen naší reakcí na útok toho druhého, ale i jinými faktory. Budete-li číst článek třeba o útoku na Pearl Harbour, nebo o pádu Berlína, je dobré si uvědomit, že obě události byly součástí druhé světové války, že jedna se odehrála na jejím začátku v Tichém oceánu 27 Poslední rada A poslední rada: zvykněte si po přečtení každé knihy, článku ale třeba i zhlédnutí zajímavého filmu či výstavy, zamyslet se a zopakovat si, co jste to vlastně viděli, co vás na tom zaujalo, nebo proč se vám to nelíbilo. Mnoho lidí si něco přečte, prohlásí, že je to nesmysl, že názor toho či onoho politika považují za bláznovství a odsuzují to, a přitom nedovedou sami sobě odpovědět na jednoduchý dotaz: a proč s tím nesouhlasím? Proč mne naštvalo? Proč se mi to líbilo a proč odcházím z tohoto představení spokojená a proč z jiného rozčilená. I vytváření vlastního názoru na jevy a situace kolem mne patří ke studiu. Kladení si otázek, zjišťování proč to tak je a proč to je jinak, hledání vlastních odpovědí na zdánlivě základní, banální otázky, je součástí vysokoškolského vzdělání. 28

16 ZÁVĚR PŘÍPRAVNÉ KURZY Věřím, že text, který jste právě dočetli, zodpověděl některé z otázek, které jste si kladli, když jste se rozhodovali pro studium. Přála bych si, aby pro vás tato brožurka byla prvním krokem na vaší cestě za vzděláním, které je pro profesionální život ale i osobní hodnoty člověka tak důležité. Přeji vám na této cestě mnoho štěstí a úspěchů. Bude to stát mnoho sil a někdy i přemáhání, ale výsledek bude stát za to. Nebojte se obrátit s dalšími dotazy na pracovníky o.s.slovo 21 a doufám, že se s některými z vás sejdu v přípravných kurzech, o nichž se více dozvíte dále. Na konci publikace také najdete seznam veřejných a státních vysokých škol s jejich internetovými adresami. Držím palce! Pokud je studium vysoké školy vaším cílem nebo o něm teprve uvažujete, je tu pro vás projekt Dža dureder Pokračuj. Nabízí romským studentům 3. a 4.ročníků středních škol a zároveň také dřívějším absolventům SŠ bez omezení věku poradenství a bezplatné přípravné kurzy na přijímací zkoušky na vysoké školy všech oborů. S přípravnými kurzy po celé ČR máme již pětiletou zkušenost a úspěšnost absolventů kurzů u přijímacího řízení je přes 50 %. Kurzy tak přispěly k tomu, že na vysoké školy bylo od roku 2004, kdy jsme je realizovali poprvé, přijato celkem 86 romských středoškoláků. Koordinátory kurzů jsou mladí Romové. Poskytují své osobní zkušenosti se studiem a přihlášeným studentům pomáhají při výběru oboru a školy, na které budou podávat přihlášku. Při kurzech spolupracují učitelé a studenti vyšších ročníků vysokých škol. Kurzy se odehrávají v prostředí vysokých škol nebo jsou pořádány návštěvy na akademické půdě, aby si budoucí studenti mohli akademický svět osahat. Protože kurzy jsou určeny především pro romské studenty, mají jejich účastníci možnost setkat se s dalšími romskými středoškoláky a přesvědčit se, že Romů s vysokoškolskými ambicemi je více. Studenti se tak mohou vzájemně motivovat a podporovat. Do kurzů se může přihlásit každý nezávisle na vysoké škole nebo oboru, na který se chce hlásit. Adepti přípravy, kteří ještě nemají představu o výběru oboru, využívají informací od koordinátorů. Po výběru oboru a školy jsou studenti rozřazeni do skupin. Po vytvoření skupin mají koordinátoři za úkol vyhledat příslušné lektory. Projekt je nastaven tak, aby byly tvořeny malé skupinky studujících, ve kterých by mohl být uplatněn individuální přístup ke každému studentovi. Lektoři mají za úkol, a sami to také považují za důležité, zaměřit se na to, aby frekventanti o tématech přemýšleli, naučili se udělat si vlastní názor a byli schopni tento názor následně prezentovat. Příprava se uskutečňuje většinou 1 2x týdně. Hodinová dotace jednoho setkání se v jednotlivých kurzech liší. Vždy záleží na dohodě lektora se studenty, dále úrovni znalostí studentů v daném oboru, s tím spojené potřeby doplňování znalostí, oboru přípravy a v neposlední řadě na formě, jakou se má odehrát přijímací řízení. Průměrný počet odučených hodin věnovaných jednomu setkání se pohybuje kolem 3. V případě zájmu o další informace nebo pro přihlášení využijte tel.číslo: , nebo ovou adresu: 29 30

17 Veřejné vysoké školy (zdroj: vzdelavani/prehled-vysokych-skol ) Akademie múzických umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze České vysoké učení technické v Praze Janáčkova akademie múzických umění v Brně Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Masarykova univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně Ostravská univerzita v Ostravě Slezská univerzita v Opavě Technická univerzita v Liberci Univerzita Hradec Králové Univerzita Pardubice Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze Vysoké učení technické v Brně Západočeská univerzita v Plzni Vysoká škola polytechnická Jihlava DOPORUČUJEME Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Univerzita Karlova v Praze - Univerzita Palackého v Olomouci Použité zdroje - - Jan Koucký a Martin Zelenka: Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2006 (SVP PF UK, Praha 2006) 31 32

18 města, kde se nacházejí veřejné vysoké školy adresy a názvy viz str Liberec Ústí n. Labem Praha Plze eské Bud jovice Hradec Králové Pardubice Jihlava Brno Olomouc Opava Zlín Ostrava

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Den otevřených dveří 2015

Den otevřených dveří 2015 Den otevřených dveří 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. proděkan pro spolupráci s praxí a PR Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

KVALIFIKACE. = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese

KVALIFIKACE. = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese KVALIFIKACE = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese Rozlišujeme dle stupňů: pouze zdravotní způsobilost krátkodobé zaučení jiný doklad o kvalifikaci vyučení středoškolské vzdělání vysokoškolské

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘIHLÁŠKA KE STUDIU UCHAZEČ O STUDIUM Jsem uchazeč ze Slovenska. Při vyplňování elektronické přihlášky mám problém s vyplněním údajů o střední škole (KKOV, IZO) a bez vyplněného údaje nemohu přihlášku

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná.

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná. Kapacita k učení Vaše kapacita k učení je běžná. 0-20 Kapacita k učení je velmi nízká Vaše kapacita k učení je velmi nízká, což vám může způsobit značné problémy při dalším studiu. Studium vysoké školy

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2014/2015 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

Úvodní slovo studentům informatických oborů

Úvodní slovo studentům informatických oborů Úvodní slovo studentům informatických oborů prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc. KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Obsah 1 Univerzita Palackého v Olomouci 2 Katedra informatiky 3 Informatika

Více

Maturity a Matematika+

Maturity a Matematika+ Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků AF-LXIX Maturita trvalý problém? 25.2.2016 Maturity a Matematika+ Eva Řídká a Dana Tomandlová Společná

Více

Úvod. Důležité odkazy:

Úvod. Důležité odkazy: Úvod Publikace Školy a školská zařízení přináší základní údaje za oblast školství v České republice ve školním roce 2014/15. Představuje vybrané statistické ukazatele o počtu škol, tříd, dětí, žáků a studentů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Stipendia DAAD 2016/17

Stipendia DAAD 2016/17 Stipendia DAAD 2016/17 Přednášející: Christof Heinz, Informační centrum DAAD v Praze 18.10.2016, Centrum jazykového vzdělávání Univerzita Palackého v Olomouci www.daad.cz www.facebook.com/daadceskarepublika

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-09/3 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ 9. 11. 2016 PaedDr. Eva Lénertová Masarykovo gymnázium Příbor Možnosti po maturitě Vysoká škola bakalářský studijní program (3-4letý) Bc., BcA. magisterský studijní program

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

SCHŮZKA S RODIČI ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

SCHŮZKA S RODIČI ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU SCHŮZKA S RODIČI ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU Volba povolání, přijímací řízení ČÍM ZAČÍT? Před výběrem školy zhodnoťte předpoklady dítěte: Životní cíle a představy Zájmy Schopnosti Vlastnosti Tělesné předpoklady Školní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Bakalářské studium 10:00 11:20 hod. Vencovského aula Přijímací řízení Studijní oblast obecně Magisterské studium 11:30 12:20 hod. Posluchárna

Více

Studenti vysokých škol v ČR 1

Studenti vysokých škol v ČR 1 203,5 30,1 220,2 31,2 243,7 33,0 264,8 38,4 44,3 289,5 53,5 316,2 63,6 343,9 73,2 81,7 368,1 88,1 93,0 389,0 396,0 392,1 381,0 93,9 367,9 91,7 347,3 88,1 Studenti vysokých škol v ČR 1 Lidské zdroje ve

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014. Podmínky pro přijetí

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014. Podmínky pro přijetí 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí I. Studijní programy a studijní obory Pro akademický rok 2013/2014 je vyhlášeno 2. kolo

Více

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří by se svými mateřskými jazyky ani nebyli schopni domluvit.

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D.

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR Modul A Studium Šárka Musilová Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. Kunc Vojtěch PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2019: V 5. ROČNÍKU OBCHODNÍ AKADEMIE

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 1. Informace o termínech konání přijímacího řízení Přijímací zkoušky na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Opatření děkana ZSF č. 17/2006

Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 do bakalářských a magisterských navazujících studijních programů Na základě znění 48 51 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

ergoterapie 1. lékařská fakulta uk

ergoterapie 1. lékařská fakulta uk ergoterapie 1. lékařská fakulta uk Bakalářské studium ergoterapie (jeho absolvováním získáš titul Bc.) trvá 3 roky, poprvé v ČR je u nás možné studovat také navazující magisterské studium tohoto oboru

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ Hlavní zjištění Ze studentů slovenských středních škol jsou výrazně lepší ti, kteří chtějí jít studovat vysokou školu do ČR, než ti, kteří chtějí

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

Zpětné vazby na studentově cestě

Zpětné vazby na studentově cestě Zpětné vazby na studentově cestě 1 Obsah prezentace Podstata a problémy zpětných vazeb Zpětné vazby na cestě: -Uchazeč -Student -Absolvent Závěr 2 Co je to zpětná vazba? Zpětná vazba je REAKCE způsobující

Více

Pozměňovací návrhy. 1. V čl. I bodu 1 v 2 odst. 3 větě druhé a třetí slovo slovo nahradit slovem označení.

Pozměňovací návrhy. 1. V čl. I bodu 1 v 2 odst. 3 větě druhé a třetí slovo slovo nahradit slovem označení. Příloha k usnesení č. 266 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Den otevřených dveří 24. října 2012

Den otevřených dveří 24. října 2012 Den otevřených dveří 24. října 2012 www.fsv.cvut.cz Obsah prezentace: Úvod do studia na FSv Informace o studiu Struktura studia Studijní programy a obory Přijímací řízení Dnešní den otevřených dveří Informace

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 V souladu s 50, odst. 8 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2011 2012 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 563/2004 Sb. - o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - poslední stav textu Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006

Více