Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, Hostinné Výroční zpráva školní rok 2011/2012 V Hostinném dne Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková

2 Obsah Základní charakteristika školy, údaje o školské radě Přehled učebních plánů Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Statistické vyhodnocení přijetí studentů na VŠ a VOŠ Údaje o provedených inspekcích ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o spolupráci s odborovou organizací

3 Základní charakteristika školy a) Název školy, adresa, právní forma, IČ, identifikátor zařízení Název školy: Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 Adresa: Horská Hostinné Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor právnické osoby: Adresa pro dálkový přístup: b) Název a adresa zřizovatele Zřizovatel: Královehradecký kraj. Sídlo: Pivovarské náměstní Hradec Králové c) Ředitel školy ředitelka: Mgr. Ivana Mědílková trvalý pobyt: A.Dvořáka Hostinné d) Zařazení do sítě škol a školských zařízení Škola byla zřízena MŠMT ČR dne jako víceleté gymnázium. Dne byla zařazena do sítě škol jako Gymnázium a Rodinná škola s účinností od Gymnázium a Rodinná škola byla ke dni zřízena jako příspěvková organizace. Dodatkem ke zřizovací listině z , č.j /95-60, změnilo MŠMT ČR dosavadní název školy na Gymnázium a Střední odborná škola s platností od Školní jídelna je od na základě živnostenského listu oprávněna provozovat vedlejší hospodářskou činnost tzv. hostinskou činnost. Poslední rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení je vystaveno s účinností od čj / e) Druh školy a součásti školy Druh školy: státní Škola má tyto součásti: gymnázium, střední odbornou školu a školní jídelnu. Celková kapacita školy je 530 žáků, z toho je kapacita na gymnáziu 250 žáků a na střední odborné škole 120 žáků. Školní jídelna poskytuje stravování pro žáky naší školy, základní školy, veřejnost a od zajišťuje školní jídelna stravování pro všechny mateřské školy v Hostinném. Kapacita školní jídelny je 950 jídel.

4 f) Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: K/801 Gymnázium všeobecné studium denní délka studia: 8r. 0 měs. (dobíhající obor) K/81 Gymnázium - studium denní délka studia: 8r. 0 měs M/003 Sociální péče pečovatelská činnost studium denní délka studia: 4r. 0 měs. (dobíhající obor) M/01 Sociální činnost - studium denní délka studia: 4r. 0 měs. Nosným oborem stále zůstává osmileté gymnázium se všeobecným zaměřením. Na SOŠ vyučujeme obor M/003 Sociální péče pečovatelská činnost od nově obor M/01 Sociální činnost. O tento obor je stále zájem. Kombinace těchto dvou oborů se nám osvědčila. g) Akreditace Ministerstva zdravotnictví Praha byla naší škole udělena akreditace MZ pro vzdělávací program: Kvalifikační kurz pro získání způsobilosti k výkonu povolání Všeobecný sanitář. Tento kurz probíhal v prostorách školy a lektory tohoto kurzu byli zaměstnanci školy, zaměstnanci Rehabilitačního ústavu Hostinné a další zdravotničtí zaměstnanci z jiných organizací. Kurz byl zahájen dne s dvaceti přihlášenými, z nichž 19 kurz úspěšně dokončilo. Vzdělávací program byl dotován 100 výukovými teoretickými hodinami a 50ti hodinami praxe v Rehabilitačním ústavu Hostinné. Kurz byl ukončen závěrečným testem a praktickými zkouškami. Po úspěšném absolvování absolventi získali Osvědčení o absolvování kurzu. h) Dotační, rozvojové a operační programy Program MŠMT Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na rok Gymnázium a střední odborná škola podala žádost o dotaci v rámci tohoto programu pro 1 žákyni oboru sociální péče pečovatelská činnost. Tato dotace byla žákyni přiznána. Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011 Excelence středních škol Získané finanční prostředky byly účelově určeny na plat pedagogického pracovníka, který odborně připravil studenta, který se umístil na 3.místě v krajském kole olympiády v českém jazyce kategorie SŠ. Rozvojový program Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2012 Gymnázium a střední odborná škola podala žádost na zvětšovací program pro PC Zoom Text pro žáky zrakově postižené, který by usnadnil práci s programy na PC, protože škola přijala ke studiu studentku se zrakovým postižením. Tato dotace nebyla přiznána. Nadace ČEZ - název projektu: Přístupná škola zažádala škola o Nadační příspěvek ve výši Kč na pořízení schodolezu pro postiženou žákyni, kterou škola přijala ke studiu od Tento příspěvek nebyl poskytnut Nadace ČEZ název projektu: Přístupná škola, grantové řízení Oranžové schody Dne škola znovu zkusila požádat Nadaci ČEZ o příspěvek ve výši Kč na pořízení schodolezu. Ani tentokrát nebyl příspěvek přiznán.

5 i) Seznam zájmových, občanských a dalších sdružení působících ve škole Škola je registrována v AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Od začal při škole sdružovat zájemce o sport Sportovní klub Gymnázia a SOŠ Hostinné. Klub zajišťoval pro své členy sportovní vyžití, organizoval vzájemné sportovní kontakty s ostatními školami nebo kluby, zajišťoval účast na přátelských a mistrovských soutěžích. K byla jeho činnost pozastavena. Od klub opět rozvíjí svou činnost. Soustřeďuje zájmovou sportovní činnost žáků. j) Údaje o školské radě V letošním školním roce se konaly nové volby do školské rady a současné složení školské rady je: Předseda: p. Bc. Karel Klíma Členové: sl. Andrea Lánská p. Vladimír Junek p. Vladislava Bohačíková p. Mgr. Richard Šváb p. PhDr. Lenka Neumannová Školská rada se schází podle potřeb, nejméně 2x za školní rok. k) Zařazení do souboru pilotních škol pro tvorbu a ověřování RVP GV Rozhodnutím Výzkumného ústavu pedagogického v Praze ze dne byla naše škola zařazena do souboru pilotních škol pro tvorbu a ověřování RVP GV. V červnu 2004 se naše gymnázium zapojilo do ověřování tvorby ŠVP podle pilotní verze RVP GV na vybraných pilotních školách. Ve školním roce tzn. 2004/2005 proběhlo čtení RVP ve škole. Byla provedena analýza školy. Na základě této analýzy byla zpracována charakteristika ŠVP. Pak se v rámci diskuse o vzdělávacím obsahu provedlo zařazení předmětů a průřezových témat do učebního plánu. Ve školním roce 2005/2006 byl postupně vytvořen učiteli školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium a ten začal být ve školním roce 2006/2007 ověřován v primě osmiletého gymnázia a ve školním roce 2007/2008 byl ověřován v primě a sekundě, ve školním roce 2008/2009 v primě, sekundě, tercii. Spolupráce s VÚP v Praze dále pokračuje. Do této práce je zapojen celý učitelský sbor. Škola rovněž spolupracovala při tvorbě manuálu RVPGV s VÚP Praha. Pro VÚP Praha je zpracováván PDP. Pro konferenci Kaleidoskop zkušeností ŠVP na gymnáziích, která proběhla v září 2008, zpracovala škola své vystoupení na téma Kurzy a projekty v ŠVP. Své zkušenosti konzultuje škola se zástupci z ostatních pilotních gymnázií. V průběhu školního roku 2009/2010 ředitelka školy spolupracovala na výzkumu doc. PhDr. Tomáše Janíka, který se týkal právě kurikulární reformy a jehož závěry byly shrnuty ve výzkumné zprávě vydané VÚP Praha Na škole proběhlo pod garancí VÚP koučování, které bylo dalším obohacením. Ve školním roce 2010/2011 pokračovala škola v zapojení do projektu účastí na minikonferencích a posuzováním případných změn RVPGV. Pilot G byl ukončen závěrečnou konferencí 30.listopadu Zapojení školy do tohoto projektu přineslo vyučujícím řadu nových zkušeností a umožnilo výměnu poznatků, postřehů a zkušeností s vyučujícími z dalších pilotních gymnázií. Ve školním roce 2009/2010 byla zahájena práce na tvorbě ŠVP pro obor sociální péče pečovatelská činnost. Tvorba tohoto dokumentu byla dokončena v srpnu 2011 a od 1.září 2011 se podle nového ŠVP začalo vyučovat.

6 l) Údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje Veškerá výuka probíhá v historické, kompletně zrekonstruované budově a v nové přístavbě. Na chodbách jsou prostory určené k relaxaci žáků. Pro tělesnou výchovu je k dispozici tělocvična v původní budově a sportovní hala s gymnastickým sálem a posilovnou v nové přístavbě. V této přístavbě je také moderní školní jídelna a prodejna občerstvení pro žáky i zaměstnance. Trend dalšího vývoje školy spatřujeme v zachování gymnaziálního programu a orientaci střední odborné školy na sociálně zaměřené obory. Nepředpokládáme redukci u těchto oborů. Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ,92 11,41 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR kód oboru název oboru kdo vydal učeb. pod č.j. platnost od dokumenty K/801 gymnázium všeobecné MŠMT ČR 18961/ K/81 gymnázium všeobecné (ŠVP) Gymnázium a SOŠ Hostinné M/003 sociální péče-pečovatelská MŠMT ČR 29166/ činnost M/01 sociální činnost (ŠVP) Gymnázium a SOŠ Hostinné Přehled akreditovaných kvalifikačních kurzů Název kvalifikačního kurzu datum Kdo udělil akreditaci Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha Kvalifikační kurz pro získání způsobilosti k výkonu povolání všeobecný sanitář Ministerstvo zdravotnictví Praha

7 Údaje o pracovnících školy Ve školním roce 2011/2012 působilo na škole celkem 21 pedagogických pracovníků na plný úvazek a 4 pedagogičtí pracovníci na částečný úvazek. Podle plánu dalšího vzdělávání pedagogický pracovníků si doplňovali vzdělání tito pracovníci: Ukončené studium vysokých škol: - PF MU Brno, obor učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy - 1 učitelka anglického jazyka na rodičovské dovolené - Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, obor management organizací služeb sociální práce - 1 učitelka vyučující odborné předměty - PF UJEP Ústí nad Labem, Učitelství pro střední školy, obor český jazyk a lit. hudební výchova 1 učitelka - PF Slezská univerzita Opava, Učitelství pro střední školy, obor český jazyk a lit. anglický jazyk 1 učitelka Pokračují ve studiu vysokých škol: - Fakulta sportovních studií MU Brno, obor tělesná výchova management sportu - 1 učitel tělesné výchovy - PF Hradec Králové, zahájeno studium k získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu český jazyk 1 učitelka - Fakulta informatiky a managementu Hradec Králové, obor informatika a management toto studium v letošním školním roce zahájil správce informačních a komunikačních technologií na škole - PF MU Brno, obor učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy 1 učitelka na rodičovské dovolené dokončuje studium Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Vzdělávací programy k prohlubování odborné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. a 1 vyhlášky 317/2005 Sb. - Závěrečná konference projektu Ředitel 2012 ředitelka školy - Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování /B 1 učitel Tv - Trenérská licence C ve florbale 2 učitelé Vzdělávací programy k prohlubování odborné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. a 9 vyhlášky 317/2005 Sb. - Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevy 1 učitelka Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů podle 5 odst. 2 zákona č. 563/20047 Sb. A podle 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. - Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 2 učitelé Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka počet pedagogických pracovníků školní rok 2011/2012 2

8 Počet nekvalifikovaných pracovníků na konci školního roku školní rok 2010/2011 U pedagogických pracovníků 3 U nepedagogických pracovníků 0

9 Konkrétní údaje o pracovnících školy pedagogičtí pracovníci: kvalifikace pracovní vyučení odborné pedagog,pf délka jméno pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské,úso) FF,DPS praxe Mgr. Mědílková I. ředitelka FFUK PHA, FF MU Brno 37 PhDr. Neumannová L. zást.ředitelky FF UK PHA, PF UK PHA 31 Mgr.Beránek P. učitel PF HK, 20 Mgr. Bubeníková L. učitelka PF UJEP Ústí nad Labem 22 Mgr. Černá P. učitelka PF UJEP Ústí nad Labem 1 Mgr. Dřízhalová D. učitelka VŠ J.A.K. Praha DPS J.A.K.Ph 17 Ing. Dvořák L. učitel VŠ polnohospodářská Nitra 13 Mgr. Farská J. učitelka Fakulta humanitních studií Pardubice, PF MU Brno, studují 15 Mgr.Fišarová J. učitelka PF HK, 21 Mgr. Floriánová Z. učitelka FF UK Praha 21 Mgr. Hedvičáková S. učitelka PF HK 37 Mgr. Lebedinská J. učitelka PF Olomouc 8 Mgr. Maternová M. učitelka PF UK PHA 11 Mgr. Mědílková M. učitelka FF Pardubice PF HK 2 Mgr. Nýdrlová E. učitelka FTVS UK PHA 28 Mgr. Páchnik M učitel PF Plzeň 21 Mgr. Poláková G. učitelka UK Praha, Ostravská univerzita v Ostravě 11 Mgr.Prokopová E. učitelka PF HK, PF Olomouc 33 Romanovas P.,DiS. učitelka SPŠ Litomyšl 6 Mgr.Sedláček P. učitel PF UK Praha, PF Hradec Králové 10 Mgr. Strnadová L. učitelka PF Slezská univerzita Opav a 1 Mgr. Šimek V. učitel PF HK 10 Mgr. Špačková R. učitelka PřF UK Praha, PF UK Praha 18 Mgr. Šváb R. učitel FTVS UK Praha 8 Bc. Vlášek M. učitel PF MU Brno, studující Fakulta sport. studií MU Brno 7 Pedagogičtí pracovníci na rodičovské dovolené Bc. Sedláčková E. učitelka VOŠ,sociálně právní PHA 8 PF Hradec Králové Mgr. Švábová T. učitelka PF MU Brno, studující PF MU Brno 8 Mgr. Klimentová Z. učitelka Fakulta humanitních studií Pardub., 15 PF MU Brno Mgr. Jiříková L. učitelka PF HK 7 Bc. Machová J. učitelka PF MU Brno, studující PF MU Brno 6

10 ostatní pracovníci školy Kvalifikace pracovní vyučení Odborné pedagog,pf délka jméno pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské,úso) FF,DPS praxe Drábiková I. rozp.,mzd.úč. Gymn.Vrchl., SPŠ Litomyšl 20 Menclová H. účetní SPŠ textilní Dvůr Králové 26 Špetlová V. rozp.,účetní SPŠ textilní Dvůr Králové 40 Tichý J. Správce infor. a komunik. technologií Gymnázium a SOŠ Hostinné 3 Valík J školník a údr. SPŠ strojnická Opava 40 Imlaufová Kateřina vedoucí školní jídelny SOU Dvůr Králové nad Labem 15 Cepková B. skladník zlatnice Střední uměleckoprůmysl.šk.tu 10 kuchař-číš. Rekvalifik. kurz Hronov-kuchař,číšník Doubková V. pom.kuchařka Kaprálová E. pom.kuchařka elektronech. SOU elektrotechnické Vrchlabí 12 Klímová M. pom.kuchařka Stř.hot.škola Mariánské Lázně 17 SOU Hradec Králové,studující obor Levová A. kuchařka kadeřnice kuchař 8 Mikešová J. pom.kuchařka čalounice SOU Liberec 19 Pecháčková K. pom.kuchařka - prodej bufet prodavačka, kuchař SOU Žamberk, SŠ Smiřice 19 Trejbal J. provozář,kuchař kuchař SOU Teplice nad Metují 22 Venzarová K. kuchařka SZTŠ Kopidlno 21 Horáčková A. řidič SPŠ papírenská Hostinné 29 Ostatní pracovníci na rodičovské dovolené Machová M. kuchařka kuchař SOU a SOŠ SČMSD Hronov,s.r.o. 12

11 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci využívali hlavně z nabídky kurzů Centra vzdělávání Královéhradeckého kraje. Dále se zúčastnili seminářů konaných např. Asociací učitelů dějepisu ČR, Akademií J.A.Komenského Trutnov, Pedagogicko - psychologickou poradnou Trutnov, Služby škole Mladá Boleslav a FF UK Praha a dalšími VŠ. Nepedagogičtí pracovníci využili především kurzů a seminářů pořádaných Akademií J.A.Komenského Trutnov, firmy Vema Brno. Druh studia,kurzu apod Pedagogičtí pracovníci: počet zúčastněných pracovníků Software Bakaláři Elektronická třídní kniha 2 Jak učit o normalizaci? 1 Základy finanční matematiky 1 Hraj o zemi projekt na podporu ekogramotnosti 2 Inovace výuky 1 Rovné příležitosti žen a mužů 1 Školní násilí 1 Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti 2 Kolokvium ředitelů 1 Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě 3 Vodní turistika 1 Inovace zimních výcvikových kurzů 1 Zdravotní aspekt plavání. Bezpečnost. Záchrana tonoucího 1 Prevence zranění v míčových hrách využití moderního náčiní 1 Komunikace v praxi středoškolských pedagogů 1 Autonomní učení a hodnocení studentů styly a strategie učení 1 Aktuální stav školské legislativy zaměřeného na novelu zákona o pedag. pracovnících 1 Nová paradigmata v ochraně přírody 1 Teaching English-Web a jeho využití v hodině cizího jazyka 1 Webová aplikace DOTIS vyúčtování projektů s fin.podporou z rozpočtu Královéhradeckého kraje 1 Nepedagogičtí pracovníci Změny v účetnictví některých vybraných účetních jednotek od Stravování ve školních jídelnaách, práce s konvektomatem 1 Microsoft 1 Konference ICT ve školství 1 Školení Vision Pro 7 1 Školení firmy Vema, V4- mzdy - 4 lekce 1 Porada vedoucích školních jídelen 1 Normování a výpočet spotřebního koše 1 Účetní standardy 2 Školení Server 1 Zákoník práce, změny v zákoníku práce od ve školství 1 Mzdové účetnictví v praxi 1

12 Údaje o přijímacím řízení Gymnázium: - Žáci konali písemnou zkoušku z jazyka českého a matematiky. Sociální péče-pečovatelská činnost: - Žáci konali písemnou zkoušku z jazyka českého a ústní pohovor. Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 Kód oboru Název oboru 1.kolo 2.kolo poč.přihl. poč.přij./odev.zl poč.přihl. poč.přij./odev.zl K/81 Gymnázium - všeobecné 33 30/29 1 1/ M/003 Sociální péče-peč.činnost 25 21/12 3 0/0 Kód oboru Název oboru 3.kolo Počet žáků poč.přihl. poč.přij./odev.zl K/81 Gymnázium - všeobecné M/003 Sociální péče-peč.činnost 1 1/1 20 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd Víceletá gymnázia kód oboru Název oboru roč roč roč roč roč roč K/81 Gymnázium-všeobecné kód oboru Název oboru celkem roč roč K/801 Gymnázium-všeobecné

13 Ostatní střední školy kód oboru Název oboru 1. roč M/01 Sociální činnost 27 kód oboru Název oboru celkem roč roč roč M/003 Sociální péčepeč.činnost b) Prospěch žáků ve škole Osmileté gymnázium Ročník počet žáků prospěl s vyzn. prospěl neprospěl opakuje 1.ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník obor sociální péče-pečovatelská činnost Ročník počet žáků prospěl s vyzn. prospěl neprospěl opakuje 1.ročník ročník ročník ročník c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka Osmileté gymnázium Ročník počet důvod důvod jiné počet zamešk. % celkem prospěch chování důvody hod. / žák zamešk.hod. 1.ročník ,8 4,76 2.ročník ,1 1,10 3.ročník ,0 5,08 4.ročník ,4 3,34 5.ročník ,5 4,79 6.ročník ,5 6,36 7.ročník ,0 9,36 8.ročník ,8 4,45

14 obor sociální péče - pečovatelská činnost Ročník počet důvod důvod jiné počet zamešk. % celkem prospěch chování důvody hodin / žák zamešk.hod. 1.ročník ,0 12,94 2.ročník ,6 8,16 3.ročník ,9 7,64 4.ročník ,7 10,71 d) Snížený stupeň z chování školní rok 2011/ /2012 Stupeň chování počet % z celku % 2 0 0% 3 0 0% e) Celkový počet neomluvených hodin Počet neomluv. hodin % z celku 247 0,79% Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek Ve školním roce 2011/2012 celkem maturovalo 21 studentů z oktávy všeobecného gymnázia a 24 studentů oboru sociální péče-pečovatelská činnost. Písemné maturitní zkoušky se konaly od Ve dnech se konaly praktické maturitní zkoušky oboru sociální péčepečovatelská činnost. Ústní maturitní zkoušky profilové části MZ a společné části MZ proběhly v termínu od Kód oboru K/801 Název oboru Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. s celkem nepřipuštěn vyznamen. prospěl neprospěl Gymnáziumvšeobecné Kód oboru M/003 Název oboru Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. s celkem nepřipuštěn vyznamen. prospěl neprospěl Sociální péčepečovatel činnost

15 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení realizace projektu STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ ve školním roce 2011/2012 Základním cílem stanovení strategie prevence rizikových projevů chování pro školní rok byla koordinace a realizace naplánovaných konkrétních aktivit tak, abychom předcházeli rizikovému chování žáků a zároveň co nejvíce eliminovali případné dopady takového chování a jednání. Jednotlivé aktivity proto byly směrovány k efektivní primární prevenci. Všem žákům školy byly v rámci nespecifické primární prevence školou nabídnuty volnočasové aktivity s bohatým kulturním a sportovním zaměřením. Největší popularitu si získaly sportovní aktivity (např. florbal, sportovní hry) a internet, který umožnil využít volný čas žáků k získání informací a doplnění vědomostí. Během celého školního roku žáci také navštěvovali školní knihovnu a zúčastňovali se kulturních akcí. Například pravidelných vystoupení žáků Základní umělecké školy v Hostinném, z nichž někteří jsou rovněž našimi žáky. Specifická primární prevence byla cíleně zaměřena na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků, kterými jsou záškoláctví, šikana, rizikové chování v dopravě, rizikové sexuální chování, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, delikvence, užívání návykových látek, onemocnění infekčními nemocemi, netolismus a patologické hráčství; rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, poruch příjmu potravy. Osvědčily se nám adaptační kurzy pro primu a kvintu gymnázia a první ročník sociální péče organizované školou a jejími pedagogy a biskupstvím královéhradeckým, a to zejména ve vytvoření pozitivního klimatu mezi studenty navzájem a školou jako takovou. Žáci byli celoročně informováni o možnosti využití poradenské činnosti školní metodičky prevence, nízkoprahového zařízení RIAPS a Pedagogicko psychologické poradny v Trutnově. Školní metodička prevence rizikových projevů absolvovala pravidelné školení pořádané okresní a krajskou koordinátorkou a dokončila studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů. Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období Vyhláška č. 116 ze dne 15. dubna 2011 poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j /

16 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j /99 22 Evaluace a diagnostika preventivních programů Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici k prostudování na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Školní řád Gymnázia a SOŠ Hostinné Strategie prevence rizikových projevů chování na období Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Prevenci sociálně patologických jevů žáků naší školy je věnována dlouhodobá systematická pozornost. V rámci ŠVP se problematika protidrogové výchovy promítá do téměř všech vyučovacích předmětů a je všemi vyučujícími realizována. Učitelé jsou pravidelně seznamováni s novými materiály z oblasti prevence metodickými pokyny MŠMT a jiných institucí a mají dostatek informací o tom, jak by měli reagovat v případě zjištění alkoholu, drog, šikany ve třídě či škole. Zároveň jsou seznámeni s tím, jak situacím předcházet a na co se zaměřit při plnění tohoto úkolu. Důraz klademe na posílení a prohloubení práce třídního učitele s kolektivem třídy a na vytvoření dobrého vztahu učitel žák. Poctivý přístup žáků a učitelů k dané problematice na naší škole je zárukou toho, že se nám většina aktivit daří plnit. Zpracovala Mgr. Doubrava Dřízhalová

17 Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výchovné a vzdělávací akce Besedy Beseda Volba povolání a profesní orientace 4S, oktáva, kvarta Beseda Dula - 4S,3S Beseda s pí. Hradečnou na téma Standardy sociální péče 4S, 2S, 3S Beseda Dobrovolnictví 1S 4S Tyfloservis Hradec Králové 4S Přednáška Tobě, Tebe, Ti prima, kvinta a1s Beseda Meira pomůcky pro handicapované 2S, 3S Beseda LORM ( hluchoslepí) 3.S Beseda Vietnam od Hanoje po Saigon přednáška cestovatele Petra Baudyše kvarta, kvinta, sexta, septima Beseda Bazální stimulace klienta 3S Divadlo Studenti gymnázia a střední odborné školy v rámci předplatného shlédli několik divadelních představení v Klicperově divadle Hradec Králové. Astor Piazzolla Žáci školy se zúčastnili tanečního a hudebního představení pořádané Základní uměleckou školou Hostinné Astor Piazzolla. Taneční vystoupení Žáci třídy primyi a sekundy se v červnu zúčastnili tanečního vystoupení žáků Základní umělecké školy Hostinné Úvodní kurzy Pro žáky primy, kvinty a 1S byly v září 2011 realizovány úvodní adaptační kurzy. Sportovní kurzy V září 2011 proběhl pro žáky sexty a 2S cyklisticko - sportovní kurz na Pecce. Pro žáky sekundy, kvinty a 2S byl v lednu 2012 organizován lyžařský kurz v areálu Bubákov S tělovýchovnou školou Vydra se v červnu 2012 pro žáky septimy a 3S konal kurz vodní turistiky na řece Vltavě trasa Vyšší Brod Boršov nad Vltavou. Žáci tercie v měsíci červnu absolvovali tábornický kurz. Žáci 1S a kvinty absolvovali v měsíci červnu cyklisticko-sportovní kurz na Pecce.

18 Exkurze Prima : a) Den Země b) Dvůr Králové nad Labem - ZOO Sekunda: a) Hostinné poznávání okolí b) Letohrad Muzeum řemesel výukový program Tercie a) Dvůr Králové nad Labem - ZOO Kvarta: a) Letohrad Muzeum řemesel výukový program Kvinta: a) Malé Svatoňovice - Muzeum Bratří Čapků, Náchodský zámek b) Kuks Sexta: a) Vrchlabí - biologická exkurze b) Cyklistické putování Septima: a) Trutnov pivovar b) Náchod Náchodský zámek Oktáva: a) Trutnov pivovar 1S: 2S: 3S: a) Hostinné Pečovatelská služba a Mateřská škola b) Vrchlabí Diakonie, Dětský domov c) Dvůr Králové nad Labem Diakonie, Domov pro seniory d) Žireč - Domov svatého Josefa pomoc klientům a) Vrchlabí Dětský domov se školou, Domov pro seniory b) Nová Paka Chráněná dílna, Domov pro seniory c) Hradec Králové Azylový dům d) Trutnov RIAPS, Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené e) Hostinné exkurze do okolí a) Praha Speciální základní škola a mateřská škola, FATIMA b) Malé Svatoňovice - Muzeum Bratří Čapků, Náchodský zámek c) Česká Skalice Domov pro seniory d) Červený Kostelec Hospic e) Hradec Králové Diagnostický ústav f) Hradec Králové Úřad práce, Magistrát

19 4S: a) Praha Speciální základní škola a mateřská škola J. Ježka, Jedličkův ústav a školy b) Hradec Králové - Škola logopedická a pro neslyšící c) Odolov - Věznice d) Dvůr Králové nad Labem Léčebna zrakových vad, Dětské centrum e) Rokytnice v O.h. Domov se zvláštním režimem f) Kostelec nad Orlicí Uprchlické zařízení Charitativní akce Žáci, kteří studují obor sociální péče-pečovatelská činnost a obor sociální činnost se i v tomto školním roce zapojili do těchto charitativních sbírek : Světluška děvčata ze 2S se podílela na konání této charitativní sbírky Bílá pastelka žáci ze třídy 1S se podíleli na této sbírce na pomoc zrakově postižených Červenobílé dny žáci ze třídy 3S se podíleli na veřejné sbírce pro hluchoslepé. Červená stužka na pomoc při kampani Světového dne boje proti AIDS na konání této charitativní sbírky se podíleli žáci ze třídy sexta. Olympiády: Ve všech předmětech proběhla školní kola. Na základě výsledků školních kol žáci postoupili do okresních kol: Okresní kola: Olympiáda z českého jazyka: Kategorie II. J. Sogel 2. místo P. Klug 9.místo Konverzační soutěž v anglickém jazyce: Nižší G K.Bohačíková účast A.Chaloupková účast Vyšší G AKrčmářová 3.místo Soutěž v německém jazyce: Kategorie I.B D. Tyle 1.místo Olympiáda v německém jazyce: Kategorie III.C J. Licek 6.místo Matematická olympiáda: Kategorie Z6 T. Morávková 9. místo Kategorie Z7 M. Křížek 12. místo Kategorie Z8 H.Turková 11.místo S. Valentová 16.místo Biologická olympiáda: Kategorie C A. Nosková 7.místo K.Fišarová 14.místo J. Fišar 20.místo Kategorie D J. Klázar 12.místo A.Koreňová 25.místo K. Bohačíková 26.místo

20 Poznávání přírodnin: kategorie B P. Gašparová 14.místo kategorie C A.Nosková 3.místo K.Fišarová 5.místo J.Fišar 16.místo kategorie D J. Klázar 7.místo Dějepisná olympiáda: J. Fišar 3.místo J.Kalenský 11.místo Zeměpisná olympiáda: kategorie B J. Klazar 4.místo kategorie C J. Fišar 5.místo kategorie D J. Papoušek 2.místo A.Klíma 7.místo Pišqworky: Družstvo ve šložení P.Lesák, O.Stránský, M.Čejka, T.Krempaský, J.Sogel se umístili na 1. místě Okresní přebor v šachu: Družstvo ve složení T.Ulman, J.Licek, J.Draškoci, J.Papoušek se umístili na 1. místě. Krajská kola: Biologická olympiáda: Kategorie C A. Nosková 25.místo K.Fišarová 27.místo 28.místo Kategorie D J.Klázar 7.místo Poznávání přírodnin: A.Nosková 10. místo Prezentiáda: M. Trejbal, D.Otradovská 3. místo P.Samková, A.Kalivodová, Š.Klikarová, A.Čermáková se svým projektem umístili na 4. místě Zeměpisná olympiáda: kategorie D J. Papoušek 8.místo Pišqworky: Družstvo ve šložení P.Lesák, O.Stránský, M.Čejka, T.Krempaský, J.Sogel se umístili na 5.-8.místě. Krajský přebor v šachu: Družstvo ve složení T.Ulman, J.Licek, J.Draškoci, J.Papoušek se umístili na 6. místě. Celostátní soutěže: Celorepubliková soutěž Napiš esej! (soutěž v anglickém jazyce) P. Klug 1-10.místo

21 Celostátní soutěž Čtení pomáhá Obrovského úspěchu dosáhli studenti kvinty. V celostátní soutěži Čtení pomáhá, které se zúčastnilo více než 90 tisíc dětí základních a středních škol, vybojovali v kategorii středoškoláků první místo. Sladkou odměnou jim by sedmidenní letecký zájezd na Mallorcu. Festival Prima sezona Náchod žákyně A.Krčmářová, K.Olšová, D. Halíková obdrželi za svoji kolektivní práci Linoryt čestné uznání. Sportovní soutěže: Umístění družstev Gymnázia a SOŠ Hostinné v soutěžích AŠSK ve školním roce 2011/2012 Dívky Okrskové kolo v přehazované (sekunda) 3. místo Okrskové kolo ve vybíjené (prima) 3. místo Okresní kolo ve stolním tenise (kat. III) 1. místo Okresní kolo ve stolním tenise (kat. VI. B) 1. místo Okresní kolo O pohár ministra školství v basketbale (kat. V) 4. místo Okresní kolo ve volejbale (kat. V) 7. místo Chlapci Okrskové kolo ve vybíjené (prima) 5. místo Okresní kolo ve stolním tenise (kat. VI.B) 5. místo Okresní kolo ve stolním tenise (kat. III) 3. místo Okresní kolo ve stolním tenise (kat. V) 1. místo Krajské kolo ve stolním tenise (kat. V) 2. místo Okresní přebor v šachu (kat. V) 1. místo Krajské kolo v přeboru v šachu (kat. V) 6. místo Okrskové kolo Orion florbal Cup (kat. III) 4. místo Okrskové kolo Orion florbal Cup (kat. IV) 1. místo Okresní kolo Orion florbal Cup (kat. IV) 5 8. místo Okrskové kolo v halové kopané (kat. IV) 4. místo Okrskové kolo v halové kopané (kat. III) 6. místo Okresní kolo ve volejbale (kat. V) 7. místo Okresní kolo v halové kopané (kat. V) 8. místo Okresní kolo ve florbale (kat. V) 7. místo Běh naděje (všechny třídy) Akce studentů Zájezd do Španělska Ve dnech se studenti gymnázia a střední odborné školy zúčastnili šestidenního zájezdu do Španělska. V průběhu zájezdu měli žáci možnost vidět fotbalový stadion Cam Nou, klášter Montserrat, letovisko Tossa de Mar, Barcelonu, Horu Montjuic, Barcelonskou katedrálu, ulici Las Ramblas, dům Casa Mila, kostel Sagrada Família, Park Güell a další krásná místa.

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2009/2010 V Hostinném dne 19.10.2010 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Výroční zpráva školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2007/2008 V Hostinném dne 17.10.2008 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více