Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, Hostinné Výroční zpráva školní rok 2011/2012 V Hostinném dne Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková

2 Obsah Základní charakteristika školy, údaje o školské radě Přehled učebních plánů Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Statistické vyhodnocení přijetí studentů na VŠ a VOŠ Údaje o provedených inspekcích ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o spolupráci s odborovou organizací

3 Základní charakteristika školy a) Název školy, adresa, právní forma, IČ, identifikátor zařízení Název školy: Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 Adresa: Horská Hostinné Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor právnické osoby: Adresa pro dálkový přístup: b) Název a adresa zřizovatele Zřizovatel: Královehradecký kraj. Sídlo: Pivovarské náměstní Hradec Králové c) Ředitel školy ředitelka: Mgr. Ivana Mědílková trvalý pobyt: A.Dvořáka Hostinné d) Zařazení do sítě škol a školských zařízení Škola byla zřízena MŠMT ČR dne jako víceleté gymnázium. Dne byla zařazena do sítě škol jako Gymnázium a Rodinná škola s účinností od Gymnázium a Rodinná škola byla ke dni zřízena jako příspěvková organizace. Dodatkem ke zřizovací listině z , č.j /95-60, změnilo MŠMT ČR dosavadní název školy na Gymnázium a Střední odborná škola s platností od Školní jídelna je od na základě živnostenského listu oprávněna provozovat vedlejší hospodářskou činnost tzv. hostinskou činnost. Poslední rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení je vystaveno s účinností od čj / e) Druh školy a součásti školy Druh školy: státní Škola má tyto součásti: gymnázium, střední odbornou školu a školní jídelnu. Celková kapacita školy je 530 žáků, z toho je kapacita na gymnáziu 250 žáků a na střední odborné škole 120 žáků. Školní jídelna poskytuje stravování pro žáky naší školy, základní školy, veřejnost a od zajišťuje školní jídelna stravování pro všechny mateřské školy v Hostinném. Kapacita školní jídelny je 950 jídel.

4 f) Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: K/801 Gymnázium všeobecné studium denní délka studia: 8r. 0 měs. (dobíhající obor) K/81 Gymnázium - studium denní délka studia: 8r. 0 měs M/003 Sociální péče pečovatelská činnost studium denní délka studia: 4r. 0 měs. (dobíhající obor) M/01 Sociální činnost - studium denní délka studia: 4r. 0 měs. Nosným oborem stále zůstává osmileté gymnázium se všeobecným zaměřením. Na SOŠ vyučujeme obor M/003 Sociální péče pečovatelská činnost od nově obor M/01 Sociální činnost. O tento obor je stále zájem. Kombinace těchto dvou oborů se nám osvědčila. g) Akreditace Ministerstva zdravotnictví Praha byla naší škole udělena akreditace MZ pro vzdělávací program: Kvalifikační kurz pro získání způsobilosti k výkonu povolání Všeobecný sanitář. Tento kurz probíhal v prostorách školy a lektory tohoto kurzu byli zaměstnanci školy, zaměstnanci Rehabilitačního ústavu Hostinné a další zdravotničtí zaměstnanci z jiných organizací. Kurz byl zahájen dne s dvaceti přihlášenými, z nichž 19 kurz úspěšně dokončilo. Vzdělávací program byl dotován 100 výukovými teoretickými hodinami a 50ti hodinami praxe v Rehabilitačním ústavu Hostinné. Kurz byl ukončen závěrečným testem a praktickými zkouškami. Po úspěšném absolvování absolventi získali Osvědčení o absolvování kurzu. h) Dotační, rozvojové a operační programy Program MŠMT Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na rok Gymnázium a střední odborná škola podala žádost o dotaci v rámci tohoto programu pro 1 žákyni oboru sociální péče pečovatelská činnost. Tato dotace byla žákyni přiznána. Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011 Excelence středních škol Získané finanční prostředky byly účelově určeny na plat pedagogického pracovníka, který odborně připravil studenta, který se umístil na 3.místě v krajském kole olympiády v českém jazyce kategorie SŠ. Rozvojový program Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2012 Gymnázium a střední odborná škola podala žádost na zvětšovací program pro PC Zoom Text pro žáky zrakově postižené, který by usnadnil práci s programy na PC, protože škola přijala ke studiu studentku se zrakovým postižením. Tato dotace nebyla přiznána. Nadace ČEZ - název projektu: Přístupná škola zažádala škola o Nadační příspěvek ve výši Kč na pořízení schodolezu pro postiženou žákyni, kterou škola přijala ke studiu od Tento příspěvek nebyl poskytnut Nadace ČEZ název projektu: Přístupná škola, grantové řízení Oranžové schody Dne škola znovu zkusila požádat Nadaci ČEZ o příspěvek ve výši Kč na pořízení schodolezu. Ani tentokrát nebyl příspěvek přiznán.

5 i) Seznam zájmových, občanských a dalších sdružení působících ve škole Škola je registrována v AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Od začal při škole sdružovat zájemce o sport Sportovní klub Gymnázia a SOŠ Hostinné. Klub zajišťoval pro své členy sportovní vyžití, organizoval vzájemné sportovní kontakty s ostatními školami nebo kluby, zajišťoval účast na přátelských a mistrovských soutěžích. K byla jeho činnost pozastavena. Od klub opět rozvíjí svou činnost. Soustřeďuje zájmovou sportovní činnost žáků. j) Údaje o školské radě V letošním školním roce se konaly nové volby do školské rady a současné složení školské rady je: Předseda: p. Bc. Karel Klíma Členové: sl. Andrea Lánská p. Vladimír Junek p. Vladislava Bohačíková p. Mgr. Richard Šváb p. PhDr. Lenka Neumannová Školská rada se schází podle potřeb, nejméně 2x za školní rok. k) Zařazení do souboru pilotních škol pro tvorbu a ověřování RVP GV Rozhodnutím Výzkumného ústavu pedagogického v Praze ze dne byla naše škola zařazena do souboru pilotních škol pro tvorbu a ověřování RVP GV. V červnu 2004 se naše gymnázium zapojilo do ověřování tvorby ŠVP podle pilotní verze RVP GV na vybraných pilotních školách. Ve školním roce tzn. 2004/2005 proběhlo čtení RVP ve škole. Byla provedena analýza školy. Na základě této analýzy byla zpracována charakteristika ŠVP. Pak se v rámci diskuse o vzdělávacím obsahu provedlo zařazení předmětů a průřezových témat do učebního plánu. Ve školním roce 2005/2006 byl postupně vytvořen učiteli školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium a ten začal být ve školním roce 2006/2007 ověřován v primě osmiletého gymnázia a ve školním roce 2007/2008 byl ověřován v primě a sekundě, ve školním roce 2008/2009 v primě, sekundě, tercii. Spolupráce s VÚP v Praze dále pokračuje. Do této práce je zapojen celý učitelský sbor. Škola rovněž spolupracovala při tvorbě manuálu RVPGV s VÚP Praha. Pro VÚP Praha je zpracováván PDP. Pro konferenci Kaleidoskop zkušeností ŠVP na gymnáziích, která proběhla v září 2008, zpracovala škola své vystoupení na téma Kurzy a projekty v ŠVP. Své zkušenosti konzultuje škola se zástupci z ostatních pilotních gymnázií. V průběhu školního roku 2009/2010 ředitelka školy spolupracovala na výzkumu doc. PhDr. Tomáše Janíka, který se týkal právě kurikulární reformy a jehož závěry byly shrnuty ve výzkumné zprávě vydané VÚP Praha Na škole proběhlo pod garancí VÚP koučování, které bylo dalším obohacením. Ve školním roce 2010/2011 pokračovala škola v zapojení do projektu účastí na minikonferencích a posuzováním případných změn RVPGV. Pilot G byl ukončen závěrečnou konferencí 30.listopadu Zapojení školy do tohoto projektu přineslo vyučujícím řadu nových zkušeností a umožnilo výměnu poznatků, postřehů a zkušeností s vyučujícími z dalších pilotních gymnázií. Ve školním roce 2009/2010 byla zahájena práce na tvorbě ŠVP pro obor sociální péče pečovatelská činnost. Tvorba tohoto dokumentu byla dokončena v srpnu 2011 a od 1.září 2011 se podle nového ŠVP začalo vyučovat.

6 l) Údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje Veškerá výuka probíhá v historické, kompletně zrekonstruované budově a v nové přístavbě. Na chodbách jsou prostory určené k relaxaci žáků. Pro tělesnou výchovu je k dispozici tělocvična v původní budově a sportovní hala s gymnastickým sálem a posilovnou v nové přístavbě. V této přístavbě je také moderní školní jídelna a prodejna občerstvení pro žáky i zaměstnance. Trend dalšího vývoje školy spatřujeme v zachování gymnaziálního programu a orientaci střední odborné školy na sociálně zaměřené obory. Nepředpokládáme redukci u těchto oborů. Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ,92 11,41 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR kód oboru název oboru kdo vydal učeb. pod č.j. platnost od dokumenty K/801 gymnázium všeobecné MŠMT ČR 18961/ K/81 gymnázium všeobecné (ŠVP) Gymnázium a SOŠ Hostinné M/003 sociální péče-pečovatelská MŠMT ČR 29166/ činnost M/01 sociální činnost (ŠVP) Gymnázium a SOŠ Hostinné Přehled akreditovaných kvalifikačních kurzů Název kvalifikačního kurzu datum Kdo udělil akreditaci Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha Kvalifikační kurz pro získání způsobilosti k výkonu povolání všeobecný sanitář Ministerstvo zdravotnictví Praha

7 Údaje o pracovnících školy Ve školním roce 2011/2012 působilo na škole celkem 21 pedagogických pracovníků na plný úvazek a 4 pedagogičtí pracovníci na částečný úvazek. Podle plánu dalšího vzdělávání pedagogický pracovníků si doplňovali vzdělání tito pracovníci: Ukončené studium vysokých škol: - PF MU Brno, obor učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy - 1 učitelka anglického jazyka na rodičovské dovolené - Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, obor management organizací služeb sociální práce - 1 učitelka vyučující odborné předměty - PF UJEP Ústí nad Labem, Učitelství pro střední školy, obor český jazyk a lit. hudební výchova 1 učitelka - PF Slezská univerzita Opava, Učitelství pro střední školy, obor český jazyk a lit. anglický jazyk 1 učitelka Pokračují ve studiu vysokých škol: - Fakulta sportovních studií MU Brno, obor tělesná výchova management sportu - 1 učitel tělesné výchovy - PF Hradec Králové, zahájeno studium k získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu český jazyk 1 učitelka - Fakulta informatiky a managementu Hradec Králové, obor informatika a management toto studium v letošním školním roce zahájil správce informačních a komunikačních technologií na škole - PF MU Brno, obor učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy 1 učitelka na rodičovské dovolené dokončuje studium Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Vzdělávací programy k prohlubování odborné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. a 1 vyhlášky 317/2005 Sb. - Závěrečná konference projektu Ředitel 2012 ředitelka školy - Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování /B 1 učitel Tv - Trenérská licence C ve florbale 2 učitelé Vzdělávací programy k prohlubování odborné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. a 9 vyhlášky 317/2005 Sb. - Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevy 1 učitelka Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů podle 5 odst. 2 zákona č. 563/20047 Sb. A podle 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. - Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 2 učitelé Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka počet pedagogických pracovníků školní rok 2011/2012 2

8 Počet nekvalifikovaných pracovníků na konci školního roku školní rok 2010/2011 U pedagogických pracovníků 3 U nepedagogických pracovníků 0

9 Konkrétní údaje o pracovnících školy pedagogičtí pracovníci: kvalifikace pracovní vyučení odborné pedagog,pf délka jméno pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské,úso) FF,DPS praxe Mgr. Mědílková I. ředitelka FFUK PHA, FF MU Brno 37 PhDr. Neumannová L. zást.ředitelky FF UK PHA, PF UK PHA 31 Mgr.Beránek P. učitel PF HK, 20 Mgr. Bubeníková L. učitelka PF UJEP Ústí nad Labem 22 Mgr. Černá P. učitelka PF UJEP Ústí nad Labem 1 Mgr. Dřízhalová D. učitelka VŠ J.A.K. Praha DPS J.A.K.Ph 17 Ing. Dvořák L. učitel VŠ polnohospodářská Nitra 13 Mgr. Farská J. učitelka Fakulta humanitních studií Pardubice, PF MU Brno, studují 15 Mgr.Fišarová J. učitelka PF HK, 21 Mgr. Floriánová Z. učitelka FF UK Praha 21 Mgr. Hedvičáková S. učitelka PF HK 37 Mgr. Lebedinská J. učitelka PF Olomouc 8 Mgr. Maternová M. učitelka PF UK PHA 11 Mgr. Mědílková M. učitelka FF Pardubice PF HK 2 Mgr. Nýdrlová E. učitelka FTVS UK PHA 28 Mgr. Páchnik M učitel PF Plzeň 21 Mgr. Poláková G. učitelka UK Praha, Ostravská univerzita v Ostravě 11 Mgr.Prokopová E. učitelka PF HK, PF Olomouc 33 Romanovas P.,DiS. učitelka SPŠ Litomyšl 6 Mgr.Sedláček P. učitel PF UK Praha, PF Hradec Králové 10 Mgr. Strnadová L. učitelka PF Slezská univerzita Opav a 1 Mgr. Šimek V. učitel PF HK 10 Mgr. Špačková R. učitelka PřF UK Praha, PF UK Praha 18 Mgr. Šváb R. učitel FTVS UK Praha 8 Bc. Vlášek M. učitel PF MU Brno, studující Fakulta sport. studií MU Brno 7 Pedagogičtí pracovníci na rodičovské dovolené Bc. Sedláčková E. učitelka VOŠ,sociálně právní PHA 8 PF Hradec Králové Mgr. Švábová T. učitelka PF MU Brno, studující PF MU Brno 8 Mgr. Klimentová Z. učitelka Fakulta humanitních studií Pardub., 15 PF MU Brno Mgr. Jiříková L. učitelka PF HK 7 Bc. Machová J. učitelka PF MU Brno, studující PF MU Brno 6

10 ostatní pracovníci školy Kvalifikace pracovní vyučení Odborné pedagog,pf délka jméno pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské,úso) FF,DPS praxe Drábiková I. rozp.,mzd.úč. Gymn.Vrchl., SPŠ Litomyšl 20 Menclová H. účetní SPŠ textilní Dvůr Králové 26 Špetlová V. rozp.,účetní SPŠ textilní Dvůr Králové 40 Tichý J. Správce infor. a komunik. technologií Gymnázium a SOŠ Hostinné 3 Valík J školník a údr. SPŠ strojnická Opava 40 Imlaufová Kateřina vedoucí školní jídelny SOU Dvůr Králové nad Labem 15 Cepková B. skladník zlatnice Střední uměleckoprůmysl.šk.tu 10 kuchař-číš. Rekvalifik. kurz Hronov-kuchař,číšník Doubková V. pom.kuchařka Kaprálová E. pom.kuchařka elektronech. SOU elektrotechnické Vrchlabí 12 Klímová M. pom.kuchařka Stř.hot.škola Mariánské Lázně 17 SOU Hradec Králové,studující obor Levová A. kuchařka kadeřnice kuchař 8 Mikešová J. pom.kuchařka čalounice SOU Liberec 19 Pecháčková K. pom.kuchařka - prodej bufet prodavačka, kuchař SOU Žamberk, SŠ Smiřice 19 Trejbal J. provozář,kuchař kuchař SOU Teplice nad Metují 22 Venzarová K. kuchařka SZTŠ Kopidlno 21 Horáčková A. řidič SPŠ papírenská Hostinné 29 Ostatní pracovníci na rodičovské dovolené Machová M. kuchařka kuchař SOU a SOŠ SČMSD Hronov,s.r.o. 12

11 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci využívali hlavně z nabídky kurzů Centra vzdělávání Královéhradeckého kraje. Dále se zúčastnili seminářů konaných např. Asociací učitelů dějepisu ČR, Akademií J.A.Komenského Trutnov, Pedagogicko - psychologickou poradnou Trutnov, Služby škole Mladá Boleslav a FF UK Praha a dalšími VŠ. Nepedagogičtí pracovníci využili především kurzů a seminářů pořádaných Akademií J.A.Komenského Trutnov, firmy Vema Brno. Druh studia,kurzu apod Pedagogičtí pracovníci: počet zúčastněných pracovníků Software Bakaláři Elektronická třídní kniha 2 Jak učit o normalizaci? 1 Základy finanční matematiky 1 Hraj o zemi projekt na podporu ekogramotnosti 2 Inovace výuky 1 Rovné příležitosti žen a mužů 1 Školní násilí 1 Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti 2 Kolokvium ředitelů 1 Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě 3 Vodní turistika 1 Inovace zimních výcvikových kurzů 1 Zdravotní aspekt plavání. Bezpečnost. Záchrana tonoucího 1 Prevence zranění v míčových hrách využití moderního náčiní 1 Komunikace v praxi středoškolských pedagogů 1 Autonomní učení a hodnocení studentů styly a strategie učení 1 Aktuální stav školské legislativy zaměřeného na novelu zákona o pedag. pracovnících 1 Nová paradigmata v ochraně přírody 1 Teaching English-Web a jeho využití v hodině cizího jazyka 1 Webová aplikace DOTIS vyúčtování projektů s fin.podporou z rozpočtu Královéhradeckého kraje 1 Nepedagogičtí pracovníci Změny v účetnictví některých vybraných účetních jednotek od Stravování ve školních jídelnaách, práce s konvektomatem 1 Microsoft 1 Konference ICT ve školství 1 Školení Vision Pro 7 1 Školení firmy Vema, V4- mzdy - 4 lekce 1 Porada vedoucích školních jídelen 1 Normování a výpočet spotřebního koše 1 Účetní standardy 2 Školení Server 1 Zákoník práce, změny v zákoníku práce od ve školství 1 Mzdové účetnictví v praxi 1

12 Údaje o přijímacím řízení Gymnázium: - Žáci konali písemnou zkoušku z jazyka českého a matematiky. Sociální péče-pečovatelská činnost: - Žáci konali písemnou zkoušku z jazyka českého a ústní pohovor. Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 Kód oboru Název oboru 1.kolo 2.kolo poč.přihl. poč.přij./odev.zl poč.přihl. poč.přij./odev.zl K/81 Gymnázium - všeobecné 33 30/29 1 1/ M/003 Sociální péče-peč.činnost 25 21/12 3 0/0 Kód oboru Název oboru 3.kolo Počet žáků poč.přihl. poč.přij./odev.zl K/81 Gymnázium - všeobecné M/003 Sociální péče-peč.činnost 1 1/1 20 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd Víceletá gymnázia kód oboru Název oboru roč roč roč roč roč roč K/81 Gymnázium-všeobecné kód oboru Název oboru celkem roč roč K/801 Gymnázium-všeobecné

13 Ostatní střední školy kód oboru Název oboru 1. roč M/01 Sociální činnost 27 kód oboru Název oboru celkem roč roč roč M/003 Sociální péčepeč.činnost b) Prospěch žáků ve škole Osmileté gymnázium Ročník počet žáků prospěl s vyzn. prospěl neprospěl opakuje 1.ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník obor sociální péče-pečovatelská činnost Ročník počet žáků prospěl s vyzn. prospěl neprospěl opakuje 1.ročník ročník ročník ročník c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka Osmileté gymnázium Ročník počet důvod důvod jiné počet zamešk. % celkem prospěch chování důvody hod. / žák zamešk.hod. 1.ročník ,8 4,76 2.ročník ,1 1,10 3.ročník ,0 5,08 4.ročník ,4 3,34 5.ročník ,5 4,79 6.ročník ,5 6,36 7.ročník ,0 9,36 8.ročník ,8 4,45

14 obor sociální péče - pečovatelská činnost Ročník počet důvod důvod jiné počet zamešk. % celkem prospěch chování důvody hodin / žák zamešk.hod. 1.ročník ,0 12,94 2.ročník ,6 8,16 3.ročník ,9 7,64 4.ročník ,7 10,71 d) Snížený stupeň z chování školní rok 2011/ /2012 Stupeň chování počet % z celku % 2 0 0% 3 0 0% e) Celkový počet neomluvených hodin Počet neomluv. hodin % z celku 247 0,79% Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek Ve školním roce 2011/2012 celkem maturovalo 21 studentů z oktávy všeobecného gymnázia a 24 studentů oboru sociální péče-pečovatelská činnost. Písemné maturitní zkoušky se konaly od Ve dnech se konaly praktické maturitní zkoušky oboru sociální péčepečovatelská činnost. Ústní maturitní zkoušky profilové části MZ a společné části MZ proběhly v termínu od Kód oboru K/801 Název oboru Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. s celkem nepřipuštěn vyznamen. prospěl neprospěl Gymnáziumvšeobecné Kód oboru M/003 Název oboru Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. s celkem nepřipuštěn vyznamen. prospěl neprospěl Sociální péčepečovatel činnost

15 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení realizace projektu STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ ve školním roce 2011/2012 Základním cílem stanovení strategie prevence rizikových projevů chování pro školní rok byla koordinace a realizace naplánovaných konkrétních aktivit tak, abychom předcházeli rizikovému chování žáků a zároveň co nejvíce eliminovali případné dopady takového chování a jednání. Jednotlivé aktivity proto byly směrovány k efektivní primární prevenci. Všem žákům školy byly v rámci nespecifické primární prevence školou nabídnuty volnočasové aktivity s bohatým kulturním a sportovním zaměřením. Největší popularitu si získaly sportovní aktivity (např. florbal, sportovní hry) a internet, který umožnil využít volný čas žáků k získání informací a doplnění vědomostí. Během celého školního roku žáci také navštěvovali školní knihovnu a zúčastňovali se kulturních akcí. Například pravidelných vystoupení žáků Základní umělecké školy v Hostinném, z nichž někteří jsou rovněž našimi žáky. Specifická primární prevence byla cíleně zaměřena na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků, kterými jsou záškoláctví, šikana, rizikové chování v dopravě, rizikové sexuální chování, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, delikvence, užívání návykových látek, onemocnění infekčními nemocemi, netolismus a patologické hráčství; rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, poruch příjmu potravy. Osvědčily se nám adaptační kurzy pro primu a kvintu gymnázia a první ročník sociální péče organizované školou a jejími pedagogy a biskupstvím královéhradeckým, a to zejména ve vytvoření pozitivního klimatu mezi studenty navzájem a školou jako takovou. Žáci byli celoročně informováni o možnosti využití poradenské činnosti školní metodičky prevence, nízkoprahového zařízení RIAPS a Pedagogicko psychologické poradny v Trutnově. Školní metodička prevence rizikových projevů absolvovala pravidelné školení pořádané okresní a krajskou koordinátorkou a dokončila studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů. Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období Vyhláška č. 116 ze dne 15. dubna 2011 poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j /

16 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j /99 22 Evaluace a diagnostika preventivních programů Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici k prostudování na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Školní řád Gymnázia a SOŠ Hostinné Strategie prevence rizikových projevů chování na období Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Prevenci sociálně patologických jevů žáků naší školy je věnována dlouhodobá systematická pozornost. V rámci ŠVP se problematika protidrogové výchovy promítá do téměř všech vyučovacích předmětů a je všemi vyučujícími realizována. Učitelé jsou pravidelně seznamováni s novými materiály z oblasti prevence metodickými pokyny MŠMT a jiných institucí a mají dostatek informací o tom, jak by měli reagovat v případě zjištění alkoholu, drog, šikany ve třídě či škole. Zároveň jsou seznámeni s tím, jak situacím předcházet a na co se zaměřit při plnění tohoto úkolu. Důraz klademe na posílení a prohloubení práce třídního učitele s kolektivem třídy a na vytvoření dobrého vztahu učitel žák. Poctivý přístup žáků a učitelů k dané problematice na naší škole je zárukou toho, že se nám většina aktivit daří plnit. Zpracovala Mgr. Doubrava Dřízhalová

17 Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výchovné a vzdělávací akce Besedy Beseda Volba povolání a profesní orientace 4S, oktáva, kvarta Beseda Dula - 4S,3S Beseda s pí. Hradečnou na téma Standardy sociální péče 4S, 2S, 3S Beseda Dobrovolnictví 1S 4S Tyfloservis Hradec Králové 4S Přednáška Tobě, Tebe, Ti prima, kvinta a1s Beseda Meira pomůcky pro handicapované 2S, 3S Beseda LORM ( hluchoslepí) 3.S Beseda Vietnam od Hanoje po Saigon přednáška cestovatele Petra Baudyše kvarta, kvinta, sexta, septima Beseda Bazální stimulace klienta 3S Divadlo Studenti gymnázia a střední odborné školy v rámci předplatného shlédli několik divadelních představení v Klicperově divadle Hradec Králové. Astor Piazzolla Žáci školy se zúčastnili tanečního a hudebního představení pořádané Základní uměleckou školou Hostinné Astor Piazzolla. Taneční vystoupení Žáci třídy primyi a sekundy se v červnu zúčastnili tanečního vystoupení žáků Základní umělecké školy Hostinné Úvodní kurzy Pro žáky primy, kvinty a 1S byly v září 2011 realizovány úvodní adaptační kurzy. Sportovní kurzy V září 2011 proběhl pro žáky sexty a 2S cyklisticko - sportovní kurz na Pecce. Pro žáky sekundy, kvinty a 2S byl v lednu 2012 organizován lyžařský kurz v areálu Bubákov S tělovýchovnou školou Vydra se v červnu 2012 pro žáky septimy a 3S konal kurz vodní turistiky na řece Vltavě trasa Vyšší Brod Boršov nad Vltavou. Žáci tercie v měsíci červnu absolvovali tábornický kurz. Žáci 1S a kvinty absolvovali v měsíci červnu cyklisticko-sportovní kurz na Pecce.

18 Exkurze Prima : a) Den Země b) Dvůr Králové nad Labem - ZOO Sekunda: a) Hostinné poznávání okolí b) Letohrad Muzeum řemesel výukový program Tercie a) Dvůr Králové nad Labem - ZOO Kvarta: a) Letohrad Muzeum řemesel výukový program Kvinta: a) Malé Svatoňovice - Muzeum Bratří Čapků, Náchodský zámek b) Kuks Sexta: a) Vrchlabí - biologická exkurze b) Cyklistické putování Septima: a) Trutnov pivovar b) Náchod Náchodský zámek Oktáva: a) Trutnov pivovar 1S: 2S: 3S: a) Hostinné Pečovatelská služba a Mateřská škola b) Vrchlabí Diakonie, Dětský domov c) Dvůr Králové nad Labem Diakonie, Domov pro seniory d) Žireč - Domov svatého Josefa pomoc klientům a) Vrchlabí Dětský domov se školou, Domov pro seniory b) Nová Paka Chráněná dílna, Domov pro seniory c) Hradec Králové Azylový dům d) Trutnov RIAPS, Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené e) Hostinné exkurze do okolí a) Praha Speciální základní škola a mateřská škola, FATIMA b) Malé Svatoňovice - Muzeum Bratří Čapků, Náchodský zámek c) Česká Skalice Domov pro seniory d) Červený Kostelec Hospic e) Hradec Králové Diagnostický ústav f) Hradec Králové Úřad práce, Magistrát

19 4S: a) Praha Speciální základní škola a mateřská škola J. Ježka, Jedličkův ústav a školy b) Hradec Králové - Škola logopedická a pro neslyšící c) Odolov - Věznice d) Dvůr Králové nad Labem Léčebna zrakových vad, Dětské centrum e) Rokytnice v O.h. Domov se zvláštním režimem f) Kostelec nad Orlicí Uprchlické zařízení Charitativní akce Žáci, kteří studují obor sociální péče-pečovatelská činnost a obor sociální činnost se i v tomto školním roce zapojili do těchto charitativních sbírek : Světluška děvčata ze 2S se podílela na konání této charitativní sbírky Bílá pastelka žáci ze třídy 1S se podíleli na této sbírce na pomoc zrakově postižených Červenobílé dny žáci ze třídy 3S se podíleli na veřejné sbírce pro hluchoslepé. Červená stužka na pomoc při kampani Světového dne boje proti AIDS na konání této charitativní sbírky se podíleli žáci ze třídy sexta. Olympiády: Ve všech předmětech proběhla školní kola. Na základě výsledků školních kol žáci postoupili do okresních kol: Okresní kola: Olympiáda z českého jazyka: Kategorie II. J. Sogel 2. místo P. Klug 9.místo Konverzační soutěž v anglickém jazyce: Nižší G K.Bohačíková účast A.Chaloupková účast Vyšší G AKrčmářová 3.místo Soutěž v německém jazyce: Kategorie I.B D. Tyle 1.místo Olympiáda v německém jazyce: Kategorie III.C J. Licek 6.místo Matematická olympiáda: Kategorie Z6 T. Morávková 9. místo Kategorie Z7 M. Křížek 12. místo Kategorie Z8 H.Turková 11.místo S. Valentová 16.místo Biologická olympiáda: Kategorie C A. Nosková 7.místo K.Fišarová 14.místo J. Fišar 20.místo Kategorie D J. Klázar 12.místo A.Koreňová 25.místo K. Bohačíková 26.místo

20 Poznávání přírodnin: kategorie B P. Gašparová 14.místo kategorie C A.Nosková 3.místo K.Fišarová 5.místo J.Fišar 16.místo kategorie D J. Klázar 7.místo Dějepisná olympiáda: J. Fišar 3.místo J.Kalenský 11.místo Zeměpisná olympiáda: kategorie B J. Klazar 4.místo kategorie C J. Fišar 5.místo kategorie D J. Papoušek 2.místo A.Klíma 7.místo Pišqworky: Družstvo ve šložení P.Lesák, O.Stránský, M.Čejka, T.Krempaský, J.Sogel se umístili na 1. místě Okresní přebor v šachu: Družstvo ve složení T.Ulman, J.Licek, J.Draškoci, J.Papoušek se umístili na 1. místě. Krajská kola: Biologická olympiáda: Kategorie C A. Nosková 25.místo K.Fišarová 27.místo 28.místo Kategorie D J.Klázar 7.místo Poznávání přírodnin: A.Nosková 10. místo Prezentiáda: M. Trejbal, D.Otradovská 3. místo P.Samková, A.Kalivodová, Š.Klikarová, A.Čermáková se svým projektem umístili na 4. místě Zeměpisná olympiáda: kategorie D J. Papoušek 8.místo Pišqworky: Družstvo ve šložení P.Lesák, O.Stránský, M.Čejka, T.Krempaský, J.Sogel se umístili na 5.-8.místě. Krajský přebor v šachu: Družstvo ve složení T.Ulman, J.Licek, J.Draškoci, J.Papoušek se umístili na 6. místě. Celostátní soutěže: Celorepubliková soutěž Napiš esej! (soutěž v anglickém jazyce) P. Klug 1-10.místo

21 Celostátní soutěž Čtení pomáhá Obrovského úspěchu dosáhli studenti kvinty. V celostátní soutěži Čtení pomáhá, které se zúčastnilo více než 90 tisíc dětí základních a středních škol, vybojovali v kategorii středoškoláků první místo. Sladkou odměnou jim by sedmidenní letecký zájezd na Mallorcu. Festival Prima sezona Náchod žákyně A.Krčmářová, K.Olšová, D. Halíková obdrželi za svoji kolektivní práci Linoryt čestné uznání. Sportovní soutěže: Umístění družstev Gymnázia a SOŠ Hostinné v soutěžích AŠSK ve školním roce 2011/2012 Dívky Okrskové kolo v přehazované (sekunda) 3. místo Okrskové kolo ve vybíjené (prima) 3. místo Okresní kolo ve stolním tenise (kat. III) 1. místo Okresní kolo ve stolním tenise (kat. VI. B) 1. místo Okresní kolo O pohár ministra školství v basketbale (kat. V) 4. místo Okresní kolo ve volejbale (kat. V) 7. místo Chlapci Okrskové kolo ve vybíjené (prima) 5. místo Okresní kolo ve stolním tenise (kat. VI.B) 5. místo Okresní kolo ve stolním tenise (kat. III) 3. místo Okresní kolo ve stolním tenise (kat. V) 1. místo Krajské kolo ve stolním tenise (kat. V) 2. místo Okresní přebor v šachu (kat. V) 1. místo Krajské kolo v přeboru v šachu (kat. V) 6. místo Okrskové kolo Orion florbal Cup (kat. III) 4. místo Okrskové kolo Orion florbal Cup (kat. IV) 1. místo Okresní kolo Orion florbal Cup (kat. IV) 5 8. místo Okrskové kolo v halové kopané (kat. IV) 4. místo Okrskové kolo v halové kopané (kat. III) 6. místo Okresní kolo ve volejbale (kat. V) 7. místo Okresní kolo v halové kopané (kat. V) 8. místo Okresní kolo ve florbale (kat. V) 7. místo Běh naděje (všechny třídy) Akce studentů Zájezd do Španělska Ve dnech se studenti gymnázia a střední odborné školy zúčastnili šestidenního zájezdu do Španělska. V průběhu zájezdu měli žáci možnost vidět fotbalový stadion Cam Nou, klášter Montserrat, letovisko Tossa de Mar, Barcelonu, Horu Montjuic, Barcelonskou katedrálu, ulici Las Ramblas, dům Casa Mila, kostel Sagrada Família, Park Güell a další krásná místa.

Výroční zpráva školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2010/2011 V Hostinném dne 19.10.2011 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné

Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 39, 53 7 Hostinné Výroční zpráva školní rok 6/7 V Hostinném dne..7 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/2015

Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2014/2015 V Hostinném dne 16. 10. 2015 Mgr. Martin Vlášek ředitel školy Zpracovala: Iveta Drábiková Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2007/2008 V Hostinném dne 17.10.2008 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Hostinném dne 17.10.2013 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2009/2010 V Hostinném dne 19.10.2010 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009

Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2008/2009 V Hostinném dne 19.10.2009 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 Výní zpráva za školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Sídlo Právní forma IČO Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

příloha č. 1 ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2013 tabulka 1.a

příloha č. 1 ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2013 tabulka 1.a ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2013 tabulka 1.a kap. 14 - školství UKAZATEL v tis. Kč Rozpočet po 6. změně Neinvestiční výdaje CELKEM 4 891 012,1 příspěvky PO na provoz 343 882,7

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více