Pranostiky na duben. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pranostiky na duben. Obsah"

Transkript

1 Obsah q Pranostiky na duben Zprávy z radnice q Vážení spoluobčané q Občanský průkaz jako cestovní doklad do států EU q Upozornění pro občany narozené před q Doporučení postupu neškodného odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků q Co nového na Vysočině? Co se děje q 110. výročí železniční trati Moravské Budějovice - Jemnice q Víte, že... q MS ODS Jemnice q Okénko základní umělecké školy q Okénko mateřské školy q Kronika q Jaro konečně už vstalo Velikonoce Občanská sonda q Vážený XYZ Kulturní a společenský přehled q Program kulturních a společenských pořadů q Velikonoce 2006 q Kino Jemnice q Výroční schůze muzejního spolku q Společenská kronika Okénko přírody q Žiji tím, co jsem dal druhým q Bříza bělokorá q Koupele pro semena q Myslivecké sdružení Vráž q Chcete mě? Sportovní okénko q Biketrial Jemnice sezóna začíná Obce Jemnického mikroregionu q Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu q Radotice Obrazový seriál Pranostiky na duben Duben je napůl březen a napůl květen. Dětský pláč, panská přízeň a dubnové počasí jsou vždycky nestálé. Svatý Rudolf otvírá okna a dveře. Fiala růsti nemůže, až jí Jiří pomůže. Čím kvete trní později, tím bude méně obilí. Na svatého Marka se mají vysazovat brambory. Když zahučí v dubnu hrom, obalí se listem strom. 1

2 ZPRÁVY Z RADNICE Vážení spoluobčané, letošní zima byla mimořádně dlouhá a krutá. Dle harmonogramu měla rekonstrukce kanalizace pokračovat ulicí Husovou v polovině února Skutečné zahájení prací bude začátkem dubna letošního roku, tím dojde ke zpoždění o jeden a půl měsíce. Přesto dodavatelská firma VHS Znojmo tvrdí, že termíny ukončení jednotlivých etap nebudou ohroženy. Následně Vás podrobně seznámím s harmonogramem postupu rekonstrukce kanalizace v rámci projektu Dyje I. V měsíci dubnu a květnu to bude ulice Husova a převážná část Havlíčkova náměstí. Začátek na ulici Husové je křižovatka Husova ul. - Velká brána Tyršova. Konec cca u České spořitelny. Na Husovu ulici bude navazovat Havlíčkovo náměstí a následně ulice Zámecká. Zámecká ulice se bude provádět v průběhu měsíce června, případně července. Počátkem července se počítá se zahájením prací na ul. Velká brána, a to od zrcadla po křižovatku ulic Velká brána Tyršova Husova. Jak jsem již dříve uváděl, provádí se letos nejhorší úsek rekonstrukce kanalizace, který nás všechny bude nejvíce omezovat. Na Husově ulici se bude současně s kanalizací provádět i částečná přeložka voda a plynu. Při pracích na této ulici bude příjezd do města pouze ulicí /Nová cesta/ 28. října. Na této ulici bude umístěna světelná signalizace a bude se jezdit pouze jedním směrem. Dále bude objížďka při opravě kanalizace na ul. Velká brána, a to od zrcadla po firmu ZEOBS. Objížďka bude po ulici Lipová, Revoluční, část Palackého a Úvoz. Bude se jednat o možnosti přesunout nákladní dopravu mimo Jemnici. V úseku Velké brány od firmy ZEOBS po křižovatku Velká brána Tyršova Husova bude pravděpodobně povolena jízda po polovině komunikace za pomoci světelné signalizace. Současně s rekonstrukcí kanalizace je nutno provést i rekonstrukce veškerých kanalizačních přípojek. Systém je takový, že prováděcí firma na své náklady vybuduje kanalizační přípojku přes komunikaci za obrubník do chodníků. Každý majitel si na své náklady dodělá zbytek přípojky. Město tím vychází občanům značně vstříc, a proto doporučuji využít tuto možnost a všude vybudovat nové, funkční kanalizační přípojky. Prováděcí firma VHS Znojmo Vás zavčas upozorní, kdy se bude u Vás rekonstrukce kanalizace provádět. Jedním z řešení pro majitele nemovitostí je zadat tuto práci prováděcí firmě VHS Znojmo. Rekonstrukce kanalizace v uvedených ulicích všem zkomplikuje poněkud život. Proto Vás prosím o pochopení a shovívavost. V některém z dalších čísel JL Vás budu informovat o plánované rekonstrukci další kanalizační sítě, která je plánovaná na roky Pro JL napsal Ing. Antonín Finda, místostarosta Občanský průkaz jako cestovní doklad do států EU Dne 1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 329/1999 Sb., ustanovení 41 a o cestovních dokladech ve znění zákona č. 559/2004 Sb. (bod 57), kde je uvedeno: 2

3 K opuštění území České republiky k cestě do států EU lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část. Z uvedeného vyplývá, že od 1. ledna 2006 již nelze k cestám používat občanské průkazy typu identifikační karty bez strojově čitelných údajů /modrorůžová karta/. Dále je třeba upozornit na skutečnost, že mohou vzniknout problémy při společném cestování dětí zapsaných v občanském průkaze rodičů, pokud tyto děti nebudou mít vlastní cestovní doklad. Dítě zapsané v občanském průkazu rodiče neprokáže státní občanství, neboť do občanského průkazu se zapisují i děti cizinci. Na rozdíl od občanského průkazu se do cestovního pasu rodičů zapisují pouze děti, které jsou státními občany České republiky. Dalším rozdílem je, že do občanského průkazu rodičů se zapisuje místo data narození a pohlaví rodné číslo dítěte. Rodné číslo, jakožto vnitrostátní identifikační údaj, může být nesrozumitelné pro cizí státní orgány. Z uvedených důvodů nedoporučujeme cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů bez vlastního cestovního dokladu. Pro JL napsala Jana Váková, matrikářka Upozornění pro občany narozené před Občané narození před 1. lednem 1936, kteří jsou držiteli občanských průkazů, v nichž není doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem, jsou povinni provést výměnu těchto občanských průkazů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji do 31. prosince těmto občanům dle zákona č. 395/2005 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. října 2005, bylo stanoveno, že platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, u nichž není doba platnosti vyznačena konkrétním datem /tzn. bez omezení / a jejichž držiteli jsou občané narození před 1. lednem 1936, nekončí dnem, který je stanoven jako konečný den lhůty pro provedení jejich výměny. Uvedeným zákonem byla zrušena povinnost občanů narozených před 1. lednem 1936 provést výměnu občanských průkazů ve lhůtách stanovených nařízením vlády č. 612/2004 Sb., /tj. do /, nicméně tyto občanské průkazy pozbývají, s ohledem na větu první 24 odst. 2 zákona o občanských průkazech, / Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, vydané do , pozbývají platnosti nejpozději do 31. prosince / Z výše uvedeného je zřejmé, že občané narození před 1. lednem 1936 nebyli povinnosti provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji zproštěni. Zákonem č. 395/2005 Sb. byla pouze prodloužena doba platnosti jejich dosavadních občanských průkazů do Pro JL napsala Jana Váková, matrikářka 3

4 Doporučení postupu neškodného odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáků v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího. Občan má tyto možnosti: 1. zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí) 2. spálení v kotli na pevná paliva 3. odložení do nádob s komunálním odpadem 4. oznámení nálezu obecnímu úřadu obce, na jejímž katastrálním území místo nálezu leží Obecní úřad může: kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik, nebo kontaktovat k odvozu osoby, které mají povolení k výkonu veterinární asanační činnosti (např. osoby, které provádějí dezinfekci, dezinsekci, deratizaci), nebo kontaktovat soukromého veterinárního lékaře, který má v rámci své veterinární ordinace kafilerní box, nebo podá informaci o umístění sběrného kafilerního boxu Obec je v tomto případě zodpovědná za neškodné odstranění uhynulých ptáků a úhradu vzniklých nákladů. Veterinární asanace je řešena 39 až 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pevné boty, čepici zakrývající vlasy po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy. Kontakty, na které je třeba zavolat v případě výskytu nebo podezření na výskyt ptačí chřipky nebo v případě nálezu uhynulého ptactva. Nejdříve je třeba volat na první uvedené číslo, kde by měl být vždy (24 hodin denně) někdo přítomen. Nedovolá-li se nálezce uhynulého ptactva na první číslo, volá na druhé, poté popř. na třetí uvedené číslo. 4

5 DŮLEŽITÉ INFORMACE AVIÁRNÍ INFLUENZA V případě nálezu uhynulé drůbeže a ostatního ptactva a při podezření na výskyt viru H5N1, kontaktujte neprodleně některé z těchto telefonních čísel: KVSJ inspektorát Třebíč (nepřetržitá služba) Dr. David Vedral KVS Jihlava Veškeré aktuální informace ohledně ptačí chřipky jsou k dispozici na adrese: Informace byly poskytnuty Krajskou veterinární správou pro kraj Vysočina, Inspektorátem v Třebíči, Svatopluka Čecha 1, Třebíč. Co nového na Vysočině březen 2006 Nejlepší sportovec kraje Vysočina vyhlášen Ve čtvrtek 9. března byl v třebíčském divadle Pasáž vyhlášen nejlepší sportovec kraje Vysočina. Stalo se tak již počtvrté, a tak snad můžeme říci, že se vyhlašování nejlepšího sportovce Vysočiny začíná stávat tradicí. Svoji krátkou poznámku k vyhlášení nejlepších sportovců Vysočiny však tentokrát nepíši proto, abych sdělil, že nejlepším sportovcem byl odbornou komisí zvolen jihlavský tenista Leoš Friedl. K sepsání této krátké poznámky mě vedou dva jiné důvody. Tím prvním důvodem je má snaha poděkovat všem komunálním politikům zastupitelům, radním, místostarostům a starostům, kteří ve svých obcích a městech sport a možnosti sportovního vyžití podporují. Považuji to za velmi důležité, i když si uvědomuji, že je potřeba v rámci zpravidla nepříliš objemného obecního rozpočtu, pokud možno, spravedlivě podělit všechny. Tím druhým důvodem je potom využít této příležitosti a vyzvat jednotlivé obce a města, aby aktivněji než doposud vstupovaly do nominací na nejlepší sportovce Vysočiny. Naším cílem je do budoucna totiž co možná nejvíce minimalizovat možnost, že některý talent Vysočiny nebude vůbec do soutěže nominován a následně potom logicky nemůže být ani hodnocen a vyhodnocen. Jsem přesvědčen, že obce a města na Vysočině zpravidla velmi dobře vědí o svých talentech. Je velmi jednoduché zabezpečit včas jejich nominaci například přes sportovní komisi kraje Vysočina nebo příslušný sportovní oddíl nebo svaz. Ptačí chřipka Hodně se o ní mluví a někdy se míchají dvě věci dohromady. Tedy jenom pro pořádek, ptačí chřipka (aviární influenza) je chřipka mezi ptáky, mezi ptáky se šíří, ptáci na ni umírají a její velké rozšíření v naší zemi (pandemie) může způsobit velké národohospodářské škody. Ptačí chřipka se na člověka z ptáka nemocného ptačí chřipkou může přenést relativně hodně obtížně a to tak, že dojde k opravdu těsnému kontaktu člověka s nemocným ptákem (škubání peří, intenzivní kontakt, intenzivní vdechování zvířeného 5

6 ptačího trusu nemocných ptáků apod. v celém světě se tímto způsobem nakazilo zatím pouze cca 200 lidí, z toho necelá polovina nemoci podlehla). Není znám případ, kdy by člověk nemocný ptačí chřipkou nakazil dalšího člověka. Z člověka nemocného ptačí chřipkou se tedy ptačí chřipka na dalšího člověka nepřenáší. Když to mám velmi zjednodušit, tak v případě, že uvidíme v této době větší množství uhynulých ptáků pohromadě (řekněme alespoň 5), je dobré na nic nesahat a zavolat veterináře nebo policii. Oni si již poradí. Jako předseda bezpečnostní rady kraje sděluji, že v současné době jsou další postupy na slušné úrovni vypracovány a odpovědní lidé vědí, co dělat. Úplně něco jiného je potom debata o novém neznámém viru chřipky, který by vznikl mutací některého ze stávajících virů a šířil se mezi lidmi z člověka na člověka. Zde jenom upozorňuji, že pravděpodobnost, že se takový virus objeví, byla dle tvrzení odborníků před deseti, pěti, dvěma nebo jedním rokem stejná jako je dnes. Nemá tedy smysl zmatkovat a žít ve zbytečných obavách. Na druhé straně zdravý styl života, dodržování standardních hygienických návyků a odpovědné chování včetně zájmu o informace jsou tou nejlepší prevencí a to nejen před chřipkou. Pro JL napsal Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny CO SE DĚJE 110. výročí železniční trati Moravské Budějovice Jemnice Nechce se ani věřit, že už uběhlo 10 let od velkolepých oslav 100. výročí dráhy Moravské Budějovice Jemnice. Lokální železniční trať byla v roce 1996 prohlášena za kulturní památku. Naše město tehdy navštívil dokonce i ministr dopravy Říman. Už tehdy se však nad tímto úsekem železniční trati vznášely pochybnosti a uvažovalo se o jejím úplném zrušení. Snad právě fakt, že byla jemnická dráha označena za kulturní památku, přispěl k tomu, že máme v letošním roce co oslavovat. A doufejme, že rok 2006 není posledním výročím naší dráhy. Snad bude co oslavovat i za dalších l0 let. Vše by bylo jistě lehčí, kdyby se našim předkům podařilo uskutečnit logické prodloužení trati do Dačic. Jen několik kilometrů kolejí a dnešní úvahy o zrušení trati by byly bezpředmětné. V kronice pana Karla Kasárníka je uvedeno, že nejstarším historickým dokladem o místní dráze je situační plán trati Dačice Moravské Budějovice vypracovaný v únoru 1888 v Brně. Plánovaná trať nesla název Moravská západní místní dráha a měla být 39 km dlouhá. Projekt zpracoval Jan Brick, profesor c.k. vysoké školy technické ve Vídni za spoluúčasti profesora A. Lorence. Za zhotovení projektu bylo zaplaceno zlatých rakouské měny. O 6 let později v roce 1894 byl však vypracován další projekt. Tzv. kilometrování zde začíná v Moravských Budějovicích a končí v Jemnici. Trasa trati už měří jen km. Koncesní listina, kterou byla stavba trati povolena, byla vydána dne 9. září 1894 a podepsal ji císař František Josef I. Z textu vyplývá, že stavba byla považována za všeobecně prospěšnou. Koncese byla udělena na 90 let. Jako koncesionáři byli zapsáni Josef Augusta starosta Jemnice, Dr. Bedřich Heidler notář v Jemnici, Alfréd svobodný pán Wražda z Kunvaldu majitel velkostatku v Polici a Eduard Lahoda vrchní správce vel- 6

7 kostatku v Budkově. Na základě ustanovení koncesní listiny byla založena akciová společnost s názvem Místní dráha Moravské Budějovice Jemnice, akciová společnost se sídlem ve Vídni. Náklad na stavbu dráhy, včetně výkupů pozemků, postavení budov a pořízení železniční výstroje, byl vypočítán na zlatých. Při vytyčování trati se vyskytly leckteré potíže a překážky. Zřejmě domluva s majiteli pozemků nebyla vůbec lehká. Dráha se například musela vyhnout pozemkům patřícím k jemnickému velkostatku. Stavbu dráhy provedla vídeňská stavitelská firma E. Gross a spol. Do roku 1900 byl provoz dráhy pod dozorem ministerstva železnic ve Vídni. Pak přešly pod dozor ředitelství státních drah v Praze. V roce 1925 byla tato lokálka zestátněna. První vlak přijel do Jemnice dne 8. listopadu V kronice města Jemnice je napsáno, že k uvítání prvního vlaku se sešly ohromné davy lidí. Dráhu slavnostně pokřtil jemnický farář Coufal. Prvním vlakem přijel ministr železnic šlechtic Emil Guttenberg v generálské uniformě s doprovodem a mnoho dalších vzácných hostí. Vagony zřejmě neměly sedadla. Kroniky praví, že vzácní hosté seděli na obyčejných židlích. Jízda zřejmě nebyla příjemná. Byl už listopad a železniční vozy byly otevřené. O to dojemnější bylo přivítání v Jemnici. Pěvecký sbor, vedený Teodorem Hosákem, zapěl píseň Na Moravu. Ministra vítaly dvě dívenky. Mařenka Augustová česky a Aninka Puhonová německy. Při vítání bylo na nádraží celé představenstvo obce v čele se starostou Josefem Augustou. V řadách stáli veteráni, městská střelecká garda a hasiči z Jemnice, Dešné a Korolup. Garda vystřelila první salvu, když vlak dorazil do Lhotic. Druhá salva byla vystřelena, jakmile vlak dojížděl k Jemnici. Třetí pak při vjezdu do stanice. Po slavnostním uvítání nastoupili vzácní hosté do kočárů a odjeli na hostinu do zámku. V podobném duchu se odbývala i vzpomínková slavnost po padesáti letech. Konala se 9. a 10. listopadu V kronice Karla Kasárníka se píše, že oslava vyzněla jako mohutná manifestace za prodloužení dráhy do Dačic v rámci jihozápadní magistrály Brno České Budějovice. Oslav se zúčastnilo mnoho důležitých lidí. Za zemský plánovací a studijní ústav v Brně promluvil projektant jihozápadní magistrály dr. Josef Mrkos. Projevy všech zástupců důležitých úřadů i politických činitelů zdůrazňovaly nutnost prodloužení trati do Dačic. Projekt měl být zařazen do dvouletého budovatelského plánu. Trasa nového úseku byla vytýčena přes Pálovice, Báňovice, Třebětice, Manešovice, Bílkov do Dačic. O stavbě se jednalo i na KNV v Jihlavě. Právě zde padl návrh, že dostavba trati musí počkat, protože by pohltila 59% finančního limitu celého kraje. ČSD pak zařadily projekt trati do výhledového plánu, kde je zřejmě dodnes. Stavba dráhy, která měla přinést do našeho kraje hospodářské zlepšení, nebyla přes všechny snahy uskutečněna. Oslavy 110. výročí dráhy Moravské Budějovice Jemnice jsou určeny na 27. května Na přípravě se podílejí starostové a zástupci obou měst a generální ředitelství železnic v Jihlavě. Doufáme, že slavnost přiláká mnoho lidí z Jemnice i okolí. O podrobném programu budeme čtenáře informovat v květnovém čísle Jemnických listů. Pro JL napsala Jana Jánská Víte, že... ne vždy je třeba čekat na kulatá výročí? Tak je tomu i s úpravou a vydlážděním náměstí a přilehlých ulic v Jemnici. 7

8 Jeho úprava byla vlastně zahájena již před II. světovou válkou, kdy kolem kostela sv. Stanislava byly navoženy hromady dlažebních kostek. Přišla II. světová válka a z dláždění náměstí sešlo. Po válce byly jiné starosti. Celá akce se stala aktuální, když dlažební kostky byly odvezeny na úpravu náměstí v Dačicích. Převezení kostek se stalo kritikou občanů Jemnice. Po mnoha jednáních a za osobní angažovanosti předsedy MNV pana Antonína Mrkvy, který měl rozhodující podíl na zahájení i dokončení dláždění náměstí, byly konečně v roce 1969 zahájeny práce na úpravě náměstí v Jemnici. Prací se ujalo družstvo Dlažba Brno. Bylo třeba nejdříve vybudovat kanalizaci, přeložit veřejné osvětlení a provést terénní úpravy, protože sklon náměstí k jihozápadu byl značný. Byla vybudována opěrná zeď. Iniciativou pana Mrkvy došlo i k předláždění Husovy ulice a výdlažba ulice Zámecké, Havlíčkova náměstí a Malé branky. Po více jak 3 letech došlo v roce 1972 k dokončení prací. Celkové náklady činily ,- Kčs. Jemnice tím získala krásně upravené náměstí bez kamení a bláta, které zde bylo v minulosti. Zmizela však kašna, která byla uprostřed náměstí a nyní se zdá, že by celý prostor zasloužil více zeleně a pár laviček k odpočinku. Také více čistoty. Snad by přispěla i úprava prostoru u bývalé židovské synagogy a bašty, odkud se bláto a nečistoty stále naváží. Také úprava ulice 28. října u vyústění před náměstím z Podolí by celkovému vzhledu jistě přispěla. Vybudování nového osvětlení a řada opravených fasád pak vzhled náměstí zkrášluje. Snad se podaří do budoucna postupně opravit i další, aby se náměstí doopravdy svým vzhledem stalo příkladem chráněné památkové zóny. K celkové čistotě pak mohou přispět obyvatelé města, návštěvníci, ale i majitelé domů na náměstí. Toto místo bylo svědkem mnoha událostí, různých manifestací, vojenských přehlídek, kulturních vystoupení, hasičských a sportovních cvičení, začátkem i koncem mnoha různých průvodů. Slyšelo i spoustu různých projevů. Snad zůstane vzhled náměstí, přilehlých ulic a domů i nadále v pozornosti našich zastupitelů. Pěkný vzhled města si to zaslouží. Pro JL napsal Vladimír Hrbek MS ODS JEMNICE Jemnice opět získala I tato tuhá zima se nepříznivě podepsala na místní komunikace a prostranství, která je nutné udržovat a následně opravovat. Opravy komunikací zatěžují rozpočet města Jemnice nemalými finančními prostředky, které se obtížně hledají. Proto musíme poděkovat panu MVDr. Jaroslavu Pešánovi, členu ODS a poslanci Poslanecké sněmovny ČR za podporu města Jemnice ve výši 7,9 mil. Kč. Prostředky jsou ze státního rozpočtu ČR roku 2006 na opravu místních komunikací a ostatních ploch (schváleno zák. č. 543/2005Sb.) Ještě jednou děkujeme poslancům ODS v Poslanecké sněmovně ČR za podporu města Jemnice a věříme v účelové použití těchto finančních prostředků. MS ODS připravuje: 8

9 - 11. dubna 2006 od 18:00 beseda s hejtmanem kraje Vysočina RNDr. Milošem Vystrčilem téma: Kraj Vysočina na začátku roku 2006 Velká zasedací místnost Městského úřadu v Jemnici dubna 2006 od 20:00 společenský večer s hudbou k tanci i poslechu, který se uskuteční v restauraci U Lva ( Grand). Srdečně Vás zve MS ODS Jemnice MS ODS Jemnice Okénko základní umělecké školy Wolfgang Amadeus Mozart Celý kulturní svět si letos připomíná 250 let od narození Wolfganga Amadea Mozarta. Jakýmsi celoročním státním svátkem budou mozartovské akce pro Rakušany. Jen ve Vídni čeká milovníky hudby v průběhu roku na tři tisíce dvě stě provedení více než sto třiceti různých mozartovských koncertů a pořadů. Dalších pět set projektů připravili v Salzburgu, druhé Mozartově metropoli. Kromě monumentálních akcí v Rakousku se bude slavit i v Německu a samozřejmě u nás v Praze, kterou Mozart miloval. Především na Bertramce, kde při svých návštěvách Prahy nacházel dočasný domov. Jeden z největších hudebních géniů světa Wolfgang Amadeus Mozart se narodil 27.ledna 1756 v Salzburgu. Jeho otec Leopold byl vynikajícím hudebníkem ve službách salzburgského arcibiskupa. Byl houslistou a skladatelem, rovněž jeho pedagogické snahy měly velký úspěch. Své děti, Wolfganga a jeho o pět let starší sestřičku, vychovával od nejútlejšího dětství k lásce k hudbě. Se svými dětmi podnikl v roce 1762 koncertní cestu do Mnichova a Vídně. Jejich umělecká vyspělost vzbudila obrovskou pozornost. Rok poté se vydal s dětmi na tříletou cestu do světa, do Paříže, Londýna, na zpáteční cestě pak do Haagu, znovu do Paříže a pak přes Švýcarsko domů. V Londýně byly provedeny jeho první symfonie. V roce 1767 byl Mozart ve Vídni, kde na přání Josefa II. komponoval svou první operu La finita semplice. V roce 1769 se Mozart stal koncertním mistrem v kapele salzburgského arcibiskupa, u něhož sloužil i jeho otec.v letech cestoval po Itálii (Milán, Florencie, Řím, Neapol), později následovaly další italské pobyty. Navzdory znamenitým interpretačním i skladatelským úspěchům nebylo Mozartovi nabídnuto odpovídající místo. V letech odcestoval s matkou přes Mnichov a Mannheim do Paříže, kde už ale nevzbudil takřka žádnou pozornost. Jeho matka zde zemřela. V roce 1781 opustil definitivně službu u salzburgského arcibiskupa a usadil se ve Vídni jako svobodný umělec. Jeho živobytí tvořilo vyučování, akademie a skladby na zakázku. V roce 1782 se oženil proti otcově vůli s Konstancí Weberovou, sestrou Aloisie, jeho lásky z mládí. Ve Vídni se spřátelil s Josefem Haydnem. Od roku chodíval často do domu pruského vyslance van Swietena, který ho seznámil s dílem Johanna Sebastiana Bacha. V roce 1784 se Mozart stal zednářem. 9

10 V roce 1786 se ve Vídni uskutečnila premiéra opery Figarova svatba, první opery, kterou Mozart nenapsal na objednávku. Roku 1787 následovala premiéra Dona Giovanniho v Praze, kde Mozart našel vnímavější publikum než v odmítavé Vídni. Ve stejném roce k němu docházel na vyučování Beethoven. V roce 1789 odcestoval přes Drážďany a Lipsko do Berlína, kde si u něho objednal sérii kvartetů pruský král Fridrich Vilém II. U příležitosti korunovace císaře Leopolda II. za českého krále odjel Mozart roku 1791 do Prahy. Premiéra jeho poslední opery Kouzelná flétna se uskutečnila ve Vídni. Jeho poslední skladbou je nedokončené Requiem. Zemřel úplně vyčerpán materiálními starostmi, stísněn poměry, které proti jeho umění stavěly umění italské, v bídě a nedostatku. Byl pohřben na vídeňském hřbitově svatého Marka do společného hrobu s bezejmennými chudáky. Třicetišestiletý Mozartův život přináší plných třicet let tvorby. Je to zcela mimořádný případ v kulturních dějinách, že již tvorba v nejútlejším dětském věku přináší hodnotná umělecká díla. Mozartova orchestrální a instrumentální tvorba, která dnes představuje ideál harmonie, sladění a rovnováhy prvků, byla svého času z určitého hlediska novátorským počinem. Například v harmonické odvaze v hledání do té doby neznámých koloristických efektů, rozvíjením instrumentální techniky. Mozart zdokonalil formu sólového koncertu. Čistou, křišťálově dokonalou konstrukci svých děl spojuje se smělou, výraznou dramatickou expresivitou. Jeho další dílo je opravdu obrovské a zahrnuje například symfonie, divertimenta, serenády, pochody, menuety, lidové tance, předehry, klavírní, houslové koncerty, koncerty pro klarinet, hoboj, flétnu a lesní roh. Neobyčejně bohatá tvorba obsahuje také početné liturgické kompozice. Mše, Requiem, oratoria, světské a církevní kantáty, kánony, árie, písně. Mozartův význam spočívá v neobyčejné syntetičnosti, která v sobě spojuje přínosy celé vývojové epochy a z níž pak tvoří nová díla absolutní dokonalosti. I Základní umělecká škola v Jemnici chce svým skromným dílem přispět k oslavám tohoto velkého skladatele. Proto připravujeme na 17. května malý hudební podvečer, na kterém by měly zaznít, mimo jiné, i některé drobné skladby Wolfganga Amadea Mozarta. Zatím se žáci a žákyně pilně připravují a to, co se naučili za poslední čtvrtletí, by měli předvést na třídních přehrávkách koncem dubna. Tímto srdečně zveme rodiče i přátele školy. Další akcí, na kterou se naše škola chystá 10. května, je zájezd do Janáčkova divadla v Brně. Vybrali jsme operu Prodaná nevěsta od českého skladatele Bedřicha Smetany. Pro JL napsala Luba Jánská 10

11 Okénko mateřské školy Zveme rodiče a děti k zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, který proběhne, po dohodě se zřizovatelem, ve dnech od 10.00hod. do hod. ve třídě mateřské školy. Zapsány budou děti na školní rok , které dosud mateřskou školu nenavštěvovaly a po dohodě mohou být zapsány i děti mladší 3 let na zkušební pobyt. Těší se na Vás učitelky mateřské školy v Jemnici. Kronika 20. března 2006 jsem předložil městské radě ke schválení návrh zápisu do kroniky města Jemnice za rok Starosta a rada odsouhlasí, zda údaje navržené jsou pravdivé. Po odsouhlasení provádím zápis do kroniky. Na návrhu jsem pracoval v roce hodiny. Návrh obsahuje 78 stran formátu A4. 26 kapitol zaznamenává veškeré informace, které se mi podařilo získat. Společně s návrhem zápisu odevzdávám doprovodnou kroniku, ve které jsou fotografie událostí v roce 2005, novinové články o Jemnici a podobně. Doprovod má 102 strany formátu A4. Celková práce na kronice si vyžádá kolem 700 hodin ročně. Smlouva s městem obsahuje 200 hodin. Nebudu se více věnovat neznámému čtenáři, který provádí sondy a soudí druhé, ale sám asi nic neudělal. Uvádím některé zajímavé údaje z předloženého návrhu: K měla Jemnice obyvatel, z toho bylo mužů a žen. Proti roku 2004 měla Jemnice o 14 obyvatel více. V roce 2005 se v Jemnici /jemnickým maminkám/ narodilo 42 dětí. Z toho bylo 22 dívek a 20 chlapců. Proti roku 2004 se narodilo o 9 dětí více. Je to od roku 2001 největší počet narozených dětí. K měla Jemnice 7 občanů, kteří se dožili 90 a více roků. Všem blahopřeji a přeji hodně zdraví. Jména v kronice vždy uvádím, ale do JL bez souhlasu nemohu. Na Městském úřadě v Jemnici se konalo slavnostní vítání dětí, zúčastnilo se ho 19 novorozených dětí. Snad by bylo dobré zapisovat jejich jména do městské kroniky? Chce to návrh a souhlas. V domovech důchodců žilo k jemnických občanů. Z toho bylo 19 žen a 9 mužů. V roce 2005 zemřelo 27 jemnických občanů. Z toho bylo 14 mužů a 13 žen. Na městském úřadě se konalo 12 svatebních obřadů. 11

12 Poslední domovní číslo bylo č.p Do Jemnice se v roce 2005 přistěhovalo 85 občanů a odstěhovalo 86 občanů. Louka K žilo v obci Louka 100 obyvatel. Z toho bylo 59 žen a 41 mužů. Obec měla 37 obytných čísel. V roce 2005 se v obci narodilo 1 dítě. V tomto roce nikdo nezemřel. Panenská K žilo v obci Panenská 99 obyvatel. Z toho bylo 44 žen a 55 mužů. Obec měla 54 obytných čísel. V roce 2005 se v obci narodilo 1 dítě. 1 obyvatel zemřel. Pracovní úřad Úřad práce v Jemnici evidoval k v obvodu svého působení 528 nezaměstnaných. Z toho bylo 225 mužů a 303 ženy. Věkové kategorie: do 30 let 189 osob, nad 50 let 120 osob. Proti roku 2004 se nezaměstnanost zvýšila o 1 osobu. V Jemnici bylo k evidováno 257 nezaměstnaných. Z toho bylo 113 mužů a 144 žen. Věkové kategorie: do 30 let 95 osob, nad 50 let 67 osob. Proti roku 2004 se nezaměstnanost v Jemnici zvýšila o 12 osob. Sociální odbor Sociální odbor MěÚ v Jemnici v roce 2005 poskytl 683 občanům z jemnického obvodu některou ze 7 skupin sociálních dávek. V roce 2005 bylo na sociálních dávkách celkem vyplaceno ,- Kč. Proti roku 2004 bylo vyplaceno o ,- Kč méně. V roce 2005 bylo evidováno na sociálním odboru o 10 občanů méně než v roce Pečovatelská služba MěÚ V domech s pečovatelskou službou žilo v roce spoluobčanů. Z toho bylo 13 mužů a 32 žen. Za rok 2005 bylo poskytnuto pečovatelských úkonů. Provoz pečovatelské služby v roce 2005 zajišťovaly: vedoucí odboru pí Mátlová, pí Čermáková a pečovatelky Mocharová Ivana, Tvrdá Helena a Pavlíková Kateřina. Stavební odbor MěÚ Stavební odbor vydal v roce stavebních povolení. V tomto roce bylo provedeno a vydáno 92 kolaudačních rozhodnutí. Demoliční rozhodnutí nebylo v roce 2005 vydáno žádné. Přesto při opravě domu č.p. 77 na náměstí, který vlastní město Jemnice, došlo ke zbourání boudy, která stála u hradeb. Bouda sloužila jako prachárna, kterou naposledy používal pan Dolák, který prodával zbraně a vyráběl zde střelivo pro myslivce. Pokračování v dalším čísle JL. Pro JL napsal Vladimír Nováček, kronikář Jaro už konečně vstalo Jaro o sobě do poloviny března nedávalo moc vědět. Několikrát to sice vypadalo, že sluneční paprsky získají převahu nad chladem ze zasněžených plání, ale šlo jen o plané naděje. Po krátkém oddechu od mrazivých dnů a chvilkové oblevě meteorologové opět 12

13 ohlásili další sněžení Jednou se sypal prašan, jindy padaly pořádní sedláci nebo studený déšť střídala ledová krupice. Mimořádné odchylky od obvyklého průběhu ročních období mají své následky. Nekonečně vleklá a tuhá zima působí negativně na všechny tvory, nevyjímaje člověka. /Stejně jako dlouhodobá mlha a déšť, nebo naopak každodenní pařáky, kdy nekápne a nezaprší./ Nejhůře se s přebytkem zimy vyrovnávají oslabení jedinci. Psychika člověka je totiž ve své podstatě načasovaná a dimenzovaná jen na určitou míru zatížení. Hranice únosnosti je však u každého z nás rozdílná. Co jednoho jen polechtá, u druhého vyvolá životní krizi. Stejně záludná je i snaha přehnaně se opečovávat. Čím úzkostlivěji je nastavená klimatizace pohodového života, tím méně toho člověk pak vydrží. Brzy ho stresuje i to, co by jinak unesl nebo toleroval. Pak zaznívají lamentace typu: Mně už z toho hrabe, Já se picnu, apod. Odmítání nepříjemných skutečností však může být i zcela legitimní. Např. protest citlivějších lidí ohledně změny letního času na zimní a naopak. Ale vraťme se k tématu. Jaro odemyká Petrův klíč /petrklíč/ a ratolestmi z kočiček je zimě odmáváno a dáno sbohem. Studánky, ony oči nebe zavřené zimou pod víčky z ledu opět prohlédnou během hudebního doprovodu pulzujícího života. I včelky mohou konečně na vzduch a v úlech zavládne čas zkušebních letů Ruku v ruce s jarem přicházejí Velikonoce. /Nebo snad na ně jaro čeká?/ Abychom je mohli slavit jako duchovní jaro v nás, máme v závěru postní doby mocí Kristova Ducha přemoci vše, čím jsme se nechali oklamat odloučit od lásky Boží a lásky k bližním. Podmínku je odsoudit hřích a jeho klamnou sladkost. Klíčem k obnově je lítost a odpuštění. Pak už nic nebrání tomu, aby opět zavoněly květy Boží přítomnosti v nás. Toto duchovní probuzení nazýváme vzkříšení. Liturgicky je slavíme společně při Velikonoční vigilii Slavností Zmrtvýchvstání Páně. Vítězné Aleluja nejprve zazní v nás, pak naplní celý chrám a svět: Kristus v nás a mezi námi! Byl, je a bude! Zatímco na jaro jen čekáme, Velikonocům, Božímu jaru v nás, můžeme jít naproti. /Nikdy v sobě nenechejte dlouho vládnout zimu / Přeji vám radostné a rozkvetlé svátky jara v přírodě kolem nás a mocné velikonoční vítězství Krista nad zlem a neláskou v nás a mezi námi. Pro JL napsal P. Josef Brychta, jemnický farář OBČANSKÁ SONDA Vážený XYZ Vážený YXZ, nejste spravedlivý k pisatelům listů, asi nemáte rád pana děkana J. Brychtu, který píše do každého čísla. A nenalezl jsem v Listech nikdy článek od YXZ. Věrný čtenář Listů ABC 13

14 Velikonoce V době kdy jsem psala tento článek k oslavě jara, padal sníh. A předpověď počasí nám dokazovala, že paní zima se ještě nechce dát na ústup. Nikde ani kvíteček, i kočičky měly ještě půlnoc. Dokonce i ptáčkům se nechtělo nějak moc zpívat. Kdyby se letos slavily Velikonoce v březnu, tak byly na ledě. Zima tentokrát lidi i zvířata pořádně potrápila. Jen doufám, že až budete číst dubnové číslo Listů, zůstanou po paní zimě jen louže, díry v asfaltu a vysoké účty za topení. Jistě už si připravujete jarní oblečení a netrpělivě prohlížíte letní střevíčky. Jaro je obdobím počátku nového života. Sluneční paprsky probouzejí přírodu. Život vítězí nad smrtí. Zatímco na Vánoce se připravujeme s velkým předstihem, Velikonoce připadají lidem méně slavnostní. Ale z křesťanského pohledu je to naopak. Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanské církve. Je to oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista, který se obětoval za všechny lidi, aby je smířil s Bohem. Pro mnohé lidi jsou Velikonoce hlavně svátky jara. Ale jedno bude asi pro všechny společné. Ať věřící nebo ateisté, všichni si svátečně vyzdobíme svůj byt nebo dům a připravíme si něco dobrého k jídlu. Proč se o tato potěšení ochuzovat, vždyť svátků je tak málo. Ty letošní Velikonoce, které se budou oslavovat až v polovině dubna, mají tu výhodu, že už budou rozkvetlé první jarní květiny. Tedy já tomu alespoň pevně věřím. Čím je jaro více opožděné, tím větší zázraky příroda připravuje. Ale pro jistotu si dáme s předstihem do vázy nějakou tu větvičku forsytie, břízy nebo střemchy. K velikonoční dekoraci patří také miska s naklíčeným osením. Stačí je zasadit 14 dnů před svátky, aby měly výhonky tu správnou výšku. Do misky pak zapíchneme špejle s vyfouklými vajíčky. Moc hezky vypadá, když misku dozdobíme barevnými peříčky. Na zdobení velikonočních vajec jsem četla už mnoho návodů. Většinu z nich jsem při své zručnosti ani nezkusila. Ale na internetu jsem si přečetla moderní a snad i jednodušší techniku zdobení vajec. Nazývá se decoupé neboli dekupáž. Pokud vám to doposud nic neříká, tak polopaticky se tato technika nazývá ubrousková. Potřebovat budeme velikonoční trojvrstvé ubrousky, nůžky, měkký štětec a speciální lepidlo na tuto techniku. Nůžky máte doma, štětec jistě také. Takže to zdobení nebude snad tak drahé. Takových chytrých nápadů jsou dnes plné časopisy. Dělají však hlavně reklamu obchodům s potřebami pro ruční práce. Kdeže jsou ty doby, kdy časopisy Praktická žena nebo Dorka uváděly návody z čistě domácích zdrojů a hlavně za pár korun. Ale zpět k tomu návodu. Motiv z ubrousku vystřihneme, odstraníme dvě spodní vrstvy a tu zbývající, barevnou nalepíme na očištěnou skořápku vajíčka. Jednodušší je nanášet lepidlo na pevný materiál. Tenký ubrousek by se nám mohl potrhat. Velikonoční motivy na vajíčkách vypadají jako malba. Ubrousková technika se zdá velmi jednoduchá, ale tu výše zmíněnou zručnost bude jistě vyžadovat také. Po zaschnutí vajíčko přetřeme lakem na nehty nebo bezbarvým lakem, aby se lesklo. Ten druhý způsob zdobení vajec řadící se opět mezi návrhy, které svede i nešika, jsem četla v časopisu Vlasta. Budete potřebovat kancelářskou děrovačku, barevný papír, lepidlo a obarvená vajíčka. Děrovačkou si z barevného papíru naděláte kolečka. (To jsou 14

15 taková ta kolečka, která vzniknou jako odpad při děrování a většinou se vysypou v nejméně vhodnou dobu.) Tato různě barevná kolečka nalepíte na obarvená vajíčka. Můžete z nich vytvářet různé vzory. Ale hezké jsou i obyčejné bílé puntíky na barevném podkladu. Následující vtipné náměty a obrázky dokazují, že výzdoba vašeho bytu o Velikonocích může být plná fantazie. A té se přece meze nekladou. Kuře Makovici rozřízneme v polovině a do ní posadíme kuře vyrobené ze žlutých bambulek. Ty vyrobíme takto: dle požadované velikosti figurky ustřihneme pruh krabicové lepenky. Žlutou přízí pak omotáváme kolem tohoto pruhu. Když je namotáno dostatečné množství, navlečeme kousek příze do jehly a uprostřed kruhu nejdříve z jedné a pak ze druhé strany všechny nitě příze stáhneme a zapošijeme. Potom v místě, kde je hrana lepenkového pruhu, všechny nitě příze prostřihneme. Tak se uvolní z lepenkového pruhu. Teď ještě rozstříháme všechny nitě, které jsou mezi dvěma svázáními a dostaneme tak dvě bambulky. Roztřapatíme je a nůžkami upravíme tvar. Detaily vystříháme z plsti nebo z textilu. Velikonoční věnec Věnec upečeme z kynutého těsta /není určen k jídlu/. Na obarvené špejle nebo vrbové proutky navlečeme vyfouknutá vajíčka, ozdobíme mašlemi. Jedním koncem zapíchneme do věnce, druhým koncem svážeme k sobě, přizdobíme mašlí a větvičkou buksusu. Je to velmi pěkná ozdoba na velikonočním stole. Maxi vejce Nafoukneme nafukovací balonek a pevně ho zavážeme. Na takto vytvořený tvar nabalujeme krčené noviny, přičemž vždy novou vrstvu potřeme buď hustým uvařeným škrobem, nebo lepidlem Herkules. Nalepíme asi 4 5 vrstev. V posledních asi 2 vrstvách nalepujeme krčený krepový papír, dle uvážení jedné či více barev. Chceme-li vejce pouze bílé, můžeme jako poslední vrstvy lepit papírové kapesníčky nebo bílé ubrousky. Necháme pořádně proschnout,, nejlépe aspoň 24 hodin. Ostrým nožem nebo žiletkou prořízneme okýnko a dírku pro provlečení široké stuhy. Balonek uvnitř, pokud už sám nepraskl, propíchneme a vytáhneme. Oknem můžeme dovnitř naskládat sladkosti či jiné dárky a stuhu zavážeme na mašli. Pro JL napsala Jana Jánská 15

16 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED Program kulturních pořadů Velikonoční výstava - vestibul kulturního domu Kabaret travesti skupiny SCREAMERS hodin SCREAMERS REVUE - kinosál Jemnice - vstupné 150,- Kč - předprodej od v Knihkupectví Ladislava Hejla Výjezdní zasedání krajského zastupitelstva - sál KD Beseda s hejtmanem kraje Vysočina RNDr. M. Vystrčilem hodin téma: kraj Vysočina na začátku roku velká zasedací místnost MěÚ Jemnice Společenský večer s hudbou hodin - restaurace U Lva Taneční zábava hraje SECRET hodin - sokolovna Módní show hodin aneb vypadáš skvěle po našem - KD Jemnice Pálení čarodějnic hodin - hasičské cvičiště - občerstvení zajištěno ***************** Malý hudební podvečer - sálek ZUŠ v Jemnici Jemnická heligonka hodin - X. ročník setkání moravských, českých a rakouských heligonkářů - sokolovna, vstupné 40,- Kč, děti do 15 let zdarma - tombola a občerstvení zajištěny Vernisáž výstavy k výročí 110 let železnice hodin - vestibul KD v Jemnici výročí železniční trati Mor. Budějovice - Jemnice od 9.30 hodin - příjezd vlaku slavnostní uvítání - vystoupení mažoretek 16

17 - k poslechu hraje Dačická devítka pod vedením M. Kubka - výstava v KD + prodej nových pohlednic + oražení příležitostným razítkem vydaným k tomuto výročí - taneční zábava Velikonoce Jemnice: 9,00-10,00 hod. Velikonoční zpověď KVĚTNÁ NEDĚLE Budkov: 11,15 hod. Jemnice: 8,00 hod. a 9,45 hod. Rancířov: 16,30 hod ZELENÝ ČTVRTEK Budkov: 17,30 hod. Jemnice: 19,00 hod VELKÝ PÁTEK Jemnice: 15,00 hod. Budkov: 17,30 hod BÍLÁ SOBOTA Budkov: 20,00 hod. Jemnice: 21,00 hod. Velikonoční vigilie SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Jemnice: 8,00 hod. a 9,45 hod. Budkov: 11,15 hod. Rancířov: 16,30 hod VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ: jako v neděli Vedou Tě před soud, aby Ti vyřkli rozsudek Dle vůle lidu. Co žádá lid? Trest! Křížová cesta: 1.zastavení Autor: akademický sochař Jaroslav Šlesinger * Křížová cesta k uctění památky všech obětí zvůle, násilí a terorizmu s prosbou 17

18 o odpuštění a Boží milosrdenství pro všechny neděle kostel sv.stanislava Jemnice 15,00 hod - zpívá chrámový sbor s hudebním doprovodem Kino Jemnice duben sobota Elizabethtown začátek hodin Když chcete najít sami sebe, musíte pořádně hledat. Obyčejný lidský příběh, u kterého se zároveň nepřetržitě smějete a dojímáte. 8. sobota Panic je nanic začátek hodin 9. neděle začátek hodin... aneb návod, jak si konečně dosyta užít... Nová česká komedie o třech šestnáctiletých kamarádech plná lechtivého humoru, překvapivých situací a vtipných hlášek. Hrají: Šárka Vaňková (finalistka Superstar), Žádniková /Rodinná pouta) a další. 16. neděle Madagaskar začátek hodin Čtyři rozmazlená zvířátka ze ZOO: zebra, lev a hrošice utečou na svobodu užít si velkého dobrodružství. Film v české řeči. 22. sobota Finty Dicka a Jane začátek hodin Peníze nebo život. Filmová komedie o tom, jak tvrdá lekce od amorálního šéfa Dickovi vnukne skvělý nápad. Spolu se svou milující ženou se rozhodne naplánovat velkolepou pomstu a dát velkému byznysu za vyučenou. Výroční schůze muzejního spolku V úterý dne 7. března 2006 v 17:00 hodin, se v zasedací místnosti MěÚ v Jemnici konala výroční schůze jemnického MuS. Na valnou hromadu přišla většina členů místního MuS spolku spolu s pozvanými hosty. Mezi pozvanými hosty byl zástupce starosty, ing. Antonín Finda, ředitel Muzea Vysočiny v Třebíči, ing. Jaroslav Martínek a člen jemnického MuS a předseda MuS v Moravských Budějovicích, pan František Vlk. Valnou hromadu už tradičně zahájila členka muzejního výboru a jednatelka spolku Jana Jánská, která všechny přítomné přivítala a jménem všech přivítala také pozvané hosty. Úvodní slovo měl předseda MuS v Jemnici pan Vladimír Nováček, který přečetl celoroční přehled činnosti MuS za uplynulý rok Následoval návrh plánu činnosti na rok Závěrem p. 18

19 Nováček poděkoval všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do uskutečněných akcí, které spolek zajišťoval. Následovala správa hospodaření MuS za rok 2005, kterou přečetla pí. A. Beranovská.Dalším, který dostal slovo, byl zástupce starosty města Jemnice, ing. A. Finda, který seznámil účastníky valné hromady s plány rozvoje města Jemnice a programem na obnovu místních památek s přispěním místního MuS. Po několika dotazech, na které pan A. Finda odpověděl, uvedla svůj diskusní příspěvek pracovnice MěÚ v Jemnici pí. ing. Světlana Kubíčková a místní farář, Josef Brychta. Svůj diskusní příspěvek měl potom i ředitel Muzea Vysočiny v Třebíči, ing. J. Martínek, který informoval o plánech rozvoje jemnického muzea a další úspěšné spolupráci s MuS v Jemnici. Na řadu se dostal předseda MuS v Moravských Budějovicích, p. F. Vlk. Také on podrobně informoval o chystaných akcích v M. Budějovicích a budějovického MuS. Závěrem vyřídil pozdravy členů MuS v M. Budějovicích a poděkoval za spolupráci s místním MuS. Přišel čas na dotazy z řad účastníků výroční schůze a protože žádné nebyly, byla výroční schůze ukončena. Ale závěr přece jen patřil předsedovi MuS a také kronikáři v Jemnici p. V. Nováčkovi, který přinesl ukázat jemnickou kroniku. Tato kronika patrně již nebude v budoucnu ukazována veřejnosti. Pan V. Nováček také podal vyčerpávající informace o tom, jak se taková kronika píše a co času je k tomu zapotřebí. Další zajímavost, kterou prozradil, byla o nejstarší psané kronice Jemnice z roku 1556, tkzv. Purkrechtní kniha od autora Hilmara, který jako první začal zapisovat události města Jemnice. A tímto krásným a poutavým vyprávěním výroční schůze MuS v Jemnici skončila. Pro JL napsal Rudolf Šustr Společenská kronika Blahopřání Zástupci města navštívili paní Miroslavu B a r t o š o v o u z Jemnice, která se dne dožila 80 let K tomuto významnému životnímu výročí ještě jednou blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody 19

20 Společná šedesátka Manželé M a r i e a A l o i s F u k a l o v i z Jemnice oslaví 27. dubna 2006 diamantovou svatbu, tedy společně prožitých šedesát let života. Chtěli bychom jim moc poděkovat za velkou lásku a péči, kterou dávají všem svým blízkým. Ještě hodně štěstí, zdraví, lásky a společných let Vám přejí dcera Marcela s manželem, syn Alois s manželkou, šest vnoučat s rodinami a pět pravnoučat. Vzpomínka Dne 15. dubna 2006 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek, dědeček, bratr a strýc pan František M a n d á t z Jemnice Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi Stále vzpomínají synové František a Josef s rodinami Vzpomínka Lásku jsi měl na rtech, dobrotu v srdci, poctivost na duši Dne 19. dubna 2006 vzpomeneme 3. smutné výročí, kdy nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček pan František M u s i l z Jemnice S láskou a úctou vzpomínají manželka Květoslava, synové František a Jiří se svými rodinami a ostatní příbuzní 20

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2006

V Ř E S K O V Á K březen 2006 V Ř E S K O V Á K březen 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, při pohledu z okna to sice nevypadá, ale blíží se nám jaro. Tak jako v minulém roce vám chceme nabídnout možnost pálení ořezaných větví z

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt Wolfgang Amadeus Mozart Anotace Prezentace seznámí žáky se životem a dílem Wolfganga Amadea Mozarta. V úvodu si žáci zopakují znalosti z předchozích hodin, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Historie. první písemná zmínka o Žižicích je z roku 1318 v r. 1848 administrativně sloučeny obce Žižice, Vítov, Luníkov, Osluchov a Drnov

Historie. první písemná zmínka o Žižicích je z roku 1318 v r. 1848 administrativně sloučeny obce Žižice, Vítov, Luníkov, Osluchov a Drnov Obec Žižice Historie první písemná zmínka o Žižicích je z roku 1318 v r. 1848 administrativně sloučeny obce Žižice, Vítov, Luníkov, Osluchov a Drnov Historie Zemědělství na Žižicko historicky patří Původní

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016 Životický portál Od 9. května do 15. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, přinášíme Vám závěrečné číslo Rozsečského zpravodaje v roce 2015 se všemi důležitými rubrikami. V Kapitolách z regionální historie

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 19.5. do 26.5. 2014 Pondělí Polévka hrstková Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý Polévka

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 Pondělí Polévka rýžová Špenát, brambor, vejce Úterý Polévka kmínová s vejci Vepřové maso na paprice, rýže Středa Polévka květáková Rybí filé na másle, bramborová kaše,

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co se za poslední dobu děje v naší krásné obci. Určitě jste si všimli, že byly zahájeny dvě stavební akce a další budou v nejbližší

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Zápis z jednání Rady obce Velatice. den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012

Zápis z jednání Rady obce Velatice. den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012 Zápis z jednání Rady obce Velatice den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012 Přítomni: Omluveni: Mgr. Jan Grolich Zdeněk Severa Mgr. Petr Pelikán Ing. Marek Neveselý Mgr. Pavel Drozd Jednání rady zahájil

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny ČERNÁ Růžena č.p. 44 KUNC Jiří č.p. 132 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny ČERNÁ Růžena č.p. 44 KUNC Jiří č.p. 132 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny ČERNÁ Růžena č.p. 44 KUNC Jiří č.p. 132 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 24.11. do 1.12. 2014 Pondělí Polévka zeleninová Koprová omáčka, vejce, brambor

Více

Přídavná jména ADJEKTIVA

Přídavná jména ADJEKTIVA Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_13_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Noviny obce Křoví duben 2014

Noviny obce Křoví duben 2014 Noviny obce Křoví duben 2014 Vážení spoluobčané, březen je za námi a mírná zima přešla v krásné a slunečné jaro, které již stačilo zlomit několik teplotních rekordů. Zastupitelstvo obce se letos sešlo

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Čekanka nať řezaná Čekanka obsahuje glykosidickou hořčinu intybin (reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2004

V Ř E S K O V Á K únor 2004 V Ř E S K O V Á K únor 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nezadržitelně se blíží jaro a s ním spousta práce a to zejména na zahrádkách. Občané budou provádět jarní úklid, prostřihávat stromy a samozřejmě

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha únor 2012 9. ročník, č. 2 Vážení a milí čtenáři, lidové rčení: Únor bílý, pole sílí jistě každý z nás zná.

Více

Vás srdečn ě zve na oslavu MDŽ, která se koná v sobotu 5. března. od 14 hodin na sále kulturního domu v

Vás srdečn ě zve na oslavu MDŽ, která se koná v sobotu 5. března. od 14 hodin na sále kulturního domu v 3/2011 Dětský karneval V sobotu 12. února se konal tradiční dětský karneval. Sešlo se více jak šedesát dětí. Členky ČSŽ připravily pro děti program i občerstvení. Sálem se hemžily princezny, kouzelníci,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 maminka (zdvořilý dospělý člověk L3, Z5 rybník L3, Z18 tam L3

ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 maminka (zdvořilý dospělý člověk L3, Z5 rybník L3, Z18 tam L3 ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 tam L3 rybník L3, Z18 maminka (zdvořilý výraz) L3, Z11 dospělý člověk L3, Z5 starší bratr Z11, starší bratr (skromný

Více

Město Rakovník starosta města Husovo nám. 27, PSČ 269 18 Rakovník tel.: 313 513 894, fax: 313 517 302 e-mail: epodatelna@murako.cz

Město Rakovník starosta města Husovo nám. 27, PSČ 269 18 Rakovník tel.: 313 513 894, fax: 313 517 302 e-mail: epodatelna@murako.cz Město Rakovník starosta města Husovo nám. 27, PSČ 269 18 Rakovník tel.: 313 513 894, fax: 313 517 302 e-mail: epodatelna@murako.cz PTAČÍ CHŘIPKA DOPORUČENÍ OBČANŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM MĚSTA RAKOVNÍKA Při dodržení

Více

Zápis z členské schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku

Zápis z členské schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku Zápis z členské schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku Dne 17. 4. 2015 se v učebně č. 102 konala členská schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku při SZŠ a VOŠZ České Budějovice.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva začíná stavem naší

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více