Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů"

Transkript

1 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, , Frýdek-Místek tel.: , web: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Únor 2011

2 Projednání Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Výsledky hospodaření organizace byly projednány s výborem odborové organizace a pro další pracovníky jsou k dispozici ve sborovně školy a na webových stránkách. Zpráva byla projednána Školskou radou při Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek, příspěvková organizace dne 22. února Mgr. Martin Tobiáš, ředitel školy Ing. Zdeněk Chládek, předseda školské rady 1

3 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2010 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) B) Rozbor hospodaření (výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření) a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele (v členění na dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele) a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, 2. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu v členění dle jednotlivých účelových znaků, zhodnocení okolností, které měly vliv na výši jejich čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaných ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, 4. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 5. rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 1) 6. náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje energie, opravy, služby, materiálové náklady), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2) 7. doplňková činnost okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, rozpis jednotlivých nákladů a výnosy, hodnocení přínosu doplňkové činnosti pro organizaci vč. možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech) 8. Výsledek hospodaření rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti včetně komentáře, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn, rezervní fond, FKSP, investiční fond) D) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin E) Péče o spravovaný majetek 1. informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření (počet budov dle zřizovací listiny) 2. informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok 3. informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech 4. informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise 2

4 5. informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na přílohu Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce, u pronájmů delších než 1 rok informaci o souhlasu zřizovatele, srovnání cen s cenou v místě obvyklou F) Pohledávky a závazky organizace 1. pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků u pohledávek starších 1 roku v návaznosti na tabulku č. 6 a 6a 2. závazky celkový objem závazků v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek G) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 2010 H) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace nebo termín, kdy byla (bude) zpráva předána školské radě k vyjádření (tato zpráva nepodléhá schválení školskou radou dle 10 školského zákona), informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou I) Tabulková část (včetně výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Výkaz rozboru plnění VH a tabulek Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce). Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti ošetřovné Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií Tabulka č. 9: Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2010 Tabulka č. 10: Počet výkonů v roce 2010 Tabulka č. 11: Ukazatele nákladovosti v roce 2010 (v členění podle jednotlivých středisek) Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz rozboru plnění VH Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce Přílohy: Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu v roce 2010 Údaje o finančním vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2010 Organizační schéma Střední průmyslové školy, Frýdek-Místek 3

5 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) Název organizace: Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Právní forma: Zřizovatel: příspěvková organizace Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Způsob zřízení: Funkce zřizovatele přešla na Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava v souladu s ustanovením 2 zákona 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění, ke dni 1. října 2001 Sídlo organizace: 28. října 1598, Frýdek-Místek IČO: DIČ: CZ Telefon: internetové stránky: Organizační struktura: Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je tvořena třemi organizačními složkami: - střední průmyslová škola - školní jídelna - domov mládeže Veškeré organizační složky vykonávají svou činnost v sídle organizace, organizace nemá odloučená pracoviště. Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný Radě kraje za činnost organizace. Ředitel v rámci svých pravomocí pro zajištění řádného chodu organizace jmenoval tři zástupce (od září 2010 má organizace dva zástupce) Každá ze tří organizačních složek má svého odpovědného vedoucího pracovníka. 4

6 Vedoucí a hospodářští pracovníci funkce jméno telefon ředitel Mgr. Martin Tobiáš zástupci ředitele Ing. Tamara Fajkusová Ing. Čestmír Závodný Ing. Jan Durčák (do ) vedoucí školní Zdeňka Garbová jídelny vedoucí domova PaedDr. Drahomír Šebesta mládeže ekonom Ing. Jarmila Guňková hlavní účetní Eva Oprštěná Organizační struktura viz. Příloha Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen ve zřizovací listině (ZL/268/2001) takto: Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu (ze Zřizovací listiny ZL/268/2001): - poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, - poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol, zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování, vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností, - zabezpečuje stravování žáků a studentů, - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. Střední odborná škola Studijní obory v roce 2010 Podle zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení vyučuje Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace studenty v oborech denního studia uvedených v následující tabulce. Celková kapacita organizace je podle zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení 840 studentů. 5

7 Počty studentů jednotlivých oborů vyučovaných na Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek v roce 2010: Počet studentů Název oboru 2. pololetí 2009/ pololetí 2010/2011 chlapci dívky chlapci dívky Hutnictví Strojírenství Strojírenská technická administrativa Technická zařízení budov Technické lyceum Ekonomika a podnikání Celkem Celkem studentů Výdaje uvedené v tabulce jsou ze statistických výkazů organizace. Školní jídelna Školní jídelna při Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek, příspěvková organizace poskytuje v rámci hlavní činnosti stravování studentům vlastní střední školy, studentům Obchodní akademie Frýdek- Místek, studentům ubytovaným na domově mládeže, případně dalším studentům škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem. Studentům ubytovaným na domově mládeže poskytuje školní jídelna celodenní stravování (snídaně, obědy, večeře). Celková kapacita školní jídelny je strávníků denně. Počty strávníků hlavní činnosti v roce 2010: Období Počet strávníků 1. pololetí roku pololetí roku Údaje uvedené v tabulce jsou ze statistických výkazů organizace. Domov mládeže Domov mládeže při Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, je jednou ze součástí střední školy. Škola spolu s domovem mládeže a školní jídelnou, sportovní halou pro míčové sporty a tenis a rozsáhlým sportovním areálem nabízejí, kromě možností vzdělávání, rovněž kvalitní stravovací služby, možnost ubytování a sportovního a kulturního vyžití i v době mimo vyučování. Domov mládeže ubytovává studenty středních škol, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V případě volných míst ubytovává i studenty soukromých škol. Ubytovací jednotky na domově mládeže splňují svým vybavením zařazení do 1. ubytovací kategorie. DM má 43 dvou a třílůžkových pokojů, tři kuchyňky s vybavením, sprchy a WC společná na chodbách, dvě společenské studovny a dvě klubovny s kapacitou 30 a 17 míst s možností variabilního uspořádání stolů, které jsou vybaveny televizním přijímačem. 6

8 Při ubytovací kapacitě 110 osob byl stav naplněnosti k (tj. den statistického hlášení) 95,5% osob. Z celkového počtu ubytovaných bylo 33 dívek. Cizinců bylo 14 - všichni ze zemí EU. Ubytovaní jsou rozděleni do 4 výchovných skupin se zřetelem na věk, pohlaví a druh školy, kterou navštěvují. V roce 2010 nebyl na domově ubytován žádný student se zdravotním postižením. Při přijímání se upřednostňují ti žáci středních škol, kteří přicházejí z dětských domovů, oslabeného rodinného prostředí, či se zdravotním postižením. Dalším kritériem je vzdálenost od místa trvalého bydliště. Domov mládeže je provozován jako ubytovací zařízení s celodenním stravováním žáků. Dle zákona přispívají rodiče na ubytování paušální částkou 1400,- Kč měsíčně. Zletilí studenti mohou ze závažných důvodů /velká vzdálenost od místa trvalého bydliště, sportovní a kulturní aktivity/ využít možnost ubytování přes sobotu a neděli. V roce 2010 působili na domově mládeže 4 pedagogičtí pracovníci. Kromě výchovného působení vychovatelé v průběhu roku vedli zájmové kroužky kulturního a sportovního zaměření / turistický, sportovních her, kondiční cvičení pro dívky, výtvarný kroužek/. Denně je k dispozici knihovna s bezplatným přístupem k internetu, stejně tak mají ubytovaní možnost vlastního připojení k internetu na pokojích za poplatek. Mohou využívat studovny, tělocvičny, hernu stolního tenisu, posilovnu a školní hřiště. Domov mládeže úzce spolupracuje se Školou života denní stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným postižením na ulici Mozartova č ve Frýdku-Místku. Ve spolupráci s touto školou se DM podílí na organizaci kulturních a sportovních akcí /letní OH, soutěž ve stolním tenisu, rekondičních pobytech, vědomostních hrách, soutěžích a besedách/ i praxe některých ubytovaných. Ředitelem školy a pedagogickými pracovníky domova mládeže byl vypracován vlastní vzdělávací program přístupný na internetových stránkách Jeho součástí je i Vnitřní řád domova mládeže. Prostory domova mládeže, které organizace nevyužívá pro svou hlavní činnost, jsou již dlouhodobě pronajímány. V rámci doplňkové činnosti poskytuje DM i ubytování cizím návštěvníkům. Třebaže v rámci města Frýdku Místku a celé oblasti v roce 2010 výrazně poklesl zájem o krátkodobé i dlouhodobé pronájmy bytových prostor i ubytování, podařilo se udržet výši příjmů z ubytování cizích osob. Tato situace zřejmě souvisí s propagací nabídky služby ubytování a se zvýšeným zájmem o levné ubytování. Těžko lze posoudit, zda bude tento trend trvalý. V letošním roce byly provedeny komplexní opravy sociálních zařízení domova mládeže. V následujících letech předpokládáme další úpravy a tím i zkvalitnění ubytování. K udržení nebo ještě zlepšení tohoto stavu by přispěla modernizace vybavenosti pokojů, jakož i komplexní nabídka ubytování a stravování při pronájmech sportovní haly. 7

9 Údaje o zaměstnancích organizace Organizace zaměstnává zaměstnance příslušného pracovního zařazení a kvalifikace nezbytné pro zajištění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny. Jedná se podle jednotlivých středisek o pedagogy, vychovatele, technicko-hospodářské pracovníky (účetní, správce budov, personalista, atd.) a pracovníky v dělnických profesích (údržbáře, uklízečky, kuchařky, pradlenu, vrátné atd.) Všichni zaměstnanci v roce 2010 splňovali předepsané kvalifikační předpoklady, popř. splňují výjimku danou zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Fyzický počet zaměstnanců organizace v roce 2010 podle jednotlivých kategorií: Škola celkem /z toho žen Školní jídelna celkem /z toho žen Domov mládeže celkem /z toho žen Za organizaci celkem /z toho žen učitelé 48/ /31 ředitel 1/ /0 vychovatelé - - 4/1 4/1 zástupci ředitele 2/ /1 výchovný poradce 1/ /1 dělníci 11/9-4/3 15/12 TH pracovníci 8/ /6 pracovníci ŠJ - 16/15-16/15 Celkem 71/47 16/15 8/4 95/66 B) Rozbor hospodaření (výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření) a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele (v členění na dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele) a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, 2. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu v členění dle jednotlivých účelových znaků, zhodnocení okolností, které měly vliv na výši čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaných ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 4. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 5. rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce š. 1) 8

10 6. náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje, - energie, opravy, služby, materiálové náklad), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2) 7. doplňková činnost okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, rozpis jednotlivých nákladů a výnosů, hodnocení přínosu doplňkové činnosti pro organizaci vč. možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech 8. Výsledek hospodaření rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace 1. Výnosy Rozpis závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci Moravskoslezský kraj jako zřizovatel stanoví organizacím jím zřízeným závazné ukazatele, kterými jsou organizace povinny se při svém hospodaření řídit. Střední průmyslové škole byly podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pro rok 2010 stanoveny závazné ukazatele usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 9/790 ze dne Tyto závazné ukazatele byly v průběhu roku dalšími usneseními Rady Moravskoslezského kraje upravovány. Konečné určení závazných ukazatelů bylo schváleno usneseními Rady Moravskoslezského kraje č. 68/4140 a č. 68/4142 ze dne Závazné ukazatele pro rok 2010: příspěvek na provoz Kč v tom: - příspěvky a dotace MŠMT (dle 160,163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb.,) Kč - příspěvky a dotace od zřizovatele Kč odvod do rozpočtu kraje odvod z investičního fondu Kč výsledek hospodaření za rok Kč limit přepočteného počtu zaměstnanců 90,53 9

11 Rozpis závazných ukazatelů pro rok 2010 Příspěvky a dotace MŠMT (dle 160,163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb. a 14 zák. č. 218/2000 Sb.) Organizace celkem (údaje v Kč) ÚZ Přímé náklady na vzdělávání ,00 v tom: prostředky na platy ,00 ostatní osobní náklady ,00 ÚZ zákonné odvody ,00 FKSP ,00 přímý ONIV - náhrady ,00 přímý ONIV - přímý ,00 Financování odměn pro hodnotitele písemných prací v rámci ,00 pokusného ověřování maturitní zkoušky v roce 2010 prostředky na platy ,00 zákonné odvody 4 768,50 FKSP 280,50 Celkem příspěvky a dotace - MŠMT ,00 Příspěvky a dotace od zřizovatele Organizace celkem (údaje v Kč) ÚZ 0 Provozní náklady ,00 ÚZ 0 ICT ,00 ÚZ 0 Účelově určeno na opravy a vybavení domova mládeže ,00 ÚZ 205 Účelově určeno na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ,00 Celkem příspěvky a dotace od zřizovatele ,00 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu ÚZ Přímé náklady na vzdělávání Členění prostředků - účelový znak je uvedeno výše (viz B 1 - Rozpis závazných ukazatelů pro rok 2010). Výše této dotace je stanovena závislosti na jednotkových výkonech organizace (počet studentů střední školy, počet ubytovaných na domově mládeže, počet stravovaných studentů a ubytovaných ve školní jídelně). Převážnou část této dotace tvoří mzdové prostředky, tato část dotace byla čerpána rovnoměrně během celého roku. Přímý ONIV náhrady jsou určeny pro výplaty náhrad zaměstnancům za prvních 14 dnů nemoci. Nedočerpaná částka byla v rámci pravomoci organizace přesunuta do položky přímý ONIV přímý. Tyto prostředky byly použity v souladu s platnými normami na náklady vyplývající z pracovně právních vztahů (zákonné sociální pojištění, osobní ochranné pracovní prostředky, cestovní náhrady) a na učební pomůcky. Dotaci organizace vyčerpala v plné výši. 10

12 ÚZ Financování odměn pro hodnotitele písemných prací v rámci pokusného ověřování maturitní zkoušky v roce 2010 Tato dotace ve výši Kč byla organizaci pro rok 2010 přiznána na základě počtu přihlášených studentů ke konání maturitní generálky. Poskytnuté prostředky byly použity na vymezený účel v souladu se závaznou metodikou v celkové výši Kč. Vratka ve výši 408 Kč byla provedena z toho důvodu, že maturitní generálky se neúčastnili 2 studenti, kteří opakovali ročník a vzhledem k termínu MAG 10 byli zahrnuti v databázi i v roce 2010/ Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Organizace má stanoveny zřizovatelem závazné ukazatele i v oblasti mzdových prostředků a limitu počtu zaměstnanců. Také tyto veličiny se odvíjejí od dosažených výkonů organizace (počet studentů střední školy, počet stravovaných v rámci hlavní činnosti ve školní jídelně, počet ubytovaných v rámci hlavní činnosti na domově mládeže). Konečná výše závazných ukazatelů v oblasti mzdových prostředků pro kok 2010 byla schválena usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 68/4140 ze dne následovně: ÚZ 33353: prostředky na platy Kč ostatní platby za provedenou práci Kč zákonné odvody Kč FKSP Kč Limit počtu zaměstnanců 90,53 ÚZ 33026: prostředky na platy Kč zákonné odvody 4 768,50 Kč FKSP 280,50 Kč Prostředky na platy a OPPP v členění na jednotlivá střediska: Střední škola 3122 Školní jídelna 3142 Domov mládeže 3147 (údaje v Kč) Celkem ÚZ OPPP ÚZ Prostředky s ÚZ byly zřizovatelem rozpočtovány na Pro jejich čerpání byla stanovena metodika. Podle ní bylo možno čerpat rozpočtované prostředky pouze na financování odměn pro hodnotitele písemných prací v rámci pokusného ověřování maturitní zkoušky v roce

13 Prostředky, které nebyly použity na stanovený účel, musely být vráceny zřizovateli v rámci finančního vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2010 (vratka ve výši 300 Kč z prostředků na platy). Plnění ukazatelů celá organizace: (údaje v Kč) limit skutečnost Úspora Prostředky na platy ÚZ OPPP ÚZ Limit přepočteného počtu zaměstnanců 90,53 86,105 4,425 Průměrný plat zaměstnanců (bez zapojení prostředků ÚZ 33026) celé organizace v roce 2010 činil Kč/měsíc. Organizace stanovené závazné ukazatele bez výhrad splnila. Vyčerpala veškeré poskytnuté mzdové prostředky ÚZ Vratka prostředků ÚZ činila 300 Kč. Organizace nepřekročila závazný ukazatel limit přepočteného stavu zaměstnanců. Hodnocení jednotlivých středisek organizace: střední škola pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet zaměstnanců 48,282 17,357 objem vyplacených prostředků na platy (vč ) (v Kč) průměrná měsíční mzda (v Kč) školní jídelna pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet zaměstnanců 0 12,103 objem vyplacených prostředků na platy (v Kč) průměrná měsíční mzda (v Kč) domov mládeže pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet zaměstnanců 4,000 4,363 objem vyplacených prostředků na platy (v Kč) průměrná měsíční mzda (v Kč)

14 Přesuny mzdových prostředků mezi jednotlivými středisky byly prováděny v rámci pravomoci účetní jednotky. Závazné ukazatele za organizaci celkem byly splněny. Vzdělávání zaměstnanců organizace Na další vzdělávání svých zaměstnanců vynaložila organizace v roce 2010 celkem částku Kč. Z toho: DVPP Kč BOZP a PO Kč ostatní Kč 4. Vyhodnocení čerpání účelových dotací z rozpočtu zřizovatele Členění prostředků poskytnutých zřizovatelem je uvedeno výše (viz B 1 - Rozpis závazných ukazatelů pro rok 2010). ÚZ 0 provozní náklady Byly poskytnuty ve výši Kč. Organizace tyto prostředky vyčerpala v plné výši. Z toho zdroje kryla především následující náklady hlavní činnosti: spotřeba energie Kč spotřeba materiálu Kč ostatní služby Kč opravy a udržování Kč cestovné Kč ÚZ 0 ICT Poskytnuté prostředky (ve výši Kč) organizace v plné výši použila na připojení k internetu a pravidelné platby s připojením související. ÚZ 0 opravy a vybavení domova mládeže Poskytnuté prostředky ( Kč) organizace v plné výši použila na opravy sociálního zařízení domova mládeže. ÚZ 0 krytí odpisů dlouhodobého majetku Veškeré poskytnuté prostředky ( ) byly použity na stanovený účel. 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Přehled příjmů z hlavní činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem (údaje v Kč) Výnosy škola hala školní domov jídelna mládeže Celkem Tržby z prodeje služeb Čerpání fondů Ostatní výnosy (náhrady od pojišťoven, nepeněžní dary, partneři) Úroky Celkem Finanční dary podle dárců a účelu použití (údaje v Kč) Dárce Účel použití Částka 13

15 ArcelorMittal Ostrava, a.s. Modelovací SW Simufact. Forming ArcelorMittal Frýdek-Místek, Modelovací SW Simufact. Forming a.s. VÚHŽ a.s., Dobrá Vzdělávání žáků v rámci projektu Moderní výuka fyziky SRPŠ při SPŠ Frýdek-Místek Dovybavení odborné učebny fyziky a učebny společenskovědních předmětů DISTEP a.s. Výchovně vzdělávací aktivity obor Technická zařízení budov Mgr. Lenka Zárubová Na výchovně vzdělávací aktivity školy Mgr. Radim Rajnoch Na výchovně vzdělávací aktivity školy Zdeněk Žiška Na výchovně vzdělávací aktivity školy Mgr. Alena Ulichová Na výchovně vzdělávací aktivity školy Mgr. Petr Volník Na výchovně vzdělávací aktivity školy VAKAR-Ing. Jindřich Rašner Na akci Okolo Frýdku cestička Mgr. Zdeněk Kološ Na výchovně vzdělávací aktivity školy PaedDr. Danuše Górecká Na výchovně vzdělávací aktivity školy Ing. Šárka Durčáková Na výchovně vzdělávací aktivity školy Třinecké železárna a.s. Společenské a kulturní aktivity studentů 1. ročníku oboru Hutnictví Třinecké železárna a.s. Učební pomůcky pro studenty 1. ročníku oboru Ing. Pavel Halfar IPH Servis Hutnictví Dovybavení laboratoří praktické výuky školním nábytkem TEVOS, s.r.o. Vzdělávání studentů a jejich zájmové aktivity p. Muroň Neinvestiční 5000 Tabulka č. 1 Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti podává srovnání výnosů hlavní a doplňkové činnosti organizace v letech 2009 a Rozbor hlavní činnosti: vývojový ukazatel sloupec 7 Všechny sledované výnosy vykazují meziroční pokles. Tento nepříznivý vývoj je dán poklesem výkonů, které kopírují klesající demografickou křivku. Jedná se především o výnosy za školní stravování a ubytování studentů. index sloupec 9 Ukazuje meziroční poměr výnosů celkem (tj. za hlavní i doplňkovou činnost). Pouze u výnosů z pronájmů je výraznější nárůst, který je dán zvýšením ceny za pronajímané prostory v posledním čtvrtletí roku Vzhledem k současnému vývoji ekonomiky organizace nepředpokládá v dalším období výrazný nárůst výnosů a bude usilovat alespoň o jejich udržení na současné výši. 6. náklady - analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Přehled nákladů hlavní činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem: 14

16 (údaje v Kč) Náklady škola Hala školní domov jídelna mládeže Celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné soc. pojištění a zákonné soc. náklady Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Ostatní náklady z činnosti Odpisy DHM a DNM Náklady z odeps. pohledávek Kurzové ztráty Ostatní finanční náklady Celkem Údaje jsou z účetních výkazů organizace, které jsou Přílohami této zprávy. Úplný přehled nákladů hlavní i doplňkové činnosti organizace včetně meziročního srovnání podává Tabulka č. 2 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti. Z uvedeného vyplývá, že největší nákladovou položkou organizace tvoří mzdové náklady a sociální a zdravotní pojištění a sociální náklady. Mzdové náklady poskytované z ÚZ meziročně klesly o 445 tis. Kč z důvodu poklesu výkonů organizace. Další významnou nákladovou položkou organizace jsou náklady na energie (teplo, teplá voda, elektrická energie, plyn). Meziroční srovnání spotřeby energií a vynaložené prostředky ukazuje Tabulka č. 8 Spotřeba energií. Z uvedeného srovnání vyplývá nárůst spotřeby jednotlivých druhů energie jednak v měrných, ale především v peněžních jednotkách (mimo plyn a el. energii). Důvodem nárůstu spotřeby tepla jsou ve sledovaném období klimatické podmínky, které ovlivňují délku otopného období a intenzitu vytápění. Položka spotřeba materiálu zahrnuje v nejvyšší výši náklady na potraviny spotřebované ve školní jídelně Kč (v roce 2009 činily Kč) a učebnice a učební pomůcky Kč (v roce 2009 činily tis. Kč). 15

17 Služby (nejvýznamnější položky): (údaje v Kč) Služba Úklidové služby (DM, školní jídelna) Revize a odborné prohlídky Likvidace odpadů Poradenské, konzultační a právní služby Služby radiokomunikací a telefonní poplatky Poskytování internetu V tabulce jsou uvedeny nejvýznamnější položky. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku meziročně vzrostly o 215 tisíc korun. Nárůst představuje navýšení odpisů z důvodu realizace projektu Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ ve Frýdku-Místku, ve kterém prostředky na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byly vynaloženy ve výši Kč. Náklady na opravy a udržování jsou podrobně rozepsány v části E) této Zprávy. Čerpání v jednotlivých nákladových položkách probíhá rovnoměrně v průběhu celého kalendářního roku s výjimkou mimořádných událostí, případně s ohledem na topné období. Rovněž opravy většího rozsahu jsou prováděny převážně v období hlavních, případně vedlejších prázdnin, aby nedocházelo k narušování chodu organizace (ve sledovaném roce to byla především oprava sociálního zařízení domova mládeže). Z Tabulky č. 2 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti vyplývá, že došlo meziročně k nárůstu většiny nákladových položek. Největší nárůst nákladů hlavní činnosti představují položky opravy a udržování a spotřeba materiálu, které souvisejí s opravou sociálního zařízení na domově mládeže a s projektem Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ ve Frýdku-Místku a spotřeba energií. 7. doplňková činnost Doplňková činnost organizace je vymezena ve zřizovací listině. Na základě zřizovací listiny je organizace oprávněna provozovat doplňkovou činnost v těchto okruzích: pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, hostinská činnost, vyučování řízení motorových vozidel, ubytování, zámečnictví, kovoobrábění, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, stravovací služby, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, 16

18 pronájem majetku kopírovací služby. V roce 2010 organizace provozovala doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou v těchto činnostech: ubytování hostinská činnost prodej zboží, kopírovací služby rekvalifikace kovoobrábění pronájem Hospodaření v jednotlivých oblastech doplňkové činnosti v roce 2010: Přehled výnosů doplňkové činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem (údaje v Kč) Výnosy Pronájem Ubytování Stravování Prodej zboží Rekvalifikace Tržby z prodeje služeb Tržby za zboží Náhrady (od pojišťoven, Kovoobrá bění ostatní) Tržby za vlastní výrobky Výnosy z pronájmu Celkem Celkem výnosy doplňkové činnosti Kč Přehled nákladů doplňkové činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem: (údaje v Kč) Náklady Pronájem Ubytování Stravování Prodej zboží Rekvalifikace Kovoobrábění Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné 59 Ostatní služby Mzdové náklady Soc. a zdrav. poj. a 9 soc. nákl Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a

19 DNM Celkem Celkové náklady doplňkové činnosti Kč Doplňková činnost se podílí příznivě na hospodaření organizace tím, že nese dlouhodobě velkou část nákladů (energie, úklidové služby, ostrahy majetku, atd.), které by organizace hradila téměř ve stejném rozsahu i při absenci doplňkové činnosti. Doplňková činnost využívá ve své činnosti volné kapacity organizace. Organizace předpokládá v následujících letech opakování doplňkové činnosti minimálně ve stejném rozsahu. Podrobný rozbor nákladů a výnosů doplňkové činnosti organizace a jejich meziroční srovnání podávají tabulky Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti (Tabulka č. 2) a Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti (Tabulka č. 1), které jsou součástí Přílohy k této Zprávě. 8. výsledek hospodaření Výsledek hospodaření v hlavní činnosti v členění na jednotlivá střediska a celkem: (údaje v Kč) náklady výnosy VH škola hala podpora vzdělávání školní jídelna modernizace laboratoří domov mládeže celkem za hlavní činnost Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti v členění na jednotlivá střediska a celkem: (údaje v Kč) náklady výnosy VH pronájem ubytování hostinská činnost, stravovací služby a stravování zaměstnanců prodej zboží rekvalifikační kurzy kovoobrábění Celkem za doplňkovou činnost

20 Rozbor výsledku hospodaření hlavní činnosti: Veškeré příspěvky zřizovatele byly vyčerpány v rozpočtované výši na stanovené účely. Poskytnuté prostředky včetně prostředků, které organizace získává vlastní činnosti (ošetřovné, příjmy ze služeb souvisejících se sportem, stravování studentů a darů) nepostačuje pro pokrytí nákladů hlavní činnosti. Je nutno připomenout, že před rokem 2006 musela organizace vynaložit částku okolo Kč na pronájem sportovní haly, aby zajistila výuku tělesné výchovy v rozsahu daném platnou pedagogickou dokumentací. Od výše uvedeného roku dostala organizace sportovní halu do hospodaření od zřizovatele. V dopoledních hodinách využívá halu pro zajištění potřeb hlavní činnosti a v odpoledních hodinách pro provozování sportovních aktivit zájemcům z řad sportovních klubů a veřejnosti. V roce 2010 provedla organizace rozsáhlé opravy sociálního zařízení na domově mládeže a uhradila spoluúčast na projektu Modernizace laboratoří praktické výuky, což mělo vliv na zhoršený výsledek hospodaření vlastní činnosti. Ztráta hlavní činnosti byla plně kryta zlepšeným výsledkem hospodaření doplňkové činnosti. Rozbor výsledku hospodaření doplňkové činnosti Kladný výsledek hospodaření doplňkové činnosti je dán především výnosy z pronájmů, které jsou od přesunuty zřizovatelem do doplňkové činnosti. Ostatní střediska vykazuj mírnou ztrátu (především z důvodu nárůstu cen vstupů v důsledku inflace a rozsáhlejších oprav) nebo mírný zisk. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace Střední průmyslová škola dosáhla v roce 2010 kladného výsledku hospodaření z hlavní i doplňkové činnosti ve výši Kč. Rozdělení dosaženého výsledku hospodaření do peněžních fondů podléhá schválení Radou Moravskoslezského kraje. Organizace navrhuje příděly zlepšeného výsledku hospodaření do jednotlivých fondů následovně: fond odměn Kč rezervní fond Kč C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce - údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn, rezervní fond, FKSP, investiční fond) V souladu s platnými právními normami vytváří a naplňuje organizace tyto peněžní fondy: investiční fond fond kulturních a sociálních potřeb fond odměn rezervní fond Tvorbu, čerpání, konečné stavy a výši krytí uvedených fondů v roce 2010 podrobně ukazuje Tabulka č. 7 Plán tvorby a použití peněžních fondů organizace v roce 2010, která je součástí Přílohy k této Zprávě. Investiční fond 19

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba Poruba,, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 214 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě - Porubě 26

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 ÚNOR 2006 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci právnické osobě

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více