Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů"

Transkript

1 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, , Frýdek-Místek tel.: , web: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Únor 2011

2 Projednání Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Výsledky hospodaření organizace byly projednány s výborem odborové organizace a pro další pracovníky jsou k dispozici ve sborovně školy a na webových stránkách. Zpráva byla projednána Školskou radou při Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek, příspěvková organizace dne 22. února Mgr. Martin Tobiáš, ředitel školy Ing. Zdeněk Chládek, předseda školské rady 1

3 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2010 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) B) Rozbor hospodaření (výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření) a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele (v členění na dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele) a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, 2. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu v členění dle jednotlivých účelových znaků, zhodnocení okolností, které měly vliv na výši jejich čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaných ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, 4. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 5. rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 1) 6. náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje energie, opravy, služby, materiálové náklady), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2) 7. doplňková činnost okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, rozpis jednotlivých nákladů a výnosy, hodnocení přínosu doplňkové činnosti pro organizaci vč. možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech) 8. Výsledek hospodaření rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti včetně komentáře, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn, rezervní fond, FKSP, investiční fond) D) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin E) Péče o spravovaný majetek 1. informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření (počet budov dle zřizovací listiny) 2. informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok 3. informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech 4. informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise 2

4 5. informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na přílohu Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce, u pronájmů delších než 1 rok informaci o souhlasu zřizovatele, srovnání cen s cenou v místě obvyklou F) Pohledávky a závazky organizace 1. pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků u pohledávek starších 1 roku v návaznosti na tabulku č. 6 a 6a 2. závazky celkový objem závazků v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek G) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 2010 H) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace nebo termín, kdy byla (bude) zpráva předána školské radě k vyjádření (tato zpráva nepodléhá schválení školskou radou dle 10 školského zákona), informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou I) Tabulková část (včetně výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Výkaz rozboru plnění VH a tabulek Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce). Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti ošetřovné Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií Tabulka č. 9: Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2010 Tabulka č. 10: Počet výkonů v roce 2010 Tabulka č. 11: Ukazatele nákladovosti v roce 2010 (v členění podle jednotlivých středisek) Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz rozboru plnění VH Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce Přílohy: Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu v roce 2010 Údaje o finančním vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2010 Organizační schéma Střední průmyslové školy, Frýdek-Místek 3

5 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) Název organizace: Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Právní forma: Zřizovatel: příspěvková organizace Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Způsob zřízení: Funkce zřizovatele přešla na Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava v souladu s ustanovením 2 zákona 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění, ke dni 1. října 2001 Sídlo organizace: 28. října 1598, Frýdek-Místek IČO: DIČ: CZ Telefon: internetové stránky: Organizační struktura: Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je tvořena třemi organizačními složkami: - střední průmyslová škola - školní jídelna - domov mládeže Veškeré organizační složky vykonávají svou činnost v sídle organizace, organizace nemá odloučená pracoviště. Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný Radě kraje za činnost organizace. Ředitel v rámci svých pravomocí pro zajištění řádného chodu organizace jmenoval tři zástupce (od září 2010 má organizace dva zástupce) Každá ze tří organizačních složek má svého odpovědného vedoucího pracovníka. 4

6 Vedoucí a hospodářští pracovníci funkce jméno telefon ředitel Mgr. Martin Tobiáš zástupci ředitele Ing. Tamara Fajkusová Ing. Čestmír Závodný Ing. Jan Durčák (do ) vedoucí školní Zdeňka Garbová jídelny vedoucí domova PaedDr. Drahomír Šebesta mládeže ekonom Ing. Jarmila Guňková hlavní účetní Eva Oprštěná Organizační struktura viz. Příloha Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen ve zřizovací listině (ZL/268/2001) takto: Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu (ze Zřizovací listiny ZL/268/2001): - poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, - poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol, zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování, vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností, - zabezpečuje stravování žáků a studentů, - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. Střední odborná škola Studijní obory v roce 2010 Podle zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení vyučuje Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace studenty v oborech denního studia uvedených v následující tabulce. Celková kapacita organizace je podle zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení 840 studentů. 5

7 Počty studentů jednotlivých oborů vyučovaných na Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek v roce 2010: Počet studentů Název oboru 2. pololetí 2009/ pololetí 2010/2011 chlapci dívky chlapci dívky Hutnictví Strojírenství Strojírenská technická administrativa Technická zařízení budov Technické lyceum Ekonomika a podnikání Celkem Celkem studentů Výdaje uvedené v tabulce jsou ze statistických výkazů organizace. Školní jídelna Školní jídelna při Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek, příspěvková organizace poskytuje v rámci hlavní činnosti stravování studentům vlastní střední školy, studentům Obchodní akademie Frýdek- Místek, studentům ubytovaným na domově mládeže, případně dalším studentům škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem. Studentům ubytovaným na domově mládeže poskytuje školní jídelna celodenní stravování (snídaně, obědy, večeře). Celková kapacita školní jídelny je strávníků denně. Počty strávníků hlavní činnosti v roce 2010: Období Počet strávníků 1. pololetí roku pololetí roku Údaje uvedené v tabulce jsou ze statistických výkazů organizace. Domov mládeže Domov mládeže při Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, je jednou ze součástí střední školy. Škola spolu s domovem mládeže a školní jídelnou, sportovní halou pro míčové sporty a tenis a rozsáhlým sportovním areálem nabízejí, kromě možností vzdělávání, rovněž kvalitní stravovací služby, možnost ubytování a sportovního a kulturního vyžití i v době mimo vyučování. Domov mládeže ubytovává studenty středních škol, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V případě volných míst ubytovává i studenty soukromých škol. Ubytovací jednotky na domově mládeže splňují svým vybavením zařazení do 1. ubytovací kategorie. DM má 43 dvou a třílůžkových pokojů, tři kuchyňky s vybavením, sprchy a WC společná na chodbách, dvě společenské studovny a dvě klubovny s kapacitou 30 a 17 míst s možností variabilního uspořádání stolů, které jsou vybaveny televizním přijímačem. 6

8 Při ubytovací kapacitě 110 osob byl stav naplněnosti k (tj. den statistického hlášení) 95,5% osob. Z celkového počtu ubytovaných bylo 33 dívek. Cizinců bylo 14 - všichni ze zemí EU. Ubytovaní jsou rozděleni do 4 výchovných skupin se zřetelem na věk, pohlaví a druh školy, kterou navštěvují. V roce 2010 nebyl na domově ubytován žádný student se zdravotním postižením. Při přijímání se upřednostňují ti žáci středních škol, kteří přicházejí z dětských domovů, oslabeného rodinného prostředí, či se zdravotním postižením. Dalším kritériem je vzdálenost od místa trvalého bydliště. Domov mládeže je provozován jako ubytovací zařízení s celodenním stravováním žáků. Dle zákona přispívají rodiče na ubytování paušální částkou 1400,- Kč měsíčně. Zletilí studenti mohou ze závažných důvodů /velká vzdálenost od místa trvalého bydliště, sportovní a kulturní aktivity/ využít možnost ubytování přes sobotu a neděli. V roce 2010 působili na domově mládeže 4 pedagogičtí pracovníci. Kromě výchovného působení vychovatelé v průběhu roku vedli zájmové kroužky kulturního a sportovního zaměření / turistický, sportovních her, kondiční cvičení pro dívky, výtvarný kroužek/. Denně je k dispozici knihovna s bezplatným přístupem k internetu, stejně tak mají ubytovaní možnost vlastního připojení k internetu na pokojích za poplatek. Mohou využívat studovny, tělocvičny, hernu stolního tenisu, posilovnu a školní hřiště. Domov mládeže úzce spolupracuje se Školou života denní stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným postižením na ulici Mozartova č ve Frýdku-Místku. Ve spolupráci s touto školou se DM podílí na organizaci kulturních a sportovních akcí /letní OH, soutěž ve stolním tenisu, rekondičních pobytech, vědomostních hrách, soutěžích a besedách/ i praxe některých ubytovaných. Ředitelem školy a pedagogickými pracovníky domova mládeže byl vypracován vlastní vzdělávací program přístupný na internetových stránkách Jeho součástí je i Vnitřní řád domova mládeže. Prostory domova mládeže, které organizace nevyužívá pro svou hlavní činnost, jsou již dlouhodobě pronajímány. V rámci doplňkové činnosti poskytuje DM i ubytování cizím návštěvníkům. Třebaže v rámci města Frýdku Místku a celé oblasti v roce 2010 výrazně poklesl zájem o krátkodobé i dlouhodobé pronájmy bytových prostor i ubytování, podařilo se udržet výši příjmů z ubytování cizích osob. Tato situace zřejmě souvisí s propagací nabídky služby ubytování a se zvýšeným zájmem o levné ubytování. Těžko lze posoudit, zda bude tento trend trvalý. V letošním roce byly provedeny komplexní opravy sociálních zařízení domova mládeže. V následujících letech předpokládáme další úpravy a tím i zkvalitnění ubytování. K udržení nebo ještě zlepšení tohoto stavu by přispěla modernizace vybavenosti pokojů, jakož i komplexní nabídka ubytování a stravování při pronájmech sportovní haly. 7

9 Údaje o zaměstnancích organizace Organizace zaměstnává zaměstnance příslušného pracovního zařazení a kvalifikace nezbytné pro zajištění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny. Jedná se podle jednotlivých středisek o pedagogy, vychovatele, technicko-hospodářské pracovníky (účetní, správce budov, personalista, atd.) a pracovníky v dělnických profesích (údržbáře, uklízečky, kuchařky, pradlenu, vrátné atd.) Všichni zaměstnanci v roce 2010 splňovali předepsané kvalifikační předpoklady, popř. splňují výjimku danou zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Fyzický počet zaměstnanců organizace v roce 2010 podle jednotlivých kategorií: Škola celkem /z toho žen Školní jídelna celkem /z toho žen Domov mládeže celkem /z toho žen Za organizaci celkem /z toho žen učitelé 48/ /31 ředitel 1/ /0 vychovatelé - - 4/1 4/1 zástupci ředitele 2/ /1 výchovný poradce 1/ /1 dělníci 11/9-4/3 15/12 TH pracovníci 8/ /6 pracovníci ŠJ - 16/15-16/15 Celkem 71/47 16/15 8/4 95/66 B) Rozbor hospodaření (výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření) a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele (v členění na dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele) a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, 2. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu v členění dle jednotlivých účelových znaků, zhodnocení okolností, které měly vliv na výši čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaných ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 4. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 5. rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce š. 1) 8

10 6. náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje, - energie, opravy, služby, materiálové náklad), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2) 7. doplňková činnost okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, rozpis jednotlivých nákladů a výnosů, hodnocení přínosu doplňkové činnosti pro organizaci vč. možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech 8. Výsledek hospodaření rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace 1. Výnosy Rozpis závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci Moravskoslezský kraj jako zřizovatel stanoví organizacím jím zřízeným závazné ukazatele, kterými jsou organizace povinny se při svém hospodaření řídit. Střední průmyslové škole byly podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pro rok 2010 stanoveny závazné ukazatele usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 9/790 ze dne Tyto závazné ukazatele byly v průběhu roku dalšími usneseními Rady Moravskoslezského kraje upravovány. Konečné určení závazných ukazatelů bylo schváleno usneseními Rady Moravskoslezského kraje č. 68/4140 a č. 68/4142 ze dne Závazné ukazatele pro rok 2010: příspěvek na provoz Kč v tom: - příspěvky a dotace MŠMT (dle 160,163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb.,) Kč - příspěvky a dotace od zřizovatele Kč odvod do rozpočtu kraje odvod z investičního fondu Kč výsledek hospodaření za rok Kč limit přepočteného počtu zaměstnanců 90,53 9

11 Rozpis závazných ukazatelů pro rok 2010 Příspěvky a dotace MŠMT (dle 160,163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb. a 14 zák. č. 218/2000 Sb.) Organizace celkem (údaje v Kč) ÚZ Přímé náklady na vzdělávání ,00 v tom: prostředky na platy ,00 ostatní osobní náklady ,00 ÚZ zákonné odvody ,00 FKSP ,00 přímý ONIV - náhrady ,00 přímý ONIV - přímý ,00 Financování odměn pro hodnotitele písemných prací v rámci ,00 pokusného ověřování maturitní zkoušky v roce 2010 prostředky na platy ,00 zákonné odvody 4 768,50 FKSP 280,50 Celkem příspěvky a dotace - MŠMT ,00 Příspěvky a dotace od zřizovatele Organizace celkem (údaje v Kč) ÚZ 0 Provozní náklady ,00 ÚZ 0 ICT ,00 ÚZ 0 Účelově určeno na opravy a vybavení domova mládeže ,00 ÚZ 205 Účelově určeno na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ,00 Celkem příspěvky a dotace od zřizovatele ,00 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu ÚZ Přímé náklady na vzdělávání Členění prostředků - účelový znak je uvedeno výše (viz B 1 - Rozpis závazných ukazatelů pro rok 2010). Výše této dotace je stanovena závislosti na jednotkových výkonech organizace (počet studentů střední školy, počet ubytovaných na domově mládeže, počet stravovaných studentů a ubytovaných ve školní jídelně). Převážnou část této dotace tvoří mzdové prostředky, tato část dotace byla čerpána rovnoměrně během celého roku. Přímý ONIV náhrady jsou určeny pro výplaty náhrad zaměstnancům za prvních 14 dnů nemoci. Nedočerpaná částka byla v rámci pravomoci organizace přesunuta do položky přímý ONIV přímý. Tyto prostředky byly použity v souladu s platnými normami na náklady vyplývající z pracovně právních vztahů (zákonné sociální pojištění, osobní ochranné pracovní prostředky, cestovní náhrady) a na učební pomůcky. Dotaci organizace vyčerpala v plné výši. 10

12 ÚZ Financování odměn pro hodnotitele písemných prací v rámci pokusného ověřování maturitní zkoušky v roce 2010 Tato dotace ve výši Kč byla organizaci pro rok 2010 přiznána na základě počtu přihlášených studentů ke konání maturitní generálky. Poskytnuté prostředky byly použity na vymezený účel v souladu se závaznou metodikou v celkové výši Kč. Vratka ve výši 408 Kč byla provedena z toho důvodu, že maturitní generálky se neúčastnili 2 studenti, kteří opakovali ročník a vzhledem k termínu MAG 10 byli zahrnuti v databázi i v roce 2010/ Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Organizace má stanoveny zřizovatelem závazné ukazatele i v oblasti mzdových prostředků a limitu počtu zaměstnanců. Také tyto veličiny se odvíjejí od dosažených výkonů organizace (počet studentů střední školy, počet stravovaných v rámci hlavní činnosti ve školní jídelně, počet ubytovaných v rámci hlavní činnosti na domově mládeže). Konečná výše závazných ukazatelů v oblasti mzdových prostředků pro kok 2010 byla schválena usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 68/4140 ze dne následovně: ÚZ 33353: prostředky na platy Kč ostatní platby za provedenou práci Kč zákonné odvody Kč FKSP Kč Limit počtu zaměstnanců 90,53 ÚZ 33026: prostředky na platy Kč zákonné odvody 4 768,50 Kč FKSP 280,50 Kč Prostředky na platy a OPPP v členění na jednotlivá střediska: Střední škola 3122 Školní jídelna 3142 Domov mládeže 3147 (údaje v Kč) Celkem ÚZ OPPP ÚZ Prostředky s ÚZ byly zřizovatelem rozpočtovány na Pro jejich čerpání byla stanovena metodika. Podle ní bylo možno čerpat rozpočtované prostředky pouze na financování odměn pro hodnotitele písemných prací v rámci pokusného ověřování maturitní zkoušky v roce

13 Prostředky, které nebyly použity na stanovený účel, musely být vráceny zřizovateli v rámci finančního vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2010 (vratka ve výši 300 Kč z prostředků na platy). Plnění ukazatelů celá organizace: (údaje v Kč) limit skutečnost Úspora Prostředky na platy ÚZ OPPP ÚZ Limit přepočteného počtu zaměstnanců 90,53 86,105 4,425 Průměrný plat zaměstnanců (bez zapojení prostředků ÚZ 33026) celé organizace v roce 2010 činil Kč/měsíc. Organizace stanovené závazné ukazatele bez výhrad splnila. Vyčerpala veškeré poskytnuté mzdové prostředky ÚZ Vratka prostředků ÚZ činila 300 Kč. Organizace nepřekročila závazný ukazatel limit přepočteného stavu zaměstnanců. Hodnocení jednotlivých středisek organizace: střední škola pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet zaměstnanců 48,282 17,357 objem vyplacených prostředků na platy (vč ) (v Kč) průměrná měsíční mzda (v Kč) školní jídelna pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet zaměstnanců 0 12,103 objem vyplacených prostředků na platy (v Kč) průměrná měsíční mzda (v Kč) domov mládeže pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet zaměstnanců 4,000 4,363 objem vyplacených prostředků na platy (v Kč) průměrná měsíční mzda (v Kč)

14 Přesuny mzdových prostředků mezi jednotlivými středisky byly prováděny v rámci pravomoci účetní jednotky. Závazné ukazatele za organizaci celkem byly splněny. Vzdělávání zaměstnanců organizace Na další vzdělávání svých zaměstnanců vynaložila organizace v roce 2010 celkem částku Kč. Z toho: DVPP Kč BOZP a PO Kč ostatní Kč 4. Vyhodnocení čerpání účelových dotací z rozpočtu zřizovatele Členění prostředků poskytnutých zřizovatelem je uvedeno výše (viz B 1 - Rozpis závazných ukazatelů pro rok 2010). ÚZ 0 provozní náklady Byly poskytnuty ve výši Kč. Organizace tyto prostředky vyčerpala v plné výši. Z toho zdroje kryla především následující náklady hlavní činnosti: spotřeba energie Kč spotřeba materiálu Kč ostatní služby Kč opravy a udržování Kč cestovné Kč ÚZ 0 ICT Poskytnuté prostředky (ve výši Kč) organizace v plné výši použila na připojení k internetu a pravidelné platby s připojením související. ÚZ 0 opravy a vybavení domova mládeže Poskytnuté prostředky ( Kč) organizace v plné výši použila na opravy sociálního zařízení domova mládeže. ÚZ 0 krytí odpisů dlouhodobého majetku Veškeré poskytnuté prostředky ( ) byly použity na stanovený účel. 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Přehled příjmů z hlavní činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem (údaje v Kč) Výnosy škola hala školní domov jídelna mládeže Celkem Tržby z prodeje služeb Čerpání fondů Ostatní výnosy (náhrady od pojišťoven, nepeněžní dary, partneři) Úroky Celkem Finanční dary podle dárců a účelu použití (údaje v Kč) Dárce Účel použití Částka 13

15 ArcelorMittal Ostrava, a.s. Modelovací SW Simufact. Forming ArcelorMittal Frýdek-Místek, Modelovací SW Simufact. Forming a.s. VÚHŽ a.s., Dobrá Vzdělávání žáků v rámci projektu Moderní výuka fyziky SRPŠ při SPŠ Frýdek-Místek Dovybavení odborné učebny fyziky a učebny společenskovědních předmětů DISTEP a.s. Výchovně vzdělávací aktivity obor Technická zařízení budov Mgr. Lenka Zárubová Na výchovně vzdělávací aktivity školy Mgr. Radim Rajnoch Na výchovně vzdělávací aktivity školy Zdeněk Žiška Na výchovně vzdělávací aktivity školy Mgr. Alena Ulichová Na výchovně vzdělávací aktivity školy Mgr. Petr Volník Na výchovně vzdělávací aktivity školy VAKAR-Ing. Jindřich Rašner Na akci Okolo Frýdku cestička Mgr. Zdeněk Kološ Na výchovně vzdělávací aktivity školy PaedDr. Danuše Górecká Na výchovně vzdělávací aktivity školy Ing. Šárka Durčáková Na výchovně vzdělávací aktivity školy Třinecké železárna a.s. Společenské a kulturní aktivity studentů 1. ročníku oboru Hutnictví Třinecké železárna a.s. Učební pomůcky pro studenty 1. ročníku oboru Ing. Pavel Halfar IPH Servis Hutnictví Dovybavení laboratoří praktické výuky školním nábytkem TEVOS, s.r.o. Vzdělávání studentů a jejich zájmové aktivity p. Muroň Neinvestiční 5000 Tabulka č. 1 Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti podává srovnání výnosů hlavní a doplňkové činnosti organizace v letech 2009 a Rozbor hlavní činnosti: vývojový ukazatel sloupec 7 Všechny sledované výnosy vykazují meziroční pokles. Tento nepříznivý vývoj je dán poklesem výkonů, které kopírují klesající demografickou křivku. Jedná se především o výnosy za školní stravování a ubytování studentů. index sloupec 9 Ukazuje meziroční poměr výnosů celkem (tj. za hlavní i doplňkovou činnost). Pouze u výnosů z pronájmů je výraznější nárůst, který je dán zvýšením ceny za pronajímané prostory v posledním čtvrtletí roku Vzhledem k současnému vývoji ekonomiky organizace nepředpokládá v dalším období výrazný nárůst výnosů a bude usilovat alespoň o jejich udržení na současné výši. 6. náklady - analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Přehled nákladů hlavní činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem: 14

16 (údaje v Kč) Náklady škola Hala školní domov jídelna mládeže Celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné soc. pojištění a zákonné soc. náklady Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Ostatní náklady z činnosti Odpisy DHM a DNM Náklady z odeps. pohledávek Kurzové ztráty Ostatní finanční náklady Celkem Údaje jsou z účetních výkazů organizace, které jsou Přílohami této zprávy. Úplný přehled nákladů hlavní i doplňkové činnosti organizace včetně meziročního srovnání podává Tabulka č. 2 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti. Z uvedeného vyplývá, že největší nákladovou položkou organizace tvoří mzdové náklady a sociální a zdravotní pojištění a sociální náklady. Mzdové náklady poskytované z ÚZ meziročně klesly o 445 tis. Kč z důvodu poklesu výkonů organizace. Další významnou nákladovou položkou organizace jsou náklady na energie (teplo, teplá voda, elektrická energie, plyn). Meziroční srovnání spotřeby energií a vynaložené prostředky ukazuje Tabulka č. 8 Spotřeba energií. Z uvedeného srovnání vyplývá nárůst spotřeby jednotlivých druhů energie jednak v měrných, ale především v peněžních jednotkách (mimo plyn a el. energii). Důvodem nárůstu spotřeby tepla jsou ve sledovaném období klimatické podmínky, které ovlivňují délku otopného období a intenzitu vytápění. Položka spotřeba materiálu zahrnuje v nejvyšší výši náklady na potraviny spotřebované ve školní jídelně Kč (v roce 2009 činily Kč) a učebnice a učební pomůcky Kč (v roce 2009 činily tis. Kč). 15

17 Služby (nejvýznamnější položky): (údaje v Kč) Služba Úklidové služby (DM, školní jídelna) Revize a odborné prohlídky Likvidace odpadů Poradenské, konzultační a právní služby Služby radiokomunikací a telefonní poplatky Poskytování internetu V tabulce jsou uvedeny nejvýznamnější položky. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku meziročně vzrostly o 215 tisíc korun. Nárůst představuje navýšení odpisů z důvodu realizace projektu Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ ve Frýdku-Místku, ve kterém prostředky na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byly vynaloženy ve výši Kč. Náklady na opravy a udržování jsou podrobně rozepsány v části E) této Zprávy. Čerpání v jednotlivých nákladových položkách probíhá rovnoměrně v průběhu celého kalendářního roku s výjimkou mimořádných událostí, případně s ohledem na topné období. Rovněž opravy většího rozsahu jsou prováděny převážně v období hlavních, případně vedlejších prázdnin, aby nedocházelo k narušování chodu organizace (ve sledovaném roce to byla především oprava sociálního zařízení domova mládeže). Z Tabulky č. 2 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti vyplývá, že došlo meziročně k nárůstu většiny nákladových položek. Největší nárůst nákladů hlavní činnosti představují položky opravy a udržování a spotřeba materiálu, které souvisejí s opravou sociálního zařízení na domově mládeže a s projektem Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ ve Frýdku-Místku a spotřeba energií. 7. doplňková činnost Doplňková činnost organizace je vymezena ve zřizovací listině. Na základě zřizovací listiny je organizace oprávněna provozovat doplňkovou činnost v těchto okruzích: pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, hostinská činnost, vyučování řízení motorových vozidel, ubytování, zámečnictví, kovoobrábění, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, stravovací služby, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, 16

18 pronájem majetku kopírovací služby. V roce 2010 organizace provozovala doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou v těchto činnostech: ubytování hostinská činnost prodej zboží, kopírovací služby rekvalifikace kovoobrábění pronájem Hospodaření v jednotlivých oblastech doplňkové činnosti v roce 2010: Přehled výnosů doplňkové činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem (údaje v Kč) Výnosy Pronájem Ubytování Stravování Prodej zboží Rekvalifikace Tržby z prodeje služeb Tržby za zboží Náhrady (od pojišťoven, Kovoobrá bění ostatní) Tržby za vlastní výrobky Výnosy z pronájmu Celkem Celkem výnosy doplňkové činnosti Kč Přehled nákladů doplňkové činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem: (údaje v Kč) Náklady Pronájem Ubytování Stravování Prodej zboží Rekvalifikace Kovoobrábění Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné 59 Ostatní služby Mzdové náklady Soc. a zdrav. poj. a 9 soc. nákl Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a

19 DNM Celkem Celkové náklady doplňkové činnosti Kč Doplňková činnost se podílí příznivě na hospodaření organizace tím, že nese dlouhodobě velkou část nákladů (energie, úklidové služby, ostrahy majetku, atd.), které by organizace hradila téměř ve stejném rozsahu i při absenci doplňkové činnosti. Doplňková činnost využívá ve své činnosti volné kapacity organizace. Organizace předpokládá v následujících letech opakování doplňkové činnosti minimálně ve stejném rozsahu. Podrobný rozbor nákladů a výnosů doplňkové činnosti organizace a jejich meziroční srovnání podávají tabulky Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti (Tabulka č. 2) a Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti (Tabulka č. 1), které jsou součástí Přílohy k této Zprávě. 8. výsledek hospodaření Výsledek hospodaření v hlavní činnosti v členění na jednotlivá střediska a celkem: (údaje v Kč) náklady výnosy VH škola hala podpora vzdělávání školní jídelna modernizace laboratoří domov mládeže celkem za hlavní činnost Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti v členění na jednotlivá střediska a celkem: (údaje v Kč) náklady výnosy VH pronájem ubytování hostinská činnost, stravovací služby a stravování zaměstnanců prodej zboží rekvalifikační kurzy kovoobrábění Celkem za doplňkovou činnost

20 Rozbor výsledku hospodaření hlavní činnosti: Veškeré příspěvky zřizovatele byly vyčerpány v rozpočtované výši na stanovené účely. Poskytnuté prostředky včetně prostředků, které organizace získává vlastní činnosti (ošetřovné, příjmy ze služeb souvisejících se sportem, stravování studentů a darů) nepostačuje pro pokrytí nákladů hlavní činnosti. Je nutno připomenout, že před rokem 2006 musela organizace vynaložit částku okolo Kč na pronájem sportovní haly, aby zajistila výuku tělesné výchovy v rozsahu daném platnou pedagogickou dokumentací. Od výše uvedeného roku dostala organizace sportovní halu do hospodaření od zřizovatele. V dopoledních hodinách využívá halu pro zajištění potřeb hlavní činnosti a v odpoledních hodinách pro provozování sportovních aktivit zájemcům z řad sportovních klubů a veřejnosti. V roce 2010 provedla organizace rozsáhlé opravy sociálního zařízení na domově mládeže a uhradila spoluúčast na projektu Modernizace laboratoří praktické výuky, což mělo vliv na zhoršený výsledek hospodaření vlastní činnosti. Ztráta hlavní činnosti byla plně kryta zlepšeným výsledkem hospodaření doplňkové činnosti. Rozbor výsledku hospodaření doplňkové činnosti Kladný výsledek hospodaření doplňkové činnosti je dán především výnosy z pronájmů, které jsou od přesunuty zřizovatelem do doplňkové činnosti. Ostatní střediska vykazuj mírnou ztrátu (především z důvodu nárůstu cen vstupů v důsledku inflace a rozsáhlejších oprav) nebo mírný zisk. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace Střední průmyslová škola dosáhla v roce 2010 kladného výsledku hospodaření z hlavní i doplňkové činnosti ve výši Kč. Rozdělení dosaženého výsledku hospodaření do peněžních fondů podléhá schválení Radou Moravskoslezského kraje. Organizace navrhuje příděly zlepšeného výsledku hospodaření do jednotlivých fondů následovně: fond odměn Kč rezervní fond Kč C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce - údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn, rezervní fond, FKSP, investiční fond) V souladu s platnými právními normami vytváří a naplňuje organizace tyto peněžní fondy: investiční fond fond kulturních a sociálních potřeb fond odměn rezervní fond Tvorbu, čerpání, konečné stavy a výši krytí uvedených fondů v roce 2010 podrobně ukazuje Tabulka č. 7 Plán tvorby a použití peněžních fondů organizace v roce 2010, která je součástí Přílohy k této Zprávě. Investiční fond 19

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 20xx

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 20xx Příloha č. 15 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 20xx A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Tabulková část k rozborům hospodaření školských zařízení

Tabulková část k rozborům hospodaření školských zařízení Tabulková část k rozborům hospodaření školských zařízení Tabulka č. 1 : Přehled výnosů z hlavní a doplňkové i Tabulka č. 2 : Přehled nákladů z hlavní a doplňkové i Tabulka č. 3 : Výsledek hospodaření z

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 24.2.2016 Projednáno školskou radou dne:25.2 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, 513 01 Semily Tel.:481 622 514, fax:481 621 029, e-mail: ddsemily@quick.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Zdena Valentová

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171 AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171 Č. j. 24/2013/AZC HB Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času, Rubešovo náměstí

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, fax: 558 647 066, spsfm@spsfm.cz, www.spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZŠ a ŠJ BOHUMÍN- ŠUNYCHL 463

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZŠ a ŠJ BOHUMÍN- ŠUNYCHL 463 Komentář k roční zprávě za rok 2007 DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZŠ a ŠJ BOHUMÍN- ŠUNYCHL 463 1. ÚVOD IČO: 62331264 Příspěvková organizace Ředitel: PhDr. Bedřich Kostlán Zástupce: BC. Petr Kratochvíl Ekonom:

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Struktura výnosů v roce 2015 Výnosy 2015 Kč dotace UZ 333 53 20 190 000,00 26 653 171,45 dotace UZ 330 34 91 892,00 dotace UZ 330 61 97 889,00 dotace UZ 330

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více