Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů"

Transkript

1 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, , Frýdek-Místek tel.: , web: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Únor 2011

2 Projednání Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Výsledky hospodaření organizace byly projednány s výborem odborové organizace a pro další pracovníky jsou k dispozici ve sborovně školy a na webových stránkách. Zpráva byla projednána Školskou radou při Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek, příspěvková organizace dne 22. února Mgr. Martin Tobiáš, ředitel školy Ing. Zdeněk Chládek, předseda školské rady 1

3 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2010 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) B) Rozbor hospodaření (výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření) a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele (v členění na dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele) a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, 2. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu v členění dle jednotlivých účelových znaků, zhodnocení okolností, které měly vliv na výši jejich čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaných ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, 4. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 5. rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 1) 6. náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje energie, opravy, služby, materiálové náklady), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2) 7. doplňková činnost okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, rozpis jednotlivých nákladů a výnosy, hodnocení přínosu doplňkové činnosti pro organizaci vč. možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech) 8. Výsledek hospodaření rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti včetně komentáře, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn, rezervní fond, FKSP, investiční fond) D) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin E) Péče o spravovaný majetek 1. informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření (počet budov dle zřizovací listiny) 2. informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok 3. informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech 4. informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise 2

4 5. informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na přílohu Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce, u pronájmů delších než 1 rok informaci o souhlasu zřizovatele, srovnání cen s cenou v místě obvyklou F) Pohledávky a závazky organizace 1. pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků u pohledávek starších 1 roku v návaznosti na tabulku č. 6 a 6a 2. závazky celkový objem závazků v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek G) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 2010 H) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace nebo termín, kdy byla (bude) zpráva předána školské radě k vyjádření (tato zpráva nepodléhá schválení školskou radou dle 10 školského zákona), informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou I) Tabulková část (včetně výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Výkaz rozboru plnění VH a tabulek Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce). Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti ošetřovné Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií Tabulka č. 9: Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2010 Tabulka č. 10: Počet výkonů v roce 2010 Tabulka č. 11: Ukazatele nákladovosti v roce 2010 (v členění podle jednotlivých středisek) Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz rozboru plnění VH Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce Přílohy: Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu v roce 2010 Údaje o finančním vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2010 Organizační schéma Střední průmyslové školy, Frýdek-Místek 3

5 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) Název organizace: Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Právní forma: Zřizovatel: příspěvková organizace Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Způsob zřízení: Funkce zřizovatele přešla na Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava v souladu s ustanovením 2 zákona 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění, ke dni 1. října 2001 Sídlo organizace: 28. října 1598, Frýdek-Místek IČO: DIČ: CZ Telefon: internetové stránky: Organizační struktura: Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je tvořena třemi organizačními složkami: - střední průmyslová škola - školní jídelna - domov mládeže Veškeré organizační složky vykonávají svou činnost v sídle organizace, organizace nemá odloučená pracoviště. Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný Radě kraje za činnost organizace. Ředitel v rámci svých pravomocí pro zajištění řádného chodu organizace jmenoval tři zástupce (od září 2010 má organizace dva zástupce) Každá ze tří organizačních složek má svého odpovědného vedoucího pracovníka. 4

6 Vedoucí a hospodářští pracovníci funkce jméno telefon ředitel Mgr. Martin Tobiáš zástupci ředitele Ing. Tamara Fajkusová Ing. Čestmír Závodný Ing. Jan Durčák (do ) vedoucí školní Zdeňka Garbová jídelny vedoucí domova PaedDr. Drahomír Šebesta mládeže ekonom Ing. Jarmila Guňková hlavní účetní Eva Oprštěná Organizační struktura viz. Příloha Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen ve zřizovací listině (ZL/268/2001) takto: Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu (ze Zřizovací listiny ZL/268/2001): - poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, - poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol, zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování, vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností, - zabezpečuje stravování žáků a studentů, - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. Střední odborná škola Studijní obory v roce 2010 Podle zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení vyučuje Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace studenty v oborech denního studia uvedených v následující tabulce. Celková kapacita organizace je podle zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení 840 studentů. 5

7 Počty studentů jednotlivých oborů vyučovaných na Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek v roce 2010: Počet studentů Název oboru 2. pololetí 2009/ pololetí 2010/2011 chlapci dívky chlapci dívky Hutnictví Strojírenství Strojírenská technická administrativa Technická zařízení budov Technické lyceum Ekonomika a podnikání Celkem Celkem studentů Výdaje uvedené v tabulce jsou ze statistických výkazů organizace. Školní jídelna Školní jídelna při Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek, příspěvková organizace poskytuje v rámci hlavní činnosti stravování studentům vlastní střední školy, studentům Obchodní akademie Frýdek- Místek, studentům ubytovaným na domově mládeže, případně dalším studentům škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem. Studentům ubytovaným na domově mládeže poskytuje školní jídelna celodenní stravování (snídaně, obědy, večeře). Celková kapacita školní jídelny je strávníků denně. Počty strávníků hlavní činnosti v roce 2010: Období Počet strávníků 1. pololetí roku pololetí roku Údaje uvedené v tabulce jsou ze statistických výkazů organizace. Domov mládeže Domov mládeže při Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, je jednou ze součástí střední školy. Škola spolu s domovem mládeže a školní jídelnou, sportovní halou pro míčové sporty a tenis a rozsáhlým sportovním areálem nabízejí, kromě možností vzdělávání, rovněž kvalitní stravovací služby, možnost ubytování a sportovního a kulturního vyžití i v době mimo vyučování. Domov mládeže ubytovává studenty středních škol, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V případě volných míst ubytovává i studenty soukromých škol. Ubytovací jednotky na domově mládeže splňují svým vybavením zařazení do 1. ubytovací kategorie. DM má 43 dvou a třílůžkových pokojů, tři kuchyňky s vybavením, sprchy a WC společná na chodbách, dvě společenské studovny a dvě klubovny s kapacitou 30 a 17 míst s možností variabilního uspořádání stolů, které jsou vybaveny televizním přijímačem. 6

8 Při ubytovací kapacitě 110 osob byl stav naplněnosti k (tj. den statistického hlášení) 95,5% osob. Z celkového počtu ubytovaných bylo 33 dívek. Cizinců bylo 14 - všichni ze zemí EU. Ubytovaní jsou rozděleni do 4 výchovných skupin se zřetelem na věk, pohlaví a druh školy, kterou navštěvují. V roce 2010 nebyl na domově ubytován žádný student se zdravotním postižením. Při přijímání se upřednostňují ti žáci středních škol, kteří přicházejí z dětských domovů, oslabeného rodinného prostředí, či se zdravotním postižením. Dalším kritériem je vzdálenost od místa trvalého bydliště. Domov mládeže je provozován jako ubytovací zařízení s celodenním stravováním žáků. Dle zákona přispívají rodiče na ubytování paušální částkou 1400,- Kč měsíčně. Zletilí studenti mohou ze závažných důvodů /velká vzdálenost od místa trvalého bydliště, sportovní a kulturní aktivity/ využít možnost ubytování přes sobotu a neděli. V roce 2010 působili na domově mládeže 4 pedagogičtí pracovníci. Kromě výchovného působení vychovatelé v průběhu roku vedli zájmové kroužky kulturního a sportovního zaměření / turistický, sportovních her, kondiční cvičení pro dívky, výtvarný kroužek/. Denně je k dispozici knihovna s bezplatným přístupem k internetu, stejně tak mají ubytovaní možnost vlastního připojení k internetu na pokojích za poplatek. Mohou využívat studovny, tělocvičny, hernu stolního tenisu, posilovnu a školní hřiště. Domov mládeže úzce spolupracuje se Školou života denní stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným postižením na ulici Mozartova č ve Frýdku-Místku. Ve spolupráci s touto školou se DM podílí na organizaci kulturních a sportovních akcí /letní OH, soutěž ve stolním tenisu, rekondičních pobytech, vědomostních hrách, soutěžích a besedách/ i praxe některých ubytovaných. Ředitelem školy a pedagogickými pracovníky domova mládeže byl vypracován vlastní vzdělávací program přístupný na internetových stránkách Jeho součástí je i Vnitřní řád domova mládeže. Prostory domova mládeže, které organizace nevyužívá pro svou hlavní činnost, jsou již dlouhodobě pronajímány. V rámci doplňkové činnosti poskytuje DM i ubytování cizím návštěvníkům. Třebaže v rámci města Frýdku Místku a celé oblasti v roce 2010 výrazně poklesl zájem o krátkodobé i dlouhodobé pronájmy bytových prostor i ubytování, podařilo se udržet výši příjmů z ubytování cizích osob. Tato situace zřejmě souvisí s propagací nabídky služby ubytování a se zvýšeným zájmem o levné ubytování. Těžko lze posoudit, zda bude tento trend trvalý. V letošním roce byly provedeny komplexní opravy sociálních zařízení domova mládeže. V následujících letech předpokládáme další úpravy a tím i zkvalitnění ubytování. K udržení nebo ještě zlepšení tohoto stavu by přispěla modernizace vybavenosti pokojů, jakož i komplexní nabídka ubytování a stravování při pronájmech sportovní haly. 7

9 Údaje o zaměstnancích organizace Organizace zaměstnává zaměstnance příslušného pracovního zařazení a kvalifikace nezbytné pro zajištění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny. Jedná se podle jednotlivých středisek o pedagogy, vychovatele, technicko-hospodářské pracovníky (účetní, správce budov, personalista, atd.) a pracovníky v dělnických profesích (údržbáře, uklízečky, kuchařky, pradlenu, vrátné atd.) Všichni zaměstnanci v roce 2010 splňovali předepsané kvalifikační předpoklady, popř. splňují výjimku danou zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Fyzický počet zaměstnanců organizace v roce 2010 podle jednotlivých kategorií: Škola celkem /z toho žen Školní jídelna celkem /z toho žen Domov mládeže celkem /z toho žen Za organizaci celkem /z toho žen učitelé 48/ /31 ředitel 1/ /0 vychovatelé - - 4/1 4/1 zástupci ředitele 2/ /1 výchovný poradce 1/ /1 dělníci 11/9-4/3 15/12 TH pracovníci 8/ /6 pracovníci ŠJ - 16/15-16/15 Celkem 71/47 16/15 8/4 95/66 B) Rozbor hospodaření (výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření) a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele (v členění na dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele) a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, 2. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu v členění dle jednotlivých účelových znaků, zhodnocení okolností, které měly vliv na výši čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaných ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 4. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 5. rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce š. 1) 8

10 6. náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje, - energie, opravy, služby, materiálové náklad), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2) 7. doplňková činnost okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, rozpis jednotlivých nákladů a výnosů, hodnocení přínosu doplňkové činnosti pro organizaci vč. možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech 8. Výsledek hospodaření rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace 1. Výnosy Rozpis závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci Moravskoslezský kraj jako zřizovatel stanoví organizacím jím zřízeným závazné ukazatele, kterými jsou organizace povinny se při svém hospodaření řídit. Střední průmyslové škole byly podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pro rok 2010 stanoveny závazné ukazatele usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 9/790 ze dne Tyto závazné ukazatele byly v průběhu roku dalšími usneseními Rady Moravskoslezského kraje upravovány. Konečné určení závazných ukazatelů bylo schváleno usneseními Rady Moravskoslezského kraje č. 68/4140 a č. 68/4142 ze dne Závazné ukazatele pro rok 2010: příspěvek na provoz Kč v tom: - příspěvky a dotace MŠMT (dle 160,163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb.,) Kč - příspěvky a dotace od zřizovatele Kč odvod do rozpočtu kraje odvod z investičního fondu Kč výsledek hospodaření za rok Kč limit přepočteného počtu zaměstnanců 90,53 9

11 Rozpis závazných ukazatelů pro rok 2010 Příspěvky a dotace MŠMT (dle 160,163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb. a 14 zák. č. 218/2000 Sb.) Organizace celkem (údaje v Kč) ÚZ Přímé náklady na vzdělávání ,00 v tom: prostředky na platy ,00 ostatní osobní náklady ,00 ÚZ zákonné odvody ,00 FKSP ,00 přímý ONIV - náhrady ,00 přímý ONIV - přímý ,00 Financování odměn pro hodnotitele písemných prací v rámci ,00 pokusného ověřování maturitní zkoušky v roce 2010 prostředky na platy ,00 zákonné odvody 4 768,50 FKSP 280,50 Celkem příspěvky a dotace - MŠMT ,00 Příspěvky a dotace od zřizovatele Organizace celkem (údaje v Kč) ÚZ 0 Provozní náklady ,00 ÚZ 0 ICT ,00 ÚZ 0 Účelově určeno na opravy a vybavení domova mládeže ,00 ÚZ 205 Účelově určeno na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ,00 Celkem příspěvky a dotace od zřizovatele ,00 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu ÚZ Přímé náklady na vzdělávání Členění prostředků - účelový znak je uvedeno výše (viz B 1 - Rozpis závazných ukazatelů pro rok 2010). Výše této dotace je stanovena závislosti na jednotkových výkonech organizace (počet studentů střední školy, počet ubytovaných na domově mládeže, počet stravovaných studentů a ubytovaných ve školní jídelně). Převážnou část této dotace tvoří mzdové prostředky, tato část dotace byla čerpána rovnoměrně během celého roku. Přímý ONIV náhrady jsou určeny pro výplaty náhrad zaměstnancům za prvních 14 dnů nemoci. Nedočerpaná částka byla v rámci pravomoci organizace přesunuta do položky přímý ONIV přímý. Tyto prostředky byly použity v souladu s platnými normami na náklady vyplývající z pracovně právních vztahů (zákonné sociální pojištění, osobní ochranné pracovní prostředky, cestovní náhrady) a na učební pomůcky. Dotaci organizace vyčerpala v plné výši. 10

12 ÚZ Financování odměn pro hodnotitele písemných prací v rámci pokusného ověřování maturitní zkoušky v roce 2010 Tato dotace ve výši Kč byla organizaci pro rok 2010 přiznána na základě počtu přihlášených studentů ke konání maturitní generálky. Poskytnuté prostředky byly použity na vymezený účel v souladu se závaznou metodikou v celkové výši Kč. Vratka ve výši 408 Kč byla provedena z toho důvodu, že maturitní generálky se neúčastnili 2 studenti, kteří opakovali ročník a vzhledem k termínu MAG 10 byli zahrnuti v databázi i v roce 2010/ Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Organizace má stanoveny zřizovatelem závazné ukazatele i v oblasti mzdových prostředků a limitu počtu zaměstnanců. Také tyto veličiny se odvíjejí od dosažených výkonů organizace (počet studentů střední školy, počet stravovaných v rámci hlavní činnosti ve školní jídelně, počet ubytovaných v rámci hlavní činnosti na domově mládeže). Konečná výše závazných ukazatelů v oblasti mzdových prostředků pro kok 2010 byla schválena usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 68/4140 ze dne následovně: ÚZ 33353: prostředky na platy Kč ostatní platby za provedenou práci Kč zákonné odvody Kč FKSP Kč Limit počtu zaměstnanců 90,53 ÚZ 33026: prostředky na platy Kč zákonné odvody 4 768,50 Kč FKSP 280,50 Kč Prostředky na platy a OPPP v členění na jednotlivá střediska: Střední škola 3122 Školní jídelna 3142 Domov mládeže 3147 (údaje v Kč) Celkem ÚZ OPPP ÚZ Prostředky s ÚZ byly zřizovatelem rozpočtovány na Pro jejich čerpání byla stanovena metodika. Podle ní bylo možno čerpat rozpočtované prostředky pouze na financování odměn pro hodnotitele písemných prací v rámci pokusného ověřování maturitní zkoušky v roce

13 Prostředky, které nebyly použity na stanovený účel, musely být vráceny zřizovateli v rámci finančního vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2010 (vratka ve výši 300 Kč z prostředků na platy). Plnění ukazatelů celá organizace: (údaje v Kč) limit skutečnost Úspora Prostředky na platy ÚZ OPPP ÚZ Limit přepočteného počtu zaměstnanců 90,53 86,105 4,425 Průměrný plat zaměstnanců (bez zapojení prostředků ÚZ 33026) celé organizace v roce 2010 činil Kč/měsíc. Organizace stanovené závazné ukazatele bez výhrad splnila. Vyčerpala veškeré poskytnuté mzdové prostředky ÚZ Vratka prostředků ÚZ činila 300 Kč. Organizace nepřekročila závazný ukazatel limit přepočteného stavu zaměstnanců. Hodnocení jednotlivých středisek organizace: střední škola pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet zaměstnanců 48,282 17,357 objem vyplacených prostředků na platy (vč ) (v Kč) průměrná měsíční mzda (v Kč) školní jídelna pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet zaměstnanců 0 12,103 objem vyplacených prostředků na platy (v Kč) průměrná měsíční mzda (v Kč) domov mládeže pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet zaměstnanců 4,000 4,363 objem vyplacených prostředků na platy (v Kč) průměrná měsíční mzda (v Kč)

14 Přesuny mzdových prostředků mezi jednotlivými středisky byly prováděny v rámci pravomoci účetní jednotky. Závazné ukazatele za organizaci celkem byly splněny. Vzdělávání zaměstnanců organizace Na další vzdělávání svých zaměstnanců vynaložila organizace v roce 2010 celkem částku Kč. Z toho: DVPP Kč BOZP a PO Kč ostatní Kč 4. Vyhodnocení čerpání účelových dotací z rozpočtu zřizovatele Členění prostředků poskytnutých zřizovatelem je uvedeno výše (viz B 1 - Rozpis závazných ukazatelů pro rok 2010). ÚZ 0 provozní náklady Byly poskytnuty ve výši Kč. Organizace tyto prostředky vyčerpala v plné výši. Z toho zdroje kryla především následující náklady hlavní činnosti: spotřeba energie Kč spotřeba materiálu Kč ostatní služby Kč opravy a udržování Kč cestovné Kč ÚZ 0 ICT Poskytnuté prostředky (ve výši Kč) organizace v plné výši použila na připojení k internetu a pravidelné platby s připojením související. ÚZ 0 opravy a vybavení domova mládeže Poskytnuté prostředky ( Kč) organizace v plné výši použila na opravy sociálního zařízení domova mládeže. ÚZ 0 krytí odpisů dlouhodobého majetku Veškeré poskytnuté prostředky ( ) byly použity na stanovený účel. 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Přehled příjmů z hlavní činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem (údaje v Kč) Výnosy škola hala školní domov jídelna mládeže Celkem Tržby z prodeje služeb Čerpání fondů Ostatní výnosy (náhrady od pojišťoven, nepeněžní dary, partneři) Úroky Celkem Finanční dary podle dárců a účelu použití (údaje v Kč) Dárce Účel použití Částka 13

15 ArcelorMittal Ostrava, a.s. Modelovací SW Simufact. Forming ArcelorMittal Frýdek-Místek, Modelovací SW Simufact. Forming a.s. VÚHŽ a.s., Dobrá Vzdělávání žáků v rámci projektu Moderní výuka fyziky SRPŠ při SPŠ Frýdek-Místek Dovybavení odborné učebny fyziky a učebny společenskovědních předmětů DISTEP a.s. Výchovně vzdělávací aktivity obor Technická zařízení budov Mgr. Lenka Zárubová Na výchovně vzdělávací aktivity školy Mgr. Radim Rajnoch Na výchovně vzdělávací aktivity školy Zdeněk Žiška Na výchovně vzdělávací aktivity školy Mgr. Alena Ulichová Na výchovně vzdělávací aktivity školy Mgr. Petr Volník Na výchovně vzdělávací aktivity školy VAKAR-Ing. Jindřich Rašner Na akci Okolo Frýdku cestička Mgr. Zdeněk Kološ Na výchovně vzdělávací aktivity školy PaedDr. Danuše Górecká Na výchovně vzdělávací aktivity školy Ing. Šárka Durčáková Na výchovně vzdělávací aktivity školy Třinecké železárna a.s. Společenské a kulturní aktivity studentů 1. ročníku oboru Hutnictví Třinecké železárna a.s. Učební pomůcky pro studenty 1. ročníku oboru Ing. Pavel Halfar IPH Servis Hutnictví Dovybavení laboratoří praktické výuky školním nábytkem TEVOS, s.r.o. Vzdělávání studentů a jejich zájmové aktivity p. Muroň Neinvestiční 5000 Tabulka č. 1 Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti podává srovnání výnosů hlavní a doplňkové činnosti organizace v letech 2009 a Rozbor hlavní činnosti: vývojový ukazatel sloupec 7 Všechny sledované výnosy vykazují meziroční pokles. Tento nepříznivý vývoj je dán poklesem výkonů, které kopírují klesající demografickou křivku. Jedná se především o výnosy za školní stravování a ubytování studentů. index sloupec 9 Ukazuje meziroční poměr výnosů celkem (tj. za hlavní i doplňkovou činnost). Pouze u výnosů z pronájmů je výraznější nárůst, který je dán zvýšením ceny za pronajímané prostory v posledním čtvrtletí roku Vzhledem k současnému vývoji ekonomiky organizace nepředpokládá v dalším období výrazný nárůst výnosů a bude usilovat alespoň o jejich udržení na současné výši. 6. náklady - analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Přehled nákladů hlavní činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem: 14

16 (údaje v Kč) Náklady škola Hala školní domov jídelna mládeže Celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné soc. pojištění a zákonné soc. náklady Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Ostatní náklady z činnosti Odpisy DHM a DNM Náklady z odeps. pohledávek Kurzové ztráty Ostatní finanční náklady Celkem Údaje jsou z účetních výkazů organizace, které jsou Přílohami této zprávy. Úplný přehled nákladů hlavní i doplňkové činnosti organizace včetně meziročního srovnání podává Tabulka č. 2 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti. Z uvedeného vyplývá, že největší nákladovou položkou organizace tvoří mzdové náklady a sociální a zdravotní pojištění a sociální náklady. Mzdové náklady poskytované z ÚZ meziročně klesly o 445 tis. Kč z důvodu poklesu výkonů organizace. Další významnou nákladovou položkou organizace jsou náklady na energie (teplo, teplá voda, elektrická energie, plyn). Meziroční srovnání spotřeby energií a vynaložené prostředky ukazuje Tabulka č. 8 Spotřeba energií. Z uvedeného srovnání vyplývá nárůst spotřeby jednotlivých druhů energie jednak v měrných, ale především v peněžních jednotkách (mimo plyn a el. energii). Důvodem nárůstu spotřeby tepla jsou ve sledovaném období klimatické podmínky, které ovlivňují délku otopného období a intenzitu vytápění. Položka spotřeba materiálu zahrnuje v nejvyšší výši náklady na potraviny spotřebované ve školní jídelně Kč (v roce 2009 činily Kč) a učebnice a učební pomůcky Kč (v roce 2009 činily tis. Kč). 15

17 Služby (nejvýznamnější položky): (údaje v Kč) Služba Úklidové služby (DM, školní jídelna) Revize a odborné prohlídky Likvidace odpadů Poradenské, konzultační a právní služby Služby radiokomunikací a telefonní poplatky Poskytování internetu V tabulce jsou uvedeny nejvýznamnější položky. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku meziročně vzrostly o 215 tisíc korun. Nárůst představuje navýšení odpisů z důvodu realizace projektu Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ ve Frýdku-Místku, ve kterém prostředky na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byly vynaloženy ve výši Kč. Náklady na opravy a udržování jsou podrobně rozepsány v části E) této Zprávy. Čerpání v jednotlivých nákladových položkách probíhá rovnoměrně v průběhu celého kalendářního roku s výjimkou mimořádných událostí, případně s ohledem na topné období. Rovněž opravy většího rozsahu jsou prováděny převážně v období hlavních, případně vedlejších prázdnin, aby nedocházelo k narušování chodu organizace (ve sledovaném roce to byla především oprava sociálního zařízení domova mládeže). Z Tabulky č. 2 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti vyplývá, že došlo meziročně k nárůstu většiny nákladových položek. Největší nárůst nákladů hlavní činnosti představují položky opravy a udržování a spotřeba materiálu, které souvisejí s opravou sociálního zařízení na domově mládeže a s projektem Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ ve Frýdku-Místku a spotřeba energií. 7. doplňková činnost Doplňková činnost organizace je vymezena ve zřizovací listině. Na základě zřizovací listiny je organizace oprávněna provozovat doplňkovou činnost v těchto okruzích: pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, hostinská činnost, vyučování řízení motorových vozidel, ubytování, zámečnictví, kovoobrábění, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, stravovací služby, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, 16

18 pronájem majetku kopírovací služby. V roce 2010 organizace provozovala doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou v těchto činnostech: ubytování hostinská činnost prodej zboží, kopírovací služby rekvalifikace kovoobrábění pronájem Hospodaření v jednotlivých oblastech doplňkové činnosti v roce 2010: Přehled výnosů doplňkové činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem (údaje v Kč) Výnosy Pronájem Ubytování Stravování Prodej zboží Rekvalifikace Tržby z prodeje služeb Tržby za zboží Náhrady (od pojišťoven, Kovoobrá bění ostatní) Tržby za vlastní výrobky Výnosy z pronájmu Celkem Celkem výnosy doplňkové činnosti Kč Přehled nákladů doplňkové činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem: (údaje v Kč) Náklady Pronájem Ubytování Stravování Prodej zboží Rekvalifikace Kovoobrábění Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné 59 Ostatní služby Mzdové náklady Soc. a zdrav. poj. a 9 soc. nákl Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a

19 DNM Celkem Celkové náklady doplňkové činnosti Kč Doplňková činnost se podílí příznivě na hospodaření organizace tím, že nese dlouhodobě velkou část nákladů (energie, úklidové služby, ostrahy majetku, atd.), které by organizace hradila téměř ve stejném rozsahu i při absenci doplňkové činnosti. Doplňková činnost využívá ve své činnosti volné kapacity organizace. Organizace předpokládá v následujících letech opakování doplňkové činnosti minimálně ve stejném rozsahu. Podrobný rozbor nákladů a výnosů doplňkové činnosti organizace a jejich meziroční srovnání podávají tabulky Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti (Tabulka č. 2) a Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti (Tabulka č. 1), které jsou součástí Přílohy k této Zprávě. 8. výsledek hospodaření Výsledek hospodaření v hlavní činnosti v členění na jednotlivá střediska a celkem: (údaje v Kč) náklady výnosy VH škola hala podpora vzdělávání školní jídelna modernizace laboratoří domov mládeže celkem za hlavní činnost Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti v členění na jednotlivá střediska a celkem: (údaje v Kč) náklady výnosy VH pronájem ubytování hostinská činnost, stravovací služby a stravování zaměstnanců prodej zboží rekvalifikační kurzy kovoobrábění Celkem za doplňkovou činnost

20 Rozbor výsledku hospodaření hlavní činnosti: Veškeré příspěvky zřizovatele byly vyčerpány v rozpočtované výši na stanovené účely. Poskytnuté prostředky včetně prostředků, které organizace získává vlastní činnosti (ošetřovné, příjmy ze služeb souvisejících se sportem, stravování studentů a darů) nepostačuje pro pokrytí nákladů hlavní činnosti. Je nutno připomenout, že před rokem 2006 musela organizace vynaložit částku okolo Kč na pronájem sportovní haly, aby zajistila výuku tělesné výchovy v rozsahu daném platnou pedagogickou dokumentací. Od výše uvedeného roku dostala organizace sportovní halu do hospodaření od zřizovatele. V dopoledních hodinách využívá halu pro zajištění potřeb hlavní činnosti a v odpoledních hodinách pro provozování sportovních aktivit zájemcům z řad sportovních klubů a veřejnosti. V roce 2010 provedla organizace rozsáhlé opravy sociálního zařízení na domově mládeže a uhradila spoluúčast na projektu Modernizace laboratoří praktické výuky, což mělo vliv na zhoršený výsledek hospodaření vlastní činnosti. Ztráta hlavní činnosti byla plně kryta zlepšeným výsledkem hospodaření doplňkové činnosti. Rozbor výsledku hospodaření doplňkové činnosti Kladný výsledek hospodaření doplňkové činnosti je dán především výnosy z pronájmů, které jsou od přesunuty zřizovatelem do doplňkové činnosti. Ostatní střediska vykazuj mírnou ztrátu (především z důvodu nárůstu cen vstupů v důsledku inflace a rozsáhlejších oprav) nebo mírný zisk. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace Střední průmyslová škola dosáhla v roce 2010 kladného výsledku hospodaření z hlavní i doplňkové činnosti ve výši Kč. Rozdělení dosaženého výsledku hospodaření do peněžních fondů podléhá schválení Radou Moravskoslezského kraje. Organizace navrhuje příděly zlepšeného výsledku hospodaření do jednotlivých fondů následovně: fond odměn Kč rezervní fond Kč C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce - údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn, rezervní fond, FKSP, investiční fond) V souladu s platnými právními normami vytváří a naplňuje organizace tyto peněžní fondy: investiční fond fond kulturních a sociálních potřeb fond odměn rezervní fond Tvorbu, čerpání, konečné stavy a výši krytí uvedených fondů v roce 2010 podrobně ukazuje Tabulka č. 7 Plán tvorby a použití peněžních fondů organizace v roce 2010, která je součástí Přílohy k této Zprávě. Investiční fond 19

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008 IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele 1.1. Výnosy z hlavní a doplňkové i 1.2. Náklady z hlavní a doplňkové i 1.3. Výsledek hospodaření organizace 1.4. Hospodaření s peněžními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 Vypracoval

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Únor 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Únor 2014 Únor 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DIQT XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Licence: DIQT XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 75027712 Název: Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Zpracovala: Bc. Šárka Chobotová ředitelka

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156581 Název: MŠ, Suchovršice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864351 Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace1 Sestavená

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 47858311 Název: Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření školy Příjmy Výdaje Majetek školy Rozbor hospodaření 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2003 PŘÍJMY: CELKOVÉ PŘÍJMY 19 324 180,90 Kč z toho prostředky získané vlastní

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více