I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné."

Transkript

1 ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE ČAS HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák Omluveni: L. Kuba, B. Potysz, J. Smutný Kancelář: T. Čuříková, S. Juračková, M. Synková, E. Faltusová Hosté jednání: J. Kohlová (od 14,00) P. Martinek (17.00) DR P. Rada, StS V. Šebek Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se - na začátku zasedání bylo přítomno 9 členů představenstva. Představenstvo bylo usnášení schopné, zasedání zahájil v hod. a vedl J. Panna. Všechny materiály jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ČKA. Program: I. ÚVOD + hlasování II. VOLBY MÍSTOPŘEDSEDŮ PŘEDSTAVENSTVA III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY IV. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN A SPOLUPRÁCE ČKA S OSTATNÍMI V. VNITŘNÍ ÚKOLY ČKA - SLUŽBY ČLENŮM - ÚSPORY NÁKLADŮ NA CHOD KANCELÁŘE VI. PROPAGACE PROFESE ARCHITEKTA (VČ. POLITIKY ARCHITEKTURY) VII. LEGISLATIVA VIII. ŽÁDOSTI O ZÁŠTITY A SPOLUPRÁCE IX. INFORMACE A NOVÉ BODY I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. II. VOLBY MÍSTOPŘEDSEDŮ PŘEDSTAVENSTVA V tomto bodu nedošlo k žádnému posunu stanovisek, a proto nebyl projednáván. III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY Bod III/1. Řízení celého bloku jednání o disciplinárních kauzách předal předseda (deklaroval svou podjatost vzhledem ke svému předchozímu působení v DR ) M. Košařovi a opustil na tento blok jednání. XII/01/2012 DR Předseda Stavovského soudu ČKA Ing. arch. V. Šebek podle 48 odst. 4 DSŘ ČKA postupuje představenstvu na vědomí opis rozsudku ze dne Přípisem ze dne postupuje předseda StS představenstvu ČKA podle 55 odst. 1 DSŘ ČKA odvolání dozorčí rady ze dne podané proti zprošťujícímu rozsudku Stavovského soudu. Jmenovaný odvolací senát připraví návrh rozhodnutí. Odpovídají: B. Potysz, P. Hnilička, D. Mareš 1/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

2 Termín: Bod III/2. IV/06/2013 Soutěž Náklo Výzva DR k vysvětlení průběhu architektonické soutěže rozhledna Náklo rozpor se soutěžním řádem ČKA, zpráva PS pro soutěže ve věci zpětné kontroly průběhu. Představenstvo vzalo informaci na vědomí. Bod III/3. XI/01/2012 DR Představenstvo vzalo na vědomí zdůvodnění svého rozhodnutí z III. zasedání a průvodní dopis pro StS, který podepsal M. Košař. IV. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN A SPOLUPRÁCE ČKA S OSTATNÍMI Předseda požádal všechny předsedy PS, aby do pátku dodali podklady pro pp prezentaci pro VH. Bod IV/1. PS pro legislativu Zprávu o činnosti PS přednesl P. Hnilička. PS nyní zpracovala do rychlé technické novely zákona o veřejných zakázkách následnou úpravu: 77 (1) Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Za mimořádně nízkou nabídkovou cenu za služby, bránící řádnému a bezpečnému plnění předmětu zakázky, se vždy považuje cena odchylující se o více než 20% od předpokládané hodnoty zakázky, jejíž výší zadavatel určí v souladu s ceníky těchto prací, jsou-li dostupné. Odůvodnění: Právní úprava mimořádně nízké nabídkové ceny svou neurčitostí působí interpretační problémy, jejichž výsledkem je nedostatečné užívání tohoto instrumentu v praxi, které mají značný negativní dopad na veřejný zájem. Tím je v případě projektových služeb jednak zájem na hospodárné nakládání s veřejnými prostředky a současně zájem na kultivaci stavební kultury. Poskytování projektových služeb je specifické nemožností investora se okamžitě přesvědčit o kvalitě plnění a požadovat po dodavateli plnění náhradní. V okamžiku, kdy investor odhalí, že služby nebyly dodány v požadované kvalitě, tj. odborně, kompletně, s ohledem na budoucí zájmy dodavatele atd., je již pozdě na jakoukoli nápravu a škody na straně investora nelze sanovat ani dodatečnými finančními kompenzacemi. Čím komplexnější je plnění a čím obtížnější je předem stanovit jednoznačné měřitelné dokumenty včetně reálně vymahatelných náhrad škod, tím důležitější je pro investora vyhnout se riziku vadného plnění. Současná zákonná úprava váže stanovení ceny nepřiměřeně nízké na předmět dotčené zakázky. Stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny by mělo vždy předcházet stanovení ceny obvyklé (kterou se dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 2/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

3 ocenění./ /.) Možnost určení ceny obvyklé je podmíněna možností porovnání s cenami srovnatelných obchodních transakcí, které byly v daném místě a čase realizovány. Pokud neexistuje v daném místě a čase dostatečné množství již obchodovaných věcí či služeb obdobného charakteru, není ani možné určit obvyklou cenu. Vzhledem k vysokému stupni unikátnosti projekčních služeb je určení obvyklé ceny vždy nesnadné, a to i pro specializované soudní znalce. Veřejnou zakázku na služby, které spočívají v odvedení projektových prací, je nutno zadávat za cenu, jejíž výše umožňuje řádné a odpovědné splnění zakázky. ČKA takovou cenu nazývá cenou bezpečnou. Dosahuje-li výše úplaty pouze zlomku této ceny, existuje značné riziko, že odevzdané dílo bude vadné a dojde k poškození veřejného zájmu. Označení ceny za mimořádně nízkou je v současné době v plné kompetenci hodnotící komise. Zadavatel se nemůže dopustit porušení zákona z důvodu, že nevyloučil jako mimořádně nízkou nabídku, přestože ji vyloučit zjevně měl. Tento stav není vyhovující. Postup zadavatele (hodnotící komise) musí být podrobněji zákonem upraven. Navrhovaná novela je v souladu s evropskou legislativou. 1. Hlasování představenstva z Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 ) Návrh byl přijat. Bod 2) 78 (4) Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. Mohou jimi být zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. U zakázek na služby, není-li známa výsledná podoba plnění, lze hodnotit též profesionální kvalifikaci a zkušenost účastníků, popřípadě osob jimi pověřených ve vztahu k předmětu zakázky, doloženou přehledem dříve realizovaných zakázek srovnatelného rozsah a charakteru (portfolio) ve skladbě stanovené v zadávacích podmínkách. Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky. Odůvodnění: Současná úprava v zákoně je zcela nevyhovující k účelu zadání veřejné zakázky na služby na projekční práce. Většina kritérií jmenovaných zákonem v ustanovení 78 odst. 4 je pro účel hodnocení nabídek na projekční práce nepoužitelných a to proto, že v okamžiku podání nabídky dosud neexistuje přesná představa o předmětu plnění a proto není možné hodnotit jeho kvalitu, technickou úroveň či konkrétní vlastnosti. Volba hodnotících kritérií musí efektivně směřovat k naplnění vytyčených cílů a pokrýt jak hledisko hospodárnosti, tak (alespoň jako potencionální) hledisko architektonické kvality. Jediným řešení je zaměření hodnocení na míru způsobilosti účastníka ve vztahu k zadanému úkolu. Nejedná se o obecný kvalifikační předpoklad (který je z hodnocení nabídky vyloučen), nýbrž o vztah kvalifikace a předmětu zakázky. Pro odlišení kvality projektových týmů lze využít profesního portfolia, jehož součást tvoří informace o srovnatelných zakázkách jako celku, dále informace o dílčích částech plnění (urbanisticko-architektonických, zejména estetických, materiálových, konstrukčních, technických a technologických, dispozičních, popřípadě provozně-uživatelských), charakteristických pro typ a rozsahu stavby, pro specifická dílčí řešení. Vedle portfolia lze hodnotit též profesionální statut, tedy míru profesionální způsobilosti a kvalifikace. 3/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

4 2. Hlasování představenstva z Zápis z IV. zasedání představenstva ČKA Návrh byl přijat (J. Sapák nehlasoval). Bod 3/ 103 (4) Zadavatel použije soutěž o návrh zejména v oblasti územního plánování, architektury, stavitelství či zpracování dat. Použití obecného zadávacího řízení pro veřejné zakázky v těchto oblastech musí zadavatel vždy odůvodnit. Odůvodnění: Soutěž o návrh, resp. architektonická soutěž, je z hlediska zadání veřejné zakázky na projekt stavby či návrh územně plánovací dokumentace optimálním postupem, neboť předmětem hodnocení je konkrétní návrh. To umožňuje hodnotit všechna kritéria výše uvedená, tedy hlediska hospodárnosti, udržitelnosti i stránku architektonické kvality, a to nikoliv jako potencionální, ale přímo na návrhu budoucího díla. ČKA dlouhodobě prosazuje užívání architektonických soutěží s poukazem na přínos ničím nenahraditelného zisku v podobě propracování úkolu z mnoha pohledů za splnění požadavku na hospodárné nakládání s veřejnými penězi. Je to efektivní postup mířící k transparentnímu zhodnocení cenných veřejných peněz. Cílem architektonické soutěže je co nejvíce naplnit veřejný zájem. Soutěž o návrh je vhodná pro všechna zadání z oblasti architektury, urbanismu, krajinářské architektury, výtvarných, konstrukčních úloh a IT. V současné době je drtivá většina zakázek na výše uvedené zadávána pomocí obecného zadávacího řízení. A to přestože tento způsob zadání není pro toto dosažení účelu optimální. Podstatou problému je obtížná hodnotitelnost nabídek uchazečů, vzhledem k jejich inherentní abstraktnosti a neuchopitelnosti. Není hodnocen konkrétní návrh plnění, nýbrž uchazečova potenciální schopnost stanovené plnění dodat a podmínky, za nichž bude poskytováno. Účastník soutěže nabízí službu, o jejímž přesném rozsahu nemá (nemůže mít) v daný okamžik zcela úplnou představu ani on sám, vzhledem k jedinečnosti a neopakovatelnosti každé zakázky na projekční práce, tedy z podstaty samotné činnosti. Jelikož nabídka uchazeče vychází z nacenění a dalšího hodnocení dosud neexistujícího plnění nejasného předmětu, je nelehké pro její hodnocení nalézt taková kritéria, na jejichž základě lze relevantně zvolit budoucí plnění optimální výhodnosti. Z těchto důvodů je zřejmé, že je pro dosažení veřejného zájmu nutno veřejné zadavatele více motivovat k užití soutěže o návrh. Rozhodne-li se zadavatel jít cestou obecného zadávacího řízení, měl by toto rozhodnutí vždy odůvodnit. Lze předvídat pozitivní dopad této nové povinnosti na zadavatele, který tak bude nucen se s ostatními postupy v zadání důkladně seznámit, což v praxi může vést k přehodnocení rozhodnutí o volbě postupu při zadání. 3. Hlasování představenstva z Návrh byl přijat (J. Sapák nehlasoval). Návrhy na změnu řádů, které předložil StS, PS pro soutěže a autorizované osoby, projednalo představenstvo takto: PROFESNÍ A ETICKÝ ŘÁD - NÁVRH STAVOVSKÉHO SOUDU ČKA 4/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

5 Navrhuje se změna v ustanovení 26 odst. 3. Navrhované znění odst. 3 je následující: (3) Architekt nepřevezme rozpracovanou zakázku bez vědomí jejího původního zhotovitele. Před převzetím zakázky musí architekt neprodleně a písemně informovat o zakázce jejího původního zhotovitele a ověřit dotázat se, zda původní zhotovitel a zadavatel jsou vypořádáni. Původní zhotovitel je povinen se k této písemné informaci vyjádřit ve lhůtě jednoho měsíce; neučiní-li tak, má se za to, že souhlasí. Nevyjádří-li se původní zhotovitel k této informaci do 14 kalendářních dnů, má se za to, že souhlasí. Pokud původní zhotovitel se zadavatelem řádně vypořádáni nejsou Pokud původní zhotovitel v této lhůtě prokáže, že není se zadavatelem řádně vypořádán, architekt rozpracovanou zakázku nepřevezme, ledaže požadavky původního zhotovitele jsou s ohledem na smlouvu uzavřenou mezi ním a klientem zjevně nepřiměřené a převzetím zakázky nebudou dotčena autorská práva původního zhotovitele. Odůvodnění: Smyslem zanesení této povinnosti do profesního řádu byla ochrana autorských práv původního zhotovitele, respektování kolegiálních vztahů mezi architekty a vypořádání smluvního vztahu zadavatele s původním zhotovitelem při ukončení práce na zakázce v jejím průběhu. Členové Stavovského soudu konstatovali, že architekt vstupující do zakázky nemá možnost a ani oprávnění požadovat důkaz o vyrovnání zadavatele s původním architektem a ověřit tak jejich řádné vypořádání. Povinnost původního zhotovitele vyjádřit se k písemné informaci o zakázce ve lhůtě jednoho měsíce se v praxi ukazuje jako nepřiměřeně dlouhá a pro nastupujícího architekta může tato časová prodleva znamenat ztrátu zakázky. Navržená novelizace směřuje k usnadnění postavení architekta vstupujícího do zakázky. 4. Hlasování představenstva z Hlasování představenstva (pro: 1, proti: 3, zdržel se: 5 ) Návrh nebyl přijat. PROFESNÍ A ETICKÝ ŘÁD - NÁVRH ING. ARCH. KŘELINA Bod 1/ Navrhuje v ustanovení 18 změny v odst. 1, 2 a doplnění nového odst. 3 následujícího znění: (1) Své služby poskytuje architekt, popřípadě jeho zaměstnavatel za odměnu honorář, jehož jejíž výše nesmí být mimořádně nízká a nepřiměřená. Doporučeným Výchozím podkladem pro stanovení ceny za služby architekta jsou profesní dokumenty, zejména vzory smluv a standardy profesních výkonů a dokumentace. (2) Za mimořádně nízkou a nepřiměřenou odměnu nízký a nepřiměřený se považuje takový honorář odměna, která který neodpovídá požadavkům na vypracování úplné, správné a proveditelné dokumentace bezpečné stavby a bezpečné dokumentace a požadavkům profesních standardů výkonů a dokumentace. Za takovou lze považovat zejména každou odměnu, která nedosahuje výše nákladů vynaložených na zhotovení předmětu zakázky a nepřispívá k tvorbě přiměřeného zisku. Za takový lze požadovat každý honorář, který nesplňuje kritéria bezpečné ceny. 5/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

6 (3) Bezpečná cena neboli honorář nesmí klesnout pod 80% minimální výše honoráře odpovídajícího příslušné zóně obtížnosti dané kategorie objektu definované ve standardech profesních výkonů. Odůvodnění: V současné době klesají honoráře architektů na 10 20% výše honoráře stanoveného výkonovými profesními standardy. Takováto projektová dokumentace je v rozporu s komplexním chápáním služeb a činností architekta a má dopad na kvalitu a především bezpečnost staveb. Je předmětem oprávněné kritiky dodavatelských firem a investorů. Autorizovaný architekt je povinen nejen chránit veřejný zájem, životní prostředí, ale i to nejcennější, a to je lidský život. Z tohoto důvodu je třeba hmatatelně a především kontrolovatelně zamezit nekalé soutěži a dumpingovým honorářům zavedením pojmu tzv. bezpečné ceny, tj. takové minimální ceny (honoráře), při kterém ještě lze garantovat bezpečnost stavby, přiměřenou kvalitu a estetiku díla. 5. Hlasování představenstva z Hlasování představenstva (pro: 0, proti: 3, zdržel se: 5 ) Návrh nebyl přijat (nehlasoval T. Bezpalec). Bod 2/ Navrhuje v ustanovení 16 změny v odst. 1, který by měl nově následující znění: (1) Architekt je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem jeho povolání. Pojištění musí trvat po celou dobu ručení sjednanou ve smlouvě, popřípadě stanovenou zvláštním právním předpisem.krýt případně vzniklou škodu po dobu minimálně 10 let, optimálně 20 let od data, kdy bylo předmětné dílo zkolaudováno, popřípadě do 10 (20) let od data, kdy byly ukončeny činnosti poskytnuté klientovi architektem. Odůvodnění: Mnozí architekti si v dnešní době vůbec neuvědomují rozsah, obsah a význam pojištění odpovědnosti za výkon činnosti autorizovaného architekta. Ti starší, kteří půjdou do důchodu, nevědí, že vypovězením smlouvy na pojištění, lze z tohoto jejich dříve uzavřeného pojištění hradit škodu, která by vznikla do 4 let od vypovězení této smlouvy. Po té již stavba ani autor pojištěn není, pokud si nehradí tzv. udržovací pojištění, jehož výše je individuelní podle druhu realizovaných zakázek. Základní pojištění realizované ČKA kryje škody do výše pouze ,-- Kč, což tak stačí na krytí výloh právního zástupce v případné škodní události. 6. Hlasování představenstva z Hlasování představenstva (pro: 0, proti: 4, zdržel se: 4 ) Návrh nebyl přijat (nehlasoval J. Sapák). SOUTĚŽNÍ ŘÁD- NÁVRH ING. ARCH. HYSKOVÁ Bod 1/ 6/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

7 Navrhuje v ustanovení 8 doplnění nového odstavce za odst. 5 za současného přečíslování odstavců následujících tohoto znění: (6) Nezávislí členové poroty nesmí být: a) trvalými projektovými partnery; Nadpoloviční většina nezávislých členů poroty nesmí být: a) bezprostředně nadřízenými nebo spolupracovníky b) zaměstnanci nebo vlastníky stejného subjektu Odůvodnění: Návrh si klade za cíl zvýšit důvěru soutěžících v nezávislost soutěžní poroty, speciálně nezávislých členů poroty, současně se snaží o vytvoření podmínek pro širší odborné spektrum názorů nezávislých členů poroty na možné řešení předmětu soutěže. Stávající znění soutěžního řádu hovořící o nezávislosti porotců vůči zadavateli a o vztahu mezi porotci a soutěžícími. Nedefinuje však nezávislost porotců vůči sobě navzájem. V roce 2012 bylo vypsáno několik urbanistických soutěží, ve kterých byla většina nezávislých členů poroty zaměstnanci jedné instituce, případně nezávislí porotci byli ve vzájemném nadřízeném, resp. podřízeném vztahu. Vztah podřízenosti a nadřízenosti v zaměstnání není ideálním východiskem pro nezávislost při posuzování v soutěžích, schválených ČKA. Lze také předpokládat, že architekti z jednoho pracoviště si mohou být názorově blízcí. Podobný pohled na řešení předmětu soutěže může být na úkor diskuze mezi porotci. Širší názorové spektrum nezávislých porotců může zlepšit celkové vyznění soutěže a podpořit důvěru soutěžících v objektivitu posuzování předkládaných návrhů. 7. Hlasování představenstva z Hlasování představenstva (pro: 0, proti: 3, zdržel se: 6 ) Návrh nebyl přijat. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY- NÁVRH ING. LACINA Navrhuje se změna v současném znění odstavců 2 a 4 a nové vložení odst. 4 za současného přečíslování odstavců následujících. Nové znění 6 by bylo nadále následující: (1) Volby do představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu se konají každý rok, přičemž se vždy volí jedna třetina členů těchto orgánů na dobu tří let. (2) Kandidátní listiny pro volbu do jednotlivých orgánů se sestaví na místě konání voleb, a to na podkladě ústních nebo písemných návrhů, které mohou volební komisi podávat všichni řádní členové Komory. Návrh musí obsahovat jméno kandidáta a popřípadě jeho autorizační číslo, název orgánu, do něhož kandiduje, přičemž kandidatura do dvou či více orgánů se nepřipouští, prohlášení, zda byl disciplinárně trestán nebo zda s ním bylo zahájeno disciplinární řízení a podpis kandidáta stvrzující jeho kandidaturu, jakož i jeho vůli a odhodlání vykonávat svěřenou funkci zodpovědně. Kandidáti do představenstva a dozorčí rady uvedou rovněž název regionu, za který kandidaturu podávají. Tím může být jen region, v němž se nachází sídlo architekta zapsané v seznamu vedeném Komorou 1. Tyto návrhy lze podávat pouze do doby, kterou stanoví a předem vyhlásí volební komise. Kandidatura musí být na kandidátní listině stvrzena podpisem kandidujícího, ledaže kandidát stvrdil podpisem svoji 7/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

8 kandidaturu na písemném návrhu; v takovém případě vyznačí tuto skutečnost do kandidátní listiny volební komise. Do kandidátní listiny se vyznačí i skutečnost, zda byl kandidát disciplinárně trestán nebo s ním bylo zahájeno disciplinární řízení. Písemné návrhy na kandidaturu jsou přílohou zápisu volební komise o průběhu voleb. (3) Po zapsání všech řádně navržených kandidátů do kandidátních listin pro jednotlivé orgány a po ověření správnosti jejich kandidatury vyhlásí volební komise konání volby samé. (4) Každý oprávněný volič při volbě do představenstva a do dozorčí rady může dát svůj hlas pouze kandidátům, kteří kandidují za region, v němž má oprávněný volič sídlo architekta zapsané v seznamu vedeném Komorou. K dispozici má takový počet hlasů, který odpovídá poměrnému počtu zástupců pro daný region v konkrétním roce. (45) Každý oprávněný volič má pro volbu do jednotlivého orgánu Stavovského soudu k dispozici takový počet hlasů, který odpovídá jedné třetině počtu členů daného orgánu podle tohoto řádu, přičemž každému kandidátovi může dát nejvýše jeden hlas. Pro stanovení poměrného počtu zástupců a pro účely voleb jsou usazené osoby uvedeny v tom regionu, v němž mají stanoveno své sídlo. (56) Na podkladě součtů odevzdaných hlasů sestaví volební komise pořadí kandidátů do jednotlivých orgánů podle počtu získaných hlasů. Za zvolené řádné členy se přitom z tohoto pořadí považují a) pro představenstvo první kandidáti za Prahu, první kandidáti za ostatní regiony Čech a první kandidáti za Moravu a Slezsko, a to v takovém vzájemném poměru, který je odvozen od vzájemného poměru celkového počtu autorizovaných a registrovaných osob usazených v těchto třech regionech, b) pro dozorčí radu první kandidáti za Prahu, první kandidáti za ostatní regiony Čech a první kandidáti za Moravu a Slezsko, a to v početně stejném zastoupení; c) pro Stavovský soud kandidáti na prvních třech místech bez ohledu na region; kandidáti na dalších místech jsou považováni za náhradníky, přičemž se použije stejný klíč, jaký platí pro řádné členy těchto orgánů. Náhradníci nastupují na případná uprázdněná místa řádných členů příslušného orgánu zvolených za příslušný region v tom pořadí, jakého dosáhli ve volbách ve stejném roce, ve kterém byl zvolen člen orgánu, jehož mají nahradit; volební období náhradníka je totožné s volebním obdobím nahrazeného člena orgánu. Pokud v příslušném období nebyl na volební listině žádný další kandidát, který by byl považován za náhradníka, je za náhradníka považován kandidát dle regionálního klíče, zvolený jako náhradník v nejbližších předchozích volbách, a to v pořadí podle nejvyššího počtu hlasů, pokud to nevylučují okolnosti a pokud náhradník takto určený vysloví se svým působením v orgánu Komory souhlas; volební období tohoto náhradníka je totožné s volebním obdobím nahrazeného člena orgánu. (67) O takto vzniklém složení jednotlivých orgánů hlasuje valná hromada jako o celku. Pokud jednotlivé orgány nezískají podporu nadpoloviční většiny hlasujících, musí se konat druhé kolo volby, do něhož postupují pouze kandidáti, kteří se v prvním kole umístili v první třetině pořadí vzniklého volbou. Pokud ani složení jednotlivých orgánů vzešlé ze druhého kola voleb nezíská podporu nadpoloviční většiny hlasujících, koná se obdobným způsobem třetí kolo voleb. V případě neúspěchu třetího kola se musí volby opakovat. (78) O výsledku voleb sepíše volební komise zápis, potvrdí jej svými podpisy a doloží volebními lístky a písemnými návrhy na kandidaturu a kandidátními listinami. Zápis s těmito přílohami archivuje Kancelář Komory. Odůvodnění: Návrh na změnu systému voleb dle regionální příslušnosti vychází z právního rozboru JUDr. Uhla, který si nechala zpracovat ČKA v roce 2012 kvůli tehdy podané námitce proti zvolení arch. Panny. Z daného právního rozboru plyne, že stávající systém voleb do představenstva a do dozorčí rady je právně závadný a neměl by být postaven na požadavku, aby byl k danému regionu příslušný kandidát, ale měl by vycházet z požadavku, aby kandidáta volili pouze voliči z daného regionu. 8. Hlasování představenstva z /20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

9 Hlasování představenstva (pro: 0, proti: 7, zdržel se: 2 ) Návrh nebyl přijat. SOUTĚŽNÍ ŘÁD- NÁVRH PS SOUTĚŽE Bod 1/ Navrhuje se v ustanovení 12 /finanční podmínky soutěže/ doplnit pro urbanistické soutěže součet cen a odměn ve výši 10% z ceny projektu tak, že se v 12 odst. 1 doplní bod c) ve znění c) U urbanistických soutěží 10% z výše předpokládaných rozpočtových prostředků určených na projekt Odůvodnění: přednesl P. Lešek. 9. Hlasování představenstva z Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 ) Návrh byl přijat. Bod 2/ Navrhuje se změna v ustanovení 11 odst. 3 v první větě ve znění (3) Účastníku soutěže se výsledek soutěže oznámí zasláním protokolu do vlastních rukou, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od konečného rozhodnutí poroty Odůvodnění: Požadavek soutěžního řádu na doručení do vlastních rukou je neodůvodněně přísnější než požadavky ZVZ (upravují 81 odst. 3, 110 odst. 4 a 148). Cílem je dosažení souladu se zákonnou úpravou. 10. Hlasování představenstva z Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 ) Návrh byl přijat. Odpovídá: P. Hnilička Termín: PS pro zahraničí Zpráva o činnosti PS byla předložena vzhledem k nepřítomnosti J. Smutného v písemné podobě, představenstvo vzalo na vědomí. Zprávu o cestě do polské Ustroně přednesl P. Martinek. Jednání letošního ročníku bylo zaměřeno na kvalifikační předpoklady pro vstup do praxe. Dalším tématem bylo podepsání dohody mezi polskou komoru a polskou obcí architektů. V neformální části komunikace zjišťoval P. Martinek přístup 9/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

10 jednotlivých zúčastněných zemí (Poláci, Maďaři, Slováci) k problematice standardů. Je velký zájem o vzájemnou informovanost, koordimaci a předávání zkušeností. Zpráva bude zpracována písemně Odpovídá: J. Smutný PS PR Zprávu o činnosti PS přednesl P. Janda. PS se nyní zaměřila na komentování betaverze webových stránek, grafik zpracovává finální matici pro programátora a na valné hromadě bude pasivní prezentace nového webu. Logo bylo dopracováno (zapracován lev), který je symbolem přenesené státní správy. V současné době jsou na práci skupiny kladeny velké časové nároky. Pro prezenatci možnosti portfolií jednotlivých autorizovaných osob bylo dohodnuto, že bude zpracováno na příkladu představenstva a každý člen představenstva pošle svůj portrét a několik svých projektů k tomuto příkladu. Odpovídá: P. Janda PS pro vzdělávání Zpráva o činnosti PS bude podána na příštím jednání. Jednání PS je plánováno na Odpovídá: L. Lábus, B. Potysz PS Sustainability Udržitelný rozvoj Zprávu o činnosti PS přednesl D. Mareš, informoval o aktivitách České rady pro šetrné budovy, na konec května je připravena konference o udržitelnosti, požádali o výjimku z našich záštit (poskytnutí 2 míst pro členy ČKA). Představenstvo považuje za dobré kontakt udržet, a proto se rozhodlo o záštitě hlasovat i s touto výjimkou. 11. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro poskytnutí záštity mezinárodní konferenci Šetrné budovy 2013? Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 ) Návrh byl přijat (J. Sapák nehlasoval). Na základě jednání s MPO požádal náměstek Šulc o nominace zástupce do implementačního týmu směrnice EED, představenstvo navrhuje D. Mareše (příloha). 12. Hlasování představenstva z Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 ) Návrh byl přijat. Odpovídá: D. Mareš PS Standardy Zpráva u činnosti PS podal T. Bezpalec. Úkolem je nyní oprava standardů podle vydaných vyhlášek, schůzka s ČKAIT (Ing. Štěpán) a dovysvětlení územních standardů s Ing. Sklenářem. Odpovídá: J. Vrana, T. Bezpalec 10/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

11 PS UPUK Zprávu o činnosti PS přednesl M. Košař. V pátek proběhne na půdě komory workshop, v současné době je přihlášeno asi 30 starostů, počítá se s aktivní účastí PS pro soutěže. Workshopu se aktivně zúčastní Ing. Sklenář. Odpovídá: M. Košař PS Krajinářská architektura Zprávu o činnosti PS přednesla J. Kohlová, v současné době si PS ujasňuje a třídí materiály kolem profese a legislativy (co chybí), zaměřuje se na památkový zákon, na stole je téma standardů. PS je si vědoma, že velmi rychle touto činností (jednala PS od založení již 4x) vyčerpala rozpočet a dále jsou ochotni v letošním roce pracovat bez nároku na odměnu. Odpovídá: J. Kohlová, J. Smutný PS Transparence Zprávu o činnosti PS přednesl P. Lešek. PS předkládá manuál k zakázkám malého rozsahu (v příloze). 13. Hlasování představenstva z Návrh byl přijat (J. Sapák nehlasoval). Odpovídá: P. Lešek PS pro soutěže Zprávu o činnosti PS podal P. Lešek. PS připravila jednoduchou kuchařku k soutěžím, bude promítnuto do pp prezentace pro VH. Odpovídá: P. Lešek PS pro památkovou péči Zpráva o činnosti PS bude vzhledem k nepřítomnosti L. Kuby projednána na příštím jednání. Odpovídá: L. Kuba PS pro grantovou činnost Zpráva o činnosti PS bude projednána na příštím jednání představenstva za přítomnosti M. Volfa. Odpovídá: M. Volf Bod IV/2. VII/04/2010 Česká cena za architekturu Vypořádání bodu z VH ke GPA. Termín: V. VNITŘNÍ ÚKOLY ČKA Bod V/1. 11/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

12 VI/02/2012 SLUŽBY ČLENŮM Právní služby X/03/2012 Výběrové řízení na pracovníka pro legislativu Informace o průběhu podal předseda, termín odevzdání přihlášek byl stanoven na 30.4., ředitelka požádala o uvolnění z výběrové komise a navrhla za kancelář E. Faltusovou, o jejíž nominaci představenstvo hlasovalo takto: 14. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby E. Faltusová byla členkou výběrové komise? Návrh byl přijat (J.Sapák nehlasoval). - Rámcové smlouvy s právními kancelářemi (výhodnější podmínky pro AO). Bude zveřejněna tisková zpráva pro AO o této službě. Další podněty k zlepšování služeb ČKA členům V rámci zlepšování služeb pro autorizované osoby navrhl předseda ve vytipovaných oblastech (např. hlasové služby) jednání s operátory směřující k získání nadstandardních podmínek pro AO. Informaci o průběhu podal předseda, pro spolupráci byla vybrána firma T-Mobile a finální nabídla T-Mobile po všech jednáních by měla být zaslána 11.4., finální návrh smlouvy. Termín: průběžně Bod V/2. VI/03/2012 Činnost Kanceláře ČKA Stává se stabilním bodem jednání a bude obsahovat: - Úspory nákladů na chod kanceláře - Prostory a jejich využívání Brněnská kancelář předložila možné návrhy prostor pro svoji činnost, představenstvo pověřilo L. Kubu a J. Sapáka prověřením vhodnosti těchto prostor. L. Kuba doporučil vrátit se do objektu NČA, v příloze srovnání nabídky NČA. 15. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby se brněnská kancelář přestěhovala zpátky do prostor na Starobrněnské? Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 ) Návrh byl přijat (J.Sapák nehlasoval). Kanceláři se ukládá podat výpověď ze stávajících prostor a uzavřít smlouvu s NČA a po uplynutí výpovědní lhůty kancelář přestěhovat. - Aktualizace databáze - Výběrové řízení na správu sítě ČKA je vypsáno na webu ČKA, proběhne po VH Výběrové řízení na ředitele kanceláře Předseda předložil představenstvu nabídky uchazečů, ze kterých výběrová komise určí ty, které pozve k osobnímu pohovoru. Do výběru byla rovněž zapojena personální agentura, která požaduje v případě výběru jejího kandidáta 2 měsíční platy. Termíny jednání výběrové komise byla stanoveny na a Kancelář zajistí personalistu. Termín: průběžně 12/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

13 Bod V/3. IX/01/2012 Otevřený think tank architektů V Bulletinu byl zveřejněn seznam možných témat. K tématu Strategie ČKA se přihlásil Pavel Hnilička. Odpovídá: P. Lešek Bod V/4. IX/02/2012 Úprava členských poplatků Představenstvo pověřilo P. Jandu, P. Leška a L. Lábuse, aby připravili návrh pro představenstvo, jak instrument mimořádného členství využívat. Zatím není zpracováno. Podnět Ing.arch. Pešáka a jeho návrh k této problematice vypořádá P. Lešek. Odpovídají: P. Janda, P. Lešek, L. Lábus Bod V/5. VII/01/2012 Hospodaření ČKA ekonomický model hospodářské činnosti komory při převedení pod jinou právnickou osobu. nezávislý externí audit na prověření možností úspor při činnostech ČKA a prověření případného oddělení hlavní a hospodářské činnosti. Zpráva nezávislého externího auditu bude k dispozici po Termín: Nadační fond Arcus Bude řešeno v souvislosti se správou nezávislého auditu.. Bod V/6. II/03/2013 Valná hromada 2013 Volební a mandátová komise o složení rozhodne VH, jeden z navržených architektů bude náhradník, aby byl zachován lichý počet členů. Schválení Výroční zprávy o činnosti představenstva a vypořádání usnesení VH 2012 (v příloze). 16. Hlasování představenstva z Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 3 ) Návrh byl přijat. Diskuse představenstva proběhla k hospodářskému výsledku a jeho zdanění, kdy někteří členové představenstva nepokládají hospodářský plusový výsledek za vhodný nástroj, když by bylo možné sumu použít na jiné aktivity komory či služby členům. HLAVNÍ ÚKOLY A PRIORITY ČKA NA OBDOBÍ Představenstvo České komory architektů navrhuje, aby se Komora v následujícím období zaměřila na dopracování informačního systému Komory, nadále trvale sledovala činnost Kanceláře a její hospodaření tak, aby prostředky vynaložené na její činnost byly účelně zhodnocovány a aby vytvořila střednědobou strategii ČKA. Předkládá rovněž podněty pro její definování. 13/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

14 1. Sdružení profesionálů Základní poslání Komory v registru autorizovaných osob je naplňováno. Bylo by dobré stavět na kompetenci, kvalitě a odpovědnosti za profesi / obor. 2. Vydávání standardů profese Profese musí sama říct, co je jejím smyslem a obsahem a jasně to předat ostatním, zejména klientům. Nad dokumentem je třeba hledat shodu. 3. Centrum vědění v oboru Péče o stavební kulturu a kulturu vytváření prostředí je spojená zejména s věděním. Musíme usilovat o společnost vzdělanou namísto nevzdělané. Musíme umět pracovat s informacemi tak, aby se využil jejich obsah a smysl. Ke konkrétnímu naplnění by mělo sloužit: 3.1.Vedení vlastní knihovny s možností zápůjček pro členy (v případě velmi cenných publikací jen prezenčních). Nejednalo by se jen o klasické knihy, ale o katalogizaci a sběr textů o architektuře a urbanismu z internetových zdrojů, sběr textů v pdf. Výhodou pro členy by byl přístup k aktuálním tématům a vědění. Tímto by ČKA hrála silnější společenskou roli. 3.2.Pořádání vlastních seminářů, přednášek, kurzů, workshopů a spolupráce s organizacemi, které je pořádají. 3.3.Zasazovat se o začlenění oblastí architektury a urbanismu do systému vzdělávání (na všech stupních). 3.4.Vydávání newsletteru, vlastního časopisu a podle finančních možností i vlastních publikací v jednotné řadě. 3.5.ČKA a její aktivity by se mohla stát platformou pro sdílení idejí (např. think tank OTTA). 3.6.Pomoc s vytvořením této pozice poskytne i připravovaný web a další komunikační platformy, které by se měly dále rozvíjet. 4. Podpora architektury a stavební kultury Základní činností ČKA je jistě pozorné sledování zájmů profese a kvality vystavěného prostředí v legislativních procesech příprav zákonů a vyhlášek. Mezi další činnosti by mělo patřit společenské působení v oblastech: 4.1.Posílení role architekta ve společnosti, prosazení Politiky architektury národního programu stavební kultury. 4.2.Aktivní účast při tvorbě zákonů a vyhlášek souvisejících s výkonem profese. 4.3.Propagace kvalitní architektury a staveb = dobré výsledky staveb. 4.4.Ukázky, jak dobře postupovat při zpracování projektů. 4.5.Spolupráce s médii. 4.6.Platforma pro informace o oborových grantových možnostech. 5. Starostlivá péče o členy a poskytování služeb Rozvoj by měl být směrován na následující oblasti: podpora členů v jejich praxi; poradenství v praktických otázkách vedení kanceláře a působnosti v oboru zejména začínajícím kancelářím. 5.1.Právní služby a poradenství. 5.2.Dobré a výhodné profesní pojištění (rozšíření nabídky pojištění, např. pojištění pro případ ztráty zakázky, v sociálních potížích apod.). 5.3.Výhody pro autorizované osoby v hromadných smlouvách na služby spojené s profesí (dohodnutí slev a výhod). 5.4.Burza práce. 5.5.Databáze referenčních projektů / staveb autorizovaných osob. 6. Široká mezioborová spolupráce Cílem je spolupráce a hledání synergií při prosazování společného zájmu budování kvalitního vystavěného prostředí. Zaměření na ČKAIT, MMR, zahraniční organizace a další. Sběr informací a kontaktů se musí projevit do praktického chodu Komory. 14/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

15 7. Soutěže Podpora soutěžení a transparentního zadávání veřejných zakázek přímo plyne ze zákonné působnosti. Musíme jí i nadále věnovat zvýšenou pozornost. Měli bychom se pokusit nabídnout své znalosti a zkušenosti také soukromým investorům. 17. Hlasování představenstva z Návrh byl přijat (nehlasoval V. Milunič). Termín: dle harmonogramu VI. PROPAGACE PROFESE ARCHITEKTA ( VČ. POLITIKY ARCHITEKTURY ) Bod VI/1. V/05/2012 Prosazení Politiky architektury Termín: průběžně Bod VI/2. VI/01/2012 Strategie České komory architektů, P. Hnilička Termín: průběžně VII. LEGISLATIVA Bod VII/1. V/03/2012 Autorizační rada VIII. ŽÁDOSTI O ZÁŠTITY A SPOLUPRÁCE Bod VIII/1. II/04/2013 Architecture week Návrh spolupráce v gesci PS PR, bude připraveno po VH na další představenstvo. Odpovídá: P. Janda Bod VIII/2. II/05/2013 Stavba roku Představenstvo zvažuje, zda máme poskytovat výjimky z našich stanovených pravidel, se kterými jsou vyhlašovatelé předem seznámeni. PS pro soutěže doporučila upravit v porotě poměr závislých a nezávislých porotců podle našich pravidel. 18. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro udělení záštity této akci? Hlasování představenstva (pro: 2, proti: 3, zdržel se: 3 ) Návrh nebyl přijat. Odpovídá: P. Lešek Termín: , bod se vypouští. Bod VIII/3. II/07/2013 Kniha Ignasi de Solà-Moralese Diference 15/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

16 I. Fialová a J. Tichá byly požádány o zaslání podrobnějšího návrhu, dosud nebylo dodáno. 19. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro udělení záštity této akci? Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 ) Návrh byl přijat. Odpovídá: P. Janda Termín: , bod se vypouští. Bod VIII/4. II/08/2013 Aktualizace seznamu odborníků ČKA pro státní zkoušky Seznam ( v příloze) dle hlasování per rollam v příloze, bod se vypouští. Bod VIII/5. III/09/2013 Stavba roku Středočeského kraje Zjistit, zda i za i bez finanční podpory ČKA se budou chtít porotci nominovaní komorou zúčastnit. Odpovídá: P. Lešek Termín: , bod se vypouští Bod VIII/6. IV/03/2013 Bases Žádost o záštitu (+ příloha) jedná se o mezinárodní přehlídku, která je pořádána zahraničními subjekty, tedy se na ní nevztahují schválené obecné podmínky. Informaci o ní bude zveřejněna na webu ČKA v sekci mezinárodní soutěže. 20. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro udělení záštity této akci? Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2 ) Návrh byl přijat. Odpovídá: P. Lešek Termín: , bod se vypouští. Bod VIII/7. IV/04/2013 Hl. architekt České Budějovice Žádost o spolupráci při vypsání výběrového řízení na hl. architekta ČB, nominace zástupců, smluvní vztah. Kontaktní osobou představenstva se stane M. Košař, kancelář zjistí přesný termín a dalšími navrženými ke spolupráci mohou být M. Kuzemecký, J. Fišer. Termín: Bod VIII/8. IV/07/2013 Člověk a prostor-žádost o grant V příloze žádost pí Bočanové o podporu ČKA. Představenstvo diskutovalo o možné podpoře s tím, že se jedná o nesystémovou podporu jednoho konkrétního architekta. 21. Hlasování představenstva z /20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

17 Návrh: Kdo z členů představenstva je pro udělení příspěvku této akci? Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2 ) Návrh nebyl přijat (meritorní hlasování). Předseda se spojí s paní Bočanovou a vysvětlí jí osobně a doporučí, aby se obrátila na NČA. Termín: , bod se vypouští. Bod VIII/9. IV/08/2013 Křižovatky architektury V příloze žádost o záštitu. 22. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro udělení záštity této akci? Návrh byl přijat. Odpovídá: P. Janda Termín: , bod se vypouští. Bod VIII/10. IV/09/ národní konference Sanace a rekonstrukce staveb 2013 Žádost o spolupráci. 23. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro udělení záštity této akci? Hlasování představenstva (pro: 0, proti: 0, zdržel se: 8 ) Návrh nebyl přijat. Odpovídá: P. Janda Termín: , bod se vypouští. Bod VIII/11. IV/10/2013 Ročenka architektury 2013 Žádost o finanční podporu ročenky v příloze. 24. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro udělení finanční podpory Kč? Návrh byl přijat. Odpovídá: P. Janda Termín: , bod se vypouští. IX. INFORMACE A NOVÉ BODY Bod IX/1. IV/01/2013 Vzdání se autorizace na vlastní žádost 17/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

18 Ing.arch. Miroslav Dydowicz k Hlasování představenstva z Zápis z IV. zasedání představenstva ČKA Návrh: Kdo z členů představenstva je pro ukončení této autorizace na vlastní žádost? Návrh byl přijat (T.Bezpalec nehlasoval). doc.ing.arch.jana Semeráková, CSc. k Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro ukončení této autorizace na vlastní žádost? Návrh byl přijat (T.Bezpalec nehlasoval). Ing.arch. Alois Haltmark Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro ukončení této autorizace na vlastní žádost? Návrh byl přijat (T.Bezpalec nehlasoval). Ing. arch. Karel Slach Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro ukončení této autorizace na vlastní žádost? Návrh byl přijat (T.Bezpalec nehlasoval). Termín: , bod se vypouští. Bod IX/2. IV/02/2013 Rekonstrukce Mánes Dopis Tomáše Novotného, dědice autorských práv Otakara Novotného (v příloze). Předseda navrhl žádost T. Novotného podpořit a představenstvo hlasovalo o návrhu: 29. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z představenstva souhlasí, aby byl připraven k této kauze otevřený dopis ČKA podepsaný předsedou? Návrh byl přijat (T.Bezpalec nehlasoval). Termín: , bod se vypouští. Bod IX/3. 18/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

19 IV/05/2013 Žádost o odklad, event. snížení čl. příspěvku 2012 Ing. arch. Bohuslav Ondřej (čl. příspěvek za rok 2012 zaplacen ve výši 3.000,- Kč, nedoplatek na čl. příspěvku za rok 2012 činí 3.000,-Kč, penále z prodlení 660,- Kč) V průběhu jednání v disc.řízení DR vyzval senát Stavovského soudu ČKA Ing. arch. B. Ondřeje, aby se z důvodu tíživé ekonomické situace s písemnou a řádně dokladovanou (daňové přiznání za rok 2012) žádostí o zpětný odklad splatnosti příspěvku, popř. snížení čl. příspěvku na 3.000,- Kč a prominutí penále ve výši 660,- Kč, obrátil na představenstvo, které je dle 7 odst. 3 OJVŘ ČKA ve věci kompetentní rozhodnout. Žádost Ing. arch. B. Ondřeje včetně daň. přiznání 2012 viz příloha. 30. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z představenstva souhlasí s odkladem splatnosti příspěvku a prominutí penále? Návrh byl přijat (T.Bezpalec nehlasoval). Termín: , bod se vypouští. Bod IX/4. IV/06/2013 Seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním Představenstvo v souladu s ustanovením 28 odst. 6 Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA hlasováním per rollam souhlasí s předloženým seznamem škol s uznaným a příbuzným vzděláním a Usnesením č. 1/PŘ/AR/2013 ze dne vydává aktualizovaný seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním (příloha). Bod IX/5. IV/11/2013 Žádost o snížení členského příspěvku J. Vrbík Žádost o snížení členského příspěvku v příloze. Představenstvo nesouhlasí se změnou pravidel pro snížení členského příspěvku. 31. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z představenstva souhlasí, aby byl J. Vrbíkovi snížen členský příspěvek vzhledem k jeho tíživé ekonomické situaci? Hlasování představenstva (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 3 ) Návrh nebyl přijat (T.Bezpalec nehlasoval). Termín: , bod se vypouští. Bod IX/6. IV/12/2013 Návrh na složení poroty pro XIV. ročník Přehlídky diplomových prací Návrh na složení poroty v příloze. Představenstvo hlasovalo o návrhu en block. 32. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z představenstva souhlasí s navrženou porotou? Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2 ) Návrh nebyl přijat (T.Bezpalec nehlasoval). Představenstvo se dohodlo, že bude hlasovat o jednotlivých členech per rollam. V případě, že některý člen chce ještě rozšířit nominaci, učiní tak do Bod IX/7. 19/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

20 IV/13/2013 V. Milunič ukončení činnosti v představenstvu Rozlučkový dopis v příloze. PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA: OD (Ke kauze Stížnost na autorizovaného architekta Ing. arch. J. Smutný ) OD 10 HODIN TOTO PŘEDSTAVENSTVO BUDE VOLEBNÍ 20/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

PRÁVO přednáškový cyklus JUDr. PhDr. Jiřího Plose

PRÁVO přednáškový cyklus JUDr. PhDr. Jiřího Plose PRÁVO přednáškový cyklus JUDr. PhDr. Jiřího Plose A) PRÁVNÍ RÁMEC VÝKONU POVOLÁNÍ ARCHITEKTA Výkon povolání architekta - svobodné (nezávislé) povolání - nutná orientace v problematice práva ve výstavbovém

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro místní akční skupiny Program rozvoje venkova osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 10

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více