I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné."

Transkript

1 ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE ČAS HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák Omluveni: L. Kuba, B. Potysz, J. Smutný Kancelář: T. Čuříková, S. Juračková, M. Synková, E. Faltusová Hosté jednání: J. Kohlová (od 14,00) P. Martinek (17.00) DR P. Rada, StS V. Šebek Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se - na začátku zasedání bylo přítomno 9 členů představenstva. Představenstvo bylo usnášení schopné, zasedání zahájil v hod. a vedl J. Panna. Všechny materiály jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ČKA. Program: I. ÚVOD + hlasování II. VOLBY MÍSTOPŘEDSEDŮ PŘEDSTAVENSTVA III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY IV. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN A SPOLUPRÁCE ČKA S OSTATNÍMI V. VNITŘNÍ ÚKOLY ČKA - SLUŽBY ČLENŮM - ÚSPORY NÁKLADŮ NA CHOD KANCELÁŘE VI. PROPAGACE PROFESE ARCHITEKTA (VČ. POLITIKY ARCHITEKTURY) VII. LEGISLATIVA VIII. ŽÁDOSTI O ZÁŠTITY A SPOLUPRÁCE IX. INFORMACE A NOVÉ BODY I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. II. VOLBY MÍSTOPŘEDSEDŮ PŘEDSTAVENSTVA V tomto bodu nedošlo k žádnému posunu stanovisek, a proto nebyl projednáván. III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY Bod III/1. Řízení celého bloku jednání o disciplinárních kauzách předal předseda (deklaroval svou podjatost vzhledem ke svému předchozímu působení v DR ) M. Košařovi a opustil na tento blok jednání. XII/01/2012 DR Předseda Stavovského soudu ČKA Ing. arch. V. Šebek podle 48 odst. 4 DSŘ ČKA postupuje představenstvu na vědomí opis rozsudku ze dne Přípisem ze dne postupuje předseda StS představenstvu ČKA podle 55 odst. 1 DSŘ ČKA odvolání dozorčí rady ze dne podané proti zprošťujícímu rozsudku Stavovského soudu. Jmenovaný odvolací senát připraví návrh rozhodnutí. Odpovídají: B. Potysz, P. Hnilička, D. Mareš 1/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

2 Termín: Bod III/2. IV/06/2013 Soutěž Náklo Výzva DR k vysvětlení průběhu architektonické soutěže rozhledna Náklo rozpor se soutěžním řádem ČKA, zpráva PS pro soutěže ve věci zpětné kontroly průběhu. Představenstvo vzalo informaci na vědomí. Bod III/3. XI/01/2012 DR Představenstvo vzalo na vědomí zdůvodnění svého rozhodnutí z III. zasedání a průvodní dopis pro StS, který podepsal M. Košař. IV. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN A SPOLUPRÁCE ČKA S OSTATNÍMI Předseda požádal všechny předsedy PS, aby do pátku dodali podklady pro pp prezentaci pro VH. Bod IV/1. PS pro legislativu Zprávu o činnosti PS přednesl P. Hnilička. PS nyní zpracovala do rychlé technické novely zákona o veřejných zakázkách následnou úpravu: 77 (1) Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Za mimořádně nízkou nabídkovou cenu za služby, bránící řádnému a bezpečnému plnění předmětu zakázky, se vždy považuje cena odchylující se o více než 20% od předpokládané hodnoty zakázky, jejíž výší zadavatel určí v souladu s ceníky těchto prací, jsou-li dostupné. Odůvodnění: Právní úprava mimořádně nízké nabídkové ceny svou neurčitostí působí interpretační problémy, jejichž výsledkem je nedostatečné užívání tohoto instrumentu v praxi, které mají značný negativní dopad na veřejný zájem. Tím je v případě projektových služeb jednak zájem na hospodárné nakládání s veřejnými prostředky a současně zájem na kultivaci stavební kultury. Poskytování projektových služeb je specifické nemožností investora se okamžitě přesvědčit o kvalitě plnění a požadovat po dodavateli plnění náhradní. V okamžiku, kdy investor odhalí, že služby nebyly dodány v požadované kvalitě, tj. odborně, kompletně, s ohledem na budoucí zájmy dodavatele atd., je již pozdě na jakoukoli nápravu a škody na straně investora nelze sanovat ani dodatečnými finančními kompenzacemi. Čím komplexnější je plnění a čím obtížnější je předem stanovit jednoznačné měřitelné dokumenty včetně reálně vymahatelných náhrad škod, tím důležitější je pro investora vyhnout se riziku vadného plnění. Současná zákonná úprava váže stanovení ceny nepřiměřeně nízké na předmět dotčené zakázky. Stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny by mělo vždy předcházet stanovení ceny obvyklé (kterou se dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 2/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

3 ocenění./ /.) Možnost určení ceny obvyklé je podmíněna možností porovnání s cenami srovnatelných obchodních transakcí, které byly v daném místě a čase realizovány. Pokud neexistuje v daném místě a čase dostatečné množství již obchodovaných věcí či služeb obdobného charakteru, není ani možné určit obvyklou cenu. Vzhledem k vysokému stupni unikátnosti projekčních služeb je určení obvyklé ceny vždy nesnadné, a to i pro specializované soudní znalce. Veřejnou zakázku na služby, které spočívají v odvedení projektových prací, je nutno zadávat za cenu, jejíž výše umožňuje řádné a odpovědné splnění zakázky. ČKA takovou cenu nazývá cenou bezpečnou. Dosahuje-li výše úplaty pouze zlomku této ceny, existuje značné riziko, že odevzdané dílo bude vadné a dojde k poškození veřejného zájmu. Označení ceny za mimořádně nízkou je v současné době v plné kompetenci hodnotící komise. Zadavatel se nemůže dopustit porušení zákona z důvodu, že nevyloučil jako mimořádně nízkou nabídku, přestože ji vyloučit zjevně měl. Tento stav není vyhovující. Postup zadavatele (hodnotící komise) musí být podrobněji zákonem upraven. Navrhovaná novela je v souladu s evropskou legislativou. 1. Hlasování představenstva z Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 ) Návrh byl přijat. Bod 2) 78 (4) Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. Mohou jimi být zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. U zakázek na služby, není-li známa výsledná podoba plnění, lze hodnotit též profesionální kvalifikaci a zkušenost účastníků, popřípadě osob jimi pověřených ve vztahu k předmětu zakázky, doloženou přehledem dříve realizovaných zakázek srovnatelného rozsah a charakteru (portfolio) ve skladbě stanovené v zadávacích podmínkách. Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky. Odůvodnění: Současná úprava v zákoně je zcela nevyhovující k účelu zadání veřejné zakázky na služby na projekční práce. Většina kritérií jmenovaných zákonem v ustanovení 78 odst. 4 je pro účel hodnocení nabídek na projekční práce nepoužitelných a to proto, že v okamžiku podání nabídky dosud neexistuje přesná představa o předmětu plnění a proto není možné hodnotit jeho kvalitu, technickou úroveň či konkrétní vlastnosti. Volba hodnotících kritérií musí efektivně směřovat k naplnění vytyčených cílů a pokrýt jak hledisko hospodárnosti, tak (alespoň jako potencionální) hledisko architektonické kvality. Jediným řešení je zaměření hodnocení na míru způsobilosti účastníka ve vztahu k zadanému úkolu. Nejedná se o obecný kvalifikační předpoklad (který je z hodnocení nabídky vyloučen), nýbrž o vztah kvalifikace a předmětu zakázky. Pro odlišení kvality projektových týmů lze využít profesního portfolia, jehož součást tvoří informace o srovnatelných zakázkách jako celku, dále informace o dílčích částech plnění (urbanisticko-architektonických, zejména estetických, materiálových, konstrukčních, technických a technologických, dispozičních, popřípadě provozně-uživatelských), charakteristických pro typ a rozsahu stavby, pro specifická dílčí řešení. Vedle portfolia lze hodnotit též profesionální statut, tedy míru profesionální způsobilosti a kvalifikace. 3/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

4 2. Hlasování představenstva z Zápis z IV. zasedání představenstva ČKA Návrh byl přijat (J. Sapák nehlasoval). Bod 3/ 103 (4) Zadavatel použije soutěž o návrh zejména v oblasti územního plánování, architektury, stavitelství či zpracování dat. Použití obecného zadávacího řízení pro veřejné zakázky v těchto oblastech musí zadavatel vždy odůvodnit. Odůvodnění: Soutěž o návrh, resp. architektonická soutěž, je z hlediska zadání veřejné zakázky na projekt stavby či návrh územně plánovací dokumentace optimálním postupem, neboť předmětem hodnocení je konkrétní návrh. To umožňuje hodnotit všechna kritéria výše uvedená, tedy hlediska hospodárnosti, udržitelnosti i stránku architektonické kvality, a to nikoliv jako potencionální, ale přímo na návrhu budoucího díla. ČKA dlouhodobě prosazuje užívání architektonických soutěží s poukazem na přínos ničím nenahraditelného zisku v podobě propracování úkolu z mnoha pohledů za splnění požadavku na hospodárné nakládání s veřejnými penězi. Je to efektivní postup mířící k transparentnímu zhodnocení cenných veřejných peněz. Cílem architektonické soutěže je co nejvíce naplnit veřejný zájem. Soutěž o návrh je vhodná pro všechna zadání z oblasti architektury, urbanismu, krajinářské architektury, výtvarných, konstrukčních úloh a IT. V současné době je drtivá většina zakázek na výše uvedené zadávána pomocí obecného zadávacího řízení. A to přestože tento způsob zadání není pro toto dosažení účelu optimální. Podstatou problému je obtížná hodnotitelnost nabídek uchazečů, vzhledem k jejich inherentní abstraktnosti a neuchopitelnosti. Není hodnocen konkrétní návrh plnění, nýbrž uchazečova potenciální schopnost stanovené plnění dodat a podmínky, za nichž bude poskytováno. Účastník soutěže nabízí službu, o jejímž přesném rozsahu nemá (nemůže mít) v daný okamžik zcela úplnou představu ani on sám, vzhledem k jedinečnosti a neopakovatelnosti každé zakázky na projekční práce, tedy z podstaty samotné činnosti. Jelikož nabídka uchazeče vychází z nacenění a dalšího hodnocení dosud neexistujícího plnění nejasného předmětu, je nelehké pro její hodnocení nalézt taková kritéria, na jejichž základě lze relevantně zvolit budoucí plnění optimální výhodnosti. Z těchto důvodů je zřejmé, že je pro dosažení veřejného zájmu nutno veřejné zadavatele více motivovat k užití soutěže o návrh. Rozhodne-li se zadavatel jít cestou obecného zadávacího řízení, měl by toto rozhodnutí vždy odůvodnit. Lze předvídat pozitivní dopad této nové povinnosti na zadavatele, který tak bude nucen se s ostatními postupy v zadání důkladně seznámit, což v praxi může vést k přehodnocení rozhodnutí o volbě postupu při zadání. 3. Hlasování představenstva z Návrh byl přijat (J. Sapák nehlasoval). Návrhy na změnu řádů, které předložil StS, PS pro soutěže a autorizované osoby, projednalo představenstvo takto: PROFESNÍ A ETICKÝ ŘÁD - NÁVRH STAVOVSKÉHO SOUDU ČKA 4/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

5 Navrhuje se změna v ustanovení 26 odst. 3. Navrhované znění odst. 3 je následující: (3) Architekt nepřevezme rozpracovanou zakázku bez vědomí jejího původního zhotovitele. Před převzetím zakázky musí architekt neprodleně a písemně informovat o zakázce jejího původního zhotovitele a ověřit dotázat se, zda původní zhotovitel a zadavatel jsou vypořádáni. Původní zhotovitel je povinen se k této písemné informaci vyjádřit ve lhůtě jednoho měsíce; neučiní-li tak, má se za to, že souhlasí. Nevyjádří-li se původní zhotovitel k této informaci do 14 kalendářních dnů, má se za to, že souhlasí. Pokud původní zhotovitel se zadavatelem řádně vypořádáni nejsou Pokud původní zhotovitel v této lhůtě prokáže, že není se zadavatelem řádně vypořádán, architekt rozpracovanou zakázku nepřevezme, ledaže požadavky původního zhotovitele jsou s ohledem na smlouvu uzavřenou mezi ním a klientem zjevně nepřiměřené a převzetím zakázky nebudou dotčena autorská práva původního zhotovitele. Odůvodnění: Smyslem zanesení této povinnosti do profesního řádu byla ochrana autorských práv původního zhotovitele, respektování kolegiálních vztahů mezi architekty a vypořádání smluvního vztahu zadavatele s původním zhotovitelem při ukončení práce na zakázce v jejím průběhu. Členové Stavovského soudu konstatovali, že architekt vstupující do zakázky nemá možnost a ani oprávnění požadovat důkaz o vyrovnání zadavatele s původním architektem a ověřit tak jejich řádné vypořádání. Povinnost původního zhotovitele vyjádřit se k písemné informaci o zakázce ve lhůtě jednoho měsíce se v praxi ukazuje jako nepřiměřeně dlouhá a pro nastupujícího architekta může tato časová prodleva znamenat ztrátu zakázky. Navržená novelizace směřuje k usnadnění postavení architekta vstupujícího do zakázky. 4. Hlasování představenstva z Hlasování představenstva (pro: 1, proti: 3, zdržel se: 5 ) Návrh nebyl přijat. PROFESNÍ A ETICKÝ ŘÁD - NÁVRH ING. ARCH. KŘELINA Bod 1/ Navrhuje v ustanovení 18 změny v odst. 1, 2 a doplnění nového odst. 3 následujícího znění: (1) Své služby poskytuje architekt, popřípadě jeho zaměstnavatel za odměnu honorář, jehož jejíž výše nesmí být mimořádně nízká a nepřiměřená. Doporučeným Výchozím podkladem pro stanovení ceny za služby architekta jsou profesní dokumenty, zejména vzory smluv a standardy profesních výkonů a dokumentace. (2) Za mimořádně nízkou a nepřiměřenou odměnu nízký a nepřiměřený se považuje takový honorář odměna, která který neodpovídá požadavkům na vypracování úplné, správné a proveditelné dokumentace bezpečné stavby a bezpečné dokumentace a požadavkům profesních standardů výkonů a dokumentace. Za takovou lze považovat zejména každou odměnu, která nedosahuje výše nákladů vynaložených na zhotovení předmětu zakázky a nepřispívá k tvorbě přiměřeného zisku. Za takový lze požadovat každý honorář, který nesplňuje kritéria bezpečné ceny. 5/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

6 (3) Bezpečná cena neboli honorář nesmí klesnout pod 80% minimální výše honoráře odpovídajícího příslušné zóně obtížnosti dané kategorie objektu definované ve standardech profesních výkonů. Odůvodnění: V současné době klesají honoráře architektů na 10 20% výše honoráře stanoveného výkonovými profesními standardy. Takováto projektová dokumentace je v rozporu s komplexním chápáním služeb a činností architekta a má dopad na kvalitu a především bezpečnost staveb. Je předmětem oprávněné kritiky dodavatelských firem a investorů. Autorizovaný architekt je povinen nejen chránit veřejný zájem, životní prostředí, ale i to nejcennější, a to je lidský život. Z tohoto důvodu je třeba hmatatelně a především kontrolovatelně zamezit nekalé soutěži a dumpingovým honorářům zavedením pojmu tzv. bezpečné ceny, tj. takové minimální ceny (honoráře), při kterém ještě lze garantovat bezpečnost stavby, přiměřenou kvalitu a estetiku díla. 5. Hlasování představenstva z Hlasování představenstva (pro: 0, proti: 3, zdržel se: 5 ) Návrh nebyl přijat (nehlasoval T. Bezpalec). Bod 2/ Navrhuje v ustanovení 16 změny v odst. 1, který by měl nově následující znění: (1) Architekt je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem jeho povolání. Pojištění musí trvat po celou dobu ručení sjednanou ve smlouvě, popřípadě stanovenou zvláštním právním předpisem.krýt případně vzniklou škodu po dobu minimálně 10 let, optimálně 20 let od data, kdy bylo předmětné dílo zkolaudováno, popřípadě do 10 (20) let od data, kdy byly ukončeny činnosti poskytnuté klientovi architektem. Odůvodnění: Mnozí architekti si v dnešní době vůbec neuvědomují rozsah, obsah a význam pojištění odpovědnosti za výkon činnosti autorizovaného architekta. Ti starší, kteří půjdou do důchodu, nevědí, že vypovězením smlouvy na pojištění, lze z tohoto jejich dříve uzavřeného pojištění hradit škodu, která by vznikla do 4 let od vypovězení této smlouvy. Po té již stavba ani autor pojištěn není, pokud si nehradí tzv. udržovací pojištění, jehož výše je individuelní podle druhu realizovaných zakázek. Základní pojištění realizované ČKA kryje škody do výše pouze ,-- Kč, což tak stačí na krytí výloh právního zástupce v případné škodní události. 6. Hlasování představenstva z Hlasování představenstva (pro: 0, proti: 4, zdržel se: 4 ) Návrh nebyl přijat (nehlasoval J. Sapák). SOUTĚŽNÍ ŘÁD- NÁVRH ING. ARCH. HYSKOVÁ Bod 1/ 6/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

7 Navrhuje v ustanovení 8 doplnění nového odstavce za odst. 5 za současného přečíslování odstavců následujících tohoto znění: (6) Nezávislí členové poroty nesmí být: a) trvalými projektovými partnery; Nadpoloviční většina nezávislých členů poroty nesmí být: a) bezprostředně nadřízenými nebo spolupracovníky b) zaměstnanci nebo vlastníky stejného subjektu Odůvodnění: Návrh si klade za cíl zvýšit důvěru soutěžících v nezávislost soutěžní poroty, speciálně nezávislých členů poroty, současně se snaží o vytvoření podmínek pro širší odborné spektrum názorů nezávislých členů poroty na možné řešení předmětu soutěže. Stávající znění soutěžního řádu hovořící o nezávislosti porotců vůči zadavateli a o vztahu mezi porotci a soutěžícími. Nedefinuje však nezávislost porotců vůči sobě navzájem. V roce 2012 bylo vypsáno několik urbanistických soutěží, ve kterých byla většina nezávislých členů poroty zaměstnanci jedné instituce, případně nezávislí porotci byli ve vzájemném nadřízeném, resp. podřízeném vztahu. Vztah podřízenosti a nadřízenosti v zaměstnání není ideálním východiskem pro nezávislost při posuzování v soutěžích, schválených ČKA. Lze také předpokládat, že architekti z jednoho pracoviště si mohou být názorově blízcí. Podobný pohled na řešení předmětu soutěže může být na úkor diskuze mezi porotci. Širší názorové spektrum nezávislých porotců může zlepšit celkové vyznění soutěže a podpořit důvěru soutěžících v objektivitu posuzování předkládaných návrhů. 7. Hlasování představenstva z Hlasování představenstva (pro: 0, proti: 3, zdržel se: 6 ) Návrh nebyl přijat. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY- NÁVRH ING. LACINA Navrhuje se změna v současném znění odstavců 2 a 4 a nové vložení odst. 4 za současného přečíslování odstavců následujících. Nové znění 6 by bylo nadále následující: (1) Volby do představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu se konají každý rok, přičemž se vždy volí jedna třetina členů těchto orgánů na dobu tří let. (2) Kandidátní listiny pro volbu do jednotlivých orgánů se sestaví na místě konání voleb, a to na podkladě ústních nebo písemných návrhů, které mohou volební komisi podávat všichni řádní členové Komory. Návrh musí obsahovat jméno kandidáta a popřípadě jeho autorizační číslo, název orgánu, do něhož kandiduje, přičemž kandidatura do dvou či více orgánů se nepřipouští, prohlášení, zda byl disciplinárně trestán nebo zda s ním bylo zahájeno disciplinární řízení a podpis kandidáta stvrzující jeho kandidaturu, jakož i jeho vůli a odhodlání vykonávat svěřenou funkci zodpovědně. Kandidáti do představenstva a dozorčí rady uvedou rovněž název regionu, za který kandidaturu podávají. Tím může být jen region, v němž se nachází sídlo architekta zapsané v seznamu vedeném Komorou 1. Tyto návrhy lze podávat pouze do doby, kterou stanoví a předem vyhlásí volební komise. Kandidatura musí být na kandidátní listině stvrzena podpisem kandidujícího, ledaže kandidát stvrdil podpisem svoji 7/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

8 kandidaturu na písemném návrhu; v takovém případě vyznačí tuto skutečnost do kandidátní listiny volební komise. Do kandidátní listiny se vyznačí i skutečnost, zda byl kandidát disciplinárně trestán nebo s ním bylo zahájeno disciplinární řízení. Písemné návrhy na kandidaturu jsou přílohou zápisu volební komise o průběhu voleb. (3) Po zapsání všech řádně navržených kandidátů do kandidátních listin pro jednotlivé orgány a po ověření správnosti jejich kandidatury vyhlásí volební komise konání volby samé. (4) Každý oprávněný volič při volbě do představenstva a do dozorčí rady může dát svůj hlas pouze kandidátům, kteří kandidují za region, v němž má oprávněný volič sídlo architekta zapsané v seznamu vedeném Komorou. K dispozici má takový počet hlasů, který odpovídá poměrnému počtu zástupců pro daný region v konkrétním roce. (45) Každý oprávněný volič má pro volbu do jednotlivého orgánu Stavovského soudu k dispozici takový počet hlasů, který odpovídá jedné třetině počtu členů daného orgánu podle tohoto řádu, přičemž každému kandidátovi může dát nejvýše jeden hlas. Pro stanovení poměrného počtu zástupců a pro účely voleb jsou usazené osoby uvedeny v tom regionu, v němž mají stanoveno své sídlo. (56) Na podkladě součtů odevzdaných hlasů sestaví volební komise pořadí kandidátů do jednotlivých orgánů podle počtu získaných hlasů. Za zvolené řádné členy se přitom z tohoto pořadí považují a) pro představenstvo první kandidáti za Prahu, první kandidáti za ostatní regiony Čech a první kandidáti za Moravu a Slezsko, a to v takovém vzájemném poměru, který je odvozen od vzájemného poměru celkového počtu autorizovaných a registrovaných osob usazených v těchto třech regionech, b) pro dozorčí radu první kandidáti za Prahu, první kandidáti za ostatní regiony Čech a první kandidáti za Moravu a Slezsko, a to v početně stejném zastoupení; c) pro Stavovský soud kandidáti na prvních třech místech bez ohledu na region; kandidáti na dalších místech jsou považováni za náhradníky, přičemž se použije stejný klíč, jaký platí pro řádné členy těchto orgánů. Náhradníci nastupují na případná uprázdněná místa řádných členů příslušného orgánu zvolených za příslušný region v tom pořadí, jakého dosáhli ve volbách ve stejném roce, ve kterém byl zvolen člen orgánu, jehož mají nahradit; volební období náhradníka je totožné s volebním obdobím nahrazeného člena orgánu. Pokud v příslušném období nebyl na volební listině žádný další kandidát, který by byl považován za náhradníka, je za náhradníka považován kandidát dle regionálního klíče, zvolený jako náhradník v nejbližších předchozích volbách, a to v pořadí podle nejvyššího počtu hlasů, pokud to nevylučují okolnosti a pokud náhradník takto určený vysloví se svým působením v orgánu Komory souhlas; volební období tohoto náhradníka je totožné s volebním obdobím nahrazeného člena orgánu. (67) O takto vzniklém složení jednotlivých orgánů hlasuje valná hromada jako o celku. Pokud jednotlivé orgány nezískají podporu nadpoloviční většiny hlasujících, musí se konat druhé kolo volby, do něhož postupují pouze kandidáti, kteří se v prvním kole umístili v první třetině pořadí vzniklého volbou. Pokud ani složení jednotlivých orgánů vzešlé ze druhého kola voleb nezíská podporu nadpoloviční většiny hlasujících, koná se obdobným způsobem třetí kolo voleb. V případě neúspěchu třetího kola se musí volby opakovat. (78) O výsledku voleb sepíše volební komise zápis, potvrdí jej svými podpisy a doloží volebními lístky a písemnými návrhy na kandidaturu a kandidátními listinami. Zápis s těmito přílohami archivuje Kancelář Komory. Odůvodnění: Návrh na změnu systému voleb dle regionální příslušnosti vychází z právního rozboru JUDr. Uhla, který si nechala zpracovat ČKA v roce 2012 kvůli tehdy podané námitce proti zvolení arch. Panny. Z daného právního rozboru plyne, že stávající systém voleb do představenstva a do dozorčí rady je právně závadný a neměl by být postaven na požadavku, aby byl k danému regionu příslušný kandidát, ale měl by vycházet z požadavku, aby kandidáta volili pouze voliči z daného regionu. 8. Hlasování představenstva z /20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

9 Hlasování představenstva (pro: 0, proti: 7, zdržel se: 2 ) Návrh nebyl přijat. SOUTĚŽNÍ ŘÁD- NÁVRH PS SOUTĚŽE Bod 1/ Navrhuje se v ustanovení 12 /finanční podmínky soutěže/ doplnit pro urbanistické soutěže součet cen a odměn ve výši 10% z ceny projektu tak, že se v 12 odst. 1 doplní bod c) ve znění c) U urbanistických soutěží 10% z výše předpokládaných rozpočtových prostředků určených na projekt Odůvodnění: přednesl P. Lešek. 9. Hlasování představenstva z Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 ) Návrh byl přijat. Bod 2/ Navrhuje se změna v ustanovení 11 odst. 3 v první větě ve znění (3) Účastníku soutěže se výsledek soutěže oznámí zasláním protokolu do vlastních rukou, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od konečného rozhodnutí poroty Odůvodnění: Požadavek soutěžního řádu na doručení do vlastních rukou je neodůvodněně přísnější než požadavky ZVZ (upravují 81 odst. 3, 110 odst. 4 a 148). Cílem je dosažení souladu se zákonnou úpravou. 10. Hlasování představenstva z Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 ) Návrh byl přijat. Odpovídá: P. Hnilička Termín: PS pro zahraničí Zpráva o činnosti PS byla předložena vzhledem k nepřítomnosti J. Smutného v písemné podobě, představenstvo vzalo na vědomí. Zprávu o cestě do polské Ustroně přednesl P. Martinek. Jednání letošního ročníku bylo zaměřeno na kvalifikační předpoklady pro vstup do praxe. Dalším tématem bylo podepsání dohody mezi polskou komoru a polskou obcí architektů. V neformální části komunikace zjišťoval P. Martinek přístup 9/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

10 jednotlivých zúčastněných zemí (Poláci, Maďaři, Slováci) k problematice standardů. Je velký zájem o vzájemnou informovanost, koordimaci a předávání zkušeností. Zpráva bude zpracována písemně Odpovídá: J. Smutný PS PR Zprávu o činnosti PS přednesl P. Janda. PS se nyní zaměřila na komentování betaverze webových stránek, grafik zpracovává finální matici pro programátora a na valné hromadě bude pasivní prezentace nového webu. Logo bylo dopracováno (zapracován lev), který je symbolem přenesené státní správy. V současné době jsou na práci skupiny kladeny velké časové nároky. Pro prezenatci možnosti portfolií jednotlivých autorizovaných osob bylo dohodnuto, že bude zpracováno na příkladu představenstva a každý člen představenstva pošle svůj portrét a několik svých projektů k tomuto příkladu. Odpovídá: P. Janda PS pro vzdělávání Zpráva o činnosti PS bude podána na příštím jednání. Jednání PS je plánováno na Odpovídá: L. Lábus, B. Potysz PS Sustainability Udržitelný rozvoj Zprávu o činnosti PS přednesl D. Mareš, informoval o aktivitách České rady pro šetrné budovy, na konec května je připravena konference o udržitelnosti, požádali o výjimku z našich záštit (poskytnutí 2 míst pro členy ČKA). Představenstvo považuje za dobré kontakt udržet, a proto se rozhodlo o záštitě hlasovat i s touto výjimkou. 11. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro poskytnutí záštity mezinárodní konferenci Šetrné budovy 2013? Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 ) Návrh byl přijat (J. Sapák nehlasoval). Na základě jednání s MPO požádal náměstek Šulc o nominace zástupce do implementačního týmu směrnice EED, představenstvo navrhuje D. Mareše (příloha). 12. Hlasování představenstva z Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 ) Návrh byl přijat. Odpovídá: D. Mareš PS Standardy Zpráva u činnosti PS podal T. Bezpalec. Úkolem je nyní oprava standardů podle vydaných vyhlášek, schůzka s ČKAIT (Ing. Štěpán) a dovysvětlení územních standardů s Ing. Sklenářem. Odpovídá: J. Vrana, T. Bezpalec 10/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

11 PS UPUK Zprávu o činnosti PS přednesl M. Košař. V pátek proběhne na půdě komory workshop, v současné době je přihlášeno asi 30 starostů, počítá se s aktivní účastí PS pro soutěže. Workshopu se aktivně zúčastní Ing. Sklenář. Odpovídá: M. Košař PS Krajinářská architektura Zprávu o činnosti PS přednesla J. Kohlová, v současné době si PS ujasňuje a třídí materiály kolem profese a legislativy (co chybí), zaměřuje se na památkový zákon, na stole je téma standardů. PS je si vědoma, že velmi rychle touto činností (jednala PS od založení již 4x) vyčerpala rozpočet a dále jsou ochotni v letošním roce pracovat bez nároku na odměnu. Odpovídá: J. Kohlová, J. Smutný PS Transparence Zprávu o činnosti PS přednesl P. Lešek. PS předkládá manuál k zakázkám malého rozsahu (v příloze). 13. Hlasování představenstva z Návrh byl přijat (J. Sapák nehlasoval). Odpovídá: P. Lešek PS pro soutěže Zprávu o činnosti PS podal P. Lešek. PS připravila jednoduchou kuchařku k soutěžím, bude promítnuto do pp prezentace pro VH. Odpovídá: P. Lešek PS pro památkovou péči Zpráva o činnosti PS bude vzhledem k nepřítomnosti L. Kuby projednána na příštím jednání. Odpovídá: L. Kuba PS pro grantovou činnost Zpráva o činnosti PS bude projednána na příštím jednání představenstva za přítomnosti M. Volfa. Odpovídá: M. Volf Bod IV/2. VII/04/2010 Česká cena za architekturu Vypořádání bodu z VH ke GPA. Termín: V. VNITŘNÍ ÚKOLY ČKA Bod V/1. 11/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

12 VI/02/2012 SLUŽBY ČLENŮM Právní služby X/03/2012 Výběrové řízení na pracovníka pro legislativu Informace o průběhu podal předseda, termín odevzdání přihlášek byl stanoven na 30.4., ředitelka požádala o uvolnění z výběrové komise a navrhla za kancelář E. Faltusovou, o jejíž nominaci představenstvo hlasovalo takto: 14. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby E. Faltusová byla členkou výběrové komise? Návrh byl přijat (J.Sapák nehlasoval). - Rámcové smlouvy s právními kancelářemi (výhodnější podmínky pro AO). Bude zveřejněna tisková zpráva pro AO o této službě. Další podněty k zlepšování služeb ČKA členům V rámci zlepšování služeb pro autorizované osoby navrhl předseda ve vytipovaných oblastech (např. hlasové služby) jednání s operátory směřující k získání nadstandardních podmínek pro AO. Informaci o průběhu podal předseda, pro spolupráci byla vybrána firma T-Mobile a finální nabídla T-Mobile po všech jednáních by měla být zaslána 11.4., finální návrh smlouvy. Termín: průběžně Bod V/2. VI/03/2012 Činnost Kanceláře ČKA Stává se stabilním bodem jednání a bude obsahovat: - Úspory nákladů na chod kanceláře - Prostory a jejich využívání Brněnská kancelář předložila možné návrhy prostor pro svoji činnost, představenstvo pověřilo L. Kubu a J. Sapáka prověřením vhodnosti těchto prostor. L. Kuba doporučil vrátit se do objektu NČA, v příloze srovnání nabídky NČA. 15. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby se brněnská kancelář přestěhovala zpátky do prostor na Starobrněnské? Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 ) Návrh byl přijat (J.Sapák nehlasoval). Kanceláři se ukládá podat výpověď ze stávajících prostor a uzavřít smlouvu s NČA a po uplynutí výpovědní lhůty kancelář přestěhovat. - Aktualizace databáze - Výběrové řízení na správu sítě ČKA je vypsáno na webu ČKA, proběhne po VH Výběrové řízení na ředitele kanceláře Předseda předložil představenstvu nabídky uchazečů, ze kterých výběrová komise určí ty, které pozve k osobnímu pohovoru. Do výběru byla rovněž zapojena personální agentura, která požaduje v případě výběru jejího kandidáta 2 měsíční platy. Termíny jednání výběrové komise byla stanoveny na a Kancelář zajistí personalistu. Termín: průběžně 12/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

13 Bod V/3. IX/01/2012 Otevřený think tank architektů V Bulletinu byl zveřejněn seznam možných témat. K tématu Strategie ČKA se přihlásil Pavel Hnilička. Odpovídá: P. Lešek Bod V/4. IX/02/2012 Úprava členských poplatků Představenstvo pověřilo P. Jandu, P. Leška a L. Lábuse, aby připravili návrh pro představenstvo, jak instrument mimořádného členství využívat. Zatím není zpracováno. Podnět Ing.arch. Pešáka a jeho návrh k této problematice vypořádá P. Lešek. Odpovídají: P. Janda, P. Lešek, L. Lábus Bod V/5. VII/01/2012 Hospodaření ČKA ekonomický model hospodářské činnosti komory při převedení pod jinou právnickou osobu. nezávislý externí audit na prověření možností úspor při činnostech ČKA a prověření případného oddělení hlavní a hospodářské činnosti. Zpráva nezávislého externího auditu bude k dispozici po Termín: Nadační fond Arcus Bude řešeno v souvislosti se správou nezávislého auditu.. Bod V/6. II/03/2013 Valná hromada 2013 Volební a mandátová komise o složení rozhodne VH, jeden z navržených architektů bude náhradník, aby byl zachován lichý počet členů. Schválení Výroční zprávy o činnosti představenstva a vypořádání usnesení VH 2012 (v příloze). 16. Hlasování představenstva z Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 3 ) Návrh byl přijat. Diskuse představenstva proběhla k hospodářskému výsledku a jeho zdanění, kdy někteří členové představenstva nepokládají hospodářský plusový výsledek za vhodný nástroj, když by bylo možné sumu použít na jiné aktivity komory či služby členům. HLAVNÍ ÚKOLY A PRIORITY ČKA NA OBDOBÍ Představenstvo České komory architektů navrhuje, aby se Komora v následujícím období zaměřila na dopracování informačního systému Komory, nadále trvale sledovala činnost Kanceláře a její hospodaření tak, aby prostředky vynaložené na její činnost byly účelně zhodnocovány a aby vytvořila střednědobou strategii ČKA. Předkládá rovněž podněty pro její definování. 13/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

14 1. Sdružení profesionálů Základní poslání Komory v registru autorizovaných osob je naplňováno. Bylo by dobré stavět na kompetenci, kvalitě a odpovědnosti za profesi / obor. 2. Vydávání standardů profese Profese musí sama říct, co je jejím smyslem a obsahem a jasně to předat ostatním, zejména klientům. Nad dokumentem je třeba hledat shodu. 3. Centrum vědění v oboru Péče o stavební kulturu a kulturu vytváření prostředí je spojená zejména s věděním. Musíme usilovat o společnost vzdělanou namísto nevzdělané. Musíme umět pracovat s informacemi tak, aby se využil jejich obsah a smysl. Ke konkrétnímu naplnění by mělo sloužit: 3.1.Vedení vlastní knihovny s možností zápůjček pro členy (v případě velmi cenných publikací jen prezenčních). Nejednalo by se jen o klasické knihy, ale o katalogizaci a sběr textů o architektuře a urbanismu z internetových zdrojů, sběr textů v pdf. Výhodou pro členy by byl přístup k aktuálním tématům a vědění. Tímto by ČKA hrála silnější společenskou roli. 3.2.Pořádání vlastních seminářů, přednášek, kurzů, workshopů a spolupráce s organizacemi, které je pořádají. 3.3.Zasazovat se o začlenění oblastí architektury a urbanismu do systému vzdělávání (na všech stupních). 3.4.Vydávání newsletteru, vlastního časopisu a podle finančních možností i vlastních publikací v jednotné řadě. 3.5.ČKA a její aktivity by se mohla stát platformou pro sdílení idejí (např. think tank OTTA). 3.6.Pomoc s vytvořením této pozice poskytne i připravovaný web a další komunikační platformy, které by se měly dále rozvíjet. 4. Podpora architektury a stavební kultury Základní činností ČKA je jistě pozorné sledování zájmů profese a kvality vystavěného prostředí v legislativních procesech příprav zákonů a vyhlášek. Mezi další činnosti by mělo patřit společenské působení v oblastech: 4.1.Posílení role architekta ve společnosti, prosazení Politiky architektury národního programu stavební kultury. 4.2.Aktivní účast při tvorbě zákonů a vyhlášek souvisejících s výkonem profese. 4.3.Propagace kvalitní architektury a staveb = dobré výsledky staveb. 4.4.Ukázky, jak dobře postupovat při zpracování projektů. 4.5.Spolupráce s médii. 4.6.Platforma pro informace o oborových grantových možnostech. 5. Starostlivá péče o členy a poskytování služeb Rozvoj by měl být směrován na následující oblasti: podpora členů v jejich praxi; poradenství v praktických otázkách vedení kanceláře a působnosti v oboru zejména začínajícím kancelářím. 5.1.Právní služby a poradenství. 5.2.Dobré a výhodné profesní pojištění (rozšíření nabídky pojištění, např. pojištění pro případ ztráty zakázky, v sociálních potížích apod.). 5.3.Výhody pro autorizované osoby v hromadných smlouvách na služby spojené s profesí (dohodnutí slev a výhod). 5.4.Burza práce. 5.5.Databáze referenčních projektů / staveb autorizovaných osob. 6. Široká mezioborová spolupráce Cílem je spolupráce a hledání synergií při prosazování společného zájmu budování kvalitního vystavěného prostředí. Zaměření na ČKAIT, MMR, zahraniční organizace a další. Sběr informací a kontaktů se musí projevit do praktického chodu Komory. 14/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

15 7. Soutěže Podpora soutěžení a transparentního zadávání veřejných zakázek přímo plyne ze zákonné působnosti. Musíme jí i nadále věnovat zvýšenou pozornost. Měli bychom se pokusit nabídnout své znalosti a zkušenosti také soukromým investorům. 17. Hlasování představenstva z Návrh byl přijat (nehlasoval V. Milunič). Termín: dle harmonogramu VI. PROPAGACE PROFESE ARCHITEKTA ( VČ. POLITIKY ARCHITEKTURY ) Bod VI/1. V/05/2012 Prosazení Politiky architektury Termín: průběžně Bod VI/2. VI/01/2012 Strategie České komory architektů, P. Hnilička Termín: průběžně VII. LEGISLATIVA Bod VII/1. V/03/2012 Autorizační rada VIII. ŽÁDOSTI O ZÁŠTITY A SPOLUPRÁCE Bod VIII/1. II/04/2013 Architecture week Návrh spolupráce v gesci PS PR, bude připraveno po VH na další představenstvo. Odpovídá: P. Janda Bod VIII/2. II/05/2013 Stavba roku Představenstvo zvažuje, zda máme poskytovat výjimky z našich stanovených pravidel, se kterými jsou vyhlašovatelé předem seznámeni. PS pro soutěže doporučila upravit v porotě poměr závislých a nezávislých porotců podle našich pravidel. 18. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro udělení záštity této akci? Hlasování představenstva (pro: 2, proti: 3, zdržel se: 3 ) Návrh nebyl přijat. Odpovídá: P. Lešek Termín: , bod se vypouští. Bod VIII/3. II/07/2013 Kniha Ignasi de Solà-Moralese Diference 15/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

16 I. Fialová a J. Tichá byly požádány o zaslání podrobnějšího návrhu, dosud nebylo dodáno. 19. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro udělení záštity této akci? Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 ) Návrh byl přijat. Odpovídá: P. Janda Termín: , bod se vypouští. Bod VIII/4. II/08/2013 Aktualizace seznamu odborníků ČKA pro státní zkoušky Seznam ( v příloze) dle hlasování per rollam v příloze, bod se vypouští. Bod VIII/5. III/09/2013 Stavba roku Středočeského kraje Zjistit, zda i za i bez finanční podpory ČKA se budou chtít porotci nominovaní komorou zúčastnit. Odpovídá: P. Lešek Termín: , bod se vypouští Bod VIII/6. IV/03/2013 Bases Žádost o záštitu (+ příloha) jedná se o mezinárodní přehlídku, která je pořádána zahraničními subjekty, tedy se na ní nevztahují schválené obecné podmínky. Informaci o ní bude zveřejněna na webu ČKA v sekci mezinárodní soutěže. 20. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro udělení záštity této akci? Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2 ) Návrh byl přijat. Odpovídá: P. Lešek Termín: , bod se vypouští. Bod VIII/7. IV/04/2013 Hl. architekt České Budějovice Žádost o spolupráci při vypsání výběrového řízení na hl. architekta ČB, nominace zástupců, smluvní vztah. Kontaktní osobou představenstva se stane M. Košař, kancelář zjistí přesný termín a dalšími navrženými ke spolupráci mohou být M. Kuzemecký, J. Fišer. Termín: Bod VIII/8. IV/07/2013 Člověk a prostor-žádost o grant V příloze žádost pí Bočanové o podporu ČKA. Představenstvo diskutovalo o možné podpoře s tím, že se jedná o nesystémovou podporu jednoho konkrétního architekta. 21. Hlasování představenstva z /20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

17 Návrh: Kdo z členů představenstva je pro udělení příspěvku této akci? Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2 ) Návrh nebyl přijat (meritorní hlasování). Předseda se spojí s paní Bočanovou a vysvětlí jí osobně a doporučí, aby se obrátila na NČA. Termín: , bod se vypouští. Bod VIII/9. IV/08/2013 Křižovatky architektury V příloze žádost o záštitu. 22. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro udělení záštity této akci? Návrh byl přijat. Odpovídá: P. Janda Termín: , bod se vypouští. Bod VIII/10. IV/09/ národní konference Sanace a rekonstrukce staveb 2013 Žádost o spolupráci. 23. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro udělení záštity této akci? Hlasování představenstva (pro: 0, proti: 0, zdržel se: 8 ) Návrh nebyl přijat. Odpovídá: P. Janda Termín: , bod se vypouští. Bod VIII/11. IV/10/2013 Ročenka architektury 2013 Žádost o finanční podporu ročenky v příloze. 24. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro udělení finanční podpory Kč? Návrh byl přijat. Odpovídá: P. Janda Termín: , bod se vypouští. IX. INFORMACE A NOVÉ BODY Bod IX/1. IV/01/2013 Vzdání se autorizace na vlastní žádost 17/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

18 Ing.arch. Miroslav Dydowicz k Hlasování představenstva z Zápis z IV. zasedání představenstva ČKA Návrh: Kdo z členů představenstva je pro ukončení této autorizace na vlastní žádost? Návrh byl přijat (T.Bezpalec nehlasoval). doc.ing.arch.jana Semeráková, CSc. k Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro ukončení této autorizace na vlastní žádost? Návrh byl přijat (T.Bezpalec nehlasoval). Ing.arch. Alois Haltmark Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro ukončení této autorizace na vlastní žádost? Návrh byl přijat (T.Bezpalec nehlasoval). Ing. arch. Karel Slach Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro ukončení této autorizace na vlastní žádost? Návrh byl přijat (T.Bezpalec nehlasoval). Termín: , bod se vypouští. Bod IX/2. IV/02/2013 Rekonstrukce Mánes Dopis Tomáše Novotného, dědice autorských práv Otakara Novotného (v příloze). Předseda navrhl žádost T. Novotného podpořit a představenstvo hlasovalo o návrhu: 29. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z představenstva souhlasí, aby byl připraven k této kauze otevřený dopis ČKA podepsaný předsedou? Návrh byl přijat (T.Bezpalec nehlasoval). Termín: , bod se vypouští. Bod IX/3. 18/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

19 IV/05/2013 Žádost o odklad, event. snížení čl. příspěvku 2012 Ing. arch. Bohuslav Ondřej (čl. příspěvek za rok 2012 zaplacen ve výši 3.000,- Kč, nedoplatek na čl. příspěvku za rok 2012 činí 3.000,-Kč, penále z prodlení 660,- Kč) V průběhu jednání v disc.řízení DR vyzval senát Stavovského soudu ČKA Ing. arch. B. Ondřeje, aby se z důvodu tíživé ekonomické situace s písemnou a řádně dokladovanou (daňové přiznání za rok 2012) žádostí o zpětný odklad splatnosti příspěvku, popř. snížení čl. příspěvku na 3.000,- Kč a prominutí penále ve výši 660,- Kč, obrátil na představenstvo, které je dle 7 odst. 3 OJVŘ ČKA ve věci kompetentní rozhodnout. Žádost Ing. arch. B. Ondřeje včetně daň. přiznání 2012 viz příloha. 30. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z představenstva souhlasí s odkladem splatnosti příspěvku a prominutí penále? Návrh byl přijat (T.Bezpalec nehlasoval). Termín: , bod se vypouští. Bod IX/4. IV/06/2013 Seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním Představenstvo v souladu s ustanovením 28 odst. 6 Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA hlasováním per rollam souhlasí s předloženým seznamem škol s uznaným a příbuzným vzděláním a Usnesením č. 1/PŘ/AR/2013 ze dne vydává aktualizovaný seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním (příloha). Bod IX/5. IV/11/2013 Žádost o snížení členského příspěvku J. Vrbík Žádost o snížení členského příspěvku v příloze. Představenstvo nesouhlasí se změnou pravidel pro snížení členského příspěvku. 31. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z představenstva souhlasí, aby byl J. Vrbíkovi snížen členský příspěvek vzhledem k jeho tíživé ekonomické situaci? Hlasování představenstva (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 3 ) Návrh nebyl přijat (T.Bezpalec nehlasoval). Termín: , bod se vypouští. Bod IX/6. IV/12/2013 Návrh na složení poroty pro XIV. ročník Přehlídky diplomových prací Návrh na složení poroty v příloze. Představenstvo hlasovalo o návrhu en block. 32. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z představenstva souhlasí s navrženou porotou? Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2 ) Návrh nebyl přijat (T.Bezpalec nehlasoval). Představenstvo se dohodlo, že bude hlasovat o jednotlivých členech per rollam. V případě, že některý člen chce ještě rozšířit nominaci, učiní tak do Bod IX/7. 19/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

20 IV/13/2013 V. Milunič ukončení činnosti v představenstvu Rozlučkový dopis v příloze. PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA: OD (Ke kauze Stížnost na autorizovaného architekta Ing. arch. J. Smutný ) OD 10 HODIN TOTO PŘEDSTAVENSTVO BUDE VOLEBNÍ 20/20 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna.

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA Jednací řád valné hromady České komory architektů 2014 JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

krajinářská architektura.

krajinářská architektura. ZÁPIS Z VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 1.7. 2014 ČAS OD 10.00 DO 17,30 HODIN Přítomni:, M. Košař, J. Panna, J. Šafer, M. Volf, I. Plicka, P. Martinek, K. Salzmann, J. Sapák, R. Kolařík, L. Kuba (od

Více

ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN

ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN 1/8 ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, R. Kolařík, K. Salzmann, P. Hnilička, P. Velička, K. Cieślar (od 10:30),

Více

ZÁPIS ZE III. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 3. 3. 2015 ČAS OD 13.00 DO 18.30 HODIN

ZÁPIS ZE III. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 3. 3. 2015 ČAS OD 13.00 DO 18.30 HODIN ZÁPIS ZE III. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 3. 3. 2015 ČAS OD 13.00 DO 18.30 HODIN Přítomni: J. Šafer (do 18:10), I. Plicka, J. Panna, R.Kolařík, K. Salzmann, P. Hnilička, P. Martinek, J. Sapák (do 17.45),

Více

ZÁPIS Z VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 17.6. 2014 ČAS OD 10.00 DO 18,00 HODIN

ZÁPIS Z VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 17.6. 2014 ČAS OD 10.00 DO 18,00 HODIN ZÁPIS Z VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 17.6. 2014 ČAS OD 10.00 DO 18,00 HODIN Přítomni: P. Hnilička, M. Košař, J. Panna, J. Šafer, R. Václavík, M. Volf, I. Plicka, P. Martinek, K. Salzmann, J. Sapák

Více

ZÁPIS ZE IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 31. 3. 2015 ČAS OD 13.00 DO 18.30 HODIN

ZÁPIS ZE IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 31. 3. 2015 ČAS OD 13.00 DO 18.30 HODIN ZÁPIS ZE IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 31. 3. 2015 ČAS OD 13.00 DO 18.30 HODIN Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, J. Panna, R. Kolařík, K. Salzmann (do 17.45), P. Hnilička (do 17.30), P. Martinek, J.

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti

Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti Zkouškou odborné způsobilosti se rozumí ověření odborných znalostí, vědomostí, dovedností a schopností opravňujících k samostatnému výkonu povolání

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 5. 8. 2014 ČAS OD 10.15 DO 16,45 HODIN

ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 5. 8. 2014 ČAS OD 10.15 DO 16,45 HODIN ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 5. 8. 2014 ČAS OD 10.15 DO 16,45 HODIN Přítomni:, M. Košař (do 16,30), J. Panna, J. Šafer, M. Volf, I. Plicka, P. Martinek, K. Salzmann (do 16,30), R. Kolařík,

Více

Pro zadání následné projektové dokumentace

Pro zadání následné projektové dokumentace 2. Stanovisko SIA ČR Rady výstavby zpracované a projednané na základě předchozích materiálů a jednání a na základě podkladů zpracovaných jednotlivými členy SIA k novele Zákona o veřejných zakázkách a ve

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s.

JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s. JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s. ČÁST PRVÁ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek I. ELSA Brno o.s. (dále jen ELSA Brno ) Článek II. Jednací řád ELSA Brno (dále jen Jednací řád ) je vnitřní normou, která doplňuje Stanovy

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2013 č. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení Předmět úpravy 1. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce

Výzva k podání nabídky na stavební práce Výzva k podání nabídky Na základě požadavků stanovených Směrnicí ředitele Lesů hl. m. Prahy pro výběr dodavatelů vyhlašujeme tímto zakázku Zastupování zadavatel při nákupu elektřiny a zemního plynu na

Více

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků)

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) PRAVIDLA A POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA ZAJIŠTĚNÍ OPRAV, REKONSTRUKCÍ A INVESTIC U SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU ÚVOD Směrnice stanoví závazný

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2013 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně schválil podle

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Liga lidských práv, z. s.

Liga lidských práv, z. s. Liga lidských práv, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Liga lidských práv, z. s., zkráceně Liga (dále jen spolek ) má své sídlo v Brně. Anglický ekvivalent jeho jména zní: League of Human Rights.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje účinné od 10.4.2014 ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 1 Volební řád (dále jen řád ) Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje (dále

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva Mír Teplice Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Základní ustanovení... 3 Čl. 2 Působnost orgánů a členství v nich... 3 Čl. 3 Řízení orgánů... 3 Čl. 4 Rozhodování orgánů... 3 Čl.

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU. Článek 1. Úvodní ustanovení

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU. Článek 1. Úvodní ustanovení VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Akademický senát FAMU (dále jen senát nebo AS FAMU) a 5 zástupců FAMU v akademickém senátu

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Český svaz pole & art sports, z.s. Lze používat i zkratku: ČESPAS, z.s. (dále je v textu uváděn

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE 1. ÚVOD Dokument Manuál pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE vypracoval organizačně právní poradní odbor

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více