Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard"

Transkript

1 Vážený pan Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Primátor hlavního města Prahy Mariánské nám Praha 1 V Praze dne 10. června 2011 Věc: Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard Vážený pane primátore, na základě objednávky HMP č. OBJ/66/01/000789/2011 ze dne 20. května 2011 si Vás dovolujeme seznámit se zjištěními provedeného právního auditu, zejména pak s akcentem na nejdůležitější celky daného systému, které jsou rozhodující pro zajištění jeho funkce. 1

2 1. MANAŽERSKÝ SOUHRN KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ K PROJEKTU OPENCARD (A) Doporučujeme uzavřít smluvní dodatek č. 2 ke stávající Licenční smlouvě s následujícími parametry: Změna způsobu úhrady licenčních poplatků a s tím souvisejícího vykazování počtu použitých licencí. Platba za licence bude stanovená v závislosti na počtu aktuálně využívaných aktivních karet a splatná vždy zpětně za rozhodné období; Souhlas společnosti HAGUESS s možností převodu a/nebo postoupení veškerých dosud udělených softwarových licencí a budoucích softwarových licencí na třetí osobu bez jakýchkoliv omezení; Zpřístupnění datového rozhraní Softwaru SKC pro možné zapojení třetích subjektů jako provozovatelů kartových aplikací. (B) Doporučujeme uzavřít smluvní dodatek ke stávající Servisní smlouvě za účelem zajištění nezbytného servisu pro provoz SKC a PCKS s důrazem na zlepšení vymahatelnosti kvality poskytovaných služeb dodavatelem. (C) Doporučujeme uzavření Smlouvy na dodávku karet OpenCard (fyzický nosič) pouze s jedním dodavatelem. (D) Doporučujeme vypracovat návrh na vyčlenění veškerých souvisejících činností projektu OpenCard včetně části, kterou dnes zajišťuje DPP, na účelově založenou akciovou společnost vlastněnou HMP, která bude plně zodpovědná za zajištění stability a dalšího rozvoje projektu. (E) Doporučujeme vytvořit celkovou dlouhodobou koncepci OpenCard s cílem zajištění finanční stability a postupné návratnosti investovaných finančních prostředků. Toho lze dosáhnout zejména vytvořením komerčních aplikací karty a zapojením vhodných strategických partnerů. 2

3 2. ÚČEL STANOVISKA Účelem tohoto právního stanoviska je posouzení současného systému smluvního zajištění systému OpenCard, a to na základě objednávky HMP č. OBJ/66/01/000789/2011 ze dne 20. května POPIS SKUTKOVÉHO A PRÁVNÍHO STAVU 3.1 Provoz PCKS Úvod Na základě Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 38/06 ze dne 25. května 2006 bylo realizováno zadávací řízení podle tehdy platného a účinného zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Předmětem plnění veřejné zakázky bylo vytvoření systému Servisního kartového centra, tj. realizace dodávky systému pro správu a řízení životního cyklu multiplikačních čipových karet v rámci budování Pražského Centra Kartových Služeb (dále jen PCKS ) včetně služeb implementace dle požadavků zadavatele (HMP) a zajištění následného provozu a podpory systému. Úmysl zadavatele je obsažen v čl zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, a je jím realizace záměru PCKS, které bude vytvářet základy otevřeného technologického prostředí pro zpracování transakcí spojených s využíváním univerzální karty Pražany (UKP) občany hlavního města Prahy. V stejném článku zadávací dokumentace je rovněž obecně deklarováno, že Hlavním cílem projektu PCKS je poskytnout občanům hlavního města Prahy univerzální identifikační a platební nástroj. Přílohou č. 2 zadávací dokumentace je Popis záměru realizace PCKS. Z uvedeného dokumentu mimo jiné plyne koncepční požadavek HMP, aby zajišťovalo funkcionalitu karet pro poskytovatele služeb veřejnosti. Z uvedené Přílohy č. 2 rovněž plyne, že Požadovaný software SKC musí umožňovat prostřednictvím otevřeného rozhraní poskytovaných služeb nejenom dopravní aplikaci (MHD), ale i všem dalším subjektům zavádějícím služby na bázi karty; Shora uvedený obsah zadávací dokumentace bude v dalších částech tohoto stanoviska konfrontován se skutečným stavem projektu OpenCard. Jako výsledek realizovaného zadávacího řízení byla uzavřena dne 29. října 2006 mezi HMP jako objednatelem na straně jedné a společností HAGUESS, a.s. IČ: , se sídlem Na Michovkách I., 686, Průhonice (dále jen HAGUESS ) na straně druhé, smlouva o 3

4 dílo č. DIL/40/05/00120/2006, která byla doplněna dodatkem ze dne 15. listopadu 2006 (dále jen společně Smlouva o dílo ). Předmětem Smlouvy o dílo bylo zejména: vytvoření specifikace řešení servisního kartového centra (dále jen SKC ), které bude obsahovat návrh funkčního řešení včetně procesního modelu; vytvoření návrhu řešení vybraných kartových aplikací; implementace systému včetně dodávky technických komponent (hardware a software) pro provoz SKC dle schváleného návrhu řešení; zajištění zkušebního provozu SKC v prostorách určených Magistrátem hl. m Prahy pod dobu šesti měsíců od doby ukončení ověřovacího provozu; zajištění dodávky 50 tisíc hybridních čipových karet včetně produktové personalizace; podpora a údržba implementovaného systému po dobu 4 let od ukončení zkušebního provozu SKC. PCKS lze považovat za systém přístupu prostřednictvím multifunkčních čipových karet ke službám, které mohou být poskytovány HMP nebo třetími osobami. PCKS se pak sestává z SKC a jednotlivých kartových aplikací, přičemž SKP představuje soubor technických, personálních a dalších hmotných nebo nehmotných prostředků, jež slouží k vydávání, správě, provozu a údržbě karet opencard a dále k interakci s jednotlivými kartovými aplikacemi. Kartovou aplikací se pak rozumí soubor softwarových, hardwarových, personálních a dalších hmotných a nehmotných prostředků umožňující prostřednictvím karet OpenCard přístup k příslušným službám. Jednotlivé kartové aplikace pak provozuje HMP nebo třetí subjekty odlišné do HMP. Se Smlouvou o dílo byly nedílně provázány další smlouvy týkající se zejména licenčních práv k vytvořeným částem díla a servisu díla, o kterých bude pojednáno níže. Následně Rada hlavního města Prahy usnesením č. 517 ze dne 17. dubna 2007 uložila učinit potřebné kroky pro zajištění realizace provozu a dalšího rozvoje PCKS. Provozovatel PCKS byl vybrán formou jednacího řízení bez uveřejnění dle ust. 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Související smlouvy Pro provoz PCKS byly ze strany společnosti HAGUESS vytvořeny i další komponenty programového vybavení pro provoz SKC, a to na základě níže uvedených smluv uzavřených mezi HMP a HUGESS: 4

5 Smlouva ze dne 26. února 2007, č. INO/40/05/001270/2007. Předmětem smlouvy je závazek HAGEUSS dodat a instalovat programové vybavení pro realizaci Kartové aplikace parkování ( KAP ); plně integrovat řešení KAP do SKC; implementovat řešení KAP, předat je do zkušebního provozu, včetně příslušných datových nosičů obsahujících toto řešení a zavést do rutinního provozu po úspěšném ukončení zkušebního provozu. Dílem se dle této smlouvy rozumí dodávka licence KAP pro 50 tisíc držitelů karet a 150 parkovacích automatů, včetně dodávky operačního, standardního a aplikačního SW, systémového SW a HW, zajištění úpravy stávajících parkovacích automatů a návrh procesů a vazeb na SKC a Magistrát hl.m. Prahy. Smlouva o dílo ze dne 21.dubna 2008, č. DIL/40/01/001529/2008. Předmětem smlouvy je závazek HAGEUSS poskytnout HMP licenci kartové aplikace parkování (dále jen KAPII ), dodat, inicializovat a implementovat SAM moduly včetně programového vybavení do jednotlivých parkovacích automatů v zónách placeného stání HMP za účelem akceptace úhrad parkování kartou opencard a integrovat Kartovou aplikace parkování pro nové zóny placeného stání do stávajícího řešení KAP. Smlouva o dílo ze dne , č. DIL/40/01/001652/2008. Předmětem smlouvy je závazek HAGEUSS zhotovit dílo sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění potřebných hardwarových prostředků, dodávky, instalace a zprovoznění programového vybavení pro realizaci rozšíření SKC o technologii MIFARE DESFire. Rozsah díla zahrnuje zejména rozšíření backoffice kartové aplikace parkování včetně úpravy stávajících parkovacích automatů v rámci instalovaných parkovacích automatů Praha 1; úprava interní personalizační linky SKC; dodávka Host Security Module ( HSM ) a Security Access Module ( SAM ); úprava kontaktních míst SKC a úprava back-office SKC. Ze shora uvedených smluv je zřejmé, že software potřebný pro vedení PCKS byl průběžně doplňován a rozšiřován o nové aplikace nebo jiné informační systémy. Taková rozšíření (ve smyslu počítačových programů a řešení) jsou dle smluvních podmínek autorským dílem HAGUESS Smluvní zajištění provozu PCKS Dne 12. dubna 2007 byla mezi HMP jako objednatelem na straně jedné a HAGUESS jako poskytovatelem na straně druhé uzavřena Smlouva o zajištění provozu PCKS, č. INO/40/05/001296/

6 Předmětem uvedené smlouvy bylo zajištění provozu PCKS, a to zejména: zajištění provozu centrálního pracoviště SKC (vč. personálního osazení a umístění v prostorách HMP); poskytnutí a provoz kontaktního místa (Palác ADRIA, Škodův palác); zajištění provozu Kontaktního místa SKC; zajištění datového propojení kontaktního místa s centrálním pracovištěm SKC; zajištění provozu webové prezentace opencard vč. redakční obsluhy zajištění svozu hotovosti pro kontaktní místo a přípravy podkladů pro rozúčtování; zajištění provozu kartové služby parkování. Smlouva o zajištění provozu PCKS byla následně opakovaně uzavírána, přičemž poslední smlouva byla uzavřena dne 12. února 2010 pod č. INO/66/01/000597/2010 a byla doplněna třemi dodatky. Dodatkem č. 3 ze dne 14. ledna 2011 bylo sjednáno, že společnost HAGUESS bude zajišťovat provoz PCKS nejdéle do 31. ledna Od tohoto okamžiku začalo HMP zajišťovat provoz PCKS vlastními silami Použití jednacího řízení bez uveřejnění Uzavírání Smluv o zajištění provozu PCKS předcházelo jednací řízení bez uveřejnění dle ust. 21 odst. 1 písm. d) ZVZ a ust. 23 ZVZ. Jednací řízení bez uveřejnění je výjimečným způsobem zadání veřejné zakázky, kdy je veřejná zakázka zadávána sice podle zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení, ale vzhledem k povaze tohoto řízení je omezena hospodářská soutěž o takovou veřejnou zakázku. V takových případech pak bývá veřejná zakázka zadávána přímo jednomu dodavateli z důvodů zvláštních, v zákoně uvedených, okolností. Tyto okolnosti jsou dány buď podmínkami vzniklými v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, anebo jsou takové okolnosti dány přímo předmětem veřejné zakázky. Použití tohoto druhu zadávacího řízení je fakultativní, a zadavatel je tedy oprávněn jej použít, nikoli však povinen. Podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění jsou dány taxativním způsobem a zadavatel nese důkazní břemeno, že některá z těchto podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění byla splněna. Lze shrnout, že jednací řízení bez uveřejnění je určeno jen pro výjimečné případy jako krajní prostředek zadání veřejné zakázky. V jednacím řízení bez uveřejnění vyzývá zadavatel jednoho či více dodavatelů k jednání, případně i k prokázání splnění kvalifikace (pokud je zadavatelem požadována) a k podání nabídek. 6

7 Zákon o veřejných zakázkách stanoví striktně podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění, a to v ust. 23 ZVZ. Z předložených materiálů je zřejmé, že zadavatel (HMP) při výběru zadávacího řízení vycházel z dikce ust. 23 odst. 4 písm. a) ZVZ. Podle zmíněného ustanovení může zadavatel zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění rovněž tehdy, jestliže veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem. Okolnosti pro aplikaci zmíněného ustanovení musí být objektivně seznatelné a ze skutkového stavu zřejmé. Možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění z důvodů technických, uměleckých nebo z důvodu ochrany výhradních práv předpokládá okolnost, že konkrétní (jeden) dodavatel disponuje zvláštní vlastností, kterou nedisponuje jakýkoliv jiný dodavatel. Technické důvody, které zmiňuje předmětné ustanovení, mohou spočívat například v požadavku zadavatele na zajištění kompatibility plánovaného plnění s majetkem, jímž zadavatel již disponuje (který již dříve pořídil), pokud je tento požadavek odůvodněný technickými okolnostmi, pro které by plnění od jiného dodavatele vyvolalo nepochybně vyšší finanční náklady na straně zadavatele nebo značné riziko nefunkčnosti již pořízeného majetku (typické např. pro oblast informačních technologií) 1. Za ochranu výhradních práv lze považovat například situaci, kdy zadavatel získal v minulosti licenční oprávnění, které je nezbytné pro pořízení dalšího plnění, a dodavatel nemá vůli udělit autorskoprávní či jinou licenci i jiné osobě, která by plnění mohla zadavateli poskytnout. Vzhledem k nastavení licenčních podmínek v Licenční smlouvě (viz níže bod 2.2.tohoto stanoviska) do data 12. února nebylo HMP oprávněno umožnit užívání Softwaru SKC třetí osobě a zadání veřejné zakázky osobě odlišné od tvůrce programového vybavení by jistě vedlo ke sporům o ochranu autorského práva, včetně sporů majetkových. Podotýkáme, že i po 12. února 2010 však není HMP oprávněno provádět změny nebo úpravy Softwaru SKC. Dodatek č. 1 Licenční smlouvy (současná smluvní úprava) rovněž neupravuje případ, kdy by se nově vytvořená společnost stala namísto HMP subjektem právních vztahů s HAGUESS. HMP je pouze garantováno oprávnění udělit sublicenci třetí osobě pověřené správou a/nebo provozem PCKS. Předmětem uvedeného stanoviska není ex post zhodnocení oprávněnosti aplikace takového řízení (to je zčásti i věcí technického posouzení dodávaného software). Lze ovšem říci, že jednací řízení bez uveřejnění váže dlouhodobě HMP na jednou vybraného obchodního 1 Viz Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machurek, T. - Komentář k zákonu o veřejných zakázkách, publ. ASPI a.s., 2006; str Došlo k uzavření dodatku č. 1 k Licenční smlouvě, podle něhož mohlo HMP poskytnout sublicenci třetí osobě, kterou pověří správou a/nebo provozem PCKS. HMP však i dle uvedeného dodatku nebylo a není oprávněno činit změny nebo úpravy Softwaru SKC. 7

8 partnera a omezuje volnou hospodářskou soutěž při dodávkách požadovaného plnění. Právě volná a transparentní soutěž má zadavatelům zaručit ekonomicky nejvýhodnější plnění Zajištění provozu PCKS vlastními zdroji HMP Jak bylo uvedeno shora, začalo HMP provozovat PCKS od 31. ledna Vzhledem k rozsahu a specifikům této činnosti byla uzavřena dne 1. února 2011 byla mezi HMP jako objednatelem na straně jedné a HAGUESS jako poskytovatelem na straně druhé smlouva č. INO/66/01/000713/2011 o spolupráci a technické podpoře (dále jen Smlouva o technické podpoře ). Smlouva o spolupráci a technické podpoře byla uzavřena na dobu určitou do 30.dubna 2011 a jejím předmětem bylo zejména: Instalace a implementace informačního systému PCKS (software SKC) do nového produkčního a záložního prostředí včetně migrace dat; Správa technologické infrastruktury současného produkčního a záložního prostředí včetně technologického vybavení jednotlivých pracovišť (centrálního pracoviště BackOffice, zákaznického centra FrontOffice) a související komunikační infrastruktury po dobu implementace informačního systému PCKS (software SKC) a migrace dat; Poskytnutí poradenských školících služeb souvisejících s procesním zajištěním provozu PCKS ze strany Objednatele. Smlouva o technické podpoře nemá vliv na povinnosti HAGUESS dle dříve uzavřené Servisní smlouvy č. INO/40/05/001127/2006 ze dne 6. listopadu 2006 (dále jen Servisní smlouva ) viz níže bod Dílčí závěr HMP provozuje od 1. února 2011 samostatně PCKS, přičemž do 30. dubna 2011 mu byla poskytována součinnost předchozího provozovatele a správce HAGUESS. Za tímto účelem rozšířilo HMP své personální kapacity k zajištění provozu PCKS. Je nezbytné analyzovat současný stav transformace správy PCKS z HAGUESS na HMP, a to zejména průběh převzetí, míru provozování a vyřešení právních, technických a organizačních otázek spojených s převzetím provozu PCKS ze strany HMP. Z toho důvodu je potřeba stanovit, zda HMP v plném rozsahu převzalo kompletní provoz PCKS, zda disponuje v plné míře příslušným hmotným vybavením, zda má v plné míře zajištěna potřebná licenční oprávnění k softwaru potřebnému pro provozování PCKS, zda jsou funkční jednotlivé 8

9 aplikace OpenCard a zda je HMP schopno nadále technicky a personálně zajišťovat správu PCKS. Rovněž je nutné zodpovědět otázku, jakým způsobem je zajišťována správa technologické infrastruktury současného produkčního a záložního prostředí včetně technologického vybavení jednotlivých pracovišť (centrální pracoviště, zákaznické centrum) a související komunikační infrastruktury. Dále je vhodné zpracovat analýzu celkových nákladů HMP na provoz PCKS, potažmo celého projektu OpenCard Problematika licenčních práv Software SKC Úvod Výsledkem Smlouvy o dílo bylo mimo jiné vytvoření aplikačního softwaru SKC (dále jen Software SKC ). Software SKC se skládá ze 4 dílčích softwarových produktů, které tvoří jeden dílčí celek 3, který zajišťuje fungování PCKS a jednotlivých kartových aplikací Smluvní zajištění Dne 6. listopadu 2006 byla mezi HMP jako nabyvatelem a HAGUESS jako poskytovatelem uzavřena Licenční smlouva č. LIC/40/05/001128/2006. Licenční smlouva opravňovala HMP vést informace pro Limit evidovaných karet a právo užít počítačový program vytvořený HAGUESS na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi totožnými stranami dne 27. října 2006 pod č. DIL/40/05/001120/2006. Dne 14. července 2008 byla uzavřena Licenční smlouva č. LIC/40/01/001613/2008, která opravňuje HMP vést informace pro Limit evidovaných karet a která plně nahradila předchozí licenční smlouvu z 6. listopadu Licenční smlouva byla následně doplněna dodatkem č. 1 ze dne 12. února Licenční smlouva ze dne 14. července 2008 ve znění dodatku č. 1 bude dále označována jen jako Licenční smlouva. Licenční poplatky za užití Software SKC jsou závislé na počtu i.) evidovaných karet OpenCard v systému, ii.) nahraných integrovaných kartových aplikací a iii.) konfigurovaných uživatelských stanic s aplikacemi v SKC. Současná licence (licence typu D.III.1) umožňuje HMP vést v rámci Software SKC informace pro LIMIT evidovaných karet OpenCard, pro 45 konfigurovaných uživatelských stanic a 5 integrovaných kartových aplikací. 3 Jedná se o i.) řídící systém KRONUS, ii.) systém pro správu karet QUANTO, iii.) datový zúčtovací systém KWADROM a iv.) zázemí elektronické peněženky E-PurseCHANSON. 9

10 Dominantní a hlavní proměnnou položku pak tvoří poplatky za každou evidovanou kartu OpenCard, přičemž za každou jednu evidovanou kartu OpenCard od počtu činí 50,- Kč. Úhrada licenčních poplatků za počet evidovaných karet v limitu od do kusů již byla uhrazena. Udělená licence se vztahuje v současné době na využití vedení evidence o karet OpenCard a je tak omezená co do rozsahu užití na právě uvedený počet karet. Dle čl Licenční smlouvy je HMP oprávněno požádat o upgrade licence z nižšího typu na vyšší, tj. požádat o rozšíření množstevního rozsahu udělené licence. K tomu však dle dostupných informací nedošlo, přestože byly vydávány další karty opencard nad počet HAGUEES jako poskytovatel není dle obsahu Licenční smlouvy oprávněn vystavit HMP daňový doklad, neboť dle smlouvy je právo fakturovat je vázáno na sepsání protokolu o předání a převzetí licence Překročení udělené licence a jeho důsledky Dle našich informací činí v současné době počet evidovaných karet OpenCard cca kusů. Z údajů uvedených v bodě je zřejmé, že pro počet karet OpenCard nad kusů nebyla udělena HMP řádná licence. HMP tak užívá autorské dílo HAGUESS v rozsahu cca kusů evidovaných karet OpenCard bez řádného zákonného a/nebo smluvního oprávnění. Dopisem ze dne 3.června 2011 vyzvala HAGUEES HMP, aby uhradilo částku ve výši ,- Kč z titulu neuhrazených licenčních poplatků za evidovaných karet OpenCard, o které byl překročen rozsah udělené licence. V případě absence smluvních ujednání upravuje práva HAGUESS jako autora díla (Software SKC) zejména zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Autorský zákon ). Autorský zákon poskytuje zejména v ust. 40 AZ autorovi díla poměrně širokou ochranu jeho majetkových práv v případě, že dojde k neoprávněnému užívání jeho autorského díla. MHP je tak vystaven možným nárokům na úhradu bezdůvodného obohacení, náhrady škody, včetně ušlého zisku nebo nároku na přiměřené zadostiučinění. HMP hrozí, že by při reparaci těchto majetkových nároků (např. na základě rozhodnutí v soudním řízení) muselo uhradit částku násobně vyšší, než činí současný požadavek HAGUESS na zaplacení částky ve výši ,- Kč, který je stanoven dle výpočtu navrženého v Licenční smlouvě, tj. počet evidovaných karet OpenCard x 50,- Kč. Kromě uvedených finančních nároků z porušení autorských práv (náhrada škody, bezdůvodné obohacení, přiměřené zadostiučinění) svědčí dále autorovi nárok zdržovací, který směřuje ke 10

11 zdržení se protiprávního jednání (spočívajícího v porušení práv k duševnímu vlastnictví) a nárok odstraňovací, který směřuje k odstranění závadného právního stavu Dílčí závěr Neřešením vzniklé situace se tak HMP vystavuje zjevným právním rizikům, které mohou citelně zasáhnout do jeho majetkové sféry. HMP se zároveň dopouští i protiprávního jednání. Jako vhodné se jeví uzavření dodatku č. 2 k Licenční smlouvě, který by smluvně vyřešil problematiku překročení licenčních oprávnění a který by zároveň reflektoval další rozvoj OpenCard tak, aby bylo HMP oprávněno vést v rámci Software SKC informace pro libovolný počet evidovaných karet bez množstevního omezení. Řešením vhodným pro HMP by pak byla konečná paušální úhrada za neomezený počet udělených licencí. Částka této úplaty by mohla být např. stanovena jako cena za udělení licenčních poplatků pro limit kusů evidovaných karet OpenCard a více. Tímto postupem by do budoucna HMP vyřešilo opakovaně vznášené nároky HAGUESS z titulu licenčních práv. jako vhodné považujeme V případě neprůchodnosti shora popsaného konečného vyrovnání licenčních poplatků by bylo alespoň vhodné změnit nastavený fakturační systém tak, aby HMP hradilo licenční poplatky až po poskytnutí plnění v předem stanoveném časovém intervalu (např. s měsíční nebo čtvrtletní periodicitou). Jednou z možností HMP může být i odkoupení Softwaru SKC a případně dalších souvisejících počítačových programů, se kterými by pak mohlo HMP volně nakládat. Problematika licencí je úzce spojena i s budoucími zásahy do Software SKC, které se jeví jako nezbytné při dalším provozu PCKS (k tomu blíže dále v bodě ). Pří jednání o Dodatku č. 2 k Licenční smlouvě by mělo HMP vyjednat zejména i.) oprávnění HMP postoupit licence na třetí osobu, která by tak byla napříště účastníkem smluvních vztahů s HAGUESS namísto HMP (potřebné při převedení projektu OpenCard na nově založenou právnickou osobu), ii.) zpřístupnění rozhraní Softwaru SKC (potřebné pro zapojení třetích subjektů jako provozovatelů kartových aplikací) a iii.) umožnění zásahů a změn do Softwaru SKC ze strany HMP nebo třetí soby (důležité pro další rozvíjení a správu softwarového vybavení bez závislosti na HAGUESS). 11

12 3.3. Související licenční oprávnění Úvod HMP je účastníkem i některých dalších smluvních vztahů, které upravují práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona. Za užívání těchto děl počítačových programů, je HMP povinno platit sjednané licenční poplatky. Cílem této subkapitoly je jasně identifikovat další smluvní autorskoprávní závazky HMP související s projektem OpenCard Smluvní zajištění Závazky HMP obsahují níže uvedené smluvní dokumenty: Licenční smlouva uzavřená dne 31. Července 2008 mezi HMP a HAGUESS, č. LIC/40/01/001650/2008. Předmětem smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít počítačový program Software SAM. Licence je udělena jako časově neomezená a umožňuje instalaci 156 modulů SAM. Dle smlouvy je HMP oprávněno licenci poskytnout třetí osobě jen s předchozím souhlasem HAGUESS, který nesmí být bezdůvodně odmítnut bez závažných důvodů. HMP není dle přílohy č. 2 licenční smlouvy oprávněno provádět jakékoli změny v Softwaru SAM ani do doprovodných souborů. Licenční smlouva uzavřená dne 31. Července 2008 mezi HMP a HAGUESS, č. LIC/40/01/001651/2008. Předmětem smlouvy je poskytnutí časově neomezené licencí k počítačovému programu ASW HSM-SKC, a to v rozsahu pro instalaci na 1 server a 1000 inicializovaných SAM modulů. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Dle smlouvy je HMP oprávněno licenci poskytnout třetí osobě jen s předchozím souhlasem HAGUESS, který nesmí být bezdůvodně odmítnut bez závažných důvodů. HMP není dle přílohy č. 2 licenční smlouvy oprávněno provádět jakékoli změny v programu ASW HSM-SKC ani do doprovodných souborů. Smlouva uzavřená dne 26. Února 2007 mezi HMP a HAGUESS, č. INO/40/05/001270/2007. Předmětem smlouvy je závazek HAGEUSS dodat a instalovat programového vybavení pro realizaci Kartové aplikace parkování (KAP). Dílem se dle této smlouvy rozumí dodávka licence KAP pro 50 tisíc držitelů karet a 150 parkovacích automatů, včetně dodávky operačního, standardního a aplikačního SW, systémového SW a HW, zajištění úpravy stávajících parkovacích automatů a návrh procesů a vazeb na SKC a Magistrát hl.m. Prahy. Přílohou Smlouvy o dílo je i vzor licenční smlouvy, která však již nebyla následně uzavřena. Z přílohy č. 1 12

13 Smlouvy o dílo plyne, že udělená licence je neomezená, nepřenositelná a nevýhradní d tím, že součástí licence nejsou zdrojové kódy. Smlouva o dílo uzavřená dne 21.dubna 2008 mezi HMP a HAGUESS č. DIL/40/01/001529/2008. Předmětem smlouvy je závazek HAGEUSS poskytnout HMP licenci kartové aplikace parkování (KAPII), dodat, inicializovat a implementovat SAM moduly včetně programového vybavení do jednotlivých parkovacích automatů v zónách placeného stání HMP za účelem akceptace úhrad parkování kartou opencard a integrovat Kartovou aplikace parkování pro nové zóny placeného stání do stávajícího řešení KAP. Licence je pak dle smlouvy udělena pro držitelů karet a 300 parkovacích automatů. Přílohou Smlouvy o dílo je i vzor licenční smlouvy, která však již nebyla následně uzavřena. Z přílohy č. 1 Smlouvy o dílo plyne, že udělená licence je neomezená, nepřenositelná a nevýhradní d tím, že součástí licence nejsou zdrojové kódy. Shora uvedené smlouvy byly uzavírány na základě jednacího řízení bez uveřejnění a nebylo tak umožněno s odkazem na ochranu autorských práv HAGUESS realizovat předmětné zakázky v jiném zadávacím řízení, které by zajistilo hospodářskou soutěž více uchazečů. K jednacímu řízení bez uveřejnění viz bod Vztah k Licenční smlouvě Podstatný vliv na závazky HMP ze smluv uvedených v bodu má Dodatek č. 1 ze dne 12. února 2010 k Licenční smlouvě (viz bod 2.2.2). Zmíněný dodatek č. 1 sjednává oprávnění HMP poskytnout zcela nebo zčásti osobě, kterou samo pověří správou a/nebo provozem PCKS, oprávnění tvořící součást licence k softwaru SKC, tj. udělit ji sublicenci. V čl Dodatku č. 1 je uvedeno, že ustanovení o oprávnění HMP udělit sublicenci třetí osobě pověřené správou a/nebo provozováním PCKS se vztahuje i na veškeré smlouvy uzavřené mezi HMP a HAGUESS v rámci projektu OpenCard, v jejichž rámci byla udělena práva k užívání určitého počítačového programu, popř. databáze. Veškerá ujednání takových smluv, která jsou s tímto v rozporu, zejména ujednání o nepřenositelnosti licencí, jsou zrušena bez náhrady a pozbývají platnosti. Lze tedy shrnout, že Dodatkem č. 1 došlo k uvolnění HMP při nakládání s licencovanými počítačovými programy a databázemi, které vytvořil HAGUESS v rámci projektu OpenCard. Toto uvolnění se však smluvně vztahuje jen na ty osoby, které HMP pověří správou a/nebo 13

14 provozem PCKS, přičemž takové osoby nenabývají širších oprávnění, než kterými disponuje HMP Dílčí závěr Ze shora uvedeného je zřejmé, že HMP užívá i další licencované počítačové programy vytvořené HAGUESS a že licenční poplatky se samostatně vztahují k systémům SKC a KAP. Samostatně jsou pak hrazeny licenční poplatky k systému DOS, které však hradí samostatně DPP. Lze říci, že s rozšiřováním shora uvedených systémů se zvyšuje výše licenčních poplatků hrazených jejich dodavateli (tj. HAGUESS). HMP má v současné době oprávnění udělit sublicenci třetí osobě, kterou pověří správou a/nebo provozem PCKS. Udělené oprávnění se však nevztahuje na rozšiřování a rozvíjení těchto systémů, které není možné realizovat bez souhlasu HAGUESS, resp. lze předpokládat, že pokud by k těmto zásahům došlo, hájil by HAGUESS dostupnými právními prostředky svá autorská práva. Udělená licenční oprávnění se rovněž nevztahují na případ, kdy by se nově vytvořená společnost stala namísto HMP subjektem právních vztahů s HAGUESS. HMP je pouze garantováno oprávnění udělit sublicenci třetí osobě pověřené správou a/nebo provozem PCKS, nikoli oprávnění převést na třetí osobu svá práva a povinnosti z licenčních smluv tak, aby taková třetí osoba nadále vystupovala vůči HAGUESS svým jménem samostatně namísto HMP. Při dalším jednání se společností HAGUESS bude nutné se zaměřit na získání oprávnění provádět zásahy do počítačových programů vyvinutých v rámci projektu OpenCard tak, aby mohl být tento projekt samostatně rozvíjen HMP nebo jakoukoli třetí osobou, která by uspěla s nejlepší (nejvýhodnější) nabídkou v řádném výběrovém řízení Servisní služby poskytované HAGUESS Úvod V tomto článku bude posouzen vliv Servisní smlouvy na správu a další provoz PCKS, a to zejména s ohledem na obsah závazkových vztahů založených Servisní smlouvou a blížící se dobu ukončení její účinnosti. 14

15 3.4.2 Závazky plynoucí ze Servisní smlouvy V Servisní smlouvě se HAGUESS zavázala poskytovat HMP servisní služby v následujícím rozsahu: zajištění legislativní podpory v oblasti vydávání a správy čipových karet, zajištění služby podpory formou internetového help-desku, zajištění služby vzdálené konzultace, podpory a rozvoje dodaného informačního systému, inspekci implementovaného informačního systému, oprava nebo výměna hardware v záruční době (záruční doba byla poskytnuta na dobu 24 měsíců od předání díla, v současné době již dílo není v záruční době). Servisní smlouva byla sjednána na dobu určitou do Do budoucna se jeví jako potřebné zajistit další servisní provoz, a to zejména v oblastech: a) legislativní podpory b) úpravy SW dle požadavků objednatele c) centrální helpdesk d) poskytování přímé podpory koncových uživatelů e) pravidelná profylaxe systému a kontrola HW komponent Ze shora uvedených základních činností poskytovaných dle Servisní smlouvy se jeví jako nadále aktuální služby podpory a rozvoje dodaného informačního systému. Podle přílohy č. 2 Servisní smlouvy platí, že jakékoli aktualizace a úpravy řešení informačního systému SKC se považují za autorské dílo ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona a řídí se příslušnou licenční smlouvou Zásahy a rozvíjení Softwaru SKC Z bodu č. 6. přílohy č. 2 Licenční smlouvy vyplývá povinnost HMP zdržet se provádění změn do Softwaru SKC nebo do jeho doprovodných souborů. Je technickou otázkou, zda a do jaké míry bude po ukončení Servisní smlouvy nutné činit zásahy do informačního systému SKC. Lze ovšem předpokládat, že projekt OpenCard se bude i nadále vyvíjet a rozrůstat co do počtu uživatelů tak co do počtu kartových aplikací. Zajištění oprávnění k zásahům a změnám Softwaru SKC je klíčové pro další fungování projektu OpenCard, přičemž by HMP nemělo být výhradně závislé na stanovisku a 4 Servisní smlouva byla sjednána na dobu 4 let ode dne ukončení zkušebního provozu SKC, k němuž došlo dle akceptačního protokolu dne

16 požadavcích jediného subjektu. Zde znovu připomínáme původní koncepci PCKS jako otevřeného technického prostředí. Právě technická otevřenost třetím stranám (uvolnění technického rozhraní systému) může umožnit zapojení dalších subjektů, jako provozovatelů nových kartových aplikací do projektu OpenCard, což považujeme za nezbytné pro další rozvíjení projektu OpenCard a jeho ziskovost. Přestože Licenční i Servisní smlouva stanoví zákaz zásahů do Softwaru SKC je nutné poměřit tato smluvní ustanovení s obsahem relevantní právní normy. Autorský zákon v ust. 66 odst. 1 písm. a) stanoví, že do práva autorského nezasahuje oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového programu, jestliže rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program, je-li to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu, činí-li tak při zavedení a provozu počítačového programu nebo opravuje-li chyby počítačového programu. Aplikaci tohoto ustanovení nelze dohodou smluvních stran vyloučit. Zákon tedy stanoví jasné podmínky, kde lze upravovat či jinak měnit počítačový program. Těmito podmínkami, které musí být kumulativně splněny jsou i.) nezbytnost změny či úpravy počítačového programu k využití jeho oprávněně nabyté rozmnoženiny a ii.) změna či úprava jsou prováděny při zavedení a provozu počítačového programu nebo při jeho opravách. Klíčovým pojmem pro výklad předmětného zákonného ustanovení bude termín nezbytné k využití. Změny a úpravy počítačového programu musejí být odůvodněny výhradně nezbytností pro řádné využití jeho oprávněně získané rozmnoženiny při provozu počítačového programu nebo při opravě jeho chyb. Pokud tedy počítačový program funguje řádně v rozsahu jaký byl smluvně sjednán, nelze jej ze strany oprávněného uživatele měnit nebo do něj jinak zasahovat Zpřístupnění rozhraní Softwaru SKC třetím osobám Jedním z klíčových aspektů pro rozvíjení systém SKC je zpřístupnění dokumentace k rozhraní stávajícího systému (programového vybavení PCKS) tak, aby třetí osoby mohl vyvíjet a/nebo nahrávat na OpenCard kompatibilní karetní aplikace, čímž by došlo k rozšíření spektra služeb, které by OpenCard nabízela. Jak již bylo uvedeno v bodu bylo původním záměrem projektu OpenCard vytvoření otevřeného technologického prostředí pro zpracování transakcí spojených s využíváním univerzální karty Pražany. Tento krok však není možný bez souhlasu HAGUESS na základě současných smluvních vztahů mezi HAGUESS a HMP. Společnost HAGUESS je tak jediným subjektem, který může do programového vybavení PCKS inovativně zasahovat a rozvíjet jej. 16

17 3.4.5 Dílčí závěr Jedním ze základních zájmů HMP by mělo být zajištění odborné pomoci při údržbě a rozvíjení systémů PCKS. Vzhledem k nevhodnému nastavení smluvních podmínek je zřejmá závislost HMP na HAGUESS. Rovněž bez výslovného souhlasu HAGUESS a bez dalších kroků ze strany této společnosti není možné zpřístupnit prostor pro vytváření a provoz nových kartových aplikací vyvinutých třetími osobami. Předpokladem rozvoje projektu OpenCard je otevřený systém pro kartové aplikace třetích osob, zejména tím, že bude zveřejněná ze strany HAGUESS technická dokumentace k rozhraním Softwaru SKC. Pokud jde o zásahy do stávajícího programového vybavení týkající se rozvoje systému OpenCard, ty bude možné realizovat výhradně buď skrze jejich autora, tj. HAGUESS nebo bude na základě jednání udělí HAGUESS toto oprávnění HMP nebo třetí osobě. Po skutkové stránce je nutné zabezpečit kontinuální správu systémů PCKS a za současného právního stavu lze doporučit uzavření dodatku s HAGUESS, přičemž by byla reflektována lepší vymahatelnost kvality poskytovaných služeb Výroba karet OpenCard Úvod Karta OpenCard funguje na hmotném nosiči čipové kartě. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu držitelů karet a době jejich životnosti je nezbytné zajistit jejich dodávky tak, aby mohla být uspokojena okamžitá poptávka Smluvní zajištění Dne 16. února 2011 byla mezi HMP jako objednatelem a společností MONET+, a.s. jako dodavatelem uzavřena smlouva o dílo č. DIL/66/01/000724/2011 (dále jen Smlouva o dílo MONET ). Předmětem smlouvy je dodávka oboustranně potištěných čipových karet s tím, že se objednatel zavazuje do 31. srpna 2011 odebrat určitý počet čipových karet ( kusů), jejichž vlastnosti jsou ve smlouvě blíže specifikovány. Dne byl uvařen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo MONET, který zejména mění složení různých typů karet, které se zavazuje zhotovitel dodat a které je oprávněn po něm objednatel požadovat. Smlouvě o dílo MONET dle poskytnutých informací, neposkytuje 17

18 vzhledem k zapojení dětí a seniorů do projektu OpenCard dostatečné množství čipových karet a jejich množství bude nutné navýšit. V současné době dle dostupných informací připravuje HMP smyslu příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách otevřené zadávací řízení na dodávky neomezeného počtu čipových karet dle objednávek HMP Dílčí závěr Stávající návrh postupu spočívající v zahájení otevřeného zadávacího řízení na dodávky čipových karet, v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, se jeví jako vhodný a transparentní. Jeho smyslem by mělo být zajištění vhodného dodavatele, který bude po dobu účinnost smlouvy vyrábět a dodávat čipové karty Opencard. Jako vhodné hodnotící kritérium lze doporučit nejnižší nabídkovou cenu, což by mělo garantovat HMP co nejnižší výdaje při nákupu plnění. Zároveň by takovou smlouvou byla garantována dostupnost čipových karet Opencard po dobu trvání smlouvy (lze uvažovat o rámcové smlouvě s jedním uchazečem, který poskytuje plnění za předem vysoutěžených podmínek dle průběžných potřeb zadavatele).. Lze tak přímo dosáhnout podmínek výhodných pro zadavatele při následujících dodávkách, aniž by musel zadavatel v budoucnu realizovat administrativně náročné minitendry jako v případě uzavření rámcové smlouvy s více uchazeči. Rovněž podotýkáme, že institut rámcové smlouvy nestanoví povinnost plnění odebírat, ale pouze zadavatele opravňuje za předem stanovených podmínek vyžadovat (opakovaně) dodávky konkrétního zboží. Lze tedy shrnout, že v případě uzavření nové smlouvy na dodávky karet Opencard nebude HMP omezeno v počtu odebraných čipových karet Opencard na straně jedné a nebude zavázáno k předem stanovenému nákupu kusů čipových karet Opencard na straně druhé Spolupráce HMP s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost Úvod Dopravní podnik hl. m. Prahy (dále jen DPP ) je klíčovým partnerem projektu OpenCard. Toto postavení DPP je spojeno s karetní aplikací nazvanou Dopravně odbavovací systém ( DOS ), která umožňuje ukládání elektronických kuponů městské hromadné dopravy v Praze na kartu OpenCard. Aplikaci DOS využívá naprostá většina držitelů OpenCard. Předpokládá se, že do konce roku 2011 dosáhne počet uživatelů karty OpenCard s aplikací DOS počtu téměř

19 Realizaci společného postupu HMP a DPP na projektu OpenCard lze časově navázat na usnesení RHMP ze dne 17. dubna 2007, č. 0517, kterým RHMP vyslovila souhlas s dalším pokračováním rozvoje projektu PCKS s cílem realizovat velkou emisi opencard včetně kartové aplikace "Předplatné" v Pražské integrované dopravě v období v souladu s usnesením ZHMP č. 38/06 ze dne Zároveň ve zmíněném usnesení RHMP požádala představenstvo DPP o součinnost s MHMP při zajištění technických a organizačních podmínek pro rozvoj PCKS. Následně byla v srpnu roku 2008 na základě níže popsaných právních vztahů zprovozněna nově připravovaná karetní aplikace DOS Smluvní zajištění V tomto bodě stanoviska je nutné zmínit jádro smluvních závazků mezi HMP a DPP a rovněž i smluvní vztahy mezi DPP a HAGUESS. Smlouva o dílo uzavřená mezi DPP a HAGUESS dne 15. října Předmětem této smlouvy byl nákup a dodávka software DOS pro 50tis. licencí. Software měl umožňovat zajištění funkcionality dopravně-odbavovacího systému ve vazbě na čipové karty standartu MIFARE Standard a MIFARE DESFire. Smlouva o dílo uzavřená mezi DPP a HAGUESS dne 15. července Předmětem této smlouvy je dodávka systému DOS pro dalších licencí a dodávku subsystémů SAM a ASW-HSM-DOS. Smlouva o umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty opencard uzavřena dne 31. července 2008 mezi HMP a DPP, č. DIL/40/01/001684/2008. Předmětem smlouvy je zejména úprava vzájemných vztahů HMP jako provozovatele PCKS (osoby garantující její provoz) a DPP jako provozovatele aplikace DOS. Smlouva sjednává osobu správce, kterou je subjekt odlišný od garanta (HMP) a který je garantem pověřen správou a provozem SKC a PCKS jako celkového systému, nikoli však jednotlivých kartových aplikací. Dle zvláštních podmínek smlouvy je osobou správce společnost HAGUESS. Podotýkáme, že od 31. ledna 2011 již společnost HAGUESS funkci správce a provozovatele PCKS nezajišťuje a že tuto funkci plní HMP. Ze shora uvedeného plyne, že provozování DOS je rovněž úzce spojeno se společností HAGUESS. Obě výše uvedené smlouvy o dílo byly rovněž uzavřeny na základě jednacího řízení bez uveřejnění. 19

20 Ze smluvních vztahů mezi HAGUESS na straně jedné a HPP a DPP na straně druhé rovněž vyplývá, že každá karta evidovaná v systému DOS musí být také evidovaná v systému SKC, což znamená, že pro každého uživatele aplikace DOS je tedy nutné mít udělenou 1x licenci DOS a 1x licenci SKC Dílčí závěr Licence na poskytovaný software jsou nastaveny shodně jak u HMP tak u DPP a neumožňují žádné změny ve funkcionalitě aplikace prováděné vlastní silou či třetí stranou bez souhlasu HAGUESS. To se týká zejména dalšího rozvoje projektu Opencard spočívajícího např. v rozšíření systému, implementace nové karetní aplikace, atd. Tento problém by měl být řešen oběma subjekty společně a v součinnosti tak, aby se systém otevřel třetím osobám a snížila se závislost HMP a DPP na společnosti HAGUESS. 4. DOPORUČENÍ 4.1. Nejzávažnější rizika plynoucí ze stávajícího skutkového a právního stavu a doporučení jejich řešení HMP je při provozu PCKS do značné míry závislé na společnosti HAGUESS. To se týká zejména programového vybavení a jeho dalšího rozvíjení. Společnost HAGUESS si nárokuje i některé další komponenty SKC, které vyvinula v průběhu provozování PCKS a o kterých tvrdí, že k nim neudělila HMP licence /viz Příloha č. 1 seznam systémů v rámci PCKS a na něž se nevztahují udělená licenční oprávnění vytvořeno HAGUESS/. Závažné koncepční nedostatky licencovaného softwaru nelze odstranit bez spolupráce s autorem díla HAGUESS, resp. bez jeho souhlasu. Lze říci, že problematika licenčních práv je nejdůležitějším mezníkem pro další směřování projektu OpenCard. Vzhledem k ukončení smluvních vztahů z titulů i.) Smlouvy o zajištění provozu PCKS a ii.) Servisní smlouvy je nutné vyřešit otázku, kdo bude nadále provádět údržbu stávajícího softwarového vybavení, které má HMP licencováno. Z příslušných ustanovení autorského zákona plyne, že HMP je oprávněno činit ve vztahu k softwaru úpravy a změny, je-li to nezbytné k řádnému využití rozmnoženiny počítačového programu a opravuje-li chyby počítačového programu. Toto právo však není garantováno třetí osobě, odlišné do HMP s výjimkou osoby, kterou HMP pověří správou a/nebo provozem PCKS 5. HMP tedy nemá bez dalšího oprávnění činit změny a/nebo úpravy licencovaného softwaru a zásahy směřující k rozšíření funkcí licencovaného softwaru by mohly být oprávněně 5 Viz odst Dodatku č. 1 k Licenční smlouvě 20

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ Kartu opencard lze vydat pouze po předchozím udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů žadatelem o vydání karty opencard. Souhlas

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

LICENČNÍ SMLOUVU (dále také smlouva ).

LICENČNÍ SMLOUVU (dále také smlouva ). Licenční smlouva Č. LIC/40/01/001650/2008 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Smluvní strany: Hlavní město Praha IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581 Sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 Bankovní spojení:

Více

Servisní služby a maintenance díla Informační systém PGRLF

Servisní služby a maintenance díla Informační systém PGRLF P Í S E M N Á Z P R Á V A Z A D A V A T E L E NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Servisní služby a maintenance díla Informační systém PGRLF Veřejná zakázka na služby zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle 23

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami Název/Obchodní firma:..

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje Čl. 1 Obecná ustanovení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

odůvodnění veřejné zakázky (dále vyhláška ) Plzeňský kraj Centrální nákup, příspěvková organizace NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

odůvodnění veřejné zakázky (dále vyhláška ) Plzeňský kraj Centrální nákup, příspěvková organizace NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále ZVZ ) v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje.

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje. PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/1127/13 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz DATUM:

Více

Hodnoty jsou vyjádření v pracovních dnech.

Hodnoty jsou vyjádření v pracovních dnech. Licenční smlouva o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít počítačový program Evidenční číslo LIC/40/08/000876/2005 Datum uzavření 10.5.2005 Smluvní strany (název, postavení dle sml. - např. zhotovitel/objednatel)

Více

INO/40/01/001831/2009

INO/40/01/001831/2009 INO/40/01/001831/2009 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PRAŽSKÉHO CENTRA KARTOVÝCH SLUŽEB uzavřená mezi následujícími stranami Hlavní město Praha jako Garant a HAGUESS, a.s. jako Správce i OBSAH 1 OBECNÁ USTANOVENÍ...6

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. smlouvy: INO/40/02/002753/2012. uzavřená mezi následujícími. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. smlouvy: INO/40/02/002753/2012. uzavřená mezi následujícími. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Stejnopis č.: 1 SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. smlouvy: INO/40/02/002753/2012 uzavřená mezi následujícími stranami Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost jako Správce a Hlavní město Praha

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1. Ing. David Vorlíček, ředitel odboru informatiky

Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1. Ing. David Vorlíček, ředitel odboru informatiky Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Ing. David Vorlíček, ředitel odboru informatiky Na vědomí: primátor hlavního města Praha, Rada hlavního města Praha OSOBNĚ

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami Název/Obchodní firma:.

Více

Právní stanovisko Zadání veřejné zakázky na provoz systému elektronického mýtného v jednacím řízení bez uveřejnění

Právní stanovisko Zadání veřejné zakázky na provoz systému elektronického mýtného v jednacím řízení bez uveřejnění Právní stanovisko Zadání veřejné zakázky na provoz systému elektronického mýtného v jednacím řízení bez uveřejnění Česká republika Ministerstvo dopravy se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00

Více

Návrh smlouvy o dodávce software

Návrh smlouvy o dodávce software Návrh smlouvy o dodávce software Smluvní strany: Sídlo: Právní forma: Zastoupená: Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: (dále jen dodavatel ) a Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv uzavřená podle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

CZ.1.07/2.3.00/

CZ.1.07/2.3.00/ VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Výzkum

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky. Centrální logování

Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky. Centrální logování Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Centrální logování podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 232/2012 Sb. Odůvodnění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Pořízení softwaru pro podporu řízení lidských zdrojů a technická podpora po dobu realizace projektu Dodávka

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předkládající: Radek Úbl, DiS. Identifikace zadavatele: Západočeská univerzita v Plzni, IČ: 497 77 513 se sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Název veřejné zakázky: Svoz a likvidace

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Plánovaný cíl veřejné zakázky.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Plánovaný cíl veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem. Vytvoření podmínek pro efektivní stěhování dat v souvislosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na Vybudování Dohledového centra egovernmentu

RÁMCOVÁ SMLOUVA na Vybudování Dohledového centra egovernmentu MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY RÁMCOVÁ SMLOUVA na Vybudování Dohledového centra egovernmentu uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský

Více

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Administrace projektů ve fázi realizace Zadávání a kontrola veřejných zakázek V Karlových Varech dne 14.6.2017 Zadávání veřejných zakázek 2 Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 07. 11. 2016 2 Zadávání veřejných

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

LICENČNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli. trvale bytem datum narození: (dále jen Autor, na straně jedné)

LICENČNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli. trvale bytem datum narození: (dále jen Autor, na straně jedné) LICENČNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli trvale bytem datum narození: (dále jen Autor, na straně jedné) a Kentico software s.r.o. se sídlem Brno, Úzká 488/8, PSČ 602 00, Česká republika

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Barbora Dedková 5. 4. 2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zpracoval Vydal Schválil Originál uložen Ing. Jiří Vávra, tajemník MÚ Loket, upravila RM Rada města Loket Rada města Loket dne 11. 03. 2015 usnesením

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

SMĚRNICE. Část I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice )

SMĚRNICE. Část I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice ) Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-130-022-17 SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice ) Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Městská část Praha 12 (dále

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na poskytování mobilních datových přenosů pro notebooky Identifikační

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno : Město Semily Sídlo : Husova 82, 513 13 Semily Zastoupený

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/30 ze dne 29.5.2014 k záměru vybudovat subjekt zajišťující svoz komunálního odpadu a další související

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva )

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) mezi: Kupujícím: ČR Státní úřad inspekce práce Se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava IČ:

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Naše značka: V Hradci Králové dne

Naše značka: V Hradci Králové dne T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Schejbalová Tel.: 495 402 648 Fax: 495 402 655 e-mail: schejbalova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 115076 V Hradci Králové

Více

Výměna a oprava výplní otvorů v objektu MPSV

Výměna a oprava výplní otvorů v objektu MPSV Výměna a oprava výplní otvorů v objektu MPSV Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu

Více

DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ

DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující účastníci: Česká republika Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad štolou 936/3, IČ: 00007064, zastoupená

Více

II. Právní formy možné spolupráce. Obchodní společnost

II. Právní formy možné spolupráce. Obchodní společnost Účelem projednání je též vzájemné poskytnutí zkušeností a vědomostí, zejména provozní a ekonomické povahy, nabytých při provozu vodovodu a kanalizace v Řevnicích, dalším obcím a pomocí společného postupu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ Zastupitelstvo města Zábřeh v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/ PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/ PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

DODATEK K LICENČNÍM UJEDNÁNÍM K SOFTWARE SKC (DODATEK Č. 1 K LICENČNÍ SMLOUVĚ Č. LIC/40/01/001613/2008)

DODATEK K LICENČNÍM UJEDNÁNÍM K SOFTWARE SKC (DODATEK Č. 1 K LICENČNÍ SMLOUVĚ Č. LIC/40/01/001613/2008) DODATEK K LICENČNÍM UJEDNÁNÍM K SOFTWARE SKC (DODATEK Č. 1 K LICENČNÍ SMLOUVĚ Č. LIC/40/01/001613/008) SMLUVNÍ STRANY: Hlavní město Praha IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581 sídlem: Mariánské nám. /, 110 01 Praha

Více

DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění a v souladu s 31h zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY A. Obecné požadavky k návrhu smlouvy Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy (dále jen smlouva ) v listinné podobě, který přiloží k originálu

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika-český statistický úřad se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha, IČO: 00025592 Veřejná zakázka nadlimitní: Zajištění podpory HW a SW informačního systému Základního registru

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obec Dobšín je veřejným zadavatelem (dále jen zadavatel ) ve smyslu 4

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Základní kapitál - východiska

Základní kapitál - východiska Základní kapitál - východiska základní kapitál: tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků a je peněžním vyjádřením těchto vkladů. Povinně se tvoří u kapitálových společností a u komanditní společnosti

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Licenční podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se týkají uzavření dohody o užívání softwarového produktu Robeeto (dále jako Program ) mezi Podnikatelem a společností JobAs s.r.o.,

Více

R C. SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

R C. SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, dle Pravidel pro žadatele OPR, část C - Závazné postupy pro zadávání zakázek nespadajících

Více

Vnitřní předpis č. 18/07 VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 18/07. vydaný Radou města Přerova

Vnitřní předpis č. 18/07 VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 18/07. vydaný Radou města Přerova VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 18/07 vydaný Radou města Přerova ZÁSADY POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A TVORBY REGISTRU AKCÍ Rada města Přerova po projednání vydává tento vnitřní předpis ČLÁNEK

Více

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Jan Kostovič (kostovic@crr.cz) 10.03.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami Název/Obchodní firma:..

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Usnesení číslo: 724/44/RM/2016 Datum schválení: 11.10.2016 Účinnost od-do: 12.10.2016 - Neomezená Typ předpisu: Pravidla rady města Rada města Uherské Hradiště stanoví

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení..2 Článek 2 Obecná ustanovení...3 Článek 3 Způsoby zadávání veřejných zakázek malého rozsahu..4 Článek 4

Více

neoprávněných zásahů do práv třetích osob, a to zejména do práv autorských, průmyslových a jiných práv duševního vlastnictví Dodavatel se zavazu

neoprávněných zásahů do práv třetích osob, a to zejména do práv autorských, průmyslových a jiných práv duševního vlastnictví Dodavatel se zavazu Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s 536-565 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění platném ke dni podpisu smlouvy 1. Objednatel Obchodní firma: Počítačová služba s.r.o. se sídlem: Stupkova 413/1a,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW Příloha č. 5 vzor smlouvy o dodávce HW, SW a poskytnutí licencí k SW SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními 409 a násl.,

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

Příloha vyhlášky 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky

Příloha vyhlášky 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Příloha vyhlášky 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

e-sbírka a e-legislativa Obchodní podmínky Ministerstvo vnitra odbor koncepce, architektury a projektů IKT

e-sbírka a e-legislativa Obchodní podmínky Ministerstvo vnitra odbor koncepce, architektury a projektů IKT e-sbírka a e-legislativa Obchodní podmínky Ministerstvo vnitra odbor koncepce, architektury a projektů IKT e-sbírka a e-legislativa veřejné zakázky I. Vybudování systému e-sbírka a e-legislativa II. Verifikace

Více

Dodatečné dotazy. V souladu s 49 zákona 137/2006 Sb., zveřejňujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné dotazy. V souladu s 49 zákona 137/2006 Sb., zveřejňujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné dotazy Veřejná zakázka Processing datových zpráv Portálu ZP a důvěryhodné úložiště datových zpráv Portálu ZP pro VoZP ČR (VZ 60064418) dodatečné dotazy V souladu s 49 zákona 137/2006 Sb., zveřejňujeme

Více