Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard"

Transkript

1 Vážený pan Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Primátor hlavního města Prahy Mariánské nám Praha 1 V Praze dne 10. června 2011 Věc: Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard Vážený pane primátore, na základě objednávky HMP č. OBJ/66/01/000789/2011 ze dne 20. května 2011 si Vás dovolujeme seznámit se zjištěními provedeného právního auditu, zejména pak s akcentem na nejdůležitější celky daného systému, které jsou rozhodující pro zajištění jeho funkce. 1

2 1. MANAŽERSKÝ SOUHRN KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ K PROJEKTU OPENCARD (A) Doporučujeme uzavřít smluvní dodatek č. 2 ke stávající Licenční smlouvě s následujícími parametry: Změna způsobu úhrady licenčních poplatků a s tím souvisejícího vykazování počtu použitých licencí. Platba za licence bude stanovená v závislosti na počtu aktuálně využívaných aktivních karet a splatná vždy zpětně za rozhodné období; Souhlas společnosti HAGUESS s možností převodu a/nebo postoupení veškerých dosud udělených softwarových licencí a budoucích softwarových licencí na třetí osobu bez jakýchkoliv omezení; Zpřístupnění datového rozhraní Softwaru SKC pro možné zapojení třetích subjektů jako provozovatelů kartových aplikací. (B) Doporučujeme uzavřít smluvní dodatek ke stávající Servisní smlouvě za účelem zajištění nezbytného servisu pro provoz SKC a PCKS s důrazem na zlepšení vymahatelnosti kvality poskytovaných služeb dodavatelem. (C) Doporučujeme uzavření Smlouvy na dodávku karet OpenCard (fyzický nosič) pouze s jedním dodavatelem. (D) Doporučujeme vypracovat návrh na vyčlenění veškerých souvisejících činností projektu OpenCard včetně části, kterou dnes zajišťuje DPP, na účelově založenou akciovou společnost vlastněnou HMP, která bude plně zodpovědná za zajištění stability a dalšího rozvoje projektu. (E) Doporučujeme vytvořit celkovou dlouhodobou koncepci OpenCard s cílem zajištění finanční stability a postupné návratnosti investovaných finančních prostředků. Toho lze dosáhnout zejména vytvořením komerčních aplikací karty a zapojením vhodných strategických partnerů. 2

3 2. ÚČEL STANOVISKA Účelem tohoto právního stanoviska je posouzení současného systému smluvního zajištění systému OpenCard, a to na základě objednávky HMP č. OBJ/66/01/000789/2011 ze dne 20. května POPIS SKUTKOVÉHO A PRÁVNÍHO STAVU 3.1 Provoz PCKS Úvod Na základě Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 38/06 ze dne 25. května 2006 bylo realizováno zadávací řízení podle tehdy platného a účinného zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Předmětem plnění veřejné zakázky bylo vytvoření systému Servisního kartového centra, tj. realizace dodávky systému pro správu a řízení životního cyklu multiplikačních čipových karet v rámci budování Pražského Centra Kartových Služeb (dále jen PCKS ) včetně služeb implementace dle požadavků zadavatele (HMP) a zajištění následného provozu a podpory systému. Úmysl zadavatele je obsažen v čl zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, a je jím realizace záměru PCKS, které bude vytvářet základy otevřeného technologického prostředí pro zpracování transakcí spojených s využíváním univerzální karty Pražany (UKP) občany hlavního města Prahy. V stejném článku zadávací dokumentace je rovněž obecně deklarováno, že Hlavním cílem projektu PCKS je poskytnout občanům hlavního města Prahy univerzální identifikační a platební nástroj. Přílohou č. 2 zadávací dokumentace je Popis záměru realizace PCKS. Z uvedeného dokumentu mimo jiné plyne koncepční požadavek HMP, aby zajišťovalo funkcionalitu karet pro poskytovatele služeb veřejnosti. Z uvedené Přílohy č. 2 rovněž plyne, že Požadovaný software SKC musí umožňovat prostřednictvím otevřeného rozhraní poskytovaných služeb nejenom dopravní aplikaci (MHD), ale i všem dalším subjektům zavádějícím služby na bázi karty; Shora uvedený obsah zadávací dokumentace bude v dalších částech tohoto stanoviska konfrontován se skutečným stavem projektu OpenCard. Jako výsledek realizovaného zadávacího řízení byla uzavřena dne 29. října 2006 mezi HMP jako objednatelem na straně jedné a společností HAGUESS, a.s. IČ: , se sídlem Na Michovkách I., 686, Průhonice (dále jen HAGUESS ) na straně druhé, smlouva o 3

4 dílo č. DIL/40/05/00120/2006, která byla doplněna dodatkem ze dne 15. listopadu 2006 (dále jen společně Smlouva o dílo ). Předmětem Smlouvy o dílo bylo zejména: vytvoření specifikace řešení servisního kartového centra (dále jen SKC ), které bude obsahovat návrh funkčního řešení včetně procesního modelu; vytvoření návrhu řešení vybraných kartových aplikací; implementace systému včetně dodávky technických komponent (hardware a software) pro provoz SKC dle schváleného návrhu řešení; zajištění zkušebního provozu SKC v prostorách určených Magistrátem hl. m Prahy pod dobu šesti měsíců od doby ukončení ověřovacího provozu; zajištění dodávky 50 tisíc hybridních čipových karet včetně produktové personalizace; podpora a údržba implementovaného systému po dobu 4 let od ukončení zkušebního provozu SKC. PCKS lze považovat za systém přístupu prostřednictvím multifunkčních čipových karet ke službám, které mohou být poskytovány HMP nebo třetími osobami. PCKS se pak sestává z SKC a jednotlivých kartových aplikací, přičemž SKP představuje soubor technických, personálních a dalších hmotných nebo nehmotných prostředků, jež slouží k vydávání, správě, provozu a údržbě karet opencard a dále k interakci s jednotlivými kartovými aplikacemi. Kartovou aplikací se pak rozumí soubor softwarových, hardwarových, personálních a dalších hmotných a nehmotných prostředků umožňující prostřednictvím karet OpenCard přístup k příslušným službám. Jednotlivé kartové aplikace pak provozuje HMP nebo třetí subjekty odlišné do HMP. Se Smlouvou o dílo byly nedílně provázány další smlouvy týkající se zejména licenčních práv k vytvořeným částem díla a servisu díla, o kterých bude pojednáno níže. Následně Rada hlavního města Prahy usnesením č. 517 ze dne 17. dubna 2007 uložila učinit potřebné kroky pro zajištění realizace provozu a dalšího rozvoje PCKS. Provozovatel PCKS byl vybrán formou jednacího řízení bez uveřejnění dle ust. 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Související smlouvy Pro provoz PCKS byly ze strany společnosti HAGUESS vytvořeny i další komponenty programového vybavení pro provoz SKC, a to na základě níže uvedených smluv uzavřených mezi HMP a HUGESS: 4

5 Smlouva ze dne 26. února 2007, č. INO/40/05/001270/2007. Předmětem smlouvy je závazek HAGEUSS dodat a instalovat programové vybavení pro realizaci Kartové aplikace parkování ( KAP ); plně integrovat řešení KAP do SKC; implementovat řešení KAP, předat je do zkušebního provozu, včetně příslušných datových nosičů obsahujících toto řešení a zavést do rutinního provozu po úspěšném ukončení zkušebního provozu. Dílem se dle této smlouvy rozumí dodávka licence KAP pro 50 tisíc držitelů karet a 150 parkovacích automatů, včetně dodávky operačního, standardního a aplikačního SW, systémového SW a HW, zajištění úpravy stávajících parkovacích automatů a návrh procesů a vazeb na SKC a Magistrát hl.m. Prahy. Smlouva o dílo ze dne 21.dubna 2008, č. DIL/40/01/001529/2008. Předmětem smlouvy je závazek HAGEUSS poskytnout HMP licenci kartové aplikace parkování (dále jen KAPII ), dodat, inicializovat a implementovat SAM moduly včetně programového vybavení do jednotlivých parkovacích automatů v zónách placeného stání HMP za účelem akceptace úhrad parkování kartou opencard a integrovat Kartovou aplikace parkování pro nové zóny placeného stání do stávajícího řešení KAP. Smlouva o dílo ze dne , č. DIL/40/01/001652/2008. Předmětem smlouvy je závazek HAGEUSS zhotovit dílo sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění potřebných hardwarových prostředků, dodávky, instalace a zprovoznění programového vybavení pro realizaci rozšíření SKC o technologii MIFARE DESFire. Rozsah díla zahrnuje zejména rozšíření backoffice kartové aplikace parkování včetně úpravy stávajících parkovacích automatů v rámci instalovaných parkovacích automatů Praha 1; úprava interní personalizační linky SKC; dodávka Host Security Module ( HSM ) a Security Access Module ( SAM ); úprava kontaktních míst SKC a úprava back-office SKC. Ze shora uvedených smluv je zřejmé, že software potřebný pro vedení PCKS byl průběžně doplňován a rozšiřován o nové aplikace nebo jiné informační systémy. Taková rozšíření (ve smyslu počítačových programů a řešení) jsou dle smluvních podmínek autorským dílem HAGUESS Smluvní zajištění provozu PCKS Dne 12. dubna 2007 byla mezi HMP jako objednatelem na straně jedné a HAGUESS jako poskytovatelem na straně druhé uzavřena Smlouva o zajištění provozu PCKS, č. INO/40/05/001296/

6 Předmětem uvedené smlouvy bylo zajištění provozu PCKS, a to zejména: zajištění provozu centrálního pracoviště SKC (vč. personálního osazení a umístění v prostorách HMP); poskytnutí a provoz kontaktního místa (Palác ADRIA, Škodův palác); zajištění provozu Kontaktního místa SKC; zajištění datového propojení kontaktního místa s centrálním pracovištěm SKC; zajištění provozu webové prezentace opencard vč. redakční obsluhy zajištění svozu hotovosti pro kontaktní místo a přípravy podkladů pro rozúčtování; zajištění provozu kartové služby parkování. Smlouva o zajištění provozu PCKS byla následně opakovaně uzavírána, přičemž poslední smlouva byla uzavřena dne 12. února 2010 pod č. INO/66/01/000597/2010 a byla doplněna třemi dodatky. Dodatkem č. 3 ze dne 14. ledna 2011 bylo sjednáno, že společnost HAGUESS bude zajišťovat provoz PCKS nejdéle do 31. ledna Od tohoto okamžiku začalo HMP zajišťovat provoz PCKS vlastními silami Použití jednacího řízení bez uveřejnění Uzavírání Smluv o zajištění provozu PCKS předcházelo jednací řízení bez uveřejnění dle ust. 21 odst. 1 písm. d) ZVZ a ust. 23 ZVZ. Jednací řízení bez uveřejnění je výjimečným způsobem zadání veřejné zakázky, kdy je veřejná zakázka zadávána sice podle zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení, ale vzhledem k povaze tohoto řízení je omezena hospodářská soutěž o takovou veřejnou zakázku. V takových případech pak bývá veřejná zakázka zadávána přímo jednomu dodavateli z důvodů zvláštních, v zákoně uvedených, okolností. Tyto okolnosti jsou dány buď podmínkami vzniklými v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, anebo jsou takové okolnosti dány přímo předmětem veřejné zakázky. Použití tohoto druhu zadávacího řízení je fakultativní, a zadavatel je tedy oprávněn jej použít, nikoli však povinen. Podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění jsou dány taxativním způsobem a zadavatel nese důkazní břemeno, že některá z těchto podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění byla splněna. Lze shrnout, že jednací řízení bez uveřejnění je určeno jen pro výjimečné případy jako krajní prostředek zadání veřejné zakázky. V jednacím řízení bez uveřejnění vyzývá zadavatel jednoho či více dodavatelů k jednání, případně i k prokázání splnění kvalifikace (pokud je zadavatelem požadována) a k podání nabídek. 6

7 Zákon o veřejných zakázkách stanoví striktně podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění, a to v ust. 23 ZVZ. Z předložených materiálů je zřejmé, že zadavatel (HMP) při výběru zadávacího řízení vycházel z dikce ust. 23 odst. 4 písm. a) ZVZ. Podle zmíněného ustanovení může zadavatel zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění rovněž tehdy, jestliže veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem. Okolnosti pro aplikaci zmíněného ustanovení musí být objektivně seznatelné a ze skutkového stavu zřejmé. Možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění z důvodů technických, uměleckých nebo z důvodu ochrany výhradních práv předpokládá okolnost, že konkrétní (jeden) dodavatel disponuje zvláštní vlastností, kterou nedisponuje jakýkoliv jiný dodavatel. Technické důvody, které zmiňuje předmětné ustanovení, mohou spočívat například v požadavku zadavatele na zajištění kompatibility plánovaného plnění s majetkem, jímž zadavatel již disponuje (který již dříve pořídil), pokud je tento požadavek odůvodněný technickými okolnostmi, pro které by plnění od jiného dodavatele vyvolalo nepochybně vyšší finanční náklady na straně zadavatele nebo značné riziko nefunkčnosti již pořízeného majetku (typické např. pro oblast informačních technologií) 1. Za ochranu výhradních práv lze považovat například situaci, kdy zadavatel získal v minulosti licenční oprávnění, které je nezbytné pro pořízení dalšího plnění, a dodavatel nemá vůli udělit autorskoprávní či jinou licenci i jiné osobě, která by plnění mohla zadavateli poskytnout. Vzhledem k nastavení licenčních podmínek v Licenční smlouvě (viz níže bod 2.2.tohoto stanoviska) do data 12. února nebylo HMP oprávněno umožnit užívání Softwaru SKC třetí osobě a zadání veřejné zakázky osobě odlišné od tvůrce programového vybavení by jistě vedlo ke sporům o ochranu autorského práva, včetně sporů majetkových. Podotýkáme, že i po 12. února 2010 však není HMP oprávněno provádět změny nebo úpravy Softwaru SKC. Dodatek č. 1 Licenční smlouvy (současná smluvní úprava) rovněž neupravuje případ, kdy by se nově vytvořená společnost stala namísto HMP subjektem právních vztahů s HAGUESS. HMP je pouze garantováno oprávnění udělit sublicenci třetí osobě pověřené správou a/nebo provozem PCKS. Předmětem uvedeného stanoviska není ex post zhodnocení oprávněnosti aplikace takového řízení (to je zčásti i věcí technického posouzení dodávaného software). Lze ovšem říci, že jednací řízení bez uveřejnění váže dlouhodobě HMP na jednou vybraného obchodního 1 Viz Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machurek, T. - Komentář k zákonu o veřejných zakázkách, publ. ASPI a.s., 2006; str Došlo k uzavření dodatku č. 1 k Licenční smlouvě, podle něhož mohlo HMP poskytnout sublicenci třetí osobě, kterou pověří správou a/nebo provozem PCKS. HMP však i dle uvedeného dodatku nebylo a není oprávněno činit změny nebo úpravy Softwaru SKC. 7

8 partnera a omezuje volnou hospodářskou soutěž při dodávkách požadovaného plnění. Právě volná a transparentní soutěž má zadavatelům zaručit ekonomicky nejvýhodnější plnění Zajištění provozu PCKS vlastními zdroji HMP Jak bylo uvedeno shora, začalo HMP provozovat PCKS od 31. ledna Vzhledem k rozsahu a specifikům této činnosti byla uzavřena dne 1. února 2011 byla mezi HMP jako objednatelem na straně jedné a HAGUESS jako poskytovatelem na straně druhé smlouva č. INO/66/01/000713/2011 o spolupráci a technické podpoře (dále jen Smlouva o technické podpoře ). Smlouva o spolupráci a technické podpoře byla uzavřena na dobu určitou do 30.dubna 2011 a jejím předmětem bylo zejména: Instalace a implementace informačního systému PCKS (software SKC) do nového produkčního a záložního prostředí včetně migrace dat; Správa technologické infrastruktury současného produkčního a záložního prostředí včetně technologického vybavení jednotlivých pracovišť (centrálního pracoviště BackOffice, zákaznického centra FrontOffice) a související komunikační infrastruktury po dobu implementace informačního systému PCKS (software SKC) a migrace dat; Poskytnutí poradenských školících služeb souvisejících s procesním zajištěním provozu PCKS ze strany Objednatele. Smlouva o technické podpoře nemá vliv na povinnosti HAGUESS dle dříve uzavřené Servisní smlouvy č. INO/40/05/001127/2006 ze dne 6. listopadu 2006 (dále jen Servisní smlouva ) viz níže bod Dílčí závěr HMP provozuje od 1. února 2011 samostatně PCKS, přičemž do 30. dubna 2011 mu byla poskytována součinnost předchozího provozovatele a správce HAGUESS. Za tímto účelem rozšířilo HMP své personální kapacity k zajištění provozu PCKS. Je nezbytné analyzovat současný stav transformace správy PCKS z HAGUESS na HMP, a to zejména průběh převzetí, míru provozování a vyřešení právních, technických a organizačních otázek spojených s převzetím provozu PCKS ze strany HMP. Z toho důvodu je potřeba stanovit, zda HMP v plném rozsahu převzalo kompletní provoz PCKS, zda disponuje v plné míře příslušným hmotným vybavením, zda má v plné míře zajištěna potřebná licenční oprávnění k softwaru potřebnému pro provozování PCKS, zda jsou funkční jednotlivé 8

9 aplikace OpenCard a zda je HMP schopno nadále technicky a personálně zajišťovat správu PCKS. Rovněž je nutné zodpovědět otázku, jakým způsobem je zajišťována správa technologické infrastruktury současného produkčního a záložního prostředí včetně technologického vybavení jednotlivých pracovišť (centrální pracoviště, zákaznické centrum) a související komunikační infrastruktury. Dále je vhodné zpracovat analýzu celkových nákladů HMP na provoz PCKS, potažmo celého projektu OpenCard Problematika licenčních práv Software SKC Úvod Výsledkem Smlouvy o dílo bylo mimo jiné vytvoření aplikačního softwaru SKC (dále jen Software SKC ). Software SKC se skládá ze 4 dílčích softwarových produktů, které tvoří jeden dílčí celek 3, který zajišťuje fungování PCKS a jednotlivých kartových aplikací Smluvní zajištění Dne 6. listopadu 2006 byla mezi HMP jako nabyvatelem a HAGUESS jako poskytovatelem uzavřena Licenční smlouva č. LIC/40/05/001128/2006. Licenční smlouva opravňovala HMP vést informace pro Limit evidovaných karet a právo užít počítačový program vytvořený HAGUESS na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi totožnými stranami dne 27. října 2006 pod č. DIL/40/05/001120/2006. Dne 14. července 2008 byla uzavřena Licenční smlouva č. LIC/40/01/001613/2008, která opravňuje HMP vést informace pro Limit evidovaných karet a která plně nahradila předchozí licenční smlouvu z 6. listopadu Licenční smlouva byla následně doplněna dodatkem č. 1 ze dne 12. února Licenční smlouva ze dne 14. července 2008 ve znění dodatku č. 1 bude dále označována jen jako Licenční smlouva. Licenční poplatky za užití Software SKC jsou závislé na počtu i.) evidovaných karet OpenCard v systému, ii.) nahraných integrovaných kartových aplikací a iii.) konfigurovaných uživatelských stanic s aplikacemi v SKC. Současná licence (licence typu D.III.1) umožňuje HMP vést v rámci Software SKC informace pro LIMIT evidovaných karet OpenCard, pro 45 konfigurovaných uživatelských stanic a 5 integrovaných kartových aplikací. 3 Jedná se o i.) řídící systém KRONUS, ii.) systém pro správu karet QUANTO, iii.) datový zúčtovací systém KWADROM a iv.) zázemí elektronické peněženky E-PurseCHANSON. 9

10 Dominantní a hlavní proměnnou položku pak tvoří poplatky za každou evidovanou kartu OpenCard, přičemž za každou jednu evidovanou kartu OpenCard od počtu činí 50,- Kč. Úhrada licenčních poplatků za počet evidovaných karet v limitu od do kusů již byla uhrazena. Udělená licence se vztahuje v současné době na využití vedení evidence o karet OpenCard a je tak omezená co do rozsahu užití na právě uvedený počet karet. Dle čl Licenční smlouvy je HMP oprávněno požádat o upgrade licence z nižšího typu na vyšší, tj. požádat o rozšíření množstevního rozsahu udělené licence. K tomu však dle dostupných informací nedošlo, přestože byly vydávány další karty opencard nad počet HAGUEES jako poskytovatel není dle obsahu Licenční smlouvy oprávněn vystavit HMP daňový doklad, neboť dle smlouvy je právo fakturovat je vázáno na sepsání protokolu o předání a převzetí licence Překročení udělené licence a jeho důsledky Dle našich informací činí v současné době počet evidovaných karet OpenCard cca kusů. Z údajů uvedených v bodě je zřejmé, že pro počet karet OpenCard nad kusů nebyla udělena HMP řádná licence. HMP tak užívá autorské dílo HAGUESS v rozsahu cca kusů evidovaných karet OpenCard bez řádného zákonného a/nebo smluvního oprávnění. Dopisem ze dne 3.června 2011 vyzvala HAGUEES HMP, aby uhradilo částku ve výši ,- Kč z titulu neuhrazených licenčních poplatků za evidovaných karet OpenCard, o které byl překročen rozsah udělené licence. V případě absence smluvních ujednání upravuje práva HAGUESS jako autora díla (Software SKC) zejména zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Autorský zákon ). Autorský zákon poskytuje zejména v ust. 40 AZ autorovi díla poměrně širokou ochranu jeho majetkových práv v případě, že dojde k neoprávněnému užívání jeho autorského díla. MHP je tak vystaven možným nárokům na úhradu bezdůvodného obohacení, náhrady škody, včetně ušlého zisku nebo nároku na přiměřené zadostiučinění. HMP hrozí, že by při reparaci těchto majetkových nároků (např. na základě rozhodnutí v soudním řízení) muselo uhradit částku násobně vyšší, než činí současný požadavek HAGUESS na zaplacení částky ve výši ,- Kč, který je stanoven dle výpočtu navrženého v Licenční smlouvě, tj. počet evidovaných karet OpenCard x 50,- Kč. Kromě uvedených finančních nároků z porušení autorských práv (náhrada škody, bezdůvodné obohacení, přiměřené zadostiučinění) svědčí dále autorovi nárok zdržovací, který směřuje ke 10

11 zdržení se protiprávního jednání (spočívajícího v porušení práv k duševnímu vlastnictví) a nárok odstraňovací, který směřuje k odstranění závadného právního stavu Dílčí závěr Neřešením vzniklé situace se tak HMP vystavuje zjevným právním rizikům, které mohou citelně zasáhnout do jeho majetkové sféry. HMP se zároveň dopouští i protiprávního jednání. Jako vhodné se jeví uzavření dodatku č. 2 k Licenční smlouvě, který by smluvně vyřešil problematiku překročení licenčních oprávnění a který by zároveň reflektoval další rozvoj OpenCard tak, aby bylo HMP oprávněno vést v rámci Software SKC informace pro libovolný počet evidovaných karet bez množstevního omezení. Řešením vhodným pro HMP by pak byla konečná paušální úhrada za neomezený počet udělených licencí. Částka této úplaty by mohla být např. stanovena jako cena za udělení licenčních poplatků pro limit kusů evidovaných karet OpenCard a více. Tímto postupem by do budoucna HMP vyřešilo opakovaně vznášené nároky HAGUESS z titulu licenčních práv. jako vhodné považujeme V případě neprůchodnosti shora popsaného konečného vyrovnání licenčních poplatků by bylo alespoň vhodné změnit nastavený fakturační systém tak, aby HMP hradilo licenční poplatky až po poskytnutí plnění v předem stanoveném časovém intervalu (např. s měsíční nebo čtvrtletní periodicitou). Jednou z možností HMP může být i odkoupení Softwaru SKC a případně dalších souvisejících počítačových programů, se kterými by pak mohlo HMP volně nakládat. Problematika licencí je úzce spojena i s budoucími zásahy do Software SKC, které se jeví jako nezbytné při dalším provozu PCKS (k tomu blíže dále v bodě ). Pří jednání o Dodatku č. 2 k Licenční smlouvě by mělo HMP vyjednat zejména i.) oprávnění HMP postoupit licence na třetí osobu, která by tak byla napříště účastníkem smluvních vztahů s HAGUESS namísto HMP (potřebné při převedení projektu OpenCard na nově založenou právnickou osobu), ii.) zpřístupnění rozhraní Softwaru SKC (potřebné pro zapojení třetích subjektů jako provozovatelů kartových aplikací) a iii.) umožnění zásahů a změn do Softwaru SKC ze strany HMP nebo třetí soby (důležité pro další rozvíjení a správu softwarového vybavení bez závislosti na HAGUESS). 11

12 3.3. Související licenční oprávnění Úvod HMP je účastníkem i některých dalších smluvních vztahů, které upravují práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona. Za užívání těchto děl počítačových programů, je HMP povinno platit sjednané licenční poplatky. Cílem této subkapitoly je jasně identifikovat další smluvní autorskoprávní závazky HMP související s projektem OpenCard Smluvní zajištění Závazky HMP obsahují níže uvedené smluvní dokumenty: Licenční smlouva uzavřená dne 31. Července 2008 mezi HMP a HAGUESS, č. LIC/40/01/001650/2008. Předmětem smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít počítačový program Software SAM. Licence je udělena jako časově neomezená a umožňuje instalaci 156 modulů SAM. Dle smlouvy je HMP oprávněno licenci poskytnout třetí osobě jen s předchozím souhlasem HAGUESS, který nesmí být bezdůvodně odmítnut bez závažných důvodů. HMP není dle přílohy č. 2 licenční smlouvy oprávněno provádět jakékoli změny v Softwaru SAM ani do doprovodných souborů. Licenční smlouva uzavřená dne 31. Července 2008 mezi HMP a HAGUESS, č. LIC/40/01/001651/2008. Předmětem smlouvy je poskytnutí časově neomezené licencí k počítačovému programu ASW HSM-SKC, a to v rozsahu pro instalaci na 1 server a 1000 inicializovaných SAM modulů. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Dle smlouvy je HMP oprávněno licenci poskytnout třetí osobě jen s předchozím souhlasem HAGUESS, který nesmí být bezdůvodně odmítnut bez závažných důvodů. HMP není dle přílohy č. 2 licenční smlouvy oprávněno provádět jakékoli změny v programu ASW HSM-SKC ani do doprovodných souborů. Smlouva uzavřená dne 26. Února 2007 mezi HMP a HAGUESS, č. INO/40/05/001270/2007. Předmětem smlouvy je závazek HAGEUSS dodat a instalovat programového vybavení pro realizaci Kartové aplikace parkování (KAP). Dílem se dle této smlouvy rozumí dodávka licence KAP pro 50 tisíc držitelů karet a 150 parkovacích automatů, včetně dodávky operačního, standardního a aplikačního SW, systémového SW a HW, zajištění úpravy stávajících parkovacích automatů a návrh procesů a vazeb na SKC a Magistrát hl.m. Prahy. Přílohou Smlouvy o dílo je i vzor licenční smlouvy, která však již nebyla následně uzavřena. Z přílohy č. 1 12

13 Smlouvy o dílo plyne, že udělená licence je neomezená, nepřenositelná a nevýhradní d tím, že součástí licence nejsou zdrojové kódy. Smlouva o dílo uzavřená dne 21.dubna 2008 mezi HMP a HAGUESS č. DIL/40/01/001529/2008. Předmětem smlouvy je závazek HAGEUSS poskytnout HMP licenci kartové aplikace parkování (KAPII), dodat, inicializovat a implementovat SAM moduly včetně programového vybavení do jednotlivých parkovacích automatů v zónách placeného stání HMP za účelem akceptace úhrad parkování kartou opencard a integrovat Kartovou aplikace parkování pro nové zóny placeného stání do stávajícího řešení KAP. Licence je pak dle smlouvy udělena pro držitelů karet a 300 parkovacích automatů. Přílohou Smlouvy o dílo je i vzor licenční smlouvy, která však již nebyla následně uzavřena. Z přílohy č. 1 Smlouvy o dílo plyne, že udělená licence je neomezená, nepřenositelná a nevýhradní d tím, že součástí licence nejsou zdrojové kódy. Shora uvedené smlouvy byly uzavírány na základě jednacího řízení bez uveřejnění a nebylo tak umožněno s odkazem na ochranu autorských práv HAGUESS realizovat předmětné zakázky v jiném zadávacím řízení, které by zajistilo hospodářskou soutěž více uchazečů. K jednacímu řízení bez uveřejnění viz bod Vztah k Licenční smlouvě Podstatný vliv na závazky HMP ze smluv uvedených v bodu má Dodatek č. 1 ze dne 12. února 2010 k Licenční smlouvě (viz bod 2.2.2). Zmíněný dodatek č. 1 sjednává oprávnění HMP poskytnout zcela nebo zčásti osobě, kterou samo pověří správou a/nebo provozem PCKS, oprávnění tvořící součást licence k softwaru SKC, tj. udělit ji sublicenci. V čl Dodatku č. 1 je uvedeno, že ustanovení o oprávnění HMP udělit sublicenci třetí osobě pověřené správou a/nebo provozováním PCKS se vztahuje i na veškeré smlouvy uzavřené mezi HMP a HAGUESS v rámci projektu OpenCard, v jejichž rámci byla udělena práva k užívání určitého počítačového programu, popř. databáze. Veškerá ujednání takových smluv, která jsou s tímto v rozporu, zejména ujednání o nepřenositelnosti licencí, jsou zrušena bez náhrady a pozbývají platnosti. Lze tedy shrnout, že Dodatkem č. 1 došlo k uvolnění HMP při nakládání s licencovanými počítačovými programy a databázemi, které vytvořil HAGUESS v rámci projektu OpenCard. Toto uvolnění se však smluvně vztahuje jen na ty osoby, které HMP pověří správou a/nebo 13

14 provozem PCKS, přičemž takové osoby nenabývají širších oprávnění, než kterými disponuje HMP Dílčí závěr Ze shora uvedeného je zřejmé, že HMP užívá i další licencované počítačové programy vytvořené HAGUESS a že licenční poplatky se samostatně vztahují k systémům SKC a KAP. Samostatně jsou pak hrazeny licenční poplatky k systému DOS, které však hradí samostatně DPP. Lze říci, že s rozšiřováním shora uvedených systémů se zvyšuje výše licenčních poplatků hrazených jejich dodavateli (tj. HAGUESS). HMP má v současné době oprávnění udělit sublicenci třetí osobě, kterou pověří správou a/nebo provozem PCKS. Udělené oprávnění se však nevztahuje na rozšiřování a rozvíjení těchto systémů, které není možné realizovat bez souhlasu HAGUESS, resp. lze předpokládat, že pokud by k těmto zásahům došlo, hájil by HAGUESS dostupnými právními prostředky svá autorská práva. Udělená licenční oprávnění se rovněž nevztahují na případ, kdy by se nově vytvořená společnost stala namísto HMP subjektem právních vztahů s HAGUESS. HMP je pouze garantováno oprávnění udělit sublicenci třetí osobě pověřené správou a/nebo provozem PCKS, nikoli oprávnění převést na třetí osobu svá práva a povinnosti z licenčních smluv tak, aby taková třetí osoba nadále vystupovala vůči HAGUESS svým jménem samostatně namísto HMP. Při dalším jednání se společností HAGUESS bude nutné se zaměřit na získání oprávnění provádět zásahy do počítačových programů vyvinutých v rámci projektu OpenCard tak, aby mohl být tento projekt samostatně rozvíjen HMP nebo jakoukoli třetí osobou, která by uspěla s nejlepší (nejvýhodnější) nabídkou v řádném výběrovém řízení Servisní služby poskytované HAGUESS Úvod V tomto článku bude posouzen vliv Servisní smlouvy na správu a další provoz PCKS, a to zejména s ohledem na obsah závazkových vztahů založených Servisní smlouvou a blížící se dobu ukončení její účinnosti. 14

15 3.4.2 Závazky plynoucí ze Servisní smlouvy V Servisní smlouvě se HAGUESS zavázala poskytovat HMP servisní služby v následujícím rozsahu: zajištění legislativní podpory v oblasti vydávání a správy čipových karet, zajištění služby podpory formou internetového help-desku, zajištění služby vzdálené konzultace, podpory a rozvoje dodaného informačního systému, inspekci implementovaného informačního systému, oprava nebo výměna hardware v záruční době (záruční doba byla poskytnuta na dobu 24 měsíců od předání díla, v současné době již dílo není v záruční době). Servisní smlouva byla sjednána na dobu určitou do Do budoucna se jeví jako potřebné zajistit další servisní provoz, a to zejména v oblastech: a) legislativní podpory b) úpravy SW dle požadavků objednatele c) centrální helpdesk d) poskytování přímé podpory koncových uživatelů e) pravidelná profylaxe systému a kontrola HW komponent Ze shora uvedených základních činností poskytovaných dle Servisní smlouvy se jeví jako nadále aktuální služby podpory a rozvoje dodaného informačního systému. Podle přílohy č. 2 Servisní smlouvy platí, že jakékoli aktualizace a úpravy řešení informačního systému SKC se považují za autorské dílo ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona a řídí se příslušnou licenční smlouvou Zásahy a rozvíjení Softwaru SKC Z bodu č. 6. přílohy č. 2 Licenční smlouvy vyplývá povinnost HMP zdržet se provádění změn do Softwaru SKC nebo do jeho doprovodných souborů. Je technickou otázkou, zda a do jaké míry bude po ukončení Servisní smlouvy nutné činit zásahy do informačního systému SKC. Lze ovšem předpokládat, že projekt OpenCard se bude i nadále vyvíjet a rozrůstat co do počtu uživatelů tak co do počtu kartových aplikací. Zajištění oprávnění k zásahům a změnám Softwaru SKC je klíčové pro další fungování projektu OpenCard, přičemž by HMP nemělo být výhradně závislé na stanovisku a 4 Servisní smlouva byla sjednána na dobu 4 let ode dne ukončení zkušebního provozu SKC, k němuž došlo dle akceptačního protokolu dne

16 požadavcích jediného subjektu. Zde znovu připomínáme původní koncepci PCKS jako otevřeného technického prostředí. Právě technická otevřenost třetím stranám (uvolnění technického rozhraní systému) může umožnit zapojení dalších subjektů, jako provozovatelů nových kartových aplikací do projektu OpenCard, což považujeme za nezbytné pro další rozvíjení projektu OpenCard a jeho ziskovost. Přestože Licenční i Servisní smlouva stanoví zákaz zásahů do Softwaru SKC je nutné poměřit tato smluvní ustanovení s obsahem relevantní právní normy. Autorský zákon v ust. 66 odst. 1 písm. a) stanoví, že do práva autorského nezasahuje oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového programu, jestliže rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program, je-li to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu, činí-li tak při zavedení a provozu počítačového programu nebo opravuje-li chyby počítačového programu. Aplikaci tohoto ustanovení nelze dohodou smluvních stran vyloučit. Zákon tedy stanoví jasné podmínky, kde lze upravovat či jinak měnit počítačový program. Těmito podmínkami, které musí být kumulativně splněny jsou i.) nezbytnost změny či úpravy počítačového programu k využití jeho oprávněně nabyté rozmnoženiny a ii.) změna či úprava jsou prováděny při zavedení a provozu počítačového programu nebo při jeho opravách. Klíčovým pojmem pro výklad předmětného zákonného ustanovení bude termín nezbytné k využití. Změny a úpravy počítačového programu musejí být odůvodněny výhradně nezbytností pro řádné využití jeho oprávněně získané rozmnoženiny při provozu počítačového programu nebo při opravě jeho chyb. Pokud tedy počítačový program funguje řádně v rozsahu jaký byl smluvně sjednán, nelze jej ze strany oprávněného uživatele měnit nebo do něj jinak zasahovat Zpřístupnění rozhraní Softwaru SKC třetím osobám Jedním z klíčových aspektů pro rozvíjení systém SKC je zpřístupnění dokumentace k rozhraní stávajícího systému (programového vybavení PCKS) tak, aby třetí osoby mohl vyvíjet a/nebo nahrávat na OpenCard kompatibilní karetní aplikace, čímž by došlo k rozšíření spektra služeb, které by OpenCard nabízela. Jak již bylo uvedeno v bodu bylo původním záměrem projektu OpenCard vytvoření otevřeného technologického prostředí pro zpracování transakcí spojených s využíváním univerzální karty Pražany. Tento krok však není možný bez souhlasu HAGUESS na základě současných smluvních vztahů mezi HAGUESS a HMP. Společnost HAGUESS je tak jediným subjektem, který může do programového vybavení PCKS inovativně zasahovat a rozvíjet jej. 16

17 3.4.5 Dílčí závěr Jedním ze základních zájmů HMP by mělo být zajištění odborné pomoci při údržbě a rozvíjení systémů PCKS. Vzhledem k nevhodnému nastavení smluvních podmínek je zřejmá závislost HMP na HAGUESS. Rovněž bez výslovného souhlasu HAGUESS a bez dalších kroků ze strany této společnosti není možné zpřístupnit prostor pro vytváření a provoz nových kartových aplikací vyvinutých třetími osobami. Předpokladem rozvoje projektu OpenCard je otevřený systém pro kartové aplikace třetích osob, zejména tím, že bude zveřejněná ze strany HAGUESS technická dokumentace k rozhraním Softwaru SKC. Pokud jde o zásahy do stávajícího programového vybavení týkající se rozvoje systému OpenCard, ty bude možné realizovat výhradně buď skrze jejich autora, tj. HAGUESS nebo bude na základě jednání udělí HAGUESS toto oprávnění HMP nebo třetí osobě. Po skutkové stránce je nutné zabezpečit kontinuální správu systémů PCKS a za současného právního stavu lze doporučit uzavření dodatku s HAGUESS, přičemž by byla reflektována lepší vymahatelnost kvality poskytovaných služeb Výroba karet OpenCard Úvod Karta OpenCard funguje na hmotném nosiči čipové kartě. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu držitelů karet a době jejich životnosti je nezbytné zajistit jejich dodávky tak, aby mohla být uspokojena okamžitá poptávka Smluvní zajištění Dne 16. února 2011 byla mezi HMP jako objednatelem a společností MONET+, a.s. jako dodavatelem uzavřena smlouva o dílo č. DIL/66/01/000724/2011 (dále jen Smlouva o dílo MONET ). Předmětem smlouvy je dodávka oboustranně potištěných čipových karet s tím, že se objednatel zavazuje do 31. srpna 2011 odebrat určitý počet čipových karet ( kusů), jejichž vlastnosti jsou ve smlouvě blíže specifikovány. Dne byl uvařen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo MONET, který zejména mění složení různých typů karet, které se zavazuje zhotovitel dodat a které je oprávněn po něm objednatel požadovat. Smlouvě o dílo MONET dle poskytnutých informací, neposkytuje 17

18 vzhledem k zapojení dětí a seniorů do projektu OpenCard dostatečné množství čipových karet a jejich množství bude nutné navýšit. V současné době dle dostupných informací připravuje HMP smyslu příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách otevřené zadávací řízení na dodávky neomezeného počtu čipových karet dle objednávek HMP Dílčí závěr Stávající návrh postupu spočívající v zahájení otevřeného zadávacího řízení na dodávky čipových karet, v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, se jeví jako vhodný a transparentní. Jeho smyslem by mělo být zajištění vhodného dodavatele, který bude po dobu účinnost smlouvy vyrábět a dodávat čipové karty Opencard. Jako vhodné hodnotící kritérium lze doporučit nejnižší nabídkovou cenu, což by mělo garantovat HMP co nejnižší výdaje při nákupu plnění. Zároveň by takovou smlouvou byla garantována dostupnost čipových karet Opencard po dobu trvání smlouvy (lze uvažovat o rámcové smlouvě s jedním uchazečem, který poskytuje plnění za předem vysoutěžených podmínek dle průběžných potřeb zadavatele).. Lze tak přímo dosáhnout podmínek výhodných pro zadavatele při následujících dodávkách, aniž by musel zadavatel v budoucnu realizovat administrativně náročné minitendry jako v případě uzavření rámcové smlouvy s více uchazeči. Rovněž podotýkáme, že institut rámcové smlouvy nestanoví povinnost plnění odebírat, ale pouze zadavatele opravňuje za předem stanovených podmínek vyžadovat (opakovaně) dodávky konkrétního zboží. Lze tedy shrnout, že v případě uzavření nové smlouvy na dodávky karet Opencard nebude HMP omezeno v počtu odebraných čipových karet Opencard na straně jedné a nebude zavázáno k předem stanovenému nákupu kusů čipových karet Opencard na straně druhé Spolupráce HMP s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost Úvod Dopravní podnik hl. m. Prahy (dále jen DPP ) je klíčovým partnerem projektu OpenCard. Toto postavení DPP je spojeno s karetní aplikací nazvanou Dopravně odbavovací systém ( DOS ), která umožňuje ukládání elektronických kuponů městské hromadné dopravy v Praze na kartu OpenCard. Aplikaci DOS využívá naprostá většina držitelů OpenCard. Předpokládá se, že do konce roku 2011 dosáhne počet uživatelů karty OpenCard s aplikací DOS počtu téměř

19 Realizaci společného postupu HMP a DPP na projektu OpenCard lze časově navázat na usnesení RHMP ze dne 17. dubna 2007, č. 0517, kterým RHMP vyslovila souhlas s dalším pokračováním rozvoje projektu PCKS s cílem realizovat velkou emisi opencard včetně kartové aplikace "Předplatné" v Pražské integrované dopravě v období v souladu s usnesením ZHMP č. 38/06 ze dne Zároveň ve zmíněném usnesení RHMP požádala představenstvo DPP o součinnost s MHMP při zajištění technických a organizačních podmínek pro rozvoj PCKS. Následně byla v srpnu roku 2008 na základě níže popsaných právních vztahů zprovozněna nově připravovaná karetní aplikace DOS Smluvní zajištění V tomto bodě stanoviska je nutné zmínit jádro smluvních závazků mezi HMP a DPP a rovněž i smluvní vztahy mezi DPP a HAGUESS. Smlouva o dílo uzavřená mezi DPP a HAGUESS dne 15. října Předmětem této smlouvy byl nákup a dodávka software DOS pro 50tis. licencí. Software měl umožňovat zajištění funkcionality dopravně-odbavovacího systému ve vazbě na čipové karty standartu MIFARE Standard a MIFARE DESFire. Smlouva o dílo uzavřená mezi DPP a HAGUESS dne 15. července Předmětem této smlouvy je dodávka systému DOS pro dalších licencí a dodávku subsystémů SAM a ASW-HSM-DOS. Smlouva o umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty opencard uzavřena dne 31. července 2008 mezi HMP a DPP, č. DIL/40/01/001684/2008. Předmětem smlouvy je zejména úprava vzájemných vztahů HMP jako provozovatele PCKS (osoby garantující její provoz) a DPP jako provozovatele aplikace DOS. Smlouva sjednává osobu správce, kterou je subjekt odlišný od garanta (HMP) a který je garantem pověřen správou a provozem SKC a PCKS jako celkového systému, nikoli však jednotlivých kartových aplikací. Dle zvláštních podmínek smlouvy je osobou správce společnost HAGUESS. Podotýkáme, že od 31. ledna 2011 již společnost HAGUESS funkci správce a provozovatele PCKS nezajišťuje a že tuto funkci plní HMP. Ze shora uvedeného plyne, že provozování DOS je rovněž úzce spojeno se společností HAGUESS. Obě výše uvedené smlouvy o dílo byly rovněž uzavřeny na základě jednacího řízení bez uveřejnění. 19

20 Ze smluvních vztahů mezi HAGUESS na straně jedné a HPP a DPP na straně druhé rovněž vyplývá, že každá karta evidovaná v systému DOS musí být také evidovaná v systému SKC, což znamená, že pro každého uživatele aplikace DOS je tedy nutné mít udělenou 1x licenci DOS a 1x licenci SKC Dílčí závěr Licence na poskytovaný software jsou nastaveny shodně jak u HMP tak u DPP a neumožňují žádné změny ve funkcionalitě aplikace prováděné vlastní silou či třetí stranou bez souhlasu HAGUESS. To se týká zejména dalšího rozvoje projektu Opencard spočívajícího např. v rozšíření systému, implementace nové karetní aplikace, atd. Tento problém by měl být řešen oběma subjekty společně a v součinnosti tak, aby se systém otevřel třetím osobám a snížila se závislost HMP a DPP na společnosti HAGUESS. 4. DOPORUČENÍ 4.1. Nejzávažnější rizika plynoucí ze stávajícího skutkového a právního stavu a doporučení jejich řešení HMP je při provozu PCKS do značné míry závislé na společnosti HAGUESS. To se týká zejména programového vybavení a jeho dalšího rozvíjení. Společnost HAGUESS si nárokuje i některé další komponenty SKC, které vyvinula v průběhu provozování PCKS a o kterých tvrdí, že k nim neudělila HMP licence /viz Příloha č. 1 seznam systémů v rámci PCKS a na něž se nevztahují udělená licenční oprávnění vytvořeno HAGUESS/. Závažné koncepční nedostatky licencovaného softwaru nelze odstranit bez spolupráce s autorem díla HAGUESS, resp. bez jeho souhlasu. Lze říci, že problematika licenčních práv je nejdůležitějším mezníkem pro další směřování projektu OpenCard. Vzhledem k ukončení smluvních vztahů z titulů i.) Smlouvy o zajištění provozu PCKS a ii.) Servisní smlouvy je nutné vyřešit otázku, kdo bude nadále provádět údržbu stávajícího softwarového vybavení, které má HMP licencováno. Z příslušných ustanovení autorského zákona plyne, že HMP je oprávněno činit ve vztahu k softwaru úpravy a změny, je-li to nezbytné k řádnému využití rozmnoženiny počítačového programu a opravuje-li chyby počítačového programu. Toto právo však není garantováno třetí osobě, odlišné do HMP s výjimkou osoby, kterou HMP pověří správou a/nebo provozem PCKS 5. HMP tedy nemá bez dalšího oprávnění činit změny a/nebo úpravy licencovaného softwaru a zásahy směřující k rozšíření funkcí licencovaného softwaru by mohly být oprávněně 5 Viz odst Dodatku č. 1 k Licenční smlouvě 20

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ Kartu opencard lze vydat pouze po předchozím udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů žadatelem o vydání karty opencard. Souhlas

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Hodnoty jsou vyjádření v pracovních dnech.

Hodnoty jsou vyjádření v pracovních dnech. Licenční smlouva o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít počítačový program Evidenční číslo LIC/40/08/000876/2005 Datum uzavření 10.5.2005 Smluvní strany (název, postavení dle sml. - např. zhotovitel/objednatel)

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

odůvodnění veřejné zakázky (dále vyhláška ) Plzeňský kraj Centrální nákup, příspěvková organizace NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

odůvodnění veřejné zakázky (dále vyhláška ) Plzeňský kraj Centrální nákup, příspěvková organizace NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále ZVZ ) v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

DODATEK K LICENČNÍM UJEDNÁNÍM K SOFTWARE SKC (DODATEK Č. 1 K LICENČNÍ SMLOUVĚ Č. LIC/40/01/001613/2008)

DODATEK K LICENČNÍM UJEDNÁNÍM K SOFTWARE SKC (DODATEK Č. 1 K LICENČNÍ SMLOUVĚ Č. LIC/40/01/001613/2008) DODATEK K LICENČNÍM UJEDNÁNÍM K SOFTWARE SKC (DODATEK Č. 1 K LICENČNÍ SMLOUVĚ Č. LIC/40/01/001613/008) SMLUVNÍ STRANY: Hlavní město Praha IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581 sídlem: Mariánské nám. /, 110 01 Praha

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: Informace Z-2699 Informace o projektu Opencard

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: Informace Z-2699 Informace o projektu Opencard zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: MHMPXOZKON2D Informace Z-2699 Informace o projektu Opencard Obsah materiálu: 1. Informace do Zastupitelstva HMP 2. Příloha č. 1 k informaci do Zastupitelstva HMP

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7 Příručka Výběrová řízení v Benefit7 1 Obsah Typologie... 6 1. Výběrové řízení... 6 2. Rámcová smlouva... 6 3. Minitendr... 6 4. Koncesní řízení... 6 5. Nadlimitní veřejná zakázka... 6 6. Podlimitní veřejná

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH (EOC)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH (EOC) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH (EOC) SEŠIT Č. 2: INTEROPERABILITA S MORAVSKOSLEZSKOU KARTOU Obsah 1 Úvodní informace... 3 2 Závazné

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen "pravidla") Nadace ČEZ, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14000, IČ: 267 21 511, zapsané

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Identifikace zadavatele: Statutární město Ostrava sídlem: Prokešovo

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty Všeobecné obchodní podmínky Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty 1. Elektronické tržiště Softrade Letiště Praha (dále jen e-tržiště nebo systém ) je elektronický systém pro vyhlašování výběrových

Více

SMLOUVA O DÍLO. (dále jen Objednatel ) a

SMLOUVA O DÍLO. (dále jen Objednatel ) a SMLOUVA O DÍLO Rozšíření Servisního Kartového Centra o technologii MIFARE DESFire Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001652/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 9

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 9 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT provozu Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 363685 Zastoupený: Ing. Marianem

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

PORADENSTVÍ - sektor plynárenství. Druh plnění veřejné zakázky: služba

PORADENSTVÍ - sektor plynárenství. Druh plnění veřejné zakázky: služba Jihlava dne: 6.2.2015 Č.j. spisu: 0069812015-ERU Č.j.: 00698-112015-ERU Počet listů: 4 Počet příloh: 1/1 Výzva k podání nabídky (včetně zadávací dokumentace) Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky

Více

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory také jen Podmínky technické podpory, platné od 21.10.2011 Preambule Níže uvedené Specifické obchodní podmínky poskytování

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 5208 /2015 MUCL/4177/2015 Vyřizuje: Martina

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

DÍL 0 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

DÍL 0 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu DÍL 0 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - Alternative dispute resolution (ADR) Evidenční číslo

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s.

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Datové soubory ÚRS a Aplikační programové vybavení KROS plus a SMART plus rok 2015 Ing. Pavel Krajíček Obchodní ředitel ÚRS PRAHA, a.s. VŠEOBECNÉ

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci e-gov 28. 08. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace...

Více

Podpora provozu aplikačního software StaproMEDEA

Podpora provozu aplikačního software StaproMEDEA Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), zadávaná mimo rámec zákona v souladu s 18 odst.

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( Zákon ) 1. ZÁKLADNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ).

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ). Obchodní podmínky 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Provozovatelem a správcem inzertního portálu www.pronajemka.cz je společnost AGETAS s.r.o. se sídlem, 101 00, Praha 10, IČ: 29046220, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás vyzývám

Více

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999.

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999. Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999 Veřejná zakázka: Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky - Zvýšení konkurenceschopnosti

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu a místopředsedou př. Ing.

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Pásková knihovna a zálohovací software KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Pásková knihovna a zálohovací software KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5.

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato smlouva (dále jen LICENČNÍ SMLOUVA) je licenční smlouvou dle 46 a násl. zákona č.

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 25 Právo informačních technologií 25 Softwarové právo 26 Internetové

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

JZ; Dne 5. května 2010 bylo Zastupitelstvem Městské části Praha 8 přijato usnesení. Důvodová zpráva

JZ; Dne 5. května 2010 bylo Zastupitelstvem Městské části Praha 8 přijato usnesení. Důvodová zpráva '',' JZ; Důvodová zpráva Dne 5. května 2010 bylo Zastupitelstvem Městské části Praha 8 přijato usnesení č. Usn ZMC 037/2010, kterým byl schválen koncesní projekt výstavby "Centra Palmovka". V souvislosti

Více

Hašení nebo přilévání oleje do ohně?

Hašení nebo přilévání oleje do ohně? Hašení nebo přilévání oleje do ohně? Politická odpovědnost za řešení kauzy Opencard v postbémovské éře Jakub Michálek, člen kontrolního výboru ZHMP Úvod Politická odpovědnost za počáteční nastavení projektu

Více

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATABÁZE METADAT MICHAL REINÖHL m ichal@re inohl.cz 7. R O Č NÍK KO NFERENCE O Š E D É L I T E R AT U Ř E A R E P OZ I TÁ Ř Í CH Prezentace je dostupná pod licencí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace úplná verze, včetně Dodatku č. 1 Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více