Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard"

Transkript

1 Vážený pan Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Primátor hlavního města Prahy Mariánské nám Praha 1 V Praze dne 10. června 2011 Věc: Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard Vážený pane primátore, na základě objednávky HMP č. OBJ/66/01/000789/2011 ze dne 20. května 2011 si Vás dovolujeme seznámit se zjištěními provedeného právního auditu, zejména pak s akcentem na nejdůležitější celky daného systému, které jsou rozhodující pro zajištění jeho funkce. 1

2 1. MANAŽERSKÝ SOUHRN KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ K PROJEKTU OPENCARD (A) Doporučujeme uzavřít smluvní dodatek č. 2 ke stávající Licenční smlouvě s následujícími parametry: Změna způsobu úhrady licenčních poplatků a s tím souvisejícího vykazování počtu použitých licencí. Platba za licence bude stanovená v závislosti na počtu aktuálně využívaných aktivních karet a splatná vždy zpětně za rozhodné období; Souhlas společnosti HAGUESS s možností převodu a/nebo postoupení veškerých dosud udělených softwarových licencí a budoucích softwarových licencí na třetí osobu bez jakýchkoliv omezení; Zpřístupnění datového rozhraní Softwaru SKC pro možné zapojení třetích subjektů jako provozovatelů kartových aplikací. (B) Doporučujeme uzavřít smluvní dodatek ke stávající Servisní smlouvě za účelem zajištění nezbytného servisu pro provoz SKC a PCKS s důrazem na zlepšení vymahatelnosti kvality poskytovaných služeb dodavatelem. (C) Doporučujeme uzavření Smlouvy na dodávku karet OpenCard (fyzický nosič) pouze s jedním dodavatelem. (D) Doporučujeme vypracovat návrh na vyčlenění veškerých souvisejících činností projektu OpenCard včetně části, kterou dnes zajišťuje DPP, na účelově založenou akciovou společnost vlastněnou HMP, která bude plně zodpovědná za zajištění stability a dalšího rozvoje projektu. (E) Doporučujeme vytvořit celkovou dlouhodobou koncepci OpenCard s cílem zajištění finanční stability a postupné návratnosti investovaných finančních prostředků. Toho lze dosáhnout zejména vytvořením komerčních aplikací karty a zapojením vhodných strategických partnerů. 2

3 2. ÚČEL STANOVISKA Účelem tohoto právního stanoviska je posouzení současného systému smluvního zajištění systému OpenCard, a to na základě objednávky HMP č. OBJ/66/01/000789/2011 ze dne 20. května POPIS SKUTKOVÉHO A PRÁVNÍHO STAVU 3.1 Provoz PCKS Úvod Na základě Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 38/06 ze dne 25. května 2006 bylo realizováno zadávací řízení podle tehdy platného a účinného zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Předmětem plnění veřejné zakázky bylo vytvoření systému Servisního kartového centra, tj. realizace dodávky systému pro správu a řízení životního cyklu multiplikačních čipových karet v rámci budování Pražského Centra Kartových Služeb (dále jen PCKS ) včetně služeb implementace dle požadavků zadavatele (HMP) a zajištění následného provozu a podpory systému. Úmysl zadavatele je obsažen v čl zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, a je jím realizace záměru PCKS, které bude vytvářet základy otevřeného technologického prostředí pro zpracování transakcí spojených s využíváním univerzální karty Pražany (UKP) občany hlavního města Prahy. V stejném článku zadávací dokumentace je rovněž obecně deklarováno, že Hlavním cílem projektu PCKS je poskytnout občanům hlavního města Prahy univerzální identifikační a platební nástroj. Přílohou č. 2 zadávací dokumentace je Popis záměru realizace PCKS. Z uvedeného dokumentu mimo jiné plyne koncepční požadavek HMP, aby zajišťovalo funkcionalitu karet pro poskytovatele služeb veřejnosti. Z uvedené Přílohy č. 2 rovněž plyne, že Požadovaný software SKC musí umožňovat prostřednictvím otevřeného rozhraní poskytovaných služeb nejenom dopravní aplikaci (MHD), ale i všem dalším subjektům zavádějícím služby na bázi karty; Shora uvedený obsah zadávací dokumentace bude v dalších částech tohoto stanoviska konfrontován se skutečným stavem projektu OpenCard. Jako výsledek realizovaného zadávacího řízení byla uzavřena dne 29. října 2006 mezi HMP jako objednatelem na straně jedné a společností HAGUESS, a.s. IČ: , se sídlem Na Michovkách I., 686, Průhonice (dále jen HAGUESS ) na straně druhé, smlouva o 3

4 dílo č. DIL/40/05/00120/2006, která byla doplněna dodatkem ze dne 15. listopadu 2006 (dále jen společně Smlouva o dílo ). Předmětem Smlouvy o dílo bylo zejména: vytvoření specifikace řešení servisního kartového centra (dále jen SKC ), které bude obsahovat návrh funkčního řešení včetně procesního modelu; vytvoření návrhu řešení vybraných kartových aplikací; implementace systému včetně dodávky technických komponent (hardware a software) pro provoz SKC dle schváleného návrhu řešení; zajištění zkušebního provozu SKC v prostorách určených Magistrátem hl. m Prahy pod dobu šesti měsíců od doby ukončení ověřovacího provozu; zajištění dodávky 50 tisíc hybridních čipových karet včetně produktové personalizace; podpora a údržba implementovaného systému po dobu 4 let od ukončení zkušebního provozu SKC. PCKS lze považovat za systém přístupu prostřednictvím multifunkčních čipových karet ke službám, které mohou být poskytovány HMP nebo třetími osobami. PCKS se pak sestává z SKC a jednotlivých kartových aplikací, přičemž SKP představuje soubor technických, personálních a dalších hmotných nebo nehmotných prostředků, jež slouží k vydávání, správě, provozu a údržbě karet opencard a dále k interakci s jednotlivými kartovými aplikacemi. Kartovou aplikací se pak rozumí soubor softwarových, hardwarových, personálních a dalších hmotných a nehmotných prostředků umožňující prostřednictvím karet OpenCard přístup k příslušným službám. Jednotlivé kartové aplikace pak provozuje HMP nebo třetí subjekty odlišné do HMP. Se Smlouvou o dílo byly nedílně provázány další smlouvy týkající se zejména licenčních práv k vytvořeným částem díla a servisu díla, o kterých bude pojednáno níže. Následně Rada hlavního města Prahy usnesením č. 517 ze dne 17. dubna 2007 uložila učinit potřebné kroky pro zajištění realizace provozu a dalšího rozvoje PCKS. Provozovatel PCKS byl vybrán formou jednacího řízení bez uveřejnění dle ust. 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Související smlouvy Pro provoz PCKS byly ze strany společnosti HAGUESS vytvořeny i další komponenty programového vybavení pro provoz SKC, a to na základě níže uvedených smluv uzavřených mezi HMP a HUGESS: 4

5 Smlouva ze dne 26. února 2007, č. INO/40/05/001270/2007. Předmětem smlouvy je závazek HAGEUSS dodat a instalovat programové vybavení pro realizaci Kartové aplikace parkování ( KAP ); plně integrovat řešení KAP do SKC; implementovat řešení KAP, předat je do zkušebního provozu, včetně příslušných datových nosičů obsahujících toto řešení a zavést do rutinního provozu po úspěšném ukončení zkušebního provozu. Dílem se dle této smlouvy rozumí dodávka licence KAP pro 50 tisíc držitelů karet a 150 parkovacích automatů, včetně dodávky operačního, standardního a aplikačního SW, systémového SW a HW, zajištění úpravy stávajících parkovacích automatů a návrh procesů a vazeb na SKC a Magistrát hl.m. Prahy. Smlouva o dílo ze dne 21.dubna 2008, č. DIL/40/01/001529/2008. Předmětem smlouvy je závazek HAGEUSS poskytnout HMP licenci kartové aplikace parkování (dále jen KAPII ), dodat, inicializovat a implementovat SAM moduly včetně programového vybavení do jednotlivých parkovacích automatů v zónách placeného stání HMP za účelem akceptace úhrad parkování kartou opencard a integrovat Kartovou aplikace parkování pro nové zóny placeného stání do stávajícího řešení KAP. Smlouva o dílo ze dne , č. DIL/40/01/001652/2008. Předmětem smlouvy je závazek HAGEUSS zhotovit dílo sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění potřebných hardwarových prostředků, dodávky, instalace a zprovoznění programového vybavení pro realizaci rozšíření SKC o technologii MIFARE DESFire. Rozsah díla zahrnuje zejména rozšíření backoffice kartové aplikace parkování včetně úpravy stávajících parkovacích automatů v rámci instalovaných parkovacích automatů Praha 1; úprava interní personalizační linky SKC; dodávka Host Security Module ( HSM ) a Security Access Module ( SAM ); úprava kontaktních míst SKC a úprava back-office SKC. Ze shora uvedených smluv je zřejmé, že software potřebný pro vedení PCKS byl průběžně doplňován a rozšiřován o nové aplikace nebo jiné informační systémy. Taková rozšíření (ve smyslu počítačových programů a řešení) jsou dle smluvních podmínek autorským dílem HAGUESS Smluvní zajištění provozu PCKS Dne 12. dubna 2007 byla mezi HMP jako objednatelem na straně jedné a HAGUESS jako poskytovatelem na straně druhé uzavřena Smlouva o zajištění provozu PCKS, č. INO/40/05/001296/

6 Předmětem uvedené smlouvy bylo zajištění provozu PCKS, a to zejména: zajištění provozu centrálního pracoviště SKC (vč. personálního osazení a umístění v prostorách HMP); poskytnutí a provoz kontaktního místa (Palác ADRIA, Škodův palác); zajištění provozu Kontaktního místa SKC; zajištění datového propojení kontaktního místa s centrálním pracovištěm SKC; zajištění provozu webové prezentace opencard vč. redakční obsluhy zajištění svozu hotovosti pro kontaktní místo a přípravy podkladů pro rozúčtování; zajištění provozu kartové služby parkování. Smlouva o zajištění provozu PCKS byla následně opakovaně uzavírána, přičemž poslední smlouva byla uzavřena dne 12. února 2010 pod č. INO/66/01/000597/2010 a byla doplněna třemi dodatky. Dodatkem č. 3 ze dne 14. ledna 2011 bylo sjednáno, že společnost HAGUESS bude zajišťovat provoz PCKS nejdéle do 31. ledna Od tohoto okamžiku začalo HMP zajišťovat provoz PCKS vlastními silami Použití jednacího řízení bez uveřejnění Uzavírání Smluv o zajištění provozu PCKS předcházelo jednací řízení bez uveřejnění dle ust. 21 odst. 1 písm. d) ZVZ a ust. 23 ZVZ. Jednací řízení bez uveřejnění je výjimečným způsobem zadání veřejné zakázky, kdy je veřejná zakázka zadávána sice podle zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení, ale vzhledem k povaze tohoto řízení je omezena hospodářská soutěž o takovou veřejnou zakázku. V takových případech pak bývá veřejná zakázka zadávána přímo jednomu dodavateli z důvodů zvláštních, v zákoně uvedených, okolností. Tyto okolnosti jsou dány buď podmínkami vzniklými v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, anebo jsou takové okolnosti dány přímo předmětem veřejné zakázky. Použití tohoto druhu zadávacího řízení je fakultativní, a zadavatel je tedy oprávněn jej použít, nikoli však povinen. Podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění jsou dány taxativním způsobem a zadavatel nese důkazní břemeno, že některá z těchto podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění byla splněna. Lze shrnout, že jednací řízení bez uveřejnění je určeno jen pro výjimečné případy jako krajní prostředek zadání veřejné zakázky. V jednacím řízení bez uveřejnění vyzývá zadavatel jednoho či více dodavatelů k jednání, případně i k prokázání splnění kvalifikace (pokud je zadavatelem požadována) a k podání nabídek. 6

7 Zákon o veřejných zakázkách stanoví striktně podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění, a to v ust. 23 ZVZ. Z předložených materiálů je zřejmé, že zadavatel (HMP) při výběru zadávacího řízení vycházel z dikce ust. 23 odst. 4 písm. a) ZVZ. Podle zmíněného ustanovení může zadavatel zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění rovněž tehdy, jestliže veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem. Okolnosti pro aplikaci zmíněného ustanovení musí být objektivně seznatelné a ze skutkového stavu zřejmé. Možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění z důvodů technických, uměleckých nebo z důvodu ochrany výhradních práv předpokládá okolnost, že konkrétní (jeden) dodavatel disponuje zvláštní vlastností, kterou nedisponuje jakýkoliv jiný dodavatel. Technické důvody, které zmiňuje předmětné ustanovení, mohou spočívat například v požadavku zadavatele na zajištění kompatibility plánovaného plnění s majetkem, jímž zadavatel již disponuje (který již dříve pořídil), pokud je tento požadavek odůvodněný technickými okolnostmi, pro které by plnění od jiného dodavatele vyvolalo nepochybně vyšší finanční náklady na straně zadavatele nebo značné riziko nefunkčnosti již pořízeného majetku (typické např. pro oblast informačních technologií) 1. Za ochranu výhradních práv lze považovat například situaci, kdy zadavatel získal v minulosti licenční oprávnění, které je nezbytné pro pořízení dalšího plnění, a dodavatel nemá vůli udělit autorskoprávní či jinou licenci i jiné osobě, která by plnění mohla zadavateli poskytnout. Vzhledem k nastavení licenčních podmínek v Licenční smlouvě (viz níže bod 2.2.tohoto stanoviska) do data 12. února nebylo HMP oprávněno umožnit užívání Softwaru SKC třetí osobě a zadání veřejné zakázky osobě odlišné od tvůrce programového vybavení by jistě vedlo ke sporům o ochranu autorského práva, včetně sporů majetkových. Podotýkáme, že i po 12. února 2010 však není HMP oprávněno provádět změny nebo úpravy Softwaru SKC. Dodatek č. 1 Licenční smlouvy (současná smluvní úprava) rovněž neupravuje případ, kdy by se nově vytvořená společnost stala namísto HMP subjektem právních vztahů s HAGUESS. HMP je pouze garantováno oprávnění udělit sublicenci třetí osobě pověřené správou a/nebo provozem PCKS. Předmětem uvedeného stanoviska není ex post zhodnocení oprávněnosti aplikace takového řízení (to je zčásti i věcí technického posouzení dodávaného software). Lze ovšem říci, že jednací řízení bez uveřejnění váže dlouhodobě HMP na jednou vybraného obchodního 1 Viz Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machurek, T. - Komentář k zákonu o veřejných zakázkách, publ. ASPI a.s., 2006; str Došlo k uzavření dodatku č. 1 k Licenční smlouvě, podle něhož mohlo HMP poskytnout sublicenci třetí osobě, kterou pověří správou a/nebo provozem PCKS. HMP však i dle uvedeného dodatku nebylo a není oprávněno činit změny nebo úpravy Softwaru SKC. 7

8 partnera a omezuje volnou hospodářskou soutěž při dodávkách požadovaného plnění. Právě volná a transparentní soutěž má zadavatelům zaručit ekonomicky nejvýhodnější plnění Zajištění provozu PCKS vlastními zdroji HMP Jak bylo uvedeno shora, začalo HMP provozovat PCKS od 31. ledna Vzhledem k rozsahu a specifikům této činnosti byla uzavřena dne 1. února 2011 byla mezi HMP jako objednatelem na straně jedné a HAGUESS jako poskytovatelem na straně druhé smlouva č. INO/66/01/000713/2011 o spolupráci a technické podpoře (dále jen Smlouva o technické podpoře ). Smlouva o spolupráci a technické podpoře byla uzavřena na dobu určitou do 30.dubna 2011 a jejím předmětem bylo zejména: Instalace a implementace informačního systému PCKS (software SKC) do nového produkčního a záložního prostředí včetně migrace dat; Správa technologické infrastruktury současného produkčního a záložního prostředí včetně technologického vybavení jednotlivých pracovišť (centrálního pracoviště BackOffice, zákaznického centra FrontOffice) a související komunikační infrastruktury po dobu implementace informačního systému PCKS (software SKC) a migrace dat; Poskytnutí poradenských školících služeb souvisejících s procesním zajištěním provozu PCKS ze strany Objednatele. Smlouva o technické podpoře nemá vliv na povinnosti HAGUESS dle dříve uzavřené Servisní smlouvy č. INO/40/05/001127/2006 ze dne 6. listopadu 2006 (dále jen Servisní smlouva ) viz níže bod Dílčí závěr HMP provozuje od 1. února 2011 samostatně PCKS, přičemž do 30. dubna 2011 mu byla poskytována součinnost předchozího provozovatele a správce HAGUESS. Za tímto účelem rozšířilo HMP své personální kapacity k zajištění provozu PCKS. Je nezbytné analyzovat současný stav transformace správy PCKS z HAGUESS na HMP, a to zejména průběh převzetí, míru provozování a vyřešení právních, technických a organizačních otázek spojených s převzetím provozu PCKS ze strany HMP. Z toho důvodu je potřeba stanovit, zda HMP v plném rozsahu převzalo kompletní provoz PCKS, zda disponuje v plné míře příslušným hmotným vybavením, zda má v plné míře zajištěna potřebná licenční oprávnění k softwaru potřebnému pro provozování PCKS, zda jsou funkční jednotlivé 8

9 aplikace OpenCard a zda je HMP schopno nadále technicky a personálně zajišťovat správu PCKS. Rovněž je nutné zodpovědět otázku, jakým způsobem je zajišťována správa technologické infrastruktury současného produkčního a záložního prostředí včetně technologického vybavení jednotlivých pracovišť (centrální pracoviště, zákaznické centrum) a související komunikační infrastruktury. Dále je vhodné zpracovat analýzu celkových nákladů HMP na provoz PCKS, potažmo celého projektu OpenCard Problematika licenčních práv Software SKC Úvod Výsledkem Smlouvy o dílo bylo mimo jiné vytvoření aplikačního softwaru SKC (dále jen Software SKC ). Software SKC se skládá ze 4 dílčích softwarových produktů, které tvoří jeden dílčí celek 3, který zajišťuje fungování PCKS a jednotlivých kartových aplikací Smluvní zajištění Dne 6. listopadu 2006 byla mezi HMP jako nabyvatelem a HAGUESS jako poskytovatelem uzavřena Licenční smlouva č. LIC/40/05/001128/2006. Licenční smlouva opravňovala HMP vést informace pro Limit evidovaných karet a právo užít počítačový program vytvořený HAGUESS na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi totožnými stranami dne 27. října 2006 pod č. DIL/40/05/001120/2006. Dne 14. července 2008 byla uzavřena Licenční smlouva č. LIC/40/01/001613/2008, která opravňuje HMP vést informace pro Limit evidovaných karet a která plně nahradila předchozí licenční smlouvu z 6. listopadu Licenční smlouva byla následně doplněna dodatkem č. 1 ze dne 12. února Licenční smlouva ze dne 14. července 2008 ve znění dodatku č. 1 bude dále označována jen jako Licenční smlouva. Licenční poplatky za užití Software SKC jsou závislé na počtu i.) evidovaných karet OpenCard v systému, ii.) nahraných integrovaných kartových aplikací a iii.) konfigurovaných uživatelských stanic s aplikacemi v SKC. Současná licence (licence typu D.III.1) umožňuje HMP vést v rámci Software SKC informace pro LIMIT evidovaných karet OpenCard, pro 45 konfigurovaných uživatelských stanic a 5 integrovaných kartových aplikací. 3 Jedná se o i.) řídící systém KRONUS, ii.) systém pro správu karet QUANTO, iii.) datový zúčtovací systém KWADROM a iv.) zázemí elektronické peněženky E-PurseCHANSON. 9

10 Dominantní a hlavní proměnnou položku pak tvoří poplatky za každou evidovanou kartu OpenCard, přičemž za každou jednu evidovanou kartu OpenCard od počtu činí 50,- Kč. Úhrada licenčních poplatků za počet evidovaných karet v limitu od do kusů již byla uhrazena. Udělená licence se vztahuje v současné době na využití vedení evidence o karet OpenCard a je tak omezená co do rozsahu užití na právě uvedený počet karet. Dle čl Licenční smlouvy je HMP oprávněno požádat o upgrade licence z nižšího typu na vyšší, tj. požádat o rozšíření množstevního rozsahu udělené licence. K tomu však dle dostupných informací nedošlo, přestože byly vydávány další karty opencard nad počet HAGUEES jako poskytovatel není dle obsahu Licenční smlouvy oprávněn vystavit HMP daňový doklad, neboť dle smlouvy je právo fakturovat je vázáno na sepsání protokolu o předání a převzetí licence Překročení udělené licence a jeho důsledky Dle našich informací činí v současné době počet evidovaných karet OpenCard cca kusů. Z údajů uvedených v bodě je zřejmé, že pro počet karet OpenCard nad kusů nebyla udělena HMP řádná licence. HMP tak užívá autorské dílo HAGUESS v rozsahu cca kusů evidovaných karet OpenCard bez řádného zákonného a/nebo smluvního oprávnění. Dopisem ze dne 3.června 2011 vyzvala HAGUEES HMP, aby uhradilo částku ve výši ,- Kč z titulu neuhrazených licenčních poplatků za evidovaných karet OpenCard, o které byl překročen rozsah udělené licence. V případě absence smluvních ujednání upravuje práva HAGUESS jako autora díla (Software SKC) zejména zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Autorský zákon ). Autorský zákon poskytuje zejména v ust. 40 AZ autorovi díla poměrně širokou ochranu jeho majetkových práv v případě, že dojde k neoprávněnému užívání jeho autorského díla. MHP je tak vystaven možným nárokům na úhradu bezdůvodného obohacení, náhrady škody, včetně ušlého zisku nebo nároku na přiměřené zadostiučinění. HMP hrozí, že by při reparaci těchto majetkových nároků (např. na základě rozhodnutí v soudním řízení) muselo uhradit částku násobně vyšší, než činí současný požadavek HAGUESS na zaplacení částky ve výši ,- Kč, který je stanoven dle výpočtu navrženého v Licenční smlouvě, tj. počet evidovaných karet OpenCard x 50,- Kč. Kromě uvedených finančních nároků z porušení autorských práv (náhrada škody, bezdůvodné obohacení, přiměřené zadostiučinění) svědčí dále autorovi nárok zdržovací, který směřuje ke 10

11 zdržení se protiprávního jednání (spočívajícího v porušení práv k duševnímu vlastnictví) a nárok odstraňovací, který směřuje k odstranění závadného právního stavu Dílčí závěr Neřešením vzniklé situace se tak HMP vystavuje zjevným právním rizikům, které mohou citelně zasáhnout do jeho majetkové sféry. HMP se zároveň dopouští i protiprávního jednání. Jako vhodné se jeví uzavření dodatku č. 2 k Licenční smlouvě, který by smluvně vyřešil problematiku překročení licenčních oprávnění a který by zároveň reflektoval další rozvoj OpenCard tak, aby bylo HMP oprávněno vést v rámci Software SKC informace pro libovolný počet evidovaných karet bez množstevního omezení. Řešením vhodným pro HMP by pak byla konečná paušální úhrada za neomezený počet udělených licencí. Částka této úplaty by mohla být např. stanovena jako cena za udělení licenčních poplatků pro limit kusů evidovaných karet OpenCard a více. Tímto postupem by do budoucna HMP vyřešilo opakovaně vznášené nároky HAGUESS z titulu licenčních práv. jako vhodné považujeme V případě neprůchodnosti shora popsaného konečného vyrovnání licenčních poplatků by bylo alespoň vhodné změnit nastavený fakturační systém tak, aby HMP hradilo licenční poplatky až po poskytnutí plnění v předem stanoveném časovém intervalu (např. s měsíční nebo čtvrtletní periodicitou). Jednou z možností HMP může být i odkoupení Softwaru SKC a případně dalších souvisejících počítačových programů, se kterými by pak mohlo HMP volně nakládat. Problematika licencí je úzce spojena i s budoucími zásahy do Software SKC, které se jeví jako nezbytné při dalším provozu PCKS (k tomu blíže dále v bodě ). Pří jednání o Dodatku č. 2 k Licenční smlouvě by mělo HMP vyjednat zejména i.) oprávnění HMP postoupit licence na třetí osobu, která by tak byla napříště účastníkem smluvních vztahů s HAGUESS namísto HMP (potřebné při převedení projektu OpenCard na nově založenou právnickou osobu), ii.) zpřístupnění rozhraní Softwaru SKC (potřebné pro zapojení třetích subjektů jako provozovatelů kartových aplikací) a iii.) umožnění zásahů a změn do Softwaru SKC ze strany HMP nebo třetí soby (důležité pro další rozvíjení a správu softwarového vybavení bez závislosti na HAGUESS). 11

12 3.3. Související licenční oprávnění Úvod HMP je účastníkem i některých dalších smluvních vztahů, které upravují práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona. Za užívání těchto děl počítačových programů, je HMP povinno platit sjednané licenční poplatky. Cílem této subkapitoly je jasně identifikovat další smluvní autorskoprávní závazky HMP související s projektem OpenCard Smluvní zajištění Závazky HMP obsahují níže uvedené smluvní dokumenty: Licenční smlouva uzavřená dne 31. Července 2008 mezi HMP a HAGUESS, č. LIC/40/01/001650/2008. Předmětem smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít počítačový program Software SAM. Licence je udělena jako časově neomezená a umožňuje instalaci 156 modulů SAM. Dle smlouvy je HMP oprávněno licenci poskytnout třetí osobě jen s předchozím souhlasem HAGUESS, který nesmí být bezdůvodně odmítnut bez závažných důvodů. HMP není dle přílohy č. 2 licenční smlouvy oprávněno provádět jakékoli změny v Softwaru SAM ani do doprovodných souborů. Licenční smlouva uzavřená dne 31. Července 2008 mezi HMP a HAGUESS, č. LIC/40/01/001651/2008. Předmětem smlouvy je poskytnutí časově neomezené licencí k počítačovému programu ASW HSM-SKC, a to v rozsahu pro instalaci na 1 server a 1000 inicializovaných SAM modulů. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Dle smlouvy je HMP oprávněno licenci poskytnout třetí osobě jen s předchozím souhlasem HAGUESS, který nesmí být bezdůvodně odmítnut bez závažných důvodů. HMP není dle přílohy č. 2 licenční smlouvy oprávněno provádět jakékoli změny v programu ASW HSM-SKC ani do doprovodných souborů. Smlouva uzavřená dne 26. Února 2007 mezi HMP a HAGUESS, č. INO/40/05/001270/2007. Předmětem smlouvy je závazek HAGEUSS dodat a instalovat programového vybavení pro realizaci Kartové aplikace parkování (KAP). Dílem se dle této smlouvy rozumí dodávka licence KAP pro 50 tisíc držitelů karet a 150 parkovacích automatů, včetně dodávky operačního, standardního a aplikačního SW, systémového SW a HW, zajištění úpravy stávajících parkovacích automatů a návrh procesů a vazeb na SKC a Magistrát hl.m. Prahy. Přílohou Smlouvy o dílo je i vzor licenční smlouvy, která však již nebyla následně uzavřena. Z přílohy č. 1 12

13 Smlouvy o dílo plyne, že udělená licence je neomezená, nepřenositelná a nevýhradní d tím, že součástí licence nejsou zdrojové kódy. Smlouva o dílo uzavřená dne 21.dubna 2008 mezi HMP a HAGUESS č. DIL/40/01/001529/2008. Předmětem smlouvy je závazek HAGEUSS poskytnout HMP licenci kartové aplikace parkování (KAPII), dodat, inicializovat a implementovat SAM moduly včetně programového vybavení do jednotlivých parkovacích automatů v zónách placeného stání HMP za účelem akceptace úhrad parkování kartou opencard a integrovat Kartovou aplikace parkování pro nové zóny placeného stání do stávajícího řešení KAP. Licence je pak dle smlouvy udělena pro držitelů karet a 300 parkovacích automatů. Přílohou Smlouvy o dílo je i vzor licenční smlouvy, která však již nebyla následně uzavřena. Z přílohy č. 1 Smlouvy o dílo plyne, že udělená licence je neomezená, nepřenositelná a nevýhradní d tím, že součástí licence nejsou zdrojové kódy. Shora uvedené smlouvy byly uzavírány na základě jednacího řízení bez uveřejnění a nebylo tak umožněno s odkazem na ochranu autorských práv HAGUESS realizovat předmětné zakázky v jiném zadávacím řízení, které by zajistilo hospodářskou soutěž více uchazečů. K jednacímu řízení bez uveřejnění viz bod Vztah k Licenční smlouvě Podstatný vliv na závazky HMP ze smluv uvedených v bodu má Dodatek č. 1 ze dne 12. února 2010 k Licenční smlouvě (viz bod 2.2.2). Zmíněný dodatek č. 1 sjednává oprávnění HMP poskytnout zcela nebo zčásti osobě, kterou samo pověří správou a/nebo provozem PCKS, oprávnění tvořící součást licence k softwaru SKC, tj. udělit ji sublicenci. V čl Dodatku č. 1 je uvedeno, že ustanovení o oprávnění HMP udělit sublicenci třetí osobě pověřené správou a/nebo provozováním PCKS se vztahuje i na veškeré smlouvy uzavřené mezi HMP a HAGUESS v rámci projektu OpenCard, v jejichž rámci byla udělena práva k užívání určitého počítačového programu, popř. databáze. Veškerá ujednání takových smluv, která jsou s tímto v rozporu, zejména ujednání o nepřenositelnosti licencí, jsou zrušena bez náhrady a pozbývají platnosti. Lze tedy shrnout, že Dodatkem č. 1 došlo k uvolnění HMP při nakládání s licencovanými počítačovými programy a databázemi, které vytvořil HAGUESS v rámci projektu OpenCard. Toto uvolnění se však smluvně vztahuje jen na ty osoby, které HMP pověří správou a/nebo 13

14 provozem PCKS, přičemž takové osoby nenabývají širších oprávnění, než kterými disponuje HMP Dílčí závěr Ze shora uvedeného je zřejmé, že HMP užívá i další licencované počítačové programy vytvořené HAGUESS a že licenční poplatky se samostatně vztahují k systémům SKC a KAP. Samostatně jsou pak hrazeny licenční poplatky k systému DOS, které však hradí samostatně DPP. Lze říci, že s rozšiřováním shora uvedených systémů se zvyšuje výše licenčních poplatků hrazených jejich dodavateli (tj. HAGUESS). HMP má v současné době oprávnění udělit sublicenci třetí osobě, kterou pověří správou a/nebo provozem PCKS. Udělené oprávnění se však nevztahuje na rozšiřování a rozvíjení těchto systémů, které není možné realizovat bez souhlasu HAGUESS, resp. lze předpokládat, že pokud by k těmto zásahům došlo, hájil by HAGUESS dostupnými právními prostředky svá autorská práva. Udělená licenční oprávnění se rovněž nevztahují na případ, kdy by se nově vytvořená společnost stala namísto HMP subjektem právních vztahů s HAGUESS. HMP je pouze garantováno oprávnění udělit sublicenci třetí osobě pověřené správou a/nebo provozem PCKS, nikoli oprávnění převést na třetí osobu svá práva a povinnosti z licenčních smluv tak, aby taková třetí osoba nadále vystupovala vůči HAGUESS svým jménem samostatně namísto HMP. Při dalším jednání se společností HAGUESS bude nutné se zaměřit na získání oprávnění provádět zásahy do počítačových programů vyvinutých v rámci projektu OpenCard tak, aby mohl být tento projekt samostatně rozvíjen HMP nebo jakoukoli třetí osobou, která by uspěla s nejlepší (nejvýhodnější) nabídkou v řádném výběrovém řízení Servisní služby poskytované HAGUESS Úvod V tomto článku bude posouzen vliv Servisní smlouvy na správu a další provoz PCKS, a to zejména s ohledem na obsah závazkových vztahů založených Servisní smlouvou a blížící se dobu ukončení její účinnosti. 14

15 3.4.2 Závazky plynoucí ze Servisní smlouvy V Servisní smlouvě se HAGUESS zavázala poskytovat HMP servisní služby v následujícím rozsahu: zajištění legislativní podpory v oblasti vydávání a správy čipových karet, zajištění služby podpory formou internetového help-desku, zajištění služby vzdálené konzultace, podpory a rozvoje dodaného informačního systému, inspekci implementovaného informačního systému, oprava nebo výměna hardware v záruční době (záruční doba byla poskytnuta na dobu 24 měsíců od předání díla, v současné době již dílo není v záruční době). Servisní smlouva byla sjednána na dobu určitou do Do budoucna se jeví jako potřebné zajistit další servisní provoz, a to zejména v oblastech: a) legislativní podpory b) úpravy SW dle požadavků objednatele c) centrální helpdesk d) poskytování přímé podpory koncových uživatelů e) pravidelná profylaxe systému a kontrola HW komponent Ze shora uvedených základních činností poskytovaných dle Servisní smlouvy se jeví jako nadále aktuální služby podpory a rozvoje dodaného informačního systému. Podle přílohy č. 2 Servisní smlouvy platí, že jakékoli aktualizace a úpravy řešení informačního systému SKC se považují za autorské dílo ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona a řídí se příslušnou licenční smlouvou Zásahy a rozvíjení Softwaru SKC Z bodu č. 6. přílohy č. 2 Licenční smlouvy vyplývá povinnost HMP zdržet se provádění změn do Softwaru SKC nebo do jeho doprovodných souborů. Je technickou otázkou, zda a do jaké míry bude po ukončení Servisní smlouvy nutné činit zásahy do informačního systému SKC. Lze ovšem předpokládat, že projekt OpenCard se bude i nadále vyvíjet a rozrůstat co do počtu uživatelů tak co do počtu kartových aplikací. Zajištění oprávnění k zásahům a změnám Softwaru SKC je klíčové pro další fungování projektu OpenCard, přičemž by HMP nemělo být výhradně závislé na stanovisku a 4 Servisní smlouva byla sjednána na dobu 4 let ode dne ukončení zkušebního provozu SKC, k němuž došlo dle akceptačního protokolu dne

16 požadavcích jediného subjektu. Zde znovu připomínáme původní koncepci PCKS jako otevřeného technického prostředí. Právě technická otevřenost třetím stranám (uvolnění technického rozhraní systému) může umožnit zapojení dalších subjektů, jako provozovatelů nových kartových aplikací do projektu OpenCard, což považujeme za nezbytné pro další rozvíjení projektu OpenCard a jeho ziskovost. Přestože Licenční i Servisní smlouva stanoví zákaz zásahů do Softwaru SKC je nutné poměřit tato smluvní ustanovení s obsahem relevantní právní normy. Autorský zákon v ust. 66 odst. 1 písm. a) stanoví, že do práva autorského nezasahuje oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového programu, jestliže rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program, je-li to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu, činí-li tak při zavedení a provozu počítačového programu nebo opravuje-li chyby počítačového programu. Aplikaci tohoto ustanovení nelze dohodou smluvních stran vyloučit. Zákon tedy stanoví jasné podmínky, kde lze upravovat či jinak měnit počítačový program. Těmito podmínkami, které musí být kumulativně splněny jsou i.) nezbytnost změny či úpravy počítačového programu k využití jeho oprávněně nabyté rozmnoženiny a ii.) změna či úprava jsou prováděny při zavedení a provozu počítačového programu nebo při jeho opravách. Klíčovým pojmem pro výklad předmětného zákonného ustanovení bude termín nezbytné k využití. Změny a úpravy počítačového programu musejí být odůvodněny výhradně nezbytností pro řádné využití jeho oprávněně získané rozmnoženiny při provozu počítačového programu nebo při opravě jeho chyb. Pokud tedy počítačový program funguje řádně v rozsahu jaký byl smluvně sjednán, nelze jej ze strany oprávněného uživatele měnit nebo do něj jinak zasahovat Zpřístupnění rozhraní Softwaru SKC třetím osobám Jedním z klíčových aspektů pro rozvíjení systém SKC je zpřístupnění dokumentace k rozhraní stávajícího systému (programového vybavení PCKS) tak, aby třetí osoby mohl vyvíjet a/nebo nahrávat na OpenCard kompatibilní karetní aplikace, čímž by došlo k rozšíření spektra služeb, které by OpenCard nabízela. Jak již bylo uvedeno v bodu bylo původním záměrem projektu OpenCard vytvoření otevřeného technologického prostředí pro zpracování transakcí spojených s využíváním univerzální karty Pražany. Tento krok však není možný bez souhlasu HAGUESS na základě současných smluvních vztahů mezi HAGUESS a HMP. Společnost HAGUESS je tak jediným subjektem, který může do programového vybavení PCKS inovativně zasahovat a rozvíjet jej. 16

17 3.4.5 Dílčí závěr Jedním ze základních zájmů HMP by mělo být zajištění odborné pomoci při údržbě a rozvíjení systémů PCKS. Vzhledem k nevhodnému nastavení smluvních podmínek je zřejmá závislost HMP na HAGUESS. Rovněž bez výslovného souhlasu HAGUESS a bez dalších kroků ze strany této společnosti není možné zpřístupnit prostor pro vytváření a provoz nových kartových aplikací vyvinutých třetími osobami. Předpokladem rozvoje projektu OpenCard je otevřený systém pro kartové aplikace třetích osob, zejména tím, že bude zveřejněná ze strany HAGUESS technická dokumentace k rozhraním Softwaru SKC. Pokud jde o zásahy do stávajícího programového vybavení týkající se rozvoje systému OpenCard, ty bude možné realizovat výhradně buď skrze jejich autora, tj. HAGUESS nebo bude na základě jednání udělí HAGUESS toto oprávnění HMP nebo třetí osobě. Po skutkové stránce je nutné zabezpečit kontinuální správu systémů PCKS a za současného právního stavu lze doporučit uzavření dodatku s HAGUESS, přičemž by byla reflektována lepší vymahatelnost kvality poskytovaných služeb Výroba karet OpenCard Úvod Karta OpenCard funguje na hmotném nosiči čipové kartě. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu držitelů karet a době jejich životnosti je nezbytné zajistit jejich dodávky tak, aby mohla být uspokojena okamžitá poptávka Smluvní zajištění Dne 16. února 2011 byla mezi HMP jako objednatelem a společností MONET+, a.s. jako dodavatelem uzavřena smlouva o dílo č. DIL/66/01/000724/2011 (dále jen Smlouva o dílo MONET ). Předmětem smlouvy je dodávka oboustranně potištěných čipových karet s tím, že se objednatel zavazuje do 31. srpna 2011 odebrat určitý počet čipových karet ( kusů), jejichž vlastnosti jsou ve smlouvě blíže specifikovány. Dne byl uvařen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo MONET, který zejména mění složení různých typů karet, které se zavazuje zhotovitel dodat a které je oprávněn po něm objednatel požadovat. Smlouvě o dílo MONET dle poskytnutých informací, neposkytuje 17

18 vzhledem k zapojení dětí a seniorů do projektu OpenCard dostatečné množství čipových karet a jejich množství bude nutné navýšit. V současné době dle dostupných informací připravuje HMP smyslu příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách otevřené zadávací řízení na dodávky neomezeného počtu čipových karet dle objednávek HMP Dílčí závěr Stávající návrh postupu spočívající v zahájení otevřeného zadávacího řízení na dodávky čipových karet, v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, se jeví jako vhodný a transparentní. Jeho smyslem by mělo být zajištění vhodného dodavatele, který bude po dobu účinnost smlouvy vyrábět a dodávat čipové karty Opencard. Jako vhodné hodnotící kritérium lze doporučit nejnižší nabídkovou cenu, což by mělo garantovat HMP co nejnižší výdaje při nákupu plnění. Zároveň by takovou smlouvou byla garantována dostupnost čipových karet Opencard po dobu trvání smlouvy (lze uvažovat o rámcové smlouvě s jedním uchazečem, který poskytuje plnění za předem vysoutěžených podmínek dle průběžných potřeb zadavatele).. Lze tak přímo dosáhnout podmínek výhodných pro zadavatele při následujících dodávkách, aniž by musel zadavatel v budoucnu realizovat administrativně náročné minitendry jako v případě uzavření rámcové smlouvy s více uchazeči. Rovněž podotýkáme, že institut rámcové smlouvy nestanoví povinnost plnění odebírat, ale pouze zadavatele opravňuje za předem stanovených podmínek vyžadovat (opakovaně) dodávky konkrétního zboží. Lze tedy shrnout, že v případě uzavření nové smlouvy na dodávky karet Opencard nebude HMP omezeno v počtu odebraných čipových karet Opencard na straně jedné a nebude zavázáno k předem stanovenému nákupu kusů čipových karet Opencard na straně druhé Spolupráce HMP s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost Úvod Dopravní podnik hl. m. Prahy (dále jen DPP ) je klíčovým partnerem projektu OpenCard. Toto postavení DPP je spojeno s karetní aplikací nazvanou Dopravně odbavovací systém ( DOS ), která umožňuje ukládání elektronických kuponů městské hromadné dopravy v Praze na kartu OpenCard. Aplikaci DOS využívá naprostá většina držitelů OpenCard. Předpokládá se, že do konce roku 2011 dosáhne počet uživatelů karty OpenCard s aplikací DOS počtu téměř

19 Realizaci společného postupu HMP a DPP na projektu OpenCard lze časově navázat na usnesení RHMP ze dne 17. dubna 2007, č. 0517, kterým RHMP vyslovila souhlas s dalším pokračováním rozvoje projektu PCKS s cílem realizovat velkou emisi opencard včetně kartové aplikace "Předplatné" v Pražské integrované dopravě v období v souladu s usnesením ZHMP č. 38/06 ze dne Zároveň ve zmíněném usnesení RHMP požádala představenstvo DPP o součinnost s MHMP při zajištění technických a organizačních podmínek pro rozvoj PCKS. Následně byla v srpnu roku 2008 na základě níže popsaných právních vztahů zprovozněna nově připravovaná karetní aplikace DOS Smluvní zajištění V tomto bodě stanoviska je nutné zmínit jádro smluvních závazků mezi HMP a DPP a rovněž i smluvní vztahy mezi DPP a HAGUESS. Smlouva o dílo uzavřená mezi DPP a HAGUESS dne 15. října Předmětem této smlouvy byl nákup a dodávka software DOS pro 50tis. licencí. Software měl umožňovat zajištění funkcionality dopravně-odbavovacího systému ve vazbě na čipové karty standartu MIFARE Standard a MIFARE DESFire. Smlouva o dílo uzavřená mezi DPP a HAGUESS dne 15. července Předmětem této smlouvy je dodávka systému DOS pro dalších licencí a dodávku subsystémů SAM a ASW-HSM-DOS. Smlouva o umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty opencard uzavřena dne 31. července 2008 mezi HMP a DPP, č. DIL/40/01/001684/2008. Předmětem smlouvy je zejména úprava vzájemných vztahů HMP jako provozovatele PCKS (osoby garantující její provoz) a DPP jako provozovatele aplikace DOS. Smlouva sjednává osobu správce, kterou je subjekt odlišný od garanta (HMP) a který je garantem pověřen správou a provozem SKC a PCKS jako celkového systému, nikoli však jednotlivých kartových aplikací. Dle zvláštních podmínek smlouvy je osobou správce společnost HAGUESS. Podotýkáme, že od 31. ledna 2011 již společnost HAGUESS funkci správce a provozovatele PCKS nezajišťuje a že tuto funkci plní HMP. Ze shora uvedeného plyne, že provozování DOS je rovněž úzce spojeno se společností HAGUESS. Obě výše uvedené smlouvy o dílo byly rovněž uzavřeny na základě jednacího řízení bez uveřejnění. 19

20 Ze smluvních vztahů mezi HAGUESS na straně jedné a HPP a DPP na straně druhé rovněž vyplývá, že každá karta evidovaná v systému DOS musí být také evidovaná v systému SKC, což znamená, že pro každého uživatele aplikace DOS je tedy nutné mít udělenou 1x licenci DOS a 1x licenci SKC Dílčí závěr Licence na poskytovaný software jsou nastaveny shodně jak u HMP tak u DPP a neumožňují žádné změny ve funkcionalitě aplikace prováděné vlastní silou či třetí stranou bez souhlasu HAGUESS. To se týká zejména dalšího rozvoje projektu Opencard spočívajícího např. v rozšíření systému, implementace nové karetní aplikace, atd. Tento problém by měl být řešen oběma subjekty společně a v součinnosti tak, aby se systém otevřel třetím osobám a snížila se závislost HMP a DPP na společnosti HAGUESS. 4. DOPORUČENÍ 4.1. Nejzávažnější rizika plynoucí ze stávajícího skutkového a právního stavu a doporučení jejich řešení HMP je při provozu PCKS do značné míry závislé na společnosti HAGUESS. To se týká zejména programového vybavení a jeho dalšího rozvíjení. Společnost HAGUESS si nárokuje i některé další komponenty SKC, které vyvinula v průběhu provozování PCKS a o kterých tvrdí, že k nim neudělila HMP licence /viz Příloha č. 1 seznam systémů v rámci PCKS a na něž se nevztahují udělená licenční oprávnění vytvořeno HAGUESS/. Závažné koncepční nedostatky licencovaného softwaru nelze odstranit bez spolupráce s autorem díla HAGUESS, resp. bez jeho souhlasu. Lze říci, že problematika licenčních práv je nejdůležitějším mezníkem pro další směřování projektu OpenCard. Vzhledem k ukončení smluvních vztahů z titulů i.) Smlouvy o zajištění provozu PCKS a ii.) Servisní smlouvy je nutné vyřešit otázku, kdo bude nadále provádět údržbu stávajícího softwarového vybavení, které má HMP licencováno. Z příslušných ustanovení autorského zákona plyne, že HMP je oprávněno činit ve vztahu k softwaru úpravy a změny, je-li to nezbytné k řádnému využití rozmnoženiny počítačového programu a opravuje-li chyby počítačového programu. Toto právo však není garantováno třetí osobě, odlišné do HMP s výjimkou osoby, kterou HMP pověří správou a/nebo provozem PCKS 5. HMP tedy nemá bez dalšího oprávnění činit změny a/nebo úpravy licencovaného softwaru a zásahy směřující k rozšíření funkcí licencovaného softwaru by mohly být oprávněně 5 Viz odst Dodatku č. 1 k Licenční smlouvě 20

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD A ODPOVĚDNOST ZA JEJICH VZNIK Hodnotící zpráva

ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD A ODPOVĚDNOST ZA JEJICH VZNIK Hodnotící zpráva ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD A ODPOVĚDNOST ZA JEJICH VZNIK Hodnotící zpráva Mgr. Martin Kameník Oživení, o. s., březen 2010 martin.kamenik@oziveni.cz 1 Úvod Výsledky forenzního auditu

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb obchodní společnosti Poski.com s.r.o. (dodavatel) se sídlem 28. října 1584/281, Ostrava Mariánské Hory, 709 00, IČ:27791505,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Obchodní podmínky SEO Expert a.s.

Obchodní podmínky SEO Expert a.s. 1 Obchodní podmínky akciové společnosti SEO Expert a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Na Nivách 956/3, PSČ 141 00, IČ: 24136841, DIČ: CZ24136841 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více