Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard"

Transkript

1 Vážený pan Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Primátor hlavního města Prahy Mariánské nám Praha 1 V Praze dne 10. června 2011 Věc: Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard Vážený pane primátore, na základě objednávky HMP č. OBJ/66/01/000789/2011 ze dne 20. května 2011 si Vás dovolujeme seznámit se zjištěními provedeného právního auditu, zejména pak s akcentem na nejdůležitější celky daného systému, které jsou rozhodující pro zajištění jeho funkce. 1

2 1. MANAŽERSKÝ SOUHRN KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ K PROJEKTU OPENCARD (A) Doporučujeme uzavřít smluvní dodatek č. 2 ke stávající Licenční smlouvě s následujícími parametry: Změna způsobu úhrady licenčních poplatků a s tím souvisejícího vykazování počtu použitých licencí. Platba za licence bude stanovená v závislosti na počtu aktuálně využívaných aktivních karet a splatná vždy zpětně za rozhodné období; Souhlas společnosti HAGUESS s možností převodu a/nebo postoupení veškerých dosud udělených softwarových licencí a budoucích softwarových licencí na třetí osobu bez jakýchkoliv omezení; Zpřístupnění datového rozhraní Softwaru SKC pro možné zapojení třetích subjektů jako provozovatelů kartových aplikací. (B) Doporučujeme uzavřít smluvní dodatek ke stávající Servisní smlouvě za účelem zajištění nezbytného servisu pro provoz SKC a PCKS s důrazem na zlepšení vymahatelnosti kvality poskytovaných služeb dodavatelem. (C) Doporučujeme uzavření Smlouvy na dodávku karet OpenCard (fyzický nosič) pouze s jedním dodavatelem. (D) Doporučujeme vypracovat návrh na vyčlenění veškerých souvisejících činností projektu OpenCard včetně části, kterou dnes zajišťuje DPP, na účelově založenou akciovou společnost vlastněnou HMP, která bude plně zodpovědná za zajištění stability a dalšího rozvoje projektu. (E) Doporučujeme vytvořit celkovou dlouhodobou koncepci OpenCard s cílem zajištění finanční stability a postupné návratnosti investovaných finančních prostředků. Toho lze dosáhnout zejména vytvořením komerčních aplikací karty a zapojením vhodných strategických partnerů. 2

3 2. ÚČEL STANOVISKA Účelem tohoto právního stanoviska je posouzení současného systému smluvního zajištění systému OpenCard, a to na základě objednávky HMP č. OBJ/66/01/000789/2011 ze dne 20. května POPIS SKUTKOVÉHO A PRÁVNÍHO STAVU 3.1 Provoz PCKS Úvod Na základě Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 38/06 ze dne 25. května 2006 bylo realizováno zadávací řízení podle tehdy platného a účinného zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Předmětem plnění veřejné zakázky bylo vytvoření systému Servisního kartového centra, tj. realizace dodávky systému pro správu a řízení životního cyklu multiplikačních čipových karet v rámci budování Pražského Centra Kartových Služeb (dále jen PCKS ) včetně služeb implementace dle požadavků zadavatele (HMP) a zajištění následného provozu a podpory systému. Úmysl zadavatele je obsažen v čl zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, a je jím realizace záměru PCKS, které bude vytvářet základy otevřeného technologického prostředí pro zpracování transakcí spojených s využíváním univerzální karty Pražany (UKP) občany hlavního města Prahy. V stejném článku zadávací dokumentace je rovněž obecně deklarováno, že Hlavním cílem projektu PCKS je poskytnout občanům hlavního města Prahy univerzální identifikační a platební nástroj. Přílohou č. 2 zadávací dokumentace je Popis záměru realizace PCKS. Z uvedeného dokumentu mimo jiné plyne koncepční požadavek HMP, aby zajišťovalo funkcionalitu karet pro poskytovatele služeb veřejnosti. Z uvedené Přílohy č. 2 rovněž plyne, že Požadovaný software SKC musí umožňovat prostřednictvím otevřeného rozhraní poskytovaných služeb nejenom dopravní aplikaci (MHD), ale i všem dalším subjektům zavádějícím služby na bázi karty; Shora uvedený obsah zadávací dokumentace bude v dalších částech tohoto stanoviska konfrontován se skutečným stavem projektu OpenCard. Jako výsledek realizovaného zadávacího řízení byla uzavřena dne 29. října 2006 mezi HMP jako objednatelem na straně jedné a společností HAGUESS, a.s. IČ: , se sídlem Na Michovkách I., 686, Průhonice (dále jen HAGUESS ) na straně druhé, smlouva o 3

4 dílo č. DIL/40/05/00120/2006, která byla doplněna dodatkem ze dne 15. listopadu 2006 (dále jen společně Smlouva o dílo ). Předmětem Smlouvy o dílo bylo zejména: vytvoření specifikace řešení servisního kartového centra (dále jen SKC ), které bude obsahovat návrh funkčního řešení včetně procesního modelu; vytvoření návrhu řešení vybraných kartových aplikací; implementace systému včetně dodávky technických komponent (hardware a software) pro provoz SKC dle schváleného návrhu řešení; zajištění zkušebního provozu SKC v prostorách určených Magistrátem hl. m Prahy pod dobu šesti měsíců od doby ukončení ověřovacího provozu; zajištění dodávky 50 tisíc hybridních čipových karet včetně produktové personalizace; podpora a údržba implementovaného systému po dobu 4 let od ukončení zkušebního provozu SKC. PCKS lze považovat za systém přístupu prostřednictvím multifunkčních čipových karet ke službám, které mohou být poskytovány HMP nebo třetími osobami. PCKS se pak sestává z SKC a jednotlivých kartových aplikací, přičemž SKP představuje soubor technických, personálních a dalších hmotných nebo nehmotných prostředků, jež slouží k vydávání, správě, provozu a údržbě karet opencard a dále k interakci s jednotlivými kartovými aplikacemi. Kartovou aplikací se pak rozumí soubor softwarových, hardwarových, personálních a dalších hmotných a nehmotných prostředků umožňující prostřednictvím karet OpenCard přístup k příslušným službám. Jednotlivé kartové aplikace pak provozuje HMP nebo třetí subjekty odlišné do HMP. Se Smlouvou o dílo byly nedílně provázány další smlouvy týkající se zejména licenčních práv k vytvořeným částem díla a servisu díla, o kterých bude pojednáno níže. Následně Rada hlavního města Prahy usnesením č. 517 ze dne 17. dubna 2007 uložila učinit potřebné kroky pro zajištění realizace provozu a dalšího rozvoje PCKS. Provozovatel PCKS byl vybrán formou jednacího řízení bez uveřejnění dle ust. 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Související smlouvy Pro provoz PCKS byly ze strany společnosti HAGUESS vytvořeny i další komponenty programového vybavení pro provoz SKC, a to na základě níže uvedených smluv uzavřených mezi HMP a HUGESS: 4

5 Smlouva ze dne 26. února 2007, č. INO/40/05/001270/2007. Předmětem smlouvy je závazek HAGEUSS dodat a instalovat programové vybavení pro realizaci Kartové aplikace parkování ( KAP ); plně integrovat řešení KAP do SKC; implementovat řešení KAP, předat je do zkušebního provozu, včetně příslušných datových nosičů obsahujících toto řešení a zavést do rutinního provozu po úspěšném ukončení zkušebního provozu. Dílem se dle této smlouvy rozumí dodávka licence KAP pro 50 tisíc držitelů karet a 150 parkovacích automatů, včetně dodávky operačního, standardního a aplikačního SW, systémového SW a HW, zajištění úpravy stávajících parkovacích automatů a návrh procesů a vazeb na SKC a Magistrát hl.m. Prahy. Smlouva o dílo ze dne 21.dubna 2008, č. DIL/40/01/001529/2008. Předmětem smlouvy je závazek HAGEUSS poskytnout HMP licenci kartové aplikace parkování (dále jen KAPII ), dodat, inicializovat a implementovat SAM moduly včetně programového vybavení do jednotlivých parkovacích automatů v zónách placeného stání HMP za účelem akceptace úhrad parkování kartou opencard a integrovat Kartovou aplikace parkování pro nové zóny placeného stání do stávajícího řešení KAP. Smlouva o dílo ze dne , č. DIL/40/01/001652/2008. Předmětem smlouvy je závazek HAGEUSS zhotovit dílo sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění potřebných hardwarových prostředků, dodávky, instalace a zprovoznění programového vybavení pro realizaci rozšíření SKC o technologii MIFARE DESFire. Rozsah díla zahrnuje zejména rozšíření backoffice kartové aplikace parkování včetně úpravy stávajících parkovacích automatů v rámci instalovaných parkovacích automatů Praha 1; úprava interní personalizační linky SKC; dodávka Host Security Module ( HSM ) a Security Access Module ( SAM ); úprava kontaktních míst SKC a úprava back-office SKC. Ze shora uvedených smluv je zřejmé, že software potřebný pro vedení PCKS byl průběžně doplňován a rozšiřován o nové aplikace nebo jiné informační systémy. Taková rozšíření (ve smyslu počítačových programů a řešení) jsou dle smluvních podmínek autorským dílem HAGUESS Smluvní zajištění provozu PCKS Dne 12. dubna 2007 byla mezi HMP jako objednatelem na straně jedné a HAGUESS jako poskytovatelem na straně druhé uzavřena Smlouva o zajištění provozu PCKS, č. INO/40/05/001296/

6 Předmětem uvedené smlouvy bylo zajištění provozu PCKS, a to zejména: zajištění provozu centrálního pracoviště SKC (vč. personálního osazení a umístění v prostorách HMP); poskytnutí a provoz kontaktního místa (Palác ADRIA, Škodův palác); zajištění provozu Kontaktního místa SKC; zajištění datového propojení kontaktního místa s centrálním pracovištěm SKC; zajištění provozu webové prezentace opencard vč. redakční obsluhy zajištění svozu hotovosti pro kontaktní místo a přípravy podkladů pro rozúčtování; zajištění provozu kartové služby parkování. Smlouva o zajištění provozu PCKS byla následně opakovaně uzavírána, přičemž poslední smlouva byla uzavřena dne 12. února 2010 pod č. INO/66/01/000597/2010 a byla doplněna třemi dodatky. Dodatkem č. 3 ze dne 14. ledna 2011 bylo sjednáno, že společnost HAGUESS bude zajišťovat provoz PCKS nejdéle do 31. ledna Od tohoto okamžiku začalo HMP zajišťovat provoz PCKS vlastními silami Použití jednacího řízení bez uveřejnění Uzavírání Smluv o zajištění provozu PCKS předcházelo jednací řízení bez uveřejnění dle ust. 21 odst. 1 písm. d) ZVZ a ust. 23 ZVZ. Jednací řízení bez uveřejnění je výjimečným způsobem zadání veřejné zakázky, kdy je veřejná zakázka zadávána sice podle zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení, ale vzhledem k povaze tohoto řízení je omezena hospodářská soutěž o takovou veřejnou zakázku. V takových případech pak bývá veřejná zakázka zadávána přímo jednomu dodavateli z důvodů zvláštních, v zákoně uvedených, okolností. Tyto okolnosti jsou dány buď podmínkami vzniklými v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, anebo jsou takové okolnosti dány přímo předmětem veřejné zakázky. Použití tohoto druhu zadávacího řízení je fakultativní, a zadavatel je tedy oprávněn jej použít, nikoli však povinen. Podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění jsou dány taxativním způsobem a zadavatel nese důkazní břemeno, že některá z těchto podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění byla splněna. Lze shrnout, že jednací řízení bez uveřejnění je určeno jen pro výjimečné případy jako krajní prostředek zadání veřejné zakázky. V jednacím řízení bez uveřejnění vyzývá zadavatel jednoho či více dodavatelů k jednání, případně i k prokázání splnění kvalifikace (pokud je zadavatelem požadována) a k podání nabídek. 6

7 Zákon o veřejných zakázkách stanoví striktně podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění, a to v ust. 23 ZVZ. Z předložených materiálů je zřejmé, že zadavatel (HMP) při výběru zadávacího řízení vycházel z dikce ust. 23 odst. 4 písm. a) ZVZ. Podle zmíněného ustanovení může zadavatel zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění rovněž tehdy, jestliže veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem. Okolnosti pro aplikaci zmíněného ustanovení musí být objektivně seznatelné a ze skutkového stavu zřejmé. Možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění z důvodů technických, uměleckých nebo z důvodu ochrany výhradních práv předpokládá okolnost, že konkrétní (jeden) dodavatel disponuje zvláštní vlastností, kterou nedisponuje jakýkoliv jiný dodavatel. Technické důvody, které zmiňuje předmětné ustanovení, mohou spočívat například v požadavku zadavatele na zajištění kompatibility plánovaného plnění s majetkem, jímž zadavatel již disponuje (který již dříve pořídil), pokud je tento požadavek odůvodněný technickými okolnostmi, pro které by plnění od jiného dodavatele vyvolalo nepochybně vyšší finanční náklady na straně zadavatele nebo značné riziko nefunkčnosti již pořízeného majetku (typické např. pro oblast informačních technologií) 1. Za ochranu výhradních práv lze považovat například situaci, kdy zadavatel získal v minulosti licenční oprávnění, které je nezbytné pro pořízení dalšího plnění, a dodavatel nemá vůli udělit autorskoprávní či jinou licenci i jiné osobě, která by plnění mohla zadavateli poskytnout. Vzhledem k nastavení licenčních podmínek v Licenční smlouvě (viz níže bod 2.2.tohoto stanoviska) do data 12. února nebylo HMP oprávněno umožnit užívání Softwaru SKC třetí osobě a zadání veřejné zakázky osobě odlišné od tvůrce programového vybavení by jistě vedlo ke sporům o ochranu autorského práva, včetně sporů majetkových. Podotýkáme, že i po 12. února 2010 však není HMP oprávněno provádět změny nebo úpravy Softwaru SKC. Dodatek č. 1 Licenční smlouvy (současná smluvní úprava) rovněž neupravuje případ, kdy by se nově vytvořená společnost stala namísto HMP subjektem právních vztahů s HAGUESS. HMP je pouze garantováno oprávnění udělit sublicenci třetí osobě pověřené správou a/nebo provozem PCKS. Předmětem uvedeného stanoviska není ex post zhodnocení oprávněnosti aplikace takového řízení (to je zčásti i věcí technického posouzení dodávaného software). Lze ovšem říci, že jednací řízení bez uveřejnění váže dlouhodobě HMP na jednou vybraného obchodního 1 Viz Šebesta, M., Podešva, V., Olík, M., Machurek, T. - Komentář k zákonu o veřejných zakázkách, publ. ASPI a.s., 2006; str Došlo k uzavření dodatku č. 1 k Licenční smlouvě, podle něhož mohlo HMP poskytnout sublicenci třetí osobě, kterou pověří správou a/nebo provozem PCKS. HMP však i dle uvedeného dodatku nebylo a není oprávněno činit změny nebo úpravy Softwaru SKC. 7

8 partnera a omezuje volnou hospodářskou soutěž při dodávkách požadovaného plnění. Právě volná a transparentní soutěž má zadavatelům zaručit ekonomicky nejvýhodnější plnění Zajištění provozu PCKS vlastními zdroji HMP Jak bylo uvedeno shora, začalo HMP provozovat PCKS od 31. ledna Vzhledem k rozsahu a specifikům této činnosti byla uzavřena dne 1. února 2011 byla mezi HMP jako objednatelem na straně jedné a HAGUESS jako poskytovatelem na straně druhé smlouva č. INO/66/01/000713/2011 o spolupráci a technické podpoře (dále jen Smlouva o technické podpoře ). Smlouva o spolupráci a technické podpoře byla uzavřena na dobu určitou do 30.dubna 2011 a jejím předmětem bylo zejména: Instalace a implementace informačního systému PCKS (software SKC) do nového produkčního a záložního prostředí včetně migrace dat; Správa technologické infrastruktury současného produkčního a záložního prostředí včetně technologického vybavení jednotlivých pracovišť (centrálního pracoviště BackOffice, zákaznického centra FrontOffice) a související komunikační infrastruktury po dobu implementace informačního systému PCKS (software SKC) a migrace dat; Poskytnutí poradenských školících služeb souvisejících s procesním zajištěním provozu PCKS ze strany Objednatele. Smlouva o technické podpoře nemá vliv na povinnosti HAGUESS dle dříve uzavřené Servisní smlouvy č. INO/40/05/001127/2006 ze dne 6. listopadu 2006 (dále jen Servisní smlouva ) viz níže bod Dílčí závěr HMP provozuje od 1. února 2011 samostatně PCKS, přičemž do 30. dubna 2011 mu byla poskytována součinnost předchozího provozovatele a správce HAGUESS. Za tímto účelem rozšířilo HMP své personální kapacity k zajištění provozu PCKS. Je nezbytné analyzovat současný stav transformace správy PCKS z HAGUESS na HMP, a to zejména průběh převzetí, míru provozování a vyřešení právních, technických a organizačních otázek spojených s převzetím provozu PCKS ze strany HMP. Z toho důvodu je potřeba stanovit, zda HMP v plném rozsahu převzalo kompletní provoz PCKS, zda disponuje v plné míře příslušným hmotným vybavením, zda má v plné míře zajištěna potřebná licenční oprávnění k softwaru potřebnému pro provozování PCKS, zda jsou funkční jednotlivé 8

9 aplikace OpenCard a zda je HMP schopno nadále technicky a personálně zajišťovat správu PCKS. Rovněž je nutné zodpovědět otázku, jakým způsobem je zajišťována správa technologické infrastruktury současného produkčního a záložního prostředí včetně technologického vybavení jednotlivých pracovišť (centrální pracoviště, zákaznické centrum) a související komunikační infrastruktury. Dále je vhodné zpracovat analýzu celkových nákladů HMP na provoz PCKS, potažmo celého projektu OpenCard Problematika licenčních práv Software SKC Úvod Výsledkem Smlouvy o dílo bylo mimo jiné vytvoření aplikačního softwaru SKC (dále jen Software SKC ). Software SKC se skládá ze 4 dílčích softwarových produktů, které tvoří jeden dílčí celek 3, který zajišťuje fungování PCKS a jednotlivých kartových aplikací Smluvní zajištění Dne 6. listopadu 2006 byla mezi HMP jako nabyvatelem a HAGUESS jako poskytovatelem uzavřena Licenční smlouva č. LIC/40/05/001128/2006. Licenční smlouva opravňovala HMP vést informace pro Limit evidovaných karet a právo užít počítačový program vytvořený HAGUESS na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi totožnými stranami dne 27. října 2006 pod č. DIL/40/05/001120/2006. Dne 14. července 2008 byla uzavřena Licenční smlouva č. LIC/40/01/001613/2008, která opravňuje HMP vést informace pro Limit evidovaných karet a která plně nahradila předchozí licenční smlouvu z 6. listopadu Licenční smlouva byla následně doplněna dodatkem č. 1 ze dne 12. února Licenční smlouva ze dne 14. července 2008 ve znění dodatku č. 1 bude dále označována jen jako Licenční smlouva. Licenční poplatky za užití Software SKC jsou závislé na počtu i.) evidovaných karet OpenCard v systému, ii.) nahraných integrovaných kartových aplikací a iii.) konfigurovaných uživatelských stanic s aplikacemi v SKC. Současná licence (licence typu D.III.1) umožňuje HMP vést v rámci Software SKC informace pro LIMIT evidovaných karet OpenCard, pro 45 konfigurovaných uživatelských stanic a 5 integrovaných kartových aplikací. 3 Jedná se o i.) řídící systém KRONUS, ii.) systém pro správu karet QUANTO, iii.) datový zúčtovací systém KWADROM a iv.) zázemí elektronické peněženky E-PurseCHANSON. 9

10 Dominantní a hlavní proměnnou položku pak tvoří poplatky za každou evidovanou kartu OpenCard, přičemž za každou jednu evidovanou kartu OpenCard od počtu činí 50,- Kč. Úhrada licenčních poplatků za počet evidovaných karet v limitu od do kusů již byla uhrazena. Udělená licence se vztahuje v současné době na využití vedení evidence o karet OpenCard a je tak omezená co do rozsahu užití na právě uvedený počet karet. Dle čl Licenční smlouvy je HMP oprávněno požádat o upgrade licence z nižšího typu na vyšší, tj. požádat o rozšíření množstevního rozsahu udělené licence. K tomu však dle dostupných informací nedošlo, přestože byly vydávány další karty opencard nad počet HAGUEES jako poskytovatel není dle obsahu Licenční smlouvy oprávněn vystavit HMP daňový doklad, neboť dle smlouvy je právo fakturovat je vázáno na sepsání protokolu o předání a převzetí licence Překročení udělené licence a jeho důsledky Dle našich informací činí v současné době počet evidovaných karet OpenCard cca kusů. Z údajů uvedených v bodě je zřejmé, že pro počet karet OpenCard nad kusů nebyla udělena HMP řádná licence. HMP tak užívá autorské dílo HAGUESS v rozsahu cca kusů evidovaných karet OpenCard bez řádného zákonného a/nebo smluvního oprávnění. Dopisem ze dne 3.června 2011 vyzvala HAGUEES HMP, aby uhradilo částku ve výši ,- Kč z titulu neuhrazených licenčních poplatků za evidovaných karet OpenCard, o které byl překročen rozsah udělené licence. V případě absence smluvních ujednání upravuje práva HAGUESS jako autora díla (Software SKC) zejména zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Autorský zákon ). Autorský zákon poskytuje zejména v ust. 40 AZ autorovi díla poměrně širokou ochranu jeho majetkových práv v případě, že dojde k neoprávněnému užívání jeho autorského díla. MHP je tak vystaven možným nárokům na úhradu bezdůvodného obohacení, náhrady škody, včetně ušlého zisku nebo nároku na přiměřené zadostiučinění. HMP hrozí, že by při reparaci těchto majetkových nároků (např. na základě rozhodnutí v soudním řízení) muselo uhradit částku násobně vyšší, než činí současný požadavek HAGUESS na zaplacení částky ve výši ,- Kč, který je stanoven dle výpočtu navrženého v Licenční smlouvě, tj. počet evidovaných karet OpenCard x 50,- Kč. Kromě uvedených finančních nároků z porušení autorských práv (náhrada škody, bezdůvodné obohacení, přiměřené zadostiučinění) svědčí dále autorovi nárok zdržovací, který směřuje ke 10

11 zdržení se protiprávního jednání (spočívajícího v porušení práv k duševnímu vlastnictví) a nárok odstraňovací, který směřuje k odstranění závadného právního stavu Dílčí závěr Neřešením vzniklé situace se tak HMP vystavuje zjevným právním rizikům, které mohou citelně zasáhnout do jeho majetkové sféry. HMP se zároveň dopouští i protiprávního jednání. Jako vhodné se jeví uzavření dodatku č. 2 k Licenční smlouvě, který by smluvně vyřešil problematiku překročení licenčních oprávnění a který by zároveň reflektoval další rozvoj OpenCard tak, aby bylo HMP oprávněno vést v rámci Software SKC informace pro libovolný počet evidovaných karet bez množstevního omezení. Řešením vhodným pro HMP by pak byla konečná paušální úhrada za neomezený počet udělených licencí. Částka této úplaty by mohla být např. stanovena jako cena za udělení licenčních poplatků pro limit kusů evidovaných karet OpenCard a více. Tímto postupem by do budoucna HMP vyřešilo opakovaně vznášené nároky HAGUESS z titulu licenčních práv. jako vhodné považujeme V případě neprůchodnosti shora popsaného konečného vyrovnání licenčních poplatků by bylo alespoň vhodné změnit nastavený fakturační systém tak, aby HMP hradilo licenční poplatky až po poskytnutí plnění v předem stanoveném časovém intervalu (např. s měsíční nebo čtvrtletní periodicitou). Jednou z možností HMP může být i odkoupení Softwaru SKC a případně dalších souvisejících počítačových programů, se kterými by pak mohlo HMP volně nakládat. Problematika licencí je úzce spojena i s budoucími zásahy do Software SKC, které se jeví jako nezbytné při dalším provozu PCKS (k tomu blíže dále v bodě ). Pří jednání o Dodatku č. 2 k Licenční smlouvě by mělo HMP vyjednat zejména i.) oprávnění HMP postoupit licence na třetí osobu, která by tak byla napříště účastníkem smluvních vztahů s HAGUESS namísto HMP (potřebné při převedení projektu OpenCard na nově založenou právnickou osobu), ii.) zpřístupnění rozhraní Softwaru SKC (potřebné pro zapojení třetích subjektů jako provozovatelů kartových aplikací) a iii.) umožnění zásahů a změn do Softwaru SKC ze strany HMP nebo třetí soby (důležité pro další rozvíjení a správu softwarového vybavení bez závislosti na HAGUESS). 11

12 3.3. Související licenční oprávnění Úvod HMP je účastníkem i některých dalších smluvních vztahů, které upravují práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona. Za užívání těchto děl počítačových programů, je HMP povinno platit sjednané licenční poplatky. Cílem této subkapitoly je jasně identifikovat další smluvní autorskoprávní závazky HMP související s projektem OpenCard Smluvní zajištění Závazky HMP obsahují níže uvedené smluvní dokumenty: Licenční smlouva uzavřená dne 31. Července 2008 mezi HMP a HAGUESS, č. LIC/40/01/001650/2008. Předmětem smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít počítačový program Software SAM. Licence je udělena jako časově neomezená a umožňuje instalaci 156 modulů SAM. Dle smlouvy je HMP oprávněno licenci poskytnout třetí osobě jen s předchozím souhlasem HAGUESS, který nesmí být bezdůvodně odmítnut bez závažných důvodů. HMP není dle přílohy č. 2 licenční smlouvy oprávněno provádět jakékoli změny v Softwaru SAM ani do doprovodných souborů. Licenční smlouva uzavřená dne 31. Července 2008 mezi HMP a HAGUESS, č. LIC/40/01/001651/2008. Předmětem smlouvy je poskytnutí časově neomezené licencí k počítačovému programu ASW HSM-SKC, a to v rozsahu pro instalaci na 1 server a 1000 inicializovaných SAM modulů. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Dle smlouvy je HMP oprávněno licenci poskytnout třetí osobě jen s předchozím souhlasem HAGUESS, který nesmí být bezdůvodně odmítnut bez závažných důvodů. HMP není dle přílohy č. 2 licenční smlouvy oprávněno provádět jakékoli změny v programu ASW HSM-SKC ani do doprovodných souborů. Smlouva uzavřená dne 26. Února 2007 mezi HMP a HAGUESS, č. INO/40/05/001270/2007. Předmětem smlouvy je závazek HAGEUSS dodat a instalovat programového vybavení pro realizaci Kartové aplikace parkování (KAP). Dílem se dle této smlouvy rozumí dodávka licence KAP pro 50 tisíc držitelů karet a 150 parkovacích automatů, včetně dodávky operačního, standardního a aplikačního SW, systémového SW a HW, zajištění úpravy stávajících parkovacích automatů a návrh procesů a vazeb na SKC a Magistrát hl.m. Prahy. Přílohou Smlouvy o dílo je i vzor licenční smlouvy, která však již nebyla následně uzavřena. Z přílohy č. 1 12

13 Smlouvy o dílo plyne, že udělená licence je neomezená, nepřenositelná a nevýhradní d tím, že součástí licence nejsou zdrojové kódy. Smlouva o dílo uzavřená dne 21.dubna 2008 mezi HMP a HAGUESS č. DIL/40/01/001529/2008. Předmětem smlouvy je závazek HAGEUSS poskytnout HMP licenci kartové aplikace parkování (KAPII), dodat, inicializovat a implementovat SAM moduly včetně programového vybavení do jednotlivých parkovacích automatů v zónách placeného stání HMP za účelem akceptace úhrad parkování kartou opencard a integrovat Kartovou aplikace parkování pro nové zóny placeného stání do stávajícího řešení KAP. Licence je pak dle smlouvy udělena pro držitelů karet a 300 parkovacích automatů. Přílohou Smlouvy o dílo je i vzor licenční smlouvy, která však již nebyla následně uzavřena. Z přílohy č. 1 Smlouvy o dílo plyne, že udělená licence je neomezená, nepřenositelná a nevýhradní d tím, že součástí licence nejsou zdrojové kódy. Shora uvedené smlouvy byly uzavírány na základě jednacího řízení bez uveřejnění a nebylo tak umožněno s odkazem na ochranu autorských práv HAGUESS realizovat předmětné zakázky v jiném zadávacím řízení, které by zajistilo hospodářskou soutěž více uchazečů. K jednacímu řízení bez uveřejnění viz bod Vztah k Licenční smlouvě Podstatný vliv na závazky HMP ze smluv uvedených v bodu má Dodatek č. 1 ze dne 12. února 2010 k Licenční smlouvě (viz bod 2.2.2). Zmíněný dodatek č. 1 sjednává oprávnění HMP poskytnout zcela nebo zčásti osobě, kterou samo pověří správou a/nebo provozem PCKS, oprávnění tvořící součást licence k softwaru SKC, tj. udělit ji sublicenci. V čl Dodatku č. 1 je uvedeno, že ustanovení o oprávnění HMP udělit sublicenci třetí osobě pověřené správou a/nebo provozováním PCKS se vztahuje i na veškeré smlouvy uzavřené mezi HMP a HAGUESS v rámci projektu OpenCard, v jejichž rámci byla udělena práva k užívání určitého počítačového programu, popř. databáze. Veškerá ujednání takových smluv, která jsou s tímto v rozporu, zejména ujednání o nepřenositelnosti licencí, jsou zrušena bez náhrady a pozbývají platnosti. Lze tedy shrnout, že Dodatkem č. 1 došlo k uvolnění HMP při nakládání s licencovanými počítačovými programy a databázemi, které vytvořil HAGUESS v rámci projektu OpenCard. Toto uvolnění se však smluvně vztahuje jen na ty osoby, které HMP pověří správou a/nebo 13

14 provozem PCKS, přičemž takové osoby nenabývají širších oprávnění, než kterými disponuje HMP Dílčí závěr Ze shora uvedeného je zřejmé, že HMP užívá i další licencované počítačové programy vytvořené HAGUESS a že licenční poplatky se samostatně vztahují k systémům SKC a KAP. Samostatně jsou pak hrazeny licenční poplatky k systému DOS, které však hradí samostatně DPP. Lze říci, že s rozšiřováním shora uvedených systémů se zvyšuje výše licenčních poplatků hrazených jejich dodavateli (tj. HAGUESS). HMP má v současné době oprávnění udělit sublicenci třetí osobě, kterou pověří správou a/nebo provozem PCKS. Udělené oprávnění se však nevztahuje na rozšiřování a rozvíjení těchto systémů, které není možné realizovat bez souhlasu HAGUESS, resp. lze předpokládat, že pokud by k těmto zásahům došlo, hájil by HAGUESS dostupnými právními prostředky svá autorská práva. Udělená licenční oprávnění se rovněž nevztahují na případ, kdy by se nově vytvořená společnost stala namísto HMP subjektem právních vztahů s HAGUESS. HMP je pouze garantováno oprávnění udělit sublicenci třetí osobě pověřené správou a/nebo provozem PCKS, nikoli oprávnění převést na třetí osobu svá práva a povinnosti z licenčních smluv tak, aby taková třetí osoba nadále vystupovala vůči HAGUESS svým jménem samostatně namísto HMP. Při dalším jednání se společností HAGUESS bude nutné se zaměřit na získání oprávnění provádět zásahy do počítačových programů vyvinutých v rámci projektu OpenCard tak, aby mohl být tento projekt samostatně rozvíjen HMP nebo jakoukoli třetí osobou, která by uspěla s nejlepší (nejvýhodnější) nabídkou v řádném výběrovém řízení Servisní služby poskytované HAGUESS Úvod V tomto článku bude posouzen vliv Servisní smlouvy na správu a další provoz PCKS, a to zejména s ohledem na obsah závazkových vztahů založených Servisní smlouvou a blížící se dobu ukončení její účinnosti. 14

15 3.4.2 Závazky plynoucí ze Servisní smlouvy V Servisní smlouvě se HAGUESS zavázala poskytovat HMP servisní služby v následujícím rozsahu: zajištění legislativní podpory v oblasti vydávání a správy čipových karet, zajištění služby podpory formou internetového help-desku, zajištění služby vzdálené konzultace, podpory a rozvoje dodaného informačního systému, inspekci implementovaného informačního systému, oprava nebo výměna hardware v záruční době (záruční doba byla poskytnuta na dobu 24 měsíců od předání díla, v současné době již dílo není v záruční době). Servisní smlouva byla sjednána na dobu určitou do Do budoucna se jeví jako potřebné zajistit další servisní provoz, a to zejména v oblastech: a) legislativní podpory b) úpravy SW dle požadavků objednatele c) centrální helpdesk d) poskytování přímé podpory koncových uživatelů e) pravidelná profylaxe systému a kontrola HW komponent Ze shora uvedených základních činností poskytovaných dle Servisní smlouvy se jeví jako nadále aktuální služby podpory a rozvoje dodaného informačního systému. Podle přílohy č. 2 Servisní smlouvy platí, že jakékoli aktualizace a úpravy řešení informačního systému SKC se považují za autorské dílo ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona a řídí se příslušnou licenční smlouvou Zásahy a rozvíjení Softwaru SKC Z bodu č. 6. přílohy č. 2 Licenční smlouvy vyplývá povinnost HMP zdržet se provádění změn do Softwaru SKC nebo do jeho doprovodných souborů. Je technickou otázkou, zda a do jaké míry bude po ukončení Servisní smlouvy nutné činit zásahy do informačního systému SKC. Lze ovšem předpokládat, že projekt OpenCard se bude i nadále vyvíjet a rozrůstat co do počtu uživatelů tak co do počtu kartových aplikací. Zajištění oprávnění k zásahům a změnám Softwaru SKC je klíčové pro další fungování projektu OpenCard, přičemž by HMP nemělo být výhradně závislé na stanovisku a 4 Servisní smlouva byla sjednána na dobu 4 let ode dne ukončení zkušebního provozu SKC, k němuž došlo dle akceptačního protokolu dne

16 požadavcích jediného subjektu. Zde znovu připomínáme původní koncepci PCKS jako otevřeného technického prostředí. Právě technická otevřenost třetím stranám (uvolnění technického rozhraní systému) může umožnit zapojení dalších subjektů, jako provozovatelů nových kartových aplikací do projektu OpenCard, což považujeme za nezbytné pro další rozvíjení projektu OpenCard a jeho ziskovost. Přestože Licenční i Servisní smlouva stanoví zákaz zásahů do Softwaru SKC je nutné poměřit tato smluvní ustanovení s obsahem relevantní právní normy. Autorský zákon v ust. 66 odst. 1 písm. a) stanoví, že do práva autorského nezasahuje oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového programu, jestliže rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program, je-li to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu, činí-li tak při zavedení a provozu počítačového programu nebo opravuje-li chyby počítačového programu. Aplikaci tohoto ustanovení nelze dohodou smluvních stran vyloučit. Zákon tedy stanoví jasné podmínky, kde lze upravovat či jinak měnit počítačový program. Těmito podmínkami, které musí být kumulativně splněny jsou i.) nezbytnost změny či úpravy počítačového programu k využití jeho oprávněně nabyté rozmnoženiny a ii.) změna či úprava jsou prováděny při zavedení a provozu počítačového programu nebo při jeho opravách. Klíčovým pojmem pro výklad předmětného zákonného ustanovení bude termín nezbytné k využití. Změny a úpravy počítačového programu musejí být odůvodněny výhradně nezbytností pro řádné využití jeho oprávněně získané rozmnoženiny při provozu počítačového programu nebo při opravě jeho chyb. Pokud tedy počítačový program funguje řádně v rozsahu jaký byl smluvně sjednán, nelze jej ze strany oprávněného uživatele měnit nebo do něj jinak zasahovat Zpřístupnění rozhraní Softwaru SKC třetím osobám Jedním z klíčových aspektů pro rozvíjení systém SKC je zpřístupnění dokumentace k rozhraní stávajícího systému (programového vybavení PCKS) tak, aby třetí osoby mohl vyvíjet a/nebo nahrávat na OpenCard kompatibilní karetní aplikace, čímž by došlo k rozšíření spektra služeb, které by OpenCard nabízela. Jak již bylo uvedeno v bodu bylo původním záměrem projektu OpenCard vytvoření otevřeného technologického prostředí pro zpracování transakcí spojených s využíváním univerzální karty Pražany. Tento krok však není možný bez souhlasu HAGUESS na základě současných smluvních vztahů mezi HAGUESS a HMP. Společnost HAGUESS je tak jediným subjektem, který může do programového vybavení PCKS inovativně zasahovat a rozvíjet jej. 16

17 3.4.5 Dílčí závěr Jedním ze základních zájmů HMP by mělo být zajištění odborné pomoci při údržbě a rozvíjení systémů PCKS. Vzhledem k nevhodnému nastavení smluvních podmínek je zřejmá závislost HMP na HAGUESS. Rovněž bez výslovného souhlasu HAGUESS a bez dalších kroků ze strany této společnosti není možné zpřístupnit prostor pro vytváření a provoz nových kartových aplikací vyvinutých třetími osobami. Předpokladem rozvoje projektu OpenCard je otevřený systém pro kartové aplikace třetích osob, zejména tím, že bude zveřejněná ze strany HAGUESS technická dokumentace k rozhraním Softwaru SKC. Pokud jde o zásahy do stávajícího programového vybavení týkající se rozvoje systému OpenCard, ty bude možné realizovat výhradně buď skrze jejich autora, tj. HAGUESS nebo bude na základě jednání udělí HAGUESS toto oprávnění HMP nebo třetí osobě. Po skutkové stránce je nutné zabezpečit kontinuální správu systémů PCKS a za současného právního stavu lze doporučit uzavření dodatku s HAGUESS, přičemž by byla reflektována lepší vymahatelnost kvality poskytovaných služeb Výroba karet OpenCard Úvod Karta OpenCard funguje na hmotném nosiči čipové kartě. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu držitelů karet a době jejich životnosti je nezbytné zajistit jejich dodávky tak, aby mohla být uspokojena okamžitá poptávka Smluvní zajištění Dne 16. února 2011 byla mezi HMP jako objednatelem a společností MONET+, a.s. jako dodavatelem uzavřena smlouva o dílo č. DIL/66/01/000724/2011 (dále jen Smlouva o dílo MONET ). Předmětem smlouvy je dodávka oboustranně potištěných čipových karet s tím, že se objednatel zavazuje do 31. srpna 2011 odebrat určitý počet čipových karet ( kusů), jejichž vlastnosti jsou ve smlouvě blíže specifikovány. Dne byl uvařen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo MONET, který zejména mění složení různých typů karet, které se zavazuje zhotovitel dodat a které je oprávněn po něm objednatel požadovat. Smlouvě o dílo MONET dle poskytnutých informací, neposkytuje 17

18 vzhledem k zapojení dětí a seniorů do projektu OpenCard dostatečné množství čipových karet a jejich množství bude nutné navýšit. V současné době dle dostupných informací připravuje HMP smyslu příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách otevřené zadávací řízení na dodávky neomezeného počtu čipových karet dle objednávek HMP Dílčí závěr Stávající návrh postupu spočívající v zahájení otevřeného zadávacího řízení na dodávky čipových karet, v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, se jeví jako vhodný a transparentní. Jeho smyslem by mělo být zajištění vhodného dodavatele, který bude po dobu účinnost smlouvy vyrábět a dodávat čipové karty Opencard. Jako vhodné hodnotící kritérium lze doporučit nejnižší nabídkovou cenu, což by mělo garantovat HMP co nejnižší výdaje při nákupu plnění. Zároveň by takovou smlouvou byla garantována dostupnost čipových karet Opencard po dobu trvání smlouvy (lze uvažovat o rámcové smlouvě s jedním uchazečem, který poskytuje plnění za předem vysoutěžených podmínek dle průběžných potřeb zadavatele).. Lze tak přímo dosáhnout podmínek výhodných pro zadavatele při následujících dodávkách, aniž by musel zadavatel v budoucnu realizovat administrativně náročné minitendry jako v případě uzavření rámcové smlouvy s více uchazeči. Rovněž podotýkáme, že institut rámcové smlouvy nestanoví povinnost plnění odebírat, ale pouze zadavatele opravňuje za předem stanovených podmínek vyžadovat (opakovaně) dodávky konkrétního zboží. Lze tedy shrnout, že v případě uzavření nové smlouvy na dodávky karet Opencard nebude HMP omezeno v počtu odebraných čipových karet Opencard na straně jedné a nebude zavázáno k předem stanovenému nákupu kusů čipových karet Opencard na straně druhé Spolupráce HMP s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost Úvod Dopravní podnik hl. m. Prahy (dále jen DPP ) je klíčovým partnerem projektu OpenCard. Toto postavení DPP je spojeno s karetní aplikací nazvanou Dopravně odbavovací systém ( DOS ), která umožňuje ukládání elektronických kuponů městské hromadné dopravy v Praze na kartu OpenCard. Aplikaci DOS využívá naprostá většina držitelů OpenCard. Předpokládá se, že do konce roku 2011 dosáhne počet uživatelů karty OpenCard s aplikací DOS počtu téměř

19 Realizaci společného postupu HMP a DPP na projektu OpenCard lze časově navázat na usnesení RHMP ze dne 17. dubna 2007, č. 0517, kterým RHMP vyslovila souhlas s dalším pokračováním rozvoje projektu PCKS s cílem realizovat velkou emisi opencard včetně kartové aplikace "Předplatné" v Pražské integrované dopravě v období v souladu s usnesením ZHMP č. 38/06 ze dne Zároveň ve zmíněném usnesení RHMP požádala představenstvo DPP o součinnost s MHMP při zajištění technických a organizačních podmínek pro rozvoj PCKS. Následně byla v srpnu roku 2008 na základě níže popsaných právních vztahů zprovozněna nově připravovaná karetní aplikace DOS Smluvní zajištění V tomto bodě stanoviska je nutné zmínit jádro smluvních závazků mezi HMP a DPP a rovněž i smluvní vztahy mezi DPP a HAGUESS. Smlouva o dílo uzavřená mezi DPP a HAGUESS dne 15. října Předmětem této smlouvy byl nákup a dodávka software DOS pro 50tis. licencí. Software měl umožňovat zajištění funkcionality dopravně-odbavovacího systému ve vazbě na čipové karty standartu MIFARE Standard a MIFARE DESFire. Smlouva o dílo uzavřená mezi DPP a HAGUESS dne 15. července Předmětem této smlouvy je dodávka systému DOS pro dalších licencí a dodávku subsystémů SAM a ASW-HSM-DOS. Smlouva o umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty opencard uzavřena dne 31. července 2008 mezi HMP a DPP, č. DIL/40/01/001684/2008. Předmětem smlouvy je zejména úprava vzájemných vztahů HMP jako provozovatele PCKS (osoby garantující její provoz) a DPP jako provozovatele aplikace DOS. Smlouva sjednává osobu správce, kterou je subjekt odlišný od garanta (HMP) a který je garantem pověřen správou a provozem SKC a PCKS jako celkového systému, nikoli však jednotlivých kartových aplikací. Dle zvláštních podmínek smlouvy je osobou správce společnost HAGUESS. Podotýkáme, že od 31. ledna 2011 již společnost HAGUESS funkci správce a provozovatele PCKS nezajišťuje a že tuto funkci plní HMP. Ze shora uvedeného plyne, že provozování DOS je rovněž úzce spojeno se společností HAGUESS. Obě výše uvedené smlouvy o dílo byly rovněž uzavřeny na základě jednacího řízení bez uveřejnění. 19

20 Ze smluvních vztahů mezi HAGUESS na straně jedné a HPP a DPP na straně druhé rovněž vyplývá, že každá karta evidovaná v systému DOS musí být také evidovaná v systému SKC, což znamená, že pro každého uživatele aplikace DOS je tedy nutné mít udělenou 1x licenci DOS a 1x licenci SKC Dílčí závěr Licence na poskytovaný software jsou nastaveny shodně jak u HMP tak u DPP a neumožňují žádné změny ve funkcionalitě aplikace prováděné vlastní silou či třetí stranou bez souhlasu HAGUESS. To se týká zejména dalšího rozvoje projektu Opencard spočívajícího např. v rozšíření systému, implementace nové karetní aplikace, atd. Tento problém by měl být řešen oběma subjekty společně a v součinnosti tak, aby se systém otevřel třetím osobám a snížila se závislost HMP a DPP na společnosti HAGUESS. 4. DOPORUČENÍ 4.1. Nejzávažnější rizika plynoucí ze stávajícího skutkového a právního stavu a doporučení jejich řešení HMP je při provozu PCKS do značné míry závislé na společnosti HAGUESS. To se týká zejména programového vybavení a jeho dalšího rozvíjení. Společnost HAGUESS si nárokuje i některé další komponenty SKC, které vyvinula v průběhu provozování PCKS a o kterých tvrdí, že k nim neudělila HMP licence /viz Příloha č. 1 seznam systémů v rámci PCKS a na něž se nevztahují udělená licenční oprávnění vytvořeno HAGUESS/. Závažné koncepční nedostatky licencovaného softwaru nelze odstranit bez spolupráce s autorem díla HAGUESS, resp. bez jeho souhlasu. Lze říci, že problematika licenčních práv je nejdůležitějším mezníkem pro další směřování projektu OpenCard. Vzhledem k ukončení smluvních vztahů z titulů i.) Smlouvy o zajištění provozu PCKS a ii.) Servisní smlouvy je nutné vyřešit otázku, kdo bude nadále provádět údržbu stávajícího softwarového vybavení, které má HMP licencováno. Z příslušných ustanovení autorského zákona plyne, že HMP je oprávněno činit ve vztahu k softwaru úpravy a změny, je-li to nezbytné k řádnému využití rozmnoženiny počítačového programu a opravuje-li chyby počítačového programu. Toto právo však není garantováno třetí osobě, odlišné do HMP s výjimkou osoby, kterou HMP pověří správou a/nebo provozem PCKS 5. HMP tedy nemá bez dalšího oprávnění činit změny a/nebo úpravy licencovaného softwaru a zásahy směřující k rozšíření funkcí licencovaného softwaru by mohly být oprávněně 5 Viz odst Dodatku č. 1 k Licenční smlouvě 20

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ Kartu opencard lze vydat pouze po předchozím udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů žadatelem o vydání karty opencard. Souhlas

Více

odůvodnění veřejné zakázky (dále vyhláška ) Plzeňský kraj Centrální nákup, příspěvková organizace NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

odůvodnění veřejné zakázky (dále vyhláška ) Plzeňský kraj Centrální nákup, příspěvková organizace NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále ZVZ ) v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Hodnoty jsou vyjádření v pracovních dnech.

Hodnoty jsou vyjádření v pracovních dnech. Licenční smlouva o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít počítačový program Evidenční číslo LIC/40/08/000876/2005 Datum uzavření 10.5.2005 Smluvní strany (název, postavení dle sml. - např. zhotovitel/objednatel)

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje.

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje. PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/1127/13 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz DATUM:

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/30 ze dne 29.5.2014 k záměru vybudovat subjekt zajišťující svoz komunálního odpadu a další související

Více

INO/40/01/001831/2009

INO/40/01/001831/2009 INO/40/01/001831/2009 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PRAŽSKÉHO CENTRA KARTOVÝCH SLUŽEB uzavřená mezi následujícími stranami Hlavní město Praha jako Garant a HAGUESS, a.s. jako Správce i OBSAH 1 OBECNÁ USTANOVENÍ...6

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Právní stanovisko Zadání veřejné zakázky na provoz systému elektronického mýtného v jednacím řízení bez uveřejnění

Právní stanovisko Zadání veřejné zakázky na provoz systému elektronického mýtného v jednacím řízení bez uveřejnění Právní stanovisko Zadání veřejné zakázky na provoz systému elektronického mýtného v jednacím řízení bez uveřejnění Česká republika Ministerstvo dopravy se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1. Ing. David Vorlíček, ředitel odboru informatiky

Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1. Ing. David Vorlíček, ředitel odboru informatiky Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Ing. David Vorlíček, ředitel odboru informatiky Na vědomí: primátor hlavního města Praha, Rada hlavního města Praha OSOBNĚ

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na poskytování mobilních datových přenosů pro notebooky Identifikační

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Příloha č. I Zadávací podmínky

Příloha č. I Zadávací podmínky Příloha č. I Zadávací podmínky 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Gymnázium Na Pražačce Sídlo: Praha 3 - Žižkov, Nad Ohradou 2825/23, PSČ 130 00 Právní forma: Příspěvková organizace IČ: 60461675

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění a v souladu s 31h zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz Všeobecné obchodní podmínky služby Onlinelogo.cz Onlinelogo.cz...... Všeobecné obchodní podmínky Služba Onlinelogo.cz je provozována společností MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. Rašínova 2 602 00 Brno

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Návrh smlouvy o dodávce software

Návrh smlouvy o dodávce software Návrh smlouvy o dodávce software Smluvní strany: Sídlo: Právní forma: Zastoupená: Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: (dále jen dodavatel ) a Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 5208 /2015 MUCL/4177/2015 Vyřizuje: Martina

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

DÍL 0 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

DÍL 0 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu DÍL 0 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - Alternative dispute resolution (ADR) Evidenční číslo

Více

Mgr. Michaela Marksová ministryně práce a sociálních věcí

Mgr. Michaela Marksová ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová ministryně práce a sociálních věcí V Praze dne 18. února 2015 Ve věci žádosti žadatele Transparency International Česká republika, o. p. s., IČO: 272 15 814, se sídlem Sokolovská

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Ostrava Sídlem: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba Zastoupený: doc. MUDr. David Feltl, Ph.D,.MBA - náměstek ředitele pro strategii jednající na základě pověření ze

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem Postupy pro zadávání malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

DODATEK K LICENČNÍM UJEDNÁNÍM K SOFTWARE SKC (DODATEK Č. 1 K LICENČNÍ SMLOUVĚ Č. LIC/40/01/001613/2008)

DODATEK K LICENČNÍM UJEDNÁNÍM K SOFTWARE SKC (DODATEK Č. 1 K LICENČNÍ SMLOUVĚ Č. LIC/40/01/001613/2008) DODATEK K LICENČNÍM UJEDNÁNÍM K SOFTWARE SKC (DODATEK Č. 1 K LICENČNÍ SMLOUVĚ Č. LIC/40/01/001613/008) SMLUVNÍ STRANY: Hlavní město Praha IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581 sídlem: Mariánské nám. /, 110 01 Praha

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Jihomoravský kraj Psychiatrická nemocnice Brno objednatel dodavatel Příloha č. 2 Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 156 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na Rozvoj systému CDS IC

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na Rozvoj systému CDS IC Plánovaný cíl veřejné zakázky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na Rozvoj systému CDS IC Předmětem veřejné zakázky je další vývoj souboru aplikací Informačního centra CS (IC), které zajišťují svojí

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ)

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647, Praha 9, PSČ 193 21 Veřejná zakázka: Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20 Druh veřejné

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ Pokud tato pravidla nebudou dodržena, nebudou výdaje spojené se zakázkou považovány za uznatelné, a příjemci podpory nebude na tyto výdaje přiznána podpora. I. Obecná pravidla

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel )

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH Evidenční

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Dodatečné dotazy. V souladu s 49 zákona 137/2006 Sb., zveřejňujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné dotazy. V souladu s 49 zákona 137/2006 Sb., zveřejňujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné dotazy Veřejná zakázka Processing datových zpráv Portálu ZP a důvěryhodné úložiště datových zpráv Portálu ZP pro VoZP ČR (VZ 60064418) dodatečné dotazy V souladu s 49 zákona 137/2006 Sb., zveřejňujeme

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Další údaje zadávací dokumentace

Další údaje zadávací dokumentace Příloha č. 1 Další údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Nákup zařízení pro obor Truhlář a Elektrikář Název programů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektů: Budoucnost

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Smlouva o poskytování služeb obecného hospodář ského zájmu

Smlouva o poskytování služeb obecného hospodář ského zájmu Smlouva o poskytování služeb obecného hospodář ského zájmu uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince

Více

Smlouva uzavřená na základě zakázky Technická podpora pro softwarové produkty společnosti SOFT-PC s.r.o. SMLOUVA

Smlouva uzavřená na základě zakázky Technická podpora pro softwarové produkty společnosti SOFT-PC s.r.o. SMLOUVA SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje informačního systému společnosti SOFT-PC s.r.o. užívaného Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Sídlo zadavatele: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Sídlo zadavatele: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název zadavatele: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Sídlo zadavatele: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15 IČO: 66002222 Název veřejné zakázky:

Více

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW Příloha č. 5 vzor smlouvy o dodávce HW, SW a poskytnutí licencí k SW SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními 409 a násl.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoj stávajícího informačního systému VIRTUOS

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoj stávajícího informačního systému VIRTUOS PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/823/13 VYŘIZUJE: Mgr. Jarmila Pechátová TEL.: +420 377195636 FAX: +420 377195208 E-MAIL: jarmila.pechatova@plzensky-kraj.cz

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více