Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12 a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky č. 195/2012 Sb. Východiskem pro zpracování je dokument Vlastní hodnocení školy. Výroční zpráva byla projednána na poradě pracovníků školy dne , předložena školské radě ke schválení a následně předána zřizovateli. Výroční zpráva je vyjádřením aktuální situace školy, její činnosti, je součástí bilance, kterou provádíme. Je východiskem pro další rozvoj školy, pro její budoucnost. Obsah: Výroční zpráva o činnosti školy : str. a) základní údaje o škole 2 b) přehled oborů vzdělání 3 c) přehled personálního zabezpečení činnosti školy 5 d) zápis k povinné školní docházce, přijetí do školy 6 e) výsledky vzdělávání žáků 7 f) prevence sociálně patologických jevů 11 g) další vzdělávání pedagogických pracovníků 12 h) aktivity a prezentace školy na veřejnosti 13 i) výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 13 j) základní údaje o hospodaření školy 14 k) zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 19 l) zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 19 m) předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 20 n) spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 21 o) koncepce rozvoje školy, závěr 22 Přílohy: č.1 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011 č.2 Zpráva o činnosti školní družiny č.3 Zpráva o činnosti školního klubu č.4 Přehled prospěchu č.5 Výsledky testů žáků 8. ročníku (klíčové kompetence (KEA)) č.6 Výsledky testů žáků 9. ročníku (český jazyk, matematika) č.7 Výsledky testů žáků 9. ročníku (anglický a německý jazyk) č.8 Inspekční zpráva ČŠI 1

2 Výroční zpráva školy a) základní údaje o škole Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace Tyršova Mělník IČO ředitel školy: PaedDr. Dalibor Ullrych zástupce ředitele školy: PaedDr. Olga Čermáková zřizovatel školy: Město Mělník školská rada pracuje od ve složení: Mgr. Zuzana Jansová, zástupce zřizovatele Mgr. Miroslava Bělochová, zástupce pedagogů Bc. Patrik Leger, zástupce rodičů Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace je plně organizovaná škola zajišťující výchovu a vzdělání pro žáky tříd. Ve školním roce 2011/2012 bylo otevřeno 18 tříd s 492 žáky (stav ke dni ), 4 skupiny školní družiny (119 dětí) a sedm zájmových útvarů školního klubu (153 dětí); celkem pedagogických pracovníků na začátku školního roku: 32 učitelů, speciální pedagog, 5 vychovatelek, 3 asistenti pedagoga (z toho 2 asistenti financováni díky projektu EU peníze školám). Na I. stupni bylo otevřeno 10 tříd s celkovým počtem 284 žáků, průměrný počet žáků ve třídě byl 28,4. Na II. stupni bylo otevřeno 8 tříd s celkovým počtem 208 žáků, průměrný počet žáků ve třídě tak činil 26. Administrativní práce byla zajištěna 2 pracovnicemi, úklid a údržba 5 pracovníky. Materiálně - technické zajištění školy: Celkový technický stav budovy hodnotím jako uspokojivý. Správu budovy zajišťujeme ve spolupráci s Odborem správy majetku a služeb města Mělník. Průběžná údržba je prováděna školníkem, náročnější práce vykonávají specializované firmy. Postupně se snažíme vylepšovat vybavenost tříd a učitelů moderní technikou; díky projektu OPVK EU peníze školám jsme krom jiného zakoupili sadu 15ks netbooků a další interaktivní tabule. Díky dalšímu projektu OPVK Medializace přírodních věd se nám podařilo vybudovat novou chemickou laboratoř. Ke zlepšování stavu výrazně přispívají finančními dary rodiče žáků, státní ani městský rozpočet škole příliš možností k rozvoji nedává. Postupně se dostáváme do situace, kdy škole nezbývají prostředky na rozvoj a jsme schopni pouze uhradit energie a nejnutnější opravy. Dlouhodobě považuji tento stav za neudržitelný, nutný řešit minimálně na úrovni města Mělník. 2

3 b) přehled oborů vzdělávání Ve všech ročnících jsme realizovali ŠVP ZV ZŠ Jungmannovy sady s motivačním názvem Ruku v ruce. 2011/ Učební plán pro 1. stupeň (ŠVP "Ruku v ruce") Vzdělávací obor Vyučovací Ročník Celkem předmět předměty Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom. techn. Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem ročník / Učební plán pro 2. stupeň (ŠVP "Ruku v ruce") Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom. techn. Informatika Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Výchova ke zdraví Zdravý životní styl Biologie člověka Tělesná výchova Tělesná výchova Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Celkem ročník

4 Ve školním roce 2011/2012 jsme nabídli žákům následující volitelné předměty: 7.ročník: 8.ročník: 9.ročník Základy německého jazyka Základy francouzského jazyka Základy ruského jazyka Základy německého jazyka Základy francouzského jazyka Základy ruského jazyka Cvičení z českého jazyka Informatika Laboratorní cvičení z chemie a fyziky Sportovní hry Vedení domácnosti Laboratorní cvičení z chemie a fyziky Seminář a praktikum z biologie Sportovní hry Mediální výchova 8. a 9, ročník Základy německého jazyka Základy francouzského jazyka Základy ruského jazyka Cvičení z českého jazyka Zájmové kroužky: Florbal ročník Basketbal ročník Sportovní hry ročník Pohybové hry 1. ročník Miniházená ročník Flétna 1. ročník Šachy ročník 4

5 c) přehled pracovníků školy ve školním roce 2011/2012 jméno tř.uč. vzdělání pozn. Ullrych Dalibor, PaedDr. VŠ, M, F ředitel školy Čermáková Olga, PaedDr. VŠ, I.st. zástupce ŘŠ, ŠVP Procházková Jana, Mgr. - VŠ, Pedagogika SP, část.úv. Doležalová Andrea, Bc. 1.A ÚSO, DPS, vych. Koláčná Radka, Mgr. 1.B VŠ, I. st. Strnadová Kamila, Mgr. 2.A VŠ, I. st. Rubínová Jitka, Ing., Mgr. 2.B VŠ, I. st. Rolencová Slavěna, Mgr. 3.A VŠ, I. st. Kopecká Iva, Mgr. 3.B VŠ, I. st. Tesařová Veronika, Mgr. 4.A VŠ, I. st. sp. TV Samková Volemanová J., Mgr. 4.B VŠ, I. st. Formanová Michaela 5.A(1.pol.) student VŠ Šabatková Monika, Mgr. 5.A(2.pol.) VŠ, I. st. část. úv. Mňuková Irena, Mgr. 5.B VŠ, I. st. sp. TV Pitrmoc Marek 6.A Tech. univerzita Stritzková Jana, Mgr. 6.B VŠ, ČJ, ON MPSPJ Gruber Miloš, Mgr. 7.A VŠ, M, Z Horňáková Alena, Mgr. 7.B VŠ, ČJ, D Demeterová Jitka 8.A VŠ, ČJ, D Dardová Iva, Mgr. 8.B VŠ, M, Z Patka Václav, Mgr. 9.A VŠ, spec. pedag. Bělochová Miroslava, Mgr. 9.B VŠ, CH, F Bucifalová Viera - SŠ, maturita část.úv. Čáslavová Martina, Ing. - VŠ ICT Dvorná Edita - SŠ, maturita Kloučková Miroslava, Mgr. - VŠ, Př, Pp Sauerová Marie, Ing. - VŠ část.úv. Sisák Jiří - student VŠ část.úv. Staňková Karla, Mgr. - VŠ, RJ, D, FJ část.úv. Šveráková Kateřina, Mgr. - VŠ, M, Z VP Tomasová Jana - VOŠ část.úv. Vegrichtová Irina, Mgr. - VŠ, RJ, NJ část.úv. Vondráčková Ilona do student VŠ Kopřivová Michaela, Mgr. MD Pozn. VP výchovný poradce SP speciální pedagog MPSPJ metodik prevence sociálně patologických jevů ICT koordinátor ICT ŠVP koordinátor ŠVP 5

6 Školní družina: Mašková Radka (vedoucí vychovatelka) Vášová Ivana Krejzová Radka Mráčková Dana Školní klub: Doležalová Andrea administrativa: Nedvědová Václava Neumanová Ivana provozní zaměstnanci: Komenda Jiří Palátová Jiřina Pečená Jaroslava Schneiderová Vladimíra Zmrhalová Danuše SŠ, vych. SŠ, vych SŠ, vych. VOŠ (částečný úvazek) UK, ped.vol.času SŠ, ekonomka, mzdová účetní SŠ, sekretářka školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka (částečný úvazek) d) zápis k povinné školní docházce, přijetí do školy Ve dnech až proběhl zápis do 1. ročníků. Dostavilo se 60 dětí, z nich 48 bylo u zápisu poprvé (Pozn.: Výkaz o zahájení povinné školní docházky). Do prvních tříd ve školním roce 2012/2013 nastoupilo 45 žáků (stav ke ), ostatním žákům byl odložen začátek povinné školní docházky o 1 rok nebo byli převedeni na příslušnou spádovou školu. Na základě údajů Evidence obyvatel MěÚ Mělník předpokládáme, že i v dalších letech budeme v souladu s naším koncepčním záměrem otevírat vždy dvě třídy v ročníku. Rok Počet narozených dětí (město Mělník)

7 e) výsledky vzdělávání žáků Škola poskytuje základní všeobecné vzdělání bez výrazného zaměření a preferování nějaké vzdělávací oblasti. Při hledání obsahu vzdělávání se řídíme kritériem využitelnosti v reálném životě. Rozvíjíme žákovu osobnost a individualitu s cílem vychovat z něj odpovědného občana demokratické společnosti. Chceme, aby si každý absolvent vážil svých schopností, znalostí a dovedností, aby je v plném rozsahu dokázal ve svém životě využít. Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu ke vzdělání, motivujeme je k celoživotnímu učení. O úrovni dosažení těchto cílů vypovídají nejen výsledky dosažené ve srovnávacích testech, ale i Přehled prospěchu - viz Příloha č. 4 Pozn.: při opravných zkouškách neprospěl 1 žák 6. ročníku a 2 žáci 9. ročníku (přesto byli přijati na zvolenou střední školu/učiliště) Pozitivní vliv na výsledky vzdělávání mělo zapojení školy do projektu EU peníze školám. Zvolené aktivity - individualizace výuky (čtenářská a informační gramotnost (1.A, 1.B, 3.A, 3.B, 5.B, 6.A, 6.B), anglický jazyk (3.A), využití ICT (2.B, 4.A), přírodní vědy (4.B), matematika (6.A, 6.B)), inovace a zkvalitnění výuky, vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky a zapojení asistentů pedagoga ve dvou třídách hodnotíme jednoznačně kladně. Pozn.: výraznou podporu věnujeme čtenářské gramotnosti nejen ve výše uvedených třídách (např. nově založená volně přístupná knihovna na chodbě a knihovničky ve třídách; společná setkávání učitelů na dané téma). Osvědčily se nám společné konzultace ve složení učitel-žák-rodiče (na II. stupni organizačně náročné); třídní učitelé pozitivně hodnotí zavedení třídnické hodiny do rozvrhu (II. stupeň, se souhlasem rodičů). Rovněž úplný přechod na elektronické žákovské knížky (II. stupeň) přinesl lepší informovanost rodičů o výsledcích žáka. Výsledky srovnávacích testů (SCIO STONOŽKA): žáci 8. ročníku klíčové kompetence (KEA) viz Příloha č. 5 žáci 9. ročníku - český jazyk, matematika, anglický jazyk viz Příloha č. 6 a 7 Výsledky byly podrobeny analýze v jednotlivých předmětových komisích, byly přijaty odpovídající závěry a opatření. žáci 5. a 9. ročníku se zúčastnili celostátního testování (květen, červen 2012), výsledky byly žákům a rodičům dostupné na stránkách projektu NIQES 15tiletí žáci se zúčastnili mezinárodního testování PISA 2012 Podpoře vzdělávání věnujeme značnou pozornost. Žákům i rodičům poskytujeme maximální pomoc při překonávání obtíží, problémů. Součástí nabídky jsou: konzultace (pro žáky i rodiče), doučování ambulantní dyslektický nácvik (ADN) logopedie primární prevence výchovné poradenství včetně volby povolání služby speciálního pedagoga seznamovací program pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče Předškoláček 7

8 adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku užší zapojení žáků do činnosti školy žákovský parlament Žákovský parlament: Od druhého pololetí 2012 funguje na škole žákovský parlament, jehož zástupci jsou žáky jednotlivých tříd. Každá třída od 2. do 9. ročníku si do parlamentu volí 2 zástupce. Během školního roku se tito zástupci setkávají v rámci pravidelných jednání pod vedením pana učitele Sisáka. Jednání se konají v dohodnutý termín a to minimálně 1x za měsíc. V rámci těchto schůzí jednotliví zástupci přednášejí své dotazy, problémy či návrhy. Výsledkem jednání je písemná formulace jednotlivých návrhů, které jsou společně se zápisem ze schůze publikovány na nástěnce žákovského parlamentu a první 3 návrhy s nejvíce hlasy jsou následně projednávány s vedením školy. Žákům je při prosazování svých návrhů poskytnuta příležitost rozvíjet své komunikační a organizační schopnosti, neboť každý návrh má být podložen argumenty pro jeho uskutečnění. Žáci se tak učí přijímat objektivní kritiku a rozvíjejí umění tolerance a smysl pro kompromis. Prostřednictvím žákovského parlamentu mohou žáci ovlivnit výběr akcí konaných během školního roku, podávat podněty k řešení problémů v rámci výuky nebo v rámci žákovského soužití a informovat ostatní spolužáky o opatření vedoucí k řešení výše zmiňovaných záležitostí. Pozn.: zpracoval Mgr. J. Sisák Speciálně pedagogická péče poskytovaná žákům - školní rok 2011/2012 speciální pedagog školy Mgr. J. Procházková: v měsíci září: poskytnutí individuální konzultace žákyni se specifickou poruchou učení speciální individuální hodiny pro žáka se zrakovým postižením individuální konzultace žáků spolupráce na projektu Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. s názvem Řešení vrstevnických vztahů logopedická péče - Mgr. I. Mňuková: screening logopedických obtíží u žáků 1. tříd individuální logopedické nápravy (celkem 18 žáků) realizace ambulantního dyslektického nácviku (ADN) ve skupinové formě - Mgr. I. Mňuková, Mgr. I. Kopecká, Mgr. S. Rolencová a Mgr. M. Šabatková: ADN pro žáky 1. stupně (celkem 17 žáků) ADN pro žáky 2. stupně (celkem 11 žáků) Pozn.: zpracovala Mgr. J. Procházková, speciální pedagog Výchovné poradenství: Vycházejícím žákům byla během školního roku poskytována standardní individuální i skupinová poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě. Žáci i jejich zákonní zástupci byli seznámeni s podmínkami přijímacího řízení včetně všech změn, 8

9 ke kterým došlo na základě novely školského zákona zákonem č. 472/2011 Sb. Žáci 9. ročníku měli možnost získat informace potřebné pro rozhodování a volbu studijního oboru z tištěných informací na nástěnce výchovného poradce, z návštěvy středních škol, exkurzí i besed se studenty středních škol. Žáci 8. a 9. ročníku navštívili IPS, kde byli seznámeni s aktuální situací na trhu práce. Všichni vycházející žáci byli přijati k dalšímu studiu na střední škole. Ze 13 žáků 5. ročníku, kteří se hlásili na víceleté gymnázium, jich 5 bylo přijato ke studiu. Přehled přijatých žáků ke studiu na středních školách: Počet přijatých žáků Osmileté gymnázium 5 Čtyřleté gymnázium 7 Maturitní obory 32 Učební obory 8 V průběhu školního roku byly školní a výchovné problémy žáků řešeny v součinnosti s třídními učiteli a vedením školy. Při řešení případů záškoláctví jsme se obrátili na pracovníky OSPOD. Ve školním roce 2010/11 byl ve škole zahájen výběrem a proškolením podporovatelů z řad žáků naší školy projekt Řešení vrstevnických vztahů, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Program vychází ze znalostí a zkušeností, které ukazují, že mladí lidé se spíše svěřují se svými problémy vrstevníkům, než nadřízené autoritě, vůči níž mají zábrany. Pomoc spolužáků je pro ně přijatelnější. Cílem projektu je vyškolit žáky, kteří mohou následně svým spolužákům pomáhat s řešením jejich problémů. Ve školním roce 2011/12 uvedený projekt pokračoval, probíhala další školení podporovatelů pod vedením lektorů společnosti VIOD (Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s. Praha). Na podporovatele se začali obracet jejich spolužáci s prvními problémy. Podporovatelé se v případě řešení složitějších případů mohou obrátit na učitele - garanta, kterým je Kateřina Šveráková. Do projektu bylo zapojeno celkem 15 žáků ze 7. až 9. ročníku. Pozn.: zpracovala Mgr. Kateřina Šveráková, výchovný poradce 9

10 Přehled soutěží, olympiád, exkurzí a dalších aktivit ve školním roce 2011/2012: Atletika Atletický čtyřboj (okres) Pohár rozhlasu (okres) Florbal Školní liga miniházené Osmička Cup (miniházená) CocaCola Cup (kopaná) 4. místo dívky, 5. místo chlapci 6. místo dívky ml., 2. místo dívky st. 4. místo chlapci ml., 6. místo chlapci st. 1. místo dívky (okres), 4. místo (krajské kolo) 1. místo v kat třída 2. místo v kat třída 2. a 3. místo v kat třída 3. místo Akademie školy Noc s Andersenem Turnaj ve stolním tenisu Čarodějnický šplh Soutěže v Klubu deskových her Výstava výtvarných prací Na plotě za školou Průvod svatého Martina Mikulášská nadílka Recitační soutěž spolupráce s PEGASEM (poetické sdružení MK) K. Jiráček postup do celostátního kola Spolupráce s Centrem seniorů (návštěvy v Centru i ve škole) Drakiáda (Školní klub) Florbalový turnaj škol o Putovní pohár ZŠ Jungmannovy sady Florbalový turnaj učitelů (1. místo) proti družstvům žáků 9. A, 9. B a 8. r Lyžařský výcvikový kurz proběhl v Krušných horách (skiareál Bublava) pod vedením pana učitele Václava Patky. Součástí kurzu byla výuka snowboardingu. Lyžařské kurzy (resp. zimní školy v přírodě) rovněž absolvovali žáci tříd 1.B, 3.A, 3.B a 4.B. Pozn.: aktuální informace o sportovních aktivitách lze získat na sportovních stránkách školy: Další soutěže, olympiády Fyzikální olympiáda kat. E 4. místo M. Smetana, kat. F 2. místo L. Smetanová, 3. místo K. Petrová Dějepisná olympiáda Biologická olympiáda Zeměpisná olympiáda Logická olympiáda Matematická olympiáda a matematické soutěže Klokan, Klokánek, Pythagoriáda, ZAMAT. Graphics Melnics první 3 místa ve své kategorii T. Valla, D. Čech, P. Malák Šachové turnaje v rámci okresu Helpíkův pohár (soutěž ČČK) Hlídka mladých zdravotníků Výtvarné soutěže např. Svatá Anežka Česká čestná uznání T. Šubrt, A. Vrbová 10

11 Další aktivity Ozdravné pobyty ve škole v přírodě, jedno i vícedenní poznávací exkurzí (všechny třídy). Projektový den Velikonoce pro žáky I. stupně. Jarní orientační běh Mělníkem. Plavecký výcvik zúčastnily se třídy 1. až 3. ročníku v rámci povinné výuky. Bruslení žáci 1. stupně Týdenní Příškolní tábor se širokou nabídkou aktivit pro žáky všech ročníků. Řím, Vatikán cesta za uměním exkurze žáků 8. a 9. ročníku. Žáci 6. ročníku absolvovali adaptační kurz ve Mšeně. V květnu byl opět zorganizován výměnný pobyt žáků 5. ročníků se žáky Srbské střední školy v Ralbicích. Jako každoročně trávily děti svůj čas v rodinách svých kamarádů, společně se zúčastnily zajímavých výletů a programů. Uvedená setkání pomáhají navazovat přátelství a umožňují rozvíjení komunikativních kompetencí. f) Prevence sociálně patologických jevů Primární prevence na naší škole vychází z krátkodobých a především dlouhodobých záměrů školy. Po zmapování situace na škole zpracovává metodička prevence každoročně Minimální preventivní program, který stanoví cíle prevence a způsoby realizace. Škola podala dvě žádosti o finanční podporu grant Středočeského kraje - fond sportu, volného času a primární prevence s názvem Spolu a žádost o podporu adaptačního kurzu třídy 6.B (grant Městského úřadu v Mělníku). Obě žádosti byly schváleny a škola získala finanční prostředky na realizaci programů. Škola se snaží vytvářet otevřené a bezpečné prostředí s danými zásadami chování, nabízet poradenství dětem i rodičům. Reagujeme na aktuální situace, řešíme včas projevy rizikového chování jako je záškoláctví, agresivní projevy, šikana a kyberšikana. Spolupracujeme úspěšně s PPP Mělník, lektory- specialisty a Městskou policií Mělník. V 5. třídách byl realizován Peer program zaměřený na zdravý životní styl. Podle okamžité odezvy dětí byl úspěšný, přinesl zábavu i poučení. Některé aktivity na adaptačních kurzech si škola připravuje sama a velkou práci odvádějí především třídní učitelé, výchovný poradce a ostatní pracovníci školy. Problémy se snažíme řešit včas, nabízíme vždy pomoc a podporu. Oceňujeme podporu města v oblasti primární prevence týkající se adaptačních kurzů a podporu spolupráce s o.s. Semiramis, která bude zahájena ve školním roce Pozn.: zpracovala Mgr. Jana Stritzková, metodik prevence 11

12 g) další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/2011 (zpráva o použití prostředků na DVPP ve školním roce 2011/2012) 1. Veletrh nápadů učitelů fyziky - Univerzita Palackého Olomouc - M. Bělochová 400,00 Kč 2. Konference pro učitele 1.stupně - Akademie moderního vzdělávání, Plzeň - Doležalová, Kopecká, Rolencová 1 350,00 Kč 3. Lyžařský kurz doškolovací - AZ Centrum Havlíčkův Brod - Ullrych, Rolencová, Kopecká 8 750,00 Kč 4. Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s dyslexií - PPK ÚK a zař. Pro DVPP Teplice - I. Mňuková 360,00 Kč 5. Dva dny s didaktikou matematiky - UK v Praze - J. Rubínová 320,00 Kč 6. Matematika činnostně v 8. ročníku - Tvořivá škola Brno - K. Šveráková 780,00 Kč 7. Činnostní učení ve výuce matematiky v 6. a 7.ročníku - Tvořivá škola Brno - K. Šveráková, I.Dardová 7 992,00 Kč 8. Komunikace oprávněných požadavků a respektující styl ve výchově a vzdělávání - Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání, Praha 3 - pedagogický sbor ,00 Kč Celkem: ,00 Kč Pozn.: zpracovala V. Nedvědová, ekonomka školy V říjnu 2011 absolvovali učitelé vzdělávací projekt SBOROVNA Klíč k individualizaci (realizovala Prázdninová škola Lipnice) s náplní: využití zážitkové pedagogiky ve výuce příklady práce s klíčovými kompetencemi techniky hodnocení a sebehodnocení V březnu 2012 proběhla v naší škole Výměna sboroven prohlídka školy, návštěvy hodin (hospitace), předávání zkušeností s učiteli ze ZŠ Rudná (reciproční návštěva v Rudné je naplánována v říjnu 2012). V rámci EVVO připravila Mgr. Radka Koláčná 3 tematicky zaměřené environmentální poznávací výlety pro učitele (ověření kompletně připraveného programu pro realizaci se třídou). 12

13 h) aktivity a prezentace školy na veřejnosti V listopadu proběhl 16. ročník Vítání sv. Martina (organizuje Mgr. Radka Koláčná) - vítání zimy, lampiónový průvod městem po předchozím vystoupení dětí třídy 1. B a rytířské skupiny v tělocvičně školy. Součástí akce je jarmark s ukázkami prací žáků školy. Peníze získané prodejem výrobků věnujeme již tradičně na konto Stonožka. Za pěkného počasí proběhla červnová výstava výtvarných prací žáků Na plotě za školou, pozitivní ohlasy návštěvníků potěšily žáky i učitele. 5. ročník Akademie žáků školy proběhl v kině Sokol formou filmového představení. Jako v předchozích letech se představili žáci a učitelé I. stupně. Součástí prvního představení bylo symbolické předání klíče od školy loučícími se deváťáky do rukou nastupujícím prvňáčkům. Oficiální rozloučení se žáky 9. tříd proběhlo za účasti pana starosty a rodičů již tradičně v obřadní síni městského úřadu. Příznivý obraz o činnosti školy je doplněn řadou dalších aktivit - pravidelná vánoční setkání s rodiči, karneval, program ke Dni matek, návštěvy Centra seniorů Mělník atd. Žáci a pracovníci školy se podílí na charitativní činnosti: příspěvek na konto Stonožka sbírka pro občanské sdružení Život dětem projekt Šance Prezentace školy probíhá rovněž formou příspěvků do regionálního i celostátního tisku, zveřejňováním informací na webových stránkách školy. i) výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve dnech a proběhla na žádost ředitele školy inspekce pracovníky ČŠI zaměřená na kontrolu průběhu a výsledků opravných zkoušek. Závěry a celkové hodnocení viz Příloha č. 8. Celá inspekční zpráva ke dni vydání výroční zprávy nebyla na webových stránkách ČŠI dostupná. 13

14 j) základní údaje o hospodaření školy Platby vydávané na úhradu energií (teplo, elektřina, voda, plyn) neustále rostou (růst DPH), negativně tak ovlivňují ostatní kapitoly rozpočtu, jehož výše se prakticky nemění. Důsledkem je omezená možnost vybavovat učebny/prostory školy novým vybavením (lavice, nábytek, pylonové tabule s odolnou keramickou deskou, technika), rovněž provádění oprav jsme byli nuceni redukovat (např. malování). Obdobná situace nastává i u učebních pomůcek a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků rovněž zde jsme byli nuceni redukovat požadavky učitelů; pomůcky částečně hradíme z příjmů doplňkové činnosti a příspěvků SRPŠ. Spolupráci se zřizovatelem školy, tj. vedením města i jednotlivými odbory, hodnotím pozitivně a věřím, že vzájemná spolupráce bude i v dalších letech přínosem jak pro školu, tak pro město Mělník. Pozn.: aktuálně probíhají jednání o předání budovy bývalého gymnázia do užívání naší škole Základní údaje o hospodaření školy zpracovala ekonomka školy V. Nedvědová (str ): Kontroly: Dne na škole proběhla kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolu provedla paní Kateřina Ruszová. Při kontrole byl zjištěn přeplatek na pojistném ve výši 580,- Kč, který se vyrovnal kompenzací s platbou pojistného v následujícím měsíci pro provedení kontroly. Dne na škole proběhla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky a tvorba vnitřního kontrolního systému za rok 2010 a 1. pololetí Kontrolu provedl Ing. Petrželka. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Na základě výsledku kontroly nebylo stanoveno žádné opatření. Dne na škole proběhla kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění od do Kontrolu provedly Hana Šlechtová a Miloslava Makovská. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Na základě výsledku kontroly nebylo stanoveno žádné opatření. 14

15 Plnění rozpočtu za rok 2011 Městský úřad Mělník schválený rozpočet 2011 upravený rozpočet 2011 skutečnost 2011 P O L O Ž K A 5116 civilní služba potraviny ochr.pomůcky léky prádlo učeb.pomůcky DHIM do 40 tis všeob.materiál voda pára plyn el. energie pohon.hmoty služba pošt spoje pojištění nájem revize školení nákup služeb opravy progr.vyb.do 40 tis cestovné pohoštění odpisy C E L K E M příjmy nájmy nebyt.pr. a parcel plavecká škola převis nájemného Sokol nájemné TJ Sokol obědy dotace UZ EU peníze školám dotace UZ Důvěra, zdraví, zodpovědnost transfer UZ Medializace přírodních věd dotace UZ Výukový program prvouky v 1. třídě ZŠ C E L K E M DOTACE

16 Plnění rozpočtu za rok 2011 Krajský úřad Středočeského kraje Praha schválený rozpočet 2011 skutečnost 2011 P O L O Ž K A učební pomůcky 1. třídy učebnice učební pomůcky OE drobný dlouhodobý HM ostatní materiál cestovné plavání služby DVPP mzdové náklady ostatní osobní náklady projekt Důvěra, zdraví, zodpovědnost zdravotní pojištění sociální pojištění pojištění odpovědnosti osob příděl na FKSP náhrada mzdy za 14 dní PN C E L K E M příjmy dotace krajský úřad projekt Důvěra, zdraví, zodpovědnost C E L K E M DOTACE

17 Ukazatelé hospodaření Výnosy celkem: ,36 z toho: rozpočet MěÚ ,00 rozpočet KÚ ,00 ostatní příjmy ,20 doplňková činnost ,00 projekt ,56 projekt 2514 EUpeS ,00 projekt Medializace přírodních věd ,60 Náklady celkem: ,92 z toho: rozpočet MěÚ ,00 rozpočet KÚ ,00 ostatní příjmy ,71 doplňková činnost ,05 projekt ,56 projekt 2514 EUpeS ,00 projekt Medializace přírodních věd ,60 Hospodářský výsledek ,44 z toho: rozpočet MěÚ 0,00 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku ostatní příjmy ,49 doplňková činnost ,95 rozpočet MěÚ celkem 0,00 ostatní příjmy celkem ,44 FR ,44 FO ,00 17

18 PŘEHLED O FONDECH 411 FOND ODMĚN stav k ,00 příděl ze zisku ,00 čerpání stav k , FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB stav k ,95 dotace z mezd ,00 ostatní příjmy 0,00 vratky půjček ,00 čerpání ,74 stav k ,21 čerpání: kulturní a sport.činnost ,00 rekreace zaměstnanců ,00 stravování ,00 penzijní připojištění 0,00 ostatní čerpání 7 397,74 jubilea 0,00 nepen.odměny 2 000,00 vitamíny 0,00 půjčky , FOND REZERVNÍ ze zlepš.hospod.výsledku stav k ,04 příděl ze zisku ,97 čerpání ,00 stav k , FOND REZERVNÍ sponzorské dary stav k ,67 příjmy ,00 čerpání ,00 stav k ,67 Zůstatky k : Fond rezervní celkem: rezervní fond škola ,11 škola ,12 rezervní fond tříd ,56 třídní fondy , , FOND REPRODUKCE stav k ,10 příjmy (odpisy 2011) ,00 příjmy z rezervního.fondu ,00 čerpání ,00 stav k ,10 18

19 k) zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola čerpala prostředky z Rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů l) zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení učitelé školy zapojení do celoživotního vzdělávání v roce 2011: Radka Koláčná, Mgr. Studium pro koordinátory EVVO učitelé školy, kteří si doplňují požadované vzdělání: Marek Pitrmoc UJEP Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, tělesná výchova a sport Jiří Sisák Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, dějepis, občanská výchova Andrea Doležalová Pedagogická fakulta UK, 1. stupeň ZŠ 19

20 m) předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů Projekt v realizaci: Název projektu: Ruku v ruce s EU podpora rozvoje školy Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva č. 21) Projektový manažer: Dalibor Ullrych, PaedDr. Celkové náklady projektu: ,00 Kč Doba realizace projektu: 07/ /2013 Projekt v realizaci: Název projektu: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/ Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva č. 01) Projektový manažer: Dalibor Ullrych, PaedDr. Celkové náklady projektu: ,84 Kč Doba realizace projektu: 11/ /2012 Předaný projekt (žádost o podporu splnila podmínky přijatelnosti): Název projektu: Zavedení e-learningu do vzdělávání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/ Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva č. 02) Projektový manažer: Dalibor Ullrych, PaedDr. Partner projektu: CNS a. s. Celkové náklady projektu: ,16 Kč Předaný projekt (žádost o podporu splnila podmínky přijatelnosti): Název projektu: Přírodní vědy moderně a v týmu Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/ Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva č. 02) Projektový manažer: Dalibor Ullrych, PaedDr. Celkové náklady projektu: ,19 Kč Pozn.: zapojení do tzv. evropských programů neznamená jen pozitiva (např. získání prostředků umožňujících další rozvoj školy či profesionální růst zapojených pracovníků), ale nese sebou i spoustu povinností navíc, které znamenají výraznou časovou i psychickou zátěž a vedou ke značnému vyčerpání zúčastněných. 20

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk, za školní rok / Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/4 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011-2012 V Krnově dne 10. 10. 2012 Zpracoval Karel Handlíř, ředitel školy Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 strana 1 z 53 ČÁST

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více