Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12 a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky č. 195/2012 Sb. Východiskem pro zpracování je dokument Vlastní hodnocení školy. Výroční zpráva byla projednána na poradě pracovníků školy dne , předložena školské radě ke schválení a následně předána zřizovateli. Výroční zpráva je vyjádřením aktuální situace školy, její činnosti, je součástí bilance, kterou provádíme. Je východiskem pro další rozvoj školy, pro její budoucnost. Obsah: Výroční zpráva o činnosti školy : str. a) základní údaje o škole 2 b) přehled oborů vzdělání 3 c) přehled personálního zabezpečení činnosti školy 5 d) zápis k povinné školní docházce, přijetí do školy 6 e) výsledky vzdělávání žáků 7 f) prevence sociálně patologických jevů 11 g) další vzdělávání pedagogických pracovníků 12 h) aktivity a prezentace školy na veřejnosti 13 i) výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 13 j) základní údaje o hospodaření školy 14 k) zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 19 l) zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 19 m) předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 20 n) spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 21 o) koncepce rozvoje školy, závěr 22 Přílohy: č.1 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011 č.2 Zpráva o činnosti školní družiny č.3 Zpráva o činnosti školního klubu č.4 Přehled prospěchu č.5 Výsledky testů žáků 8. ročníku (klíčové kompetence (KEA)) č.6 Výsledky testů žáků 9. ročníku (český jazyk, matematika) č.7 Výsledky testů žáků 9. ročníku (anglický a německý jazyk) č.8 Inspekční zpráva ČŠI 1

2 Výroční zpráva školy a) základní údaje o škole Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace Tyršova Mělník IČO ředitel školy: PaedDr. Dalibor Ullrych zástupce ředitele školy: PaedDr. Olga Čermáková zřizovatel školy: Město Mělník školská rada pracuje od ve složení: Mgr. Zuzana Jansová, zástupce zřizovatele Mgr. Miroslava Bělochová, zástupce pedagogů Bc. Patrik Leger, zástupce rodičů Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace je plně organizovaná škola zajišťující výchovu a vzdělání pro žáky tříd. Ve školním roce 2011/2012 bylo otevřeno 18 tříd s 492 žáky (stav ke dni ), 4 skupiny školní družiny (119 dětí) a sedm zájmových útvarů školního klubu (153 dětí); celkem pedagogických pracovníků na začátku školního roku: 32 učitelů, speciální pedagog, 5 vychovatelek, 3 asistenti pedagoga (z toho 2 asistenti financováni díky projektu EU peníze školám). Na I. stupni bylo otevřeno 10 tříd s celkovým počtem 284 žáků, průměrný počet žáků ve třídě byl 28,4. Na II. stupni bylo otevřeno 8 tříd s celkovým počtem 208 žáků, průměrný počet žáků ve třídě tak činil 26. Administrativní práce byla zajištěna 2 pracovnicemi, úklid a údržba 5 pracovníky. Materiálně - technické zajištění školy: Celkový technický stav budovy hodnotím jako uspokojivý. Správu budovy zajišťujeme ve spolupráci s Odborem správy majetku a služeb města Mělník. Průběžná údržba je prováděna školníkem, náročnější práce vykonávají specializované firmy. Postupně se snažíme vylepšovat vybavenost tříd a učitelů moderní technikou; díky projektu OPVK EU peníze školám jsme krom jiného zakoupili sadu 15ks netbooků a další interaktivní tabule. Díky dalšímu projektu OPVK Medializace přírodních věd se nám podařilo vybudovat novou chemickou laboratoř. Ke zlepšování stavu výrazně přispívají finančními dary rodiče žáků, státní ani městský rozpočet škole příliš možností k rozvoji nedává. Postupně se dostáváme do situace, kdy škole nezbývají prostředky na rozvoj a jsme schopni pouze uhradit energie a nejnutnější opravy. Dlouhodobě považuji tento stav za neudržitelný, nutný řešit minimálně na úrovni města Mělník. 2

3 b) přehled oborů vzdělávání Ve všech ročnících jsme realizovali ŠVP ZV ZŠ Jungmannovy sady s motivačním názvem Ruku v ruce. 2011/ Učební plán pro 1. stupeň (ŠVP "Ruku v ruce") Vzdělávací obor Vyučovací Ročník Celkem předmět předměty Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom. techn. Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem ročník / Učební plán pro 2. stupeň (ŠVP "Ruku v ruce") Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom. techn. Informatika Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Výchova ke zdraví Zdravý životní styl Biologie člověka Tělesná výchova Tělesná výchova Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Celkem ročník

4 Ve školním roce 2011/2012 jsme nabídli žákům následující volitelné předměty: 7.ročník: 8.ročník: 9.ročník Základy německého jazyka Základy francouzského jazyka Základy ruského jazyka Základy německého jazyka Základy francouzského jazyka Základy ruského jazyka Cvičení z českého jazyka Informatika Laboratorní cvičení z chemie a fyziky Sportovní hry Vedení domácnosti Laboratorní cvičení z chemie a fyziky Seminář a praktikum z biologie Sportovní hry Mediální výchova 8. a 9, ročník Základy německého jazyka Základy francouzského jazyka Základy ruského jazyka Cvičení z českého jazyka Zájmové kroužky: Florbal ročník Basketbal ročník Sportovní hry ročník Pohybové hry 1. ročník Miniházená ročník Flétna 1. ročník Šachy ročník 4

5 c) přehled pracovníků školy ve školním roce 2011/2012 jméno tř.uč. vzdělání pozn. Ullrych Dalibor, PaedDr. VŠ, M, F ředitel školy Čermáková Olga, PaedDr. VŠ, I.st. zástupce ŘŠ, ŠVP Procházková Jana, Mgr. - VŠ, Pedagogika SP, část.úv. Doležalová Andrea, Bc. 1.A ÚSO, DPS, vych. Koláčná Radka, Mgr. 1.B VŠ, I. st. Strnadová Kamila, Mgr. 2.A VŠ, I. st. Rubínová Jitka, Ing., Mgr. 2.B VŠ, I. st. Rolencová Slavěna, Mgr. 3.A VŠ, I. st. Kopecká Iva, Mgr. 3.B VŠ, I. st. Tesařová Veronika, Mgr. 4.A VŠ, I. st. sp. TV Samková Volemanová J., Mgr. 4.B VŠ, I. st. Formanová Michaela 5.A(1.pol.) student VŠ Šabatková Monika, Mgr. 5.A(2.pol.) VŠ, I. st. část. úv. Mňuková Irena, Mgr. 5.B VŠ, I. st. sp. TV Pitrmoc Marek 6.A Tech. univerzita Stritzková Jana, Mgr. 6.B VŠ, ČJ, ON MPSPJ Gruber Miloš, Mgr. 7.A VŠ, M, Z Horňáková Alena, Mgr. 7.B VŠ, ČJ, D Demeterová Jitka 8.A VŠ, ČJ, D Dardová Iva, Mgr. 8.B VŠ, M, Z Patka Václav, Mgr. 9.A VŠ, spec. pedag. Bělochová Miroslava, Mgr. 9.B VŠ, CH, F Bucifalová Viera - SŠ, maturita část.úv. Čáslavová Martina, Ing. - VŠ ICT Dvorná Edita - SŠ, maturita Kloučková Miroslava, Mgr. - VŠ, Př, Pp Sauerová Marie, Ing. - VŠ část.úv. Sisák Jiří - student VŠ část.úv. Staňková Karla, Mgr. - VŠ, RJ, D, FJ část.úv. Šveráková Kateřina, Mgr. - VŠ, M, Z VP Tomasová Jana - VOŠ část.úv. Vegrichtová Irina, Mgr. - VŠ, RJ, NJ část.úv. Vondráčková Ilona do student VŠ Kopřivová Michaela, Mgr. MD Pozn. VP výchovný poradce SP speciální pedagog MPSPJ metodik prevence sociálně patologických jevů ICT koordinátor ICT ŠVP koordinátor ŠVP 5

6 Školní družina: Mašková Radka (vedoucí vychovatelka) Vášová Ivana Krejzová Radka Mráčková Dana Školní klub: Doležalová Andrea administrativa: Nedvědová Václava Neumanová Ivana provozní zaměstnanci: Komenda Jiří Palátová Jiřina Pečená Jaroslava Schneiderová Vladimíra Zmrhalová Danuše SŠ, vych. SŠ, vych SŠ, vych. VOŠ (částečný úvazek) UK, ped.vol.času SŠ, ekonomka, mzdová účetní SŠ, sekretářka školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka (částečný úvazek) d) zápis k povinné školní docházce, přijetí do školy Ve dnech až proběhl zápis do 1. ročníků. Dostavilo se 60 dětí, z nich 48 bylo u zápisu poprvé (Pozn.: Výkaz o zahájení povinné školní docházky). Do prvních tříd ve školním roce 2012/2013 nastoupilo 45 žáků (stav ke ), ostatním žákům byl odložen začátek povinné školní docházky o 1 rok nebo byli převedeni na příslušnou spádovou školu. Na základě údajů Evidence obyvatel MěÚ Mělník předpokládáme, že i v dalších letech budeme v souladu s naším koncepčním záměrem otevírat vždy dvě třídy v ročníku. Rok Počet narozených dětí (město Mělník)

7 e) výsledky vzdělávání žáků Škola poskytuje základní všeobecné vzdělání bez výrazného zaměření a preferování nějaké vzdělávací oblasti. Při hledání obsahu vzdělávání se řídíme kritériem využitelnosti v reálném životě. Rozvíjíme žákovu osobnost a individualitu s cílem vychovat z něj odpovědného občana demokratické společnosti. Chceme, aby si každý absolvent vážil svých schopností, znalostí a dovedností, aby je v plném rozsahu dokázal ve svém životě využít. Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu ke vzdělání, motivujeme je k celoživotnímu učení. O úrovni dosažení těchto cílů vypovídají nejen výsledky dosažené ve srovnávacích testech, ale i Přehled prospěchu - viz Příloha č. 4 Pozn.: při opravných zkouškách neprospěl 1 žák 6. ročníku a 2 žáci 9. ročníku (přesto byli přijati na zvolenou střední školu/učiliště) Pozitivní vliv na výsledky vzdělávání mělo zapojení školy do projektu EU peníze školám. Zvolené aktivity - individualizace výuky (čtenářská a informační gramotnost (1.A, 1.B, 3.A, 3.B, 5.B, 6.A, 6.B), anglický jazyk (3.A), využití ICT (2.B, 4.A), přírodní vědy (4.B), matematika (6.A, 6.B)), inovace a zkvalitnění výuky, vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky a zapojení asistentů pedagoga ve dvou třídách hodnotíme jednoznačně kladně. Pozn.: výraznou podporu věnujeme čtenářské gramotnosti nejen ve výše uvedených třídách (např. nově založená volně přístupná knihovna na chodbě a knihovničky ve třídách; společná setkávání učitelů na dané téma). Osvědčily se nám společné konzultace ve složení učitel-žák-rodiče (na II. stupni organizačně náročné); třídní učitelé pozitivně hodnotí zavedení třídnické hodiny do rozvrhu (II. stupeň, se souhlasem rodičů). Rovněž úplný přechod na elektronické žákovské knížky (II. stupeň) přinesl lepší informovanost rodičů o výsledcích žáka. Výsledky srovnávacích testů (SCIO STONOŽKA): žáci 8. ročníku klíčové kompetence (KEA) viz Příloha č. 5 žáci 9. ročníku - český jazyk, matematika, anglický jazyk viz Příloha č. 6 a 7 Výsledky byly podrobeny analýze v jednotlivých předmětových komisích, byly přijaty odpovídající závěry a opatření. žáci 5. a 9. ročníku se zúčastnili celostátního testování (květen, červen 2012), výsledky byly žákům a rodičům dostupné na stránkách projektu NIQES 15tiletí žáci se zúčastnili mezinárodního testování PISA 2012 Podpoře vzdělávání věnujeme značnou pozornost. Žákům i rodičům poskytujeme maximální pomoc při překonávání obtíží, problémů. Součástí nabídky jsou: konzultace (pro žáky i rodiče), doučování ambulantní dyslektický nácvik (ADN) logopedie primární prevence výchovné poradenství včetně volby povolání služby speciálního pedagoga seznamovací program pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče Předškoláček 7

8 adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku užší zapojení žáků do činnosti školy žákovský parlament Žákovský parlament: Od druhého pololetí 2012 funguje na škole žákovský parlament, jehož zástupci jsou žáky jednotlivých tříd. Každá třída od 2. do 9. ročníku si do parlamentu volí 2 zástupce. Během školního roku se tito zástupci setkávají v rámci pravidelných jednání pod vedením pana učitele Sisáka. Jednání se konají v dohodnutý termín a to minimálně 1x za měsíc. V rámci těchto schůzí jednotliví zástupci přednášejí své dotazy, problémy či návrhy. Výsledkem jednání je písemná formulace jednotlivých návrhů, které jsou společně se zápisem ze schůze publikovány na nástěnce žákovského parlamentu a první 3 návrhy s nejvíce hlasy jsou následně projednávány s vedením školy. Žákům je při prosazování svých návrhů poskytnuta příležitost rozvíjet své komunikační a organizační schopnosti, neboť každý návrh má být podložen argumenty pro jeho uskutečnění. Žáci se tak učí přijímat objektivní kritiku a rozvíjejí umění tolerance a smysl pro kompromis. Prostřednictvím žákovského parlamentu mohou žáci ovlivnit výběr akcí konaných během školního roku, podávat podněty k řešení problémů v rámci výuky nebo v rámci žákovského soužití a informovat ostatní spolužáky o opatření vedoucí k řešení výše zmiňovaných záležitostí. Pozn.: zpracoval Mgr. J. Sisák Speciálně pedagogická péče poskytovaná žákům - školní rok 2011/2012 speciální pedagog školy Mgr. J. Procházková: v měsíci září: poskytnutí individuální konzultace žákyni se specifickou poruchou učení speciální individuální hodiny pro žáka se zrakovým postižením individuální konzultace žáků spolupráce na projektu Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. s názvem Řešení vrstevnických vztahů logopedická péče - Mgr. I. Mňuková: screening logopedických obtíží u žáků 1. tříd individuální logopedické nápravy (celkem 18 žáků) realizace ambulantního dyslektického nácviku (ADN) ve skupinové formě - Mgr. I. Mňuková, Mgr. I. Kopecká, Mgr. S. Rolencová a Mgr. M. Šabatková: ADN pro žáky 1. stupně (celkem 17 žáků) ADN pro žáky 2. stupně (celkem 11 žáků) Pozn.: zpracovala Mgr. J. Procházková, speciální pedagog Výchovné poradenství: Vycházejícím žákům byla během školního roku poskytována standardní individuální i skupinová poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě. Žáci i jejich zákonní zástupci byli seznámeni s podmínkami přijímacího řízení včetně všech změn, 8

9 ke kterým došlo na základě novely školského zákona zákonem č. 472/2011 Sb. Žáci 9. ročníku měli možnost získat informace potřebné pro rozhodování a volbu studijního oboru z tištěných informací na nástěnce výchovného poradce, z návštěvy středních škol, exkurzí i besed se studenty středních škol. Žáci 8. a 9. ročníku navštívili IPS, kde byli seznámeni s aktuální situací na trhu práce. Všichni vycházející žáci byli přijati k dalšímu studiu na střední škole. Ze 13 žáků 5. ročníku, kteří se hlásili na víceleté gymnázium, jich 5 bylo přijato ke studiu. Přehled přijatých žáků ke studiu na středních školách: Počet přijatých žáků Osmileté gymnázium 5 Čtyřleté gymnázium 7 Maturitní obory 32 Učební obory 8 V průběhu školního roku byly školní a výchovné problémy žáků řešeny v součinnosti s třídními učiteli a vedením školy. Při řešení případů záškoláctví jsme se obrátili na pracovníky OSPOD. Ve školním roce 2010/11 byl ve škole zahájen výběrem a proškolením podporovatelů z řad žáků naší školy projekt Řešení vrstevnických vztahů, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Program vychází ze znalostí a zkušeností, které ukazují, že mladí lidé se spíše svěřují se svými problémy vrstevníkům, než nadřízené autoritě, vůči níž mají zábrany. Pomoc spolužáků je pro ně přijatelnější. Cílem projektu je vyškolit žáky, kteří mohou následně svým spolužákům pomáhat s řešením jejich problémů. Ve školním roce 2011/12 uvedený projekt pokračoval, probíhala další školení podporovatelů pod vedením lektorů společnosti VIOD (Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s. Praha). Na podporovatele se začali obracet jejich spolužáci s prvními problémy. Podporovatelé se v případě řešení složitějších případů mohou obrátit na učitele - garanta, kterým je Kateřina Šveráková. Do projektu bylo zapojeno celkem 15 žáků ze 7. až 9. ročníku. Pozn.: zpracovala Mgr. Kateřina Šveráková, výchovný poradce 9

10 Přehled soutěží, olympiád, exkurzí a dalších aktivit ve školním roce 2011/2012: Atletika Atletický čtyřboj (okres) Pohár rozhlasu (okres) Florbal Školní liga miniházené Osmička Cup (miniházená) CocaCola Cup (kopaná) 4. místo dívky, 5. místo chlapci 6. místo dívky ml., 2. místo dívky st. 4. místo chlapci ml., 6. místo chlapci st. 1. místo dívky (okres), 4. místo (krajské kolo) 1. místo v kat třída 2. místo v kat třída 2. a 3. místo v kat třída 3. místo Akademie školy Noc s Andersenem Turnaj ve stolním tenisu Čarodějnický šplh Soutěže v Klubu deskových her Výstava výtvarných prací Na plotě za školou Průvod svatého Martina Mikulášská nadílka Recitační soutěž spolupráce s PEGASEM (poetické sdružení MK) K. Jiráček postup do celostátního kola Spolupráce s Centrem seniorů (návštěvy v Centru i ve škole) Drakiáda (Školní klub) Florbalový turnaj škol o Putovní pohár ZŠ Jungmannovy sady Florbalový turnaj učitelů (1. místo) proti družstvům žáků 9. A, 9. B a 8. r Lyžařský výcvikový kurz proběhl v Krušných horách (skiareál Bublava) pod vedením pana učitele Václava Patky. Součástí kurzu byla výuka snowboardingu. Lyžařské kurzy (resp. zimní školy v přírodě) rovněž absolvovali žáci tříd 1.B, 3.A, 3.B a 4.B. Pozn.: aktuální informace o sportovních aktivitách lze získat na sportovních stránkách školy: Další soutěže, olympiády Fyzikální olympiáda kat. E 4. místo M. Smetana, kat. F 2. místo L. Smetanová, 3. místo K. Petrová Dějepisná olympiáda Biologická olympiáda Zeměpisná olympiáda Logická olympiáda Matematická olympiáda a matematické soutěže Klokan, Klokánek, Pythagoriáda, ZAMAT. Graphics Melnics první 3 místa ve své kategorii T. Valla, D. Čech, P. Malák Šachové turnaje v rámci okresu Helpíkův pohár (soutěž ČČK) Hlídka mladých zdravotníků Výtvarné soutěže např. Svatá Anežka Česká čestná uznání T. Šubrt, A. Vrbová 10

11 Další aktivity Ozdravné pobyty ve škole v přírodě, jedno i vícedenní poznávací exkurzí (všechny třídy). Projektový den Velikonoce pro žáky I. stupně. Jarní orientační běh Mělníkem. Plavecký výcvik zúčastnily se třídy 1. až 3. ročníku v rámci povinné výuky. Bruslení žáci 1. stupně Týdenní Příškolní tábor se širokou nabídkou aktivit pro žáky všech ročníků. Řím, Vatikán cesta za uměním exkurze žáků 8. a 9. ročníku. Žáci 6. ročníku absolvovali adaptační kurz ve Mšeně. V květnu byl opět zorganizován výměnný pobyt žáků 5. ročníků se žáky Srbské střední školy v Ralbicích. Jako každoročně trávily děti svůj čas v rodinách svých kamarádů, společně se zúčastnily zajímavých výletů a programů. Uvedená setkání pomáhají navazovat přátelství a umožňují rozvíjení komunikativních kompetencí. f) Prevence sociálně patologických jevů Primární prevence na naší škole vychází z krátkodobých a především dlouhodobých záměrů školy. Po zmapování situace na škole zpracovává metodička prevence každoročně Minimální preventivní program, který stanoví cíle prevence a způsoby realizace. Škola podala dvě žádosti o finanční podporu grant Středočeského kraje - fond sportu, volného času a primární prevence s názvem Spolu a žádost o podporu adaptačního kurzu třídy 6.B (grant Městského úřadu v Mělníku). Obě žádosti byly schváleny a škola získala finanční prostředky na realizaci programů. Škola se snaží vytvářet otevřené a bezpečné prostředí s danými zásadami chování, nabízet poradenství dětem i rodičům. Reagujeme na aktuální situace, řešíme včas projevy rizikového chování jako je záškoláctví, agresivní projevy, šikana a kyberšikana. Spolupracujeme úspěšně s PPP Mělník, lektory- specialisty a Městskou policií Mělník. V 5. třídách byl realizován Peer program zaměřený na zdravý životní styl. Podle okamžité odezvy dětí byl úspěšný, přinesl zábavu i poučení. Některé aktivity na adaptačních kurzech si škola připravuje sama a velkou práci odvádějí především třídní učitelé, výchovný poradce a ostatní pracovníci školy. Problémy se snažíme řešit včas, nabízíme vždy pomoc a podporu. Oceňujeme podporu města v oblasti primární prevence týkající se adaptačních kurzů a podporu spolupráce s o.s. Semiramis, která bude zahájena ve školním roce Pozn.: zpracovala Mgr. Jana Stritzková, metodik prevence 11

12 g) další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/2011 (zpráva o použití prostředků na DVPP ve školním roce 2011/2012) 1. Veletrh nápadů učitelů fyziky - Univerzita Palackého Olomouc - M. Bělochová 400,00 Kč 2. Konference pro učitele 1.stupně - Akademie moderního vzdělávání, Plzeň - Doležalová, Kopecká, Rolencová 1 350,00 Kč 3. Lyžařský kurz doškolovací - AZ Centrum Havlíčkův Brod - Ullrych, Rolencová, Kopecká 8 750,00 Kč 4. Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s dyslexií - PPK ÚK a zař. Pro DVPP Teplice - I. Mňuková 360,00 Kč 5. Dva dny s didaktikou matematiky - UK v Praze - J. Rubínová 320,00 Kč 6. Matematika činnostně v 8. ročníku - Tvořivá škola Brno - K. Šveráková 780,00 Kč 7. Činnostní učení ve výuce matematiky v 6. a 7.ročníku - Tvořivá škola Brno - K. Šveráková, I.Dardová 7 992,00 Kč 8. Komunikace oprávněných požadavků a respektující styl ve výchově a vzdělávání - Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání, Praha 3 - pedagogický sbor ,00 Kč Celkem: ,00 Kč Pozn.: zpracovala V. Nedvědová, ekonomka školy V říjnu 2011 absolvovali učitelé vzdělávací projekt SBOROVNA Klíč k individualizaci (realizovala Prázdninová škola Lipnice) s náplní: využití zážitkové pedagogiky ve výuce příklady práce s klíčovými kompetencemi techniky hodnocení a sebehodnocení V březnu 2012 proběhla v naší škole Výměna sboroven prohlídka školy, návštěvy hodin (hospitace), předávání zkušeností s učiteli ze ZŠ Rudná (reciproční návštěva v Rudné je naplánována v říjnu 2012). V rámci EVVO připravila Mgr. Radka Koláčná 3 tematicky zaměřené environmentální poznávací výlety pro učitele (ověření kompletně připraveného programu pro realizaci se třídou). 12

13 h) aktivity a prezentace školy na veřejnosti V listopadu proběhl 16. ročník Vítání sv. Martina (organizuje Mgr. Radka Koláčná) - vítání zimy, lampiónový průvod městem po předchozím vystoupení dětí třídy 1. B a rytířské skupiny v tělocvičně školy. Součástí akce je jarmark s ukázkami prací žáků školy. Peníze získané prodejem výrobků věnujeme již tradičně na konto Stonožka. Za pěkného počasí proběhla červnová výstava výtvarných prací žáků Na plotě za školou, pozitivní ohlasy návštěvníků potěšily žáky i učitele. 5. ročník Akademie žáků školy proběhl v kině Sokol formou filmového představení. Jako v předchozích letech se představili žáci a učitelé I. stupně. Součástí prvního představení bylo symbolické předání klíče od školy loučícími se deváťáky do rukou nastupujícím prvňáčkům. Oficiální rozloučení se žáky 9. tříd proběhlo za účasti pana starosty a rodičů již tradičně v obřadní síni městského úřadu. Příznivý obraz o činnosti školy je doplněn řadou dalších aktivit - pravidelná vánoční setkání s rodiči, karneval, program ke Dni matek, návštěvy Centra seniorů Mělník atd. Žáci a pracovníci školy se podílí na charitativní činnosti: příspěvek na konto Stonožka sbírka pro občanské sdružení Život dětem projekt Šance Prezentace školy probíhá rovněž formou příspěvků do regionálního i celostátního tisku, zveřejňováním informací na webových stránkách školy. i) výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve dnech a proběhla na žádost ředitele školy inspekce pracovníky ČŠI zaměřená na kontrolu průběhu a výsledků opravných zkoušek. Závěry a celkové hodnocení viz Příloha č. 8. Celá inspekční zpráva ke dni vydání výroční zprávy nebyla na webových stránkách ČŠI dostupná. 13

14 j) základní údaje o hospodaření školy Platby vydávané na úhradu energií (teplo, elektřina, voda, plyn) neustále rostou (růst DPH), negativně tak ovlivňují ostatní kapitoly rozpočtu, jehož výše se prakticky nemění. Důsledkem je omezená možnost vybavovat učebny/prostory školy novým vybavením (lavice, nábytek, pylonové tabule s odolnou keramickou deskou, technika), rovněž provádění oprav jsme byli nuceni redukovat (např. malování). Obdobná situace nastává i u učebních pomůcek a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků rovněž zde jsme byli nuceni redukovat požadavky učitelů; pomůcky částečně hradíme z příjmů doplňkové činnosti a příspěvků SRPŠ. Spolupráci se zřizovatelem školy, tj. vedením města i jednotlivými odbory, hodnotím pozitivně a věřím, že vzájemná spolupráce bude i v dalších letech přínosem jak pro školu, tak pro město Mělník. Pozn.: aktuálně probíhají jednání o předání budovy bývalého gymnázia do užívání naší škole Základní údaje o hospodaření školy zpracovala ekonomka školy V. Nedvědová (str ): Kontroly: Dne na škole proběhla kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolu provedla paní Kateřina Ruszová. Při kontrole byl zjištěn přeplatek na pojistném ve výši 580,- Kč, který se vyrovnal kompenzací s platbou pojistného v následujícím měsíci pro provedení kontroly. Dne na škole proběhla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky a tvorba vnitřního kontrolního systému za rok 2010 a 1. pololetí Kontrolu provedl Ing. Petrželka. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Na základě výsledku kontroly nebylo stanoveno žádné opatření. Dne na škole proběhla kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění od do Kontrolu provedly Hana Šlechtová a Miloslava Makovská. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Na základě výsledku kontroly nebylo stanoveno žádné opatření. 14

15 Plnění rozpočtu za rok 2011 Městský úřad Mělník schválený rozpočet 2011 upravený rozpočet 2011 skutečnost 2011 P O L O Ž K A 5116 civilní služba potraviny ochr.pomůcky léky prádlo učeb.pomůcky DHIM do 40 tis všeob.materiál voda pára plyn el. energie pohon.hmoty služba pošt spoje pojištění nájem revize školení nákup služeb opravy progr.vyb.do 40 tis cestovné pohoštění odpisy C E L K E M příjmy nájmy nebyt.pr. a parcel plavecká škola převis nájemného Sokol nájemné TJ Sokol obědy dotace UZ EU peníze školám dotace UZ Důvěra, zdraví, zodpovědnost transfer UZ Medializace přírodních věd dotace UZ Výukový program prvouky v 1. třídě ZŠ C E L K E M DOTACE

16 Plnění rozpočtu za rok 2011 Krajský úřad Středočeského kraje Praha schválený rozpočet 2011 skutečnost 2011 P O L O Ž K A učební pomůcky 1. třídy učebnice učební pomůcky OE drobný dlouhodobý HM ostatní materiál cestovné plavání služby DVPP mzdové náklady ostatní osobní náklady projekt Důvěra, zdraví, zodpovědnost zdravotní pojištění sociální pojištění pojištění odpovědnosti osob příděl na FKSP náhrada mzdy za 14 dní PN C E L K E M příjmy dotace krajský úřad projekt Důvěra, zdraví, zodpovědnost C E L K E M DOTACE

17 Ukazatelé hospodaření Výnosy celkem: ,36 z toho: rozpočet MěÚ ,00 rozpočet KÚ ,00 ostatní příjmy ,20 doplňková činnost ,00 projekt ,56 projekt 2514 EUpeS ,00 projekt Medializace přírodních věd ,60 Náklady celkem: ,92 z toho: rozpočet MěÚ ,00 rozpočet KÚ ,00 ostatní příjmy ,71 doplňková činnost ,05 projekt ,56 projekt 2514 EUpeS ,00 projekt Medializace přírodních věd ,60 Hospodářský výsledek ,44 z toho: rozpočet MěÚ 0,00 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku ostatní příjmy ,49 doplňková činnost ,95 rozpočet MěÚ celkem 0,00 ostatní příjmy celkem ,44 FR ,44 FO ,00 17

18 PŘEHLED O FONDECH 411 FOND ODMĚN stav k ,00 příděl ze zisku ,00 čerpání stav k , FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB stav k ,95 dotace z mezd ,00 ostatní příjmy 0,00 vratky půjček ,00 čerpání ,74 stav k ,21 čerpání: kulturní a sport.činnost ,00 rekreace zaměstnanců ,00 stravování ,00 penzijní připojištění 0,00 ostatní čerpání 7 397,74 jubilea 0,00 nepen.odměny 2 000,00 vitamíny 0,00 půjčky , FOND REZERVNÍ ze zlepš.hospod.výsledku stav k ,04 příděl ze zisku ,97 čerpání ,00 stav k , FOND REZERVNÍ sponzorské dary stav k ,67 příjmy ,00 čerpání ,00 stav k ,67 Zůstatky k : Fond rezervní celkem: rezervní fond škola ,11 škola ,12 rezervní fond tříd ,56 třídní fondy , , FOND REPRODUKCE stav k ,10 příjmy (odpisy 2011) ,00 příjmy z rezervního.fondu ,00 čerpání ,00 stav k ,10 18

19 k) zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola čerpala prostředky z Rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů l) zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení učitelé školy zapojení do celoživotního vzdělávání v roce 2011: Radka Koláčná, Mgr. Studium pro koordinátory EVVO učitelé školy, kteří si doplňují požadované vzdělání: Marek Pitrmoc UJEP Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, tělesná výchova a sport Jiří Sisák Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, dějepis, občanská výchova Andrea Doležalová Pedagogická fakulta UK, 1. stupeň ZŠ 19

20 m) předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů Projekt v realizaci: Název projektu: Ruku v ruce s EU podpora rozvoje školy Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva č. 21) Projektový manažer: Dalibor Ullrych, PaedDr. Celkové náklady projektu: ,00 Kč Doba realizace projektu: 07/ /2013 Projekt v realizaci: Název projektu: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/ Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva č. 01) Projektový manažer: Dalibor Ullrych, PaedDr. Celkové náklady projektu: ,84 Kč Doba realizace projektu: 11/ /2012 Předaný projekt (žádost o podporu splnila podmínky přijatelnosti): Název projektu: Zavedení e-learningu do vzdělávání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/ Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva č. 02) Projektový manažer: Dalibor Ullrych, PaedDr. Partner projektu: CNS a. s. Celkové náklady projektu: ,16 Kč Předaný projekt (žádost o podporu splnila podmínky přijatelnosti): Název projektu: Přírodní vědy moderně a v týmu Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/ Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva č. 02) Projektový manažer: Dalibor Ullrych, PaedDr. Celkové náklady projektu: ,19 Kč Pozn.: zapojení do tzv. evropských programů neznamená jen pozitiva (např. získání prostředků umožňujících další rozvoj školy či profesionální růst zapojených pracovníků), ale nese sebou i spoustu povinností navíc, které znamenají výraznou časovou i psychickou zátěž a vedou ke značnému vyčerpání zúčastněných. 20

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy:

Výroční zpráva o činnosti školy: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12) a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12) a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více