Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství"

Transkript

1 Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková , Praha

2 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštějnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu 1

3 Obsah 1. Situace středního odborného školství v Evropě Představení partnerské země projektu- Norsko Jak funguje norský vzdělávací systém? Obecné představení norského školství Systém středního odborného školství Norska Střední odborné školství v ČR Systém českého středoškolského vzdělávání Modely učebních postupů odborného vzdělávání Nedostatkové profese a obory vzdělání Srovnání českého a norského středního odborného školství Vývoj středního odborného školství ČR, budoucí spolupráce Závěrečné shrnutí

4 1. Situace středního odborného školství v Evropě Celá druhá polovina 20. a počátek 21. století představují pro Evropu a vyspělou část světa vůbec období velkých změn na trhu práce, ve strukturách zaměstnanosti a v růstu požadavků na dobře připravené lidské zdroje. Změny jsou podporovány nástupem nových technologií a s nimi spojeným růstem produktivity, novými trendy v organizaci a dělbě práce. Během druhé poloviny 20. století se největší podíl zaměstnanosti postupně přelévá z průmyslu do služeb (ze sekundárního sektoru do terciárního). Začátkem nového století však dochází k další změně, kdy se ve společnosti vědění stávají hlavním výrobním faktorem znalosti, informace, učení a schopnosti lidí je získávat a využívat. Změny, ke kterým na pracovních trzích dochází, se pochopitelně hluboce promítají do nároků a požadavků na pracovní sílu a lidské zdroje. Zrychluje se úbytek málo kvalifikovaných pracovních míst, a naopak roste počet míst s vyššími kvalifikačními požadavky. Společenské a ekonomické změny se tak promítají do odvětvových a profesních charakteristik pracovních míst, která jsou k dispozici na trhu práce, a do jejich kvalifikační náročnosti. Analýzy vývoje odvětvových a profesních struktur pracovních míst a zaměstnanosti prokázaly zákonitosti v jejich dlouhodobém i střednědobém vývoji. 3

5 2. Představení partnerské země projektu- Norsko Norsko je stát s konstitučně monarchickým zřízením a parlamentně demokratickým systémem. Administrativně je země členěna do 19 krajů s vlastním parlamentem plnícím povětšinou administrativní funkci. Norsko je řídce osídlená země - 70% obyvatelstva žije ve městech. Je to stát patřící k nejvyspělejším zemím světa, podle různých výzkumů je zde nejlepší kvalita života a největší HDP na obyvatele. Na 324 tisících km² zde žije 4,6 miliónů obyvatel. Projektu Výměna zkušeností a spolupráce, jehož cílem je posílení a zkvalitnění veřejných služeb v oblasti učňovského školství, se účastní následující partneři - Střední škola technická, Zelený pruh z Prahy a Střední odborná škola Skjetlein, jež je zaměřena na obory zemědělství, stavebnictví, design a řemeslnickou výrobu. Dalším partnerem je Správa středních škol v kraji Sør-Trøndelag sídlící ve městě Trondheim. Trondheim je třetím největším městem v Norsku, které má 147 tisíc obyvatel. Lze říci, že je to univerzitní město, studentem je každý šestý obyvatel. Je to nejstarší město Norska a jeho bývalé hlavní město. Norsko, ač není členem EU, je ve tvorbě politiky ovlivněno politikou a cíli Evropské Unie. Spolu s Islandem a Lichtenštejnskem participuje Norsko na základě Smlouvy o evropském hospodářském trhu na jednotném vnitřním trhu EU. Smlouva EHP zabezpečuje podnikům v Norsku shodné podmínky jako organizacím v unijních členských státech. Lze tak bezcelně obchodovat s ostatními členskými státy Evropské Unie, smlouva se ale nevztahuje na ryby a produkty zemědělství. Stejně jako podniky a instituce členských států Evropské Unie se Norsko může účastnit dodávek zboží a služeb zaměřené na projekty financované strukturálními fondy a taktéž je možné, aby se přihlásilo na tendry o tyto projekty. Mezi hlavní pravomoci regionů v Norsku patří vyšší školství, komunikace a doprava, kultura, regionální plánování a ekonomický rozvoj. Obecně je státní správa Norska spíše 4

6 charakterizována vysokou mírou centralizace rozhodování o veřejných příjmech a výdajích. Důvod tohoto rozhodnutí tkví v přírodních podmínkách tohoto severského státu, vyskytují se zde území s řídkým osídlením a náročnými přírodními podmínkami a díky státním dotacím si mohou udržet dobré socioekonomické postavení. V prosinci 2009 byla uzavřena mezi Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem dohoda s Evropskou Unií navazující na předešlé smlouvy. Hlavními podporovanými projekty by měly být změna klimatu, ochrana kulturního dědictví, ochrana životního prostředí a výzkum. Hlavními hodnotami jsou příležitost, solidarita a spolupráce. 5

7 3. Jak funguje norský vzdělávací systém? 3.1. Obecné představení norského školství V první části věnované norskému vzdělávacímu systému bude přiblížen systém norského vzdělání na obecné úrovni a druhá část bude již zaměřena konkrétně na střední odborné vzdělávání. Povinná školní docházka byla zavedena v norském království v roce 1889, a to sedmiletá. Na devítiletou byla rozšířena v roce 1969, od sedmi let věku dítěte. Nyní je v Norsku povinné vzdělání pro děti od 6 do 16 let. V rozpočtu středního školství kraje Jižní Trondelag končí 61% financí, přičemž zbylými financemi je dotována doprava. Školský systém Norska je rozdělen do 3 částí: - Základní škola pro děti ve věku od 6 do 13 let. - Nižší střední škola ve věku od 13 do 16 let. - Vyšší střední škola - ve věku od 16 do 19 let. Základní škola ( Barneskole, věk 6-13 let) V prvním roce základní školy se žáci učí formou her, učí se základům sociálního chování, abecedě, základům sčítání a odčítání a základům angličtiny. Ve 2. třídě se seznamují s matematikou, angličtinou, norštinou, náboženstvím, vědou, estetikou a tělesnou výchovou. V 5. třídě je výuka doplněna zeměpisem, dějepisem a sociálními vědami. V této úrovni není stanoveno známkování, nicméně učitel píše často hodnocení analýza žáka a testy jsou dávány domů k nahlédnutí rodičům. 6

8 Nižší střední škola ( Ungdomsskole, věk let) Když student začne navštěvovat tuto školu, začíná dostávat známky. Ty rozhodují o přijetí na vysokou školu. Od 8. třídy si studenti mohou vybrat jeden volitelný předmět. Typickými předměty, které jsou studentům nabízeny, jsou cizí jazyky- německý, francouzský a španělský. Dále se studentům přidává norština a angličtina. Místo cizích jazyků si před vzdělávací reformou mohli studenti vybrat v srpnu 2006 odborný praktický předmět. Vyšší střední škola ( Videregaende skole, věk let) Je tříletá a založena na volitelnosti předmětů. Avšak současné změny ve společnosti, nedostatek pracovních míst pro tuto věkovou skupinu) a změny v legislativě (vláda vyžaduje zákonem z roku 1994 nabízet možnost studia na střední škole každému ve věku mezi 16 až 18 rokem, kdo si podá přihlášku) způsobují širší neuplatnění v praxi. Sekundární školství v Norsku je převážně založeno na veřejných školách. V roce % studentů vyšších středních škol navštěvovalo státní školy. Norské zákony považovaly až do roku 2005 soukromé školy za nezákonné, dokud nenabídly náboženskou nebo pedagogickou alternativu, takže jediné existující soukromé školy byly náboženské křesťanské. První standardní soukromé vyšší školy byly otevřeny na podzim roku Před rokem 1994 existovaly v Norsku 3 typy vyšších škol: - Všeobecné - jazyky, dějepis atd. - Obchodní - účetnictví atd. - Odborné - elektrikář, truhlář atd. Reformou v roce 1994 byly tyto typy sloučeny do jednotného systému. Mezi cíli této reformy bylo, aby každý student získal určitou část všeobecného vzdělání, příslušně dostatečnou k tomu, aby byl schopen pozdějšího studia na vyšší škole. To znamená více teorie na odborných školách a přecházení z jednoho typu školy na druhý bez ztráty kreditů. Pro srovnání - v případě, že by student chtěl změnit své studium na všeobecné, ve starém 7

9 vzdělávacím systému by ztratil a promarnil např. 2 roky tesaře, v novém systému ovšem získá polovinu z těchto kreditů. Student nyní žádá o zařazení do všeobecného vzdělání, nebo odborného vzdělání. Mezi těmito hlavními typy existuje mnoho podúrovní studia. Jedním z kroků nové reformy bylo začlenění informativní technologie do povinných předmětů. Mnoho okresů zodpovědných za veřejné vyšší školy nabízí notebooky pro všeobecné vzdělávání studentům buď zcela zdarma, nebo za malý poplatek. Reformou byly také upevněny změny mezi volitelnými předměty, které si student vybere ve 2. a 3. ročníku v oblasti všeobecného vzdělání. Univerzitní vzdělání Toto vzdělání je nad rámec vyšší střední školy a trvá 3 nebo více let. Pro přijetí na vysokou školu musí student doložit general studiekompetanse - tzv. Všeobecný vstupní přijímací certifikát, který získá po úspěšném ukončení vyšší střední školy nebo právní cestou - kde podle zákona příslušný žadatel musí být starší 23 let, mít 5 let studijní praxe na úrovni středního vzdělání a složit zkoušku z norštiny, matematiky, přírodních věd, anglického jazyka a sociálních věd. Některé obory vyžadují speciální odbornost ve 2. nebo 3. ročníku (např. matematika, fyzika pro inženýry). Rozdělení univerzitního vzdělání: 1) Univerzity, které se zaměřují na všeobecné předměty (umění, humanitní vědy, přírodní vědy) a nabízí absolventům titul bakalář (3 roky studia), magistr (5 let studia) a PhD (8 let studia). Univerzity dále řídí množství profesionálních oborů včetně práv, lékařství, farmacie nebo psychologie. Tyto fakulty jsou ale oddělené a jen velmi úzce s universitou spolu pracují. 8

10 2) Univerzity nabízející výběr ze široké nabídky vzdělání včetně stupně bakalář, inženýrského titulu, profesionální odbornost pro učitele nebo zdravotní sestry. Hodnotící systém je zde stejný jako na univerzitě. 3) Soukromé školy, které se zaměřují na specializaci v populárních oborech s omezenou kapacitou ve státních školách jako je např. obchodní management, marketing nebo krásné či užité umění. Tyto školy tvoří jen malý zlomek z celkového počtu škol. Podíl studentů navštěvující soukromé školy je 10% ve vyšším vzdělání, ve srovnání se 4% v nižším středním a 1,5% v základním školství. 9

11 3.2. Systém středního odborného školství Norska Pokud jde konkrétněji o střední odborné vzdělávání Norska, tak po absolvování povinné školní docházky nastoupí na vyšší sekundární vzdělávání a odbornou přípravu 99% absolventů. Více než 50% z nich si vybere cestu odborného vzdělávání a přípravy (VET), v Oslo je toto procento menší, a to 40%. V průběhu odborného vzdělávání více než třetina žáků nedokončí školu dle klasického modelu a studium prodlužuje nebo opakuje zkoušky. V norském systému odborného vzdělání a přípravy figuruje 9 programů odborného vzdělávání. Mezi tyto programy patří: - Stavebnictví - Design, umění a řemesla - Elektřina a elektronika - Zdravotní a sociální péče - Média a komunikace - Zemědělství, rybářství a lesnictví - Restaurace, hotely a zpracování potravin - Servis a doprava - Technická a průmyslová výroba Klasické studium probíhá dle následujícího schématu: žák projde ročním základním kurzem a dále pokračuje ročním pokročilým kurzem, který je završen 2letou učňovskou praxí 10

12 v podniku. Pokud chce student dále pokračovat v univerzitním vzdělání, podstoupí roční doplňkový kurs kvalifikující k vyššímu vzdělání, viz následující graf: Jako ukázka studia na střední odborné norské škole může posloužit schéma studia u oboru specializace Zemědělství, rybářství a lesnictví : rok Vg1: obor zemědělství, rybářství a lesnictví rok Vg2 : obor klasické zemědělství obor ekologické zemědělství obor práce s koňmi obor malá domácí a sportovní zvířata obor lov a rybářství obor zahradnictví 11

13 obor péče o parky a zelené plochy obor využívání lesa rok Vg3 : stejně jako Vg2 + ještě rozšířené obory: obor zakládání a péče o golfová hřiště obor zakládání a péče o parky a les obor krajinářství obor skleníky 3. a 4. rok praxe: obor práce s koňmi obor chov malých domácích zvířat obor zahradnictví Zkouška je praktická, komplexní a pokud možno realistická, a může trvat od 5 hodin až několik dnů (podle oboru). Zkoušení může probíhat buď ve škole, nebo v podniku. Pokud kandidát u zkoušky neobstojí: - Může obdržet osvědčení o vykonání praxe a jeho vyučení tím končí. - Druhé přezkoušení je možné v lokálech podniku, kde jeho praxe proběhla. V tom případě financuje Krajská správa škol tuto druhou zkoušku. Ve veřejných vzdělávacích institucích je odborné vzdělávání a příprava pro studenty zdarma. Mezi oprávněné poskytovatele toho typu vzdělávání patří i některé soukromé instituce, nicméně jejich procento je velmi nízké - 3%. Podnik, kde jsou učni školeni, dostává dotace a učeň je zde brán jako zaměstnanec, který pobírá plat v rozmezí 30%- 80% platu kvalifikovaných pracovníků. Norsko je rozděleno do 19 krajů odpovědných za regionální odborné vzdělávání a provádění odborné přípravy. Kontrola kvality poskytování vzdělání krajů probíhá národním monitoringem. Administrativním aparátem státu v každém kraji je zastupitel, který 12

14 reprezentuje stát v decentralizovaném systému a je zodpovědný za realizaci monitoringu splnění právních a státních předpisů a zpětnou vazbu z kraje do státu. Kraje jsou finančně a administrativně nezávislými celky zodpovědnými za vyšší sekundární vzdělávání v kraji. Krajská zpráva má zákonnou povinnost nabízet různé vzdělávací programy školám poskytující sekundární vzdělávání v souladu se zákonným právem žáků na vzdělání a odbornou přípravu dle vlastního výběru. Podporu krajů jako vlastníků škol mají možnost poskytovat různá odvětví prostřednictvím účasti v odborném regionálním výboru pro vzdělávání. Hlavním účelem oddělení pro odborné vzdělávání, která je složená ze zástupců různých sektorů, je: - Sestavování krajských výborů pro odborné vzdělávání - Poskytování učňovských míst - Schvalování podniků s odborným vzděláváním, kontrola kvality v oblasti vzdělávání - Schvalování a uzavírání učňovských smluv - Dohled na učně a podniky s odborným vzděláváním během dvou let praxe - Administrace učňovských zkoušek - Jmenování zkušebních komisí - Administrace a žádosti o granty - Informace a poskytování služeb pro podniky, školy, žáky a rodiče V každém kraji fungují zkoušející regionální komise, které jsou jedním z aktérů tripartitní kooperace v oblasti odborného středoškolského vzdělávání. V regionu Sør- Trøndelag funguje 35 odborných vzdělávacích úřadů, mají zde 550 podniků, kde probíhá školení žáků a každý rok ukončuje studium závěrečnou zkouškou 1400 žáků připravující se na přibližně 125 profesí. Hlavním účelem těchto komisí je: 13

15 - provoz podniků, - podepisování smluv s učni, - organizování učňovského vzdělávání v členských podnicích, - profesní zodpovědnost za obsah a kvalitu vzdělávání, - administrativní práce a dozor, - administrace státních dotací, které obdrží za učně. Mezi kritéria pro uznávání vzdělávacích institucí a podniků pro účast na odborném výcviku patří: - Podnik má vyškolené členy vedení a kvalifikované mistry - Splňovat požadavky na odbornou přípravu podle učebních osnov - Zajistit výuku kvalifikovanými instruktory - Splnění předpisů a požadavků dle školského zákona - Ochota podepsat formální smlouvy a poskytnout učňům výchovu - Mít systém pro plánování, jakož i hodnocení kvality a řízení vzdělávání Nicméně i v Norsku se učňovské školství potýká s mnohými problémy. Mezi priority odborného vzdělávání v Norsku patří: - Zlepšení přístupu k tomuto typu vzdělání. - Dovést všechny žáky k úspěšnému dokončení studia (jelikož je studium bezplatné a nevykonávají se zde ani přijímací zkoušky, tak velká část studujících studium nedokončí). 14

16 - Poskytnutí typu způsobilosti a správný počet kvalifikovaných pracovníků, které trh vyžaduje. - Zvýšení kompetence pro učitele a instruktory. - Zvýšená spolupráce mezi podniky a školami. - Internacionalizace (Leonardo da Vinci). Nejpalčivější problémy, se kterými se norské učňovské školství potýká, se téměř shodují s problémy v českém středním odborném vzdělávání, tj. příliš vysoká absence, špatné studijní výsledky, nedostatek motivace ke studiu, pasivita studujících. Stejně jako v Čechách nabídka u některých oborů, kterými jsou např. mechanici motorových vozidel, neodpovídá poptávce po tomto typu studia. Počet budoucích studentů aspirující po tomto typu vzdělání je u určitých oborů vyšší než umožňují kapacity, naopak mnohé obory musí být pro nedostatek zájmu zrušeny. 15

17 4. Střední odborné školství v ČR Systém odborného vzdělávání v České republice prošel po roce 1989 zásadním vývojem. Nabídka odborného vzdělávání byla rozšířena zavedením nových druhů odborných škol a nových vzdělávacích programů. Tyto kroky přispěly k modernizaci obsahu odborného vzdělávání. Zatímco před rokem 1989 bylo odborné vzdělání založené na přípravě pro zaručené a stabilní zaměstnání, po roce 1989 čelí nejistému a nestabilnímu trhu práce. Mezi stěžejní změny ve středním vzdělávání patří: Změna struktury vzdělávací nabídky. V roce 1990 byl poměr žáků přijímaných do středních odborných škol a středních odborných učilišť v poměru 26: 74, v roce 2000 to bylo již 44: 56. V devadesátých letech dochází tedy k výraznému poklesu zájmu u žáků vzhledem ke vzdělání s výučním listem. Postupné odstraňování rozdílů mezi jednotlivými typy středních škol. Projevem tohoto trendu byla integrace několika typů středních škol do jedné vzdělávací instituce, stejně jako obsahové změny rozvojem široce profilovaných oborů vzdělání a posilováním všeobecného složky vzdělání, příkladem jsou lycea. Vyrovnávání rozdílů mezi poptávkou a nabídkou ve vzdělávání. Významnou mírou k rozšíření nabídky vzdělávacích příležitostí je možnost zřizovat nestátní školy (soukromé a církevní) a vznik desítek nových oborů vzdělávání. Byly snižovány velikosti škol, což bylo způsobeno více faktory. Jedním z nich byl demografický pokles a nedostatečně promyšlené rozšiřování vzdělávací nabídky o nové obory vzdělávání. V roce 2005 byla stanovena tzv. kurikulární reforma týkající se primárního i sekundárního vzdělávání. Cílem této reformy je umožnit pružnější profilaci absolventů podle podmínek školy, potřeb regionálního trhu práce, vývoje oboru, schopností a zájmů žáků a zároveň zajistit, že se všem žákům dostane srovnatelného vzdělání odpovídajícího potřebám moderního trhu práce i občanského života. Kurikulární reforma tak dává možnost 16

18 školám vytvářet vlastní vzdělávací programy a být nejen realizátorem vzdělávání, ale podílet se i na jeho projektování. Kurikulárními dokumenty jsou rámcové vzdělávací programy, které vymezují obecně závazné požadavky pro jednotlivé stupně a obory vzdělání a cílové kvality osobnosti žáka. Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po projednání s příslušnými resortními ministerstvy, ústředními odborovými orgány a organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností. Rámcovými vzdělávacími programy jsou stanoveny tři okruhy kompetencí absolventa: občanské, klíčové a odborné. Odborné požadavky jsou vymezeny na základě kvalifikačních požadavků na povolání nebo skupinu příbuzných povolání, které jsou formulovány sférou práce. Východiskem pro odborné kompetence absolventa jsou profesní profily a integrovaný systém typových pozic. Obsah vzdělávání je zpracován podle vzdělávacích oblastí. Pro jednotlivé oblasti jsou stanoveny požadované výsledky vzdělávání (vědomosti, dovednosti a návyky) a rámcově učivo. Praktické dovednosti jsou propojeny s teorií. Důraz se klade na výsledky vzdělávání, učivo je chápáno jako prostředek vzdělávání, ne jako cíl vzdělávání. Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání jsou vytvářeny v návaznosti na transformaci oborů zařazených do soustavy oborů vzdělávání. Původních 823 oborů vzdělání zařazených do oborové soustavy je postupně redukováno na zhruba 220 oborů. Nové obory vzdělání jsou založeny na širším základě a na rozdíl od některých úzce specializovaných oborů původní oborové soustavy budou absolventům umožňovat širší uplatnění na trhu práce a potřebnou flexibilitu. 17

19 5. Systém českého středoškolského vzdělávání Středoškolským studiem lze v České republice získat dané stupně vzdělání: Střední vzdělání probíhá denní formou vzdělávání po dobu dvou let. Vzdělání střední s výučním listem - probíhá denní formou vzdělávání po dobu tří let. Absolventi tohoto typu studia se uplatňují v dělnických profesích. Vzdělání střední s maturitní zkouškou -je realizováno denní formou vzdělávání po dobu čtyř let, v případě gymnázií to může být šest až osm let). Do tohoto typu studia patří i denní dvouleté nástavbové studium pro vyučené. Žáci navštěvující střední odborná učiliště jsou zde připravováni k činnosti v příslušných učebních oborech. Po absolvování povinné školní docházky jsou přijímáni do prvního ročníku. Příprava na učilištích je povětšinou tříletá a je ukončená závěrečnou zkouškou a stvrzena výučním listem. Pokud absolventi tohoto studia mají zájem, mohou pokračovat dále ve dvouletém nástavbovém studiu, na které případně mohou navázat studiem vyšší odborné školy či vysoké školy. Na středních odborných učilištích mohou žáci studovat i v rámci čtyřletých studijních programů, které jsou zakončeny maturitní zkouškou. Kromě teoretického vzdělávání je zde zdůrazňována zejména praktičnost oboru. V plánech učebních oborů jsou tedy jak teoretické, všeobecné předměty, tak i odborné předměty stejně jako odborný výcvik. Realizace odborného výcviku probíhá ve školních dílnách. Pokud má učiliště smlouvu s firmou, tak lze vykonávat tuto praxi i na pracovištích. Střední odborné školy zaznamenávají postupně klesající zájem ze strany žáků. Ve společnosti je tento fakt způsoben hlavně změnou vnímání prestiže učňovských oborů, který je navíc podpořen negativním demografickým vývojem. Prestiž maturitních oborů se zvýšila na úkor oborů řemeslných a dělnických a tuto skutečnost lze vysledovat v poptávce uchazečů o středoškolské vzdělávání. O výběru oborů rozhodují nejen žáci, ale i jejich rodiče. Přání se ovšem často velmi liší od reálné potřeby zaměstnavatelů a situace na pracovním trhu. V ČR 18

20 jsou střední odborná učiliště převážně zřizována kraji. Výuka je zde bezplatná. Zpoplatněné vzdělání funguje u středních odborných škol zřizovaných soukromě nebo církví. Státní odborné školy jsou závislé na dotacích ze státního rozpočtu, přičemž si svůj finanční rozpočet mohou vylepšit pronájmem, finančními prostředky z evropských fondů nebo jiné doplňkové činnosti. Přidělené dotace jsou ovšem závislé od počtu vzdělávaných žáků, což je příčinou bojů o žáky. Vzhledem ke slabší populační vlně je zájem o studenty projevován téměř u všech typů středních škol. S bojem o studenty souvisí i klesající náročnost požadavků pro přijetí na střední školy s maturitou. Tím pádem i na střední odborná učiliště nastupují žáci s horším průměrem, mnozí z nich nejeví o studium velký zájem. Větší motivací pro studenty, zejména ty ze sociálně slabších rodin, je možnost stipendijní podpory v závislosti na školním prospěchu ze strany budoucích zaměstnavatelů. Ředitel SŠT Matonoha taktéž zdůrazňuje důležitost kvality řemeslné práce. Podle něj v Čechách chybí vliv Hospodářské komory pro kontrolu řemesla. Vhodný by byl systém hodnocení jako u hotelových služeb ve formě hvězdiček. Práci mnohdy vykonávají řemeslníci, kteří k tomu nejsou připravováni. 6. Modely učebních postupů odborného vzdělávání Dle přístupu k řízení odborného vzdělávání lze definovat tři základní modely podle toho, kde se odehrává základ odborného vzdělávání, a to: 1) ve škole (tzv. školský model), 2) mimo školu, v zaměstnání (tzv. učňovský model), 3) duální odborná příprava řízená podnikem a školou. Duální a učňovský model se snaží kombinovat učení na pracovišti (např. v podnikových výcvikových střediscích) s učením v odborných školách. Učňovství, které spojuje 19

21 odbornou přípravu s praxí v určitém povolání, je nejstarší formou odborného vzdělávání. Duální systém je charakteristický komisemi zodpovědnými za dohled nad kvalitou vzdělávání a za organizaci zkoušek (případ Norska). Komise jsou složeny ze zaměstnavatelů, odborů a ministerstev školství. Hlavní břemeno odpovědnosti leží ovšem na podnicích. Pro vstup do duálního systému musejí žáci žádat o učňovské místo v podniku a podepsat učňovskou smlouvu. Každý z uvedených modelů má své výhody a nevýhody. Pokud se jedná o model, ve kterém je vzdělávání poskytováno hlavně mimo školu, ten je uplatňovaný především v zemích, kde se nerozvinulo odborné vzdělávání (Velká Británie, Irsko, Portugalsko, Španělsko, Řecko). Hlavním cílem této přípravy není ani tak poskytnout mladým lidem soubor ucelených kvalifikací ukončených diplomem uznávaným na trhu práce, ale spíše jim pomoci přejít ze školy do práce. Zde je mnohem důležitější získat zaměstnání než předem určenou úroveň dovedností, a proto je tato příprava daleko méně usměrňována státem než příprava učňovská. Na rozdíl od školského modelu (za něž má správní odpovědnost MŠMT) a duálního modelu propojení práce a školy (který převážně řídí soukromý sektor) je odlišným rysem projektů odborné přípravy v zaměstnání rozmanitost správního dohledu. Mohou je realizovat jak soukromé podniky, tak i neziskové organizace, veřejné agentury a orgány místní správy. Některé projekty jsou krátkodobé, jiné dobře zavedené a množství frekventantů v nich se velmi liší. Lze stěží odlišit, zda se jedná o počáteční odborné vzdělávání mladých lidí, nebo již další odborné vzdělávání dospělých, účastnit se mohou frekventanti v každém věku. Je také často velmi obtížné toto vzdělávání monitorovat, protože účastníci nejsou zahrnováni do školských statistik. Jeho výhoda spočívá ve schopnosti poskytnout mladým lidem efektivní přemostění mezi školou a prací či dospělým rekvalifikaci. Odborné vzdělávání poskytuje odbornou kvalifikaci, která je významná z hlediska uplatnění absolventa na trhu práce. Určitý význam má odborná kvalifikace i pro vstupující do 20

22 terciárního vzdělání jednak příznivě ovlivňuje výběr technických oborů, jednak pomůže při vstupu na trh práce v případě předčasného ukončení terciárního vzdělávání. Školský model, který převažuje v České republice, poskytuje tradičně spíše teoreticky zaměřené vzdělávání, kde jsou kontakty s podniky omezené. Hledají se proto cesty, jak více zaangažovat zaměstnavatele např. při přípravě vzdělávacích programů nebo při organizaci zkoušek a zajišťování praxí pro studenty i učitele. Duální model poskytuje naopak odborné vzdělávání úzce spjaté s praxí jednotlivých často malých podniků, proto se vždy alespoň část praktického výcviku realizuje v nadpodnikových střediscích, kde se učni učí to, co se nemohli naučit ve svém mateřském podniku. Odborné vzdělávání v zaměstnání je také často doplňováno alespoň pro mladé lidi účastí v odborné škole. Navíc odborné vzdělávání mimo školu se rozšiřuje ve všech systémech s tím, jak získává na významu další vzdělávání dospělých v celoživotním kontextu. Vývoj tedy směřuje k vzájemnému prolínání jednotlivých modelů. Přitom roste úloha státu při řízení odborného vzdělávání a úloha sociálních partnerů (organizací zaměstnavatelů a odborů) se do určité míry mění v důsledku individualizace pracovních vztahů, rostoucí autonomie podniků, nových výrobních postupů a způsobů komunikace, nových přístupů k řízení lidských zdrojů i globalizace hospodářství. 21

23 7. Nedostatkové profese a obory vzdělání Výsledky šetření zaměstnavatelů především ukázaly, že s nedostatkem pracovníků určitých profesí či oborů se v největší míře (58% dotázaných firem) potýká průmyslový sektor; v sektoru služeb pociťuje nedostatek pracovníků celkem 25 % firem a v kvartérním sektoru se jedná o 49 % firem. Nedostatkové profese a obory vzdělání průmyslový sektor Nedostatkové profese Nedostatkové obory vzdělání Profese Celkem Obor vzdělání Celkem obráběč 25 Strojírenství - SŠ 143 technolog 20 Strojírenství - VŠ 37 konstruktér 14 Strojírenství 22 zámečník 13 Technik - bez rozlišení 13 obchodník 12 Technická chemie 10 CNC operátor 11 Elektrotechnika 9 nástrojař 11 Dělník - bez rozlišení 9 seřizovač 9 Stavebnictví - VŠ 8 strojař 9 Management 8 svářeč kovů 9 Vysokoškolák - bez rozlišení 8 projektant 8 Pracovník IT 7 stavař VŠ 8 Obchodník-prodejce 6 strojař VŠ 7 Hutnictví 5 technický pracovník 7 Elektrotechnika - SŠ 5 Elektrotechnika - VŠ 5 Chemie -VŠ 5 Technik -VŠ - bez rozlišení 5 Zdroj: VIP Kariéra-ISA - Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce. Pozn. Tabulky obsahují četnosti uváděných profesí, resp. oborů vzdělání z celkového počtu 314 odpovědí. Zaměstnavatelé ze sektoru služeb nejvíce postrádají řidiče (zejména řidiči autobusu, městské kyvadlové dopravy a nákladního vozidla), a to firmami všech velikostí. Zaměstnavatelé dále pociťují nedostatek např. autoopravářů (tento obecný pojem zahrnuje automechaniky, autoelektrikáře, autoklempíře, autolakýrníky, opraváře vozidel a karosáře). V souladu s tím považují zaměstnavatelé za nedostatkové mj. obory skupin strojírenství a strojírenská výroba (a to jak obory vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou, případně vysokoškolské obory), elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika, stavebnictví, geodézie a kartografie a doprava a spoje. 22

24 V kvartérním sektoru jsou například postrádáni pracovníci v oblasti IT; za nedostatkové lze označit rovněž i stavební profese. Shodně s tím považují zaměstnavatelé za nedostatkové mj. i obory skupin stavebnictví, geodézie a kartografie, elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika a strojírenství a strojírenská výroba. Zaměstnavatelé se zatím velmi málo podílí na procesu rozhodování žáků základních škol o budoucí profesi. V době nedostatku kvalifikované pracovní síly je tomu nutné přikládat větší pozornost. Právě zaměstnavatelé v daném regionu by měli informovat rodiče a děti o pracovních vyhlídkách, pozicích v jejich podniku, potřebné kvalifikaci, zaměstnaneckou politikou, kariérním růstu atd. Kromě burzy vzdělávání se zaměstnavatelé mohou prezentovat prostřednictvím výchovného poradce, který je na základní škole a má k žákům a jejich potřebám blíže. V případě Střední školy technické Zelený pruh zvolila podobnou strategii firma Metrostav, která projekt spolupráce započala před třemi lety. Projekt je výhodný pro obě strany. Žáci jsou stipendiem, ostatními výhodami (obědy, pracovní oblečení, studijní pomůcky, profesní nářadí, jízdenka MHD, ubytování a strava na internátu) a budoucí vyhlídkou dobrého zaměstnání motivováni ke studiu. Daná firma si tak zajišťuje kvalifikovaný personál. Kromě Metrostavu spolupracuje škola s firmami Subterra, Rigips a Bosch. 23

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Výzkumného ústavu odborného školství. č. 5. 2 Ostrá kritika dalšího odborného vzdělávání. 5 Úkoly pro duální systém profesní přípravy

Výzkumného ústavu odborného školství. č. 5. 2 Ostrá kritika dalšího odborného vzdělávání. 5 Úkoly pro duální systém profesní přípravy Zpravodaj Výzkumného ústavu odborného školství č. 5 (20.května) Německý odborový svaz k dalšímu odbornému vzdělávání Odborné vzdělávání pro informační společnost Nové modely učebních oborů v německém duálním

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ Finální verze ke dni 11. 7. 2014 Zpracování: Ing. Jaroslav Ponert Markéta Heroutová Josef Hostinský Iva Roušarová Lenka Seidlová Sektorové dohody jako nástroj sociálního

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Mgr. Jitka Janečková Moťková, poradce pro regionální RLZ Jiří Šafář,

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více