Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství"

Transkript

1 Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková , Praha

2 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštějnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu 1

3 Obsah 1. Situace středního odborného školství v Evropě Představení partnerské země projektu- Norsko Jak funguje norský vzdělávací systém? Obecné představení norského školství Systém středního odborného školství Norska Střední odborné školství v ČR Systém českého středoškolského vzdělávání Modely učebních postupů odborného vzdělávání Nedostatkové profese a obory vzdělání Srovnání českého a norského středního odborného školství Vývoj středního odborného školství ČR, budoucí spolupráce Závěrečné shrnutí

4 1. Situace středního odborného školství v Evropě Celá druhá polovina 20. a počátek 21. století představují pro Evropu a vyspělou část světa vůbec období velkých změn na trhu práce, ve strukturách zaměstnanosti a v růstu požadavků na dobře připravené lidské zdroje. Změny jsou podporovány nástupem nových technologií a s nimi spojeným růstem produktivity, novými trendy v organizaci a dělbě práce. Během druhé poloviny 20. století se největší podíl zaměstnanosti postupně přelévá z průmyslu do služeb (ze sekundárního sektoru do terciárního). Začátkem nového století však dochází k další změně, kdy se ve společnosti vědění stávají hlavním výrobním faktorem znalosti, informace, učení a schopnosti lidí je získávat a využívat. Změny, ke kterým na pracovních trzích dochází, se pochopitelně hluboce promítají do nároků a požadavků na pracovní sílu a lidské zdroje. Zrychluje se úbytek málo kvalifikovaných pracovních míst, a naopak roste počet míst s vyššími kvalifikačními požadavky. Společenské a ekonomické změny se tak promítají do odvětvových a profesních charakteristik pracovních míst, která jsou k dispozici na trhu práce, a do jejich kvalifikační náročnosti. Analýzy vývoje odvětvových a profesních struktur pracovních míst a zaměstnanosti prokázaly zákonitosti v jejich dlouhodobém i střednědobém vývoji. 3

5 2. Představení partnerské země projektu- Norsko Norsko je stát s konstitučně monarchickým zřízením a parlamentně demokratickým systémem. Administrativně je země členěna do 19 krajů s vlastním parlamentem plnícím povětšinou administrativní funkci. Norsko je řídce osídlená země - 70% obyvatelstva žije ve městech. Je to stát patřící k nejvyspělejším zemím světa, podle různých výzkumů je zde nejlepší kvalita života a největší HDP na obyvatele. Na 324 tisících km² zde žije 4,6 miliónů obyvatel. Projektu Výměna zkušeností a spolupráce, jehož cílem je posílení a zkvalitnění veřejných služeb v oblasti učňovského školství, se účastní následující partneři - Střední škola technická, Zelený pruh z Prahy a Střední odborná škola Skjetlein, jež je zaměřena na obory zemědělství, stavebnictví, design a řemeslnickou výrobu. Dalším partnerem je Správa středních škol v kraji Sør-Trøndelag sídlící ve městě Trondheim. Trondheim je třetím největším městem v Norsku, které má 147 tisíc obyvatel. Lze říci, že je to univerzitní město, studentem je každý šestý obyvatel. Je to nejstarší město Norska a jeho bývalé hlavní město. Norsko, ač není členem EU, je ve tvorbě politiky ovlivněno politikou a cíli Evropské Unie. Spolu s Islandem a Lichtenštejnskem participuje Norsko na základě Smlouvy o evropském hospodářském trhu na jednotném vnitřním trhu EU. Smlouva EHP zabezpečuje podnikům v Norsku shodné podmínky jako organizacím v unijních členských státech. Lze tak bezcelně obchodovat s ostatními členskými státy Evropské Unie, smlouva se ale nevztahuje na ryby a produkty zemědělství. Stejně jako podniky a instituce členských států Evropské Unie se Norsko může účastnit dodávek zboží a služeb zaměřené na projekty financované strukturálními fondy a taktéž je možné, aby se přihlásilo na tendry o tyto projekty. Mezi hlavní pravomoci regionů v Norsku patří vyšší školství, komunikace a doprava, kultura, regionální plánování a ekonomický rozvoj. Obecně je státní správa Norska spíše 4

6 charakterizována vysokou mírou centralizace rozhodování o veřejných příjmech a výdajích. Důvod tohoto rozhodnutí tkví v přírodních podmínkách tohoto severského státu, vyskytují se zde území s řídkým osídlením a náročnými přírodními podmínkami a díky státním dotacím si mohou udržet dobré socioekonomické postavení. V prosinci 2009 byla uzavřena mezi Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem dohoda s Evropskou Unií navazující na předešlé smlouvy. Hlavními podporovanými projekty by měly být změna klimatu, ochrana kulturního dědictví, ochrana životního prostředí a výzkum. Hlavními hodnotami jsou příležitost, solidarita a spolupráce. 5

7 3. Jak funguje norský vzdělávací systém? 3.1. Obecné představení norského školství V první části věnované norskému vzdělávacímu systému bude přiblížen systém norského vzdělání na obecné úrovni a druhá část bude již zaměřena konkrétně na střední odborné vzdělávání. Povinná školní docházka byla zavedena v norském království v roce 1889, a to sedmiletá. Na devítiletou byla rozšířena v roce 1969, od sedmi let věku dítěte. Nyní je v Norsku povinné vzdělání pro děti od 6 do 16 let. V rozpočtu středního školství kraje Jižní Trondelag končí 61% financí, přičemž zbylými financemi je dotována doprava. Školský systém Norska je rozdělen do 3 částí: - Základní škola pro děti ve věku od 6 do 13 let. - Nižší střední škola ve věku od 13 do 16 let. - Vyšší střední škola - ve věku od 16 do 19 let. Základní škola ( Barneskole, věk 6-13 let) V prvním roce základní školy se žáci učí formou her, učí se základům sociálního chování, abecedě, základům sčítání a odčítání a základům angličtiny. Ve 2. třídě se seznamují s matematikou, angličtinou, norštinou, náboženstvím, vědou, estetikou a tělesnou výchovou. V 5. třídě je výuka doplněna zeměpisem, dějepisem a sociálními vědami. V této úrovni není stanoveno známkování, nicméně učitel píše často hodnocení analýza žáka a testy jsou dávány domů k nahlédnutí rodičům. 6

8 Nižší střední škola ( Ungdomsskole, věk let) Když student začne navštěvovat tuto školu, začíná dostávat známky. Ty rozhodují o přijetí na vysokou školu. Od 8. třídy si studenti mohou vybrat jeden volitelný předmět. Typickými předměty, které jsou studentům nabízeny, jsou cizí jazyky- německý, francouzský a španělský. Dále se studentům přidává norština a angličtina. Místo cizích jazyků si před vzdělávací reformou mohli studenti vybrat v srpnu 2006 odborný praktický předmět. Vyšší střední škola ( Videregaende skole, věk let) Je tříletá a založena na volitelnosti předmětů. Avšak současné změny ve společnosti, nedostatek pracovních míst pro tuto věkovou skupinu) a změny v legislativě (vláda vyžaduje zákonem z roku 1994 nabízet možnost studia na střední škole každému ve věku mezi 16 až 18 rokem, kdo si podá přihlášku) způsobují širší neuplatnění v praxi. Sekundární školství v Norsku je převážně založeno na veřejných školách. V roce % studentů vyšších středních škol navštěvovalo státní školy. Norské zákony považovaly až do roku 2005 soukromé školy za nezákonné, dokud nenabídly náboženskou nebo pedagogickou alternativu, takže jediné existující soukromé školy byly náboženské křesťanské. První standardní soukromé vyšší školy byly otevřeny na podzim roku Před rokem 1994 existovaly v Norsku 3 typy vyšších škol: - Všeobecné - jazyky, dějepis atd. - Obchodní - účetnictví atd. - Odborné - elektrikář, truhlář atd. Reformou v roce 1994 byly tyto typy sloučeny do jednotného systému. Mezi cíli této reformy bylo, aby každý student získal určitou část všeobecného vzdělání, příslušně dostatečnou k tomu, aby byl schopen pozdějšího studia na vyšší škole. To znamená více teorie na odborných školách a přecházení z jednoho typu školy na druhý bez ztráty kreditů. Pro srovnání - v případě, že by student chtěl změnit své studium na všeobecné, ve starém 7

9 vzdělávacím systému by ztratil a promarnil např. 2 roky tesaře, v novém systému ovšem získá polovinu z těchto kreditů. Student nyní žádá o zařazení do všeobecného vzdělání, nebo odborného vzdělání. Mezi těmito hlavními typy existuje mnoho podúrovní studia. Jedním z kroků nové reformy bylo začlenění informativní technologie do povinných předmětů. Mnoho okresů zodpovědných za veřejné vyšší školy nabízí notebooky pro všeobecné vzdělávání studentům buď zcela zdarma, nebo za malý poplatek. Reformou byly také upevněny změny mezi volitelnými předměty, které si student vybere ve 2. a 3. ročníku v oblasti všeobecného vzdělání. Univerzitní vzdělání Toto vzdělání je nad rámec vyšší střední školy a trvá 3 nebo více let. Pro přijetí na vysokou školu musí student doložit general studiekompetanse - tzv. Všeobecný vstupní přijímací certifikát, který získá po úspěšném ukončení vyšší střední školy nebo právní cestou - kde podle zákona příslušný žadatel musí být starší 23 let, mít 5 let studijní praxe na úrovni středního vzdělání a složit zkoušku z norštiny, matematiky, přírodních věd, anglického jazyka a sociálních věd. Některé obory vyžadují speciální odbornost ve 2. nebo 3. ročníku (např. matematika, fyzika pro inženýry). Rozdělení univerzitního vzdělání: 1) Univerzity, které se zaměřují na všeobecné předměty (umění, humanitní vědy, přírodní vědy) a nabízí absolventům titul bakalář (3 roky studia), magistr (5 let studia) a PhD (8 let studia). Univerzity dále řídí množství profesionálních oborů včetně práv, lékařství, farmacie nebo psychologie. Tyto fakulty jsou ale oddělené a jen velmi úzce s universitou spolu pracují. 8

10 2) Univerzity nabízející výběr ze široké nabídky vzdělání včetně stupně bakalář, inženýrského titulu, profesionální odbornost pro učitele nebo zdravotní sestry. Hodnotící systém je zde stejný jako na univerzitě. 3) Soukromé školy, které se zaměřují na specializaci v populárních oborech s omezenou kapacitou ve státních školách jako je např. obchodní management, marketing nebo krásné či užité umění. Tyto školy tvoří jen malý zlomek z celkového počtu škol. Podíl studentů navštěvující soukromé školy je 10% ve vyšším vzdělání, ve srovnání se 4% v nižším středním a 1,5% v základním školství. 9

11 3.2. Systém středního odborného školství Norska Pokud jde konkrétněji o střední odborné vzdělávání Norska, tak po absolvování povinné školní docházky nastoupí na vyšší sekundární vzdělávání a odbornou přípravu 99% absolventů. Více než 50% z nich si vybere cestu odborného vzdělávání a přípravy (VET), v Oslo je toto procento menší, a to 40%. V průběhu odborného vzdělávání více než třetina žáků nedokončí školu dle klasického modelu a studium prodlužuje nebo opakuje zkoušky. V norském systému odborného vzdělání a přípravy figuruje 9 programů odborného vzdělávání. Mezi tyto programy patří: - Stavebnictví - Design, umění a řemesla - Elektřina a elektronika - Zdravotní a sociální péče - Média a komunikace - Zemědělství, rybářství a lesnictví - Restaurace, hotely a zpracování potravin - Servis a doprava - Technická a průmyslová výroba Klasické studium probíhá dle následujícího schématu: žák projde ročním základním kurzem a dále pokračuje ročním pokročilým kurzem, který je završen 2letou učňovskou praxí 10

12 v podniku. Pokud chce student dále pokračovat v univerzitním vzdělání, podstoupí roční doplňkový kurs kvalifikující k vyššímu vzdělání, viz následující graf: Jako ukázka studia na střední odborné norské škole může posloužit schéma studia u oboru specializace Zemědělství, rybářství a lesnictví : rok Vg1: obor zemědělství, rybářství a lesnictví rok Vg2 : obor klasické zemědělství obor ekologické zemědělství obor práce s koňmi obor malá domácí a sportovní zvířata obor lov a rybářství obor zahradnictví 11

13 obor péče o parky a zelené plochy obor využívání lesa rok Vg3 : stejně jako Vg2 + ještě rozšířené obory: obor zakládání a péče o golfová hřiště obor zakládání a péče o parky a les obor krajinářství obor skleníky 3. a 4. rok praxe: obor práce s koňmi obor chov malých domácích zvířat obor zahradnictví Zkouška je praktická, komplexní a pokud možno realistická, a může trvat od 5 hodin až několik dnů (podle oboru). Zkoušení může probíhat buď ve škole, nebo v podniku. Pokud kandidát u zkoušky neobstojí: - Může obdržet osvědčení o vykonání praxe a jeho vyučení tím končí. - Druhé přezkoušení je možné v lokálech podniku, kde jeho praxe proběhla. V tom případě financuje Krajská správa škol tuto druhou zkoušku. Ve veřejných vzdělávacích institucích je odborné vzdělávání a příprava pro studenty zdarma. Mezi oprávněné poskytovatele toho typu vzdělávání patří i některé soukromé instituce, nicméně jejich procento je velmi nízké - 3%. Podnik, kde jsou učni školeni, dostává dotace a učeň je zde brán jako zaměstnanec, který pobírá plat v rozmezí 30%- 80% platu kvalifikovaných pracovníků. Norsko je rozděleno do 19 krajů odpovědných za regionální odborné vzdělávání a provádění odborné přípravy. Kontrola kvality poskytování vzdělání krajů probíhá národním monitoringem. Administrativním aparátem státu v každém kraji je zastupitel, který 12

14 reprezentuje stát v decentralizovaném systému a je zodpovědný za realizaci monitoringu splnění právních a státních předpisů a zpětnou vazbu z kraje do státu. Kraje jsou finančně a administrativně nezávislými celky zodpovědnými za vyšší sekundární vzdělávání v kraji. Krajská zpráva má zákonnou povinnost nabízet různé vzdělávací programy školám poskytující sekundární vzdělávání v souladu se zákonným právem žáků na vzdělání a odbornou přípravu dle vlastního výběru. Podporu krajů jako vlastníků škol mají možnost poskytovat různá odvětví prostřednictvím účasti v odborném regionálním výboru pro vzdělávání. Hlavním účelem oddělení pro odborné vzdělávání, která je složená ze zástupců různých sektorů, je: - Sestavování krajských výborů pro odborné vzdělávání - Poskytování učňovských míst - Schvalování podniků s odborným vzděláváním, kontrola kvality v oblasti vzdělávání - Schvalování a uzavírání učňovských smluv - Dohled na učně a podniky s odborným vzděláváním během dvou let praxe - Administrace učňovských zkoušek - Jmenování zkušebních komisí - Administrace a žádosti o granty - Informace a poskytování služeb pro podniky, školy, žáky a rodiče V každém kraji fungují zkoušející regionální komise, které jsou jedním z aktérů tripartitní kooperace v oblasti odborného středoškolského vzdělávání. V regionu Sør- Trøndelag funguje 35 odborných vzdělávacích úřadů, mají zde 550 podniků, kde probíhá školení žáků a každý rok ukončuje studium závěrečnou zkouškou 1400 žáků připravující se na přibližně 125 profesí. Hlavním účelem těchto komisí je: 13

15 - provoz podniků, - podepisování smluv s učni, - organizování učňovského vzdělávání v členských podnicích, - profesní zodpovědnost za obsah a kvalitu vzdělávání, - administrativní práce a dozor, - administrace státních dotací, které obdrží za učně. Mezi kritéria pro uznávání vzdělávacích institucí a podniků pro účast na odborném výcviku patří: - Podnik má vyškolené členy vedení a kvalifikované mistry - Splňovat požadavky na odbornou přípravu podle učebních osnov - Zajistit výuku kvalifikovanými instruktory - Splnění předpisů a požadavků dle školského zákona - Ochota podepsat formální smlouvy a poskytnout učňům výchovu - Mít systém pro plánování, jakož i hodnocení kvality a řízení vzdělávání Nicméně i v Norsku se učňovské školství potýká s mnohými problémy. Mezi priority odborného vzdělávání v Norsku patří: - Zlepšení přístupu k tomuto typu vzdělání. - Dovést všechny žáky k úspěšnému dokončení studia (jelikož je studium bezplatné a nevykonávají se zde ani přijímací zkoušky, tak velká část studujících studium nedokončí). 14

16 - Poskytnutí typu způsobilosti a správný počet kvalifikovaných pracovníků, které trh vyžaduje. - Zvýšení kompetence pro učitele a instruktory. - Zvýšená spolupráce mezi podniky a školami. - Internacionalizace (Leonardo da Vinci). Nejpalčivější problémy, se kterými se norské učňovské školství potýká, se téměř shodují s problémy v českém středním odborném vzdělávání, tj. příliš vysoká absence, špatné studijní výsledky, nedostatek motivace ke studiu, pasivita studujících. Stejně jako v Čechách nabídka u některých oborů, kterými jsou např. mechanici motorových vozidel, neodpovídá poptávce po tomto typu studia. Počet budoucích studentů aspirující po tomto typu vzdělání je u určitých oborů vyšší než umožňují kapacity, naopak mnohé obory musí být pro nedostatek zájmu zrušeny. 15

17 4. Střední odborné školství v ČR Systém odborného vzdělávání v České republice prošel po roce 1989 zásadním vývojem. Nabídka odborného vzdělávání byla rozšířena zavedením nových druhů odborných škol a nových vzdělávacích programů. Tyto kroky přispěly k modernizaci obsahu odborného vzdělávání. Zatímco před rokem 1989 bylo odborné vzdělání založené na přípravě pro zaručené a stabilní zaměstnání, po roce 1989 čelí nejistému a nestabilnímu trhu práce. Mezi stěžejní změny ve středním vzdělávání patří: Změna struktury vzdělávací nabídky. V roce 1990 byl poměr žáků přijímaných do středních odborných škol a středních odborných učilišť v poměru 26: 74, v roce 2000 to bylo již 44: 56. V devadesátých letech dochází tedy k výraznému poklesu zájmu u žáků vzhledem ke vzdělání s výučním listem. Postupné odstraňování rozdílů mezi jednotlivými typy středních škol. Projevem tohoto trendu byla integrace několika typů středních škol do jedné vzdělávací instituce, stejně jako obsahové změny rozvojem široce profilovaných oborů vzdělání a posilováním všeobecného složky vzdělání, příkladem jsou lycea. Vyrovnávání rozdílů mezi poptávkou a nabídkou ve vzdělávání. Významnou mírou k rozšíření nabídky vzdělávacích příležitostí je možnost zřizovat nestátní školy (soukromé a církevní) a vznik desítek nových oborů vzdělávání. Byly snižovány velikosti škol, což bylo způsobeno více faktory. Jedním z nich byl demografický pokles a nedostatečně promyšlené rozšiřování vzdělávací nabídky o nové obory vzdělávání. V roce 2005 byla stanovena tzv. kurikulární reforma týkající se primárního i sekundárního vzdělávání. Cílem této reformy je umožnit pružnější profilaci absolventů podle podmínek školy, potřeb regionálního trhu práce, vývoje oboru, schopností a zájmů žáků a zároveň zajistit, že se všem žákům dostane srovnatelného vzdělání odpovídajícího potřebám moderního trhu práce i občanského života. Kurikulární reforma tak dává možnost 16

18 školám vytvářet vlastní vzdělávací programy a být nejen realizátorem vzdělávání, ale podílet se i na jeho projektování. Kurikulárními dokumenty jsou rámcové vzdělávací programy, které vymezují obecně závazné požadavky pro jednotlivé stupně a obory vzdělání a cílové kvality osobnosti žáka. Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po projednání s příslušnými resortními ministerstvy, ústředními odborovými orgány a organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností. Rámcovými vzdělávacími programy jsou stanoveny tři okruhy kompetencí absolventa: občanské, klíčové a odborné. Odborné požadavky jsou vymezeny na základě kvalifikačních požadavků na povolání nebo skupinu příbuzných povolání, které jsou formulovány sférou práce. Východiskem pro odborné kompetence absolventa jsou profesní profily a integrovaný systém typových pozic. Obsah vzdělávání je zpracován podle vzdělávacích oblastí. Pro jednotlivé oblasti jsou stanoveny požadované výsledky vzdělávání (vědomosti, dovednosti a návyky) a rámcově učivo. Praktické dovednosti jsou propojeny s teorií. Důraz se klade na výsledky vzdělávání, učivo je chápáno jako prostředek vzdělávání, ne jako cíl vzdělávání. Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání jsou vytvářeny v návaznosti na transformaci oborů zařazených do soustavy oborů vzdělávání. Původních 823 oborů vzdělání zařazených do oborové soustavy je postupně redukováno na zhruba 220 oborů. Nové obory vzdělání jsou založeny na širším základě a na rozdíl od některých úzce specializovaných oborů původní oborové soustavy budou absolventům umožňovat širší uplatnění na trhu práce a potřebnou flexibilitu. 17

19 5. Systém českého středoškolského vzdělávání Středoškolským studiem lze v České republice získat dané stupně vzdělání: Střední vzdělání probíhá denní formou vzdělávání po dobu dvou let. Vzdělání střední s výučním listem - probíhá denní formou vzdělávání po dobu tří let. Absolventi tohoto typu studia se uplatňují v dělnických profesích. Vzdělání střední s maturitní zkouškou -je realizováno denní formou vzdělávání po dobu čtyř let, v případě gymnázií to může být šest až osm let). Do tohoto typu studia patří i denní dvouleté nástavbové studium pro vyučené. Žáci navštěvující střední odborná učiliště jsou zde připravováni k činnosti v příslušných učebních oborech. Po absolvování povinné školní docházky jsou přijímáni do prvního ročníku. Příprava na učilištích je povětšinou tříletá a je ukončená závěrečnou zkouškou a stvrzena výučním listem. Pokud absolventi tohoto studia mají zájem, mohou pokračovat dále ve dvouletém nástavbovém studiu, na které případně mohou navázat studiem vyšší odborné školy či vysoké školy. Na středních odborných učilištích mohou žáci studovat i v rámci čtyřletých studijních programů, které jsou zakončeny maturitní zkouškou. Kromě teoretického vzdělávání je zde zdůrazňována zejména praktičnost oboru. V plánech učebních oborů jsou tedy jak teoretické, všeobecné předměty, tak i odborné předměty stejně jako odborný výcvik. Realizace odborného výcviku probíhá ve školních dílnách. Pokud má učiliště smlouvu s firmou, tak lze vykonávat tuto praxi i na pracovištích. Střední odborné školy zaznamenávají postupně klesající zájem ze strany žáků. Ve společnosti je tento fakt způsoben hlavně změnou vnímání prestiže učňovských oborů, který je navíc podpořen negativním demografickým vývojem. Prestiž maturitních oborů se zvýšila na úkor oborů řemeslných a dělnických a tuto skutečnost lze vysledovat v poptávce uchazečů o středoškolské vzdělávání. O výběru oborů rozhodují nejen žáci, ale i jejich rodiče. Přání se ovšem často velmi liší od reálné potřeby zaměstnavatelů a situace na pracovním trhu. V ČR 18

20 jsou střední odborná učiliště převážně zřizována kraji. Výuka je zde bezplatná. Zpoplatněné vzdělání funguje u středních odborných škol zřizovaných soukromě nebo církví. Státní odborné školy jsou závislé na dotacích ze státního rozpočtu, přičemž si svůj finanční rozpočet mohou vylepšit pronájmem, finančními prostředky z evropských fondů nebo jiné doplňkové činnosti. Přidělené dotace jsou ovšem závislé od počtu vzdělávaných žáků, což je příčinou bojů o žáky. Vzhledem ke slabší populační vlně je zájem o studenty projevován téměř u všech typů středních škol. S bojem o studenty souvisí i klesající náročnost požadavků pro přijetí na střední školy s maturitou. Tím pádem i na střední odborná učiliště nastupují žáci s horším průměrem, mnozí z nich nejeví o studium velký zájem. Větší motivací pro studenty, zejména ty ze sociálně slabších rodin, je možnost stipendijní podpory v závislosti na školním prospěchu ze strany budoucích zaměstnavatelů. Ředitel SŠT Matonoha taktéž zdůrazňuje důležitost kvality řemeslné práce. Podle něj v Čechách chybí vliv Hospodářské komory pro kontrolu řemesla. Vhodný by byl systém hodnocení jako u hotelových služeb ve formě hvězdiček. Práci mnohdy vykonávají řemeslníci, kteří k tomu nejsou připravováni. 6. Modely učebních postupů odborného vzdělávání Dle přístupu k řízení odborného vzdělávání lze definovat tři základní modely podle toho, kde se odehrává základ odborného vzdělávání, a to: 1) ve škole (tzv. školský model), 2) mimo školu, v zaměstnání (tzv. učňovský model), 3) duální odborná příprava řízená podnikem a školou. Duální a učňovský model se snaží kombinovat učení na pracovišti (např. v podnikových výcvikových střediscích) s učením v odborných školách. Učňovství, které spojuje 19

21 odbornou přípravu s praxí v určitém povolání, je nejstarší formou odborného vzdělávání. Duální systém je charakteristický komisemi zodpovědnými za dohled nad kvalitou vzdělávání a za organizaci zkoušek (případ Norska). Komise jsou složeny ze zaměstnavatelů, odborů a ministerstev školství. Hlavní břemeno odpovědnosti leží ovšem na podnicích. Pro vstup do duálního systému musejí žáci žádat o učňovské místo v podniku a podepsat učňovskou smlouvu. Každý z uvedených modelů má své výhody a nevýhody. Pokud se jedná o model, ve kterém je vzdělávání poskytováno hlavně mimo školu, ten je uplatňovaný především v zemích, kde se nerozvinulo odborné vzdělávání (Velká Británie, Irsko, Portugalsko, Španělsko, Řecko). Hlavním cílem této přípravy není ani tak poskytnout mladým lidem soubor ucelených kvalifikací ukončených diplomem uznávaným na trhu práce, ale spíše jim pomoci přejít ze školy do práce. Zde je mnohem důležitější získat zaměstnání než předem určenou úroveň dovedností, a proto je tato příprava daleko méně usměrňována státem než příprava učňovská. Na rozdíl od školského modelu (za něž má správní odpovědnost MŠMT) a duálního modelu propojení práce a školy (který převážně řídí soukromý sektor) je odlišným rysem projektů odborné přípravy v zaměstnání rozmanitost správního dohledu. Mohou je realizovat jak soukromé podniky, tak i neziskové organizace, veřejné agentury a orgány místní správy. Některé projekty jsou krátkodobé, jiné dobře zavedené a množství frekventantů v nich se velmi liší. Lze stěží odlišit, zda se jedná o počáteční odborné vzdělávání mladých lidí, nebo již další odborné vzdělávání dospělých, účastnit se mohou frekventanti v každém věku. Je také často velmi obtížné toto vzdělávání monitorovat, protože účastníci nejsou zahrnováni do školských statistik. Jeho výhoda spočívá ve schopnosti poskytnout mladým lidem efektivní přemostění mezi školou a prací či dospělým rekvalifikaci. Odborné vzdělávání poskytuje odbornou kvalifikaci, která je významná z hlediska uplatnění absolventa na trhu práce. Určitý význam má odborná kvalifikace i pro vstupující do 20

22 terciárního vzdělání jednak příznivě ovlivňuje výběr technických oborů, jednak pomůže při vstupu na trh práce v případě předčasného ukončení terciárního vzdělávání. Školský model, který převažuje v České republice, poskytuje tradičně spíše teoreticky zaměřené vzdělávání, kde jsou kontakty s podniky omezené. Hledají se proto cesty, jak více zaangažovat zaměstnavatele např. při přípravě vzdělávacích programů nebo při organizaci zkoušek a zajišťování praxí pro studenty i učitele. Duální model poskytuje naopak odborné vzdělávání úzce spjaté s praxí jednotlivých často malých podniků, proto se vždy alespoň část praktického výcviku realizuje v nadpodnikových střediscích, kde se učni učí to, co se nemohli naučit ve svém mateřském podniku. Odborné vzdělávání v zaměstnání je také často doplňováno alespoň pro mladé lidi účastí v odborné škole. Navíc odborné vzdělávání mimo školu se rozšiřuje ve všech systémech s tím, jak získává na významu další vzdělávání dospělých v celoživotním kontextu. Vývoj tedy směřuje k vzájemnému prolínání jednotlivých modelů. Přitom roste úloha státu při řízení odborného vzdělávání a úloha sociálních partnerů (organizací zaměstnavatelů a odborů) se do určité míry mění v důsledku individualizace pracovních vztahů, rostoucí autonomie podniků, nových výrobních postupů a způsobů komunikace, nových přístupů k řízení lidských zdrojů i globalizace hospodářství. 21

23 7. Nedostatkové profese a obory vzdělání Výsledky šetření zaměstnavatelů především ukázaly, že s nedostatkem pracovníků určitých profesí či oborů se v největší míře (58% dotázaných firem) potýká průmyslový sektor; v sektoru služeb pociťuje nedostatek pracovníků celkem 25 % firem a v kvartérním sektoru se jedná o 49 % firem. Nedostatkové profese a obory vzdělání průmyslový sektor Nedostatkové profese Nedostatkové obory vzdělání Profese Celkem Obor vzdělání Celkem obráběč 25 Strojírenství - SŠ 143 technolog 20 Strojírenství - VŠ 37 konstruktér 14 Strojírenství 22 zámečník 13 Technik - bez rozlišení 13 obchodník 12 Technická chemie 10 CNC operátor 11 Elektrotechnika 9 nástrojař 11 Dělník - bez rozlišení 9 seřizovač 9 Stavebnictví - VŠ 8 strojař 9 Management 8 svářeč kovů 9 Vysokoškolák - bez rozlišení 8 projektant 8 Pracovník IT 7 stavař VŠ 8 Obchodník-prodejce 6 strojař VŠ 7 Hutnictví 5 technický pracovník 7 Elektrotechnika - SŠ 5 Elektrotechnika - VŠ 5 Chemie -VŠ 5 Technik -VŠ - bez rozlišení 5 Zdroj: VIP Kariéra-ISA - Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce. Pozn. Tabulky obsahují četnosti uváděných profesí, resp. oborů vzdělání z celkového počtu 314 odpovědí. Zaměstnavatelé ze sektoru služeb nejvíce postrádají řidiče (zejména řidiči autobusu, městské kyvadlové dopravy a nákladního vozidla), a to firmami všech velikostí. Zaměstnavatelé dále pociťují nedostatek např. autoopravářů (tento obecný pojem zahrnuje automechaniky, autoelektrikáře, autoklempíře, autolakýrníky, opraváře vozidel a karosáře). V souladu s tím považují zaměstnavatelé za nedostatkové mj. obory skupin strojírenství a strojírenská výroba (a to jak obory vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou, případně vysokoškolské obory), elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika, stavebnictví, geodézie a kartografie a doprava a spoje. 22

24 V kvartérním sektoru jsou například postrádáni pracovníci v oblasti IT; za nedostatkové lze označit rovněž i stavební profese. Shodně s tím považují zaměstnavatelé za nedostatkové mj. i obory skupin stavebnictví, geodézie a kartografie, elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika a strojírenství a strojírenská výroba. Zaměstnavatelé se zatím velmi málo podílí na procesu rozhodování žáků základních škol o budoucí profesi. V době nedostatku kvalifikované pracovní síly je tomu nutné přikládat větší pozornost. Právě zaměstnavatelé v daném regionu by měli informovat rodiče a děti o pracovních vyhlídkách, pozicích v jejich podniku, potřebné kvalifikaci, zaměstnaneckou politikou, kariérním růstu atd. Kromě burzy vzdělávání se zaměstnavatelé mohou prezentovat prostřednictvím výchovného poradce, který je na základní škole a má k žákům a jejich potřebám blíže. V případě Střední školy technické Zelený pruh zvolila podobnou strategii firma Metrostav, která projekt spolupráce započala před třemi lety. Projekt je výhodný pro obě strany. Žáci jsou stipendiem, ostatními výhodami (obědy, pracovní oblečení, studijní pomůcky, profesní nářadí, jízdenka MHD, ubytování a strava na internátu) a budoucí vyhlídkou dobrého zaměstnání motivováni ke studiu. Daná firma si tak zajišťuje kvalifikovaný personál. Kromě Metrostavu spolupracuje škola s firmami Subterra, Rigips a Bosch. 23

CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH

CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH VELMI DOBRÉ OBČAS NAPJATÉ KOMENTÁŘ: Klima v norských školách je pohodové, učitelé vypadají odpočinutě a mile se usmívají. DOCHÁZKA ŽÁKŮ DO ŠKOLY NENUCENÁ NUCENÁ KOMENTÁŘ: Pokud

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice V 90. letech došlo k oslabení vzájemných vztahů mezi odborným vzděláváním a zaměstnavateli. Přerušení vazeb mezi firmami a oblastí školství způsobilo

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto Radka Čupíková Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů 1 Realita na trhu práce České republiky 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 - nepřízeň demografického

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Evidenční

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Kompetence a legislativa Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Výchozí modelový diagram Národní soustava povolání V rámci působnosti MPSV dle 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Strategické dokumenty Strategie lidských zdrojů pro ČR 2003 Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR 2005 cíl: nastolit celoživotní

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

AUTOMOTIVE LANGUAGE TRAINING

AUTOMOTIVE LANGUAGE TRAINING NEEDS ANALYSIS AUTOMOTIVE LANGUAGE TRAINING tel.: +420 234 705 525, e-mail: info@cfme.net Strana 1 / 20 Seznam použitých zkratek: MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR SOŠ Střední odborná

Více

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Změny v šablonách typových pozic v rámci revize šablon Šablona Obor Typ změny Řádek Předmět změny Autoelektrikář Autoopravárenství Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti Tradiční formy péče - jesle - mateřské školy Ziskové (komerční) formy péče

Více