Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství"

Transkript

1 Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková , Praha

2 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštějnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu 1

3 Obsah 1. Situace středního odborného školství v Evropě Představení partnerské země projektu- Norsko Jak funguje norský vzdělávací systém? Obecné představení norského školství Systém středního odborného školství Norska Střední odborné školství v ČR Systém českého středoškolského vzdělávání Modely učebních postupů odborného vzdělávání Nedostatkové profese a obory vzdělání Srovnání českého a norského středního odborného školství Vývoj středního odborného školství ČR, budoucí spolupráce Závěrečné shrnutí

4 1. Situace středního odborného školství v Evropě Celá druhá polovina 20. a počátek 21. století představují pro Evropu a vyspělou část světa vůbec období velkých změn na trhu práce, ve strukturách zaměstnanosti a v růstu požadavků na dobře připravené lidské zdroje. Změny jsou podporovány nástupem nových technologií a s nimi spojeným růstem produktivity, novými trendy v organizaci a dělbě práce. Během druhé poloviny 20. století se největší podíl zaměstnanosti postupně přelévá z průmyslu do služeb (ze sekundárního sektoru do terciárního). Začátkem nového století však dochází k další změně, kdy se ve společnosti vědění stávají hlavním výrobním faktorem znalosti, informace, učení a schopnosti lidí je získávat a využívat. Změny, ke kterým na pracovních trzích dochází, se pochopitelně hluboce promítají do nároků a požadavků na pracovní sílu a lidské zdroje. Zrychluje se úbytek málo kvalifikovaných pracovních míst, a naopak roste počet míst s vyššími kvalifikačními požadavky. Společenské a ekonomické změny se tak promítají do odvětvových a profesních charakteristik pracovních míst, která jsou k dispozici na trhu práce, a do jejich kvalifikační náročnosti. Analýzy vývoje odvětvových a profesních struktur pracovních míst a zaměstnanosti prokázaly zákonitosti v jejich dlouhodobém i střednědobém vývoji. 3

5 2. Představení partnerské země projektu- Norsko Norsko je stát s konstitučně monarchickým zřízením a parlamentně demokratickým systémem. Administrativně je země členěna do 19 krajů s vlastním parlamentem plnícím povětšinou administrativní funkci. Norsko je řídce osídlená země - 70% obyvatelstva žije ve městech. Je to stát patřící k nejvyspělejším zemím světa, podle různých výzkumů je zde nejlepší kvalita života a největší HDP na obyvatele. Na 324 tisících km² zde žije 4,6 miliónů obyvatel. Projektu Výměna zkušeností a spolupráce, jehož cílem je posílení a zkvalitnění veřejných služeb v oblasti učňovského školství, se účastní následující partneři - Střední škola technická, Zelený pruh z Prahy a Střední odborná škola Skjetlein, jež je zaměřena na obory zemědělství, stavebnictví, design a řemeslnickou výrobu. Dalším partnerem je Správa středních škol v kraji Sør-Trøndelag sídlící ve městě Trondheim. Trondheim je třetím největším městem v Norsku, které má 147 tisíc obyvatel. Lze říci, že je to univerzitní město, studentem je každý šestý obyvatel. Je to nejstarší město Norska a jeho bývalé hlavní město. Norsko, ač není členem EU, je ve tvorbě politiky ovlivněno politikou a cíli Evropské Unie. Spolu s Islandem a Lichtenštejnskem participuje Norsko na základě Smlouvy o evropském hospodářském trhu na jednotném vnitřním trhu EU. Smlouva EHP zabezpečuje podnikům v Norsku shodné podmínky jako organizacím v unijních členských státech. Lze tak bezcelně obchodovat s ostatními členskými státy Evropské Unie, smlouva se ale nevztahuje na ryby a produkty zemědělství. Stejně jako podniky a instituce členských států Evropské Unie se Norsko může účastnit dodávek zboží a služeb zaměřené na projekty financované strukturálními fondy a taktéž je možné, aby se přihlásilo na tendry o tyto projekty. Mezi hlavní pravomoci regionů v Norsku patří vyšší školství, komunikace a doprava, kultura, regionální plánování a ekonomický rozvoj. Obecně je státní správa Norska spíše 4

6 charakterizována vysokou mírou centralizace rozhodování o veřejných příjmech a výdajích. Důvod tohoto rozhodnutí tkví v přírodních podmínkách tohoto severského státu, vyskytují se zde území s řídkým osídlením a náročnými přírodními podmínkami a díky státním dotacím si mohou udržet dobré socioekonomické postavení. V prosinci 2009 byla uzavřena mezi Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem dohoda s Evropskou Unií navazující na předešlé smlouvy. Hlavními podporovanými projekty by měly být změna klimatu, ochrana kulturního dědictví, ochrana životního prostředí a výzkum. Hlavními hodnotami jsou příležitost, solidarita a spolupráce. 5

7 3. Jak funguje norský vzdělávací systém? 3.1. Obecné představení norského školství V první části věnované norskému vzdělávacímu systému bude přiblížen systém norského vzdělání na obecné úrovni a druhá část bude již zaměřena konkrétně na střední odborné vzdělávání. Povinná školní docházka byla zavedena v norském království v roce 1889, a to sedmiletá. Na devítiletou byla rozšířena v roce 1969, od sedmi let věku dítěte. Nyní je v Norsku povinné vzdělání pro děti od 6 do 16 let. V rozpočtu středního školství kraje Jižní Trondelag končí 61% financí, přičemž zbylými financemi je dotována doprava. Školský systém Norska je rozdělen do 3 částí: - Základní škola pro děti ve věku od 6 do 13 let. - Nižší střední škola ve věku od 13 do 16 let. - Vyšší střední škola - ve věku od 16 do 19 let. Základní škola ( Barneskole, věk 6-13 let) V prvním roce základní školy se žáci učí formou her, učí se základům sociálního chování, abecedě, základům sčítání a odčítání a základům angličtiny. Ve 2. třídě se seznamují s matematikou, angličtinou, norštinou, náboženstvím, vědou, estetikou a tělesnou výchovou. V 5. třídě je výuka doplněna zeměpisem, dějepisem a sociálními vědami. V této úrovni není stanoveno známkování, nicméně učitel píše často hodnocení analýza žáka a testy jsou dávány domů k nahlédnutí rodičům. 6

8 Nižší střední škola ( Ungdomsskole, věk let) Když student začne navštěvovat tuto školu, začíná dostávat známky. Ty rozhodují o přijetí na vysokou školu. Od 8. třídy si studenti mohou vybrat jeden volitelný předmět. Typickými předměty, které jsou studentům nabízeny, jsou cizí jazyky- německý, francouzský a španělský. Dále se studentům přidává norština a angličtina. Místo cizích jazyků si před vzdělávací reformou mohli studenti vybrat v srpnu 2006 odborný praktický předmět. Vyšší střední škola ( Videregaende skole, věk let) Je tříletá a založena na volitelnosti předmětů. Avšak současné změny ve společnosti, nedostatek pracovních míst pro tuto věkovou skupinu) a změny v legislativě (vláda vyžaduje zákonem z roku 1994 nabízet možnost studia na střední škole každému ve věku mezi 16 až 18 rokem, kdo si podá přihlášku) způsobují širší neuplatnění v praxi. Sekundární školství v Norsku je převážně založeno na veřejných školách. V roce % studentů vyšších středních škol navštěvovalo státní školy. Norské zákony považovaly až do roku 2005 soukromé školy za nezákonné, dokud nenabídly náboženskou nebo pedagogickou alternativu, takže jediné existující soukromé školy byly náboženské křesťanské. První standardní soukromé vyšší školy byly otevřeny na podzim roku Před rokem 1994 existovaly v Norsku 3 typy vyšších škol: - Všeobecné - jazyky, dějepis atd. - Obchodní - účetnictví atd. - Odborné - elektrikář, truhlář atd. Reformou v roce 1994 byly tyto typy sloučeny do jednotného systému. Mezi cíli této reformy bylo, aby každý student získal určitou část všeobecného vzdělání, příslušně dostatečnou k tomu, aby byl schopen pozdějšího studia na vyšší škole. To znamená více teorie na odborných školách a přecházení z jednoho typu školy na druhý bez ztráty kreditů. Pro srovnání - v případě, že by student chtěl změnit své studium na všeobecné, ve starém 7

9 vzdělávacím systému by ztratil a promarnil např. 2 roky tesaře, v novém systému ovšem získá polovinu z těchto kreditů. Student nyní žádá o zařazení do všeobecného vzdělání, nebo odborného vzdělání. Mezi těmito hlavními typy existuje mnoho podúrovní studia. Jedním z kroků nové reformy bylo začlenění informativní technologie do povinných předmětů. Mnoho okresů zodpovědných za veřejné vyšší školy nabízí notebooky pro všeobecné vzdělávání studentům buď zcela zdarma, nebo za malý poplatek. Reformou byly také upevněny změny mezi volitelnými předměty, které si student vybere ve 2. a 3. ročníku v oblasti všeobecného vzdělání. Univerzitní vzdělání Toto vzdělání je nad rámec vyšší střední školy a trvá 3 nebo více let. Pro přijetí na vysokou školu musí student doložit general studiekompetanse - tzv. Všeobecný vstupní přijímací certifikát, který získá po úspěšném ukončení vyšší střední školy nebo právní cestou - kde podle zákona příslušný žadatel musí být starší 23 let, mít 5 let studijní praxe na úrovni středního vzdělání a složit zkoušku z norštiny, matematiky, přírodních věd, anglického jazyka a sociálních věd. Některé obory vyžadují speciální odbornost ve 2. nebo 3. ročníku (např. matematika, fyzika pro inženýry). Rozdělení univerzitního vzdělání: 1) Univerzity, které se zaměřují na všeobecné předměty (umění, humanitní vědy, přírodní vědy) a nabízí absolventům titul bakalář (3 roky studia), magistr (5 let studia) a PhD (8 let studia). Univerzity dále řídí množství profesionálních oborů včetně práv, lékařství, farmacie nebo psychologie. Tyto fakulty jsou ale oddělené a jen velmi úzce s universitou spolu pracují. 8

10 2) Univerzity nabízející výběr ze široké nabídky vzdělání včetně stupně bakalář, inženýrského titulu, profesionální odbornost pro učitele nebo zdravotní sestry. Hodnotící systém je zde stejný jako na univerzitě. 3) Soukromé školy, které se zaměřují na specializaci v populárních oborech s omezenou kapacitou ve státních školách jako je např. obchodní management, marketing nebo krásné či užité umění. Tyto školy tvoří jen malý zlomek z celkového počtu škol. Podíl studentů navštěvující soukromé školy je 10% ve vyšším vzdělání, ve srovnání se 4% v nižším středním a 1,5% v základním školství. 9

11 3.2. Systém středního odborného školství Norska Pokud jde konkrétněji o střední odborné vzdělávání Norska, tak po absolvování povinné školní docházky nastoupí na vyšší sekundární vzdělávání a odbornou přípravu 99% absolventů. Více než 50% z nich si vybere cestu odborného vzdělávání a přípravy (VET), v Oslo je toto procento menší, a to 40%. V průběhu odborného vzdělávání více než třetina žáků nedokončí školu dle klasického modelu a studium prodlužuje nebo opakuje zkoušky. V norském systému odborného vzdělání a přípravy figuruje 9 programů odborného vzdělávání. Mezi tyto programy patří: - Stavebnictví - Design, umění a řemesla - Elektřina a elektronika - Zdravotní a sociální péče - Média a komunikace - Zemědělství, rybářství a lesnictví - Restaurace, hotely a zpracování potravin - Servis a doprava - Technická a průmyslová výroba Klasické studium probíhá dle následujícího schématu: žák projde ročním základním kurzem a dále pokračuje ročním pokročilým kurzem, který je završen 2letou učňovskou praxí 10

12 v podniku. Pokud chce student dále pokračovat v univerzitním vzdělání, podstoupí roční doplňkový kurs kvalifikující k vyššímu vzdělání, viz následující graf: Jako ukázka studia na střední odborné norské škole může posloužit schéma studia u oboru specializace Zemědělství, rybářství a lesnictví : rok Vg1: obor zemědělství, rybářství a lesnictví rok Vg2 : obor klasické zemědělství obor ekologické zemědělství obor práce s koňmi obor malá domácí a sportovní zvířata obor lov a rybářství obor zahradnictví 11

13 obor péče o parky a zelené plochy obor využívání lesa rok Vg3 : stejně jako Vg2 + ještě rozšířené obory: obor zakládání a péče o golfová hřiště obor zakládání a péče o parky a les obor krajinářství obor skleníky 3. a 4. rok praxe: obor práce s koňmi obor chov malých domácích zvířat obor zahradnictví Zkouška je praktická, komplexní a pokud možno realistická, a může trvat od 5 hodin až několik dnů (podle oboru). Zkoušení může probíhat buď ve škole, nebo v podniku. Pokud kandidát u zkoušky neobstojí: - Může obdržet osvědčení o vykonání praxe a jeho vyučení tím končí. - Druhé přezkoušení je možné v lokálech podniku, kde jeho praxe proběhla. V tom případě financuje Krajská správa škol tuto druhou zkoušku. Ve veřejných vzdělávacích institucích je odborné vzdělávání a příprava pro studenty zdarma. Mezi oprávněné poskytovatele toho typu vzdělávání patří i některé soukromé instituce, nicméně jejich procento je velmi nízké - 3%. Podnik, kde jsou učni školeni, dostává dotace a učeň je zde brán jako zaměstnanec, který pobírá plat v rozmezí 30%- 80% platu kvalifikovaných pracovníků. Norsko je rozděleno do 19 krajů odpovědných za regionální odborné vzdělávání a provádění odborné přípravy. Kontrola kvality poskytování vzdělání krajů probíhá národním monitoringem. Administrativním aparátem státu v každém kraji je zastupitel, který 12

14 reprezentuje stát v decentralizovaném systému a je zodpovědný za realizaci monitoringu splnění právních a státních předpisů a zpětnou vazbu z kraje do státu. Kraje jsou finančně a administrativně nezávislými celky zodpovědnými za vyšší sekundární vzdělávání v kraji. Krajská zpráva má zákonnou povinnost nabízet různé vzdělávací programy školám poskytující sekundární vzdělávání v souladu se zákonným právem žáků na vzdělání a odbornou přípravu dle vlastního výběru. Podporu krajů jako vlastníků škol mají možnost poskytovat různá odvětví prostřednictvím účasti v odborném regionálním výboru pro vzdělávání. Hlavním účelem oddělení pro odborné vzdělávání, která je složená ze zástupců různých sektorů, je: - Sestavování krajských výborů pro odborné vzdělávání - Poskytování učňovských míst - Schvalování podniků s odborným vzděláváním, kontrola kvality v oblasti vzdělávání - Schvalování a uzavírání učňovských smluv - Dohled na učně a podniky s odborným vzděláváním během dvou let praxe - Administrace učňovských zkoušek - Jmenování zkušebních komisí - Administrace a žádosti o granty - Informace a poskytování služeb pro podniky, školy, žáky a rodiče V každém kraji fungují zkoušející regionální komise, které jsou jedním z aktérů tripartitní kooperace v oblasti odborného středoškolského vzdělávání. V regionu Sør- Trøndelag funguje 35 odborných vzdělávacích úřadů, mají zde 550 podniků, kde probíhá školení žáků a každý rok ukončuje studium závěrečnou zkouškou 1400 žáků připravující se na přibližně 125 profesí. Hlavním účelem těchto komisí je: 13

15 - provoz podniků, - podepisování smluv s učni, - organizování učňovského vzdělávání v členských podnicích, - profesní zodpovědnost za obsah a kvalitu vzdělávání, - administrativní práce a dozor, - administrace státních dotací, které obdrží za učně. Mezi kritéria pro uznávání vzdělávacích institucí a podniků pro účast na odborném výcviku patří: - Podnik má vyškolené členy vedení a kvalifikované mistry - Splňovat požadavky na odbornou přípravu podle učebních osnov - Zajistit výuku kvalifikovanými instruktory - Splnění předpisů a požadavků dle školského zákona - Ochota podepsat formální smlouvy a poskytnout učňům výchovu - Mít systém pro plánování, jakož i hodnocení kvality a řízení vzdělávání Nicméně i v Norsku se učňovské školství potýká s mnohými problémy. Mezi priority odborného vzdělávání v Norsku patří: - Zlepšení přístupu k tomuto typu vzdělání. - Dovést všechny žáky k úspěšnému dokončení studia (jelikož je studium bezplatné a nevykonávají se zde ani přijímací zkoušky, tak velká část studujících studium nedokončí). 14

16 - Poskytnutí typu způsobilosti a správný počet kvalifikovaných pracovníků, které trh vyžaduje. - Zvýšení kompetence pro učitele a instruktory. - Zvýšená spolupráce mezi podniky a školami. - Internacionalizace (Leonardo da Vinci). Nejpalčivější problémy, se kterými se norské učňovské školství potýká, se téměř shodují s problémy v českém středním odborném vzdělávání, tj. příliš vysoká absence, špatné studijní výsledky, nedostatek motivace ke studiu, pasivita studujících. Stejně jako v Čechách nabídka u některých oborů, kterými jsou např. mechanici motorových vozidel, neodpovídá poptávce po tomto typu studia. Počet budoucích studentů aspirující po tomto typu vzdělání je u určitých oborů vyšší než umožňují kapacity, naopak mnohé obory musí být pro nedostatek zájmu zrušeny. 15

17 4. Střední odborné školství v ČR Systém odborného vzdělávání v České republice prošel po roce 1989 zásadním vývojem. Nabídka odborného vzdělávání byla rozšířena zavedením nových druhů odborných škol a nových vzdělávacích programů. Tyto kroky přispěly k modernizaci obsahu odborného vzdělávání. Zatímco před rokem 1989 bylo odborné vzdělání založené na přípravě pro zaručené a stabilní zaměstnání, po roce 1989 čelí nejistému a nestabilnímu trhu práce. Mezi stěžejní změny ve středním vzdělávání patří: Změna struktury vzdělávací nabídky. V roce 1990 byl poměr žáků přijímaných do středních odborných škol a středních odborných učilišť v poměru 26: 74, v roce 2000 to bylo již 44: 56. V devadesátých letech dochází tedy k výraznému poklesu zájmu u žáků vzhledem ke vzdělání s výučním listem. Postupné odstraňování rozdílů mezi jednotlivými typy středních škol. Projevem tohoto trendu byla integrace několika typů středních škol do jedné vzdělávací instituce, stejně jako obsahové změny rozvojem široce profilovaných oborů vzdělání a posilováním všeobecného složky vzdělání, příkladem jsou lycea. Vyrovnávání rozdílů mezi poptávkou a nabídkou ve vzdělávání. Významnou mírou k rozšíření nabídky vzdělávacích příležitostí je možnost zřizovat nestátní školy (soukromé a církevní) a vznik desítek nových oborů vzdělávání. Byly snižovány velikosti škol, což bylo způsobeno více faktory. Jedním z nich byl demografický pokles a nedostatečně promyšlené rozšiřování vzdělávací nabídky o nové obory vzdělávání. V roce 2005 byla stanovena tzv. kurikulární reforma týkající se primárního i sekundárního vzdělávání. Cílem této reformy je umožnit pružnější profilaci absolventů podle podmínek školy, potřeb regionálního trhu práce, vývoje oboru, schopností a zájmů žáků a zároveň zajistit, že se všem žákům dostane srovnatelného vzdělání odpovídajícího potřebám moderního trhu práce i občanského života. Kurikulární reforma tak dává možnost 16

18 školám vytvářet vlastní vzdělávací programy a být nejen realizátorem vzdělávání, ale podílet se i na jeho projektování. Kurikulárními dokumenty jsou rámcové vzdělávací programy, které vymezují obecně závazné požadavky pro jednotlivé stupně a obory vzdělání a cílové kvality osobnosti žáka. Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po projednání s příslušnými resortními ministerstvy, ústředními odborovými orgány a organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností. Rámcovými vzdělávacími programy jsou stanoveny tři okruhy kompetencí absolventa: občanské, klíčové a odborné. Odborné požadavky jsou vymezeny na základě kvalifikačních požadavků na povolání nebo skupinu příbuzných povolání, které jsou formulovány sférou práce. Východiskem pro odborné kompetence absolventa jsou profesní profily a integrovaný systém typových pozic. Obsah vzdělávání je zpracován podle vzdělávacích oblastí. Pro jednotlivé oblasti jsou stanoveny požadované výsledky vzdělávání (vědomosti, dovednosti a návyky) a rámcově učivo. Praktické dovednosti jsou propojeny s teorií. Důraz se klade na výsledky vzdělávání, učivo je chápáno jako prostředek vzdělávání, ne jako cíl vzdělávání. Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání jsou vytvářeny v návaznosti na transformaci oborů zařazených do soustavy oborů vzdělávání. Původních 823 oborů vzdělání zařazených do oborové soustavy je postupně redukováno na zhruba 220 oborů. Nové obory vzdělání jsou založeny na širším základě a na rozdíl od některých úzce specializovaných oborů původní oborové soustavy budou absolventům umožňovat širší uplatnění na trhu práce a potřebnou flexibilitu. 17

19 5. Systém českého středoškolského vzdělávání Středoškolským studiem lze v České republice získat dané stupně vzdělání: Střední vzdělání probíhá denní formou vzdělávání po dobu dvou let. Vzdělání střední s výučním listem - probíhá denní formou vzdělávání po dobu tří let. Absolventi tohoto typu studia se uplatňují v dělnických profesích. Vzdělání střední s maturitní zkouškou -je realizováno denní formou vzdělávání po dobu čtyř let, v případě gymnázií to může být šest až osm let). Do tohoto typu studia patří i denní dvouleté nástavbové studium pro vyučené. Žáci navštěvující střední odborná učiliště jsou zde připravováni k činnosti v příslušných učebních oborech. Po absolvování povinné školní docházky jsou přijímáni do prvního ročníku. Příprava na učilištích je povětšinou tříletá a je ukončená závěrečnou zkouškou a stvrzena výučním listem. Pokud absolventi tohoto studia mají zájem, mohou pokračovat dále ve dvouletém nástavbovém studiu, na které případně mohou navázat studiem vyšší odborné školy či vysoké školy. Na středních odborných učilištích mohou žáci studovat i v rámci čtyřletých studijních programů, které jsou zakončeny maturitní zkouškou. Kromě teoretického vzdělávání je zde zdůrazňována zejména praktičnost oboru. V plánech učebních oborů jsou tedy jak teoretické, všeobecné předměty, tak i odborné předměty stejně jako odborný výcvik. Realizace odborného výcviku probíhá ve školních dílnách. Pokud má učiliště smlouvu s firmou, tak lze vykonávat tuto praxi i na pracovištích. Střední odborné školy zaznamenávají postupně klesající zájem ze strany žáků. Ve společnosti je tento fakt způsoben hlavně změnou vnímání prestiže učňovských oborů, který je navíc podpořen negativním demografickým vývojem. Prestiž maturitních oborů se zvýšila na úkor oborů řemeslných a dělnických a tuto skutečnost lze vysledovat v poptávce uchazečů o středoškolské vzdělávání. O výběru oborů rozhodují nejen žáci, ale i jejich rodiče. Přání se ovšem často velmi liší od reálné potřeby zaměstnavatelů a situace na pracovním trhu. V ČR 18

20 jsou střední odborná učiliště převážně zřizována kraji. Výuka je zde bezplatná. Zpoplatněné vzdělání funguje u středních odborných škol zřizovaných soukromě nebo církví. Státní odborné školy jsou závislé na dotacích ze státního rozpočtu, přičemž si svůj finanční rozpočet mohou vylepšit pronájmem, finančními prostředky z evropských fondů nebo jiné doplňkové činnosti. Přidělené dotace jsou ovšem závislé od počtu vzdělávaných žáků, což je příčinou bojů o žáky. Vzhledem ke slabší populační vlně je zájem o studenty projevován téměř u všech typů středních škol. S bojem o studenty souvisí i klesající náročnost požadavků pro přijetí na střední školy s maturitou. Tím pádem i na střední odborná učiliště nastupují žáci s horším průměrem, mnozí z nich nejeví o studium velký zájem. Větší motivací pro studenty, zejména ty ze sociálně slabších rodin, je možnost stipendijní podpory v závislosti na školním prospěchu ze strany budoucích zaměstnavatelů. Ředitel SŠT Matonoha taktéž zdůrazňuje důležitost kvality řemeslné práce. Podle něj v Čechách chybí vliv Hospodářské komory pro kontrolu řemesla. Vhodný by byl systém hodnocení jako u hotelových služeb ve formě hvězdiček. Práci mnohdy vykonávají řemeslníci, kteří k tomu nejsou připravováni. 6. Modely učebních postupů odborného vzdělávání Dle přístupu k řízení odborného vzdělávání lze definovat tři základní modely podle toho, kde se odehrává základ odborného vzdělávání, a to: 1) ve škole (tzv. školský model), 2) mimo školu, v zaměstnání (tzv. učňovský model), 3) duální odborná příprava řízená podnikem a školou. Duální a učňovský model se snaží kombinovat učení na pracovišti (např. v podnikových výcvikových střediscích) s učením v odborných školách. Učňovství, které spojuje 19

21 odbornou přípravu s praxí v určitém povolání, je nejstarší formou odborného vzdělávání. Duální systém je charakteristický komisemi zodpovědnými za dohled nad kvalitou vzdělávání a za organizaci zkoušek (případ Norska). Komise jsou složeny ze zaměstnavatelů, odborů a ministerstev školství. Hlavní břemeno odpovědnosti leží ovšem na podnicích. Pro vstup do duálního systému musejí žáci žádat o učňovské místo v podniku a podepsat učňovskou smlouvu. Každý z uvedených modelů má své výhody a nevýhody. Pokud se jedná o model, ve kterém je vzdělávání poskytováno hlavně mimo školu, ten je uplatňovaný především v zemích, kde se nerozvinulo odborné vzdělávání (Velká Británie, Irsko, Portugalsko, Španělsko, Řecko). Hlavním cílem této přípravy není ani tak poskytnout mladým lidem soubor ucelených kvalifikací ukončených diplomem uznávaným na trhu práce, ale spíše jim pomoci přejít ze školy do práce. Zde je mnohem důležitější získat zaměstnání než předem určenou úroveň dovedností, a proto je tato příprava daleko méně usměrňována státem než příprava učňovská. Na rozdíl od školského modelu (za něž má správní odpovědnost MŠMT) a duálního modelu propojení práce a školy (který převážně řídí soukromý sektor) je odlišným rysem projektů odborné přípravy v zaměstnání rozmanitost správního dohledu. Mohou je realizovat jak soukromé podniky, tak i neziskové organizace, veřejné agentury a orgány místní správy. Některé projekty jsou krátkodobé, jiné dobře zavedené a množství frekventantů v nich se velmi liší. Lze stěží odlišit, zda se jedná o počáteční odborné vzdělávání mladých lidí, nebo již další odborné vzdělávání dospělých, účastnit se mohou frekventanti v každém věku. Je také často velmi obtížné toto vzdělávání monitorovat, protože účastníci nejsou zahrnováni do školských statistik. Jeho výhoda spočívá ve schopnosti poskytnout mladým lidem efektivní přemostění mezi školou a prací či dospělým rekvalifikaci. Odborné vzdělávání poskytuje odbornou kvalifikaci, která je významná z hlediska uplatnění absolventa na trhu práce. Určitý význam má odborná kvalifikace i pro vstupující do 20

22 terciárního vzdělání jednak příznivě ovlivňuje výběr technických oborů, jednak pomůže při vstupu na trh práce v případě předčasného ukončení terciárního vzdělávání. Školský model, který převažuje v České republice, poskytuje tradičně spíše teoreticky zaměřené vzdělávání, kde jsou kontakty s podniky omezené. Hledají se proto cesty, jak více zaangažovat zaměstnavatele např. při přípravě vzdělávacích programů nebo při organizaci zkoušek a zajišťování praxí pro studenty i učitele. Duální model poskytuje naopak odborné vzdělávání úzce spjaté s praxí jednotlivých často malých podniků, proto se vždy alespoň část praktického výcviku realizuje v nadpodnikových střediscích, kde se učni učí to, co se nemohli naučit ve svém mateřském podniku. Odborné vzdělávání v zaměstnání je také často doplňováno alespoň pro mladé lidi účastí v odborné škole. Navíc odborné vzdělávání mimo školu se rozšiřuje ve všech systémech s tím, jak získává na významu další vzdělávání dospělých v celoživotním kontextu. Vývoj tedy směřuje k vzájemnému prolínání jednotlivých modelů. Přitom roste úloha státu při řízení odborného vzdělávání a úloha sociálních partnerů (organizací zaměstnavatelů a odborů) se do určité míry mění v důsledku individualizace pracovních vztahů, rostoucí autonomie podniků, nových výrobních postupů a způsobů komunikace, nových přístupů k řízení lidských zdrojů i globalizace hospodářství. 21

23 7. Nedostatkové profese a obory vzdělání Výsledky šetření zaměstnavatelů především ukázaly, že s nedostatkem pracovníků určitých profesí či oborů se v největší míře (58% dotázaných firem) potýká průmyslový sektor; v sektoru služeb pociťuje nedostatek pracovníků celkem 25 % firem a v kvartérním sektoru se jedná o 49 % firem. Nedostatkové profese a obory vzdělání průmyslový sektor Nedostatkové profese Nedostatkové obory vzdělání Profese Celkem Obor vzdělání Celkem obráběč 25 Strojírenství - SŠ 143 technolog 20 Strojírenství - VŠ 37 konstruktér 14 Strojírenství 22 zámečník 13 Technik - bez rozlišení 13 obchodník 12 Technická chemie 10 CNC operátor 11 Elektrotechnika 9 nástrojař 11 Dělník - bez rozlišení 9 seřizovač 9 Stavebnictví - VŠ 8 strojař 9 Management 8 svářeč kovů 9 Vysokoškolák - bez rozlišení 8 projektant 8 Pracovník IT 7 stavař VŠ 8 Obchodník-prodejce 6 strojař VŠ 7 Hutnictví 5 technický pracovník 7 Elektrotechnika - SŠ 5 Elektrotechnika - VŠ 5 Chemie -VŠ 5 Technik -VŠ - bez rozlišení 5 Zdroj: VIP Kariéra-ISA - Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce. Pozn. Tabulky obsahují četnosti uváděných profesí, resp. oborů vzdělání z celkového počtu 314 odpovědí. Zaměstnavatelé ze sektoru služeb nejvíce postrádají řidiče (zejména řidiči autobusu, městské kyvadlové dopravy a nákladního vozidla), a to firmami všech velikostí. Zaměstnavatelé dále pociťují nedostatek např. autoopravářů (tento obecný pojem zahrnuje automechaniky, autoelektrikáře, autoklempíře, autolakýrníky, opraváře vozidel a karosáře). V souladu s tím považují zaměstnavatelé za nedostatkové mj. obory skupin strojírenství a strojírenská výroba (a to jak obory vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou, případně vysokoškolské obory), elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika, stavebnictví, geodézie a kartografie a doprava a spoje. 22

24 V kvartérním sektoru jsou například postrádáni pracovníci v oblasti IT; za nedostatkové lze označit rovněž i stavební profese. Shodně s tím považují zaměstnavatelé za nedostatkové mj. i obory skupin stavebnictví, geodézie a kartografie, elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika a strojírenství a strojírenská výroba. Zaměstnavatelé se zatím velmi málo podílí na procesu rozhodování žáků základních škol o budoucí profesi. V době nedostatku kvalifikované pracovní síly je tomu nutné přikládat větší pozornost. Právě zaměstnavatelé v daném regionu by měli informovat rodiče a děti o pracovních vyhlídkách, pozicích v jejich podniku, potřebné kvalifikaci, zaměstnaneckou politikou, kariérním růstu atd. Kromě burzy vzdělávání se zaměstnavatelé mohou prezentovat prostřednictvím výchovného poradce, který je na základní škole a má k žákům a jejich potřebám blíže. V případě Střední školy technické Zelený pruh zvolila podobnou strategii firma Metrostav, která projekt spolupráce započala před třemi lety. Projekt je výhodný pro obě strany. Žáci jsou stipendiem, ostatními výhodami (obědy, pracovní oblečení, studijní pomůcky, profesní nářadí, jízdenka MHD, ubytování a strava na internátu) a budoucí vyhlídkou dobrého zaměstnání motivováni ke studiu. Daná firma si tak zajišťuje kvalifikovaný personál. Kromě Metrostavu spolupracuje škola s firmami Subterra, Rigips a Bosch. 23

CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH

CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH VELMI DOBRÉ OBČAS NAPJATÉ KOMENTÁŘ: Klima v norských školách je pohodové, učitelé vypadají odpočinutě a mile se usmívají. DOCHÁZKA ŽÁKŮ DO ŠKOLY NENUCENÁ NUCENÁ KOMENTÁŘ: Pokud

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Praha, 5. 12. 2012, panelová diskuse Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? V České republice 80 % populace

Více

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Ing. Miloš Rathouský ředitel odboru středního a vyššího odb. vzdělávání MŠMT konference Uherský Brod, 20. 10. 2010 Východiska Kurikulární reforma (ŠZ

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 260 zdenek.pracny@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto Radka Čupíková Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů 1 Realita na trhu práce České republiky 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 - nepřízeň demografického

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011)

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) OBECNÁ PRAVIDLA Je nutné si uvědomit, že pomocí klasifikace ISCED 2011 se kóduje jak proces vzdělávání v současných vzdělávacích

Více

Zpracování a fotodokumentace: Ing. Jaroslav Kukla Střední škola technická, Zelený pruh 1294/50, Praha 4

Zpracování a fotodokumentace: Ing. Jaroslav Kukla Střední škola technická, Zelený pruh 1294/50, Praha 4 Zpracování a fotodokumentace: Ing. Jaroslav Kukla Střední škola technická, Zelený pruh 1294/50, Praha 4 V dubnu 2010 jsme navštívili Norsko, s cílem poznat zdejší školský systém, jeho pozitivní i negativní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy QUO VADIS? Katedra pedagogiky PF UJEP Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Aplikace EU legislativy a opatření pro ochranu prostředí a environmentální vzdělávání v České republice Ochrana životního prostředí

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Podpora odborného vzdělávání

Podpora odborného vzdělávání Podpora odborného vzdělávání ve Středočeském eském kraji Podpora odborného vzdělávání ve Středočeském kraji podpora učňovského školství a jeho propojení s firmami je jednou z priorit Středočeského kraje

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Větvení ŠVP společný první ročník

Větvení ŠVP společný první ročník Větvení ŠVP společný první ročník Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, 106 00 Praha 10 tel. 222 351 041, 222 351 000, 603 217 821 e-mail: info@ssesp10.cz http://www.ssesp10.cz Právní

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Další vzdělávání 2016+

Další vzdělávání 2016+ Další vzdělávání 2016+ Monika Měšťanová 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Strategie vzdělávací politiky 2020 http://www.vzdelavani2020.cz/index.html

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Příklad dobré praxe XV

Příklad dobré praxe XV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XV pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Jaroslav Žáček

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Akční plán podpory odborného vzdělávání. I. Vyhodnocení způsobu plnění navržených opatření

Akční plán podpory odborného vzdělávání. I. Vyhodnocení způsobu plnění navržených opatření Akční plán podpory odborného vzdělávání (Kulatý stůl k odbornému vzdělávání 18. 2. 2010) I. Vyhodnocení způsobu plnění navržených opatření 1) Navrhovaná opatření, která jsou v kompetenci MŠMT nebo ostatních

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro zemědělství

SEKTOROVÁ DOHODA. pro zemědělství SEKTOROVÁ DOHODA pro zemědělství Sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů Číslo projektu:

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI

PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI - V ČR je nedostatek kvalitně technicky vzdělaných lidí. - Je ohrožena budoucí konkurenceschopnost země. - Technické

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

VZOR DOTAZNÍKŮ PRO STANOVENÍ VAH TRENDŮ A JEJICH PÁROVÉ SROVNÁNÍ

VZOR DOTAZNÍKŮ PRO STANOVENÍ VAH TRENDŮ A JEJICH PÁROVÉ SROVNÁNÍ PŘÍLOHA 1 VZOR DOTAZNÍKŮ PRO STANOVENÍ VAH TRENDŮ A JEJICH PÁROVÉ SROVNÁNÍ Dotazník č. 1 Hodnocení povahy a váhy trendu ve vzdělávání dospělých pro rozvoj vzdělávací instituce poskytující vzdělávání pro

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

Aktivity MPO v oblasti středního školství

Aktivity MPO v oblasti středního školství Spolupráce na více úrovních Úřad práce Zaměstnavatelé NÚV Predikce potřeb trhu práce Sektorové dohody MPO, MZe Zřizovatelé (kraje) MŠMT Financování? Otevírání oborů Optimalizace sítě SŠ Přizpůsobení ŠVP

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj 1. Charakteristika kariérového poradenství Výchova k podnikavosti (dále VkP)

Více

Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015

Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015 Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015 Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce. Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová

Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce. Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová Sociální práce Sociální pracovník Profese sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v

Více

Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání. Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání. Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Tradice již od r. 1918, znovuobnoven r. 1990 (25 let) Zastupuje 27

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více