Návrh. ZÁKON ze dne o pobytu cizinců na území České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Předmět a působnost.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh. ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Předmět a působnost."

Transkript

1 Návrh ZÁKON ze dne o pobytu cizinců na území České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hlava I Předmět a působnost 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 1) podmínky vstupu a pobytu cizince na území České republiky (dále jen území ), vycestování cizince z území a vymezuje působnost Policie České republiky (dále jen policie ), Ministerstva vnitra (dále jen ministerstvo ) a Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti státní správy. 2 Osobní působnost (1) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky. (2) Tento zákon se nevztahuje na cizince, který a) je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany, nebo podal proti rozhodnutí soudu o žalobě proti rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany kasační stížnost, anebo jde o azylanta nebo osobu požívající doplňkové ochrany, pokud tento zákon nebo zákon o azylu 2) nestanoví jinak, 1 ) Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí ve znění Nařízení Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18. dubna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí. Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnost a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících příhraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex). 2 ) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu ve znění pozdějších předpisů. 1

2 b) pobývá na území na základě zákona upravujícího přechodný pobyt cizích ozbrojených sil na území 3), nebo c) požádal Českou republiku o poskytnutí dočasné ochrany na území, a který požívá dočasné ochrany, pokud tento zákon nebo zákon o dočasné ochraně 4) nestanoví jinak. (3) Tento zákon se nevztahuje též na občana Evropské unie 5), občana Švýcarské konfederace 6) nebo občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru 7) a dále na jeho rodinného příslušníka, který sám není občanem těchto států, pokud vykonává právo volného pohybu podle zákona upravujícího volný pohyb občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků a hodlá práv vyplývajících z tohoto zákona využít. 3 Hlava II Obecná ustanovení Pobytová oprávnění 3 Cizinec může pobývat na území dočasně a) bez víza, b) na základě schengenského víza uděleného podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie 8), nebo c) na základě národního víza. (1) Národní vízum se uděluje na žádost cizince nebo z moci úřední. 4 (2) Národním vízem udělovaným z moci úřední se rozumí a) národní vízum za účelem řízení a ) Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 4 5 ) Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů. ) Smlouva o fungování Evropské unie. 6 ) Dohoda o volném pohybu osob mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé. 7 ) Dohoda o Evropském hospodářském prostoru. 8 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex). 2

3 b) národní vízum za účelem vycestování z území (dále jen národní vízum za účelem vycestování ). 5 (1) Cizinec, který na území hodlá pobývat po dobu delší než tři měsíce zpravidla s předpokladem následného usazení může pobývat na území dlouhodobě na základě povolení k dlouhodobému pobytu, které se vydává a) za účelem zaměstnání jako 1. zaměstnanecká karta, 2. modrá karta, 3. karta vysoce kvalifikovaného zaměstnance, nebo 4. karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, b) za účelem podnikání jako 1. karta zahraničního investora, nebo 2. karta podnikatele, c) za účelem vědeckého výzkumu, d) za účelem studia nebo vzdělávání, e) za účelem sloučení rodiny, f) za účelem sloučení rodiny se státním občanem České republiky, g) za účelem ochrany, h) ve zvláštních případech nebo i) z důvodů hodných zvláštního zřetele. (2) Cizinec může dále pobývat na území dlouhodobě na základě oprávnění k dlouhodobému pobytu na základě předběžného opatření o svěření do náhradní výchovy. (1) Cizinec může pobývat na území trvale na základě a) povolení k trvalému pobytu, nebo b) oprávnění k trvalému pobytu cizince svěřeného do náhradní výchovy. 6 (2) Trvalý pobyt podle odstavce 1 písm. b) se pro účely jiných právních předpisů považuje za povolení k trvalému pobytu. 7 Povolení k pobytu Povolením k pobytu se rozumí pobytové oprávnění umožňující cizinci vstoupit a dlouhodobě nebo trvale pobývat na území. 8 Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí Cizinec může dále pobývat na území na základě identifikačního průkazu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí ( 145) po dobu v tomto průkazu uvedenou. Pobyt cizince, který na území pobývá na základě identifikačního průkazu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí se považuje za dlouhodobý pobyt; to neplatí, jde-li o cizince pobývajícího na území bez víza ( 32). 3

4 9 Setrvání cizince na území bez pobytového oprávnění Cizinec je oprávněn setrvat na území bez pobytového oprávnění, a) pokud je strpěn na území, b) během doby stanovené k vycestování (dále jen doba k vycestování ) z území států, které jsou vázány Směrnicí Evropského parlamentu a Rady o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí 9) (dále jen stát vázáný návratovou směrnicí ), nebo c) během doby stanovené v rozhodnutí o povinnosti opustit území, ve které má cizinec opustit území (dále jen doba k opuštění území ). 10 Stát schengenského prostoru Státem schengenského prostoru se pro účely tohoto zákona rozumí stát neprovádějící ochranu vnitřních hranic podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie 10). CELEX 32006R Závažná nemoc Za závažnou nemoc se pro účely tohoto zákona považuje nemoc, která je uvedená v seznamu závažných nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví nebo závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek, stanovené prováděcím právním předpisem ( 406). 12 Společné soužití (1) Společným soužitím se pro účely tohoto zákona rozumí soužití ve skutečném a trvalém manželském, rodinném nebo obdobném vztahu včetně snahy o jeho zachování, jehož účelem je dlouhodobé sdílení společné domácnosti, v níž její členové přispívají k úhradě a obstarávání společných potřeb a společně a bez rozlišování hospodaří se svými příjmy. (2) Při posuzování naplnění podmínky společného soužití správní orgán zohlední zejména povahu a pevnost manželských, rodinných nebo obdobných vztahů, jakož i intenzitu rodinných, kulturních a sociálních vazeb se zemí původu, přičemž bude vycházet zejména ze skutečností zjištěných způsobem podle ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. 10 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících příhraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex). 4

5 Přiměřenost Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona správní orgán zohlední dopady rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince, zejména z hlediska závažnosti nebo druhu protiprávního jednání cizince, délky pobytu cizince na území, jeho věku, zdravotního stavu, povahy a pevnosti rodinných vztahů, ekonomických poměrů, společenských a kulturních vazeb navázaných na území a intenzity vazeb ke státu, jehož je cizinec státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, ke státu jeho posledního trvalého bydliště. CELEX 32003L0086 CELEX 32003L0109 CELEX 32008L Registrovaný partner (1) Registrovaným partnerstvím se pro účely tohoto zákona rozumí úředně potvrzené trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví. (2) Za registrovaného partnera se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která prokáže, že žije v registrovaném partnerství. (3) Pokud je v tomto zákoně uveden pojem "manžel", "manželství" nebo "dítě manžela", rozumí se tím i registrovaný partner, registrované partnerství, dítě jednoho z registrovaných partnerů nebo dítě svěřené do péče registrovaného partnera. CELEX 32003L Prostředky k pobytu na území (1) Prostředky k pobytu na území se rozumí dostatečné peněžní prostředky, kterými je cizinec schopen na území disponovat a pokrýt jimi po dobu pobytu na území své potřeby bez zatěžování systému státní sociální podpory nebo pomoci v hmotné nouzi. (2) Prostředky k pobytu na území se považují za dostatečné, jestliže jejich výše nebude nižší než a) 0,5násobek částky existenčního minima stanovené zákonem o životním a existenčním minimu (dále jen částka existenčního minima") na 1 den pobytu, jestliže tento pobyt nemá vcelku přesáhnout dobu 30 dnů, b) 15násobek částky existenčního minima, jestliže má pobyt na území přesáhnout dobu 30 dnů, s tím, že tato částka se za každý další započatý měsíc předpokládaného pobytu na území zvyšuje o 4násobek částky existenčního minima. (3) Prostředky k pobytu na území, jde-li o pobyt na území delší než 3 měsíce, cizinec prokazuje a) výpisem z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci, jehož je cizinec majitelem, a jde-li o dlouhodobý pobyt za účelem studia nebo vzdělávání nebo o národní vízum za stejným účelem též výpisem z účtu, jehož není majitelem, na němž jsou dostatečné prostředky k pobytu na území; pokud to z výpisu z účtu nevyplývá, musí cizinec věrohodně prokázat, zejména předložením platné mezinárodně uznávané platební karty vydané na jméno cizince, že může těmito prostředky během pobytu na území disponovat, b) jiným dokladem o finančním zajištění, ze kterého vyplývá, že cizinec může během pobytu na 5

6 území disponovat dostatečnými prostředky k pobytu na území, nebo c) dokladem prokazujícím závazek přijímací organizace nebo školy o poskytnutí prostředků k pobytu na území nebo o úhradě veškerých nákladů spojených se studiem a pobytem cizince na území, anebo rozhodnutím nebo smlouvou o přidělení grantu získaného na základě mezinárodní smlouvy, jde-li o dlouhodobý pobyt za účelem studia nebo vzdělávání nebo o národní vízum za stejným účelem. (4) Výpis z účtu podle odstavce 3 písm. a) nesmí být starší než 30 dnů. (5) Cizinec mladší 18 let a cizinec, který prokazuje prostředky k pobytu na území podle odstavce 3 písm. c), je povinen prokázat prostředky k pobytu na území v poloviční výši. 16 Měsíční příjem (1) Měsíčním příjmem se pro účely tohoto zákona rozumí pravidelný a stálý úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním posuzovaných osob pobývajících na území nebo žádajících o pobytové oprávnění na území, který je dostatečný k zajištění přiměřeného živobytí na území, aniž by cizinec nebo s ním společně posuzované osoby zatěžovali systém státní sociální podpory nebo pomoci v hmotné nouzi a se kterým je cizinec nebo s ním společně posuzované osoby oprávněny disponovat na území. Za příjem podle věty první se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním minimu s výjimkou jednorázových příjmů, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu se ustanovení 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužijí. (2) Měsíční příjem se považuje za dostatečný, jestliže jeho výše nebude nižší než a) 4násobek částky existenčního minima v případě, že s cizincem není společně posuzována žádná osoba, b) 7násobek částky existenčního minima v případě, že s cizincem je společně posuzována 1 další osoba, c) 10násobek částky existenčního minima v případě, že s cizincem jsou společně posuzovány 2 další osoby, d) 13násobek částky existenčního minima v případě, že s cizincem jsou společně posuzovány 3 a více dalších osob (3) Společně s cizincem se pro účely tohoto zákona posuzují: a) nezletilé dítě cizince, pokud nebylo svěřeno do výlučné péče druhého z rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, b) rodiče cizince, je-li cizinec nezletilým dítětem; pokud byl cizinec svěřen do výlučné péče pouze jednoho z rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, posuzuje se pouze s tímto rodičem, c) manžel cizince, d) zletilé dítě cizince, které s ním žije ve společné domácnosti, pokud nemá manžela; v takovém případě se společně s cizincem posuzují i nezletilé děti tohoto zletilého dítěte; e) rodič zletilého cizince, který s ním žije ve společné domácnosti, pokud cizinec nemá manžela, f) osoba, se kterou má být umožněno sloučení rodiny, a další osoby, které společně s touto osobou žijí ve společné domácnosti, g) jiná osoba neuvedená pod písm. a) až f), která s cizincem žije ve společné domácnosti, pokud tuto skutečnost cizinec věrohodně prokáže; v takovém případě se s cizincem společně posuzují i další osoby, které s touto osobou žijí ve společné domácnosti. 3. (4) Pokud cizinec prokáže, že z důvodů na jeho vůli nezávislých nelze měsíční příjem prokázat jiným věrohodným způsobem, může jej prokázat též výpisy z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci, jehož je majitelem, a to za posledních 6 měsíců, pokud současně prokáže, že jde o příjem podle odstavce 1 a 2. (5) Na žádost správního orgánu je cizinec povinen uvést a prokázat zdroj příjmu. 17 Znalost českého jazyka (1) Pokud je cizinec podle tohoto zákona povinen prokázat znalost českého jazyka, prokazuje ji v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem ( 405 odst. 3) předložením dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka. 6

7 (2) Dokladem prokazujícím požadovanou znalost českého jazyka se rozumí doklad vydaný školou, která je uvedena v seznamu škol oprávněných provádět zkoušky znalosti českého jazyka stanoveném prováděcím právním předpisem ( 405 odst. 3). (3) Splnění povinnosti prokázat znalost českého jazyka se nevyžaduje od cizince, který a) nedosáhl věku 15 let, b) prokáže, že v průběhu 10 let předcházejících podání žádosti o vydání povolení k pobytu byl nejméně 1 školní rok nepřetržitě žákem základní nebo střední školy anebo nejméně 1 akademický rok studoval vysokou školu s českým vyučovacím jazykem nebo studijní program zaměřený na český jazyk na vysoké škole, c) prokáže, že absolvoval jinou obecně uznávanou zkoušku z českého jazyka, která svou náročností dosahuje minimálně úrovně stanovené prováděcím právním předpisem, pokud je tato skutečnost potvrzena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, d) prokáže, že má tělesné nebo mentální postižení mající vliv na jeho schopnost komunikovat, nebo e) dosáhl věku 60 let. (4) Ministerstvo je v případě důvodné pochybnosti, že cizinec má požadovanou znalost českého jazyka v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, oprávněno doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka neuznat a požadovat vykonání zkoušky před komisí stanovenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; vykonání zkoušky cizinec nehradí. Nový doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka v tomto případě cizinci vydá komise stanovená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 18 Doklad o zajištění ubytování (1) Za doklad o zajištění ubytování se pro účely tohoto zákona považuje a) doklad o vlastnictví bytu nebo domu, b) doklad o oprávněnosti užívání bytu anebo domu vydaný vlastníkem bytu nebo domu, c) doklad o oprávněnosti užívání bytu nebo domu vydaný oprávněným uživatelem bytu nebo domu a doklady prokazující, že jde o oprávněného uživatele bytu nebo domu, d) rozhodnutí o přiznání stipendia, pokud obsahuje závazek o zajištění ubytování, e) písemné potvrzení ubytovatele zapsaného v seznamu ubytovatelů o ubytování cizince, nebo f) písemné potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, s jejím úředně ověřeným podpisem, kterým je cizinci udělen souhlas s ubytováním, a případně doklady prokazující, že jde o oprávněného uživatele bytu nebo domu, 1. za podmínky, že je ubytování přiměřené (2) Úředně ověřený podpis na dokladu o zajištění ubytování podle odstavce 1 písm. f) se nevyžaduje, podepíše-li oprávněná osoba doklad před pověřeným zaměstnancem správního orgánu, nebo pokud je doklad podáván elektronicky podepsaný uznávaným elektronickým podpisem, anebo jeli doklad dodán prostřednictvím datové schránky. 4. (3) Jde-li o pobyt kratší než 6 měsíců, je cizinec povinen mít zajištěno ubytování na dobu pobytu na území. Jde-li o pobyt delší než 6 měsíců, je cizinec povinen mít zajištěno ubytování alespoň na jednu polovinu doby pobytu na území, nejméně však na 6 měsíců. Jde-li o trvalý pobyt, je cizinec povinen mít zajištěno ubytování nejméně na 1 rok. 5. (4) Za přiměřené ubytování se pro účely tohoto zákona považuje ubytování v objektu, který je podle jiného právního předpisu 11) označen číslem popisným nebo evidenčním, 11 ) Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, a o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a 7

8 popřípadě orientačním číslem, je podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci a splňuje podmínky 233 písm. e). 19 Ubytovatel a seznam ubytovatelů (1) Ubytovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců, s výjimkou případu, kdy lze ubytované cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké. (2) Ubytováním se pro účely tohoto zákona rozumí vztah založený smlouvou o ubytování, nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou nebo smlouvou s obdobným obsahem. (3) Seznam ubytovatelů je seznam vedený ministerstvem podle 394, do kterého se dobrovolně zapisují ubytovatelé pro účely předložení dokladu o zajištění ubytování podle 18 odst. 1 písm. e). 20 Trestní zachovalost cizince (1) Za trestně zachovalého se pro účely tohoto zákona považuje cizinec, který nemá a) ve výpisu z evidence Rejstříku trestů 12) záznam, že byl pravomocně odsouzen za spáchání trestného činu, b) v opisu z evidence Rejstříku trestů záznam, že byl pravomocně odsouzen za spáchání trestného činu, ledaže se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen, nebo c) v dokladu obdobném výpisu z evidence Rejstříku trestů záznam, že byl odsouzen za jednání, které naplňuje znaky trestného činu. (2) Za doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku podle odstavce 1 písm. c) se pro účely tohoto zákona považuje doklad ne starší než 3 měsíce vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem, jakož i států, v nichž cizinec pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. V případě, že stát takový doklad nevydává nebo pokud s ohledem na konkrétní okolnosti prokázané cizincem nelze takový doklad opatřit z důvodů na jeho vůli nezávislých, lze jej nahradit čestným prohlášením. 21 Trestní zachovalost zaměstnavatele Za trestně zachovalého se pro účely tohoto zákona považuje zaměstnavatel, který nemá ve výpisu z evidence Rejstříku trestů záznam, že byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu. 22 Nezletilý cizinec bez doprovodu oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů. 12 ) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 8

9 Nezletilým cizincem bez doprovodu je cizinec mladší 18 let, který přicestuje na území bez doprovodu zletilé osoby odpovídající za něj podle práva státu, jehož občanství cizinec má, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, na území státu jeho posledního bydliště, a to po takovou dobu, po kterou se skutečně nenachází v péči takovéto osoby; nezletilým cizincem bez doprovodu se rozumí i cizinec mladší 18 let, který byl ponechán bez doprovodu poté, co přicestoval na území. CELEX 32004L Osamělý cizinec Osamělým cizincem pro účely tohoto zákona se rozumí cizinec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený. 24 Nezaopatřené dítě (1) Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře. (2) Pro účely tohoto zákona se nezaopatřeným dítětem rozumí rovněž cizinec nejdéle do 26 let věku, který nepřetržitě studuje na střední nebo vysoké škole v cizině a nebylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnuto, že toto studium je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice, za podmínky, že jde o společné soužití rodiny. (3) Pro účely tohoto zákona se nezaopatřeným dítětem nerozumí cizinec, který se soustavně připravuje na budoucí povolání formou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia na střední nebo vysoké škole v České republice a obdobnou formou studia v cizině. 25 Prokázání totožnosti (1) Prokázáním totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí prokázání jména, příjmení, data narození a státního občanství nebo jde-li o osobu bez státního občanství posledního bydliště mimo území. (2) Pro účely vyhoštění lze prokázání totožnosti nahradit daktyloskopickými otisky, obrazovým záznamem cizince, které stvrdí čestným prohlášením o své totožnosti, a údaji, které policie k cizinci zjistila. 26 Svéprávnost (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, považuje se cizinec za svéprávného v rozsahu, v jakém se nabývá svéprávnosti podle občanského zákoníku. (2) Za způsobilého k právním jednáním podle tohoto zákona se považuje též nezletilý cizinec starší 15 let, pokud je schopen projevit svou vůli a samostatně jednat a doložil souhlas 9

10 svého zákonného zástupce s tímto právním jednáním; pokud je tento souhlas udělen k podání žádosti, platí, že je udělen pro celé řízení o žádosti. (3) Má se za to, že nezletilému cizinci staršímu 15 let pobývajícímu na území za účelem studia, s jehož pobytem na území vyslovil souhlas jeho zákonný zástupce, byl souhlas podle odstavce 2 udělen pro všechna právní jednání a řízení podle tohoto zákona související s pobytem cizince včetně podání žádosti o udělení pobytového oprávnění. 27 Zaměstnání a zaměstnavatel (1) Zaměstnáním se pro účely tohoto zákona rozumí výkon činnosti, která má povahu závislé práce vykonávané výlučně v pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce, ke které cizinec potřebuje povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, modrou kartu, kartu vysoce kvalifikovaného zaměstnance nebo kartu vnitropodnikově převáděného zaměstnance. (2) Za zaměstnání se pro účely tohoto zákona dále považuje plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem, členem statutárního anebo jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem družstva, členem statutárního anebo jiného orgánu družstva pro družstvo. Pro účely udělení nebo prodloužení národního víza za účelem zaměstnání anebo vydání nebo prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání se činnost podle věty první za zaměstnání nepovažuje. (3) Zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba, pro kterou cizinec vykonává zaměstnání podle odstavce 1 nebo Výzkumná organizace Výzkumnou organizací se pro účely tohoto zákona rozumí veřejná výzkumná instituce, vysoká škola 13) nebo jiná výzkumná organizace zapsaná do seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí vedeného podle jiného právního předpisu 14). CELEX 32005L Místně příslušný zastupitelský úřad (1) Místně příslušným zastupitelským úřadem se pro účely tohoto zákona rozumí zastupitelský úřad ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě, který vydal cestovní doklad, jehož je držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen pobyt delší než 3 měsíce; to neplatí, jde-li o cizince, který je uveden v prováděcím právním předpisu [ 407 odst. 1 písm. e)]. (2) Je-li ve státě podle odstavce 1 více zastupitelských úřadů vykonávajících konzulární funkce podle odstavce 3, považuje se za místně příslušný zastupitelský úřad, v jehož konzulárním obvodu 15) má žadatel bydliště; to neplatí, jde-li o cizince, který je uveden v prováděcím právním předpisu [ 407 odst. 1 písm. e)]. 13 ) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 14 ) Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů. 15 ) Článek 1 odst. 1 písm. b) Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích (vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích). 10

11 (3) Není-li ve státě podle odstavce 1 zastupitelský úřad zřízen, považuje se za místně příslušný zastupitelský úřad diplomatická mise nebo konzulární úřad České republiky, který vykonává konzulární funkce, včetně konzulární funkce uvedené v článku 5 písm. d) Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, v rámci svého konzulárního obvodu 15). ČÁST DRUHÁ VSTUP A POBYT NA ÚZEMÍ Hlava I Vstup na území 30 (1) Při vstupu na území je cizinec při hraniční kontrole povinen prokázat splnění podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie 10) a dále je na požádání povinen strpět ověření pravosti cestovního dokladu a ověření své totožnosti pomocí osobních údajů zapsaných v cestovním dokladu, popřípadě porovnání biometrických údajů uložených na nosiči dat prostřednictvím technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů cizince s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního dokladu, jde-li o cestovní doklad, který obsahuje nosič dat s biometrickými údaji. Při hraniční kontrole je cizinec dále povinen na požádání strpět ověření pravosti průkazu o povolení k pobytu 16) vydaného Českou republikou nebo jiným státem, který je vázán přímo použitelným právním předpisem Evropské unie 16) pomocí údajů zapsaných v průkazu o povolení k pobytu, popřípadě porovnání biometrických údajů uložených na nosiči dat prostřednictvím technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů cizince s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu, obsahuje-li tento doklad nosič dat s biometrickými údaji. (2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 se nevztahují na cizince, který je a) přebírán od orgánu cizího státu podle jiného právního předpisu 17), b) přes území provážen ( 297), nebo c) na území předáván podle mezinárodní smlouvy. CELEX:32004R (1) Cizinec, kterému byl odepřen vstup na území, je povinen bez zbytečného odkladu vycestovat zpět do ciziny, není-li dále stanoveno jinak. 16 ) Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí ve znění Nařízení Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18. dubna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí. 17 předpisů. ) Hlava dvacátá pátá zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním, trestní řád, ve znění pozdějších 11

12 (2) Cizinec, kterému byl odepřen vstup na území, není povinen vycestovat zpět do ciziny, pokud a) je bezprostředně ohrožen jeho život z důvodu úrazu nebo náhlého onemocnění, b) by mu neposkytnutí neodkladné zdravotní péče způsobilo trvalé chorobné změny, nebo c) je mu nezbytné poskytnout v souvislosti s porodem neodkladnou zdravotní péči. (3) Vyžaduje-li zdravotní stav cizince, na kterého se podle odstavce 2 nevztahuje povinnost vycestovat, bezodkladný převoz k poskytovateli zdravotních služeb, zajistí policie jeho dopravu do zdravotnického zařízení na území. (4) Cizinec, na kterého se podle odstavce 2 nevztahuje povinnost vycestovat, je oprávněn setrvat na území pouze po dobu nezbytně nutnou. Pro účely poskytnutí zdravotní péče a rozsahu oprávnění policie se na takového cizince hledí jako na cizince zajištěného podle části páté. Je-li cizinec přijat k poskytnutí zdravotních služeb podle odstavce 1 k poskytovateli zdravotních služeb poskytujícímu lůžkovou péči, může policie upustit od střežení cizince po dobu jeho hospitalizace. (5) Policie cizince dopraví na hraniční přechod za účelem jeho vycestování zpět do ciziny, jakmile je s ohledem na svůj zdravotní stav schopen vycestovat. CELEX 32008L0115 Hlava II Dočasný pobyt Díl 1 Pobyt bez víza 32 (1) Cizinec je oprávněn na území pobývat bez víza, stanoví-li tak přímo použitelný právní předpis Evropské unie 18), pokud není v souladu s tímto právním předpisem Evropské unie, mezinárodní smlouvou nebo nařízením vlády ( 403 odst. 4) stanoveno jinak. Cizinec může dále na území pobývat bez víza, pokud tak v souladu s přímo použitelným právním předpisem 18) stanoví nařízení vlády ( 403 odst. 4) nebo mezinárodní smlouva. (2) Cizinec pobývající na území bez víza je povinen mít sjednáno zdravotní pojištění v rozsahu obdobném zdravotnímu pojištění pro pobyt na schengenské vízum. CELEX 32001R Ukončení pobytu bez víza 18 ) Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobození. 12

13 Policie ukončí pobyt cizince na území bez víza udělením národního víza za účelem vycestování, jestliže a) cizinec úmyslně závažným způsobem narušil veřejný pořádek České republiky nebo států schengenského prostoru, b) je důvodné podezření, že cizinec ohrozil bezpečnost České republiky nebo států schengenského prostoru, jejich svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví obyvatel nebo majetkové hodnoty nebo ohrozil mezinárodní vztahy České republiky anebo je důvodné podezření, že by cizinec mohl při svém pobytu na území tyto hodnoty ohrozit, c) neprokáže zajištění dostatečných prostředků k pobytu na území, d) pobývá na území bez platného cestovního dokladu, e) na území pobývá na cestovní doklad, který byl orgánem státu, který jej vydal, prohlášen za neplatný nebo odcizený, f) předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad, g) je zařazen do evidence nežádoucích osob, h) je evidován v schengenském informačním systému 19), i) cizinec trpí závažnou nemocí, nebo j) nepředloží při pobytové kontrole doklad o zajištění úhrady zdravotní péče, a to ani v přiměřené lhůtě stanovené policií, za podmínky, že důsledky budou přiměřené důvodu pro ukončení pobytu. 34 Zánik pobytu bez víza Pobyt cizince na území bez víza zaniká, jestliže cizinec na území pobývá v rozporu s přímo použitelným právním předpisem Evropské unie 18) anebo s mezinárodní smlouvou nebo s nařízením vlády vydaným podle 403 odst. 4. Díl 2 Schengenské vízum 35 (1) Podmínky udělení schengenského víza, důvody jeho neudělení, podmínky prodloužení jeho platnosti a doby pobytu na schengenské vízum, důvody prohlášení schengenského víza za neplatné a důvody jeho zrušení stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie 8). (2) Cizinec, který žádá o udělení schengenského víza, může k žádosti předložit pozvání; rozsah údajů stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie 8). Pozvání ověřuje policie na žádost fyzické nebo právnické osoby ( 393). (3) Schengenské vízum na hraničním přechodu uděluje a do cestovního dokladu vyznačuje policie. 19 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II). 13

14 (4) Žádost o prodloužení doby pobytu na území na schengenské vízum podává cizinec policii. CELEX 32009R0810 Díl 3 Národní vízum Oddíl 1 Národní vízum udělované na žádost 36 (1) Žádost o udělení národního víza je cizinec oprávněn podat, pokud hodlá na území pobývat po dobu delší než 3 měsíce a kratší než 1 rok. (2) Na udělení národního víza není právní nárok. 37 Podmínky udělení národního víza nebo prodloužení jeho platnosti (1) Ministerstvo udělí národní vízum nebo prodlouží platnost národního víza na žádost cizince, pokud cizinec a) věrohodně prokáže účel svého pobytu na území, b) prokáže prostředky k pobytu na území ( 15). (2) Národní vízum lze udělit pouze za jedním účelem. (3) Splnění podmínek podle odstavce 1 se nevyžaduje v případě, že udělení národního víza nebo prodloužení jeho platnosti je v zájmu České republiky. 38 (1) Je-li účelem pobytu na území zaměstnání, ministerstvo udělí národní vízum nebo prodlouží jeho platnost, pokud a) jde o pracovní pozici uvedenou v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných cizinci; to neplatí, jde-li o prodloužení národního víza za účelem zaměstnání, b) cizinec uzavřel pracovní smlouvu, dohodu o práci konané mimo pracovní poměr nebo smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu, obsahující ustanovení, ze kterého vyplývá, že měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy 20), přičemž zaměstnání zakládá účast na zdravotním, nemocenském a důchodovém pojištění; týdenní pracovní doba v každém ze základních pracovněprávních vztahů musí činit nejméně 15 hodin, c) cizinec prokáže, že má odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání, pokud to vyplývá z charakteru zaměstnání nebo jestliže to stanoví vyhlášená 20 ) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 14

15 mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, zejména 1. má požadované vzdělání, 2. má požadovanou odbornou kvalifikaci, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována, 3. příslušný uznávací orgán 21) potvrdil, že cizinec splňuje podmínky pro výkon regulovaného povolání, jde-li o regulované povolání, 4. prokáže na žádost ministerstva, že jeho zahraniční vzdělání bylo uznáno příslušným orgánem České republiky, a d) nejedná se o cizince, u kterého je podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno povolení k zaměstnání. (2) Ministerstvo dále udělí národní vízum za účelem zaměstnání nebo prodlouží jeho platnost na žádost cizinci, kterému bylo vydáno na danou pracovní pozici povolení k zaměstnání, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno, a cizinec splňuje podmínku podle odstavce 1 písm. b). (3) Ministerstvo dále udělí národní vízum za účelem zaměstnání nebo prodlouží jeho platnost na žádost cizinci, který prokáže, že splňuje podmínky uvedené v 98 zákona o zaměstnanosti a splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. b). (4) Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. c) není cizinec povinen prokazovat v případě prodloužení platnosti národního víza za účelem zaměstnání nebo v případě, že svoji odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání prokázal ministerstvu dříve při udělení jiného národního víza, pokud doklad prokazující odbornou způsobilost nepozbyl dle jiných právních předpisů platnosti. 39 Je-li účelem pobytu na území vědecký výzkum a cizinec je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu na území jiného členského státu Evropské unie, nevyžaduje se splnění podmínky podle 37 odst. 1 písm. b). Ministerstvo udělí národní vízum za účelem vědeckého výzkumu nebo prodlouží jeho platnost, pokud cizinec uzavřel dohodu o hostování s výzkumnou organizací, která má sídlo na území jiného členského státu Evropské unie, který vydal cizinci povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, a výzkumná organizace ( 28) písemně osvědčí účel jeho pobytu na území. CELEX 32005L Důvody vylučující udělení národního víza nebo prodloužení jeho platnosti (1) Národní vízum se neudělí nebo se neprodlouží jeho platnost, i když bude zjištěno splnění podmínek pro jeho udělení nebo prodloužení jeho platnosti, jestliže a) cizinec předložil v řízení podle tohoto zákona padělané anebo pozměněné dokumenty, 21 ) 29 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. 15

16 b) cizinec v řízení podle tohoto zákona uvedl nepravdivé skutečnosti, c) údaje uvedené v předložených dokumentech podstatných pro posouzení žádosti o udělení národního víza neodpovídají skutečnosti, d) cizinec se bez vážného důvodu nedostaví k výslechu, odmítne vypovídat, nebo neposkytne správnímu orgánu jinou součinnost, která je nutná ke zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, e) ve stanovené lhůtě nepředloží doklady za účelem ověření údajů uvedených v žádosti, f) i přes provedení výslechu nebo vyhodnocení předložených dokladů se nepodaří ověřit údaje uvedené v žádosti nebo skutečnosti tvrzené cizincem, g) cizinec je zařazen do evidence nežádoucích osob, h) cizinec je evidován v schengenském informačním systému, i) cizinec nesplňuje podmínku trestní zachovalosti, j) cizinec narušil veřejný pořádek České republiky nebo států schengenského prostoru anebo je důvodné podezření, že by ho cizinec mohl narušit, k) cizinec ohrozil bezpečnost České republiky nebo států schengenského prostoru, jejich svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví obyvatel nebo majetkové hodnoty nebo ohrozil mezinárodní vztahy České republiky anebo je důvodné podezření, že by cizinec mohl při svém pobytu na území tyto hodnoty ohrozit, l) cizinec porušil v uplynulých 5 letech povinnost stanovenou tímto zákonem, za podmínky, že dopady rozhodnutí o neudělení nebo neprodloužení národního víza budou přiměřené povaze a závažnosti porušené povinnosti, m) cizinec se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat národní vízum, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství, n) jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cizinec po skončení pobytu neopustí území, o) jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cizinec hodlá národní vízum zneužít k jinému účelu, p) cizinec neplní nebo neplnil účel pobytu na území, jde-li o žádost o prodloužení platnosti národního víza, q) je důvodné podezření, že by náklady spojené s pobytem cizince na území nesla Česká republika, r) cizinec má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené příslušným finančním nebo celním úřadem, má nedoplatek na pojistném nebo penále na veřejném zdravotním pojištění nebo nedoplatek na pojistném nebo penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno posečkání daně nebo splácení ve splátkách a cizinec není v prodlení se splácením splátek, s) cizinec trpí závažnou nemocí, t) účelem pobytu cizince je podnikání nebo podal žádost jako společník, statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace, u) pobyt cizince na území je v rozporu se zájmy České republiky, v) je to odůvodněno plněním závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy, nebo w) je zjištěna jiná závažná překážka pobytu cizince na území. (2) Národní vízum za účelem zaměstnání se dále neudělí nebo neprodlouží jeho platnost, jestliže a) zaměstnavatel má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené příslušným finančním nebo celním úřadem, má nedoplatek na pojistném nebo penále na veřejném zdravotním pojištění nebo nedoplatek na pojistném nebo penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno posečkání daně nebo splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek, 16

17 b) zaměstnavateli, u kterého má být cizinec zaměstnán, byla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce v období 1 roku před podáním žádosti, c) jde o prodloužení národního víza za účelem zaměstnání a krajská pobočka Úřadu práce nebo pobočka pro hlavní město Prahu vydala závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince nelze vzhledem k situaci na trhu práce povolit, nebo d) zaměstnavatel nesplňuje podmínku trestní zachovalosti. (3) Jde-li o žádost o prodloužení platnosti národního víza, přihlédne se k důvodům podle odstavce 1 písm. h), až j), l), q), s) a w) a podle odstavce 2 písm. a), b) a d) pouze, pokud dopady rozhodnutí o neprodloužení platnosti národního víza budou přiměřené důvodu, pro který je prodloužení platnosti národního víza vyloučeno. (4) K důvodům podle odstavce 1 nebo 2 se nemusí přihlédnout, je-li udělení národního víza nebo prodloužení jeho platnosti v zájmu České republiky nebo v zájmu plnění mezinárodního závazku. Jde-li o cizince podle odstavce 1 písm. h), ministerstvo projedná udělení národního víza nebo prodloužení jeho platnosti podle předchozí věty se státem schengenského prostoru, který cizince zařadil do schengenského informačního systému, a v řízení přihlédne ke skutečnostem, které vedly k tomuto zařazení. Udělení národního víza nebo prodloužení jeho platnosti ministerstvo oznámí státu, který cizince do schengenského informačního systému zařadil. 41 Náležitosti žádosti o vydání národního víza nebo prodloužení jeho platnosti (1) K žádosti o udělení národního víza nebo prodloužení jeho platnosti je cizinec povinen předložit a) platný cestovní doklad, b) doklady prokazující splnění podmínek pro udělení národního víza nebo prodloužení jeho platnosti; doklad podle 38 odst. 1 písm. b) je cizinec povinen předložit v českém jazyce a v úředně ověřeném překladu do jazyka srozumitelného cizinci nebo v jazyce srozumitelném cizinci a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, c) fotografii odpovídající skutečné podobě cizince; v případě žádosti o prodloužení platnosti národního víza je cizinec povinen předložit fotografii pouze v případě změny podoby, d) doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, jde-li o cizince staršího 15 let; při prodloužení platnosti národního víza předkládá cizinec tento doklad pouze na žádost ministerstva, e) na žádost ministerstva nebo zastupitelského úřadu lékařskou zprávu ne starší než 15 dní, že netrpí závažnou nemocí, f) na žádost ministerstva nebo zastupitelského úřadu potvrzení ne starší než 30 dnů příslušného finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a v případě, že je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, též příslušné zdravotní pojišťovny o bezdlužnosti [ 40 odst. 1 písm. r)]; není-li cizinec daňovým subjektem nebo plátcem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, předloží doklad vydaný finančním úřadem nebo okresní správou sociálního zabezpečení potvrzující tuto skutečnost a g) doklad o zajištění ubytování, pokud je povinen jej předložit podle 215. (2) Potvrzení podle odstavce 1 písm. f) nepředkládá cizinec, který žádá o národní vízum nebo o prodloužení platnosti národního víza za účelem vědeckého výzkumu ( 39). 17

18 (3) Před vyznačením národního víza je cizinec povinen předložit doklad o zajištění úhrady nákladů spojených s poskytnutím zdravotních služeb podle zákona o zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území České republiky. 42 Místo podání žádosti o udělení národního víza úřadu. (1) Žádost o udělení národního víza se podává na místně příslušném zastupitelském (2) Žádost o udělení národního víza může na území ministerstvu podat cizinec, který je držitelem platného povolení k pobytu vydaného jiným státem schengenského prostoru a využívá práva volného pohybu 22). (3) Pokud tak prováděcí právní předpis ( 407 odst. 2) stanoví, může žádost o udělení národního víza podat na území ministerstvu též cizinec, který a) na území pobývá bez víza nebo na základě schengenského víza, b) je státním občanem státu, jehož státní občané mohou na území pobývat bez víza podle 32 a c) je státním občanem státu uvedeného v prováděcím právním předpisu ( 407 odst. 2). 43 Prodloužení platnosti národního víza (1) Žádost o prodloužení platnosti národního víza se podává na území ministerstvu. (2) Žádost o prodloužení platnosti národního víza je cizinec povinen podat nejpozději před uplynutím platnosti národního víza; žádost však není oprávněn podat v době fikce platnosti národního víza podle 44 odst. 3. Připadne-li poslední den platnosti národního víza na sobotu, neděli nebo svátek, je cizinec povinen podat žádost o prodloužení platnosti národního víza nejpozději nejbližší předcházející pracovní den. (3) Pokud podání žádosti v době podle odstavce 2 zabrání důvody na vůli cizince nezávislé, které cizinec nejpozději při podání žádosti věrohodně prokáže, je cizinec oprávněn tuto žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů; dosavadní národní vízum se do této doby považuje za platné. (4) Byla-li žádost o prodloužení platnosti národního víza podána v době podle odstavce 2 nebo 3, považuje se dosavadní národní vízum za platné do doby vykonatelnosti rozhodnutí o podané žádosti. Fikci podle věty první ministerstvo osvědčí formou národního víza ( 182 odst. 1) s dobou platnosti odpovídající předpokládané délce řízení o žádosti. 44 Změna účelu národního víza a žádost o jiné pobytové oprávnění 22 ) Článek 21 Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích. 18

19 (1) Cizinec pobývající na území na základě národního víza není oprávněn požádat na území o udělení národního víza za jiným účelem a, není-li dále stanoveno jinak, o vydání jiného pobytového oprávnění. (2) Cizinec pobývající na území na základě národního víza, který je podle tohoto zákona oprávněn požádat na území o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, může tuto žádost podat nejpozději před uplynutím platnosti národního víza; žádost však není oprávněn podat v době fikce platnosti národního víza podle odstavce 3 a podle 43 odst. 4. Připadne-li poslední den platnosti národního víza na sobotu, neděli nebo svátek, je cizinec povinen podat žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nejpozději nejbližší předcházející pracovní den. (3) Byla-li žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podána v době podle odstavce 2, považuje se dosavadní národní vízum za platné do doby vykonatelnosti rozhodnutí o podané žádosti. Fikci podle věty první ministerstvo osvědčí formou národního víza ( 182 odst. 1) s dobou platnosti odpovídající předpokládané délce řízení o žádosti Doba platnosti národního víza 4. (1) Doba platnosti národního víza se stanoví tak, aby odpovídala povolené době pobytu na území na toto vízum, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. (2) Povolená doba pobytu se stanoví podle doby potřebné k dosažení účelu pobytu, nejdéle však na dobu 1 roku, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. (3) Platnost národního víza, které bylo uděleno s dobou platnosti kratší než 1 rok, lze opakovaně prodloužit; celková doba platnosti národního víza, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak, však nesmí přesáhnout 1 rok. 46 Zrušení platnosti národního víza (1) Ministerstvo zruší platnost národního víza, jestliže a) cizinec neplní nebo neplnil účel pobytu na území, b) cizinec předložil k žádosti o udělení národního víza padělané anebo pozměněné dokumenty, c) cizinec v řízení podle tohoto zákona uvedl nepravdivé skutečnosti, d) cizinec předložil k žádosti o udělení nebo prodloužení národního víza dokumenty, v nichž údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti, e) cizinec po příjezdu na území neohlásil místo pobytu na území ( 214) nebo i přes výzvu správního orgánu nedoložil doklad o zajištění ubytování ( 215), f) cizinci nebyla uznána odborná kvalifikace příslušným uznávacím orgánem 21), jde-li o národní vízum za účelem zaměstnání g) byl cizinec pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu, h) cizinec ohrozil bezpečnost České republiky nebo států schengenského prostoru, jejich svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví nebo majetkové hodnoty nebo ohrozil mezinárodní vztahy České republiky anebo je důvodné podezření, že by cizinec mohl při svém pobytu na území tyto hodnoty ohrozit, 19

20 i) je po udělení národního víza zjištěno, že se cizinec dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat národní vízum, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství, j) pobyt cizince na území je v rozporu se zájmy České republiky, nebo k) je to odůvodněno plněním závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy. (2) Ministerstvo dále zruší platnost národního víza, jestliže a) cizinec přestal splňovat podmínky pro udělení národního víza, b) cizinec během pobytu na území předloží orgánu veřejné moci padělanou nebo pozměněnou veřejnou listinu, c) cizinec nemá platný cestovní doklad a ve stanovené lhůtě nepředloží potvrzení o tom, že požádal o vydání nového cestovního dokladu, d) cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o zajištění úhrady nákladů spojených s poskytnutím zdravotních služeb podle zákona o zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území České republiky, a to ani v přiměřené lhůtě stanovené policií, e) cizinec při plnění povinnosti ohlásit změnu místa hlášeného pobytu na území i přes výzvu ministerstva nedoložil doklad o zajištění ubytování, f) cizinec do 10 pracovních dnů od skončení platnosti dříve předloženého dokladu o zajištění ubytování a ani na výzvu ministerstva nedoložil nový doklad o zajištění ubytování, g) cizinec narušil veřejný pořádek České republiky nebo států schengenského prostoru anebo je důvodné podezření, že by ho cizinec mohl narušit, h) je cizinec evidován v schengenském informačním systému a příslušný orgán, který cizince do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území nebo na území jiného státu schengenského prostoru ohrozit jeho bezpečnost nebo narušit veřejný pořádek, i) cizinec podal žádost o příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc ze systému pomoci v hmotné nouzi, j) má cizinec v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené příslušným finančním nebo celním úřadem, má nedoplatek na pojistném anebo na penále na veřejném zdravotním pojištění nebo nedoplatek na pojistném anebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno posečkání daně nebo splácení ve splátkách a cizinec není v prodlení se splácením splátek, k) cizinec jako zákonný zástupce cizince narozeného na území nesplnil ve stanovené lhůtě povinnost podat za narozeného cizince žádost o vydání národního víza, l) cizinec trpí závažnou nemocí, nebo m) je zjištěna jiná závažná překážka pobytu cizince na území, za podmínky, že dopady tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti národního víza. Platnost národního víza zaniká 47 Zánik platnosti národního víza 20

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. lednu 2016) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

ČÁST PRVNÍ Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb.,

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky N á v r h ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ ČÁST PRVNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění

Více

ZÁKON o pobytu cizinců na území České republiky

ZÁKON o pobytu cizinců na území České republiky Strana 2282 Sbírka zákonů č. 224 / 2011 Částka 80 224 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn

Více

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 140/2001 Sb. Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 151/2002

Více

379/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 5. prosince 2007,

379/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 5. prosince 2007, 379/2007 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 427 ZÁKON ze dne 21. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 15.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 15. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 15. srpna 2017) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 24.6.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 24.6. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 24.6. 2014) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 18.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 18. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 18. prosince 2015) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. 2015) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

ČÁST PRVNÍ POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Platné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003

Více

101/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

101/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 101/2014 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2014, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb.,

Více

HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Platné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003

Více

326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 140/2001 Sb. Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 151/2002

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 80 Rozeslána dne 27. července 2011 Cena Kč 132, O B S A H : 224. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. 2013) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 24.6.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 24.6. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 24.6. 2014) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H : 427. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ

Více

ČÁST PRVNĺ Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

ČÁST PRVNĺ Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 379 ZÁKON ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2017 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 81 Rozeslána dne 31. července 2017 Cena Kč 128, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2017 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 81 Rozeslána dne 31. července 2017 Cena Kč 128, O B S A H : Ročník 2017 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 81 Rozeslána dne 31. července 2017 Cena Kč 128, O B S A H : 222. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Platné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky V l á d n í n á v r h Z Á K O N ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

ze dne 26. června 2003,

ze dne 26. června 2003, 222 ZÁKON ze dne 26. června 2003, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 11. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 42. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých

Více

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006,

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006, 161/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

ZÁKON o pobytu cizinců na území České republiky

ZÁKON o pobytu cizinců na území České republiky Strana 506 Sbírka zákonů č. 42 / 2009 Částka 13 42 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 191 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Mgr. Veronika Paseková oddělení právní podpory zaměstnanosti odbor trhu práce Ministerstvo práce a sociálních věcí Právní

Více

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (v platném znění, včetně novely č. 427/2010 s účinností od 1.1.2011) Parlament se usnesl

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky,1) včetně občana Evropské unie.1a)

(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky,1) včetně občana Evropské unie.1a) 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 140/2001 Sb. Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 151/2002

Více

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Cizinec může na území ČR vykonávat práce za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání. Kdo je účastníkem

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

57/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o azylu

57/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o azylu 57/2005 Sb. ZÁKON ze dne 27. ledna 2005, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějích předpisů, (zákon o azylu), ve znění

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

634/2004 Sb. ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích

634/2004 Sb. ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích 634/2004 Sb. ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích (platí od 151. 8. 2017 do 31. 1014. 8. 2017) ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona

Více

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi?

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Jak ohlásit živnost? Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?

Jak ohlásit živnost? Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 833/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 833/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 833/0 Návrh poslanců Martina Lanka, Marka Černocha, Jany Hnykové, Olgy Havlové, Jiřího Štětiny a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o:

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Zákon č. 326/1999 Sb. ze dne 30. listopadu Pobyt cizinců na území České republiky. a o změně některých zákonů

Zákon č. 326/1999 Sb. ze dne 30. listopadu Pobyt cizinců na území České republiky. a o změně některých zákonů Zákon č. 326/1999 Sb. ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pobyt cizinců na území

Více

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost?

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost? Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Zákon o pobytu cizinců na území ČR (1-190)

Zákon o pobytu cizinců na území ČR (1-190) 1 of 55 08/11/2010 13:46 znění Zákon o pobytu cizinců na území ČR (1-190) Zákon č. 326/1999 Sb. ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (205kB) Parlament

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti? Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Kdo může ohlásit vázanou živnost?

Kdo může ohlásit vázanou živnost? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu

Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu Přílohy projektu Fast Track Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu Vnitropodnikový převod zaměstnance Společnost projedná s krajskou pobočkou ÚP podrobnosti

Více

222/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců

222/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců 222/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. června 2003, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějích předpisů, zákon č. 359/1999 Sb.,

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k dynamickému nákupnímu systému. s názvem. Nákup nábytku

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k dynamickému nákupnímu systému. s názvem. Nákup nábytku KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k dynamickému nákupnímu systému s názvem Nákup nábytku dle hlavy III zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také zákon) ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

I. Informace k udělení státního občanství České republiky

I. Informace k udělení státního občanství České republiky I. Informace k udělení státního občanství České republiky O udělení státního občanství České republiky rozhoduje Ministerstvo vnitra. Na udělení státního občanství České republiky není právní nárok. Podmínky

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů Občanské průkazy Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení

Více

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie.

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů.

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů. Příloha č. 3 44/1970 VYHLÁŠKA ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. dubna 1970, kterou se provádí zákon o cestovních dokladech Ministerstvo

Více

1. V 8a odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

1. V 8a odst. 1 se písmeno k) zrušuje. Strana 1498 Sbírka zákonů č. 136 / 2014 Částka 59 136 ZÁKON ze dne 18. června 2014, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací.

získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 84 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 25.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 84 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 25. 289 9. funkční období 289 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Tento materiál obsahuje základní informace o rozlišování pojmů řidičské oprávnění a řidičský průkaz a některá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahující

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více