SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu"

Transkript

1 KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí) Pondlí a steda 8:00-17:00, po domluv i kterýkoliv jiný den tel: Sdružení pro ekologickou výchovu V Horce nad Moravou (obec 5 km severn od Olomouce, MHD BUS.20 a 18): Lidická 10, Horka nad Moravou budova MŠ, boní vchod, 2. patro , Magistrát msta Olomouce výukové centrum v Horce nad Moravou fax: url: IO: Stedisko ekologické výchovy MMOl: Sdružení pro ekologickou výchovu: útu: /0300, eskoslovenská obchodní banka a.s. SLUÁKOV Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce Sdružení pro ekologickou výchovu VÝRONÍ ZPRÁVA 2004

2 Co my víme, jaký vliv má vše, co jsme prožili, zakusili a protrpli, na další život, možná i na každou nyní puící kvtinu, zelenající se list? Jenomže píroda nám nikdy nezapomene, že máme hlasy a mluvíme, a drží si nás daleko od tla. My se pírodou nikdy nestaneme. (Sidonie Nádherná spojená s geniem loci zámku Vrchotovy Janovice v svém dopise Raineru Maria Rilkemu). Sluákov v roce 2004 Francouzský filosof dramatik Gabriel Marcel vyslovil myšlenku: To znamená, že hodnota v život dochází skutku jedin zásluhou nikdy neutuchajícího boje proti snadnosti. Svým zpsobem ješt navázal, že je dobré si umt ze sebe dlat legraci, což umožuje to, že nepodlehneme iluzím o njakém dalekosáhlém významu naší zábavy. A tak je potšitelné, že Sluákov i v roce 2004 žil a smál se, snažil se s lidmi i školními dtmi nacházet citlivý vztah k pírod, uspoádal mnoho akcí pro veejnost a podailo se zajistit finance pro výstavbu zcela nového Stediska ekologické výchovy a turisticko informaního centra o Litovelském Pomoraví v Horce nad Moravou. Výstavba této budovy je velmi výrazným píspvkem pro realizaci Projektu Sluákov, který usiluje o vytvoení areálu ekologických aktivit v 15 ha vzdlávacím biocentru. Každý úspch má i odvrácené strany. Výstavba nízkoenergetického domu v Horce s možností ubytování znamená pro Sluákov zásadní zmny v innosti. Bude velmi dležité dobe vybavit celou budovu pro úely, kvli kterým byla postavena, najít odpovídající, smysluplný a pitažlivý program pro veejnost i školy, pokusit se najít další finanní zdroje pro provoz, aby nespoíval jen na Mstu Olomouc, najít ochotné a tvrí lidi, kteí naplní místo životem. Je potšitelné, že posledn uvedená podmínka se zdá splnitelná pomrn snadno. Je to díky velkému potu dobrovolník, kteí se výraznou a rozhodující mrou zasloužili o to, že po deseti letech usilovné innosti se podailo Projekt Sluákov posunout o výrazný krok dopedu. Úvodní vta Gabriela Marcela pln vystihuje innost mnoha kamarád, kteí pro Sluákov dobrovoln a ve svém volném ase udlali mnoho dobrého. Velké podkování jim všem a s oekáváním dalších spolených radostných zážitk. Michal Bartoš. Stedisko ekologické výchovy Sluákov OŽP MmOl V souasné dob je tvoeno 4 pracovníky odboru ŽP. Olomoucká samospráva je jednou z mála v R, která se rozhodla ešit problematiku životního prostedí nejen sledováním dodržování právních norem a pedpis, ale i aktivní formou vzdlávání dtí a osvtou dosplých. Úad msta poskytuje Stedisku ekologické výchovy potebné zázemí a finanní prostedky pro profesionální innost, zejména pro možnost kontinuálního vzdlávacího programu v oblasti ochrany pírody pro všechny typy škol. Toto zázemí navíc slouží i pro setkávání lidí, kteí jako dobrovolníci pomáhají pi poádání akcí a rozšiují tak dosah psobení SEV na veejnost. Odbor životního prostedí vznikl na Úadu msta Olomouce až po spoleenských zmnách v roce Tehdy byl tvoen pouze temi pracovníky. Ti se snažili zbourat peliv a dlouho budovanou ze mezi radnicí a lidmi a vstoupit se svým snažením do veejného prostoru. Poskytovali lidem informace o problematice ŽP a o své pracovní náplni. Postupn se podailo práci v oblasti ekologické výchovy a vzdlávání uinit stálou souástí spoleenského a kulturního života msta Olomouce. SEV zaalo pro úely školních vzdlávacích program a mimoškolní výchovy pronajímat jedno oddlení mateské školky v obci Horka nad Moravou. Zde bylo využito blízkosti pírody CHKO Litovelské Pomoraví pro výuku ekologie pímo v terénu a v pedagogicky lepších podmínkách. V souasnosti je SEV Sluákov lenem Sdružení stedisek ekologické výchovy v R Pavuina a patí mezi nejznámjší pracovišt tohoto typu v R. Sluákov Obanské sdružení pro ekologickou výchovu Obanské sdružení tvoí dobrovolní pracovníci sdružení, kteí nepracují na úad, ale pesto je innost mstského SEV oslovila natolik, že mu pomáhají a vnují mu mnoho svého volného asu. Vdechují stedisku osobní atmosféru. Díky dobrovolné innosti se daí propojit stedisko s okolním mimo úedním svtem zcela neformálním zpsobem. Takových lidí je stále ješt dost, napoítali bychom urit pes padesát. V tomto roce se nám také díky ad projekt podailo zamstnat dva zamstnance na zkrácený úvazek. Tmi jsou Jií Popelka který zajišuje odpadovou kampa, vede stedošolský Ekoklub a pracoval na koncepci Environmentální výchovy a osvty Olomouckého kraje a Vítzslava Kauerová, která má na starosti úklid a knihovnu v prostorách výukového centra v Horce nad Moravou. Sdružení se snaží zajistit finanní prostedky pro innost SEV a speciální projekty (což se jí v minulých letech dailo a i letos díky tomu proudilo do ekologické výchovy okolo K). INNOST SLUÁKOVA Za 20 let ode dneška budeš mnohem více zklamaný vcmi, které jsi neudlal, nežli tmi, které jsi uskutenil. Tak odpoutej se. Pluj pry od bezpených beh. Chy vítr do plachet. Zkoumej. Sni. Objevuj. Mark Twain Ekologické výukové a vzdlávací programy Ekologické výukové programy (EVP) pro všechny typy škol jsou zcela základní náplní innosti Stediska ekologické výchovy.

3 V programech pipravovaných pro mateské a základní školy si dti hravou formou osvojují základní znalosti a souvislosti v oblasti ochrany životního prostedí. Aktivity se snaží rozvíjet školní uivo, pípadn hledí na probírané poznatky pod jiným zorným úhlem, piemž je kladen draz na znalost vztah mezi jednotlivými probíranými jevy. Výukové programy podporují tvrí proces mezi žáky, nutí ešit problémy ve skupin, rozvíjí pedstavivost, spolupráci a komunikaci. Výuka je rozhovorem, rozvíjí vyjadovací schopnosti, umní naslouchat druhému a respektovat jeho názory a podporuje kritické myšlení. Využíváme prvk dramatické výchovy, výchovy prožitkem a zapojení všech smysl. Výukové programy zahrnují i aktivity, pi kterých se dti mohou lépe vzájemn poznat a rozvíjet vztahy ve tíd. Umístní stediska v tsném kontaktu s CHKO Litovelské Pomoraví umožuje v rámci ekovýchovných program pímý kontakt dtí s pírodou. Zahrada SEV slouží jako venkovní uebna, využíváme vznikající biocentrum Sluákov a rybník s jeho tnmi, blízká chránná oblast je asto cílem terénních program. Obsah EVP tak umožuje dtem vyzkoušet si aktivity, na které ve škole, vzhledem k náplni osnov není as. V nabídce je více jak 60 výukových program pro mateské, základní i stední školy. Nabízené EVP jsou zameny na charakteristiku roních dob (p. KDYŽ JARO ZA UKÁ, CO SE DJE V ZIM, SLUNÍKO, PODZIMÁEK,..), navazující na školní uivo (p. O VOD, STROMY, KDYŽ SE EKNE HLÍNA, Z VODY NA SOUŠ, PTÁCI A PTÁKOVINY, LÉIVÉ ROSTLINY ). Pipravujeme také programy seznamující žáky se zvláštnostmi a zákonitostmi v život rostlin a živoich (p. PRO NENÍ ZAJÍEK BÍLÝ, MRAVENEKOVÉ, PRO CHODÍ V KOŽICHU, EHO SE BOJÍME, NEJSME DOMA SAMI, apod.). Nejoblíbenjší jsou ovšem terénní programy uskuteované v letních a podzimních msících a využívající okolní pírody. Programy jsou zamené na pozorování a praktické innosti jako nap. lov vodních živoich, urování druh. Oblíbené jsou i smyslové hry podporující prožitek v pírod, napíklad v programech: HURÁ DO PÍRODY, OCHUTNEJ SI LES, V PÍROD SE NEZTRATÍM, VÝPRAVA ZA TAJEMSTVÍM CHKO, CYKLISTICKÝ VÝLET DO CHKO. Pro starší žáky ZŠ a stední školy hravá forma ásten ustupuje pednáškám a exkurzím. Krom besed na zajímavá témata (p. CHVÁLA VŠEDNOSTI, ZÁKLADY EKOLOGIE, EKOLOGICKÉ FETIŠE A POVRY, GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ), besedy s možností pozvání pracovník pímo z praxe (p. SETKÁNÍ S PRACOVNÍKY ODBORU ŽP MAGISTRÁTU MSTA OLOMOUCE ) nabízíme také besedy doplnné diapozitivy z rzných kout svta (p. ŽHAVÁ ZEM, CESTY A PÍRODA, NP USA ). Celkov si školy mohou v nabídce SEV Sluákov vybrat asi z 12 témat besed a pednášek. V roce 2004 výukové programy SEV Sluákov navštívilo celkem žák mateských, základních a stedních škol Olomouckého kraje. Z tohoto potu bylo 675 dtí MŠ, žák ZŠ a 102 student stedních škol. Celkov bylo odueno 436,5 hodin ekologické výchovy. Navštvovanost ekovýchovných program se tak opt od loského roku zvýšila a to o celých žák., což vypovídá jak o zájmu, tak o našem úsilí uspokojit poptávku po EVP. Na EVP se zájemci mohou pihlásit telefonicky nebo písemn. Pehledy nabízených výukových poad jsou rozesílány školám dvakrát ron a jsou také na na webových stránkách SEV Sluákov. Semináe pro uitele a studenty Vždy všechno co jsem nevidl, je víc nežli to vidné, a každé jaro v každém háji, je vždycky jinak zelené (J.R.R. Tolkien) V roce 2004 se naše stedisko zamilo na další rozšíení nabídky vzdlávacích poad a seminá pro uitele a studenty. Podailo se nám úspšn uspoádat 17 vzdlávacích akcí pro uitele a studenty vysokých škol. Semináe byly zameny jak na ekologickou a globální výchovu, tak na dramatickou výchovu a výtvarnou innost (velikononí a vánoní dílny), úspch ml i seminá o léivých rostlinách Zaadili jsme opt, pro velký úspch, i semináe psychologické zejména pro uitele základních a stedních škol (cyklus Respektovat a být respektován). Ve spolupráci s olomouckými Páteli angažovaného uení (PAU) jsme uspoádali tídenní seminá Jak pežít uitelské povolání III., tentokrát zamený na tvorbu Rámcového vzdlávacího plánu... V roce 2004 probhly již tradin oblíbené terénní exkurze, zamené na poznávání živé pírody a aplikace nových poznatk do výuky ve škole. V rámci tchto exkurzí jsme navštívili CHKO Litovelské Pomoraví (Poklady jara) a úboí Kosíe (geologicko-botanická exkurze) V ervnu zamíil náš tídenní putovní autobus do národního parku Šumava. Zajímavý program a 35 spokojených uitel bylo dostatenou satisfakcí za deštivé poasí.celkem se tak seminá zúastnilo v roce uitel v celkové délce 120 hodin.. Stálou souástí práce SEV Sluákov je spolupráce s vysokými školami. V letošním roce navštívili Sluákov studenti Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci studijního oboru uitelství pro I. stupe ZŠ, studenti oboru pírodopis pro 2. stupe, kteí se v rámci pedmtu Ekologická výchova zúastnili nkolika seminá rozvíjejících toto téma na úrovni ekologických stedisek. Krom Pedagogické fakulty stedisko pravideln navštvují také studenti ochrany životního prostedí PF Univerzity Palackého. Celkov tak v tomto roce SEV Sluákov navštívilo na 10 semináích 183 student vysokých škol, v celkovém rozsahu 366 úast./hodin. poet úastník Trvání (hod.) datum Alternativní zdroje energie 13 5, Respektovat a být respektován

4 Respektovat a být respektován Výtvarný seminá - síování Drama s Linkem Jak zbyten neohívat Zemkouli Globální výchova Respektovat a být respektován Velikononí výtvarný seminá Jak pežít uitelské povolání III Bylinkárna Poklady jara Respektovat a být respektován Exkurze na Kosí Terénní exkurze do NP Šumava Vánoní dílny ve Sluákov celkem 346,5 129 Sluákov v Pavuin Od roku 1997 je Sluákov ádným lenem Sdružení stedisek ekologické výchovy Pavuina, což je celostátní sí organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdlávání a osvtu inných v oblasti výukových program pro školy a v oblasti vzdlávání pedagogických pracovník. lenem tohoto sdružení je 36 stedisek ekologické výchovy. Naše stedisko se v tomto roce opt usplo ve výbrovém ízení Národní sít stedisek environmentální výchovy, vzdlávání a osvty. Také jsme pokraovali v projektu M.R.K.E.V (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) a do této sít je zapojeno 92 základních a stedních škol, kterým pravideln posíláme asopis Bedrník a další informace. Pro zástupce škol jsme v íjnu poádali Krajské setkání škol zabývající se ekologickou výchovou, na které jsme se pedevším vnovali tvoení plánu EVVO na školách. V roce 2004 také pokraovala spolupráce Pavuiny s Lesy eské republiky, které podporují již nkolik let výukové programy o lese. Tídní odpadu na školách Tento projekt je zamen na vypstování návyku separace odpadu mezi žáky základních škol v Olomouci a okolí. Ve vybraných školách byl zaveden systém tídní odpad v jednotlivých uebnách. V každé tíd jsme provedli besedy s hrou o tídní a minimalizaci odpadu. Pi besed se žáci rozhodli (hlasováním) a posléze byli v jejich uebn umístny odpadkové koše na papír a plasty. Jejich vynášení provádjí uklizeky, pípadn žáci sami. Pistavení kontejner na školní pozemek a jejich odvoz zajišují Technické služby msta Olomouce a.s. Zárove s pednáškami je ve škole umístna výstava zamená na minimalizaci obalového odpadu. Žáci mají možnost vyplnit pracovní listy, a zapojit se tak do slosování o knižní ceny. Tento zpsob propagace tídní odpad je z dlouhodobého hlediska nejefektivnjší. Nejde ani tak o množství vytídného materiálu, ale spíše o názorný a stálý kontakt žák s tídním odpadu. Draz klademe na šetrné nakupování a omezování produkce odpadu. V Olomouci byl systém tídní zprovoznn již na vtšin základních škol a nkterých stedních školách. Ekologické dny Olomouc (EDO): Pipadá mi to jako spolená porada o našem svt (Zdenk Neubauer pi jedné ze svých návštv na besedách) V roce 2004 se konal festival Ekologické dny Olomouc již potrnácté. EDO jsou ekologickým svátkem, který se koná od roku 1992 pravideln každý rok na pelomu dubna a kvtna v Olomouci. Poprvé se uskutenily v roce Ekologické dny Olomouc se postupn zaadily mezi nejvýznamnjší akce v R pro širokou veejnost propagující ochranu pírody (spolen s Týká se to také tebe Uherské Hradišt a Ekofilmem). Za pomrn malých finanních náklad vznikla rozsáhlá aktivita s velkou škálou program a s vlivem na znaný poet lidí (v posledních letech se daí oslovit více jak úastník programu). EDO pipravují tyi pracovníci Stediska ekologické výchovy Sluákov pi Magistrátu msta Olomouce, ale pedevším podstatnou dobrovolnou pomoc poskytují lenové obanského sdružení Sluákov, bez kterých by akce nebyly uskutenitelné. EDO se úastní stále více nevládních organizací a celá ada z nich spolupracuje pímo na realizaci programu EDO. EDO se v historii zúastnili všichni dosavadní ministi ŽP: Josef Vavroušek, Miroslav Macek, Ivan Dejmal, Bedich Moldan, Jií Skalický, Martin Bursík, Miloš Kužvart a v roce 2004 již potetí Libor Ambrozek. V rámci programu EDO 2004 se konala pestrá nabídka besed (asi nejvtší ohlas sklidili pednášky Zdeka Kratochvíla o tom zda jde vyjádit hodnotu pírody, Václava Blohradského, Hany Librové a Zdeka Neubauera a Tomáše Škrdlanta na motivy jejich knihy o pírodních živlech Skrytá pravda Zem. Probhla i beseda o zámru vybudování vodní cesty Dunaj Odra Labe. Na podzim 2004 se podailo vydat sborník píspvk z mezinárodní konference o vodní cest Dunaj- Odra-Labe, která probhla v rámci programu EDO Tento sborník je doplnn rozsáhlou studií o historii tohoto zámru, který by mohl výrazn pozmnit tvá naší krajiny. Nejvíce návštvník tradin pilákal Ekojarmark, který letos rozsáhlými výstavami obohatili zejména EKO-KOM s podporou tídní odpad, Greenpeace s problematikou ochrany velryb a tradin Hnutí Duha Olomouc. Zájem byl i o výlety do pírody s kulturn historickou a pírodní náplní. Vše doplnilo mnoho výstav a kulturních program. Pokraovala dobrá spolupráce s organizátory festivalu Divadelní Flóra. Je potšitelné, že i na stará kolena si EDO udržují mladistvý duch a mají stabiln velkou diváckou kulisu. Na podzim 2004 jsme

5 vyhlásili u píležitosti konání EDO 2005 fotografickou soutž Krajiny vnitní a vnjší na motivy knihy Václava Cílka. návštvnost EDO 2004 návštvnost EDO Ekojarmark cca ostatní programy akce v pírod programy pro školy kulturní programy výstavy soutž Poznej a chra semináe besedy EDO celkem Ekologické veery (EV): EV vznikly v roce 1993 v návaznosti na úspch besedních program v rámci EDO, jejich cíl je totožný s Ekologickými dny. Snaží se o kontinuitu aktivit v oblasti informovanosti veejnosti po celý rok. EV jsou pravidelným setkáním se širokou veejností, zpravidla jedenkrát msín (mimo letní prázdniny), pedevším v prostorách Divadla hudby v Olomouci. EV jsou besedami na závažná témata (spoleenská a ochrany pírody), setkáním se zajímavými lidmi a seznámení se s jejich pohledem na život, spolenost, pírodu. EV se snaží i o prezentaci citlivých problém msta (odpady, sliby politických stran, vývoj msta, cyklistické stezky, zele, dálniní obchvat, záplavy, dtská hišt, supermarkety, atd.). EV se snaží vytváet prostedí, ve kterém lidé vzájemn pímo komunikují, naslouchají si a vyjadují své názory, které mohou na základ vyslechnutých informací korigovat i upesovat. Vždy se snažíme, aby v pípad sporných otázek bylo zastoupeno více pohled na problém (asto naprosto protikladných, vetn tch, které se vyjadují nap. k ekologickým aktivitám nelichotiv). Cílem není vyešení problém, cílem je umní komunikace, umní argumentací obhájit své názory. V rozhovoru se odkrývá více informací než v monologu. Besedy jsou doplnny i kulturními programy se vztahem k pírod a tradiním sluákovským plesem v Sokolovn Chválkovice (tentokrát s tématem Cesta do pravku ). EV dosahují v letech vynikající a pekvapivé prmrné návštvnosti 102 divák na jeden veer. návštvnost ekologických veer rok poet veer poet divák prmr na besedu Celkem

6 Areál ekologických aktivit Sluákov A nám to ješt stále pipadá jako zázrak, podailo se definitivn zajistit a potvrdit finance pro výstavbu zcela nové budovy Stediska ekologické výchovy v Horce nad Moravou. Vše bylo stvrzeno dotací Ministra životního prostedí R Libora Ambrozka z prostedk Státního fondu životního prostedí (cca 36 milion korun) a ohromné prostedky do projektu následn vložilo ze svého rozpotu Msto Olomouc (cca 40 milion korun). Budova bude postavena do konce roku 2006 na ploše 15 hektarového výukového biocentra v Horce nad Moravou. Tyto pozemky, které jsou vlastnictvím msta Olomouce, se nám postupn daí pevádt z pole na biotop, který je rozmanitý jako píroda Litovelského Pomoraví (již byla vysazena veškerá zele, obohaceny louky, zrealizován zcela nový rybník se tymi tnmi, cyklistická stezka s mobiliáem a mostkem a další). Samotná nov stavná budova ekologické výchovy je u nás zcela ojedinlá tím, že jde o první pobytové centrum ekologické výchovy, které je stavno na zelené louce a navíc jako budova nízkoenergetická, která tém vbec nespotebovává primární neobnovitelné pírodní zdroje. Obnovitelné zdroje energie, které potebuje pro svj provoz, navíc výrazn šetí. Toho je dosaženo stavebním ešením v zemním valu se zelenou pochozí stechou s vyhlídkou, izolacemi všech stn i oken, využívá se rekuperace vzduchu, sluneních kolektor (cca 80 m2), zemních kolektor a kotle na devné peletky, které jsou zálohou pro pípadné mrazy. Budova bude využita zejména jako 1) pobytové centrum ekologické výchovy a 2) turisticko-informaní centrum pro veejnost, pímstskou rekreaci i hosty Hané o pírod regionu (CHKO Litovelské Pomoraví). V budov je možno poádat výukové programy pro školy i veejnost a také semináe. Ubytovací kapacita poítá se 40 místy, polyfunkní sál mže mít kapacitu až 120 míst a bude vybaven nejmodernjší audiovizuální technikou. Ve stedisku se dá uvait, je tam jídelna. Vstupní hala slouží veejnosti jako místo, kde budou lidé získávat informace o pírod CHKO. V budov jsou i dv uebny pro pobytové i denní programy pro školy. Budovu obklopuje 15 hektarové výukové biocentrum. V tsném kontaktu s budovou SEV bude venkovní pírodní uebna. Všechny pozemky obklopující SEV budou postupn upraveny do podoby biotop, které se v regionu pirozen vyskytují. Na celé ploše je naplánována obchzková cesta s adou stanoviš, kde lidé budou mít možnost odpoívat a rekreovat se poblíž stotisícového msta. Chceme aby stezka do budoucna obsahovala interaktivní hravé a vzdlávací instalace, demonstrujících složitost pírody a vztah, které existují mezi jejími rostlinnými, živoišnými a neživými komponenty. Pro zvýšení atraktivity území se poítá s instalací pírodních umleckých dl. (tzv. land art). Dtem i rodim by pobyt v míst mly zpíjemnit i etné herní prvky. S Archeologickým centrem Olomouc se budeme snažit na pozemku zrealizovat historické stavby, metodou experimentální archeologie, které by mly dokumentovat septí života lidí v pravku s pírodou v regionu Haná. Místo leží na hojn využívané cyklistické stezce, která je napojena na sí mezinárodních dálkových cyklistických tras. Stedisko bude vybaveno jízdními koly a lodmi. V blízkosti (Lovecká chata) jde objednat i výcvik jízdy na koni. Návštvníci, budou seznamováni s nesmírnou hodnotou chránného území lužního lesa a se životodárnou rolí vody v krajin. Celý areál bude využíván žáky a studenty, kteí dojíždjí na programy environmentální výchovy a samozejm veejností. Samotný projekt se vyvíjí více než deset let. Za tu dobu byl mnohokrát pedláván, asto bylo velmi složité v nm pokraovat. Nakonec se podailo zajistit výstavbu centrální budovy a velmi rychle se daí rozvíjet i pírodní podobu okolí stavby. Ale to nejsložitjší nás teprve eká. Je to zajištní provozu budovy pro úel, kvli kterému byla postavena. To znamená vybavit budovu interiéry, najít vzdlané a tvoivé pracovníky, kteí doplní souasný stav SEV, je nutno pipravit co nejlepší programy pro školy i veejnost, najít zizovatele, kteí by pomohli dotovat Mstu Olomouc tuto veejn prospšnou innost, navázat na to nejlepší, co se Sluákovu v minulosti podailo. Realizace projektu je bhem na dlouhé nároné trat a cesta není vždy zcela jistá. Ekologická poradna pro veejnost Bezplatné informace o stavu ŽP v Olomouci i R. Informace o Státním fondu životního prostedí R - jeho politice, podporovaných oblastech, rozpotu Návody na každodenní možnosti pomoci ŽP formou tzv. domácí ekologie, ekologická výchova dtí v rodin. Kontakty na nevládní ekologická hnutí a instituce v oblasti ŽP, možnosti zapojení do jejich práce. Zapojení veejnosti do rozhodování v procesu posuzování vlivu staveb na ŽP (EIA). Právní pedpisy v oblasti ŽP, rady pro podnikatele, ekonomické nástroje ochrany ŽP. Tématická videopjovna (400 videosnímk) a knihovna (1500 titul). Informace o CHKO Litovelské Pomoraví Možnost iniciování veejné besedy na dané téma obany msta Letní dtské tábory SEV vyhledává spolupráci s jinými organizacemi a pronajímá si nkteré základny pro umožnní prázdninových pobyt dtí v pírod. Tábor se úastní pevážn dti ze sluákovských oddíl a zamstnanc MmOl. Poslední Tábor v Huzové u Šternberka byl na motivy Osady Havran a Ztraceného svta a zúastnilo se ho 56 dtí.

7 Volnoasové aktivity dtí - oddíly (nejen)ekologické výchovy Sluákovští dobrovolníci z ad student zajišují už nkolik let chod dtských oddíl se zamením na ekologickou výchovu. V roce 2004 se pravideln každý týden scházely tyto oddíly: Blechy (do ervna 9 dtí, aodz založili nový oddíl), Brouci (15 dtí), Racek (18 dtí) a naši nejmenší - Neználci (11 dtí). Sluákovská vtrání Setkávání len sdružení a píznivc v duchu pracovním, oslavném, vzdlávacím, sportovním i zahálivém. Konají se 2-3 ron o víkendech, když je poteba nco domluvit, brigádn udlat, uklidit, uspoádat. Bhem vtrání se snažíme vyvtrat jdi a otevi dvee i kdyby tam nic nebylo aspo prvan bude. Je to takové nadechnutí pro další innost. Další aktivity Stedisko ekologické výchovy se v roce 2004 znovu zapojilo do Evropskéo týdne dopravy. V rámci projektu provedli naši lektoi týdenní cyklus aktivit pro pt tíd pti olomouckých škol. Zamili jsme se na šetrnou dopravu, bezpené cesty do škol vetn terénního pozorování a závrené akce na Horním námstí. SPOLUPRÁCE A ZÁROVE PODKOVÁNÍ tm co krok poítaj, hvzdy nepadaj (Václav Koubek) lenm Pedevším podkování všem dobrovolným pomocníkm Stediska ekologické výchovy Sluákov, kteí bu jako lenové obanského sdružení lenvé Ekoklbu nebo jen tak pomáhají pipravovat a organizovat akce: Jirkovi a Jan Audy, Lukáši Batouškovi, Marcele Brandové, Milanovi a Hance Daourkovým, Tomáši Dakovi, Terce Dvoákové, Pavle ermákové, Rosovi Geršlovi, Vojtovi Haasovi, Petrovi, Lace a Báe Hekerovým, Pemkovi Heraltovi, Alen Hložkové, Víovi Kalouskovi, Ev Kaminské, Ev Kašparové, Markovi a Jirkovi Koutným, Jiin a Jirkovi Popelkovým, Veronice Kláskové, Krisýn Králové, Katce Krysové, Pete Krylové, Jarce Lamaové, Petrovi Loykovi, Ev Ludmilové, Janu Mekovi Michalikovi, Lence Navrátilové, Kristýn Novotné, Hele a Pete Novákovým, Zdekovi Opletalovi, Zdekovi Kennymu Opršalovi, Silv Papouškové, Markovi Petivalskému a Cecilce, Honzovi Reifovi, Ire Sklácelové, Gustíkovi Skládalovi, Milanovi Stílkovi a Nové Akropoli, Sime Šafaíkové, Lucii Kastnerové, Dan a Jirkovi Šafáovým, Vendule Tománkové, Tomovi Václavíkovi, Radce Vaculové, Jarce Vrtalové, Jan a Míše Vyhákové, Petrovi Zemánkovi, Petrovi a Olze Žerníkovým, Ev Havlické, Zakladatelm: Lidem bez nichž by se pes velkou snahu a maximáln vynaložené úsilí nepodailo rozbhnout dobrou vc: Jaroslav Kadula, Jan Vee, Jan Machát, Helena Nováková, Pavla ermáková, Zdenk Opletal. Oni vdí. Tm s kterými se potkáváme: Vedení Msta Olomouce za nkolikaletou podporu innosti. Panu primátorovi Martinovi Tesaíkovi. Námstkovi primátora Miroslavu Petíkovi. Pracovníkm odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce se kterými jsme tak rádi vetn vedoucího Petra Loyky. Pracovníkm Odboru životního prostedí a zemdlství a také Odboru školstí mládeže a tlovýchovy Krajského úadu Olomouckého kraje. Pracovníkm MMOl z odboru životního prostedí, koncepce a rozvoje, investic, zahraniní, vnjších vztah a informací a dalším. Zdekovi Neubauerovi, který svou nkolikanásobnou pítomností a povídáním naplnil pání organizátor EDO a díky kterému mají EDO svou tvá. Diskusní poady svou pravidelnou pítomností a duševním sponzorstvím obohatily i Zdenk Kratochvíl, Stanislav Komárek, Václav Blohradský, Jan Keller Ministrovi ŽP RNDr. Liborovi Ambrozkovi a Danovi Vondroušovi. Lidem v obci Horka nad Moravou vetn starosty obce Oldicha Nykla, editelky ZŠ Katrin Glossové, uitelek ZŠ i MŠ a pana Sedláka z Autodemontu za podporu a píze. Všem pracovníkm Správy CHKO Litovelské Pomoraví, Agentury ochrany pírody a krajiny (Jirkovi Šafáovi) a katedry ekologie PF UP. Pavuin sdružení stedisek ekologické výchovy za výdrž s naší rozevlátostí. Za veškeré rady pak pedevším Aleši Máchalovi, Kvt Burešové, Pepíkovi Zekovi, Jirkovi Kulichovi, Helen Klimešové a Iv Hlinské. STUŽ Olomouc a Centru interdisciplinárních studií UP v Olomouci a tedy Pavlovi Novákovi. Jardovi Utíkalovi a Romanovi Jurigovi za konzultace k projektu nízkoenergetického domu. OKNU Olomouc (Olomoucké koalice neziskových organizací) za spolupráci a snažení podobné tomu našemu. Nevládním ekologickým hnutím v Olomouci, která nám pomáhají i pomáhali (Dti Zem, Hnutí DUHA, SOP Upolín, Brontosaurus Campanula Barbata Jeseník, Sagittaria, Dti Zem a další.), DDM Olomouc, Junák Olomouc, Olomoutí kolai. Manželm Kopivovým za Respektování Vlast Hrdlikové za organizaci našich kontakt se studenty katedry uitelství 1. stupn PedF UP v Olomouci. Hance Vaverkové ze ZŠ v Droždín, Marušce Tiché a Alen Hovadíkove ze ZŠ Nedvdova, Miloši Palátovi a uitelm z ernovíra a uitelm z Horky za píjemná setkání s jejich dtmi, ale také za spoustu inspirace. I všem dalším uitelkám se kterými se setkáváme. Za spolupráci lidem z Divadla hudby, Moravského divadla (Petr Nerušil a pan Kraus) a UCUP UP Olomouc (Jakub Korda).

8 Sokolm ve Chválkovicích za pomoc s plesem, vetn hasi. MF dnes a eskému rozhlasu Olomouc za mediální partnerství. Sponzorm innost: MŽP R, Státní fond životního prostedí R, Olomoucký kraj (Operaní program Olomouckého kraje), Lesy eské republiky EDO: Stautární msto Olomouc, Ministerstvo životního prostedí R, Olomoucký kraj, Dopravní podnik Olomouc, Senia, Profit, Grapo, Projekt Sluákov: Ministerstvo životního prostedí R Státnímu fondu ŽP Ostatním kamarádm Lence Bartošové, Patrikovi Fojtovi, Ev Havlické, Son Horké, Marcelovi Hubákovi, Pavlovi Jalvkovi, Jan Kenkové a Tomovi Lampárovi, Katce Lavreníkové, Báe Losíkové, Silv a Petrovi Malinovských, Martin Mackové, Martin Maruškové, Jardovi Martínkovi, Jardovi Marxovi, Hance Mikulkové, Honzovi Našovi, Pavlovi Novákovi, Dan Pazderové, Petru Planému, Vláovi Rážkovi, Raclavským, Kamile a Mirkovi Schubertovým, Monice a Markovi Vaculíkovým, Mirkovi Vyhákovi, Pavle Vrbové. A všem na které jsme zapomnli a asi jich není málo. Hledáme Kdo si myslí, že ekologickou krizi mže vyešit zmna hodnotové orientace, ví v zázrak. Ani já jej nemohu a nechci vylouit. Hana Librová Tšíme se na další dobrovolné spolupracovníky, pokud se Vám líbí naše innost pijte a pidejte se k nám (vedení oddíl dtí, píprava a organizace Ekologických veer a Ekologických dn Olomouc, údržba pírodní venkovní uebny, spolupráce na Projektu Sluákov, výsadba zelen a údržba biocentra v Horce nad Moravou, atd.). Hledáme sponzory naší innosti (finance, materiál, doprava, slevy na služby)

9 FINANNÍ ZPRÁVA 2004 Rozpoet SEV Sluákov MmOl položka erpání knihy, uební pomcky 60 DHM 35 nákup materiálu 50 vodné 15 elektrická energie 20 cestovné 60 nájemné 30 opravy a udržování 30 pohoštní 15 ostatní služby 596 celkem 911 rozvaha aktiva pohledávky krátkodobý finanní majetek Pechodné úty aktivní pasiva vlastní jmní úet hosp.výsledku hosp. výsledek v ízení krátkodobé závazky celkem zamstnanci 14 3 závazky k instit.soc.a zdrav 9 11 jiné závazky 0 10 ostatní pímé dan 3 2 výpomoci a pjky 25 0 výnosy píštích období 0 1 granty, píspvky a dary v roce 2004 Olomoucký kraj (EVP, EDO, Semináe) 631 SSEV Pavuina (Mrkev, EVVO) 136 DEV Lipka 15 MŽP (Ekologické dny Olomouc) 200 MŽP (odpadová kapa) 40 Statutární msto Olomouc (odpadová kampa) 97 Krajská hygienická stanice (Evropský týden mobility) 61 Regionální environmentální centrum (Natura 2000) 20 dar od fyzických osob 20 celkem 1220 Výkaz zisku a ztrát výnosy 1312 tržby z prodeje služeb 1090 tržby za prodané zboží 34 pijaté píspvky mezi org.složkami 423 pijaté píspvky 20 lenské píspvky 3 náklady 1570 spoteba materiálu 197 cestovné 2 náklady na reprezentaci 20 ostatní služby 638 mzdové náklady 360 zákonné sociální pojištní 70 zákonné sociální náklady 1 ostatní dan a poplatky 9 dary 10 jiné ostatní náklady 4 poskytnuté píspvky 1 hospodáský výsledek 258

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky Vážení rodie, pedkládáme Vám íjnový zpravodaj Základní školy v Újezd u Brna. Ve školním roce 2009/2010 se na naší škole v prvním až tetím a v šestém až osmém roníku vyuuje podle Školního vzdlávacího programu

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

!"! " " # " $!"! " " % " & '!"! " " # " ( ) ' * + +, * - +

!!   #  $!!   %  & '!!   #  ( ) ' * + +, * - + !""#$!""%!""% &'!""# '!""# ( )))) '* ++, * - + Obsah 1) Úvod... 2 2) Plnní cíl a opatení jednotlivých pracovních skupin... 3 A) DTI, MLÁDEŽ A RODINA... 3 B) OBANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 6 C) SENIOI...

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Plán práce na rok 2005

Plán práce na rok 2005 Hvzdárna v Úpici Plán práce na rok 2005 Hlavní úkoly: 1. Pednášky pro veejnost, exkurze, praktická pozorování na hvzdárn i mimo hvzdárnu, pedávání informací široké veejnosti. 3. Práce s mládeží - astronomické

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 28/29 V Uh. Ostrohu, 1.9.29 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více