SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu"

Transkript

1 KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí) Pondlí a steda 8:00-17:00, po domluv i kterýkoliv jiný den tel: Sdružení pro ekologickou výchovu V Horce nad Moravou (obec 5 km severn od Olomouce, MHD BUS.20 a 18): Lidická 10, Horka nad Moravou budova MŠ, boní vchod, 2. patro , Magistrát msta Olomouce výukové centrum v Horce nad Moravou fax: url: IO: Stedisko ekologické výchovy MMOl: Sdružení pro ekologickou výchovu: útu: /0300, eskoslovenská obchodní banka a.s. SLUÁKOV Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce Sdružení pro ekologickou výchovu VÝRONÍ ZPRÁVA 2004

2 Co my víme, jaký vliv má vše, co jsme prožili, zakusili a protrpli, na další život, možná i na každou nyní puící kvtinu, zelenající se list? Jenomže píroda nám nikdy nezapomene, že máme hlasy a mluvíme, a drží si nás daleko od tla. My se pírodou nikdy nestaneme. (Sidonie Nádherná spojená s geniem loci zámku Vrchotovy Janovice v svém dopise Raineru Maria Rilkemu). Sluákov v roce 2004 Francouzský filosof dramatik Gabriel Marcel vyslovil myšlenku: To znamená, že hodnota v život dochází skutku jedin zásluhou nikdy neutuchajícího boje proti snadnosti. Svým zpsobem ješt navázal, že je dobré si umt ze sebe dlat legraci, což umožuje to, že nepodlehneme iluzím o njakém dalekosáhlém významu naší zábavy. A tak je potšitelné, že Sluákov i v roce 2004 žil a smál se, snažil se s lidmi i školními dtmi nacházet citlivý vztah k pírod, uspoádal mnoho akcí pro veejnost a podailo se zajistit finance pro výstavbu zcela nového Stediska ekologické výchovy a turisticko informaního centra o Litovelském Pomoraví v Horce nad Moravou. Výstavba této budovy je velmi výrazným píspvkem pro realizaci Projektu Sluákov, který usiluje o vytvoení areálu ekologických aktivit v 15 ha vzdlávacím biocentru. Každý úspch má i odvrácené strany. Výstavba nízkoenergetického domu v Horce s možností ubytování znamená pro Sluákov zásadní zmny v innosti. Bude velmi dležité dobe vybavit celou budovu pro úely, kvli kterým byla postavena, najít odpovídající, smysluplný a pitažlivý program pro veejnost i školy, pokusit se najít další finanní zdroje pro provoz, aby nespoíval jen na Mstu Olomouc, najít ochotné a tvrí lidi, kteí naplní místo životem. Je potšitelné, že posledn uvedená podmínka se zdá splnitelná pomrn snadno. Je to díky velkému potu dobrovolník, kteí se výraznou a rozhodující mrou zasloužili o to, že po deseti letech usilovné innosti se podailo Projekt Sluákov posunout o výrazný krok dopedu. Úvodní vta Gabriela Marcela pln vystihuje innost mnoha kamarád, kteí pro Sluákov dobrovoln a ve svém volném ase udlali mnoho dobrého. Velké podkování jim všem a s oekáváním dalších spolených radostných zážitk. Michal Bartoš. Stedisko ekologické výchovy Sluákov OŽP MmOl V souasné dob je tvoeno 4 pracovníky odboru ŽP. Olomoucká samospráva je jednou z mála v R, která se rozhodla ešit problematiku životního prostedí nejen sledováním dodržování právních norem a pedpis, ale i aktivní formou vzdlávání dtí a osvtou dosplých. Úad msta poskytuje Stedisku ekologické výchovy potebné zázemí a finanní prostedky pro profesionální innost, zejména pro možnost kontinuálního vzdlávacího programu v oblasti ochrany pírody pro všechny typy škol. Toto zázemí navíc slouží i pro setkávání lidí, kteí jako dobrovolníci pomáhají pi poádání akcí a rozšiují tak dosah psobení SEV na veejnost. Odbor životního prostedí vznikl na Úadu msta Olomouce až po spoleenských zmnách v roce Tehdy byl tvoen pouze temi pracovníky. Ti se snažili zbourat peliv a dlouho budovanou ze mezi radnicí a lidmi a vstoupit se svým snažením do veejného prostoru. Poskytovali lidem informace o problematice ŽP a o své pracovní náplni. Postupn se podailo práci v oblasti ekologické výchovy a vzdlávání uinit stálou souástí spoleenského a kulturního života msta Olomouce. SEV zaalo pro úely školních vzdlávacích program a mimoškolní výchovy pronajímat jedno oddlení mateské školky v obci Horka nad Moravou. Zde bylo využito blízkosti pírody CHKO Litovelské Pomoraví pro výuku ekologie pímo v terénu a v pedagogicky lepších podmínkách. V souasnosti je SEV Sluákov lenem Sdružení stedisek ekologické výchovy v R Pavuina a patí mezi nejznámjší pracovišt tohoto typu v R. Sluákov Obanské sdružení pro ekologickou výchovu Obanské sdružení tvoí dobrovolní pracovníci sdružení, kteí nepracují na úad, ale pesto je innost mstského SEV oslovila natolik, že mu pomáhají a vnují mu mnoho svého volného asu. Vdechují stedisku osobní atmosféru. Díky dobrovolné innosti se daí propojit stedisko s okolním mimo úedním svtem zcela neformálním zpsobem. Takových lidí je stále ješt dost, napoítali bychom urit pes padesát. V tomto roce se nám také díky ad projekt podailo zamstnat dva zamstnance na zkrácený úvazek. Tmi jsou Jií Popelka který zajišuje odpadovou kampa, vede stedošolský Ekoklub a pracoval na koncepci Environmentální výchovy a osvty Olomouckého kraje a Vítzslava Kauerová, která má na starosti úklid a knihovnu v prostorách výukového centra v Horce nad Moravou. Sdružení se snaží zajistit finanní prostedky pro innost SEV a speciální projekty (což se jí v minulých letech dailo a i letos díky tomu proudilo do ekologické výchovy okolo K). INNOST SLUÁKOVA Za 20 let ode dneška budeš mnohem více zklamaný vcmi, které jsi neudlal, nežli tmi, které jsi uskutenil. Tak odpoutej se. Pluj pry od bezpených beh. Chy vítr do plachet. Zkoumej. Sni. Objevuj. Mark Twain Ekologické výukové a vzdlávací programy Ekologické výukové programy (EVP) pro všechny typy škol jsou zcela základní náplní innosti Stediska ekologické výchovy.

3 V programech pipravovaných pro mateské a základní školy si dti hravou formou osvojují základní znalosti a souvislosti v oblasti ochrany životního prostedí. Aktivity se snaží rozvíjet školní uivo, pípadn hledí na probírané poznatky pod jiným zorným úhlem, piemž je kladen draz na znalost vztah mezi jednotlivými probíranými jevy. Výukové programy podporují tvrí proces mezi žáky, nutí ešit problémy ve skupin, rozvíjí pedstavivost, spolupráci a komunikaci. Výuka je rozhovorem, rozvíjí vyjadovací schopnosti, umní naslouchat druhému a respektovat jeho názory a podporuje kritické myšlení. Využíváme prvk dramatické výchovy, výchovy prožitkem a zapojení všech smysl. Výukové programy zahrnují i aktivity, pi kterých se dti mohou lépe vzájemn poznat a rozvíjet vztahy ve tíd. Umístní stediska v tsném kontaktu s CHKO Litovelské Pomoraví umožuje v rámci ekovýchovných program pímý kontakt dtí s pírodou. Zahrada SEV slouží jako venkovní uebna, využíváme vznikající biocentrum Sluákov a rybník s jeho tnmi, blízká chránná oblast je asto cílem terénních program. Obsah EVP tak umožuje dtem vyzkoušet si aktivity, na které ve škole, vzhledem k náplni osnov není as. V nabídce je více jak 60 výukových program pro mateské, základní i stední školy. Nabízené EVP jsou zameny na charakteristiku roních dob (p. KDYŽ JARO ZA UKÁ, CO SE DJE V ZIM, SLUNÍKO, PODZIMÁEK,..), navazující na školní uivo (p. O VOD, STROMY, KDYŽ SE EKNE HLÍNA, Z VODY NA SOUŠ, PTÁCI A PTÁKOVINY, LÉIVÉ ROSTLINY ). Pipravujeme také programy seznamující žáky se zvláštnostmi a zákonitostmi v život rostlin a živoich (p. PRO NENÍ ZAJÍEK BÍLÝ, MRAVENEKOVÉ, PRO CHODÍ V KOŽICHU, EHO SE BOJÍME, NEJSME DOMA SAMI, apod.). Nejoblíbenjší jsou ovšem terénní programy uskuteované v letních a podzimních msících a využívající okolní pírody. Programy jsou zamené na pozorování a praktické innosti jako nap. lov vodních živoich, urování druh. Oblíbené jsou i smyslové hry podporující prožitek v pírod, napíklad v programech: HURÁ DO PÍRODY, OCHUTNEJ SI LES, V PÍROD SE NEZTRATÍM, VÝPRAVA ZA TAJEMSTVÍM CHKO, CYKLISTICKÝ VÝLET DO CHKO. Pro starší žáky ZŠ a stední školy hravá forma ásten ustupuje pednáškám a exkurzím. Krom besed na zajímavá témata (p. CHVÁLA VŠEDNOSTI, ZÁKLADY EKOLOGIE, EKOLOGICKÉ FETIŠE A POVRY, GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ), besedy s možností pozvání pracovník pímo z praxe (p. SETKÁNÍ S PRACOVNÍKY ODBORU ŽP MAGISTRÁTU MSTA OLOMOUCE ) nabízíme také besedy doplnné diapozitivy z rzných kout svta (p. ŽHAVÁ ZEM, CESTY A PÍRODA, NP USA ). Celkov si školy mohou v nabídce SEV Sluákov vybrat asi z 12 témat besed a pednášek. V roce 2004 výukové programy SEV Sluákov navštívilo celkem žák mateských, základních a stedních škol Olomouckého kraje. Z tohoto potu bylo 675 dtí MŠ, žák ZŠ a 102 student stedních škol. Celkov bylo odueno 436,5 hodin ekologické výchovy. Navštvovanost ekovýchovných program se tak opt od loského roku zvýšila a to o celých žák., což vypovídá jak o zájmu, tak o našem úsilí uspokojit poptávku po EVP. Na EVP se zájemci mohou pihlásit telefonicky nebo písemn. Pehledy nabízených výukových poad jsou rozesílány školám dvakrát ron a jsou také na na webových stránkách SEV Sluákov. Semináe pro uitele a studenty Vždy všechno co jsem nevidl, je víc nežli to vidné, a každé jaro v každém háji, je vždycky jinak zelené (J.R.R. Tolkien) V roce 2004 se naše stedisko zamilo na další rozšíení nabídky vzdlávacích poad a seminá pro uitele a studenty. Podailo se nám úspšn uspoádat 17 vzdlávacích akcí pro uitele a studenty vysokých škol. Semináe byly zameny jak na ekologickou a globální výchovu, tak na dramatickou výchovu a výtvarnou innost (velikononí a vánoní dílny), úspch ml i seminá o léivých rostlinách Zaadili jsme opt, pro velký úspch, i semináe psychologické zejména pro uitele základních a stedních škol (cyklus Respektovat a být respektován). Ve spolupráci s olomouckými Páteli angažovaného uení (PAU) jsme uspoádali tídenní seminá Jak pežít uitelské povolání III., tentokrát zamený na tvorbu Rámcového vzdlávacího plánu... V roce 2004 probhly již tradin oblíbené terénní exkurze, zamené na poznávání živé pírody a aplikace nových poznatk do výuky ve škole. V rámci tchto exkurzí jsme navštívili CHKO Litovelské Pomoraví (Poklady jara) a úboí Kosíe (geologicko-botanická exkurze) V ervnu zamíil náš tídenní putovní autobus do národního parku Šumava. Zajímavý program a 35 spokojených uitel bylo dostatenou satisfakcí za deštivé poasí.celkem se tak seminá zúastnilo v roce uitel v celkové délce 120 hodin.. Stálou souástí práce SEV Sluákov je spolupráce s vysokými školami. V letošním roce navštívili Sluákov studenti Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci studijního oboru uitelství pro I. stupe ZŠ, studenti oboru pírodopis pro 2. stupe, kteí se v rámci pedmtu Ekologická výchova zúastnili nkolika seminá rozvíjejících toto téma na úrovni ekologických stedisek. Krom Pedagogické fakulty stedisko pravideln navštvují také studenti ochrany životního prostedí PF Univerzity Palackého. Celkov tak v tomto roce SEV Sluákov navštívilo na 10 semináích 183 student vysokých škol, v celkovém rozsahu 366 úast./hodin. poet úastník Trvání (hod.) datum Alternativní zdroje energie 13 5, Respektovat a být respektován

4 Respektovat a být respektován Výtvarný seminá - síování Drama s Linkem Jak zbyten neohívat Zemkouli Globální výchova Respektovat a být respektován Velikononí výtvarný seminá Jak pežít uitelské povolání III Bylinkárna Poklady jara Respektovat a být respektován Exkurze na Kosí Terénní exkurze do NP Šumava Vánoní dílny ve Sluákov celkem 346,5 129 Sluákov v Pavuin Od roku 1997 je Sluákov ádným lenem Sdružení stedisek ekologické výchovy Pavuina, což je celostátní sí organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdlávání a osvtu inných v oblasti výukových program pro školy a v oblasti vzdlávání pedagogických pracovník. lenem tohoto sdružení je 36 stedisek ekologické výchovy. Naše stedisko se v tomto roce opt usplo ve výbrovém ízení Národní sít stedisek environmentální výchovy, vzdlávání a osvty. Také jsme pokraovali v projektu M.R.K.E.V (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) a do této sít je zapojeno 92 základních a stedních škol, kterým pravideln posíláme asopis Bedrník a další informace. Pro zástupce škol jsme v íjnu poádali Krajské setkání škol zabývající se ekologickou výchovou, na které jsme se pedevším vnovali tvoení plánu EVVO na školách. V roce 2004 také pokraovala spolupráce Pavuiny s Lesy eské republiky, které podporují již nkolik let výukové programy o lese. Tídní odpadu na školách Tento projekt je zamen na vypstování návyku separace odpadu mezi žáky základních škol v Olomouci a okolí. Ve vybraných školách byl zaveden systém tídní odpad v jednotlivých uebnách. V každé tíd jsme provedli besedy s hrou o tídní a minimalizaci odpadu. Pi besed se žáci rozhodli (hlasováním) a posléze byli v jejich uebn umístny odpadkové koše na papír a plasty. Jejich vynášení provádjí uklizeky, pípadn žáci sami. Pistavení kontejner na školní pozemek a jejich odvoz zajišují Technické služby msta Olomouce a.s. Zárove s pednáškami je ve škole umístna výstava zamená na minimalizaci obalového odpadu. Žáci mají možnost vyplnit pracovní listy, a zapojit se tak do slosování o knižní ceny. Tento zpsob propagace tídní odpad je z dlouhodobého hlediska nejefektivnjší. Nejde ani tak o množství vytídného materiálu, ale spíše o názorný a stálý kontakt žák s tídním odpadu. Draz klademe na šetrné nakupování a omezování produkce odpadu. V Olomouci byl systém tídní zprovoznn již na vtšin základních škol a nkterých stedních školách. Ekologické dny Olomouc (EDO): Pipadá mi to jako spolená porada o našem svt (Zdenk Neubauer pi jedné ze svých návštv na besedách) V roce 2004 se konal festival Ekologické dny Olomouc již potrnácté. EDO jsou ekologickým svátkem, který se koná od roku 1992 pravideln každý rok na pelomu dubna a kvtna v Olomouci. Poprvé se uskutenily v roce Ekologické dny Olomouc se postupn zaadily mezi nejvýznamnjší akce v R pro širokou veejnost propagující ochranu pírody (spolen s Týká se to také tebe Uherské Hradišt a Ekofilmem). Za pomrn malých finanních náklad vznikla rozsáhlá aktivita s velkou škálou program a s vlivem na znaný poet lidí (v posledních letech se daí oslovit více jak úastník programu). EDO pipravují tyi pracovníci Stediska ekologické výchovy Sluákov pi Magistrátu msta Olomouce, ale pedevším podstatnou dobrovolnou pomoc poskytují lenové obanského sdružení Sluákov, bez kterých by akce nebyly uskutenitelné. EDO se úastní stále více nevládních organizací a celá ada z nich spolupracuje pímo na realizaci programu EDO. EDO se v historii zúastnili všichni dosavadní ministi ŽP: Josef Vavroušek, Miroslav Macek, Ivan Dejmal, Bedich Moldan, Jií Skalický, Martin Bursík, Miloš Kužvart a v roce 2004 již potetí Libor Ambrozek. V rámci programu EDO 2004 se konala pestrá nabídka besed (asi nejvtší ohlas sklidili pednášky Zdeka Kratochvíla o tom zda jde vyjádit hodnotu pírody, Václava Blohradského, Hany Librové a Zdeka Neubauera a Tomáše Škrdlanta na motivy jejich knihy o pírodních živlech Skrytá pravda Zem. Probhla i beseda o zámru vybudování vodní cesty Dunaj Odra Labe. Na podzim 2004 se podailo vydat sborník píspvk z mezinárodní konference o vodní cest Dunaj- Odra-Labe, která probhla v rámci programu EDO Tento sborník je doplnn rozsáhlou studií o historii tohoto zámru, který by mohl výrazn pozmnit tvá naší krajiny. Nejvíce návštvník tradin pilákal Ekojarmark, který letos rozsáhlými výstavami obohatili zejména EKO-KOM s podporou tídní odpad, Greenpeace s problematikou ochrany velryb a tradin Hnutí Duha Olomouc. Zájem byl i o výlety do pírody s kulturn historickou a pírodní náplní. Vše doplnilo mnoho výstav a kulturních program. Pokraovala dobrá spolupráce s organizátory festivalu Divadelní Flóra. Je potšitelné, že i na stará kolena si EDO udržují mladistvý duch a mají stabiln velkou diváckou kulisu. Na podzim 2004 jsme

5 vyhlásili u píležitosti konání EDO 2005 fotografickou soutž Krajiny vnitní a vnjší na motivy knihy Václava Cílka. návštvnost EDO 2004 návštvnost EDO Ekojarmark cca ostatní programy akce v pírod programy pro školy kulturní programy výstavy soutž Poznej a chra semináe besedy EDO celkem Ekologické veery (EV): EV vznikly v roce 1993 v návaznosti na úspch besedních program v rámci EDO, jejich cíl je totožný s Ekologickými dny. Snaží se o kontinuitu aktivit v oblasti informovanosti veejnosti po celý rok. EV jsou pravidelným setkáním se širokou veejností, zpravidla jedenkrát msín (mimo letní prázdniny), pedevším v prostorách Divadla hudby v Olomouci. EV jsou besedami na závažná témata (spoleenská a ochrany pírody), setkáním se zajímavými lidmi a seznámení se s jejich pohledem na život, spolenost, pírodu. EV se snaží i o prezentaci citlivých problém msta (odpady, sliby politických stran, vývoj msta, cyklistické stezky, zele, dálniní obchvat, záplavy, dtská hišt, supermarkety, atd.). EV se snaží vytváet prostedí, ve kterém lidé vzájemn pímo komunikují, naslouchají si a vyjadují své názory, které mohou na základ vyslechnutých informací korigovat i upesovat. Vždy se snažíme, aby v pípad sporných otázek bylo zastoupeno více pohled na problém (asto naprosto protikladných, vetn tch, které se vyjadují nap. k ekologickým aktivitám nelichotiv). Cílem není vyešení problém, cílem je umní komunikace, umní argumentací obhájit své názory. V rozhovoru se odkrývá více informací než v monologu. Besedy jsou doplnny i kulturními programy se vztahem k pírod a tradiním sluákovským plesem v Sokolovn Chválkovice (tentokrát s tématem Cesta do pravku ). EV dosahují v letech vynikající a pekvapivé prmrné návštvnosti 102 divák na jeden veer. návštvnost ekologických veer rok poet veer poet divák prmr na besedu Celkem

6 Areál ekologických aktivit Sluákov A nám to ješt stále pipadá jako zázrak, podailo se definitivn zajistit a potvrdit finance pro výstavbu zcela nové budovy Stediska ekologické výchovy v Horce nad Moravou. Vše bylo stvrzeno dotací Ministra životního prostedí R Libora Ambrozka z prostedk Státního fondu životního prostedí (cca 36 milion korun) a ohromné prostedky do projektu následn vložilo ze svého rozpotu Msto Olomouc (cca 40 milion korun). Budova bude postavena do konce roku 2006 na ploše 15 hektarového výukového biocentra v Horce nad Moravou. Tyto pozemky, které jsou vlastnictvím msta Olomouce, se nám postupn daí pevádt z pole na biotop, který je rozmanitý jako píroda Litovelského Pomoraví (již byla vysazena veškerá zele, obohaceny louky, zrealizován zcela nový rybník se tymi tnmi, cyklistická stezka s mobiliáem a mostkem a další). Samotná nov stavná budova ekologické výchovy je u nás zcela ojedinlá tím, že jde o první pobytové centrum ekologické výchovy, které je stavno na zelené louce a navíc jako budova nízkoenergetická, která tém vbec nespotebovává primární neobnovitelné pírodní zdroje. Obnovitelné zdroje energie, které potebuje pro svj provoz, navíc výrazn šetí. Toho je dosaženo stavebním ešením v zemním valu se zelenou pochozí stechou s vyhlídkou, izolacemi všech stn i oken, využívá se rekuperace vzduchu, sluneních kolektor (cca 80 m2), zemních kolektor a kotle na devné peletky, které jsou zálohou pro pípadné mrazy. Budova bude využita zejména jako 1) pobytové centrum ekologické výchovy a 2) turisticko-informaní centrum pro veejnost, pímstskou rekreaci i hosty Hané o pírod regionu (CHKO Litovelské Pomoraví). V budov je možno poádat výukové programy pro školy i veejnost a také semináe. Ubytovací kapacita poítá se 40 místy, polyfunkní sál mže mít kapacitu až 120 míst a bude vybaven nejmodernjší audiovizuální technikou. Ve stedisku se dá uvait, je tam jídelna. Vstupní hala slouží veejnosti jako místo, kde budou lidé získávat informace o pírod CHKO. V budov jsou i dv uebny pro pobytové i denní programy pro školy. Budovu obklopuje 15 hektarové výukové biocentrum. V tsném kontaktu s budovou SEV bude venkovní pírodní uebna. Všechny pozemky obklopující SEV budou postupn upraveny do podoby biotop, které se v regionu pirozen vyskytují. Na celé ploše je naplánována obchzková cesta s adou stanoviš, kde lidé budou mít možnost odpoívat a rekreovat se poblíž stotisícového msta. Chceme aby stezka do budoucna obsahovala interaktivní hravé a vzdlávací instalace, demonstrujících složitost pírody a vztah, které existují mezi jejími rostlinnými, živoišnými a neživými komponenty. Pro zvýšení atraktivity území se poítá s instalací pírodních umleckých dl. (tzv. land art). Dtem i rodim by pobyt v míst mly zpíjemnit i etné herní prvky. S Archeologickým centrem Olomouc se budeme snažit na pozemku zrealizovat historické stavby, metodou experimentální archeologie, které by mly dokumentovat septí života lidí v pravku s pírodou v regionu Haná. Místo leží na hojn využívané cyklistické stezce, která je napojena na sí mezinárodních dálkových cyklistických tras. Stedisko bude vybaveno jízdními koly a lodmi. V blízkosti (Lovecká chata) jde objednat i výcvik jízdy na koni. Návštvníci, budou seznamováni s nesmírnou hodnotou chránného území lužního lesa a se životodárnou rolí vody v krajin. Celý areál bude využíván žáky a studenty, kteí dojíždjí na programy environmentální výchovy a samozejm veejností. Samotný projekt se vyvíjí více než deset let. Za tu dobu byl mnohokrát pedláván, asto bylo velmi složité v nm pokraovat. Nakonec se podailo zajistit výstavbu centrální budovy a velmi rychle se daí rozvíjet i pírodní podobu okolí stavby. Ale to nejsložitjší nás teprve eká. Je to zajištní provozu budovy pro úel, kvli kterému byla postavena. To znamená vybavit budovu interiéry, najít vzdlané a tvoivé pracovníky, kteí doplní souasný stav SEV, je nutno pipravit co nejlepší programy pro školy i veejnost, najít zizovatele, kteí by pomohli dotovat Mstu Olomouc tuto veejn prospšnou innost, navázat na to nejlepší, co se Sluákovu v minulosti podailo. Realizace projektu je bhem na dlouhé nároné trat a cesta není vždy zcela jistá. Ekologická poradna pro veejnost Bezplatné informace o stavu ŽP v Olomouci i R. Informace o Státním fondu životního prostedí R - jeho politice, podporovaných oblastech, rozpotu Návody na každodenní možnosti pomoci ŽP formou tzv. domácí ekologie, ekologická výchova dtí v rodin. Kontakty na nevládní ekologická hnutí a instituce v oblasti ŽP, možnosti zapojení do jejich práce. Zapojení veejnosti do rozhodování v procesu posuzování vlivu staveb na ŽP (EIA). Právní pedpisy v oblasti ŽP, rady pro podnikatele, ekonomické nástroje ochrany ŽP. Tématická videopjovna (400 videosnímk) a knihovna (1500 titul). Informace o CHKO Litovelské Pomoraví Možnost iniciování veejné besedy na dané téma obany msta Letní dtské tábory SEV vyhledává spolupráci s jinými organizacemi a pronajímá si nkteré základny pro umožnní prázdninových pobyt dtí v pírod. Tábor se úastní pevážn dti ze sluákovských oddíl a zamstnanc MmOl. Poslední Tábor v Huzové u Šternberka byl na motivy Osady Havran a Ztraceného svta a zúastnilo se ho 56 dtí.

7 Volnoasové aktivity dtí - oddíly (nejen)ekologické výchovy Sluákovští dobrovolníci z ad student zajišují už nkolik let chod dtských oddíl se zamením na ekologickou výchovu. V roce 2004 se pravideln každý týden scházely tyto oddíly: Blechy (do ervna 9 dtí, aodz založili nový oddíl), Brouci (15 dtí), Racek (18 dtí) a naši nejmenší - Neználci (11 dtí). Sluákovská vtrání Setkávání len sdružení a píznivc v duchu pracovním, oslavném, vzdlávacím, sportovním i zahálivém. Konají se 2-3 ron o víkendech, když je poteba nco domluvit, brigádn udlat, uklidit, uspoádat. Bhem vtrání se snažíme vyvtrat jdi a otevi dvee i kdyby tam nic nebylo aspo prvan bude. Je to takové nadechnutí pro další innost. Další aktivity Stedisko ekologické výchovy se v roce 2004 znovu zapojilo do Evropskéo týdne dopravy. V rámci projektu provedli naši lektoi týdenní cyklus aktivit pro pt tíd pti olomouckých škol. Zamili jsme se na šetrnou dopravu, bezpené cesty do škol vetn terénního pozorování a závrené akce na Horním námstí. SPOLUPRÁCE A ZÁROVE PODKOVÁNÍ tm co krok poítaj, hvzdy nepadaj (Václav Koubek) lenm Pedevším podkování všem dobrovolným pomocníkm Stediska ekologické výchovy Sluákov, kteí bu jako lenové obanského sdružení lenvé Ekoklbu nebo jen tak pomáhají pipravovat a organizovat akce: Jirkovi a Jan Audy, Lukáši Batouškovi, Marcele Brandové, Milanovi a Hance Daourkovým, Tomáši Dakovi, Terce Dvoákové, Pavle ermákové, Rosovi Geršlovi, Vojtovi Haasovi, Petrovi, Lace a Báe Hekerovým, Pemkovi Heraltovi, Alen Hložkové, Víovi Kalouskovi, Ev Kaminské, Ev Kašparové, Markovi a Jirkovi Koutným, Jiin a Jirkovi Popelkovým, Veronice Kláskové, Krisýn Králové, Katce Krysové, Pete Krylové, Jarce Lamaové, Petrovi Loykovi, Ev Ludmilové, Janu Mekovi Michalikovi, Lence Navrátilové, Kristýn Novotné, Hele a Pete Novákovým, Zdekovi Opletalovi, Zdekovi Kennymu Opršalovi, Silv Papouškové, Markovi Petivalskému a Cecilce, Honzovi Reifovi, Ire Sklácelové, Gustíkovi Skládalovi, Milanovi Stílkovi a Nové Akropoli, Sime Šafaíkové, Lucii Kastnerové, Dan a Jirkovi Šafáovým, Vendule Tománkové, Tomovi Václavíkovi, Radce Vaculové, Jarce Vrtalové, Jan a Míše Vyhákové, Petrovi Zemánkovi, Petrovi a Olze Žerníkovým, Ev Havlické, Zakladatelm: Lidem bez nichž by se pes velkou snahu a maximáln vynaložené úsilí nepodailo rozbhnout dobrou vc: Jaroslav Kadula, Jan Vee, Jan Machát, Helena Nováková, Pavla ermáková, Zdenk Opletal. Oni vdí. Tm s kterými se potkáváme: Vedení Msta Olomouce za nkolikaletou podporu innosti. Panu primátorovi Martinovi Tesaíkovi. Námstkovi primátora Miroslavu Petíkovi. Pracovníkm odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce se kterými jsme tak rádi vetn vedoucího Petra Loyky. Pracovníkm Odboru životního prostedí a zemdlství a také Odboru školstí mládeže a tlovýchovy Krajského úadu Olomouckého kraje. Pracovníkm MMOl z odboru životního prostedí, koncepce a rozvoje, investic, zahraniní, vnjších vztah a informací a dalším. Zdekovi Neubauerovi, který svou nkolikanásobnou pítomností a povídáním naplnil pání organizátor EDO a díky kterému mají EDO svou tvá. Diskusní poady svou pravidelnou pítomností a duševním sponzorstvím obohatily i Zdenk Kratochvíl, Stanislav Komárek, Václav Blohradský, Jan Keller Ministrovi ŽP RNDr. Liborovi Ambrozkovi a Danovi Vondroušovi. Lidem v obci Horka nad Moravou vetn starosty obce Oldicha Nykla, editelky ZŠ Katrin Glossové, uitelek ZŠ i MŠ a pana Sedláka z Autodemontu za podporu a píze. Všem pracovníkm Správy CHKO Litovelské Pomoraví, Agentury ochrany pírody a krajiny (Jirkovi Šafáovi) a katedry ekologie PF UP. Pavuin sdružení stedisek ekologické výchovy za výdrž s naší rozevlátostí. Za veškeré rady pak pedevším Aleši Máchalovi, Kvt Burešové, Pepíkovi Zekovi, Jirkovi Kulichovi, Helen Klimešové a Iv Hlinské. STUŽ Olomouc a Centru interdisciplinárních studií UP v Olomouci a tedy Pavlovi Novákovi. Jardovi Utíkalovi a Romanovi Jurigovi za konzultace k projektu nízkoenergetického domu. OKNU Olomouc (Olomoucké koalice neziskových organizací) za spolupráci a snažení podobné tomu našemu. Nevládním ekologickým hnutím v Olomouci, která nám pomáhají i pomáhali (Dti Zem, Hnutí DUHA, SOP Upolín, Brontosaurus Campanula Barbata Jeseník, Sagittaria, Dti Zem a další.), DDM Olomouc, Junák Olomouc, Olomoutí kolai. Manželm Kopivovým za Respektování Vlast Hrdlikové za organizaci našich kontakt se studenty katedry uitelství 1. stupn PedF UP v Olomouci. Hance Vaverkové ze ZŠ v Droždín, Marušce Tiché a Alen Hovadíkove ze ZŠ Nedvdova, Miloši Palátovi a uitelm z ernovíra a uitelm z Horky za píjemná setkání s jejich dtmi, ale také za spoustu inspirace. I všem dalším uitelkám se kterými se setkáváme. Za spolupráci lidem z Divadla hudby, Moravského divadla (Petr Nerušil a pan Kraus) a UCUP UP Olomouc (Jakub Korda).

8 Sokolm ve Chválkovicích za pomoc s plesem, vetn hasi. MF dnes a eskému rozhlasu Olomouc za mediální partnerství. Sponzorm innost: MŽP R, Státní fond životního prostedí R, Olomoucký kraj (Operaní program Olomouckého kraje), Lesy eské republiky EDO: Stautární msto Olomouc, Ministerstvo životního prostedí R, Olomoucký kraj, Dopravní podnik Olomouc, Senia, Profit, Grapo, Projekt Sluákov: Ministerstvo životního prostedí R Státnímu fondu ŽP Ostatním kamarádm Lence Bartošové, Patrikovi Fojtovi, Ev Havlické, Son Horké, Marcelovi Hubákovi, Pavlovi Jalvkovi, Jan Kenkové a Tomovi Lampárovi, Katce Lavreníkové, Báe Losíkové, Silv a Petrovi Malinovských, Martin Mackové, Martin Maruškové, Jardovi Martínkovi, Jardovi Marxovi, Hance Mikulkové, Honzovi Našovi, Pavlovi Novákovi, Dan Pazderové, Petru Planému, Vláovi Rážkovi, Raclavským, Kamile a Mirkovi Schubertovým, Monice a Markovi Vaculíkovým, Mirkovi Vyhákovi, Pavle Vrbové. A všem na které jsme zapomnli a asi jich není málo. Hledáme Kdo si myslí, že ekologickou krizi mže vyešit zmna hodnotové orientace, ví v zázrak. Ani já jej nemohu a nechci vylouit. Hana Librová Tšíme se na další dobrovolné spolupracovníky, pokud se Vám líbí naše innost pijte a pidejte se k nám (vedení oddíl dtí, píprava a organizace Ekologických veer a Ekologických dn Olomouc, údržba pírodní venkovní uebny, spolupráce na Projektu Sluákov, výsadba zelen a údržba biocentra v Horce nad Moravou, atd.). Hledáme sponzory naší innosti (finance, materiál, doprava, slevy na služby)

9 FINANNÍ ZPRÁVA 2004 Rozpoet SEV Sluákov MmOl položka erpání knihy, uební pomcky 60 DHM 35 nákup materiálu 50 vodné 15 elektrická energie 20 cestovné 60 nájemné 30 opravy a udržování 30 pohoštní 15 ostatní služby 596 celkem 911 rozvaha aktiva pohledávky krátkodobý finanní majetek Pechodné úty aktivní pasiva vlastní jmní úet hosp.výsledku hosp. výsledek v ízení krátkodobé závazky celkem zamstnanci 14 3 závazky k instit.soc.a zdrav 9 11 jiné závazky 0 10 ostatní pímé dan 3 2 výpomoci a pjky 25 0 výnosy píštích období 0 1 granty, píspvky a dary v roce 2004 Olomoucký kraj (EVP, EDO, Semináe) 631 SSEV Pavuina (Mrkev, EVVO) 136 DEV Lipka 15 MŽP (Ekologické dny Olomouc) 200 MŽP (odpadová kapa) 40 Statutární msto Olomouc (odpadová kampa) 97 Krajská hygienická stanice (Evropský týden mobility) 61 Regionální environmentální centrum (Natura 2000) 20 dar od fyzických osob 20 celkem 1220 Výkaz zisku a ztrát výnosy 1312 tržby z prodeje služeb 1090 tržby za prodané zboží 34 pijaté píspvky mezi org.složkami 423 pijaté píspvky 20 lenské píspvky 3 náklady 1570 spoteba materiálu 197 cestovné 2 náklady na reprezentaci 20 ostatní služby 638 mzdové náklady 360 zákonné sociální pojištní 70 zákonné sociální náklady 1 ostatní dan a poplatky 9 dary 10 jiné ostatní náklady 4 poskytnuté píspvky 1 hospodáský výsledek 258

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok 2006 3 Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005 GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Gymnázium, Most, SA 153 Výroní zpráva za školní rok 24/25 MOTTO: Nech je cílem studia moudrost. J.A.Komenský PhDr. Jaroslav Neuhöfer

Více