ZÁKON. 513/1991 Sb., OBCHODNÍ ZÁKONÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKON. 513/1991 Sb., OBCHODNÍ ZÁKONÍK"

Transkript

1 ZÁKON. 513/1991 Sb., OBCHODNÍ ZÁKONÍK ve znní zákona. 264/1992 Sb., zákona. 591/1992 Sb., zákona. 600/1992 Sb., zákona. 286/1993 Sb., zákona. 156/1994 Sb., zákona. 84/1995 Sb., zákona. 94/1996 Sb., zákona. 142/1996 Sb., zákona. 77/1997 Sb., zákona. 15/1998 Sb., zákona. 165/1998 Sb., zákona. 356/1999 Sb., zákona. 27/2000 Sb., zákona. 29/2000 Sb., zákona. 30/2000 Sb., zákona. 105/2000 Sb., zákona. 367/2000 Sb., zákona. 370/2000 Sb. (úplné znní. 63/2001 Sb.), zákona. 120/2001 Sb., zákona. 239/2001 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 501/2001 Sb., zákona. 15/2002 Sb., zákona. 125/2002 Sb., zákona. 126/2002 Sb., zákona. 151/2002 Sb., zákona. 308/2002 Sb., zákona. 309/2002 Sb., zákona. 312/2002 Sb., nálezu ÚS. 476/2002 Sb., nálezu ÚS. 87/2003 Sb., zákona. 88/2003 Sb., zákona. 437/2003 Sb., zákona. 85/2004 Sb., zákona. 257/2004 Sb., zákona. 360/2004 Sb., zákona. 484/2004 Sb., zákona. 499/2004 Sb., zákona. 554/2004 Sb., zákona. 626/2004 Sb., zákona. 179/2005 Sb., zákona. 216/2005 Sb., zákona. 377/2005 Sb. a zákona. 413/2005 Sb. (Novela je v textu vyznaena tuným písmem) Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Díl I Úvodní ustanovení 1 Rozsah psobnosti (1) Tento zákon upravuje postavení podnikatel, obchodní závazkové vztahy, jakož i nkteré jiné vztahy s podnikáním související. (2) Právní vztahy uvedené v odstavci 1 se ídí ustanoveními tohoto zákona. Nelze-li nkteré otázky ešit podle tchto ustanovení, eší se podle pedpis práva obanského. Nelze-li je ešit ani podle tchto pedpis, posoudí se podle obchodních zvyklostí, a není-li jich, podle zásad na kterých spoívá tento zákon. 2 Podnikání

2 (1) Podnikáním se rozumí soustavná innost provádná samostatn podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovdnost za úelem dosažení zisku. (2) Podnikatelem podle tohoto zákona je: a) osoba zapsaná v obchodním rejstíku, b) osoba, která podniká na základ živnostenského oprávnní, c) osoba, která podniká na základ jiného než živnostenského oprávnní podle zvláštních pedpis, d) osoba, která provozuje zemdlskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního pedpisu. (3) Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání v obchodním rejstíku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel je povinen zapisovat do obchodního rejstíku své skutené místo podnikání. Sídlem organizaní složky podniku ( 7) se rozumí adresa jejího umístní. 3 zrušen 3a Neoprávnné podnikání (1) Povaha nebo platnost právního úkonu není dotena tím, že urité osob je zakázáno podnikat nebo že nemá oprávnní k podnikání; tím není doten 49a obanského zákoníku. (2) Osoba, která uskuteuje innost, k níž se podle zvláštních právních pedpis vyžaduje ohlášení nebo povolení, bez takového ohlášení nebo povolení, a osoby, které takovou innost uskuteují jménem jiné osoby anebo na její úet, odpovídají za škodu tím zpsobenou; tím není dotena jejich odpovdnost podle zvláštních právních pedpis. 4 Ustanoveními tohoto zákona se ídí i vztahy jiných osob než podnikatel, stanoví-li to tento zákon nebo zvláštní zákon. Díl II Podnik a obchodní jmní 5 (1) Podnikem se pro úely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto úelu sloužit. (2) Podnik je vc hromadná. Na jeho právní pomry se použijí ustanovení o vcech v právním smyslu. Tím není dotena psobnost zvláštních právních pedpis vztahujících se k nemovitým vcem, pedmtm prmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlm apod., pokud jsou souástí podniku. 6 (1) Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro úely tohoto zákona rozumí majetek (vci, pohledávky a jiná práva a penzi ocenitelné jiné hodnoty), který patí

3 podnikateli a slouží nebo je uren k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek. (2) Pro úely tohoto zákona se soubor obchodního majetku a závazk vzniklých podnikateli, který je fyzickou osobou, v souvislosti s podnikáním oznauje jako obchodní jmní (dále jen jmní ). Jmním podnikatele, který je právnickou osobou, je soubor jeho veškerého majetku a závazk. (3) istým obchodním majetkem je obchodní majetek po odetení závazk vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním, je-li fyzickou osobou, nebo veškerých závazk, je-li právnickou osobou. (4) Vlastní kapitál tvoí vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze se vykazuje na stran pasiv. 7 Organizaní složka podniku (1) Odštpný závod je organizaní složka podniku, která je jako odštpný závod zapsána v obchodním rejstíku. Pi provozování odštpného závodu se užívá obchodní firmy ( 8) podnikatele s dodatkem, že jde o odštpný závod. (2) Obdobné postavení jako odštpný závod má i jiná organizaní složka podniku, jestliže zákon stanoví, že se zapisuje do obchodního rejstíku. (3) Provozovnou se rozumí prostor, v nmž je uskuteována uritá podnikatelská innost. Provozovna musí být oznaena obchodní firmou nebo jménem a píjmením anebo názvem podnikatele, k níž mže být pipojen název provozovny nebo jiné rozlišující oznaení. Díl III Obchodní firma 8 (1) Obchodní firma (dále jen firma ) je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstíku. Podnikatel je povinen init právní úkony pod svou firmou. (2) Na podnikatele nezapsaného v obchodním rejstíku se nevztahují ustanovení o firm; právní úkony je povinen init, je-li fyzickou osobou, pod svým jménem a píjmením, a je-li právnickou osobou, pod svým názvem. U svého jména a píjmení nebo názvu mže podnikatel nezapsaný v obchodním rejstíku užívat pi podnikání odlišující dodatek nebo další oznaení za pedpokladu, že nepsobí klamav a jeho užívání je v souladu s právními pedpisy i dobrými mravy soutže; takový dodatek nebo oznaení není firmou a je chránn právem proti nekalé soutži. 9 (1) Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a píjmení (dále jen jméno ). Firma fyzické osoby mže obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této osob nebo druhu podnikání. (2) Firmou obchodní spolenosti nebo družstva a dalších právnických osob, které vznikají zápisem do obchodního rejstíku, je název, pod kterým jsou zapsány v obchodním rejstíku. Firmou právnické osoby, která se zapisuje do obchodního rejstíku na základ zvláštního právního pedpisu a která vznikla ped tímto zápisem, je její název. Souástí firmy právnických osob je i dodatek oznaující jejich právní formu.

4 10 (1) Firma nesmí být zamnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí psobit klamav. K odlišení firmy nestaí rozdílný dodatek oznaující právní formu. U fyzické osoby postaí zpravidla k odlišení uvedení jiného místa podnikání. Má-li fyzická osoba stejné jméno s jiným podnikatelem psobícím v témže míst, je povinna doplnit ve firm údaj o jménu dostaten odlišujícím dodatkem ve smyslu 9 odst. 1. (2) Podniká-li více osob pod spoleným jménem bez založení právnické osoby, jsou tyto osoby povinny splnit závazky vzniklé pi tomto podnikání spolen a nerozdíln. Spolené jméno není firmou. 11 (1) Kdo zddí podnik nebo jej nabude smlouvou, mže podnikat pod dosavadní firmou s nástupnickým dodatkem, jen má-li k tomu výslovný souhlas zstavitele nebo ddic nebo právního pedchdce. (2) Je-li podnikatelem fyzická osoba, která zmnila své jméno, mže používat ve firm i své dívjší jméno s dodatkem obsahujícím nové jméno. (3) Firma právnické osoby pechází na nástupnickou právnickou osobu s podnikem, zaniká-li pvodní právnická osoba bez likvidace a nástupnická právnická osoba firmu pevezme. Má-li nástupnická právnická osoba jinou právní formu, musí být zmnn dodatek v souladu s její právní formou. (4) Pevod firmy bez souasného pevodu podniku je nepípustný. Pevod firmy je možný i pi pevodu ásti podniku, bude-li podnikatel zbývající ást provozovat pod jinou firmou nebo tato ást zanikne likvidací. (5) Je-li souástí firmy právnické osoby jméno spoleníka nebo lena, který pestal být jejím spoleníkem nebo lenem, mže právnická osoba užívat dále jeho jméno jen s jeho souhlasem. V pípad smrti nebo zániku spoleníka nebo lena se vyžaduje jeho pedchozí souhlas anebo souhlas ddice nebo právního nástupce. (6) Firmy podnikatel, jejichž podniky píslušejí k témuž koncernu ( 66a odst. 7), mohou obsahovat shodné prvky, obsahují-li dodatek o píslušnosti ke koncernu a jsou-li dostaten navzájem rozlišitelné. 12 (1) Kdo byl doten na svých právech neoprávnným užíváním firmy, mže se proti neoprávnnému uživateli domáhat, aby se takového jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále mže požadovat vydání bezdvodného obohacení a pimené zadostiuinní, které mže být poskytnuto i v penzích. (2) Byla-li neoprávnným užíváním firmy zpsobena škoda, lze se její náhrady domáhat podle tohoto zákona. (3) Soud mže úastníku, jehož návrhu bylo vyhovno, piznat v rozsudku právo uveejnit rozsudek na náklady úastníka, který ve sporu neuspl, a podle okolností urit i rozsah, formu a zpsob uveejnní. Díl IV Jednání podnikatele 13

5 (1) Je-li podnikatelem fyzická osoba, jedná osobn nebo za ni jedná zástupce. Právnická osoba jedná statutárním orgánem nebo za ni jedná zástupce. (2) Ustanovení tohoto zákona o jednotlivých obchodních spolenostech a družstvu urují statutární orgán, jehož jednání je jednáním podnikatele. (3) Vedoucí organizaní složky podniku ( 7 odst. 1 a 2), který je zapsán do obchodního rejstíku, je zmocnn za podnikatele init veškeré právní úkony týkající se této složky. (4) Je-li podnikatelem právnická osoba, je vázána vi tetím osobám jednáním uskutenným jejím statutárním orgánem nebo likvidátorem, i když pekroil rozsah jejího pedmtu podnikání, ledaže jde o jednání, které pekrauje psobnost, kterou tomuto orgánu svuje nebo dovoluje svit zákon. (5) Omezení jednatelského oprávnní statutárního orgánu právnické osoby vyplývající ze stanov, spoleenské smlouvy i jiného obdobného dokumentu nebo z rozhodnutí orgán právnické osoby není možno uplatovat vi tetím osobám, i když byla zveejnna. 13a Obchodní listiny (1) Každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách uvádt údaj o své firm, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikaním ísle; podnikatelé zapsaní v obchodním rejstíku též údaj o tomto zápisu, vetn spisové znaky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstíku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni. Údaj o výši základního kapitálu lze v tchto listinách uvádt, jen jestliže byl zcela splacen. (2) Na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách týkajících se podniku zahraniní osoby nebo jeho organizaní složky je zahraniní osoba povinna uvádt údaje podle odstavce 1 a dále i údaj o zápisu podniku nebo jeho organizaní složky do obchodního rejstíku, vetn spisové znaky. Jde-li o osobu, na níž se vztahuje 21 odst. 5, uvádí stejné údaje jako eská osoba nezapsaná v obchodním rejstíku podle odstavce 1. (3) Na objednávkách, obchodních dopisech a fakturách týkajících se podniku zahraniní osoby nebo organizaní složky podniku zahraniní osoby, jejíž sídlo nebo bydlišt je ve stát, který není lenem Evropské unie, nemusí být uveden údaj o zápisu zahraniní osoby do obchodního rejstíku, jestliže právo, kterým se tato osoba ídí, zápis do obchodního nebo obdobného rejstíku neukládá. 14 Prokura (1) Prokurou zmocuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonm, k nimž dochází pi provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokuru lze udlit jen fyzické osob. (2) V prokue není zahrnuto oprávnní zcizovat nemovitosti a zatžovat je, ledaže je toto oprávnní výslovn v udlení prokury uvedeno. (3) Omezení prokury vnitními pokyny nemá právní následky vi tetím osobám. (4) Více osobám lze prokuru udlit tak, že jsou k zastupování a podepisování oprávnny každá samostatn, nebo tak, že je pitom teba souhlasného projevu vle všech prokurist nebo alespo dvou z nich. (5) Prokurista podepisuje tím zpsobem, že k firm podnikatele, za kterého jedná, pipojí dodatek oznaující prokuru a svj podpis. (6) Udlení prokury je úinné od zápisu do obchodního rejstíku. Byla-li prokura udlena více

6 osobám, musí návrh obsahovat i urení, zda každý prokurista mže jednat samostatn, popípad kolik prokurist musí jednat spolen. (7) Prokura nezaniká smrtí podnikatele, pokud podnikatel nestanovil, že má trvat pouze za jeho života. Po smrti podnikatele však mže prokurista init jen úkony v rámci obvyklého hospodaení, a je povinen podat neprodlen návrh na zápis tohoto omezení prokury soudu ( 27 odst. 1). Úkony pesahující rámec obvyklého hospodaení mže prokurista init jen se souhlasem ddic a se svolením soudu. 15 (1) Kdo byl pi provozování podniku poven uritou inností, je zmocnn ke všem úkonm, k nimž pi této innosti obvykle dochází. (2) Pekroí-li zástupce podnikatele zmocnní podle odstavce 1, je takovým jednáním podnikatel vázán, jen jestliže o pekroení tetí osoba nevdla a s pihlédnutím ke všem okolnostem pípadu vdt nemohla. (3) Zmocnní podle odstavce 1 nezaniká smrtí podnikatele, pokud podnikatel nestanovil, že má trvat pouze za jeho života. Zmocnnec však mže po smrti podnikatele init jen úkony v rámci obvyklého hospodaení. Úkony pesahující rámec obvyklého hospodaení mže init jen se souhlasem ddic a se svolením soudu. 16 Podnikatele zavazuje i jednání jiné osoby v jeho provozovn, nemohla-li tetí osoba vdt, že jednající osoba k tomu není oprávnna. Díl V Obchodní tajemství 17 Pedmtem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoí veškeré skutenosti obchodní, výrobní i technické povahy související s podnikem, které mají skutenou nebo alespo potenciální materiální i nemateriální hodnotu, nejsou v píslušných obchodních kruzích bžn dostupné, mají být podle vle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím zpsobem jejich utajení zajišuje. 18 Podnikatel provozující podnik, na který se obchodní tajemství vztahuje, má výluné právo tímto tajemstvím nakládat, zejména udlit svolení k jeho užití a stanovit podmínky takového užití. 19 Právo k obchodnímu tajemství trvá, pokud trvají skutenosti uvedené v Proti porušení nebo ohrožení práva na obchodní tajemství písluší podnikateli právní ochrana jako pi nekalé soutži. HLAVA II

7 PODNIKÁNÍ ZAHRANINÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniní osoby mohou podnikat na území eské republiky za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako eské osoby, pokud ze zákona nevyplývá nco jiného. (2) Zahraniní osobou se pro úely tohoto zákona rozumí fyzická osoba s bydlištm nebo právnická osoba se sídlem mimo území eské republiky. eskou právnickou osobou pro úely tohoto zákona se rozumí právnická osoba se sídlem na území eské republiky. (3) Podnikáním zahraniní osoby na území eské republiky se rozumí pro úely tohoto zákona podnikání této osoby, má-li podnik nebo jeho organizaní složku umístnou na území eské republiky. (4) Oprávnní zahraniní osoby podnikat na území eské republiky vzniká ke dni zápisu této osoby, popípad organizaní složky jejího podniku, v rozsahu pedmtu podnikání zapsaném do obchodního rejstíku. Návrh na zápis podává zahraniní osoba. (5) Ustanovení odstavce 4 se nevztahuje na fyzické osoby, které jsou státními píslušníky lenských stát Evropské unie nebo jiných stát tvoících Evropský hospodáský prostor, které podnikají na území eské republiky; tyto osoby podléhají stejnému právnímu režimu jako eské fyzické osoby, nestanoví-li zákon jinak. 22 Právní zpsobilost, kterou má jiná než fyzická zahraniní osoba podle právního ádu, podle nhož byla založena, má rovnž v oblasti eského právního ádu. Právním ádem, podle nhož byla tato osoba založena, se ídí i její vnitní právní pomry a ruení len nebo spoleník za její závazky. 23 Zahraniní osoby, které mají právo podnikat v zahranií, se pokládají za podnikatele podle tohoto zákona. Díl II Majetková úast zahraniních osob v eských právnických osobách 24 (1) Zahraniní osoba se mže podle ustanovení tohoto zákona za úelem podnikání podílet na založení eské právnické osoby nebo se úastnit jako spoleník nebo len v eské právnické osob již založené. Mže také sama eskou právnickou osobu založit nebo se stát jediným spoleníkem eské právnické osoby, pokud tento zákon jediného zakladatele nebo jediného spoleníka pipouští. (2) Právnická osoba mže být založena pouze podle eského práva. (3) Ve vcech uvedených v odstavci 1 mají zahraniní osoby stejná práva a povinnosti jako eské osoby.

8 Díl III Ochrana majetkových zájm zahraniních osob pi podnikání v eské republice 25 (1) Majetek zahraniní osoby související s podnikáním v eské republice a majetek právnické osoby se zahraniní majetkovou úastí podle 24 odst. 1 mže být v eské republice vyvlastnn nebo vlastnické právo omezeno jen na základ zákona a ve veejném zájmu, který není možno uspokojit jinak. Proti takovému rozhodnutí lze podat opravný prostedek u soudu. (2) Pi opateních uvedených v odstavci 1 musí být poskytnuta bez prodlení náhrada odpovídající plné hodnot majetku doteného tmito opateními v dob, kdy byla uskutenna, která je voln pevoditelná do zahranií v cizí mn. (3) Mezinárodní smlouvy, jimiž je eská republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákon nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, nejsou doteny. Díl IV Pemístní sídla 26 (1) Právnická osoba založená podle práva cizího státu za úelem podnikání, která má sídlo v zahranií, mže pemístit své sídlo na území eské republiky, jestliže to umožuje mezinárodní smlouva, která je pro eskou republiku závazná a byla vyhlášena ve Sbírce zákon nebo ve Sbírce mezinárodních smluv. To platí i pro pemístní sídla eské právnické osoby do zahranií. (2) Pemístní sídla podle odstavce 1 je úinné ode dne jeho zápisu do obchodního rejstíku. (3) Vnitní právní pomry právnické osoby uvedené v odstavci 1 se i po pemístní jejího sídla do tuzemska ídí právním ádem státu, podle nhož byla založena. Tímto právním ádem se ídí i ruení jejích spoleník nebo len vi tetím osobám, které však nesmí být nižší, než stanoví eské právo pro tutéž nebo obdobnou formu právnické osoby. (4) Pemístní sídla právnické osoby z eské republiky do zahranií nebo ze zahranií do eské republiky je pípustné také v pípadech a za podmínek stanovených právem Evropských spoleenství i zvláštním zákonem. HLAVA III OBCHODNÍ REJSTÍK 27 (1) Obchodní rejstík je veejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Obchodní rejstík je veden v elektronické podob. (2) Obchodní rejstík vede k tomu zvláštním právním pedpisem urený soud (dále jen rejstíkový soud ). (3) Rejstíkový soud vede pro každého zapsaného podnikatele, organizaní složku podniku, podnik zahraniní osoby anebo jeho organizaní složku zvláštní vložku, ledaže zákon stanoví jinak. Souástí obchodního rejstíku je sbírka listin. (4) Rejstíkový soud zveejní zápis do obchodního rejstíku, jeho zmnu i výmaz, jakož i uložení listiny do sbírky listin bez zbyteného odkladu po zápisu, ledaže právní pedpis ukládá tuto povinnost nkomu jinému. Zveejované údaje rejstíkový soud nejpozdji do jednoho

9 týdne ode dne zápisu oznámí také píslušnému daovému orgánu, orgánu státní statistiky a orgánu, který vydal prkaz živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnní. (5) Rozsah a zpsob zveejnní upraví vláda naízením. 28 (1) Obchodní rejstík je každému pístupný. Každý do nj mže nahlížet a poizovat si z nj kopie i výpisy. (2) Na žádost vydá rejstíkový soud listinný úedn ovený ástený nebo úplný opis zápisu nebo listiny uložené ve sbírce listin nebo potvrzení o tom, že uritý údaj v obchodním rejstíku není, ledaže žadatel výslovn požádá o opis úedn neovený. (3) Nebude-li výslovn požádáno o listinný ástený nebo úplný opis podle odstavce 2, vydá rejstíkový soud ástený nebo úplný opis vždy v elektronické podob. O úedn ovený elektronický opis mže žadatel požádat jen, je-li jeho žádost podepsána zarueným elektronickým podpisem podle zvláštního právního pedpisu. (4) Úedním ovením se potvrzuje shoda opisu se zápisem v obchodním rejstíku nebo s listinou uloženou ve sbírce listin. (5) V pípad, že je požadován listinný opis o skutenostech nebo listinách obsažených v obchodním rejstíku, vydá rejstíkový soud opis v elektronické podob; odstavec 2 tím není doten. O skutenostech a listinách uložených do obchodního rejstíku ped 1. lednem 1997 však vydá rejstíkový soud vždy listinný opis. (6) Rejstíkový soud mže požadovat za vydání opisu úhradu náklad, jejíž výše nesmí pekroit výši skutených a úelných administrativních náklad. 29 (1) Proti tomu, kdo jedná v dve v zápis v obchodním rejstíku, nemže ten, jehož se takový zápis týká, namítat, že tento zápis neodpovídá skutenosti. (2) Skutenosti zapsané do obchodního rejstíku jsou úinné vi každému ode dne jejich zveejnní, ledaže zapsaná osoba prokáže, že tetí osob bylo provedení zápisu známo díve. (3) Údaje a obsah listin, jejichž zveejnní zákon ukládá, mže zapsaná osoba namítat vi tetím osobám až od okamžiku jejich zveejnní, ledaže by prokázala, že tetí osob byly známy díve. Tchto údaj a obsahu listin se však zapsaná osoba nemže dovolávat do šestnáctého dne po zveejnní, jestliže tetí osoba prokáže, že o nich nemohla vdt. (4) Pi nesouladu mezi zapsanými a zveejnnými údaji nebo mezi uloženými a zveejnnými listinami se není možné dovolat vi tetím osobám zveejnného znní. Tetí osoba se však zveejnného znní mže dovolat jen tehdy, pokud zapsaná osoba neprokáže, že této tetí osob byly zapsané údaje nebo obsah uložených listin známy. (5) Tetí osoby se mohou vždy dovolat nezveejnných údaj a obsahu listin, neodnímá-li jim skutenost nezveejnní úinnost. (6) Jestliže obsah zápisu v obchodním rejstíku odporuje donucujícímu ustanovení zákona a nelze dosáhnout nápravy jinak, rejstíkový soud vyzve podnikatele ke zjednání nápravy. Jde-li o právnickou osobu a tato osoba ve stanovené lht nezjedná nápravu, mže soud i bez návrhu, je-li takový postup v zájmu ochrany tetích osob, rozhodnout o jejím zrušení s likvidací. (7) Údaj obsažených v listinách uložených ve sbírce listin v nkterém z úedních jazyk Evropské unie ( 38k odst. 4) se mže tetí osoba dovolat, ledaže zapsaná osoba prokáže, že taková osoba vdla o rozporu s listinami zveejovanými v eském jazyce. Zapsaná osoba se mže dovolat jen údaj obsažených v listinách zveejnných v eském jazyce.

10 30 (1) Od okamžiku zveejnní zápisu osoby, která je orgánem nebo lenem orgánu právnické osoby, se nikdo nemže vi tetím osobám dovolávat porušení právních pedpis, spoleenské smlouvy nebo stanov pi volb nebo jmenování uvedených orgán nebo jejich len, ledaže zapsaná osoba prokáže, že tetí osoba o porušení vdla. Tím nejsou dotena ustanovení 131, 183 a 242. (2) Jestliže rejstíkový soud zamítne návrh na povolení zápisu osoby, která je orgánem nebo lenem orgánu právnické osoby, považuje se její volba nebo jmenování od poátku za neplatnou; tím nejsou dotena práva tetích osob nabytá v dobré víe. Zamítavé rozhodnutí rejstíkový soud po nabytí právní moci zveejní. Do zveejnní nemže právnická osoba namítat neplatnost volby nebo jmenování vi tetím osobám, ledaže prokáže, že o neplatnosti tyto osoby vdly. 31 (1) Návrh na zápis nebo zmnu anebo výmaz zápisu v obchodním rejstíku (dále jen návrh na zápis ) mže podat pouze osoba uvedená v 34. (2) Nesplní-li osoba podle odstavce 1 povinnost podat návrh na zápis do patnácti dn ode dne, kdy jí tato povinnost vznikla, mže návrh na zápis podat osoba, která na nm doloží právní zájem a k návrhu piloží pedepsané listiny (pílohy). (3) Navrhovatel podle odstavce 1 nebo 2 souasn s návrhem doloží písemný souhlas osob, které se podle tohoto zákona nebo zvláštního právního pedpisu zapisují v rámci zápisu podnikatele, ledaže takovýto souhlas plyne z jiných k návrhu dokládaných listin; podpis na souhlasu musí být úedn oven, ledaže je takovýto souhlas obsažen v listin vyhotovené ve form notáského zápisu. (4) Jestliže tento zákon stanoví podmínky pro povolení zápisu do obchodního rejstíku, rozumí se tím provedení zápisu nebo rozhodnutí o zápisu podle zvláštního právního pedpisu. 32 (1) Návrh na návrh na zápis lze podat pouze na formulái; podpis musí být úedn oven. (2) Návrh na zápis musí být doložen listinami o skutenostech, které mají být do obchodního rejstíku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin. (3) Návrh na zápis zapisovaných údaj musí být podán bez zbyteného odkladu po vzniku rozhodné skutenosti. (4) Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou závazné formuláe na podávání návrh na zápis a seznam listin (píloh), které se k návrhm pikládají. Formuláe a seznam pikládaných listin Ministerstvo spravedlnosti zárove uveejní zpsobem umožujícím dálkový pístup; tato služba nesmí být zpoplatnna. (5) Povinnost podat návrh na zápis na formulái podle odstavce 1 neplatí pro ízení týkající se státních podnik, právnických osob veejného práva zízených zvláštním právním pedpisem a v pípadech, kdy se zápis provádí nebo mní z úední povinnosti. 33 (1) Návrh na zápis lze podat v listinné nebo elektronické podob; to platí obdobn pro dokládání listin prokazujících skutenosti uvedené v návrhu a listin zakládaných do sbírky listin. (2) Návrhy v elektronické podob mže podávat pouze osoba podepsaná zarueným elektronickým podpisem podle zvláštního právního pedpisu. (3) Návrhy a listiny uchovává rejstíkový soud pouze v elektronické podob, ledaže to charakter

11 takového návrhu nebo listiny neumožuje. Návrhy a listiny doruené v listinné podob pevede rejstíkový soud bez zbyteného odkladu do elektronické podoby. (4) Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou stanoví zpsob pevedení listin do elektronické podoby, jakož i zpsob nakládání s pevedenými listinami. Rovnž mže vyhláškou stanovit, které návrhy na zápis a listiny lze podávat pouze v elektronické podob. 34 (1) Do obchodního rejstíku se zapisují: a) obchodní spolenosti a družstva, b) zahraniní osoby podle 21 odst. 4, c) fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají trvalý pobyt nebo bydlišt v eské republice nebo v nkterém z lenských stát Evropské unie nebo v jiném stát tvoícím Evropský hospodáský prostor, pokud o zápis požádají, a d) další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní pedpis. (2) Fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapíše do obchodního rejstíku vždy, jestliže a) výše jejích výnos nebo píjm snížených o da z pidané hodnoty, je-li souástí výnos nebo píjm, dosáhla nebo pesáhla za dv po sob bezprostedn následující úetní období v prmru ástku sto dvacet milion K, nebo b) provozuje živnost prmyslovým zpsobem. (3) Fyzická osoba, která splní kteroukoliv z podmínek podle odstavce 2, podá bez zbyteného odkladu návrh na zápis do obchodního rejstíku. (4) Fyzická osoba, která pestala splovat podmínky, na jejichž základ byla povinna podat návrh na zápis do obchodního rejstíku podle odstavce 3, mže podat návrh na výmaz z obchodního rejstíku. 35 Do obchodního rejstíku se zapíší: a) firma, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydlišt a místo podnikání, liší-li se od bydlišt, b) pedmt podnikání (innosti), c) právní forma právnické osoby, d) u fyzické osoby rodné íslo nebo datum jejího narození, nebylo-li jí rodné íslo pidleno, e) identifikaní íslo, které podnikateli pidlí rejstíkový soud; potebná identifikaní ísla sdlí rejstíkovému soudu píslušný orgán státní správy, f) jméno a bydlišt nebo firma a sídlo osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho lenem, s uvedením zpsobu, jak jménem právnické osoby jedná, a den vzniku a zániku její funkce, g) jméno a bydlišt prokuristy, jakož i zpsob, jakým jedná, h) další skutenosti, o kterých to stanoví právní pedpis. 36 Do obchodního rejstíku se dále zapíší tyto údaje týkající se právnických osob: a) u veejné obchodní spolenosti jméno a bydlišt a místo podnikání, liší-li se od bydlišt, nebo firma (název) a sídlo jejích spoleník, b) u komanditní spolenosti jméno a bydlišt a místo podnikání, liší-li se od bydlišt, nebo firma (název) a sídlo jejích spoleník, s uvedením, který ze spoleník je komplementá a který komanditista, výše vkladu každého komanditisty a rozsah jeho splacení,

12 c) u spolenosti s ruením omezeným jméno a bydlišt a místo podnikání, liší-li se od bydlišt, nebo firma (název) a sídlo jejích spoleník, výše základního kapitálu, výše vkladu každého spoleníka do základního kapitálu a rozsah jeho splacení, výše podílu každého spoleníka, zástavní právo k obchodnímu podílu, dále jméno a bydlišt len dozorí rady, byla-li zízena, a den vzniku a zániku jejich funkce, d) u akciové spolenosti výše základního kapitálu, rozsah jeho splacení, poet, druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota akcií, pípadné omezení pevoditelnosti akcií na jméno, jméno a bydlišt len dozorí rady a den vzniku, popípad zániku jejich funkce; má-li spolenost jediného akcionáe, zapisuje se i jméno a bydlišt a místo podnikání, liší-li se od bydlišt, nebo firma a sídlo tohoto akcionáe, e) u družstva výše zapisovaného základního kapitálu a výše základního lenského vkladu, pípadn vklad, f) u státních podnik zakladatel, výše kmenového jmní, minimální výše kmenového jmní, kterou je státní podnik povinen zachovávat, a urený majetek. 37 (1) Navrhovatel zápisu do obchodního rejstíku doloží, že mu nejpozdji dnem zápisu vznikne živnostenské i jiné oprávnní k innosti, která má být jako pedmt podnikání (innosti) do obchodního rejstíku zapsána, ledaže zvláštní právní pedpis stanoví jinak. U inností, které podle zvláštního právního pedpisu mohou vykonávat pouze fyzické osoby, se tato innost zapíše jako pedmt podnikání obchodní spolenosti nebo družstva, jen jestliže žadatel prokáže, že tato innost bude vykonávána pomocí osob, které jsou k tomu oprávnny podle zvláštního právního pedpisu. (2) Navrhovatel pi návrhu na zápis do obchodního rejstíku doloží právní dvod užívání prostor, do nichž umístil sídlo nebo místo podnikání; to platí obdobn také pro jejich pípadnou zmnu. K doložení právního dvodu užívání prostor postaí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístny, pípadn prohlášení osoby oprávnné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístním souhlasí. (3) Je-li navrhovatelem zahraniní osoba, sdlí rejstíkovému soudu doruovací adresu na území eské republiky nebo zmocnnce pro pijímání písemností s doruovací adresou v eské republice; to platí obdobn pro každou zmnu tchto údaj. (4) Listina prokazující splnní povinností podle odstavc 1 až 3 se pikládá k návrhu na zápis. 38 (1) Pi fúzi právnických osob (dále jen zápis fúze ) se do obchodního rejstíku u každé zanikající právnické osoby zapíše údaj o tom, že zanikla slouením nebo splynutím s uvedením firmy, sídla a identifikaního ísla nástupnické právnické osoby. (2) U nástupnické právnické osoby se zapíší: a) pi slouení údaj o tom, že došlo ke slouení, že na ni pešlo jmní zanikající právnické osoby (osob), firma, sídlo a identifikaní íslo zanikající právnické osoby (osob), a pípadné zmny dosud zapsaných údaj o nástupnické právnické osob, b) pi splynutí, krom údaj zapisovaných pi vzniku právnické osoby, údaj o tom, že vznikla splynutím, že na ni pešlo jmní zanikajících právnických osob, firma, sídlo a identifikaní íslo zanikajících právnických osob. 38a