DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy podnikání, a.s., na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy podnikání, a.s., na období 2011-2015"

Transkript

1 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy podnikání, a.s., na období září 2010

2 Obsah Úvod KVALITA A RELEVANCE Poslání a cíle vysoké školy Poslání VŠP (Master plán) Cíl VŠP Strategický záměr VŠP Klienti VŠP Počet studentů Prostupnost Systém vnitřního a vnějšího zajišťování kvality Uplatitelnost absolventů Formy a metody vzdělávání Technické aspekty vzdělávání Práce s mimořádně nadanými studenty s talenty Aplikace metodiky EF- TRANS: Výchova k podnikání do výuky Rozvoj lidských zdrojů OTEVŘENOST Internacionalizace ve vzdělávání Spolupráce s praxí Podnikatelský inkubátor Podpora procesu studia ve vazbě na požadavky zaměstnavatelů Smysl a poslání celoživotního vzdělávání Firemní vzdělávání Postgraduální program MBA Dostupnost vysokoškolského vzdělání Propagace a marketing Úloha marketingu a komunikace stoupá se zvyšováním konkurence veřejných i soukromých vysokých škol Poradenství na vysoké škole EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ Efektivně řízený systém vysoké školy Odpovědně řízená vysoká škola, vzdělaní a motivovaní zaměstnanci Financování vysoké školy Závěr

3 ÚVOD Vysoká škola podnikání, a. s., poskytuje své služby od roku 2000, kdy získala rozhodnutím MŠMT státní souhlas působit jako vysoká škola s akreditací pro bakalářský, posléze i magisterský studijní program Ekonomika a management. Škola vznikla proto, aby uspokojila poptávku po vysokoškolském vzdělání lidí, kteří se chtějí plně uplatnit na trhu práce, prosadit sebe sama, realizovat své ideje a dosáhnout úspěchu zejména v businessu. Po svém založení se velmi dobře etablovala na trhu vzdělávání. V současné době je na ní zapsáno více než tři tisíce posluchačů. Má jednu pobočku a sedm konzultačních středisek v Moravskoslezském kraji i v dalších regionech ČR. Škola rozvíjí systém celoživotního učení, aktivně se zapojila do výzkumu podnikání a podnikavosti, do technologie učení. S ohledem na potřeby trhu, zejména regionu moravskoslezského, byl klíčovým strategickým směrem školy zvolen rozvoj profesně orientované přípravy studujících, absolventů i ostatních zájemců. Tím spíše, že s postupným nástupem podnikavé ekonomiky vyvstává také v České republice stále silněji potřeba odborníků, kteří jsou podnikaví nebo dokáží cílevědomě uplatňovat podnikatelský přístup. V konkretizované podobě patří vybrané priority k těm, jež naplňují tento cíl, vizi školy i strategii zakotvenou v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy podnikání, a. s., na období

4 1 KVALITA A RELEVANCE 1.1 Poslání a cíle vysoké školy Poslání VŠP (Master plán) Posláním školy je: Pěstovat podnikavost a podporovat ty, kteří chtějí podnikat se sociální odpovědností. Poslání vysoké školy je nejen dlouhodobým základem její existence a východiskem jejich aktivit, ale je zároveň odrazem potřeb společnosti. Globalizace, zostřování konkurenčního prostředí, turbulentní vývoj nejen ekonomik, ale i kulturního a sociálního prostředí, vyžadují vzdělané, kompetentní, kreativní a aktivní jedince, schopné nejen optimálně využívat příležitostí, ale i předvídat a předcházet hrozbám vnějšího prostředí. A právě tyto principy podnikavosti tvoří i základ výzkumných, vzdělávacích, poradenských a rozvojových aktivit, naplňujících poslání školy Cíl VŠP Hlavní cíl Vysoké školy podnikání, a. s. (dále jen VŠP) lze definovat následujícím způsobem: vybudovat vysokou školu evropského standardu, poskytující vzdělávání a služby, realizující výzkum i podporou podnikavosti a podnikání na základě definovaných podnikatelských rolí, hodnotové orientace a klíčových kompetencí. Ambiciózní cíl školy vychází z její desetileté úspěšné historie, z jejího zaměření na podnikání a podnikavost a ze snahy poskytovat vzdělávací, výzkumné a poradenské služby hodné standardů Evropy 21. století. V České republice jedinečné zaměření na podnikání a podnikavost vytváří předpoklady pro uplatnění školy jak na poli vzdělávání a výzkumné činnosti, tak na poli poradenství a podpory podnikání. Získané zkušenosti, vytvořené knowhow, vybudované personální a materiální zázemí a jasná strategie to jsou hlavní atributy podporující vytčený cíl i cestu k němu. 4

5 1.1.3 Strategický záměr VŠP Strategický záměr, který je základem pro zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy podnikání, a.s., na období (dále jen DZ VŠP) lze rozdělit do následujících bodů: Budovat školu střední velikosti typu Business School, schopnou úspěšně konkurovat zejména na národním, ale i na mezinárodním trhu, a to jak v oblasti formálního vzdělávání, tak v oblasti exekutivního vzdělávání a celoživotního učení, výzkumu, poradenství a podpory podnikání. Posilovat pozici tržního lídra ve vzdělávacích aktivitách, službách, metodách, výzkumné činnosti a publikační činnosti v oblasti podnikání a to zejména neustálým rozvojem vlastního know-how a tvůrčí aplikací nejlepších praktik z tuzemska i ze zahraničí. Uskutečňovat studijní programy evropského standardu reagující na potřeby trhu práce a na vědecké poznatky, na trendy a prognózy z oblasti vzdělávání, výzkumu a poradenství orientovaného primárně na podnikání, podnikavost, ekonomiku a management. Strukturou, formou a obsahem výuky, zaměřením a charakterem výzkumné činnosti a portfoliem a kvalitou nadstavbových služeb z oblasti poradenství a podpory podnikání rozvíjet odborné kompetence a kreativitu studentů, pedagogů a klientů školy. Sledovat, vytvářet a aplikovat nové poznatky o podnikavosti a podnikání a být v této oblasti dominantním subjektem v Moravskoslezském kraji, ale i v celém středoevropském regionu. Zpřístupňovat vzdělávání a vytvářet podmínky pro celoživotní učení zejména těch, jejichž ambicí je podnikavost a úspěch v podnikání. Naplňovat princip internacionalizace, promítat jej do všech hlavních činností, vnějších i vnitřních aktivit školy. Využívat relevantních mezinárodních programů a projektů pro podporu konkurenceschopnosti školy na národní a mezinárodní úrovni. Vedle vzdělávacích aktivit klást důraz na výzkum, rozvíjet poradenské služby a vše vzájemně propojovat s aktivitami podpory podnikání. Zejména začlenit do hodnotového řetězce školy nově budovaný podnikatelský inkubátor a tím dále zvyšovat synergický efekt portfolia VŠP a jeho přínos pro cílové trhy. Vytvářet podmínky pro kariérní rozvoj studentů i pedagogů a k tomu využívat synergie portfolia aktivit školy (výzkum, vzdělávání, poradenství a podpora podnikání) a spolupráce s tuzemskými i zahraničním partnery ze sektoru vzdělávání i z hospodářské praxe. 5

6 1.2 Klienti VŠP Studenti prezenčního a kombinovaného bakalářského studia Studenti prezenčního a kombinovaného navazujícího magisterského studia Posluchači celoživotního učení Posluchači kurzů MBA Posluchači kurzů exekutivního vzdělávání Začínající firmy v podnikatelském inkubátoru Podniky v rámci podnikového poradenství, resp. projektové činnosti Počet studentů Trendy v počtech studentů: ubývající počet zájemců o studium prezenčního bakalářského studia, mírně klesající počet zájemců o studium kombinovaného (taky dálkového) bakalářského studia, rostoucí počet zájemců o studium prezenčního a kombinovaného (taky dálkového) navazujícího magisterského studia. V bakalářském stupni vysokoškolského vzdělávání a akreditovaných studijních oborech Podnikání, Podnikání a management v obchodu, Podnikání a management v životním prostředí po dobu desetileté existence Vysoké školy podnikání, a.s. absolvovalo už téměř 4000 studentů. Rostoucí trend počtu celkového počtu studentů započal v podstatě od samého počátku existence školy, kdy v prvním akademickém roce 2000/2001 bylo zapsáno 172 posluchačů, ve školním roce 2009/2010 jich bylo Při podrobnějším rozboru vývoje počtu studentů je znatelný pokles studentů prezenční formy bakalářského studia, který je způsoben čtyřmi základními faktory: demografickým vývojem (snižování počtu absolventů středních škol), komparačním hlediskem (student může srovnatelný obor studovat na veřejných školách bez povinnosti platit školné), strategickým hlediskem (student nemá v současné době jistotu v pokračování studia v magisterském programu), 6

7 finančními důvody (finanční nedostupnost studia pro řadu studentů). Podobné vlivy způsobující částečný pokles studentů lze zaznamenat také u kombinované formy studia. Výhodou této formy studia je však existence devíti detašovaných pracovišť školy v ČR, s pozvolnějším poklesem, nicméně i zde působí: demografické hledisko (pozvolná nasycenost potřeb pracujících středoškoláků se dále vzdělávat bez ohledu na obor), strategické hledisko (student nemá v současné době jistotu v pokračování studia v magisterském programu), finanční hledisko (finanční nedostupnost studia pro řadu studentů). V rámci navazujícího magisterského studia je stále reálný rostoucí počet zájemců o studium prezenčního a kombinovaného (taky dálkového) navazujícího magisterského studia. V současné době je však akreditace tohoto studia omezena. Jeho další existence bude bezprostředním faktorem ovlivňující zájem také o bakalářský studijní program ve všech jeho formách. Pro nastartování změn v klesajícím trendu zejména počtu studentů bakalářského studia je třeba: Znovuobnovit plnou akreditaci magisterského studia oboru Podnikání. Profilovat jednotlivé akreditované bakalářské obory tak, aby jejich náplň byla významně odlišná od nabídky jiných ekonomických vysokých škol tyto snahy byly zahájeny v roce 2008 v rámci modularizace studia na VŠP, a.s., a budou pokračovat i v následujících letech. Významným způsobem provázat výuku s praxí, zejména ve druhém a třetím ročníku bakalářského studia, čímž může VŠP, a.s., získat významnou konkurenční výhodu oproti veřejným školám. Organizace vzdělávání i právní forma školy, umožňuje daleko pružněji reagovat na potřeby praxe. Proto je nutno tuto strategickou výhodu využívat. Připravit finanční produkty půjčky, které umožní přístup na naší vysokou školu i studentům, kteří aktuálně nedisponují potřebnou hotovostí (jak v bakalářském, tak magisterském studijním programu). 7

8 1.2.2 Prostupnost Prostupnost vzdělávání na naší vysoké škole je komplexně řešena již od roku 2008, kdy byla zahájena modularizace studia. Modularizace má škole usnadnit začlenění do evropského vzdělávacího prostoru a evropských vzdělávacích struktur, což přepokládá, že bude včas a s předstihem reagovat na požadavky a trendy evropského vzdělávání. Mezi priority přitom patří strukturalizace studijních programů, zpřístupňování studia, zavedení jednotného kreditního systému, srovnatelnost studia, větší důraz pro ověřování explicitně nabytých znalostí v praxi či zavádění nových přístupů v hodnocení studenta. Po dvouleté přípravě jsme proto již v akademickém roce 2009/2010 zahájili studium podle inovovaných studijních programů. Podstatou této inovace je zavedení modulárního způsobu výuky, která vychází z platných akreditací studijního programu Ekonomika a management, všech studijních oborů, ve všech formách bakalářského studia (prezenčního i kombinovaného), a současně procesně a obsahově respektuje výše uvedené priority. Veškeré již realizované změny ve výuce (v rámci modularizace) plně respektují ECTS, jehož zavedení je cílem po ukončení III. fáze modularizace. Systém uznávání studia absolvovaného v zahraničí funguje na naší škole, již řadu let, nicméně teprve zavedení modulu, kreditů a společných požadavků ECTS v rámci modularizace významně zjednodušuje, objektivizuje a zpřehledňuje proces uznávání studia. V rámci DZ VŠP na léta budeme proto zahájenou inovaci ve formě modularizace všech typů a forem studia dále rozvíjet. 1.3 Systém vnitřního a vnějšího zajišťování kvality Transparentnost systému řízení kvality V zájmu zlepšování systému řízení kvality budeme hodnotit kvalitu školy následujícím způsobem. Atributy vnitřní kvality: soulad s požadavky MŠMT na vnitřní kvalitu veřejných a soukromých VŠ, kvalita výukového procesu (dodržování časů, rozsahu a náplně výuky, kontrola kvality výuky dle anonymních anket, kvalita závěrečných prací), implementování Evropského kreditového systému ECTS ve všech vzdělávacích činnostech VŠP, včetně vzdělávání v rámci celoživotního učení, zavedení a rozvoj podnikatelského inkubátoru do výuky (včetně podpory podnikavých studentů a firemního poradenství), vybudování a využití moderních interaktivních laboratoří pro rozvoj podnikavosti, 8

9 kvalita profesorů, docentů a odborných asistentů (nutno dosahovat špičkových výsledků jak v pedagogické, tak i v tvůrčí činnosti.), kvalita studijních materiálů, publikační činnost profesorů, docentů a odborných asistentů (sledovat dle domácích a zahraničních publikací; nutná podpora VŠP), vědeckovýzkumná činnost profesorů, docentů a odborných asistentů (sledovat dle domácích a zahraničních publikací; nutná podpora VŠP), uznání profesorů, docentů a odborných asistentů mezi odbornou veřejností na VŠ a odbornou veřejností ve firmách (sledováno dle citací v domácích a zahraničních publikací a dle spolupráce s firmami), kvalita vybavení učeben audiovizuálními pomůckami ve výuce, kontrola uplatnitelnosti a zaměstnatelnosti absolventů. Atributy vnější kvality: soulad s požadavky MŠMT na vnější kvalitu veřejných a soukromých VŠ, atraktivita VŠP pro veřejnost (tj. zájem o studium; udržení a rozvoj bakalářského studia, navazujícího magisterského studia, celoživotního učení, MBA programu a exekutivního vzdělávání), otevřené zveřejňování informací o aktuálním dění na VŠP na stránkách (transparentnost vzdělávacích a podnikatelských aktivit školy, aktuálnost zveřejňovaných informací, konkrétní činnosti jednotlivých kateder a jejich členů), pravidelná aktualizace výsledků VaV jednotlivých pracovníků VŠP v Rejstříku informací o výsledcích VaV (zkráceně jen RIV), atraktivita VŠP pro zahraniční studenty. 9

10 1.3.2 Uplatitelnost absolventů DZ VŠP vytváří předpoklady k naplňování klíčového cíle, tj. plné zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti našich absolventů na trhu práce domácím, případně zahraničním. Rozvíjí proto předpoklady k dlouhodobé a cílevědomé spolupráci s významnými regionálními zaměstnavateli, pro které připravuje studenty tak, aby po absolvování vysoké školy ovládali následující profesní kompetence a klíčové dovednosti: komunikační a prezentační dovednosti, schopnost ovládat na velmi dobré komunikační úrovni jeden až dva světové jazyky (tj. angličtina + další světový jazyk), schopnost pracovat s čísly, schopnost rozhodovat se, samostatně řešit problémy a nést zodpovědnost, schopnost týmové práce, schopnost vést pracovní tým, schopnost a ochota učit se, dobré praktické a teoretické znalosti studovaného oboru, schopnost aplikovat teoretické poznatky v praxi, zběhlost v používání výpočetní techniky a standardního softwarového vybavení (např. MS Office: MS Word 2007, MS Excel 2007, MS PowerPoint 2007, MS Project), zběhlost v práci s informacemi (tj. informace vyhledávat, systematizovat a aplikovat). 1.4 Formy a metody vzdělávání Technické aspekty vzdělávání Realizovat výuku s technickou podporou ICT technologií (tj. výuka na způsob video konferencí zlevnění výuky, úspora času). Ve výuce využívat prvků videkonferencí především pro zajištění výuky odborníky z praxe (tj. experty), jejichž fyzická přítomnost není z časových nebo finančních důvodů možná v sídle VŠP, resp. v konzultačních střediscích. V závislosti na rozvoji IT technologií pravidelně modernizovat počítačové učebny a studovny. 10

11 V souladu s efektivním využitím finančních zdrojů zvyšovat standard uplatnění výpočetní a telekomunikační techniky ve výuce, práci studentů a vnitřní a vnější komunikaci (datové projektory, PC učebny, prvky e-learningu atp.). Reagovat na moderní technologie rozšiřováním rychlého internetu, wi-fi připojením studentů, rozvojem VPN sítě atp. Efektivně využívat Laboratoře podnikavosti (EntrLab) při výuce a rozvoji podnikavosti studentů VŠP Práce s mimořádně nadanými studenty s talenty Škola naváže na stávající osvědčený systém a v rámci DZ bude rozvíjet a věnovat mimořádnou pozornost mimořádně nadaným a proaktivním (dále jen talentovaným) studentům. Tato pozornost bude pak zejména v následujících směrech: Vytipování talentovaných studentů. Vytipovávat talentované studenty v rámci výuky a mimoškolních aktivit již v prvním ročníku studia (například při plnění studijních povinností v modulech Ročníkový projekt I. a Podnikavost). Stimulace takovýchto studentů a nabídka možností další spolupráce se školou a osobního rozvoje. Působení vybraných talentovaných studentů v Podnikatelském inkubátoru VŠP Praktické využití nabytých vědomostí a dovedností ve studentských firmách pod patronátem pedagogů školy. Vědomosti získané ve výuce a rozvíjené v Podnikatelském inkubátoru prakticky aplikovat v reálných obchodních studentských firmách pod patronací pedagogů. Zapojení studentů do výzkumných a projektových aktivit Aplikace metodiky EF- TRANS: Výchova k podnikání do výuky. VŠP zpracovává pro MŠMT v rámci IPN EF-TRANS (tj. Efektivní transfer znalostí) metodiku Výchova k podnikání jejíž výsledky jsou určeny pro vysoké školy a veřejné výzkumné instituce. Výstupy projektu EF-TRANS důsledně aplikovat ve výuce školy. 11

12 1.5 Rozvoj lidských zdrojů Vytvořit základní předpoklady pro týmovou spolupráci a postupně ji rozvíjet bude klíčovým faktorem, jenž budeme v této oblasti v rámci DZ VŠP realizovat v budoucích letech. Konkrétně musíme: Definovat firemní kulturu a stanovit nástroje implementace firemní kultury v souladu se strategií VŠP. Podporovat týmovou spolupráci a zainteresovanost jednotlivých pracovníků na činnostech útvarů a současně VŠP jako celku. U pracovníků rozvíjet kvalifikační předpoklady, motivaci pro práci ve vědě a výzkumu a motivaci pro zlepšování kvality výukového procesu. Podporovat kvalifikační růst akademických pracovníků. Systematicky vytvářet motivační prostředí pro studium doktorských studijních programů, pro zahájení habilitačních řízení, pro zahájení řízení ke jmenování profesorem a pro jejich ukončování. Zajišťovat odpovídající přínos kvalifikovaných osob ve vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti. Rozvíjet pedagogické dovednosti akademických pracovníků. Posilovat roli pracovníků v rámci budování VŠP jako podnikavé vysoké školy. Budovat koncept tzv. entrepreneurial university. Důraz klást na kvalitu a rozvoj lidských zdrojů s důrazem na nové způsoby řízení, posilování osobní odpovědnosti a podnikavosti. U akademických i neakademických pracovníků osvojovat nové role odlišené od tradičně vymezených rolí (administrativní pracovník, vědeckovýzkumný pracovník, vedoucí pracovník atd.). Využívat spolupráci s aplikační sférou při rozvoji lidských zdrojů. Spolupracovat s podnikateli a zaměstnavateli v regionu. Vysokoškolskou výuku podnikání i výzkumnou činnost realizovat v dynamické interakci s vnějším prostředím (nutné zapojení odborníků z praxe do výuky, výzkumu a vývoje). 12

13 Vytvořit úzký okruhu špičkových spolupracovníků VŠP jako skupinu aktivních business partnerů při jasně nastavených úkolech ve výuce a jasné definici úkolů pro rozvoj vědy a výzkumu. Využívat možnosti spolupráce při rozvoji odborných a manažerských dovedností akademických pracovníků. Nastavit pravidla spolupráce s Podnikatelským inkubátorem IT a služeb. 13

14 2 OTEVŘENOST 2.1 Internacionalizace ve vzdělávání Využívání ECTS, DS ECTS Label ECTS je důsledně využíván v celém studijním programu VŠP, a.s. Je zaveden také do některých programů celoživotního vzdělávání. V současné době je ECTS vyhodnocován a bude upraven a přizpůsoben inovovanému studijním programu. Udržitelnost mobility studentů a akademických pracovníků Udržitelnost mobility studentů a akademických pracovníků je zajištěna smluvními vztahy mezi školou a zahraničními partnery. Nově a prioritně budeme vysílat zahraniční studenty studující bakalářský studijní program, a to jak na studium, tak i praxe. Výrazně bude posílena mobilita přijíždějících studentů. Evidence mobilit v matrice studentů bude zajištěna. Ambicí VŠP, a.s., bude získání projektu v některém z komunitárních programů EU. Na podporu mobility akademických pracovníků byl vyvinut interní motivační systém hodnocení Mandragora, který bude využíván i v budoucím období. Podpora mobilit z vlastních prostředků (stipendia, nadační fond) Formou stipendia popř. z prostředků Nadačního fondu podnikavostí k prosperitě plánujeme podpořit mobilitu studentů v rámci programu double degree. Udržení počtu zahraničních studentů ve škole Za účelem podpory zahraničních studentů bylo zřízeno Centrum pro zahraniční studenty, které bude i nadále poskytovat servis především nastupujícím studentům, ale také služby vztahující se k praxím a profesnímu zaměření všech zahraničních studentů. Rozvoj nabídky cizojazyčných programů společné studijní programy, double degree Pro přijíždějící studenty bude inovován stávající semestrální program přednášený v angličtině. Ve sledovaném období budou analyzovány podmínky a připraven systém udělování double degrese. 14

15 2.2 Spolupráce s praxí Podnikatelský inkubátor Podnikatelský inkubátor IT zaměřený na informační technologie a služby s tím spojené je konkrétním naplněním záměru školy vytvořit pracoviště k praktické výuce podnikání. Poskytne prostory a služby začínajícím podnikatelům, a to především z řad našich studentů, případně i externích zájemců. Umožní doplnit teoretickou část obdobného výukového modulu, jenž je součástí studijních programů školy, v neposlední řadě může naplnit očekávání a potřebu studentů, kteří pracoviště umožňující rozjezd vlastních podnikatelských aktivit, požadovali Podpora procesu studia ve vazbě na požadavky zaměstnavatelů Spolupracovat s regionálními institucemi (úřady práce, hospodářská komora, municipality aj.) a podniky při hledání obsahu a efektivních forem odborné přípravy studentů. Zapojení odborníků z praxe do výuky, tvorby studijních plánů, orgánů školy, strategických záměrů využívat kontaktů s firmami pro široké spektrum spolupráce (praxe studentů, účast na výuce, účast na projektech, účast na odborných seminářích a konferencích, tvorba strategie) pořádat odborné semináře a konference na škole s pozváním významných odborníků z regionu i republiky, případně ze zahraničí a za účasti studentů -vyhledávat odborníky z praxe a zapojovat je do práce v akademické radě, účasti ve výuce, při odborné praxi, při zpracování bakalářských a diplomových prací studentů Podpora praxí studentů a pracovníků v podnicích důsledně realizovat a vyhodnocovat odborné praxe (dle studijního plánu) studentů prezenčního i kombinovaného studia a zavádět nové formy praxe. Systematicky spolupracovat s pracovníky z podniků, pověřenými zajištěním a realizací praxe studentů. vyhledávat zahraniční firmy pro odborné praxe studentů v zahraničí v rámci programu LLP/ERASMUS 15

16 Kariérní poradenství, spolupráce s podniky v oblasti zaměstnávání absolventů Centrum kariérního poradenství bude zajišťovat komplexní služby v oblasti personálního a kariérního poradenství, zlepšení pozice studentů a absolventů na trhu práce a usnadnění cesty k nalezení zaměstnání. Centrum kariérního poradenství rovněž umožňuje kontakt firem a podniků (partnerů) se studenty vysoké školy podnikání, a.s. Poskytování poradenských služeb je pro studenty a absolventy školy bezplatné. Jako jeden z klíčových výstupů realizované odborné praxe sledovat nabídky na zaměstnání praktikujícím studentům. Vytvářet podmínky pro spin-off z akademické obce podnikatelský inkubátor IT zaměřený na informační technologie a služby s tím spojené, který vyrůstá v objektu Institutu rozvoje podnikání, bude zařízení, jež poskytne prostory a služby začínajícím podnikatelům. odborníci ze školy se budou podílet na řešení úkolů zaměřených na regionální problematiku. Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělání je obecný lidský úkol, k jehož plnění škola nabízí svou odbornou a pedagogickou podporu. Tento záměr vychází z níže uvedené aktuální definice smyslu a poslání celoživotního vzdělávání pro příští období. Prakticky zahrnuje tři oblasti: Univerzitu třetího věku Firemní vzdělávání Postgraduální program MBA Smysl a poslání celoživotního vzdělávání Smyslem a posláním školy v rámci celoživotního vzdělání je udržovat své posluchače na odborné úrovni podnikatelského a společenského života. Absolventi budou lépe připraveni plnit své pracovní nebo společenské úkoly v různých odvětvích: v osobní podnikatelské činnosti, ve vedení živnosti, 16

17 v soukromých firmách a společnostech, ve státních podnicích a institucích, v politickém a veřejném životě. Podporou tvorby kurzů celoživotního vzdělávání naplní škola potřeby regionálních zaměstnavatelů, státních institucí a přispěje k růstu kvality společenského života. Budeme zajišťovat vhodné podmínky pro studium dospělých, kteří po nástupu do praxe mají specifické potřeby: jazykové (výuka cizích jazyků), osobnostní (výuka role osobnosti), odborné (nabídka vybraných oborů), společenské (nabídka přednášek se sociálním zaměřením), evropské, mezinárodní (spolupráce se zahraničními partnery). Pro tuto činnosti škola využijeme: vhodné marketingové strategie, které se zaměří na specifické cílové skupiny (uchazeči o další vzdělávání, zaměstnavatelé), vyvineme speciální studijní opory pro nové obory a tematické okruhy, rozvoje pedagogických pracovníků pro využití jejich odbornosti v oblasti celoživotního vzdělání, multimediální učební pomůcky pro kombinovanou a distanční formu studia, inovaci kurzů s vazbou na interně propojený kreditní systém a odbornou certifikaci, přípravné kurzy pro uchazeče o studium. 17

18 2.2.4 Firemní vzdělávání Budeme pokračovat v odborné podpoře podnikatelů a podnikatelských subjektů. DZ VŠP, vychází z potřeby daleko těsněji propojit vysokou školu s praxí: v kontextu dynamického rozvoje vědy a hospodářského života, v kontextu aktuálního hospodářského vývoje Evropy a ČR, v kontextu lokálních potřeb kraje, pro potřeby jednotlivých firem a institucí, v jednotlivých oborech, pro jednotlivé osobnosti, vzájemné ovlivnění školy a praxe (odborná podpora podnikům a využití odborníků z praxe pro školu). S ohledem na současný dynamický a překotný hospodářský vývoj bude škola rozvíjet: prohlubování praktického firemního vzdělávání, odbornou spolupráci se zvolenou prestižní zahraniční VŠ management center Innsbruck (spin-off univerzity innsbruck), nabídky projektových řešení dle zadání firem, odborné vzdělávání vlastních pedagogů pro potřeby podnikatelské veřejnosti, speciální semináře či workshopy pro firmy, odborné řešení firemní poptávky, možnost cílených stáží a projektových řešení Postgraduální program MBA Škola otevřela a bude v oblasti celoživotního vzdělávání dále rozvíjet také nabídku akademicky zastřešeného mezinárodního manažerského programu MBA. Vzhledem k chybějící akreditaci tohoto programu v ČR je uzavřeno smluvní partnerství s rakouskou vysokou školou Management center Innsbruck. Vzdělávací program MBA (master of business administration) je zaměřený na podporu samotných podnikatelů a manažerského řízení v tuzemských i zahraničních 18

19 firmách či dalších institucích. Obohatí stávající nabídku produktů školy, umožní další prohloubení spolupráce s konkrétními firmami, resp, podnikateli a manažery Dostupnost vysokoškolského vzdělání Škola bude vytvářet všestranné podmínky pro rovnoprávný přístup a rovné příležitosti v přístupu a absolvování studia. Půjdeme cestou využívání opatření, která podpoří studenty limitované různými formami sociální či kulturní exkluze. Klíčové aktivity se budou orientovat na zvýšenou péči o zahraniční studenty, zejména před jejich nástupem, ale i po celou dobu studia. Už nyní je škola plně přístupná zdravotně handicapovaným osobám a splňuje veškeré zákonem stanovené normy. Prostory jsou bezbariérové, tedy dostupné i studentům se zdravotním omezením. Dále: škola podpoří i v budoucnu formou stipendií sociálně znevýhodněné studenty, bude rovněž podporovat vlastní studentskou tvůrčí činnost, inovace studijních programů, modularizace, rovnoměrnější rozložení zátěže, studium v souvislostech, podpůrné a přípravné kurzy pro zájemce o studium, spolupráce se středními školami, společné aktivity, motivace pro budoucí volbu vysoké školy. 2.3 Propagace a marketing Úloha marketingu a komunikace stoupá se zvyšováním konkurence veřejných i soukromých vysokých škol. DZ VŠP, a.s., klade proto důraz na co nejefektivnější akviziční činnost s cílem udržet, případně zvýšit počty studentů. Klíčem je vytvořit systém, díky němuž by zájemci o studium mohli jasně identifikovat přednosti a výhody studia na VŠP, a.s. Proto bude škola v nadcházejících pěti letech využívat daleko intenzivněji všechny nástroje k oslovení potenciálních klientů v zájmu eliminace úbytku studentů v důsledku populačního vývoje. Na základě analýzy výsledků systematických dotazníkových šetření je zřejmé, že kromě standardních propagačních a PR aktivit, bude nutné systematicky budovat a rozvíjet spolupráci se středními školami, firmami, agenturami, institucemi - zdroji potenciálních studentů. 19

20 2.3.2 Poradenství na vysoké škole zajištění poradenských služeb pro uchazeče o studium, umožnit relevantní vzdělávání pracovníků VŠ, poskytovat informace cílové skupině, rozvíjet spolupráci s ostatními VŠ, centrum kariérního poradenství. Poskytování bezplatných poradenských služeb studentům a absolventům Vysoké školy podnikání, a.s. Zajištění komplexních služeb v oblasti personálního a kariérního poradenství, zlepšení pozice studentů a absolventů na trhu práce a usnadnění cesty k nalezení zaměstnání. Nabídka zaměstnání (volných míst) v partnerských firmách a společnostech. Umožnit relevantní vzdělávání pracovníků VŠ, poskytovat informace cílové skupině, rozvíjet spolupráci s ostatními VŠ. 20

21 3 EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ 3.1 Efektivně řízený systém vysoké školy Vysoká škola podnikání, a.s., byla v uplynulých deseti řízena na základě kombinace akademického, manažerského a podnikatelského přístupu. V oblasti strategického řízení bude nutné tyto základní role dále přesněji popsat a jednoznačně vymezit. Princip vymezení znamená podrobněji se zabývat požadavky zákazníků jednotlivých tržních segmentů, ale i regulačními pravidly a omezeními jednotlivých regulátorů a udělovatelů licencí (akreditační komise příslušných vzdělávacích programů). Efektivní řízení školy budeme rozvíjet v souladu s principem procesní a projektové strategie. Procesní strategie definuje významný požadavek přesného vymezení hlavních, vedlejších a podpůrných procesů ve škole, vymezení vlastníků těchto procesů a stanovení jejich jednoznačných odpovědností. Dále určuje požadavek na definování procesu měřitelnosti výstupů a zainteresovanost vlastníků (manažerů) na jejich splnění. Revize stávajících procesů řízení školy budou v souladu s principem oddělení role vlastníka (tedy akcionáře naší akciové společnosti) s manažerskými rolemi řízení školy. Procesní strategie má v sobě zakomponovaný prvek účelnosti a motivace procesy v naší škole nutně transformují vstupy na výstupy k účelnému využití pro naše zákazníky, ale i motivují naše zaměstnance (jako vlastníky procesů) k rozvoji osobnosti, akademickému růstu a projektové činnosti. Pro klíčové zaměstnance a manažery bude připraven komplexní systém jejich podpory, včetně možnosti přístupu k podílu na majetku společnosti (strategie přístupu k roli vlastníka). Na účelnost nebo požadavek efektivního řízení musí být nahlíženo jako na základní cíl, definovaný širším projektovým kontextem. Projektový princip bude uplatňován při řízení dílčích rozvojových aktivit naší školy, ale i při aplikaci vnitropodnikání jako základního pilíře rozvoje školy. Systém efektivního řízení školy a kvalitní realizační management patří ke klíčovým faktorům úspěšné realizace strategie VŠP, a.s. Správná míra formalizace by měla zaručit dodržování odpovídajících zákonů a na to navazujících předpisů a dokumentů. Klíčovou roli zde budou i nadále plnit vnitřní předpisy školy. Budeme usilovat o to, aby vedle normativní funkce, plnily i svou instruktážní funkci. Jde o to, aby management garantoval kompletní a účinné dosahování cílů na všech úrovních řízení. S důrazem na cílevědomosti bude třeba eliminovat neplnění úkolů, povrchnosti, formálnosti a nedůslednosti v controllingu vůbec. 21

22 Nové nároky na vysoké škole budou i nadále vyžadovat velice pružnou procesní strukturu. Tím se zvýší i konkurenceschopnost školy. Na tyto změny bude třeba připravit učitele, ale i všechny zaměstnance VŠP, a.s. Bude i nadále věnovat pozornost kvalifikačnímu růstu vědeckopedagogických pracovníků, jejich komplexnímu zapojení do řídící, výzkumné a tvůrčí práce, včetně podpory jejich tvůrčího a pedagogického působení a zabezpečení možnosti vlastní publikační činnosti. Souhrnně jde o rozvoj znalostí a dovedností jak ve vlastním oboru, tak i v celé oblasti poznání, postupů a metod vysokoškolského vzdělávání a vzdělávání dospělých. Strategie kvalifikačního růstu bude klást důraz na schopnost předávat znalosti a dovednosti studentům a na rozvoj tzv. Obecných dovedností (jako je prezentace, týmová spolupráce, zvyšování informační gramotnosti a schopnosti využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti, rozvoj jazykových kompetencí, a manažerské dovednosti). Tyto aktivity budou průběžně monitorovány a vyhodnocovány s nasazením speciálně vyvinutého informačního systému. 3.2 Odpovědně řízená vysoká škola, vzdělaní a motivovaní zaměstnanci Vysoká škola podnikání, a.s., po dobu svého působení ve sféře terciérního vzdělávání využila možnost soukromého investora k větší autonomii v řízení akademických pracovníků. Tato výhoda jí tak umožnila rozvíjet vlastní potenciál lidských zdrojů na úrovní akademického, manažerského ale i podnikatelského přístupu. Svoji odpovědnost vůči vzdělání a motivování zaměstnanců při řízení VŠP, a.s. Uplatňovala jak na úrovni managementu, akademických pracovníků tak i nepedagogických zaměstnanců, kteří se nedílnou měrou podílejí na realizaci strategie VŠP, a.s. Své strategické priority personální politiky vůči akademickým pracovníkům hodlá škola i nadále uplatňovat jednak v souladu s požadavky a omezeními jednotlivých regulátorů a udělovatelů licencí, tak ve spolupráci se stakelholder, kteří mají nezastupitelný vliv a podíl na vývoji a zaměření naší školy v budoucích letech (zaměstnavatelé, podnikatelé, firmy odebírající výzkumné a vývojové činnosti, studenti). V následujících letech hodlá škola i nadále podporovat systém rozvoje lidských zdrojů v oblasti hard skills a vypracovat novou koncepci v oblasti soft skills v závislosti na požadavcích trhu. Snahou školy bude rozvíjet spolupráci na úrovni všech stakelholders, kteří mají přímý či nepřímý zájem na vysokém školství a mohou ovlivnit strategické priority personální politiky při řízení vysoké školy. Při svém odpovědném řízení bude vysoká škola i nadále klást důraz na nastavená výkonová kritéria, která jsou v souladu s obecně závaznými ukazateli vydanými na centrální úrovni a která mají za cíl motivovat akademické pracovníky a nepedagogické zaměstnance při jejich kvalifikačním růstu. 22

23 3.3 Financování vysoké školy Pokračovat v centralizovaném systému finančního řízení Základním nástrojem ekonomického a finančního řízení soukromé vysoké školy bude i nadále centrálně sestavovaný a kontrolovaný rozpočet s vnitřním členěním na střediska a zakázky. Bude vždy sestavován na akademický rok samostatně. Akademický rok je sjednocen s účetním obdobím (hospodářský rok) a to od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku. Rozpočet bude v zásadě sestavován vždy tak, aby nebyl deficitní s přihlédnutím k momentálním potřebám školy a možným rizikům. Účetnictví bude nadále vedeno dle platných zákonů a předpisů pro podnikatele, jelikož právní forma vysoké školy je akciová společnost. Každá účetní závěrka a výroční zpráva bude auditována s cílem, aby byl vždy výrok auditora bez výhrad. Investiční financování bude založeno na rozvojových potřebách školy na základě podnikatelských záměrů Investiční financování bude založeno na principech vedoucích ke zkvalitnění výuky, uspokojení potřeb studentů, učitelů, zaměstnanců jakož i všech ostatních partnerů a institucí, které jsou s vysokou školou v kontaktu a přispívají ke zkvalitnění kultury akademického prostředí. V oblasti investičního financování půjde zejména o zlepšení výukových prostor s nejmodernějším vybavením a zabezpečení obslužných činností nutných pro zabezpečení výukových a dalších odborných, výzkumných a tvůrčích činností vysoké školy převážně formou rekonstrukcí a modernizací. Investiční financování bude probíhat pouze na základě investičních záměrů s důrazem na účelnost, efektivnost a hospodárnost. Prioritou, tak jako v předešlých letech, již nebude budování nových prostorových kapacit. Dlouhodobým záměrem vysoké školy bude vybudování vlastního stravovacího zařízení (menzy) v rámci již existujícího ubytovacího zařízení (koleje). Zajistit dlouhodobě stabilní systém neinvestičního financování Neinvestiční financování bude založeno na principech dlouhodobé konkurenceschopnosti vysoké školy vedoucích k uspokojení potřeb studentů, akademických pracovníků a ostatních nepedagogických zaměstnanců. Důraz bude kladen, obdobně jako u financování investičního, na účelnost, efektivnost a hospodárnost vynakládaných finančních prostředků. 23

24 Zapojit veřejné zdroje do financování VŠ V současnosti je soukromá vysoká škola v souladu s platným zákonem o vysokých školách financována pouze z vlastních prostředků, tj. Převážně z prostředků, které zajistí výběrem poplatků spojených se studiem od vlastních studentů. V rámci vnějších faktorů vývoje financování vzdělávání, vědy a výzkumu se aktivně účastnit snahy zapojit do financování soukromých vysokých škol rovněž zdroje veřejné. Šlo by zejména o finanční prostředky z fondů EU a v případě úpravy legislativy rovněž o zdroje ze státního rozpočtu či z rozpočtů krajů, měst a obcí a z rozvojových fondů určených na vzdělávání, vědu a výzkum. Rozvíjet financování výzkumu Posílit financování výzkumných aktivit zajištěním dostatečných zdrojů vytvořených nejen vlastní činností, ale především z oblasti veřejných rozpočtů a komerčních aktivit ve spolupráci s podnikovou sférou. 24

25 ZÁVĚR Vedení Vysoké školy podnikání, a. s., Ostrava je si vědomo významu strategického dokumentu Dlouhodobý záměr VŠP, a. s., na období Tento dokument přispěje a do jisté míry zaručuje cílevědomost rozvoje školy s ohledem na potřeby a měnící se podmínky v České republice i v celé EU. Pomůže rovněž rozvinout větší angažovanost zaměstnanců školy, studujících a budoucích absolventů. Při vypracování záměru rozvoje školy jsme stavěli na dokumentu MŠMT ČR Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období Dalším východiskem byly dosavadní zkušenosti a množství vnitřních analytických materiálů VŠP, a. s., odborné stati a příslušné dokumenty vydané autoritami v ČR a v EU. Strategický záměr rozvoje VŠP, a. s., není dílem jen vedení školy, ale na jeho tvorbě se podíleli téměř všichni pracovníci školy. Domníváme se, že jsme tímto vytvořili dobré podmínky pro jeho implementaci také v budoucích létech. DZ VŠP, a.s., je otevřeným dokumentem stanovujícím strategické cíle ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a dalších tvůrčích činnostech, včetně jejich organizačního, finančního a investičního zabezpečení v souladu se zákonem o vysokých školách, jenž bude každoročně vyhodnocován a aktualizován dle měnících se podmínek na trhu vysokoškolského vzdělávání i celospolečenské poptávky. 25