ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL"

Transkript

1 ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL UČEŇ ROKU 2011 V SENÁTU IV/2011

2 NA POŘADU DNE FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ BYL MĚLO STÁT NA RVP Naše Sdružení před časem přišlo s vlastním návrhem financování regionálního školství, s tím, jak spravedlivě stanovit státní dotaci oborový normativ. Jsme přesvědčeni, že nový model financování by měl být úzce vztažen k tzv. rámcovým vzdělávacím programům, respektive k náplni povinného vzdělávání. Náš návrh vychází ze současného znění školského zákona, který říká: Pro každý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají rámcové vzdělávací programy. Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů a dále závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků přidělovaných podle 160 až 162. RVP BY SE MĚLY STÁT ZÁKLADNÍM PILÍŘEM REFORMY FINANCOVÁNÍ! ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY (ŠVP) BY SE PAK REALIZOVALY V PODMÍNKÁCH DANÉ ŠKOLY V GESCI JEJÍHO ZŘIZOVATELE. Nový státní oborový normativ vycházející z RVP by byl závazný pro všechny zřizovatele a bylo by možné ho zřizovateli zvyšovat, ale nikoli snižovat. Představoval by jednotnou normativní výši podílu státu na realizaci celého vzdělávacího programu v rozsahu všech nákladů, které zmiňuje školský zákon, tedy na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na další nezbytné Z OBSAHU Soukromé školy jsou levnější 3 Podnikatelka roku 5 Elita spočívá v kvalitě 6 Vzdělávání k vědění Plzeň 7 Učeň roku 8 Nulová gravitace 9 Bukaschool Most 9 Manažerská akademie 10 Machři roku Desatero OCED 12 Soukromé vysoké školy v ČR 13 DPH u školních jídelen 14 Diář 15 OBSAH STRANA neinvestiční výdaje spojené s provozem škol a školských zařízení. Investiční výdaje by zůstaly věcí zřizovatelů a vícezdrojového financování. Navrhujeme, aby ministerstvo školství ve svých doplňujících rozvojových programech řešilo zejména učební pomůcky pro speciální a odborné školství, program inovace strojů a zařízení pro odborné školství a experimentální ověřování nových RVP, popřípadě jejich aktualizaci s vazbou na technologické inovace ve výchově a vzdělávání. Mgr. Vladimír Kolder předseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 2

3 UDÁLOSTI SOUKROMÉ ŠKOLY JSOU PRO STÁT O 37 % LEVNĚJŠÍ Nedávno vyšla studie České školství v mezinárodním srovnání 2011 z dílny OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Zjištění zahraničních expertů potvrzují naše údaje, které jasně říkají: v Česku se na soukromé školy vydává z veřejných finančních zdrojů o 37 % méně než na veřejné školy. V sedmém čísle bulletinu PISA in Focus jsme našli odpověď na otázku Komu jsou prospěšné soukromé školy?. Experti OECD uvádí, že žáci, kteří navštěvují soukromé školy, mají tendenci mít v hodnocení PISA výrazně lepší výsledky než žáci navštěvující školy veřejné. Rodiče, kteří hledají nejlepší možnosti vzdělání pro své děti, jsou ochotni zaplatit školné, aby zajistili lepší podmínky pro vzdělávání nabízené soukromými školami (podrobněji na str. 12). V České republice je pro segment soukromého školství - navzdory dlouhodobé diferenciaci financování podle zřizovatele a také nepříznivému vývoji ekonomické situace obyvatel typická vysoká efektivita využití státní dotace na veřejnou službu a školného. Jedním z důkazů budiž níže uvedený vývoj normativů pro nižší stupeň víceletého gymnázia výdaje na provoz školy jsou prakticky konstantní od roku 2005, a v roce 2011 jsou dokonce nejnižší za posledních šest let. Přitom výše školného se od roku 2000 prakticky nezměnila, a to zejména v mimopražských školách. Rozborem níže uvedené statistiky zjistíme, že soukromé školy jsou oproti veřejným školám pro státní rozpočet vysoce efektivní. Například v oblasti mzdových nákladů, které tvoří podstatnou část výdajů ve školství, jsou soukromé školy o 20 % výkonnější než školy veřejné. České soukromé školství je proto velmi dynamickým prvkem ve vzdělávací soustavě. Pružně reaguje na veškeré změny demografické situace i v poptávce po typech vzdělání. To se mimo jiné projevuje v posledních letech při optimalizaci středních škol a rozvoji mateřských škol. Efektivita soukromého školství v roce 2010 Podíl soukromých škol z HDP 0,09 % Podíl žáků soukromých škol 5 % Podíl zaměstnanců soukromých škol 3,6 % Zdroj: Statistické ročenky školství 2011, ÚIV 2011 Podíl dotace soukromých škol 4 % Zdroj: závěrečný účet kapitoly 2011, MŠMT 2011 VÝVOJ NORMATIVU NIŽŠÍHO STUPNĚ VÍCELETÉHO GYMNÁZIA

4 UDÁLOSTI SOUKROMÉ ŠKOLY REALIZUJÍ PODPORU TECHNICKÝM OBORŮM Střední škola Dakol v Karviné zahájila v rámci oslav 20. výročí založení školy provoz nových odborných učeben. Žáci strojírenských oborů mohou nyní v praxi využívat nejmodernější obráběcí stroje. Soukromé školy dlouhodobě podporují rozvoj technických oborů a průběžně inovují výuku nákupem nejmodernější techniky a technologie. To platí také o Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o. p. s., která ve spolupráci se Středním odborným učilištěm DAKOL, s. r. o., získala dotaci téměř 8,5 milionů korun na modernizaci dílen odborného výcviku. Díky projektu Zkvalitnění odborné přípravy technických oborů vznikly na středních školách DAKOL v Petrovicích u Karviné dvě zcela nové odborné učebny, které budou využívány pro výuku žáků strojírenských oborů středních škol DAKOL čtyřletého maturitního oboru Mechanik strojů a zařízení a tříletých učebních oborů Strojní mechanik, Nástrojář a Obráběč kovů. Učebny jsou vybaveny moderní počítačovou a audiovizuální technikou, speciálním výukovým softwarem simulujícím výuku a programování CNC strojů a pěti obráběcími stroji, které svými vlastnostmi, velikostí a možnostmi odpovídají podmínkám praxe. S ohledem na zavedení nových technologií a na modernizaci výukových metod bylo nezbytnou součástí projektu také proškolení pedagogických pracovníků v oblasti programování, testování a optimalizace CNC programů pro obráběcí stroje. Školením v rozsahu 80 hodin prošlo osm učitelů středních škol DAKOL. Věříme, že výstupy projektu umožní žákům aktivní a tvůrčí přístup v teoretické i praktické výuce a že jim zabezpečí kvalitní odbornou přípravu pro Slavnostního zahájení provozu se zúčastnilo několik vzácných hostů, včetně náměstka ministra školství Ing. Ladislava Němce. budoucí povolání, dodal ředitel školy Vladimír Kolder. Střední školy DAKOL jsou organizacemi s dlouholetou tradicí. Na poli vzdělávání působí již 20 let. Vzdělávací komplex škol DAKOL nyní sdružuje tři pracoviště: v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově, kde nabízí široké spektrum studijních a učebních oborů. V současné době školy navštěvuje zhruba 1250 žáků z Karviné, Orlové, Bohumína, Havířova, Českého Těšína a blízkého okolí. Soustavnou a cíleně orientovanou prací nejen v oblasti počátečního vzdělávání, ale také v oblasti celoživotního vzdělávání přispívá DAKOL významnou měrou k rozvoji lidského potenciálu celého regionu. Radek Foldyna, ředitel Úřadu práce: Technické profese mají budoucnost a perspektivu i proto, že ne každý může pracovat v kanceláři. Potřebujeme dobré studenty, dobré vyučence, kteří převezmou štafetu a nastoupí do strojírenských fi rem v průmyslové oblasti Moravskoslezského kraje. 4

5 MANAŽERKY ZE SOUKROMÝCH ŠKOL EXCELOVALY V SOUTĚŽI ČESKÝCH PODNIKATELEK Čtvrtý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek zcela ovládly manažerky ze soukromých škol. Na stupních vítězů stanuly hned ve třech kategoriích. Cílem soutěže, nad níž převzal záštitu předseda vlády České republiky Petr Nečas, je podpořit ženy majitelky společností se stoprocentním podílem, které ve svém oboru dlouhodobě vykazují vynikající výsledky. Klání chce také účastnicím vyjádřit uznání a využít jejich příkladu pro podporu dalších žen, které teprve sbírají odvahu ke svým prvním projektům. Podnikatelky byly hodnoceny ve třech kategoriích: Česká zakladatelka, která podnik vlastní a řídí, Cena GE Money Bank Výjimečná podnikatelka a Výjimečný růst firmy. V soutěži se vybíralo z 9894 firem, z nichž osmnáctičlenná odborná porota vybrala nejprve 192 společností do semifinále a nakonec 34 do finále. Slavnostní vyhlášení výsledků se pak konalo 1. listopadu v Kongresovém centru v Praze za účasti všech finalistek, poroty i zástupců partnerů soutěže (například GE Money Bank, Master Card, Miele a Ogilvy). V kategorii Výjimečný růst firmy zvítězila Vlasta Jahelková, ze soukromé Základní umělecké školy Melodie, s. r. o., z Hořic. Druhou cenu v kategorii Malá firma získala RNDr. Libuše Bartková, ze soukromého Gymnázia Globe, s. r. o., Brno. 1. Kladenská soukromá střední odborná škola (1. KŠPA), s. r. o., Kladno skončila třetí ze 34 firem, které postoupily do finále v kategorii Středně velkých firem. Ocenění jsou samozřejmě nádhernou odměnou zřizovatelkám škol za jejich dvacetiletou práci a vynaloženou energii na poli soukromého školství. Nesmírně si cením této chvíle, neboť školství rozhodně není typickým podnikatelským prostředím. Zejména proto, že mírou kvality naší práce není zisk, který navíc veškerý ze zákona vracíme na vzdělávací činnost naší školy. Po mnoha letech tlaků ze všech stran, které soukromým školám příliš nepřály, po mnohaletém obhajování, že děláme svou práci poctivě, beru ocenění konečně jako symbol vnímání soukromých jako důstojné součásti české vzdělávací soustavy, řekla Ing. Hana Skallová z 1. KŠPA při přebírání ceny a poděkovala zakladatelkám, organizátorům a porotě soutěže za to, že vytvořili akci, která si všímá i jemnější manažerské práce žen. Já sama používám při vedení škol spíš srdce než manažerské postupy. Ráda bych poděkovala vedení svých škol, ale i učitelům a absolventům, neboť ti všichni mají na tomto úspěchu svůj veliký podíl... Nebývá časté, že za naši práci dosáhneme nějakého uznání co je krásnější, než když si někdo vaší práce všimne. Kdo se v tomto oboru pohybuje dvacet let, ví, co všechno jsme museli překonat, dodala ing. H. Skallová. Všem oceněným soukromým školám blahopřejeme! Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 5

6 NADSTANDARD ELITA SPOČÍVÁ V KVALITĚ A kvalita spočívá v myšlení a v systémové práci Sdělit veřejně, že Základní škola Martina Luthera v Plzni (ZŠML) je školou skutečně elitní, může být pro mnoho lidí sdělením dráždivým. Elitní škola není pojmem, který by vyjadřoval, že se jedná o jakousi elitu klientů podle jejich ekonomické způsobilosti. Skutečně nejde o školu tzv. pro bohaté. Jde o svobodnou volbu občanů-rodičů, kteří jsou si vědomi, že nejlepší investicí v demokratické době je investice do kvalitního vzdělání a kvalitní výchovy. Tradicí ZŠML v Plzni je skutečnost, že se nám ozývají rodiče dětí právě narozených. A čím to? Odpověď je prostá. Za prvé, jde jim o to nejlepší pro jejich děti jak z hlediska společenského, tak i pracovního. Za druhé, jsou si plně vědomi velice rozsáhlého přínosu kvalitního, byť i náročného základního vzdělání, včetně náročných požadavků na práci jejich potomků. Ale vyznávám upřímně, že i v naší škole se v posledních asi pěti letech objevují vzácné výjimky rodičů, kteří skutečně tlačí na to, aby jejich děti měly hlavně jedničky, a zodpovědnost za vývojovou a pracovní nestabilitu vlastních dětí, eventuálně problémů rodinných se snaží přenést jen na školu, kde si přece platí. Zcela otevřeně říkám, vyberte si jinou školu. Ustupovat od požadavků kvality a náročnosti by bylo smrtelnou a likvidační chybou managementu základní školy. Jsme u vyplývající elity. Ano, právě lidé přemýšliví tvoří jistý druh elitního výběru pro školu. Tito lidé uvažují v širších souvislostech a své děti vedou cestou podobnou svým názorům, zkušenostem. Právě v tom tkví jistý druh výhody výběru pro elitní školu. Tento druh elitního výběru žáků převážně z rodin pracovitých, uvědomělých a vzdělaných je skutečně nutno brát v potaz prvotně a stanovit koncepčně požadavky úrovně, která prostě musí být nadstandardní. Pojem nadstandardní v sobě zákonitě musí obsahovat mnoho aspektů. Ovšem zásadní a určující je povinnost dávat více než běžné, tedy standardní spádové školy. Samozřejmě povinností číslo jedna s ohledem na částečné financování ze státních zdrojů je splnění požadavku standardu stanoveného jednak zákonem a také tzv. rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. Leč školy elitní a soukromé musí intenzivně pracovat na nadstandardu a specifikaci nadstandardu stále. To, že stát objevil nutnost tvorby specifikací jednotlivých škol formou školních vzdělávacích programů (ŠVP), bylo pro soukromé školy věru záležitostí úsměvnou, neboť ŠVP už musela mít každá soukromá škola hotov ihned při svém vzniku. Musela to být nejen koncepce, ale i strategie a taktika, muselo se mnoho věcí propracovat a ochránit. Tehdy se však hovořilo o školách alternativních. Leč vraťme se ke škole elitní. Nadstandard není jen rozměr hodin výuky, ale řada důležitých okruhů. Atmosféra, komunikace, vyšší náročnost, řád, systém atd. A obvykle to chce jen maličkost. Intenzivní a systémovou práci vedení školy a pevnou ruku ve všech směrech. Tato práce také musí obsahovat zcela zákonitě schopnosti pevného postoje a odvahu v komparaci dosahovaných výsledků žáků elitní školy s ostatními školami. Zde musím s hrdostí uvést, že se rádi srovnáváme i s těmi nejodvážnějšími víceletými gymnázii. O výsledcích se nehodlám zmiňovat veřejně, abych nevypadal nabubřele, ale naši klienti jsou dobře informováni o těchto výsledcích, které jednoznačně ukazují na prestižní postavení naší školy. Ano, jsme náročnější, ale ono se to vyplatí. Náročnost a kvalita je specifikou naší školy. Miloš Vršecký, řídící ZŠML v Plzni 6

7 VZDĚLÁVÁNÍM K VĚDĚNÍ Letos v září naše Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček v Plzni pořádala již 4. ročník semináře pro učitele uměleckých předmětů, tentokrát pod názvem Mýtus ve výtvarném umění a mytologie ve světě současné reklamy... Když jsem se loučila s lektorkou z Filozofické fakulty UK, hovořily jsme o tom, že skutečností se nakonec stávají příběhy, které o sobě vyprávíme (nebo je o nás vyprávějí jiní). Možná k tomu dochází proto, že příběhy nás oslovují více než fakta. S příběhy se snáze identifikujeme, snáze vystupují ze záplavy mediálních informací. Je však třeba dosáhnout určitého stupně vědění, abychom přijali odpovědnost vyprávět příběhy pravdivě a rozpoznali ty lživé. Příběhy některých soukromých škol jsou si v mnohém podobné. A platí to i o příběhu, který začíná založením umělecké průmyslovky Zámeček v Plzni v 90. letech minulého století. I tady byl zrod školy spojen s entuziasmem malé skupiny zakladatelů, podporou příznivců z řad veřejnosti, vytrvalostí a odvahou začít od nuly, se vším, co předznamenalo smysl a poslání této i ostatních časem (a kontrolami) prověřených soukromých škol. Spíše než exkluzivitu nabízejí soukromé školy alternativu většinové nabídce co do zaměření (tehdy v Plzeňském kraji umělecké vzdělávaní chybělo), co do pojetí vzdělávací strategie (tvořivý přístup k obsahu vzdělávání, vstřícnost k rodičům a dětem) nebo co do specifických potřeb žáků, které oslovují (vzpomínám na neslyšícího studenta, který u nás před lety maturoval na oboru Kamenosochařství). Doslova z ničeho se za ta léta vybudovaly instituce nezatížené stereotypy z minulosti. Na jedné vernisáži výstavy našich a japonských studentů v prostorách plzeňské radnice, kterou vyvrcholil náš společný česko-japonský projekt, za mnou přišla nová kolegyně, která před tím dlouho učila na veřejné škole. Víte, co mě překvapilo jako první? Že všichni studenti Zámečku tak pěkně zdraví. A nejvíc se mi líbí, že se žáci doopravdy učí Mě zase překvapilo, že tato upřímně míněná pochvala se týkala tak všedních a samozřejmých skutečností, jejichž platnost konec konců dokládají i objektivní výsledky našich studentů u jarních státních maturit. V kategorii škol s uměleckými obory jsme se umístili na 1. místě v kraji a na 8. místě ze 72 škol v republice. Atmosféra ve škole dnes klima školy je i dle šetření školní inspekce silnou stránkou soukromých škol. Přinášejí něco navíc. Tím navíc bývá kromě jiného často sociální kapitál. Léta zkoumáme (uplatňujeme nástroje autoevaluace), jak žáci reflektují prostředí školy. Celostátní dotazníkové šetření mezi žáky ukazuje, že dosažené procento spokojenosti žáků na Zámečku ve srovnání se školami obdobného typu překonalo a tedy posunulo nejvyšší hranici dosud zaznamenaného rozpětí. Jinými slovy, naši studenti patří mezi ty nejspokojenější. Mgr. Renata Šindelářová, SSUPŠ Zámeček v Plzni Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček v Plzni vzdělává v oborech Užitá malba, Kamenosochařství, Grafický design, Užitá fotografie a média, Konzervátorství a restaurátorství. 7

8 PORTRÉT TITUL UČEŇ ROKU 2011 ZÍSKALA BARBORA ŠIMŮNKOVÁ V soutěži Učeň roku, kterou každoročně pořádá Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, byla letos oceněna Barbora Šimůnková ze Střední školy gastronomické a hotelové z Prahy 4-Braníku (SŠGH) a spolu s ní dalších 21 nominovaných žáků soukromých škol. Ocenění nejlepším učňům předal 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka ve Frýdlantském salonku Senátu PČR. Bára tvrdí, že vaření je její největší zálibou, které věnuje veškerý volný čas. Mimo školní výuku absolvovala řadu domácích i zahraničních kurzů pod vedením známých kulinářských osobností. Stala se také absolutní vítězkou regionálního kola školní soutěže Gastro Junior a v mezinárodním kole této soutěže získala zlaté ocenění. Plány do budoucna? Nic při zemi. Nejprve samozřejmě úspěšně absolvovat školu, ale pak odjet do Paříže, kde by chtěla absolvovat školu LeCordonBleu a poté si otevřít vlastní restauraci v centru města. Bára je úplně normální holka zato s neobyčejným zájmem o gastronomii. Díky němu po čtyřech letech studia na víceletém gymnáziu přehodnotila svůj původní záměr být právničkou. Zvolila si jinou cestu. Na internetu si podle referencí vybrala branickou školu, přesvědčila maminku, aby ji doprovodila na den otevřených dveří, a nadšení se rázem proměnilo v rozhodnutí. V září 2009 začala studovat obor Gastronomie. Její odborná praxe začala v restaurantu Cafe Savoy, kde se seznamovala se základy servisu pokrmů, v lednu byla přeřazena do hotelu Radisson, kde měla báječnou příležitost setkávat se šéfkuchařem p. Paulusem. I díky návštěvám Pražského kulinářského institutu nakonec gastronomii zcela propadla. Jak sám ředitel institutu Roman Vaněk říká, je velice pracovitá a cílevědomě si jde za svou věcí, kterou je vaření. 8

9 NULOVÁ GRAVITACE 2012 VE STAVOVSKÉM DIVADLE PANORAMA Konzervatoř Taneční centrum Praha (TCP) na sklonku listopadu završila oslavy 50. výročí svého založení jakožto prvního centra moderního tance ve střední Evropě slavnostním představením Nulová gravitace V pražském Stavovském divadle vystoupily oba domácí studentské soubory TCP. Balet Praha Junior představil premiéru ze svého letního workshopu dílo Attily Egerháziho na slavnou Valpuržinu píseň Charlese Gounoda nebo choreografii Samuela Delvauxe na cyklus písní Jacquese Brela. Baby Balet Praha pro tuto příležitost nastudoval kultovní choreografii Pavla Šmoka Ebony Concerto (na hudbu Igora Stravinského), kterou vytvořil pro Skupinu moderního tance VUS těsně po svém návratu ze Švýcarska v roce PRVNÍ CERTIFIKÁT KVALITY V GASTRONOMII ZAMÍŘIL DO MOSTU Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most, člen Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, jako první škola u nás úspěšně dokončila prestižní certifikaci Recognition of Duality Culinary Education u Světové asociace kuchařů (WACS). Certifikát kvality o nadstandardním vzdělávání v gastronomických oborech škola obdržela v září a tímto okamžikem se stala aktivním členem WACS s právem zapojit se do její činnosti, včetně inzerce v jejích oficiálních publikacích či prezentace na mezinárodních konferencích. Tato certifika- ce pomůže v budování dobrého jména soukromých škol v české gastronomii. Jde o velmi významný krok k naplňování našeho hlavního cíle, kterým je vzdělávání. Věřím, že za podpory našich partnerů budeme schopni napomáhat ke zlepšování a stabilizaci úrovně všech našich oborů a k dosažení mezinárodně uznávaného vzdělávání v gastronomii i na dalších školách, komentoval úspěch mostecké školy Miroslav Kubec, prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. 9

10 PANORAMA MANAŽERSKÁ AKADEMIE ZAMÍŘILA DO JERUZALÉMA Manažerská akademie v Jihlavě je soukromou střední školou, která se primárně zaměřuje na výuku odborných předmětů ekonomického a manažerského rázu. Nedílnou součást jejího vzdělávacího programu však tvoří i dějepis. A právě pro zkvalitnění výuky tohoto předmětu se učitelka školy Kateřina Horáková zapojila do série seminářů o způsobu výuky tématu holocaustu. Po absolvování prvních dvou seminářů v Terezíně K. Horáková realizovala ve výuce projekt, na jehož základě byla vybrána na třetí seminář, který se konal v prostorách ženského koncentračního tábora v německém Ravensbrücku. Pro jihlavskou školu je to velký úspěch. Projektová výuka o holocaustu se tady úspěšně rozvíjí již třetím rokem. Hlavním cílem projektu je samozřejmě seznámit studenty s hlavními aspekty holocaustu. Studenti v hodinách o tématu aktivně diskutují, řeší zadané úkoly a snaží se pochopit historické a společenské souvislosti. Své poznatky a závěry pak studenti ve výuce veřejně prezentují. V tomto školním roce dokonce K. Horáková plánuje se studenty exkurzi do Mauthausenu a také účast na výukovém programu Vzdělávacího centra židovského muzea v Praze nazvaném Holocaust v dokumentech. OPEN FLORBAL TROJA 2011 Během víkendu listopadu proběhl 3. ročník turnaje OPEN Florbal Troja 2011, který společně pořádají Trojské gymnázium, občanské sdružení Trojskoúhelník a Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Celorepublikový turnaj rozehrálo osm družstev. Ve finále o putovní pohár a zlaté medaile obhájilo Gymnázium Jaroslava Seiferta z Prahy 9. Obdobně jako loni předvedli svou kvalitu hráči ze Soukromé střední školy výpočetní techniky také z Prahy 9, nezískali sice stříbro, ale mohou se těšit z bronzových medailí. Do finále se tentokrát probojovali studenti Euroškoly Praha. Ocenění se dočkal také nejlepší střelec turnaje Martin Šimek z vítězného Gymnázia Jaroslava Seiferta a nejlepší brankář Filip Kovář z téhož týmu. I letošní ročník florbalového turnaje dokazuje, že mnozí žáci soukromých škol dokáží velmi efektivně naložit se svým volným časem a věnují ho bohulibé aktivitě. Uznání patří také všem vedoucím týmů, kteří dokáží své svěřence k těmto aktivitám motivovat. Poděkování patří také organizátorům turnaje. 10

11 TRUHLÁŘŠTÍ MACHŘI Z LIBERCE OPĚT DRTÍ KONKURENCI V Olomouci se uskutečnilo celorepublikové klání učňovské mládeže o trofej MACHŘI ROKU 2011, které pořádá společnost Česká hlava. Roli favorita v oboru Truhlář znovu zvládli na výbornou mladí učňové z SOU nábytkářského v Liberci Kateřinkách, kteří tradičně patří k nejlepším v republice. Při slavnostním vyhlášení převzali Titul Machři roku 2011 Petr Klodner a Jan Šimůnek, kteří ani ve třetím ročníku této soutěže nenalezli přemožitele (v konkurenci třiceti škol z celé republiky). O kvalitě jejich práce vypovídá i fakt, že více než polovina družstev nestihla zadaný úkol ve stanoveném termínu dokončit. Suverénní vítězství našich žáků není náhodné. Za poslední čtyři roky vyhrála naše škola všechny celostátní soutěže v odboru Truhlář a naši žáci v absolutním pořadí jednotlivců se vždy umístili výhradně na 1. a 2. místě, komentoval úspěch svých svěřenců ředitel školy Václav Tichý. Jinými slovy, kdo se chce stát v truhlářském řemeslu skutečným machrem, ať neváhá a podá si přihlášku na liberecké učiliště. Machři roku byli oceněni i jako Učni roku V LITOMĚŘICÍCH SE SLAVÍ Byla to dlouhá cesta. A taky úspěšná. Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, o. p. s., v Litoměřicích vznikla v roce 1991, tehdy ještě jako soukromé učiliště. Gymnázium a soška se přidaly později v roce 1995, respektive Priority školy jsou trvalou hodnotou po celých dvacet let její existence. Patří mezi ně individuální přístup k žákům, příjemné prostředí, moderní metody i vybavení, péče o talenty a také další vzdělávání pedagogů. Škola, která během dvou desítek let vychovala více než 2300 žáků v 18 učebních a 14 maturitních oborech, dnes funguje jako místní centrum uznávání a celoživotního učení, jako univerzita třetího věku i významný partner společnosti Microsoft. Po zavedení nového oboru vzdělávání Grafický design úzce spolupracujeme s Centrem životního prostředí v Drážďanech, Kulturním střediskem Řehlovice a spolu s drážďanskou školou Mediencollege organizujeme řadu výstav, uvedl ředitel školy Ladislav Šrejbr při příležitosti jejího 20. výročí. 11

12 FAKTA JSME PRO DESATERO OECD V roce 2009 se komisaři z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zabývali návrhy změn financování českého školství, které shrnuli do jakéhosi desatera. Některá doporučení lze bezezbytku použít i pro aktuální reformu financování regionálního školství. Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS) se ztotožnilo s názorem OCED, že je velice žádoucí navyšovat veřejné výdaje pro školství. Zároveň doporučilo navyšování soukromých výdajů plošným zavedením školného na veřejných školách a podpořilo, stejně jako OECD, daňově výhodné podmínky, které by měly přinést peníze od zaměstnavatelů. Za třetí OCED konstatuje, že je třeba posílit vazbu mezi státní podporou, výkony a výsledky. Podpora by měla více zohledňovat skutečně realizované vzdělávací výkony. Mělo by skončit přetahování škol o balík dlouho nebo neúspěšně a formálně studujících studentů. Je naopak třeba otevřít prostor pro zdravé formy konkurence mezi školami. Za čtvrté je třeba zavést kontraktové fi nancování veřejné služby ne formou státní dotace, ale veřejnou zakázkou. Školy by pak měly větší jistotu stát by garantoval, že příspěvek na studenta během úspěšného studia na škole nepoklesne. Za páté je podle OECD třeba zavést důslednou regulační roli poptávky vzdělávacího trhu. Za šesté je třeba více zodpovědnosti za rozvoj svěřit školám a ne samosprávám a úředníkům obcí a krajů. Za sedmé musí být zajištěny rovné a přehledné podmínky pro všechny účastníky systému vzdělávání. Za osmé je třeba zavést v terciárním vzdělávání studentské půjčky a spoření. Za deváté je žádoucí podporovat studenty i na soukromých školách. Veřejná fi nanční podpora studia by se měla dostat studentům bez ohledu na to, zda studují na škole veřejné nebo soukromé veřejně-prospěšné. Za desáté je třeba pamatovat, že principy desatera jsou navzájem provázány a podmíněny a vytržením některého z nich se funkčnost systému naruší. Mezinárodní výzkum PISA o výsledcích žáků soukromých škol Žáci, kteří navštěvují soukromé školy, mají tendenci mít v hodnocení PISA výrazně lepší výsledky než žáci navštěvující školy veřejné. Nicméně žáci veřejných škol v podobném socio-ekonomickém kontextu jako soukromé školy mívají podobně dobré výsledky. Podle rodičů mohou soukromé školy nabídnout určitý typ vzdělání, který není k dispozici ve školách veřejných. Pokud soukromé školy přitahují studenty s lepšími výsledky a lepší učitele než školy veřejné, rodiče rovněž cítí, že zajišťují nejlepší možné vzdělání pro svoje dítě. Některé vzdělávací systémy rovněž zavádějí soukromé školy pod podmínkou, že s fl exibilitou, která doprovází autonomii při vytváření kurikula a rozdělování zdrojů, mohou být soukromé školy vnímány jako ty, které stimulují nový přístup ke vzdělávání. Jestliže soukromé školy novými přístupy ke vzdělávání usilují o získání studentů, veřejné školy mohou následně zrevidovat vlastní přístup ke vzdělávání, aby zůstaly konkurenceschopné. V 16 zemích OECD a 10 partnerských zemích a ekonomikách předčí běžný student soukromé školy běžného studenta veřejné školy. Tuto výhodu soukromých škol ukazují výsledky průzkumu čtenářské gramotnosti PISA. Odpůrci soukromých škol argumentují, že soukromé školy segregují studenty a posilují nerovný přístup ke vzdělávání, obzvláště v případě těch škol, které vyžadují školné. S většími fi nančními zdroji, namítají odpůrci, si mohou tyto školy dovolit přitáhnout nejlepší studenty a učitele. Zdroj: PISA in Focus, č. 7, srpen 2011, OECD 12

13 FAKTA SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY V ČÍSLECH V Česku nyní funguje 46 soukromých vysokých škol, na kterých studuje téměř 60 tisíc studentů, tedy přibližně 15 procent z celkového počtu vysokoškoláků. Vzhledem k diverzifikaci terciárního sektoru a také oborové skladbě soukromých fakult nejvyšší zájem o studium evidují bakalářské obory. V minulém akademickém roce s počtem 44 tisíc tvořili bakaláři většinu ze studujících na soukromých vysokých školách. Druhým nejsilnějším segmentem co do počtu studujících je magisterské navazující studium, v němž se loni připravovalo 13,5 tisíce studentů. V čistě magisterském studiu pak byla zapsána pouze dvacítka studentů. S nárůstem počtu soukromých vysokých škol se zvýšily i příležitosti. Vedle klasických oborů mohou studenti absolvovat i netradiční obory jako agropodnikání, bezpečnost a strategická studia, nutriční terapie, oceňování nemovitostí, logistika cestovního ruchu či tvůrčí psaní anebo publicistika. Navíc studenti mohou přecházet ze školy na školu, vystudují bakalářský obor a v magisterském studiu pokračují na úplně jiné škole. Od roku 1999 byl udělen státní souhlas 52 subjektům v oblasti vysokoškolského studia. Zamítnuto bylo 56 žadatelů a 33 žádostí bylo žadateli staženo. Jak si ale vybrat vhodný a kvalitní obor? S ohledem na krátkou historii soukromého vysokého školství lze jen obtížně určit prestižní školu. Různé žebříčky podle různých kritérií jsou zavádějící. Myslím, že dobrým ukazatelem prestiže školy je zejména počet absolventů, kteří po škole navštíví úřady práce, tedy zaměstnanost a zaměstnatelnost. Časem může být indikátorem i uplatnění absolventů školy na vyšších funkcích, a to především v soukromé sféře, i to, jakých významných ocenění bývalí studenti dosáhnou, tvrdí Zdeněk Sadovský, rektor soukromé vysoké školy Akademie Sting v Brně. Stále však platí, že ne každý si může studium na soukromé vysoké škole dovolit. Veřejný sektor získává většinu peněz od státu, zatímco ten privátní se musí spolehnout na školné. A tomu odpovídá i jeho výše. V bakalářském stupni se pohybuje v rozmezí 30 až 50 tisíc korun za akademický rok, vyšší školné, řádově dvojnásobek, vybírají například architektonické obory. U magisterských programů bývá školné mezi 40 až 60 tisíci korunami ročně. Do výše školného se také promítají forma (prezenční, kombinovaná či distanční) a stupeň studia, v některých případech i lokalita školy. VÝVOJ POČTU ŽÁKŮ V SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

14 FORUM PRÁVNÍ PORADNA Platba daně z přidané hodnoty u soukromé školy s právní formou s. r. o., s předmětem podnikání školství a pohostinská činnost Prostřednictvím Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska jsme obdrželi dotaz týkající se školní jídelny jako součásti právnické osoby, která nebyla zřízena státem, krajem, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále jen soukromá škola). Školní jídelna soukromé školy dle zjištění není samostatným právním subjektem, nemá vlastní IČO ani IZO. Soukromá škola má právní formu s. r. o., je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení a v předmětu podnikání má školství a pohostinskou činnost. Ve svém podnikání v oboru školství a pohostinské činnosti se dostává za hranici danou zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. tržby za posledních 12 měsíců přesahují hranici 1 mil. Kč. Školní jídelna stravuje děti, žáky, studenty, učitele a vychovatele a také cizí strávníky. Pro účely platby daně z přidané hodnoty u škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku se postupuje v souladu se zněním 57 odstavcem 1, písmeno b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tj. tržby za stravování dětí, žáků a studentů se do celkových tržeb nezapočítávají. Celou záležitost jsme ještě konzultovali s Finančním ředitelstvím Praha přímo na referátu daně z přidané hodnoty a zjistili jsme, že pro účely dokládání tržeb příslušnému fi nančnímu úřadu je nutné vést přesnou, prokazatelnou operativní evidenci strávníků, tj. rozdělení celkového počtu strávníků s vyčleněním strávníků (děti, žáci, studenti) od ostatních strávníků, aby školské služby poskytované ve školských zařízeních, které jsou zapsány ve školském rejstříku ( 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), byly prokazatelné. MŠMT Programová konference SSŠČMS Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska se rozhodlo zahájit věcnou debatu o stavu českého školství a jeho budoucnosti. K tomu by měla sloužit programová konference konaná v Bystřici nad Pernštejnem ve dnech 7. a 8. prosince Ve středu 7. prosince bude programová konference zahájena ve hod. v Hotelu Skalský dvůr v Bystřici nad Pernštejnem. Konferenci zahájí MUDr. Přemysl Sobotka, I. místopředseda Senátu PČR. Dalšími vystupujícími jsou na téma Trendy soukromého školství ČR Mgr. Vladimír Kolder a na téma Kvalita školy a jej meranie prof. RNDr. Vladislav Rosa, PhD. ze Slovenska a další. Vzhledem k diskutovaným záměrům reformy školství v následujícím období budou v programu prvního dne i aktuální informace zástupců MŠMT o současném stavu návrhu reformy fi - nancování regionálního školství od roku 2013, o postupu prací na vládním návrhu zákona o vzdělávání a návrhu novel školských zákonů a zákona č. 306/1999 Sb., v roce Zástupci ministerstva zhodnotí i výsledky státních maturit v roce 2011 a přednesou návrhy řešení zejména pro soukromé školství pro rok Druhý den budou v odborných sekcích projednány požadavky soukromých škol pro další období do roku 2015 a na odpolední valné hromadě budou přijaty v usnesení závěry konference. 14

15 DIÁŘ Rada SSŠČMS Hotel Skalský dvůr Bystřice nad Pernštejnem Programová konference Hotel Skalský dvůr Bystřice nad Pernštejnem Od hod. Valná hromada Hotel Skalský dvůr Bystřice nad Pernštejnem Do roku 2012 si přejme, abychom po dvaceti letech naší činnosti dosáhli výraznějších úspěchů v prosazování demokracie ve školství České republiky. Přejme si, aby občané České republiky mohli mít svobodnou volbu své vzdělávací cesty a při svém rozhodnutí nebyli ze strany státu diskriminováni dvojím zdaněním. Přejme si, aby naše děti ze soukromých škol nebyly diskriminovány jinými cenami za školní stravování, dopravu a standardní vzdělání. Zároveň děkujeme všem našim žákům, učitelům, ředitelům, zřizovatelům a partnerům za spolupráci v roce 2011 a přejeme Vám mnoho úspěchů, štěstí a osobní pohody v roce Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 15

16 UDÁLOSTI SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH ŠKOL ČECH, MORAVY A SLEZSKA, O. S. V Olšinách 75, Praha 10 Tel./fax: Mob.: Tisk: Střední škola polygrafická Praha, s. r. o. Beranových 140, Praha 9-Letňany

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů.

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D zahájila diskusi srovnáním základních pilířů konkurenceschopnosti ČR a zemí, které jsou v tomto

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j.

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j. Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 8. října 2013, č. j.: MSMT-34618/2013 Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 013 20/99-4008 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální odborné učiliště pro mládež s kombinovanými

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 19.2.2007, čj. 27 287/2006-22 Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ZÁKLADNÍ OBECNÉ INFORMACE v rámci 4. klíčové aktivity projektu Národní systém

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra Veřejné slyšení v Evropském parlamentu organizováno politickou skupinou PPE-DE Systém Evropských škol: Model pro mobilitu a mnohojazyčnost 19. března 2009 (9:00 12:30) sál A3E-2 Návrh vystoupení náměstka

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Ing. Miloš Rathouský ředitel odboru středního a vyššího odb. vzdělávání MŠMT konference Uherský Brod, 20. 10. 2010 Východiska Kurikulární reforma (ŠZ

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 999/08-01 Hotelová škola Adresa: Vršovická 43, 101 00 Praha 10 Identifikátor: 600 004 741 IČ: 60461713 Místo inspekce: Vršovická

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

PERSPEKTIVY VOŠ A COUNTRY NOTE OECD

PERSPEKTIVY VOŠ A COUNTRY NOTE OECD PERSPEKTIVY VOŠ A COUNTRY NOTE OECD VÝZVY Z KONFERENCE O VOŠ PRAHA 28.- 29.11. 2006 Ing. Markéta Pražmová Ve dnech 28.11.-29.11. proběhla v Praze konference o vyšším odborném vzdělávání k 10. výročí vzniku

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí. Kulatý stůl,

Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí. Kulatý stůl, Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí Kulatý stůl, 22. 9. 2008 Podpora vzdělávání 1. Východiska 2. Reformní kroky dle BK 3. Stávající systém daňové podpory Východiska z pohledu financí

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Problém financování výuky náboženství na škole je ošetřen Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 33 377/2004 i SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 33 377/2004-45

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po),

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po), ZÁKLADNÍ INFORMACE K MATERIÁLU POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2011 Materiál

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Rozvojové programy 2014 Č. j. MSMT 2520/2014

Rozvojové programy 2014 Č. j. MSMT 2520/2014 Rozvojové programy 2014 Č. j. MSMT 2520/2014 Programové financování umožňuje řešit takové ekonomické aspekty vzdělávání a školských služeb, jejichž promítnutí do republikových normativů buď není možné

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více