ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL"

Transkript

1 ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL UČEŇ ROKU 2011 V SENÁTU IV/2011

2 NA POŘADU DNE FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ BYL MĚLO STÁT NA RVP Naše Sdružení před časem přišlo s vlastním návrhem financování regionálního školství, s tím, jak spravedlivě stanovit státní dotaci oborový normativ. Jsme přesvědčeni, že nový model financování by měl být úzce vztažen k tzv. rámcovým vzdělávacím programům, respektive k náplni povinného vzdělávání. Náš návrh vychází ze současného znění školského zákona, který říká: Pro každý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají rámcové vzdělávací programy. Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů a dále závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků přidělovaných podle 160 až 162. RVP BY SE MĚLY STÁT ZÁKLADNÍM PILÍŘEM REFORMY FINANCOVÁNÍ! ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY (ŠVP) BY SE PAK REALIZOVALY V PODMÍNKÁCH DANÉ ŠKOLY V GESCI JEJÍHO ZŘIZOVATELE. Nový státní oborový normativ vycházející z RVP by byl závazný pro všechny zřizovatele a bylo by možné ho zřizovateli zvyšovat, ale nikoli snižovat. Představoval by jednotnou normativní výši podílu státu na realizaci celého vzdělávacího programu v rozsahu všech nákladů, které zmiňuje školský zákon, tedy na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na další nezbytné Z OBSAHU Soukromé školy jsou levnější 3 Podnikatelka roku 5 Elita spočívá v kvalitě 6 Vzdělávání k vědění Plzeň 7 Učeň roku 8 Nulová gravitace 9 Bukaschool Most 9 Manažerská akademie 10 Machři roku Desatero OCED 12 Soukromé vysoké školy v ČR 13 DPH u školních jídelen 14 Diář 15 OBSAH STRANA neinvestiční výdaje spojené s provozem škol a školských zařízení. Investiční výdaje by zůstaly věcí zřizovatelů a vícezdrojového financování. Navrhujeme, aby ministerstvo školství ve svých doplňujících rozvojových programech řešilo zejména učební pomůcky pro speciální a odborné školství, program inovace strojů a zařízení pro odborné školství a experimentální ověřování nových RVP, popřípadě jejich aktualizaci s vazbou na technologické inovace ve výchově a vzdělávání. Mgr. Vladimír Kolder předseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 2

3 UDÁLOSTI SOUKROMÉ ŠKOLY JSOU PRO STÁT O 37 % LEVNĚJŠÍ Nedávno vyšla studie České školství v mezinárodním srovnání 2011 z dílny OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Zjištění zahraničních expertů potvrzují naše údaje, které jasně říkají: v Česku se na soukromé školy vydává z veřejných finančních zdrojů o 37 % méně než na veřejné školy. V sedmém čísle bulletinu PISA in Focus jsme našli odpověď na otázku Komu jsou prospěšné soukromé školy?. Experti OECD uvádí, že žáci, kteří navštěvují soukromé školy, mají tendenci mít v hodnocení PISA výrazně lepší výsledky než žáci navštěvující školy veřejné. Rodiče, kteří hledají nejlepší možnosti vzdělání pro své děti, jsou ochotni zaplatit školné, aby zajistili lepší podmínky pro vzdělávání nabízené soukromými školami (podrobněji na str. 12). V České republice je pro segment soukromého školství - navzdory dlouhodobé diferenciaci financování podle zřizovatele a také nepříznivému vývoji ekonomické situace obyvatel typická vysoká efektivita využití státní dotace na veřejnou službu a školného. Jedním z důkazů budiž níže uvedený vývoj normativů pro nižší stupeň víceletého gymnázia výdaje na provoz školy jsou prakticky konstantní od roku 2005, a v roce 2011 jsou dokonce nejnižší za posledních šest let. Přitom výše školného se od roku 2000 prakticky nezměnila, a to zejména v mimopražských školách. Rozborem níže uvedené statistiky zjistíme, že soukromé školy jsou oproti veřejným školám pro státní rozpočet vysoce efektivní. Například v oblasti mzdových nákladů, které tvoří podstatnou část výdajů ve školství, jsou soukromé školy o 20 % výkonnější než školy veřejné. České soukromé školství je proto velmi dynamickým prvkem ve vzdělávací soustavě. Pružně reaguje na veškeré změny demografické situace i v poptávce po typech vzdělání. To se mimo jiné projevuje v posledních letech při optimalizaci středních škol a rozvoji mateřských škol. Efektivita soukromého školství v roce 2010 Podíl soukromých škol z HDP 0,09 % Podíl žáků soukromých škol 5 % Podíl zaměstnanců soukromých škol 3,6 % Zdroj: Statistické ročenky školství 2011, ÚIV 2011 Podíl dotace soukromých škol 4 % Zdroj: závěrečný účet kapitoly 2011, MŠMT 2011 VÝVOJ NORMATIVU NIŽŠÍHO STUPNĚ VÍCELETÉHO GYMNÁZIA

4 UDÁLOSTI SOUKROMÉ ŠKOLY REALIZUJÍ PODPORU TECHNICKÝM OBORŮM Střední škola Dakol v Karviné zahájila v rámci oslav 20. výročí založení školy provoz nových odborných učeben. Žáci strojírenských oborů mohou nyní v praxi využívat nejmodernější obráběcí stroje. Soukromé školy dlouhodobě podporují rozvoj technických oborů a průběžně inovují výuku nákupem nejmodernější techniky a technologie. To platí také o Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o. p. s., která ve spolupráci se Středním odborným učilištěm DAKOL, s. r. o., získala dotaci téměř 8,5 milionů korun na modernizaci dílen odborného výcviku. Díky projektu Zkvalitnění odborné přípravy technických oborů vznikly na středních školách DAKOL v Petrovicích u Karviné dvě zcela nové odborné učebny, které budou využívány pro výuku žáků strojírenských oborů středních škol DAKOL čtyřletého maturitního oboru Mechanik strojů a zařízení a tříletých učebních oborů Strojní mechanik, Nástrojář a Obráběč kovů. Učebny jsou vybaveny moderní počítačovou a audiovizuální technikou, speciálním výukovým softwarem simulujícím výuku a programování CNC strojů a pěti obráběcími stroji, které svými vlastnostmi, velikostí a možnostmi odpovídají podmínkám praxe. S ohledem na zavedení nových technologií a na modernizaci výukových metod bylo nezbytnou součástí projektu také proškolení pedagogických pracovníků v oblasti programování, testování a optimalizace CNC programů pro obráběcí stroje. Školením v rozsahu 80 hodin prošlo osm učitelů středních škol DAKOL. Věříme, že výstupy projektu umožní žákům aktivní a tvůrčí přístup v teoretické i praktické výuce a že jim zabezpečí kvalitní odbornou přípravu pro Slavnostního zahájení provozu se zúčastnilo několik vzácných hostů, včetně náměstka ministra školství Ing. Ladislava Němce. budoucí povolání, dodal ředitel školy Vladimír Kolder. Střední školy DAKOL jsou organizacemi s dlouholetou tradicí. Na poli vzdělávání působí již 20 let. Vzdělávací komplex škol DAKOL nyní sdružuje tři pracoviště: v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově, kde nabízí široké spektrum studijních a učebních oborů. V současné době školy navštěvuje zhruba 1250 žáků z Karviné, Orlové, Bohumína, Havířova, Českého Těšína a blízkého okolí. Soustavnou a cíleně orientovanou prací nejen v oblasti počátečního vzdělávání, ale také v oblasti celoživotního vzdělávání přispívá DAKOL významnou měrou k rozvoji lidského potenciálu celého regionu. Radek Foldyna, ředitel Úřadu práce: Technické profese mají budoucnost a perspektivu i proto, že ne každý může pracovat v kanceláři. Potřebujeme dobré studenty, dobré vyučence, kteří převezmou štafetu a nastoupí do strojírenských fi rem v průmyslové oblasti Moravskoslezského kraje. 4

5 MANAŽERKY ZE SOUKROMÝCH ŠKOL EXCELOVALY V SOUTĚŽI ČESKÝCH PODNIKATELEK Čtvrtý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek zcela ovládly manažerky ze soukromých škol. Na stupních vítězů stanuly hned ve třech kategoriích. Cílem soutěže, nad níž převzal záštitu předseda vlády České republiky Petr Nečas, je podpořit ženy majitelky společností se stoprocentním podílem, které ve svém oboru dlouhodobě vykazují vynikající výsledky. Klání chce také účastnicím vyjádřit uznání a využít jejich příkladu pro podporu dalších žen, které teprve sbírají odvahu ke svým prvním projektům. Podnikatelky byly hodnoceny ve třech kategoriích: Česká zakladatelka, která podnik vlastní a řídí, Cena GE Money Bank Výjimečná podnikatelka a Výjimečný růst firmy. V soutěži se vybíralo z 9894 firem, z nichž osmnáctičlenná odborná porota vybrala nejprve 192 společností do semifinále a nakonec 34 do finále. Slavnostní vyhlášení výsledků se pak konalo 1. listopadu v Kongresovém centru v Praze za účasti všech finalistek, poroty i zástupců partnerů soutěže (například GE Money Bank, Master Card, Miele a Ogilvy). V kategorii Výjimečný růst firmy zvítězila Vlasta Jahelková, ze soukromé Základní umělecké školy Melodie, s. r. o., z Hořic. Druhou cenu v kategorii Malá firma získala RNDr. Libuše Bartková, ze soukromého Gymnázia Globe, s. r. o., Brno. 1. Kladenská soukromá střední odborná škola (1. KŠPA), s. r. o., Kladno skončila třetí ze 34 firem, které postoupily do finále v kategorii Středně velkých firem. Ocenění jsou samozřejmě nádhernou odměnou zřizovatelkám škol za jejich dvacetiletou práci a vynaloženou energii na poli soukromého školství. Nesmírně si cením této chvíle, neboť školství rozhodně není typickým podnikatelským prostředím. Zejména proto, že mírou kvality naší práce není zisk, který navíc veškerý ze zákona vracíme na vzdělávací činnost naší školy. Po mnoha letech tlaků ze všech stran, které soukromým školám příliš nepřály, po mnohaletém obhajování, že děláme svou práci poctivě, beru ocenění konečně jako symbol vnímání soukromých jako důstojné součásti české vzdělávací soustavy, řekla Ing. Hana Skallová z 1. KŠPA při přebírání ceny a poděkovala zakladatelkám, organizátorům a porotě soutěže za to, že vytvořili akci, která si všímá i jemnější manažerské práce žen. Já sama používám při vedení škol spíš srdce než manažerské postupy. Ráda bych poděkovala vedení svých škol, ale i učitelům a absolventům, neboť ti všichni mají na tomto úspěchu svůj veliký podíl... Nebývá časté, že za naši práci dosáhneme nějakého uznání co je krásnější, než když si někdo vaší práce všimne. Kdo se v tomto oboru pohybuje dvacet let, ví, co všechno jsme museli překonat, dodala ing. H. Skallová. Všem oceněným soukromým školám blahopřejeme! Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 5

6 NADSTANDARD ELITA SPOČÍVÁ V KVALITĚ A kvalita spočívá v myšlení a v systémové práci Sdělit veřejně, že Základní škola Martina Luthera v Plzni (ZŠML) je školou skutečně elitní, může být pro mnoho lidí sdělením dráždivým. Elitní škola není pojmem, který by vyjadřoval, že se jedná o jakousi elitu klientů podle jejich ekonomické způsobilosti. Skutečně nejde o školu tzv. pro bohaté. Jde o svobodnou volbu občanů-rodičů, kteří jsou si vědomi, že nejlepší investicí v demokratické době je investice do kvalitního vzdělání a kvalitní výchovy. Tradicí ZŠML v Plzni je skutečnost, že se nám ozývají rodiče dětí právě narozených. A čím to? Odpověď je prostá. Za prvé, jde jim o to nejlepší pro jejich děti jak z hlediska společenského, tak i pracovního. Za druhé, jsou si plně vědomi velice rozsáhlého přínosu kvalitního, byť i náročného základního vzdělání, včetně náročných požadavků na práci jejich potomků. Ale vyznávám upřímně, že i v naší škole se v posledních asi pěti letech objevují vzácné výjimky rodičů, kteří skutečně tlačí na to, aby jejich děti měly hlavně jedničky, a zodpovědnost za vývojovou a pracovní nestabilitu vlastních dětí, eventuálně problémů rodinných se snaží přenést jen na školu, kde si přece platí. Zcela otevřeně říkám, vyberte si jinou školu. Ustupovat od požadavků kvality a náročnosti by bylo smrtelnou a likvidační chybou managementu základní školy. Jsme u vyplývající elity. Ano, právě lidé přemýšliví tvoří jistý druh elitního výběru pro školu. Tito lidé uvažují v širších souvislostech a své děti vedou cestou podobnou svým názorům, zkušenostem. Právě v tom tkví jistý druh výhody výběru pro elitní školu. Tento druh elitního výběru žáků převážně z rodin pracovitých, uvědomělých a vzdělaných je skutečně nutno brát v potaz prvotně a stanovit koncepčně požadavky úrovně, která prostě musí být nadstandardní. Pojem nadstandardní v sobě zákonitě musí obsahovat mnoho aspektů. Ovšem zásadní a určující je povinnost dávat více než běžné, tedy standardní spádové školy. Samozřejmě povinností číslo jedna s ohledem na částečné financování ze státních zdrojů je splnění požadavku standardu stanoveného jednak zákonem a také tzv. rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. Leč školy elitní a soukromé musí intenzivně pracovat na nadstandardu a specifikaci nadstandardu stále. To, že stát objevil nutnost tvorby specifikací jednotlivých škol formou školních vzdělávacích programů (ŠVP), bylo pro soukromé školy věru záležitostí úsměvnou, neboť ŠVP už musela mít každá soukromá škola hotov ihned při svém vzniku. Musela to být nejen koncepce, ale i strategie a taktika, muselo se mnoho věcí propracovat a ochránit. Tehdy se však hovořilo o školách alternativních. Leč vraťme se ke škole elitní. Nadstandard není jen rozměr hodin výuky, ale řada důležitých okruhů. Atmosféra, komunikace, vyšší náročnost, řád, systém atd. A obvykle to chce jen maličkost. Intenzivní a systémovou práci vedení školy a pevnou ruku ve všech směrech. Tato práce také musí obsahovat zcela zákonitě schopnosti pevného postoje a odvahu v komparaci dosahovaných výsledků žáků elitní školy s ostatními školami. Zde musím s hrdostí uvést, že se rádi srovnáváme i s těmi nejodvážnějšími víceletými gymnázii. O výsledcích se nehodlám zmiňovat veřejně, abych nevypadal nabubřele, ale naši klienti jsou dobře informováni o těchto výsledcích, které jednoznačně ukazují na prestižní postavení naší školy. Ano, jsme náročnější, ale ono se to vyplatí. Náročnost a kvalita je specifikou naší školy. Miloš Vršecký, řídící ZŠML v Plzni 6

7 VZDĚLÁVÁNÍM K VĚDĚNÍ Letos v září naše Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček v Plzni pořádala již 4. ročník semináře pro učitele uměleckých předmětů, tentokrát pod názvem Mýtus ve výtvarném umění a mytologie ve světě současné reklamy... Když jsem se loučila s lektorkou z Filozofické fakulty UK, hovořily jsme o tom, že skutečností se nakonec stávají příběhy, které o sobě vyprávíme (nebo je o nás vyprávějí jiní). Možná k tomu dochází proto, že příběhy nás oslovují více než fakta. S příběhy se snáze identifikujeme, snáze vystupují ze záplavy mediálních informací. Je však třeba dosáhnout určitého stupně vědění, abychom přijali odpovědnost vyprávět příběhy pravdivě a rozpoznali ty lživé. Příběhy některých soukromých škol jsou si v mnohém podobné. A platí to i o příběhu, který začíná založením umělecké průmyslovky Zámeček v Plzni v 90. letech minulého století. I tady byl zrod školy spojen s entuziasmem malé skupiny zakladatelů, podporou příznivců z řad veřejnosti, vytrvalostí a odvahou začít od nuly, se vším, co předznamenalo smysl a poslání této i ostatních časem (a kontrolami) prověřených soukromých škol. Spíše než exkluzivitu nabízejí soukromé školy alternativu většinové nabídce co do zaměření (tehdy v Plzeňském kraji umělecké vzdělávaní chybělo), co do pojetí vzdělávací strategie (tvořivý přístup k obsahu vzdělávání, vstřícnost k rodičům a dětem) nebo co do specifických potřeb žáků, které oslovují (vzpomínám na neslyšícího studenta, který u nás před lety maturoval na oboru Kamenosochařství). Doslova z ničeho se za ta léta vybudovaly instituce nezatížené stereotypy z minulosti. Na jedné vernisáži výstavy našich a japonských studentů v prostorách plzeňské radnice, kterou vyvrcholil náš společný česko-japonský projekt, za mnou přišla nová kolegyně, která před tím dlouho učila na veřejné škole. Víte, co mě překvapilo jako první? Že všichni studenti Zámečku tak pěkně zdraví. A nejvíc se mi líbí, že se žáci doopravdy učí Mě zase překvapilo, že tato upřímně míněná pochvala se týkala tak všedních a samozřejmých skutečností, jejichž platnost konec konců dokládají i objektivní výsledky našich studentů u jarních státních maturit. V kategorii škol s uměleckými obory jsme se umístili na 1. místě v kraji a na 8. místě ze 72 škol v republice. Atmosféra ve škole dnes klima školy je i dle šetření školní inspekce silnou stránkou soukromých škol. Přinášejí něco navíc. Tím navíc bývá kromě jiného často sociální kapitál. Léta zkoumáme (uplatňujeme nástroje autoevaluace), jak žáci reflektují prostředí školy. Celostátní dotazníkové šetření mezi žáky ukazuje, že dosažené procento spokojenosti žáků na Zámečku ve srovnání se školami obdobného typu překonalo a tedy posunulo nejvyšší hranici dosud zaznamenaného rozpětí. Jinými slovy, naši studenti patří mezi ty nejspokojenější. Mgr. Renata Šindelářová, SSUPŠ Zámeček v Plzni Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček v Plzni vzdělává v oborech Užitá malba, Kamenosochařství, Grafický design, Užitá fotografie a média, Konzervátorství a restaurátorství. 7

8 PORTRÉT TITUL UČEŇ ROKU 2011 ZÍSKALA BARBORA ŠIMŮNKOVÁ V soutěži Učeň roku, kterou každoročně pořádá Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, byla letos oceněna Barbora Šimůnková ze Střední školy gastronomické a hotelové z Prahy 4-Braníku (SŠGH) a spolu s ní dalších 21 nominovaných žáků soukromých škol. Ocenění nejlepším učňům předal 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka ve Frýdlantském salonku Senátu PČR. Bára tvrdí, že vaření je její největší zálibou, které věnuje veškerý volný čas. Mimo školní výuku absolvovala řadu domácích i zahraničních kurzů pod vedením známých kulinářských osobností. Stala se také absolutní vítězkou regionálního kola školní soutěže Gastro Junior a v mezinárodním kole této soutěže získala zlaté ocenění. Plány do budoucna? Nic při zemi. Nejprve samozřejmě úspěšně absolvovat školu, ale pak odjet do Paříže, kde by chtěla absolvovat školu LeCordonBleu a poté si otevřít vlastní restauraci v centru města. Bára je úplně normální holka zato s neobyčejným zájmem o gastronomii. Díky němu po čtyřech letech studia na víceletém gymnáziu přehodnotila svůj původní záměr být právničkou. Zvolila si jinou cestu. Na internetu si podle referencí vybrala branickou školu, přesvědčila maminku, aby ji doprovodila na den otevřených dveří, a nadšení se rázem proměnilo v rozhodnutí. V září 2009 začala studovat obor Gastronomie. Její odborná praxe začala v restaurantu Cafe Savoy, kde se seznamovala se základy servisu pokrmů, v lednu byla přeřazena do hotelu Radisson, kde měla báječnou příležitost setkávat se šéfkuchařem p. Paulusem. I díky návštěvám Pražského kulinářského institutu nakonec gastronomii zcela propadla. Jak sám ředitel institutu Roman Vaněk říká, je velice pracovitá a cílevědomě si jde za svou věcí, kterou je vaření. 8

9 NULOVÁ GRAVITACE 2012 VE STAVOVSKÉM DIVADLE PANORAMA Konzervatoř Taneční centrum Praha (TCP) na sklonku listopadu završila oslavy 50. výročí svého založení jakožto prvního centra moderního tance ve střední Evropě slavnostním představením Nulová gravitace V pražském Stavovském divadle vystoupily oba domácí studentské soubory TCP. Balet Praha Junior představil premiéru ze svého letního workshopu dílo Attily Egerháziho na slavnou Valpuržinu píseň Charlese Gounoda nebo choreografii Samuela Delvauxe na cyklus písní Jacquese Brela. Baby Balet Praha pro tuto příležitost nastudoval kultovní choreografii Pavla Šmoka Ebony Concerto (na hudbu Igora Stravinského), kterou vytvořil pro Skupinu moderního tance VUS těsně po svém návratu ze Švýcarska v roce PRVNÍ CERTIFIKÁT KVALITY V GASTRONOMII ZAMÍŘIL DO MOSTU Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most, člen Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, jako první škola u nás úspěšně dokončila prestižní certifikaci Recognition of Duality Culinary Education u Světové asociace kuchařů (WACS). Certifikát kvality o nadstandardním vzdělávání v gastronomických oborech škola obdržela v září a tímto okamžikem se stala aktivním členem WACS s právem zapojit se do její činnosti, včetně inzerce v jejích oficiálních publikacích či prezentace na mezinárodních konferencích. Tato certifika- ce pomůže v budování dobrého jména soukromých škol v české gastronomii. Jde o velmi významný krok k naplňování našeho hlavního cíle, kterým je vzdělávání. Věřím, že za podpory našich partnerů budeme schopni napomáhat ke zlepšování a stabilizaci úrovně všech našich oborů a k dosažení mezinárodně uznávaného vzdělávání v gastronomii i na dalších školách, komentoval úspěch mostecké školy Miroslav Kubec, prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. 9

10 PANORAMA MANAŽERSKÁ AKADEMIE ZAMÍŘILA DO JERUZALÉMA Manažerská akademie v Jihlavě je soukromou střední školou, která se primárně zaměřuje na výuku odborných předmětů ekonomického a manažerského rázu. Nedílnou součást jejího vzdělávacího programu však tvoří i dějepis. A právě pro zkvalitnění výuky tohoto předmětu se učitelka školy Kateřina Horáková zapojila do série seminářů o způsobu výuky tématu holocaustu. Po absolvování prvních dvou seminářů v Terezíně K. Horáková realizovala ve výuce projekt, na jehož základě byla vybrána na třetí seminář, který se konal v prostorách ženského koncentračního tábora v německém Ravensbrücku. Pro jihlavskou školu je to velký úspěch. Projektová výuka o holocaustu se tady úspěšně rozvíjí již třetím rokem. Hlavním cílem projektu je samozřejmě seznámit studenty s hlavními aspekty holocaustu. Studenti v hodinách o tématu aktivně diskutují, řeší zadané úkoly a snaží se pochopit historické a společenské souvislosti. Své poznatky a závěry pak studenti ve výuce veřejně prezentují. V tomto školním roce dokonce K. Horáková plánuje se studenty exkurzi do Mauthausenu a také účast na výukovém programu Vzdělávacího centra židovského muzea v Praze nazvaném Holocaust v dokumentech. OPEN FLORBAL TROJA 2011 Během víkendu listopadu proběhl 3. ročník turnaje OPEN Florbal Troja 2011, který společně pořádají Trojské gymnázium, občanské sdružení Trojskoúhelník a Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Celorepublikový turnaj rozehrálo osm družstev. Ve finále o putovní pohár a zlaté medaile obhájilo Gymnázium Jaroslava Seiferta z Prahy 9. Obdobně jako loni předvedli svou kvalitu hráči ze Soukromé střední školy výpočetní techniky také z Prahy 9, nezískali sice stříbro, ale mohou se těšit z bronzových medailí. Do finále se tentokrát probojovali studenti Euroškoly Praha. Ocenění se dočkal také nejlepší střelec turnaje Martin Šimek z vítězného Gymnázia Jaroslava Seiferta a nejlepší brankář Filip Kovář z téhož týmu. I letošní ročník florbalového turnaje dokazuje, že mnozí žáci soukromých škol dokáží velmi efektivně naložit se svým volným časem a věnují ho bohulibé aktivitě. Uznání patří také všem vedoucím týmů, kteří dokáží své svěřence k těmto aktivitám motivovat. Poděkování patří také organizátorům turnaje. 10

11 TRUHLÁŘŠTÍ MACHŘI Z LIBERCE OPĚT DRTÍ KONKURENCI V Olomouci se uskutečnilo celorepublikové klání učňovské mládeže o trofej MACHŘI ROKU 2011, které pořádá společnost Česká hlava. Roli favorita v oboru Truhlář znovu zvládli na výbornou mladí učňové z SOU nábytkářského v Liberci Kateřinkách, kteří tradičně patří k nejlepším v republice. Při slavnostním vyhlášení převzali Titul Machři roku 2011 Petr Klodner a Jan Šimůnek, kteří ani ve třetím ročníku této soutěže nenalezli přemožitele (v konkurenci třiceti škol z celé republiky). O kvalitě jejich práce vypovídá i fakt, že více než polovina družstev nestihla zadaný úkol ve stanoveném termínu dokončit. Suverénní vítězství našich žáků není náhodné. Za poslední čtyři roky vyhrála naše škola všechny celostátní soutěže v odboru Truhlář a naši žáci v absolutním pořadí jednotlivců se vždy umístili výhradně na 1. a 2. místě, komentoval úspěch svých svěřenců ředitel školy Václav Tichý. Jinými slovy, kdo se chce stát v truhlářském řemeslu skutečným machrem, ať neváhá a podá si přihlášku na liberecké učiliště. Machři roku byli oceněni i jako Učni roku V LITOMĚŘICÍCH SE SLAVÍ Byla to dlouhá cesta. A taky úspěšná. Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, o. p. s., v Litoměřicích vznikla v roce 1991, tehdy ještě jako soukromé učiliště. Gymnázium a soška se přidaly později v roce 1995, respektive Priority školy jsou trvalou hodnotou po celých dvacet let její existence. Patří mezi ně individuální přístup k žákům, příjemné prostředí, moderní metody i vybavení, péče o talenty a také další vzdělávání pedagogů. Škola, která během dvou desítek let vychovala více než 2300 žáků v 18 učebních a 14 maturitních oborech, dnes funguje jako místní centrum uznávání a celoživotního učení, jako univerzita třetího věku i významný partner společnosti Microsoft. Po zavedení nového oboru vzdělávání Grafický design úzce spolupracujeme s Centrem životního prostředí v Drážďanech, Kulturním střediskem Řehlovice a spolu s drážďanskou školou Mediencollege organizujeme řadu výstav, uvedl ředitel školy Ladislav Šrejbr při příležitosti jejího 20. výročí. 11

12 FAKTA JSME PRO DESATERO OECD V roce 2009 se komisaři z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zabývali návrhy změn financování českého školství, které shrnuli do jakéhosi desatera. Některá doporučení lze bezezbytku použít i pro aktuální reformu financování regionálního školství. Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS) se ztotožnilo s názorem OCED, že je velice žádoucí navyšovat veřejné výdaje pro školství. Zároveň doporučilo navyšování soukromých výdajů plošným zavedením školného na veřejných školách a podpořilo, stejně jako OECD, daňově výhodné podmínky, které by měly přinést peníze od zaměstnavatelů. Za třetí OCED konstatuje, že je třeba posílit vazbu mezi státní podporou, výkony a výsledky. Podpora by měla více zohledňovat skutečně realizované vzdělávací výkony. Mělo by skončit přetahování škol o balík dlouho nebo neúspěšně a formálně studujících studentů. Je naopak třeba otevřít prostor pro zdravé formy konkurence mezi školami. Za čtvrté je třeba zavést kontraktové fi nancování veřejné služby ne formou státní dotace, ale veřejnou zakázkou. Školy by pak měly větší jistotu stát by garantoval, že příspěvek na studenta během úspěšného studia na škole nepoklesne. Za páté je podle OECD třeba zavést důslednou regulační roli poptávky vzdělávacího trhu. Za šesté je třeba více zodpovědnosti za rozvoj svěřit školám a ne samosprávám a úředníkům obcí a krajů. Za sedmé musí být zajištěny rovné a přehledné podmínky pro všechny účastníky systému vzdělávání. Za osmé je třeba zavést v terciárním vzdělávání studentské půjčky a spoření. Za deváté je žádoucí podporovat studenty i na soukromých školách. Veřejná fi nanční podpora studia by se měla dostat studentům bez ohledu na to, zda studují na škole veřejné nebo soukromé veřejně-prospěšné. Za desáté je třeba pamatovat, že principy desatera jsou navzájem provázány a podmíněny a vytržením některého z nich se funkčnost systému naruší. Mezinárodní výzkum PISA o výsledcích žáků soukromých škol Žáci, kteří navštěvují soukromé školy, mají tendenci mít v hodnocení PISA výrazně lepší výsledky než žáci navštěvující školy veřejné. Nicméně žáci veřejných škol v podobném socio-ekonomickém kontextu jako soukromé školy mívají podobně dobré výsledky. Podle rodičů mohou soukromé školy nabídnout určitý typ vzdělání, který není k dispozici ve školách veřejných. Pokud soukromé školy přitahují studenty s lepšími výsledky a lepší učitele než školy veřejné, rodiče rovněž cítí, že zajišťují nejlepší možné vzdělání pro svoje dítě. Některé vzdělávací systémy rovněž zavádějí soukromé školy pod podmínkou, že s fl exibilitou, která doprovází autonomii při vytváření kurikula a rozdělování zdrojů, mohou být soukromé školy vnímány jako ty, které stimulují nový přístup ke vzdělávání. Jestliže soukromé školy novými přístupy ke vzdělávání usilují o získání studentů, veřejné školy mohou následně zrevidovat vlastní přístup ke vzdělávání, aby zůstaly konkurenceschopné. V 16 zemích OECD a 10 partnerských zemích a ekonomikách předčí běžný student soukromé školy běžného studenta veřejné školy. Tuto výhodu soukromých škol ukazují výsledky průzkumu čtenářské gramotnosti PISA. Odpůrci soukromých škol argumentují, že soukromé školy segregují studenty a posilují nerovný přístup ke vzdělávání, obzvláště v případě těch škol, které vyžadují školné. S většími fi nančními zdroji, namítají odpůrci, si mohou tyto školy dovolit přitáhnout nejlepší studenty a učitele. Zdroj: PISA in Focus, č. 7, srpen 2011, OECD 12

13 FAKTA SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY V ČÍSLECH V Česku nyní funguje 46 soukromých vysokých škol, na kterých studuje téměř 60 tisíc studentů, tedy přibližně 15 procent z celkového počtu vysokoškoláků. Vzhledem k diverzifikaci terciárního sektoru a také oborové skladbě soukromých fakult nejvyšší zájem o studium evidují bakalářské obory. V minulém akademickém roce s počtem 44 tisíc tvořili bakaláři většinu ze studujících na soukromých vysokých školách. Druhým nejsilnějším segmentem co do počtu studujících je magisterské navazující studium, v němž se loni připravovalo 13,5 tisíce studentů. V čistě magisterském studiu pak byla zapsána pouze dvacítka studentů. S nárůstem počtu soukromých vysokých škol se zvýšily i příležitosti. Vedle klasických oborů mohou studenti absolvovat i netradiční obory jako agropodnikání, bezpečnost a strategická studia, nutriční terapie, oceňování nemovitostí, logistika cestovního ruchu či tvůrčí psaní anebo publicistika. Navíc studenti mohou přecházet ze školy na školu, vystudují bakalářský obor a v magisterském studiu pokračují na úplně jiné škole. Od roku 1999 byl udělen státní souhlas 52 subjektům v oblasti vysokoškolského studia. Zamítnuto bylo 56 žadatelů a 33 žádostí bylo žadateli staženo. Jak si ale vybrat vhodný a kvalitní obor? S ohledem na krátkou historii soukromého vysokého školství lze jen obtížně určit prestižní školu. Různé žebříčky podle různých kritérií jsou zavádějící. Myslím, že dobrým ukazatelem prestiže školy je zejména počet absolventů, kteří po škole navštíví úřady práce, tedy zaměstnanost a zaměstnatelnost. Časem může být indikátorem i uplatnění absolventů školy na vyšších funkcích, a to především v soukromé sféře, i to, jakých významných ocenění bývalí studenti dosáhnou, tvrdí Zdeněk Sadovský, rektor soukromé vysoké školy Akademie Sting v Brně. Stále však platí, že ne každý si může studium na soukromé vysoké škole dovolit. Veřejný sektor získává většinu peněz od státu, zatímco ten privátní se musí spolehnout na školné. A tomu odpovídá i jeho výše. V bakalářském stupni se pohybuje v rozmezí 30 až 50 tisíc korun za akademický rok, vyšší školné, řádově dvojnásobek, vybírají například architektonické obory. U magisterských programů bývá školné mezi 40 až 60 tisíci korunami ročně. Do výše školného se také promítají forma (prezenční, kombinovaná či distanční) a stupeň studia, v některých případech i lokalita školy. VÝVOJ POČTU ŽÁKŮ V SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

14 FORUM PRÁVNÍ PORADNA Platba daně z přidané hodnoty u soukromé školy s právní formou s. r. o., s předmětem podnikání školství a pohostinská činnost Prostřednictvím Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska jsme obdrželi dotaz týkající se školní jídelny jako součásti právnické osoby, která nebyla zřízena státem, krajem, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále jen soukromá škola). Školní jídelna soukromé školy dle zjištění není samostatným právním subjektem, nemá vlastní IČO ani IZO. Soukromá škola má právní formu s. r. o., je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení a v předmětu podnikání má školství a pohostinskou činnost. Ve svém podnikání v oboru školství a pohostinské činnosti se dostává za hranici danou zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. tržby za posledních 12 měsíců přesahují hranici 1 mil. Kč. Školní jídelna stravuje děti, žáky, studenty, učitele a vychovatele a také cizí strávníky. Pro účely platby daně z přidané hodnoty u škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku se postupuje v souladu se zněním 57 odstavcem 1, písmeno b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tj. tržby za stravování dětí, žáků a studentů se do celkových tržeb nezapočítávají. Celou záležitost jsme ještě konzultovali s Finančním ředitelstvím Praha přímo na referátu daně z přidané hodnoty a zjistili jsme, že pro účely dokládání tržeb příslušnému fi nančnímu úřadu je nutné vést přesnou, prokazatelnou operativní evidenci strávníků, tj. rozdělení celkového počtu strávníků s vyčleněním strávníků (děti, žáci, studenti) od ostatních strávníků, aby školské služby poskytované ve školských zařízeních, které jsou zapsány ve školském rejstříku ( 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), byly prokazatelné. MŠMT Programová konference SSŠČMS Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska se rozhodlo zahájit věcnou debatu o stavu českého školství a jeho budoucnosti. K tomu by měla sloužit programová konference konaná v Bystřici nad Pernštejnem ve dnech 7. a 8. prosince Ve středu 7. prosince bude programová konference zahájena ve hod. v Hotelu Skalský dvůr v Bystřici nad Pernštejnem. Konferenci zahájí MUDr. Přemysl Sobotka, I. místopředseda Senátu PČR. Dalšími vystupujícími jsou na téma Trendy soukromého školství ČR Mgr. Vladimír Kolder a na téma Kvalita školy a jej meranie prof. RNDr. Vladislav Rosa, PhD. ze Slovenska a další. Vzhledem k diskutovaným záměrům reformy školství v následujícím období budou v programu prvního dne i aktuální informace zástupců MŠMT o současném stavu návrhu reformy fi - nancování regionálního školství od roku 2013, o postupu prací na vládním návrhu zákona o vzdělávání a návrhu novel školských zákonů a zákona č. 306/1999 Sb., v roce Zástupci ministerstva zhodnotí i výsledky státních maturit v roce 2011 a přednesou návrhy řešení zejména pro soukromé školství pro rok Druhý den budou v odborných sekcích projednány požadavky soukromých škol pro další období do roku 2015 a na odpolední valné hromadě budou přijaty v usnesení závěry konference. 14

15 DIÁŘ Rada SSŠČMS Hotel Skalský dvůr Bystřice nad Pernštejnem Programová konference Hotel Skalský dvůr Bystřice nad Pernštejnem Od hod. Valná hromada Hotel Skalský dvůr Bystřice nad Pernštejnem Do roku 2012 si přejme, abychom po dvaceti letech naší činnosti dosáhli výraznějších úspěchů v prosazování demokracie ve školství České republiky. Přejme si, aby občané České republiky mohli mít svobodnou volbu své vzdělávací cesty a při svém rozhodnutí nebyli ze strany státu diskriminováni dvojím zdaněním. Přejme si, aby naše děti ze soukromých škol nebyly diskriminovány jinými cenami za školní stravování, dopravu a standardní vzdělání. Zároveň děkujeme všem našim žákům, učitelům, ředitelům, zřizovatelům a partnerům za spolupráci v roce 2011 a přejeme Vám mnoho úspěchů, štěstí a osobní pohody v roce Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 15

16 UDÁLOSTI SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH ŠKOL ČECH, MORAVY A SLEZSKA, O. S. V Olšinách 75, Praha 10 Tel./fax: Mob.: Tisk: Střední škola polygrafická Praha, s. r. o. Beranových 140, Praha 9-Letňany

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 1. 10. 2013, č. j.: MSMT- 22886/2013 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015 Dlouhodobá KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015 Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická Český Těšín příspěvková organizace Ing. Vanda Palowská Září 2011 Motto: Ten, kdo neplánuje, plánuje svůj úpadek.

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Ministerstvo školství, mládeže a

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Zaostřeno na odborné vzdělávání

Zaostřeno na odborné vzdělávání CZ Česká republika Česká republika Tradice a modernizace Odborné vzdělávání a příprava (OVP) byly vždy podstatnou součástí českého vzdělávacího systému. Kromě toho, že tato oblast těží z tradice kvality,

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Projekt ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice V 90. letech došlo k oslabení vzájemných vztahů mezi odborným vzděláváním a zaměstnavateli. Přerušení vazeb mezi firmami a oblastí školství způsobilo

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace CEÁ REPUBLIKA CEÁ REPUBLIKA Vzdelávání v císlech Žáci ve středním vzdělávání zapsaní v odborných a všeobecných programech % všech žáků ve středním vzdělávání, 11 ODBORNÉ VŠEOBECNÉ 1 23,9 27, 8 29,1 49,

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ZÁKLADNÍ OBECNÉ INFORMACE v rámci 4. klíčové aktivity projektu Národní systém

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

4 FINANCOVÁNÍ ODVĚTVÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

4 FINANCOVÁNÍ ODVĚTVÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU 4 FINANCOVÁNÍ ODVĚTVÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU 4.1 Financování školství 4.1.1 Postavení školství ve společnosti Z ekonomického hlediska školy a vzdělávání vůbec posuzujeme jako jedno z důležitých odvětví veřejného

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Termín: 26.11.2004 27.11.2004 Místo konání: Tvarožná Lhota, Lučina Přítomni: Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů. Pátek 26.11.2004 1. Slavnostní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení Z á p i s z 16. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 23. září 2010 od 14:00 hodin v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové

Více

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o.

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o. Czech Interview Protocols Scénář pro rozhovory Navreme Boheme, s.r.o. Content Scénář pro rozhovory skoordinátory a lektory programu... 3 Scénář pro rozhovory s tvůrci politik a podstatnými aktéry... 10

Více