ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL"

Transkript

1 ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL UČEŇ ROKU 2011 V SENÁTU IV/2011

2 NA POŘADU DNE FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ BYL MĚLO STÁT NA RVP Naše Sdružení před časem přišlo s vlastním návrhem financování regionálního školství, s tím, jak spravedlivě stanovit státní dotaci oborový normativ. Jsme přesvědčeni, že nový model financování by měl být úzce vztažen k tzv. rámcovým vzdělávacím programům, respektive k náplni povinného vzdělávání. Náš návrh vychází ze současného znění školského zákona, který říká: Pro každý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají rámcové vzdělávací programy. Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů a dále závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků přidělovaných podle 160 až 162. RVP BY SE MĚLY STÁT ZÁKLADNÍM PILÍŘEM REFORMY FINANCOVÁNÍ! ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY (ŠVP) BY SE PAK REALIZOVALY V PODMÍNKÁCH DANÉ ŠKOLY V GESCI JEJÍHO ZŘIZOVATELE. Nový státní oborový normativ vycházející z RVP by byl závazný pro všechny zřizovatele a bylo by možné ho zřizovateli zvyšovat, ale nikoli snižovat. Představoval by jednotnou normativní výši podílu státu na realizaci celého vzdělávacího programu v rozsahu všech nákladů, které zmiňuje školský zákon, tedy na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na další nezbytné Z OBSAHU Soukromé školy jsou levnější 3 Podnikatelka roku 5 Elita spočívá v kvalitě 6 Vzdělávání k vědění Plzeň 7 Učeň roku 8 Nulová gravitace 9 Bukaschool Most 9 Manažerská akademie 10 Machři roku Desatero OCED 12 Soukromé vysoké školy v ČR 13 DPH u školních jídelen 14 Diář 15 OBSAH STRANA neinvestiční výdaje spojené s provozem škol a školských zařízení. Investiční výdaje by zůstaly věcí zřizovatelů a vícezdrojového financování. Navrhujeme, aby ministerstvo školství ve svých doplňujících rozvojových programech řešilo zejména učební pomůcky pro speciální a odborné školství, program inovace strojů a zařízení pro odborné školství a experimentální ověřování nových RVP, popřípadě jejich aktualizaci s vazbou na technologické inovace ve výchově a vzdělávání. Mgr. Vladimír Kolder předseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 2

3 UDÁLOSTI SOUKROMÉ ŠKOLY JSOU PRO STÁT O 37 % LEVNĚJŠÍ Nedávno vyšla studie České školství v mezinárodním srovnání 2011 z dílny OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Zjištění zahraničních expertů potvrzují naše údaje, které jasně říkají: v Česku se na soukromé školy vydává z veřejných finančních zdrojů o 37 % méně než na veřejné školy. V sedmém čísle bulletinu PISA in Focus jsme našli odpověď na otázku Komu jsou prospěšné soukromé školy?. Experti OECD uvádí, že žáci, kteří navštěvují soukromé školy, mají tendenci mít v hodnocení PISA výrazně lepší výsledky než žáci navštěvující školy veřejné. Rodiče, kteří hledají nejlepší možnosti vzdělání pro své děti, jsou ochotni zaplatit školné, aby zajistili lepší podmínky pro vzdělávání nabízené soukromými školami (podrobněji na str. 12). V České republice je pro segment soukromého školství - navzdory dlouhodobé diferenciaci financování podle zřizovatele a také nepříznivému vývoji ekonomické situace obyvatel typická vysoká efektivita využití státní dotace na veřejnou službu a školného. Jedním z důkazů budiž níže uvedený vývoj normativů pro nižší stupeň víceletého gymnázia výdaje na provoz školy jsou prakticky konstantní od roku 2005, a v roce 2011 jsou dokonce nejnižší za posledních šest let. Přitom výše školného se od roku 2000 prakticky nezměnila, a to zejména v mimopražských školách. Rozborem níže uvedené statistiky zjistíme, že soukromé školy jsou oproti veřejným školám pro státní rozpočet vysoce efektivní. Například v oblasti mzdových nákladů, které tvoří podstatnou část výdajů ve školství, jsou soukromé školy o 20 % výkonnější než školy veřejné. České soukromé školství je proto velmi dynamickým prvkem ve vzdělávací soustavě. Pružně reaguje na veškeré změny demografické situace i v poptávce po typech vzdělání. To se mimo jiné projevuje v posledních letech při optimalizaci středních škol a rozvoji mateřských škol. Efektivita soukromého školství v roce 2010 Podíl soukromých škol z HDP 0,09 % Podíl žáků soukromých škol 5 % Podíl zaměstnanců soukromých škol 3,6 % Zdroj: Statistické ročenky školství 2011, ÚIV 2011 Podíl dotace soukromých škol 4 % Zdroj: závěrečný účet kapitoly 2011, MŠMT 2011 VÝVOJ NORMATIVU NIŽŠÍHO STUPNĚ VÍCELETÉHO GYMNÁZIA

4 UDÁLOSTI SOUKROMÉ ŠKOLY REALIZUJÍ PODPORU TECHNICKÝM OBORŮM Střední škola Dakol v Karviné zahájila v rámci oslav 20. výročí založení školy provoz nových odborných učeben. Žáci strojírenských oborů mohou nyní v praxi využívat nejmodernější obráběcí stroje. Soukromé školy dlouhodobě podporují rozvoj technických oborů a průběžně inovují výuku nákupem nejmodernější techniky a technologie. To platí také o Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o. p. s., která ve spolupráci se Středním odborným učilištěm DAKOL, s. r. o., získala dotaci téměř 8,5 milionů korun na modernizaci dílen odborného výcviku. Díky projektu Zkvalitnění odborné přípravy technických oborů vznikly na středních školách DAKOL v Petrovicích u Karviné dvě zcela nové odborné učebny, které budou využívány pro výuku žáků strojírenských oborů středních škol DAKOL čtyřletého maturitního oboru Mechanik strojů a zařízení a tříletých učebních oborů Strojní mechanik, Nástrojář a Obráběč kovů. Učebny jsou vybaveny moderní počítačovou a audiovizuální technikou, speciálním výukovým softwarem simulujícím výuku a programování CNC strojů a pěti obráběcími stroji, které svými vlastnostmi, velikostí a možnostmi odpovídají podmínkám praxe. S ohledem na zavedení nových technologií a na modernizaci výukových metod bylo nezbytnou součástí projektu také proškolení pedagogických pracovníků v oblasti programování, testování a optimalizace CNC programů pro obráběcí stroje. Školením v rozsahu 80 hodin prošlo osm učitelů středních škol DAKOL. Věříme, že výstupy projektu umožní žákům aktivní a tvůrčí přístup v teoretické i praktické výuce a že jim zabezpečí kvalitní odbornou přípravu pro Slavnostního zahájení provozu se zúčastnilo několik vzácných hostů, včetně náměstka ministra školství Ing. Ladislava Němce. budoucí povolání, dodal ředitel školy Vladimír Kolder. Střední školy DAKOL jsou organizacemi s dlouholetou tradicí. Na poli vzdělávání působí již 20 let. Vzdělávací komplex škol DAKOL nyní sdružuje tři pracoviště: v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově, kde nabízí široké spektrum studijních a učebních oborů. V současné době školy navštěvuje zhruba 1250 žáků z Karviné, Orlové, Bohumína, Havířova, Českého Těšína a blízkého okolí. Soustavnou a cíleně orientovanou prací nejen v oblasti počátečního vzdělávání, ale také v oblasti celoživotního vzdělávání přispívá DAKOL významnou měrou k rozvoji lidského potenciálu celého regionu. Radek Foldyna, ředitel Úřadu práce: Technické profese mají budoucnost a perspektivu i proto, že ne každý může pracovat v kanceláři. Potřebujeme dobré studenty, dobré vyučence, kteří převezmou štafetu a nastoupí do strojírenských fi rem v průmyslové oblasti Moravskoslezského kraje. 4

5 MANAŽERKY ZE SOUKROMÝCH ŠKOL EXCELOVALY V SOUTĚŽI ČESKÝCH PODNIKATELEK Čtvrtý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek zcela ovládly manažerky ze soukromých škol. Na stupních vítězů stanuly hned ve třech kategoriích. Cílem soutěže, nad níž převzal záštitu předseda vlády České republiky Petr Nečas, je podpořit ženy majitelky společností se stoprocentním podílem, které ve svém oboru dlouhodobě vykazují vynikající výsledky. Klání chce také účastnicím vyjádřit uznání a využít jejich příkladu pro podporu dalších žen, které teprve sbírají odvahu ke svým prvním projektům. Podnikatelky byly hodnoceny ve třech kategoriích: Česká zakladatelka, která podnik vlastní a řídí, Cena GE Money Bank Výjimečná podnikatelka a Výjimečný růst firmy. V soutěži se vybíralo z 9894 firem, z nichž osmnáctičlenná odborná porota vybrala nejprve 192 společností do semifinále a nakonec 34 do finále. Slavnostní vyhlášení výsledků se pak konalo 1. listopadu v Kongresovém centru v Praze za účasti všech finalistek, poroty i zástupců partnerů soutěže (například GE Money Bank, Master Card, Miele a Ogilvy). V kategorii Výjimečný růst firmy zvítězila Vlasta Jahelková, ze soukromé Základní umělecké školy Melodie, s. r. o., z Hořic. Druhou cenu v kategorii Malá firma získala RNDr. Libuše Bartková, ze soukromého Gymnázia Globe, s. r. o., Brno. 1. Kladenská soukromá střední odborná škola (1. KŠPA), s. r. o., Kladno skončila třetí ze 34 firem, které postoupily do finále v kategorii Středně velkých firem. Ocenění jsou samozřejmě nádhernou odměnou zřizovatelkám škol za jejich dvacetiletou práci a vynaloženou energii na poli soukromého školství. Nesmírně si cením této chvíle, neboť školství rozhodně není typickým podnikatelským prostředím. Zejména proto, že mírou kvality naší práce není zisk, který navíc veškerý ze zákona vracíme na vzdělávací činnost naší školy. Po mnoha letech tlaků ze všech stran, které soukromým školám příliš nepřály, po mnohaletém obhajování, že děláme svou práci poctivě, beru ocenění konečně jako symbol vnímání soukromých jako důstojné součásti české vzdělávací soustavy, řekla Ing. Hana Skallová z 1. KŠPA při přebírání ceny a poděkovala zakladatelkám, organizátorům a porotě soutěže za to, že vytvořili akci, která si všímá i jemnější manažerské práce žen. Já sama používám při vedení škol spíš srdce než manažerské postupy. Ráda bych poděkovala vedení svých škol, ale i učitelům a absolventům, neboť ti všichni mají na tomto úspěchu svůj veliký podíl... Nebývá časté, že za naši práci dosáhneme nějakého uznání co je krásnější, než když si někdo vaší práce všimne. Kdo se v tomto oboru pohybuje dvacet let, ví, co všechno jsme museli překonat, dodala ing. H. Skallová. Všem oceněným soukromým školám blahopřejeme! Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 5

6 NADSTANDARD ELITA SPOČÍVÁ V KVALITĚ A kvalita spočívá v myšlení a v systémové práci Sdělit veřejně, že Základní škola Martina Luthera v Plzni (ZŠML) je školou skutečně elitní, může být pro mnoho lidí sdělením dráždivým. Elitní škola není pojmem, který by vyjadřoval, že se jedná o jakousi elitu klientů podle jejich ekonomické způsobilosti. Skutečně nejde o školu tzv. pro bohaté. Jde o svobodnou volbu občanů-rodičů, kteří jsou si vědomi, že nejlepší investicí v demokratické době je investice do kvalitního vzdělání a kvalitní výchovy. Tradicí ZŠML v Plzni je skutečnost, že se nám ozývají rodiče dětí právě narozených. A čím to? Odpověď je prostá. Za prvé, jde jim o to nejlepší pro jejich děti jak z hlediska společenského, tak i pracovního. Za druhé, jsou si plně vědomi velice rozsáhlého přínosu kvalitního, byť i náročného základního vzdělání, včetně náročných požadavků na práci jejich potomků. Ale vyznávám upřímně, že i v naší škole se v posledních asi pěti letech objevují vzácné výjimky rodičů, kteří skutečně tlačí na to, aby jejich děti měly hlavně jedničky, a zodpovědnost za vývojovou a pracovní nestabilitu vlastních dětí, eventuálně problémů rodinných se snaží přenést jen na školu, kde si přece platí. Zcela otevřeně říkám, vyberte si jinou školu. Ustupovat od požadavků kvality a náročnosti by bylo smrtelnou a likvidační chybou managementu základní školy. Jsme u vyplývající elity. Ano, právě lidé přemýšliví tvoří jistý druh elitního výběru pro školu. Tito lidé uvažují v širších souvislostech a své děti vedou cestou podobnou svým názorům, zkušenostem. Právě v tom tkví jistý druh výhody výběru pro elitní školu. Tento druh elitního výběru žáků převážně z rodin pracovitých, uvědomělých a vzdělaných je skutečně nutno brát v potaz prvotně a stanovit koncepčně požadavky úrovně, která prostě musí být nadstandardní. Pojem nadstandardní v sobě zákonitě musí obsahovat mnoho aspektů. Ovšem zásadní a určující je povinnost dávat více než běžné, tedy standardní spádové školy. Samozřejmě povinností číslo jedna s ohledem na částečné financování ze státních zdrojů je splnění požadavku standardu stanoveného jednak zákonem a také tzv. rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. Leč školy elitní a soukromé musí intenzivně pracovat na nadstandardu a specifikaci nadstandardu stále. To, že stát objevil nutnost tvorby specifikací jednotlivých škol formou školních vzdělávacích programů (ŠVP), bylo pro soukromé školy věru záležitostí úsměvnou, neboť ŠVP už musela mít každá soukromá škola hotov ihned při svém vzniku. Musela to být nejen koncepce, ale i strategie a taktika, muselo se mnoho věcí propracovat a ochránit. Tehdy se však hovořilo o školách alternativních. Leč vraťme se ke škole elitní. Nadstandard není jen rozměr hodin výuky, ale řada důležitých okruhů. Atmosféra, komunikace, vyšší náročnost, řád, systém atd. A obvykle to chce jen maličkost. Intenzivní a systémovou práci vedení školy a pevnou ruku ve všech směrech. Tato práce také musí obsahovat zcela zákonitě schopnosti pevného postoje a odvahu v komparaci dosahovaných výsledků žáků elitní školy s ostatními školami. Zde musím s hrdostí uvést, že se rádi srovnáváme i s těmi nejodvážnějšími víceletými gymnázii. O výsledcích se nehodlám zmiňovat veřejně, abych nevypadal nabubřele, ale naši klienti jsou dobře informováni o těchto výsledcích, které jednoznačně ukazují na prestižní postavení naší školy. Ano, jsme náročnější, ale ono se to vyplatí. Náročnost a kvalita je specifikou naší školy. Miloš Vršecký, řídící ZŠML v Plzni 6

7 VZDĚLÁVÁNÍM K VĚDĚNÍ Letos v září naše Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček v Plzni pořádala již 4. ročník semináře pro učitele uměleckých předmětů, tentokrát pod názvem Mýtus ve výtvarném umění a mytologie ve světě současné reklamy... Když jsem se loučila s lektorkou z Filozofické fakulty UK, hovořily jsme o tom, že skutečností se nakonec stávají příběhy, které o sobě vyprávíme (nebo je o nás vyprávějí jiní). Možná k tomu dochází proto, že příběhy nás oslovují více než fakta. S příběhy se snáze identifikujeme, snáze vystupují ze záplavy mediálních informací. Je však třeba dosáhnout určitého stupně vědění, abychom přijali odpovědnost vyprávět příběhy pravdivě a rozpoznali ty lživé. Příběhy některých soukromých škol jsou si v mnohém podobné. A platí to i o příběhu, který začíná založením umělecké průmyslovky Zámeček v Plzni v 90. letech minulého století. I tady byl zrod školy spojen s entuziasmem malé skupiny zakladatelů, podporou příznivců z řad veřejnosti, vytrvalostí a odvahou začít od nuly, se vším, co předznamenalo smysl a poslání této i ostatních časem (a kontrolami) prověřených soukromých škol. Spíše než exkluzivitu nabízejí soukromé školy alternativu většinové nabídce co do zaměření (tehdy v Plzeňském kraji umělecké vzdělávaní chybělo), co do pojetí vzdělávací strategie (tvořivý přístup k obsahu vzdělávání, vstřícnost k rodičům a dětem) nebo co do specifických potřeb žáků, které oslovují (vzpomínám na neslyšícího studenta, který u nás před lety maturoval na oboru Kamenosochařství). Doslova z ničeho se za ta léta vybudovaly instituce nezatížené stereotypy z minulosti. Na jedné vernisáži výstavy našich a japonských studentů v prostorách plzeňské radnice, kterou vyvrcholil náš společný česko-japonský projekt, za mnou přišla nová kolegyně, která před tím dlouho učila na veřejné škole. Víte, co mě překvapilo jako první? Že všichni studenti Zámečku tak pěkně zdraví. A nejvíc se mi líbí, že se žáci doopravdy učí Mě zase překvapilo, že tato upřímně míněná pochvala se týkala tak všedních a samozřejmých skutečností, jejichž platnost konec konců dokládají i objektivní výsledky našich studentů u jarních státních maturit. V kategorii škol s uměleckými obory jsme se umístili na 1. místě v kraji a na 8. místě ze 72 škol v republice. Atmosféra ve škole dnes klima školy je i dle šetření školní inspekce silnou stránkou soukromých škol. Přinášejí něco navíc. Tím navíc bývá kromě jiného často sociální kapitál. Léta zkoumáme (uplatňujeme nástroje autoevaluace), jak žáci reflektují prostředí školy. Celostátní dotazníkové šetření mezi žáky ukazuje, že dosažené procento spokojenosti žáků na Zámečku ve srovnání se školami obdobného typu překonalo a tedy posunulo nejvyšší hranici dosud zaznamenaného rozpětí. Jinými slovy, naši studenti patří mezi ty nejspokojenější. Mgr. Renata Šindelářová, SSUPŠ Zámeček v Plzni Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček v Plzni vzdělává v oborech Užitá malba, Kamenosochařství, Grafický design, Užitá fotografie a média, Konzervátorství a restaurátorství. 7

8 PORTRÉT TITUL UČEŇ ROKU 2011 ZÍSKALA BARBORA ŠIMŮNKOVÁ V soutěži Učeň roku, kterou každoročně pořádá Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, byla letos oceněna Barbora Šimůnková ze Střední školy gastronomické a hotelové z Prahy 4-Braníku (SŠGH) a spolu s ní dalších 21 nominovaných žáků soukromých škol. Ocenění nejlepším učňům předal 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka ve Frýdlantském salonku Senátu PČR. Bára tvrdí, že vaření je její největší zálibou, které věnuje veškerý volný čas. Mimo školní výuku absolvovala řadu domácích i zahraničních kurzů pod vedením známých kulinářských osobností. Stala se také absolutní vítězkou regionálního kola školní soutěže Gastro Junior a v mezinárodním kole této soutěže získala zlaté ocenění. Plány do budoucna? Nic při zemi. Nejprve samozřejmě úspěšně absolvovat školu, ale pak odjet do Paříže, kde by chtěla absolvovat školu LeCordonBleu a poté si otevřít vlastní restauraci v centru města. Bára je úplně normální holka zato s neobyčejným zájmem o gastronomii. Díky němu po čtyřech letech studia na víceletém gymnáziu přehodnotila svůj původní záměr být právničkou. Zvolila si jinou cestu. Na internetu si podle referencí vybrala branickou školu, přesvědčila maminku, aby ji doprovodila na den otevřených dveří, a nadšení se rázem proměnilo v rozhodnutí. V září 2009 začala studovat obor Gastronomie. Její odborná praxe začala v restaurantu Cafe Savoy, kde se seznamovala se základy servisu pokrmů, v lednu byla přeřazena do hotelu Radisson, kde měla báječnou příležitost setkávat se šéfkuchařem p. Paulusem. I díky návštěvám Pražského kulinářského institutu nakonec gastronomii zcela propadla. Jak sám ředitel institutu Roman Vaněk říká, je velice pracovitá a cílevědomě si jde za svou věcí, kterou je vaření. 8

9 NULOVÁ GRAVITACE 2012 VE STAVOVSKÉM DIVADLE PANORAMA Konzervatoř Taneční centrum Praha (TCP) na sklonku listopadu završila oslavy 50. výročí svého založení jakožto prvního centra moderního tance ve střední Evropě slavnostním představením Nulová gravitace V pražském Stavovském divadle vystoupily oba domácí studentské soubory TCP. Balet Praha Junior představil premiéru ze svého letního workshopu dílo Attily Egerháziho na slavnou Valpuržinu píseň Charlese Gounoda nebo choreografii Samuela Delvauxe na cyklus písní Jacquese Brela. Baby Balet Praha pro tuto příležitost nastudoval kultovní choreografii Pavla Šmoka Ebony Concerto (na hudbu Igora Stravinského), kterou vytvořil pro Skupinu moderního tance VUS těsně po svém návratu ze Švýcarska v roce PRVNÍ CERTIFIKÁT KVALITY V GASTRONOMII ZAMÍŘIL DO MOSTU Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most, člen Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, jako první škola u nás úspěšně dokončila prestižní certifikaci Recognition of Duality Culinary Education u Světové asociace kuchařů (WACS). Certifikát kvality o nadstandardním vzdělávání v gastronomických oborech škola obdržela v září a tímto okamžikem se stala aktivním členem WACS s právem zapojit se do její činnosti, včetně inzerce v jejích oficiálních publikacích či prezentace na mezinárodních konferencích. Tato certifika- ce pomůže v budování dobrého jména soukromých škol v české gastronomii. Jde o velmi významný krok k naplňování našeho hlavního cíle, kterým je vzdělávání. Věřím, že za podpory našich partnerů budeme schopni napomáhat ke zlepšování a stabilizaci úrovně všech našich oborů a k dosažení mezinárodně uznávaného vzdělávání v gastronomii i na dalších školách, komentoval úspěch mostecké školy Miroslav Kubec, prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. 9

10 PANORAMA MANAŽERSKÁ AKADEMIE ZAMÍŘILA DO JERUZALÉMA Manažerská akademie v Jihlavě je soukromou střední školou, která se primárně zaměřuje na výuku odborných předmětů ekonomického a manažerského rázu. Nedílnou součást jejího vzdělávacího programu však tvoří i dějepis. A právě pro zkvalitnění výuky tohoto předmětu se učitelka školy Kateřina Horáková zapojila do série seminářů o způsobu výuky tématu holocaustu. Po absolvování prvních dvou seminářů v Terezíně K. Horáková realizovala ve výuce projekt, na jehož základě byla vybrána na třetí seminář, který se konal v prostorách ženského koncentračního tábora v německém Ravensbrücku. Pro jihlavskou školu je to velký úspěch. Projektová výuka o holocaustu se tady úspěšně rozvíjí již třetím rokem. Hlavním cílem projektu je samozřejmě seznámit studenty s hlavními aspekty holocaustu. Studenti v hodinách o tématu aktivně diskutují, řeší zadané úkoly a snaží se pochopit historické a společenské souvislosti. Své poznatky a závěry pak studenti ve výuce veřejně prezentují. V tomto školním roce dokonce K. Horáková plánuje se studenty exkurzi do Mauthausenu a také účast na výukovém programu Vzdělávacího centra židovského muzea v Praze nazvaném Holocaust v dokumentech. OPEN FLORBAL TROJA 2011 Během víkendu listopadu proběhl 3. ročník turnaje OPEN Florbal Troja 2011, který společně pořádají Trojské gymnázium, občanské sdružení Trojskoúhelník a Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Celorepublikový turnaj rozehrálo osm družstev. Ve finále o putovní pohár a zlaté medaile obhájilo Gymnázium Jaroslava Seiferta z Prahy 9. Obdobně jako loni předvedli svou kvalitu hráči ze Soukromé střední školy výpočetní techniky také z Prahy 9, nezískali sice stříbro, ale mohou se těšit z bronzových medailí. Do finále se tentokrát probojovali studenti Euroškoly Praha. Ocenění se dočkal také nejlepší střelec turnaje Martin Šimek z vítězného Gymnázia Jaroslava Seiferta a nejlepší brankář Filip Kovář z téhož týmu. I letošní ročník florbalového turnaje dokazuje, že mnozí žáci soukromých škol dokáží velmi efektivně naložit se svým volným časem a věnují ho bohulibé aktivitě. Uznání patří také všem vedoucím týmů, kteří dokáží své svěřence k těmto aktivitám motivovat. Poděkování patří také organizátorům turnaje. 10

11 TRUHLÁŘŠTÍ MACHŘI Z LIBERCE OPĚT DRTÍ KONKURENCI V Olomouci se uskutečnilo celorepublikové klání učňovské mládeže o trofej MACHŘI ROKU 2011, které pořádá společnost Česká hlava. Roli favorita v oboru Truhlář znovu zvládli na výbornou mladí učňové z SOU nábytkářského v Liberci Kateřinkách, kteří tradičně patří k nejlepším v republice. Při slavnostním vyhlášení převzali Titul Machři roku 2011 Petr Klodner a Jan Šimůnek, kteří ani ve třetím ročníku této soutěže nenalezli přemožitele (v konkurenci třiceti škol z celé republiky). O kvalitě jejich práce vypovídá i fakt, že více než polovina družstev nestihla zadaný úkol ve stanoveném termínu dokončit. Suverénní vítězství našich žáků není náhodné. Za poslední čtyři roky vyhrála naše škola všechny celostátní soutěže v odboru Truhlář a naši žáci v absolutním pořadí jednotlivců se vždy umístili výhradně na 1. a 2. místě, komentoval úspěch svých svěřenců ředitel školy Václav Tichý. Jinými slovy, kdo se chce stát v truhlářském řemeslu skutečným machrem, ať neváhá a podá si přihlášku na liberecké učiliště. Machři roku byli oceněni i jako Učni roku V LITOMĚŘICÍCH SE SLAVÍ Byla to dlouhá cesta. A taky úspěšná. Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, o. p. s., v Litoměřicích vznikla v roce 1991, tehdy ještě jako soukromé učiliště. Gymnázium a soška se přidaly později v roce 1995, respektive Priority školy jsou trvalou hodnotou po celých dvacet let její existence. Patří mezi ně individuální přístup k žákům, příjemné prostředí, moderní metody i vybavení, péče o talenty a také další vzdělávání pedagogů. Škola, která během dvou desítek let vychovala více než 2300 žáků v 18 učebních a 14 maturitních oborech, dnes funguje jako místní centrum uznávání a celoživotního učení, jako univerzita třetího věku i významný partner společnosti Microsoft. Po zavedení nového oboru vzdělávání Grafický design úzce spolupracujeme s Centrem životního prostředí v Drážďanech, Kulturním střediskem Řehlovice a spolu s drážďanskou školou Mediencollege organizujeme řadu výstav, uvedl ředitel školy Ladislav Šrejbr při příležitosti jejího 20. výročí. 11

12 FAKTA JSME PRO DESATERO OECD V roce 2009 se komisaři z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zabývali návrhy změn financování českého školství, které shrnuli do jakéhosi desatera. Některá doporučení lze bezezbytku použít i pro aktuální reformu financování regionálního školství. Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS) se ztotožnilo s názorem OCED, že je velice žádoucí navyšovat veřejné výdaje pro školství. Zároveň doporučilo navyšování soukromých výdajů plošným zavedením školného na veřejných školách a podpořilo, stejně jako OECD, daňově výhodné podmínky, které by měly přinést peníze od zaměstnavatelů. Za třetí OCED konstatuje, že je třeba posílit vazbu mezi státní podporou, výkony a výsledky. Podpora by měla více zohledňovat skutečně realizované vzdělávací výkony. Mělo by skončit přetahování škol o balík dlouho nebo neúspěšně a formálně studujících studentů. Je naopak třeba otevřít prostor pro zdravé formy konkurence mezi školami. Za čtvrté je třeba zavést kontraktové fi nancování veřejné služby ne formou státní dotace, ale veřejnou zakázkou. Školy by pak měly větší jistotu stát by garantoval, že příspěvek na studenta během úspěšného studia na škole nepoklesne. Za páté je podle OECD třeba zavést důslednou regulační roli poptávky vzdělávacího trhu. Za šesté je třeba více zodpovědnosti za rozvoj svěřit školám a ne samosprávám a úředníkům obcí a krajů. Za sedmé musí být zajištěny rovné a přehledné podmínky pro všechny účastníky systému vzdělávání. Za osmé je třeba zavést v terciárním vzdělávání studentské půjčky a spoření. Za deváté je žádoucí podporovat studenty i na soukromých školách. Veřejná fi nanční podpora studia by se měla dostat studentům bez ohledu na to, zda studují na škole veřejné nebo soukromé veřejně-prospěšné. Za desáté je třeba pamatovat, že principy desatera jsou navzájem provázány a podmíněny a vytržením některého z nich se funkčnost systému naruší. Mezinárodní výzkum PISA o výsledcích žáků soukromých škol Žáci, kteří navštěvují soukromé školy, mají tendenci mít v hodnocení PISA výrazně lepší výsledky než žáci navštěvující školy veřejné. Nicméně žáci veřejných škol v podobném socio-ekonomickém kontextu jako soukromé školy mívají podobně dobré výsledky. Podle rodičů mohou soukromé školy nabídnout určitý typ vzdělání, který není k dispozici ve školách veřejných. Pokud soukromé školy přitahují studenty s lepšími výsledky a lepší učitele než školy veřejné, rodiče rovněž cítí, že zajišťují nejlepší možné vzdělání pro svoje dítě. Některé vzdělávací systémy rovněž zavádějí soukromé školy pod podmínkou, že s fl exibilitou, která doprovází autonomii při vytváření kurikula a rozdělování zdrojů, mohou být soukromé školy vnímány jako ty, které stimulují nový přístup ke vzdělávání. Jestliže soukromé školy novými přístupy ke vzdělávání usilují o získání studentů, veřejné školy mohou následně zrevidovat vlastní přístup ke vzdělávání, aby zůstaly konkurenceschopné. V 16 zemích OECD a 10 partnerských zemích a ekonomikách předčí běžný student soukromé školy běžného studenta veřejné školy. Tuto výhodu soukromých škol ukazují výsledky průzkumu čtenářské gramotnosti PISA. Odpůrci soukromých škol argumentují, že soukromé školy segregují studenty a posilují nerovný přístup ke vzdělávání, obzvláště v případě těch škol, které vyžadují školné. S většími fi nančními zdroji, namítají odpůrci, si mohou tyto školy dovolit přitáhnout nejlepší studenty a učitele. Zdroj: PISA in Focus, č. 7, srpen 2011, OECD 12

13 FAKTA SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY V ČÍSLECH V Česku nyní funguje 46 soukromých vysokých škol, na kterých studuje téměř 60 tisíc studentů, tedy přibližně 15 procent z celkového počtu vysokoškoláků. Vzhledem k diverzifikaci terciárního sektoru a také oborové skladbě soukromých fakult nejvyšší zájem o studium evidují bakalářské obory. V minulém akademickém roce s počtem 44 tisíc tvořili bakaláři většinu ze studujících na soukromých vysokých školách. Druhým nejsilnějším segmentem co do počtu studujících je magisterské navazující studium, v němž se loni připravovalo 13,5 tisíce studentů. V čistě magisterském studiu pak byla zapsána pouze dvacítka studentů. S nárůstem počtu soukromých vysokých škol se zvýšily i příležitosti. Vedle klasických oborů mohou studenti absolvovat i netradiční obory jako agropodnikání, bezpečnost a strategická studia, nutriční terapie, oceňování nemovitostí, logistika cestovního ruchu či tvůrčí psaní anebo publicistika. Navíc studenti mohou přecházet ze školy na školu, vystudují bakalářský obor a v magisterském studiu pokračují na úplně jiné škole. Od roku 1999 byl udělen státní souhlas 52 subjektům v oblasti vysokoškolského studia. Zamítnuto bylo 56 žadatelů a 33 žádostí bylo žadateli staženo. Jak si ale vybrat vhodný a kvalitní obor? S ohledem na krátkou historii soukromého vysokého školství lze jen obtížně určit prestižní školu. Různé žebříčky podle různých kritérií jsou zavádějící. Myslím, že dobrým ukazatelem prestiže školy je zejména počet absolventů, kteří po škole navštíví úřady práce, tedy zaměstnanost a zaměstnatelnost. Časem může být indikátorem i uplatnění absolventů školy na vyšších funkcích, a to především v soukromé sféře, i to, jakých významných ocenění bývalí studenti dosáhnou, tvrdí Zdeněk Sadovský, rektor soukromé vysoké školy Akademie Sting v Brně. Stále však platí, že ne každý si může studium na soukromé vysoké škole dovolit. Veřejný sektor získává většinu peněz od státu, zatímco ten privátní se musí spolehnout na školné. A tomu odpovídá i jeho výše. V bakalářském stupni se pohybuje v rozmezí 30 až 50 tisíc korun za akademický rok, vyšší školné, řádově dvojnásobek, vybírají například architektonické obory. U magisterských programů bývá školné mezi 40 až 60 tisíci korunami ročně. Do výše školného se také promítají forma (prezenční, kombinovaná či distanční) a stupeň studia, v některých případech i lokalita školy. VÝVOJ POČTU ŽÁKŮ V SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

14 FORUM PRÁVNÍ PORADNA Platba daně z přidané hodnoty u soukromé školy s právní formou s. r. o., s předmětem podnikání školství a pohostinská činnost Prostřednictvím Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska jsme obdrželi dotaz týkající se školní jídelny jako součásti právnické osoby, která nebyla zřízena státem, krajem, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále jen soukromá škola). Školní jídelna soukromé školy dle zjištění není samostatným právním subjektem, nemá vlastní IČO ani IZO. Soukromá škola má právní formu s. r. o., je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení a v předmětu podnikání má školství a pohostinskou činnost. Ve svém podnikání v oboru školství a pohostinské činnosti se dostává za hranici danou zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. tržby za posledních 12 měsíců přesahují hranici 1 mil. Kč. Školní jídelna stravuje děti, žáky, studenty, učitele a vychovatele a také cizí strávníky. Pro účely platby daně z přidané hodnoty u škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku se postupuje v souladu se zněním 57 odstavcem 1, písmeno b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tj. tržby za stravování dětí, žáků a studentů se do celkových tržeb nezapočítávají. Celou záležitost jsme ještě konzultovali s Finančním ředitelstvím Praha přímo na referátu daně z přidané hodnoty a zjistili jsme, že pro účely dokládání tržeb příslušnému fi nančnímu úřadu je nutné vést přesnou, prokazatelnou operativní evidenci strávníků, tj. rozdělení celkového počtu strávníků s vyčleněním strávníků (děti, žáci, studenti) od ostatních strávníků, aby školské služby poskytované ve školských zařízeních, které jsou zapsány ve školském rejstříku ( 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), byly prokazatelné. MŠMT Programová konference SSŠČMS Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska se rozhodlo zahájit věcnou debatu o stavu českého školství a jeho budoucnosti. K tomu by měla sloužit programová konference konaná v Bystřici nad Pernštejnem ve dnech 7. a 8. prosince Ve středu 7. prosince bude programová konference zahájena ve hod. v Hotelu Skalský dvůr v Bystřici nad Pernštejnem. Konferenci zahájí MUDr. Přemysl Sobotka, I. místopředseda Senátu PČR. Dalšími vystupujícími jsou na téma Trendy soukromého školství ČR Mgr. Vladimír Kolder a na téma Kvalita školy a jej meranie prof. RNDr. Vladislav Rosa, PhD. ze Slovenska a další. Vzhledem k diskutovaným záměrům reformy školství v následujícím období budou v programu prvního dne i aktuální informace zástupců MŠMT o současném stavu návrhu reformy fi - nancování regionálního školství od roku 2013, o postupu prací na vládním návrhu zákona o vzdělávání a návrhu novel školských zákonů a zákona č. 306/1999 Sb., v roce Zástupci ministerstva zhodnotí i výsledky státních maturit v roce 2011 a přednesou návrhy řešení zejména pro soukromé školství pro rok Druhý den budou v odborných sekcích projednány požadavky soukromých škol pro další období do roku 2015 a na odpolední valné hromadě budou přijaty v usnesení závěry konference. 14

15 DIÁŘ Rada SSŠČMS Hotel Skalský dvůr Bystřice nad Pernštejnem Programová konference Hotel Skalský dvůr Bystřice nad Pernštejnem Od hod. Valná hromada Hotel Skalský dvůr Bystřice nad Pernštejnem Do roku 2012 si přejme, abychom po dvaceti letech naší činnosti dosáhli výraznějších úspěchů v prosazování demokracie ve školství České republiky. Přejme si, aby občané České republiky mohli mít svobodnou volbu své vzdělávací cesty a při svém rozhodnutí nebyli ze strany státu diskriminováni dvojím zdaněním. Přejme si, aby naše děti ze soukromých škol nebyly diskriminovány jinými cenami za školní stravování, dopravu a standardní vzdělání. Zároveň děkujeme všem našim žákům, učitelům, ředitelům, zřizovatelům a partnerům za spolupráci v roce 2011 a přejeme Vám mnoho úspěchů, štěstí a osobní pohody v roce Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 15

16 UDÁLOSTI SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH ŠKOL ČECH, MORAVY A SLEZSKA, O. S. V Olšinách 75, Praha 10 Tel./fax: Mob.: Tisk: Střední škola polygrafická Praha, s. r. o. Beranových 140, Praha 9-Letňany

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

hkp Externí financování je pro udržení cash flow nutnost Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání

hkp Externí financování je pro udržení cash flow nutnost Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání hkp Tančící dům 1/2013 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání Externí financování je pro udržení cash flow nutnost

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více