koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí)."

Transkript

1 koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se zákonem o cestovních náhradách a Zákoníkem práce 151. Dále je vhodné vymezit zásady pro poskytování náhrad v tuzemsku a zahranií a zpsobu vyútování pracovních cest. g) Stanovení kompetencí a podpisových vzor Dle zákona o úetnictví 33a, odst. 9, by si každá úetní jednotka mla urit podpisové a rozhodovací kompetence a odpovdnost osob vztahující se k pipojování podpisového záznamu a to takovým zpsobem, aby bylo možné urit odpovdnost jednotlivých osob za obsah úetního záznamu, ke kterému byly uvedené záznamy pipojeny. 2. Smrnice na ochranu osobních údaj V souasném právním ádu se stále více klade draz na ochranu osobnosti. Místní akní skupiny, které poskytují služby obanm, zákonit mnohdy picházejí do styku s osobními údaji. A to jak zamstnanci i lenové organizace samotné, tak i dobrovolníci. I nezisková organizace se musí pi své innosti ídit ustanoveními zákona. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj, v platném znní, a smrnice tomuto zákonu nesmí odporovat. Smrnice zahrnuje zejména: a) vymezení pojm (je dobré ve smrnici uvést základní pojmy, zejména rozdíl mezi osobními a citlivými údaji, b) úel shromažování dat, c) zpsob shromažování a zpracování osobních dat, d) vymezení osob, které osobní data zpracovávají a které k nim mají pístup, e) ochrana dat, f) archivace, g) pedávání osobních dat, h) sankce, i) pílohy - list, na který se každý, kdo je zmiován ve smrnici podepíše s prohlášením, že byl se smrnici seznámen, že jí rozumí Smrnice o inventarizaci majetku Na hospodaení s majetkem je nutno klást velký draz, a to nejen neziskových organizací. MAS asto získávají majetek z dotací, z dar apod., a musejí tedy vykazovat vysoký stupe hospodárnosti a efektivity pi jeho využívání. Zákony týkající se oblasti majetku poukazují na potebu inventarizace, je dokonce i pedepsána jako souást krok ped samotnou úetní závrkou, není však jasný a ucelený pepis, který by inventarizaci jako proces zásadním zpsobem popsal. Organizace pak stojí ped problémem jak s tím naložit. Existují rzné 157

2 metodiky, ze kterých je dobré vycházet a vytvoit si takové podmínky, které jsou specifické pro danou organizaci. Ped vydáním smrnice je nutno vycházet z tchto poznatk: - jaký druh majetku a od jaké výše jsem povinni majetek evidovat podle zákona, - jaký druh majetku máme, - jaký druh majetku a od jaké ástky chceme majetek evidovat operativn a tedy zahrnovat do systému inventarizace. Smrnice by mla zahrnovat zejména: a) obecná ustanovení a vymezení pojm - rozdíl mezi pojmy inventura a inventarizace - inventarizaní plán, b) majetkové kategorie - lenní na evidovaný majetek úetn - lenní na evidovaný majetek v operativní evidenci (majetek úetn dán do spotebních út, ale pro svou povahu je dobré jej evidovat, napíklad, že se eviduje operativn veškerý zakoupený majetek v hodnot 500,- K za kus), c) evidence majetku - jakým zpsobem se majetek eviduje písemn, elektronicky - jaká evidenní ísla se používají a jak jsou tato ísla tvoena, d) píprava a organizace inventarizace, e) druhy inventarizace, f) inventarizaní komise - ustanovení Inventarizaní komise a pípadn dílích inventarizaních komisí - stanovení jejich povinností v závislosti na inventarizaní plán, g) postup pi inventarizaci jednotlivých druh majetku - inventarizace budov a pozemk - inventarizace movitých vcí - inventarizace závazk a pohledávek - inventarizace pokladny cenin - inventarizace zstatk bankovních út, h) inventarizaní písemnosti, i) vzory písemností a formulá - v píloze by mly být uvedeny všechny formuláe, které organizace bude používat pro evidenci majetku - je možno zde použít formuláe, které jsou pro evidenci majetku vytvoeny v jednotlivých úetních programech, které organizace používá Výroní zpráva V rámci principu transparentnosti otevenosti a odpovdnosti slouží výroní zpráva (VZ) jednak jako zprostedkovatel informace mezi místní akní skupinou a jejím okolím, respektive zainteresovanými skupinami, také však slouží jako nástroj kontroly. Výroní zprávu vetn finanní zprávy sestavují povinn MAS s právní formou o.p.s. (v pípad, že 158

3 o.p.s. je píjemcem dotací ze státního rozpotu, z rozpotu obce, pípadn z jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem v roce, za njž je úetní závrka sestavována, pesáhne 1 milion K; výše istého obratu o.p.s. pekroila 10 mil. K), souástí je úetní závrka a v pípad povinnosti auditu i výrok auditora. V rámci požadavk, které jsou na MAS kladeny v procesu standardizace, všechny MAS (bez ohledu na právní formu), které mají zájem získat Osvdení o splnní standard MAS, musejí své výroní zprávy zveejnit na webových stránkách a ve sbírce listin píslušného rejstíkového soudu. innost MAS, její úetnictví a výroní zpráva mohou podléhat odborné i laické kontrole, a též mohou být ovovány vnitními i vnjšími osobami ve snaze zjistit, zda se innost organizace shoduje s jejím posláním, zda úetní záznamy podávají vrný obraz o innosti MAS, a zda výroní zpráva vyhovuje všem požadavkm, které jsou na ni kladeny. Výroním zprávám organizací jsou obecn pisuzovány ti základní funkce: Nástroj veejné kontroly Výroní zpráva poskytuje informace o hospodaení a financování organizace. Zveejováním výroní zprávy se tak napluje významný veejný zájem na odkrytosti a pomrn snadné pístupnosti uritých údaj, které nemohou být tajné ani dvrné, a to ani tehdy, jde-li o údaje soukromé. Nástroj ízení a rozhodování VZ poskytuje informace o innostech, výkonu a hospodaení MAS a management organizace ji tak mže používat pi rozhodování o budoucích strategiích. Nástroj public relations Výroní zpráva je pro MAS jedním z nástroj, které jsou ureny k prezentaci a mají za cíl vytváet nebo zlepšovat image organizace. VZ však také slouží jako prostedek komunikace s vnjším okolím s cílem získávat podporu veejnosti pro své poslání, získávat píznivé klima pro fundraisingové kampan, získávat dobrovolníky, propagovat svj program a služby, atd. Výroní zpráva typicky obsahuje zejména: - úvodní slovo, - pehled o innosti za uplynulý rok, - informace o organizaní struktue a lidech v NNO, - informace o pijatých darech, dotacích, grantech, - informace o rozdlených finanních prostedcích pokud NNO finanní prostedky též perozdluje, 159

4 - pehled o využití finanních prostedk na konkrétní projekty - vazba na pehled inností za uplynulý rok, - ekonomická /finanní ást - výtah z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, pípadn pak z pílohy k úetní závrce Externí audit Externí úetní udit MAS probíhá bu na základ píslušné právní normy (o.p.s.), nebo si ho organizace zvolí dobrovoln, a už z požadavk donátor nebo jako dkaz transparentnosti. Cílem dobrovoln zveejujících organizací je ujistit externího uživatele, že pijaté finanní inefinanní dary byly použity na aktivity, na které byly dary vybrány. Výsledkem auditu úetní závrky je vždy zpráva auditora, ve které auditor vyjádí svj názor, zda informace uvedené v úetní závrce podávají vrný a poctivý obraz pedmtu úetnictví a finanní situace úetní jednotky a dále zda je výroní zpráva v souladu s úetní závrkou. Ovení úetní závrky a výroní zprávy probíhá ve smyslu ustanovení zákona 89/2012 Sb. Obanského zákoníku, Zákona o úetnictví 563/1991 Sb. a Zákona o auditorech 93/2009 Sb. Povinnost externího auditu, který je zamen na ovení úelu využití poskytované dotace vyplývá pro všechny MAS podpoené z PRV Opatení IV. 1.1 (viz Pravidla MAS kapitola 9. odst. s)), tedy celkem pro 112 MAS Transparentní výbr dodavatel Jednou z dležitých povinností každého žadatele o dotaci, tedy i místní akní skupiny, je povinnost vybrat dodavatele zboží, služeb nebo stavebních prací v rámci pedloženého projektu na základ jasných, srozumitelných a pedevším pedem stanovených požadavk. Proces výbru dodavatel je oznaován jako zadávací ízení i obecn jako výbrové ízení. Prostednictvím výbrového ízení na smluvní dodavatele má být zajištno transparentní, nediskriminaní a hospodárné využití poskytnutých veejných prostedk. Míra formálnosti výbrového ízení by však zárove mla odpovídat charakteru žadatele (veejno i soukromoprávní), pedpokládané hodnot zakázky a výši poskytnuté dotace. Formálnjší pravidla by se obecn mla vztahovat na subjekty veejné správy (nap. obce, msta, kraje a jimi zízené píspvkové organizace apod.), které hospodaí s veejnými prostedky a na nestátní neziskové organizace, u nichž mže míra získané dotace na projekt init až 100 % uznatelných náklad. Základní pravidla a informace pro realizaci výbrových ízení naleznou žadatelé v pírukách pro žadatele. Tyto píruky jsou pro žadatele stžejním orientaním materiálem, který obsahuje podrobné informace o podmínkách úasti v programu. Podrobnjší informace o povinnostech pi výbru dodavatel jsou popsány v píruce pro píjemce. Zde jsou již povinnosti žadatel o dotace natolik konkretizovány, aby byli žadatelé podle pokyn zde uvedených výbrové ízení schopni realizovat. Zásadn lze konstatovat, že výbrová ízení mžeme rozdlit do dvou kategorií, a to na výbrová ízení, která musí být realizována podle platného zákona o veejných zakázkách 160

5 (zákon. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách) a výbrová ízení zjednodušená, realizovaná podle postup blíže popsaných v pírukách pro píjemce. Správné urení toho, zda bude žadatel pi zadávání zakázek v rámci svého projektu povinen postupovat podle zákona o veejných zakázkách, závisí na povaze žadatele: Veejný zadavatel stát a jeho píspvkové organizace, jednotky územní samosprávy (obce, msta, kraje) a jejich píspvkové organizace a také jiné právnické osoby založené k uspokojování poteb veejného zájmu, které jsou navíc pevážn financovány nebo právn i fakticky ovládány státem nebo jiným veejným zadavatelem. Dotovaný zadavatel právnická nebo fyzická osoba, která zadává zakázku dotovanou z veejných zdroj z více než 50 %, a to v pípad, kdy zadává zakázku na stavební práce pekraující stanovený finanní limit nebo zakázku na služby související s výše uvedenou stavební zakázkou opt pekraující stanovený finanní limit (dle platného zákona o veejných zakázkách). Sektorový zadavatel osoby podnikající v oblasti plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky, vodárenství, veejných dopravních sítí a poštovních služeb na základ speciálního oprávnní. Konkrétní postup pro zadání zakázky pak žadatel volí v rámci mantinel, které jsou nastaveny platným zákonem o veejných zakázkách. Zvolený postup však musí být žadatelem beze zbytku dodržen pod hrozbou sankce ze strany Úadu pro ochranu hospodáské soutže a nevyplacení i odebrání dotace. Zjednodušená výbrová ízení podle konkrétních pravidel dotaních program blíže specifikovaných v pírukách pro píjemce jsou povinni realizovat všichni žadatelé o dotace, kteí nespadají do režimu zákona o veejných zakázkách. Jedná se pedevším o subjekty, u nichž míra dotace projekt zpravidla nepekrauje 50 % uznatelných náklad. Konkrétní postupy se mohou lišit program od programu, vtšinou však probíhá výbr dodavatel formou oslovení nkolika potenciálních dodavatel, u nichž je pedpoklad splnní zakázky. Konkrétní zpsob výbru vhodného dodavatele je však zcela v dispozici žadatele. Výbr však musí zachovat základní zásady veejného zadávání - transparentnost, rovný pístup, nediskriminaci a v neposlední ad také hospodárnost. 15 Místní akní skupiny podpoené z PRV Opatení IV. 1.1 a PRV Opatení III. 4.1 se pi výbru dodavatel musely ídit Pravidly PRV, v obou pípadech uvedených v kapitole 10., kde jsou konkretizovány postupy pi zadávání zakázek píjemcem dotace (MAS). Z hlediska naplnní zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, které je teba v souladu s komunitárním právem dodržovat (viz finanní naízení Rady (ES, Euratom). 1605/2002, ve znní pozdjších pedpis, dále l. 2 Smlouvy ES a l. 9 naízení Rady (ES). 1290/2005), je nezbytné, aby i v pípadech, kdy píjemce dotace 161

6 postupuje pi zadávání zakázek mimo režim zákona, byla stanovena a dodržována uritá pravidla Zdroj: 16 Zdoj: Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro MAS v rámci PRV R na období

7 NÁZEV MAS PODPORA PRV IV PRÁVNÍ FORMA ZVEEJN NÍ VZ ZVEEJN NÍ ÚETNÍ ZÁV RKY ZVEEJN NÍ EXT. AUDITU Ú. ZÁV RKY Brdy - Vltava o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne Bystika, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano eský Západ - Místní partnerství, o.s. ano z.s. ne ne ne Ekoregion Úhlava, o.s. ano z.s. ne ne ne Havlíkv kraj o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Hradecký venkov o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Královská stezka o.p.s. ano o.p.s. ano ano ne Kyjovské Slovácko v pohybu ano z.s. ne ne ne LAG Podralsko z. s. ano z.s. ano ne ne Lípa pro venkov z.s. ano z.s. ano ano ano Luhaovské Zálesí, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS - Partnerství Moštnka, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ne MAS - Stední Polabí, z.s. ne z.s. ano ne ne MAS "Pite pobejt!"z.s. ano z.s. ne ne ne MAS 21, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Achát z.s. ne z.s. ano ne ne MAS Blaník, z. s. ne z.s. ano ano ne MAS Bohdanesko, z.s. ne z.s. ano ano ano MAS Bojkovska, z.s. ne z.s. ano ano ne MAS Brána do eského ráje, z.s. ano z.s. ne ne ne MAS BRÁNA PÍSECKA z.s. ne z.s. ano ano ano MAS Brdy z.ú. ne z.ú. ne ne ne 163

8 MAS Buchlov, z.s. ano z.s. ano ano ano MAS CÍNOVECKO o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne MAS eské stedohoí, z.s. ano z.s. ano ano ano MAS eskomoravské Pomezí o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne MAS Dolnobežansko o.p.s. ne o.p.s. ano ano ano MAS Frýdlantsko Beskydy z.s. ne z.s. ano ne ne MAS Frýdlantsko, z.s. ano z.s. ne ne ne MAS Hanácké Království, z.s. ne z.s. ne ne ne MAS Holicko, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Horní Pomoraví o.p.s. ano o.p.s. ano ne ano MAS Hornolideska, z.s. ano z.s. ne ne ne MAS Hranicko z. s. ano z.s. ne ne ne MAS Hrušovansko, z. s. ne z.s. ne ne ne MAS Hustopesko, z. s. ne z.s. ne ne ne MAS Chrudimsko, z.s. ne z.s. ano ne ne MAS Jablunkovsko, z. s. ne z.s. ano ne ne MAS Jihozápad o.p.s. ne o.p.s. ne ne ne MAS Jižní Haná o.p.s. ne o.p.s. ano ano ano MAS Karlštejnsko, o.s. ano z.s. ne ne ne MAS Kraj živých vod, z.s. ne z.s. ano ano ne MAS Krajina srdce, z.s. ano z.s. ano ne ne MAS Královédvorsko, z. s. ne z.s. ano ne ne MAS Krušné hory, o.p.s. ne o.p.s. ne ano ano MAS Labské skály z.s. ano z.s. ano ano ano MAS Lašsko ne z.s. ne ne ne MAS LEADER - Loucko, z.s. ne z.s. ne ne ne MAS Litomyšlsko o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Lužnice, o.s. ano z.s. ano ano ne MAS Lužnicko o.p.s. ne o.p.s. ano ano ano 164

9 MAS Mezi Hrady, z.s. ne z.s. ano ano ne MAS Mikulovsko o.p.s. ano o.p.s. ne ne ne MAS Mohelnicko, o.s. ne z.s. ne ne ne MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. ano z.s. ano ne ne MAS Moravská cesta, z. s. ano z.s. ano ano ano MAS Moravskotebovsko a Jevísko o.p.s. ano o.p.s. ne ne ne MAS Moravský kras z.s. ano z.s. ano ano ano MAS MOST Vysoiny, o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne MAS Na cest k prosperit, z.s. ano z.s. ano ano ano MAS Nad Prahou o.p.s. ne o.p.s. ano ano ano MAS Nadje o.p.s. ne o.p.s. ano ano ano MAS Partnerství venkova, z.s. ano z.s. ano ano ne MAS Ploština, z.s. ano z.s. ano ano ano MAS Pobeskydí, z. s. ano z.s. ano ano ne MAS PODBRDSKO, z.s. ne z.s. ano ano ano MAS Podchlumí, z.s. ano z.s. ano ano ne MAS Podlipansko, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Polabí, o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne MAS POLISKO Z.S. ano z.s. ano ano ano MAS Radbuza, z.s. ne z.s. ano ano ne MAS Region Kuntické hory, z.s. ne z.s. ne ne ne MAS Regionu Poodí, z.s. ano z.s. ano ano ne MAS Rokytná, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Rozkvt, z.s. ano z.s. ano ano ano MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ o.s. ne z.s. ne ne ne MAS íansko o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Sdružení Rže z.s. ano z.s. ano ano ano MAS Sdružení Západní Krušnohoí, z.s. ano z.s. ano ano ano MAS Sedlansko, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano 165

10 MAS Skutesko, Košumbersko a Chrastecko, o.s. ne z.s. ne ne ne MAS Slavkovské bojišt, z.s. ne z.s. ano ne ne MAS Slezská brána, z. s. ne z.s. ano ano ne MAS Sokolovsko o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Staromstsko, z.s. ne z.s. ano ano ne MAS Strážnicko, z.s. ano z.s. ano ne ne MAS Stední Vsetínsko, z.s. ne z.s. ano ano ne MAS Svtovina o.p.s. ano o.p.s. ne ne ne MAS Šluknovsko ano z.s. ano ne ne MAS Šternbersko o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne MAS Šumavsko, z.s. ano z.s. ano ano ano MAS Uniovsko, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne MAS Vlada o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS VLTAVA, o.s. ano z.s. ano ano ne MAS Vodanská ryba, z.s. ne z.s. ano ano ne MAS Vyhlídky, z.s. ano z.s. ano ne ne MAS Východní Slovácko, z.s. ano z.s. ne ne ne MAS Vyškovsko, z.s. ano z.s. ano ano ne MAS Zálabí, z. s. ne z.s. ano ano ne MAS Zlatá cesta, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Znojemské vinaství, z. s. ano z.s. ano ano ne MAS Zubí zem, o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne MAS Železnohorský region, o.s. ano z.s. ano ano ano Místní akní skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. ano o.p.s. ano ne ne Místní akní skupina Blatensko, o.p.s. ano o.p.s. ano ne ne Místní akní skupina Bohumínsko, z.s. ne z.s. ano ano ne Místní akní skupina Boskovicko PLUS, z.s. ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Brána Brnnska, z.s. ne z.s. ano ano ano 166

11 Místní akní skupina Brána Vysoiny o.s. ne z.s. ne ne ne Místní akní skupina Broumovsko+, z.s. ano z.s. ano ano ne Místní akní skupina eská Kanada o.p.s. ne o.p.s. ano ano ano Místní akní skupina eský les, z.s. ano z.s. ano ano ne Místní akní skupina Dolní Morava, z.s. ne z.s. ne ano ne Místní akní skupina Dolní Poolšaví, o.s. ano z.s. ne ne ne Místní akní skupina Hlinecko z. s. ne z.s. ano ne ne Místní akní skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Místní akní skupina Hluínsko z.s. ano z.s. ne ne ne Místní akní skupina Horácko a Ostrožsko ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Hrubý Jeseník ano z.s. ano ne ano Místní akní skupina Híbcí hory, z.s. ne z.s. ano ano ne Místní akní skupina Jemnicko, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Místní akní skupina Kelesko - Lešensko - Starojicko, z.s. ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Království - Jestebí hory, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Místní akní skupina Krkonoše, o.s. ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina LAG STRAKONICKO, o.s. ano z.s. ano ano ano Místní akní skupina Lanškrounsko ne z.s. ne ne ne Místní akní skupina Mezi Úpou a Metují ano z.s. ne ne ne Místní akní skupina Mezilesí ne z.s. ne ne ne Místní akní skupina Mikroregionu Telsko, z. s. ano z.s. ano ano ne Místní akní skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ne z.s. ne ne ne Místní akní skupina Mníšecko, o. s. ne z.s. ne ne ne Místní akní skupina Nízký Jeseník, obanské sdružení ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Opavsko z.s. ano z.s. ano ano ne Místní akní skupina ORLICKO, z.s. ano z.s. ano ano ne Místní akní skupina Podbrnnsko, obanské sdružení ne z.s. ano ne ne Místní akní skupina Podhostýnska, z.s. ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Podještdí o.s. ano z.s. ne ne ne 167

12 Místní akní skupina Podipsko ne z.s. ano ne ne Místní akní skupina POHODA venkova, z.s. ano z.s. ano ano ano Místní akní skupina Pomalší o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Místní akní skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek ano z.s. ano ano ne Místní akní skupina Rožnovsko ano z.s. ne ne ne Místní akní skupina Stolové hory ne z.s. ano ano ne Místní akní skupina Stední Povltaví, z.s. ne z.s. ano ano ano Místní akní skupina svatého Jana z Nepomuku ano z.s. ne ne ne Místní akní skupina SVATOJI SKÝ LES, z.s. ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Svitava z.s. ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina ŠIPKA ne z.s. ano ano ne Místní akní skupina Šumperský venkov ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Tebosko o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Místní akní skupina Tešsko, o.p.s. ano o.p.s. ano ne ano Místní akní skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s. ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Vinaská ne z.s. ano ano ano Místní akní skupina Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. ano z.s. ano ano ne NAD ORLICÍ, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Obanské sdružení Aktivios ano z.s. ano ano ano Obecn prospšná spolenost pro eský ráj ano o.p.s. ano ano ano OSLAVKA o.p.s. ne o.p.s. ne ne ne Otevené zahrady Jiínska z.s. ano z.s. ne ne ne Podhorácko, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ne Podhí Železných hor o.p.s. ano o.p.s. ano ano ne Posázaví o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Prostjov venkov o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Pemyslovské stední echy o.p.s ano o.p.s. ano ano ano Rakovnicko o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Region HANÁ, z.s. ano z.s. ano ano ne 168

13 Region Pošembeí o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Rozvoj Krnovska o.p.s. ano o.p.s. ano ne ne Rozvoj Tanvaldska z.s. ne z.s. ano ne ne RÝMA OVSKO, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ne Sdružení SPLAV, z.s. ano z.s. ano ano ne SERVISO, o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne Severní Chiby a Pomoraví, o.s. ne z.s. ne ne ne Spolená CIDLINA, z.s. ano z.s. ano ne ne Spolenost pro rozvoj Humpolecka, z.s. ne z.s. ano ano ne Stední Haná, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Via rustica o.s. ano z.s. ne ne ano Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko ano z.s. ano ano ne Tabulka 1 V tabulce 1 jsou zaznamenána výchozí data o místních akních skupinách psobících na území R k datu (databáze MAS na podle kterých je následn posuzována transparentnost MAS. Zkoumány byly webové stránky jednotlivých místních akních skupin a dokumenty ve sbírce listin pístupné na piemž kladn bylo hodnoceno zveejnní výroní zprávy za 1 rok (ne souhrnné VZ za nkolik let), a to minimáln za rok 2012 (zveejnní starších už bylo hodnoceno negativn), zveejnní kompletní úetní závrky (ne pouze výtahu) a výroku auditora. 169

14 Graf 1 Graf 1 znázoruje podíly jednotlivých právních forem MAS z celkového potu 179. Spolk je celkem 119, o.p.s. 59 a ústav 1. Je tedy zejmé, že je preferována právní forma spolku. Zveejnní výroní zprávy Poet % z.s ,4 o.p.s ,8 z.ú. 0 0 celkem Zveejnní úetní závrky Poet % z.s ,9 o.p.s z.ú. 0 0 celkem ,2 Zveejnní externího úetního auditu Poet % z.s o.p.s ,7 z.ú. 0 0 celkem 62 34,6 Tabulka 2 V tabulce 2 jsou data vyhodnocena a roztídna podle jednotlivých právních forem. 170

15 Graf 2 Graf 3 Grafy 2, 3 a 4 vycházejí z tabulky 2. Zatímco graf 2 znázoruje situaci zveejování sledovaných dokument celkov, v grafu 2 je porovnáno zveejování dokument dle jednotlivých právních forem z celkového potu MAS. 171

16 Graf 4 Graf 4 ukazuje procentuální srovnání, tzn. kolik procent jednotlivých právních forem MAS zveejuje sledované dokumenty. MAS podpoené z PRV IV spolek 71 o.p.s. 41 ústav 0 celkem 112 Tabulka 3 V tabulce 3 je poet MAS podpoených v rámci PRV IV. 1.1 rozdlených podle právních forem. Jedná se tedy o MAS zkušené, které již realizují svj Strategický plán LEADER v období Zveejnní výroní zprávy podpoené MAS Poet % z.s ,6 o.p.s ,7 z.ú. 0 0 celkem 91 81,3 Zveejnní úetní závrky podpoené MAS Poet % z.s ,2 o.p.s ,5 z.ú. 0 0 celkem 68 60,7 Zveejnní externího úetního auditu podpoené MAS Poet % z.s ,7 172

17 o.p.s z.ú. 0 0 celkem 49 43,7 Tabulka 4 V tabulce 4 jsou zpracována data z tabulky 1 pro MAS podpoené v PRV IV Graf 5 Graf 6 Grafy 5 a 6 ukazují situaci zveejování sledovaných dokument u MAS podpoených v rámci PRV IV

18 6.3. Závr Z przkumu zveejování výroních zpráv, úetních závrek a externího úetního auditu jednotlivých MAS vyplývá, že právní forma obecn prospšné spolenosti se jeví jako transparentnjší v porovnání s ostatními, resp. v porovnání se spolky. Je to pravdpodobn zpsobeno zákonnou povinností zpracovat a zveejnit výroní zprávu a nechat ji spolu s úetní závrkou ovit auditorem. Je však ponkud zarážející, že u o.p.s., které mají povinnost výroní zprávy zveejovat ve sbírce listin ( 20 zák. 248/1995 Sb.), tak iní pouze necelých 90 %. Naopak lze hodnotit jako pozitivní, že pomrn vysoké procento spolk (71 %) své výroní zprávy zveejuje, tém polovina zveejuje kompletní úetní závrku a ptina ji nechává ovit externím auditorem, a iní tak dobrovoln, ne na základ zákonného pedpisu. Je možné pedpokládat, že místní akní skupiny, které byly podpoeny v rámci PRV VI (a jsou tudíž zkušené pi realizaci svých rozvojových strategií) budou pi své innosti pociovat vtší odpovdnost vi veejnosti, která se projeví vyšším procentem zveejovaných dokument. Procenta zveejování sledovaných dokument jsou o nco vyšší, než když byly sledovány všechny MAS bez rozdílu podpory, u výroních zpráv se procento zveejujících MAS zvýšilo o 4,3 %, u úetní závrky o 1,5 %, u externího auditu o 9,1 %. Zvýšení procenta externích audit výroních zpráv je možno mimo jiné piíst i tomu, že podpoené MAS si mohly náklady na auditora nárokovat k proplacení z dotace. Závrem je nutno podotknout, že z asových a kapacitních dvod nebyla hodnocena obsahová stránka výroních zpráv. Vzhledem k tomu, že místní akní skupiny jsou subjekty hospodaící s relativn velkými objemy finanních prostedk, existuje zde pomrn široký prostor prostednictvím výroních zpráv obsahujících ovenou úetní závrku nejen k deklarování transparentnosti MAS, ale též jich využít jako úinný nástroj public relations. 174

19 7. Zpracování etického kodexu 7.1. Úvod Metodika Zpracování etického kodexu je návodným materiálem usnadujícím orientaci v oblasti etiky v souvislosti s posláním a fungováním místní akní skupiny. Jeho smyslem je pomoci zamstnancm místních akních skupin pi definování svých hodnot a tvorb etického kodexu. Metodika má teoretickou a praktickou ást, jsou v ní uvedeny píklady dobré praxe a obsahuje také píklad etického kodexu vytvoeného podle návodu. Zpracovatelem této ásti metodiky je Místní akní skupina MAS Lužnicko Definice základních pojm ETIKA - (z eckého ethos mrav), nebo též teorie morálky je filozofickou disciplínou, která zkoumá morálku nebo moráln relevantní jednání a jeho normy. Etika je disciplínou praktické filozofie. Etika se zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a princip, které usmrují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostednictvím svobodné vle. Hodnotí innost lovka z hlediska dobra a zla. Na rozdíl od morálky, která je blíže konkrétním pravidlm, se etika snaží najít spolené a obecné základy, na nichž morálka stojí, pop. usiluje morálku zdvodnit. ETICKÝ KODEX - souhrn morálních požadavk a pravidel, které mají podobu norem, princip a ideál, podle kterých by se ml ídit každý len organizace i organizace jako celek ve vztahu ke svému externímu i internímu prostedí. KORUPCE - (latinsky corrumpere = kazit, nalomit, oslabit, znetvoit, podplatit) je zneužití postavení nebo funkce v politice, veejné správ, hospodáství, k osobnímu prospchu. Opakem korupce je integrita. MISE mise organizace je zdvodnní poslání, psobení, úkol, úelu, projektu, programu, základních hodnot organizace OUTSOURCING - (angl. out, vn, a source, zdroj) znamená, že firma vylení rzné podprné a vedlejší innosti a sví je smluvn jiné spolenosti ili subkontraktorovi, specializovanému na píslušnou innost. Je to tedy druh dlby práce, innost však není zajišována vlastními zamstnanci firmy, nýbrž na základ smlouvy. Typicky se jedná o innosti jako je úklid, údržba, doprava nebo správa poíta (IT). Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení náklad a (nebo) k soustední na hlavní innosti firmy, a to v zájmu její konkurenceschopnosti. STAKEHOLDER - v souasné dob se pojem stakeholder používá v managementu a marketingu a má úzký vztah s etikou. Od klasického pojmu shareholder, který znamená akcioná, se liší tím, že zahrnuje všechny osoby a instituce, které mají s organizací cokoli do inní. 93 Více informací: 175

20 o Pojem stakeholder zahrnuje: dodavatele odbratele zamstnance management, tzn. vedení podniku akcionáe rzná sdružení se vztahem k ekologii stát pedstavitele regionu 7.2. Teoretická ást V teoretické ásti je v obecné rovin popsáno, co je a co není etický kodex, je zde vysvtlen proces jeho tvorby a implementace tak, aby poskytla dostatené související informace a splnila metodickou úlohu práce Etický kodex Jedním z nejvýznamnjších zpsob implementace etiky do organizaní kultury je etický kodex. Prostednictvím etického kodexu dává organizace na vdomí svým pracovníkm i okolí, že etika je dležitou souástí její kultury a aktivit. Etický kodex je souhrn morálních požadavk a pravidel, které mají podobu norem, princip a ideál, podle kterých by se ml ídit každý len organizace i organizace jako celek ve vztahu ke svému externímu i internímu prostedí. Úkolem kodexu je tedy usmrnit chování pracovník, jakož i organizace jako takové. Etický kodex by ml vystihovat specifinost firmy, národní a kulturní specifika a ml by vycházet z poteb dané organizace. Mezi základní vlastnosti kodexu patí jedinenost, jasnost, srozumitelnost, jasnost, realistinost. Ml by být veejn pístupný a kontrolovatelný. Dležitou ástí tvorby etického kodexu je jeho implementace, bez níž je tvorba kodexu tém zbytená. Vytvoením, pijetím, zveejnním a implementací etického kodexu však nezíská organizace záruku, že se její lenové budou automaticky chovat eticky. Dležité však je, že díky kodexu si budou morální požadavky a pravidla pln uvdomovat a mže jim pomoci pi rozhodování v pípad nejistoty ohledn svého jednání. Co je etický kodex? Etický kodex JE: Vyjádení hodnot pijatých spoleností. Oficiáln definuje oekávané chování zamstnanc, managementu a celé spolenosti. Dokumentem, který ukazuje zamstnancm i managementu jak se chovat v konkrétní situaci. 176

21 Dokumentem, který je voln pístupný zamstnancm, klientm, médiím a veejnosti. Souástí širšího programu, jehož cílem je poskytnout návod pro etické rozhodování a zabránit pochybením ze strany len organizace. Komunikaní nástroj, který mže organizace použít k deklarování svého závazku dodržování etických a právních norem. Živým dokumentem, jehož obsah se upravuje s mnícími se vnitními oekáváním firmy a mnící se situací externího prostedí. Etický kodex NENÍ: Totéž jako mise organizace. Mise je vtšinou krátký dokument, který vyjaduje poslání spolenosti, zatímco etický kodex je (zpravidla) delšího rozsahu, jehož cílem je provázet rozhodovací proces lena organizace. Detailn rozpracované zásady pro ešení ke každému možnému problému len organizace, který by mohl nastat. Dokument obsahující zásady pro vedení. Vedení má zásady, kterými by se mla ídit (nap. ešící konflikt zájm), ale tyto zásady nejsou zapracovány do kodexu. Etický kodex je obecnji zamen a zastešuje celou organizaci - ili ovlivuje i chování len výkonné rady. Kompletní a vyerpávající dokument. Etický kodex poskytuje informace a poradenství pro zamstnance i management, avšak žádný dokument nemže obsáhnout všechny možné situace. Kodex by ml proto stanovit, že všichni by mli používat zdravý úsudek a klást otázky v pípad, že jsou na pochybách Rozdlení etických kodex Etické kodexy lze rozdlit podle rzných kritérií. Rozdlení podle obsahu: Aspiraní kodex popisuje ideál, ke kterému by ízení lidí mlo smovat. Výchovný kodex obsahuje pesn urené pokyny s pesnou interpretací a popisem. Regulaní kodex, ve kterém jsou podrobn rozpracované morální požadavky. Rozdlení podle subjektu, kterému je uren: Firemní kodex - usmruje chování zamstnanc v organizaci. Má rzné podoby a rzné cíle. Odvtvový (Branžový) kodex - je uren pro konkrétní odvtví a snaží se eliminovat možné neférové jednání, které by se mohlo vyskytnout ve snaze získat konkurenní výhodu. 177

Alokace pro Programový rámec PRV počet obyvatel. rozloha (km 2 )

Alokace pro Programový rámec PRV počet obyvatel. rozloha (km 2 ) Registrační číslo Název MAS Alokace pro Programový rámec PRV 14/000/00000/120/000001 Posázaví o.p.s. 78 747 1 001,8720 2 014 763,00 54 495 309,00 96 129,00 2 600 097,00 14/000/00000/120/000004 Přemyslovské

Více

Zaregistrované Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1

Zaregistrované Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1 Oddělení osy 4 PRV Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz V Praze dne 26. 1. 2015, zpracovala: Šárka Proskovcová Zaregistrované Žádosti o dotaci na opatření

Více

MAS v rámci kraje Dotčené diecéze Kontakt diecéze

MAS v rámci kraje Dotčené diecéze Kontakt diecéze Krajské MAS x církev Krajská MAS Plzeňský Karlovarský MAS v rámci e Dotčené diecéze Kontakt diecéze Český Západ - Místní partnerství, o.s. Ekoregion Úhlava, o.s. MAS Světovina o.p.s. AS Zlatá cesta, o.p.s.

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Zpět. Pavel Mach. Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006

Zpět. Pavel Mach. Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006 Zpět P rogram LEADER a místní akční skupiny Pavel Mach Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006 Co je metoda LEADER? 1) V území vznikne místní partnerství se zastoupením veřejného a soukromého sektoru (obce,

Více

Workshop s KS MAS k nástroji CLLD uplatňovaném v programovém období září 2016, Praha

Workshop s KS MAS k nástroji CLLD uplatňovaném v programovém období září 2016, Praha Workshop s KS MAS k nástroji CLLD uplatňovaném v programovém období 2014-2020 20. září 2016, Praha Program workshopu CLLD Čas Bod programu 09:30 09:40 Úvod a zahájení jednání David Koppitz 09:40 10:30

Více

Výsledky hodnocení místních akčních skupin 2010

Výsledky hodnocení místních akčních skupin 2010 Výsledky hodnocení místních akčních skupin 2010 V letošním roce proběhlo ve spolupráci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Národní sítě MAS první celkové hodnocení místních

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 17. května 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Novopacký, kontakt: Jan Novopacký, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011

Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011 Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 0 Národní síť MAS ČR získala na konci listopadu od Ministerstva zemědělství ČR informace o hodnocení MAS v roce 0. Stalo se tak na základě zákona o svobodném

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. března 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Ivana Dohnalová, kontakt: Ivana Dohnalová,

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

MAS Svazku obcí Blatenska. MAS Brána Písecka. Písek. LAG Strakonicko MAS. Vodňanská ryba. MAS Chance in nature. [ob./km2] MAS Českokrumlovsko.

MAS Svazku obcí Blatenska. MAS Brána Písecka. Písek. LAG Strakonicko MAS. Vodňanská ryba. MAS Chance in nature. [ob./km2] MAS Českokrumlovsko. Jihočeský kraj zařazené do LEADER 2007-2013 1. výběr Sdružení Růže o.s. Hlubocko - Lišovsko o.p.s. Třeboňsko o.p.s. Lužnice o.s. Blásnký les - Netolicko o.p.s. Krajina srdce o.s. Chance in Nature o.s.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 9. června 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lucie Mazalová, kontakt: Lucie Mazalová, tel.:

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Útování samostatn zútovatelných akcí

Útování samostatn zútovatelných akcí Útování samostatn zútovatelných akcí Metodický list obsahuje doporuení a postupy týkající se útování o samostatn zútovatelných akcích v úetnictví úetních jednotek. Metodika obsahuje základní doporuení

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Pístupy k informaním systémm

Pístupy k informaním systémm Pístupy k informaním systémm Edita Šilerová Úvod Vedení firem a organizací jsou si jasn vdoma, že bez podpory informatiky nemohou jejich firmy pežít. Ekonomický a konkurenní tlak je nutí asto k razantním

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

&!!#$##% Strana 1 (celkem 5) !"#$##% &!!"#$##% '!"( ( Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaení a útování NS se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Smrnice vychází z platných zákonných norem pro organizace, u kterých

Více

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R Kontrola hospodaení V této kapitole se zamíme na nezbytnou souást procesu ízení každého subjektu a to na kontrolu. Ta je ve skautské praxi vykonávána rznými formami a to zejména podle typu kontrolovaných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 11.7.2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 861 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Šimon Černoušek, kontakt: tel.: 222 871 861, e-mail:

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více