koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí)."

Transkript

1 koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se zákonem o cestovních náhradách a Zákoníkem práce 151. Dále je vhodné vymezit zásady pro poskytování náhrad v tuzemsku a zahranií a zpsobu vyútování pracovních cest. g) Stanovení kompetencí a podpisových vzor Dle zákona o úetnictví 33a, odst. 9, by si každá úetní jednotka mla urit podpisové a rozhodovací kompetence a odpovdnost osob vztahující se k pipojování podpisového záznamu a to takovým zpsobem, aby bylo možné urit odpovdnost jednotlivých osob za obsah úetního záznamu, ke kterému byly uvedené záznamy pipojeny. 2. Smrnice na ochranu osobních údaj V souasném právním ádu se stále více klade draz na ochranu osobnosti. Místní akní skupiny, které poskytují služby obanm, zákonit mnohdy picházejí do styku s osobními údaji. A to jak zamstnanci i lenové organizace samotné, tak i dobrovolníci. I nezisková organizace se musí pi své innosti ídit ustanoveními zákona. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj, v platném znní, a smrnice tomuto zákonu nesmí odporovat. Smrnice zahrnuje zejména: a) vymezení pojm (je dobré ve smrnici uvést základní pojmy, zejména rozdíl mezi osobními a citlivými údaji, b) úel shromažování dat, c) zpsob shromažování a zpracování osobních dat, d) vymezení osob, které osobní data zpracovávají a které k nim mají pístup, e) ochrana dat, f) archivace, g) pedávání osobních dat, h) sankce, i) pílohy - list, na který se každý, kdo je zmiován ve smrnici podepíše s prohlášením, že byl se smrnici seznámen, že jí rozumí Smrnice o inventarizaci majetku Na hospodaení s majetkem je nutno klást velký draz, a to nejen neziskových organizací. MAS asto získávají majetek z dotací, z dar apod., a musejí tedy vykazovat vysoký stupe hospodárnosti a efektivity pi jeho využívání. Zákony týkající se oblasti majetku poukazují na potebu inventarizace, je dokonce i pedepsána jako souást krok ped samotnou úetní závrkou, není však jasný a ucelený pepis, který by inventarizaci jako proces zásadním zpsobem popsal. Organizace pak stojí ped problémem jak s tím naložit. Existují rzné 157

2 metodiky, ze kterých je dobré vycházet a vytvoit si takové podmínky, které jsou specifické pro danou organizaci. Ped vydáním smrnice je nutno vycházet z tchto poznatk: - jaký druh majetku a od jaké výše jsem povinni majetek evidovat podle zákona, - jaký druh majetku máme, - jaký druh majetku a od jaké ástky chceme majetek evidovat operativn a tedy zahrnovat do systému inventarizace. Smrnice by mla zahrnovat zejména: a) obecná ustanovení a vymezení pojm - rozdíl mezi pojmy inventura a inventarizace - inventarizaní plán, b) majetkové kategorie - lenní na evidovaný majetek úetn - lenní na evidovaný majetek v operativní evidenci (majetek úetn dán do spotebních út, ale pro svou povahu je dobré jej evidovat, napíklad, že se eviduje operativn veškerý zakoupený majetek v hodnot 500,- K za kus), c) evidence majetku - jakým zpsobem se majetek eviduje písemn, elektronicky - jaká evidenní ísla se používají a jak jsou tato ísla tvoena, d) píprava a organizace inventarizace, e) druhy inventarizace, f) inventarizaní komise - ustanovení Inventarizaní komise a pípadn dílích inventarizaních komisí - stanovení jejich povinností v závislosti na inventarizaní plán, g) postup pi inventarizaci jednotlivých druh majetku - inventarizace budov a pozemk - inventarizace movitých vcí - inventarizace závazk a pohledávek - inventarizace pokladny cenin - inventarizace zstatk bankovních út, h) inventarizaní písemnosti, i) vzory písemností a formulá - v píloze by mly být uvedeny všechny formuláe, které organizace bude používat pro evidenci majetku - je možno zde použít formuláe, které jsou pro evidenci majetku vytvoeny v jednotlivých úetních programech, které organizace používá Výroní zpráva V rámci principu transparentnosti otevenosti a odpovdnosti slouží výroní zpráva (VZ) jednak jako zprostedkovatel informace mezi místní akní skupinou a jejím okolím, respektive zainteresovanými skupinami, také však slouží jako nástroj kontroly. Výroní zprávu vetn finanní zprávy sestavují povinn MAS s právní formou o.p.s. (v pípad, že 158

3 o.p.s. je píjemcem dotací ze státního rozpotu, z rozpotu obce, pípadn z jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem v roce, za njž je úetní závrka sestavována, pesáhne 1 milion K; výše istého obratu o.p.s. pekroila 10 mil. K), souástí je úetní závrka a v pípad povinnosti auditu i výrok auditora. V rámci požadavk, které jsou na MAS kladeny v procesu standardizace, všechny MAS (bez ohledu na právní formu), které mají zájem získat Osvdení o splnní standard MAS, musejí své výroní zprávy zveejnit na webových stránkách a ve sbírce listin píslušného rejstíkového soudu. innost MAS, její úetnictví a výroní zpráva mohou podléhat odborné i laické kontrole, a též mohou být ovovány vnitními i vnjšími osobami ve snaze zjistit, zda se innost organizace shoduje s jejím posláním, zda úetní záznamy podávají vrný obraz o innosti MAS, a zda výroní zpráva vyhovuje všem požadavkm, které jsou na ni kladeny. Výroním zprávám organizací jsou obecn pisuzovány ti základní funkce: Nástroj veejné kontroly Výroní zpráva poskytuje informace o hospodaení a financování organizace. Zveejováním výroní zprávy se tak napluje významný veejný zájem na odkrytosti a pomrn snadné pístupnosti uritých údaj, které nemohou být tajné ani dvrné, a to ani tehdy, jde-li o údaje soukromé. Nástroj ízení a rozhodování VZ poskytuje informace o innostech, výkonu a hospodaení MAS a management organizace ji tak mže používat pi rozhodování o budoucích strategiích. Nástroj public relations Výroní zpráva je pro MAS jedním z nástroj, které jsou ureny k prezentaci a mají za cíl vytváet nebo zlepšovat image organizace. VZ však také slouží jako prostedek komunikace s vnjším okolím s cílem získávat podporu veejnosti pro své poslání, získávat píznivé klima pro fundraisingové kampan, získávat dobrovolníky, propagovat svj program a služby, atd. Výroní zpráva typicky obsahuje zejména: - úvodní slovo, - pehled o innosti za uplynulý rok, - informace o organizaní struktue a lidech v NNO, - informace o pijatých darech, dotacích, grantech, - informace o rozdlených finanních prostedcích pokud NNO finanní prostedky též perozdluje, 159

4 - pehled o využití finanních prostedk na konkrétní projekty - vazba na pehled inností za uplynulý rok, - ekonomická /finanní ást - výtah z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, pípadn pak z pílohy k úetní závrce Externí audit Externí úetní udit MAS probíhá bu na základ píslušné právní normy (o.p.s.), nebo si ho organizace zvolí dobrovoln, a už z požadavk donátor nebo jako dkaz transparentnosti. Cílem dobrovoln zveejujících organizací je ujistit externího uživatele, že pijaté finanní inefinanní dary byly použity na aktivity, na které byly dary vybrány. Výsledkem auditu úetní závrky je vždy zpráva auditora, ve které auditor vyjádí svj názor, zda informace uvedené v úetní závrce podávají vrný a poctivý obraz pedmtu úetnictví a finanní situace úetní jednotky a dále zda je výroní zpráva v souladu s úetní závrkou. Ovení úetní závrky a výroní zprávy probíhá ve smyslu ustanovení zákona 89/2012 Sb. Obanského zákoníku, Zákona o úetnictví 563/1991 Sb. a Zákona o auditorech 93/2009 Sb. Povinnost externího auditu, který je zamen na ovení úelu využití poskytované dotace vyplývá pro všechny MAS podpoené z PRV Opatení IV. 1.1 (viz Pravidla MAS kapitola 9. odst. s)), tedy celkem pro 112 MAS Transparentní výbr dodavatel Jednou z dležitých povinností každého žadatele o dotaci, tedy i místní akní skupiny, je povinnost vybrat dodavatele zboží, služeb nebo stavebních prací v rámci pedloženého projektu na základ jasných, srozumitelných a pedevším pedem stanovených požadavk. Proces výbru dodavatel je oznaován jako zadávací ízení i obecn jako výbrové ízení. Prostednictvím výbrového ízení na smluvní dodavatele má být zajištno transparentní, nediskriminaní a hospodárné využití poskytnutých veejných prostedk. Míra formálnosti výbrového ízení by však zárove mla odpovídat charakteru žadatele (veejno i soukromoprávní), pedpokládané hodnot zakázky a výši poskytnuté dotace. Formálnjší pravidla by se obecn mla vztahovat na subjekty veejné správy (nap. obce, msta, kraje a jimi zízené píspvkové organizace apod.), které hospodaí s veejnými prostedky a na nestátní neziskové organizace, u nichž mže míra získané dotace na projekt init až 100 % uznatelných náklad. Základní pravidla a informace pro realizaci výbrových ízení naleznou žadatelé v pírukách pro žadatele. Tyto píruky jsou pro žadatele stžejním orientaním materiálem, který obsahuje podrobné informace o podmínkách úasti v programu. Podrobnjší informace o povinnostech pi výbru dodavatel jsou popsány v píruce pro píjemce. Zde jsou již povinnosti žadatel o dotace natolik konkretizovány, aby byli žadatelé podle pokyn zde uvedených výbrové ízení schopni realizovat. Zásadn lze konstatovat, že výbrová ízení mžeme rozdlit do dvou kategorií, a to na výbrová ízení, která musí být realizována podle platného zákona o veejných zakázkách 160

5 (zákon. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách) a výbrová ízení zjednodušená, realizovaná podle postup blíže popsaných v pírukách pro píjemce. Správné urení toho, zda bude žadatel pi zadávání zakázek v rámci svého projektu povinen postupovat podle zákona o veejných zakázkách, závisí na povaze žadatele: Veejný zadavatel stát a jeho píspvkové organizace, jednotky územní samosprávy (obce, msta, kraje) a jejich píspvkové organizace a také jiné právnické osoby založené k uspokojování poteb veejného zájmu, které jsou navíc pevážn financovány nebo právn i fakticky ovládány státem nebo jiným veejným zadavatelem. Dotovaný zadavatel právnická nebo fyzická osoba, která zadává zakázku dotovanou z veejných zdroj z více než 50 %, a to v pípad, kdy zadává zakázku na stavební práce pekraující stanovený finanní limit nebo zakázku na služby související s výše uvedenou stavební zakázkou opt pekraující stanovený finanní limit (dle platného zákona o veejných zakázkách). Sektorový zadavatel osoby podnikající v oblasti plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky, vodárenství, veejných dopravních sítí a poštovních služeb na základ speciálního oprávnní. Konkrétní postup pro zadání zakázky pak žadatel volí v rámci mantinel, které jsou nastaveny platným zákonem o veejných zakázkách. Zvolený postup však musí být žadatelem beze zbytku dodržen pod hrozbou sankce ze strany Úadu pro ochranu hospodáské soutže a nevyplacení i odebrání dotace. Zjednodušená výbrová ízení podle konkrétních pravidel dotaních program blíže specifikovaných v pírukách pro píjemce jsou povinni realizovat všichni žadatelé o dotace, kteí nespadají do režimu zákona o veejných zakázkách. Jedná se pedevším o subjekty, u nichž míra dotace projekt zpravidla nepekrauje 50 % uznatelných náklad. Konkrétní postupy se mohou lišit program od programu, vtšinou však probíhá výbr dodavatel formou oslovení nkolika potenciálních dodavatel, u nichž je pedpoklad splnní zakázky. Konkrétní zpsob výbru vhodného dodavatele je však zcela v dispozici žadatele. Výbr však musí zachovat základní zásady veejného zadávání - transparentnost, rovný pístup, nediskriminaci a v neposlední ad také hospodárnost. 15 Místní akní skupiny podpoené z PRV Opatení IV. 1.1 a PRV Opatení III. 4.1 se pi výbru dodavatel musely ídit Pravidly PRV, v obou pípadech uvedených v kapitole 10., kde jsou konkretizovány postupy pi zadávání zakázek píjemcem dotace (MAS). Z hlediska naplnní zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, které je teba v souladu s komunitárním právem dodržovat (viz finanní naízení Rady (ES, Euratom). 1605/2002, ve znní pozdjších pedpis, dále l. 2 Smlouvy ES a l. 9 naízení Rady (ES). 1290/2005), je nezbytné, aby i v pípadech, kdy píjemce dotace 161

6 postupuje pi zadávání zakázek mimo režim zákona, byla stanovena a dodržována uritá pravidla Zdroj: 16 Zdoj: Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro MAS v rámci PRV R na období

7 NÁZEV MAS PODPORA PRV IV PRÁVNÍ FORMA ZVEEJN NÍ VZ ZVEEJN NÍ ÚETNÍ ZÁV RKY ZVEEJN NÍ EXT. AUDITU Ú. ZÁV RKY Brdy - Vltava o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne Bystika, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano eský Západ - Místní partnerství, o.s. ano z.s. ne ne ne Ekoregion Úhlava, o.s. ano z.s. ne ne ne Havlíkv kraj o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Hradecký venkov o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Královská stezka o.p.s. ano o.p.s. ano ano ne Kyjovské Slovácko v pohybu ano z.s. ne ne ne LAG Podralsko z. s. ano z.s. ano ne ne Lípa pro venkov z.s. ano z.s. ano ano ano Luhaovské Zálesí, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS - Partnerství Moštnka, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ne MAS - Stední Polabí, z.s. ne z.s. ano ne ne MAS "Pite pobejt!"z.s. ano z.s. ne ne ne MAS 21, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Achát z.s. ne z.s. ano ne ne MAS Blaník, z. s. ne z.s. ano ano ne MAS Bohdanesko, z.s. ne z.s. ano ano ano MAS Bojkovska, z.s. ne z.s. ano ano ne MAS Brána do eského ráje, z.s. ano z.s. ne ne ne MAS BRÁNA PÍSECKA z.s. ne z.s. ano ano ano MAS Brdy z.ú. ne z.ú. ne ne ne 163

8 MAS Buchlov, z.s. ano z.s. ano ano ano MAS CÍNOVECKO o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne MAS eské stedohoí, z.s. ano z.s. ano ano ano MAS eskomoravské Pomezí o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne MAS Dolnobežansko o.p.s. ne o.p.s. ano ano ano MAS Frýdlantsko Beskydy z.s. ne z.s. ano ne ne MAS Frýdlantsko, z.s. ano z.s. ne ne ne MAS Hanácké Království, z.s. ne z.s. ne ne ne MAS Holicko, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Horní Pomoraví o.p.s. ano o.p.s. ano ne ano MAS Hornolideska, z.s. ano z.s. ne ne ne MAS Hranicko z. s. ano z.s. ne ne ne MAS Hrušovansko, z. s. ne z.s. ne ne ne MAS Hustopesko, z. s. ne z.s. ne ne ne MAS Chrudimsko, z.s. ne z.s. ano ne ne MAS Jablunkovsko, z. s. ne z.s. ano ne ne MAS Jihozápad o.p.s. ne o.p.s. ne ne ne MAS Jižní Haná o.p.s. ne o.p.s. ano ano ano MAS Karlštejnsko, o.s. ano z.s. ne ne ne MAS Kraj živých vod, z.s. ne z.s. ano ano ne MAS Krajina srdce, z.s. ano z.s. ano ne ne MAS Královédvorsko, z. s. ne z.s. ano ne ne MAS Krušné hory, o.p.s. ne o.p.s. ne ano ano MAS Labské skály z.s. ano z.s. ano ano ano MAS Lašsko ne z.s. ne ne ne MAS LEADER - Loucko, z.s. ne z.s. ne ne ne MAS Litomyšlsko o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Lužnice, o.s. ano z.s. ano ano ne MAS Lužnicko o.p.s. ne o.p.s. ano ano ano 164

9 MAS Mezi Hrady, z.s. ne z.s. ano ano ne MAS Mikulovsko o.p.s. ano o.p.s. ne ne ne MAS Mohelnicko, o.s. ne z.s. ne ne ne MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. ano z.s. ano ne ne MAS Moravská cesta, z. s. ano z.s. ano ano ano MAS Moravskotebovsko a Jevísko o.p.s. ano o.p.s. ne ne ne MAS Moravský kras z.s. ano z.s. ano ano ano MAS MOST Vysoiny, o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne MAS Na cest k prosperit, z.s. ano z.s. ano ano ano MAS Nad Prahou o.p.s. ne o.p.s. ano ano ano MAS Nadje o.p.s. ne o.p.s. ano ano ano MAS Partnerství venkova, z.s. ano z.s. ano ano ne MAS Ploština, z.s. ano z.s. ano ano ano MAS Pobeskydí, z. s. ano z.s. ano ano ne MAS PODBRDSKO, z.s. ne z.s. ano ano ano MAS Podchlumí, z.s. ano z.s. ano ano ne MAS Podlipansko, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Polabí, o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne MAS POLISKO Z.S. ano z.s. ano ano ano MAS Radbuza, z.s. ne z.s. ano ano ne MAS Region Kuntické hory, z.s. ne z.s. ne ne ne MAS Regionu Poodí, z.s. ano z.s. ano ano ne MAS Rokytná, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Rozkvt, z.s. ano z.s. ano ano ano MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ o.s. ne z.s. ne ne ne MAS íansko o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Sdružení Rže z.s. ano z.s. ano ano ano MAS Sdružení Západní Krušnohoí, z.s. ano z.s. ano ano ano MAS Sedlansko, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano 165

10 MAS Skutesko, Košumbersko a Chrastecko, o.s. ne z.s. ne ne ne MAS Slavkovské bojišt, z.s. ne z.s. ano ne ne MAS Slezská brána, z. s. ne z.s. ano ano ne MAS Sokolovsko o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Staromstsko, z.s. ne z.s. ano ano ne MAS Strážnicko, z.s. ano z.s. ano ne ne MAS Stední Vsetínsko, z.s. ne z.s. ano ano ne MAS Svtovina o.p.s. ano o.p.s. ne ne ne MAS Šluknovsko ano z.s. ano ne ne MAS Šternbersko o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne MAS Šumavsko, z.s. ano z.s. ano ano ano MAS Uniovsko, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne MAS Vlada o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS VLTAVA, o.s. ano z.s. ano ano ne MAS Vodanská ryba, z.s. ne z.s. ano ano ne MAS Vyhlídky, z.s. ano z.s. ano ne ne MAS Východní Slovácko, z.s. ano z.s. ne ne ne MAS Vyškovsko, z.s. ano z.s. ano ano ne MAS Zálabí, z. s. ne z.s. ano ano ne MAS Zlatá cesta, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Znojemské vinaství, z. s. ano z.s. ano ano ne MAS Zubí zem, o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne MAS Železnohorský region, o.s. ano z.s. ano ano ano Místní akní skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. ano o.p.s. ano ne ne Místní akní skupina Blatensko, o.p.s. ano o.p.s. ano ne ne Místní akní skupina Bohumínsko, z.s. ne z.s. ano ano ne Místní akní skupina Boskovicko PLUS, z.s. ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Brána Brnnska, z.s. ne z.s. ano ano ano 166

11 Místní akní skupina Brána Vysoiny o.s. ne z.s. ne ne ne Místní akní skupina Broumovsko+, z.s. ano z.s. ano ano ne Místní akní skupina eská Kanada o.p.s. ne o.p.s. ano ano ano Místní akní skupina eský les, z.s. ano z.s. ano ano ne Místní akní skupina Dolní Morava, z.s. ne z.s. ne ano ne Místní akní skupina Dolní Poolšaví, o.s. ano z.s. ne ne ne Místní akní skupina Hlinecko z. s. ne z.s. ano ne ne Místní akní skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Místní akní skupina Hluínsko z.s. ano z.s. ne ne ne Místní akní skupina Horácko a Ostrožsko ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Hrubý Jeseník ano z.s. ano ne ano Místní akní skupina Híbcí hory, z.s. ne z.s. ano ano ne Místní akní skupina Jemnicko, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Místní akní skupina Kelesko - Lešensko - Starojicko, z.s. ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Království - Jestebí hory, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Místní akní skupina Krkonoše, o.s. ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina LAG STRAKONICKO, o.s. ano z.s. ano ano ano Místní akní skupina Lanškrounsko ne z.s. ne ne ne Místní akní skupina Mezi Úpou a Metují ano z.s. ne ne ne Místní akní skupina Mezilesí ne z.s. ne ne ne Místní akní skupina Mikroregionu Telsko, z. s. ano z.s. ano ano ne Místní akní skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ne z.s. ne ne ne Místní akní skupina Mníšecko, o. s. ne z.s. ne ne ne Místní akní skupina Nízký Jeseník, obanské sdružení ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Opavsko z.s. ano z.s. ano ano ne Místní akní skupina ORLICKO, z.s. ano z.s. ano ano ne Místní akní skupina Podbrnnsko, obanské sdružení ne z.s. ano ne ne Místní akní skupina Podhostýnska, z.s. ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Podještdí o.s. ano z.s. ne ne ne 167

12 Místní akní skupina Podipsko ne z.s. ano ne ne Místní akní skupina POHODA venkova, z.s. ano z.s. ano ano ano Místní akní skupina Pomalší o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Místní akní skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek ano z.s. ano ano ne Místní akní skupina Rožnovsko ano z.s. ne ne ne Místní akní skupina Stolové hory ne z.s. ano ano ne Místní akní skupina Stední Povltaví, z.s. ne z.s. ano ano ano Místní akní skupina svatého Jana z Nepomuku ano z.s. ne ne ne Místní akní skupina SVATOJI SKÝ LES, z.s. ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Svitava z.s. ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina ŠIPKA ne z.s. ano ano ne Místní akní skupina Šumperský venkov ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Tebosko o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Místní akní skupina Tešsko, o.p.s. ano o.p.s. ano ne ano Místní akní skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s. ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Vinaská ne z.s. ano ano ano Místní akní skupina Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. ano z.s. ano ano ne NAD ORLICÍ, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Obanské sdružení Aktivios ano z.s. ano ano ano Obecn prospšná spolenost pro eský ráj ano o.p.s. ano ano ano OSLAVKA o.p.s. ne o.p.s. ne ne ne Otevené zahrady Jiínska z.s. ano z.s. ne ne ne Podhorácko, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ne Podhí Železných hor o.p.s. ano o.p.s. ano ano ne Posázaví o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Prostjov venkov o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Pemyslovské stední echy o.p.s ano o.p.s. ano ano ano Rakovnicko o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Region HANÁ, z.s. ano z.s. ano ano ne 168

13 Region Pošembeí o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Rozvoj Krnovska o.p.s. ano o.p.s. ano ne ne Rozvoj Tanvaldska z.s. ne z.s. ano ne ne RÝMA OVSKO, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ne Sdružení SPLAV, z.s. ano z.s. ano ano ne SERVISO, o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne Severní Chiby a Pomoraví, o.s. ne z.s. ne ne ne Spolená CIDLINA, z.s. ano z.s. ano ne ne Spolenost pro rozvoj Humpolecka, z.s. ne z.s. ano ano ne Stední Haná, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Via rustica o.s. ano z.s. ne ne ano Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko ano z.s. ano ano ne Tabulka 1 V tabulce 1 jsou zaznamenána výchozí data o místních akních skupinách psobících na území R k datu (databáze MAS na podle kterých je následn posuzována transparentnost MAS. Zkoumány byly webové stránky jednotlivých místních akních skupin a dokumenty ve sbírce listin pístupné na piemž kladn bylo hodnoceno zveejnní výroní zprávy za 1 rok (ne souhrnné VZ za nkolik let), a to minimáln za rok 2012 (zveejnní starších už bylo hodnoceno negativn), zveejnní kompletní úetní závrky (ne pouze výtahu) a výroku auditora. 169

14 Graf 1 Graf 1 znázoruje podíly jednotlivých právních forem MAS z celkového potu 179. Spolk je celkem 119, o.p.s. 59 a ústav 1. Je tedy zejmé, že je preferována právní forma spolku. Zveejnní výroní zprávy Poet % z.s ,4 o.p.s ,8 z.ú. 0 0 celkem Zveejnní úetní závrky Poet % z.s ,9 o.p.s z.ú. 0 0 celkem ,2 Zveejnní externího úetního auditu Poet % z.s o.p.s ,7 z.ú. 0 0 celkem 62 34,6 Tabulka 2 V tabulce 2 jsou data vyhodnocena a roztídna podle jednotlivých právních forem. 170

15 Graf 2 Graf 3 Grafy 2, 3 a 4 vycházejí z tabulky 2. Zatímco graf 2 znázoruje situaci zveejování sledovaných dokument celkov, v grafu 2 je porovnáno zveejování dokument dle jednotlivých právních forem z celkového potu MAS. 171

16 Graf 4 Graf 4 ukazuje procentuální srovnání, tzn. kolik procent jednotlivých právních forem MAS zveejuje sledované dokumenty. MAS podpoené z PRV IV spolek 71 o.p.s. 41 ústav 0 celkem 112 Tabulka 3 V tabulce 3 je poet MAS podpoených v rámci PRV IV. 1.1 rozdlených podle právních forem. Jedná se tedy o MAS zkušené, které již realizují svj Strategický plán LEADER v období Zveejnní výroní zprávy podpoené MAS Poet % z.s ,6 o.p.s ,7 z.ú. 0 0 celkem 91 81,3 Zveejnní úetní závrky podpoené MAS Poet % z.s ,2 o.p.s ,5 z.ú. 0 0 celkem 68 60,7 Zveejnní externího úetního auditu podpoené MAS Poet % z.s ,7 172

17 o.p.s z.ú. 0 0 celkem 49 43,7 Tabulka 4 V tabulce 4 jsou zpracována data z tabulky 1 pro MAS podpoené v PRV IV Graf 5 Graf 6 Grafy 5 a 6 ukazují situaci zveejování sledovaných dokument u MAS podpoených v rámci PRV IV

18 6.3. Závr Z przkumu zveejování výroních zpráv, úetních závrek a externího úetního auditu jednotlivých MAS vyplývá, že právní forma obecn prospšné spolenosti se jeví jako transparentnjší v porovnání s ostatními, resp. v porovnání se spolky. Je to pravdpodobn zpsobeno zákonnou povinností zpracovat a zveejnit výroní zprávu a nechat ji spolu s úetní závrkou ovit auditorem. Je však ponkud zarážející, že u o.p.s., které mají povinnost výroní zprávy zveejovat ve sbírce listin ( 20 zák. 248/1995 Sb.), tak iní pouze necelých 90 %. Naopak lze hodnotit jako pozitivní, že pomrn vysoké procento spolk (71 %) své výroní zprávy zveejuje, tém polovina zveejuje kompletní úetní závrku a ptina ji nechává ovit externím auditorem, a iní tak dobrovoln, ne na základ zákonného pedpisu. Je možné pedpokládat, že místní akní skupiny, které byly podpoeny v rámci PRV VI (a jsou tudíž zkušené pi realizaci svých rozvojových strategií) budou pi své innosti pociovat vtší odpovdnost vi veejnosti, která se projeví vyšším procentem zveejovaných dokument. Procenta zveejování sledovaných dokument jsou o nco vyšší, než když byly sledovány všechny MAS bez rozdílu podpory, u výroních zpráv se procento zveejujících MAS zvýšilo o 4,3 %, u úetní závrky o 1,5 %, u externího auditu o 9,1 %. Zvýšení procenta externích audit výroních zpráv je možno mimo jiné piíst i tomu, že podpoené MAS si mohly náklady na auditora nárokovat k proplacení z dotace. Závrem je nutno podotknout, že z asových a kapacitních dvod nebyla hodnocena obsahová stránka výroních zpráv. Vzhledem k tomu, že místní akní skupiny jsou subjekty hospodaící s relativn velkými objemy finanních prostedk, existuje zde pomrn široký prostor prostednictvím výroních zpráv obsahujících ovenou úetní závrku nejen k deklarování transparentnosti MAS, ale též jich využít jako úinný nástroj public relations. 174

19 7. Zpracování etického kodexu 7.1. Úvod Metodika Zpracování etického kodexu je návodným materiálem usnadujícím orientaci v oblasti etiky v souvislosti s posláním a fungováním místní akní skupiny. Jeho smyslem je pomoci zamstnancm místních akních skupin pi definování svých hodnot a tvorb etického kodexu. Metodika má teoretickou a praktickou ást, jsou v ní uvedeny píklady dobré praxe a obsahuje také píklad etického kodexu vytvoeného podle návodu. Zpracovatelem této ásti metodiky je Místní akní skupina MAS Lužnicko Definice základních pojm ETIKA - (z eckého ethos mrav), nebo též teorie morálky je filozofickou disciplínou, která zkoumá morálku nebo moráln relevantní jednání a jeho normy. Etika je disciplínou praktické filozofie. Etika se zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a princip, které usmrují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostednictvím svobodné vle. Hodnotí innost lovka z hlediska dobra a zla. Na rozdíl od morálky, která je blíže konkrétním pravidlm, se etika snaží najít spolené a obecné základy, na nichž morálka stojí, pop. usiluje morálku zdvodnit. ETICKÝ KODEX - souhrn morálních požadavk a pravidel, které mají podobu norem, princip a ideál, podle kterých by se ml ídit každý len organizace i organizace jako celek ve vztahu ke svému externímu i internímu prostedí. KORUPCE - (latinsky corrumpere = kazit, nalomit, oslabit, znetvoit, podplatit) je zneužití postavení nebo funkce v politice, veejné správ, hospodáství, k osobnímu prospchu. Opakem korupce je integrita. MISE mise organizace je zdvodnní poslání, psobení, úkol, úelu, projektu, programu, základních hodnot organizace OUTSOURCING - (angl. out, vn, a source, zdroj) znamená, že firma vylení rzné podprné a vedlejší innosti a sví je smluvn jiné spolenosti ili subkontraktorovi, specializovanému na píslušnou innost. Je to tedy druh dlby práce, innost však není zajišována vlastními zamstnanci firmy, nýbrž na základ smlouvy. Typicky se jedná o innosti jako je úklid, údržba, doprava nebo správa poíta (IT). Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení náklad a (nebo) k soustední na hlavní innosti firmy, a to v zájmu její konkurenceschopnosti. STAKEHOLDER - v souasné dob se pojem stakeholder používá v managementu a marketingu a má úzký vztah s etikou. Od klasického pojmu shareholder, který znamená akcioná, se liší tím, že zahrnuje všechny osoby a instituce, které mají s organizací cokoli do inní. 93 Více informací: 175

20 o Pojem stakeholder zahrnuje: dodavatele odbratele zamstnance management, tzn. vedení podniku akcionáe rzná sdružení se vztahem k ekologii stát pedstavitele regionu 7.2. Teoretická ást V teoretické ásti je v obecné rovin popsáno, co je a co není etický kodex, je zde vysvtlen proces jeho tvorby a implementace tak, aby poskytla dostatené související informace a splnila metodickou úlohu práce Etický kodex Jedním z nejvýznamnjších zpsob implementace etiky do organizaní kultury je etický kodex. Prostednictvím etického kodexu dává organizace na vdomí svým pracovníkm i okolí, že etika je dležitou souástí její kultury a aktivit. Etický kodex je souhrn morálních požadavk a pravidel, které mají podobu norem, princip a ideál, podle kterých by se ml ídit každý len organizace i organizace jako celek ve vztahu ke svému externímu i internímu prostedí. Úkolem kodexu je tedy usmrnit chování pracovník, jakož i organizace jako takové. Etický kodex by ml vystihovat specifinost firmy, národní a kulturní specifika a ml by vycházet z poteb dané organizace. Mezi základní vlastnosti kodexu patí jedinenost, jasnost, srozumitelnost, jasnost, realistinost. Ml by být veejn pístupný a kontrolovatelný. Dležitou ástí tvorby etického kodexu je jeho implementace, bez níž je tvorba kodexu tém zbytená. Vytvoením, pijetím, zveejnním a implementací etického kodexu však nezíská organizace záruku, že se její lenové budou automaticky chovat eticky. Dležité však je, že díky kodexu si budou morální požadavky a pravidla pln uvdomovat a mže jim pomoci pi rozhodování v pípad nejistoty ohledn svého jednání. Co je etický kodex? Etický kodex JE: Vyjádení hodnot pijatých spoleností. Oficiáln definuje oekávané chování zamstnanc, managementu a celé spolenosti. Dokumentem, který ukazuje zamstnancm i managementu jak se chovat v konkrétní situaci. 176

21 Dokumentem, který je voln pístupný zamstnancm, klientm, médiím a veejnosti. Souástí širšího programu, jehož cílem je poskytnout návod pro etické rozhodování a zabránit pochybením ze strany len organizace. Komunikaní nástroj, který mže organizace použít k deklarování svého závazku dodržování etických a právních norem. Živým dokumentem, jehož obsah se upravuje s mnícími se vnitními oekáváním firmy a mnící se situací externího prostedí. Etický kodex NENÍ: Totéž jako mise organizace. Mise je vtšinou krátký dokument, který vyjaduje poslání spolenosti, zatímco etický kodex je (zpravidla) delšího rozsahu, jehož cílem je provázet rozhodovací proces lena organizace. Detailn rozpracované zásady pro ešení ke každému možnému problému len organizace, který by mohl nastat. Dokument obsahující zásady pro vedení. Vedení má zásady, kterými by se mla ídit (nap. ešící konflikt zájm), ale tyto zásady nejsou zapracovány do kodexu. Etický kodex je obecnji zamen a zastešuje celou organizaci - ili ovlivuje i chování len výkonné rady. Kompletní a vyerpávající dokument. Etický kodex poskytuje informace a poradenství pro zamstnance i management, avšak žádný dokument nemže obsáhnout všechny možné situace. Kodex by ml proto stanovit, že všichni by mli používat zdravý úsudek a klást otázky v pípad, že jsou na pochybách Rozdlení etických kodex Etické kodexy lze rozdlit podle rzných kritérií. Rozdlení podle obsahu: Aspiraní kodex popisuje ideál, ke kterému by ízení lidí mlo smovat. Výchovný kodex obsahuje pesn urené pokyny s pesnou interpretací a popisem. Regulaní kodex, ve kterém jsou podrobn rozpracované morální požadavky. Rozdlení podle subjektu, kterému je uren: Firemní kodex - usmruje chování zamstnanc v organizaci. Má rzné podoby a rzné cíle. Odvtvový (Branžový) kodex - je uren pro konkrétní odvtví a snaží se eliminovat možné neférové jednání, které by se mohlo vyskytnout ve snaze získat konkurenní výhodu. 177

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více