koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí)."

Transkript

1 koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se zákonem o cestovních náhradách a Zákoníkem práce 151. Dále je vhodné vymezit zásady pro poskytování náhrad v tuzemsku a zahranií a zpsobu vyútování pracovních cest. g) Stanovení kompetencí a podpisových vzor Dle zákona o úetnictví 33a, odst. 9, by si každá úetní jednotka mla urit podpisové a rozhodovací kompetence a odpovdnost osob vztahující se k pipojování podpisového záznamu a to takovým zpsobem, aby bylo možné urit odpovdnost jednotlivých osob za obsah úetního záznamu, ke kterému byly uvedené záznamy pipojeny. 2. Smrnice na ochranu osobních údaj V souasném právním ádu se stále více klade draz na ochranu osobnosti. Místní akní skupiny, které poskytují služby obanm, zákonit mnohdy picházejí do styku s osobními údaji. A to jak zamstnanci i lenové organizace samotné, tak i dobrovolníci. I nezisková organizace se musí pi své innosti ídit ustanoveními zákona. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj, v platném znní, a smrnice tomuto zákonu nesmí odporovat. Smrnice zahrnuje zejména: a) vymezení pojm (je dobré ve smrnici uvést základní pojmy, zejména rozdíl mezi osobními a citlivými údaji, b) úel shromažování dat, c) zpsob shromažování a zpracování osobních dat, d) vymezení osob, které osobní data zpracovávají a které k nim mají pístup, e) ochrana dat, f) archivace, g) pedávání osobních dat, h) sankce, i) pílohy - list, na který se každý, kdo je zmiován ve smrnici podepíše s prohlášením, že byl se smrnici seznámen, že jí rozumí Smrnice o inventarizaci majetku Na hospodaení s majetkem je nutno klást velký draz, a to nejen neziskových organizací. MAS asto získávají majetek z dotací, z dar apod., a musejí tedy vykazovat vysoký stupe hospodárnosti a efektivity pi jeho využívání. Zákony týkající se oblasti majetku poukazují na potebu inventarizace, je dokonce i pedepsána jako souást krok ped samotnou úetní závrkou, není však jasný a ucelený pepis, který by inventarizaci jako proces zásadním zpsobem popsal. Organizace pak stojí ped problémem jak s tím naložit. Existují rzné 157

2 metodiky, ze kterých je dobré vycházet a vytvoit si takové podmínky, které jsou specifické pro danou organizaci. Ped vydáním smrnice je nutno vycházet z tchto poznatk: - jaký druh majetku a od jaké výše jsem povinni majetek evidovat podle zákona, - jaký druh majetku máme, - jaký druh majetku a od jaké ástky chceme majetek evidovat operativn a tedy zahrnovat do systému inventarizace. Smrnice by mla zahrnovat zejména: a) obecná ustanovení a vymezení pojm - rozdíl mezi pojmy inventura a inventarizace - inventarizaní plán, b) majetkové kategorie - lenní na evidovaný majetek úetn - lenní na evidovaný majetek v operativní evidenci (majetek úetn dán do spotebních út, ale pro svou povahu je dobré jej evidovat, napíklad, že se eviduje operativn veškerý zakoupený majetek v hodnot 500,- K za kus), c) evidence majetku - jakým zpsobem se majetek eviduje písemn, elektronicky - jaká evidenní ísla se používají a jak jsou tato ísla tvoena, d) píprava a organizace inventarizace, e) druhy inventarizace, f) inventarizaní komise - ustanovení Inventarizaní komise a pípadn dílích inventarizaních komisí - stanovení jejich povinností v závislosti na inventarizaní plán, g) postup pi inventarizaci jednotlivých druh majetku - inventarizace budov a pozemk - inventarizace movitých vcí - inventarizace závazk a pohledávek - inventarizace pokladny cenin - inventarizace zstatk bankovních út, h) inventarizaní písemnosti, i) vzory písemností a formulá - v píloze by mly být uvedeny všechny formuláe, které organizace bude používat pro evidenci majetku - je možno zde použít formuláe, které jsou pro evidenci majetku vytvoeny v jednotlivých úetních programech, které organizace používá Výroní zpráva V rámci principu transparentnosti otevenosti a odpovdnosti slouží výroní zpráva (VZ) jednak jako zprostedkovatel informace mezi místní akní skupinou a jejím okolím, respektive zainteresovanými skupinami, také však slouží jako nástroj kontroly. Výroní zprávu vetn finanní zprávy sestavují povinn MAS s právní formou o.p.s. (v pípad, že 158

3 o.p.s. je píjemcem dotací ze státního rozpotu, z rozpotu obce, pípadn z jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem v roce, za njž je úetní závrka sestavována, pesáhne 1 milion K; výše istého obratu o.p.s. pekroila 10 mil. K), souástí je úetní závrka a v pípad povinnosti auditu i výrok auditora. V rámci požadavk, které jsou na MAS kladeny v procesu standardizace, všechny MAS (bez ohledu na právní formu), které mají zájem získat Osvdení o splnní standard MAS, musejí své výroní zprávy zveejnit na webových stránkách a ve sbírce listin píslušného rejstíkového soudu. innost MAS, její úetnictví a výroní zpráva mohou podléhat odborné i laické kontrole, a též mohou být ovovány vnitními i vnjšími osobami ve snaze zjistit, zda se innost organizace shoduje s jejím posláním, zda úetní záznamy podávají vrný obraz o innosti MAS, a zda výroní zpráva vyhovuje všem požadavkm, které jsou na ni kladeny. Výroním zprávám organizací jsou obecn pisuzovány ti základní funkce: Nástroj veejné kontroly Výroní zpráva poskytuje informace o hospodaení a financování organizace. Zveejováním výroní zprávy se tak napluje významný veejný zájem na odkrytosti a pomrn snadné pístupnosti uritých údaj, které nemohou být tajné ani dvrné, a to ani tehdy, jde-li o údaje soukromé. Nástroj ízení a rozhodování VZ poskytuje informace o innostech, výkonu a hospodaení MAS a management organizace ji tak mže používat pi rozhodování o budoucích strategiích. Nástroj public relations Výroní zpráva je pro MAS jedním z nástroj, které jsou ureny k prezentaci a mají za cíl vytváet nebo zlepšovat image organizace. VZ však také slouží jako prostedek komunikace s vnjším okolím s cílem získávat podporu veejnosti pro své poslání, získávat píznivé klima pro fundraisingové kampan, získávat dobrovolníky, propagovat svj program a služby, atd. Výroní zpráva typicky obsahuje zejména: - úvodní slovo, - pehled o innosti za uplynulý rok, - informace o organizaní struktue a lidech v NNO, - informace o pijatých darech, dotacích, grantech, - informace o rozdlených finanních prostedcích pokud NNO finanní prostedky též perozdluje, 159

4 - pehled o využití finanních prostedk na konkrétní projekty - vazba na pehled inností za uplynulý rok, - ekonomická /finanní ást - výtah z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, pípadn pak z pílohy k úetní závrce Externí audit Externí úetní udit MAS probíhá bu na základ píslušné právní normy (o.p.s.), nebo si ho organizace zvolí dobrovoln, a už z požadavk donátor nebo jako dkaz transparentnosti. Cílem dobrovoln zveejujících organizací je ujistit externího uživatele, že pijaté finanní inefinanní dary byly použity na aktivity, na které byly dary vybrány. Výsledkem auditu úetní závrky je vždy zpráva auditora, ve které auditor vyjádí svj názor, zda informace uvedené v úetní závrce podávají vrný a poctivý obraz pedmtu úetnictví a finanní situace úetní jednotky a dále zda je výroní zpráva v souladu s úetní závrkou. Ovení úetní závrky a výroní zprávy probíhá ve smyslu ustanovení zákona 89/2012 Sb. Obanského zákoníku, Zákona o úetnictví 563/1991 Sb. a Zákona o auditorech 93/2009 Sb. Povinnost externího auditu, který je zamen na ovení úelu využití poskytované dotace vyplývá pro všechny MAS podpoené z PRV Opatení IV. 1.1 (viz Pravidla MAS kapitola 9. odst. s)), tedy celkem pro 112 MAS Transparentní výbr dodavatel Jednou z dležitých povinností každého žadatele o dotaci, tedy i místní akní skupiny, je povinnost vybrat dodavatele zboží, služeb nebo stavebních prací v rámci pedloženého projektu na základ jasných, srozumitelných a pedevším pedem stanovených požadavk. Proces výbru dodavatel je oznaován jako zadávací ízení i obecn jako výbrové ízení. Prostednictvím výbrového ízení na smluvní dodavatele má být zajištno transparentní, nediskriminaní a hospodárné využití poskytnutých veejných prostedk. Míra formálnosti výbrového ízení by však zárove mla odpovídat charakteru žadatele (veejno i soukromoprávní), pedpokládané hodnot zakázky a výši poskytnuté dotace. Formálnjší pravidla by se obecn mla vztahovat na subjekty veejné správy (nap. obce, msta, kraje a jimi zízené píspvkové organizace apod.), které hospodaí s veejnými prostedky a na nestátní neziskové organizace, u nichž mže míra získané dotace na projekt init až 100 % uznatelných náklad. Základní pravidla a informace pro realizaci výbrových ízení naleznou žadatelé v pírukách pro žadatele. Tyto píruky jsou pro žadatele stžejním orientaním materiálem, který obsahuje podrobné informace o podmínkách úasti v programu. Podrobnjší informace o povinnostech pi výbru dodavatel jsou popsány v píruce pro píjemce. Zde jsou již povinnosti žadatel o dotace natolik konkretizovány, aby byli žadatelé podle pokyn zde uvedených výbrové ízení schopni realizovat. Zásadn lze konstatovat, že výbrová ízení mžeme rozdlit do dvou kategorií, a to na výbrová ízení, která musí být realizována podle platného zákona o veejných zakázkách 160

5 (zákon. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách) a výbrová ízení zjednodušená, realizovaná podle postup blíže popsaných v pírukách pro píjemce. Správné urení toho, zda bude žadatel pi zadávání zakázek v rámci svého projektu povinen postupovat podle zákona o veejných zakázkách, závisí na povaze žadatele: Veejný zadavatel stát a jeho píspvkové organizace, jednotky územní samosprávy (obce, msta, kraje) a jejich píspvkové organizace a také jiné právnické osoby založené k uspokojování poteb veejného zájmu, které jsou navíc pevážn financovány nebo právn i fakticky ovládány státem nebo jiným veejným zadavatelem. Dotovaný zadavatel právnická nebo fyzická osoba, která zadává zakázku dotovanou z veejných zdroj z více než 50 %, a to v pípad, kdy zadává zakázku na stavební práce pekraující stanovený finanní limit nebo zakázku na služby související s výše uvedenou stavební zakázkou opt pekraující stanovený finanní limit (dle platného zákona o veejných zakázkách). Sektorový zadavatel osoby podnikající v oblasti plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky, vodárenství, veejných dopravních sítí a poštovních služeb na základ speciálního oprávnní. Konkrétní postup pro zadání zakázky pak žadatel volí v rámci mantinel, které jsou nastaveny platným zákonem o veejných zakázkách. Zvolený postup však musí být žadatelem beze zbytku dodržen pod hrozbou sankce ze strany Úadu pro ochranu hospodáské soutže a nevyplacení i odebrání dotace. Zjednodušená výbrová ízení podle konkrétních pravidel dotaních program blíže specifikovaných v pírukách pro píjemce jsou povinni realizovat všichni žadatelé o dotace, kteí nespadají do režimu zákona o veejných zakázkách. Jedná se pedevším o subjekty, u nichž míra dotace projekt zpravidla nepekrauje 50 % uznatelných náklad. Konkrétní postupy se mohou lišit program od programu, vtšinou však probíhá výbr dodavatel formou oslovení nkolika potenciálních dodavatel, u nichž je pedpoklad splnní zakázky. Konkrétní zpsob výbru vhodného dodavatele je však zcela v dispozici žadatele. Výbr však musí zachovat základní zásady veejného zadávání - transparentnost, rovný pístup, nediskriminaci a v neposlední ad také hospodárnost. 15 Místní akní skupiny podpoené z PRV Opatení IV. 1.1 a PRV Opatení III. 4.1 se pi výbru dodavatel musely ídit Pravidly PRV, v obou pípadech uvedených v kapitole 10., kde jsou konkretizovány postupy pi zadávání zakázek píjemcem dotace (MAS). Z hlediska naplnní zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, které je teba v souladu s komunitárním právem dodržovat (viz finanní naízení Rady (ES, Euratom). 1605/2002, ve znní pozdjších pedpis, dále l. 2 Smlouvy ES a l. 9 naízení Rady (ES). 1290/2005), je nezbytné, aby i v pípadech, kdy píjemce dotace 161

6 postupuje pi zadávání zakázek mimo režim zákona, byla stanovena a dodržována uritá pravidla Zdroj: 16 Zdoj: Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro MAS v rámci PRV R na období

7 NÁZEV MAS PODPORA PRV IV PRÁVNÍ FORMA ZVEEJN NÍ VZ ZVEEJN NÍ ÚETNÍ ZÁV RKY ZVEEJN NÍ EXT. AUDITU Ú. ZÁV RKY Brdy - Vltava o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne Bystika, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano eský Západ - Místní partnerství, o.s. ano z.s. ne ne ne Ekoregion Úhlava, o.s. ano z.s. ne ne ne Havlíkv kraj o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Hradecký venkov o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Královská stezka o.p.s. ano o.p.s. ano ano ne Kyjovské Slovácko v pohybu ano z.s. ne ne ne LAG Podralsko z. s. ano z.s. ano ne ne Lípa pro venkov z.s. ano z.s. ano ano ano Luhaovské Zálesí, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS - Partnerství Moštnka, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ne MAS - Stední Polabí, z.s. ne z.s. ano ne ne MAS "Pite pobejt!"z.s. ano z.s. ne ne ne MAS 21, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Achát z.s. ne z.s. ano ne ne MAS Blaník, z. s. ne z.s. ano ano ne MAS Bohdanesko, z.s. ne z.s. ano ano ano MAS Bojkovska, z.s. ne z.s. ano ano ne MAS Brána do eského ráje, z.s. ano z.s. ne ne ne MAS BRÁNA PÍSECKA z.s. ne z.s. ano ano ano MAS Brdy z.ú. ne z.ú. ne ne ne 163

8 MAS Buchlov, z.s. ano z.s. ano ano ano MAS CÍNOVECKO o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne MAS eské stedohoí, z.s. ano z.s. ano ano ano MAS eskomoravské Pomezí o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne MAS Dolnobežansko o.p.s. ne o.p.s. ano ano ano MAS Frýdlantsko Beskydy z.s. ne z.s. ano ne ne MAS Frýdlantsko, z.s. ano z.s. ne ne ne MAS Hanácké Království, z.s. ne z.s. ne ne ne MAS Holicko, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Horní Pomoraví o.p.s. ano o.p.s. ano ne ano MAS Hornolideska, z.s. ano z.s. ne ne ne MAS Hranicko z. s. ano z.s. ne ne ne MAS Hrušovansko, z. s. ne z.s. ne ne ne MAS Hustopesko, z. s. ne z.s. ne ne ne MAS Chrudimsko, z.s. ne z.s. ano ne ne MAS Jablunkovsko, z. s. ne z.s. ano ne ne MAS Jihozápad o.p.s. ne o.p.s. ne ne ne MAS Jižní Haná o.p.s. ne o.p.s. ano ano ano MAS Karlštejnsko, o.s. ano z.s. ne ne ne MAS Kraj živých vod, z.s. ne z.s. ano ano ne MAS Krajina srdce, z.s. ano z.s. ano ne ne MAS Královédvorsko, z. s. ne z.s. ano ne ne MAS Krušné hory, o.p.s. ne o.p.s. ne ano ano MAS Labské skály z.s. ano z.s. ano ano ano MAS Lašsko ne z.s. ne ne ne MAS LEADER - Loucko, z.s. ne z.s. ne ne ne MAS Litomyšlsko o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Lužnice, o.s. ano z.s. ano ano ne MAS Lužnicko o.p.s. ne o.p.s. ano ano ano 164

9 MAS Mezi Hrady, z.s. ne z.s. ano ano ne MAS Mikulovsko o.p.s. ano o.p.s. ne ne ne MAS Mohelnicko, o.s. ne z.s. ne ne ne MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. ano z.s. ano ne ne MAS Moravská cesta, z. s. ano z.s. ano ano ano MAS Moravskotebovsko a Jevísko o.p.s. ano o.p.s. ne ne ne MAS Moravský kras z.s. ano z.s. ano ano ano MAS MOST Vysoiny, o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne MAS Na cest k prosperit, z.s. ano z.s. ano ano ano MAS Nad Prahou o.p.s. ne o.p.s. ano ano ano MAS Nadje o.p.s. ne o.p.s. ano ano ano MAS Partnerství venkova, z.s. ano z.s. ano ano ne MAS Ploština, z.s. ano z.s. ano ano ano MAS Pobeskydí, z. s. ano z.s. ano ano ne MAS PODBRDSKO, z.s. ne z.s. ano ano ano MAS Podchlumí, z.s. ano z.s. ano ano ne MAS Podlipansko, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Polabí, o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne MAS POLISKO Z.S. ano z.s. ano ano ano MAS Radbuza, z.s. ne z.s. ano ano ne MAS Region Kuntické hory, z.s. ne z.s. ne ne ne MAS Regionu Poodí, z.s. ano z.s. ano ano ne MAS Rokytná, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Rozkvt, z.s. ano z.s. ano ano ano MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ o.s. ne z.s. ne ne ne MAS íansko o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Sdružení Rže z.s. ano z.s. ano ano ano MAS Sdružení Západní Krušnohoí, z.s. ano z.s. ano ano ano MAS Sedlansko, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano 165

10 MAS Skutesko, Košumbersko a Chrastecko, o.s. ne z.s. ne ne ne MAS Slavkovské bojišt, z.s. ne z.s. ano ne ne MAS Slezská brána, z. s. ne z.s. ano ano ne MAS Sokolovsko o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Staromstsko, z.s. ne z.s. ano ano ne MAS Strážnicko, z.s. ano z.s. ano ne ne MAS Stední Vsetínsko, z.s. ne z.s. ano ano ne MAS Svtovina o.p.s. ano o.p.s. ne ne ne MAS Šluknovsko ano z.s. ano ne ne MAS Šternbersko o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne MAS Šumavsko, z.s. ano z.s. ano ano ano MAS Uniovsko, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne MAS Vlada o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS VLTAVA, o.s. ano z.s. ano ano ne MAS Vodanská ryba, z.s. ne z.s. ano ano ne MAS Vyhlídky, z.s. ano z.s. ano ne ne MAS Východní Slovácko, z.s. ano z.s. ne ne ne MAS Vyškovsko, z.s. ano z.s. ano ano ne MAS Zálabí, z. s. ne z.s. ano ano ne MAS Zlatá cesta, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano MAS Znojemské vinaství, z. s. ano z.s. ano ano ne MAS Zubí zem, o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne MAS Železnohorský region, o.s. ano z.s. ano ano ano Místní akní skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. ano o.p.s. ano ne ne Místní akní skupina Blatensko, o.p.s. ano o.p.s. ano ne ne Místní akní skupina Bohumínsko, z.s. ne z.s. ano ano ne Místní akní skupina Boskovicko PLUS, z.s. ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Brána Brnnska, z.s. ne z.s. ano ano ano 166

11 Místní akní skupina Brána Vysoiny o.s. ne z.s. ne ne ne Místní akní skupina Broumovsko+, z.s. ano z.s. ano ano ne Místní akní skupina eská Kanada o.p.s. ne o.p.s. ano ano ano Místní akní skupina eský les, z.s. ano z.s. ano ano ne Místní akní skupina Dolní Morava, z.s. ne z.s. ne ano ne Místní akní skupina Dolní Poolšaví, o.s. ano z.s. ne ne ne Místní akní skupina Hlinecko z. s. ne z.s. ano ne ne Místní akní skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Místní akní skupina Hluínsko z.s. ano z.s. ne ne ne Místní akní skupina Horácko a Ostrožsko ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Hrubý Jeseník ano z.s. ano ne ano Místní akní skupina Híbcí hory, z.s. ne z.s. ano ano ne Místní akní skupina Jemnicko, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Místní akní skupina Kelesko - Lešensko - Starojicko, z.s. ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Království - Jestebí hory, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Místní akní skupina Krkonoše, o.s. ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina LAG STRAKONICKO, o.s. ano z.s. ano ano ano Místní akní skupina Lanškrounsko ne z.s. ne ne ne Místní akní skupina Mezi Úpou a Metují ano z.s. ne ne ne Místní akní skupina Mezilesí ne z.s. ne ne ne Místní akní skupina Mikroregionu Telsko, z. s. ano z.s. ano ano ne Místní akní skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ne z.s. ne ne ne Místní akní skupina Mníšecko, o. s. ne z.s. ne ne ne Místní akní skupina Nízký Jeseník, obanské sdružení ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Opavsko z.s. ano z.s. ano ano ne Místní akní skupina ORLICKO, z.s. ano z.s. ano ano ne Místní akní skupina Podbrnnsko, obanské sdružení ne z.s. ano ne ne Místní akní skupina Podhostýnska, z.s. ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Podještdí o.s. ano z.s. ne ne ne 167

12 Místní akní skupina Podipsko ne z.s. ano ne ne Místní akní skupina POHODA venkova, z.s. ano z.s. ano ano ano Místní akní skupina Pomalší o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Místní akní skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek ano z.s. ano ano ne Místní akní skupina Rožnovsko ano z.s. ne ne ne Místní akní skupina Stolové hory ne z.s. ano ano ne Místní akní skupina Stední Povltaví, z.s. ne z.s. ano ano ano Místní akní skupina svatého Jana z Nepomuku ano z.s. ne ne ne Místní akní skupina SVATOJI SKÝ LES, z.s. ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Svitava z.s. ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina ŠIPKA ne z.s. ano ano ne Místní akní skupina Šumperský venkov ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Tebosko o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Místní akní skupina Tešsko, o.p.s. ano o.p.s. ano ne ano Místní akní skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s. ano z.s. ano ne ne Místní akní skupina Vinaská ne z.s. ano ano ano Místní akní skupina Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. ano z.s. ano ano ne NAD ORLICÍ, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Obanské sdružení Aktivios ano z.s. ano ano ano Obecn prospšná spolenost pro eský ráj ano o.p.s. ano ano ano OSLAVKA o.p.s. ne o.p.s. ne ne ne Otevené zahrady Jiínska z.s. ano z.s. ne ne ne Podhorácko, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ne Podhí Železných hor o.p.s. ano o.p.s. ano ano ne Posázaví o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Prostjov venkov o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Pemyslovské stední echy o.p.s ano o.p.s. ano ano ano Rakovnicko o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Region HANÁ, z.s. ano z.s. ano ano ne 168

13 Region Pošembeí o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Rozvoj Krnovska o.p.s. ano o.p.s. ano ne ne Rozvoj Tanvaldska z.s. ne z.s. ano ne ne RÝMA OVSKO, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ne Sdružení SPLAV, z.s. ano z.s. ano ano ne SERVISO, o.p.s. ne o.p.s. ano ano ne Severní Chiby a Pomoraví, o.s. ne z.s. ne ne ne Spolená CIDLINA, z.s. ano z.s. ano ne ne Spolenost pro rozvoj Humpolecka, z.s. ne z.s. ano ano ne Stední Haná, o.p.s. ano o.p.s. ano ano ano Via rustica o.s. ano z.s. ne ne ano Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko ano z.s. ano ano ne Tabulka 1 V tabulce 1 jsou zaznamenána výchozí data o místních akních skupinách psobících na území R k datu (databáze MAS na podle kterých je následn posuzována transparentnost MAS. Zkoumány byly webové stránky jednotlivých místních akních skupin a dokumenty ve sbírce listin pístupné na piemž kladn bylo hodnoceno zveejnní výroní zprávy za 1 rok (ne souhrnné VZ za nkolik let), a to minimáln za rok 2012 (zveejnní starších už bylo hodnoceno negativn), zveejnní kompletní úetní závrky (ne pouze výtahu) a výroku auditora. 169

14 Graf 1 Graf 1 znázoruje podíly jednotlivých právních forem MAS z celkového potu 179. Spolk je celkem 119, o.p.s. 59 a ústav 1. Je tedy zejmé, že je preferována právní forma spolku. Zveejnní výroní zprávy Poet % z.s ,4 o.p.s ,8 z.ú. 0 0 celkem Zveejnní úetní závrky Poet % z.s ,9 o.p.s z.ú. 0 0 celkem ,2 Zveejnní externího úetního auditu Poet % z.s o.p.s ,7 z.ú. 0 0 celkem 62 34,6 Tabulka 2 V tabulce 2 jsou data vyhodnocena a roztídna podle jednotlivých právních forem. 170

15 Graf 2 Graf 3 Grafy 2, 3 a 4 vycházejí z tabulky 2. Zatímco graf 2 znázoruje situaci zveejování sledovaných dokument celkov, v grafu 2 je porovnáno zveejování dokument dle jednotlivých právních forem z celkového potu MAS. 171

16 Graf 4 Graf 4 ukazuje procentuální srovnání, tzn. kolik procent jednotlivých právních forem MAS zveejuje sledované dokumenty. MAS podpoené z PRV IV spolek 71 o.p.s. 41 ústav 0 celkem 112 Tabulka 3 V tabulce 3 je poet MAS podpoených v rámci PRV IV. 1.1 rozdlených podle právních forem. Jedná se tedy o MAS zkušené, které již realizují svj Strategický plán LEADER v období Zveejnní výroní zprávy podpoené MAS Poet % z.s ,6 o.p.s ,7 z.ú. 0 0 celkem 91 81,3 Zveejnní úetní závrky podpoené MAS Poet % z.s ,2 o.p.s ,5 z.ú. 0 0 celkem 68 60,7 Zveejnní externího úetního auditu podpoené MAS Poet % z.s ,7 172

17 o.p.s z.ú. 0 0 celkem 49 43,7 Tabulka 4 V tabulce 4 jsou zpracována data z tabulky 1 pro MAS podpoené v PRV IV Graf 5 Graf 6 Grafy 5 a 6 ukazují situaci zveejování sledovaných dokument u MAS podpoených v rámci PRV IV

18 6.3. Závr Z przkumu zveejování výroních zpráv, úetních závrek a externího úetního auditu jednotlivých MAS vyplývá, že právní forma obecn prospšné spolenosti se jeví jako transparentnjší v porovnání s ostatními, resp. v porovnání se spolky. Je to pravdpodobn zpsobeno zákonnou povinností zpracovat a zveejnit výroní zprávu a nechat ji spolu s úetní závrkou ovit auditorem. Je však ponkud zarážející, že u o.p.s., které mají povinnost výroní zprávy zveejovat ve sbírce listin ( 20 zák. 248/1995 Sb.), tak iní pouze necelých 90 %. Naopak lze hodnotit jako pozitivní, že pomrn vysoké procento spolk (71 %) své výroní zprávy zveejuje, tém polovina zveejuje kompletní úetní závrku a ptina ji nechává ovit externím auditorem, a iní tak dobrovoln, ne na základ zákonného pedpisu. Je možné pedpokládat, že místní akní skupiny, které byly podpoeny v rámci PRV VI (a jsou tudíž zkušené pi realizaci svých rozvojových strategií) budou pi své innosti pociovat vtší odpovdnost vi veejnosti, která se projeví vyšším procentem zveejovaných dokument. Procenta zveejování sledovaných dokument jsou o nco vyšší, než když byly sledovány všechny MAS bez rozdílu podpory, u výroních zpráv se procento zveejujících MAS zvýšilo o 4,3 %, u úetní závrky o 1,5 %, u externího auditu o 9,1 %. Zvýšení procenta externích audit výroních zpráv je možno mimo jiné piíst i tomu, že podpoené MAS si mohly náklady na auditora nárokovat k proplacení z dotace. Závrem je nutno podotknout, že z asových a kapacitních dvod nebyla hodnocena obsahová stránka výroních zpráv. Vzhledem k tomu, že místní akní skupiny jsou subjekty hospodaící s relativn velkými objemy finanních prostedk, existuje zde pomrn široký prostor prostednictvím výroních zpráv obsahujících ovenou úetní závrku nejen k deklarování transparentnosti MAS, ale též jich využít jako úinný nástroj public relations. 174

19 7. Zpracování etického kodexu 7.1. Úvod Metodika Zpracování etického kodexu je návodným materiálem usnadujícím orientaci v oblasti etiky v souvislosti s posláním a fungováním místní akní skupiny. Jeho smyslem je pomoci zamstnancm místních akních skupin pi definování svých hodnot a tvorb etického kodexu. Metodika má teoretickou a praktickou ást, jsou v ní uvedeny píklady dobré praxe a obsahuje také píklad etického kodexu vytvoeného podle návodu. Zpracovatelem této ásti metodiky je Místní akní skupina MAS Lužnicko Definice základních pojm ETIKA - (z eckého ethos mrav), nebo též teorie morálky je filozofickou disciplínou, která zkoumá morálku nebo moráln relevantní jednání a jeho normy. Etika je disciplínou praktické filozofie. Etika se zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a princip, které usmrují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostednictvím svobodné vle. Hodnotí innost lovka z hlediska dobra a zla. Na rozdíl od morálky, která je blíže konkrétním pravidlm, se etika snaží najít spolené a obecné základy, na nichž morálka stojí, pop. usiluje morálku zdvodnit. ETICKÝ KODEX - souhrn morálních požadavk a pravidel, které mají podobu norem, princip a ideál, podle kterých by se ml ídit každý len organizace i organizace jako celek ve vztahu ke svému externímu i internímu prostedí. KORUPCE - (latinsky corrumpere = kazit, nalomit, oslabit, znetvoit, podplatit) je zneužití postavení nebo funkce v politice, veejné správ, hospodáství, k osobnímu prospchu. Opakem korupce je integrita. MISE mise organizace je zdvodnní poslání, psobení, úkol, úelu, projektu, programu, základních hodnot organizace OUTSOURCING - (angl. out, vn, a source, zdroj) znamená, že firma vylení rzné podprné a vedlejší innosti a sví je smluvn jiné spolenosti ili subkontraktorovi, specializovanému na píslušnou innost. Je to tedy druh dlby práce, innost však není zajišována vlastními zamstnanci firmy, nýbrž na základ smlouvy. Typicky se jedná o innosti jako je úklid, údržba, doprava nebo správa poíta (IT). Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení náklad a (nebo) k soustední na hlavní innosti firmy, a to v zájmu její konkurenceschopnosti. STAKEHOLDER - v souasné dob se pojem stakeholder používá v managementu a marketingu a má úzký vztah s etikou. Od klasického pojmu shareholder, který znamená akcioná, se liší tím, že zahrnuje všechny osoby a instituce, které mají s organizací cokoli do inní. 93 Více informací: 175

20 o Pojem stakeholder zahrnuje: dodavatele odbratele zamstnance management, tzn. vedení podniku akcionáe rzná sdružení se vztahem k ekologii stát pedstavitele regionu 7.2. Teoretická ást V teoretické ásti je v obecné rovin popsáno, co je a co není etický kodex, je zde vysvtlen proces jeho tvorby a implementace tak, aby poskytla dostatené související informace a splnila metodickou úlohu práce Etický kodex Jedním z nejvýznamnjších zpsob implementace etiky do organizaní kultury je etický kodex. Prostednictvím etického kodexu dává organizace na vdomí svým pracovníkm i okolí, že etika je dležitou souástí její kultury a aktivit. Etický kodex je souhrn morálních požadavk a pravidel, které mají podobu norem, princip a ideál, podle kterých by se ml ídit každý len organizace i organizace jako celek ve vztahu ke svému externímu i internímu prostedí. Úkolem kodexu je tedy usmrnit chování pracovník, jakož i organizace jako takové. Etický kodex by ml vystihovat specifinost firmy, národní a kulturní specifika a ml by vycházet z poteb dané organizace. Mezi základní vlastnosti kodexu patí jedinenost, jasnost, srozumitelnost, jasnost, realistinost. Ml by být veejn pístupný a kontrolovatelný. Dležitou ástí tvorby etického kodexu je jeho implementace, bez níž je tvorba kodexu tém zbytená. Vytvoením, pijetím, zveejnním a implementací etického kodexu však nezíská organizace záruku, že se její lenové budou automaticky chovat eticky. Dležité však je, že díky kodexu si budou morální požadavky a pravidla pln uvdomovat a mže jim pomoci pi rozhodování v pípad nejistoty ohledn svého jednání. Co je etický kodex? Etický kodex JE: Vyjádení hodnot pijatých spoleností. Oficiáln definuje oekávané chování zamstnanc, managementu a celé spolenosti. Dokumentem, který ukazuje zamstnancm i managementu jak se chovat v konkrétní situaci. 176

21 Dokumentem, který je voln pístupný zamstnancm, klientm, médiím a veejnosti. Souástí širšího programu, jehož cílem je poskytnout návod pro etické rozhodování a zabránit pochybením ze strany len organizace. Komunikaní nástroj, který mže organizace použít k deklarování svého závazku dodržování etických a právních norem. Živým dokumentem, jehož obsah se upravuje s mnícími se vnitními oekáváním firmy a mnící se situací externího prostedí. Etický kodex NENÍ: Totéž jako mise organizace. Mise je vtšinou krátký dokument, který vyjaduje poslání spolenosti, zatímco etický kodex je (zpravidla) delšího rozsahu, jehož cílem je provázet rozhodovací proces lena organizace. Detailn rozpracované zásady pro ešení ke každému možnému problému len organizace, který by mohl nastat. Dokument obsahující zásady pro vedení. Vedení má zásady, kterými by se mla ídit (nap. ešící konflikt zájm), ale tyto zásady nejsou zapracovány do kodexu. Etický kodex je obecnji zamen a zastešuje celou organizaci - ili ovlivuje i chování len výkonné rady. Kompletní a vyerpávající dokument. Etický kodex poskytuje informace a poradenství pro zamstnance i management, avšak žádný dokument nemže obsáhnout všechny možné situace. Kodex by ml proto stanovit, že všichni by mli používat zdravý úsudek a klást otázky v pípad, že jsou na pochybách Rozdlení etických kodex Etické kodexy lze rozdlit podle rzných kritérií. Rozdlení podle obsahu: Aspiraní kodex popisuje ideál, ke kterému by ízení lidí mlo smovat. Výchovný kodex obsahuje pesn urené pokyny s pesnou interpretací a popisem. Regulaní kodex, ve kterém jsou podrobn rozpracované morální požadavky. Rozdlení podle subjektu, kterému je uren: Firemní kodex - usmruje chování zamstnanc v organizaci. Má rzné podoby a rzné cíle. Odvtvový (Branžový) kodex - je uren pro konkrétní odvtví a snaží se eliminovat možné neférové jednání, které by se mohlo vyskytnout ve snaze získat konkurenní výhodu. 177

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Zpět. Pavel Mach. Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006

Zpět. Pavel Mach. Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006 Zpět P rogram LEADER a místní akční skupiny Pavel Mach Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006 Co je metoda LEADER? 1) V území vznikne místní partnerství se zastoupením veřejného a soukromého sektoru (obce,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011

Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011 Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 0 Národní síť MAS ČR získala na konci listopadu od Ministerstva zemědělství ČR informace o hodnocení MAS v roce 0. Stalo se tak na základě zákona o svobodném

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 11.7.2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 861 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Šimon Černoušek, kontakt: tel.: 222 871 861, e-mail:

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Obchodní právo. Podnikání. Obchodní právo - systematika. Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním

Obchodní právo. Podnikání. Obchodní právo - systematika. Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Obchodní právo Státní správa a samospráva Podnikání Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Mgr. Pavel PETR Katedra spoleenských vd VŠB - TUO Obchodní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více