Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:"

Transkript

1 ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1 IČ: DIČ:CZ MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti zástupce zadavatele v zadávacím řízení podle ust. 151 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ): LFA 2020 advokáti s.r.o. se sídlem Blanická 28/1008, Praha 2 tel.: , , fax: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřeného řízení podle ust. 44 a násl. ZVZ nadlimitní veřejné zakázky na služby Rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků OBSAH: 1. Identifikační údaje zadavatele Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH Předmět veřejné zakázky Místo a doba plnění veřejné zakázky Požadavky na kvalifikaci Subdodavatelé Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny Platební, obchodní a jiné podmínky Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám Podání nabídky Lhůta pro podání nabídek Místo a doba otevírání obálek Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Ochrana důvěrných informací Výhrady zadavatele Přílohy zadávací dokumentace strana 1 z 20

2 Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje zadavatele HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, IČ: DIČ: CZ MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Kontaktní osoba určená zadavatelem: Při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením je zadavatel zastupován v souladu s ust. 151 ZVZ jinou osobou, a to společností LFA 2020 advokáti s.r.o. se sídlem Blanická 28/1008, Praha 2 (dále jen zástupce zadavatele ). Zájemci resp. uchazeči kontaktují zástupce zadavatele ve věci zadávacího řízení prostřednictvím JUDr. Renaty Scholzové, tel , , fax: , mail nebo jiných osob, které zástupce zadavatele oznámí. Zástupci zadavatele nebylo uděleno v zadávacím řízení zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, zrušení zadávacího řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. Ustanovením zástupce zadavatele není dotčena odpovědnost zadavatele za dodržování zákona. 2. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH Předpokládaná hodnota zadávané veřejné zakázky činí ,- Kč bez daně z přidané hodnoty. 3. Předmět veřejné zakázky Zadávaná veřejná zakázka souvisí s projektem zadavatele Studium pedagogických pracovníků k rozšíření odborné kvalifikace pro integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu, k jehož financování lze využít finanční podporu z prostředků z Evropského sociálního fondu, a to prostřednictvím Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA). Plnění veřejné zakázky a realizace projektu Studium pedagogických pracovníků k rozšíření odborné kvalifikace pro integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu navazuje na koncepci v přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu jejich postižení (dále jen SVP ) založenou Strategickým plánem hl. m. Prahy a Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy. Plnění veřejné zakázky představuje součást záměrů, cílů a kritérií vzdělávací politiky; v rámci toho pak koncepční, metodickou i finanční podporu směřující k realizaci Zásad pro sjednocování přístupu k integraci dětí, žáků a studentů se SVP na území HMP přijatých Usnesením Rady HMP č ze dne strana 2 z 20

3 Zadávací dokumentace Širším cílem Zásad pro sjednocování přístupu k integraci dětí, žáků a studentů se SVP na území HMP je zkvalitnění procesu integrace a vzdělávání žáků se SVP na základních a středních školách běžného typu na území hlavního města Prahy. Specifickým cílem zadavatele je prostřednictvím plnění veřejné zakázky (tj. realizací MŠMT akreditovaného vzdělávacího programu, seminářů a konferencí) rozšířit odborné kvalifikace pedagogů a asistentů pedagogů v běžném školství, kteří pracují s žáky se SVP a dále umožnit rozšíření nebo získání speciálně pedagogických kompetencí výměnou zkušeností mezi pedagogy a asistenty pedagogů běžných škol a pedagogy ze škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením ve spolupráci s odborníky ze speciálně pedagogických center. Souhrnné informace o projektu Studium pedagogických pracovníků k rozšíření odborné kvalifikace pro integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu (cíle, klíčové aktivity, jejich výstupy a další základní informace) jsou uvedeny v příloze č. 4 této zadávací dokumentace Požadavky na vzdělávací program a související služby. Předmětem zadávané veřejné zakázky je: zajištění v zadávací dokumentaci popsaných aktivit projektu změřených na zvýšení odbornosti pedagogů a asistentů pedagoga ze ZŠ a SŠ běžného typu, tj.: a) zajištění vzdělávacího programu (dále rovněž pouze jako VP) a aktivit s tím spojených pro zadavatelem určených 80 pedagogických pracovníků běžných škol z území HMP, včetně 8 půldenních workshopů; včetně dodávky distančních textů a veškerých dalších souvisejících plnění, pakliže nejsou podle zadávací dokumentace předmětem samostatného ocenění) Vzdělávací program musí být zakončen certifikací všech úspěšných účastníků, a dále b) zajištění 8 celodenních seminářů k problematice vzdělávání žáků se SVP a aktivit s tím spojených pro 240 (8x30) zadavatelem určených pedagogických pracovníků běžných škol z území HMP, kteří nebyli zapojeni do vzdělávacího programu, a dále c) zajištění 3 jednodenních konferencí k problematice vzdělávání žáků se SVP a aktivit s tím spojených pro zadavatelem určených 50 pedagogických pracovníků běžných škol z území HMP, kteří byli zapojeni do vzdělávacího programu, zadavatelem určených 20 pedagogických pracovníků běžných škol z území HMP, kteří se zúčastnili seminářů a 30 zadavatelem určených pedagogických pracovníků běžných škol z území HMP, kteří nebyli zařazeni do jiných projektových aktivit. Podrobnosti o plněních představujících veřejnou zakázku jsou uvedeny v příloze č. 4 této zadávací dokumentace - Požadavky na vzdělávací program a související služby. Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV): Klasifikace prací/služeb podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002, ve znění nařízení Komise č. 213/2008: CPV kódy předmětu veřejné zakázky Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání strana 3 z 20

4 Zadávací dokumentace Vzdělávání a školení 4. Místo a doba plnění veřejné zakázky Místem plnění zadávané veřejné zakázky je převážně území hlavního město Prahy; konkrétně a) prostory dodavatele určené pro teoretickou část výuky (přednášky) a 8 celodenních seminářů ), a b) zařízení, ve kterých budou probíhat praktické části výuky (tj. speciálně pedagogická centra nebo školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, ve kterých se budou konat workshopy, skupinová práce, s hospitacemi při výuce na školách, případně konzultace se speciálními pedagogy). Všechny prostory určené pro výuku budou upraveny tak, aby byly v souladu s pravidly publicity podle aktuálně platné verze Projektové příručky Operační program Praha - Adaptabilita. Začátek plnění veřejné zakázky bude záviset na průběhu zadávacího řízení, zadavatel předpokládá, že vzdělávání bude zahájeno v zimním semestru 2011/2012. Doba plnění veřejné zakázky nesmí přesáhnout dobu 30 měsíců ode dne zahájení plnění veřejné zakázky. 5. Požadavky na kvalifikaci Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace uchazeče jsou uvedeny v Kvalifikační dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. 6. Subdodavatelé 6.1. Dodavatel je v souladu s ustanovením 44 odst. 6 ZVZ povinen ve své nabídce specifikovat, které části veřejné zakázky bude realizovat sám a které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům. Dodavatel je v nabídce povinen uvést: identifikační údaje každého subdodavatele v rozsahu dle ust. 17 písm. d) ZVZ, rozsah a uvedení těch činností, které bude každý subdodavatel v rámci plnění veřejné zakázky realizovat, případně kterou část kvalifikace za dodavatele (sdružení dodavatelů) poskytuje V případě plnění části veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů musí být přílohou návrhu smlouvy jejich seznam. Dodavatel je oprávněn poskytovat služby prostřednictvím pouze těch subdodavatelů, kteří budou uvedeni v takovém seznamu, a pouze v rozsahu dle takového seznamu. Jakékoliv změny v subdodavatelích podléhají předchozímu souhlasu zadavatele Zadavatel si v souladu s informací uvedenou v oznámení o zahájení zadávacího řízení vyhrazuje požadavek, že subdodavatelem / subdodavateli mohou být plněny pouze tyto části veřejné zakázky: zajišťování publicity, předredakční a redakční práce, grafické práce a zajišťování tisku. strana 4 z 20

5 Zadávací dokumentace 7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny a) Zadavatel požaduje, aby v nabídce (tj. zejm. v návrhu smlouvy) byla zpracována nabídková cena v následujícím členění: cena bez DPH DPH cena s DPH Celková nabídková cena doplní uchazeč doplní uchazeč doplní uchazeč z toho: 1) Nabídková cena za realizaci vzdělávacího programu (včetně distančních textů a veškerých dalších souvisejících plnění, pakliže nejsou podle této části zadávací dokumentace předmětem samostatného ocenění) viz dále a viz příloha č. 4 ZD Distanční texty v zimním semestru (ZS) akademického roku 2011/2012, a to v následujícím členění: z toho cena za jednoho účastníka vzdělávání: strana 5 z 20 Pozn.: Nabídková cena za realizaci vzdělávacího programu (včetně veškerých souvisejících plnění) v zimním semestru (LS) akademického roku 2011/2012 bude určena jako cena při plném počtu účastníků (bude tvořena násobkem ceny za jednoho účastníka vzdělávání a čísla 80). 2) Nabídková cena za realizaci vzdělávacího programu (včetně distančních textů a veškerých dalších souvisejících plnění, pakliže nejsou podle této části zadávací dokumentace předmětem samostatného ocenění) v letním semestru (LS) akademického roku 2011/2012, a to v následujícím členění: z toho cena za jednoho účastníka vzdělávání: Pozn.: Nabídková cena za realizaci vzdělávacího programu (včetně veškerých souvisejících plnění) v letním semestru (ZS) akademického roku 2011/2012 bude určena jako cena při plném počtu účastníků (bude tvořena násobkem ceny za jednoho účastníka vzdělávání a čísla 80). 3) Nabídková cena za realizaci vzdělávacího programu (včetně distančních textů a veškerých dalších souvisejících plnění, pakliže nejsou podle této části zadávací dokumentace

6 Zadávací dokumentace předmětem samostatného ocenění) v zimním semestru (ZS) akademického roku 2012/2013, a to v následujícím členění: z toho cena za jednoho účastníka vzdělávání: cena bez DPH DPH cena s DPH strana 6 z 20 Pozn.: Nabídková cena za realizaci vzdělávacího programu (včetně veškerých souvisejících plnění) v zimním semestru (LS) akademického roku 2012/2013 bude určena jako cena při plném počtu účastníků (bude tvořena násobkem ceny za jednoho účastníka vzdělávání a čísla 80). 4) Nabídková cena za realizaci vzdělávacího programu (včetně distančních textů a veškerých dalších souvisejících plnění, pakliže nejsou podle této části zadávací dokumentace předmětem samostatného ocenění) v letním semestru (LS) akademického roku 2012/2013, a to v následujícím členění: z toho cena za jednoho účastníka vzdělávání: Pozn.: Nabídková cena za realizaci vzdělávacího programu (včetně veškerých souvisejících plnění) v letním semestru (ZS) akademického roku 2012/2013 bude určena jako cena při plném počtu účastníků (bude tvořena násobkem ceny za jednoho účastníka vzdělávání a čísla 80). 5) Nabídková cena za plnění související s pořízením 8 metodických příruček k jednotlivým typům postižení spojená zejména s vytvořením, redakcí, jazykovou korekturou textů, zlomem, obálkou, tiskem a vazbou (viz dále a viz příloha č. 4 ZD - Metodické příručky), a to v následujícím členění: z toho cena za jeden kus příručky: Pozn.: Nabídková cena za 1600 kusů příruček bude tvořena násobkem ceny 1 kusu příručky a čísla ) Nabídková cena za veškerá plnění souvisejících s realizací celodenního semináře: a) se zaměřením na práci s žáky s mentálním postižením, a to v následujícím členění: z toho cena za jednoho účastníka semináře: Pozn.: Nabídková cena za celodenní seminář bude určena jako cena při plném počtu účastníků (bude tvořena násobkem ceny za jednoho účastníka semináře a čísla 30).

7 Zadávací dokumentace cena bez DPH DPH cena s DPH Nabídková cena za veškerá plnění souvisejících s realizací celodenního semináře b) se zaměřením na práci s žáky se zrakovým postižením, a to v následujícím členění: doplní uchazeč doplní uchazeč z toho cena za jednoho účastníka semináře: Pozn.: Nabídková cena za celodenní seminář bude určena jako cena při plném počtu účastníků (bude tvořena násobkem ceny za jednoho účastníka semináře a čísla 30). Nabídková cena za veškerá plnění souvisejících s realizací celodenního semináře: c) se zaměřením na práci s žáky s tělesným postižením, a to v následujícím členění: z toho cena za jednoho účastníka semináře: Pozn.: Nabídková cena za celodenní seminář bude určena jako cena při plném počtu účastníků (bude tvořena násobkem ceny za jednoho účastníka semináře a čísla 30). Nabídková cena za veškerá plnění souvisejících s realizací celodenního semináře: d) se zaměřením na práci s žáky s pervazivní poruchou, a to v následujícím členění: z toho cena za jednoho účastníka semináře: Pozn.: Nabídková cena za celodenní seminář bude určena jako cena při plném počtu účastníků (bude tvořena násobkem ceny za jednoho účastníka semináře a čísla 30). Nabídková cena za veškerá plnění souvisejících s realizací celodenního semináře: e) se zaměřením na práci s žáky se sluchovým postižením, a to v následujícím členění: z toho cena za jednoho účastníka semináře: Pozn.: Nabídková cena za celodenní seminář bude určena jako cena při plném počtu účastníků (bude tvořena násobkem ceny za jednoho účastníka semináře a čísla 30). Nabídková cena za veškerá plnění strana 7 z 20

8 Zadávací dokumentace souvisejících s realizací celodenního semináře: f) se zaměřením na práci s žáky s řečovými a komunikačními poruchami, a to v následujícím členění: z toho cena za jednoho účastníka semináře: cena bez DPH DPH cena s DPH Pozn.: Nabídková cena za celodenní seminář bude určena jako cena při plném počtu účastníků (bude tvořena násobkem ceny za jednoho účastníka semináře a čísla 30). Nabídková cena za veškerá plnění souvisejících s realizací celodenního semináře: g) se zaměřením na práci s žáky s více vadami, a to v následujícím členění: z toho cena za jednoho účastníka semináře: Pozn.: Nabídková cena za celodenní seminář bude určena jako cena při plném počtu účastníků (bude tvořena násobkem ceny za jednoho účastníka semináře a čísla 30). Nabídková cena za veškerá plnění souvisejících s realizací celodenního semináře: h) se zaměřením na práci s žáky s poruchami učení a chování, a to v následujícím členění: z toho cena za jednoho účastníka semináře: Pozn.: Nabídková cena za celodenní seminář bude určena jako cena při plném počtu účastníků (bude tvořena násobkem ceny za jednoho účastníka semináře a čísla 30) 7) Nabídková cena za veškerá plnění souvisejících s realizací: A) zahajovací konference včetně všech souvisejících plnění (tj. i nákladů na zajištění publicity nezahrnující však plnění související s pořízením Sborníku) a to v následujícím členění: z toho cena za jednoho účastníka konference: Pozn.: Nabídková cena za konferenci bude určena jako cena při plném počtu účastníků (bude tvořena násobkem ceny za jednoho účastníka konference a čísla 100). Nabídková cena za veškerá plnění souvisejících s realizací: strana 8 z 20

9 Zadávací dokumentace B) průběžné konference včetně všech souvisejících plnění (tj. i nákladů na zajištění publicity nezahrnující však plnění související s pořízením Sborníku), a to v následujícím členění: z toho cena za jednoho účastníka konference: cena bez DPH DPH cena s DPH Pozn.: Nabídková cena za konferenci bude určena jako cena při plném počtu účastníků (bude tvořena násobkem ceny za jednoho účastníka konference a čísla 100). Nabídková cena za veškerá plnění souvisejících s realizací: C) závěrečné konference včetně všech souvisejících plnění (tj. i nákladů na zajištění publicity nezahrnující však plnění související s pořízením Sborníku), a to v následujícím členění: z toho cena za jednoho účastníka konference: Pozn.: Nabídková cena za konferenci bude určena jako cena při plném počtu účastníků (bude tvořena násobkem ceny za jednoho účastníka konference a čísla 100). 8) Nabídková cena za plnění související s pořízením (tj. zejména s vytvořením, redakcí, jazykovou korekturou textů, zlomem, obálkou, tiskem a vazbou) sborníku v plném počtu kusů - tj. cena za 500 kusů, a to v následujícím členění: z toho cena za jeden kus sborníku: Pozn.: Nabídková cena za 500 kusů sborníku bude tvořena násobkem ceny 1 kusu sborníku a čísla 500. Případ, kdy nabídka uchazeče zpracovaná pro veřejnou zakázku nebude obsahovat nabídkovou cenu podle požadavků zadavatele a ve shora uvedeném členění, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách (viz ust. 71 a ust. 76 ZVZ). Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná výše celkové nabídkové ceny s DPH. Zadavatel doporučuje, aby celková nabídková cena byla uvedena (kromě návrhu smlouvy) i v tzv. krycím listu, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, a to v tomto členění: Celková nabídková cena: celková nabídková cena v Kč bez DPH celková nabídková výše DPH v Kč celková nabídková cena v Kč vč. DPH strana 9 z 20

10 Zadávací dokumentace cena b) Součástí nabídky musí být prohlášení uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že: celková nabídková cena je stanovena jako celková cena za kompletní splnění veřejné zakázky po celou dobu provádění veřejné zakázky, a celková nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné, a celková nabídková cena obsahuje ocenění všech plnění uchazeče nutných k řádnému splnění veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení veřejné zakázky. Případ, kdy nabídka nebude obsahovat shora uvedené prohlášení uchazeče, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách (viz ust. 71 a ust. 76 ZVZ). Pokud jde o takové prohlášení, lze pro tento účel použít tzv. krycí list. Vzor krycího listu, jehož součástí je prohlášení o nabídkové ceně, tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. 8. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH za činnosti představující (resp. z činností představujících) plnění veřejné zakázky podle této zadávací dokumentace. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna. 9. Platební, obchodní a jiné podmínky Zadavatel požaduje, aby návrh smlouvy respektoval platební podmínky, obchodní a jiné podmínky zadavatele uvedené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace vzorový návrh smlouvy. Pro účel řádného posouzení nabídek zadavatel požaduje, aby každý uchazeč použil pro vypracování návrhu smlouvy text uvedený v příloze č. 3 této zadávací dokumentace a ve svém návrhu smlouvy zřetelně vyznačil všechny změny (odchylky), které uchazeč provedl od vzorového návrhu smlouvy. 10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Případy, které zadavatel bude vždy považovat za nesplnění požadavku zadavatelem uvedeného v zadávacích podmínkách a za důvod pro vyřazení nabídky, jsou zřetelně uvedeny v této zadávací dokumentaci. Tím není vyloučena další aplikace ust. 71 resp. ust. 76 a dalších ustanovení ZVZ. Zadavatel uvítá, bude-li nabídka zadavateli předložena v této struktuře (obsahu a členění) : obsah nabídky s uvedením čísel kapitol nabídky včetně seznamu příloh strana 10 z 20

11 Zadávací dokumentace identifikační údaje uchazeče předkládá-li nabídku více uchazečů společně: originál nebo úředně ověřená kopie smlouvy o solidární odpovědnosti, v souladu s ust. 51 odst. 6 ZVZ celková nabídková cena, rozpis nabídkové ceny a prohlášení o celkové nabídkové ceně návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče koncept žádosti o akreditaci a anotace studijních materiálů organizační a technické zajištění vzdělávání a harmonogram plnění veřejné zakázky ostatní listiny přikládané dle této zadávací dokumentace a volby uchazeče k nabídce doklady prokazující splnění kvalifikace včetně případné smlouvy se subdodavatelem/subdodavateli (nejlépe v samostatné obálce). Shora uvedené jednotlivé části nabídky budou v nabídce zřetelně odděleny (např. předělovými barevnými listy). Ad Identifikační údaje Identifikačními údaji se rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu; zadavatel doporučuje, aby byl pro tento účel použit příslušný krycí list, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Ad Celková nabídková cena, rozpis nabídkové ceny a prohlášení o celkové nabídkové ceně Celkovou nabídkovou cenou se rozumí nabídková cena v členění požadovaném zadavatelem podle části 7 písm. a) této zadávací dokumentace; zadavatel doporučuje, aby byl pro tento účel použit tzv. krycí list, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace; Rozpisem nabídkové ceny se rozumí kalkulace nabídkové ceny vypracovaná podle požadavků zadavatele uvedených v části 7 písm. a) této zadávací dokumentace; Prohlášením o celkové nabídkové ceně se rozumí prohlášení požadované zadavatelem podle části 7 písm. b) této zadávací dokumentace; zadavatel doporučuje, aby byl pro tento účel použit tzv. krycí list, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace; Celkové nabídkové ceně a jejímu rozčlenění musí korespondovat celková cena a její rozčlenění uvedené v návrhu smlouvy. Rozpisu nabídkové ceny musí korespondovat kalkulace nabídkové ceny uvedená v návrhu smlouvy. strana 11 z 20

12 Zadávací dokumentace Ad Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče o Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Je-li návrh smlouvy podepsán zmocněncem, musí být v nabídce originál nebo úředně ověřená kopie plné moci, která byla takové osobě pro tento případ udělena. Nabídka, která nebude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, je neúplnou nabídkou ve smyslu ust. 71 ZVZ. Případ, kdy je návrh smlouvy podepsán zmocněncem a přitom není v nabídce originál nebo úředně ověřená kopie plné moci, která byla takové osobě pro tento případ udělena, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách (viz ust. 71 a ust. 76 ZVZ). Návrh smlouvy musí splňovat příslušné zadávací podmínky (tj. podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách). Návrh smlouvy musí plně respektovat platební, obchodní a jiné podmínky uvedené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace ve vzorovém návrhu smlouvy. Doba plnění musí být v návrhu smlouvy vymezena v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy musí obsahovat: a) výši smluvní pokuty za nesplnění kterékoli ze lhůt, kterou uchazeč uvede do harmonogramu plnění veřejné zakázky, přičemž musí jít o objektivní smluvní pokutu a celková výše smluvní pokuty nesmí být nijak omezena. Výše uvedené smluvní pokuty za nesplnění kterékoli ze lhůt, kterou uchazeč uvede do harmonogramu plnění veřejné zakázky musí činit min ,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení a nesmí činit více než ,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení s tím, že jde současně o jedno z dílčích hodnotících kritérií (viz část 15. této zadávací dokumentace); b) výši smluvní pokuty za nedodržení lhůty pro odstranění vadného plnění poskytnutého uchazečem v rámci provádění veřejné zakázky, přičemž zadavatel vždy stanoví dodavateli pro odstranění vady alespoň 5 denní lhůtu a celková výše smluvní pokuty za nedodržení lhůty pro odstranění vadného plnění poskytnutého uchazečem nesmí být nijak omezena. Výše uvedené smluvní pokuty musí činit min 8.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení a nesmí činit více než ,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení s tím, že jde současně o jedno z dílčích hodnotících kritérií (viz část 15. této zadávací dokumentace); Případ, kdy návrh smlouvy nebude respektovat zadavatelem shora stanovené minimální výše smluvních pokut, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách (viz ust. 71 a ust. 76 ZVZ). V případě, že návrh smlouvy nebude respektovat zadavatelem shora stanovené maximální výše smluvních pokut, nebude takové překročení bráno zadavatelem v úvahu. V tom případě bude nabídka uchazeče v tomto dílčím kritériu hodnocena stejně jako nabídka uchazeče, který zadavateli nabídl strana 12 z 20

13 Zadávací dokumentace smluvní pokutu v maximální hodnotě (stanovené shora zadavatelem). Zadavatel současně upozorňuje uchazeče, že uchazečem uvedené smluvní pokuty (podle písm. a) a b)) jsou současně jedním z dílčích hodnotících kritérií veřejné zakázky (viz část 15 této zadávací dokumentace). o Návrh smlouvy nesmí obsahovat ujednání o zajištění plnění závazků zadavatelem (smluvní pokuty, ručení atd.). o Návrh smlouvy nesmí obsahovat ujednání, která by byla v neprospěch zadavatele oproti platebním, obchodním a jiným podmínkám tvořícím přílohu č. 3 této zadávací dokumentace vzorový návrh smlouvy. o Přílohou návrhu smlouvy musí být: - složení odborného týmu, kterým dodavatel prokazoval splnění zadavatelem požadované kvalifikace, - organizační a technické zajištění vzdělávání a harmonogram plnění veřejné zakázky, - koncept žádosti o akreditaci vzdělávacího programu a jejich přílohy. Případ, kdy některá nabídka nebude splňovat shora uvedené požadavky zadavatele, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách (viz ust. 71 a ust. 76 ZVZ). Ad Koncept žádosti o akreditaci a anotace distančních textů Zadavatel upozorňuje, že část předmětu veřejné zakázky představuje vzdělávací program, který musí být akreditován u MŠMT. Součástí nabídky musí být proto uchazečem vypracovaný koncept žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, který musí mít náležitosti požadované příslušným právním předpisem. Ke konceptu žádosti o akreditaci musí být přiloženy doklady požadované příslušným právním předpisem. Součástí nabídky musí být i anotace distančních textů ke všem modulům vzdělávacího programu. Všechny shora uvedené součásti nabídky musí být zpracované tak, aby byly zohledněny požadavky zadavatele dle zadávacích podmínek (tj. požadavky stanovené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách). V konceptu žádosti o akreditaci smí dodavatel uvést jako osoby odpovídající za odbornou úroveň výuky a jako lektory pro výuku pouze ty osoby, které dodavatel uvedl jako členy odborného týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Koncept žádosti o akreditaci a jejich přílohy a anotace distančních textů musí odpovídat ve všech částech požadavkům zadavatele, jež jsou uvedeny v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Zadavatel současně upozorňuje uchazeče, že uchazečem předložený koncept žádosti o akreditaci a anotace distančních textů budou hodnoceny v rámci jednoho z dílčích hodnotících kritérií veřejné zakázky (viz část 15 této zadávací dokumentace). Ad Organizační a technické zajištění vzdělávání a harmonogram plnění strana 13 z 20

14 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zadavatel uvádí, že Organizační a technické zajištění vzdělávání a harmonogram plnění veřejné zakázky je jedním z dílčích hodnotících kritérií veřejné zakázky (viz část 15 této zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl popis vzdělávacích místností dodavatele určených pro teoretickou část výuky (přednášky) a dále popis vzdělávacích místností, ve kterých bude probíhat 8 celodenních seminářů k jednotlivým typům postižení Popis výše uvedených prostor musí obsahovat minimálně tyto informace: a) přesnou adresu prostor, b) kapacitu prostor, c) dostupnost hromadnou dopravou, d) technické vybavení prostor (viz příloha č. 4 Požadavky na vzdělávací program). Zadavatel dále požaduje, aby součástí nabídky uchazeče byl časový plán realizace plnění veřejné zakázky (harmonogram plnění veřejné zakázky). Harmonogram plnění veřejné zakázky musí být zpracován alespoň jako měsíční a musí dostatečně podrobně popisovat časový průběh plnění veřejné zakázky (plnění dílčích aktivit uchazeče). Z harmonogramu plnění veřejné zakázky musí být patrné, jaká plnění po jakou dobu budou zadavateli poskytována a jak na sebe budou vzájemně navazovat. V harmonogramu plnění veřejné zakázky uchazeč neuvádí konkrétní data, ale lhůty stanovené ve dnech, které uchazeč určí (popíše) pomocí uchazečem popsané události. Důvodem pro tento požadavek zadavatele je, že harmonogram plnění veřejné zakázky bude tvořit přílohu smlouvy a uvedení konkrétních dat by neumožňovalo použití harmonogramu plnění veřejné zakázky bez jeho následné úpravy (aktualizace). Případ, kdy některá nabídka nebude splňovat shora uvedené požadavky zadavatele, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách (viz ust. 71 a ust. 76 ZVZ). Krycí list V případě, že uchazeč použije pro vypracování nabídky krycí list podle vzoru krycího listu tvořícího přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, musí být krycí list řádně vyplněn, datován a podepsán uchazečem fyzickou osobou nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče právnické osoby. Je-li krycí list nebo návrh smlouvy podepsán zmocněncem, doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena. 11. Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rozsahu a způsobem podle ust. 49 ZVZ. Zadavatel doporučuje písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám adresovat přímo zástupci zadavatele v tomto zadávacím řízení podle ust. 151 ZVZ, tj. do advokátní kanceláře LFA 2020 advokáti s.r.o. se sídlem strana 14 z 20

15 Zadávací dokumentace Blanická 28/1008, Praha 2. Zadavatel doporučuje zaslat zástupci zadavatele v tomto zadávacím řízení digitální podobu písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám na . adresu: V souladu s ust. 149 odst. 4 ZVZ zadavatel požaduje, aby všechny datové zprávy, které zájemce resp. uchazeč zasílá elektronickými prostředky zadavateli anebo zástupci zadavatele v tomto zadávacím řízení podle ust. 151 ZVZ, byly opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu či elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu. Zadavatel výslovně upozorňuje zájemce, že s datovými zprávami zájemců resp. uchazečů, které nevyhoví požadavku zadavatele podle tohoto odstavce zadávací dokumentace, nespojuje zadavatel důsledky předpokládané ZVZ v případě doručení, a zadavatel není dále povinen zájemce resp. uchazeče na takovou skutečnost upozorňovat. Zadavatel upozorňuje, že všechny dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou uveřejňovány rovněž na webových stránkách 12. Podání nabídky o Nabídky podle této zadávací dokumentace musí být zpracovány výhradně v českém jazyce. o Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. o V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje podle ust. 17 odst. 1 písm. d) ZVZ. Zadavatel doporučuje, aby byl pro tento účel použit tzv. krycí list, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. o Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy. o Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem v této zadávací dokumentaci. o Zadavatel uvítá, pokud bude nabídka podána zadavateli ve dvou vyhotoveních (svazcích). V takovém případě by měl být svazek obsahující originály listin označen jako nabídka originál. Další svazek by měl být označen jako nabídka kopie s tím, že listiny v tomto svazku musí být fotokopiemi listin svazku označeného jako originál. o Použije-li uchazeč tzv. krycí list vypracovaný podle vzoru zadavatele, bude krycí list první stranou každého svazku nabídky. Vzor krycího listu tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. V případě, že uchazeč podá zadavateli nabídku ve dvou vyhotoveních, bude krycí list u originálu nabídky označen jako originál a u kopie nabídky jako kopie. o Zadavatel uvítá, pokud bude součástí každého svazku nabídky CD ROM obsahující elektronickou verzi celé nabídky. V takovém případě musí být textové dokumenty v otevřeném formátu *.doc nebo *.docx a na každém CD ROM musí být uvedeno označení uchazeče a název veřejné zakázky, pro kterou je podávána nabídka obsažená na CD-ROM. o Všechna vyhotovení nabídky musí být kvalitním způsobem vytištěna, aby byla dobře čitelná. strana 15 z 20

16 Zadávací dokumentace o Zadavatel doporučuje pro účel ochrany oprávněných zájmů každého uchazeče resp. společných dodavatelů, aby každý ze svazků nabídky byl svázán či jinak zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a doporučuje, aby listy každého ze svazků nabídky byly očíslovány vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky takto: "Nabídka Neotevírat VZ ROZŠÍŘENÍ KVALIFIKACE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. Na každé obálce s nabídkou musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle ust. 71 odst. 6 ZVZ. Zadavatel doporučuje pro účel ochrany oprávněných zájmů každého uchazeče resp. společných dodavatelů, aby uchazeči vložili doklady prokazující splnění kvalifikace do obálky s nabídkou, ke které se vztahují takové doklady. Všechny obálky s nabídkou doručované zadavateli doporučuje zadavatel opatřit podpisem a případně razítkem uchazeče a to tak, aby žádnou obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem otevřít, aniž by došlo k poškození takových ochranných prvků. Nabídky lze doručit: a) osobně do podatelny zadavatele s adresou odbor SMT, Jungmannova 35/29, Praha 1, v úředních hodinách podatelny v pondělí až čtvrtek od 8:00 hod. do 18:00 hod. a v pátek od 8:00 hod. do 16:00 hod. anebo b) kurýrní službou anebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu s adresou odbor SMT, Jungmannova 35/29, Praha 1. V případě zaslání kurýrní službou anebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu je rozhodující okamžik doručení nabídky do podatelny zadavatele, nikoli předání nabídky kurýrní službě anebo držiteli poštovní licence podle zvláštního právního předpisu. V ostatním viz ust. 69 ZVZ. 13. Lhůta pro podání nabídek Nabídky se podávají písemně v listinné podobě a ve lhůtě pro podání nabídek, která je uvedena v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Místo pro podání nabídky je uvedeno v části 12. této zadávací dokumentace. 14. Místo a doba otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v den, hodinu a na místě, které jsou uvedeny v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevírány. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. strana 16 z 20

17 Zadávací dokumentace Otevírání obálek se mají právo účastnit ti uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek a další zadavatelem případně přizvané osoby. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů. Otevírání obálek se případně zúčastní zástupce oddělení Evropského sociálního fondu odboru fondů EU, Magistrátu hl. m. Prahy, který pokud bude otevírání obálek přítomen, bude vystupovat v roli pozorovatele. 15. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící kritéria a jejich váha: Celková nabídková cena s DPH váha 60 % Koncept žádosti o akreditaci a anotace distančních textů Organizační a technické zajištění vzdělávání a harmonogram plnění veřejné zakázky Výše smluvní pokuty za nesplnění každé ze lhůt, kterou uchazeč uvede do harmonogramu plnění veřejné zakázky Výše smluvní pokuty za nedodržení lhůty pro odstranění vadného plnění poskytnutého uchazečem v rámci provádění veřejné zakázky váha 15 % váha 15 % váha 5 % váha 5 % Hodnocení nabídek z hlediska ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotící komisí prováděno bodovací metodou. Zadavatel stanovil jednotlivým dílčím kritériím váhu v procentech podle jejich důležitosti tak, že jejich součet je celkem 100. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelné hodnotící kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu dílčího hodnotícího kritéria (Celková nabídková cena s DPH) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce, tj. počet bodů podle tohoto vzorce: Pro číselně vyjádřitelná hodnotící kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (Výše smluvní pokuty za nesplnění každé ze lhůt, kterou uchazeč uvede do harmonogramu plnění veřejné zakázky, Výše smluvní pokuty za nedodržení lhůty pro odstranění vadného plnění poskytnutého uchazečem v rámci provádění veřejné zakázky), získá hodnocená nabídka strana 17 z 20

18 Zadávací dokumentace bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce, tj. počet bodů podle tohoto vzorce: Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně (Koncept žádosti o akreditaci a anotace distančních textů a Organizační a technické zajištění vzdělávání a harmonogram plnění veřejné zakázky), sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího hodnotícího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Pokud jde o dílčí hodnotící kritérium Koncept žádosti o akreditaci a anotace distančních textů bude zadavatel hodnotit především kvalitu konkrétně navrhovaného řešení náplně vzdělávacího programu, vazby teorie a praxe, navrhované metody a formy výuky a učení, rozsah odborného a pedagogického zaměření, navrhované personální a materiální podmínky, zařazení odpovídajících modulů teoretické i praktické přípravy, navrhované metody prozkušování nabytých znalostí a kompetencí a vzorový distanční text. Pokud jde o dílčí hodnotící kritérium Organizační a technické zajištění vzdělávání a harmonogram plnění veřejné zakázky, bude zadavatel hodnotit především kvalitu konkrétně navrhovaného organizačního zajištění vzdělávání, seminářů a konferencí, včetně vhodnosti prostor dodavatele určených pro výuku a semináře, jejich dostupnost hromadnou dopravou a jejich technické vybavení. Pokud jde o harmonogram plnění veřejné zakázky, bude zadavatel hodnotit především vhodnost časového řešení, zejména vzájemnou návaznost jednotlivých plnění. Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu některého dílčího hodnotícího kritéria za zjevně nepřiměřenou, postup uvedený v předchozích odstavcích nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup hodnotící komise odůvodní ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Postup podle předchozích vět se nepoužije, jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. V takovém případě se postupuje podle ust. 77 ZVZ. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou váhou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Jednání hodnotící komise se případně zúčastní zástupce oddělení Evropského sociálního fondu odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy, který pokud bude jednání hodnotící komise přítomen, bude vystupovat v roli pozorovatele. 16. Ochrana důvěrných informací Zadavatel zachová mlčenlivost o všech informacích či dokladech poskytnutých uchazeči, pokud byly při jejich poskytnutí označeny za důvěrné; tím není dotčena ochrana údajů podle jiných právních předpisů. strana 18 z 20

19 Zadávací dokumentace Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté uchazeči použít, jeli to nezbytné pro postup podle ZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZVZ. Zadavatel si vyhrazuje možnost použití informací a dokladů předložených uchazečem pro účel prokázání splnění kvalifikace formou listiny či jiného dokladu vyhotoveného uchazečem (prohlášení, seznam, přehled apod.), a to v případě, že si bude chtít ověřit údaje uvedené v takových listinách. 17. Výhrady zadavatele 1. Nabídku a ostatní písemnosti podle této zadávací dokumentace je možné předložit pouze v českém jazyce; to neplatí pouze v případě dokladů prokazujících splnění kvalifikace, které předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 2. Uchazeč není oprávněn zrušit nebo změnit nabídku. 3. Varianty nabídky zadavatel nepřipouští. 4. Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud nastaly podmínky uvedené v ust. 84 odst. 1 ZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, pokud nastaly podmínky uvedené v ust. 84 odst. 2 anebo 3 ZVZ. 5. Nestanoví-li ZVZ jinak, dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 18. Přílohy zadávací dokumentace Tato zadávací dokumentace obsahuje tyto přílohy: č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 Kvalifikační dokumentace (pouze v elektronické podobě) Krycí list nabídky (pouze v elektronické podobě) Vzorový návrh smlouvy (pouze v elektronické podobě) Požadavky na vzdělávací program a související služby (pouze v elektronické podobě) Seznam použitých zkratek EU ESF Evropská unie Evropský sociální fond strana 19 z 20

20 Zadávací dokumentace IVP MHMP MŠMT OPPA PPP RT SMT SPC SVP SŠ VP ZŠ Individuálně vzdělávací plán Magistrát hl. m. Prahy Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Operační program Praha Adaptabilita Pedagogicko-psychologická poradna Realizační tým Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Speciálně pedagogická centra Speciálně vzdělávací potřeby Střední škola Vzdělávací program Základní škola V Praze 3/2011 Hlavní město Praha MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy strana 20 z 20

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo Atraktivní Základní údaje zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více