Malíři Pojizeří vystavují v galerii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malíři Pojizeří vystavují v galerii"

Transkript

1 Ročník xx. Číslo 2 Únor 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Tříkrálová sbírka 2012 I letos se rozběhlo po Semilech množství malých králů. Lidové zvyky doprovázející liturgické církevní oslavy narození Ježíše Krista jsou posledních 12 let spojeny s koledováním pro potřebné a žehnáním příbytků dárců Tříkrálovou sbírkou. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Malí koledníci pomáhají dělat lidem dobré skutky tím, že od nich přijímají dary pro potřebné. Doufáme, že tím současně rozdávají radost, protože dobrý skutek nechá radost v srdci dárců. Za vaše dary touto cestou upřímně děkujeme. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 v Semilech dosáhl výše Kč. Na závěr musíme také poděkovat všem koledníkům letos mimo jiné i malým skautům ze smečky vlčat s jejich vedoucími, otci Jaroslavu Gajdošíkovi, panu Jiřímu Kurfiřtovi, paní Ivě Srbové se sborem Sedmikrásky a mnoha dalším. Zuzana Klodnerová Malíři Pojizeří vystavují v galerii Vernisáž nabídla návštěvníkům pestré menu, ať už šlo o obrazy Michala Machaty (nahoře), práce Kateřiny Jínové či dalších výtvarníků. Foto: Petr Ježek. První lednovou neděli proběhla v Pojizerské galerii jubilejní 30. vernisáž tradiční výstavy Malíři Pojizeří. Skupinová výstava mapující nejlepší autory regionu byla tentokrát zahájena úvodním slovem Mgr. Bohumila Skalického a klavírním doprovodem jednoho z vystavujících umělců Ing. Pavla Holase. Výstava je svým návštěvníkům otevřena do začátku března, takže ještě měsíc máte možnost zhlédnout tvorbu 25 osobností regionálního umění. Pokračování na str. 14. Cena 13 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ 1. BŘEZNA 2012 Uzávěrka novin 15. den v měsíci do 12 hodin Navrhněte logo KC GOLF (kc) Kulturní centrum Golf Semily nemá dosud své oficiální logo, proto vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh loga této organizace. Vyzkoušejte si své výtvarné a grafické umění a třeba právě vaše dílo bude vybráno. Pro vítěze je připravena odměna 3.000, Kč. Podmínky: Logo musí být zpracováno v elektronické podobě v černobílém i barevném provedení a musí obsahovat název organizace Kulturní centrum Golf Semily. Své návrhy zasílejte do konce února 2012 poštou na adresu Kulturní centrum Golf Semily, Vejvarovo nábřeží 199, Semily nebo em na: Podrobnější informace na tel.: Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 26. března 2012 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

2 Strana 2 Semilské noviny ÚNOR 2012 Krátce... Příloha tohoto vydání V tomto vydání vám přinášíme zajímavou přílohu. Najdete v ní nejen pozvánku na veřejné projednání Programu rozvoje města, ale zároveň Akční plán rozvoje města Semily pro roky Udělejte si čas 20. února od 17 hodin a přijďte diskutovat s vedením města, městským architektem a dalšími hosty o budoucnosti města, ve kterém žijete! Oznámení Město Semily hledá organizátora farmářských trhů na náměstí, nejlépe osobu zdejší či z blízkého okolí. Podmínky pronajmutí prostor a více informací podá paní Vladimíra Fleknová, tel.: č Na Riegrovku jen na vlastní nebezpečí Upozorňujeme občany, že Riegrova stezka je od 1. ledna uzavřena z důvodu sesuvu svahu vlivem eroze. Vstup na stezku je tedy možný pouze na vlastní nebezpečí. Místo jsme provizorně zabezpečili a zároveň jsme se dohodli na dalších krocích s Lesy České republiky, vlastníkem pozemku na němž k sesuvu došlo, že si vezmou opravu na starost, uvedla Lena Mlejnková, místostarostka města. Vzhledem ke špatné dostupnosti úseku, na němž k sesuvu došlo, lze očekávat, že oprava bude technologicky velmi náročná a tudíž na oficiální otevření stezky si turisté budou muset nějaký čas počkat. (red) Informace z radnice Jak ovlivní rozpočet investiční akce? Počátkem roku byly započaty přípravy několika investičních akcí pro rok Především se jedná o plánování záměrů a propočty nákladů, které se následně koordinují s připravovaným rozpočtem města. Vzhledem k ne zrovna dobrému vývoji rozpočtu bylo již nyní nutno zrušit mnohé investiční akce vč. projektů. V současné době stále předpokládáme realizaci lávky přes Jizeru, cyklostezku přes Ostrov, budeme podávat žádost o dotaci na cyklostezku na regulaci (v případě úspěchu i realizovat), budou provedeny základní demoliční práce na objektech čp. 10 a 183 (pravděpodobně jen bourání bez odvozu sutě). Dále bude dokončeno sociální zázemí ve spolkovém domě Bítouchov (bývalá školka), kde si zároveň SDH Bítouchov svépomocí opraví podlahy ve dvou místnostech. Ostatní náklady jsou spojené většinou s drobnými akcemi, popř. s dokončením již započatých projektových prací (MŠ pod Vartou, cyklostezka Regulace, atd.) Zelené srdce Semil vyroste pod rukama libereckých architektů V listopadu bylo zpracováno zadání pro zhotovení architektonicko urbanistické studie tzv. Zeleného srdce Semil (ZZS). Ta bude zahrnovat Palackého sady, Ostrov a sportovní plochy podél ulice Luční vč. stadionu. Studie by měla zároveň nově vyřešit provoz rozsáhlých zelených ploch ve městě a zohlednit realizovatelnost úprav. Součástí je i propojení těchto ploch a tedy zlepšení prostupnosti města s následným využitím navazujících prostor. Studie je první a zároveň nejdůležitější podklad k tvorbě dalších stupňů dokumentace a jedině kvalitní návrh nám může v budoucnu zajistit funkční a estetický výsledek. Proto jsme se po konzultaci s předními architekty (např. Ing. arch. Adam Gebrian) rozhodli vybírat z nám známých uchazečů, u nichž očekáváme kvalitní výstup. Tento způsob výběru byl schválen radou města. Následně bylo osloveno 6 architektů a arch. ateliérů, kteří podali nabídku. Hodnotícím kriteriem byla cena, reference a ústní pohovor. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka Ing. arch. Jany Medlíkové z Liberce, která společně s dalšími architekty tvoří architektonický ateliér atak architekti. Mimo jiné jednou z jejich referencí je i tzv. Zelené srdce Liberce, které v sobě zahrnuje plochy podobné Ostrovu a Palackého sadům. Postup zpracování studie bude rozdělen do několika fází. Zhotovitel nejprve bude určitý čas trávit přímo Komunitní kompostárna Semily vyroste za městem již letos ve zmíněných lokalitách, aby zjistil jejich využití. Následovat bude veřejná beseda s občany města, kde by se mimo jiné měli definovat silné a slabé stránky. Termín besedy bude včas upřesněn (předpoklad únor březen). V návaznosti na zjištěné informace bude zpracována základní koncepce návrhu, která bude představena jak zastupitelům města, tak i občanům. Konečnou fází bude dopracování návrhu. Studie bude dokončena do , celknová cena je 321 tis. Kč. Již v letošním roce bude zahájena výstavba Komunitní kompostárny v Semilech, jejíž areál je navržen v prostoru bývalé kafilérky u krajské silnice Semily Železný Brod ( v zatáčce před obcí Proseč) na katastrálním území obce Chuchelna a Záhoří. Kompostárna bude zpracovávat bio odpad technikou kontrolovaného mikrobiálního kompostování, tzn. řízeným aerobním procesem kompostování v pásových hromadách na volné ploše. Její kapacita by měla být naplněna bio odpadem ze zelených ploch udržovaných městem, z parků a hřišť, městských lesů, ale i ze zahrad občanů. Kompostovat bude možné především trávu, listí a dřevní štěpku (ne např. zbytky jídla, shnilé ovoce), které zde bude moci každý občan města uložit zdarma. Hotový kompost bude následně použit ve formě stabilního organického hnojiva ke hnojení městských ploch. Celkové náklady na realizaci Komunitní kompostárny Semily představují částku 10 miliónů Kč. Akce je podporována z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí dotací ve výši 9 mil. Kč. Podmínkou přiznání 90% dotace je neziskovost projektu. Za dodržení této podmínky vloží město Semily do projektu pouhý 1 milion korun. Stavební část kompostárny bude na základě výběrového řízení provádět firma Strabag a.s. závod Liberec s celkovou cenou tis. Kč. Stavební práce budou zahájeny počátkem roku dle klimatických podmínek a stavba by měla být dokončena do konce října tohoto roku. Komunitní kompostárna sestává vedle stavební části, která představuje zejména zpevněné plochy, komunikace, příjmový box, vrátnici, novou trafostanici a oplocení celého areálu i z technologické části, jenž obsahuje strojní vybavení kompostárny. Jedná se o drtící a míchací zařízení, překopávač, prosévací zařízení a monitorovací techniku. Dodávku technologie získala na základě výběrového řízení firma ENERGREEN Projekt s.r.o., z Olomouce s celkovou cenou tis. Kč. Dodávka bude uskutečněna do konce října Provozovatelem Komunitní kompostárny Semily, budou Technické služby Semily s.r.o. Faktický provoz, který je závislý na vnějším prostředí tj. klimatických podmínkách a surovinovém složení zakládky, bude zahájen v roce V průběhu realizace, o které budeme veřejnost pravidelně informovat, budou zveřejněny i informace o provozu kompostárny a jejím využití pro občany města. Přehled investičních akcí připravil Ing. Vladimír Bělonohý, vedoucí odboru investic

3 ÚNOR 2012 Semilské noviny Strana 3 Informace z radnice Rozpočet města na rok 2012 bude předložen zastupitelům na pravidelném zasedání zastupitelstva 6. února Každoroční sestavování rozpočtu obecně závisí na odhadu budoucích předpokládaných příjmů, od kterých lze odvíjet nároky na výdaje. Obzvlášť v době celosvětově nepříznivé ekonomické situace, kdy dochází k propadu daňových příjmů, je obtížné odhadnout, jak se bude vše vyvíjet. Konkrétně v Semilech má vedle propadů v příjmech města, způsobených celosvětovou krizí, zásadní vliv na rozpočet snaha o celkové snižování zadluženosti města. Cílem volebního období je snížení úvěrového zatížení města, a to v ideálním případě o 20 mil. Kč. Spolu s úroky se jedná o částku více než 30 mil. Kč. Pro představu by tato částka stačila na výstavbu zcela nové školky pro 100 dětí, případně by zcela pokryla vlastní náklady města na rekonstrukci kina i náměstí. V uplynulém roce 2011 jsme splatili revolvingový úvěr z roku 2009 na rekonstrukci kina a náměstí a podařilo se nám snížit objem úvěrového zatížení celkem o 10 mil. Kč (k : 77,905 mil.). Ke snížení došlo i přesto, že v loňském roce nebyly naplněny předpokládané daňové příjmy cca o 2 mil. Kč (bylo vybráno méně daně z příjmů fyzických i právnických osob) a nebyly prodány bytové domy v hodnotě 7 mil. Kč. K byl zůstatek na účtech města ve výši 2,113 mil. Kč. Vzhledem k budoucnosti města je nutný odpovědný přístup k rozpočtu. V trendu snižování úvěrové zadluženosti města hodláme pokračovat tak, abychom se ke konci roku 2014 dostali na částku 62,5 mil. Kč. Při splácení se ale neobejdeme bez trvrdých úsporných opatření. V souladu s vývojem hospodářské situace se v příjmové části rozpočtu musíme také vyrovnat se snížením daňové výtěžnosti. Podle ekonomických ukazatelů předpokládáme, že v letošním roce na daních vybereme ještě o další 4 mil Kč méně oproti předpokládaným příjmům v r V porovnání s rekordním rokem 2008 je to o 11 mil. Kč méně, což představuje propad daňových příjmů o více než 14,5 %. Daňová výtěžnost v roce 2011 byla na úrovni roku S takovým propadem není jednoduché se vyrovnat. A pokud se ještě snažíme splácet dluhy, je situace už opravdu napjatá. Ve městě musíme zajistit chod města, služby pro naše občany, fungování škol, městských organizací i úřadu, a to vše za cenu nezvyšování nutných výdajů. Dále musí zbýt na splátky úvěrů a zůstatek pak může být použit na omezenou investiční činnost, na kterou se nám z důvodu propadů příjmů nedostává v takovém rozsahu, jak bychom si přáli. Vím, že úsporná opatření jsou nepopulární a opakovaná, nelze však postupovat jinak. Za cenu nepříjemných úspor se postupné snižování zadlužení daří. Vedení města děkuje všem, kteří se na úsporách podílejí a oceňuje jejich vstřícný přístup ve snaze o řešení nelehké situace. Ing. Marcela Volšičková, 1. místostarostka města Rozpočet města na rok 2012 je vyvěšen na úřední desce města, projednán finančním výborem, na neformálním pracovním jednání zastupitelstva a připraven ke schválení na veřejném zasedání zastupitelstva města Semily dne 6. února Město i letos podpoří činnost organizací a spolků Město Semily dlouhodobě podporuje činnost spolků a organizací působících v oblasti sociální, sportovní, kulturní a obecně prospěšné. Práce těchto organizací si velice vážíme, neboť se často dobrovolně věnují práci s dětmi a mládeží a zpestřují svým působením život v našem městě. K podpoře všech výše uvedených aktivit slouží Grantový program, jehož objem pro letošní rok i přes nepříznivou situaci v příjmové části městského rozpočtu zastupitelé schválili ve výši tis. Kč, tj. stejně jako v roce Novinkou oproti minulým letům je změna v přístupu k financování jednotlivých organizací a spolků, která se pochopitelně promítne i do rozpočtu na rok Pro lepší pochopení je nutné na tomto místě vysvětlit způsob dosavadního financování spolků v Semilech. Ing. Marcela Volšičková, 1. místostarostka A) První variantou je, že spolek má od města zdarma nebo za symbolické nájemné vypůjčeny prostory. Spolek si pak hradí spotřebu energií a běžnou údržbu ze svých příjmů. Město Semily tak z prostor nemá příjmy, ale ani výdaje z městského rozpočtu. Náklady nesou spolky. B) Druhou variantou je, že spolek nemá od města zapůjčeny žádné prostory, ale využívá veřejně přístupné prostory v běžných cenách pro veřejnost. Město se o prostory stará v rámci svého rozpočtu, spolky za jejich užívání platí dle standardních ceníků. Náklady nese město. C) Třetí, hybridní variantou je, že spolek má od města zdarma prostory (plochy), o které se stará na své náklady město a spolek za jejich využívání neplatí a ještě je pronajímá. Příjmy z pronájmu jsou příjmy tohoto spolku. Náklady nese město, příjmy mají spolky. Záměrem nově nastavených změn je zavést spravedlivé a průhledné financování spolků uplatněním výše uvedeného přístupu, popsaného jako A) a nebo B). Těm organizacím, které využívají zvýhodnění a zároveň mají svůj vlastní příjem, musíme režim upravit. Změny jsou vyvolané nejen potřebou zavést spravedlivý přístup ke všem organizacím, ale i ekonomickou potřebou. V dnešní době, která vyžaduje zavádět úsporná opatření, není možné udržet nadstandardní financovaní jednoho na úkor druhého. Proto jsme v letošním roce přistoupili k prvním změnám. Organizacím, vzniklým při příspěvkových organizacích města, které jsou také prostřednictvím těchto příspěvkových organizací financovány, už není dále umožněno žádat o příspěvek z Grantového programu. Těm byla pro letošní rok přidělena částka ve výši Kč v rámci schváleného příspěvku rozpočtové organizace. Za tohoto přispění budou financovány akce jako je Jazz pod Kozákovem, Semilský Paroháč a příspěvek pěveckému sboru Jizerka. K narovnání pokřiveného třetího způsobu financování má sloužit i letošní novinka možnost žádat o financování údržby a správy nemovitostí. Tato úprava nejvíce dopadá na údržbu travnatých ploch na městském stadionu, které z valné většiny využívá oddíl kopané. O údržbu celého stadionu se stará městská příspěvková organizace Sportovní centrum Semily, která měla v posledních letech navýšený příspěvek na svoje fungování i o část, týkající se udržování ploch pro fotbal. Nejednalo se o částku malou, v roce 2010 představovala 620 tis. Kč, z celkové výše nákladů 761 tis. Kč na celý městský stadion. Náklady za rok 2011 byly vynaloženy v obdobných částkách, jako v roce V průběhu jednání jsme dospěli k těmto závěrům: pro oddíl kopané není z ekonomického hlediska únosné pronajmout si prostory, které na stadionu využívá. Jeho zástupci předložili městu návrh, podle kterého se budou v roce 2012 spolupodílet na údržbě prostor ze svých zdrojů ve výši 120 tis. Kč za rok, zbytek (500 tis. Kč) budou požadovat z Grantového programu. Zároveň se postarají o větší zefektivnění prací tak, aby se náklady na potřebnou údržbu dále snížily. Z důvodu, že oddíl kopané podal v požadovaném termínu pouze žádost na podporu práce s mládeží, o údržbu se v letošním roce se ještě postará Sportovní centrum Semily. V roce 2013 už předpokládáme podporu spolků pouze prvním nebo druhým způsobem, žádný spolek nemůže být neobhajitelně zvýhodněn před jiným. Ing. Marcela Volšičková, 1. místostarostka

4 Strana 4 Semilské noviny ÚNOR 2012 Informace z radnice Hazard v Semilech je pod kontrolou (vol) Tak jako v jiných městech, je i v Semilech věnována pozornost hazardu a jeho regulaci. Problematika heren je již dlouhodobě řešena na celostátní úrovni a její legislativní úprava byla dokončena teprve na přelomu roku. Přibývá měst, kde jsou přijímány vyhlášky a opatření k regulaci heren. V Semilech aktivně pracuje Skupina pro prevenci sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží (dále: Skupina PPSPJ). Na třech jednáních, která proběhla v prosinci a v lednu, se společně s vedením města sešla nad tímto tématem. Na setkání pracovní skupiny byly projednány možnosti regulace heren a byla vyhodnocena situace z hlediska dodržování předpisů. Během jednání bylo zvažováno, zda by bylo účelné, aby byla ještě před koncem roku vydána městská vyhláška, regulující hazard. Na území města Semily nemá městská policie zaznamenán žádný případ porušování veřejného pořádku, ani záznam o žádné jiné trestné činnosti. Pracovní skupina přesto vznesla požadavky na regulaci reklamy, doby provozu heren a opatření pro omezení volného vstupu do herny. Město se návrhy Skupiny PPSPJ na regulaci hazardu ve spolupráci s městským právníkem podrobně zabývá. Předložené návrhy regulace však nebyly po právní stránce shledány směrem k provozovatelům jako účinné. Na prosincové radě byl radním předán zápis z jednání pracovní skupiny a dále byly předány informace o jednání. Nakonec převládl názor, že pokud přistoupíme k regulaci hazardu, bude lépe takto učinit prostřednictvím obecně závazné vyhlášky města. Kromě toho již v prosinci došlo k projednání uvedených požadavků s majiteli heren. Skupinou PPSPJ byly dále vzneseny požadavky na vytěsnění heren z okolí škol a výchovně vzdělávacích zařízení. Umístění heren v blízkosti školských zařízení není samozřejmě správné, mohou lákat nezletilé. V součinnosti s městskou policií byly ve 4. čtvrtletí roku 2011 provedeny 3 kontroly provozovatelů výherních automatů v termínech od do Kontroly byly uskutečněny vzhledem k otvíracím dobám jednotlivých heren a předpokládané návštěvnosti ve večerních a nočních hodinách (od do cca hod.). Byly zaměřeny především na přítomnost mladistvých v hernách. Dalšími body kontroly bylo porovnání údajů, uvedených v jednotlivých rozhodnutích o povolení k provozování VHP se skutečně umístěnými přístroji, umístění správných identifikačních známek na jednotlivých přístrojích, přítomnost odpovědných osob za dodržování zákona (uvedených v jednotlivých rozhodnutích), vyvěšení herního plánu a návodů na hru, vyvěšení schváleného řádu herny včetně podpisu. Všechny kontroly proběhly bez problémů, mladistvé osoby se v žádné z heren nezdržovaly, nebyl porušován veřejný pořádek a nebyl identifikován ani žádný jiný přestupek proti loterijnímu zákonu. V Semilech bylo v roce 2010 na 74 přihlášených automatech prosázeno 11, Kč. Na místních a správních poplatcích a výtěžku město za rok 2010 vybralo celkem 2, Kč, v roce 2011 částku 2, Kč. V současné době je Městem Semily povoleno již pouze 53 výherních hracích přístrojů. V hernách jsou umístěny i videoloterijní terminály, které nepovoluje město, ale ministerstvo financí. Jejich přesný počet ještě nemáme nahlášen, jedná se o cca 20 ks. V letošním roce s nárůstem výtěž- ku z herních automatů nepočítáme, i když by to pro městský rozpočet bylo pozitivní. V roce 2012 v souladu s požadavky pracovní skupiny ve spolupráci s městskou policií zvýšíme kontrolní činnost v hernách v odpoledních Pozvánka na... Počty a tržby z výherních automatů za rok 2010 hodinách, jak po skončení vyučování místních středních škol, tak i v podvečerních a nočních hodinách. Zajištěním zvýšeného dohledu se pokusíme preventivně působit a předejít vzniku patologických jevů, především u mládeže. Město Počet obyvatel Tržby /rok 2010/ Počet VHP VHP na 1 obyvatele VHP na 1000 obyv. Nový Bor , ,00 Železný Brod , ,62 Tanvald 6800 xxx 69 0, ,15 Frýdlant v Čechách , ,67 Hrádek nad Nisou , ,05 Semily , ,22

5 ÚNOR 2012 Semilské noviny Strana 5 Pozvánka k zápisu do prvních tříd základních škol v Semilech Vážení rodiče, dovolujeme si vás pozvat s vašimi budoucími prvňáčky ke slavnostnímu zápisu, který se bude konat ve středu 15. února 2012 od 9.00 do hodin ve třech základních školách v Semilech: ZŠ Ivana Olbrachta, Komenského nám. 150 ZŠ Dr. F. Lad. Riegra, Jizerská 564 ZŠ a SŠ waldorfská, Tyršova 485 Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do Dále mohou být zapsány děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od 1. září do konce kalendářního roku 2012, požádají-li o to jejich rodiče nebo jejich zákonní zástupci a prokáže-li se, že dítě je tělesně i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. září 2006 do 31. prosince 2006 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. ledna 2007 do 30. června 2007, doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Není li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Rodiče (zástupci) předloží u zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Upozornění pro rodiče: Školské obvody základních škol zřízených městem Semily byly dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2009 stanoveny takto: Školský obvod ZŠ I. Olbrachta: všechny ulice v městské části Semily I, městská část Semily IV Spálov, část městské části Semily III Bítouchov (č.p.: 62, 63, 64, 154, 88, 87, 155, 114, 86, 104, 111, 90, 152, 10, 190, 147, 137, 142, 84, 153, 66, 50, 65, 76, 145, 113, 53, 39, 89, 144, 54, 51, 132, 35, 143, 85, 70, 77, 105, 32, 157, 74, 73, 95, 55, 177, 28, 96, 106, 83, 107, 134 a 37). Školský obvod ZŠ Dr. F. L. Riegra: všechny ulice v městské části Semily II Podmoklice a zbývající část Semily III Bítouchov. Školský obvod ZŠ waldorfské: tvoří celé území města Semily. Touto vyhláškou není dotčeno právo rodičů nebo zákonných zástupců na volbu školy. O zařazení a přijetí dítěte do jiné než spádové školy rozhoduje ředitel pouze však v případě volné kapacity této školy. Mgr. Kateřina Šromová, odbor školství, kultury a vnějších vztahů Pozvánka na... Granty Nadace OKD byly vyhlášeny v polovině ledna V pátek bylo vyhlášeno grantové kolo pro rok 2012, kde bude rozděleno 60 milionů Kč. Uzávěrka přijímání žádostí je Nadace OKD pravidelně již 4 roky vyhlašuje otevřené grantové řízení pro neziskový sektor. Za tuto dobu již podpořila přes tisícovku neziskových projektů v celkové výši 180 milionů korun. Jako již tradičně i letos jsou výzvy zaměřeny téměř na všechny veřejně prospěšné aktivity jako je sociální péče, vzdělání, využití volného času, regionální rozvoj, ochrana životního prostředí či pomoc při získávání dotací z fondů Evropské unie. Grantová výzva je celorepubliková s tím, že cca 80 % prostředků připadne na projekty realizované v Moravskoslezském kraji. Zvýšená pozornost bude v programu Pro zdraví věnována stejně jako v loňském roce podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. V programu Pro radost budou upřednostňovány kulturní akce, které se zaměří na bezbariérovost a aktivní zapojení zdravotně či jinak znevýhodněných osob. Podrobné informace jsou zveřejněny na adrese Ing. Jana Dvořáková, odbor investic Z pohledu architekta Co přinese rok 2012? Vážení občané, v minulém článku jsem se ohlédl za několika veřejnými zakázkami v oboru projektování, které město v poslední době vypsalo. Začátkem tohoto roku se pohnula kupředu další městská akce, na jejíž přípravě se architekt města také podílel. Touto akcí je realizace lávky pro pěší a cyklisty přes Jizeru ve špičce Ostrova. Začátkem ledna proběho otvírání obálek s nabídkami zhotovitelských firem. Velmi nás na radnici potěšila hojná účast firem i jejich nabídky. Hlavně díky pokračující finanční krizi větších zakázek ubývá a i velké stavební firmy soutěží o zakázky v řádech jednotek miliónů. Není ještě hotova a podepsána smlouva o dílo s vítěznou firmou, ale již nyní lze říci, že nabídková cena se pohybuje o desítky procent níže proti rozpočtovým cenám dle projektové dokumentace. Nyní si lze přát jen to, že firma odvede kvalitní práci a při realizaci nebude docházet k růstu nákladů díky různým jiným vlivům. Původně jsem si pro jeden z článků schovával téma pozice architektů v různých zemích Evropy, ale po překvapivě optimistickém výsledku otevírání obálek akce Lávka název tématu tohoto zamyšlení vidím spíše pozici architektů v hubených dobách krize. Viditelný stavební útlum je dozajista předcházen poklesem zakázek architektů a techniků. Osobně se mi daří hodnotit situaci u nás na tomto poli s mírným nadhledem, protože díky pracovní zkušenosti z architektonického ateliéru ve španělské Barceloně nevidím situaci v Česku nikterak kritickou. V době stavebního boomu v západní Evropě s s tím spojené cenové bubliny na realitních trzích, kde prim hrálo Irsko a Španělsko, se ukazuje, že stabilita České ekonomiky stojí na základech větší různorodosti ekonomicky silných odvětví. Slabinou u nás je velký podíl automobilového průmyslu. V architektuře a stavitelství je v poslední době cítit silný příklon zejména mladších progresivních kanceláří k technologiím spořícím náklady na provoz domů i k ekologickým stavebním materiálům. A to je jen dobře. Situace ve španělské projekční praxi před krizí byla pravým opakem. Hlavní důraz byl kladen na maximální rychlost projekce díky opakovanému používání konvenčních technologií a typologií. Ruku v ruce s tím šlo navyšování honorářů projektantů do nesmyslných výšin. O to tvrdší dopad to pak pro mnohé byl při prohlubující se krizi. Poučením a výsledkem je pro mne z toho plynoucí závěr, že v dobách krize je nejen na poli projekce nutno přicházet s inovacemi a zvýšením kvality práce. Jen vysoká přidaná hodnota práce může být konkurenčním potenciálem. A protože prognóza na roky příští růžová rozhodně není, budeme doufat, že výše popsané se nám kladně projeví i při realizaci lávky na Ostrově a stavební firma odvede opravdu dobrou práci. Vaše náměty a postřehy posílejte na S úctou, Ing. arch. Martin Hilpert

6 Strana 6 Semilské noviny ÚNOR 2012 Město nabízí k prodeji a pronájmu tyto nemovitosti Město Semily nabízí k prodeji pozemky v ul. Brodská Semily část Podmoklice, lokalita Letná Slap. Pozemky pro podnikání Minimální cena: 430 Kč/m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji část poz. par /48, 3194/57, 3194/6 pro výstavbu bytového domu výměře cca m 2 Lokalita: Semily část Podmoklice, ul. Brodská Minimální cena: 460 Kč/m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu bytových domů o výměře cca m 2 Lokalita: Řeky, Semily část Podmoklice Minimální cena: 5, Kč + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. č. 1149/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře m 2 Lokalita: Semily, Podmoklice, ul. Nádražní Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji poz. pro výstavbu rodinných domů Lokalita: Semily, Vinice Minimální cena: 440/m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů o výměře 6865 m 2 Lokalita: Semily, Nad Školami (nad ředitelstvím Policie ČR předpoklad 5 RD) Minimální cena: 330/m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji část pozemků par. č. 108, 109 a 110/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře 330 m 2 Lokalita: Semily, Riegrovo náměstí Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji část pozemku par. č. 895/2 v k.ú. Semily cca 490 m 2, trvalý travní porost Lokalita: Semily, ul. Brodská Minimální cena: 320 Kč/m 2 Město Semily nabízí k prodeji pozemek par. č pro výstavbu rodinného domu o výměře 733 m 2 Lokalita: Semily, ul. Mikoláše Alše Minimální cena: 440/m2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji dům č.p. 234 o 2 bytových jednotkách (1 b.j. je volná) v ul. Pekárenská Minimální cena: 1, Kč Město Semily bude prodávat formou veřejné dobrovolné dražby dům č.p. 441 s p.p.č. 754 v kat. úz. a obci Semily, část obce Semily Termín dražby: v budově radnice, Husova 82 Lokalita: Semily, centrum města ul. Mizerova Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 2, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 63,20 m 2 č.p. 437, ul. Na Olešce, Semily - Podmoklice Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Prohlídka: dne a v hod. Bližší informace: tel nebo Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 1, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 55,30 m 2 v č.p. 606, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 51,40 Kč/m2/měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 1, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 44,22 m2 č.p.432, ul. Na Olešce, Semily Podmoklice (půdní vestavba) Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 0, s nesn. kvalitou (I. kat.), 36,26 m 2 v č.p. 608, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 54,80 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu nebytové prostory ve II. poschodí o výměře 53 m 2 (dvě místnosti) č.p. 457, ul. Tyršova, Semily Minimální nájemné: 265 Kč/m 2 /rok + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu garáž v ul. Bítouchovská, Semily (za zámkem) Min. nájemné: 642 Kč/měsíc + DPH; od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel Prohlídka: po předchozí dohodě, Město Semily nabízí k pronájmu prodejní stánky/buňky na autobusovém nádraží v Semilech {3 prodejní stánky o výměře 12 m 2 a dále 6 prodejních stánků o výměře 7 m2 (stánky jsou spojeny, ale je možno je užívat samostatně} Bližší informace: tel , Město Semily nabízí k pronájmu reklamní plochy pod hodinami na Riegrově náměstí v Semilech (3 obdélníkové plochy s možností podsvícení) Bližší informace: tel ,

7 ÚNOR 2012 Semilské noviny Strana 7 Ze zápisníku MP Ohlédnutí za Silvestrem 2011 (mp) Dovolím si uvést, že rozlévání svařeného vína několik desítek minut před půlnocí na Riegrově náměstí se stalo téměř tradicí. Nebylo tomu jinak ani poslední den roku Do půlnoci zbývaly necelé dvě hodiny, když byly u vánočního stromečku na náměstí rozloženy dva stánky s občerstvením a zanedlouho se začali scházet ti, kteří chtěli začátek příchozího roku oslavit společně. Poklidné oslavy Silvestra byly narušeny krátce před půlnocí, kdy v ul. Nádražní, na parkovišti před mototechnou, došlo k narušení veřejného pořádku. Na místě zasahovala i hlídka Městské policie Semily, úkony prováděné na místě však byly v režii Policie ČR. Poté se strážníci MP přesunuli na Riegrovo náměstí. Vítání Nového roku probíhalo standardně, šampaňské a alkohol obecně, nechyběla zábavná pyrotechnika a možná více mladých lidí, než při minulých oslavách přicházejícího roku. Možná i alkohol sehrál svoji roli a přišlo první strkání právě mezi mladými, kteří se drželi trochu stranou. Mezi mládeží docházelo k hádkám, které přecházely ve vzájemné fyzické napadání. Hlídka MP se snažila situaci zklidnit. Po prvním incidentu, který strážníci zaznamenali, došlo po nějaké době k celkovému uklidnění situace. Hlídka se však stále pohybovala na Riegrově náměstí. Ke střetům ve formě fyzického napadání došlo mezi mládeží ještě několikrát. Nejvíce vyhrocená situace byla zřejmě při posledním incidentu, ke kterému na náměstí došlo. Dav mládeže se soustředil do jednoho místa v blízkosti prodejny drogerie. Strážníci, kteří byli v opačném rohu náměstí, se přesunuli k místu, kde to mezi mládeží vřelo. Po šarvátce zůstal na zemi ležet středně velký zavírací nůž... Události jistě vedou k zamyšlení, zda mají oslavy příchodu nového roku vypadat právě takto. Jistě i město bude zvažovat, zda následující silvestrovské setkání na Riegrově náměstí nebude mít jinou formu. Nezapomínejme na parkovací kotouče (mp) O parkovištích s parkovacími kotouči v Semilech již bylo napsáno mnohé. Systém se osvědčil a většina řidičů ho uvítala. Poslední dobou však přibývá případů, kdy řidiči na parkovišti zaparkují, a i přesto, že kotouček vozí s sebou, neumístí ho viditelně ve vozidle. Takové jednání je přestupkem i v případě, že se řidič na parkovišti zdrží jen velmi krátkou dobu, neboť legislativní norma stanoví, že na parkovišti s parkovacími kotouči řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Nezapomínejme tedy po zaparkování na kotouček. Dopravní nehody Rok 2011 pohledem dopravní policie Na území okresu Semily šetřili v roce 2011 policisté dopravního inspektorátu 520 nehod. Tři osoby byly usmrceny, 25 zraněno těžce, 257 zraněno lehce. Hmotné škody dosáhly 19,9 mil. Kč. Mezi příčinami vede nesprávný způsob jízdy 269, následuje nepřiměřená rychlost 139 a nedání přednosti 44. Nehod s alkoholem u řidiče bylo 57, jako trestný čin bylo šetřeno 80 nehod. Statistiky se v současnosti vedou velmi podrobně, proto výše uvedené nehody doplním o několik dokreslujících údajů. V obci se stalo 344 nehod, mimo obec 176. Na silnicích I. tř.bylo 102 nehod, II. tř. 170 a III. tř. 104 nehod. Nejvíce řidičů (89) bouralo v sobotu, nejméně v neděli (63). Pokud se řidiči posilnili alkoholem, tak na sobě nešetřili, protože 40 jich dosáhlo nejméně na 1,5 promile! Na suché vozovce se stalo 304 nehod, na mokré 130, na sněhu nebo ledu 56. Přechody pro chodce (mp) Při pěších pochůzkách městem využíváme často přechod pro chodce v ul. Nádražní, v blízkosti bývalé restaurace Slavie. V nedávné době byl tento přechod přemístěn o několik metrů blíž ke Slavii, nicméně chodci, navyklí na pravidelnou trasu, zrušený přechod využívat nepřestali. A to přesto, že po přesunutí zmíněného přechodu došlo ke zlepšení rozhledových podmínek a tedy i ke zvýšení bezpečného přecházení. V lednu jsme místo zrušeného přechodu po nějaký čas monitorovali. Vybrali jsme si poměrně frekventovanou dobu a musím konstatovat, že zrušený přechod je stále velmi vytížený. Během jedné hodiny, po kterou jsme místo sledovali, si tudy cestu přes vozovku zkrátilo 15 osob. Na závěr mi nezbývá než citovat legislativní normu: Je-li blíže než 50 m přechod pro chodce vyznačený dopravní značkou Přechod pro chodce, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Strážníci MP jsou oprávněni přestupek projednat např. v blokovém řízení. Věříme, že většina chodců upřednostní svoji Ilustrační foto. bezpečnost a bude využívat označených přechodů. Ve služebním obvodu OOP Semily bylo za rok 2011 šetřeno 105 nehod. Nikdo nebyl usmrcen, 5 osob bylo zraněno těžce, 50 lehce. Škody byly odhadnuty na 3,4 mil. Kč. Vliv alkoholu byl zjištěn u 14 nehod. Příčiny: způsob jízdy 54, rychlost 34, přednost 8. V prosinci 2011 se na území OOP Semily stalo 8 nehod, při kterých se lehce zranilo 8 osob. Nečastější příčinou byla nepřiměřená rychlost s pěti případy. Z prosince vybírám okamžik jediné minuty, kdy na jednom místě došlo ke třem nehodám. V úterý 6. prosince v 07:33 hod. jel řidič Škody Felicia od Klinkovic a nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a svým schopnostem. Vyjel tak vlevo mimo komunikaci a přes střechu se převrátil zpět na kola. Téhož dne v 07:33 hod. jel od Klinkovic řidič Škody Octavia a nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu komunikace. Proto vjel do protisměru a čelně se střetl s vozidlem Renault Kangoo. O minutu později jela od Klinkovic řidička Škody Felicia, která nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu komunikace. Tím vyjela vpravo mimo komunikaci, převrátila se na střechu a narazila do zaparkovaného vozidla VW Passat. Snad svatý Mikuláš zařídil, že se nikdo při těchto nehodách nezranil, ale škoda na pěti vozidlech a jedné popelnici přesáhla 100 tisíc Kč. Z toho plyne poučení: Když to ráno klouže cestou k autu, bude to klouzat i cestou s autem. foto: DI Semily komisař Ing. Radek Urban, zástupce vedoucího DI Semily

8 Strana 8 Semilské noviny ÚNOR 2012 Rozhovor s místostarostkou Lenou Mlejnkovou TSM Semily s.r.o. pod drobnohledem podruhé Již podruhé se v poslední době vracíme v rozhovoru k Technickým službám města Semily. Vzhledem k tomu, že projednávání aktuální situace v Technických službách bude jedním z hlavních bodů zasedání zastupitelstva města dne 6. února, požádali jsme o aktuální informace místostarostku města Lenu Mlejnkovou. Na sklonku minulého roku se TSM Semily s.r.o. dostaly do tíživé finanční situace, z níž jen těžko hledaly cestu ven. Nakonec město poskytlo společnosti půjčku ve výši 800 tisíc korun na překlenutí rizikového období. Jak vypadá situace dnes? Dozorčí rada společnosti projednala na přelomu roku závěry z kontroly hospodaření a účetnictví, která nastínila situaci v TSM a její řešení a ty předložila k projednání RM s návrhem konkrétních opatření. Ta Rada města dne odsouhlasila. Mimo jiné z této zprávy vyplývají příčiny propadu hospodářského výsledku. Které to jsou? Významný pokles tržeb a ziskovosti zakázek. Společnost má vysoké fixní náklady na leasingy techniky a její opravy. Zásadní položkou zatěžující v tomto směru je traktor Lamborgini, který ke konci roku 2011 způsobil ztrátu již ve výši 1,5 mil. Kč. Navíc poměr práce pro město a jiné zadavatele se rapidně změnil. Rok % za městem, rok % pro město. Vzhledem k velké konkurenci v oblasti stavebnictví, údržby a oprav se TSM nyní Lena Mlejnková úzce specifikují právě na práci pro město. Jaké jsou možnosti řešení? Možností řešení je hned několik. Po projednání valnou hromadou společnosti již došlo k narovnání ceníků, které promítají náklady na techniku a její leasingy a opravy. Změny doznal i ceník výlepů plakátů, kde jsme porovnali ceny v okolních městech. Tento proces bude pokračovat u zeleně a komunikací (rámcové smlouvy s městem). Zjednodušeně se dá říct, že TSM v minulých letech svými dumpingo- vými cenami sponzorovaly město. Vedle narovnání smluv dále město poskytlo TSM finanční pomoc formou půjčky 800 tis. Kč, navrženo bude odložení jejího splácení na rok Společnost tím získá čas na narovnání cen a splacení zátěže leasingů. Po nástupu Ing. Mládka do funkce nového jednatele společnosti ke dni došlo k prověření hospodaření a účetnictví TSM za roky 2009 až 2011 Z toho vyplynula nutnost dořešit jednání předchozího jednatele pana Jelínka. Ten ani po několika výzvách nepředal řádně společnost, a proto mu z mandátní smlouvy vyplynula pokuta ve výši 6 tinásobku platu, kterou po něm nyní vymáháme. Stejně je tomu u čtvrtletní odměny, kterou mu valná hromada přiznala na základě faktury ve výši 504 tis. Kč za práci, která nebyla nikdy provedena (ani faktura nebyla proplacena). Tuto odměnu budeme právní cestou na bývalém jednateli vymáhat, předali jsme i podnět na hospodářskou složku Policie ČR. K optimalizaci provozu by nadále měla přispět stavba kompostárny, kde budou Technické služby provozovatelem a dojde i k využití traktoru Lamborgini. A co dál? TSM pro město Semily vykonávají práce, které jsou nutné údržba zeleně, opravy silnic, drobné stavby, výlep plakátů, údržba veřejného osvětlení atd. Zkušenosti z jiných měst ukazují, že v jisté formě je dobré takovouto firmu si držet k zajištění údržby města. Dalším krokem by měla být půjčka od města k pokrytí závazků technických služeb a oprav techniky. Dále snížení fixních nákladů a maximální využívání kapacit. Shrnutí na závěr? Celkově došlo ke snížení ziskovosti společnosti a nárůstu nákladů na techniku. TSM nezískaly jiné zakázky než práci v rámci smluv pro město, kde není možno tvořit výrazný zisk. Bývalý jednatel bude muset doložit některé položky z účetnictví pro probíhající kontrolu Finančního úřadu. Narovnáním cen prací dojde k optimalizaci provozu a časem i k zisku financí na obnovu techniky a jejího maximálního využití. TSM i nadále budou dodávat svoje služby nejen městu Semily, ale i dalším subjektům ať už firmám nebo občanům. Děkuji za rozhovor. Renata Coufalová Hasičská kronika Jednotky PO uchránily v uplynulém roce majetek v hodnotě 67 milionů korun Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje územní odbor Semily (HZS LK ÚO Semily) eviduje na území okresu Semily za uplynulý loňský rok 611 událostí, což je o 72 zásahů více než v roce Největší měrou se na tomto počtu podílely zásahy při dopravních nehodách, kterých bylo 229 (37,48 %). Následují zásahy při technické a technologické pomoci ve 222 případech (36,33 %) a 109 požárů, u kterých jednotky PO zasahovaly ve 107 případech (17,51 %). Z ostatních evidovaných událostí s účastí jednotky požární ochrany (dále jen JPO) můžeme jmenovat 21 zásahů (3,43 %) při úniku nebezpečných chemických látek. V neposlední řadě se jednalo o 30 planých poplachů (4,91 %). Nezanedbatelnou pomoc poskytují příslušníkům Hasičského záchranného sboru České republiky členové jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO). V roce 2011 zasahovali na území okresu Semily v případě vyžádání pomoci u 65 požárů, 44 případů likvidace technické havárie, 58 dopravních nehod, 9 úniků nebezpečných látek a v devíti případech vyjížděli v souvislosti s nahlášením falešné události. V roce 2010 likvidovaly JPO 107 požárů. Ve dvou případech požárů JPO nezasahovaly. Nejvíce požárů, konkrétně 24 bylo zapříčiněno technickou závadou. Dále následuje nedbalostní jednání osob v 18 případech. Velkou roli v těchto případech sehrálo rozdělávání ohňů ve volné přírodě, vypalování trávy a kouření (celkem 13 případů požárů). Následuje 16 požárů založených úmyslným jednáním nebo v důsledku hry dětí, 4 požáry od vadných komínových těles nebo topidel, 1 případ zapálení v důsledku úderu blesku a 1 požár, který vznikl v důsledku dopravní nehody. V 39 případech požárů nebyla příčina dále zjišťována a u 6 případů se příčinu vzniku požáru nepodařilo s naprostou jednoznačností určit, nebo je ještě v šetření. Přímá škoda způsobená požáry v loňském roce byla odhadnuta na , Kč, což je o 2 mil. korun méně oproti roku Jednotkám PO se včasnými zásahy podařilo uchránit hodnoty v celkové částce tis. Kč. V roce 2010 byla při požáru jedna osoba usmrcena a čtyři osoby byly zraněny. K poslednímu závažnému požáru v loňském roce došlo 31. prosince 2011 v katastrálním území Modřišice. Sedm minut po půl jedné ráno byl na tísňovou linku 112 ohlášen požár rekreační chaty. Na místo vyjeli profesionální hasiči HZS LK ze stanice Turnov spolu s dobrovolnými kolegy ze Všeně. V době příjezdu první jednotky hořela stěna rekreační chaty a plameny zasahovaly do střešní konstrukce domu. Do boje s požárem byly nasazeny dva vodní proudy. Hasiči dále odvětrávali objekt přetlakovým ventilátorem, vyhledávali skrytá ohniska požáru termokamerou a rozebírali střešní konstrukci domu. Požárem byl zničen majetek v hodnotě 40 tis. korun. Hasičům se včasným zásahem podařilo uchránit majetek v hodnotě 500 tis. korun. Připravil mjr. Bc. Petr Kousal, vrchní komisař, vedoucí oddělení prevence

9 ÚNOR 2012 Semilské noviny Strana 9 Oznámení Společnost Vzpomínání na Václava Havla (pl) Na mnoha místech v Semilech uctili občané ve dnech smutku památku zesnulého prezidenta Václava Havla rozsvícením svíček a položením květin. U sochy Dr. F. L. Riegra jich svítilo svítilo poslední den více než 200 a také u sv. Václava se mnozí zastavili a vyjádřili úctu a dík. Spontánně si vytvořili pietní místo i studenti a studentky semilského gymnázia na chodbě školy. Za Janem Hejralem Okénko z nemocnice Nemocnice přivítala proděkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Nemocnici s poliklinikou v Semilech navštívil proděkan Lékařské fakulty v Hradci Králové, Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. Cílem návštěvy bylo navázání spolupráce mezi nemocnicí a fakultou a zajištění praxe mediků LF UKHK na odděleních chirurgie, interny a ortopedie. Proděkan si společně s ředitelem nemocnice, Ing. Jiřím Samkem, prohlédl prostory nemocnice a zavítal na zmíněná oddělení, kde se seznámil s jejich provozem. Během návštěvy chirurgického oddělení ocenil odborné kvality primáře MUDr. Pavla Hladíka, Ph.D., s nímž spolupracoval ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Pana proděkana příjemně překvapil nejen vysoký standard nemocnice a zrekonstruované moderní prostory, ale také příjemné prostředí a profesionální personál. Vedení nemocnice vítá vzájemnou spolupráci s lékařskou fakultou. Přínos vidí, mimo jiné, i v možném zvýšení zájmu mladých lékařů o práci v naší nemocnici. Ing. Jiří Samek, ředitel NsP v Semilech Nepřehlédněte Od 19. ledna 2012 opět funguje LOGOPEDICKÁ PORADNA v Dětském centru Na Olešce, každý čtvrtek od 10 do 14 hodin. Předčasná úmrtí nás vždy raní. Tak tomu bylo například v případě grafika a malíře Luboše Bucka, jehož širák nám v Semilech moc schází, tak tomu je po skonu Honzy Hejrala, jenž nás ve věku 54 let opustil 27. prosince Muž ze slavného vysockého ochotnického rodu Hejralů už rozmlouvá na nebesích se svou matkou, nezapomenutelnou představitelkou paní domácí z Hubačovy hry Dům na nebesích, a se svým otcem, legendárním dobrým duchem vysocké divadelní přehlídky, s nímž jste se museli vždy pozdravit a prohodit pár slov. Honza byl duch umělecký. Vládl klarinetu, kočíroval Větrovanku, hrál, režíroval, organizoval, objevil se na titulní straně prestižního profesního divadelního časopisu, nechyběl ve vynikajícím Kachyňově filmu Kráva a napsal v krkonošském nářečí tři díly Přitrefuňků (ilustrace Viktor Blažek), rozverných humorek z Vysocka. Pracoval v lomnickém Interiéru, po revoluci působil na odboru kultury ONV Semily, učil a řediteloval na ZUŠ a já nevím, čím vším ještě prošel. Byl člověkem hledajícím. Přes veselost však, domnívám se, sídlil v jeho duši hluboký smutek. Svým přátelům říkal: Až zcepením, bude slavnej funus v kostele svatý Kateřiny. Třebaže se smuteční obřad konal v Rokytnici nad Jizerou a ne v městě nejkrásnější zejmy, jak říkával, Vysočáci a jeho přátelé na něj nikdy nezapomenou. Mgr. Jaroslav Vávra

10 Strana 10 Semilské noviny ÚNOR 2012 Školství Ilustrace dětí semilských škol k bajkám Ivana Olbrachta jsou vystaveny v nové budově městského úřadu Základní škola Ivana Olbrachta vyhlásila koncem loňského roku výtvarnou soutěž pro děti všech semilských mateřských, základních, ZUŠ a středních škol. Do soutěže se zapojily čtyři organizace: MŠ Luční, ZŠ F. L. Riegra, ISŠ Semily a vyhlašovatel soutěže ZŠ I. Olbrachta, což není ani polovina škol, škoda. Nicméně o to větší dík patří zúčastněným dětem, žákům a jejich učitelům. Nevděčné role posuzovatelů prací, jak sami poznamenali, se ujali Jiří Salaba a Vladimír Kubík, kteří nakonec vybrali ta nejzdařilejší díla ze všech zdařilých. Pozvánka na... MATEŘSKÁ ŠKOLA LUČNÍ V SEMILECH zve srdečně všechny děti i jejich rodiče na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Přijďte si spolu s námi hrát v úterý nebo ve středu v době od 8 do 12 hodin. Víte, co všechno se dá zažít v mateřské škole? Obrázek Aničky Hřibové z MŠ Lušční 5 let. Nabídka sponzorství Vítězové jednotlivých kategorií I. kategorie: předškolní věk a 1. třídy 1. místo Eliška Plamínková, MŠ Luční 2. místo Josef Horáček, 1. A ZŠ I. Olbrachta 3. místo Vít Kužel, 1. A ZŠ F. L. Riegra Stanislav Bém, 1. A ZŠ I. Olbrachta II. kategorie: třídy ZŠ 1. místo Karolína Jakubů, 2. B ZŠ I. Olbrachta 2. místo Radka Stříbrná, 3. A ZŠ I. Olbrachta Tomáš Strnad, 5. A ZŠ F. L. Riegra 3. místo Otakar Rezler, 4. B ZŠ I. Olbrachta III. kategorie: třídy ZŠ, prima kvarta GIO 1. místo Simona Procházková, 6. A ZŠ I. Olbrachta 2. místo Tomáš Dolenský, 8. A ZŠ F. L. Riegra 3. místo Veronika Holubcová, 6. A ZŠ I. Olbrachta Anna Nedvědová, 8. A ZŠ F. L. Riegra 4. kategorie: studenti středních škol a ZUŠ místo uděleno studentkám ISŠ Semily Poděkování patří nejen všem zúčastněných, ale také městu Semily za poskytnuté ceny, které budou předány dětem ve školách. Přijďte si prohlédnout pěkné ilustrace nejen vítězů do vestibulu nového městského úřadu. Eva Šírová, ZŠ I. Olbrachta AXL, a.s. Semily vyčlení pro rok 2012 určité finanční prostředky na podporu obecně prospěšné činnosti, sportu, kultury atp. Obracejte se na nás se žádostí, která bude obsahovat název, zaměření a popis činnosti popř. rozsah akce a její finanční náročnost. Při výběru projektů jsou rozhodující 3 kritéria: sociální potřebnost výjimečné výsledky (studijní, kulturní, sportovní aj.) regionální dopad Žádosti posílejte na adresu: AXL, akciová společnost ul. 3. května Semily Fax: ,

11 ÚNOR 2012 Semilské noviny Strana 11 Pozvánka na... Očima semilských filmotočů Pokud nevíte co budete dělat v podvečer 10. února od hodin, máme pro vás jeden tip. Přijďte si sednout do kina, srkejte colu, žvýkejte popcorn a dívejte se očima Mladých semilských filmotočů na dění v Semilech za poslední půlrok, či na život nějakým způsobem výjimečných studentů pohledem obyčejných studentů-filmotočů. Školství Za akcemi v ZŠ Dr. F. L. Riegra Halloween aneb deváťáci chtějí spát ve škole Nebývá zvykem, že by deváťáci chtěli spát ve škole, ba naopak, chtějí školu co nejdříve opustit. Naši deváťáciale ale přišli na podzim s nápadem, že by oslavili Halloween právě takhle. Začali společnou večeří, kterou si připravili v žákovské kuchyňce a poté následovala strašidelná cesta školou zahalená do nejhlubší tmy. Pouze místy se objevila světélka nebo nejprapodivnější rozzářené dýňové obličeje. Celá oslava svátku dýní byla zakončena snídaní. A pak už je čekala cesta do třídy na další vyučovací den plný překvapení. Mgr.Pavel Brauner nebo ve střelnici a dostali tak šanci získat další milé překvapení, kterým obdarovali a potěšili své nejbližší. Mgr. Karel Strnad Zábavná Angličtina s Monou Vogellar Již druhým rokem měly děti ze tříd možnost každý týden v měsících říjen prosinec 2011 prožít hodinu angličtiny s rodilou mluvčí z USA. Děti navštěvovaly lektorku Monu kromě určeného času v rámci výuky angličtiny také o přestávkách, v době polední přestávky a odpoledne. Nechceme nikoho unudit, a proto jsme se rozhodli pro přibližně hodinový program, bez přestávek, ve kterém představíme naši vizi do budoucna a ukážeme vám naše krátké filmy. Pokud vám není lhostejný budoucí život filmotoče, tak rozhodně musíte přijít tento nový živočišný druh podpořit! Jsme skupina semilských studentů, kteří kývli na návrh vytvořit v Semilech pod záštitou města jakýsi kinokroužek. Po schůzce s panem Ondřejem Šírem, vedoucím kina, a Stanislavem Ulvrem, profesorem na GIO a člověkem, co nás do všeho vlastně uvrtal, jsme převzali kameru zapůjčenou městem a klíč od klubovny v městské knihovně a byli jsme takříkajíc vpuštěni do světa. Nazvali jsme se Mladí semilští filmotoči a v zatím skromném počtu (stále nabíráme nové členy) se účastníme různých událostí v okolí a dokumentujeme je, filmujeme aktivitu dalších sdružení, jako např. semilského oddílu karate, a také se pokoušíme o vlastní tvorbu. Ale co bychom vám víc prozrazovali, přijďte se o naší existenci a produkci přesvědčit sami, viz výše zmíněný 10. únor od hodin v Jitřence. Za MSF Laura Priščáková a Šimon Šoltes Evropský den jazyků aneb sportování s OVOV Na konci září si každá třída vylosovala jednu evropskou zemi. Jejím úkolem bylo zjistit co nejvíce informací, zajímavostí z oblasti sportu, vědy a kultury. Všechno zapsat a připravit co nejzajímavější kroniku. S vyučujícími všech předmětů děti diskutovaly o zemi, kterou budou v listopadu reprezentovat a snažily se zjistit, do kterých předmětů jsou kořeny jimi vylosované země zapuštěny. Dále si v rámci výchov vyzdobily třídy. Zhotovily vlajky a připravily nápadité kostýmy. 18. listopadu 2011 proběhl slavnostní nástup pod vlajkou s olympijskými kruhy a po složení slibu všech sportovců se rozběhl maratón soutěžních disciplin v obou tělocvičnách. Soutěžilo se za mohutného povzbuzování až do odpoledních hodin. Odpoledne pak čekal porotu nelehký úkol. Přidělit třídám za jejich prezentace body. Nakonec se všechno zvládlo a porota byla mile překvapena nápaditostí a vkusem jednotlivých tříd. Ostatně, mohli to posoudit i rodiče, kteří přišli další týden na třídní schůzky. Všichni se shodli na jednom, že se těší na příští EDJ. Mgr. Miloslava Doleželová Vánoční jarmark Po skončení sportovního maratonu se naplno rozběhly přípravy na Vánoční jarmark. Vyrábělo se nejen ve škole, ale i doma. Každá třída chtěla připravit co nejzajímavější stánek s malými dárky pro své nejbližší. V pátek 2. prosince se naše tělocvična proměnila v jedno velké tržiště s nádhernými ručně vyrobenými předměty, které k vánočním svátkům patří. Všichni, kteří se přišli podívat, si měli z čeho vybrat. Po náročném rozhodování, co si nakonec koupí, se mohli občerstvit v Kavárně u Věrky. Stoly plné cukroví, dortíků, zákusků a pamlsků byly tak lákavé, že jen málokdo odolal. Jsme rádi, že si maminky našich žáků našly v předvánočním shonu chvilku a napekly všechny ty dobroty. Moc jim za to děkujeme. Malí, ale i větší návštěvníci jarmarku si mohli pro své blízké vyrobit malý dárek a zkusit své štěstí u kola štěstí Právě odpolední hodiny Výtvarné výchovy probíhaly v angličtině a byly věnované přípravě perníkových chaloupek a dalších vánočních dárků pro seniory v Domově důchodců. Protože Mona česky nehovoří, vše dětem vysvětlovala v angličtině. Učila děti správnou anglickou výslovnost a nová slova. Hodnocení dětí není třeba komentovat S Monou je to úplně něco jiného, než při běžné vyučovací hodině je to prostě super. Těšíme se na další setkání v dubnu. (žáci 9. A) Mgr. Hana Vavřenová Cesta za pokladem Poslední týden minulého roku jsme si ve 3. B zpestřili hravým odpolednem. Naším úkolem bylo otevřít čtyři obálky a splnit tajemné úkoly. Zpívání koled s kytarou, protažení těla při míčových hrách, plnění kvízu a napínavé pouštění papírových lodiček s tajným přáním a samozřejmě i hledání sladkého pokladu. Děti vše se zájmem plnily a prožívaly. Pěkně si naše večerní dobrodružství užily. Nejvíce však vzpomínají na Kryštofovu ztracenou baterku, která možná ještě dnes svítí na dně Jizery pod Bítouchovským mostem. Martina Rydvalová

12 Strana 12 Semilské noviny ÚNOR 2012 Pozvánka na... Kultura Zprávy z GIO V sobotu 14. ledna 2012 od 9 do 14 hodin probíhal na gymnáziu Den otevřených dveří. Setkání bylo určeno zejména pro uchazeče o studium na čtyřletém i osmiletém gymnáziu od školního roku a jejich rodiče. Ředitel školy podrobně vysvětlil a upřesnil podmínky přijímacího řízení. Kromě ředitele s rodiči i uchazeči o studium diskutovali zástupce ředitele, výchovný poradce a další pedagogové školy. Nechyběly ukázky práce s interaktivními tabulemi ve výuce cizích jazyků, propojení speciálních mikroskopů s počítačovými programy a interaktivní tabulí ve výuce biologie, prohlídka počítačové učebny, seznámení s nabídkou a službami informačního centra atd. Kromě Dne otevřených dveří jsme oba vzdělávací programy (osmileté a čtyřleté studium) úspěšně prezentovali na burzách středních škol od listopadu loňského roku do současnosti a také na veletrhu vzdělávání EDUCA v Liberci. Někteří uchazeči a jejich rodiče se nemohli z různých důvodů do školy dostavit. Nevadí. Na dotazy odpovídáme permanentně prostřednictvím ové pošty nebo nejlépe individuálně v osobních rozhovorech v termínech, které lze domluvit. Aktuální informace poskytují ředitel školy PhDr. Jindřich Vojta a jeho statutární zástupce Ing. Luděk Štěpnička. Základní informace najdete na našich webových stránkách (www.giosm. cz). Na těchto stránkách najdou uchazeči a jejich rodiče také užitečné rady (např.: uchazeč může podat jen 2 přihlášky ke studiu, zápisový lístek odevzdává uchazeč do 10 dnů po oznámení o přijetí, zápisový lístek může použít až na výjimku jen jednou atd.). Budete-li potřebovat poradit, zastavte se na gymnáziu. Kritéria pro přijímací řízení měla každá střední škola zveřejnit do konce měsíce ledna Podrobnosti ke kritériím přijímacího řízení na semilském gymnáziu najdete na našich webových stránkách v rubrice Přijímací řízení. Další informace o škole získáte z veřejně dostupných zdrojů (např. z výročních zpráv o činnosti školy za jednotlivé školní roky). Naděje na přijetí ke studiu je na všech středních školách v Libereckém kraji vysoká. Důležité je výrazně nepokazit přijímací zkoušky a pak už jen dobře vybrat. Porovnejte si jednotlivé střední školy a zvláště gymnázia, zeptejte se našich absolventů. Srovnání s konkurencí se rozhodně nebojíme a rádi Vás na našem gymnáziu přivítáme. PhDr. Jindřich Vojta, ředitel GIO Jizeran má za sebou úspěšný rok: Co ho čeká letos? Spolek byl v r velice aktivní. Účinkoval v řadě měst a obcí: Praha, Jičín, Semily, Přepeře, Heřmanův Městec, Osenice, Bozkov, Benešov u Semil, ale těžiště jeho práce bylo v Semilech. Produkci spolku na 17 koncertech a vystoupeních v r poslouchalo více než diváků. Na rok 2012 připravuje Jizeran opravdu atraktivní program. V Praze si sbor zazpíval počátkem ledna v nabitém jezuitském kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí, ale i v karmelitánském kostele v Liboci společně s dalšími sbory a Českými symfonickými sólisty Bokovy Snové koledy a Rybovu Českou mši vánoční. Skladatel M. Bok, autor hudby k filmu Anděl Páně, řídil oba koncerty. Velký ohlas měl pečlivě připravovaný koncert Památce Jiřího Hylmara ( ) v semilském archivu a v Benešově u Semil (společně s Jizerkou a flétnistkami Jany Kracík Vávrové, ZUŠ Jičín), hold dílu emeritnímu členu sboru. Zdařilé bylo rovněž vystoupení spolku na Foersterových Osenicích (zahrada památníku), kde mnozí přítomní diváci označili jeho vystoupení za nejlepší z českých sborů. J. Kurfiřt řídil jednu společnou skladbu. Rovněž v kostele sv. Bartoloměje (Heřmanův Městec, jubilejní X. ročník Setkání sborů) se spolku dařilo. Vystoupil se svěžím repertoárem i na semilské Noci kostelů v kostele sv. Petra a Pavla, která byla p. biskupem hodnocena jako 2. nejlepší v diecézi. Novým impulsem k žánrovému oživení sborové tvorby se pak stalo založení festivalu Sbory netradičně (Sbor Dr. Karla Farského, evang. kostel Libštát, bienále, další ročník se uskuteční v r. 2013), kde s aranžmá soudobé populární hudby vystoupily sbory Akcent Liberec, Jizerka, Foerster Jičín a Jizeran. V adventu spolek úspěšně koncertoval v přepeřském kostele za doprovodu Komorního orchestru ZUŠ Semily (dir. Jiří Kurfiřt, písňový repertoár a Linkova pastorela Vzhůru, vzhůru, pastouškové) a samozřejmě s Podkrkonošským symfonickým orchestrem, s nímž uvedl Rybovu Českou mši vánoční ve Sboru Dr. Karla Farského a v Bozkově. Na oba koncerty přišlo celkem 300 návštěvníků. Vážíme si spolupráce s Podkrkonošským symfonickým orchestrem, Jizerkou a Komorním orchestrem ZUŠ, děkujeme Sboru Dr. Karla Farského, Děkanství římskokatolické církve Semily a městu za všestrannou podporu. Úctu za vykonanou práci si pak zaslouží všichni členové spolku. Na rok 2012 připravujeme společně s Podkrkonošským symfonickým orchestrem a sbory Východočeské oblasti Unie českých sborů uvedení dvou slavných novoromantických kantát - České písně B. Smetany a Jarní romance Zd. Fibicha (KC Golf, 8. 6.), ale také dílo Luboše Fišera Vánoční koledy pro sóla, smíšený sbor a orchestr Luboše Fišera, krásnou kantátu, jejíž části zazněly v minulosti z reproduktorů v KC Golf při legendárních tanečních obrazech o narození Ježíše pí uč. Aleny Bartošové. Dále se bude Jizeran podílet na realizaci Noci kostelů (1. 6.) a organizačně také na koncertu sboru EuroChoir ( v kostele sv. Petra a Pavla). Rádi bychom vystoupili také na semilské poutní mši. Co zbývá na závěr? Snad jen popřát svým příznivců a všem Semilanům zdravý, šťastný a úspěšný rok Jaroslav Vávra

13 ÚNOR 2012 Semilské noviny Strana 13 PSO je naším opravdovým rodinným stříbrem Vážení čtenáři, chtěl bych se s vámi podělit o pár dojmů z posledních měsíců uplynulého roku. Třebaže jsem už o koncertu Podkrkonošského symfonického orchestru k 28. říjnu psal, nemohu zapomenout na výkon orchestru a jeho sólistů, který nám pod taktovkou Martina Farského a Stanislava Kameníka připravil opravdu hodnotný zážitek. Možná nejsme schopni zcela docenit, jaké rodinné stříbro v Semilech máme. Vždyť dobré velké amatérské orchestry jsou na poměrně rozsáhlém území pouze v Liberci, Novém Městě nad Metují, Chrudimi a Pardubicích. A pak advent, tradiční semilská doména: koncert Jizerky v kostele sv. Petra a Pavla. Opět v nás utvrdil známou jistotu, že Jizerka (sbormistři Nadia Ladkany, Alena a Václav Brádlovi) je v širokém regionu skutečným pojmem. Jednoduše řečeno, takový sbor nemá téměř patnáctitisícový Turnov, ještě početnější Jičín, ale ani Jilemnice, Lomnice, Nová Paka, Hořice, Vrchlabí, Železný Brod, Trutnov atd. Třetím zážitkem bylo provedení Rybovy české mše vánoční ve Sboru Dr. Karla Farského (Podkrkonošský symfonický orchestr, Jizeran a jeho hosté, dir. Jiří Kurfiřt). Rybovka 23. prosince (poslední den státního smutku) zněla tentokrát ještě slavnostněji než kdy jindy. Nutila nás intenzivně přemýšlet o duchovním světě a jeho poselství. Vy, kteří jste koncerty navštívili, a vy, jejich producenti, podržte si tu slavnostní atmosféru v duši, neboť rok 2012, kdy vzpomeneme 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské, nás k tomu zavazuje. Příjemný, zdravý a šťastný rok vám navzdory všem ekonomickým alarmům přeje Jaroslav Vávra, předseda Jizeranu Pozvánka na... CERVUS SEMILENSIS O.S. & PŘÁTELÉ O.S. ZRNKO NADĚJE A MEDVĚD srdeč n ě zvou na MASOPUST v Semilech v neděli 12. února 2012 u chaloupek v Jílovecké ulici Účinkují: Folklorní spolek Šafrán / Jablonec n. Nisou DS Podio / Semily Spolek loutkářů VOZICHET / Jablonec n. Nisou Od Dětská muzika v aule ZŠ I.Olbrachta / maškarní karneval pro děti Zabijačkové pochoutky V zelené dřevěnce dílnička pro děti Občerstvení: Veřejná lyžařská škola Jak se žije v Jitřence Co chystá kino Jitřenka pro rok 2012? Přehlednější program a web Po roce provozu jsme v kině Jitřenka vyhodnotili nejen to, co se povedlo, ale zajímali jsme se také o to, s čím mají naši diváci problém. Facebookové stránky nám pomohly odhalit jeden zásadní. Web kina, stejně jako tištěný program, mají sice pěknou grafiku, ale pro diváka jsou nepřehledné. Zvolili jsme proto novou podobu programu, která obsahuje kromě tradičních programových polí také denní kalendář, který snáze odpoví na otázku, co se dnes hraje. Na stejnou otázku odpovídá i nově zvolený prvek webových stránek, kalendář, který zobrazí denní program a zároveň odkryje nabídku filmů na 14 dní dopředu. Do kina virtuálně Kromě programu a webu přinášíme další novinku: Virtuální prohlídku kina. Virtuální prohlídka je prvek, který obvykle využívají spíše muzea, našemu divákovi ale umožní lépe se zorientovat v nové budově a prohlédnout si i prostory, kam by běžně neměl přístup, jako je promítací kabina s ukázkou projekční digitální techniky, technika vytápění v prostoru pod promítacím sálem nebo moderní klimatizační jednotka. Nostalgické okno do minulosti v promítacím sále rovněž umožní prohlédnout si promítací sál v době před kolaudací budovy, v rozestavěném stavu. Hosté kina v únoru Prvními hosty budou semilští studenti, kteří v pátek, otevřou zbrusu nový projekt kina. Kino Jitřenka dá prostor semilským studentům, kteří prostřednictvím kamery více jak rok sledovali dění v Semilech. Projekt nazvaný Mladí semilští filmotoči by neměl být jednorázovou záležitostí. Kromě studentských aktivit dáváme v únoru prostor také zaběhlým filmovým tvůrcům. Poté, co jsme na podzim věnovali velkou pozornost spíše intelektuálním osobnostem českého kulturního a společenského dění jako například Václav Bělohradský nebo Martin Mareček, rozhodli jsme se dát prostor v jarním schématu spíše zábavě. Hosty kina budou v neděli 26. února v režisér a producent a herec Tomáš Magnusek a režisér Petr Šícha, oba známí z filmů Bastardi 1 a 2. V doprovodu blíže nespecifikované herecké hvězdy přijedou představit premiéru nového českého filmu Školní výlet. Film je hereckým koncertem hvězd českého filmu jako Jiřina Jirásková, Stanislav Fišer, Petr Kostka a další, jimž směle sekundují dnešní mladí herci. Připomínka Ing. Jiřího Bažanta Kino Jitřenka připomene v pátek 24. února od hudebního skladatele a semilského rodáka Jiřího Bažanta jeho nejslavnějším dílem Starci na chmelu. Připravujeme nové přímé přenosy V březnu 2012 jsme po úspěchu přímých přenosů z New-Yorku a Moskvy přichystali také dva přímé přenosy z londýnského národního divadla. Bude to Komedie plná omylů od Williama Shakespeara, kterou přeneseme již a a Goldsmithovy Omyly jedné noci, jež patří k jedněm z nejlepších a nejsrdečnějších komedií, které kdy byly v angličtině napsány. Jsou nepokrytou oslavou chaosu, namlouvání a nefunkční rodiny. Na našem upraveném webu vznikla rovněž nová sekce přímých přenosů, kde je možné rezervovat si jakýkoliv přímý přenos až půl roku dopředu. Projekt 100 V roce 2012 poběží Projekt 100 v poněkud zeštíhlenější podobě. Nebude se již jednat o přehlídku 10 filmů, uvedeme pouze 4 filmy, a to v delším časovém úseku po sobě. Za to ale uvedeme opravdové klasiky. Lednovou West Side Story vystřídá v březnu kultovní film Akiho Kaurismäkiho Bohémský život z roku 1992 a v květnu potom těžké drogové opojení Trainspotitng v režii Dannyho Boylea z roku Poslední film Projektu 100 se teprve upřesňuje, ale mělo by se jednat o další digitálně restaurovanou českou klasiku. Kino Jitřenka ji uvede s největší pravděpodobností až na podzim roku Filmy budeme uvádět kromě prázdnin vždy poslední pátek lichého měsíce (leden, březen, květen, září). Dokumentární cyklus se vrací Po podzimní smršti dokumentů jsme dočasně přerušili jejich pravidelné uvádění. V únoru se ale vracíme s opravdovou peckou. Takřka premiérově uvedeme nový film natáčený Helenou Třeštíkovou po dobu 37 let jako dějiny jedné rodiny napříč různými společenskými situacemi. Film Soukromý vesmír uvedeme 23. února. Každá pátá návštěva kina opět zdarma Od února do konce dubna bude platit opět speciální akce sbírání razítek, kterou znají naši příznivci z léta loňského roku. Každá pátá návštěva kina tak bude zdarma. Ondřej Šír

14 Strana 14 Semilské noviny ÚNOR 2012 Kultura Sedmkrát znělo Ave Maria semilským chrámem (pl) Doba adventní a vánoční je každoročně kouzelná, pokud ji ovšem umíme prožívat pokojně, s radostí v duši, v lásce k bližním a s hudbou, jež k svátečnímu času patří. Určitě bychom si měli tyto dny uvědomovat nekonzumně, duchovně a oslavovat je. A to určitě stromkem, jesličkami, jmelím pro štěstí, voňavou purpurou, vánočním pečivem, štědrovkou, kapříkem, rozličnými zvyky a předsevzetími, ale též vánočním muzicírováním, zpěvem či poslechem koled, pastorel a vánočních mší. Vždyť v té hudbě je vše: radost z narození Ježíše a oslava Panny Marie, jež se stala symbolem pokory a mateřské lásky, ale též utěšitelkou v mnoha našich světských bolestech. Semilská Jizerka, dívčí a smíšený pěvecký sbor, pojala svůj vánoční koncert 16. prosince v semilském chrámu sv. Petra a Pavla jako velkou oslavu Panny Marie. Úvodem zaznělo slavnostní a tradiční Adéste, fidéles, ale pak celkem šestkrát zazpíval sbor se svými sólisty Ave Maria, a to výtečně, od známých mistrů (Lodovico de Vittoria, G. Cacccini, A. Bruckner, J. S. Bach Ch. Gounod, J. Arcadelt, A. Platzere). Mimo program si diváci ještě mohli vychutnat i to nejkrásnější a nejznámější mariánské vyznání Schubertovo ve znamenitém provedení mezzosopranistky N. Ladkany. Tleskalo se dlouho, ale opakování se nekonalo. Ale jistě, vše je náročné, a Nadia Ladkany sbormistruje i pěje, navíc koncert pokračoval obtížnými skladbami komorního a smíšeného sboru Jizerky (J. S. Bach Jesus decus, J. Leavitt Kyrie, A. Caplet Sanktus, Tradicionál Io saro con te). Opomenuty nezůstaly ani dvě české pastorely, vánoční skvosty, nejprve od V. K. Holana- Rovenského a nakonec zazněla známá Linkova Pastorela příjemná, kterou řídil jako host Václav Brádle, což ostatně vždy bývala jeho vánoční libůstka. Nostalgie se nutně vloudila do mnohých myslí a následný potlesk ji vyjádřil. Průběžné i závěrečné ovace nadšených diváků sklidili další dva hlavní aktéři sbormistryně Alena Brádlová a Jiří Horčička (varhany) i další instrumentalisté P. Horčičková a K. Lukešová (obě housle), M. Havrdová (flétna), J. Vávra (klarinet) a zpěváci sólisté Jizerky (J. Perglerová, J. Maierová, A. Máková, A. Krčková, J. Broul, Š. Strnad, D. Tichý, T. Turkevyč, L. Bělka). Koncertem provázela poetickým a vírou prosyceným slovem paní farářka Lada Kocourková. Hezky vše ladilo a ve studeném kostele i hřálo. A úplně nakonec hudebního svátku zpívala Jizerka známé vánoční koledy společně s publikem, ve kterém nechyběl vzácný host hudební skladatel Zdeněk Zahradník. Ave Maria, gratia plena Díky, Jizerko! Malíři Pojizeří vystavují v galerii Pokračování z 1. strany První lednovou neděli proběhla v Pojizerské galerii jubilejní 30. vernisáž tradiční výstavy Malíři Pojizeří. Skupinová výstava mapující nejlepší autory regionu byla tentokrát zahájena úvodním slovem Mgr. Bohumila Skalického a klavírním doprovodem jednoho z vystavujících umělců Ing. Pavla Holase. Letošní ročník je postaven nejen na známých jménech Jiřího Salaby, Evy Vlasákové a Michala Machata, ale i na mladých umělcích, povětšinou absolventech Akademie výtvarných umění v Praze, z nichž jmenujme například Vladimíra Vélu, Michaelu Maupicovou nebo Alici Hilmarovou. V Pojizerské galerii naleznete nejen to nejlepší z malířské tvorby, ale i šperky jednoho z nejznámějších českých šperkařů Jiřího Urbana, sochařské objekty Terezy Salabové nebo skleněné objekty semilské výtvarnice Kateřiny Jínové. U příležitosti kulatých narozenin této tradiční výstavy jsme tak rozšířili záběr výstavy směrem ke koncepci výtvarného salonu umělců. Na všechny milovníky umění se těšíme v Pojizerské galerii do 4. března. Mgr. Jana Hájková ředitelka Muzea a Pojizerské galerie Z historie Ivan Olbracht jubilující (pl) V letošním roce vzpomeneme dvě významná výročí českého spisovatele, novináře a semilského rodáka Ivana Olbrachta, a to 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí ( ). Svými knihami, které psal krásnou češtinou, výrazně obohatil českou literaturu (např. Nikola Šuhaj loupežník, Golet v údolí, Biblické příběhy, Ze starých letopisů českých, O zlých samotářích, Podivné přátelství herce Jesenia). Mnohá jeho díla pak inspirovala filmové a divadelní tvůrce (např. filmy Prstýnek, Komedianti, Anna proletářka, Balada pro banditu, Hanele, Golet v údolí, muzikály Balada pro banditu, Koločava). V Semilech pak Ivana Olbrachta, vlastním jménem Kamila Zemana, jenž byl synem spisovatele Antala Staška, připomíná mnohé: rodný dům s pamětní deskou (dnes Muzeum a PG), sousoší Josefa Malejovského Otec a syn z r. 1960, jeho jméno nesou dvě semilské školy gymnázium a základní škola, a také ulice. K Olbrachtově životu a dílu se Semilské noviny vrátí podrobněji v rubrice Setkání s osobností v dalších vydáních. V únoru se můžeme těšit na dvě atraktivní představení Ty nejsi Vlasta? Ty jsi Vlasta?! Milovníkům Járy Cimrmana netřeba napovídat, z jaké divadelní hry tento citát pochází. A že těch Cimrmanologů máme i v Semilech požehnaně Je jen asi mizivá část českého národa, která by neznala Járu Cimrmana, univerzálního českého génia, vytvořeného Jiřím Šebánkem a Zdeňkem Svěrákem. Na motivy jeho života a díla byla vytvořena podstatná část repertoáru Žižkovského divadla Járy Cimrmana. Hry Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka stále vyprodávají sály divadel a kulturních domů. Nejinak je tomu i v Semilech. Letos se můžeme těšit v pondělí 6. února na představení ZÁSKOK. Představení Divadla Járy Cimrmana nepotřebují reklamu, proto myslete včas na zajištění vstupenek. S předprodejem na letošní představení jsme začali prvního prosince minulého roku a do deseti dnů bylo tři čtvrtě sálu vyprodáno. Hra Záskok měla premiéru v roce 1994 a sestává se ze tří částí: obvyklého odborného semináře, předehry ( Mistr přijíždí ; příjezd Prácheňského a část zkoušky) a samotné hry Vlasta. Zločin v Posázavském Pacifiku Věříme, že jdete-li na cimrmanovské představení, nezabrání vám to přijít v únoru ještě na jedno divadlo. V pátek 17. února totiž zahajujeme jarní divadelní sezónu 2012 představením Zločin v Posázavském Pacifiku. A i tento první kus jarní divadelní sezóny by vás měl dobře pobavit přinejmenším ty, kteří se rádi vracejí do nostalgických třicátých let. Osvědčená autorská dvojice režisér Ondřej Havelka a scénárista Martin Vačkář spolu vytvořila řadu úspěšných inscenací (mj. Má férová Josefína, Muži v ofsajdu, Saturnin). Jejich nová hudební retrokomedie se zabývá dalším módním fenoménem třicátých let světem trampingu. Jde o střet svobodymilovných trampů s pražskou smetánkou. Komedie je společnou inscenací Divadla Kalich a Městského divadla Mladá Boleslav. Upozorňujeme, že začátky divadelních představení jsou již v 19 hodin. Iva Chaloupková, KC GOLF Semily

15 ÚNOR 2012 Semilské noviny Strana 15 KUBA: Rudý ostrov uprostřed Karibiku (kc) Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom vás pozvali na další besedu z cyklu Cesty za poznáním, tentokrát s MUDr. Helenou Boháčovou na téma KUBA. Čeká na Vás spousta fotografií, poutavé vyprávění o zajímavé architektuře koloniálních měst, krásné přírodě, podmanivé hudbě, vynikajícím rumu a proslavených doutnících a především o úžasných lidech, kteří nesmírně milují život. Těšíme se na vás ve středu 22. února 2012 v 19 hodin v předsálí Kulturního centra GOLF Semily. Jak zní naše nejkrásnější koledy... V semilském knihkupectví Hobit se objevila sličná publikace, zpěvník Naše nejkrásnější koledy (podtitul 320 vánočních písní a koled z Čech, Moravy a Slezska). Vkusný obal s Klaněním sv. tří králů Mistra Rajhradského oltáře chrání 302 číslovaných stran formátu A4. Koledy vybral, uspořádal a poznámkami opatřil Pavel Svoboda a vydal je Stanislav Juhaňák TRITON v Praze roku Sazby not se ujal respektovaný notograf Štefan Pernecký, redakce pak důkladný dr. Věroslav Němec. Zpěvník je opatřen seznamem pramenů, tematickým a místním rejstříkem, jakož i abecedním seznamem písní. Vyjde-li publikace s takovým písňovým bohatstvím (dosud největší zpěvník s touto tematikou v ČR), jakým se nemůže pochlubit pravděpodobně žádný evropský národ, vzbudí to pozornost. Baroko, ale i následná období (klasicismus a romantismus) prostě písňové tvorbě přála, a to nemluvíme o pastorelách a vánočních mších, kterých je prý v naší kotlině kolem tisícovky. Bohatství mimořádné, využívané však jen v nepatrném zlomku, neboť člověk je převážně tvor konzervativní a chce slyšet vždy ty nejznámější hity. Autor samozřejmě čerpal ze všech dostupných zpěvníků významných sběratelů lidových písní, jejich propagátorů, autorů kancionálů, soukromých rukopisů i tvůrců umělých písní (Erben, Sušil, Bartoš, Golas, Jindřich, Rokyta, Seidel, Michna, Holan Rovenský apod.). Pro náš kraj je důležité, že zařadil i koledy z II. dílu Krkonošských koled, dosud nevydaného, ale k tisku Josefem Horákem připraveného. Z I. dílu (1939) Horákových koled čerpal Jaroslav Krček. O vydání II. dílu se vážně mluvilo, avšak zatím k tomu nedošlo. Pavel Svoboda sbírá koledy 30 let, a proto se mu například podařilo objevit i dvě semilské: válečnou Bylo to v šestnáctém roce (s. 33) a Pásli jsme ovečky (s. 171). Bohatost nabízeného hudebního materiálu, pečlivá redaktorská i notografická práce, to jsou záruky, že zpěvník potěší všechny, kdo ho ke své práci potřebují. Semily mohou mít také radost z toho, že sazbu not provedl Štefan Pernecký, klarinetista a učitel ZUŠ Semily, kterému v předmluvě autor Pavel Svoboda děkuje. Je to velká pocta i ocenění umu Štefana Perneckého. Jaroslav Vávra Swingový galavečer Pocta Franku Sinatrovi Na swingový galavečer věnovaný legendárnímu Franku Sinatrovi se posluchači jistě těšili už na konci listopadu minulého roku. Tehdy měl být naším hostem Jan Smigmator, dlouholetý sólista Orchestru Václava Hybše, který se v doprovodu svého vynikajícícho Swinging Tria (Vladimír Strnad klavír, Jan Greifoner kontrabas, Branko Križek bicí) zaměřuje především na repertoár zlaté swingové éry, které kraloval jedinečný Frank Sinatra. Avšak Jan Smigmator tehdy ze zdravotních důvodů do Semil nepřijel, pro tento večer ho nahradila známá jazzová zpěvačka Petra Erneyová. Tuto nečekanou změnu posluchači přijali s pochopením a koncert měl velký úspěch. Slíbil jsem tenkrát našim věrným posluchačům, že s Janem Smigmatotem domluvím nahradní termín. Svůj slib jsem splnil. Na báječné jazzové melodie se můžete těšit již v pátek 3. února 2012 od hodin. Na galavečeru vystoupí JAN SMIGMATOR & SWINGING TRIO: POCTA FRANKU SINA- TROVI. Předkapelou jim bude JAZZ BOYS! Vážení čtenáři, v únoru 2012 slavíme 1 rok pořádání Jazz Párty v Semilech. Pořadatelé Robert Tomáš a Kateřina Vávrová semilská flétnistka mezinárodní úrovně Lednový koncert Kateřiny Vávrové v podkrovním komorním prostředí sálku ZUŠ v Semilech diváky nadchl, a tak její výkon náležitě odměnili dlouhotrvajícím potleskem. Sálek, zaplněný do posledního místečka, a židle vlastně nestačily, přivítal i výborného mladého slovenského klavíristu Vladimíra Martinku, který Kateřinu brilantně doprovázel a také sám sólově zazářil. Oba mladí umělci si vybrali náročný repertoár, přes který se přenesli noblesním způsobem, tedy virtuózně. Příčnou flétnu Kateřiny ovládá její um, což je božský talent skrytý v mozku, podpořený vůlí, dřinou a nadšením. A na povrchu pak vidno, jak její hbité prsty kmitají po nástroji, jenž rozezvučel její dech v neuvěřitelném rytmu a intenzitě. Krásná hudba, krásná dívka! Tak dokonale znělo Andante et Scherzo manželé Hančlovi vám touto cestou děkují za vaši přízen a těší se na další jazzová setkání. Robert Tomáš Omluva redakce Redakce Semilských novin se tímto omlouvá všem pozorným čtenářům, kterým neuniklo řádění redakčního šotka, jenž zaměnil letopočet v názvu článku o Antonínu Langhamerovi otištěném v minulém vydání novin. Antonín Langhamer je samozřejmě jubilantem roku 2011, nikoli 2012, jak je v titulku omylem uvedeno. Děkujeme za pochopení. pro flétnu a klavír (Louis Ganne), pak Feldova sonáta a po přestávce First sonata Bohuslava Martinů. Vladimír Martinka sólově exceloval v druhé části programu skladbou Claude Debussyho L isle joyeuse. Po takovém koncertě, který uteče jak voda, se divákovi nechce ani odcházet. A což teprve panu učiteli Aleši Beránkovi, který Kateřinu s flétnou zasnoubil navěky. Miloš Plachta Poznámka autora: Kateřina Vávrová hraje na flétnu od 6 let, nejprve 9 let na ZUŠ v Semilech u pana učitele A. Beránka, pak na Konzervatoři v Pardubicích u prof. Zdeňky Rotreklové. V současnosti studuje na pražské AMU u prof. Radomíra Pivody a současně v Německu na Hochschule ve Freiburgu. Vloni v létě získala v Rakousku prestižní cenu Bohuslava Martinů. Vladimír Martinka studoval klavír na Univerzitě v Žilině, pak ve Švýcarsku u prof. Rudolfa Buchbindera a posléze v USA na Bostonské konzervatoři. V USA získal 1. cenu v Beethovenově soutěži. S orchestry hrál klavírní koncerty Mozarta, Čajkovského a Rachmaninova. Též komponuje a v Bratislavě diriguje ve Slovenském rozhlase.

16 Strana 16 Semilské noviny ÚNOR 2012 Sport Lyžařský vlek Semily... Lyžařský vlek Semily dnes už není jen ono zařízení, na němž většina z vás, Semiláků (nebo vašich dětí) začínala s lyžováním. Od prosince roku 2011 nese tento název i nové občanské sdružení, které vzniklo za účelem udržení možnosti lyžování na svahu nad městem. Za neosobním označením občanské sdružení stojí parta čtyř lidí, které nejspíš většina z vás zná: Míra Stěhula bývalý horolezec, reprezentant a učitel paraglidingu, Jára Mašek horolezec a táta, který podporoval a pomáhal své dceři Andree až ke světovým titulům v paraski, Tomáš Zumr truhlář, který podřídil a věnoval všechny předchozí zimy úpravě svahu rolbou a nejmladší Vašek Hloušek také aktivní instruktor paraglidingu. Byl to tak trochu zoufalý krok do situace, kdy předchozí provozovatel ukončil činnost pro ekonomický nezdar provozu vleku, ale zároveň to byl jediný možný způsob jak v daný okamžik reagovat. Nemůžeme se přece ztotožnit s tím, že zmizí dětem v Semilech možnost levně si zalyžovat poté co přijdou ze školy, že partička starých kamarádů, která si z hecu vezme lyže a chtěla by změřit vadnoucí síly, nebude mít MLÁDEŽNICKÝ FOTBAL: Hodnocení podzimní sezóny Mladší přípravka kde, že rodičům zmizí možnost vést děti ke sportu. K tomu samozřejmě potřebujeme podporu. Nejen manželek, které budou muset strpět, že čtyři potáhneme náklady i provoz vleku, který předtím obsluhovalo 50 lidí na směny, nejen sponzorů, kteří se kupodivu našli rychle, např. AXL, Elite Bohemia, Marek Carda Lepidla-tmely-bal. technika, STUDIO KANDY, MARIAN VAŇÁTKO Mužstvo vedli trenéři Pavel Vávra s Ladislavem Reichlem. Trénovalo se dvakrát v týdnu. Na okrese mužstva rozdělili do dvou skupin a z každé skupiny postoupila vždy první tři mužstva do finálové skupiny v jarní části soutěže. Mužstvo sehrálo 14 mistrovských utkání: 7 utkání vítězných, 6 porážek, 1 nerozhodné utkání. Celkový poměr branek 46 : 43. O 46 branek se rozdělilo 7 střelců: Hejduk 21 branek, Reichl 16 branek, po 2 brankách dali Sudek, Kašík, Částek a Pokorný. Tyto výsledky nakonec stačily na třetí místo a mužstvo mladší přípravky tak bude na jaře hrát v silnější skupině. Starší přípravka Mužstvo hrálo a trénovalo pod vedením trenéra Standy Špidlena. Trénovalo se dvakrát v týdnu, což je málo. Z tohoto mužstva se doplňují mladší žáci, a to je hodně důležité. K mužstvu je potřeba sehnat ještě jednoho trenéra a zkvalitnit tréninkový proces. Mužstvo nesehrálo před zahájením mistrovské soutěže ani jedno přípravné utkání. Mužstvo sehrálo 12 mistrovských utkání: 7 utkání vítězných, 1 nerozhodné, 4 porážky. Celkový poměr branek 60 : 44. O 60 branek se rozdělilo 13 střelců: Kubán 15 branek, Břenek 14 branek, Hálek 10 branek, Bryknar 6 branek, Podzimek 4 branky, Sůva 4 branky, po 1 brance Reichl, Jína, Havrda, Hruška, Navrátil, Bartoníček. V podzimní části soutěže skončilo mužstvo starší přípravky na 6. místě v okresním přeboru. Mladší žáci Mužstvo mladších žáků zahájilo podzim soustředěním v Miletíně. S mužstvem pracovali trenér J. Zamastil a Leoš Veg z Lomnice nad Popelkou. Trénovalo se každý den dvakrát a ještě jsme sehráli tři přípravná utkání. Po skončení soustředění mužstvo sehrálo další tři přípravné zápasy. Po těchto zápasech bylo mužstvo rozděleno na A mužstvo a B mužstvo. Příprava sehráno 6 utkání: 2 vítězná, jedna remíza a 3 porážky. Celkový poměr branek 16 : 25. O 16 branek se rozdělilo 7 střelců: Lábek 7 branek, Zamastil F. 2 branky, Klempár 2 branky, Hálek 2, Myslivec, Pácalt a Jech po 1 brance. Hodnocení B mužstva v 1 A třídě LK Mužstvo sehrálo 11 mistrovských utkání. 1 utkání prohrálo kontumačně a jedno kontumačně vyhrálo - utkání byla v době prázdnin, kdy bylo málo hráčů. S kontumacemi sehrálo mužstvo celkem 13 utkání: 6 utkání vítězných, 2 utkání nerozhodná a 5 porážek. Celkový poměr branek: 62 : 27. ELMAVA, a stále doufáme v další. Nejdůležitější bude samozřejmě ta vaše podpora. Vás, kteří na svah přijdou nebo vyšlou své děti, abychom věděli, že celá ta snaha k něčemu byla a že to stálo za to. Veďte své děti ke sportu, je to nejjednodušší způsob jak jim udržet sebevědomí a kondičku. Nevěříme, že se doma nenajde pár korun pro dítě ve městě, kde se prosází 60milionů za rok, kde se vypije pořád dost piva Pozvánka na halové turnaje Vážení sportovní přátelé, tímto si vás dovolujeme pozvat na zbývající zimní halové turnaje mládežnických družstev, které pořádá SK Semily v roce 2011/2012. neděle od 8.00 hod. sobota od 8.00 hod. sobota od 8.00 hod. Pořadatel: SK Semily mládež. Místo konání: Hala Sportovního centra Semily v tolika restauracích, kde žije tolik sportovců aktivních nebo bývalých. Podpořte nás a my vám slíbíme, že vydržíme tak dlouho jak jen to bude možné. Těšíme se na vás a kromě pravidelného provozu SO, NE, svátky od 9.00 do 21.00, všední dny až vám na telefonickou objednávku spustíme vlek klidně o půlnoci. Mirek, Tomáš, Jára, Vašek a příznivci lyžování v Semilech Branky střílelo 10 střelců: Kubán 18 branek, Hálek 11 branek, Zelenka 9 branek, Kousal 7 branek, Jech 6 branek, Brož 3 branky, Lufinka 2 branky, po 1 brance Seifert, Pekárek, Bryknar. Po podzimní části soutěže je B mužstvo na 6. místě. Hodnocení A mužstvo krajský přebor LK A mužstvo sehrálo 13 mistrovských utkání: 7 utkání vítězných, 6 porážek. Celkový poměr branek byl 51 : 38. O branky se podělilo 12 střelců: Lábek 13 branek, Klempár 11 branek, Zamastil F. 6 branek, Jech 6 branek, Kousal 4 branky, Myslivec 3 branky, Lufinka 2 branky, po 1 brance Šimek, Brož, Kubán, Pekárek a Hájek. Po podzimu mužstvo skončilo na 7 místě. V mladších žácích se vystřídalo v mužstvu A i B na 33 hráčů. Nepřehlédněte (sk) MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 2003 a ml. STARŠÍ PŘÍPRAVKA 2001 a ml. MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 2003 a ml. V případě vašeho zájmu posílejte své dotazy a přihlášky na mobil Z důvodu dodržení počtu 8-10 družstev na turnaj, budeme mužstva zařazovat dle datumu přihlášení. Probíhá zimní výběr v kopané Chlapci narození po : MLADŠÍ PŘÍPRAVKA Tréninky uterý a čtvrtek od 16 do 17 hod. v Sokolovně Chlapci narození po : STARŠÍ PŘÍPRAVKA Tréninky úterý a čtvrtek od 17 do 18 hod. v Sokolovně Rádi vás uvidíme na připravovaných halových turnajích. Na červen připravujeme dva turnaje za účasti 16 družstev pro ročníky 2003 a 2000 SK Semily.

17 ÚNOR 2012 Semilské noviny Strana 17 Pozvánka na... Inzerce AXL, a.s. Semily konstrukce a výroba hydraulických prvků a zařízení konstruktér nabízí tyto pracovní pozice Požadujeme: min. SŠ vzdělání technického směru, konstruování ve 3D: Pro Engineer nebo Solid Works, praxe v oblasti konstruování vítána, znalost AJ nebo NJ výhodou technolog obrábění Požadujeme: min. SŠ vzdělání technického směru, znalost programování CNC výhodou, praxe v oblasti technologie vítána, znalost AJ nebo NJ výhodou obsluha CNC strojů INZERCE INZERCE Požadujeme: min. SO strojírenského zaměření, znal. programování CNC výhodou, praxe v kovovýrobě vítána Nabízíme: zázemí stabilní české společnosti, dobré pracovní prostředí, odpovídající platové podmínky Nabídky posílejte na adresu: AXL, akciová společnost, ul. 3. května, Semily, tel./fax: , Aktuální ceník inzerce (vč. DPH) ZDARMA Vzpomínka, jubileum, blahopřání apod. ve Společenské rubrice Výzva nebo oznámení občanům informace pro občany (odstávka vody, energií, výzvy policie a další) ZA POPLATEK Pozvánka na kulturní, sportovní a společenské akce pro veřejnost Kč (pouze pro neziskové organizace, max. rozsah na 1/4 strany) Řádková inzerce Pouze soukromá, cena za jeden řádek inzerátu (prodám, koupím, daruji, vyměním apod.) Kč Plošná inzerce firemní Grafické zpracování příspěvku (1 hod.) Kč Základní cena ČERNOBÍLÉ plošné inzerce u prvního uvedení inzerátu Inzerát o rozměrech 4,3 x 6,2 cm (1/16 strany) Kč Inzerát o rozměrech 9 x 6,2 cm (1/8 strany) Kč Inzerát o rozměrech 9 x 12,8 cm (1/4 strany) Kč Inzerát o rozměrech 18,5 x 12,8 cm (1/2 strany) Kč Inzerát o rozměrech 18,5 x 25,9 cm (1 strana) Kč Příplatky: Inzerát v barvě uvnitř novin... příplatek 50% k základní ceně Inzerát v barvě na zadní straně obálky (pouze omezený počet)... příplatek 100% k základní ceně Slevy (pouze pro firemní inzerci; jednotlivé druhy slev nelze sčítat) U prvního opakování inzerátu (z vypočtené ceny)... 5 % U každého dalšího opakování inzerátu (z vypočt. ceny) % Inzerát s nabídkou zaměstnání (z vypočt. ceny) % Inzerát s nabídkou prostor, např. pro podnikání (z vypočt. ceny)... 50% Vkládání letáků do novin Cena za vložení letáku (poprvé)... 1,50 Kč/kus Cena za vložení letáku (každé další opakování)... 1 Kč/kus

18 Strana 18 Semilské noviny ÚNOR 2012 Inzerce Okamžitá finanční výpomoc formou NEBANKOVNÍHO ÚVĚRU pro zaměstnance, živnostníky, důchodce, ženy na MD. Úvěr nastavíme dle Vašich požadavků Volejte na tel. č.: , Zprostředkovatel pracuje výhradně pro jednoho věřitele Řádková inzerce PRONAJMU BYT v Semilech, Sokolská 439, 2+1, 82 m 2, cena vč. energií Kč / měsíc. Tel.: KOUPÍM GARÁŽ Pod Černým mostem. Kontakt: PRONAJMU BYT v Košťálově, 3+1 v RD sítě. Tel.: Zde je místo pro Vaši soukromou inzerci prodám, koupím, vyměním. PRONAJMU KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ PROSTORY, možnost parkování, přístupné kamiony, rampa. Kontakt: KULTURNÍ CENTRUM GOLF SEMILY nabízí k pronájmu NEBYTOVÉ PROSTORY Jedná se o stavebně oddělené místnosti s vlastním vstupem v přízemí budovy (původně závodní jídelna, naposledy prodejna koberců). Prostory jsou o celkové výměře 515 m 2. Největší jednotlivá plocha je o výměře 243 m 2. K dispozici je soc. zařízení, vlastní vytápění, voda, elektro. Vhodné pro obchodní činnost. U objektu možnost parkování. Cena 500, Kč / m 2 / rok. Bližší informace na tel

19 ÚNOR 2012 Semilské noviny Strana 19 Očima studentů Změna je život... Možná právě tahle věta zazněla v redakci Semilských novin ve chvíli, kdy bylo rozhodnuto o ukončení rubriky Proměn, která měla již pátým rokem svoje pravidelné místo na předposlední straně novin. Na této straně tedy vznikl prostor, na němž má příležitost vyrůst nová stálá rubrika. Teď máme šanci MY studenti semilských středních škol. V následujících vydáních vám zde chceme prezentovat názory studentů semilského gymnázia, střední integrované školy v semilech a waldorfského lycea v semilech na aktuální dění v našem městě a okolí, nebudou chybět studentské recenze různých pořadů a kulturních akcí či ankety. Všechny texty, které na této straně straně najdete, budou pocházet z naší tvorby. Od šéfredaktorky novin jsme dokonce dostali nakázano doslova:... a nenechte si do toho kecat od dospělých. V podstatě bude tato strana stránkou neomezených možností, protože pokaždé bychom chtěli čtenáře zaujmout a pobavit něčím jiným. O to se budeme snažit, abychom nezklamali vás čtenáře a ani redakci Semilských novin, která v nás vložila svou důvěru. Na závěr bych chtěl poděkovat panu Petru Pýchovi a panu Miloši Plachtovi, kteří nám možnost prezetovat naše práce touto formou v Semilských novinách zprostředkovali. Celá naše studentská redakce doufá, že tuto změnu ze zajetých kolejí na studentský underground přijmete a najdete si v ní vždy to své. Student gymnázia a redaktor rubriky Očima studentů Jakub Roztočil Ubrousku, prostři se! Ve středu 21. prosince minulého roku se v integrované budově ISŠ Semily konal speciální projekt provozu služeb pro dívky 9. třídy o vaření pod názvem Ubrousku, prostři se! Tento projekt se konal poprvé, takže soutěžící ani pořadatelé úplně nevěděli, do čeho jdou. Nakonec se však všichni shodli, že to byla podařená akce. Program byl podobný realitní TV show Prostřeno, i zde se vše bodovalo. Žákyně hodnotily pokrmy a učitelé zas prostřené tabule. Na několik otázek týkající se samotné organizace projektu jsme se zeptali několika účastnic. Studenti píší noviny Studenti píší noviny je název projektu MF Dnes. Cílem tohoto projektu je naučit studenty pracovat s novinami jako zdrojem informací. Historie projektu sahá do roku 2007, kdy se zapojilo prvních 100 škol. Na konci roku 2010 se toto číslo znásobilo na celkových 418 škol a studentů. Naše gymnázium se připojilo i letošní školní rok. Na podzim jsme psali tři práce na tři různá témata a na jaře nás čekají další tři. Následující článek byl na téma Střet kultur a tolerance. Z důvodu nepokojů nejenom na severu Čech jsme na naši stránku zařadili tento text, který se objektivně vyjadřuje k problému a snaží se najít správné řešení. (reds) Ilustrační foto. O jakou akci se jedná? Jde o to ukázat naši šikovnost dívkám z 9. ročníků v našem kuchařském umění. Máte to podobné pořadu Prostřeno, budou vás tedy také hodnotit? Ano, dívky budou moci ohodnotit každé jídlo od 1 do 5 bodů. Koho napadlo tuto akci uspořádat? Nápad na uspořádání soutěže měla naše paní učitelka Malá. Kdo z vašich studentek dnes bude vařit? Z 1. a 3. ročníku budou vařit dvě dívky, ale bohužel dívka z 2. ročníku vaří sama, její kolegyně nedorazila. Jaká jídla dnes uvaříte? Všechny budeme vařit vlastní bramborový salát. 1. ročník s kuřecími řízky a dezertem kremrole, 2. ročník s vepřovými řízky a dezertem čokoládovým Rafaelem, 3. ročník s vinnými klobásami a dezertem kokosovým Rafaelem. Co od souteže očekáváte? Doufáme, že dívkám bude naše jídlo chutnat. Všem soutěžícím se podařilo dokončit avizované menu v časovém limitu a nezbylo než počkat na výsledné bodování. Vítězství si tentokrát za svoje menu připsaly žákyně 1. ročníku s počtem 90 bodů, na druhém místě se umístily žákyně 3. ročníku s 85 body a třetí příčku obsadily žákyně 2. ročníku s 82 body. šechna tři místa byla oceněna drobnostmi a lehkými pamlsky. Vítězům gratulujeme a věříme, že na tuto akci budou všichni vzpomínat s úsměvem a budou se těšit na její další ročníky. Kateřina Štěpánková, ISŠ Semily Severočeské boje za vlast Rasové menšiny jsou po celém světě. Někde jich je více někde méně. Ani Česká republika není výjimkou. Máme tu různé menšiny např. Vietnamce, Rusy, ale také Romy. Právě o nich a o problémech na severu ČR píše teď většina médií. Všichni jsme jistě slyšeli o masakru, který se odehrál v Novém Boru Tato událost rozpoutala řadu demonstrací. Stovky extrémistů pochodují městem, aby tohle už navždy přestalo a všichni si byli rovni. Když už ani politici tuto situaci nezvládnou, musíme se nějak ozvat, prohlašují extrémisté. Bohužel někdy se ozývají až moc a slovo demonstrace postrádá smysl. V tento okamžik jsou největším nepřítelem policisté, kteří konají svou povinnost a snaží se, aby nedocházelo k dalším masakrům. Musí poslouchat nadávky, bránit se různým pyrotechnikám apod. Extrémisté si neuvědomují, že vlastně státu přidělávají další starosti s vynakládáním finančních prostředků a řešením přestupků. Většinou to skončí zadržením pár radikálů, ale problém tu je stále. Politici přišli s různými návrhy, jak by se problém vyřešil. Např. Romové by měli chodit pravidelně do školy nebo mít trvalé zaměstnání. Na to se hned ozve, to je sice hezké, ale dejte jim práci, když v této lokalitě není. Je to začarovaný kruh, který se s námi táhne už spoustu let. Tento masakr je vrcholem. Do tohoto kruhu jsme vtaženi všichni, ale buďto ho neřešíme, protože se nás to netýká, nebo na druhou stranu ho lidé řeší, ale nešťastným způsobem. Demonstrace může určitě posunout situaci vpřed za předpokladu, že se názor vyjádří poklidně a ne s dělobuchem v ruce. Chápu rozhořčenost poškozených rodin a respektuji ji, ale tím že se budou vykřikovat rasistická hesla a ničit vše kolem to není správná cesta. A ani toto nemusí dělat ti poškození, většinou se to jenom nějaké skupině hodí, aby mohli všechno devastovat a tím přidělávat práci všem ostatním. Nad tímto problémem by se měli zamyslit hlavně politici, protože mají pravomoci, které normální občan nemá, a měli by začít realizovat návrhy na podporu školství a nezaměstnanosti u romské menšiny. My jako občané můžeme nanejvýš přestat dělat rozdíly mezi bílým a černým a být si rovni. Ušetřili bychom naši zemi problémů a zbytečného krveprolití. Doufám, že si to každý občan vezme k srdci a snad se potvrdí že Pravda vítězí. Jakub Roztočil, 2.ročník GIO

20 Strana 20 Semilské noviny ÚNOR 2012 Společenská kronika Oznámení CČSH Naši jubilanti V posledních týdnech oslavili svá životní jubilea tito naši spoluobčané. Do dalších let jim přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti! 80 LET Majznerová Daniela Vlček Josef ze Semil Fejfarová Růžena Farský Vladimír 85 LET Fleischer Josef 90 LET Reichlová Helena Kodoňová Zdenka 91 LET Adam Václav 92 LET Kyloušek Josef z Bítouchova Pikorová Vilhemina 93 LET Kousalová Miloslava 94 LET Mazancová Jarmila 96 LET Čečelková Marie ze Semil Vzpomínka Narodili se Ema Plamínková, narozená v Jilemnici Andrea a Aleš Novotní oznamují, že se jim dne v jilemnické porodnici narodil syn Kryštof Novotný. Při narození vážil 2,455 kg a měřil 49 cm. Gratulujeme! Úmrtí V uplynulém období nás navždy opustili tito naši blízcí, přátelé a spoluobčané: Věra Přikrylová Poznámka redakce: Ve společenské rubrice jsou uveřejněna pouze ta jubilea, narození, uzavřená manželství a úmrtí semilských občanů, k jejichž zveřejnění byl dán písemný souhlas. Ve Sboru Dr. Karla Farského probíhá sběr pro Diakonii Broumov Jaké věci je možné darovat: Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky Obuv veškerou, nepoškozenou Věci, které vzít nemůžeme: Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce (z ekologických důvodů) Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (ty se transportem znehodnotí) Znečištěný a vlhký textil Oblečení i ostatní předměty přijímáme pouze v pevných igelitových pytlích o hmotnosti maximálně do 10 kg, vždy v úředních hodinách. V jinou dobu jen po předchozí osobní či telefonické domluvě. Žádáme, nenechávejte nám pytle s věcmi na sbírku přede dveřmi! Úřední hodiny na faře CČSH, boční vchod z Družstevní ulice: pondělí hodin, středa hodin, čtvrtek hodin. Nabídka pomoci CČSH (lk) Církev československá husitská v Semilech poskytuje službu pomoci starším a nemohoucím spoluobčanům (pouze práce nevyžadující odbornou zdravotnickou kvalifikaci). Nabízíme běžný úklid domácnosti, pravidelné úklidy společných prostor v panelových domech, větší úklid domácnosti např. mytí oken, úklid po malování (je třeba domluvit s dostatečným předstihem předem!). Dále zajišťujeme donášku nákupů a obědů, doprovod k lékaři a na úřady, obstarání léků a zdravotních pomůcek, pomoc s vyřizováním různých pochůzek a záležitostí např. na úřadech, doprovod na vycházky, dohled během dne atp. Vzhledem k poptávce ze strany občanů nabízíme nově navíc také pomoc osamělým matkám s dětmi. V tomto případě jde o pohlídání dítěte na časově omezenou dobu, pokud si maminka nemocného dítěte potřebuje např. zařídit nákupy, a nemůže nechat dítě samotné doma. Tato služba je bezplatná, určená všem potřebným bez rozdílu vyznání! Kontaktovat nás můžete na telefon: , či na mobil: Dne 14. února 2012 uplyne již 10 let od chvíle, co nás opustila naše maminka paní Olga Pošepná. Stále vzpomínají děti Jana, František, Olga a Jiří s rodinami SEMILSKÉ NOVINY informační měsíčník občanů Semilska. Den vydání: 1. únor Vydavatel: město Semily. Rediguje: Renata Coufalová, mobil: , Redakční rada: Jakub Roztočil, Mgr. Miloš Plachta, Bohumil Skalický. Příjem příspěvků a inzerce: Informační centrum Semily (Riegrovo náměstí 68, tel.: ), Městský úřad Semily (sekretariát, telefon: ) a redaktor. Sazba a grafické zpracování: Renata Coufalová. Tisk: Tiskárna Glos Semily, s.r.o., Špidlenova 436, Semily. Registrace: Ministerstvo kultury ČR, MK ČR E ISSN

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, IČ: 00527611 Horní Rokytnice čp. 461, 512 44 Rokytnice nad Jizerou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost TJ Spartak Rokytnice jako zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Výzva k předložení nabídek na Pronájem jednotlivých prodejních míst v Zoo Hodonín 1) Vyhlašovatel Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace U Červených domků 3529 695 01 Hodonín IČ: 44164289 zastoupená

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 30.8.2013 od 19.05 hodin do 20.27 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek.

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek. Z á p i s Z 5. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 19.2.2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel:

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru Zadavatel: Město Semily Husova čp. 82, 513 13 Semily Zastoupené Mgr. Janem Farským, starostou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované 95/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 96/13rm I. schvaluje

Více

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ OBEC : Slaná I. SPOJENÍ, KONTAKTY 1 KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE příjmení Funkce Vlastimil vedoucí KŠ Schovánek starosta Vladimír zást. Ved.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce 3. Volba

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 a) Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více