ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. jubileum Katedry robototechniky str Nová laboratoř FEI str. 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. jubileum Katedry robototechniky str. 4 5. Nová laboratoř FEI str. 6"

Transkript

1 Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VIII ČÍSLO 2/2004 ZDARMA Významné jubileum Katedry robototechniky str. 4 5 Nová laboratoř FEI str. 6 Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO str Symbióza 2004 str Kapitoly z historie Katedry jazyků VŠB-TUO (III.) str. 29 Sypké hmoty nové skupenství? str. 31 Budu velmi rád, pokud Vám některá z mých zkušeností bude užitečná při výběru vašeho zaměstnání a zaměstnavatele. Říká ve svém úvodním slově obchodní ředitel Procter and Gamble, Česká Republika Petr Pavlík.

2 2 AKADEMIK 2/2004

3 úvodní slovo AKADEMIK ÈASOPIS VŠB-TUO Vydává: INFOCENTRUM VŠB-TUO Važení studenti, vìtšina z Vás se bude brzy rozhodovat o tom, kde a v jakém oboru zaène pracovat. Z mého pohledu pomìrnì nedávno jsem pøed tímto rozhodnutím stál také já. Než se podìlím o své zkušenosti, dovolte mi na úvod nìkolik základních informací o naší spoleènosti, jejíž jméno mùže být pro spoustu lidí neznámé. Jsme nadnárodní spoleèností pùsobící v oblasti výroby a prodeje drogistického zboží. Snad Vám více øeknou názvy našich znaèek jako je napøíklad Ariel, Head and Shoulders, Pantene Pro-V, Pampers, Always, Old Spice, Secret, Lenor, Jar, Tide, Bonux. Díky tìmto znaèkám a našim zkušenostem jsme velmi významnou spoleèností v oboru. Dopøedu se omlouvám tìm, kterým se budou zdát moje názory pøíliš tendeèní a spojené s firmou Procter and Gamble. Avšak, kromì nìkolika studentských praxí, nemám pøímou pracovní zkušenost s jinou spoleèností a necítím potøebu tento stav mìnit. To ale neznamená, že nejsem schopen srovnání. Než èlovìk opustí brány školy, urèitì nejdøíve pøemýšlí o oboru, ve kterém by chtìl pracovat. Pro mì to byl prodej. Ale pravdou je, že v naší spoleènosti jsem si mohl zvolit i marketing, finance, logistiku, výrobu nebo personalistiku. Pøi výbìru oboru èlovìk vychází ze svého oboru studia. I v tomto smìru jsem mìl štìstí. Systém interního vzdìlávání umožòuje pøijmout lidi i bez zkušeností a postupnì je vychovat v daném oboru. Musím také ocenit skuteènost, že jsem mohl zaèít pracovat na 60% úvazek ještì pøed ukonèením školy. Jako jasný dùkaz toho, jakou pozornost naše spoleènost vìnuje profesionálnímu rùstu, je systém povyšování výluènì z vlastních zamìstnancù. To dává záruku tìm, kteøí dosahují výborných výsledkù, pøevzít vìtší zodpovìdnost, a to v relativnì krátké dobì. A všem je urèitì jasné, že k pøevzetí vyšší zodpovìdnosti je potøeba dostateèných znalostí a zkušeností. V tomto je právì dùkaz o skuteèném zamìøení spoleènosti Procter and Gamble na profesionální rozvoj svých lidí. Další skuteènou výhodou je princip, kdy každý novì pøíchozí absolvent VŠ zaèíná na základní manažerské úrovni. Ze své zkušenosti to mohu vøele doporuèit. Ze znalostí, které jsem nabyl pøi práci regionálního manažera prodeje, jsem èerpal dávno poté, co jsem pøešel na další pozice ve spoleènosti. Pro spoustu mých souèasných kolegù byla snaha o nabytí zkušeností ve svém oboru od základù dùvodem k pøíchodu z jiných spoleèností právì k nám. A samozøejmì jako studenta mì lákala i možnost cestovat díky regionálnímu pùsobení jsem se dostával èasto do zahranièí, a to jak z dùvodu pracovního, tak i za úèelem vzdìlávání. Budu velmi rád, pokud Vám nìkterá z mých zkušeností bude užiteèná pøi výbìru vašeho zamìstnání a zamìstnavatele. A v pøípadì zájmu o spoleènost Procter and Gamble se mùžete podívat na naše webové stránky kde se dozvíte více. Hezký den Vám pøeje Petr Pavlík Obchodní øeditel Procter and Gamble Èeská Republika Redakèní rada: Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. šéfredaktorka Ing. Roman Kozel, Ph.D. Doc. Ing. Jiøí Lošák, CSc. FBI Doc. PhDr. Jana Geršlová, CSc. EkF Ing. Irena Beláková FAST Prof. Ing. Arnošt Pokorný, CSc. FS Renáta Kremserová FEI Ing. Petr Žùrek, CSc. HGF Prof. Ing. Dana Krištofová, CSc. FMMI PhDr. Daniela Zemanová Katedra spoleèenských vìd Mgr. Nadìžda Peøinová Katedra jazykù RNDr. Irena Durdová, Ph.D. KTVS Mgr. Daniela Tkaèíková Ústøední knihovna foto: Josef Polák Redakce: INFOCENTRUM VŠB-TUO Studentská 1770 (E320) Ostrava-Poruba tel./fax: Sazba a tisk: ASEITA spol. s r.o. Studentská 1770/C Ostrava-Poruba tel.: Distribuce: vlastní Náklad: kusù Uzávìrka pøíštího èísla: Toto èíslo vyšlo: Zmìna programù je vyhrazena poøadatelùm Platnost každé akce doporuèujeme ovìøit telefonicky Za obsah reklamy odpovídá zadavatel Obsah pøíspìvkù se nemusí shodovat s názorem redakce ISSN AKADEMIK 2/2004 3

4 Významné jubileum Katedry robototechniky Katedra robototechniky, působící na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava, je zaměřena na problematiku výrobních systémů s průmyslovými roboty, servisní robotiku a mechatroniku, a to v oblastech výuky, vědy a výzkumu, včetně poskytování odborných činností a služeb. V lednu 2004 uplyne 15 let od vzniku katedry a v záøí 2004 tomu bude 20 let, co byla zahájena výuka v mezioborovém studiu Robototechnologie. Za tuto dobu ukonèilo úspìšnì studium 346 posluchaèù, z toho v magisterském studijním programu 299, v bakaláøském programu 47. Všesmìrový mobilní robot Z historie katedry Výuka robotiky na tehdejší Fakultì strojní a elektrotechnické VŠB v Ostravì byla zahájena pro vybrané posluchaèe 4. roèníku technologických oborù, z podnìtù nìkterých závodù bývalého Severomoravského kraje v záøí 1984, v souvislosti se svìtovými trendy v této oblasti a aktuálními potøebami našeho prùmyslu. Ustavením mezioborového studia s názvem Robototechnologie byla povìøena skupina pracovníkù, jako garant zodpovìdný za pøípravu studijního programu a další rozvoj oboru byl urèen rozhodnutím dìkana FSE, doc. Ing. Jiøí Skaøupa, CSc. Uèební plán zajiš ovali také pedagogové kateder ASØ, èástí a mechanismù strojù, strojírenské a mechanické technologie, elektrických pohonù, hydromechaniky a dalších. První posluchaèi mezioborového studia Robototechnologie absolvovali v èervnu 1986, poslední absolventi vyšli v r Celkem ukonèilo tento studijní program 150 posluchaèù. Od školního roku 1986/87 byl na všech strojních fakultách v ÈR zøízen studijní obor Výrobní systémy s prùmyslovými roboty, jehož garantem na FS VŠB Ostrava byl opìt doc. Ing. Jiøí Skaøupa, CSc. Uèební plány tohoto oboru se skladbou pøedmìtù dosti lišily od mezioborového studia Robototechnologie. Obor pokrývá tøi specifické oblasti konstrukci robotù a periferií robotizovaných systémù, projektování a provoz výrobních systémù s prùmyslovými roboty a øízení VS s PR. Do 1. roèníku oboru bylo zpoèátku pøijímáno každoroènì 25 posluchaèù, první absolventi ukonèili studium v r Vzhledem k nároènosti oboru a požadavkùm prùmyslu byla brzy zøejmá potøeba zøízení nové katedry, která by zabezpeèovala výuku a rozvoj oboru Výrobní systémy s prùmyslovými roboty. Organizaèní pøípravou ustavení nové katedry byl povìøen doc. Ing. J. Skaøupa, CSc. Pøes obtížnou personální situaci na fakultì i na VŠB byly postupnì vytváøeny pøedpoklady pro ustavení nové katedry. Katedra robototechniky byla ustavena od , vedoucím byl jmenován doc. Ing. Jiøí Skaøupa, CSc. K hlavním úkolùm nové katedry patøilo její personální, technické a prostorové dobudování, další rozvíjení spolupráce s praxí, pøedevším zahájení prací na státním úkolu v oblasti robotizace tìžkého strojírenství a výuka v oboru Výrobní systémy s prùmyslovými roboty dokonèení úprav struktury pøedmìtù, stabilizace a zkvalitnìní jejich úrovnì a zpracování skript a uèebních pomùcek, vybudování laboratoøe prùmyslových robotù, laboratoøe experimentálních metod, diagnostiky a zkoušení robotù a poèítaèové uèebny. Od roku 1993 se na katedøe realizuje rovnìž bakaláøské studium v oboru Robotika. Pro další zkvalitnìní výuky v oblasti materiálního vybavení byly zahájeny práce na výstavbì Centra robototechniky, pro které byly získány adaptované prostory bývalé menzy, jako výsledek konkurzního øízení, ve kterém tento projekt zvítìzil. Centrum robototechniky je v provozu od r a je využíváno pro výuku i pro vývoj a výzkum. Pøes omezené finanèní možnosti se podaøilo v kontaktech s podniky získat vìtší poèet prùmyslových robotù pro výuku. V rámci kontaktù s Technickou univerzitou v Dortmundu (Severní Porýní Vestfálsko) a Výzkumným centrem pro robotiku tamtéž byly bezplatnì získány další moderní roboty pro výuku v laboratoøích. Souèástí vývoje byl samozøejmì také proces odborné pøípravy uèitelù a uznání práce katedry odbornou veøejností doma i v zahranièí. V souèasné dobì má katedra 3 habilitované docenty, z nichž jeden úspìšnì ukonèil profesorské øízení, a na rok 2004 je pøipravována další habilitace a 2 inauguraèní øízení. Všichni ostatní pracovníci mají vìdecké hodnosti. V prezenèním studiu je pøipravováno 6 doktorandù. Katedra velmi úzce spolupracuje s pracovišti na technických univerzitách v Praze, Brnì, Košicích, ale i v Plzni, Liberci, a také má a mìla èetné kontakty na univerzity ve Velké Británii, Itálii, Portugalsku, Rumunsku, SRN a v Belgii. 15 let od svého vzniku je katedra plnì funkèním pracovištìm, personálnì i strukturálnì dobudovaným i stabilizovaným, kompatibilním s funkcemi i strukturou fakulty i s požadavky technické praxe. Katedra má v souèasné dobì 7 pedagogù, 6 studentù prezenèní formy doktorandského studia, 2 THP pracovnice a jednoho øemeslníka. Katedra v posledních letech patøí z hlediska velikosti úvazkù, poètu publikací i ve vìdeckovýzkumné èinnosti (granty, výzkumné zámìry, monografie, Leonardo) mezi nejvytíženìjší na fakultì. Současnost V oblasti vybavení katedry laboratoøemi, uèebnami a poèítaèovými uèebnami se naše pracovištì mùže pochlubit stále doplòovaným a dále rozvíjeným Centrem robototechniky v prostorách bývalé menzy. Toto centrum se skládá z velké laboratoøe vybavené prùmyslovými roboty, pøilehlou uèebnou, prostorami pro tvorbu praktické èásti diplomových a doktorských prací, souvisejících s návrhem konstrukcí, øízením a realizací prùmyslových a servisních robotù jako nároèných systémù mechatronického typu. Od otevøení CR zde vznikla celá øada diplomových prací s praktickou realizací návrh, vývoj a realizace øídicích systémù stávajících PR, realizace mobilních robotù na kolových a pásových podvozcích, portálový robot a mnoho dalších (viz foto 1). Pracovištì je vybaveno poèítaèovou technikou a dále vybavováno prvky senzorických a navigaèních systémù. CR disponuje také dílnou, schopnou zajistit výrobu i nároèných strojních prvkù robotù. Témìø pravidelnì získávají diplomové práce posluchaèù oboru cenu dìkana FS, v posledních 3 letech získala jedna práce první místo v národní soutìži firmy Siemens (Ing. Kafka), další dvì práce cenu AWARDS firmy AV Engineering (Ing. Trubaè a Ing.Turoò). Katedra robototechniky vybudovala dvì poèítaèové uèebny, bez nichž je výuka systémù mechatronického typu nepøedstavitelná. HW i SW vybavení je za znaèných obtíží udržováno na vysoké úrovni, odpovídající požadavkùm praxe a s vysokým podílem finanèních zdrojù z grantù, kterých má katedra každoroènì nìkolik. Vìdecko-výzkumná èinnost katedry je zamìøena zejména na rozvoj inovaèních metod a nástrojù v oblasti strojních a mechatronických systémù (SMS), inovace a vývoj servisních robotizovaných systémù a aplikace CAD systémù v oblasti modelování a simulace mechatronických systémù 4 AKADEMIK 2/2004

5 Mobilní robot na pásovém podvozku s cílem optimalizace jejich parametrù. Rozvoj prvkové základny a úspìchy ve vývoji a aplikacích prùmyslových robotù vedou k výzkumu a nástupu robotù do automatizace servisních èinností ke vzniku servisních robotù (SR) a robotù personálních. Vzhledem k prognózám o mimoøádném významu servisní robotiky pro hospodáøství vyspìlých státù jde o problematiku, která mùže pøispìt k rozvoji oboru a jeho konkurenceschopnosti i v Èeské republice. Tento trend katedra zachytila a úspìšnì rozvíjí v mnoha Tento zajímavý souboj nìkolika kategorií závodníkù se konal 3. prosince 2003 na tradièním místì v sále KTVS nad starou menzou. Tra o délce m mìli závodníci pøekonávat v tìchto kategoriích: žaèky, ženy lehká váha (do 61 kg); ženy; ženy -zamìstnankynì VŠB-TU Ostrava do této kategorie se však žádné závodnice nepøihlásily, takže tento závod musel být nakonec (k velké lítosti všech pøítomných) zrušen. Muži mezi sebou bojovali v tìchto kategoriích: žáci, dorostenci, muži lehká váha (do 75 kg); muži; muži- zamìstnanci VŠB-TU Ostrava. A zde je již výsledková listina turnaje: Kategorie žaèky: 1. Jaklová Lenka SK Jiøí Team 8:59,0 min. 2. Chmurová Jana SK Jiøí Team 9:22,1 3. Kavcová Lucie SK Jiøí Team 9:25,0 Kategorie žáci: 1. Žídek Jakub VSK VŠB-TUO 7:55,0 min. 2. Raška Ondøej SK Jiøí Team 8:55,3 3. Matera Tomáš SK Jiøí Team 9:04,3 Kategorie dorostenci: 1. Švidrnoch Jakub SK Jiøí Team 7:24,3 min. 2. Beneš Jiøí SK Jiøí Team 7:24,6 aktivitách v tématech diplomových i doktorských prací, v grantech a výzkumném zámìru, zahájením spolupráce s výrobními a servisními firmami, pùsobením v budovaném Centru pokroèilých technologií na VŠB TUO, v divizi Mechatroniky, pøípravì nového výzkumného zámìru, poøádáním semináøù, zapojením vedoucího katedry do práce v pøedsednictvu Èeskomoravské spoleènosti pro automatizaci, v mezinárodní spolupráci jsme byli požádáni zahranièními pracovišti o spoleèné zapojení do podaného projektu v 6. PR EU (podán v øíjnu 2003), v rámci projektu Leonardo spolupracujeme s pracovišti v Itálii, Irsku, Portugalsku a Rumunsku, aj. Ohlédnutí za významnými daty a vykonanou prací je souèasnì dùležité i pro vymezení dalších cílù Katedry robototechniky, z nichž nìkteré byly výše zmínìny a k prezentaci nových možností. V tomto smyslu katedra organizovala setkání absolventù robototechnických oborù, v záøí tohoto roku. V závìru loòského roku pak, z povìøení Èeskomoravské spoleènosti pro automatizaci, pøipravila a realizovala první mezinárodní semináø v Èeské republice k problematice Servisní 11. otevřený Přebor VŠB-TU Ostrava ve veslování na trenažéru Veslařský oddíl Vysokoškolského sportovního klubu VŠB-TU Ostrava uspořádal pod záštitou prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční styky doc. Dr. Ing. Vladimíra Keba již 11. otevřený Přebor VŠB-TU Ostrava ve veslování na trenažéru. V nejsilnìjší rozjížïce závodu mužù na sebe narazili (zleva) celkový vítìz Dalibor Stejskal- EKF 1. roè, støíbrný Marin Milkov z VK Perun Ostrava, ètvrtý Martin Uvíra z VK Pøerov a Martin Škarpa z poøádajícího VSK VŠB-TU Ostrava. 3. Foral Daniel SK Jiøí Team 7:29,1 Kategorie ženy LV (do 61 kg): 1. Olejáková Markéta VSK VŠB-TUO, vesl. 2. Hejdová Kateøina VSK VŠB-TUO, lyž. bìh 8:44,1 3. Maráèková Pavlína SK Jiøí Team 8:46,3 Kategorie ženy: 1. Luòáèková Petra 8:07,5 min. VSK VŠB-TUO, vesl. 2. Burdíková Eliška VK Perun Ostrava 7:55,2 3. Nováková Lucie SK Jiøí Team 8:06,5 7:49,2 min. Pohled do laboratoøe centra robotiky robotiky se zámìrem prohloubit, pøípadnì navázat spolupráci mezi specialisty z rùzných oborù a pracoviš, jak si to mechatronické systémy vyžadují. Další významnou akcí, která na tento semináø naváže, bude setkání kateder z Èeské i Slovenské republiky k výmìnì zkušeností v souvislosti s výukou i výzkumem ve stejné oblasti. Bližší informace o katedøe lze najít na jejích internetových stránkách: Doc. Ing. Jiøí Skaøupa, CSc. Doc. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Doc. Dr. Ing. Petr Novák Kategorie muži zamìstnanci VŠB-TUO: 1. Krèek Jiøí VŠB-714 6:47,9 min. 2. Žídek Jiøí VŠB-713 7:06,9 3. Kebo Vladimír VŠB-930 7:22,3 Kategorie muži LV (do 75 kg): 1. Salajka Tomáš VSK VŠB-TUO, vesl. 6:47,6 min. 2. Drábek Marek VK Hodonín 6:48,4 3. Plšek Martin VSK VŠB-TUO, vesl. 6:55,0 Kategorie muži 1. Stejskal Dalibor VSK VŠB-TU0, vesl. 6:30,4 min. 2. Milkov Marin VK Perun Ostrava 6:38,9 3. Kubíèek Petr VSK VŠB-TUO, lyž. bìh 6:39,5 Mgr. Jiøí Žídek Øeditel závodu, KTVS V kategorii muži- zamìstnanci VŠB-TUO zmìøili své síly (zprava) Mgr. Jiøí Krèek (714), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (930) a Mgr. Jiøí Žídek (713), nejrychleji tra metrù projel Mgr. Krèek - 6:47,9 min. AKADEMIK 2/2004 5

6 Nová laboratoř elektrických měření na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava uvedena do provozu díky sponzorskému daru Severomoravské energetiky, a.s. Úkolem vysokých škol je kromì výuky také èinnost vìdeckovýzkumná. Na technických vysokých školách je tato vìdeckovýzkumná èinnost zpravidla úzce spjata s praxí. Jedním z pøíkladù tohoto propojení je dlouhodobá a mnohostranná spolupráce Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava se Severomoravskou 1 2 energetikou, a.s. Poèátky oboustrannì výhodné spolupráce sahají do sedmdesátých let, kdy zaèínal rozvoj elektrooborù na VŠB TU Ostrava. Formy této spolupráce jsou velice rùznorodé od výchovy studentù podle potøeb energetiky, pøes spoleèné øešení technických problémù až po finanèní výpomoc díky pochopení svízelné finanèní situace fakulty ze strany Severomoravské energetiky, a.s. V roce 2003 došlo ve vysokém školství Èeské republiky k zásadní zmìnì ve struktuøe studia. Dosavadní pìtileté vysokoškolské studium bylo v souladu s evropskými trendy nahrazeno dvoustupòovým studiem v první etapì studenti absolvují tøíleté bakaláøské studium, které mohou ukonèit jako bakaláøi (Bc.), nebo mohou pokraèovat další dva roky v magisterské formì studia a ukonèit studium jako inženýøi (Ing.). Tato zmìna vedla i k zásadní pøestavbì studia, kdy øada odborných pøedmìtù se posunula do nižších roèníkù s podstatnì vyšším poètem studentù. Tak napøíklad na Katedøe elektrických mìøení byl pøedmìt Elektrická mìøení pøesunut do prvního roèníku, což vedlo k více než dvojnásobnému nárùstu studentù v tomto pøedmìtu. Jelikož jsou všechna cvièení zajiš ována v laboratoøích, bylo nutno urychlenì vybudovat novou laboratoø mìøení, což se podaøilo s výraznou, témìø milionovou finanèní podporou Severomoravské energe- tiky, a.s., která pomohla zajistit pro tuto laboratoø nejmodernìjší pøístrojové vybavení a ve spolupráci s firmou ELCOM Praha, a.s. jako dodavatelem nìkterých speciálních pøístrojù a instalace v laboratoøi podle návrhu Ing. Richarda Velièky, který rovnìž budování celé laboratoøe koordinoval. 3 4 Celá akce vybudování nové Laboratoøe elektrických mìøení byla dokonèena v záøí 2003, takže ji bylo možno využít již v zimním semestru nového školního roku. Koncem roku 2003 pak byla dìkanem fakulty prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. nová laboratoø oficiálnì uvedena do provozu za pøítomnosti pøedstavitelù Severomoravské energetiky, a.s., a to èlena pøedstavenstva a øeditele distribuce Ing. Michaela Wolfa a manažera údržby DS Ing. Ivana Kovaøèíka. Laboratoø je vybavena 10 moderními pracovišti pro mìøení elektrotechnických úloh. Každé pracovištì je vybaveno elektrickým rozvodem s vlastním jištìním a vlastním osvìtlením. Pøi návrhu pracoviš i celé laboratoøe byly kladeny velmi vysoké požadavky na zajištìní bezpeènosti. Jsou zde realizovány úlohy od mìøení základních elektrických velièin až po mìøení pomocí poèítaèù (virtuální mìøicí pøístroje) nebo pomocí komunikace pøístrojù s poèítaèem. Studenti se zde mohou seznámit s moderními digitálními pøístroji napø. multimetry, èítaèi nebo osciloskopy. Pro mìøení se používá i grafické vývojové prostøedí LabVIEW od firmy National Instruments. V úlohách zamìøených spíše na silnoproudou elektrotechniku jsou zase regulovatelné tøífázové zdroje vyrobené speciálnì pro tuto laboratoø. Ke kvalitì laboratoøe nemalou mìrou rovnìž pøispívá i instalovaná klimatizace. Závìrem lze tuto laboratoø charakterizovat jako unikátní pracovištì navržené na míru podle souèasných požadavkù na vybavení nejmodernìjší technikou i z hlediska bezpeènosti. Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc. Vedoucí Katedry elektrických mìøení FEI Foto: 1, 2 Josef Polák 3, 4 Ing. Richard Velièka 6 AKADEMIK 2/2004

7 fakulty se pøedstavují Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava Příprava báňských úředníků byla důvodem založení horní školy v roce 1716 v Jáchymově, montanistika byla podstatnou náplní vzdělávacích institucí, které na tuto horní školu navazovaly, zejména montánního učiliště v Příbrami založeného v roce 1849 v Příbrami, v roce 1865 přejmenovaného na báňskou akademii. V roce 1945 byla Vysoká škola báňská přemístěna do Ostravy, kde na základě zákona z r vzniká s účinností od hornická fakulta. V roce 1953 vládním nařízením vzniká samostatná geologická fakulta, která v roce 1959 byla přičleněna k fakultě hornické. Nově vzniklá Hornicko-geologická fakulta byla tvořena 13 katedrami včetně katedry tělesné výchovy. Spoleèensko-ekonomické zmìny po roce 1989 výraznì zasáhly nejen hornický sektor, ale ovlivnily i zájem o studium klasických hornických oborù. Hornicko-geologická fakulta reagovala zmìnou své struktury tak, že si ponechala historický název a jako jediná v republice má akreditovány obory z oblasti prùmyslu nerostných surovin, avšak její struktura je tvoøena propojením základních a aplikovaných pøírodo- vìdních oborù s technickými a ekonomickými obory vycházejícími z nerostnì surovinových zdrojù, které umožòovaly existenci lidské spoleènosti v minulosti a bezesporu tomu bude i v budoucnu. Specifikem fakulty je, že odštìpením pøíslušných studijních oborù od HGF vznikla v roce 1997 Fakulta stavební a v roce 2002 Fakulta bezpeènostního inženýrství. Pøesto patøí HGF z hlediska celkového poètu studentù druhé místo mezi 7 fakultami VŠB- TUO. Více než ètvrt století probíhá výuka na detašovaném pracovišti v Mostì, HGF patøí Geologický pavilón prof. Pošepného a Hvìzdárna a planetárium J. Palisy. Dìkan Hornicko-geologické fakulty Prof. Ing. Jaroslav Dvoøáèek, CSc. Struktura fakulty Struktura fakulty Základními pedagogickými a vìdeckovýzkumnými pracovišti fakulty jsou instituty, struktura fakulty je dále tvoøena Zkušební laboratoøí výzkumného centra hornin, Hvìzdárnou a planetáriem Johanna Palisy, Geologickým pavilónem prof. Františka Pošepného, detašovaným pracovištìm Most, studijním oddìlením a dìkanátem. AKADEMIK 2/2004 7

8 Vedení fakulty Vedení fakulty Instituty Hornicko-geologické fakulty Dìkan fakulty: Prodìkan pro vìdu a výzkum a zahranièní styky: Prodìkan pro rozvoj fakulty: Prodìkan pro studijní záležitosti: Prodìkan pro legislativu a informatiku: Tajemnice fakulty: Pøedseda Akademického senátu fakulty: Prof. Ing. Jaroslav Dvoøáèek, CSc. Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. Prof. Ing. Peter Feèko, CSc. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. RNDr. Petr Wyslych, CSc. Ing. Miroslava Bendová Prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. Institut fyziky Institut geologického inženýrství Institut hornického inženýrství a bezpeènosti Institut geodézie a dùlního mìøictví Institut ekonomiky a systémù øízení Institut environmentálního inženýrství Institut geoinformatiky Institut fyziky Realizovaný studijní obor: Aplikovaná fyzika materiálù (magisterské prezenèní studium) tém pøedmìtù pro obor Telekomunikaèní technika. V uzavøeném bakaláøském studiu jde o pøedmìt Základy fyziky. Od akad. roku 2004/05 bude zavedeno strukturované studium na všech fakultách VŠB-TUO a Institut fyziky se bude na nìm podílet výukou základního kurzu fyziky. Od akad. roku 1993/94 byla zahájena výuka oboru Aplikovaná fyzika materiálù garantovaného Institutem fyziky, jehož pedagogové pøipravili pøedmìty od pøedmìtù rozšiøujících teoreticky fyzikální základy až po pøedmìty úzce specializované. Obor Aplikovaná fyzika je akreditován i pro dvoustupòový systém studia. Vìdecko-výzkumná èinnost: rozvíjí se v následujících hlavních smìrech uvedených v abecedním poøadí: fyzikální vlastnosti hornin a radonu; fyzikální vlastnosti kovù; magnetismus, magnetooptika a optoelektronika; kapalinový paprsek. Perspektivní oblastí souèasné doby je problematika nanotechnologií. Tyto základní smìry zahrnují dílèí odborné specializace, které lze specifikovat: magnetická defektoskopie s orientací na diagnostiku ocelových lan, mìøení teplotní roztažnosti materiálù optickými metodami, holografie deformací a nehomogenit, konstrukce a aplikace senzorù na bázi optických vláken, fyzika intermetalických slitin, aplikace vláknové optiky v telekomunikaèních linkách, vlnovodné procesy v planárních strukturách, magnetooptika planárních a periodických struktur, radonová problematika, fyzikální principy a aplikaèní možnosti vysokoenergetického kapalinového paprsku a jeho kombinace s laserovým paprskem. K vìdeckovýzkumné èinnosti patøí napojení na praxi, zejména formou servisní, poradenské a posuzovatelské èinnosti. Institut geologického inženýrství Realizované studijní obory: Geovìdní a montánní turismus (bakaláøské prezenèní studium) Geologické inženýrství (bakaláøské kombinované a magisterské prezenèní studium) Geologické inženýrství (doktorské prezenèní a kombinované studium) Pedagogická èinnost: Geovìdní a montánní turismus: cílem je výchova absolventù, kteøí po získání základních spoleèensko-vìdních, pøírodovìdních, technických, ekonomických a jazykových znalostí budou participovat na rozvoji cestovního ruchu, zejména orien- Pedagogická èinnost: nejvìtší objem vzdìlávací èinnosti institutu tvoøí výuka základního kurzu fyziky na všech technických fakultách VŠB-TUO ve všech formách studia. V uzavøeném magisterském studiu jsou to pøedmìty Fyzika I. a Fyzika II., na nìž navazují další pøedmìty ve vyšších roènících. Na FEI je to ucelený systovaného na pøírodní prostøedí, pøírodní bohatství, montánní a technické památky. Geologické inženýrství: jde o geologický obor s technickou orientací, který v potøebné míøe zahrnuje všechny oblasti geologicko výzkumné a prùzkumné èinnosti. Doktorské studium tohoto oboru se vyznaèuje dùrazem na obecný teoretický základ aplikovaný na vìdy o Zemi, na nìž navazují speciální a aplikované ložiskové, inženýrsko-geologické, hydrogeologické, geomechanické, geofyzikální, vrtnì-technické a další technologické disciplíny. Pedagogové institutu zajiš ují výuku základních a aplikovaných geologických pøedmìtù i na jiných oborech HGF, FAST a FMMI. Vìdecko-výzkumná èinnost: Aktivity v této oblasti jsou zamìøeny na studium geologických a ložiskových pomìrù v ÈR i v zahranièí, rozvoj výzkumných a prùzkumných metodik v ložiskové geologii, inženýrské geologii a hydrogeologii, úlohu geofaktorù a antropogenních vlivù v životním prostøedí, na úlohu nerostných surovin, jejich zdrojù a využití, geoinformatiku, na tìžbu a skladování kapalin. Mezi nabízené profesní zamìøení institutu patøí: komplexní analýza vod, fázová a chemická analýza pøírodních materiálù a odpadních produktù, inženýrsko-geologické vrty, výzkum v oblasti progresivních 8 AKADEMIK 2/2004

9 metod vrtání, aplikace geofyzikálních metod pro øešení problémù technických a pøírodovìdných oborù, hydrogeologie a ochrana podzemních vod, geologicko-ekonomické hodnocení a matematicko-geologické modelování ložisek nerostných surovin, hodnocení vybraných prùmyslových odpadù a další aktivity, kterým odpovídá technické a laboratorní vybavení institutu. Institut hornického inženýrství a bezpečnosti a bezpečnosti Realizované studijní obory: Využívání zdrojù stavebních nerostných surovin (bakaláøské prezenèní studium v Ostravì a bakaláøské kombinované studium v Ostravì a Mostì) Hornické inženýrství (magisterské prezenèní studium v Ostravì a magisterské kombinované studium v Ostravì a Mostì) Využívání zdrojù stavebních nerostných surovin (magisterské prezenèní studium v Ostravì) Úpravnictví (magisterské prezenèní studium v Ostravì) Hornictví, Hornická geomechanika (doktorské prezenèní a kombinované studium) Pedagogická èinnost: Využívání zdrojù stavebních nerostných surovin: zavedení oboru bylo reakcí na vznik nových malých provozù v dùsledku restitucí a privatizací velkých tìžebních a stavebních podnikù, které ve své struktuøe èinností mají tìžbu stavebních nerostných surovin. Hornické inženýrství: jde o jediný obor v celé ÈR pøipravující odborníky pro surovinový prùmysl. Absolventi naleznou uplatnìní na hlubinných i lomových provozech všech typù, jako specialisté pro zemní práce velkého rozsahu i zamìstnanci orgánù státní správy. Úpravnictví: obor je zamìøen na studium metod používaných pøi zpracování a recyklaci primárních (nerostných) a druhotných (odpadových) surovin. Doktorské studium zahrnuje celou šíøi procesù pøípravy výroby, exploatace, konzervace a likvidace dolù (Hornictví) i studium napì opøetvárného projevu hornin a horského masivu vèetnì ovlivòujících faktorù (Hornická geomechanika). Institut dále nabízí rekvalifikaèní studium v oboru Hornictví pro absolventy vysokých škol s nehornickými obory, kteøí doplnìní kvalifikace potøebují z hlediska výkonu své pracovní èinnosti. Vìdecko-výzkumná èinnost: Institut realizuje vìdecko-výzkumnou èinnost jak v rámci univerzity, tak mimo ni. V rámci VŠB-TUO jde o øešení výzkumných zámìrù, a to jak na HGF, tak ve spolupráci s Fakultou bezpeènostního inženýrství, mimo školu jde o celou øadu projektù s hornickou tématikou pro Grantovou agenturu ÈR a Èeský báòský úøad. V mezinárodní oblasti šlo o projekt v programu Leonardo da Vinci. Rozsáhlá je i poradenská, posudková resp. servisní èinnosti pro hornickou praxi odvíjející se od personálního a pøístrojového vybavení institutu. Institut geodézie a důlního měřictví Institut geodézie a důlního měřictví Realizované studijní obory: Dùlní mìøictví (bakaláøské prezenèní a kombinované studium, navazující magisterské kombinované studium) Inženýrská geodézie (magisterské prezenèní studium) Dùlní mìøictví (doktorské prezenèní a kombinované studium) Pedagogická èinnost: Dùlní mìøictví: obor vychovává odborníky pro mìøické práce pøedevším v tìžebním prùmyslu pro zamìøování a vedení dùlních dìl, vedení mapové dokumentace, otázky poddolování, ale i pro realizaci technických dìl v inženýrsko-prùmyslové praxi. Cílem doktorského studia je získání nejnovìjších poznatkù pøi øešení aktuálních vìdeckých i praktických problémù v dùlnì mìøické praxi v dolech i na lomech. Inženýrská geodézie: obor vychovává odborníky pro realizaci technických dìl v inženýrsko-prùmyslové praxi, pro využívání a údržbu kartografických dìl, pro hospodáøské úpravy pozemkù, dopravní a vodní stavitelství, pro tvorbu informaèních systémù s geodetickými a kartografickými prvky a pro práce související s katastrem nemovitostí. Vìdecko-výzkumná èinnost: V této oblasti je institut orientován na problematiku vlivù dobývání, zejména na mìøení a vyhodnocování pohybù a defor AKADEMIK 2/2004 9

10 mací objektù. Pedagogové institutu se podílejí na øešení grantù a spolupráci s praxí v následujících oblastech: monitorování pohybù a pøetvoøení objektù v hornické krajinì, posouzení vlivù dobývání na dùlní díla a povrch, navrhování ochranných pilíøù dùlních dìl a povrchových objektù, rektifikace a kalibrace mìøických pøístrojù, komparace pásem a nivelaèních latí, mapování lomù a dùlních dìl hlubinných dolù, realizace specializaèních kurzù v oboru dùlní mìøictví a inženýrská geodézie. Institut spravuje sbírku historických mìøických pøístrojù akademika Èechury pøedstavující nejvýznamnìjší sbírku tohoto druhu v ÈR, souèástí Institutu geodézie a dùlního mìøictví je Hvìzdárna a planetárium Johanna Palisy vyvíjející pøedevším popularizaèní èinnost v oblasti astronomie. Institut Institut ekonomiky ekonomiky a systémů a systémů řízení řízení Realizované studijní obory: Informaèní a systémový management (bakaláøské prezenèní a kombinované studium) Ekonomika, management a informatika v oblasti veøejné správy (bakaláøské kombinované studium v Mostì) Komerèní inženýrství v oblasti surovin (kombinované navazující magisterské studium) Komerèní inženýrství v oblasti surovin, Ekonomika a øízení v oblasti surovin (magisterské prezenèní a kombinované studium) Automatizace a poèítaèe v surovinovém prùmyslu, Systémové inženýrství v oblasti surovin (magisterské prezenèní studium) Automatizace technologických procesù (doktorské prezenèní a kombinované studium) Øízení a ekonomika podniku (doktorské kombinované studium) Pedagogická èinnost: Informaèní a systémový management: studenti jsou seznamováni s technickými prostøedky informaèních systémù, s aplikaèními programovými prostøedky využívanými k poøízení, ukládání, analýze a prezentaci informací a k jejich využití v konkrétních informaèních a øídících aplikacích. Ekonomika, management a informatika v oblasti veøejné správy: cílem je výchova absolventù schopných systémovì realizovat novou koncepci veøejné správy v ÈR. Komerèní inženýrství v oblasti surovin: cílem je výchova absolventù schopných zastupovat podnikatelské subjekty v kontaktu s orgány státní správy nebo naopak, v oblasti využívání nerostnì surovinových zdrojù a zahlazování následkù hornické èinnosti. Ekonomika a øízení v oblasti surovin: absolventi oboru jsou pøipravováni k øízení a realizaci èinnosti podnikatelských subjektù z hlediska ekonomicko-právních vazeb s orientací na oblast surovin. Automatizace a poèítaèe v surovinovém prùmyslu: cílem je výchova absolventù schopných automatizovanì øídit provozy surovinového prùmyslu, a to od vlastní tìžby, pøes dopravu a úpravu až po energetické a materiálové zajištìní provozu. Systémové inženýrství v oblasti surovin: obor vychovává odborníky schopné orientovat se v problematice souèasných informaèních technologií, složitých technických, ale i ekonomických systémù. Doktorské studium oboru Automatizace technologických procesù zahrnuje teorii automatického øízení, identifikaci, modelování a syntézu algoritmù øízení, rozvíjí problematiku technických a programových prostøedkù øídících systémù. Doktorské studium oboru Øízení a ekonomika podniku je orientováno na rozvoj teoretického poznání a vytváøení pøedpokladù pro zkvalitòování praktické pùsobnosti ve sféøe ekonomiky a managementu podnikatelských subjektù. Vìdecko-výzkumná èinnost: Institut je dlouhodobì zapojen do organizace významných mezinárodních konferencí jako je MPES, ICEE, ICAMC a ICCC, semináøù ASØ, studentských kon 10 AKADEMIK 2/2004

11 ferencí STOÈ, udržuje kontakty s technickými univerzitami po celém svìtì, z nichž s univerzitou v Japonsku øeší spoleèný projekt. Aktivnì pracuje poboèka ÈSVTS, která každoroènì poøádá odborné hornické exkurze na významné svìtové hornické lokality. Z vìcného hlediska je vìdeckovýzkumná èinnost zamìøena do oblasti modelování nových metod øízení, aplikace PLC automatù, distribuovaných systémù øízení, SCADA systémù a jejich nasazování do provozu, øízení ekonomiky útlumu tìžby a likvidace hlubinných uhelných dolù. Institut Institut environmentálního inženýrství inženýrství Realizované studijní obory: Environmentální inženýrství, Zpracování a zneškodòování odpadù (magisterské prezenèní a kombinované studium) Technologie a hospodaøení s vodou (magisterské prezenèní studium) Ochrana životního prostøedí v prùmyslu, Úpravnictví (doktorské prezenèní a kombinované studium). Pedagogická èinnost: Environmentální inženýrství: cílem oboru je vybavit absolventy širokým spektrem znalostí z oblasti životního prostøedí, aby byli schopni studovat a posoudit vztahy èlovìka k prostøedí, hodnotit dùsledky antropogenní èinnosti pro životní prostøedí, formulovat a realizovat opatøení k ochranì a tvorbì životního prostøedí. Zpracování a zneškodòování odpadù: obor vychovává technology schopné zvládnout a technicky i organizaènì zajistit a øídit procesy spojené s odpadovým hospodáøstvím. Technologie a hospodaøení s vodou: obor zajiš uje uplatnìní absolventù ve všech typech vodohospodáøských podnikù, státní správì a inspekci, vytváøí pøedpoklady pro výkon inženýrských funkcí v organizacích provozujících úpravny a èistírny vod. Doktorské studium Ochrana životního prostøedí v prùmyslu je zamìøeno na minimalizaci negativního vlivu prùmyslu na životní prostøedí, oceòování antropogenních vlivù na životní prostøedí a ekonomickou problematiku ochrany životního prostøedí. Doktorské studium Úpravnictví je orientováno na výzkum a vývoj technologií v oblasti nerostných surovin, které ve své tìžené podobì nemají pøímé komerèní využití. Vìdecko-výzkumná èinnost: Zamìstnanci institutu se podílejí na dvou výzkumných zámìrech HGF, na øadì projektù GAÈR, FRVŠ, MŽP i na spolupráci s praxí, a to v následujících oblastech: výzkum a vývoj ekologických paliv, problematika dùlních, povrchových a odpadních vod, pøirozených ekosystémù poddolované krajiny, geochemie a kontaminace pùd, antropogenní polutanty zemìdìlské výroby, prevence ekologických havárií, odstraòování anorganických polutantù, emise škodlivin, recyklace odpadù. Spoleèenské praxi je nabízena øada aktivit v oblasti tvorby a ochrany životního prostøedí vycházejících z laboratorního a pøístrojového vybavení institutu. Institut Institut geoinformatiky Realizované studijní obory: Geoinformatika (bakaláøské prezenèní a kombinované studium) Geoinformatika var. I. a II. (navazující magisterské prezenèní a kombinované studium) Geoinformatika (magisterské prezenèní studium) Geoinformatika (doktorské prezenèní a kombinované studium) Pedagogická èinnost: Geoinformatika: bakaláøské studium pøedstavuje poèítaèovì orientovaný obor poskytující absolventùm kromì bakaláøského základu i základní znalosti z oblasti informatiky, geovìdních disciplín, geoinformatiky a geoinformaèních technologií. Navazující magisterské studium Geoinformatika ve variantì I. je urèeno pro absolventy bakaláøského studia tohoto oboru a je zamìøeno na prohlubování znalostí z geoinformatiky a geoinformaèních technologií a jejich praktické aplikace. Varianta II. je urèena absolventùm jiných vysokých škol umožòující uplatòování geoinformaèní technologie v oborech, které vystudovali. Doktorské studium Geoinformatika je urèeno pro absolventy magisterských oborù, kteøí si chtìjí prohloubit znalosti geoinformatiky a geoinformaèních technologií a dále je rozvíjet prostøednictvím vlastní vìdecké práce. Institut také zajiš uje vzdìlávání zájemcùm z praxe v rámci programu celoživotního vzdìlávání. Vìdecko-výzkumná èinnost: K nejvýznamnìjším projektùm v této oblasti patøí vybudování Regionálního informaèního systému severní Moravy a Slezska pro Agenturu pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava, budování Metainformaèního databázového systému MIDAS o sadách geodat pro Ministerstvo informatiky ÈR a Implementace nástrojù prostorové analýzy trhu práce v èinnosti úøadù práce pro Ministerstvo práce a sociálních vìcí. Dále se pedagogové institutu zapojují jako øešitelé i spoluøešitelé výzkumných úkolù v rámci Grantové agentury ÈR, ministerstev i do øady mezinárodních projektù (TEMPUS, WELL- GIS, PANEL-GI, GINIE). V souèasnosti se Institut geoinformatiky podílí jako spoluøešitelské pracovištì na dvou grantech 5. Rámcového programu EU. Každoroènì institut poøádá mezinárodní konferenci GIS Ostrava, která se stala jednou z nejvýznamnìjších konferencí v této oblasti poøádaných v ÈR. Pro studenty oboru je každoroènì poøádána studentská konference GISáèek. Zamìstnanci institutu se v souèasné dobì intenzivnì podílejí na zavádìní geoinformaèních technologií v oblasti veøejné správy, a to jak na centrální, tak krajské úrovni. Prof. Ing. Jaroslav Dvoøáèek, CSc. Dìkan Hornicko-geologické fakulty AKADEMIK 2/

12 Sbírka historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury Důlní měřictví, jak známo, je nauka, která se zabývá zaměřováním a zobrazováním důlních prostor a na to navazujících úloh. Náročnost a různorodost těchto prací úměrně stoupala s celkovým rozvojem hornictví a příbuzných oborů. Pochopitelně, že rychlost, přesnost a preciznost měřických prací kladly nároky na pomůcky a přístroje používané měřičem. Tyto se postupně vyvíjely a zdokonalovaly a právě na nich je velmi názorně vidět, jaký byl technický rozvoj měřické přístrojové techniky v té které době. Na Institutu geodézie a dùlního mìøictví VŠB-TUO existuje velmi vzácná sbírka historických mìøických a geodetických pøístrojù a pomùcek. Sbírka vznikla na zaèátku dvacátého století zásluhou významné osobnosti dùlního mìøictví akademika Františka Èechury ( ). Ten v roce 1920 nastoupil na Stolici dùlního mìøictví a geodézie Vysoké školy báòské v Pøíbrami jako její pøednosta a mimoøádný a pozdìji øádný profesor. V letech se stal rektorem Vysoké školy báòské, tehdy již se sídlem v Ostravì. Jeho zásluhou byla v roce 1951 na VŠB zøízena samostatná specializace dùlní mìøictví. Na katedøe dùlního mìøictví pracoval až do roku 1957, kdy odešel do dùchodu. S jeho vìdeckou a odbornou prací se mùžeme seznámit v 91 publikaci. Nejstarší exponáty sbírky akademika Èechury byly poøízeny již v roce Dnes se zde nachází 100 rùzných teodolitù, tachymetrù a tachografometrù, 35 nivelaèních pøístrojù, 11 starých poèítacích strojù, kompasy, pásma, topografické soupravy, vynášecí soupravy a další geodetické pomùcky rùzného stáøí. Je zde možno na malé ploše shlédnout vývoj dùlnì mìøických, geodetických a geofyzikálních pøístrojù. Jsou zde zastoupeny nejen známé domácí historické firmy jako napøíklad: O. Spitra, R. Brandeis, H. Eichler, J. a J. Friè, Srb a Štys a Meopta, ale i zahranièní výrobci: Starke a Kammerer a J. Schablass Vídeò, M. Wolz Bonn, L. Tesdorpf Stuttgart, M. Hildebrand Freiberg, Wichman Berlin, H. Morin Paøíž, Watts Londýn, Wild Heerbrugg, Kern Aarau, Zeiss Jena, MOM Budapeš a další. Mezi nejvýznamnìjší exponáty patøí napøíklad teodolit Duplex (vyrobený firmou J. a J. Friè v roce 1884), poèítací stroj Millionär (vyrobený v roce 1895 firmou H. W. Egli v Curychu), zrcadlový goniograf (vyrobený v 70. letech 19. století firmou C. a F. Müller v Terstu) a mnoho dalších. U pøíležitosti 100. výroèí narození akademika Františka Èechury v roce 1987 byly sbírky novì uspoøádány a slavnostnì otevøeny pro studentskou i odbornou veøejnost. Sbírka je archivována od roku 1927 a sbírkový fond je neustále doplòován. Prof. Ing. Jaroslav Dvoøáèek, CSc. Dìkan Hornicko-geologické fakulty 12 AKADEMIK 2/2004

13 Zeptali jsme se za vás Tušíte, co si myslí významní zamìstnavatelé o absolventech VŠB-TUO a proè se jezdí prezentovat právì do Ostravy? Dali jsme jim tyto dvì otázky: 1) Èeho si nejvíce ceníte na zamìstnancích z øad absolventù VŠB-TUO? 2) Èím byla pro Vás Symbióza 2003 pøínosná? Denisa Øíhová Human Resources 1) Absolventi VŠB-TUO po všech stránkách splòují nároèné požadavky, které bìhem výbìrových øízení na konzultantské pozice na uchazeèe klademe. 2) Symbióza 2003 pro nás byla velkým pøínosem ocenili jsme možnost zviditelnìní naší spoleènosti a oslovení studentù VŠB-TUO potenciálních zamìstnancù Ernst & Young. V roce 2003 jsme pøijali 45 nových konzultantù absolventù, z toho 4 byli absolventi VŠB-TUO. Mgr. Vìra Válková Odborný personalista 1) Jde pøedevším o dobrou vìdomostní vybavenost (teoretická, ale i jazyková, znalosti z oblasti informatiky), skuteèný zájem o práci v ISPAT NOVÁ HU - znalost prostøedí (mnozí absolventi v naší spoleènosti již pracovali bìhem prázdnin, jiní spolupracovali na diplomových pracích), celoživotní vzdìlávání chápou jako potøebu. U studentù z FMMI a FS je to ochota pracovat v provoze. 2) Pøijali jsme 4 absolventy VŠB-TUO (FMMI 2, FS 1, HGF 1), pøeddiplomní praxi u nás v roce 2003 vykonalo 22 studentù. Ing. Markéta Hrychová Personální referent 1) Za silné stránky považuji zaujetí pro práci ve vystudovaném oboru, samostatnost, zodpovìdnost. Zároveò vystudovaný obor na FMMI plnì odpovídá náplni práce dùležité pozice v OSRAM Bruntál procesní inženýr pro výrobu wolframových drátù a spirál. 2) Symbióza 2003 pro nás byla pøínosná ve smyslu zviditelnìní se a zvýšení povìdomí o naší spoleènosti. Díky Symbióze 2003 jsme pøijali na praxi, spojenou s vypracováním a konzultací diplomových prací, 3 studenty 1 na oddìlení HR, 2 na oddìlení výroby spirál a drátù. V roce 2003 jsme zamìstnali 4 absolventy VŠB-TUO. Mgr. Vlasta Kebrdlová Personální odbor 1) Na základì nabídky odpovídajících podmínek k práci je znát chu absolventù rychle se zapracovat a prosadit v novém prostøedí. 2) Díky Symbióze 2003 jsme zamìstnali nìkolik absolventù v našich poboèkách po celé republice. Ve spolupráci s FAST jsme organizátorem soutìže Nejlepší diplomová práce, která již nìkterým úspìšným øešitelùm usnadnila cestu do našich øad. Stanislav Filip Vedoucí útvaru organizace a personalistiky 1) Absolventi VŠB-TUO mají pro nás odpovídající rozhled v oboru a dokonce i chu pracovat, to bývá ne vždy souèástí návykù studentù a ostatnì i bývalých studentù. 2) Pøijali jsme dva absolventy a zadali jednu diplomovou práci. NA TÉTO I DALŠÍCH STRÁNKÁCH NAJDETE NĚKTERÉ Z FIREM, SE KTERÝMI SE MŮŽETE OSOBNĚ SEJÍT NA SYMBIÓZE 2004 Prezentace firem proběhne ve středu 10. března 2004 v době od 9 do 13 hodin v Nové menze porubského areálu VŠB-TUO Zaměstnavatelé se budou prezentovat: hromadně na stáncích individuálně v salóncích během osobních pohovorů ve speciálním vydání Akademika na Na těchto webových stránkách pořadatele INFOCENTRA VŠB-TUO najdete také podrobnější instrukce potřebné pro Vaši účast Ing. Jaroslav Koloc Koordinátor personálního marketingu 1) Je to individuální záležitost, ale vybíráme si absolventy zejména pro jejich ochotu uèit se novému, schopnost týmové práce. Tyto schopnosti ovìøujeme Assesment centrem. 2) Zamìstnali jsme 4 èerstvé absolventy a 4 další studenti absolvovali v roce 2003 praxi v naší firmì. Dana Petrášová Personalista 1) Je to hlavnì vztah k regionu, provázanost na firmy v regionu, zejména pøi zpracovávání diplomových prací, získávání kontaktù, znalost práce se SW a teoretické znalosti v oboru. 2) V roce 2003 jsme pøijali do Støediska nástupní praxe 19 absolventù VŠB-TUO. Pøeddiplomní a diplomní praxi u nás vykonalo 19 studentù VŠB-TUO. Bìhem letních mìsícù bylo pøijato na prázdninovou brigádu 21 studentù VŠB-TUO. Hana Brodzáková Specialista vnìjších vztahù 1) Absolventi VŠB-TUO pøicházejí vždy dobøe teoreticky pøipraveni, mají široký rozhled po svém oboru a výteènì ovládají poèítaèe. Realitu každodenní praxe se nauèí u nás. 2) Symbióza 2003 nám poskytla jednoduchý zpùsob kontaktu se studenty, kdy obì strany mìly možnost prodiskutovat své požadavky. Z loòského roèníku vyplynulo 7 nových zamìstnancù a 4 studenti na praxi. Ing. Miroslav Pivovarèík, MBA Vedoucí odboru Personální záležitosti 1) Na absolventech všech škol si ceníme velmi dobrou orientaci v oboru, kterému se chtìjí v budoucnu vìnovat, vysokou znalost svìtového jazyka, pøimìøené a sebevìdomé vystupování, dobøe èitelnou prezentaci v prùbìhu výbìrového øízení a zájem o získávání praktických zkušeností již v prùbìhu studia. 2) Úèast na Symbióze 2003 vnímáme jako klíèovou aktivitu naší firmy v rámci dlouhodobé spolupráce s VŠB-TUO. Z pohledu trhu pracovních pøíležitostí jsme navázali více než 150 kontaktù se studenty a absolventy pøevážnì z FMMI, FS a FEI. Z øad studentù kontaktovaných na Symbióze nastoupili v prùbìhu roku 3 studenti, 6 zpracovávalo diplomové práce na dohodnuté téma, 8 vykonávalo placené odborné stáže na pracovních místech odpovídajících oboru studia a 15 studentù výdìleènou èinnost v rámci letních prázdnin, ale i v prùbìhu akademického roku. Ing. Roman Kozel, Ph.D. INFOCENTRUM VŠB-TUO AKADEMIK 2/

14

15

16

17

18 Profil firmy Celestica je přední mezinárodní společností poskytující služby v oblasti elektronického průmyslu (EMS; Electronics Manufakturing Services) především osazování desek plošných spojů, pro významné světové společnosti v oboru počítačové techniky a telekomunikací. Celestica poskytuje komplexní služby zahrnující vývoj, montáž, zajištění kvality, testování, balení, distribuci a poprodejní servis. Sídlem společnosti je Toronto, Kanada. Po celém světě má společnost více jak 40 závodů, v USA, Kanadě, Brazílii, Thajsku, Hong Kongu, Číně, Malaysii a v Evropě pak Velká Británie, Irsko, Itálie, Česká republika a Francie. V České republice má Celestica dvě pobočky, a to v Ráječku (okr. Blansko; 25km od Brna) a v Kladně. Firma nabízí - perspektivní zaměstnání u silné a stabilní celosvětově působící společnosti - možnost osobního a profesního růstu - spolupráce se špičkovými mezinárodními odborníky - tuzemské i zahraniční školící programy - motivující systém odměňování - nadstandardní zaměstnanecké výhody (např. bezplatné kurzy angličtiny, dotovaná autobusová doprava z Brna, Svitav a Vyškova, dotované stravování, možnost využití vlastního moderního Sportovního klubu) Firma hledá Společnost Celestica hledá: Absolventy VŠ technických oborů, především absolventy fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní do těchto pracovních pozic: Výrobní inženýr pro oblast technické podpory výrobního procesu Test inženýr pro oblast testovacích zařízení elektronických komponentů Quality inženýr zajištění kvality výrobního procesu NPI inženýr (New Product Introduction Engineer) zavádění nových produktů do výroby Vhodné uplatnění u nás najdou dále absolventi oborů zaměřených na: nákup, logistiku, obchodní management, finance, řízení kvality a jakosti, engineering Požadavky na adepta - VŠ vzdělání příslušného oboru, nejlépe elektro, strojní - dobrá znalost AJ slovem i písmem - aktivní přístup k řešení problémů; samostatnost a tvořivost; flexibilita - zájem o dlouhodobý osobní růst Celestica Ráječko, s.r.o. Osvobození 363, Ráječko Kontaktní osoba Celestica Ráječko: Lenka Skočková Tel.: 516/ , Fax: 516/ Celestica Kladno, s.r.o. Billundská 3111, Kladno Kontaktní osoba Celestica Kladno: Kateřina Škodová Tel.: 312/ , Fax: 312/ celestica.jobs.cz Sídlo poboèky Kladno Ráječko

19

20

21

22

23 OSRAM Bruntál spol s.r.o. Společnost OSRAM Bruntál spol. s r.o. je expandující společnost se stoprocentní zahraniční účastí patřící do koncernu SIEMENS. Našimi hlavnímu aktivitami jsou výroba a prodej wolframových a wolframkarbidových prášků používaných při výrobě nástrojů ze slinutých karbidů a wolframových slitin. 97% naší produkce dodáváme na celosvětové trhy. V druhé polovině roku 2001 jsme zahájili výrobu jemných wolframových drátů a spirál pro světelnou techniku. Naším cílem je do roku 2004 získat silné postavení evropské jedničky v produkci tohoto sortimentu. Nová výroba přináší nové pracovní příležitosti. STUDENTI Co Vám nabízíme? Umožníme Vám seznámit se během studia v rámci krátkodobých pracovních stáží s praktickou aplikací poznatků Vámi studovaného oboru Poskytneme Vám podporu při tvorbě diplomových prací, které budou řešit dílčí otázky naší společnosti Co od Vás očekáváme? Výborné studijní výsledky a orientaci ve studovaném oboru Chu využít znalosti v praxi v rámci studijních stáží či zpracování diplomových prací v naší firmě ABSOLVENTI Co Vám nabízíme? Zajímavou a samostatnou práci v silné a prosperující společnosti patřící do nadnárodního koncernu SIEMENS AG. Možnost profesního růstu a podporu odborného i jazykového vzdělávání Pracovní stáže v sesterských společnostech OSRAM Motivující ohodnocení odpovídající kvalitě odvedené práce Sociální výhody (jazykové vzdělávání, příspěvky na stravování, pět týdnů dovolené, příspěvek na penzijní pojištění, zaměstnanecké slevy na produkty koncernu) Zajiš ujeme ubytování a podporu při zajištění trvalého bydlení ve městě Bruntál a okolí Co od Vás očekáváme? Ukončené VŠ vzdělání nejlépe v oboru: Materiálové inženýrství Řízení jakosti Chemické inženýrství Kovové materiály Ekonomika a management v metalurgii Neželezné kovy Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu Procesní řízení Aktivní znalost anglického, případně německého jazyka, uživatelskou znalost práce na PC Schopnost týmové práce, iniciativu, vysoké pracovní nasazení a vytrvalost Zájem učit se a pracovat na svém osobním profesním rozvoji KONTAKTUJTE NÁS OSRAM Bruntál spol. s r.o. (Personální oddělení) Zahradní Bruntál Tel.č.: ,

24

25

26 26 AKADEMIK 2/2004

27 Black&Decker je celosvïtov m v robcem öirokèho portfolia elektrickèho n adì, p ÌsluöenstvÌ a n stroj pro d m a zahradu i pro profesion lnì pouûitì. SpoleËnost s tèmï stoletou tradicì otev ela v roce 2002 sv j v robnì z vod v TrmicÌch u stì nad Labem, kde se vyr bì hobby n adì znaëky Black&Decker a profesion lnì ada znaëky DeWALT vëetnï p ÌsluöenstvÌ. Hled me Absolventy Technick ch Vysok ch äkol Specializace: Poûadujeme: NabÌzÌme: ñ strojnì v roba, strojìrensk technologie ñ Vä vzdïl nì ñ technick smïr ñ zajìmavè pracovnì p Ìleûitosti pro absolventy Vä ñ elektrotechnika ñ aktivnì znalost angliëtiny ñ z zemì silnè mezin rodnì spoleënosti ñ materi lovè inûen rstvì ñ velmi dobrè komunikaënì dovednosti ñ odborn ökolenì v»r i zahraniëì ñ profesnì r st V p ÌpadÏ Vaöeho z jmu prosìm kontaktujte: P emysla Or Ëe 873, Trmice, tel.: , fax: , AKADEMIK 2/

28 PŘIDEJTE SE K NÁM - SPOLEČNĚ DO EU Jsme tady již téměř 120 let a dokázali jsme uplatnit naše výrobky v automobilovém, leteckém, lo ařském, stavebním i potravinářském průmyslu. Patříme k tradičním výrobcům drátu a setkáte se s námi v domácnostech prostřednictvím litinových kotlů a radiátorů. Myslíme na životní prostředí. Máme certifikát ekologického řízení výroby podle ISO 14001, ochrannou známku Ekologicky šetrný výrobek pro topenářskou techniku VIADRUS. Jsme členy EFQM (Evropská nadace pro řízení jakosti). Pro splnění našich cílů budujeme novou generaci techniků a manažerů orientovaných na výsledky a klienty.. Předpokládáme dobrou orientaci v oboru, znalost světového jazyka, schopnost rychle se učit, otevřenost a zájem o zvolenou profesi. ŽDB a.s., Bezručova 300, Bohumín Kontakty: odbor Personální záležitosti, Mgr. Jan Halama, tel , , Nabízíme možnost studovat a pracovat zároveň, zázemí stabilní firmy a profesní růst. Přij te s námi prodiskutovat vaši perspektivu. Aktuální nabídky sledujte na: - kariéra PhDr. Vladimír Baslík, tel AKADEMIK 2/2004 PARTNER VAŠÍ KARIÉRY

29 Kapitoly z historie Katedry jazyků VŠB-TU Ostrava (III) V prùbìhu 50. let zaèala katedra navazovat kontakty s obdobnými pracovišti UK v Praze, pražské a brnìnské techniky a VŠT v Košicích. Postupnì se rovnìž rozvíjela publikaèní èinnost èlenù katedry, která mìla v zásadì dvojí charakter: 1) uèební texty (skripta) pro potøebu výuky v rámci VŠB, 2) èasopisecké èlánky v tehdejších celostátních periodikách. Zástupci katedry se také zúèastòovali nejrùznìjších celostátních pracovních porad a konferencí. Samozøejmostí vyžadovanou tehdejšími spoleèensko-politickými pomìry byla tzv. obèanská angažovanost minimálnì èlenství v odborech a spoleèenských organizacích. V prosinci roku 2003 vznikl informaèní portál o reformì veøejných financí - Autoøi zde pøedstavili své vlastní pojetí reformních krokù, které by byly zapotøebí ke stabilizaci veøejného sektoru. Autory tohoto portálu jsou naši studenti, èlenové prezidia Stavovské unie studentù, Jiøí Rotschedl z EkF a Jan Zdráhal z FEI. Ze studijního programu VŠB v Ostravì Veřejné finance očima našich studentů Jiøí Rotschedl vydal jako autor publikaci Reforma veøejných financí, která vyvolává zamyšlení nad kroky vládní reformy financí. V knize naleznete pøedevším kapitoly, které se týkají daòového, sociálního, zdravotního a dùchodového systému v návaznosti na státní rozpoèet. Všem vøele doporuèuji navštívit server kde naleznete spoustu Ve výroèní zprávì katedry za akad. rok 1955/1956 se mj. uvádí, že pedagogové (vèetnì externistù) realizovali výuku 1381 posluchaèù denního, veèerního, dálkového a aspirantského studia. Spolupùsobení externích uèitelù jazykù (vìtšinou se jednalo o renomované ostravské støedoškolské pedagogy) bylo nedílnou souèástí práce katedry. Ve zprávì za akad. rok 1956/1957 nacházíme také informaci o výuce ve støediscích v Praze a Mostu. Rovnìž je uvedena dùležitá organizaèní zmìna katedra pøestává být celoškolským (rektorátním) útvarem a stává se souèástí Fakulty ekonomicko-inženýrské, pøièemž nadále zajiš uje výuku jazykù na všech fakultách VŠB. Koncem 50. let, kdy se zaèala postupnì mìnit mezinárodní situace, navazuje katedra první zahranièní kontakty. PhDr. Miloslav Želazko Katedra jazykù užiteèných informací nejen pro studenty Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Dále zde máte možnost objednat si publikaci Reforma veøejných financí, která vám usnadní orientaci v dané problematice související s reformními kroky. Ing. Milan Stoch Prezident SUS VŠB-TUO INZERCE AKADEMIK 2/

30 PREMIÉRY Škola Ro(c)ku Vítejte v džungli Na plný plyn Pach krve Lepší pozdě nežli později Bolero Král zlodějů Lidská skvrna Gotika Výplata Proud času Torque: Ohnivá kola Krajina střelců Scary movie 3 Návrat do Cold Mountain Třináctka Ztraceno v překladu Lidská skvrna Necháváme za sebou skvrnu i cestu i otisk... to je jediná možnost, jak být zde na svìtì, øíká v románu, podle kterého byl film natoèen, spisovatel Philip Roth. Skvrna je tím, co je v nás lidech nedokonalého. Myslím, že katolíci to nazývají prvotním høíchem. A to je pøíèinou všeho lidského zmatku, dodává Roth. Osou filmu je životní pøíbìh Colemana Silka, muže, který jako bílý èernoch skrývá svùj rasový pùvod. Pøíbìh ohromné životní ambice muže, který si zvykl se stále maskovat, a to i jako renomovaný vysokoškolský profesor. Skandální pomìr s mysteriózní Faunií pøináší jeho životu rozuzlení v rozmìru antických tragédií. Kino Prùvan promítá v sále KTVS. (budova Katedry tìlesné výchovy a sportu v areálu kolejí) Jak básníci neztrácejí naděje Mezi námi děvčaty Kameňák 2 Pokraèování úspìšné komedie Zdeòka Trošky. Pøesnì po roce vás znovu zveme na pìt dní do Kameòákova, kde se už zase dìjí vìci. Dobøe známé postavy i postavièky z nich mají, každý trochu po svém, pìknì zamotané hlavy. K plejádì populárních hercù se tentokrát pøidala Helena Rùžièková v roli zelináøky a hvìzdné kvarteto naší populární hudby: Helena Vondráèková (doktorka psychiatrie), Mar- The Human Stain je závìreènou èástí volné románové trilogie o kontroverzní americké pováleèné minulosti (po knihách American Pastoral a I Married a Communist) a Philip Roth za ni získal v roce 2001 PEN / Faulkner Award. Gotika Skvìlá a uznávaná psycholožka Dr. Miranda Grey (Halle Berry) je expertkou na posuzování toho, co je racionální. Co je logické. Co nezachází za hranice pøíèetnosti. Pod vedením svého manžela (Charles S. Dutton), vedoucího oddìlení psychiatrie Woodwardské ženské vìznice, léèí nebezpeènì psychicky narušené pacientky, mezi které patøí i Chloe (Penelope Cruz) charismatická vražedkynì, jejíž svìdectví o satanistickém muèení jsou uvážlivou doktorkou považovány za pouhý výplod paranoidní mysli. Po setkání s tajemnou dívkou se však její spokojené manželství a vyrovnaný život zmìní v nejhorší noèní mùru. Když se Miranda probudí po hrùzné autonehodì, se zdìšením zjistí, že její manžel byl zavraždìn a všechny stopy smìøují právì k ní. Zatímco se snaží pøijít na to, za jakých okolností by vùbec mohla spáchat podobnì brutální a otøesný èin vùèi èlovìku, kterého milovala a obdivovala, ocitá se uvìznìná ve Woodwardu mezi svými bývalými pacientkami. Chování doktorky, která si z osudné noci pamatuje pouze nìkolik nejasných vizí tajemné dívky, se postupem èasu stává èím dál tím více nevyzpytatelným. Zoufalá snaha, s níž se pokouší dokázat svou nevinu, je jejím bývalým spolupracovníkem Dr. Pete Grahamem (Robert Downey Jr.), který je soucitný, avšak zároveò velmi skeptický, vnímána jako zaèátek sestupu do hlubin šílenství. Miranda postupnì zaèíná vìøit, že se jí zmocnily nadpøirozené síly, které jsou odhodlány se pomstít i za cenu toho, že ji pøipraví o rozum. Zatímco ji Chloe stahuje do svého osobního pekla, musí Miranda zjistit, zda skuteènì smìruje k branám šílenství nebo pouze blíže k pravdì. tin Maxa (nový tìlocvikáø), Monika Absolonová (zdravotní sestøièka a Marta Kubišová v poøadu Chcete mì?, jenže tak trochu naruby. Režisér Zdenìk Troška mìl k dispozici na šedesát tisíc kameòákù, které zaslali diváci do soutìže po prvním díle. Zlomek z nich posloužil v mozaice pøíbìhù. Pojïte se do kina pobavit, zasmát a odpoèinout od všedních starostí, protože stále platí: Neberte život pøíliš vážnì, stejnì z nìj nevyváznete živí!? Zdenìk Troška tímto filmem zcela rozklížil obec filmových kritikù. Podle nìkolika z nich totiž Troška pojmenoval nejubožejší figurky Kameòáku, èímž ranil kritiky, které vynechal. Napøíklad zhrzený Tomáš Baldýnský žádá, aby byl zparodován aspoò v druhém díle Kameòáku, nebo tento druh pomsty považuje za vstupenku do lepší spoleènosti Piková Trojka Bazén Soutěž o ceny Rekapitulace otázek a odpovìdí z minulého èísla: 1. Spoleènost BorsodChem MCHZ má za sebou již 75-letou historii. 2. V minulém èísle AKADEMIKU se prezentovala Fakulta stojní. 3. V rámci své návštìvy Èeské republiky zavítal na naší univerzitu prezident Slovenské republiky. A kdo vyhrál? 1. cena: od spoleènosti BorsodChem MCHZ Lenka Hovorková 2. cena: lístky do multikina Cinestar Libor Hoferek 3. cena: spoleènosti GTS international Josef Okaník 4. cena: lístky do kina Prùvan Dáša Nedbalová Výhry si vyzvednìte do , jinak propadnou, což by byla jistì škoda. Pokud i vy chcete mít šanci pøíštì vyhrát, odpovìzte na naše dnešní soutìžní otázky: 1. Uveïte webovou stránku, na které se mùžete dozvìdìt o možné kariéøe ve spoleènosti Procter&Gamble. 2. V kterém termínu se vám letos nabízí možnost kontaktu se zástupci spoleèností v rámci akce Symbióza 2004? 3. Která z fakult pøedstavuje svou pùsobnost na VŠB-TUO tentokrát? Své správné odpovìdi pošlete em, noste na INFOCENTRUM VŠB-TUO, resp. do obchodù SUS nebo je vhazujte do schránek, které jsou umístìny na kolejích s oznaèením: AKADEMIK INFOCENTRUM nejpozdìji však do Jména výhercù se dozvíte v pøíštím èísle. Kdo vìnuje ceny do soutìže tentokrát? -jaz- 30 AKADEMIK 2/2004

31 Sypké hmoty nové skupenství?...začátek žádné fyzikální teorie netvoří vzorce, nýbrž myšlenky a představy... V civilizované spoleènosti je velmi málo legálních, pozitivnì chápaných a zároveò neextrémních èinností, kde by mohl èlovìk zažít tak velké dobrodružství, jako je všeobecnì oblast vìdních disciplín. Je to dokonce státem legálnì podporovaná oblast èinností s narùstající hmotnou podporou. Z hlediska mladých lidí se naskýtá otázka, proè nevyužít tuto formu dobrodružství a nezaložit na ní svou životní kariéru. V této oblasti zažije èlovìk stejné vzrušení a stejnì vysilující èinnost jako pøi výstupu na nejvyšší hory a pøitom se ve vìdì otevírají stále nové a nové oblasti, kde mùže být zaruèenì a nezpochybnitelnì první. Stavba exaktních vìdních disciplín Stavba exaktních vìdních oborù je tradiènì budována na definici ideálního stavu zkoumané velièiny a fyzikální realita je na tento ideální stav zobrazována a s ním porovnávána. Ideální tekutina má minimální úhel vnitøního tøení (0 ) a ideální pevné tìleso má úhel vnitøního tøení maximálnì veliký (90 ). Znaènou èást materiálù, jejichž úhel vnitøního tøení spadá mezi tyto dvì krajní meze, mùžeme považovat za sypké hmoty. Na modelu ideální formy hmoty je postavena stavba nauky o tekutinách a plynech, ale i nauka o pevných tìlesech. Pøechod od ideální tekutiny k ideální pevné hmotì je charakteristický nárùstem úhlu vnitøního tøení. 1a 1b 1c Tøi nádoby s tøemi vzorky základních skupenství tekutina (plyn) 1a, granulární hmota 1b, pevná hmota 1c Z tohoto hlediska se formy existence hmoty liší úhlem vnitøního tøení, tedy mírou vnitøního tøení, nebo také mírou odporu proti pronikání tìlesa do struktury druhého tìlesa. Pro všechny tøi formy hmot jsou vyvíjeny osobité metody a speciální pøístroje, pomocí kterých se dá úhel vnitøního tøení mìøit, nebo je hledána fyzikálnì srovnatelná hodnota, která úhel vnitøního tøení charakterizuje. Poloha sypkých materiálù mezi ostatními formami hmoty nové skupenství? Velmi èasto je v souvislosti se sypkými hmotami diskutován jejich vztah k tekutinám (fluidùm) a pevným hmotám. V minulosti se objevují snahy o prokázání jednotného základu stavby hmot, jednotlivé obory jako je mechanika pevných hmot a mechanika tekutin se však ubíraly svými vlastními cestami a potøeba obecnìjšího pøístupu nebyla všeobecnì aktuální. Jen na stolech vìdeckých pracovníkù a experimentálních laboratoøích se rodil obecnìjší pøístup ke stavbì hmot, který vrcholí v posledním desetiletí publikováním øady èlánkù o jednotné stavbì hmoty. Na obr. 2 je zná- zornìn prùbìh tlaku jako funkce úhlu vnitøního tøení v intervalu (0, 90 ). V grafu jsou zakresleny prùbìhy vodorovných (modøe) a svislých (èervenì) tlakù jako funkce úhlu vnitøního tøení. Je zøejmé, že pro tekutiny =0 jsou si vodorovné a svislé tlaky rovny (Pascalùv zákon), pro pevné hmoty =0 se tlaky rozcházejí a tlak vodorovný se rovná nule. Všechny hmoty mezi 0 a 90 mùžeme brát jako oblast sypkých hmot (partikulárních hmot) s tím, že prùbìhy tlakù kontinuálnì pøecházejí ze skupenství tekutého (fluidu) do skupenství pevného pøes oblast sypkých hmot. Sypké hmoty jsou pak nedílnou souèástí stavby hmot a svým zpùsobem i osobitým skupenstvím. Na 30 v oblasti lokálního minima svislého tlaku je Ideální sypká hmota. Prùbìh tlaku v sypkých hmotách Zázraèné aplikace? Nedostatek komplexních a exaktních informací o chování sypkých hmot pøi procesu výroby a na dopravních trasách dávají pøíležitost k rùzným interpretacím kusých znalostí. Mnohé projekèní a dodavatelské firmy vychází pøi vytváøení zámìru z døívìjších zkušeností s jinými hmotami, které pøenáší do neznámých oblastí. Podle zahranièních statistik nepracuje, nebo velmi omezenì plní funkci až 40 % všech provozovaných zaøízení v oblasti sypkých hmot. Pøi pomìrnì ménì detailnímu popisu toku sypkých hmot a ztíženému pøístupu k informacím umožòuje tento stav vznik tzv. zázraèných aplikací. Nicménì je oblast dynamického rozvoje práškù silnì ovlivnìna dlouhodobým rozvojovým trendem všech oborù, kterým je miniaturizace. V této oblasti vìdy a prùmyslu se tato tendence projevuje snahou o výrobu stále menších a menších èástic. Tato podoba hmoty mùže být nositelem zcela nových a mnohdy velmi pøekvapivých vlastností, tento fakt dává silné impulsy celé oblasti inovaèního podnikání, novými objevy, novými úhly pohledù a z hlediska prùmyslu vznikem nových principù na úrovni vynálezu. Informace, informace, informace Podmínkou nutnou, avšak zdaleka ne dostaèující, je pro všeobecný rozvoj oboru pøístup k informacím. Pro èást podnikatelù bude pøekvapující, že i informace jsou privatizovány, a proto Einstein a Infeld (1958) nejsou bìžnì k pøevzetí. Jen nìkterým vyvoleným vìdeckým pracovištím se daøí pravidelnì dostávat dotace ze státních zdrojù na rozvoj vìdy a výzkumu. Velká èást vìdeckých pracoviš bude nucena získávat prostøedky na výzkum ze soukromých zdrojù v oblasti extrémnì velké konkurence. Pøístup k informacím dá podnikatelskému úhlu pohledu na vìdu a výzkum rozmìr inovaèního podnikání a dojde k prùniku, o kterém snily generace vìdcù v Èechách a jsou pomìrnì bìžné v EU. Souèasný smìr vývoje rozvoje oboru Nanotechnologie Aktuálním pøíkladem obecných tendencí vývoje technických systémù je miniaturizace technologií, øídících systémù, výrobních a informaèních zaøízení. Tato tendence postupnì ovlivòuje všechny obory. Pøíští oblastí, na kterou je soustøedìna pozornost podpory ve vìdì, je oblast technologií zabývající se èásticemi o velikosti nanometrù. Tento rozvojový trend patrnì ovlivní velmi rychle i náš každodenní život. V EU je tentokráte snaha nezanedbat tuto pøíležitost, získat technologickou pøevahu a prezentuje se, že v 6. Rámcovém programu je pro rozvoj tohoto oboru vyèlenìna znaèná èást prostøedkù na podporu vìdy. Ani èeská vìdecká a vývojová pracovištì nechtìjí zùstat pozadu a pøipravují øadu rozvojových programù a jsou pomìrnì úspìšná v získávání projektù v rámci projektù EU. Pøi této pøípravì se dá oèekávat silný inovaèní tlak na výrobní prostøedky a technologie. Co z toho mimo jiné vyplývá? Tradièní èeský prùmysl je z velké èásti orientován do oblasti technologií sypkých hmot (mouka, pigmenty, uhlí, kakao, koks, písek, cement, koøení, chemikálie atd.). Jedná se témìø o všechna prùmyslová odvìtví vèetnì potravináøského prùmyslu, hutí, chemie, tak o tìžbu a zpracovatelský prùmysl. Historicky zaujímala ÈR z hlediska výroby strojního zaøízení i v produkci sypkých hmot v pøepoètu na obyvatele jedno z pøedních míst na svìtì. Exportem investièních celkù se velké strojírenské firmy jako jsou napøíklad PSP Engineering a.s., Vítkovice a.s., Škoda a.s. a øada dalších firem velmi dobøe uplatòovaly v mezinárodní konkurenci. Oblast sypkých hmot je v ÈR tradièním exportním artiklem buï pøímo v podobì sypkých hmot, èi strojních zaøízeních a bylo by dobré, aby si nenechala uniknout rozvoj oboru, ve kterém byla a doposud je na dobré úrovni. Dílem je také na firmách, aby hledaly inovaèní potenciál a inspiraci ve výsledcích vývoje a výzkumu a dbaly na podporu vìdy v této oblasti. Dílem na zájmu nových generací studentù, uèitelù a vìdeckých pracovníkù na realizaci prožití svého dobrodružství nejenom v extrémních oblastech sportu a života, ale i ve vìdì a výzkumu. Doc. Ing. Jiøí Zegzulka, CSc. Laboratoø sypkých hmot Institut dopravy FS AKADEMIK 2/

32

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Geologický pavilon ve výuce U3V

Geologický pavilon ve výuce U3V Geologický pavilon ve výuce U3V Ing. Martina Polášková koordinátorka U3V na HGF VŠB-Technická univerzita Ostrava Geologický pavilon prof. F. Pošepného Hornicko-geologická fakulta VŠB-Technická univerzita

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

A Inovaèní cyklus: vzdìlání vìda výzkum vývoj výroba 19. Inovaèní cyklus: vzdìlání vìda výzkum vývoj výroba Tato kapitola byla zaøazena z dùvodu odborné informace žákù i lidí z praxe o druzích a významu

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. Na univerzitu. hosté str. 5. VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8. Fakulta strojní se představuje str.

ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. Na univerzitu. hosté str. 5. VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8. Fakulta strojní se představuje str. Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VIII ČÍSLO 1/2004 ZDARMA Na univerzitu přijeli významní hosté str. 5 Čestný doktorát VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8 Fakulta strojní se představuje str. 11

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji

Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji Projektové vyučování vhodná forma vyučování praktické složky odborných předmětů a praxe na SOŠ:

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pováleèná historie uèitelského vzdìlávání tìsnì souvisí se vznikem v roce 1946, kdy bylo rozhodnutím Prozatímního Národního shromáždìní obnoveno staroslavné olomoucké vysoké uèení. Význam této dìjinné

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou na vysokých školách v ČR Ing. Pavla Tryhubová Katedra mapování a, Stavební fakulta ČVUT Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tryhubova@fsv.cvut.cz

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání

Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Alena Svozilová, MBA Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401,

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Profil spoleènosti www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Slaboproudé technologie Hledáte øešení v oblasti slaboproudých systémù? Nevyhovuje

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNAVATELE HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ABSOLVENTŮ Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNAVATELE HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ABSOLVENTŮ Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNAVATELE HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ABSOLVENTŮ Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 0 2 PhDr. Irena Wagnerová,

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Figurama 2003 ve Vídni XIII. Mimoøádný úspìch designérù VUT v Brnì. FAST na Stavebním veletrhu IBF. Svìt knihy ve znamení Afriky

Figurama 2003 ve Vídni XIII. Mimoøádný úspìch designérù VUT v Brnì. FAST na Stavebním veletrhu IBF. Svìt knihy ve znamení Afriky 2003 5 Figurama 2003 ve Vídni XIII Mimoøádný úspìch designérù VUT v Brnì FAST na Stavebním veletrhu IBF Svìt knihy ve znamení Afriky Obsah 3... CESTA JEDNÍM SMÌREM 4... NAŠE ALMA MATER MÁ DOBRÉ PERSPEKTIVY,

Více