Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014"

Transkript

1 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně do nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne Stránka 1 z 76

2 Jakékoli nejasnosti nebo dotazy k údajům uvedeným v následujícím materiálu Vám budou zodpovězeny telefonicky nebo osobně na ekonomickém odboru městského úřadu. Písemný dotaz lze zaslat na adresu: O B S A H strana Komentář Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY Daňové příjmy - vybrané položky Sdílené daně po měsících za rok Rozpočtové hospodaření dle tříd VÝDAJE Agregované výdaje dle cílových oblastí Závazné ukazatele Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Financování Monitoring obcí Stav pohledávek k Stav závazků k Stav úvěrů a půjček k Jmění, upravující položky a fondy k Peněžní a ostatní fondy k Stavy na běžných účtech a termínované vklady k Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Přehled přijatých dotací v roce 214 ze státního rozpočtu Přehled přijatých dotací v roce 214 od státních fondů Přehled přijatých dotací v r. 214 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl.fondů Podíl pohledávek na rozpočtu v roce Podíl závazků na rozpočtu v roce Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC v roce Stav majetku k Hospodaření organizací zřízených městem Hospodaření společností města Hospodaření příspěvkových organizací Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok Stránka 2 z 76

3 Komentář Město Kutná Hora hospodařilo od podle schváleného rozpočtu. K byly do příjmové a výdajové části rozpočtu promítnuty rozpočtové změny, které schválila rada města a zastupitelstvo města. Upravený rozpočet s příjmy ve výši ,59 Kč a výdaji ,28 Kč byl schodkový a to v celkové výši ,69 Kč. Schodek byl kryt rozpočtovanými přijatými dlouhodobými úvěry ve výši 28 8 Kč a rozpočtovanou změnou stavu krátkodobých a dlouhodobých prostředků na bankovních účtech ve výši ,69 Kč, proti působí rozpočtované splátky dlouhodobých úvěrů ve výši Kč. Skutečné rozpočtové hospodaření bylo schodkové. Na schodkové plnění rozpočtu v roce 214 má vliv zejména: meziroční nárůst výdajů o 13,23 % oproti meziročnímu nárůstu příjmů pouze o 1,41 %. Dosažené příjmy k činily ,7 Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 98,18 %. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši ,64 Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 93,73 %. Skutečný schodek hospodaření ve výši ,94 Kč je zhruba poloviční v porovnání se schodkem rozpočtovaným. Je kryt přijatými dlouhodobými úvěry, změnou krátkodobých a dlouhodobých prostředků na bankovních účtech a peněžními operacemi nemajícími charakter příjmů a výdajů. (viz zdrojová část Financování). Příjmy V celkovém objemu příjmy ve srovnání s upraveným rozpočtem byly plněny na 98,18 %. Vyššího plnění oproti upravenému rozpočtu dosáhly např. některé místní a správní poplatky. Naopak k nižšímu plnění příjmů došlo např. u příjmů z prodeje dlouhodobého majetku domů a pozemků, příjmů z vlastní činnosti oddělení kultury a příjmů za služby a odpady. Výdaje Mezi významné a do značné míry nestandardní výdaje, které se zásadním způsobem podílely na plánovaném a skutečně vzniklém schodku, patří finanční vyrovnání s konkursním správcem Nemocnice Kutná Hora s.r.o. ve výši 16 mil.kč a dále odkup pozemku "cihelna" ve výši 12,8 mil. Kč. Vyšší částka byla, proti standardu minulých let, věnována na opravy komunikací. Ostatní výdajové položky se nijak zásadně neodchýlily od úrovně minulých let. Výdaje na investice byly čerpány pouze na 88,68 % upraveného rozpočtu. Z větších investičních akcí k datu proběhly dokončovací práce na komunikacích Polní, Nad Lesem a Ke Trojici. Byla dokončena rekonstrukce Centra sociálních služeb Trebišovská, propojení kotelen BK4 a BK 1 a zateplení budovy Mateřské školy 17. listopadu. Ke konci roku probíhaly opravy opěrných zdí v parku pod Vlašským dvorem, zároveň byla zahájena obnova zeleně v tomto parku. Připravovala se rekonstrukce domu Dačického a obnova malé scény MTD v Kutné Hoře. Financování. Oblast financování k tvoří úhrady splátek dlouhodobých úvěrů ve výši ,1 Kč, čerpání dlouhodobého úvěru ve výši 16 Kč na mimosoudní vyrovnání v rámci insolventního řízení kauzy Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., dlouhodobého úvěru na nákup pozemků s opuštěným průmyslovým areálem (cihelna Sedlec) ve výši 12 8 Kč a odvod DPH v režimu přenesené daňové povinnosti ve výši ,35 Kč. Financování k dále ovlivňuje zejména snížení stavu finančních prostředků na bankovních účtech města o ,11 Kč oproti velice příznivému stavu na počátku roku 214. Z toho však byly pro dosažení zisku relativně volné finanční prostředky ve výši 25 Kč uloženy na vkladový účet u J&T banky. K činily přijaté úroky z vložených prostředků ,9 Kč Pro překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků byl k čerpán kontokorentní úvěr ve výši ,9 Kč. Stránka 3 z 76

4 1. Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY , , ,7 VÝDAJE , , ,64 SALDO , , , Běžný (neinvestiční) rozpočet 214 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,67 124,11 98,85 VÝDAJE , , ,29 114,35 95,36 SALDO , , , Kapitálový (investiční) rozpočet 214 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY ,3 2 5, ,92 166,22 9,56 VÝDAJE , , ,99 185,62 88,68 SALDO , , ,7 Stránka 4 z 76

5 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 214 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,69 115,95 99,86 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,94 123,26 94,99 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,88 2 5, ,77 45,9 72,23 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,19 287,93 1, CELKEM PŘÍJMY , , ,59 126,51 98, Daňové příjmy - vybrané položky 214 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně , , ,89 117,99 1, Místní poplatky , , , 113,23 99,52 Správní poplatky , , , 113,51 98,15 Daň z nemovitosti , , ,78 14,7 1, Ostatní daňové příjmy , , ,2 113, Sdílené daně po měsících za rok 214 Měsíc Leden , , ,21 Únor , , ,32 Březen , , ,86 Duben , , ,7 Květen , , ,94 Červen , , ,98 Červenec , , ,5 Srpen , , ,88 Září , , ,5 Říjen , , ,81 Listopad , , , Prosinec , , ,64 CELKEM , , ,89 Stránka 5 z 76

6 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 214 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,29 114,35 95,36 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,99 185,62 88,68 CELKEM VÝDAJE , , ,28 125,43 93, Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 213 skut % 214 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,29 2, ,52 19,71 Ostatní platby za provedenou práci ,2, ,,45 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,, ,,64 Mzdové výdaje celkem ,49 21, ,52 2,81 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,32 1, ,17 1,49 Nákupy vody, paliv a energie ,61 5, ,91 5,13 Nákup služeb a ostatní nákupy ,88 16, ,31 15,43 Opravy a údržba majetku ,59 6, ,87 7,37 Daně (daň z převodu nemovitostí ) , 5, , 3,66 Výdaje z finančního vypořádání ,,5 1,, Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,21 3, ,31 6,64 Ostatní provozní výdaje celkem ,61 39, ,57 39,73 Transfery příspěvkovým organizacím , 11, ,93 1,23 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 9 28,, 133 6,,3 Transfery jiným subjektům ,96 5, ,43 5,35 Transfery "průtokové" - soc.dávky, ,,1 Převod z depozitního účtu ,, ,,52 Neinvestiční transfery celkem ,96 17, ,36 16,13 Půjčené prostředky ,, ,,33 CELKEM ,6 78, ,45 76,99 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika 6 379,,1 Pořízení budov, staveb ,79 19, ,58 16,44 Nákup pozemků ,, , 3,6 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ,74, ,61 2,14 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) ,, ,,17 Pořízení vlastního majetku celkem ,53 2, ,19 21,83 Investiční transfery vlastním organizacím ,65, ,,26 Investiční transfery jiným subjektům 1 67,, ,,92 Investiční transfery celkem ,65, , 1,18 Půjčené prostředky CELKEM ,18 21, ,19 23,1 VÝDAJE CELKEM ,24 1, ,64 1, Stránka 6 z 76

7 3.2. Závazné ukazatele 214 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa , ,55 Lesy a zemědělství 4 5, , , ,98 Podnikání a stavebnictví 1, 2, 92 83,56 2, Vnitřní obchod Cestovní ruch , , , ,77 Doprava a spoje , , , ,88 Vodní hospodářství 2 5, , , Školství 34 19, , ,61 Kultura , , ,81 Sport 4 75, , , ,78 Zájmová činnost 811, 2 82, ,3 Zdravotnictví , , Bytové hospodářství , , , ,68 Veřejné osvětlení 8 668, , ,68 Pohřebnictví 1 14, 5 512, , ,98 Zásobování teplem , , , ,14 Územní rozvoj 3, 1 21, , Ochrana ovzduší a půdy 8 53, 87 5, ,64 Odpady 1 688, , , ,49 Veřejné prostranství 2 5, , , ,5 Sociální zabezpečení , Sociální služby , 12 27, , ,93 Krizové stavy 1, Hasiči a městská policie , , ,68 Zastupitelstvo 3 782, 3 24, ,15 Správa úřadu 32, , 615 1, ,78 Mezinárodní spolupráce 5, ,8 Daně, pojištění a úroky 99 5, , , ,88 Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené , , ,9 Celkem , , , ,64 Příjmy z financování 16, ,44 Výdaje z financování 22 14, ,1 Použitá rezerva (z BÚ) , ,51 CELKEM , ,94 Stránka 7 z 76

8 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 212 Skutečnost 213 Skutečnost 214 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , , , ,49 Únor , , , , , ,64 Březen , , , , , ,55 Duben , , , , , ,2 Květen , , , , , ,57 Červen , , , , , ,89 Červenec , , , , , ,92 Srpen , , , , , ,67 Září , , , , , ,57 Říjen , , , , , ,9 Listopad , , , , , ,96 Prosinec , , , , , ,27 CELKEM , , , , , ,64 5. Financování 214 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,57 38,25 26,31 Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy 25, 25, 1, Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje -25, -25, 1, Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. 28 8, 16, 28 8, 18, 1, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj , , , 11,18 99,99 Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ 168,12 168,12 1, Oper.z peněž.účtů organizace ,35 Nepřeved.částky vyrovn.schodek ,9 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,69 17,52 49,77 Stránka 8 z 76

9 6. Monitoring obcí Popis Počet obyvatel obce 2 64, 2 47, 2 349, 2. Příjem celkem (po konsolidaci) , , ,7 3. Úroky , , ,23 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , , ,1 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř , , ,24 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 1,1 6,91 5,33 7. Aktiva celkem , , ,25 8. Cizí zdroje , , ,53 9. Stav na bankovních účtech celkem , , ,57 1. Úvěry a komunální dluhopisy , , , Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.1+ř , , , Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 5,33 5,33 6, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 6,22 6,47 59, leté saldo , , , Oběžná aktiva , , , Krátkodobé závazky , , , Celková likvidita ř.16/ř.17 2,8 4,4 2,17 Stránka 9 z 76

10 7. Pohledávky k Účet - popis Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hl. činnosti , , , Pohledávky za zaměstnanci 9 5, 12 5, 92 6, Pohled. za vyb.ústř.vládními institucemi 66 4, , , Pohled. za vyb.místními vládními inst , Pohledávky za účastníky sdružení (VHS) 11, 12, Poskytnuté zálohy na transfery , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , Poskyt. návratné fin.výpomoci , , , Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,94 CELKEM , , ,7 Z toho: Opravné položky k pohl , , ,46 8. Závazky k Účet - popis Dodavatelé , , , Krátkodobé přijaté záloh , , , Závazky z dělené správy 4, 162 2, Zaměstnanci , , , Jiné závazky vůči zaměstnancům , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , Jiné přímé daně , 7 616, , Daň z přidané hodnoty , , , Závazky k os.mimo vyb.vládní instituce 1 973, , Přijaté zálohy na transfery , , Ostatní krátkodobé závazky , , ,39 CELKEM , , ,27 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název Krátkodobé úvěry (kontokorent) , Dlouhodobé úvěry , , , Dlouhodobé úvěry , , , Ostatní dlouhodobé závazky , Ostatní dlouhodobé závazky Nájem TJ Sokol KH - Klub důchodců) , , , Ostatní dlouhodobé závazky Římskokatolická farnost - Domeček , CELKEM , , ,11 Stránka 1 z 76

11 1. Jmění, upravující položky a fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , , Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , , Jiné oceňovací rozdíly , , Opravy minulých období , , Ostatní fondy , ,82 CELKEM , , Peněžní a ostatní fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Sociální fond , , Fond rezerv a rozvoje , , Fond rozvoje bydlení , , Fond regenerace , 66 34, Fond rozvoje cestov.ruchu , , Fond sociálních služeb , ,81 CELKEM , , Stavy na běžných účtech a termínované vklady k Účet - název Počáteční stav Zůstatek k ZBÚ - ČS , ZBÚ - ČMHB 2 33, , ZBÚ - ČSOB 5 639, , ZBÚ - spořící účet ČSOB , ČNB - přijaté dotace , , Příjmový účet - byty , , Příjmový účet ČSOB 5 62, , Výdajový účet ČS , , VÚ - Zádlažba HJ ČS , VÚ - spolkový dům 3, VÚ - ZŠ J Palacha - zateplení 18, Využití odpadního tepla ZS , Sokolovna Malín , Podpora soc.integrace obyvatel , , Naplnění standard kvality 2 55, Účet investičních služeb 52,77 334, Sociální fond , , FRR , , FRB , , Fond cestovního ruchu města KH , , Fond sociálních služeb , , Fond regenerace , 66 34, Vkladový účet - JαT ,6 CELKEM , ,57 Stránka 11 z 76

12 13. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem Přiděleno Kč , , ,19 Vyčerpáno Kč , , ,75 Rozdíl Kč , , , Přehled přijatých dotací v roce 214 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Účelové dotace na výdaje spojené s volbou do Evropského Parlamentu Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Zastupitelstva města IOP - služby v oblasti sociální integrace podprogram č B - NIV - Centrum sociálních služeb Přiděleno Kč dotace na rok , ,35 dotace na rok , , ,, , , , dotace na rok , , dotace na rok , , doplatek za rok 213 dotace na rok 214 zažádáno při FV dotace na rok 214 čerpáno z dotace r , , doplatek za rok 213 dotace na rok 214 žádost o platbu v roce Doplatek za sociální dávky z roku 211 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Sociálně právní ochrana dětí u obcí Naplnění standardů kvality SPOD CII Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ Neinvestiční nedávkové dotace podle zákona č. 18/26 Sb., o sociálních službách ( 11, 12 a 13) Podpora prevence kriminality - program č neinvestice Asistent prevence kriminality Vyčerpáno Kč doplatek za rok , , , , ,1 38,, dotace na rok 214 bude doplaceno v roce , , , dotace na rok , 526 1, dotace na rok , , doplatek za rok 213 dotace na rok , ,, , Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny program č EU NIV - žádost o platbu v roce 215 Regenerace zeleně v Kutné Hoře , 173 Integrovaný operační program program č EU NIV - Konsolidace IT žádost o platbu v roce 215 služby , 1748 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 213 dotace na rok D914 NIV (opěrná zeď Vrchlice) Úhrada zvýšených nákladů podle 24 dotace na rok 214 odst. 2 lesního zákona Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 odst. 6 a 7 lesního dotace na rok 214 zákona Stránka 12 z , , 114 7, 114 7, , ,

13 UZ 341 Označení účelového transferu Podpora pro památky UNESCO publikace Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV - obnova kaple Všech svatých Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč dotace na rok 214 3, 3, dotace na rok , 334, Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí program č dotace na rok 214 NIV - oprava Vojtěšského akvaduktu 2 6, 2 6, 2, 2, 1 77, 1 77, dotace na rok , 18, Záchrana architektonického dědictví program č neinvestice - Vlašský dotace na rok 214 dvůr - obnova střešního pláště 9, 9, IOP -sociální integrace - Centrum sociálních služeb 1 686,7, , , , Veřejné informační služby knihoven neinvestice Regenerace kulturních památek Pirknerovo nám. 26 Šultysova střecha Socha sv. Jana Nepomuckého Vocelova střecha Park Vl.dvůr-kamenné prvky Žižkova brána 13 - střecha Dotace na kulturní aktivity - MK ČR dotace na rok 214 dotace na rok , 847, 51, 323, 139, 15, doplatek za rok 213 dotace na rok 214 žádost o platbu v roce Podpora prevence kriminality - program č investice (kamerový systém) dotace na rok , , Podpora udržitelného využívání zdroje energie program č EU IV Zateplení MŠ 17.listopadu dotace na rok , , Podpora udržitelného využívání zdroje energie program č EU IV Snížení energ.náročnosti DPS doplatek za rok ,2, , , Podpora udržitelného využívání zdroje energie program č EU IV MŠ Malín žádost o platbu v roce , Integrovaný operační program program žádost o platbu v roce 215 č EU IV - Konsolidace IT , Regenerace sídliště Šipší dotace na rok , , Městská knihovna - investiční dotace dotace na rok , 14, 8255 ROP RS Střední Čechy IV EU Kudrnova, Jarošova doplatek za rok ,67, , , ROP RS Střední Čechy IV EU - MŠ Pohádka - rozšíření kapacity ,93, , ,62 dotace na rok 214 dotace na rok 214 doplatek za rok 213 dotace na rok ROP RS Střední Čechy IV EU - MTD malá scéna ROP RS Střední Čechy NIV EU Kudrnova, Jarošova ROP RS Střední Čechy NIV EU - MŠ Pohádka - rozšíření kapacity Celkem ze státního rozpočtu žádost o platbu v roce ,5 dotace na rok , 5 692, dotace na rok , , , ,5 Stránka 13 z 76

14 13.2. Přehled přijatých dotací v roce 214 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč 8917 Realizace místní rozvojové strategie NIVžádost o platbu v roce 215 SR - MTD - divadelní minigalerie , Realizace místní rozvojové strategie NIVžádost o platbu v roce 215 EU - MTD - divadelní minigalerie , Operační program životní prostředí (27213) - spolufinancování - NIV žádost o platbu v roce 215 Regenerace zeleně v Kutné Hoře Neproduktivní INV v lesích SR - Projekt žádost o platbu v roce 215 stezek Neproduktivní INV v lesích EU - Projekt žádost o platbu v roce 215 stezek Realizace místní rozvojové strategie IVžádost o platbu v roce 215 SR - MTD - minigalerie Realizace místní rozvojové strategie IVžádost o platbu v roce 215 EU - MTD - minigalerie Operační program životní prostředí (27213) - spolufinancování - IV - Zateplení dotace na rok 214 MŠ 17.listopadu Operační program životní prostředí (27213) - spolufinancování - IV - Snížení doplatek za rok 213 energ.náročnosti DPS 5 989,5 36, 1 224, , , , , ,3,, 756, , , , ,25 Operační program životní prostředí (27žádost o platbu v roce ) - spolufinancování - IV - MŠ Malín dotace na rok 214 Celkem od státních fondů Přehled přijatých dotací v r. 214 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí (např. na výkon přestupkové agendy MěÚ Kutná Hora; přefatkurace změna bydliště atd.) 94 42, 94 42, 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů (Regionální funkce knihoven, Komunitní plán) 1 467, 1 467, 52, 52, 9, , , , Neinvestiční dotace od Mikroregion Kutnohorsko Převody z vl.rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Celkem Stránka 14 z 76

15 14. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 214 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) ,53 Dlouhodobé pohledávky (Netto) ,17 Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy ,7 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 2, Podíl závazků na rozpočtu v roce 214 Označení Kč Krátkodobé závazky ,96 Dlouhodobé závazky ,75 Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy ,7 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 4, Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC v roce 214 Označení Kč Zastavený majetek , Majetek celkem ,57 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %), Stránka 15 z 76

16 17. Majetek k Účet - popis Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 13 - Software , , , , , , , , , Drobný dlouhodobý nehm.m , , , , , , Ostat. dlouhodobý nehm.m , , , , , , , , , Stavby , , , , , , , , , Sam.hm.mov.věci,soub.hm , , , , , , , , , Drobný dlouhodobý hmotný , , , , , , Pozemky , , , , , , 32 - Kulturní předměty , , , , , , 36 - Dl.hm.maj.určený k prode 2 8, 2 8, 41 - Nedokončený dl. nehmot.m , , 42 - Nedokončený dl. hmotný m , , , , , , Poskyt.zálohy na dl.hmot 63, 63, , , 61 - Maj.účasti v os.s rozh , , , , , , 62 - Maj.účasti v os.s podst. 25, 25, 25, 25, 25, 25, 63 - Dluhové CP držené do spl 1, 1, 1 5, 1 5, 69 - Ostatní dlouhodobý fin.m , -19, , , -19, , , -19, , CELKEM , , , , , , , , , z toho: oprávky k majetku celkem , , ,47 opravné položky k majetku celkem -19, -19, -19, Stránka 16 z 76

17 Stránka 17 z 76

18 Stránka 18 z 76

19 Stránka 19 z 76

20 Stránka 2 z 76

21 Stránka 21 z 76

22 Stránka 22 z 76

23 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.5/22 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč} ~ - IČ- -- i ~ L J Obchodní firma nebo jiný název účetn l W:JRbt~~ PRUVODCOVSKÁ SLUŽBA KUTNÁ HORA spol. s r. o. Sídlo nebo bydl i ště účetn í jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Havlíčkovo náměstí 552 Kutná Hora l oz ~ ač. T AKTIVA a b AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek f B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. li. Dlouhodobý hmotný majetek B. Ill. Dlouhodobý finančn í majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. li. Dlouhodobé pohledávky C. Ill. Krátkodobé pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek D. I. Casové rozlišení - - r otro11 ~ ~ 1r.- ' _'" 2i Císlo rád ku Běžné účetn í obdob! ~ Minulé úč. obdobj Brutto Korekce Netto Netto c , , 1 784, ~ 76,~ >-- 2,, -,-, r I , - 989,C ,ool >-- -~ 4 15, - 15,C, 83, - / ~ , - 839,C 438, 584, /-- -~ - 6,,,, r-- - / , - 35, 1 189, 987, - ~ ,, 872, 724, , >-- - 9,,, 1 36, - 35, 325, 341, ,, - 8, - 78, /-- - ~ ,ool, 157, 52, , ~ , 5 195, 5 66, J ~ Stránka 23 z 76

24 Číslo Stav v běžném Stav v minulém I označ. PASIVA řádku účetním období účetním období a b c 5 6 PASIVA CELKEM , 1 76, ' A. Vlastní kapitál ,C - 684,C A. I. Zakladnf kapitál 15 1, 25, A. li. Kapitálové fondy ~ --- Rezervní fondy,n edělite lný fond a ostatní fondy ze zisku A. Ill. 16, O,OC 17 25,C 25,C I A. IV. A. V. B. B. I. '--- B. 11. B Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období(+/-) Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky , - 329, , - 63, , 2 68, 21,, 22,, , 2 68, B. IV. ~- I C. I. Bankovní úvěry a výpomoci časové rozlišení I f I Kontrolní číslo (součet ř. 13 až 25) L Pozn.: -- 24,, , 322, , 4 796, ~ I Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní dnotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání UPFSME11354, Copyright MRP - lnformatics, s.r.o., P.O.BOX 35, Slušovice PtUVOD~Ov~~~SLUZBA KUTNA HORA s.r.o. VLAŠSKÝ DVůR Havličkovo ném. 552, Kutn. H DIC: CZ a ora Tel./t x: Stránka 24 z 76

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období Obec Ponědrážka IČO: 00666513 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. vyvěšeno: 6.5.2015 vyvěšeno též na www.ponedrazka.cz sejmuto

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Město Trmice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Trmice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Město Trmice IČO: 00674010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 28.4.2015 7:17:17 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Janov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Janov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Janov IČO: 00274925 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.018, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 17.5.2016 18:26:09 1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015

Více

Mikroregion Milada IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Mikroregion Milada IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Mikroregion Milada IČO: 70875294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.014, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.4.2016 13:53:23 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období 1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015 2013 2014 2015 PŘÍJMY 10 719 171,03 7 764 667,63 11 011 384,26 VÝDAJE 10 717 947,14 8 207 601,49 11 279 063,90 SALDO 1 223,89-442 933,86-267 679,64 1.1. Běžný rozpočet

Více

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Budětice IČ: 00255289 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.30.007, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.2.2014 9:48:03 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

OÚ MOKROUŠE IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

OÚ MOKROUŠE IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) OÚ MOKROUŠE IČ: 00574309 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.5.2014 18:57:24 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Zvěstov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obec Zvěstov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obec Zvěstov IČO: 00233099 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.01.019, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.5.2017 14:52:48 1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč)

Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč) Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: 75104369 Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.01.019, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.4.2017 19:32:55 Návrh

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Obec Mnichovice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Mnichovice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Mnichovice IČO: 00232262 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2015 Fenix 7.70.009, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 25.2.2016 19:17:33 1. Plnění rozpočtu za období

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Ohnišťany IČ: 00269255 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v ) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 15.5.2012 8:58:43 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Obec Mokré IČO:

Obec Mokré IČO: Obec Mokré IČO: 00579131 OBEC MOKRÉ - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění Fenix 7.70.018, 2004-2016 Asseco Solutions,

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

CELKEM ,22 99, ,26 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

CELKEM ,22 99, ,26 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010 třída skutečnost rozpočet rozpočet schválený upravený 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 130 845,26 1 747 620,00 2 433 230,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE 2 130 845,26

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Sedliště IČ: 00574244 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 14.2.2012 10:57:08 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Stránka 1. Javorek IČ: Vytvořeno v období 13/2012 Fenix , Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2.

Stránka 1. Javorek IČ: Vytvořeno v období 13/2012 Fenix , Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2. Stránka 1 Javorek IČ: 00599441 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.005, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2.2013 13:25:02 Stránka 2 z 11 1. Plnění

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012 Obec Slavětín IČ: 00580082 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 8.4.2013 15:24:10 1. Plnění rozpočtu za období

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období Obecní úřad Okrouhlice IČ: 00267953 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.012, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 17.5.2013 8:59:15 1. Plnění rozpočtu

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Sklené nad Oslavou IČ: 00295400. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Sklené nad Oslavou IČ: 00295400. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 Sklené nad Oslavou IČ: 00295400 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.015, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 27.3.2014

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 20.5.2015 10:52:25 Doložka ke zveřejnění dokumentu Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY 5 351 289,07 6 053 854,26 8 177 146,60 VÝDAJE 961 533,44 2 642 979,33 21 798 201,74 SALDO 4 389 755,63 3 410 874,93-13 621 055,14 1.1. Běžný rozpočet 2009 PŘÍJMY 6 277 147,38 5 477

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011 Obec Slavětín IČ: 00580082 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2009-2011 2009 2010 2011 PŘÍJMY

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období Obec Ponědrážka IČO: 00666513 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.020, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. vyvěšeno: 1.6.2016 vyvěšeno na www.nedrazka.cz : 1.6.2016 MVDr.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více