Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014"

Transkript

1 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně do nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne Stránka 1 z 76

2 Jakékoli nejasnosti nebo dotazy k údajům uvedeným v následujícím materiálu Vám budou zodpovězeny telefonicky nebo osobně na ekonomickém odboru městského úřadu. Písemný dotaz lze zaslat na adresu: O B S A H strana Komentář Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY Daňové příjmy - vybrané položky Sdílené daně po měsících za rok Rozpočtové hospodaření dle tříd VÝDAJE Agregované výdaje dle cílových oblastí Závazné ukazatele Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Financování Monitoring obcí Stav pohledávek k Stav závazků k Stav úvěrů a půjček k Jmění, upravující položky a fondy k Peněžní a ostatní fondy k Stavy na běžných účtech a termínované vklady k Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Přehled přijatých dotací v roce 214 ze státního rozpočtu Přehled přijatých dotací v roce 214 od státních fondů Přehled přijatých dotací v r. 214 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl.fondů Podíl pohledávek na rozpočtu v roce Podíl závazků na rozpočtu v roce Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC v roce Stav majetku k Hospodaření organizací zřízených městem Hospodaření společností města Hospodaření příspěvkových organizací Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok Stránka 2 z 76

3 Komentář Město Kutná Hora hospodařilo od podle schváleného rozpočtu. K byly do příjmové a výdajové části rozpočtu promítnuty rozpočtové změny, které schválila rada města a zastupitelstvo města. Upravený rozpočet s příjmy ve výši ,59 Kč a výdaji ,28 Kč byl schodkový a to v celkové výši ,69 Kč. Schodek byl kryt rozpočtovanými přijatými dlouhodobými úvěry ve výši 28 8 Kč a rozpočtovanou změnou stavu krátkodobých a dlouhodobých prostředků na bankovních účtech ve výši ,69 Kč, proti působí rozpočtované splátky dlouhodobých úvěrů ve výši Kč. Skutečné rozpočtové hospodaření bylo schodkové. Na schodkové plnění rozpočtu v roce 214 má vliv zejména: meziroční nárůst výdajů o 13,23 % oproti meziročnímu nárůstu příjmů pouze o 1,41 %. Dosažené příjmy k činily ,7 Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 98,18 %. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši ,64 Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 93,73 %. Skutečný schodek hospodaření ve výši ,94 Kč je zhruba poloviční v porovnání se schodkem rozpočtovaným. Je kryt přijatými dlouhodobými úvěry, změnou krátkodobých a dlouhodobých prostředků na bankovních účtech a peněžními operacemi nemajícími charakter příjmů a výdajů. (viz zdrojová část Financování). Příjmy V celkovém objemu příjmy ve srovnání s upraveným rozpočtem byly plněny na 98,18 %. Vyššího plnění oproti upravenému rozpočtu dosáhly např. některé místní a správní poplatky. Naopak k nižšímu plnění příjmů došlo např. u příjmů z prodeje dlouhodobého majetku domů a pozemků, příjmů z vlastní činnosti oddělení kultury a příjmů za služby a odpady. Výdaje Mezi významné a do značné míry nestandardní výdaje, které se zásadním způsobem podílely na plánovaném a skutečně vzniklém schodku, patří finanční vyrovnání s konkursním správcem Nemocnice Kutná Hora s.r.o. ve výši 16 mil.kč a dále odkup pozemku "cihelna" ve výši 12,8 mil. Kč. Vyšší částka byla, proti standardu minulých let, věnována na opravy komunikací. Ostatní výdajové položky se nijak zásadně neodchýlily od úrovně minulých let. Výdaje na investice byly čerpány pouze na 88,68 % upraveného rozpočtu. Z větších investičních akcí k datu proběhly dokončovací práce na komunikacích Polní, Nad Lesem a Ke Trojici. Byla dokončena rekonstrukce Centra sociálních služeb Trebišovská, propojení kotelen BK4 a BK 1 a zateplení budovy Mateřské školy 17. listopadu. Ke konci roku probíhaly opravy opěrných zdí v parku pod Vlašským dvorem, zároveň byla zahájena obnova zeleně v tomto parku. Připravovala se rekonstrukce domu Dačického a obnova malé scény MTD v Kutné Hoře. Financování. Oblast financování k tvoří úhrady splátek dlouhodobých úvěrů ve výši ,1 Kč, čerpání dlouhodobého úvěru ve výši 16 Kč na mimosoudní vyrovnání v rámci insolventního řízení kauzy Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., dlouhodobého úvěru na nákup pozemků s opuštěným průmyslovým areálem (cihelna Sedlec) ve výši 12 8 Kč a odvod DPH v režimu přenesené daňové povinnosti ve výši ,35 Kč. Financování k dále ovlivňuje zejména snížení stavu finančních prostředků na bankovních účtech města o ,11 Kč oproti velice příznivému stavu na počátku roku 214. Z toho však byly pro dosažení zisku relativně volné finanční prostředky ve výši 25 Kč uloženy na vkladový účet u J&T banky. K činily přijaté úroky z vložených prostředků ,9 Kč Pro překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků byl k čerpán kontokorentní úvěr ve výši ,9 Kč. Stránka 3 z 76

4 1. Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY , , ,7 VÝDAJE , , ,64 SALDO , , , Běžný (neinvestiční) rozpočet 214 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,67 124,11 98,85 VÝDAJE , , ,29 114,35 95,36 SALDO , , , Kapitálový (investiční) rozpočet 214 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY ,3 2 5, ,92 166,22 9,56 VÝDAJE , , ,99 185,62 88,68 SALDO , , ,7 Stránka 4 z 76

5 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 214 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,69 115,95 99,86 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,94 123,26 94,99 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,88 2 5, ,77 45,9 72,23 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,19 287,93 1, CELKEM PŘÍJMY , , ,59 126,51 98, Daňové příjmy - vybrané položky 214 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně , , ,89 117,99 1, Místní poplatky , , , 113,23 99,52 Správní poplatky , , , 113,51 98,15 Daň z nemovitosti , , ,78 14,7 1, Ostatní daňové příjmy , , ,2 113, Sdílené daně po měsících za rok 214 Měsíc Leden , , ,21 Únor , , ,32 Březen , , ,86 Duben , , ,7 Květen , , ,94 Červen , , ,98 Červenec , , ,5 Srpen , , ,88 Září , , ,5 Říjen , , ,81 Listopad , , , Prosinec , , ,64 CELKEM , , ,89 Stránka 5 z 76

6 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 214 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,29 114,35 95,36 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,99 185,62 88,68 CELKEM VÝDAJE , , ,28 125,43 93, Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 213 skut % 214 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,29 2, ,52 19,71 Ostatní platby za provedenou práci ,2, ,,45 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,, ,,64 Mzdové výdaje celkem ,49 21, ,52 2,81 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,32 1, ,17 1,49 Nákupy vody, paliv a energie ,61 5, ,91 5,13 Nákup služeb a ostatní nákupy ,88 16, ,31 15,43 Opravy a údržba majetku ,59 6, ,87 7,37 Daně (daň z převodu nemovitostí ) , 5, , 3,66 Výdaje z finančního vypořádání ,,5 1,, Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,21 3, ,31 6,64 Ostatní provozní výdaje celkem ,61 39, ,57 39,73 Transfery příspěvkovým organizacím , 11, ,93 1,23 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 9 28,, 133 6,,3 Transfery jiným subjektům ,96 5, ,43 5,35 Transfery "průtokové" - soc.dávky, ,,1 Převod z depozitního účtu ,, ,,52 Neinvestiční transfery celkem ,96 17, ,36 16,13 Půjčené prostředky ,, ,,33 CELKEM ,6 78, ,45 76,99 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika 6 379,,1 Pořízení budov, staveb ,79 19, ,58 16,44 Nákup pozemků ,, , 3,6 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ,74, ,61 2,14 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) ,, ,,17 Pořízení vlastního majetku celkem ,53 2, ,19 21,83 Investiční transfery vlastním organizacím ,65, ,,26 Investiční transfery jiným subjektům 1 67,, ,,92 Investiční transfery celkem ,65, , 1,18 Půjčené prostředky CELKEM ,18 21, ,19 23,1 VÝDAJE CELKEM ,24 1, ,64 1, Stránka 6 z 76

7 3.2. Závazné ukazatele 214 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa , ,55 Lesy a zemědělství 4 5, , , ,98 Podnikání a stavebnictví 1, 2, 92 83,56 2, Vnitřní obchod Cestovní ruch , , , ,77 Doprava a spoje , , , ,88 Vodní hospodářství 2 5, , , Školství 34 19, , ,61 Kultura , , ,81 Sport 4 75, , , ,78 Zájmová činnost 811, 2 82, ,3 Zdravotnictví , , Bytové hospodářství , , , ,68 Veřejné osvětlení 8 668, , ,68 Pohřebnictví 1 14, 5 512, , ,98 Zásobování teplem , , , ,14 Územní rozvoj 3, 1 21, , Ochrana ovzduší a půdy 8 53, 87 5, ,64 Odpady 1 688, , , ,49 Veřejné prostranství 2 5, , , ,5 Sociální zabezpečení , Sociální služby , 12 27, , ,93 Krizové stavy 1, Hasiči a městská policie , , ,68 Zastupitelstvo 3 782, 3 24, ,15 Správa úřadu 32, , 615 1, ,78 Mezinárodní spolupráce 5, ,8 Daně, pojištění a úroky 99 5, , , ,88 Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené , , ,9 Celkem , , , ,64 Příjmy z financování 16, ,44 Výdaje z financování 22 14, ,1 Použitá rezerva (z BÚ) , ,51 CELKEM , ,94 Stránka 7 z 76

8 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 212 Skutečnost 213 Skutečnost 214 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , , , ,49 Únor , , , , , ,64 Březen , , , , , ,55 Duben , , , , , ,2 Květen , , , , , ,57 Červen , , , , , ,89 Červenec , , , , , ,92 Srpen , , , , , ,67 Září , , , , , ,57 Říjen , , , , , ,9 Listopad , , , , , ,96 Prosinec , , , , , ,27 CELKEM , , , , , ,64 5. Financování 214 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,57 38,25 26,31 Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy 25, 25, 1, Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje -25, -25, 1, Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. 28 8, 16, 28 8, 18, 1, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj , , , 11,18 99,99 Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ 168,12 168,12 1, Oper.z peněž.účtů organizace ,35 Nepřeved.částky vyrovn.schodek ,9 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,69 17,52 49,77 Stránka 8 z 76

9 6. Monitoring obcí Popis Počet obyvatel obce 2 64, 2 47, 2 349, 2. Příjem celkem (po konsolidaci) , , ,7 3. Úroky , , ,23 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , , ,1 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř , , ,24 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 1,1 6,91 5,33 7. Aktiva celkem , , ,25 8. Cizí zdroje , , ,53 9. Stav na bankovních účtech celkem , , ,57 1. Úvěry a komunální dluhopisy , , , Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.1+ř , , , Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 5,33 5,33 6, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 6,22 6,47 59, leté saldo , , , Oběžná aktiva , , , Krátkodobé závazky , , , Celková likvidita ř.16/ř.17 2,8 4,4 2,17 Stránka 9 z 76

10 7. Pohledávky k Účet - popis Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hl. činnosti , , , Pohledávky za zaměstnanci 9 5, 12 5, 92 6, Pohled. za vyb.ústř.vládními institucemi 66 4, , , Pohled. za vyb.místními vládními inst , Pohledávky za účastníky sdružení (VHS) 11, 12, Poskytnuté zálohy na transfery , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , Poskyt. návratné fin.výpomoci , , , Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,94 CELKEM , , ,7 Z toho: Opravné položky k pohl , , ,46 8. Závazky k Účet - popis Dodavatelé , , , Krátkodobé přijaté záloh , , , Závazky z dělené správy 4, 162 2, Zaměstnanci , , , Jiné závazky vůči zaměstnancům , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , Jiné přímé daně , 7 616, , Daň z přidané hodnoty , , , Závazky k os.mimo vyb.vládní instituce 1 973, , Přijaté zálohy na transfery , , Ostatní krátkodobé závazky , , ,39 CELKEM , , ,27 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název Krátkodobé úvěry (kontokorent) , Dlouhodobé úvěry , , , Dlouhodobé úvěry , , , Ostatní dlouhodobé závazky , Ostatní dlouhodobé závazky Nájem TJ Sokol KH - Klub důchodců) , , , Ostatní dlouhodobé závazky Římskokatolická farnost - Domeček , CELKEM , , ,11 Stránka 1 z 76

11 1. Jmění, upravující položky a fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , , Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , , Jiné oceňovací rozdíly , , Opravy minulých období , , Ostatní fondy , ,82 CELKEM , , Peněžní a ostatní fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Sociální fond , , Fond rezerv a rozvoje , , Fond rozvoje bydlení , , Fond regenerace , 66 34, Fond rozvoje cestov.ruchu , , Fond sociálních služeb , ,81 CELKEM , , Stavy na běžných účtech a termínované vklady k Účet - název Počáteční stav Zůstatek k ZBÚ - ČS , ZBÚ - ČMHB 2 33, , ZBÚ - ČSOB 5 639, , ZBÚ - spořící účet ČSOB , ČNB - přijaté dotace , , Příjmový účet - byty , , Příjmový účet ČSOB 5 62, , Výdajový účet ČS , , VÚ - Zádlažba HJ ČS , VÚ - spolkový dům 3, VÚ - ZŠ J Palacha - zateplení 18, Využití odpadního tepla ZS , Sokolovna Malín , Podpora soc.integrace obyvatel , , Naplnění standard kvality 2 55, Účet investičních služeb 52,77 334, Sociální fond , , FRR , , FRB , , Fond cestovního ruchu města KH , , Fond sociálních služeb , , Fond regenerace , 66 34, Vkladový účet - JαT ,6 CELKEM , ,57 Stránka 11 z 76

12 13. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem Přiděleno Kč , , ,19 Vyčerpáno Kč , , ,75 Rozdíl Kč , , , Přehled přijatých dotací v roce 214 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Účelové dotace na výdaje spojené s volbou do Evropského Parlamentu Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Zastupitelstva města IOP - služby v oblasti sociální integrace podprogram č B - NIV - Centrum sociálních služeb Přiděleno Kč dotace na rok , ,35 dotace na rok , , ,, , , , dotace na rok , , dotace na rok , , doplatek za rok 213 dotace na rok 214 zažádáno při FV dotace na rok 214 čerpáno z dotace r , , doplatek za rok 213 dotace na rok 214 žádost o platbu v roce Doplatek za sociální dávky z roku 211 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Sociálně právní ochrana dětí u obcí Naplnění standardů kvality SPOD CII Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ Neinvestiční nedávkové dotace podle zákona č. 18/26 Sb., o sociálních službách ( 11, 12 a 13) Podpora prevence kriminality - program č neinvestice Asistent prevence kriminality Vyčerpáno Kč doplatek za rok , , , , ,1 38,, dotace na rok 214 bude doplaceno v roce , , , dotace na rok , 526 1, dotace na rok , , doplatek za rok 213 dotace na rok , ,, , Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny program č EU NIV - žádost o platbu v roce 215 Regenerace zeleně v Kutné Hoře , 173 Integrovaný operační program program č EU NIV - Konsolidace IT žádost o platbu v roce 215 služby , 1748 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 213 dotace na rok D914 NIV (opěrná zeď Vrchlice) Úhrada zvýšených nákladů podle 24 dotace na rok 214 odst. 2 lesního zákona Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 odst. 6 a 7 lesního dotace na rok 214 zákona Stránka 12 z , , 114 7, 114 7, , ,

13 UZ 341 Označení účelového transferu Podpora pro památky UNESCO publikace Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV - obnova kaple Všech svatých Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč dotace na rok 214 3, 3, dotace na rok , 334, Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí program č dotace na rok 214 NIV - oprava Vojtěšského akvaduktu 2 6, 2 6, 2, 2, 1 77, 1 77, dotace na rok , 18, Záchrana architektonického dědictví program č neinvestice - Vlašský dotace na rok 214 dvůr - obnova střešního pláště 9, 9, IOP -sociální integrace - Centrum sociálních služeb 1 686,7, , , , Veřejné informační služby knihoven neinvestice Regenerace kulturních památek Pirknerovo nám. 26 Šultysova střecha Socha sv. Jana Nepomuckého Vocelova střecha Park Vl.dvůr-kamenné prvky Žižkova brána 13 - střecha Dotace na kulturní aktivity - MK ČR dotace na rok 214 dotace na rok , 847, 51, 323, 139, 15, doplatek za rok 213 dotace na rok 214 žádost o platbu v roce Podpora prevence kriminality - program č investice (kamerový systém) dotace na rok , , Podpora udržitelného využívání zdroje energie program č EU IV Zateplení MŠ 17.listopadu dotace na rok , , Podpora udržitelného využívání zdroje energie program č EU IV Snížení energ.náročnosti DPS doplatek za rok ,2, , , Podpora udržitelného využívání zdroje energie program č EU IV MŠ Malín žádost o platbu v roce , Integrovaný operační program program žádost o platbu v roce 215 č EU IV - Konsolidace IT , Regenerace sídliště Šipší dotace na rok , , Městská knihovna - investiční dotace dotace na rok , 14, 8255 ROP RS Střední Čechy IV EU Kudrnova, Jarošova doplatek za rok ,67, , , ROP RS Střední Čechy IV EU - MŠ Pohádka - rozšíření kapacity ,93, , ,62 dotace na rok 214 dotace na rok 214 doplatek za rok 213 dotace na rok ROP RS Střední Čechy IV EU - MTD malá scéna ROP RS Střední Čechy NIV EU Kudrnova, Jarošova ROP RS Střední Čechy NIV EU - MŠ Pohádka - rozšíření kapacity Celkem ze státního rozpočtu žádost o platbu v roce ,5 dotace na rok , 5 692, dotace na rok , , , ,5 Stránka 13 z 76

14 13.2. Přehled přijatých dotací v roce 214 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč 8917 Realizace místní rozvojové strategie NIVžádost o platbu v roce 215 SR - MTD - divadelní minigalerie , Realizace místní rozvojové strategie NIVžádost o platbu v roce 215 EU - MTD - divadelní minigalerie , Operační program životní prostředí (27213) - spolufinancování - NIV žádost o platbu v roce 215 Regenerace zeleně v Kutné Hoře Neproduktivní INV v lesích SR - Projekt žádost o platbu v roce 215 stezek Neproduktivní INV v lesích EU - Projekt žádost o platbu v roce 215 stezek Realizace místní rozvojové strategie IVžádost o platbu v roce 215 SR - MTD - minigalerie Realizace místní rozvojové strategie IVžádost o platbu v roce 215 EU - MTD - minigalerie Operační program životní prostředí (27213) - spolufinancování - IV - Zateplení dotace na rok 214 MŠ 17.listopadu Operační program životní prostředí (27213) - spolufinancování - IV - Snížení doplatek za rok 213 energ.náročnosti DPS 5 989,5 36, 1 224, , , , , ,3,, 756, , , , ,25 Operační program životní prostředí (27žádost o platbu v roce ) - spolufinancování - IV - MŠ Malín dotace na rok 214 Celkem od státních fondů Přehled přijatých dotací v r. 214 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí (např. na výkon přestupkové agendy MěÚ Kutná Hora; přefatkurace změna bydliště atd.) 94 42, 94 42, 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů (Regionální funkce knihoven, Komunitní plán) 1 467, 1 467, 52, 52, 9, , , , Neinvestiční dotace od Mikroregion Kutnohorsko Převody z vl.rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Celkem Stránka 14 z 76

15 14. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 214 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) ,53 Dlouhodobé pohledávky (Netto) ,17 Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy ,7 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 2, Podíl závazků na rozpočtu v roce 214 Označení Kč Krátkodobé závazky ,96 Dlouhodobé závazky ,75 Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy ,7 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 4, Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC v roce 214 Označení Kč Zastavený majetek , Majetek celkem ,57 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %), Stránka 15 z 76

16 17. Majetek k Účet - popis Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 13 - Software , , , , , , , , , Drobný dlouhodobý nehm.m , , , , , , Ostat. dlouhodobý nehm.m , , , , , , , , , Stavby , , , , , , , , , Sam.hm.mov.věci,soub.hm , , , , , , , , , Drobný dlouhodobý hmotný , , , , , , Pozemky , , , , , , 32 - Kulturní předměty , , , , , , 36 - Dl.hm.maj.určený k prode 2 8, 2 8, 41 - Nedokončený dl. nehmot.m , , 42 - Nedokončený dl. hmotný m , , , , , , Poskyt.zálohy na dl.hmot 63, 63, , , 61 - Maj.účasti v os.s rozh , , , , , , 62 - Maj.účasti v os.s podst. 25, 25, 25, 25, 25, 25, 63 - Dluhové CP držené do spl 1, 1, 1 5, 1 5, 69 - Ostatní dlouhodobý fin.m , -19, , , -19, , , -19, , CELKEM , , , , , , , , , z toho: oprávky k majetku celkem , , ,47 opravné položky k majetku celkem -19, -19, -19, Stránka 16 z 76

17 Stránka 17 z 76

18 Stránka 18 z 76

19 Stránka 19 z 76

20 Stránka 2 z 76

21 Stránka 21 z 76

22 Stránka 22 z 76

23 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.5/22 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč} ~ - IČ- -- i ~ L J Obchodní firma nebo jiný název účetn l W:JRbt~~ PRUVODCOVSKÁ SLUŽBA KUTNÁ HORA spol. s r. o. Sídlo nebo bydl i ště účetn í jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Havlíčkovo náměstí 552 Kutná Hora l oz ~ ač. T AKTIVA a b AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek f B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. li. Dlouhodobý hmotný majetek B. Ill. Dlouhodobý finančn í majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. li. Dlouhodobé pohledávky C. Ill. Krátkodobé pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek D. I. Casové rozlišení - - r otro11 ~ ~ 1r.- ' _'" 2i Císlo rád ku Běžné účetn í obdob! ~ Minulé úč. obdobj Brutto Korekce Netto Netto c , , 1 784, ~ 76,~ >-- 2,, -,-, r I , - 989,C ,ool >-- -~ 4 15, - 15,C, 83, - / ~ , - 839,C 438, 584, /-- -~ - 6,,,, r-- - / , - 35, 1 189, 987, - ~ ,, 872, 724, , >-- - 9,,, 1 36, - 35, 325, 341, ,, - 8, - 78, /-- - ~ ,ool, 157, 52, , ~ , 5 195, 5 66, J ~ Stránka 23 z 76

24 Číslo Stav v běžném Stav v minulém I označ. PASIVA řádku účetním období účetním období a b c 5 6 PASIVA CELKEM , 1 76, ' A. Vlastní kapitál ,C - 684,C A. I. Zakladnf kapitál 15 1, 25, A. li. Kapitálové fondy ~ --- Rezervní fondy,n edělite lný fond a ostatní fondy ze zisku A. Ill. 16, O,OC 17 25,C 25,C I A. IV. A. V. B. B. I. '--- B. 11. B Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období(+/-) Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky , - 329, , - 63, , 2 68, 21,, 22,, , 2 68, B. IV. ~- I C. I. Bankovní úvěry a výpomoci časové rozlišení I f I Kontrolní číslo (součet ř. 13 až 25) L Pozn.: -- 24,, , 322, , 4 796, ~ I Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní dnotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání UPFSME11354, Copyright MRP - lnformatics, s.r.o., P.O.BOX 35, Slušovice PtUVOD~Ov~~~SLUZBA KUTNA HORA s.r.o. VLAŠSKÝ DVůR Havličkovo ném. 552, Kutn. H DIC: CZ a ora Tel./t x: Stránka 24 z 76

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Sklené nad Oslavou IČ: 00295400. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Sklené nad Oslavou IČ: 00295400. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 Sklené nad Oslavou IČ: 00295400 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.015, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 27.3.2014

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze Časté dotazy : Po otevření souboru se mi objevila jen úvodní stránka. Kde najdu listy přiznání? Vlastní přiznání je uloženo na dalších listech excelovského souboru. Listy lze zpravidla vidět jako záložky

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více