Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014"

Transkript

1 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně do nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne Stránka 1 z 76

2 Jakékoli nejasnosti nebo dotazy k údajům uvedeným v následujícím materiálu Vám budou zodpovězeny telefonicky nebo osobně na ekonomickém odboru městského úřadu. Písemný dotaz lze zaslat na adresu: O B S A H strana Komentář Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY Daňové příjmy - vybrané položky Sdílené daně po měsících za rok Rozpočtové hospodaření dle tříd VÝDAJE Agregované výdaje dle cílových oblastí Závazné ukazatele Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Financování Monitoring obcí Stav pohledávek k Stav závazků k Stav úvěrů a půjček k Jmění, upravující položky a fondy k Peněžní a ostatní fondy k Stavy na běžných účtech a termínované vklady k Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Přehled přijatých dotací v roce 214 ze státního rozpočtu Přehled přijatých dotací v roce 214 od státních fondů Přehled přijatých dotací v r. 214 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl.fondů Podíl pohledávek na rozpočtu v roce Podíl závazků na rozpočtu v roce Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC v roce Stav majetku k Hospodaření organizací zřízených městem Hospodaření společností města Hospodaření příspěvkových organizací Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok Stránka 2 z 76

3 Komentář Město Kutná Hora hospodařilo od podle schváleného rozpočtu. K byly do příjmové a výdajové části rozpočtu promítnuty rozpočtové změny, které schválila rada města a zastupitelstvo města. Upravený rozpočet s příjmy ve výši ,59 Kč a výdaji ,28 Kč byl schodkový a to v celkové výši ,69 Kč. Schodek byl kryt rozpočtovanými přijatými dlouhodobými úvěry ve výši 28 8 Kč a rozpočtovanou změnou stavu krátkodobých a dlouhodobých prostředků na bankovních účtech ve výši ,69 Kč, proti působí rozpočtované splátky dlouhodobých úvěrů ve výši Kč. Skutečné rozpočtové hospodaření bylo schodkové. Na schodkové plnění rozpočtu v roce 214 má vliv zejména: meziroční nárůst výdajů o 13,23 % oproti meziročnímu nárůstu příjmů pouze o 1,41 %. Dosažené příjmy k činily ,7 Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 98,18 %. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši ,64 Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 93,73 %. Skutečný schodek hospodaření ve výši ,94 Kč je zhruba poloviční v porovnání se schodkem rozpočtovaným. Je kryt přijatými dlouhodobými úvěry, změnou krátkodobých a dlouhodobých prostředků na bankovních účtech a peněžními operacemi nemajícími charakter příjmů a výdajů. (viz zdrojová část Financování). Příjmy V celkovém objemu příjmy ve srovnání s upraveným rozpočtem byly plněny na 98,18 %. Vyššího plnění oproti upravenému rozpočtu dosáhly např. některé místní a správní poplatky. Naopak k nižšímu plnění příjmů došlo např. u příjmů z prodeje dlouhodobého majetku domů a pozemků, příjmů z vlastní činnosti oddělení kultury a příjmů za služby a odpady. Výdaje Mezi významné a do značné míry nestandardní výdaje, které se zásadním způsobem podílely na plánovaném a skutečně vzniklém schodku, patří finanční vyrovnání s konkursním správcem Nemocnice Kutná Hora s.r.o. ve výši 16 mil.kč a dále odkup pozemku "cihelna" ve výši 12,8 mil. Kč. Vyšší částka byla, proti standardu minulých let, věnována na opravy komunikací. Ostatní výdajové položky se nijak zásadně neodchýlily od úrovně minulých let. Výdaje na investice byly čerpány pouze na 88,68 % upraveného rozpočtu. Z větších investičních akcí k datu proběhly dokončovací práce na komunikacích Polní, Nad Lesem a Ke Trojici. Byla dokončena rekonstrukce Centra sociálních služeb Trebišovská, propojení kotelen BK4 a BK 1 a zateplení budovy Mateřské školy 17. listopadu. Ke konci roku probíhaly opravy opěrných zdí v parku pod Vlašským dvorem, zároveň byla zahájena obnova zeleně v tomto parku. Připravovala se rekonstrukce domu Dačického a obnova malé scény MTD v Kutné Hoře. Financování. Oblast financování k tvoří úhrady splátek dlouhodobých úvěrů ve výši ,1 Kč, čerpání dlouhodobého úvěru ve výši 16 Kč na mimosoudní vyrovnání v rámci insolventního řízení kauzy Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., dlouhodobého úvěru na nákup pozemků s opuštěným průmyslovým areálem (cihelna Sedlec) ve výši 12 8 Kč a odvod DPH v režimu přenesené daňové povinnosti ve výši ,35 Kč. Financování k dále ovlivňuje zejména snížení stavu finančních prostředků na bankovních účtech města o ,11 Kč oproti velice příznivému stavu na počátku roku 214. Z toho však byly pro dosažení zisku relativně volné finanční prostředky ve výši 25 Kč uloženy na vkladový účet u J&T banky. K činily přijaté úroky z vložených prostředků ,9 Kč Pro překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků byl k čerpán kontokorentní úvěr ve výši ,9 Kč. Stránka 3 z 76

4 1. Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY , , ,7 VÝDAJE , , ,64 SALDO , , , Běžný (neinvestiční) rozpočet 214 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,67 124,11 98,85 VÝDAJE , , ,29 114,35 95,36 SALDO , , , Kapitálový (investiční) rozpočet 214 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY ,3 2 5, ,92 166,22 9,56 VÝDAJE , , ,99 185,62 88,68 SALDO , , ,7 Stránka 4 z 76

5 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 214 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,69 115,95 99,86 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,94 123,26 94,99 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,88 2 5, ,77 45,9 72,23 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,19 287,93 1, CELKEM PŘÍJMY , , ,59 126,51 98, Daňové příjmy - vybrané položky 214 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně , , ,89 117,99 1, Místní poplatky , , , 113,23 99,52 Správní poplatky , , , 113,51 98,15 Daň z nemovitosti , , ,78 14,7 1, Ostatní daňové příjmy , , ,2 113, Sdílené daně po měsících za rok 214 Měsíc Leden , , ,21 Únor , , ,32 Březen , , ,86 Duben , , ,7 Květen , , ,94 Červen , , ,98 Červenec , , ,5 Srpen , , ,88 Září , , ,5 Říjen , , ,81 Listopad , , , Prosinec , , ,64 CELKEM , , ,89 Stránka 5 z 76

6 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 214 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,29 114,35 95,36 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,99 185,62 88,68 CELKEM VÝDAJE , , ,28 125,43 93, Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 213 skut % 214 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,29 2, ,52 19,71 Ostatní platby za provedenou práci ,2, ,,45 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,, ,,64 Mzdové výdaje celkem ,49 21, ,52 2,81 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,32 1, ,17 1,49 Nákupy vody, paliv a energie ,61 5, ,91 5,13 Nákup služeb a ostatní nákupy ,88 16, ,31 15,43 Opravy a údržba majetku ,59 6, ,87 7,37 Daně (daň z převodu nemovitostí ) , 5, , 3,66 Výdaje z finančního vypořádání ,,5 1,, Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,21 3, ,31 6,64 Ostatní provozní výdaje celkem ,61 39, ,57 39,73 Transfery příspěvkovým organizacím , 11, ,93 1,23 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 9 28,, 133 6,,3 Transfery jiným subjektům ,96 5, ,43 5,35 Transfery "průtokové" - soc.dávky, ,,1 Převod z depozitního účtu ,, ,,52 Neinvestiční transfery celkem ,96 17, ,36 16,13 Půjčené prostředky ,, ,,33 CELKEM ,6 78, ,45 76,99 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika 6 379,,1 Pořízení budov, staveb ,79 19, ,58 16,44 Nákup pozemků ,, , 3,6 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ,74, ,61 2,14 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) ,, ,,17 Pořízení vlastního majetku celkem ,53 2, ,19 21,83 Investiční transfery vlastním organizacím ,65, ,,26 Investiční transfery jiným subjektům 1 67,, ,,92 Investiční transfery celkem ,65, , 1,18 Půjčené prostředky CELKEM ,18 21, ,19 23,1 VÝDAJE CELKEM ,24 1, ,64 1, Stránka 6 z 76

7 3.2. Závazné ukazatele 214 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa , ,55 Lesy a zemědělství 4 5, , , ,98 Podnikání a stavebnictví 1, 2, 92 83,56 2, Vnitřní obchod Cestovní ruch , , , ,77 Doprava a spoje , , , ,88 Vodní hospodářství 2 5, , , Školství 34 19, , ,61 Kultura , , ,81 Sport 4 75, , , ,78 Zájmová činnost 811, 2 82, ,3 Zdravotnictví , , Bytové hospodářství , , , ,68 Veřejné osvětlení 8 668, , ,68 Pohřebnictví 1 14, 5 512, , ,98 Zásobování teplem , , , ,14 Územní rozvoj 3, 1 21, , Ochrana ovzduší a půdy 8 53, 87 5, ,64 Odpady 1 688, , , ,49 Veřejné prostranství 2 5, , , ,5 Sociální zabezpečení , Sociální služby , 12 27, , ,93 Krizové stavy 1, Hasiči a městská policie , , ,68 Zastupitelstvo 3 782, 3 24, ,15 Správa úřadu 32, , 615 1, ,78 Mezinárodní spolupráce 5, ,8 Daně, pojištění a úroky 99 5, , , ,88 Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené , , ,9 Celkem , , , ,64 Příjmy z financování 16, ,44 Výdaje z financování 22 14, ,1 Použitá rezerva (z BÚ) , ,51 CELKEM , ,94 Stránka 7 z 76

8 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 212 Skutečnost 213 Skutečnost 214 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , , , ,49 Únor , , , , , ,64 Březen , , , , , ,55 Duben , , , , , ,2 Květen , , , , , ,57 Červen , , , , , ,89 Červenec , , , , , ,92 Srpen , , , , , ,67 Září , , , , , ,57 Říjen , , , , , ,9 Listopad , , , , , ,96 Prosinec , , , , , ,27 CELKEM , , , , , ,64 5. Financování 214 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,57 38,25 26,31 Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy 25, 25, 1, Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje -25, -25, 1, Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. 28 8, 16, 28 8, 18, 1, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj , , , 11,18 99,99 Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ 168,12 168,12 1, Oper.z peněž.účtů organizace ,35 Nepřeved.částky vyrovn.schodek ,9 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,69 17,52 49,77 Stránka 8 z 76

9 6. Monitoring obcí Popis Počet obyvatel obce 2 64, 2 47, 2 349, 2. Příjem celkem (po konsolidaci) , , ,7 3. Úroky , , ,23 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , , ,1 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř , , ,24 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 1,1 6,91 5,33 7. Aktiva celkem , , ,25 8. Cizí zdroje , , ,53 9. Stav na bankovních účtech celkem , , ,57 1. Úvěry a komunální dluhopisy , , , Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.1+ř , , , Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 5,33 5,33 6, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 6,22 6,47 59, leté saldo , , , Oběžná aktiva , , , Krátkodobé závazky , , , Celková likvidita ř.16/ř.17 2,8 4,4 2,17 Stránka 9 z 76

10 7. Pohledávky k Účet - popis Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hl. činnosti , , , Pohledávky za zaměstnanci 9 5, 12 5, 92 6, Pohled. za vyb.ústř.vládními institucemi 66 4, , , Pohled. za vyb.místními vládními inst , Pohledávky za účastníky sdružení (VHS) 11, 12, Poskytnuté zálohy na transfery , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , Poskyt. návratné fin.výpomoci , , , Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,94 CELKEM , , ,7 Z toho: Opravné položky k pohl , , ,46 8. Závazky k Účet - popis Dodavatelé , , , Krátkodobé přijaté záloh , , , Závazky z dělené správy 4, 162 2, Zaměstnanci , , , Jiné závazky vůči zaměstnancům , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , Jiné přímé daně , 7 616, , Daň z přidané hodnoty , , , Závazky k os.mimo vyb.vládní instituce 1 973, , Přijaté zálohy na transfery , , Ostatní krátkodobé závazky , , ,39 CELKEM , , ,27 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název Krátkodobé úvěry (kontokorent) , Dlouhodobé úvěry , , , Dlouhodobé úvěry , , , Ostatní dlouhodobé závazky , Ostatní dlouhodobé závazky Nájem TJ Sokol KH - Klub důchodců) , , , Ostatní dlouhodobé závazky Římskokatolická farnost - Domeček , CELKEM , , ,11 Stránka 1 z 76

11 1. Jmění, upravující položky a fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , , Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , , Jiné oceňovací rozdíly , , Opravy minulých období , , Ostatní fondy , ,82 CELKEM , , Peněžní a ostatní fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Sociální fond , , Fond rezerv a rozvoje , , Fond rozvoje bydlení , , Fond regenerace , 66 34, Fond rozvoje cestov.ruchu , , Fond sociálních služeb , ,81 CELKEM , , Stavy na běžných účtech a termínované vklady k Účet - název Počáteční stav Zůstatek k ZBÚ - ČS , ZBÚ - ČMHB 2 33, , ZBÚ - ČSOB 5 639, , ZBÚ - spořící účet ČSOB , ČNB - přijaté dotace , , Příjmový účet - byty , , Příjmový účet ČSOB 5 62, , Výdajový účet ČS , , VÚ - Zádlažba HJ ČS , VÚ - spolkový dům 3, VÚ - ZŠ J Palacha - zateplení 18, Využití odpadního tepla ZS , Sokolovna Malín , Podpora soc.integrace obyvatel , , Naplnění standard kvality 2 55, Účet investičních služeb 52,77 334, Sociální fond , , FRR , , FRB , , Fond cestovního ruchu města KH , , Fond sociálních služeb , , Fond regenerace , 66 34, Vkladový účet - JαT ,6 CELKEM , ,57 Stránka 11 z 76

12 13. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem Přiděleno Kč , , ,19 Vyčerpáno Kč , , ,75 Rozdíl Kč , , , Přehled přijatých dotací v roce 214 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Účelové dotace na výdaje spojené s volbou do Evropského Parlamentu Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Zastupitelstva města IOP - služby v oblasti sociální integrace podprogram č B - NIV - Centrum sociálních služeb Přiděleno Kč dotace na rok , ,35 dotace na rok , , ,, , , , dotace na rok , , dotace na rok , , doplatek za rok 213 dotace na rok 214 zažádáno při FV dotace na rok 214 čerpáno z dotace r , , doplatek za rok 213 dotace na rok 214 žádost o platbu v roce Doplatek za sociální dávky z roku 211 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Sociálně právní ochrana dětí u obcí Naplnění standardů kvality SPOD CII Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ Neinvestiční nedávkové dotace podle zákona č. 18/26 Sb., o sociálních službách ( 11, 12 a 13) Podpora prevence kriminality - program č neinvestice Asistent prevence kriminality Vyčerpáno Kč doplatek za rok , , , , ,1 38,, dotace na rok 214 bude doplaceno v roce , , , dotace na rok , 526 1, dotace na rok , , doplatek za rok 213 dotace na rok , ,, , Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny program č EU NIV - žádost o platbu v roce 215 Regenerace zeleně v Kutné Hoře , 173 Integrovaný operační program program č EU NIV - Konsolidace IT žádost o platbu v roce 215 služby , 1748 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 213 dotace na rok D914 NIV (opěrná zeď Vrchlice) Úhrada zvýšených nákladů podle 24 dotace na rok 214 odst. 2 lesního zákona Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 odst. 6 a 7 lesního dotace na rok 214 zákona Stránka 12 z , , 114 7, 114 7, , ,

13 UZ 341 Označení účelového transferu Podpora pro památky UNESCO publikace Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV - obnova kaple Všech svatých Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč dotace na rok 214 3, 3, dotace na rok , 334, Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí program č dotace na rok 214 NIV - oprava Vojtěšského akvaduktu 2 6, 2 6, 2, 2, 1 77, 1 77, dotace na rok , 18, Záchrana architektonického dědictví program č neinvestice - Vlašský dotace na rok 214 dvůr - obnova střešního pláště 9, 9, IOP -sociální integrace - Centrum sociálních služeb 1 686,7, , , , Veřejné informační služby knihoven neinvestice Regenerace kulturních památek Pirknerovo nám. 26 Šultysova střecha Socha sv. Jana Nepomuckého Vocelova střecha Park Vl.dvůr-kamenné prvky Žižkova brána 13 - střecha Dotace na kulturní aktivity - MK ČR dotace na rok 214 dotace na rok , 847, 51, 323, 139, 15, doplatek za rok 213 dotace na rok 214 žádost o platbu v roce Podpora prevence kriminality - program č investice (kamerový systém) dotace na rok , , Podpora udržitelného využívání zdroje energie program č EU IV Zateplení MŠ 17.listopadu dotace na rok , , Podpora udržitelného využívání zdroje energie program č EU IV Snížení energ.náročnosti DPS doplatek za rok ,2, , , Podpora udržitelného využívání zdroje energie program č EU IV MŠ Malín žádost o platbu v roce , Integrovaný operační program program žádost o platbu v roce 215 č EU IV - Konsolidace IT , Regenerace sídliště Šipší dotace na rok , , Městská knihovna - investiční dotace dotace na rok , 14, 8255 ROP RS Střední Čechy IV EU Kudrnova, Jarošova doplatek za rok ,67, , , ROP RS Střední Čechy IV EU - MŠ Pohádka - rozšíření kapacity ,93, , ,62 dotace na rok 214 dotace na rok 214 doplatek za rok 213 dotace na rok ROP RS Střední Čechy IV EU - MTD malá scéna ROP RS Střední Čechy NIV EU Kudrnova, Jarošova ROP RS Střední Čechy NIV EU - MŠ Pohádka - rozšíření kapacity Celkem ze státního rozpočtu žádost o platbu v roce ,5 dotace na rok , 5 692, dotace na rok , , , ,5 Stránka 13 z 76

14 13.2. Přehled přijatých dotací v roce 214 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč 8917 Realizace místní rozvojové strategie NIVžádost o platbu v roce 215 SR - MTD - divadelní minigalerie , Realizace místní rozvojové strategie NIVžádost o platbu v roce 215 EU - MTD - divadelní minigalerie , Operační program životní prostředí (27213) - spolufinancování - NIV žádost o platbu v roce 215 Regenerace zeleně v Kutné Hoře Neproduktivní INV v lesích SR - Projekt žádost o platbu v roce 215 stezek Neproduktivní INV v lesích EU - Projekt žádost o platbu v roce 215 stezek Realizace místní rozvojové strategie IVžádost o platbu v roce 215 SR - MTD - minigalerie Realizace místní rozvojové strategie IVžádost o platbu v roce 215 EU - MTD - minigalerie Operační program životní prostředí (27213) - spolufinancování - IV - Zateplení dotace na rok 214 MŠ 17.listopadu Operační program životní prostředí (27213) - spolufinancování - IV - Snížení doplatek za rok 213 energ.náročnosti DPS 5 989,5 36, 1 224, , , , , ,3,, 756, , , , ,25 Operační program životní prostředí (27žádost o platbu v roce ) - spolufinancování - IV - MŠ Malín dotace na rok 214 Celkem od státních fondů Přehled přijatých dotací v r. 214 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí (např. na výkon přestupkové agendy MěÚ Kutná Hora; přefatkurace změna bydliště atd.) 94 42, 94 42, 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů (Regionální funkce knihoven, Komunitní plán) 1 467, 1 467, 52, 52, 9, , , , Neinvestiční dotace od Mikroregion Kutnohorsko Převody z vl.rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Celkem Stránka 14 z 76

15 14. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 214 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) ,53 Dlouhodobé pohledávky (Netto) ,17 Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy ,7 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 2, Podíl závazků na rozpočtu v roce 214 Označení Kč Krátkodobé závazky ,96 Dlouhodobé závazky ,75 Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy ,7 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 4, Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC v roce 214 Označení Kč Zastavený majetek , Majetek celkem ,57 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %), Stránka 15 z 76

16 17. Majetek k Účet - popis Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 13 - Software , , , , , , , , , Drobný dlouhodobý nehm.m , , , , , , Ostat. dlouhodobý nehm.m , , , , , , , , , Stavby , , , , , , , , , Sam.hm.mov.věci,soub.hm , , , , , , , , , Drobný dlouhodobý hmotný , , , , , , Pozemky , , , , , , 32 - Kulturní předměty , , , , , , 36 - Dl.hm.maj.určený k prode 2 8, 2 8, 41 - Nedokončený dl. nehmot.m , , 42 - Nedokončený dl. hmotný m , , , , , , Poskyt.zálohy na dl.hmot 63, 63, , , 61 - Maj.účasti v os.s rozh , , , , , , 62 - Maj.účasti v os.s podst. 25, 25, 25, 25, 25, 25, 63 - Dluhové CP držené do spl 1, 1, 1 5, 1 5, 69 - Ostatní dlouhodobý fin.m , -19, , , -19, , , -19, , CELKEM , , , , , , , , , z toho: oprávky k majetku celkem , , ,47 opravné položky k majetku celkem -19, -19, -19, Stránka 16 z 76

17 Stránka 17 z 76

18 Stránka 18 z 76

19 Stránka 19 z 76

20 Stránka 2 z 76

21 Stránka 21 z 76

22 Stránka 22 z 76

23 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.5/22 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč} ~ - IČ- -- i ~ L J Obchodní firma nebo jiný název účetn l W:JRbt~~ PRUVODCOVSKÁ SLUŽBA KUTNÁ HORA spol. s r. o. Sídlo nebo bydl i ště účetn í jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Havlíčkovo náměstí 552 Kutná Hora l oz ~ ač. T AKTIVA a b AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek f B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. li. Dlouhodobý hmotný majetek B. Ill. Dlouhodobý finančn í majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. li. Dlouhodobé pohledávky C. Ill. Krátkodobé pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek D. I. Casové rozlišení - - r otro11 ~ ~ 1r.- ' _'" 2i Císlo rád ku Běžné účetn í obdob! ~ Minulé úč. obdobj Brutto Korekce Netto Netto c , , 1 784, ~ 76,~ >-- 2,, -,-, r I , - 989,C ,ool >-- -~ 4 15, - 15,C, 83, - / ~ , - 839,C 438, 584, /-- -~ - 6,,,, r-- - / , - 35, 1 189, 987, - ~ ,, 872, 724, , >-- - 9,,, 1 36, - 35, 325, 341, ,, - 8, - 78, /-- - ~ ,ool, 157, 52, , ~ , 5 195, 5 66, J ~ Stránka 23 z 76

24 Číslo Stav v běžném Stav v minulém I označ. PASIVA řádku účetním období účetním období a b c 5 6 PASIVA CELKEM , 1 76, ' A. Vlastní kapitál ,C - 684,C A. I. Zakladnf kapitál 15 1, 25, A. li. Kapitálové fondy ~ --- Rezervní fondy,n edělite lný fond a ostatní fondy ze zisku A. Ill. 16, O,OC 17 25,C 25,C I A. IV. A. V. B. B. I. '--- B. 11. B Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období(+/-) Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky , - 329, , - 63, , 2 68, 21,, 22,, , 2 68, B. IV. ~- I C. I. Bankovní úvěry a výpomoci časové rozlišení I f I Kontrolní číslo (součet ř. 13 až 25) L Pozn.: -- 24,, , 322, , 4 796, ~ I Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní dnotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání UPFSME11354, Copyright MRP - lnformatics, s.r.o., P.O.BOX 35, Slušovice PtUVOD~Ov~~~SLUZBA KUTNA HORA s.r.o. VLAŠSKÝ DVůR Havličkovo ném. 552, Kutn. H DIC: CZ a ora Tel./t x: Stránka 24 z 76

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Město Opočno IČO: 00275191 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Šárka Škrabalová starostka místostarosta Datum zveřejnění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filosofie 2.3 Činnosti 2.4 Partneři 2.5 Média a komunikace 2.6 Priority v roce

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu (Učební texty ke kurzu) Autor: Ing. Jiří Vrba (auditor, soudní znalec ředitel společnosti: AUDITIA, spol. s r.o.) Datumy

Více

Podnikatelský plán 2014 2018 v. 1

Podnikatelský plán 2014 2018 v. 1 Podnikatelský plán 2014 2018 v. 1 MOTORPAL, a.s. Tento dokument byl vypracován v souladu s organizační směrnicí OS 16.1 Pravidla ekonomického řízení. Zpracoval: management společnosti Schválil: představenstvo

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více