12. mezinárodní konference TEORETICKÉ ASPKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ Vysoká škola ekonomická v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. mezinárodní konference TEORETICKÉ ASPKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ Vysoká škola ekonomická v Praze"

Transkript

1 12. mezinárodní konference TEORETICKÉ ASPKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ Vysoká škola ekonomická v Praze LIDSKÝ KAPITÁL A MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ Ing. Petra Dlouhá Fakulta financí a účetnictví KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ

2 1. ÚVOD LIDSKÝ KAPITÁL V KONTEXTU SOUČASNÝCH TRENDŮ... 2 SVĚTOVÁ GLOBALIZACE A VSTUP DO EVROPSKÉ UNIE... 3 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 4 ZMĚNY VE STRUKTUŘE ZAMĚSTNANOSTI V SEKTORECH NÁRODNÍ EKONOMIKY FINANCOVÁNÍ SYSTÉMU TERCIÁRNÍHO ŠKOLSTVÍ NA ÚROVNI SOUKROMÉHO SEKTORU... 5 SYSTÉM MYRICHUNCLE... 6 SYSTÉM HIGHER EDUCATION CONTRIBUTE SCHEME FINANCOVÁNÍ POTŘEB TERCIÁRNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ Z POHLEDU FIRMY ZÁVĚR SEZNAM DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ LITERATURY Úvod Zdravý hospodářský růst je stále více závislý na kvalitní a hlavně vzdělané pracovní síle. Investice do rozvoje vzdělanosti, vědy a výzkumu, lidského kapitálu a do celkového nástupu inovačních procesů ve všech sférách lidské činnosti by měly být hlavním tématem a prioritou každé společnosti a národa. Lidské zdroje mají významný vliv na ekonomiku státu a na celkovou kvalitu života ve společnosti. Zahrnují schopnosti jednotlivců vedoucí k produkci a hospodářskému růstu. V současné ekonomice postupně dochází k úbytku významu surovin, jako kvantitativního zdroje inovací a ekonomického růstu, a geometrickou řadou naopak roste význam informace ( suroviny vzdělanostní společnosti), které jsou kvalitativním faktorem inovace. Lze předpokládat, že tento trend bude i nadále pokračovat. 2. Lidský kapitál v kontextu současných trendů Z ekonomického pohledu je vzdělávání chápáno jako investice, která musí být pro všechny zúčastněné strany výnosná. Leží před námi otázka investic do vzdělávání z pohledu součastné veřejné a soukromé sféry.

3 Lidský kapitál je, na rozdíl od ostatních druhů kapitálu, vázán na svého nositele, jeho osobnost, vlastnosti a povahové rysy. Člověk jej získává v procesu učení se, který zahrnuje nabývání znalostí a rozvíjení schopností jak formálním vzděláváním na všech stupních škol, tak poznatky a zkušenostmi. Lidský kapitál je vzděláváním a kultivací utvářen na základech přirozeného nadání a je zušlechťován dalšími osobnostními, ať už fyzickými či psychickými vlastnostmi, jako jsou např. síla, vytrvalost, cílevědomost, ctižádostivost a schopnost komunikace. Většina ekonomů se domnívá, že lidské bytosti by měly být do konceptu kapitálu zahrnuty ze tří důvodů: náklady na výchovu a vzdělání lidských bytostí jsou reálné; produkt jejich práce zvyšuje národní bohatství; výdaj na lidskou bytost, jenž zvyšuje tento produkt, zvýší národní bohatství. Stále více chápeme za důležité prosadit efektivnost ve společnosti. Proto i zde je nutné měřit návratnost investice do lidského kapitálu a jednou z nejvýznamnějších otázek zůstává, zda je možné a jak nejoptimálněji měřit profitabilitu dané investice. V souvislosti s vymezením složek nákladů a výnosů možných školících aktivit je nutné zasadit danou problematiku do konkrétního ekonomického prostoru a daný prostor vydefinovat i v kontextu světové ekonomické a hospodářské situace. Světová globalizace a vstup do Evropské unie Světová globalizace se stává přirozeným procesem a přináší nejen ekonomický, ale především celospolečenský pokrok. Vstupem do Evropské unie jsme se stali součástí jednotného evropského trhu a rozvoj kvartérního sektoru, tj. sektoru umožňujícího produkci, uchování a uplatnění lidských schopností rozvíjených na základě vzdělání ve vzdělanostní společnosti, bude hrát do budoucnosti rozhodující roli. Na proces terciárního vzdělávání tento trend klade výrazné nároky z pohledu zajištění kvalitních celosvětové významných programů vzdělávání zajišťujících konkurenceschopnost našich lidí v produktivním věku.

4 Demografický vývoj Současná demografická situace odráží negativní tendence probíhající ve většině evropských zemích. Celkové stárnutím populace, tj. snižováním podílu nejmladších věkových skupin na celkové věkové skladbě populace, kdy příčinou je klesající míra porodnosti a rostoucí počet seniorů v důsledku prodlužování střední délky života populace, vyvolává nutnost zlepšit podmínky pro sladění rodinného a profesního života. Rostoucí podíl osob v předdůchodovém věku vyvolává nutnost rozvoje celoživotního učení a zejména dalšího vzdělávání starší generace s cílem udržet její pracovní potenciál. Kromě podpory prezenční, kombinované či distanční formy studia se budeme muset zaměřit na oslovení všech generací se vzdělávací nabídkou. Dle mého názoru by se zde měl změnit pohled na cíl terciárního vzdělávání. Nestojí zde již pouze a jen potřeba dobře připraveného absolventa, ale komplexního informačního servisu, kooperující absolventské sítě, intenzivního vztahu firmy a univerzity a finanční zainteresovanosti univerzity na dodání kvalitních mladých lidí. V širším kontextu lze cíle vydefinovat jako podporu v oblasti: absolventských sítí; celoživotního vzdělávání a rekvalifikačního studia; podpory seniorských aktivit; významnější oslovení cizích státních příslušníků (aktivní a cílené imigrace, krytí demografického výpadku). Obrázek 1: Věková skladba obyvatelstva v roce 2010 (ČSÚ)

5 Změny ve struktuře zaměstnanosti v sektorech národní ekonomiky Naše společnost se na prahu devadesátých let ocitla před velkým transformačním zadáním, kdy z centrálně řízené ekonomiky měl vzniknout moderní stát s tržním hospodářstvím. V období let 1993 až 2004 došlo k výrazným změnám ve struktuře zaměstnanosti v jednotlivých sektorech národní ekonomiky. Tabulka 1: Vývoj sektorové zaměstnanosti (ČSÚ) Nejvýraznější pokles zaměstnanosti byl zaznamenán od roku 1993 v primárním sektoru (zemědělství) o 46 % a poté v sektoru sekundárním (průmysl, vč. stavebnictví) téměř o 12 %. V terciárním sektoru (služby) zaměstnanost naopak vzrostla o více než 11 %, tj. na 56,5 % z celkové zaměstnanosti. Ve srovnání se zeměmi Evropské unie však stále zůstává i nadále vysoký podíl zaměstnanosti v sekundárním sektoru a nízký podíl v sektoru terciárním. Lze tedy i nadále předpokládat růst poptávky po pracovní síle s příslušnou, vyšší kvalifikací. Cílem by měla být maximální adaptabilita české pracovní síly na možné změny a snaha o dostatečně snadný přístup občanů České republiky k terciárnímu vzdělávání. 3. Financování systému terciárního školství na úrovni soukromého sektoru Cílem reformy veřejných financí v rozvinutých státech světa je vytvořit efektivní a dlouhodobě udržitelný systém veřejných financí a účinný systém financovaní školství.

6 Důležitou otázkou je, zda poskytovat vzdělávání a na jaké úrovni bezplatně (s prvkem alokační neefektivnosti) na straně jedné, a jakým způsobem financování tohoto sektoru reformovat tak, aby jeho vrcholová, tj. vysokoškolská forma byla podstatným způsobem financována soukromým sektorem na straně druhé. Rozvoj lidského kapitálu prostřednictvím vysokoškolského vzdělávání by měl být vnímán investory jako vysoce výhodná investice a školné by nemělo být pro investování do lidského kapitálu rozhodující. První možností jak financovat vysokoškolské vzdělávání je na úrovni soukromého sektoru cestou odvodu z budoucích příjmů absolventů. G. Becker uvádí 1 : "Váha, kterou jedinec klade na budoucí užitky při určování nynějších rozhodnutí, je ovlivněna tím, jak dobře si může představit podobu budoucích užitků." Velmi zajímavou možností profinancování, je rozvoj a hledání alternativních cest, které fungují v jiných státech světa, ale zatím však nerozvinutých v České republice. Pod tímto si lze představit nalezení investora, který by investoval do vzdělání individuálního studenta a nebo přes brokera do vzdělání určitého portfolia studentů. Ti by po vystudování vrátili investorovi jeho investici včetně předem stanoveného zhodnocení (otázkou je zanesení prvku rizika do daného systému). Druhou možností je financovat školství právě na úrovni podniku. Tento kanál toku finančních prostředků do vzdělávání je poměrně logický, protože vedle efektu lidského kapitálu na vlastní výdělky, je zde také existence externalit lidského kapitálu na výdělky podniku. V případě vzdělávání v souvislosti s firmou mluvíme o pozitivních externalitách, vyplývajících například ze vzájemného pozitivního ovlivňování vzdělanějších a méně vzdělaných pracovníků. Systém MyRichUncle V roce 2001 byl ve Spojených státech dvěmi americkými ekonomy spuštěn nový systém pomoci studentům s financováním jejich vysokoškolského studia. Vishal Garg a Raza Khan odstartovali společnost MRU Holdings, Inc. zabývající se investicemi do vzdělávání na základě podílového financování MyRichUncle (dále MRU ). 1 Becker. G.: Teorie preferencí: Preference a hodnoty, Praha, Grada Publishing 1997, s. 24.

7 Smyslem programu je poskytnout studentovi finanční částku potřebnou k úhradě všech nákladů spojených se studiem a umožnit návštěvu a výběr školy dle schopností a vlastního uvážení studenta. Finanční limity pro půjčku jsou $1,500 až $50,000 s výjimkou ekonomických, právních a medicínských oborů, kde je výše půjčky až $70,000. Jedná se o investici do vzdělání, která je navržena s cílem vyplnit mezeru mezi příjmy potřebnými ke studiu a vlastními zdroji studenta. Po absolvování školy má student povinnost odvádět po předem definovanou dobu určité procento ze svých příjmů. Po ukončení stanovené periody se závazek ruší, bez ohledu na to, kolik reálně účastník zaplatil zpět. A jak je systém nastaven? Student po úspěšném složení přijímacích zkoušek požádá přes MRU formou žádosti o konkrétní částku potřebnou ke studiu. Při zpracování žádosti jsou žadateli stanoveny konkrétní podmínky kontraktu a celý obchod je dále zpracován. Všechny požadavky studentů - kontrakty jsou rozděleny dle typů škol a oborů studia a dále nabídnuty investičním společnostem disponujícími dlouhými penězi. Konkrétní investor zváží a poté schválí financování daného kontraktu. Je-li žádost akceptována, student obdrží finanční dohodu Master Funding Agreement. Takovýto typ smlouvy se nazývá Human Cupital Contract ( HCC ), tedy smlouva o investování do lidského kapitálu. Finanční ujednání se liší případ od případu. První možností je Traditional Repeyment, možnost splatit dlužnou částku měsíc po půjčce. V tomto případě je velmi nízká úroková míra. Druhým případem je Interest Only Re-payment, možnost splácet během studia pouze úroky a 6 měsíců po ukončení studia poté dochází ke splácení půjčené částky. Nejvíce využívanější je Deffered Repayment, kdy student vše splatí až po dostudování příslušné vysoké školy. V třetí variantě se student zavazuje vrátit investorovi 1-4% z každého tisíce dolarů hrubého příjmu, které 6 měsíců po ukončení studia vydělá po dobu 15 let. Částka je investorovi splácena měsíčně přes MRU a na konci splátkového kalendáře je závazek studenta automaticky ukončen bez ohledu na to co student konkrétně odvedl. Pokud student souhlasí a podepíše navrženou smlouvu, investor uvolňuje dohodnutou peněžní částku sníženou o servisní poplatek a připíše jí na konto univerzity. Nutno si uvědomit, že i za

8 službu zprostředkovatelské MRU je nutno zaplatit. Poplatek je stanoven jednorázově na úrovni 2,5% z půjčené částky. Lze považovat princip HCC za budoucnost financování terciárního vzdělávání? Jde sice o moderní instrumenty určené pro soukromé financování terciárního vzdělávání, které vznikají a vznikaly na území USA již od 7O-tých let, ale mají však své dlouhodobé místo v systému financování? Dle mého názoru lze o výše zmíněném systému konstatovat, že sice řeší přístup méně majetných lidí ke vzdělání a špičkovému studiu, navíc výrazně zvyšuje konkurenceschopnost jednotlivých vysokých škol, poněvadž ochota investorů financovat studentský kontrakt na dané univerzitě veřejně sestavuje určitý žebříček a deklaruje kvalitu vzdělání i možnost budoucího uplatnění studenta, ale je dostatečně prověřen časem? Za výrazný problém lze označit nevyvinutost českého investičního trhu, protože investice do HCC je pro naše investiční prostředí zcela novým jevem. Považoval by investor investici za dostatečně zajištěnou a přijala by česká společnost investici do lidského kapitálu? Systém Higher Education Contribute Scheme Jde o systém financování zavedený v roce 1988 v Austrálii. Systém vyžaduje po studentech podílet se na nákladech z terciárního vzdělávání. Současně je studentům přístupný systém podpory HECS-HELP. Půjčka v systému podpory není úročena, ale pouze pravidelně indexována vždy k 1. červnu každého roku indexem spotřebitelských cen. Systém HECS-HELP je přístupný pouze pro Australské občany a nebo pro držitele humanitárních víz (občané Nového Zélandu mohou do systému podpory přistoupit, ale nemohou uplatnit žádné z níže zmíněných slev). Zahraniční studenti musí uhradit školené předem a to v plné výši. Roční školné je vypočítáno dle předmětů a programu, který student navštěvuje. Jednotlivé studijní jednotky jsou rozděleny do tří okruhů Bends a státních priorit: Band 3 právo, medicína, veterina (plné školené pro rok $8,333); Band 2 účetnictví, administrativa, ekonomie, architektura, stavebnictví (plné školené pro rok $7,118);

9 Band 1 humanitní a sociální studia, pedagogika, umění (plné školené - $4,996); Státní priority (plné školené pro rok $3,998). Australská vláda zaplatí příspěvek za studenta - dlužnou částku přímo vysoké škole. Roční školné je vypočteno a uhrazeno přímo vysoké škole jako: Roční školné na daný Příspěvek studenta = * soubor předmětů Zastoupení předmětů v učebním plánu Příklad 2 : Susie has enrolled in Biology as a part of her Bachelor of Science. Her provider has set the student contribution for Biology A01 at $3,000. The value for Biology A01 is Susie s student contribution amount for Biology A01 is $375 ($3,000 x 0.125). Studenti si mohou vybrat jednu z následujících možností platby: Zaplatit školné do konce prvního týdne semestru a dostat slevu 20%. Požádat o odloženou platbu a obdržet podporu od HEC-HELP systému na celý příspěvek. Student poskytne své daňové číslo a v momentě, kdy začne vydělávat nezdanitelné minimum stanovené vládou, začne se splácením do daňového systému. Zaplatit část příspěvku předem, obdržet slevu a na zbytek požádat o odloženou platbu. Pokud student zaplatí minimálně $500, bude jeho sleva taktéž 20%. 4. Financování potřeb terciárního školství v České republice Diskuse na téma financování terciárního školství probíhají v našich odborných i politických kruzích velmi intenzivně. Velmi špatně však na tuto otázku reaguje veřejnost. Mnozí odborníci a spíše pravicoví politici se shodují, že z dlouhodobého pohledu je velmi důležité pro kvalitu terciárního vzdělávání a jeho budoucí rozvoj získat dodatečné finanční prostředky. Vzdělání jednoznačně zvyšuje hodnotu budoucích příjmů a je důležité při růstu objemu prostředků ze soukromých zdrojů zvyšovat i podíl soukromých zdrojů. 2

10 V současné chvíli systém v oblasti veřejného terciárního školství funguje velmi neefektivně. Každý občan platí do systému finanční příspěvky bez ohledu na to, zda a jaké vzdělávací služby mu byly poskytnuty a v jaké kvalitě. Poskytovatel také dostává finanční prostředky bez ohledu na to, v jaké kvalitě služby odvedl. Zavedením školného je nutné do systému získat dostatečné finanční prostředky a otevřít tak vysoké školy většímu počtu posluchačů. Hlavními důvody snahy o zavedení školného je 3 : vyvolat tlak na kvalitu poskytovaných vzdělávacích služeb; umožnit dostatečnou informovanost o kvalitě vzdělávacích služeb; odstranit protekční a další bariéry omezující přístup ke kvalitním vzdělávacím službám studentům ze sociálně (příjmově, ale i pokud jde o společenskou pozici a společenské kontakty) slabších domácností; dosáhnout dynamického profesního vzestupu a příjmového růstu absolventů; dosáhnout dlouholetou uplatnitelnost absolventů na profesních trzích. Systém s prvkem školného by přinesl vyšší efektivnost, poněvadž by bylo hrazeno přímo tím, kdo službu čerpal, tomu, kdo mu vzdělání poskytl. Lze konstatovat, že vše co povede k možnosti srovnání škol a zvýšení efektivnosti výuky formou zainteresovanosti vysokých škol na dlouhodobém uplatnění absolventů je pozitivní. Za velmi podstatnou a chybějící považuji i propojení univerzit (teorie) s firmami (praxí) byl poslanci (Monika Mihalčíková, Petr Matějů) předložen návrh zákona o financování studia na vysoké škole s prvkem povinnosti platit poplatek za studium a veřejné vysoké škole. Šlo o velmi pokrokový komplexní návrh zákonů, který byl sněmovnou odmítnut. Školné bylo definováno v 1 4 : Za studium na veřejné vysoké škole (dále jen vysoká škola ) je povinen student, který na ní studuje v bakalářském nebo magisterském studijním programu (dále jen student ) platit za každý školní rok roční poplatek za studium (dále jen školné ). Za velmi pokrokovou považuji možnost tzv. odložené platby. Student může školné hradit sám a nebo na základě smlouvy se studentem může za studenta hradit i jiný subjekt. Jiným 3 Radim Valenčík, Zavést školné na vysokých školách? Ano, ale jak?, Marathón , 4 Petr Matějů, Monika Mihalčíková Změna zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

11 subjektem se zákonem rozumí banka. Student žádá o půjčku každý rok. U studenta, kterému odmítnou žádost o půjčku nejméně dva bankovní domy, je přípustná varianta žádosti o odložení splácení školného. Student je povinen začít splácet na účet Správy měsícem následujícím po měsíci, kdy dosáhne vyšší, než průměrné příjmy. V systému je odložené školné úročeno ve výši 2,8 násobku diskontní sazby České národní banky. Návrhy plateb školného se vrací na stůl v předvolebním období byl systém školného znovu představen na tiskové konferenci ODS. Školné by dle této vize neplatili studenti, ale absolventi ze svých budoucích příjmů. Částku by si stanovovaly přímo vysoké školy, nestanovoval by ji stát. Vysoká škola by podle konkrétních podmínek, nákladů na studium, mimo jiné poptávky po té škole, sama stanovila tuto placenou částku, uvedl pan Petr Nečas z ODS 5. Systém zainteresovaného školného by heslovitě obsahoval 6 : Každý platí dle toho, co mu vzdělání přinese (tj. z budoucího příjmu). Každý platí podle toho, kolik mu vzdělání vynese (procento z budoucího příjmu). Každý platí přímo tomu, kdo mu vzdělávací služby poskytl (splácí se přímo škole). Mezi další ideje patří, že soukromé a veřejné prostředky vstupující do systému financování by byly vykazovány odděleně. Každá vysoká škola by stanovila výši školného za rok a to v rámci povolené tolerance, například 0 30 tisíc. Student by uzavřel s vysokou školou smlouvu, že závazek vůči škole začne splácet po ukončení studia poté, co příjem přesáhne průměrný příjem. Splátkou bude poměrná částka z příjmu (10%) a dle názoru ODS nelze 5 Systém zainteresovaného vysokého školství heslovitě, Marathon 3/2006, 6 Systém zainteresovaného vysokého školství heslovitě, Marathon 3/2006,

12 považovat za daň, protože půjde přímo na účet školy. Student může využít následující cesty vyrovnání závazků 7 : Závazek studenta vůči škole není úročen (splácí se ale 150% nominálního závazku) a bude uhrazen po ukončení studia. Závazek vůči škole je možno uhradit předem (škola dostává prostředky dříve, studentovi vzniká úspora, splácí jen 100% závazku). Závazek za studenta mohou uhradit za studenta okamžitě investiční společnosti (systém MyRichUncle). Za velmi pozitivní u obou návrhů spatřuji moment možnosti odložit platbu školného, pokud by bylo jeho zavedení provázeno velmi pečlivě připravenou legislativní reformou zaručující dostatečnou ochranu a pravidla pro odložení plateb studentů a investování do lidského kapitálu. Za slabinu systému bych neviděla systém případného výběru příspěvků od studenta po dokončení studia, ale nevyvinutost současného investičního prostředí České republiky. Nejsem si jistá, zda by bankovní domy projevili ochotu investovat do lidského kapitálu a vize, že by i v prostředí České republiky byli jiní investoři s dlouhými penězi, kteří by byli ochotni investovat do studentských půjček na principu HCC je dle mého názoru v současné chvíli hodně optimistická. Domnívám se, že navržený systém je v praxi realizovatelný jen pro některá komerční odvětví (např. ekonomie, práva). Z mého pohledu však neřeší nekomerční odvětví (např. filozofie, psychologie, archeologie). Dále je nutné si položit i otázku, bude studium dle návrhu ODS dostupné i pro ženy? Bude soukromý investor, jehož cílem je co nejvyšší výnos investice, ochoten investovat do kontraktu, jehož nositelkou je žena (absolventka přeci nebude schopná 10 let po vystudování, tj. do věku 36 let, přinášet stejně vysoký výnos ze svého výdělku jako absolvent). Dále jako problém spatřuji i současný stav daňové zátěže. Mladý, vysokoškolsky vzdělaný člověk se dostává do praxe ve svých 26 letech. Je předpokladem, že jeho mzda do budoucna poroste. Problémem však zůstává současné progresivní zdanění a stávající velmi vysoká daňová zátěž, kdy do systému je odváděna velmi velká část příjmů tohoto jedince. Proto 7 Systém zainteresovaného vysokého školství heslovitě, Marathon 3/2006,

13 tvrdím, že problém školného by měl být nahlížen z pohledu komplexního a měl by přinést nejen daňovou reformu s cílem nepřinést vysokoškolsky vzdělaným mladým lidem ještě vyšší zátěž, která by jim mohla zamezit v možnosti založení rodiny, ale i mnohem více motivující stipendijní a dotační systém záležejících na dobrých výsledcích studia a vedoucích k vyššímu propojení soukromého a veřejného sektoru. Za významnou vizi do budoucna spatřuji možnost zapojení firemního sektoru. Tuto podporu vidím nejenom ve sponzoringu vysokých škol, který v současné chvíli již probíhá, ale i ve spolupráci v podobě: Stipendijní podpory pro studenty, kteří dosahují výborných výsledků. Řešitelské interaktivní úlohy přímo využitelné v praxi (návrh parametrů nového produktu, výzkum, vývoj), kdy cílem by mělo být propojení studia s praxí. Přednáškové bloky a spolupráce se studenty. Místa pro studenty posledních ročníků zajišťující praxi a možnost poznat odvětví, jež je studováno. 5. Investice do vzdělání z pohledu firmy Na investice do lidského kapitálu, které přicházejí i po školní docházce lze nahlížet ze dvou pohledů, z pohledu soukromého jedince a z pohledu firmy. Není důvod očekávat, že investice do lidského kapitálu zanikají s ukončením školní docházky. Z pohledu jedince lze očekávat, že vzdělaní lidé mají vyšší výdělky a tyto výdělky nejsou fixní. Vedle financování vysokoškolského studia podniky provádějí i své vlastní firemní vzdělávání. Lidé jsou pro podnik aktiva, jejichž hodnotu lze zvýšit procesem investování. Přístupy z hlediska vzdělávání lidského kapitálu v rámci firmy musí být podřízeny základnímu cíli organizace, jejímu poslání, koncepci budoucího rozvoje a strategickým plánům. Obecným trendem současnosti je, že nadnárodní firmy se zahraniční kapitálovou účastí pečují o své zaměstnance mnohem lépe, než v minulosti, což předkládají mnohé analýzy. Vždyť kvalitní a proškolený zaměstnanec pro firmu znamená konkurenční výhodu. Pokud však obecně uvažujeme přínos například z pohledu počtu let strávených vzděláváním, zjistíme, že i zde platí pravidlo klesajících výnosů. Každá jednotka přináší relativně nižší

14 výnos, než ta předchozí. Důvodem je, že investice do lidského kapitálu podléhají zákonu klesajících výnosů a na každou dodatečnou jednotku dosažení vyšší úrovně vzdělání jsou vynaloženy vyšší náklady. 6. Závěr Stále více ekonomů přikládá význam péči o lidský potenciál z pohledu lidského kapitálu. K rozvoji potencionálu vzdělávání je nutné přistupovat komplexně a s tímto přístupem hledat i další finanční zdroje pro rozvoj občanů naší země. Po roce 1989 došlo v České republice k velkému rozvoji vysokých škol. I přes výše zmíněné fakty, však byl a je státní rozpočet hlavním zdrojem pro financování. Naším cílem by mělo být najít co možná nejvíce alternativních zdrojů pro financování vysokých škol a jednou z cest zvyšování kvality a rozšíření možností terciárního vzdělání vyššímu počtu populace je dle mého názoru školné, které by mělo být financováno z budoucích výnosů studenta z této investice. Musí však bát doprovázeno komplexní legislativní, daňovou a dotační připraveností. Cílem je proto změnit daňový systém a vytvořit systém půjček, grantů, sociálních nebo stipendijních programů, za jejichž fungování by při zavedení školného nevznikly další bariéry v přístupu k vysokoškolskému vzdělání a k vyšší, neúnosné finanční zátěži absolventů. Mělo by dojít k odstranění převisu poptávky po vysokoškolském vzdělání nad nabídkou a k zvýšení zainteresovanosti vysokých škol na kvalitě a efektivnosti vzdělávání. Zvyšování počtu vzdělaných lidí v populaci by mělo patřit k prioritám každé země, poněvadž svědčí o její vyspělosti a napomáhá ekonomickému postavení. Rovný přístup ke vzdělání je ideálem a hodnotou každé moderní společnosti. 7. Seznam domácí a zahraniční literatury 1/ Becker. G.: Teorie preferencí: Preference a hodnoty, Praha, Grada Publishing 1997, s. 24.

15 2/ Lidský kapitál a očekávaná návratnost investice do vysokoškolského vzdělávání v České republice a v zemích Evropské unie, Grant Grantové agentury České republiky, číslo projektu 402/04/0039, 12/2005 3/ Petr Matějů, Monika Mihalčíková, Změna zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách 4/ Radim Valenčík, Zavést školné na vysokých školách? Ano, ale jak?, Marathón , 5/ Systém zainteresovaného vysokého školství heslovitě, Marathon 3/2006, 6/ Český statistický úřad, 7/ MRU Holdings, Inc.,

13. mezinárodní konference TEORETICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ Vysoká škola ekonomická v Praze

13. mezinárodní konference TEORETICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ Vysoká škola ekonomická v Praze 13. mezinárodní konference TEORETICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ Vysoká škola ekonomická v Praze Teorie lidského kapitálu a návratnost investice do vzdělání Ing. Petra Dlouhá Fakulta financí a účetnictví

Více

Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku?

Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku? Mezinárodní konference Systémy financování vysokého školství Praha, 10. listopadu 2005 Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku? PhDr. Walter Bartoš předseda Výboru pro vědu, vzdělání,

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Daniel Münich (CERGE-EI, MŠMT) VÝCHODISKA: trendy Léta ~1997 2000 Léta ~2000 2005 Nárůst počtu studentů 19% Nominální nárůst prostředků

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti Petr Matějů Základní teze Vysokoškolské vzdělání je smíšený statek: přináší užitek jednotlivci i společnosti Studiem na vysoké

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Ekonomie 1 Magistři Čtvrtá přednáška Analýza trhu zápůjčních fondů

Ekonomie 1 Magistři Čtvrtá přednáška Analýza trhu zápůjčních fondů Ekonomie 1 Magistři Čtvrtá přednáška Analýza trhu zápůjčních fondů Investiční příležitosti Investiční příležitost = jakákoliv příležitost přinášející výnos Projevem investičních schopností Primární Sekundární

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 5. Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více