12. mezinárodní konference TEORETICKÉ ASPKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ Vysoká škola ekonomická v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. mezinárodní konference TEORETICKÉ ASPKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ Vysoká škola ekonomická v Praze"

Transkript

1 12. mezinárodní konference TEORETICKÉ ASPKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ Vysoká škola ekonomická v Praze LIDSKÝ KAPITÁL A MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ Ing. Petra Dlouhá Fakulta financí a účetnictví KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ

2 1. ÚVOD LIDSKÝ KAPITÁL V KONTEXTU SOUČASNÝCH TRENDŮ... 2 SVĚTOVÁ GLOBALIZACE A VSTUP DO EVROPSKÉ UNIE... 3 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 4 ZMĚNY VE STRUKTUŘE ZAMĚSTNANOSTI V SEKTORECH NÁRODNÍ EKONOMIKY FINANCOVÁNÍ SYSTÉMU TERCIÁRNÍHO ŠKOLSTVÍ NA ÚROVNI SOUKROMÉHO SEKTORU... 5 SYSTÉM MYRICHUNCLE... 6 SYSTÉM HIGHER EDUCATION CONTRIBUTE SCHEME FINANCOVÁNÍ POTŘEB TERCIÁRNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ Z POHLEDU FIRMY ZÁVĚR SEZNAM DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ LITERATURY Úvod Zdravý hospodářský růst je stále více závislý na kvalitní a hlavně vzdělané pracovní síle. Investice do rozvoje vzdělanosti, vědy a výzkumu, lidského kapitálu a do celkového nástupu inovačních procesů ve všech sférách lidské činnosti by měly být hlavním tématem a prioritou každé společnosti a národa. Lidské zdroje mají významný vliv na ekonomiku státu a na celkovou kvalitu života ve společnosti. Zahrnují schopnosti jednotlivců vedoucí k produkci a hospodářskému růstu. V současné ekonomice postupně dochází k úbytku významu surovin, jako kvantitativního zdroje inovací a ekonomického růstu, a geometrickou řadou naopak roste význam informace ( suroviny vzdělanostní společnosti), které jsou kvalitativním faktorem inovace. Lze předpokládat, že tento trend bude i nadále pokračovat. 2. Lidský kapitál v kontextu současných trendů Z ekonomického pohledu je vzdělávání chápáno jako investice, která musí být pro všechny zúčastněné strany výnosná. Leží před námi otázka investic do vzdělávání z pohledu součastné veřejné a soukromé sféry.

3 Lidský kapitál je, na rozdíl od ostatních druhů kapitálu, vázán na svého nositele, jeho osobnost, vlastnosti a povahové rysy. Člověk jej získává v procesu učení se, který zahrnuje nabývání znalostí a rozvíjení schopností jak formálním vzděláváním na všech stupních škol, tak poznatky a zkušenostmi. Lidský kapitál je vzděláváním a kultivací utvářen na základech přirozeného nadání a je zušlechťován dalšími osobnostními, ať už fyzickými či psychickými vlastnostmi, jako jsou např. síla, vytrvalost, cílevědomost, ctižádostivost a schopnost komunikace. Většina ekonomů se domnívá, že lidské bytosti by měly být do konceptu kapitálu zahrnuty ze tří důvodů: náklady na výchovu a vzdělání lidských bytostí jsou reálné; produkt jejich práce zvyšuje národní bohatství; výdaj na lidskou bytost, jenž zvyšuje tento produkt, zvýší národní bohatství. Stále více chápeme za důležité prosadit efektivnost ve společnosti. Proto i zde je nutné měřit návratnost investice do lidského kapitálu a jednou z nejvýznamnějších otázek zůstává, zda je možné a jak nejoptimálněji měřit profitabilitu dané investice. V souvislosti s vymezením složek nákladů a výnosů možných školících aktivit je nutné zasadit danou problematiku do konkrétního ekonomického prostoru a daný prostor vydefinovat i v kontextu světové ekonomické a hospodářské situace. Světová globalizace a vstup do Evropské unie Světová globalizace se stává přirozeným procesem a přináší nejen ekonomický, ale především celospolečenský pokrok. Vstupem do Evropské unie jsme se stali součástí jednotného evropského trhu a rozvoj kvartérního sektoru, tj. sektoru umožňujícího produkci, uchování a uplatnění lidských schopností rozvíjených na základě vzdělání ve vzdělanostní společnosti, bude hrát do budoucnosti rozhodující roli. Na proces terciárního vzdělávání tento trend klade výrazné nároky z pohledu zajištění kvalitních celosvětové významných programů vzdělávání zajišťujících konkurenceschopnost našich lidí v produktivním věku.

4 Demografický vývoj Současná demografická situace odráží negativní tendence probíhající ve většině evropských zemích. Celkové stárnutím populace, tj. snižováním podílu nejmladších věkových skupin na celkové věkové skladbě populace, kdy příčinou je klesající míra porodnosti a rostoucí počet seniorů v důsledku prodlužování střední délky života populace, vyvolává nutnost zlepšit podmínky pro sladění rodinného a profesního života. Rostoucí podíl osob v předdůchodovém věku vyvolává nutnost rozvoje celoživotního učení a zejména dalšího vzdělávání starší generace s cílem udržet její pracovní potenciál. Kromě podpory prezenční, kombinované či distanční formy studia se budeme muset zaměřit na oslovení všech generací se vzdělávací nabídkou. Dle mého názoru by se zde měl změnit pohled na cíl terciárního vzdělávání. Nestojí zde již pouze a jen potřeba dobře připraveného absolventa, ale komplexního informačního servisu, kooperující absolventské sítě, intenzivního vztahu firmy a univerzity a finanční zainteresovanosti univerzity na dodání kvalitních mladých lidí. V širším kontextu lze cíle vydefinovat jako podporu v oblasti: absolventských sítí; celoživotního vzdělávání a rekvalifikačního studia; podpory seniorských aktivit; významnější oslovení cizích státních příslušníků (aktivní a cílené imigrace, krytí demografického výpadku). Obrázek 1: Věková skladba obyvatelstva v roce 2010 (ČSÚ)

5 Změny ve struktuře zaměstnanosti v sektorech národní ekonomiky Naše společnost se na prahu devadesátých let ocitla před velkým transformačním zadáním, kdy z centrálně řízené ekonomiky měl vzniknout moderní stát s tržním hospodářstvím. V období let 1993 až 2004 došlo k výrazným změnám ve struktuře zaměstnanosti v jednotlivých sektorech národní ekonomiky. Tabulka 1: Vývoj sektorové zaměstnanosti (ČSÚ) Nejvýraznější pokles zaměstnanosti byl zaznamenán od roku 1993 v primárním sektoru (zemědělství) o 46 % a poté v sektoru sekundárním (průmysl, vč. stavebnictví) téměř o 12 %. V terciárním sektoru (služby) zaměstnanost naopak vzrostla o více než 11 %, tj. na 56,5 % z celkové zaměstnanosti. Ve srovnání se zeměmi Evropské unie však stále zůstává i nadále vysoký podíl zaměstnanosti v sekundárním sektoru a nízký podíl v sektoru terciárním. Lze tedy i nadále předpokládat růst poptávky po pracovní síle s příslušnou, vyšší kvalifikací. Cílem by měla být maximální adaptabilita české pracovní síly na možné změny a snaha o dostatečně snadný přístup občanů České republiky k terciárnímu vzdělávání. 3. Financování systému terciárního školství na úrovni soukromého sektoru Cílem reformy veřejných financí v rozvinutých státech světa je vytvořit efektivní a dlouhodobě udržitelný systém veřejných financí a účinný systém financovaní školství.

6 Důležitou otázkou je, zda poskytovat vzdělávání a na jaké úrovni bezplatně (s prvkem alokační neefektivnosti) na straně jedné, a jakým způsobem financování tohoto sektoru reformovat tak, aby jeho vrcholová, tj. vysokoškolská forma byla podstatným způsobem financována soukromým sektorem na straně druhé. Rozvoj lidského kapitálu prostřednictvím vysokoškolského vzdělávání by měl být vnímán investory jako vysoce výhodná investice a školné by nemělo být pro investování do lidského kapitálu rozhodující. První možností jak financovat vysokoškolské vzdělávání je na úrovni soukromého sektoru cestou odvodu z budoucích příjmů absolventů. G. Becker uvádí 1 : "Váha, kterou jedinec klade na budoucí užitky při určování nynějších rozhodnutí, je ovlivněna tím, jak dobře si může představit podobu budoucích užitků." Velmi zajímavou možností profinancování, je rozvoj a hledání alternativních cest, které fungují v jiných státech světa, ale zatím však nerozvinutých v České republice. Pod tímto si lze představit nalezení investora, který by investoval do vzdělání individuálního studenta a nebo přes brokera do vzdělání určitého portfolia studentů. Ti by po vystudování vrátili investorovi jeho investici včetně předem stanoveného zhodnocení (otázkou je zanesení prvku rizika do daného systému). Druhou možností je financovat školství právě na úrovni podniku. Tento kanál toku finančních prostředků do vzdělávání je poměrně logický, protože vedle efektu lidského kapitálu na vlastní výdělky, je zde také existence externalit lidského kapitálu na výdělky podniku. V případě vzdělávání v souvislosti s firmou mluvíme o pozitivních externalitách, vyplývajících například ze vzájemného pozitivního ovlivňování vzdělanějších a méně vzdělaných pracovníků. Systém MyRichUncle V roce 2001 byl ve Spojených státech dvěmi americkými ekonomy spuštěn nový systém pomoci studentům s financováním jejich vysokoškolského studia. Vishal Garg a Raza Khan odstartovali společnost MRU Holdings, Inc. zabývající se investicemi do vzdělávání na základě podílového financování MyRichUncle (dále MRU ). 1 Becker. G.: Teorie preferencí: Preference a hodnoty, Praha, Grada Publishing 1997, s. 24.

7 Smyslem programu je poskytnout studentovi finanční částku potřebnou k úhradě všech nákladů spojených se studiem a umožnit návštěvu a výběr školy dle schopností a vlastního uvážení studenta. Finanční limity pro půjčku jsou $1,500 až $50,000 s výjimkou ekonomických, právních a medicínských oborů, kde je výše půjčky až $70,000. Jedná se o investici do vzdělání, která je navržena s cílem vyplnit mezeru mezi příjmy potřebnými ke studiu a vlastními zdroji studenta. Po absolvování školy má student povinnost odvádět po předem definovanou dobu určité procento ze svých příjmů. Po ukončení stanovené periody se závazek ruší, bez ohledu na to, kolik reálně účastník zaplatil zpět. A jak je systém nastaven? Student po úspěšném složení přijímacích zkoušek požádá přes MRU formou žádosti o konkrétní částku potřebnou ke studiu. Při zpracování žádosti jsou žadateli stanoveny konkrétní podmínky kontraktu a celý obchod je dále zpracován. Všechny požadavky studentů - kontrakty jsou rozděleny dle typů škol a oborů studia a dále nabídnuty investičním společnostem disponujícími dlouhými penězi. Konkrétní investor zváží a poté schválí financování daného kontraktu. Je-li žádost akceptována, student obdrží finanční dohodu Master Funding Agreement. Takovýto typ smlouvy se nazývá Human Cupital Contract ( HCC ), tedy smlouva o investování do lidského kapitálu. Finanční ujednání se liší případ od případu. První možností je Traditional Repeyment, možnost splatit dlužnou částku měsíc po půjčce. V tomto případě je velmi nízká úroková míra. Druhým případem je Interest Only Re-payment, možnost splácet během studia pouze úroky a 6 měsíců po ukončení studia poté dochází ke splácení půjčené částky. Nejvíce využívanější je Deffered Repayment, kdy student vše splatí až po dostudování příslušné vysoké školy. V třetí variantě se student zavazuje vrátit investorovi 1-4% z každého tisíce dolarů hrubého příjmu, které 6 měsíců po ukončení studia vydělá po dobu 15 let. Částka je investorovi splácena měsíčně přes MRU a na konci splátkového kalendáře je závazek studenta automaticky ukončen bez ohledu na to co student konkrétně odvedl. Pokud student souhlasí a podepíše navrženou smlouvu, investor uvolňuje dohodnutou peněžní částku sníženou o servisní poplatek a připíše jí na konto univerzity. Nutno si uvědomit, že i za

8 službu zprostředkovatelské MRU je nutno zaplatit. Poplatek je stanoven jednorázově na úrovni 2,5% z půjčené částky. Lze považovat princip HCC za budoucnost financování terciárního vzdělávání? Jde sice o moderní instrumenty určené pro soukromé financování terciárního vzdělávání, které vznikají a vznikaly na území USA již od 7O-tých let, ale mají však své dlouhodobé místo v systému financování? Dle mého názoru lze o výše zmíněném systému konstatovat, že sice řeší přístup méně majetných lidí ke vzdělání a špičkovému studiu, navíc výrazně zvyšuje konkurenceschopnost jednotlivých vysokých škol, poněvadž ochota investorů financovat studentský kontrakt na dané univerzitě veřejně sestavuje určitý žebříček a deklaruje kvalitu vzdělání i možnost budoucího uplatnění studenta, ale je dostatečně prověřen časem? Za výrazný problém lze označit nevyvinutost českého investičního trhu, protože investice do HCC je pro naše investiční prostředí zcela novým jevem. Považoval by investor investici za dostatečně zajištěnou a přijala by česká společnost investici do lidského kapitálu? Systém Higher Education Contribute Scheme Jde o systém financování zavedený v roce 1988 v Austrálii. Systém vyžaduje po studentech podílet se na nákladech z terciárního vzdělávání. Současně je studentům přístupný systém podpory HECS-HELP. Půjčka v systému podpory není úročena, ale pouze pravidelně indexována vždy k 1. červnu každého roku indexem spotřebitelských cen. Systém HECS-HELP je přístupný pouze pro Australské občany a nebo pro držitele humanitárních víz (občané Nového Zélandu mohou do systému podpory přistoupit, ale nemohou uplatnit žádné z níže zmíněných slev). Zahraniční studenti musí uhradit školené předem a to v plné výši. Roční školné je vypočítáno dle předmětů a programu, který student navštěvuje. Jednotlivé studijní jednotky jsou rozděleny do tří okruhů Bends a státních priorit: Band 3 právo, medicína, veterina (plné školené pro rok $8,333); Band 2 účetnictví, administrativa, ekonomie, architektura, stavebnictví (plné školené pro rok $7,118);

9 Band 1 humanitní a sociální studia, pedagogika, umění (plné školené - $4,996); Státní priority (plné školené pro rok $3,998). Australská vláda zaplatí příspěvek za studenta - dlužnou částku přímo vysoké škole. Roční školné je vypočteno a uhrazeno přímo vysoké škole jako: Roční školné na daný Příspěvek studenta = * soubor předmětů Zastoupení předmětů v učebním plánu Příklad 2 : Susie has enrolled in Biology as a part of her Bachelor of Science. Her provider has set the student contribution for Biology A01 at $3,000. The value for Biology A01 is Susie s student contribution amount for Biology A01 is $375 ($3,000 x 0.125). Studenti si mohou vybrat jednu z následujících možností platby: Zaplatit školné do konce prvního týdne semestru a dostat slevu 20%. Požádat o odloženou platbu a obdržet podporu od HEC-HELP systému na celý příspěvek. Student poskytne své daňové číslo a v momentě, kdy začne vydělávat nezdanitelné minimum stanovené vládou, začne se splácením do daňového systému. Zaplatit část příspěvku předem, obdržet slevu a na zbytek požádat o odloženou platbu. Pokud student zaplatí minimálně $500, bude jeho sleva taktéž 20%. 4. Financování potřeb terciárního školství v České republice Diskuse na téma financování terciárního školství probíhají v našich odborných i politických kruzích velmi intenzivně. Velmi špatně však na tuto otázku reaguje veřejnost. Mnozí odborníci a spíše pravicoví politici se shodují, že z dlouhodobého pohledu je velmi důležité pro kvalitu terciárního vzdělávání a jeho budoucí rozvoj získat dodatečné finanční prostředky. Vzdělání jednoznačně zvyšuje hodnotu budoucích příjmů a je důležité při růstu objemu prostředků ze soukromých zdrojů zvyšovat i podíl soukromých zdrojů. 2

10 V současné chvíli systém v oblasti veřejného terciárního školství funguje velmi neefektivně. Každý občan platí do systému finanční příspěvky bez ohledu na to, zda a jaké vzdělávací služby mu byly poskytnuty a v jaké kvalitě. Poskytovatel také dostává finanční prostředky bez ohledu na to, v jaké kvalitě služby odvedl. Zavedením školného je nutné do systému získat dostatečné finanční prostředky a otevřít tak vysoké školy většímu počtu posluchačů. Hlavními důvody snahy o zavedení školného je 3 : vyvolat tlak na kvalitu poskytovaných vzdělávacích služeb; umožnit dostatečnou informovanost o kvalitě vzdělávacích služeb; odstranit protekční a další bariéry omezující přístup ke kvalitním vzdělávacím službám studentům ze sociálně (příjmově, ale i pokud jde o společenskou pozici a společenské kontakty) slabších domácností; dosáhnout dynamického profesního vzestupu a příjmového růstu absolventů; dosáhnout dlouholetou uplatnitelnost absolventů na profesních trzích. Systém s prvkem školného by přinesl vyšší efektivnost, poněvadž by bylo hrazeno přímo tím, kdo službu čerpal, tomu, kdo mu vzdělání poskytl. Lze konstatovat, že vše co povede k možnosti srovnání škol a zvýšení efektivnosti výuky formou zainteresovanosti vysokých škol na dlouhodobém uplatnění absolventů je pozitivní. Za velmi podstatnou a chybějící považuji i propojení univerzit (teorie) s firmami (praxí) byl poslanci (Monika Mihalčíková, Petr Matějů) předložen návrh zákona o financování studia na vysoké škole s prvkem povinnosti platit poplatek za studium a veřejné vysoké škole. Šlo o velmi pokrokový komplexní návrh zákonů, který byl sněmovnou odmítnut. Školné bylo definováno v 1 4 : Za studium na veřejné vysoké škole (dále jen vysoká škola ) je povinen student, který na ní studuje v bakalářském nebo magisterském studijním programu (dále jen student ) platit za každý školní rok roční poplatek za studium (dále jen školné ). Za velmi pokrokovou považuji možnost tzv. odložené platby. Student může školné hradit sám a nebo na základě smlouvy se studentem může za studenta hradit i jiný subjekt. Jiným 3 Radim Valenčík, Zavést školné na vysokých školách? Ano, ale jak?, Marathón , 4 Petr Matějů, Monika Mihalčíková Změna zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

11 subjektem se zákonem rozumí banka. Student žádá o půjčku každý rok. U studenta, kterému odmítnou žádost o půjčku nejméně dva bankovní domy, je přípustná varianta žádosti o odložení splácení školného. Student je povinen začít splácet na účet Správy měsícem následujícím po měsíci, kdy dosáhne vyšší, než průměrné příjmy. V systému je odložené školné úročeno ve výši 2,8 násobku diskontní sazby České národní banky. Návrhy plateb školného se vrací na stůl v předvolebním období byl systém školného znovu představen na tiskové konferenci ODS. Školné by dle této vize neplatili studenti, ale absolventi ze svých budoucích příjmů. Částku by si stanovovaly přímo vysoké školy, nestanovoval by ji stát. Vysoká škola by podle konkrétních podmínek, nákladů na studium, mimo jiné poptávky po té škole, sama stanovila tuto placenou částku, uvedl pan Petr Nečas z ODS 5. Systém zainteresovaného školného by heslovitě obsahoval 6 : Každý platí dle toho, co mu vzdělání přinese (tj. z budoucího příjmu). Každý platí podle toho, kolik mu vzdělání vynese (procento z budoucího příjmu). Každý platí přímo tomu, kdo mu vzdělávací služby poskytl (splácí se přímo škole). Mezi další ideje patří, že soukromé a veřejné prostředky vstupující do systému financování by byly vykazovány odděleně. Každá vysoká škola by stanovila výši školného za rok a to v rámci povolené tolerance, například 0 30 tisíc. Student by uzavřel s vysokou školou smlouvu, že závazek vůči škole začne splácet po ukončení studia poté, co příjem přesáhne průměrný příjem. Splátkou bude poměrná částka z příjmu (10%) a dle názoru ODS nelze 5 Systém zainteresovaného vysokého školství heslovitě, Marathon 3/2006, 6 Systém zainteresovaného vysokého školství heslovitě, Marathon 3/2006,

12 považovat za daň, protože půjde přímo na účet školy. Student může využít následující cesty vyrovnání závazků 7 : Závazek studenta vůči škole není úročen (splácí se ale 150% nominálního závazku) a bude uhrazen po ukončení studia. Závazek vůči škole je možno uhradit předem (škola dostává prostředky dříve, studentovi vzniká úspora, splácí jen 100% závazku). Závazek za studenta mohou uhradit za studenta okamžitě investiční společnosti (systém MyRichUncle). Za velmi pozitivní u obou návrhů spatřuji moment možnosti odložit platbu školného, pokud by bylo jeho zavedení provázeno velmi pečlivě připravenou legislativní reformou zaručující dostatečnou ochranu a pravidla pro odložení plateb studentů a investování do lidského kapitálu. Za slabinu systému bych neviděla systém případného výběru příspěvků od studenta po dokončení studia, ale nevyvinutost současného investičního prostředí České republiky. Nejsem si jistá, zda by bankovní domy projevili ochotu investovat do lidského kapitálu a vize, že by i v prostředí České republiky byli jiní investoři s dlouhými penězi, kteří by byli ochotni investovat do studentských půjček na principu HCC je dle mého názoru v současné chvíli hodně optimistická. Domnívám se, že navržený systém je v praxi realizovatelný jen pro některá komerční odvětví (např. ekonomie, práva). Z mého pohledu však neřeší nekomerční odvětví (např. filozofie, psychologie, archeologie). Dále je nutné si položit i otázku, bude studium dle návrhu ODS dostupné i pro ženy? Bude soukromý investor, jehož cílem je co nejvyšší výnos investice, ochoten investovat do kontraktu, jehož nositelkou je žena (absolventka přeci nebude schopná 10 let po vystudování, tj. do věku 36 let, přinášet stejně vysoký výnos ze svého výdělku jako absolvent). Dále jako problém spatřuji i současný stav daňové zátěže. Mladý, vysokoškolsky vzdělaný člověk se dostává do praxe ve svých 26 letech. Je předpokladem, že jeho mzda do budoucna poroste. Problémem však zůstává současné progresivní zdanění a stávající velmi vysoká daňová zátěž, kdy do systému je odváděna velmi velká část příjmů tohoto jedince. Proto 7 Systém zainteresovaného vysokého školství heslovitě, Marathon 3/2006,

13 tvrdím, že problém školného by měl být nahlížen z pohledu komplexního a měl by přinést nejen daňovou reformu s cílem nepřinést vysokoškolsky vzdělaným mladým lidem ještě vyšší zátěž, která by jim mohla zamezit v možnosti založení rodiny, ale i mnohem více motivující stipendijní a dotační systém záležejících na dobrých výsledcích studia a vedoucích k vyššímu propojení soukromého a veřejného sektoru. Za významnou vizi do budoucna spatřuji možnost zapojení firemního sektoru. Tuto podporu vidím nejenom ve sponzoringu vysokých škol, který v současné chvíli již probíhá, ale i ve spolupráci v podobě: Stipendijní podpory pro studenty, kteří dosahují výborných výsledků. Řešitelské interaktivní úlohy přímo využitelné v praxi (návrh parametrů nového produktu, výzkum, vývoj), kdy cílem by mělo být propojení studia s praxí. Přednáškové bloky a spolupráce se studenty. Místa pro studenty posledních ročníků zajišťující praxi a možnost poznat odvětví, jež je studováno. 5. Investice do vzdělání z pohledu firmy Na investice do lidského kapitálu, které přicházejí i po školní docházce lze nahlížet ze dvou pohledů, z pohledu soukromého jedince a z pohledu firmy. Není důvod očekávat, že investice do lidského kapitálu zanikají s ukončením školní docházky. Z pohledu jedince lze očekávat, že vzdělaní lidé mají vyšší výdělky a tyto výdělky nejsou fixní. Vedle financování vysokoškolského studia podniky provádějí i své vlastní firemní vzdělávání. Lidé jsou pro podnik aktiva, jejichž hodnotu lze zvýšit procesem investování. Přístupy z hlediska vzdělávání lidského kapitálu v rámci firmy musí být podřízeny základnímu cíli organizace, jejímu poslání, koncepci budoucího rozvoje a strategickým plánům. Obecným trendem současnosti je, že nadnárodní firmy se zahraniční kapitálovou účastí pečují o své zaměstnance mnohem lépe, než v minulosti, což předkládají mnohé analýzy. Vždyť kvalitní a proškolený zaměstnanec pro firmu znamená konkurenční výhodu. Pokud však obecně uvažujeme přínos například z pohledu počtu let strávených vzděláváním, zjistíme, že i zde platí pravidlo klesajících výnosů. Každá jednotka přináší relativně nižší

14 výnos, než ta předchozí. Důvodem je, že investice do lidského kapitálu podléhají zákonu klesajících výnosů a na každou dodatečnou jednotku dosažení vyšší úrovně vzdělání jsou vynaloženy vyšší náklady. 6. Závěr Stále více ekonomů přikládá význam péči o lidský potenciál z pohledu lidského kapitálu. K rozvoji potencionálu vzdělávání je nutné přistupovat komplexně a s tímto přístupem hledat i další finanční zdroje pro rozvoj občanů naší země. Po roce 1989 došlo v České republice k velkému rozvoji vysokých škol. I přes výše zmíněné fakty, však byl a je státní rozpočet hlavním zdrojem pro financování. Naším cílem by mělo být najít co možná nejvíce alternativních zdrojů pro financování vysokých škol a jednou z cest zvyšování kvality a rozšíření možností terciárního vzdělání vyššímu počtu populace je dle mého názoru školné, které by mělo být financováno z budoucích výnosů studenta z této investice. Musí však bát doprovázeno komplexní legislativní, daňovou a dotační připraveností. Cílem je proto změnit daňový systém a vytvořit systém půjček, grantů, sociálních nebo stipendijních programů, za jejichž fungování by při zavedení školného nevznikly další bariéry v přístupu k vysokoškolskému vzdělání a k vyšší, neúnosné finanční zátěži absolventů. Mělo by dojít k odstranění převisu poptávky po vysokoškolském vzdělání nad nabídkou a k zvýšení zainteresovanosti vysokých škol na kvalitě a efektivnosti vzdělávání. Zvyšování počtu vzdělaných lidí v populaci by mělo patřit k prioritám každé země, poněvadž svědčí o její vyspělosti a napomáhá ekonomickému postavení. Rovný přístup ke vzdělání je ideálem a hodnotou každé moderní společnosti. 7. Seznam domácí a zahraniční literatury 1/ Becker. G.: Teorie preferencí: Preference a hodnoty, Praha, Grada Publishing 1997, s. 24.

15 2/ Lidský kapitál a očekávaná návratnost investice do vysokoškolského vzdělávání v České republice a v zemích Evropské unie, Grant Grantové agentury České republiky, číslo projektu 402/04/0039, 12/2005 3/ Petr Matějů, Monika Mihalčíková, Změna zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách 4/ Radim Valenčík, Zavést školné na vysokých školách? Ano, ale jak?, Marathón , 5/ Systém zainteresovaného vysokého školství heslovitě, Marathon 3/2006, 6/ Český statistický úřad, 7/ MRU Holdings, Inc.,

13. mezinárodní konference TEORETICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ Vysoká škola ekonomická v Praze

13. mezinárodní konference TEORETICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ Vysoká škola ekonomická v Praze 13. mezinárodní konference TEORETICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ Vysoká škola ekonomická v Praze Teorie lidského kapitálu a návratnost investice do vzdělání Ing. Petra Dlouhá Fakulta financí a účetnictví

Více

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík Návrh systému odloženého školného Radim Valenčík 1 Otázky, které si - ke škodě věci ne vždy klademe: Školné - co je důležitější, zda či jak zavést? Víme a shodneme se v odpovědi, proč zavést školné? Kdo

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí. Kulatý stůl,

Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí. Kulatý stůl, Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí Kulatý stůl, 22. 9. 2008 Podpora vzdělávání 1. Východiska 2. Reformní kroky dle BK 3. Stávající systém daňové podpory Východiska z pohledu financí

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Daniel Münich (CERGE-EI, MŠMT) VÝCHODISKA: trendy Léta ~1997 2000 Léta ~2000 2005 Nárůst počtu studentů 19% Nominální nárůst prostředků

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Kvalita pracovní síly = vzdělání a kvalifikace Úkolem první části této práce bylo ukázat, jak velká je pracovní síla v Jihomoravském kraji či jak se její velikost změnila. Cílem

Více

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti Petr Matějů Základní teze Vysokoškolské vzdělání je smíšený statek: přináší užitek jednotlivci i společnosti Studiem na vysoké

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

3.1 Základy teorie blahobytu 3.2 Přímá a nepřímá mikroekonomická role státu 3.3 Vývoj kapitálového trhu a přenesená hodnota

3.1 Základy teorie blahobytu 3.2 Přímá a nepřímá mikroekonomická role státu 3.3 Vývoj kapitálového trhu a přenesená hodnota Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 3 Teorie blahobytu,, mikroekonomická role státu, konstituování vzdělanostní společnosti Obsah 3.1 Základy

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 Jan Harnych 320a činnosti podporující vzájemná jednání sociálních partnerů na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů zaměstnavatelů

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku?

Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku? Mezinárodní konference Systémy financování vysokého školství Praha, 10. listopadu 2005 Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku? PhDr. Walter Bartoš předseda Výboru pro vědu, vzdělání,

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Financují netržní činnosti státu a územní samosprávy Část HDP, kte

Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Financují netržní činnosti státu a územní samosprávy Část HDP, kte Veřejné výdaje (Veřejné finance ekonomické souvislosti) Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Bílá kniha terciárního vzdělávání

Bílá kniha terciárního vzdělávání Bílá kniha terciárního vzdělávání Potřebujeme novou Bílou knihu? 18. 9. 2007 Aleš Vlk Potřebujeme novou BK? Potřebujeme nějaké změny v terciárním vzdělávání? PROČ? Plní terciární vzdělávání v ČR své základní

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2010 až 2014

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2010 až 2014 Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2010 až 2014 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2010 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova spolufinancované ze zdrojů Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova jsou udržitelným a efektivním způsobem

Více

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice Kamila Svobodová Struktura prezentace Demografické stárnutí v ČR od počátku 90. let 20. století a jeho perspektivy do budoucna Důsledky

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky 11. Hospodářsk ská politika rb mezinárodn rodní podnikání 2 2005/2006 Struktura tématu 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů 3. Základní typy hospodářské politiky

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti:

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Investiční činnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie: Kapitálové statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, nýbrž pro užití ve výrobě spotřebních nebo

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Jindra Bušková V době hospodářské krize Česká vláda hledá, kde je všude možné ušetřit. Škrty v rozpočtu se dotkly všech odvětví hospodářství. Jak je

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více