12. mezinárodní konference TEORETICKÉ ASPKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ Vysoká škola ekonomická v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. mezinárodní konference TEORETICKÉ ASPKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ Vysoká škola ekonomická v Praze"

Transkript

1 12. mezinárodní konference TEORETICKÉ ASPKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ Vysoká škola ekonomická v Praze LIDSKÝ KAPITÁL A MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ Ing. Petra Dlouhá Fakulta financí a účetnictví KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ

2 1. ÚVOD LIDSKÝ KAPITÁL V KONTEXTU SOUČASNÝCH TRENDŮ... 2 SVĚTOVÁ GLOBALIZACE A VSTUP DO EVROPSKÉ UNIE... 3 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 4 ZMĚNY VE STRUKTUŘE ZAMĚSTNANOSTI V SEKTORECH NÁRODNÍ EKONOMIKY FINANCOVÁNÍ SYSTÉMU TERCIÁRNÍHO ŠKOLSTVÍ NA ÚROVNI SOUKROMÉHO SEKTORU... 5 SYSTÉM MYRICHUNCLE... 6 SYSTÉM HIGHER EDUCATION CONTRIBUTE SCHEME FINANCOVÁNÍ POTŘEB TERCIÁRNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ Z POHLEDU FIRMY ZÁVĚR SEZNAM DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ LITERATURY Úvod Zdravý hospodářský růst je stále více závislý na kvalitní a hlavně vzdělané pracovní síle. Investice do rozvoje vzdělanosti, vědy a výzkumu, lidského kapitálu a do celkového nástupu inovačních procesů ve všech sférách lidské činnosti by měly být hlavním tématem a prioritou každé společnosti a národa. Lidské zdroje mají významný vliv na ekonomiku státu a na celkovou kvalitu života ve společnosti. Zahrnují schopnosti jednotlivců vedoucí k produkci a hospodářskému růstu. V současné ekonomice postupně dochází k úbytku významu surovin, jako kvantitativního zdroje inovací a ekonomického růstu, a geometrickou řadou naopak roste význam informace ( suroviny vzdělanostní společnosti), které jsou kvalitativním faktorem inovace. Lze předpokládat, že tento trend bude i nadále pokračovat. 2. Lidský kapitál v kontextu současných trendů Z ekonomického pohledu je vzdělávání chápáno jako investice, která musí být pro všechny zúčastněné strany výnosná. Leží před námi otázka investic do vzdělávání z pohledu součastné veřejné a soukromé sféry.

3 Lidský kapitál je, na rozdíl od ostatních druhů kapitálu, vázán na svého nositele, jeho osobnost, vlastnosti a povahové rysy. Člověk jej získává v procesu učení se, který zahrnuje nabývání znalostí a rozvíjení schopností jak formálním vzděláváním na všech stupních škol, tak poznatky a zkušenostmi. Lidský kapitál je vzděláváním a kultivací utvářen na základech přirozeného nadání a je zušlechťován dalšími osobnostními, ať už fyzickými či psychickými vlastnostmi, jako jsou např. síla, vytrvalost, cílevědomost, ctižádostivost a schopnost komunikace. Většina ekonomů se domnívá, že lidské bytosti by měly být do konceptu kapitálu zahrnuty ze tří důvodů: náklady na výchovu a vzdělání lidských bytostí jsou reálné; produkt jejich práce zvyšuje národní bohatství; výdaj na lidskou bytost, jenž zvyšuje tento produkt, zvýší národní bohatství. Stále více chápeme za důležité prosadit efektivnost ve společnosti. Proto i zde je nutné měřit návratnost investice do lidského kapitálu a jednou z nejvýznamnějších otázek zůstává, zda je možné a jak nejoptimálněji měřit profitabilitu dané investice. V souvislosti s vymezením složek nákladů a výnosů možných školících aktivit je nutné zasadit danou problematiku do konkrétního ekonomického prostoru a daný prostor vydefinovat i v kontextu světové ekonomické a hospodářské situace. Světová globalizace a vstup do Evropské unie Světová globalizace se stává přirozeným procesem a přináší nejen ekonomický, ale především celospolečenský pokrok. Vstupem do Evropské unie jsme se stali součástí jednotného evropského trhu a rozvoj kvartérního sektoru, tj. sektoru umožňujícího produkci, uchování a uplatnění lidských schopností rozvíjených na základě vzdělání ve vzdělanostní společnosti, bude hrát do budoucnosti rozhodující roli. Na proces terciárního vzdělávání tento trend klade výrazné nároky z pohledu zajištění kvalitních celosvětové významných programů vzdělávání zajišťujících konkurenceschopnost našich lidí v produktivním věku.

4 Demografický vývoj Současná demografická situace odráží negativní tendence probíhající ve většině evropských zemích. Celkové stárnutím populace, tj. snižováním podílu nejmladších věkových skupin na celkové věkové skladbě populace, kdy příčinou je klesající míra porodnosti a rostoucí počet seniorů v důsledku prodlužování střední délky života populace, vyvolává nutnost zlepšit podmínky pro sladění rodinného a profesního života. Rostoucí podíl osob v předdůchodovém věku vyvolává nutnost rozvoje celoživotního učení a zejména dalšího vzdělávání starší generace s cílem udržet její pracovní potenciál. Kromě podpory prezenční, kombinované či distanční formy studia se budeme muset zaměřit na oslovení všech generací se vzdělávací nabídkou. Dle mého názoru by se zde měl změnit pohled na cíl terciárního vzdělávání. Nestojí zde již pouze a jen potřeba dobře připraveného absolventa, ale komplexního informačního servisu, kooperující absolventské sítě, intenzivního vztahu firmy a univerzity a finanční zainteresovanosti univerzity na dodání kvalitních mladých lidí. V širším kontextu lze cíle vydefinovat jako podporu v oblasti: absolventských sítí; celoživotního vzdělávání a rekvalifikačního studia; podpory seniorských aktivit; významnější oslovení cizích státních příslušníků (aktivní a cílené imigrace, krytí demografického výpadku). Obrázek 1: Věková skladba obyvatelstva v roce 2010 (ČSÚ)

5 Změny ve struktuře zaměstnanosti v sektorech národní ekonomiky Naše společnost se na prahu devadesátých let ocitla před velkým transformačním zadáním, kdy z centrálně řízené ekonomiky měl vzniknout moderní stát s tržním hospodářstvím. V období let 1993 až 2004 došlo k výrazným změnám ve struktuře zaměstnanosti v jednotlivých sektorech národní ekonomiky. Tabulka 1: Vývoj sektorové zaměstnanosti (ČSÚ) Nejvýraznější pokles zaměstnanosti byl zaznamenán od roku 1993 v primárním sektoru (zemědělství) o 46 % a poté v sektoru sekundárním (průmysl, vč. stavebnictví) téměř o 12 %. V terciárním sektoru (služby) zaměstnanost naopak vzrostla o více než 11 %, tj. na 56,5 % z celkové zaměstnanosti. Ve srovnání se zeměmi Evropské unie však stále zůstává i nadále vysoký podíl zaměstnanosti v sekundárním sektoru a nízký podíl v sektoru terciárním. Lze tedy i nadále předpokládat růst poptávky po pracovní síle s příslušnou, vyšší kvalifikací. Cílem by měla být maximální adaptabilita české pracovní síly na možné změny a snaha o dostatečně snadný přístup občanů České republiky k terciárnímu vzdělávání. 3. Financování systému terciárního školství na úrovni soukromého sektoru Cílem reformy veřejných financí v rozvinutých státech světa je vytvořit efektivní a dlouhodobě udržitelný systém veřejných financí a účinný systém financovaní školství.

6 Důležitou otázkou je, zda poskytovat vzdělávání a na jaké úrovni bezplatně (s prvkem alokační neefektivnosti) na straně jedné, a jakým způsobem financování tohoto sektoru reformovat tak, aby jeho vrcholová, tj. vysokoškolská forma byla podstatným způsobem financována soukromým sektorem na straně druhé. Rozvoj lidského kapitálu prostřednictvím vysokoškolského vzdělávání by měl být vnímán investory jako vysoce výhodná investice a školné by nemělo být pro investování do lidského kapitálu rozhodující. První možností jak financovat vysokoškolské vzdělávání je na úrovni soukromého sektoru cestou odvodu z budoucích příjmů absolventů. G. Becker uvádí 1 : "Váha, kterou jedinec klade na budoucí užitky při určování nynějších rozhodnutí, je ovlivněna tím, jak dobře si může představit podobu budoucích užitků." Velmi zajímavou možností profinancování, je rozvoj a hledání alternativních cest, které fungují v jiných státech světa, ale zatím však nerozvinutých v České republice. Pod tímto si lze představit nalezení investora, který by investoval do vzdělání individuálního studenta a nebo přes brokera do vzdělání určitého portfolia studentů. Ti by po vystudování vrátili investorovi jeho investici včetně předem stanoveného zhodnocení (otázkou je zanesení prvku rizika do daného systému). Druhou možností je financovat školství právě na úrovni podniku. Tento kanál toku finančních prostředků do vzdělávání je poměrně logický, protože vedle efektu lidského kapitálu na vlastní výdělky, je zde také existence externalit lidského kapitálu na výdělky podniku. V případě vzdělávání v souvislosti s firmou mluvíme o pozitivních externalitách, vyplývajících například ze vzájemného pozitivního ovlivňování vzdělanějších a méně vzdělaných pracovníků. Systém MyRichUncle V roce 2001 byl ve Spojených státech dvěmi americkými ekonomy spuštěn nový systém pomoci studentům s financováním jejich vysokoškolského studia. Vishal Garg a Raza Khan odstartovali společnost MRU Holdings, Inc. zabývající se investicemi do vzdělávání na základě podílového financování MyRichUncle (dále MRU ). 1 Becker. G.: Teorie preferencí: Preference a hodnoty, Praha, Grada Publishing 1997, s. 24.

7 Smyslem programu je poskytnout studentovi finanční částku potřebnou k úhradě všech nákladů spojených se studiem a umožnit návštěvu a výběr školy dle schopností a vlastního uvážení studenta. Finanční limity pro půjčku jsou $1,500 až $50,000 s výjimkou ekonomických, právních a medicínských oborů, kde je výše půjčky až $70,000. Jedná se o investici do vzdělání, která je navržena s cílem vyplnit mezeru mezi příjmy potřebnými ke studiu a vlastními zdroji studenta. Po absolvování školy má student povinnost odvádět po předem definovanou dobu určité procento ze svých příjmů. Po ukončení stanovené periody se závazek ruší, bez ohledu na to, kolik reálně účastník zaplatil zpět. A jak je systém nastaven? Student po úspěšném složení přijímacích zkoušek požádá přes MRU formou žádosti o konkrétní částku potřebnou ke studiu. Při zpracování žádosti jsou žadateli stanoveny konkrétní podmínky kontraktu a celý obchod je dále zpracován. Všechny požadavky studentů - kontrakty jsou rozděleny dle typů škol a oborů studia a dále nabídnuty investičním společnostem disponujícími dlouhými penězi. Konkrétní investor zváží a poté schválí financování daného kontraktu. Je-li žádost akceptována, student obdrží finanční dohodu Master Funding Agreement. Takovýto typ smlouvy se nazývá Human Cupital Contract ( HCC ), tedy smlouva o investování do lidského kapitálu. Finanční ujednání se liší případ od případu. První možností je Traditional Repeyment, možnost splatit dlužnou částku měsíc po půjčce. V tomto případě je velmi nízká úroková míra. Druhým případem je Interest Only Re-payment, možnost splácet během studia pouze úroky a 6 měsíců po ukončení studia poté dochází ke splácení půjčené částky. Nejvíce využívanější je Deffered Repayment, kdy student vše splatí až po dostudování příslušné vysoké školy. V třetí variantě se student zavazuje vrátit investorovi 1-4% z každého tisíce dolarů hrubého příjmu, které 6 měsíců po ukončení studia vydělá po dobu 15 let. Částka je investorovi splácena měsíčně přes MRU a na konci splátkového kalendáře je závazek studenta automaticky ukončen bez ohledu na to co student konkrétně odvedl. Pokud student souhlasí a podepíše navrženou smlouvu, investor uvolňuje dohodnutou peněžní částku sníženou o servisní poplatek a připíše jí na konto univerzity. Nutno si uvědomit, že i za

8 službu zprostředkovatelské MRU je nutno zaplatit. Poplatek je stanoven jednorázově na úrovni 2,5% z půjčené částky. Lze považovat princip HCC za budoucnost financování terciárního vzdělávání? Jde sice o moderní instrumenty určené pro soukromé financování terciárního vzdělávání, které vznikají a vznikaly na území USA již od 7O-tých let, ale mají však své dlouhodobé místo v systému financování? Dle mého názoru lze o výše zmíněném systému konstatovat, že sice řeší přístup méně majetných lidí ke vzdělání a špičkovému studiu, navíc výrazně zvyšuje konkurenceschopnost jednotlivých vysokých škol, poněvadž ochota investorů financovat studentský kontrakt na dané univerzitě veřejně sestavuje určitý žebříček a deklaruje kvalitu vzdělání i možnost budoucího uplatnění studenta, ale je dostatečně prověřen časem? Za výrazný problém lze označit nevyvinutost českého investičního trhu, protože investice do HCC je pro naše investiční prostředí zcela novým jevem. Považoval by investor investici za dostatečně zajištěnou a přijala by česká společnost investici do lidského kapitálu? Systém Higher Education Contribute Scheme Jde o systém financování zavedený v roce 1988 v Austrálii. Systém vyžaduje po studentech podílet se na nákladech z terciárního vzdělávání. Současně je studentům přístupný systém podpory HECS-HELP. Půjčka v systému podpory není úročena, ale pouze pravidelně indexována vždy k 1. červnu každého roku indexem spotřebitelských cen. Systém HECS-HELP je přístupný pouze pro Australské občany a nebo pro držitele humanitárních víz (občané Nového Zélandu mohou do systému podpory přistoupit, ale nemohou uplatnit žádné z níže zmíněných slev). Zahraniční studenti musí uhradit školené předem a to v plné výši. Roční školné je vypočítáno dle předmětů a programu, který student navštěvuje. Jednotlivé studijní jednotky jsou rozděleny do tří okruhů Bends a státních priorit: Band 3 právo, medicína, veterina (plné školené pro rok $8,333); Band 2 účetnictví, administrativa, ekonomie, architektura, stavebnictví (plné školené pro rok $7,118);

9 Band 1 humanitní a sociální studia, pedagogika, umění (plné školené - $4,996); Státní priority (plné školené pro rok $3,998). Australská vláda zaplatí příspěvek za studenta - dlužnou částku přímo vysoké škole. Roční školné je vypočteno a uhrazeno přímo vysoké škole jako: Roční školné na daný Příspěvek studenta = * soubor předmětů Zastoupení předmětů v učebním plánu Příklad 2 : Susie has enrolled in Biology as a part of her Bachelor of Science. Her provider has set the student contribution for Biology A01 at $3,000. The value for Biology A01 is Susie s student contribution amount for Biology A01 is $375 ($3,000 x 0.125). Studenti si mohou vybrat jednu z následujících možností platby: Zaplatit školné do konce prvního týdne semestru a dostat slevu 20%. Požádat o odloženou platbu a obdržet podporu od HEC-HELP systému na celý příspěvek. Student poskytne své daňové číslo a v momentě, kdy začne vydělávat nezdanitelné minimum stanovené vládou, začne se splácením do daňového systému. Zaplatit část příspěvku předem, obdržet slevu a na zbytek požádat o odloženou platbu. Pokud student zaplatí minimálně $500, bude jeho sleva taktéž 20%. 4. Financování potřeb terciárního školství v České republice Diskuse na téma financování terciárního školství probíhají v našich odborných i politických kruzích velmi intenzivně. Velmi špatně však na tuto otázku reaguje veřejnost. Mnozí odborníci a spíše pravicoví politici se shodují, že z dlouhodobého pohledu je velmi důležité pro kvalitu terciárního vzdělávání a jeho budoucí rozvoj získat dodatečné finanční prostředky. Vzdělání jednoznačně zvyšuje hodnotu budoucích příjmů a je důležité při růstu objemu prostředků ze soukromých zdrojů zvyšovat i podíl soukromých zdrojů. 2

10 V současné chvíli systém v oblasti veřejného terciárního školství funguje velmi neefektivně. Každý občan platí do systému finanční příspěvky bez ohledu na to, zda a jaké vzdělávací služby mu byly poskytnuty a v jaké kvalitě. Poskytovatel také dostává finanční prostředky bez ohledu na to, v jaké kvalitě služby odvedl. Zavedením školného je nutné do systému získat dostatečné finanční prostředky a otevřít tak vysoké školy většímu počtu posluchačů. Hlavními důvody snahy o zavedení školného je 3 : vyvolat tlak na kvalitu poskytovaných vzdělávacích služeb; umožnit dostatečnou informovanost o kvalitě vzdělávacích služeb; odstranit protekční a další bariéry omezující přístup ke kvalitním vzdělávacím službám studentům ze sociálně (příjmově, ale i pokud jde o společenskou pozici a společenské kontakty) slabších domácností; dosáhnout dynamického profesního vzestupu a příjmového růstu absolventů; dosáhnout dlouholetou uplatnitelnost absolventů na profesních trzích. Systém s prvkem školného by přinesl vyšší efektivnost, poněvadž by bylo hrazeno přímo tím, kdo službu čerpal, tomu, kdo mu vzdělání poskytl. Lze konstatovat, že vše co povede k možnosti srovnání škol a zvýšení efektivnosti výuky formou zainteresovanosti vysokých škol na dlouhodobém uplatnění absolventů je pozitivní. Za velmi podstatnou a chybějící považuji i propojení univerzit (teorie) s firmami (praxí) byl poslanci (Monika Mihalčíková, Petr Matějů) předložen návrh zákona o financování studia na vysoké škole s prvkem povinnosti platit poplatek za studium a veřejné vysoké škole. Šlo o velmi pokrokový komplexní návrh zákonů, který byl sněmovnou odmítnut. Školné bylo definováno v 1 4 : Za studium na veřejné vysoké škole (dále jen vysoká škola ) je povinen student, který na ní studuje v bakalářském nebo magisterském studijním programu (dále jen student ) platit za každý školní rok roční poplatek za studium (dále jen školné ). Za velmi pokrokovou považuji možnost tzv. odložené platby. Student může školné hradit sám a nebo na základě smlouvy se studentem může za studenta hradit i jiný subjekt. Jiným 3 Radim Valenčík, Zavést školné na vysokých školách? Ano, ale jak?, Marathón , 4 Petr Matějů, Monika Mihalčíková Změna zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

11 subjektem se zákonem rozumí banka. Student žádá o půjčku každý rok. U studenta, kterému odmítnou žádost o půjčku nejméně dva bankovní domy, je přípustná varianta žádosti o odložení splácení školného. Student je povinen začít splácet na účet Správy měsícem následujícím po měsíci, kdy dosáhne vyšší, než průměrné příjmy. V systému je odložené školné úročeno ve výši 2,8 násobku diskontní sazby České národní banky. Návrhy plateb školného se vrací na stůl v předvolebním období byl systém školného znovu představen na tiskové konferenci ODS. Školné by dle této vize neplatili studenti, ale absolventi ze svých budoucích příjmů. Částku by si stanovovaly přímo vysoké školy, nestanovoval by ji stát. Vysoká škola by podle konkrétních podmínek, nákladů na studium, mimo jiné poptávky po té škole, sama stanovila tuto placenou částku, uvedl pan Petr Nečas z ODS 5. Systém zainteresovaného školného by heslovitě obsahoval 6 : Každý platí dle toho, co mu vzdělání přinese (tj. z budoucího příjmu). Každý platí podle toho, kolik mu vzdělání vynese (procento z budoucího příjmu). Každý platí přímo tomu, kdo mu vzdělávací služby poskytl (splácí se přímo škole). Mezi další ideje patří, že soukromé a veřejné prostředky vstupující do systému financování by byly vykazovány odděleně. Každá vysoká škola by stanovila výši školného za rok a to v rámci povolené tolerance, například 0 30 tisíc. Student by uzavřel s vysokou školou smlouvu, že závazek vůči škole začne splácet po ukončení studia poté, co příjem přesáhne průměrný příjem. Splátkou bude poměrná částka z příjmu (10%) a dle názoru ODS nelze 5 Systém zainteresovaného vysokého školství heslovitě, Marathon 3/2006, 6 Systém zainteresovaného vysokého školství heslovitě, Marathon 3/2006,

12 považovat za daň, protože půjde přímo na účet školy. Student může využít následující cesty vyrovnání závazků 7 : Závazek studenta vůči škole není úročen (splácí se ale 150% nominálního závazku) a bude uhrazen po ukončení studia. Závazek vůči škole je možno uhradit předem (škola dostává prostředky dříve, studentovi vzniká úspora, splácí jen 100% závazku). Závazek za studenta mohou uhradit za studenta okamžitě investiční společnosti (systém MyRichUncle). Za velmi pozitivní u obou návrhů spatřuji moment možnosti odložit platbu školného, pokud by bylo jeho zavedení provázeno velmi pečlivě připravenou legislativní reformou zaručující dostatečnou ochranu a pravidla pro odložení plateb studentů a investování do lidského kapitálu. Za slabinu systému bych neviděla systém případného výběru příspěvků od studenta po dokončení studia, ale nevyvinutost současného investičního prostředí České republiky. Nejsem si jistá, zda by bankovní domy projevili ochotu investovat do lidského kapitálu a vize, že by i v prostředí České republiky byli jiní investoři s dlouhými penězi, kteří by byli ochotni investovat do studentských půjček na principu HCC je dle mého názoru v současné chvíli hodně optimistická. Domnívám se, že navržený systém je v praxi realizovatelný jen pro některá komerční odvětví (např. ekonomie, práva). Z mého pohledu však neřeší nekomerční odvětví (např. filozofie, psychologie, archeologie). Dále je nutné si položit i otázku, bude studium dle návrhu ODS dostupné i pro ženy? Bude soukromý investor, jehož cílem je co nejvyšší výnos investice, ochoten investovat do kontraktu, jehož nositelkou je žena (absolventka přeci nebude schopná 10 let po vystudování, tj. do věku 36 let, přinášet stejně vysoký výnos ze svého výdělku jako absolvent). Dále jako problém spatřuji i současný stav daňové zátěže. Mladý, vysokoškolsky vzdělaný člověk se dostává do praxe ve svých 26 letech. Je předpokladem, že jeho mzda do budoucna poroste. Problémem však zůstává současné progresivní zdanění a stávající velmi vysoká daňová zátěž, kdy do systému je odváděna velmi velká část příjmů tohoto jedince. Proto 7 Systém zainteresovaného vysokého školství heslovitě, Marathon 3/2006,

13 tvrdím, že problém školného by měl být nahlížen z pohledu komplexního a měl by přinést nejen daňovou reformu s cílem nepřinést vysokoškolsky vzdělaným mladým lidem ještě vyšší zátěž, která by jim mohla zamezit v možnosti založení rodiny, ale i mnohem více motivující stipendijní a dotační systém záležejících na dobrých výsledcích studia a vedoucích k vyššímu propojení soukromého a veřejného sektoru. Za významnou vizi do budoucna spatřuji možnost zapojení firemního sektoru. Tuto podporu vidím nejenom ve sponzoringu vysokých škol, který v současné chvíli již probíhá, ale i ve spolupráci v podobě: Stipendijní podpory pro studenty, kteří dosahují výborných výsledků. Řešitelské interaktivní úlohy přímo využitelné v praxi (návrh parametrů nového produktu, výzkum, vývoj), kdy cílem by mělo být propojení studia s praxí. Přednáškové bloky a spolupráce se studenty. Místa pro studenty posledních ročníků zajišťující praxi a možnost poznat odvětví, jež je studováno. 5. Investice do vzdělání z pohledu firmy Na investice do lidského kapitálu, které přicházejí i po školní docházce lze nahlížet ze dvou pohledů, z pohledu soukromého jedince a z pohledu firmy. Není důvod očekávat, že investice do lidského kapitálu zanikají s ukončením školní docházky. Z pohledu jedince lze očekávat, že vzdělaní lidé mají vyšší výdělky a tyto výdělky nejsou fixní. Vedle financování vysokoškolského studia podniky provádějí i své vlastní firemní vzdělávání. Lidé jsou pro podnik aktiva, jejichž hodnotu lze zvýšit procesem investování. Přístupy z hlediska vzdělávání lidského kapitálu v rámci firmy musí být podřízeny základnímu cíli organizace, jejímu poslání, koncepci budoucího rozvoje a strategickým plánům. Obecným trendem současnosti je, že nadnárodní firmy se zahraniční kapitálovou účastí pečují o své zaměstnance mnohem lépe, než v minulosti, což předkládají mnohé analýzy. Vždyť kvalitní a proškolený zaměstnanec pro firmu znamená konkurenční výhodu. Pokud však obecně uvažujeme přínos například z pohledu počtu let strávených vzděláváním, zjistíme, že i zde platí pravidlo klesajících výnosů. Každá jednotka přináší relativně nižší

14 výnos, než ta předchozí. Důvodem je, že investice do lidského kapitálu podléhají zákonu klesajících výnosů a na každou dodatečnou jednotku dosažení vyšší úrovně vzdělání jsou vynaloženy vyšší náklady. 6. Závěr Stále více ekonomů přikládá význam péči o lidský potenciál z pohledu lidského kapitálu. K rozvoji potencionálu vzdělávání je nutné přistupovat komplexně a s tímto přístupem hledat i další finanční zdroje pro rozvoj občanů naší země. Po roce 1989 došlo v České republice k velkému rozvoji vysokých škol. I přes výše zmíněné fakty, však byl a je státní rozpočet hlavním zdrojem pro financování. Naším cílem by mělo být najít co možná nejvíce alternativních zdrojů pro financování vysokých škol a jednou z cest zvyšování kvality a rozšíření možností terciárního vzdělání vyššímu počtu populace je dle mého názoru školné, které by mělo být financováno z budoucích výnosů studenta z této investice. Musí však bát doprovázeno komplexní legislativní, daňovou a dotační připraveností. Cílem je proto změnit daňový systém a vytvořit systém půjček, grantů, sociálních nebo stipendijních programů, za jejichž fungování by při zavedení školného nevznikly další bariéry v přístupu k vysokoškolskému vzdělání a k vyšší, neúnosné finanční zátěži absolventů. Mělo by dojít k odstranění převisu poptávky po vysokoškolském vzdělání nad nabídkou a k zvýšení zainteresovanosti vysokých škol na kvalitě a efektivnosti vzdělávání. Zvyšování počtu vzdělaných lidí v populaci by mělo patřit k prioritám každé země, poněvadž svědčí o její vyspělosti a napomáhá ekonomickému postavení. Rovný přístup ke vzdělání je ideálem a hodnotou každé moderní společnosti. 7. Seznam domácí a zahraniční literatury 1/ Becker. G.: Teorie preferencí: Preference a hodnoty, Praha, Grada Publishing 1997, s. 24.

15 2/ Lidský kapitál a očekávaná návratnost investice do vysokoškolského vzdělávání v České republice a v zemích Evropské unie, Grant Grantové agentury České republiky, číslo projektu 402/04/0039, 12/2005 3/ Petr Matějů, Monika Mihalčíková, Změna zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách 4/ Radim Valenčík, Zavést školné na vysokých školách? Ano, ale jak?, Marathón , 5/ Systém zainteresovaného vysokého školství heslovitě, Marathon 3/2006, 6/ Český statistický úřad, 7/ MRU Holdings, Inc.,

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii Comparison of the business environment in the Czech Republic and

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Reforma veřejných financí Jiří Rotschedl Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Jiří Rotschedl Reforma veřejných financí 1 O B S A H 1 OBSAH 3 2 ÚVOD 7 2.1 FUNKCE STÁTU 8 2.2 NEZAMĚSTNANOST 9 2.2.1

Více

Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009

Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009 Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009 Předmluva Thomas Weko, zpravodaj Anita Lehikoinen Gregory Wurzburg Richard Yelland Politika v oblasti terciárního

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více