OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka"

Transkript

1 OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka

2 >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního p ístroje 10 Kontrola obsahu balení 10 P ehled funkcí 10 Obsah balení 11 Reklamace 11 Zacházení s obsahem 11 Popis p ístroje 11 Základní p ístroj 12 Kabel pro napájení z cigaretového zapalova e 12 Akumulátor 12 USB kabel 12 Držák p ístroje 12 P íslušenství 12 Sí ový zdroj 12 Kabel pro integraci do vozidla (pouze pro ur ité modely) 13 Pokyny k dokumentaci 13 Quick Start Guide 13 Uživatelská p íru ka 13 Registrace 13 Oprava 13 Contents Emise k likvidaci odpadu 13 P ehled sou ástí dodávky 14 Popis p ístroje 15 Všeobecné pokyny 17 Ošet ování a údržba p ístroje 17 Prohlášení o kvalit akumulátoru 18 Prohlášení o kvalit displeje 18 Uvedenído provozu 18 Napájení elektrickým proudem 18 Používání akumulátoru 19 Kabel na napájení z cigaret. zap. 19 P ipojení k el.zásuvce 20 P ipojení napájecího nap tí 20 Anténa TMC (v závislosti na modelu) 20 GPS anténa 20 Anténa p ístroje 20 Kabel prointegraci do vozidla (v závislosti na modelu, volitelné) 21 Pam ová karta 21 Vložení pam ové kart 22 Vjmutí pam ové karty 22 Držák p ístroje 22 P ipevn ní držáku 22 Na elní skle 23 P estavení držáku za ízení 24 Nasazení naviga ního p ístroje 24 Vyjmutí naviga ního p ístroje 24 Zapnutí/vypnutí naviga ního p ístroje 24 Zapnutí p ístroje 24 Vypnutí p ístroje 25 Základní informace o dotykovém displeji 26 Obsluha 26 Kalibrace 26 Základní informace o nabídkách 26 Hlavní nabídka 26 Zadávání pomocí vstupní nabídky 27 Vkládání znak 28 Potvrzení návrh 28 Listování v seznamech 28 Zvlášní znaky a p ehlášky 29 Jiiné sady znak 29 Zadání ísel 30 P epnutí velkých/malých písmen: 30 Mazání znak 30 Vkládání mezer 30 Tla ítko zp t 31 Rádiové dálkové ovládání 31 Upevn ní dálkového ovládání 31 Vyjmutí dálkového ovládání 32 Spojení dálkového ovládání s naviga ním p ístrojem 33 Vyjmutí baterie 33 Obsluha naviga ního p ístroje pomocí dálkového ováldání 34 2

3 OBSAH >>> Content Manager 35 Instalalce apliakce Content Manager 35 Spušt ní aplikace Content Manager 36 P enášení obrázk 37 P i poruchách 37 Provoz naviga níhovp ístroje 38 Co jeto navigace? 38 Volba provozu navigace 39 Domácí adresa 39 TIP 40 Seznam Naposledy hledné cíle 40 Seznam cíl 40 Použité symboly 41 Práce se seznamem naposledy hledaných cíl 41 Listování v pam ti uložených cíl 41 Zobrazení a editace cíle 41 Osobní cíle 42 Kontakty 42 Výb r z nabídky Osobní cíle 42 Editace osobních cíl 43 Výb r cíle z kontakt 43 Menu Nový cíl 44 Možnosti menu Nový cíl 45 Zadejte adresu 45 Zadejte bod POI 45 Marco Polo City Guides 45 Vybrat na map 45 Zadejte sou adnice 45 Plánování trasy 45 Zadání adresy 45 Volba zem 46 Výb r adresy a spušt ní navigace 46 Zadání adresy hlasem (vybrané modely 51 Body zájmu 52 Volba bodu zájmu ve Vašem okolí 53 Bod zájmu v blízkosti zadané adresy 54 Bod zájmu blízkosti cíle 54 Body zájmu na trase 54 P ímé zadání bodu zájmu 55 Volání na telefonní íslo bodu zájmu (v závislosti na modelu) 55 Další informace o bodu zájmu 56 Marco Polo City Guides 56 Výb r cílez mapy 56 Zadání zem pisných sou adnic 58 Plánování trasy 59 Simulace navigace po trase 60 Vytvo enínové trasy 60 Editace trasy 61 Optimalizace trasy 62 Nastavení navigace 62 Tla ítko Zobrazení mapy 63 Automatické p iblížení 65 Výb r kategorie POI 65 Výb r informa ních datových polí 65 3D zobrazení m st 66 Tla ítko P ehled trasy 67 Tla ítko informace o navád ní 67 Tla ítko Volby trasy 69 Volby profilu vozidla (v závislosti na modelu) 69 Nastavení pro nákladní a obytný v z (v závislosti na modelu) 70 Nastavení profilu nákladních aut. 71 Výb r symbolu nákl, aut. a názvu 72 Zp tná vazba po výpo tu trasy 73 P iblížení mapy 73 Varování p i naplánované trase 73 Varování bez plánování trasy 74 Volba typu trasy 74 Navigace v závislosti na ase 75 Vyhnutí se typ m cest 75 Tla ítko TMC 75 Tla ítko hlasové navád ní 76 Nastavení hlasu 77 Nastavení hlasitosti 77 Tla ítko Varování 77 Nastavení výstrahy idi e 78 Nastavení zón životního prost edí (v závislosti na modelu) 79 Nastavení varování nákladních vozidel (v závislosti na modelu) 79 Nastavení Info o rychlosti 80 Tla ítko Blokované silnice 81 Tla ítko Údaje o vozidle 82 Tla ítko Formát 83 Tla ítko as 83 Tla ítko Reset 84 3

4 >>> OBSAH Dopravní hlášení p es TMC (v závislosti na modelu) 84 Zobrazení TMC na map 85 Používání TMC 85 tení dopravního hlášeni 86 Výpo et trasy se z ohledn ním všech aktuálních hlášení 86 Automatický p epo et trasy 86 Manuální nastavení nového výpo tu trasy 86 Zobrazení mapy 87 Vyvolání zobrazenímapy 87 Struktura zobrazenímapy 88 Zobrazení mapy bez navigace na cíl 88 Zobrazení mapy s navád ním na cíl 88 Informa ní datová pole 89 Rozd lení displeje p i navigaci na cíl 90 Zobrazení mapy prost ednictvím funkce Junction view 91 Zobrazení tunelu 91 Používání zobrazení mapy 92 Opakoání posledního oznámení 92 Zm na hlasitosti navig.. hlášení 92 P iblížení mapy 93 P esunutí mapy 93 Orientace mapy 94 P ehled trasy 94 SituationScan 95 Asistent objíž ka 95 Parkovací asistent 95 Odjezdový asistent 96 Volby stránky mapa 96 Zobrazení celé trasy 97 Výb r alternativní tasy 98 Možnosti tla ítkavolby trasy 98 Ukon ení navigace potrase 98 Zadání a vymazání pr b žného cíle 99 Do asné blokování silnice 100 Nastav. denního a no ního zobrazení 100 Zobrazení aktuálnípozice (Kde se nacházím?) 100 Zadání cíle 102 P esun na další bod trasy 102 Režím telefon 103 Vyvolání režimu Telefon (pouze pro vybrané modely) 103 Nabídka Telefon (pouze pro vybrané modely) 104 Vyto ení telefonního ísla 104 Telefonnní seznam 105 Textové zprávy (SMS) (pouze pro vybrané modely) 107 Doru ená textová zpráva 108 Seznam telefonních ísel 108 Použité symboly 109 Listování v seznamu 109 Vyto ení dostupných tel. ísel 109 Zobrazení nebo editace záznamu 109 Tel. seznamy nahrané z mobil. tel 110 P ipojení p es rozhraní Bluetooth 110 Zobrazení seznamu telefon 110 Automatické spojení 111 Vyhledat mobilní telefony 111 Spojení s p ístrojem ze seznamu 112 Spojení z mobilního telefonu 112 Odpojení telefonu 113 Telefonní hovory 113 Navazování hovory 113 P ijetí hovoru 113 Ukon ení hovoru 114 B hem hovoru 114 Nastavení telefonu 115 Bluetooth zapnout/vypnout 116 Automatické spojení 116 Viditelnost 116 Automatický p íjem hovoru 117 Hlasitost telefonu 117 Aktualizace telefonního seznamu 117 Název Bluetooth 118 Signalizace zprávy SMS (v závislosti na modelu) 118 Nástroje 119 Marco Polo City Guides 119 Image viewer* 119 Nabídka prohlíže e obrázk 120 Výb r obrázku 120 Zv tšení obrázku 121 Oto ení obrázku 121 Zobrazení informací o obrázku 121 Prezentace 122 Nastavení 122 Kde se nacházím? 122 4

5 OBSAH >>> P edpov dopravy (v závislosti na modelu) 122 Informace o zemi 123 Blokování úsek silnice 124 Trasový po íta (v závislosti na modelu) 125 Nastavení 127 Volby nastavení systému 127 Nabídka nastavení systému 127 Ovládání 127 Možnosti výb ru 127 Zav ení nabídky nastavení 127 Položky nabídky 128 Baterie 128 Automatické VYP/ZAP 128 Denní/no ní zobrazení 129 Jas 129 Téma vzhledu ve dne 130 Téma vzhledu v noci 130 Barevná schémata 131 Jazyk 131 Zvuk 132 Profil idi e(v závislosti na modelu) 132 P ejmenování profilu idi e 132 Vymazání profilu idi e 133 Servisní informace 133 P vodní nastavení 133 Kalibrace 134 Odborné termíny 135 Rejst ík 137 P ehled model a technická specifikace 140 Pou ení 141 Prohlášení o shodnosti 141 Ekologická likvidace p ístroje 142 Ekologická likvidace baterií 143 Vyjmutí baterie 143 Údaje a data uvedená v této p íru ce mohou být zm n na bez p edcházejícího oznámení. Bez výslovného písemného svolení spole nosti United Navigation GmbH se žádná ást této dokumentace nesmí rozmnožovat a kopírovat k jakýmkoli ú el m. Všechny technické údaje, a pod. podléhají ochranným autorským práv m. Copyright 2010, United Navigation GmbH Všechna práva vyhrazena. 5

6 >>> 24-měsíční záruka Spole nost United Navigation GmbH, Marco-Polo-Str. 1, Ostfildern, N mecko, poskytuje na p ístroje zna ky BECKER celosv tovou záruku v délce 24 m síc na p ístroj (6 m síc na baterii), záru ní lh ta za íná dnem zakoupení p ístroje. V rámci záruky budou funk ní vady odstran ny zdarma, za p edpokladu, že bude prokázáno, že jsou zp sobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou. Oprava se provádí odstran ním poruchy nebo vým nou vadného p stroje za p ístroj nový a to na základ rozhodnutí výrobce. Reklamace musí být uplatn na kupujícím ihned po zjišt ní vady. Kupoující je p i reklamaci povinen doložit doklad o zakoupení p ístroje.. Záruka kon í po uplynutí 24 m síc h (baterie: 6 m síc ), záru ní nároky ani pln ní nevedou k prodloužení záru ní doby. Chyby vyplývající z nesprávného zacházení s p ístrojem, nesprávnou instalací p ístroje, nesprávné potla ení šumu vozidla, statického náboje nebo mechanického poškození vylou eny ze záruky.. Záruku není možné uplatnit v p ípad oprav nebo pokus o opravu p ístroje kupujícím nebo zásahu neoprávn ných osob do p ístroje. Opravy mohou provád t pouze osoby a servisní st ediseka s výslovným povolením výrobce nebo sám výrobce. Tato záruka nemá vliv na zákonná záru ní práva kupujícího ani je nijak neomezuje. 6

7 Safety instructions Bezpe nostní pokyny BEZPEČNOSTNÍ POKYNY >>> Ovládání p ístroje je povoleno pouze tehdy, umož uje-li to dopravní situace a jste-li si zcela jisti, že tím neohrozíte, neomezíte nebo nebudete obt žovat sebe, spolujezdce nebo ostatní ú astníky provozu. V každém p ípad platí p edpisy pravidel silni ního provozu. Zadávání cílových míst se smí provád t pouze p i zastavení vozidla. Naviga ní systém je pouze pom cka, v ojedin lém p ípad mohou být data/údaje nesprávné. idi se v každé situaci musí rozhodovat sám, zda se bude údaji ídit. Ru ení za chybné údaje naviga ního systému je vylou eno. Na základ m nícího se vedení dopravy nebo odchylných dat se m že stát, že budou vydány nep esné nebo nesprávné pokyny. Proto je t eba stále respektovat konkrétní zna ení dopravními zna kami a ízení dopravy. Naviga ní systém nem že sloužit jako orienta ní pom cka zejména p i špatné viditelnosti. P ístroj se smí používat pouze ke stanovenému ú elu. Hlasitost naviga ního p ístroje je t eba nastavit tak, aby bylo možné sledovat vn jší zvuky. V p ípad závady (nap. vzniku kou e nebo zápachu) je t eba p ístroj ihned odpojit. Z bezpe nostních d vod smí p ístroj otev ít pouze odborník. V p ípad opravy se obra te na svého dodavatele. 7

8 >>> BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nesmí se p ekro it údaje pro maximální nap tí (Volty), uvedené na sí ovém zdroji do elektrické sít, na nabíjecím adaptéru do vozidla a na p ístroji. P i nedodržení t chto pokyn hrozí zni ení p ístroje, nabíjecího za ízení a exploze akumulátoru. Za ízení a baterii nesmíte za žádných okolností otev ít. Je zakázáno provád t jakékoliv zm ny na za ízení, porušením tohoto zákazu zaniká platnost záruky. Používejte pouze originální p íslušenství BECKER. Jen tak m žete zajistit, aby byla spln na všechna relevantní zákonná ustanovení a zabránit poškození zdraví a jiným v cným škodám. Již vy azené p ístroje nebo akumulátory zlikvidujte ve smyslu platných zákonných ustanovení o ekologické likvidaci odpadových materiál. Neodborné používání vylu uje jakoukoli záruku! Tyto bezpe nostní pokyny platí stejn pro originální p íslušenství BECKER. Povolené teplotní rozmezí: -20 C 60 C pro skladování / 0 C 45 C pro provoz 8

9 NAVIGAČNÍ SYSTÉM >>> The Navigation device Obsah návodu k obsluze V tomto návodu k obsluze je popsán naviga ní systém Becker. Tento návod popisuje r zné modelové varianty v jednom dokumentu. Proto n které z popsaných funkcí nebudou za ur itých okolností na vašem systému dostupné. Použití Díky tomuto naviga nímu systému disponujete výkonným za ízením PND (Personal Navigation Device) ur eným pro použití ve vozidlech. P ístroj a p íslušenství je t eba chránit p ed vlhkostí a zne išt ním. Navigace P i použití GPS = Global Positioning System odpadá zdlouhavé vyhledávání v automapách. Pomocí p ijímací antény, která je integrována v p ístroji, je k dispozici stálý p ístup k naviga ním možnostem mimo budovy. Uvnit budov se možnost použití navigace liší podle podmínek pro p íjem. V n kterých vozidlech, v závislosti na umíst ní naviga ního p ístroje, nemusí být dostate ný GPS signál pro správné fungování naviga ního p ístroje. V tomto p ípad je možné p ipojení externí antény (není sou ástí dodávky). Obrázky* Sou ástí naviga ního p ístroje je prohlíže obrázk Picture Viewer s velkým množstvím funkcí. *platí pouze pro n které modely, funkce musí být aktivovány v Content Manageru 9

10 >>> NAVIGAČNÍ SYSTÉM Telefon (vybrané modely) Váš Naviga ní systém je vybaven bezdrátovou technologií Bluetooth. Systém m žete pomocí technologie Bluetooth spojit s mobilním telefonem, který je rovn ž vybaven touto bezdrátovou technologií. Váš Naviga ní systém v takovém p ípad slouží jako velmi pohodlné za ízení hands-free. Krom toho m žete také použít pam t adresá e nebo telefonního seznamu v mobilním telefonu a nechat si p e íst p ijaté krátké textové zprávy. Vybalení naviga ního p ístroje Naviga ní p ístroj je dodáván v pevném obalu. Pokud je balení p ístroje nebo jeho obsah poškozen, nepokra ujte dále v rozbalování p ístroje. V tomto p ípad se obrat te na svého dodavatele. P ehled funkcí : sou ást vybavení Naviga ní p ístroj - : není k dispozici : voliteln Ready 50 Active 50 Transit 50 TMC - p ijíma dopravních informací Vehicle integration - Becker OneShot speech control - Varování p ed rychlostními Driver warnings - - Bluetooth hands free - Palubní po íta - 3D zobrazení m st Dálkové ovládání Ekologické zóny - - Trucková navigace - - Dopravní p edpov - - idi ský profil - - Kontrola obsahu balení Ihned po vybalení naviga ního p ístroje zkontrolujte úplnost a stav dodávky (viz také stránku 14). Opatrn vybalte obsah balení a zkontrolujte ho. 10

11 NAVIGAČNÍ SYSTÉM >>> Obsah balení Naviga ní p ístroj Držák na p ístroj s p ísavkou USB kabel Kabel pro elektrické napájení ze zdí ky cigaretového zapalova e ve vozidle (12/24 volt ) s integrovanou anténou TMC (v závislosti na modelu) Reklamace V p ípad reklamace se prosím obrat te na svého dodavatele. P ístroj lze p ímo zaslat i spole nosti United Navigation v originálním obalu. Zacházení s obalem P vodní obal je t eba uschovat na suchém míst alespo b hem záru ní doby. Likvidaci je nutné provést odborn podle p edpis platných v daném stát. Obal se nesmí spalovat. Popis p ístroje Naviga ní systém se skládá ze základního p ístroje a ze sou ástí p íslušenství obsažených v balení. Znázorn ní jednotlivých díl najdete v kapitole: "P EHLED SOU ÁSTÍ DODÁVKY" naleznete na stránce 14 Základní p ístroj a díly vybavení se nesmí otvírat a v žádném p ípad m nit. 11

12 >>> NAVIGAČNÍ SYSTÉM Základní p ístroj Základní p ístroj obsahuje kompletní elektroniku: integrovanou anténu, p ijíma TMC pro p íjem dopravních hlášení (v závislosti na modelu), dotykovou obrazovku Touchscreen, integrovaný reproduktor mikrofon (v závislosti na modelu). P ístroje je dále vybaven r znými p ípojkami a rozhraními. Údaje k p ístroji dále najdete v kapitole: "P EHLED MODEL A TECHNICKÉ ÚDAJE" na strán 140 Kabel pro napájení z cigaretového zapalova e Tento kabel umož uje v osobním aut p ipojení k zapalova i na cigarety. Požadavky na napájení elektrickým proudem: Stejnosm rný proud 12/24 V 0,5 A Akumulátor Integrovaný akumulátor je možné po vybití op t nabít p ipojením naviga ního p ístroje na napájení. K tomu lze využít adaptéru na 12/24 V do cigaretového zapalova e ve vozidle nebo alternativní sít ový zdroj do elektrické sít s nap tím 230V. USB kabel Pomocí USB kabelu m žete Váš naviga ní p ístroj spojit s každým osobním po íta em vybaveným rozhraním USB. K pam ti Flash integrované v naviga ním p ístroji a p ípadn ke vložené pam ové kart MicroSD lze poté z po íta e p istupovat stejn jako k vým nným datovým disk m. Držák p ístroje Naviga ní p ístroj lze ve vozidle upevnit pomocí držáku dodávaného v balení. Váš naviga ní p ístroj m žete dobíjet prost ednictvím napájecího adaptéru pro zapojení do zásuvky vozidla, který je sou ástí dodávky, nebo prost ednictvím sít ového zdroje, dodávaného jako p íslušenství. B hem nabíjení p ístroj nespot ebovává žádnou energii z akumulátoru. P íslušenství Sít'ový zdroj do zásuvky Tento sít'ový zdroj umož uje p ipojení naviga ního p ístroje p ímo do elektrické zásuvky. Požadavky na napájecí nap tí jsou: St ídavý proud V, 0,3 A Hz 12

13 Kabel pro integraci do vozidla (pouze pro ur ité modely) Pomocí kabelu, který m žete objednat jako nadstandardní p íslušenství, m žete zabudovat naviga ní p ístroj do vozidla. Vysv tlení k p ipojení naleznete v kapitole "Kabel pro integraci do vozidla (v závislosti na modelu, volitelné)" na stránce 21. Pokyny k dokumentaci Quick Start Guide V této p íru ce naleznete popis nejd ležit jších základních funkcí Vašeho p ístroje. Uživatelská p iru ka Podrobný popis všech možností ovládání a funkcí p ístroje naleznete v tomto návodu k obsluze. Registrace NAVIGAČNÍ SYSTÉM >>> Váš p ístroj m žete registrovat pomocí našeho obslužného softwaru. Získáte tak snadný p ístup k budoucím aktualizacím a novinkám. Postup jak zaregistrovat p ístroj pomocí softwaru "Content Manager" - naleznete na stran 35 Oprava P i poškození se p ístroj nesmí otvírat. Obrat te se na svého dodavatele. Emise a likvidace odpadu Údaje o emisích, elektromagnetické kompatibilit a likvidaci odpadu naleznete v kapitole. "POU ENÍ" na strán

14 >>> PŘEHLED SOUČÁSTÍ DODÁVKY Overview of the scope of Delivery Obsah balení 1 Naviga ní p ístroj PND (Personal Navigation Device) 2 USB kabel 3 Držák p ístroje do automobilu s p ísavkou (v závislosti na modelu) 4 Kabel na napájení do cigaretového zapalova e (12/24 Volt) s integrovaným p íjíma em dopravních infromací TMC- (v závislosti na modelu) 14

15 PŘEHLED SOUČÁSTÍ DODÁVKY >>> Overview of the navigation device P ední strana p ístroje s ovládacími a zobrazovacími prvky 1 Tla ítko zp t Stisknutí = Ve v tšin aplikací funkce Zp t Stisknutí a podržení = Vyvolání hlavní nabídky 2 Dotyková obrazovka se zvolenou hlavní nabídkou 3 Stisknutí tla ítka dotykové obrazovky = aktivace p íslušného p íkazu tla ítka 4 mikrofon (v závislosti na modelu) 5 Zadní strana p ístroje 15

16 >>> PŘEHLED SOUČÁSTÍ DODÁVKY Horní strana p ístroje 1 Zapnutí a vypnutí (Standby) Spodní strana p ístroje 2 Slot na MicroSD kartu 3 Mini USB konektor / konektor pro p ipojení napájení 4 Vypína On/Off (I/O) 16

17 VŠEOBECNÉ POKYNY >>> General operation Ošet ování a údržba p ístroje P ístroj nevyžaduje žádnou údržbu. K o išt ní p ístroje používejte b žné isticí prost edky pro elektrotechnický materiál. Povrch p ístroje lze o istit vlhkým, m kkým hadrem. cnebezpečí! Nebezpe í ohrožení života úrazem elektrickým proudem. P ed zahájením ošet ování p ístroje, dodávaných sou ástí a p íslušenství vždy p ístroj vypn te a odstra te sít'ový zdroj. K išt ní p ístroje nepoužívejte agresivní drsné isticí prost edky nebo umývací houby, které by mohly poškrábat povrch. Do p ístroje se nesmí dostat voda. Váš naviga ní p ístroj byl vyvíjen a vyroben s nejv tší pe livostí a proto by se m l velmi pe liv také ošet ovat. Abyste m li z Vašeho mobilního naviga ního p ístroje dlouho pot šení, dodržujte následující seznam doporu ení: Chra te naviga ní p ístroj a p íslušenství p ed mokrem a vlhkostí! Pokud se n kdy stane, že se na p ístroj dostane voda, okamžit jej vypn te a odpojte napájení. P ístroj nechejte vyschnout p i pokojové teplot. Nepoužívejte Váš naviga ní p ístroj v prašném nebo špinavém prost edí a také jej v takovém prost edí neuchovávejte. Neuchovávejte naviga ní p ístroj p i vysokých okolních teplotách. Vysoké teploty mají negativní ú inek na všechny elektronické komponenty, a m že se zkrátit jejich životnost, dále se mohou poškodit akumulátory nebo plastové materiály. Váš naviga ní p ístroj neuchovávejte p i p íliš nízkých okolních teplotách. P i spušt ní podchlazených sou ástí do provozu a zah átí na provozní teplotu se m že uvnit t chto sou ástí vytvo it kondenza ní vlhkost, která m že mít za následek poškození elektronických komponent. Dbejte na to, aby Vám naviga ní p ístroj nespadl na zem, nevystavujte jej žádným náraz m i ot es m. Neodbornou manipulací m žete poškodit vnit ní komponenty p ístroje. K išt ní p ístroje nepoužívejte žíravé chemikálie, agresivní nebo drsné isticí prost edky. Všechny výše uvedené pokyny platí stejnou mírou pro naviga ní p ístroj, akumulátor, sít'ový a vozidlový nabíjecí adaptér a ostatní p íslušenství. Pokud n který z t chto díl nebude fungovat správn, obrat'te se prosím na Vašeho odborného prodejce. 17

18 >>> VŠEOBECNÉ POKYNY Prohlášení o kvalit akumulátoru Kapacita akumulátoru Vašeho naviga ního p ístroje se snižuje s každým cyklem nabíjení/vybíjení. Negativní vliv na postupné snižování kapacity má rovn ž neodborné skladování akumulátor bu p i p íliš vysokých nebo p i p íliš nízkých teplotách. Špatným skladováním se m že podstatn zkrátit provozní doba i jeho celková životnost. Prohlášení o kvalit displeje V d sledku technologie výroby se mohou v displeji ve výjime ných p ípadech objevit malé jinak barevné body (pixel). N kdy se mohou zobrazovat jednotlivé sv tlejší nebo tmavší body obrazovky. V t chto p ípadech se však nejedná o závadu. Uvedení do provozu Po vybalení a kontrole stavu naviga ního p ístroje je možné jej uvést do provozu. Postupujte prosím následovn : p ipojte napájení elektrickým proudem zapn te p ístroj sklopte anténu (pokud to vyžaduje navigace) zajist te p ístroji volný výhled na oblohu ( pokud je to vyžadováno) Napájení elektrickým proudem Naviga ní p ístroj m žete dobíjet prost ednictvím napájecího adaptéru do cigaretového zapalova e ve vozidle, který je sou ástí dodávky, nebo prost ednictvím sít ového zdroje dodávaného jako p íslušenství. B hem nabíjení p ístroj nespot ebovává z akumulátoru žádnou energii. 18

19 Používání akumulátoru Interní napájecí nap tí zajišt'uje integrovaný akumulátor. Tento akumulátor nevyžaduje žádnou údržbu ani žádné zvláštní ošet ování. Nezapome te, že p i úpln vybitém akumulátoru pot ebuje p ístroj až jednu minutu, než jej bude možné op t zapnout. P i závad akumulátoru se obrat'te na Vašeho odborného prodejce. Nepokoušejte se akumulátor vymontovat sami. Kabel na napájení z cigaretového zapalova e Pokud byla zásuvka zapalova e cigaret p edtím používána a má ješt vysokou teplotu, po kejte až se ochladí. P i p ipojení napájecí kabelu do cigaretového zapalova e a microusb konektoru na Vašem p ípstroji postupujte následovn : > Uchopte konektor p ipojovacího kabelu a zasu te jej až na doraz bez vynaložení v tší síly do napájecí zdí ky naviga ního systému nebo u p ístroj s aktivním držákem do p ipojovací zdí ky na spodní stran kolébky. > Adaptér zasu te do zásuvky zapalova e cigaret ve vozidle. VŠEOBECNÉ POKYNY >>> Nabíjení p ístroje prost ednictvím zapalova e cigaret p i vypnutém motoru pomalu vybíjí baterii vozidla! Nepoužívejte proto naviga ní p ístroj p i vypnutém motoru po delší dobu. Aby bylo možné p ijímat hlášení TMC (v závislosti na modelu), musí být u p ístroj s aktivním držákem p ipojeno elektrické napájení ke kolébce. 19

20 >>> VŠEOBECNÉ POKYNY P ipojení k el. zásuvce -220V c Nebezpe í ohrožení života! Dbejte na to, abyste p i manipulaci s p ístrojem m li vždy suché ruce a aby byl suchý také napájecí zdroj. Nyní zapojte napájecí zdroj do schválené elektrické sít. P ipojení napájecího nap tí P ipojení p ístroje k nabíjje ce z elektrické sít se provádí použitím alternativn dodávaného sít'ového zdroje do zásuvky. Postupujte následujícím zp sobem: > Uchopte konektor a až na doraz ho jemn zasu te do p ipojovací zdí ky naviga ního p ístroje. > Zasu te do zásuvky vidlici napájecího zdroje. Pokud naviga ní p ístroj nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí zdroj ze sít. Anténa TMC (v závislosti na modelu) Dodávaná anténa TMC je integrovaná v kabelu pro p ipojení zdroje nap tí. Kabel antény TMC vede paraleln s kabelem pro zapalova cigaret (nastavení z výroby). Pokud není p íjem TMC dosta ující, je t eba vést kabel pro anténu TMC a kabel pro zapalova cigaret odd len. Pomocí p iloženého p ísavného držáku m žete anténu TMC p ipevnit na elní sklo.. Anténa TMC se musí umístit tak, aby vám nemohla b hem jízdy p ekážet. GPS anténa Anténa p ístroje GPS-anténa je integrována do krytu. Integrovaná GPS-anténa není vhodná pro p íjem signáluve vozidlech vybavených skly se speciální ochranou proti slune nímu zá ení (opat ených technologií sublima ního pokovování resp. kovovými fóliemi - lze poznat podle ozna ení na sklech SIGLA SOL, SIGLA CHROM, SIGLA, KOOL-OF, SUNGATE a pod.) a ve vozidlech se skly s jemnými zalisovanými dráty pro vyh ívání. V t chto p ípadech použijte externí anténu GPS, pokud je vaše navigace vybavena p íslušnou p ípojkou. Informace k tomu Vám rád poskytne Váš odborný prodejce. 20

21 Kabel pro integraci do vozidla (v závislosti na modelu, volitelné) Pomocí volitelného kabelu m žete optimáln integrovat Naviga ní systém do vozidla. K tomuto kabelu m žete: p ipojit naviga ní p ístroj k audio systému sloužícímu k ztišení radia p i volání. P i správném napojení kabelu ztlumí vaše za ízení b hem hlášení naviga ního systému hlasitost audio systému; m žete p ipojit naviga ní p ístroj do vstupu zvukového signálu k audio systému. M žete p ipojit mikrofon, který je sou ástí volitelného p íslušenství. Jakmile je p ipojen kabel, vypne se reproduktor základního p ístroje. Pam ová karta VŠEOBECNÉ POKYNY >>> Naviga ní systém je vybaven slotem pro pam t ovou kartu Micro SD. Vzhledem k tomu, že v naviga ním p ístroji jsou údaje o mapách uloženy v interní pam ti, používá se slot pro kartu Micro-SD k ú el m aktualizace, k p ehrávání hudby*, prohlížení obrázk * a sledování film *. Pam t'ovou kartu m žete využít i k rozší ení mapových údaj. Slot pro kartu je umíst n v levé ásti spodní strany p ístroje. Slot pro kartu je vybaven pružinovým mechanismem zajišt ní a vysunutí karty. *v závislosti na modelu, je nutno aktivovat pomocí programu Content Manager 21

22 >>> VŠEOBECNÉ POKYNY Vložení pam t ové karty > Pam t'ovou kartu Memory Card vyjm te z obalu. P itom dbejte na to, abyste se nedotýkali kontaktní lišty. > Pam t ovou kartu uchopte tak, aby kontaktní lišta sm ovala k zadní stran za ízení. > Vložte pam t ovou kartu do p ihrádky pro kartu. > Posunujte pam t ovou kartu mírným tlakem do p ihrádky pro kartu, dokud do ní nezapadne. Vyjmutí pam t ové karty P ihrádka pro kartu vysune kartu tak, aby ji bylo možné uchopit dv ma prsty. > Prstem lehce stiskn te pam t ovou kartu proti síle pružiny v p ihrádce pro kartu a potom ji uvoln te. Karta se vysune. > Pam ovou kartu vytáhn te a odložte do obalu, p itom dbejte na to, abyste se nedotýkali kontaktní lišty. Držák p ístroje Ve vozidle lze naviga ní p ístroj upevnit pomocí držáku p ístroje p ímo na elní sklo. Naviga ní p ístroj a držák se nesmí vystavovat delšímu p ímému slune nímu zá ení. Vnit ní teploty +70 C a vyšší mohou poškodit sou ásti držáku. P ipevn ní držáku Držák p ístroje upevn te tak, aby spole n s namontovaným naviga ním p ístrojem neomezoval Váš výhled z vozidla a aby nebyl umíst n v oblasti rozpínání airbagu. Dávejte pozor na to, aby elektrické p ipojovací kabely neomezovaly p ístup k obslužným prvk m vozidla. Plochu pro upevn ní držáku p ístroje na elní sklo ádn dosucha vy ist te. Nepoužívejte žádné mýdlové isticí prost edky. 22

23 VŠEOBECNÉ POKYNY >>> Na elním skle Pomocí p ísavného mechanismu lze držákp ístroje upevnit p ímo na elní sklo. > Nasa te nosnou desku na ty i p idržovací výstupky držáku za ízení. > Zvolte nejvhodn jší místo. > Lehce povolte areta ní šrouby 4 a P ísavné plocha Patka Páka Areta ní šroub Areta ní šroub Nosná deska Uvol ovací tla ítko P ísavné plocha Patka Páka Areta ní šroub Nosná deska Uvol ovací tla ítko > P itla te patku 2 p ísavnou plochou 1 na elní sklo. Držák p ístroje nato te tak, aby se nosná deska nacházela p ibližn v požadovaném zorném sm ru. > Stiskn te páku dol 3. Držák je pevn p isátý na elní sklo. Nyní m že být p esn nastaven. K odstran ní slouží op t páka 3, kterou stisknete. 23

24 >>> VŠEOBECNÉ POKYNY P estavení držáku za ízení > Povolte areta ní šrouby 4 a 5 tak, aby bylo možné pohnout nosnou deskou 6 bez vynaložení p ílišné síly. > P esu te nosnou desku 6 do požadované polohy a podržte ji v této poloze. > Op t pevn utáhn te areta ní šrouby 4 a 5 tak, aby byl naviga ní p ístroj p i jízd bezpe n upevn n. Zapnutí/ vypnutí naviga ního p ístroje Vypína em 1 On/Off m žete Naviga ní systém zapnout nebo zcela vypnout. Tla ítkem 2 na horní stran naviga ního p ístroje m žete p ístroj p epnout do režimu spánku nebo jej m žete z tohoto režimu op t zapnout. Zapnutí p ístroje > P epn te vypína On/Off na spodní stran p ístroje do polohy On. > Stiskn te tla ítko na horní stran p ístroje. P ístroj se zapne. Na dotykovém displeji se zobrazí logo výrobce. Nasazení naviga ního p ístroje > Naviga ní p ístroj nasa te upev ovacím bodem na spodní stran krytu na nosnou desku 6. > P itla te naviga ní p ístroj jemn na nosnou desku 6. Naviga ní p ístroj je upevn n. Vyjmutí naviga ního p ístroje Stiskn te tla ítko nosné desky 6 na horní stran. P ístroj je nyní uvoln no a lze je sejmout z nosné desky P i prvním spušt ní p ístroje se automaticky zobrazí okno s výb rem jazyka. V seznamu m žete pomocí tla ítek listovat ve výb ru jazyk ve sm ru stanoveném šipkou. 24

25 VŠEOBECNÉ POKYNY >>> > Stiskn te tla ítko s požadovaným jazykem. > Výb r potvrdíte stisknutím tla ítka OK. > Nyní obdobn vyberte požadovaný hlas. pro modely s TTS Mluv í, kte í jsou ozna eni (TTS), podporují hlasový výstup text (nap. informace o ulicích a p ed ítání SMS). Uslyšíte krátký p íklad hlášení. > Výb r potvr te stisknutím tla ítka OK. > Pokud s touto výzvou souhlasíte, stiskn te tla ítko OK. Použití naviga ního p ístroje je povoleno pouze ve shod s p íslušnými platnými národními pravidly silni ního provozu! Vypnutí P ístroj m žete kdykoli vypnout. > Stiskn te tla ítko na horní stran p ístroje. P ístroj se p epne do režimu spánku. > Pokud chcete p ístroj zcela vypnout, p epn te vypína On/Off (I/0) na spodní stran p ístroje do polohy Off (0). Pokud nebudete p ístroj používat po kratší dobu do jednoho týdne), doporu ujeme jej ponechat pouze v režimu spánku. Podstatn se tím zkrátí doba zapnutí a p ístroj bude schopen podstatn rychleji vyhledat satelity pot ebné k navigaci. Pokud bylo p i aktivaci režimu spánku aktivní navád ní na cíl, bude toto automaticky pokra ovat bude-li p ístroj zapnut b hem asi 4 hodin. Krátce na to se zobrazí následující výzva: 25

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR MOTOROLA RAZR TM BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí,

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka W205 Děkujeme vám za zakoupení telefonu Sony Ericsson W205 Walkman. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webové

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00 COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Uživatelský manuál Přijímače REX FW 1.00 ESKY computer radio control system 1. Úvod... 03 2. Technická data... 04 3. Instalace... 05 3.1 Napájecí nap tí... 05 3.2 Provoz...

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více