OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka"

Transkript

1 OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka

2 >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního p ístroje 10 Kontrola obsahu balení 10 P ehled funkcí 10 Obsah balení 11 Reklamace 11 Zacházení s obsahem 11 Popis p ístroje 11 Základní p ístroj 12 Kabel pro napájení z cigaretového zapalova e 12 Akumulátor 12 USB kabel 12 Držák p ístroje 12 P íslušenství 12 Sí ový zdroj 12 Kabel pro integraci do vozidla (pouze pro ur ité modely) 13 Pokyny k dokumentaci 13 Quick Start Guide 13 Uživatelská p íru ka 13 Registrace 13 Oprava 13 Contents Emise k likvidaci odpadu 13 P ehled sou ástí dodávky 14 Popis p ístroje 15 Všeobecné pokyny 17 Ošet ování a údržba p ístroje 17 Prohlášení o kvalit akumulátoru 18 Prohlášení o kvalit displeje 18 Uvedenído provozu 18 Napájení elektrickým proudem 18 Používání akumulátoru 19 Kabel na napájení z cigaret. zap. 19 P ipojení k el.zásuvce 20 P ipojení napájecího nap tí 20 Anténa TMC (v závislosti na modelu) 20 GPS anténa 20 Anténa p ístroje 20 Kabel prointegraci do vozidla (v závislosti na modelu, volitelné) 21 Pam ová karta 21 Vložení pam ové kart 22 Vjmutí pam ové karty 22 Držák p ístroje 22 P ipevn ní držáku 22 Na elní skle 23 P estavení držáku za ízení 24 Nasazení naviga ního p ístroje 24 Vyjmutí naviga ního p ístroje 24 Zapnutí/vypnutí naviga ního p ístroje 24 Zapnutí p ístroje 24 Vypnutí p ístroje 25 Základní informace o dotykovém displeji 26 Obsluha 26 Kalibrace 26 Základní informace o nabídkách 26 Hlavní nabídka 26 Zadávání pomocí vstupní nabídky 27 Vkládání znak 28 Potvrzení návrh 28 Listování v seznamech 28 Zvlášní znaky a p ehlášky 29 Jiiné sady znak 29 Zadání ísel 30 P epnutí velkých/malých písmen: 30 Mazání znak 30 Vkládání mezer 30 Tla ítko zp t 31 Rádiové dálkové ovládání 31 Upevn ní dálkového ovládání 31 Vyjmutí dálkového ovládání 32 Spojení dálkového ovládání s naviga ním p ístrojem 33 Vyjmutí baterie 33 Obsluha naviga ního p ístroje pomocí dálkového ováldání 34 2

3 OBSAH >>> Content Manager 35 Instalalce apliakce Content Manager 35 Spušt ní aplikace Content Manager 36 P enášení obrázk 37 P i poruchách 37 Provoz naviga níhovp ístroje 38 Co jeto navigace? 38 Volba provozu navigace 39 Domácí adresa 39 TIP 40 Seznam Naposledy hledné cíle 40 Seznam cíl 40 Použité symboly 41 Práce se seznamem naposledy hledaných cíl 41 Listování v pam ti uložených cíl 41 Zobrazení a editace cíle 41 Osobní cíle 42 Kontakty 42 Výb r z nabídky Osobní cíle 42 Editace osobních cíl 43 Výb r cíle z kontakt 43 Menu Nový cíl 44 Možnosti menu Nový cíl 45 Zadejte adresu 45 Zadejte bod POI 45 Marco Polo City Guides 45 Vybrat na map 45 Zadejte sou adnice 45 Plánování trasy 45 Zadání adresy 45 Volba zem 46 Výb r adresy a spušt ní navigace 46 Zadání adresy hlasem (vybrané modely 51 Body zájmu 52 Volba bodu zájmu ve Vašem okolí 53 Bod zájmu v blízkosti zadané adresy 54 Bod zájmu blízkosti cíle 54 Body zájmu na trase 54 P ímé zadání bodu zájmu 55 Volání na telefonní íslo bodu zájmu (v závislosti na modelu) 55 Další informace o bodu zájmu 56 Marco Polo City Guides 56 Výb r cílez mapy 56 Zadání zem pisných sou adnic 58 Plánování trasy 59 Simulace navigace po trase 60 Vytvo enínové trasy 60 Editace trasy 61 Optimalizace trasy 62 Nastavení navigace 62 Tla ítko Zobrazení mapy 63 Automatické p iblížení 65 Výb r kategorie POI 65 Výb r informa ních datových polí 65 3D zobrazení m st 66 Tla ítko P ehled trasy 67 Tla ítko informace o navád ní 67 Tla ítko Volby trasy 69 Volby profilu vozidla (v závislosti na modelu) 69 Nastavení pro nákladní a obytný v z (v závislosti na modelu) 70 Nastavení profilu nákladních aut. 71 Výb r symbolu nákl, aut. a názvu 72 Zp tná vazba po výpo tu trasy 73 P iblížení mapy 73 Varování p i naplánované trase 73 Varování bez plánování trasy 74 Volba typu trasy 74 Navigace v závislosti na ase 75 Vyhnutí se typ m cest 75 Tla ítko TMC 75 Tla ítko hlasové navád ní 76 Nastavení hlasu 77 Nastavení hlasitosti 77 Tla ítko Varování 77 Nastavení výstrahy idi e 78 Nastavení zón životního prost edí (v závislosti na modelu) 79 Nastavení varování nákladních vozidel (v závislosti na modelu) 79 Nastavení Info o rychlosti 80 Tla ítko Blokované silnice 81 Tla ítko Údaje o vozidle 82 Tla ítko Formát 83 Tla ítko as 83 Tla ítko Reset 84 3

4 >>> OBSAH Dopravní hlášení p es TMC (v závislosti na modelu) 84 Zobrazení TMC na map 85 Používání TMC 85 tení dopravního hlášeni 86 Výpo et trasy se z ohledn ním všech aktuálních hlášení 86 Automatický p epo et trasy 86 Manuální nastavení nového výpo tu trasy 86 Zobrazení mapy 87 Vyvolání zobrazenímapy 87 Struktura zobrazenímapy 88 Zobrazení mapy bez navigace na cíl 88 Zobrazení mapy s navád ním na cíl 88 Informa ní datová pole 89 Rozd lení displeje p i navigaci na cíl 90 Zobrazení mapy prost ednictvím funkce Junction view 91 Zobrazení tunelu 91 Používání zobrazení mapy 92 Opakoání posledního oznámení 92 Zm na hlasitosti navig.. hlášení 92 P iblížení mapy 93 P esunutí mapy 93 Orientace mapy 94 P ehled trasy 94 SituationScan 95 Asistent objíž ka 95 Parkovací asistent 95 Odjezdový asistent 96 Volby stránky mapa 96 Zobrazení celé trasy 97 Výb r alternativní tasy 98 Možnosti tla ítkavolby trasy 98 Ukon ení navigace potrase 98 Zadání a vymazání pr b žného cíle 99 Do asné blokování silnice 100 Nastav. denního a no ního zobrazení 100 Zobrazení aktuálnípozice (Kde se nacházím?) 100 Zadání cíle 102 P esun na další bod trasy 102 Režím telefon 103 Vyvolání režimu Telefon (pouze pro vybrané modely) 103 Nabídka Telefon (pouze pro vybrané modely) 104 Vyto ení telefonního ísla 104 Telefonnní seznam 105 Textové zprávy (SMS) (pouze pro vybrané modely) 107 Doru ená textová zpráva 108 Seznam telefonních ísel 108 Použité symboly 109 Listování v seznamu 109 Vyto ení dostupných tel. ísel 109 Zobrazení nebo editace záznamu 109 Tel. seznamy nahrané z mobil. tel 110 P ipojení p es rozhraní Bluetooth 110 Zobrazení seznamu telefon 110 Automatické spojení 111 Vyhledat mobilní telefony 111 Spojení s p ístrojem ze seznamu 112 Spojení z mobilního telefonu 112 Odpojení telefonu 113 Telefonní hovory 113 Navazování hovory 113 P ijetí hovoru 113 Ukon ení hovoru 114 B hem hovoru 114 Nastavení telefonu 115 Bluetooth zapnout/vypnout 116 Automatické spojení 116 Viditelnost 116 Automatický p íjem hovoru 117 Hlasitost telefonu 117 Aktualizace telefonního seznamu 117 Název Bluetooth 118 Signalizace zprávy SMS (v závislosti na modelu) 118 Nástroje 119 Marco Polo City Guides 119 Image viewer* 119 Nabídka prohlíže e obrázk 120 Výb r obrázku 120 Zv tšení obrázku 121 Oto ení obrázku 121 Zobrazení informací o obrázku 121 Prezentace 122 Nastavení 122 Kde se nacházím? 122 4

5 OBSAH >>> P edpov dopravy (v závislosti na modelu) 122 Informace o zemi 123 Blokování úsek silnice 124 Trasový po íta (v závislosti na modelu) 125 Nastavení 127 Volby nastavení systému 127 Nabídka nastavení systému 127 Ovládání 127 Možnosti výb ru 127 Zav ení nabídky nastavení 127 Položky nabídky 128 Baterie 128 Automatické VYP/ZAP 128 Denní/no ní zobrazení 129 Jas 129 Téma vzhledu ve dne 130 Téma vzhledu v noci 130 Barevná schémata 131 Jazyk 131 Zvuk 132 Profil idi e(v závislosti na modelu) 132 P ejmenování profilu idi e 132 Vymazání profilu idi e 133 Servisní informace 133 P vodní nastavení 133 Kalibrace 134 Odborné termíny 135 Rejst ík 137 P ehled model a technická specifikace 140 Pou ení 141 Prohlášení o shodnosti 141 Ekologická likvidace p ístroje 142 Ekologická likvidace baterií 143 Vyjmutí baterie 143 Údaje a data uvedená v této p íru ce mohou být zm n na bez p edcházejícího oznámení. Bez výslovného písemného svolení spole nosti United Navigation GmbH se žádná ást této dokumentace nesmí rozmnožovat a kopírovat k jakýmkoli ú el m. Všechny technické údaje, a pod. podléhají ochranným autorským práv m. Copyright 2010, United Navigation GmbH Všechna práva vyhrazena. 5

6 >>> 24-měsíční záruka Spole nost United Navigation GmbH, Marco-Polo-Str. 1, Ostfildern, N mecko, poskytuje na p ístroje zna ky BECKER celosv tovou záruku v délce 24 m síc na p ístroj (6 m síc na baterii), záru ní lh ta za íná dnem zakoupení p ístroje. V rámci záruky budou funk ní vady odstran ny zdarma, za p edpokladu, že bude prokázáno, že jsou zp sobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou. Oprava se provádí odstran ním poruchy nebo vým nou vadného p stroje za p ístroj nový a to na základ rozhodnutí výrobce. Reklamace musí být uplatn na kupujícím ihned po zjišt ní vady. Kupoující je p i reklamaci povinen doložit doklad o zakoupení p ístroje.. Záruka kon í po uplynutí 24 m síc h (baterie: 6 m síc ), záru ní nároky ani pln ní nevedou k prodloužení záru ní doby. Chyby vyplývající z nesprávného zacházení s p ístrojem, nesprávnou instalací p ístroje, nesprávné potla ení šumu vozidla, statického náboje nebo mechanického poškození vylou eny ze záruky.. Záruku není možné uplatnit v p ípad oprav nebo pokus o opravu p ístroje kupujícím nebo zásahu neoprávn ných osob do p ístroje. Opravy mohou provád t pouze osoby a servisní st ediseka s výslovným povolením výrobce nebo sám výrobce. Tato záruka nemá vliv na zákonná záru ní práva kupujícího ani je nijak neomezuje. 6

7 Safety instructions Bezpe nostní pokyny BEZPEČNOSTNÍ POKYNY >>> Ovládání p ístroje je povoleno pouze tehdy, umož uje-li to dopravní situace a jste-li si zcela jisti, že tím neohrozíte, neomezíte nebo nebudete obt žovat sebe, spolujezdce nebo ostatní ú astníky provozu. V každém p ípad platí p edpisy pravidel silni ního provozu. Zadávání cílových míst se smí provád t pouze p i zastavení vozidla. Naviga ní systém je pouze pom cka, v ojedin lém p ípad mohou být data/údaje nesprávné. idi se v každé situaci musí rozhodovat sám, zda se bude údaji ídit. Ru ení za chybné údaje naviga ního systému je vylou eno. Na základ m nícího se vedení dopravy nebo odchylných dat se m že stát, že budou vydány nep esné nebo nesprávné pokyny. Proto je t eba stále respektovat konkrétní zna ení dopravními zna kami a ízení dopravy. Naviga ní systém nem že sloužit jako orienta ní pom cka zejména p i špatné viditelnosti. P ístroj se smí používat pouze ke stanovenému ú elu. Hlasitost naviga ního p ístroje je t eba nastavit tak, aby bylo možné sledovat vn jší zvuky. V p ípad závady (nap. vzniku kou e nebo zápachu) je t eba p ístroj ihned odpojit. Z bezpe nostních d vod smí p ístroj otev ít pouze odborník. V p ípad opravy se obra te na svého dodavatele. 7

8 >>> BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nesmí se p ekro it údaje pro maximální nap tí (Volty), uvedené na sí ovém zdroji do elektrické sít, na nabíjecím adaptéru do vozidla a na p ístroji. P i nedodržení t chto pokyn hrozí zni ení p ístroje, nabíjecího za ízení a exploze akumulátoru. Za ízení a baterii nesmíte za žádných okolností otev ít. Je zakázáno provád t jakékoliv zm ny na za ízení, porušením tohoto zákazu zaniká platnost záruky. Používejte pouze originální p íslušenství BECKER. Jen tak m žete zajistit, aby byla spln na všechna relevantní zákonná ustanovení a zabránit poškození zdraví a jiným v cným škodám. Již vy azené p ístroje nebo akumulátory zlikvidujte ve smyslu platných zákonných ustanovení o ekologické likvidaci odpadových materiál. Neodborné používání vylu uje jakoukoli záruku! Tyto bezpe nostní pokyny platí stejn pro originální p íslušenství BECKER. Povolené teplotní rozmezí: -20 C 60 C pro skladování / 0 C 45 C pro provoz 8

9 NAVIGAČNÍ SYSTÉM >>> The Navigation device Obsah návodu k obsluze V tomto návodu k obsluze je popsán naviga ní systém Becker. Tento návod popisuje r zné modelové varianty v jednom dokumentu. Proto n které z popsaných funkcí nebudou za ur itých okolností na vašem systému dostupné. Použití Díky tomuto naviga nímu systému disponujete výkonným za ízením PND (Personal Navigation Device) ur eným pro použití ve vozidlech. P ístroj a p íslušenství je t eba chránit p ed vlhkostí a zne išt ním. Navigace P i použití GPS = Global Positioning System odpadá zdlouhavé vyhledávání v automapách. Pomocí p ijímací antény, která je integrována v p ístroji, je k dispozici stálý p ístup k naviga ním možnostem mimo budovy. Uvnit budov se možnost použití navigace liší podle podmínek pro p íjem. V n kterých vozidlech, v závislosti na umíst ní naviga ního p ístroje, nemusí být dostate ný GPS signál pro správné fungování naviga ního p ístroje. V tomto p ípad je možné p ipojení externí antény (není sou ástí dodávky). Obrázky* Sou ástí naviga ního p ístroje je prohlíže obrázk Picture Viewer s velkým množstvím funkcí. *platí pouze pro n které modely, funkce musí být aktivovány v Content Manageru 9

10 >>> NAVIGAČNÍ SYSTÉM Telefon (vybrané modely) Váš Naviga ní systém je vybaven bezdrátovou technologií Bluetooth. Systém m žete pomocí technologie Bluetooth spojit s mobilním telefonem, který je rovn ž vybaven touto bezdrátovou technologií. Váš Naviga ní systém v takovém p ípad slouží jako velmi pohodlné za ízení hands-free. Krom toho m žete také použít pam t adresá e nebo telefonního seznamu v mobilním telefonu a nechat si p e íst p ijaté krátké textové zprávy. Vybalení naviga ního p ístroje Naviga ní p ístroj je dodáván v pevném obalu. Pokud je balení p ístroje nebo jeho obsah poškozen, nepokra ujte dále v rozbalování p ístroje. V tomto p ípad se obrat te na svého dodavatele. P ehled funkcí : sou ást vybavení Naviga ní p ístroj - : není k dispozici : voliteln Ready 50 Active 50 Transit 50 TMC - p ijíma dopravních informací Vehicle integration - Becker OneShot speech control - Varování p ed rychlostními Driver warnings - - Bluetooth hands free - Palubní po íta - 3D zobrazení m st Dálkové ovládání Ekologické zóny - - Trucková navigace - - Dopravní p edpov - - idi ský profil - - Kontrola obsahu balení Ihned po vybalení naviga ního p ístroje zkontrolujte úplnost a stav dodávky (viz také stránku 14). Opatrn vybalte obsah balení a zkontrolujte ho. 10

11 NAVIGAČNÍ SYSTÉM >>> Obsah balení Naviga ní p ístroj Držák na p ístroj s p ísavkou USB kabel Kabel pro elektrické napájení ze zdí ky cigaretového zapalova e ve vozidle (12/24 volt ) s integrovanou anténou TMC (v závislosti na modelu) Reklamace V p ípad reklamace se prosím obrat te na svého dodavatele. P ístroj lze p ímo zaslat i spole nosti United Navigation v originálním obalu. Zacházení s obalem P vodní obal je t eba uschovat na suchém míst alespo b hem záru ní doby. Likvidaci je nutné provést odborn podle p edpis platných v daném stát. Obal se nesmí spalovat. Popis p ístroje Naviga ní systém se skládá ze základního p ístroje a ze sou ástí p íslušenství obsažených v balení. Znázorn ní jednotlivých díl najdete v kapitole: "P EHLED SOU ÁSTÍ DODÁVKY" naleznete na stránce 14 Základní p ístroj a díly vybavení se nesmí otvírat a v žádném p ípad m nit. 11

12 >>> NAVIGAČNÍ SYSTÉM Základní p ístroj Základní p ístroj obsahuje kompletní elektroniku: integrovanou anténu, p ijíma TMC pro p íjem dopravních hlášení (v závislosti na modelu), dotykovou obrazovku Touchscreen, integrovaný reproduktor mikrofon (v závislosti na modelu). P ístroje je dále vybaven r znými p ípojkami a rozhraními. Údaje k p ístroji dále najdete v kapitole: "P EHLED MODEL A TECHNICKÉ ÚDAJE" na strán 140 Kabel pro napájení z cigaretového zapalova e Tento kabel umož uje v osobním aut p ipojení k zapalova i na cigarety. Požadavky na napájení elektrickým proudem: Stejnosm rný proud 12/24 V 0,5 A Akumulátor Integrovaný akumulátor je možné po vybití op t nabít p ipojením naviga ního p ístroje na napájení. K tomu lze využít adaptéru na 12/24 V do cigaretového zapalova e ve vozidle nebo alternativní sít ový zdroj do elektrické sít s nap tím 230V. USB kabel Pomocí USB kabelu m žete Váš naviga ní p ístroj spojit s každým osobním po íta em vybaveným rozhraním USB. K pam ti Flash integrované v naviga ním p ístroji a p ípadn ke vložené pam ové kart MicroSD lze poté z po íta e p istupovat stejn jako k vým nným datovým disk m. Držák p ístroje Naviga ní p ístroj lze ve vozidle upevnit pomocí držáku dodávaného v balení. Váš naviga ní p ístroj m žete dobíjet prost ednictvím napájecího adaptéru pro zapojení do zásuvky vozidla, který je sou ástí dodávky, nebo prost ednictvím sít ového zdroje, dodávaného jako p íslušenství. B hem nabíjení p ístroj nespot ebovává žádnou energii z akumulátoru. P íslušenství Sít'ový zdroj do zásuvky Tento sít'ový zdroj umož uje p ipojení naviga ního p ístroje p ímo do elektrické zásuvky. Požadavky na napájecí nap tí jsou: St ídavý proud V, 0,3 A Hz 12

13 Kabel pro integraci do vozidla (pouze pro ur ité modely) Pomocí kabelu, který m žete objednat jako nadstandardní p íslušenství, m žete zabudovat naviga ní p ístroj do vozidla. Vysv tlení k p ipojení naleznete v kapitole "Kabel pro integraci do vozidla (v závislosti na modelu, volitelné)" na stránce 21. Pokyny k dokumentaci Quick Start Guide V této p íru ce naleznete popis nejd ležit jších základních funkcí Vašeho p ístroje. Uživatelská p iru ka Podrobný popis všech možností ovládání a funkcí p ístroje naleznete v tomto návodu k obsluze. Registrace NAVIGAČNÍ SYSTÉM >>> Váš p ístroj m žete registrovat pomocí našeho obslužného softwaru. Získáte tak snadný p ístup k budoucím aktualizacím a novinkám. Postup jak zaregistrovat p ístroj pomocí softwaru "Content Manager" - naleznete na stran 35 Oprava P i poškození se p ístroj nesmí otvírat. Obrat te se na svého dodavatele. Emise a likvidace odpadu Údaje o emisích, elektromagnetické kompatibilit a likvidaci odpadu naleznete v kapitole. "POU ENÍ" na strán

14 >>> PŘEHLED SOUČÁSTÍ DODÁVKY Overview of the scope of Delivery Obsah balení 1 Naviga ní p ístroj PND (Personal Navigation Device) 2 USB kabel 3 Držák p ístroje do automobilu s p ísavkou (v závislosti na modelu) 4 Kabel na napájení do cigaretového zapalova e (12/24 Volt) s integrovaným p íjíma em dopravních infromací TMC- (v závislosti na modelu) 14

15 PŘEHLED SOUČÁSTÍ DODÁVKY >>> Overview of the navigation device P ední strana p ístroje s ovládacími a zobrazovacími prvky 1 Tla ítko zp t Stisknutí = Ve v tšin aplikací funkce Zp t Stisknutí a podržení = Vyvolání hlavní nabídky 2 Dotyková obrazovka se zvolenou hlavní nabídkou 3 Stisknutí tla ítka dotykové obrazovky = aktivace p íslušného p íkazu tla ítka 4 mikrofon (v závislosti na modelu) 5 Zadní strana p ístroje 15

16 >>> PŘEHLED SOUČÁSTÍ DODÁVKY Horní strana p ístroje 1 Zapnutí a vypnutí (Standby) Spodní strana p ístroje 2 Slot na MicroSD kartu 3 Mini USB konektor / konektor pro p ipojení napájení 4 Vypína On/Off (I/O) 16

17 VŠEOBECNÉ POKYNY >>> General operation Ošet ování a údržba p ístroje P ístroj nevyžaduje žádnou údržbu. K o išt ní p ístroje používejte b žné isticí prost edky pro elektrotechnický materiál. Povrch p ístroje lze o istit vlhkým, m kkým hadrem. cnebezpečí! Nebezpe í ohrožení života úrazem elektrickým proudem. P ed zahájením ošet ování p ístroje, dodávaných sou ástí a p íslušenství vždy p ístroj vypn te a odstra te sít'ový zdroj. K išt ní p ístroje nepoužívejte agresivní drsné isticí prost edky nebo umývací houby, které by mohly poškrábat povrch. Do p ístroje se nesmí dostat voda. Váš naviga ní p ístroj byl vyvíjen a vyroben s nejv tší pe livostí a proto by se m l velmi pe liv také ošet ovat. Abyste m li z Vašeho mobilního naviga ního p ístroje dlouho pot šení, dodržujte následující seznam doporu ení: Chra te naviga ní p ístroj a p íslušenství p ed mokrem a vlhkostí! Pokud se n kdy stane, že se na p ístroj dostane voda, okamžit jej vypn te a odpojte napájení. P ístroj nechejte vyschnout p i pokojové teplot. Nepoužívejte Váš naviga ní p ístroj v prašném nebo špinavém prost edí a také jej v takovém prost edí neuchovávejte. Neuchovávejte naviga ní p ístroj p i vysokých okolních teplotách. Vysoké teploty mají negativní ú inek na všechny elektronické komponenty, a m že se zkrátit jejich životnost, dále se mohou poškodit akumulátory nebo plastové materiály. Váš naviga ní p ístroj neuchovávejte p i p íliš nízkých okolních teplotách. P i spušt ní podchlazených sou ástí do provozu a zah átí na provozní teplotu se m že uvnit t chto sou ástí vytvo it kondenza ní vlhkost, která m že mít za následek poškození elektronických komponent. Dbejte na to, aby Vám naviga ní p ístroj nespadl na zem, nevystavujte jej žádným náraz m i ot es m. Neodbornou manipulací m žete poškodit vnit ní komponenty p ístroje. K išt ní p ístroje nepoužívejte žíravé chemikálie, agresivní nebo drsné isticí prost edky. Všechny výše uvedené pokyny platí stejnou mírou pro naviga ní p ístroj, akumulátor, sít'ový a vozidlový nabíjecí adaptér a ostatní p íslušenství. Pokud n který z t chto díl nebude fungovat správn, obrat'te se prosím na Vašeho odborného prodejce. 17

18 >>> VŠEOBECNÉ POKYNY Prohlášení o kvalit akumulátoru Kapacita akumulátoru Vašeho naviga ního p ístroje se snižuje s každým cyklem nabíjení/vybíjení. Negativní vliv na postupné snižování kapacity má rovn ž neodborné skladování akumulátor bu p i p íliš vysokých nebo p i p íliš nízkých teplotách. Špatným skladováním se m že podstatn zkrátit provozní doba i jeho celková životnost. Prohlášení o kvalit displeje V d sledku technologie výroby se mohou v displeji ve výjime ných p ípadech objevit malé jinak barevné body (pixel). N kdy se mohou zobrazovat jednotlivé sv tlejší nebo tmavší body obrazovky. V t chto p ípadech se však nejedná o závadu. Uvedení do provozu Po vybalení a kontrole stavu naviga ního p ístroje je možné jej uvést do provozu. Postupujte prosím následovn : p ipojte napájení elektrickým proudem zapn te p ístroj sklopte anténu (pokud to vyžaduje navigace) zajist te p ístroji volný výhled na oblohu ( pokud je to vyžadováno) Napájení elektrickým proudem Naviga ní p ístroj m žete dobíjet prost ednictvím napájecího adaptéru do cigaretového zapalova e ve vozidle, který je sou ástí dodávky, nebo prost ednictvím sít ového zdroje dodávaného jako p íslušenství. B hem nabíjení p ístroj nespot ebovává z akumulátoru žádnou energii. 18

19 Používání akumulátoru Interní napájecí nap tí zajišt'uje integrovaný akumulátor. Tento akumulátor nevyžaduje žádnou údržbu ani žádné zvláštní ošet ování. Nezapome te, že p i úpln vybitém akumulátoru pot ebuje p ístroj až jednu minutu, než jej bude možné op t zapnout. P i závad akumulátoru se obrat'te na Vašeho odborného prodejce. Nepokoušejte se akumulátor vymontovat sami. Kabel na napájení z cigaretového zapalova e Pokud byla zásuvka zapalova e cigaret p edtím používána a má ješt vysokou teplotu, po kejte až se ochladí. P i p ipojení napájecí kabelu do cigaretového zapalova e a microusb konektoru na Vašem p ípstroji postupujte následovn : > Uchopte konektor p ipojovacího kabelu a zasu te jej až na doraz bez vynaložení v tší síly do napájecí zdí ky naviga ního systému nebo u p ístroj s aktivním držákem do p ipojovací zdí ky na spodní stran kolébky. > Adaptér zasu te do zásuvky zapalova e cigaret ve vozidle. VŠEOBECNÉ POKYNY >>> Nabíjení p ístroje prost ednictvím zapalova e cigaret p i vypnutém motoru pomalu vybíjí baterii vozidla! Nepoužívejte proto naviga ní p ístroj p i vypnutém motoru po delší dobu. Aby bylo možné p ijímat hlášení TMC (v závislosti na modelu), musí být u p ístroj s aktivním držákem p ipojeno elektrické napájení ke kolébce. 19

20 >>> VŠEOBECNÉ POKYNY P ipojení k el. zásuvce -220V c Nebezpe í ohrožení života! Dbejte na to, abyste p i manipulaci s p ístrojem m li vždy suché ruce a aby byl suchý také napájecí zdroj. Nyní zapojte napájecí zdroj do schválené elektrické sít. P ipojení napájecího nap tí P ipojení p ístroje k nabíjje ce z elektrické sít se provádí použitím alternativn dodávaného sít'ového zdroje do zásuvky. Postupujte následujícím zp sobem: > Uchopte konektor a až na doraz ho jemn zasu te do p ipojovací zdí ky naviga ního p ístroje. > Zasu te do zásuvky vidlici napájecího zdroje. Pokud naviga ní p ístroj nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí zdroj ze sít. Anténa TMC (v závislosti na modelu) Dodávaná anténa TMC je integrovaná v kabelu pro p ipojení zdroje nap tí. Kabel antény TMC vede paraleln s kabelem pro zapalova cigaret (nastavení z výroby). Pokud není p íjem TMC dosta ující, je t eba vést kabel pro anténu TMC a kabel pro zapalova cigaret odd len. Pomocí p iloženého p ísavného držáku m žete anténu TMC p ipevnit na elní sklo.. Anténa TMC se musí umístit tak, aby vám nemohla b hem jízdy p ekážet. GPS anténa Anténa p ístroje GPS-anténa je integrována do krytu. Integrovaná GPS-anténa není vhodná pro p íjem signáluve vozidlech vybavených skly se speciální ochranou proti slune nímu zá ení (opat ených technologií sublima ního pokovování resp. kovovými fóliemi - lze poznat podle ozna ení na sklech SIGLA SOL, SIGLA CHROM, SIGLA, KOOL-OF, SUNGATE a pod.) a ve vozidlech se skly s jemnými zalisovanými dráty pro vyh ívání. V t chto p ípadech použijte externí anténu GPS, pokud je vaše navigace vybavena p íslušnou p ípojkou. Informace k tomu Vám rád poskytne Váš odborný prodejce. 20

21 Kabel pro integraci do vozidla (v závislosti na modelu, volitelné) Pomocí volitelného kabelu m žete optimáln integrovat Naviga ní systém do vozidla. K tomuto kabelu m žete: p ipojit naviga ní p ístroj k audio systému sloužícímu k ztišení radia p i volání. P i správném napojení kabelu ztlumí vaše za ízení b hem hlášení naviga ního systému hlasitost audio systému; m žete p ipojit naviga ní p ístroj do vstupu zvukového signálu k audio systému. M žete p ipojit mikrofon, který je sou ástí volitelného p íslušenství. Jakmile je p ipojen kabel, vypne se reproduktor základního p ístroje. Pam ová karta VŠEOBECNÉ POKYNY >>> Naviga ní systém je vybaven slotem pro pam t ovou kartu Micro SD. Vzhledem k tomu, že v naviga ním p ístroji jsou údaje o mapách uloženy v interní pam ti, používá se slot pro kartu Micro-SD k ú el m aktualizace, k p ehrávání hudby*, prohlížení obrázk * a sledování film *. Pam t'ovou kartu m žete využít i k rozší ení mapových údaj. Slot pro kartu je umíst n v levé ásti spodní strany p ístroje. Slot pro kartu je vybaven pružinovým mechanismem zajišt ní a vysunutí karty. *v závislosti na modelu, je nutno aktivovat pomocí programu Content Manager 21

22 >>> VŠEOBECNÉ POKYNY Vložení pam t ové karty > Pam t'ovou kartu Memory Card vyjm te z obalu. P itom dbejte na to, abyste se nedotýkali kontaktní lišty. > Pam t ovou kartu uchopte tak, aby kontaktní lišta sm ovala k zadní stran za ízení. > Vložte pam t ovou kartu do p ihrádky pro kartu. > Posunujte pam t ovou kartu mírným tlakem do p ihrádky pro kartu, dokud do ní nezapadne. Vyjmutí pam t ové karty P ihrádka pro kartu vysune kartu tak, aby ji bylo možné uchopit dv ma prsty. > Prstem lehce stiskn te pam t ovou kartu proti síle pružiny v p ihrádce pro kartu a potom ji uvoln te. Karta se vysune. > Pam ovou kartu vytáhn te a odložte do obalu, p itom dbejte na to, abyste se nedotýkali kontaktní lišty. Držák p ístroje Ve vozidle lze naviga ní p ístroj upevnit pomocí držáku p ístroje p ímo na elní sklo. Naviga ní p ístroj a držák se nesmí vystavovat delšímu p ímému slune nímu zá ení. Vnit ní teploty +70 C a vyšší mohou poškodit sou ásti držáku. P ipevn ní držáku Držák p ístroje upevn te tak, aby spole n s namontovaným naviga ním p ístrojem neomezoval Váš výhled z vozidla a aby nebyl umíst n v oblasti rozpínání airbagu. Dávejte pozor na to, aby elektrické p ipojovací kabely neomezovaly p ístup k obslužným prvk m vozidla. Plochu pro upevn ní držáku p ístroje na elní sklo ádn dosucha vy ist te. Nepoužívejte žádné mýdlové isticí prost edky. 22

23 VŠEOBECNÉ POKYNY >>> Na elním skle Pomocí p ísavného mechanismu lze držákp ístroje upevnit p ímo na elní sklo. > Nasa te nosnou desku na ty i p idržovací výstupky držáku za ízení. > Zvolte nejvhodn jší místo. > Lehce povolte areta ní šrouby 4 a P ísavné plocha Patka Páka Areta ní šroub Areta ní šroub Nosná deska Uvol ovací tla ítko P ísavné plocha Patka Páka Areta ní šroub Nosná deska Uvol ovací tla ítko > P itla te patku 2 p ísavnou plochou 1 na elní sklo. Držák p ístroje nato te tak, aby se nosná deska nacházela p ibližn v požadovaném zorném sm ru. > Stiskn te páku dol 3. Držák je pevn p isátý na elní sklo. Nyní m že být p esn nastaven. K odstran ní slouží op t páka 3, kterou stisknete. 23

24 >>> VŠEOBECNÉ POKYNY P estavení držáku za ízení > Povolte areta ní šrouby 4 a 5 tak, aby bylo možné pohnout nosnou deskou 6 bez vynaložení p ílišné síly. > P esu te nosnou desku 6 do požadované polohy a podržte ji v této poloze. > Op t pevn utáhn te areta ní šrouby 4 a 5 tak, aby byl naviga ní p ístroj p i jízd bezpe n upevn n. Zapnutí/ vypnutí naviga ního p ístroje Vypína em 1 On/Off m žete Naviga ní systém zapnout nebo zcela vypnout. Tla ítkem 2 na horní stran naviga ního p ístroje m žete p ístroj p epnout do režimu spánku nebo jej m žete z tohoto režimu op t zapnout. Zapnutí p ístroje > P epn te vypína On/Off na spodní stran p ístroje do polohy On. > Stiskn te tla ítko na horní stran p ístroje. P ístroj se zapne. Na dotykovém displeji se zobrazí logo výrobce. Nasazení naviga ního p ístroje > Naviga ní p ístroj nasa te upev ovacím bodem na spodní stran krytu na nosnou desku 6. > P itla te naviga ní p ístroj jemn na nosnou desku 6. Naviga ní p ístroj je upevn n. Vyjmutí naviga ního p ístroje Stiskn te tla ítko nosné desky 6 na horní stran. P ístroj je nyní uvoln no a lze je sejmout z nosné desky P i prvním spušt ní p ístroje se automaticky zobrazí okno s výb rem jazyka. V seznamu m žete pomocí tla ítek listovat ve výb ru jazyk ve sm ru stanoveném šipkou. 24

25 VŠEOBECNÉ POKYNY >>> > Stiskn te tla ítko s požadovaným jazykem. > Výb r potvrdíte stisknutím tla ítka OK. > Nyní obdobn vyberte požadovaný hlas. pro modely s TTS Mluv í, kte í jsou ozna eni (TTS), podporují hlasový výstup text (nap. informace o ulicích a p ed ítání SMS). Uslyšíte krátký p íklad hlášení. > Výb r potvr te stisknutím tla ítka OK. > Pokud s touto výzvou souhlasíte, stiskn te tla ítko OK. Použití naviga ního p ístroje je povoleno pouze ve shod s p íslušnými platnými národními pravidly silni ního provozu! Vypnutí P ístroj m žete kdykoli vypnout. > Stiskn te tla ítko na horní stran p ístroje. P ístroj se p epne do režimu spánku. > Pokud chcete p ístroj zcela vypnout, p epn te vypína On/Off (I/0) na spodní stran p ístroje do polohy Off (0). Pokud nebudete p ístroj používat po kratší dobu do jednoho týdne), doporu ujeme jej ponechat pouze v režimu spánku. Podstatn se tím zkrátí doba zapnutí a p ístroj bude schopen podstatn rychleji vyhledat satelity pot ebné k navigaci. Pokud bylo p i aktivaci režimu spánku aktivní navád ní na cíl, bude toto automaticky pokra ovat bude-li p ístroj zapnut b hem asi 4 hodin. Krátce na to se zobrazí následující výzva: 25

Uživatelský manuál. Digitální fotoráme ek. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotoráme ek. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypn te p i vkládání a vyjímání pam ové karty, abyste p edešli poškození jednotky nebo karty. 1) Zamezte kontaktu s vodou. Bezpe nostní opat ení 2) Vypn te p ístroj

Více

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1 1 Úvod D kujeme vám za zakoupení této pokro ilé digitální videokamery. Tato uživatelská p íru ka vás nau í maximáln využívat možnosti této digitální videokamery. 1.1 Požadavky na systém P ed p ipojením

Více

Řada nüvi 2300. stručný návod k obsluze. určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

Řada nüvi 2300. stručný návod k obsluze. určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Řada nüvi 2300 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

OBSAH >>> > D > GB > F > I > E > P > NL > DK > S > N > FIN > TR > GR > PL > CZ > H > SK

OBSAH >>> > D > GB > F > I > E > P > NL > DK > S > N > FIN > TR > GR > PL > CZ > H > SK Návod k obsluze Obsah >>> OBSAH L K Obsah 2 Bezpečnostní pokyny 6 Traffic Assist 8 Obsah návodu k obsluze 8 Použití 8 Navigace 8 Hudba* 9 Obrázky* 9 Video* 9 Telefon 9 Vybalení systému Traffic Assist 9

Více

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční Obsah Český Obsah balení Začínáme Popis zařízení Vložení SIM a Micro SD karty 4G a Wi-Fi připojení Rozhraní operačního systému Android ARCHOS Fusion Storage Seznamování se systémem Android Odstraňování

Více

Cesky. Instalace přístroje Parrot MKi9000

Cesky. Instalace přístroje Parrot MKi9000 V tomto zjednodušeném návodu k použití přístroje Parrot MKi9000 najdete základní instrukce, které vám umožní snadnou obsluhu tohoto zařízení. Obsah Instalace přístroje Parrot MKi9000... 25 Autorádio s

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

S56. Quick guide Pikaohje Hurtig-guide Snabbguide Hurtigguide Skrócony poradnik Ghid rapid

S56. Quick guide Pikaohje Hurtig-guide Snabbguide Hurtigguide Skrócony poradnik Ghid rapid S56 Quick guide Pikaohje Hurtig-guide Snabbguide Hurtigguide Skrócony poradnik Ghid rapid 1 2014 Všechna práva vyhrazena Acer Liquid Jade S Stru né pokyny Model: S56 Tato revize: 01/2015 English Informace

Více

Stru né pokyny. D kujeme vám, že jste si k uspokojení svých pot eb v oblasti p enosných po íta vybrali notebook Acer.

Stru né pokyny. D kujeme vám, že jste si k uspokojení svých pot eb v oblasti p enosných po íta vybrali notebook Acer. Stru né pokyny D kujeme vám, že jste si k uspokojení svých pot eb v oblasti p enosných po íta vybrali notebook Acer. Uživatelské p íru ky Abychom vám p i používání notebooku Acer pomohli, vytvo ili jsme

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Z-E2026 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Z-E2026 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ Z-E2026 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ CZ OBSAH PŘEHLED O TÉTO PŘÍRUČCE...S. 02 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...S. 02 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...S. 02 PŘEHLED ZAŘÍZENÍ ZENEC SYSTEM...S. 03 MULTIFUNKČNÍ VOLANT...S. 04

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Talos. Návod k obsluze

Talos. Návod k obsluze Talos Návod k obsluze Před prvním použitím Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Ainol, přečtěte si prosím před použitím

Více

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN ADA TERRIER OBSAH 1.1 Všeobecné bezpe nostní zásady 1 1.2 Instalace 2 A. Standardní instalace 2 B. Tabulka rozm 2 C. Instalace servomotoru 3 D. Elektrické

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE AGS Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Instalace 2. Specifikace 3. Popis klávesnice

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYHŘÍVANÉ RUKAVICE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYHŘÍVANÉ RUKAVICE UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYHŘÍVANÉ RUKAVICE OBSAH ČASTO KLADENÉ DOTAZY... 3 POUŽÍVÁNÍ RUKAVIC... 4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5 NABÍJENÍ... 6 INSTRUKCE K BATERIÍM... 6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 6 2 ČASTO KLADENÉ

Více

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 7 6. Obsluha... 7 7. Tabulka poruch

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 Obsah 1 Rychlá ešení Počítač nelze spustit............................. 1 2 Obrazovka počítače je prázdná.................... 1 3 Software nepracuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 DF Obj. č.: 51 21 46 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 3 Popis funkce nabíječky... 3 Co znamená pojem paměťový efekt?... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Připojení

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Elektrický bezdrátový smeták. model SW02. Návod k použití

Elektrický bezdrátový smeták. model SW02. Návod k použití Elektrický bezdrátový smeták model SW02 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 OBSAH BALENÍ A POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE... 4 NABÍJENÍ BATERIÍ... 5 ČIŠTĚNÍ

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití Pračka EVOGT 14064D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití CT-V1 Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití POZNÁMKY Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC.

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE HGM Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Instalace 2. Specifikace 3. Popis klávesnice

Více

Návod k obsluze TechniCast Adapter

Návod k obsluze TechniCast Adapter Návod k obsluze TechniCast Adapter 1 1 Obsah. 1 Obsah 2 2 Prosím, přečtěte si jako první Rozsah 3 2.1. Správné použití 3 2.2 Prohlášení o shodě 3 2.3 Důležité poznámky 3 2.3.1 Bezpečnost. 3 2.3.2 Likvidace

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

SA-40. Zesilovač pro mobilní telefon

SA-40. Zesilovač pro mobilní telefon SA-40 Zesilovač pro mobilní telefon Stručný přehled 1) Tlačítko Ticho 2) LED indikátor zapnutí volby MUTE (Ticho) 3) Tlačítko pro přijetí hovoru 4) LED indikátor zapnutí 5) Reproduktor 6) Indikátor stavu

Více

Chytré hodinky S3. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S3. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S3 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce (kromě

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS CZ Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní pokyny 2 Použití a vlastnosti 3 Popis a určení výrobku 3 Technické údaje 3 Obsah balení 3 Ovládací prvky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

Uživatelská p íru ka. TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589

Uživatelská p íru ka. TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589 Uživatelská p íru ka TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozorn ní zm nit. je registrovaná

Více

informa ní linka: Daisy Perfect M

informa ní linka: Daisy Perfect M 1 Daisy Perfect M PRVNÍ P IHLÁŠENÍ KALKULA KA Spušt ní za ízení Za ízení jsou distribuována ze skladu, je tedy možné, že baterie je není pln nabitá. Jako první tedy zapojte kalkula ku do napájení. Pro

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

Návod k obsluze CZ. Spínací hodiny s rádiem pro sv telný senzor. Tento návod uschovejte!

Návod k obsluze CZ. Spínací hodiny s rádiem pro sv telný senzor. Tento návod uschovejte! CZ Spínací hodiny s rádiem pro sv telný senzor Tento návod uschovejte! Obsah Záruka...2 Bezpe nostní pokyny...3 Popis tla ítek a ukazatel...4 Všeobecné informace...5 Použití k ur enému ú elu...5 Nastavení

Více

1 GL 1280 Faser Optik Návod k použití

1 GL 1280 Faser Optik Návod k použití 1 GL 1280 Faser Optik Děkujeme Vám, že jste se rozholi si zakoupit tento velice kvalitní produkt. GL 1280 Fieberligt je celkově vyráběn v SRN a splňuje ty nejvyšší požadavky na kvalitu a bezpečnost. Přejeme

Více

Funkce. Sou ásti. Nákres za ízení Horní kryt. LCD Displej a dálkové ovládání

Funkce. Sou ásti. Nákres za ízení Horní kryt. LCD Displej a dálkové ovládání NÁVOD K POUŽITÍ Funkce (1) Ultrafialové sv tlo: isti ka obsahuje ultrafialové sv tlo, které pomáhá vytvá et zdravé prost edí v míst, kde je umíst na. (2) Automatický asova : isti ka pracuje 20 minut, poté

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo ZÁRUČNÍ LIST na výrobek ALMA T2200.. Výrobní číslo.. Datum prodeje.... Razítko a podpis prodejce ALMA T2200 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců

Více

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000 1. Oblast použití 2. Obsah balení 3. Montážní nářadí 4. Montáž 5. Obsluha 6. Upozornění Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání

Více

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 CZ EŠTINA BEZPE NOSTNÍ P EDPISY SYMBOLY Na za ízení jsou umíst ny následující symboly upozor ující na bezpe

Více

Stolní automatický výrobník ledu

Stolní automatický výrobník ledu Stolní automatický výrobník ledu HZB-12/A HZB-12/SA Návod k použití Je důležité, abyste si tento návod před použitím pečlivě prostudovali a stroj používali dle tohoto návodu. Obsah TABLE OF CONTENTS Důležité

Více

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Miix 2 8 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním produktu si musíte přečíst Příručka s bezpečnostními

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5 Uživatelská příručka SE155 Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka 1 Děkujeme vám za zakoupení našeho HUD projekčního displeje. Tento produkt zvyšuje bezpečnost řidičů, kdy všechny potřebné informace jsou

Více

Návod k obsluze. Jednotlivý ovládací p ístroj s obslužným prvkem. Tento návod uschovejte!

Návod k obsluze. Jednotlivý ovládací p ístroj s obslužným prvkem. Tento návod uschovejte! Návod k obsluze Jednotlivý ovládací p ístroj s obslužným prvkem Tento návod uschovejte! Obsah Záruka... 2 Bezpe nostní pokyny... 3 Popis tla ítek a ukazatel... 4 Všeobecné informace... 5 Použití k ur enému

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

VIDEO SENDER DOMÁCÍ ZA ÍZENÍ PRO MIKROVLNNÝ BEZDRÁTOVÝ P ENOS VIDEO/AUDIO SIGNÁLU

VIDEO SENDER DOMÁCÍ ZA ÍZENÍ PRO MIKROVLNNÝ BEZDRÁTOVÝ P ENOS VIDEO/AUDIO SIGNÁLU VIDEO SENDER DOMÁCÍ ZA ÍZENÍ PRO MIKROVLNNÝ BEZDRÁTOVÝ P ENOS VIDEO/AUDIO SIGNÁLU VIDEO LINK je systém Vysíla e a P ijíma e, který poskytuje bezdrátové spojení mezi hlavním zdrojem Audio a Video signálu

Více

Návod k obsluze. Programovatelný bezdrátový rádiový termostat. Popis. Místo instalace

Návod k obsluze. Programovatelný bezdrátový rádiový termostat.  Popis. Místo instalace Návod k obsluze Programovatelný bezdrátový rádiový termostat Popis Místo instalace Indikátor stavu baterie as Teplota (požadovaná hodnota nebo m ení) Aktuální provozní režim (nap. komfort) Aktuální den

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops.

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops. Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu www.spyshops.cz stránka 1 1. Popis tlačítek A. Tlačítko on/off a pro pořízení záznamu, fotografie

Více

ST-EC 1075. Elektrická trouba

ST-EC 1075. Elektrická trouba ST-EC 1075 Elektrická trouba Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že náš výrobek se stane

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Kazetové klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Před použitím klimatizačního systému si, prosím, přečtěte tuto příručku.

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Motorola VIP1003

Uživatelská příručka set-top-boxu Motorola VIP1003 Uživatelská příručka set-top-boxu Motorola VIP1003 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb vybrali právě naši společnost itself s.r.o.. Naše společnost Vám přináší

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Program Power Cinema 3

Program Power Cinema 3 Program Power Cinema 3 Nastavení tuneru 1. OBECNÉ V hlavním menu programu klikn te na NASTAVENÍ a vyberte Pr vodce nastavením v menu typ obrazovky zvolte odpovídající typ podle monitoru jaký pou íváte.

Více

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKA... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE...

Více

Akumulátorový rázový utahovák. Návod k obsluze. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU

Akumulátorový rázový utahovák. Návod k obsluze. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle sm rnic 89/336/EHS a 98/37/ES Rady v souladu s následujícími normami normalizovaných dokument :

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

Návod k použití Ob.j.č. 76 27 74

Návod k použití Ob.j.č. 76 27 74 1 Návod k použití Ob.j.č. 76 27 74 Přístroj Supertooth II využívá radiových vln o frekvenci 2,4 GHz pro spojení s mobilními telefony (které jsou vybaveny funkcí BlueTooth ) do vzdálenosti cca 10 m pro

Více

TomTom GO Referenční příručka

TomTom GO Referenční příručka TomTom GO Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 5 Start 6 Instalace do automobilu... 6 Umístění zařízení... 6 Zapnutí a vypnutí... 6 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS... 7

Více

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej Začínáme 1 D ležité informace o nastavení Uživatelé bezdrátových a pevných sítí: Chcete-li úsp šn p idat za ízení HP All-in-One do sít, i te se pokyny uvedenými v této instalační p íručce. Uživatelé kabelu

Více

Obsah: 1. ledna 2014 Všechna práva vyhrazena. TELESTAR-Digital GmbH Am Weiher 14 56766 Ulmen Germany. www. blutc.com. Tento návod k obsluze je stručný

Obsah: 1. ledna 2014 Všechna práva vyhrazena. TELESTAR-Digital GmbH Am Weiher 14 56766 Ulmen Germany. www. blutc.com. Tento návod k obsluze je stručný Informace v tomto návodu jsou chráněny autorským zákonem. Žádná část tohoto návodu nesmí být reprodukována či kopírována bez předchozí písemné autorizace ze strany zákonného vlastníka práv, a to žádným

Více

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze _ Připoj se k nám! Obsah Úvod 2 Přístup do systému 2 Počítač s Windows 2 Prvotní instalace 2 Ovládání kamerového systému na počítači 3 Živý náhled...................................................

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka ihealth AM3 sníma denní aktivity a kvality spánku U ivatelská p íru ka 1/7 Obsah manuálu Úvod 3 Obsah balení a popis 3 Za ínáme 3 Jak nosit sníma 3 Nabíjení baterie 4 Stáhn te aplikaci 4 Vytvo te ú et

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Obsah. 1. Obecné Informace. 2. Obsah. 3. Provozní instrukce. 4. Aktualizace programu. 5. Porucha snímání. 6-2. Specifikace ČESKY GERMAN FRENCH ESPAÑA

Obsah. 1. Obecné Informace. 2. Obsah. 3. Provozní instrukce. 4. Aktualizace programu. 5. Porucha snímání. 6-2. Specifikace ČESKY GERMAN FRENCH ESPAÑA Obsah 1. Obecné Informace 1-1. úvod 1-2. Vhodné použití a provoz 1-3. Bezpečnostní pokyny 2. Obsah 2-1. Příslušenství 2-2. Názvy dílů 3. Provozní instrukce 3-1. Schéma zapojení 3-2. Popis funkcí 4. Aktualizace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

Barevný videotelefon CDV-70H

Barevný videotelefon CDV-70H Barevný videotelefon CDV-70H Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

CN-GP50N. Provozní pokyny. Prohlížeč snímků Telefon (Handsfree) Česky. Přenosný navigační systém

CN-GP50N. Provozní pokyny. Prohlížeč snímků Telefon (Handsfree) Česky. Přenosný navigační systém Přenosný navigační systém CN-GP50N Provozní pokyny Prohlížeč snímků Telefon (Handsfree) Česky Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte Bezpečnostní informace v dokumentu Důležité informace. Copyright

Více

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42 Basový zesilovač CD-100B Obj. č.: 36 78 42 2 Obsah: ÚVOD... 2 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS FUNKCÍ... 4 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 PŘIPOJENÍ BASOVÉ KYTARY...5 PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více