OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka"

Transkript

1 OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka

2 >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního p ístroje 10 Kontrola obsahu balení 10 P ehled funkcí 10 Obsah balení 11 Reklamace 11 Zacházení s obsahem 11 Popis p ístroje 11 Základní p ístroj 12 Kabel pro napájení z cigaretového zapalova e 12 Akumulátor 12 USB kabel 12 Držák p ístroje 12 P íslušenství 12 Sí ový zdroj 12 Kabel pro integraci do vozidla (pouze pro ur ité modely) 13 Pokyny k dokumentaci 13 Quick Start Guide 13 Uživatelská p íru ka 13 Registrace 13 Oprava 13 Contents Emise k likvidaci odpadu 13 P ehled sou ástí dodávky 14 Popis p ístroje 15 Všeobecné pokyny 17 Ošet ování a údržba p ístroje 17 Prohlášení o kvalit akumulátoru 18 Prohlášení o kvalit displeje 18 Uvedenído provozu 18 Napájení elektrickým proudem 18 Používání akumulátoru 19 Kabel na napájení z cigaret. zap. 19 P ipojení k el.zásuvce 20 P ipojení napájecího nap tí 20 Anténa TMC (v závislosti na modelu) 20 GPS anténa 20 Anténa p ístroje 20 Kabel prointegraci do vozidla (v závislosti na modelu, volitelné) 21 Pam ová karta 21 Vložení pam ové kart 22 Vjmutí pam ové karty 22 Držák p ístroje 22 P ipevn ní držáku 22 Na elní skle 23 P estavení držáku za ízení 24 Nasazení naviga ního p ístroje 24 Vyjmutí naviga ního p ístroje 24 Zapnutí/vypnutí naviga ního p ístroje 24 Zapnutí p ístroje 24 Vypnutí p ístroje 25 Základní informace o dotykovém displeji 26 Obsluha 26 Kalibrace 26 Základní informace o nabídkách 26 Hlavní nabídka 26 Zadávání pomocí vstupní nabídky 27 Vkládání znak 28 Potvrzení návrh 28 Listování v seznamech 28 Zvlášní znaky a p ehlášky 29 Jiiné sady znak 29 Zadání ísel 30 P epnutí velkých/malých písmen: 30 Mazání znak 30 Vkládání mezer 30 Tla ítko zp t 31 Rádiové dálkové ovládání 31 Upevn ní dálkového ovládání 31 Vyjmutí dálkového ovládání 32 Spojení dálkového ovládání s naviga ním p ístrojem 33 Vyjmutí baterie 33 Obsluha naviga ního p ístroje pomocí dálkového ováldání 34 2

3 OBSAH >>> Content Manager 35 Instalalce apliakce Content Manager 35 Spušt ní aplikace Content Manager 36 P enášení obrázk 37 P i poruchách 37 Provoz naviga níhovp ístroje 38 Co jeto navigace? 38 Volba provozu navigace 39 Domácí adresa 39 TIP 40 Seznam Naposledy hledné cíle 40 Seznam cíl 40 Použité symboly 41 Práce se seznamem naposledy hledaných cíl 41 Listování v pam ti uložených cíl 41 Zobrazení a editace cíle 41 Osobní cíle 42 Kontakty 42 Výb r z nabídky Osobní cíle 42 Editace osobních cíl 43 Výb r cíle z kontakt 43 Menu Nový cíl 44 Možnosti menu Nový cíl 45 Zadejte adresu 45 Zadejte bod POI 45 Marco Polo City Guides 45 Vybrat na map 45 Zadejte sou adnice 45 Plánování trasy 45 Zadání adresy 45 Volba zem 46 Výb r adresy a spušt ní navigace 46 Zadání adresy hlasem (vybrané modely 51 Body zájmu 52 Volba bodu zájmu ve Vašem okolí 53 Bod zájmu v blízkosti zadané adresy 54 Bod zájmu blízkosti cíle 54 Body zájmu na trase 54 P ímé zadání bodu zájmu 55 Volání na telefonní íslo bodu zájmu (v závislosti na modelu) 55 Další informace o bodu zájmu 56 Marco Polo City Guides 56 Výb r cílez mapy 56 Zadání zem pisných sou adnic 58 Plánování trasy 59 Simulace navigace po trase 60 Vytvo enínové trasy 60 Editace trasy 61 Optimalizace trasy 62 Nastavení navigace 62 Tla ítko Zobrazení mapy 63 Automatické p iblížení 65 Výb r kategorie POI 65 Výb r informa ních datových polí 65 3D zobrazení m st 66 Tla ítko P ehled trasy 67 Tla ítko informace o navád ní 67 Tla ítko Volby trasy 69 Volby profilu vozidla (v závislosti na modelu) 69 Nastavení pro nákladní a obytný v z (v závislosti na modelu) 70 Nastavení profilu nákladních aut. 71 Výb r symbolu nákl, aut. a názvu 72 Zp tná vazba po výpo tu trasy 73 P iblížení mapy 73 Varování p i naplánované trase 73 Varování bez plánování trasy 74 Volba typu trasy 74 Navigace v závislosti na ase 75 Vyhnutí se typ m cest 75 Tla ítko TMC 75 Tla ítko hlasové navád ní 76 Nastavení hlasu 77 Nastavení hlasitosti 77 Tla ítko Varování 77 Nastavení výstrahy idi e 78 Nastavení zón životního prost edí (v závislosti na modelu) 79 Nastavení varování nákladních vozidel (v závislosti na modelu) 79 Nastavení Info o rychlosti 80 Tla ítko Blokované silnice 81 Tla ítko Údaje o vozidle 82 Tla ítko Formát 83 Tla ítko as 83 Tla ítko Reset 84 3

4 >>> OBSAH Dopravní hlášení p es TMC (v závislosti na modelu) 84 Zobrazení TMC na map 85 Používání TMC 85 tení dopravního hlášeni 86 Výpo et trasy se z ohledn ním všech aktuálních hlášení 86 Automatický p epo et trasy 86 Manuální nastavení nového výpo tu trasy 86 Zobrazení mapy 87 Vyvolání zobrazenímapy 87 Struktura zobrazenímapy 88 Zobrazení mapy bez navigace na cíl 88 Zobrazení mapy s navád ním na cíl 88 Informa ní datová pole 89 Rozd lení displeje p i navigaci na cíl 90 Zobrazení mapy prost ednictvím funkce Junction view 91 Zobrazení tunelu 91 Používání zobrazení mapy 92 Opakoání posledního oznámení 92 Zm na hlasitosti navig.. hlášení 92 P iblížení mapy 93 P esunutí mapy 93 Orientace mapy 94 P ehled trasy 94 SituationScan 95 Asistent objíž ka 95 Parkovací asistent 95 Odjezdový asistent 96 Volby stránky mapa 96 Zobrazení celé trasy 97 Výb r alternativní tasy 98 Možnosti tla ítkavolby trasy 98 Ukon ení navigace potrase 98 Zadání a vymazání pr b žného cíle 99 Do asné blokování silnice 100 Nastav. denního a no ního zobrazení 100 Zobrazení aktuálnípozice (Kde se nacházím?) 100 Zadání cíle 102 P esun na další bod trasy 102 Režím telefon 103 Vyvolání režimu Telefon (pouze pro vybrané modely) 103 Nabídka Telefon (pouze pro vybrané modely) 104 Vyto ení telefonního ísla 104 Telefonnní seznam 105 Textové zprávy (SMS) (pouze pro vybrané modely) 107 Doru ená textová zpráva 108 Seznam telefonních ísel 108 Použité symboly 109 Listování v seznamu 109 Vyto ení dostupných tel. ísel 109 Zobrazení nebo editace záznamu 109 Tel. seznamy nahrané z mobil. tel 110 P ipojení p es rozhraní Bluetooth 110 Zobrazení seznamu telefon 110 Automatické spojení 111 Vyhledat mobilní telefony 111 Spojení s p ístrojem ze seznamu 112 Spojení z mobilního telefonu 112 Odpojení telefonu 113 Telefonní hovory 113 Navazování hovory 113 P ijetí hovoru 113 Ukon ení hovoru 114 B hem hovoru 114 Nastavení telefonu 115 Bluetooth zapnout/vypnout 116 Automatické spojení 116 Viditelnost 116 Automatický p íjem hovoru 117 Hlasitost telefonu 117 Aktualizace telefonního seznamu 117 Název Bluetooth 118 Signalizace zprávy SMS (v závislosti na modelu) 118 Nástroje 119 Marco Polo City Guides 119 Image viewer* 119 Nabídka prohlíže e obrázk 120 Výb r obrázku 120 Zv tšení obrázku 121 Oto ení obrázku 121 Zobrazení informací o obrázku 121 Prezentace 122 Nastavení 122 Kde se nacházím? 122 4

5 OBSAH >>> P edpov dopravy (v závislosti na modelu) 122 Informace o zemi 123 Blokování úsek silnice 124 Trasový po íta (v závislosti na modelu) 125 Nastavení 127 Volby nastavení systému 127 Nabídka nastavení systému 127 Ovládání 127 Možnosti výb ru 127 Zav ení nabídky nastavení 127 Položky nabídky 128 Baterie 128 Automatické VYP/ZAP 128 Denní/no ní zobrazení 129 Jas 129 Téma vzhledu ve dne 130 Téma vzhledu v noci 130 Barevná schémata 131 Jazyk 131 Zvuk 132 Profil idi e(v závislosti na modelu) 132 P ejmenování profilu idi e 132 Vymazání profilu idi e 133 Servisní informace 133 P vodní nastavení 133 Kalibrace 134 Odborné termíny 135 Rejst ík 137 P ehled model a technická specifikace 140 Pou ení 141 Prohlášení o shodnosti 141 Ekologická likvidace p ístroje 142 Ekologická likvidace baterií 143 Vyjmutí baterie 143 Údaje a data uvedená v této p íru ce mohou být zm n na bez p edcházejícího oznámení. Bez výslovného písemného svolení spole nosti United Navigation GmbH se žádná ást této dokumentace nesmí rozmnožovat a kopírovat k jakýmkoli ú el m. Všechny technické údaje, a pod. podléhají ochranným autorským práv m. Copyright 2010, United Navigation GmbH Všechna práva vyhrazena. 5

6 >>> 24-měsíční záruka Spole nost United Navigation GmbH, Marco-Polo-Str. 1, Ostfildern, N mecko, poskytuje na p ístroje zna ky BECKER celosv tovou záruku v délce 24 m síc na p ístroj (6 m síc na baterii), záru ní lh ta za íná dnem zakoupení p ístroje. V rámci záruky budou funk ní vady odstran ny zdarma, za p edpokladu, že bude prokázáno, že jsou zp sobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou. Oprava se provádí odstran ním poruchy nebo vým nou vadného p stroje za p ístroj nový a to na základ rozhodnutí výrobce. Reklamace musí být uplatn na kupujícím ihned po zjišt ní vady. Kupoující je p i reklamaci povinen doložit doklad o zakoupení p ístroje.. Záruka kon í po uplynutí 24 m síc h (baterie: 6 m síc ), záru ní nároky ani pln ní nevedou k prodloužení záru ní doby. Chyby vyplývající z nesprávného zacházení s p ístrojem, nesprávnou instalací p ístroje, nesprávné potla ení šumu vozidla, statického náboje nebo mechanického poškození vylou eny ze záruky.. Záruku není možné uplatnit v p ípad oprav nebo pokus o opravu p ístroje kupujícím nebo zásahu neoprávn ných osob do p ístroje. Opravy mohou provád t pouze osoby a servisní st ediseka s výslovným povolením výrobce nebo sám výrobce. Tato záruka nemá vliv na zákonná záru ní práva kupujícího ani je nijak neomezuje. 6

7 Safety instructions Bezpe nostní pokyny BEZPEČNOSTNÍ POKYNY >>> Ovládání p ístroje je povoleno pouze tehdy, umož uje-li to dopravní situace a jste-li si zcela jisti, že tím neohrozíte, neomezíte nebo nebudete obt žovat sebe, spolujezdce nebo ostatní ú astníky provozu. V každém p ípad platí p edpisy pravidel silni ního provozu. Zadávání cílových míst se smí provád t pouze p i zastavení vozidla. Naviga ní systém je pouze pom cka, v ojedin lém p ípad mohou být data/údaje nesprávné. idi se v každé situaci musí rozhodovat sám, zda se bude údaji ídit. Ru ení za chybné údaje naviga ního systému je vylou eno. Na základ m nícího se vedení dopravy nebo odchylných dat se m že stát, že budou vydány nep esné nebo nesprávné pokyny. Proto je t eba stále respektovat konkrétní zna ení dopravními zna kami a ízení dopravy. Naviga ní systém nem že sloužit jako orienta ní pom cka zejména p i špatné viditelnosti. P ístroj se smí používat pouze ke stanovenému ú elu. Hlasitost naviga ního p ístroje je t eba nastavit tak, aby bylo možné sledovat vn jší zvuky. V p ípad závady (nap. vzniku kou e nebo zápachu) je t eba p ístroj ihned odpojit. Z bezpe nostních d vod smí p ístroj otev ít pouze odborník. V p ípad opravy se obra te na svého dodavatele. 7

8 >>> BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nesmí se p ekro it údaje pro maximální nap tí (Volty), uvedené na sí ovém zdroji do elektrické sít, na nabíjecím adaptéru do vozidla a na p ístroji. P i nedodržení t chto pokyn hrozí zni ení p ístroje, nabíjecího za ízení a exploze akumulátoru. Za ízení a baterii nesmíte za žádných okolností otev ít. Je zakázáno provád t jakékoliv zm ny na za ízení, porušením tohoto zákazu zaniká platnost záruky. Používejte pouze originální p íslušenství BECKER. Jen tak m žete zajistit, aby byla spln na všechna relevantní zákonná ustanovení a zabránit poškození zdraví a jiným v cným škodám. Již vy azené p ístroje nebo akumulátory zlikvidujte ve smyslu platných zákonných ustanovení o ekologické likvidaci odpadových materiál. Neodborné používání vylu uje jakoukoli záruku! Tyto bezpe nostní pokyny platí stejn pro originální p íslušenství BECKER. Povolené teplotní rozmezí: -20 C 60 C pro skladování / 0 C 45 C pro provoz 8

9 NAVIGAČNÍ SYSTÉM >>> The Navigation device Obsah návodu k obsluze V tomto návodu k obsluze je popsán naviga ní systém Becker. Tento návod popisuje r zné modelové varianty v jednom dokumentu. Proto n které z popsaných funkcí nebudou za ur itých okolností na vašem systému dostupné. Použití Díky tomuto naviga nímu systému disponujete výkonným za ízením PND (Personal Navigation Device) ur eným pro použití ve vozidlech. P ístroj a p íslušenství je t eba chránit p ed vlhkostí a zne išt ním. Navigace P i použití GPS = Global Positioning System odpadá zdlouhavé vyhledávání v automapách. Pomocí p ijímací antény, která je integrována v p ístroji, je k dispozici stálý p ístup k naviga ním možnostem mimo budovy. Uvnit budov se možnost použití navigace liší podle podmínek pro p íjem. V n kterých vozidlech, v závislosti na umíst ní naviga ního p ístroje, nemusí být dostate ný GPS signál pro správné fungování naviga ního p ístroje. V tomto p ípad je možné p ipojení externí antény (není sou ástí dodávky). Obrázky* Sou ástí naviga ního p ístroje je prohlíže obrázk Picture Viewer s velkým množstvím funkcí. *platí pouze pro n které modely, funkce musí být aktivovány v Content Manageru 9

10 >>> NAVIGAČNÍ SYSTÉM Telefon (vybrané modely) Váš Naviga ní systém je vybaven bezdrátovou technologií Bluetooth. Systém m žete pomocí technologie Bluetooth spojit s mobilním telefonem, který je rovn ž vybaven touto bezdrátovou technologií. Váš Naviga ní systém v takovém p ípad slouží jako velmi pohodlné za ízení hands-free. Krom toho m žete také použít pam t adresá e nebo telefonního seznamu v mobilním telefonu a nechat si p e íst p ijaté krátké textové zprávy. Vybalení naviga ního p ístroje Naviga ní p ístroj je dodáván v pevném obalu. Pokud je balení p ístroje nebo jeho obsah poškozen, nepokra ujte dále v rozbalování p ístroje. V tomto p ípad se obrat te na svého dodavatele. P ehled funkcí : sou ást vybavení Naviga ní p ístroj - : není k dispozici : voliteln Ready 50 Active 50 Transit 50 TMC - p ijíma dopravních informací Vehicle integration - Becker OneShot speech control - Varování p ed rychlostními Driver warnings - - Bluetooth hands free - Palubní po íta - 3D zobrazení m st Dálkové ovládání Ekologické zóny - - Trucková navigace - - Dopravní p edpov - - idi ský profil - - Kontrola obsahu balení Ihned po vybalení naviga ního p ístroje zkontrolujte úplnost a stav dodávky (viz také stránku 14). Opatrn vybalte obsah balení a zkontrolujte ho. 10

11 NAVIGAČNÍ SYSTÉM >>> Obsah balení Naviga ní p ístroj Držák na p ístroj s p ísavkou USB kabel Kabel pro elektrické napájení ze zdí ky cigaretového zapalova e ve vozidle (12/24 volt ) s integrovanou anténou TMC (v závislosti na modelu) Reklamace V p ípad reklamace se prosím obrat te na svého dodavatele. P ístroj lze p ímo zaslat i spole nosti United Navigation v originálním obalu. Zacházení s obalem P vodní obal je t eba uschovat na suchém míst alespo b hem záru ní doby. Likvidaci je nutné provést odborn podle p edpis platných v daném stát. Obal se nesmí spalovat. Popis p ístroje Naviga ní systém se skládá ze základního p ístroje a ze sou ástí p íslušenství obsažených v balení. Znázorn ní jednotlivých díl najdete v kapitole: "P EHLED SOU ÁSTÍ DODÁVKY" naleznete na stránce 14 Základní p ístroj a díly vybavení se nesmí otvírat a v žádném p ípad m nit. 11

12 >>> NAVIGAČNÍ SYSTÉM Základní p ístroj Základní p ístroj obsahuje kompletní elektroniku: integrovanou anténu, p ijíma TMC pro p íjem dopravních hlášení (v závislosti na modelu), dotykovou obrazovku Touchscreen, integrovaný reproduktor mikrofon (v závislosti na modelu). P ístroje je dále vybaven r znými p ípojkami a rozhraními. Údaje k p ístroji dále najdete v kapitole: "P EHLED MODEL A TECHNICKÉ ÚDAJE" na strán 140 Kabel pro napájení z cigaretového zapalova e Tento kabel umož uje v osobním aut p ipojení k zapalova i na cigarety. Požadavky na napájení elektrickým proudem: Stejnosm rný proud 12/24 V 0,5 A Akumulátor Integrovaný akumulátor je možné po vybití op t nabít p ipojením naviga ního p ístroje na napájení. K tomu lze využít adaptéru na 12/24 V do cigaretového zapalova e ve vozidle nebo alternativní sít ový zdroj do elektrické sít s nap tím 230V. USB kabel Pomocí USB kabelu m žete Váš naviga ní p ístroj spojit s každým osobním po íta em vybaveným rozhraním USB. K pam ti Flash integrované v naviga ním p ístroji a p ípadn ke vložené pam ové kart MicroSD lze poté z po íta e p istupovat stejn jako k vým nným datovým disk m. Držák p ístroje Naviga ní p ístroj lze ve vozidle upevnit pomocí držáku dodávaného v balení. Váš naviga ní p ístroj m žete dobíjet prost ednictvím napájecího adaptéru pro zapojení do zásuvky vozidla, který je sou ástí dodávky, nebo prost ednictvím sít ového zdroje, dodávaného jako p íslušenství. B hem nabíjení p ístroj nespot ebovává žádnou energii z akumulátoru. P íslušenství Sít'ový zdroj do zásuvky Tento sít'ový zdroj umož uje p ipojení naviga ního p ístroje p ímo do elektrické zásuvky. Požadavky na napájecí nap tí jsou: St ídavý proud V, 0,3 A Hz 12

13 Kabel pro integraci do vozidla (pouze pro ur ité modely) Pomocí kabelu, který m žete objednat jako nadstandardní p íslušenství, m žete zabudovat naviga ní p ístroj do vozidla. Vysv tlení k p ipojení naleznete v kapitole "Kabel pro integraci do vozidla (v závislosti na modelu, volitelné)" na stránce 21. Pokyny k dokumentaci Quick Start Guide V této p íru ce naleznete popis nejd ležit jších základních funkcí Vašeho p ístroje. Uživatelská p iru ka Podrobný popis všech možností ovládání a funkcí p ístroje naleznete v tomto návodu k obsluze. Registrace NAVIGAČNÍ SYSTÉM >>> Váš p ístroj m žete registrovat pomocí našeho obslužného softwaru. Získáte tak snadný p ístup k budoucím aktualizacím a novinkám. Postup jak zaregistrovat p ístroj pomocí softwaru "Content Manager" - naleznete na stran 35 Oprava P i poškození se p ístroj nesmí otvírat. Obrat te se na svého dodavatele. Emise a likvidace odpadu Údaje o emisích, elektromagnetické kompatibilit a likvidaci odpadu naleznete v kapitole. "POU ENÍ" na strán

14 >>> PŘEHLED SOUČÁSTÍ DODÁVKY Overview of the scope of Delivery Obsah balení 1 Naviga ní p ístroj PND (Personal Navigation Device) 2 USB kabel 3 Držák p ístroje do automobilu s p ísavkou (v závislosti na modelu) 4 Kabel na napájení do cigaretového zapalova e (12/24 Volt) s integrovaným p íjíma em dopravních infromací TMC- (v závislosti na modelu) 14

15 PŘEHLED SOUČÁSTÍ DODÁVKY >>> Overview of the navigation device P ední strana p ístroje s ovládacími a zobrazovacími prvky 1 Tla ítko zp t Stisknutí = Ve v tšin aplikací funkce Zp t Stisknutí a podržení = Vyvolání hlavní nabídky 2 Dotyková obrazovka se zvolenou hlavní nabídkou 3 Stisknutí tla ítka dotykové obrazovky = aktivace p íslušného p íkazu tla ítka 4 mikrofon (v závislosti na modelu) 5 Zadní strana p ístroje 15

16 >>> PŘEHLED SOUČÁSTÍ DODÁVKY Horní strana p ístroje 1 Zapnutí a vypnutí (Standby) Spodní strana p ístroje 2 Slot na MicroSD kartu 3 Mini USB konektor / konektor pro p ipojení napájení 4 Vypína On/Off (I/O) 16

17 VŠEOBECNÉ POKYNY >>> General operation Ošet ování a údržba p ístroje P ístroj nevyžaduje žádnou údržbu. K o išt ní p ístroje používejte b žné isticí prost edky pro elektrotechnický materiál. Povrch p ístroje lze o istit vlhkým, m kkým hadrem. cnebezpečí! Nebezpe í ohrožení života úrazem elektrickým proudem. P ed zahájením ošet ování p ístroje, dodávaných sou ástí a p íslušenství vždy p ístroj vypn te a odstra te sít'ový zdroj. K išt ní p ístroje nepoužívejte agresivní drsné isticí prost edky nebo umývací houby, které by mohly poškrábat povrch. Do p ístroje se nesmí dostat voda. Váš naviga ní p ístroj byl vyvíjen a vyroben s nejv tší pe livostí a proto by se m l velmi pe liv také ošet ovat. Abyste m li z Vašeho mobilního naviga ního p ístroje dlouho pot šení, dodržujte následující seznam doporu ení: Chra te naviga ní p ístroj a p íslušenství p ed mokrem a vlhkostí! Pokud se n kdy stane, že se na p ístroj dostane voda, okamžit jej vypn te a odpojte napájení. P ístroj nechejte vyschnout p i pokojové teplot. Nepoužívejte Váš naviga ní p ístroj v prašném nebo špinavém prost edí a také jej v takovém prost edí neuchovávejte. Neuchovávejte naviga ní p ístroj p i vysokých okolních teplotách. Vysoké teploty mají negativní ú inek na všechny elektronické komponenty, a m že se zkrátit jejich životnost, dále se mohou poškodit akumulátory nebo plastové materiály. Váš naviga ní p ístroj neuchovávejte p i p íliš nízkých okolních teplotách. P i spušt ní podchlazených sou ástí do provozu a zah átí na provozní teplotu se m že uvnit t chto sou ástí vytvo it kondenza ní vlhkost, která m že mít za následek poškození elektronických komponent. Dbejte na to, aby Vám naviga ní p ístroj nespadl na zem, nevystavujte jej žádným náraz m i ot es m. Neodbornou manipulací m žete poškodit vnit ní komponenty p ístroje. K išt ní p ístroje nepoužívejte žíravé chemikálie, agresivní nebo drsné isticí prost edky. Všechny výše uvedené pokyny platí stejnou mírou pro naviga ní p ístroj, akumulátor, sít'ový a vozidlový nabíjecí adaptér a ostatní p íslušenství. Pokud n který z t chto díl nebude fungovat správn, obrat'te se prosím na Vašeho odborného prodejce. 17

18 >>> VŠEOBECNÉ POKYNY Prohlášení o kvalit akumulátoru Kapacita akumulátoru Vašeho naviga ního p ístroje se snižuje s každým cyklem nabíjení/vybíjení. Negativní vliv na postupné snižování kapacity má rovn ž neodborné skladování akumulátor bu p i p íliš vysokých nebo p i p íliš nízkých teplotách. Špatným skladováním se m že podstatn zkrátit provozní doba i jeho celková životnost. Prohlášení o kvalit displeje V d sledku technologie výroby se mohou v displeji ve výjime ných p ípadech objevit malé jinak barevné body (pixel). N kdy se mohou zobrazovat jednotlivé sv tlejší nebo tmavší body obrazovky. V t chto p ípadech se však nejedná o závadu. Uvedení do provozu Po vybalení a kontrole stavu naviga ního p ístroje je možné jej uvést do provozu. Postupujte prosím následovn : p ipojte napájení elektrickým proudem zapn te p ístroj sklopte anténu (pokud to vyžaduje navigace) zajist te p ístroji volný výhled na oblohu ( pokud je to vyžadováno) Napájení elektrickým proudem Naviga ní p ístroj m žete dobíjet prost ednictvím napájecího adaptéru do cigaretového zapalova e ve vozidle, který je sou ástí dodávky, nebo prost ednictvím sít ového zdroje dodávaného jako p íslušenství. B hem nabíjení p ístroj nespot ebovává z akumulátoru žádnou energii. 18

19 Používání akumulátoru Interní napájecí nap tí zajišt'uje integrovaný akumulátor. Tento akumulátor nevyžaduje žádnou údržbu ani žádné zvláštní ošet ování. Nezapome te, že p i úpln vybitém akumulátoru pot ebuje p ístroj až jednu minutu, než jej bude možné op t zapnout. P i závad akumulátoru se obrat'te na Vašeho odborného prodejce. Nepokoušejte se akumulátor vymontovat sami. Kabel na napájení z cigaretového zapalova e Pokud byla zásuvka zapalova e cigaret p edtím používána a má ješt vysokou teplotu, po kejte až se ochladí. P i p ipojení napájecí kabelu do cigaretového zapalova e a microusb konektoru na Vašem p ípstroji postupujte následovn : > Uchopte konektor p ipojovacího kabelu a zasu te jej až na doraz bez vynaložení v tší síly do napájecí zdí ky naviga ního systému nebo u p ístroj s aktivním držákem do p ipojovací zdí ky na spodní stran kolébky. > Adaptér zasu te do zásuvky zapalova e cigaret ve vozidle. VŠEOBECNÉ POKYNY >>> Nabíjení p ístroje prost ednictvím zapalova e cigaret p i vypnutém motoru pomalu vybíjí baterii vozidla! Nepoužívejte proto naviga ní p ístroj p i vypnutém motoru po delší dobu. Aby bylo možné p ijímat hlášení TMC (v závislosti na modelu), musí být u p ístroj s aktivním držákem p ipojeno elektrické napájení ke kolébce. 19

20 >>> VŠEOBECNÉ POKYNY P ipojení k el. zásuvce -220V c Nebezpe í ohrožení života! Dbejte na to, abyste p i manipulaci s p ístrojem m li vždy suché ruce a aby byl suchý také napájecí zdroj. Nyní zapojte napájecí zdroj do schválené elektrické sít. P ipojení napájecího nap tí P ipojení p ístroje k nabíjje ce z elektrické sít se provádí použitím alternativn dodávaného sít'ového zdroje do zásuvky. Postupujte následujícím zp sobem: > Uchopte konektor a až na doraz ho jemn zasu te do p ipojovací zdí ky naviga ního p ístroje. > Zasu te do zásuvky vidlici napájecího zdroje. Pokud naviga ní p ístroj nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí zdroj ze sít. Anténa TMC (v závislosti na modelu) Dodávaná anténa TMC je integrovaná v kabelu pro p ipojení zdroje nap tí. Kabel antény TMC vede paraleln s kabelem pro zapalova cigaret (nastavení z výroby). Pokud není p íjem TMC dosta ující, je t eba vést kabel pro anténu TMC a kabel pro zapalova cigaret odd len. Pomocí p iloženého p ísavného držáku m žete anténu TMC p ipevnit na elní sklo.. Anténa TMC se musí umístit tak, aby vám nemohla b hem jízdy p ekážet. GPS anténa Anténa p ístroje GPS-anténa je integrována do krytu. Integrovaná GPS-anténa není vhodná pro p íjem signáluve vozidlech vybavených skly se speciální ochranou proti slune nímu zá ení (opat ených technologií sublima ního pokovování resp. kovovými fóliemi - lze poznat podle ozna ení na sklech SIGLA SOL, SIGLA CHROM, SIGLA, KOOL-OF, SUNGATE a pod.) a ve vozidlech se skly s jemnými zalisovanými dráty pro vyh ívání. V t chto p ípadech použijte externí anténu GPS, pokud je vaše navigace vybavena p íslušnou p ípojkou. Informace k tomu Vám rád poskytne Váš odborný prodejce. 20

21 Kabel pro integraci do vozidla (v závislosti na modelu, volitelné) Pomocí volitelného kabelu m žete optimáln integrovat Naviga ní systém do vozidla. K tomuto kabelu m žete: p ipojit naviga ní p ístroj k audio systému sloužícímu k ztišení radia p i volání. P i správném napojení kabelu ztlumí vaše za ízení b hem hlášení naviga ního systému hlasitost audio systému; m žete p ipojit naviga ní p ístroj do vstupu zvukového signálu k audio systému. M žete p ipojit mikrofon, který je sou ástí volitelného p íslušenství. Jakmile je p ipojen kabel, vypne se reproduktor základního p ístroje. Pam ová karta VŠEOBECNÉ POKYNY >>> Naviga ní systém je vybaven slotem pro pam t ovou kartu Micro SD. Vzhledem k tomu, že v naviga ním p ístroji jsou údaje o mapách uloženy v interní pam ti, používá se slot pro kartu Micro-SD k ú el m aktualizace, k p ehrávání hudby*, prohlížení obrázk * a sledování film *. Pam t'ovou kartu m žete využít i k rozší ení mapových údaj. Slot pro kartu je umíst n v levé ásti spodní strany p ístroje. Slot pro kartu je vybaven pružinovým mechanismem zajišt ní a vysunutí karty. *v závislosti na modelu, je nutno aktivovat pomocí programu Content Manager 21

22 >>> VŠEOBECNÉ POKYNY Vložení pam t ové karty > Pam t'ovou kartu Memory Card vyjm te z obalu. P itom dbejte na to, abyste se nedotýkali kontaktní lišty. > Pam t ovou kartu uchopte tak, aby kontaktní lišta sm ovala k zadní stran za ízení. > Vložte pam t ovou kartu do p ihrádky pro kartu. > Posunujte pam t ovou kartu mírným tlakem do p ihrádky pro kartu, dokud do ní nezapadne. Vyjmutí pam t ové karty P ihrádka pro kartu vysune kartu tak, aby ji bylo možné uchopit dv ma prsty. > Prstem lehce stiskn te pam t ovou kartu proti síle pružiny v p ihrádce pro kartu a potom ji uvoln te. Karta se vysune. > Pam ovou kartu vytáhn te a odložte do obalu, p itom dbejte na to, abyste se nedotýkali kontaktní lišty. Držák p ístroje Ve vozidle lze naviga ní p ístroj upevnit pomocí držáku p ístroje p ímo na elní sklo. Naviga ní p ístroj a držák se nesmí vystavovat delšímu p ímému slune nímu zá ení. Vnit ní teploty +70 C a vyšší mohou poškodit sou ásti držáku. P ipevn ní držáku Držák p ístroje upevn te tak, aby spole n s namontovaným naviga ním p ístrojem neomezoval Váš výhled z vozidla a aby nebyl umíst n v oblasti rozpínání airbagu. Dávejte pozor na to, aby elektrické p ipojovací kabely neomezovaly p ístup k obslužným prvk m vozidla. Plochu pro upevn ní držáku p ístroje na elní sklo ádn dosucha vy ist te. Nepoužívejte žádné mýdlové isticí prost edky. 22

23 VŠEOBECNÉ POKYNY >>> Na elním skle Pomocí p ísavného mechanismu lze držákp ístroje upevnit p ímo na elní sklo. > Nasa te nosnou desku na ty i p idržovací výstupky držáku za ízení. > Zvolte nejvhodn jší místo. > Lehce povolte areta ní šrouby 4 a P ísavné plocha Patka Páka Areta ní šroub Areta ní šroub Nosná deska Uvol ovací tla ítko P ísavné plocha Patka Páka Areta ní šroub Nosná deska Uvol ovací tla ítko > P itla te patku 2 p ísavnou plochou 1 na elní sklo. Držák p ístroje nato te tak, aby se nosná deska nacházela p ibližn v požadovaném zorném sm ru. > Stiskn te páku dol 3. Držák je pevn p isátý na elní sklo. Nyní m že být p esn nastaven. K odstran ní slouží op t páka 3, kterou stisknete. 23

24 >>> VŠEOBECNÉ POKYNY P estavení držáku za ízení > Povolte areta ní šrouby 4 a 5 tak, aby bylo možné pohnout nosnou deskou 6 bez vynaložení p ílišné síly. > P esu te nosnou desku 6 do požadované polohy a podržte ji v této poloze. > Op t pevn utáhn te areta ní šrouby 4 a 5 tak, aby byl naviga ní p ístroj p i jízd bezpe n upevn n. Zapnutí/ vypnutí naviga ního p ístroje Vypína em 1 On/Off m žete Naviga ní systém zapnout nebo zcela vypnout. Tla ítkem 2 na horní stran naviga ního p ístroje m žete p ístroj p epnout do režimu spánku nebo jej m žete z tohoto režimu op t zapnout. Zapnutí p ístroje > P epn te vypína On/Off na spodní stran p ístroje do polohy On. > Stiskn te tla ítko na horní stran p ístroje. P ístroj se zapne. Na dotykovém displeji se zobrazí logo výrobce. Nasazení naviga ního p ístroje > Naviga ní p ístroj nasa te upev ovacím bodem na spodní stran krytu na nosnou desku 6. > P itla te naviga ní p ístroj jemn na nosnou desku 6. Naviga ní p ístroj je upevn n. Vyjmutí naviga ního p ístroje Stiskn te tla ítko nosné desky 6 na horní stran. P ístroj je nyní uvoln no a lze je sejmout z nosné desky P i prvním spušt ní p ístroje se automaticky zobrazí okno s výb rem jazyka. V seznamu m žete pomocí tla ítek listovat ve výb ru jazyk ve sm ru stanoveném šipkou. 24

25 VŠEOBECNÉ POKYNY >>> > Stiskn te tla ítko s požadovaným jazykem. > Výb r potvrdíte stisknutím tla ítka OK. > Nyní obdobn vyberte požadovaný hlas. pro modely s TTS Mluv í, kte í jsou ozna eni (TTS), podporují hlasový výstup text (nap. informace o ulicích a p ed ítání SMS). Uslyšíte krátký p íklad hlášení. > Výb r potvr te stisknutím tla ítka OK. > Pokud s touto výzvou souhlasíte, stiskn te tla ítko OK. Použití naviga ního p ístroje je povoleno pouze ve shod s p íslušnými platnými národními pravidly silni ního provozu! Vypnutí P ístroj m žete kdykoli vypnout. > Stiskn te tla ítko na horní stran p ístroje. P ístroj se p epne do režimu spánku. > Pokud chcete p ístroj zcela vypnout, p epn te vypína On/Off (I/0) na spodní stran p ístroje do polohy Off (0). Pokud nebudete p ístroj používat po kratší dobu do jednoho týdne), doporu ujeme jej ponechat pouze v režimu spánku. Podstatn se tím zkrátí doba zapnutí a p ístroj bude schopen podstatn rychleji vyhledat satelity pot ebné k navigaci. Pokud bylo p i aktivaci režimu spánku aktivní navád ní na cíl, bude toto automaticky pokra ovat bude-li p ístroj zapnut b hem asi 4 hodin. Krátce na to se zobrazí následující výzva: 25

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

GPS jednotka je speciáln navržena k montáži, lokalizaci a monitorování jízdních kol.

GPS jednotka je speciáln navržena k montáži, lokalizaci a monitorování jízdních kol. kujeme za zakoupení GPS jednotky. Tento návod obsahuje informace jak správn zacházet s GPS jednotkou. P ed prvním použití GPS jednotky si d kladn p te tento návod. Jednotka GPS pracuje se signály ze sítí

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

JabloSuite - návod k obsluze

JabloSuite - návod k obsluze Verze 2.2 JABLOSUITE NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 z 14 JabloSuite - návod k obsluze Úvod...2 Seznam funkcí JabloSuite...2 Instalace...3 Minimální softwarové a hardwarové po adavky...3 Podporované opera ní

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise Informace OpenStage OpenStage 20/40/60/80 www.siemens.com/enterprise IP telefony OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě 1 ) Napájení PC [1] pouze OpenStage 40 [2] pouze OpenStage 40 HFA Přepínač Náhlavní

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

F-Secure Mobile Security with Parental control. Android

F-Secure Mobile Security with Parental control. Android F-Secure Mobile Security with Parental control Android F-Secure Mobile Security with Parental control Obsah 3 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 Instalace...6 Aktivace...6 Konfigurace produktu...7 Odinstalace

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily Elektromobil Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily www.schneider-electric.cz Souhrn V srdci energetické výzvy, která p ispívá ke zlepšení životního prost edí, nabízí elektromobily,

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Dynavix Tau Dynavix Manager Evidence jízd manuál softwaru Dynavix 8

Dynavix Tau  Dynavix Manager Evidence jízd  manuál softwaru Dynavix 8 Děkujeme, že jste si zakoupil zařízení Dynavix Tau. Dynavix Tau je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů a prohlížení obrázků) určené primárně

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

LG PC centrální ídící ovlada

LG PC centrální ídící ovlada LG PC centrální ídící ovlada D LEŽITÉ P e t te si prosím pe liv a d kladn tuto p íru ku pro uživatele p ed instalací své vnit ní klimatiza ní jednotky a jejím uvedením do provozu. Tuto p íru ku uživatele

Více

Praktické rady pro váš

Praktické rady pro váš Praktické rady pro váš smartphone Samsung Baterie Kontrolní body, když je výdrž baterie krátká Kontrolní body, když baterii nelze nabít Čtyři obvyklé mylné představy Úsporný režim Úsporný režim CPU Úsporný

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110 GSM/GPS za ízení pro sledování vozidel UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110 Ver:1.00 OBSAH ÚVOD 2 Funkce a vlastnosti 2 Technická specifikace 2 Bezpe nostní instrukce 3 INSTALACE 3 íslušenství 3 Postup instalace

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8.

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Dynavix Delta II je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Procesor: 1 GHz Opera ní systém: Android 4 Opera ní pam ť: 512 RAM Displej: 5.0 multikapacitní Rozší ení flash pam ti: pomocí microsdhc karty Rozlišení: 480 * 800 pixelů Fotoaparát s autofocusem FM rádio

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE A OVLÁDÁNÍ UŽIVATEL TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS NÁVOD K OBSLUZE A OVLÁDÁNÍ TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 Obsah 3 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 P ed první instalací...6 První instalace produktu...6 Instalace a upgrady aplikací...6 Nápov da

Více

G510 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9tWi YiV VSROHþQRVW +XDZHL

G510 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9tWi YiV VSROHþQRVW +XDZHL G510 Obsah P edmluva...1 Bezpe nostní opat ení...2 P íprava...4 První pohled na telefon... 4 Vložení SIM karty... 5 Instalace karty microsd... 6 Instalace baterie... 6 Nabíjení baterie... 7 Zapnutí a vypnutí...

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com MultiReader 3664 PER3664BC Prestigio MultiReader Version 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení. Před použitím zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-21-230D

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-21-230D NÁVOD K OBSLUZE detektor SE-21-230D DETEKTOR SE-21-230D Detekovaný plyn: ho lavé a výbušné plyny Princip m ení: katalytické spalování Rozsah m ení: 0 20% DMV (0-1%OBJ) CH 4 Poplachové stupn : 1x poplachový

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více