ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013."

Transkript

1 Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249 Začíná měsíc vinobraní, červených jeřabin a děti opět usednou do školních lavic. Čas bezstarostných her je v nenávratnu a nové povinnosti nastaly nejen pro samotné děti, ale i pro jejich rodiče. Hezké babí léto a všem školákům a študákům za celou redakční radu přeji, aby se ocitli v kamarádském a milém ovzduší a ať je pro ně ten nový školní rok jen úspěšný. Zdena Lédlová Citát Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. Charles Farrar Browne Zasedání zastupitelstva a rady města Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva města, konané Ve čtvrtek 5. září 2013 se v zasedací místnosti městského úřadu, Školní 500, uskuteční 17. zasedání zastupitelstva města, začátek v hod. Výběr usnesení z 16. za sedání zastupitelstva města, konaného Přítomno: 13 členů zastupitelstva, 17 hostů zasedání Zastupitelstvo města projednává a bere bez připomínek na vědomí: 1. činnost rady města v období od 15. do 16. zasedání ZM, 2. zprávu o stavu účtů města k a k , 3. zprávu o plnění rozpočtu města za období Zastupitelstvo města: 1. schvaluje závěrečný účet města Ždírec n.d. za rok 2012 v souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a souhlasí bez výhrad s celoročním hospodařením města v roce 2012, 2. projednává a schvaluje bez výhrad zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Ždírec nad Doubravou za rok 2012, 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce Zastupitelstvo města upravuje rozpočet města na rok 2013 na straně příjmů na částku ,03 Kč a na straně výdajů na částku ,90 Kč. Zastupitelstvo města: 1. rozhoduje o poskytnutí bezúročné účelové půjčky ve výši Kč Římskokatolické farnosti Krucemburk, se sídlem náměstí Jana Zrzavého 17, Krucemburk, IČ: , určené na financování nátěrů střechy a klempířských prvků kostela sv. Václava v Horním Studenci v roce 2013, 2. stanovuje podmínky půjčky: a) půjčka bude vrácena na účet města do 15. prosince 2013 b) pokud Římskokatolická farnost půjčku neuhradí do určeného termínu, bude půjčka od úročena 5 % p.a. Zastupitelstvo města stanovuje název nové ulice budované v k.ú. Ždírec n.d. na pozemku parc.č. 342/1 od ulice Nad Řekou a Hamerské na ulici U Pikulky. Zastupitelstvo města rozhoduje o koupi pozemků v k.ú. Ždírec nad Doubravou parc.č. 342/185, 366/48 a 339 a stanovuje kupní cenu za pozemky Kč. Zastupitelstvo města: 1. souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 11/20 dle žádosti čj. MŽ/ 503/2013 a ukládá městskému úřadu zveřejnit záměr prodeje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 2. souhlasí s prodejem části pozemků parc.č. 343/17 a 34/5 dle žádosti čj. MŽ/1617/2012 a ukládá městskému úřadu zveřejnit záměr prodeje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Zastupitelstvo města: 1. potvrzuje usnesení zastupitelstva města z 27. srpna 2009 č. 7/18/09 o budoucích podmínkách prodeje pozemků pro výstavbu garáží na pozemcích parc.č. 234/2 a 1450, 2. rozhoduje o prodeji pozemku parc.č. st a parc.č. st kupujícím dle uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě za podmínek stanovených usnesením č. 7/18/09. Zastupitelstvo města bere na vědomí bez připomínek informaci o činnosti výborů zastupitelstva v prvním pololetí roku Výběr ze zápisu z 55. schůze rady města, konané Jmenování komise Rada města jmenuje členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné soutěži na zakázku malého rozsahu č. 13/2013 Zateplení (pokračování na str. 2)

2 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 1) pavilonu školní jídelny ve složení: A/ členové komise: Zdeněk Pleva, Ing. Jiří Pavlíček, Luděk Špinar, Ing. Bohumír Nikl, Bc. Libor Málek B/ náhradníci za členy komise: Pavlína Brychtová, Bohuslav Němec, Ing. Jan Matějka, Naděžda Lédlová, Jan Martinec. Věcný dar žákům prvních tříd Rada města souhlasí s poskytnutím věcného daru v hodnotě do 200 Kč všem žákům prvních tříd ZŠ a MŠ Ždírec n.d., kteří nastoupí do 1. třídy dne Různé: Rada města bere na vědomí: poděkování Ing. Flesara bytem Jimramov na finanční dar na vydání knihy, informaci místostarosty o přípravě elektronické aukce na dodávky el. energie a plynu v průběhu července 2013; podrobnosti budou sděleny v Našich novinách 07/13, poděkování Nadace pro transplantace kostní dřeně za finanční dar města, podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny z grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013, informaci ing. Pavlíčka o vytváření webových stránek SDH Ždírec n.d. a TATRAN Ždírec n.d. Výběr ze zápisu z 56. schůze rady města, konané Vyhodnocení veřejných soutěží Rada města: 1) potvrzuje rozhodnutí hodnotící komise o posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné soutěži na zakázku malého rozsahu č. 13/2013 Zateplení pavilonu školní jídelny ; cenově nejvýhodnější nabídku podala spol. KOVAČKA s.r.o., Žďár n.s., cena za dílo Kč bez DPH; rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností KOVAČKA s.r.o. jako vítězem veřejné soutěže, 2) rozhoduje, že nejvýhodnější nabídku ve veřejné soutěži na zakázku malého rozsahu č. 14/2013 Střecha hasičské zbrojnice podal Roman Starý, Bobrová 51, čj. MŽ/1023/2013-1, cena za dílo Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Technický dozor investora Rada města určuje p. Františka Lédla technickým dozorem investora na stavbě Zateplení pavilonu školní jídelny. Informace o stavu účtů a hospodaření města Rada města bere na vědomí: 1) stav účtů města k : spořící účet ČSOB 5,367 tis. Kč mun. konto ČSOB 1,100 tis. Kč ČNB 250 tis. Kč ČS 4,146 tis. Kč 2) stav účtu u ČS k : 4,672 tis. Kč 3) informaci o vývoji příjmů a výdajů města k Rozpočtové opatření č. 5/2013 Rada města rozhoduje o přijetí rozpočtového opatření č. 5/2013, kterým se zvyšují příjmy města o ,81 Kč a výdaje o ,00 Kč. Poskytnutí příspěvku Rada města rozhoduje o poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti Krucemburk na opravu kostela sv. Václava v Horním Studenci: a) částka Kč půjčka dle usnesení zastupitelstva města č. 9/16/13, b) částka Kč příspěvek města dle Zásad Kraje Vysočina z rozpočtu města, c) částka Kč příspěvek z rozpočtu města, viz usnesení rady města č. 4/50/13. Osvobození od platby místního poplatku Rada města osvobozuje na dobu 3 let s platností od od platby místního poplatku ze psa Vlastimila Korejtka, který převzal psa z útulku TS Havlíčkův Brod, Mírovka. Pronájem hrobových míst Rada města: 1) projednává rozbor nákladů, spojených s provozem Městského hřbitova Horní Studenec v roce 2013, 2) konstatuje, že ceník služeb, platný od , ponechá v platnosti beze změn, 3) schvaluje text vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa. Investice, opravy majetku města Rada města schvaluje: 1) provedení zpevnění vozovky před garážemi v Jižní ulici; práce v ceně Kč bez DPH provede firma Jan Matějka, Ždírec n.d., 2) provedení nátěru značení hřišť ve velké tělocvičně; práce v ceně do Kč vč. DPH provede Jaromír Brychta, 3) provedení výměny oplocení části pozemku parc.č. 356/33 v areálu TATRAN sousedícího s pozemky parc.č. 356/32 a st. 133 a ukládá starostovi zajistit ocenění prací, 4) provedení nátěru oplechování střechy a okapových prvků budovy čp. 152 a ukládá starostovi zajistit ocenění prací, 5) provedení opravy izolace a položení dlažby v DPS Nad Řekou v rozsahu 28 m 2 ; práce provede fa Jozef Somsi, cena za dílo Kč bez DPH, 6) provedení odvodnění jižní stěny DPS Nad Řekou zhotovením drenáží a položením tlakové izolace v délce 15 m; práce provede fa Jozef Somsi, cena za dílo Kč bez DPH, 7) rozhoduje, že na základě vyjádření DI Policie ČR uzavře se spol. Dosip s.r.o. smlouvu na instalaci 3 ks měřičů rychlosti vozidel a to po 1 ks v Benátkách, Kohoutově a Novém Ransku. Dohoda o vyrovnání závazku Rada města schvaluje uzavření dohody o vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek mezi městem Ždírec nad Doubravou a Ždíreckým bytovým družstvem. Předmětem dohody je převod přeplatku splácení půjčky ve výši ,72 Kč družstvu. Jedná se o přeplatek, který vznikl změnou úrokové sazby v průběhu splácení půjčky. Splácení půjčky z FRB Rada města rozhoduje, že město bude splácet půjčku z Fondu rozvoje bydlení na opravu bytů č. 2 a 3 v DPS Mírová 119 ve výši Kč měsíčně na účet fondu a to v 28 splátkách. Veřejná soutěž č.15/2013, provoz VO Rada města pověřuje starostu jednáním se spol. IPI s.r.o. Žďár n.s. o podmínkách organizace veřejné soutěže na provoz a správu veřejného osvětlení. Starosta bude informovat radu města o podmínkách spol. IPI s.r.o. na 57. schůzi. Projednání žádosti čj. MŽ/1058/ 2013 Rada města: 1) projednává žádost o vyjádření k výši nájmu v budově Údavy 43, 2

3 Zasedání zastupitelstva a rady města 2) konstatuje, že výši nájemného z bytů č. 1 a 2 stanovila rada města s ohledem na dispozici bytů a zvýšení nájemného nad stanovenou výši Kč bude provedeno poprvé od kolaudace bytů k o inflaci roku 2012 ve výši 3,3 %. Výběr ze zápisu z 57. schůze rady města, konané Jmenování komise Rada města jmenuje členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné soutěži na zakázku malého rozsahu č. 12/2013 Revitalizace náměstí 9. května ve Ždírci nad Doubravou 2. etapa ve složení: A/ členové komise: Jan Martinec, Ing. Jiří Pavlíček, Luděk Špinar, Ing. Bohumír Nikl, František Lédl B/ náhradníci za členy komise: Pavlína Brychtová, Bohuslav Němec, Ing. Jan Matějka, Naděžda Lédlová, Bc. Libor Málek. Rozpočtové opatření č. 6/2013 Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2013, kterým se zvyšují příjmy města o částku ,00 Kč a výdaje o částku ,00 Kč. Směrnice č. 1/2013 Rada města schvaluje směrnici č. 1/2013 o odepisování dlouhodobého majetku, předloženou hospodářsko-správním oddělením. Žádost o prodej pozemků Rada města projednala žádost čj. MŽ/1091/ o prodej části pozemku parc.č. 342/1 pro výstavbu objektu s komerčním využitím a souhlasí s prodejem pozemku ve smyslu podané žádosti. Žádost předloží rada zastupitelstvu města k projednání na 17. zasedání. Investice, opravy majetku města Rada města schvaluje: 1) provedení nátěrů střechy budovy čp.152 ve Ždírci n.d.; práce v hodnotě Kč bez DPH provede Jaromír Brychta, Ždírec n.d., 2) schvaluje provedení střechy hasičské zbrojnice ve Ždírci n.d. vč. zachytávačů sněhu; cena za dílo se zvýší na Kč, 3) konečná cena za dílo od firmy Jozef Somsi dle usnesení rady města z bude Kč, 4) souhlasí s provedením zateplení bytu školníka při ZŠ a MŠ čp. 29 a ukládá starostovi zajistit nabídku na provedení prací. Vyjádření k připravované stavbě Rada města schvaluje záměr výstavby optické sítě 1. etapa, podle projektu spol. B-projekt Lipnice n.s. Podání žádosti o dotaci Rada města schvaluje podání žádosti na dotaci provozu Centra pro rodinu Doubravka. Různé: Rada města: a) projednala dopis F. Záruby ve věci vytýčení hranic pozemků čj. MŽ/ 1146/ a informaci místostarosty v dané věci o jednání s F. Zárubou na místě samém, b) bere na vědomí poděkování Aero klubu Chotěboř za příspěvek města na uspořádání leteckého dne v červnu 2013, c) bere na vědomí informaci místostarosty o škodách v lesích města způsobených vichřicí; v městských lesích je 150 m 3 polomů, d) schvaluje dohodu města s ŘSD ČR, Správa Jihlava, na stanovení rozsahu náhradní výsadby zeleně za pokácené stromy u silnice I/37; starosta projedná rozsah výsadby se zástupci SCHKO. Jan Martinec, starosta Svítím vám dlouho. Až dosloužím, patřím do sběrné nádoby. Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA do sběrné nádoby EKOLAMP ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech. Do sběrné nádoby patří kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. Služby města Ždírec n.d. informují... Sběr starého papíru Město Ždírec nad Doubravou společně se ZŠ a MŠ Ždírec n.d. uspořádá ve školním roce 2013/2014 několik kol sběru starého papíru. 1. kolo proběhne už ve středu 4. září. Sběrné nádoby na papír budou přistaveny u Služeb města Ždírec nad Doubravou. Peníze za sběr budou zaslány na konto Sdružení rodičů. Sbírejte starý papír, pomáháte tím přírodě! Ing. Bohumír Nikl 3 myslímeekologicky EKOLAMP s.r.o., infolinka: ,

4 Služby města Ždírec n.d. informují... Provoz sběrných zařízení Sběrný dvůr a výkupna druhotných surovin duben říjen listopad březen Pondělí Středa Pátek Sobota Zodpovědná osoba: Vosecký Pavel tel , Suchý František tel Stavební odpad Odkládání stavebního odpadu na určenou skládku dle pokynů MěÚ, tel , a Kompostárna ukládání dřevního odpadu a trávy duben říjen listopad březen Pondělí Středa Pátek Sobota Mimo uvedenou dobu v úterý a ve čtvrtek též od 6.00 do 15.00, po předchozí domluvě na tel a Ukládání výkopové zeminy Na úložiště zeminy po předchozí domluvě na tel a Ing. Bohumil Nikl Recyklací vysloužilých elektrozařízení......se uspoří primární suroviny...se získá...se ušetří...se uspoří ruda 240 milionů kg 1 kg zlata kg 0,16 kg 1 kwh el. energie 1 kg černé uhlí 200 kg 1 kg železa 1 litr ropy 2 kg 1,69 kg 10,7 kwh výhřevnost absorbce 200 kg 1 kg mědi g 13 kg 0,086 kg 0,0 1 tuna CO 2 1 strom za 100 let Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí! EW_inzA4_zlom01.indd Odd1: :30 Na aktuální téma Rekonstrukce stání pro separaci odpadů z Fondu ASEKOL Město Ždírec nad Doubravou už třetím rokem čerpá podporu z Fondu ASEKOL, který podporuje veřejně prospěšné projekty, jež jsou zaměřené na zlepšení efektivity sběru elektroodpadu. Posláním a účelem Fondu je finanční nebo materiálová podpora neziskových a veřejně prospěšných projektů týkajících se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení, jakož i zvýšení celkové 4 efektivity systému zpětného odběru elektrozařízení. Podpora může být poskytnuta formou daru, nebo formou dlouhodobého pronájmu. Žádat o příspěvek mohou

5 Na aktuální téma obce, svazky obcí, kraje a také nevládní neziskové organizace či provozovatelé sběrných dvorů. O výběru projektů rozhoduje Rada Fondu ASEKOL, která je tvořena například zástupci Svazu měst a obcí, Sdružení veřejně prospěšných služeb nebo výrobců. Město Ždírec nad Doubravou podalo v letošním roce přihlášku do Grantového řízení v rámci poskytování finančních podpor z Fondu ASEKOL. Finanční podpora z Fondu ASEKOL při řešení projektu je ve výši až 70 % z celkových nákladů projektu. V programu Fondu ASEKOL Rekonstrukce, pro- jekt Rekonstrukce stání pro separaci odpadů na veřejných místech ve Ždírci nad Doubravou splnil veškeré formální i obsahové náležitosti a projekt byl podpořen ve výši Kč. Jedná se o rekonstrukci stávajících míst zpětného odběru v ulici Ke Stadionu a u hřbitova v Horním Studenci. Ing. Bohumír Nikl Rekonstrukce sběrného místa v ulici Ke Stadionu Nově zrekonstruované sběrné místo u hřbitova v Horním Studenci Sběrné boxy na sběr použitých cartridgí a tonerů Vážení spoluobčané, naše město se zapojilo do ekologického programu na sběr použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů z tiskáren. Sběrné boxy jsou umístěny v městské knihovně a informačním centru, v budově městského úřadu a na sběrném dvoře. Investiční výstavba léto/podzim 2013 Lesní stezka v Horním lese Firma J. Matějky vybudovala 1. část lesní stezky, a to od posledního domu v Horním Studenci ke hřbitovu. Další část stezky, která bude navazovat na cyklostezku do Ždírce, by měla být vybudována v příštím roce. Myslete ekologicky a přineste použité cartridge a tonery do sběrných boxů. Nevhazujte je prosím do komunálního odpadu. Odevzdání je zdarma. Ing. Bohumír Nikl Vyhlídka na starém vodojemu Vyhlídka byla zdárně dokončena, zbývá pouze osadit informační tabuli s mapou města. Práce ve velmi dobré kvalitě prováděla firma M. Štěpánka, p. Jágr a zaměstnanci Služeb města. Revitalizace zeleně Během září bude zahájena revitalizace zeleně, tj. zejména výsadba stromů a okrasných keřů v prostoru památníku padlých a kolem budovy školy. Práce provede spol. Green-project s.r.o. Průhonice. Město získalo na akci dotaci z OPŽP (Operační program Životní prostředí). 5

6 Na aktuální téma Opravy kostela sv. Václava Firma M. Štěpánka a bratři Kamarádové za přísného dohledu památkářů provádí opravy fasády a nátěry a opravy střechy kostela v Horním Studenci. Investorem akce je Římskokatolická farnost Krucemburk, ale město je významným sponzorem oprav. Zateplení pavilonu školní jídelny Město bylo úspěšné a na třetí pokus získalo dotaci z OPŽP na provedení kompletního zateplení pavilonu školní jídelny. Práce provádí firma KOVAČKA s.r.o. Žďár n.s., která nabídla ve veřejné soutěži nejnižší cenu za dílo. Práce na zateplení budou ukončeny v polovině měsíce října. Revitalizace náměstí 9. května Během podzimu budou zahájeny práce na revitalizaci náměstí 9. května. Na podzim budou prováděny zejména výkopové práce na pokládce kabelů veřejného osvětlení a přípojce vody a kanalizace pro vodní prvek a na armaturní komoře vodního prvku. Podle počasí budou práce pokračovat buď ještě do konce roku, ale pravděpodobněji až na jaře. S dokončením celé akce je počítáno na podzim roku Jan Martinec Nové dětské hřiště v Benátkách a v Novém Ransku Na základě plánu vybavení dětských hřišť a požadavku osadního výboru v Benátkách a v Novém Ransku, zakoupilo v letošním roce Město Ždírec nad Doubravou dva kusy sestav na dětská hřiště. Firma pana Františka Smítky z Přívětic dodala dvouvěžovou sestavu propojenou tubusem. Zemní práce a instalaci her- ních prvků v Benátkách a v Novém Ransku provedly Služby města Ždírec n.d. společně s dodavatelem panem Smítkou. Finanční náklady na dva kusy dvouvěžové sestavy s tubusem byly 131 tis. Kč. Dětské hřiště pro nejmenší bude určitě velice dobře sloužit svému účelu. Ing. Bohumír Nikl Zaměstnanci služeb města a pan Smítka při instalaci herního prvků v Benátkách Dvouvěžová sestava v Novém Ransku u motorestu Senioři z DPS na vyhlídce Dne 31. července se senioři z Domu s pečovatelskou službou vydali na výšlap na novou vyhlídku ve Ždírci n.d. Seniorům se výlet moc líbil. Pečovatelky z DPS 6

7 Na aktuální téma Klub seniorů Ždírec n.d. pořádá celodenní výlet, který se uskuteční v sobotu 14. září Obří akvárium Hradec Králové Projížďka výletní lodí Pardubice Kunětice Ráby Perníková chaloupka Slatiňany zámek, obora s koňmi (dle času) Cena zájezdu je 200 Kč (včetně vstupů). Odjezd autobusu od prodejny COOP (BOVYS) v 7.00 hodin. Přihlášky se přijímají v prodejně papírnictví u paní Mühlfaitové. Program výletu: Prohlédneme si OBŘÍ AKVÁRIUM v Hradci Králové (v 9.00 h). Absolvujeme projížďku výletní lodí směr Pardubice Kunětice (v h, plavba trvá 3 h), zde je možné se občerstvit. Navštívíme království perníků Perníkovou chaloupku v Rábech u Pardubic (v h). Zámek Slatiňany s prohlídkou obory s koňmi uskutečníme dle času. Těší se pořadatelé. Zrestaurovaný Tůmův křížek ve Žďárské ulici Co nového na Vysočině... Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod MUDr. Pullman Česká Bělá 122 tel MUDr. Mottl Dobrovského 2023, Havl. Brod tel MUDr. Novotná Helena Kalinovo náb. 605, Havl. Brod tel MUDr. Kohlová Krucemburk 420 tel Pohotovostní služby jsou od 8.00 do hodin. Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko MUDr. Zora Dvořáčková Husova 64, Hlinsko tel MUDr. Zdeňka Janovská Hlinecká 64, Trhová Kamenice tel MUDr. Libor Bačkovský Družstevní 1401, Hlinsko tel MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 tel Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin. Lékařská pohotovost v Nemocnici Havlíčkův Brod Provozní doba: Pracovní dny dospělí, děti a dorost Víkendy a svátky dospělí děti a dorost 7 Slovo hejtmana Září je tradičně měsícem, kdy se po dovolených adaptujeme na opětné zapojení do pracovního procesu. Pro děti a mládež je tento měsíc především začátkem školního roku. Dospělí i žáci a studenti se sejdou na svých pracovištích a ve svých třídách, dělí se o zážitky z dovolených a z prázdnin a zvykají si opět na běžný pracovní režim. Naše školy se letos navíc budou muset přeorientovat na nové pojetí, jež chceme a musíme prosazovat. Tak jako celá naše společnost i školství se vyvíjí a reaguje na proměny světa kolem nás. Je nutno nezůstávat u obecných proklamací o modernizaci, nových postupech a přístupech. Restrukturalizace středního školství nabere reálnou podobu. Bude nezbytná vzhledem ke zmenšujícímu se počtu žáků a především k potřebám praxe a možnostem jejich uplatnění. Zatím stálá převažující orientace studentů a učňů na humanitní a ekonomické obory a práci ve službách vede k situaci, kdy absolventi těchto směrů nemají zaměstnání, zatímco nám chybějí odborníci v oborech nezbytných pro rozvoj hospodářství. Hlavně ve strojírenství, ale i v moderním zemědělství. Ke změně těchto nepříznivých poměrů se musejí spojit rodiče se školami, s městy, obcemi i kraji. Všichni společně musíme ovlivňovat myšlení a směřování dětí už v raném (pokračování na str. 8)

8 Co nového na Vysočině... (pokračování ze str. 7) věku. Zároveň je nutno vytvářet podmínky pro současné trendy a snažit se každou výuku přizpůsobovat tak, aby byla pro žáky a studenty zajímavá a přínosná. V tomto směru mám dobrou zprávu. Výuku přírodovědných a technických oborů na středních školách v Kraji Vysočina čeká malá revoluce. Díky dotaci ve výši 105 milionů, kterou získal Kraj Vysočina z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se na 26 středních školách zásadně zlepší podmínky pro tematickou výuku. Evropské peníze pomohou na Vysočině s inovací vybavení laboratoří nebo odborných učeben vybraných škol, ale i s organizací a přípravou badatelských kroužků a odborných přednášek, experimentů a pozorování. Tyto moderní učebny budou moci využívat i žáci z dalších 90 spolupracujících základních škol. Peníze mají především posloužit k rozšíření nabídky badatelských volnočasových aktivit pro žáky základních a středních škol, podporovat kreativitu a rozvoj jejich tvůrčího a technického myšlení. Další položkou v projektu je cílená úprava vzdělávacích programů všeobecných i odborných středních škol vzdělávací programy partnerských středních škol budou v rámci projektu doplněny o badatelsky orientované exkurze, které podpoří možnost zavádění tzv. situovaného učení do výuky a tím podpoří popularizaci technického a přírodovědného vzdělávání. Dvouletý projekt počítá s přehlídkami, společným setkáním žáků a představením projektů, na kterých studenti pracují v rámci celoročních volnočasových kroužků. Do začátku příštího roku musí krajský tým koordinátorů stihnout první kroky v podobě realizace desítek výběrových řízení a nalezení nutných dodavatelů. Kromě modernějších učeben mají v našem případě evropské dotace do dvou let posloužit i k navázání spolupráce škol se zaměstnavateli. Pokud chceme uspět ve světě dynamického technického pokroku, musíme si uvědomit, že konkurenceschopnost našeho hospodářství i v budoucnosti začíná už dnes na základní škole. A všichni se musíme spojit ke změně myšlení a jednání v tomto směru. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina Pořad bohoslužeb římskokatolické církve, farnost Krucemburk Kostel sv. Václava Horní Studenec: čtvrtek: neděle: 9.30 Kostel sv. Mikuláše Krucemburk: středa, pátek: neděle: 8.00 DPS Nad Řekou 560, Ždírec n.d.: sobota: (každý sudý týden) Kostel Navštívení Panny Marie Sobíňov/Sopoty: každá sobota: Černobílá kronika Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás seznámila s některými případy trestné činnosti, ke kterým došlo v průběhu měsíců června a července 2013 v teritoriu obvodního oddělení PČR Chotěboř. vodoinstalační materiál. Odcizené věci pachatel odnesl z domu k okraji oploceného pozemku, kde je ukryl pod stromem. Zde byly odcizené věci mimo jedné umyvadlové baterie nalezeny. Krádeže vloupáním Neznámý pachatel dne v době od hodin do hodin ve Ždírci nad Doubravou, v ulici Brodská vnikl za použití nalezeného klíče do rodinného domku. V domku prohledal dva dětské pokoje, odkud odcizil finanční hotovost. Dále prohledal ložnici, ze které opět odcizil finanční hotovost a zlaté náušnice. Poškozeným způsobil škodu ve výši Kč. Neznámý pachatel dne v době od hodin do 8.15 hodin ve Ždírci nad Doubravou, v ulici Ke Stadionu vypáčil a vyháčkoval zavřenou dřevěnou okenici výdejního okna u místní pivnice, otevřel přivřené skleněné okno a vnikl do prostoru pivnice a herny. Z výčepu odcizil finanční hotovost v drobných mincích a žvýkačky. Poškozenému vznikla škoda ve výši Kč. Neznámý pachatel v době od hodin dne do 7.00 hodin dne hodin rozbil skleněnou výplň okna od koupelny ve sklepě Motorestu Nové Ransko a vlezl dovnitř. Vyšel po schodišti do přízemí budovy, kde vypnul všechny elektrické jističe, pak se vrátil do sklepa, kde si odemkl dveře, které za sebou opět uzamkl a klíč odcizil. Poškozenému způsobil škodu ve výši 500 Kč. Neznámý pachatel v době od do hodin dne v obci Horní Studenec, vnikl na oplocený pozemek u rodinného domku. Po vypáčení zadních vchodových dveří vnikl do novostavby bez čísla popisného, odkud odcizil 8 Krádeže Neznámý pachatel dne v době od hodin do hodin v rekreačním středisku Řeka, katastr obce Krucemburk, odcizil u pláže místního rybníku z travnatého přilehlého pozemku volně odloženou peněženku s doklady a platební kartou. Poškozenému způsobil škodu ve výši 320 Kč. Neznámý pachatel dne v době od hodin do hodin ve Ždírci nad Doubravou, před firmou Mirap vnikl do nezajištěného vozidla zn. VW Sharan. Z vozidla odcizil volně odloženou tašku s finanční hotovostí, dioptrické brýle, OTP od vozidla zn. Škoda Roomster a osobní doklady. Poškozenému způsobil škodu ve výši Kč. Neznámý pachatel v době od hodin dne do 5.30 hodin dne ve Ždírci nad Doubravou vnikl na pozemek zemědělské společnosti. Po odšroubování víček nádrží postupně odčerpal a odcizil motorovou naftu ze tří traktorů. Poškozené akciové společnosti způsobil škodu ve výši Kč. Šetření ve věci zanedbání povinné výživy Čtyřiatřicetiletý muž z Chotěbořska si neplní svoji vyživovací povinnost na svého syna, která mu byla stanovena rozsudkem Okresního soudu Havlíčkův Brod. Na výživném dluží celkovou částku Kč. pprap. Marie Perková, vrchní asistent

9 Neznámá historie Vzpomínka na profesora MUDr. Josefa Zrzavého Mezi významné krucemburské rodáky také patřil profesor MUDr. Josef Zrzavý. Narodil se v Krucemburku 7. března 1909 v bývalém hostinci Na špici, který vlastnil jeho otec, bratr učitele Hanuše Zrzavého, který se zde rovněž narodil, a byl otcem malíře Jana Zrzavého. Po absolvování chotěbořského reálného gymnázia v roce 1929 začal Josef Zrzavý studovat na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se po promoci v roce 1935 stal asistentem. Zájem o přírodní vědy jej přivedl k tomu, že začal studovat zoologii a antropologii na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Toto jeho studium bylo přerušeno v roce 1939 uzavřením českých vysokých škol a Zrzavý jej dokončil až po roce Za druhé světové války pracoval ve Státním zdravotním ústavu v Praze. Po válce se vrátil na lékařskou fakultu. Zapojil se do obnovy pražského anatomického ústavu. Přednášel anatomii nejen medikům, ale i posluchačům tělesné výchovy a také na Akademii výtvarných umění a na Uměleckoprůmyslové škole. V říjnu 1948 odešel do Hradce Králové, kde vybudoval anatomický ústav. Po vzniku Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové přešel do Olomouce, kde působil jako přednosta akademického ústavu. V roce 1966 byl jmenován profesorem Univerzity Palackého v Olomouci, kde byl i proděkanem. Celoživotní zkušenosti s výukou anatomie našly také odraz Naše škola Základní škola Ždírec nad Doubravou Exkurze 1.A Hlinsko v Čechách Betlém V pátek se celá naše třída sešla před školou a vydala se na vlakové nádraží. Už jízda vlakem byla pro většinu třídy první velkou událostí dne. V Hlinsku jsme se přesunuli na Betlém. V růžovém domku zdejšího Turistického centra jsme navštívili velice hezkou výstavu dřevěných hraček spojenou s programem Příběh dřevěné panenky. Dozvěděli jsme se o historii dřevěných hraček a podívali se na krátké DVD o jejich výrobě. Ale hlavně jsme si mohli hrát a všechno osahat. Žáci stavěli domky pro různé panáčky, malovali obrázky, hledali schovaná miminka, skládali puzzle, hmatem poznávali postavičky. 9 v jeho publikační činnosti. Napsal několik vysokoškolských učebnic, z nichž se zejména podílel na vysokoškolské učebnici s názvem Soustavná anatomie člověka. Své zkušenosti s výukou na akademii výtvarných umění zpracoval v knize Anatomie pro výtvarníky. Kniha se stala nejkrásnější knihou v roce Její překlad vyšel i v zahraničí. Profesor MUDr. Zrzavý byl vynikajícím vysokoškolským učitelem. Vychoval řadu žáků. Jeho studenti vnímali profesora Zrzavého jako člověka přísného, ale spravedlivého. Jeho přednášky sledovali se zaujetím a téměř s posvátnou úctou. Jeho podřízení v anatomickém ústavu poznali v profesoru Zrzavém moudrého a laskavého člověka, skromného, veselého, s realistickým pohledem na svět. Tak se o něm píše v publikaci, kterou vydala Univerzita Palackého v roce 1996 k 50. výročí jejího obnovení. V osobě profesora Zrzavého se skloubilo medicínské a přírodovědecké vzdělání s vřelým vztahem k učitelskému povolání, navíc doplněné kreslířským nadáním, které bylo v rodině Zrzavých vlastní. Malíř Jan Zrzavý byl jeho bratrancem. Profesor Zrzavý byl čestným členem čs. společnosti antropologické. Byl také členem mnoha redakčních rad, držitelem medailí Univerzit Karlovy, Komenského a Palackého. Jeho život se uzavřel v roce Pavel Vomela Po této části programu jsme se nasvačili a přešli do protějšího domku. Paní průvodkyně nás provedla po dalších stavbách Betléma. Následovala jedna z oblíbených dětských činností, a to nakupování suvenýrů. Pak už jsme spěchali zpátky na vlakové nádraží, odjeli zpět do Ždírce a šli na oběd do školy. Exkurze se vydařila, všem se nám velmi líbila. Miroslava Bažoutová Sbírka pro Elišku Žáci 9.A třídy uspořádali sbírku pro malou Elišku, která trpí vážnou nemocí. Deváťáci to pojali formou hry. Chtěli by vás touto cestou pochválit, a zároveň vám poděkovat za to, jak jste se všichni k tomu zodpovědně postavili. Byli velice překvapeni tím, kolik dobrých srdcí se v naší škole najde a kolik lidí se do této soutěže zapojí. Velice je překvapila i účast tříd na druhém stupni, protože to v mnoha soutěžích nebývá pravidlem. Jsou za to moc rádi. Celkově jsme nasbírali 101 kg. Na prvním místě by si zasloužily být všechny třídy, ale bohužel tam může být jen jedna. Třída, kterou 9.A potěší tajným dárkem, je 2.A, která pod vedením paní učitelky Ilony Lacinové nasbírala krásných 22 kg. Na druhém místě, které se také neobejde bez ceny, se umístila třída 7.B pod vedením pana učitele Zdeňka Drápalíka. Třetí místo obsadila třída 2.B pod vedením paní učitelky Ivany Uchytilové. Vy, kteří jste se neumístili na prvních místech, nezoufejte. Pomohli jste spolu s ostatními žáky malé Elišce, a to je také taková výhra. Na vysvětlenou: Jednalo se o sbírku víček z PET lahví. Byla to akce, kterou (pokračování na str. 10)

10 Naše škola (pokračování ze str. 9) zorganizovala a celou řídila Katka Kavalírová. Deváťáci ji vyhlásili jako soutěž mezi třídami. Nejlepší třídě upekli dort a třídě na druhém místě perník. Renata Jarošová Jíme zdravě? Ve dnech a proběhla v prvních a druhých ročnících vzdělávací beseda ZDRAVÁ PĚTKA. Žáci se v průběhu dvou vyučovacích hodin seznámili s důležitostí zdravého stravování, potřebou vitamínů a vlákniny v jídelníčku. Naučili se, že je nezbytné dávat přednost vždy čerstvým potravinám a produktům. Na začátku programu si prohlédli různá semena a obiloviny, hmatem poznávali vybrané druhy ovoce a zeleniny. Na magnetickou tabulku s potravinovou pyramidou správně umisťovali obrázky potravin. Pod vedením zkušené lektorky si žáci ve skupinách vytvořili z připraveného ovoce a zeleniny nápadité obrázky, které později s chutí snědli. Děti získaly další nové poznatky o zdravé výživě a obdržely netradiční vysvědčení se samými pětkami. M. Bažoutová, G. Glosrová, I. Lacinová, I. Uchytilová máci s deváťáky. Bylo to pro některé velice náročné dopoledne, protože přecházeli z jednoho utkání do druhého. Všichni to ale nakonec zvládli a každý si odnesl alespoň malou odměnu. Jaké byly výsledky? V kategorii 6. a 7. tříd se stejně dobře dařilo 7.A i 7.B. Třída 7.B zvítězila ve florbalu a fotbalu, přehazovanou, štafetu Lenochod a běžeckou štafetu zvládla lépe 7.A, i když se vítězem běžecké štafety stala až po diskvalifikaci 7.B, kvůli špatné předávce štafetového kolíku. Ve starší kategorii prokázali deváťáci, že jsou přece jenom nejstarší a nejzkušenější a zvítězili ve volejbalu, olympijském kvízu, štafetě Lenochod a běžecké štafetě. Tentokrát nám přálo i počasí, které se po vlně obrovských veder umoudřilo a přineslo chladnější podmračené dopoledne. Renata Jarošová Já to dokážu Ve středu 19. června 2013 žáci 1. a 2. stupně naší školy pokračovali ve druhé části projektu Já to dokážu..., jehož první část proběhla na podzim 2. listopadu Žáci se zaměřili na budování vztahů ve třídním kolektivu i vzájemně mezi sebou, na šikanu, agresivitu a záškoláctví, na nebezpečnost alkoholu, kouření, užívání drog a kriminalitu mládeže a dospělých. Devátý ročník také diskutoval o rizicích stopování aut na silnicích. Ve skupinách vytvářeli příběhy, např. o nebezpečí šikany, a plakáty, nebo sehráli scénky, které měly naznačit řešení určité krizové situace. Žáci se do zvolených aktiv se zájmem zapojili. Nebáli se otevřeně hovořit a sdělovat si své zkušenosti a postřehy k daným tématům. Doufáme, že tento projekt přispěje k prevenci rizikového chování u žáků naší školy. Markéta Zrzavá, Věra Josková Zdravá pětka v 1.B Sportování 2. stupně Vždy na konci školního roku pořádáme na druhém stupni naší školy soutěž v různých míčových hrách, lenochodu, olympijském kvízu a běžecké štafetě. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Dne se utkali šesťáci se sedmáky a os- Já to dokážu ve 4.A 10 Ochrana člověka za mimořádných událostí 2. část Ochrana člověka za mimořádných událostí se uskutečnila formou soutěže 28 smíšených družstev žáků 2. stupně. Tato soutěž proběhla v budově školy. Jednotlivá družstva se postupně vystřídala na deseti stanovištích a plnila různé teoretické a praktické úkoly, které se týkaly jak ochrany člověka za mimořádných událostí, tak i dalších zajímavých činností. Vyučujícím na jednotlivých stanovištích pomáhali někteří žáci 9. ročníku. (pokračování na str. 11)

11 (pokračování ze str. 10) Naše škola Stanoviště a jejich vedoucí: 1) První pomoc pí uč. Zrzavá 2) Evakuační zavazadlo pí uč. Myšková 3) Protichemická ochrana pí uč. Jarošová, Z. Málek 9.A 4) Ochrana člověka test p. uč. Marek, R. Vomela 9.A 5) Živelní pohromy p. uč. Drápalík 6) Morseovka věta p. uč. Marek, M. Junek, J. Polreich 9.A 7) Dopravní značky a křižovatky pí uč. Vomelová, K. Plíšková 9.A 8) Kimova hra pí uč. Vomelová, A. Culková 9.A, K. Kavalírová 9.A 9) Topografie p. uč. Drápalík, M. Beran 9.A, P. Pospíchal 9.A 10) Hod na cíl pí uč. Vomelová, K. Gasslerová 9.A, O. Marek 9.A Veselé zoubky V pátek 14. června navštívila žáky 1. třídy slečna Kristýna Plíšková s programem Veselé zoubky. Děti se učily správně čistit zuby, dozvěděly se, co způsobuje tvorbu zubního kazu, učily se vybírat správné potraviny a za pomoci kouzelné tablety zjistily, jak jsou na tom s hygienou své ústní dutiny. Na závěr na každého čekal malý dárek. Gabriela Glosrová, Miroslava Bažoutová Výsledková listina: 1. družstvo č. 8 (Tereza Břízová 8.A, Kateřina Havlíčková 6.A, Jan Navrátil 7.A) 153 b. 2. družstvo č. 15 (Jindřiška Doležalová 7.A, Pavlína Jagrová 8.A, Ondřej Pospíšil 7.B) 151 b. 3. družstvo č. 17 (Hana Beranová 6.A, Michaela Titzová 7.B, Lukáš Dočekal 8.A) 148 b. Ceny získalo prvních deset družstev. Většina žáků řešila úkoly se zaujetím a na všech stanovištích dosahovala jednotlivá družstva celkem dobrých výsledků. Poměrně dobré znalosti žáci prokázali v testu z ochrany člověka a na stanovišti evakuace. Na stanovišti protichemické ochrany měla některá družstva problémy s poznáváním chemických látek na základě jejich charakteristiky. Na stanovišti dopravní výchovy žáci s obtížemi řešili některé situace na křižovatkách. Zdeněk Drápalík Ochrana člověka za mimořádných událostí Žáci 1. stupně si v praktických situacích formou soutěže zopakovali, co všechno se naučili již při podzimní části tohoto projektu. Pracovali ve smíšených skupinách, kde byli zástupci z jednotlivých ročníků. Žáci spolupracovali, navzájem si pomáhali, dokázali ocenit snahu jednotlivých členů i se pochválit. Vyzkoušeli si sbalit evakuační zavazadlo, zkontrolovat správný obsah lékárničky, ošetřit zlomeninu, resuscitovat zraněného, správně zareagovat na signály CO, použít ochranný oděv, zorientovat mapu, vyluštit text napsaný Morseovou abecedou. V krátkém testíku zhodnotili své teoretické znalosti o mimořádných událostech. Všechny tyto znalosti a dovednosti určitě někdy najdou své uplatnění v životě každého žáka. Vítězové pořadí: 1. skupina č. 26 body: 47, čas: 2 h 10 min Monika Hanzalová 5.B, Jakub Kotáb 4.B, Veronika Lázničková 2.A, Jana Forejtová 3.A, Vojtěch Štěrba 2.B 1. skupina č. 32 body: 47, čas: 2 h 35 min Anežka Bezoušková 5.A, Klára Bažoutová 5.A, Adam Wasserbauer 5.B, Richard Kavalír 3.A, Jakub Jančárek 2.A, Štěpán Těsnohlídek 1.B 2. skupina č. 29 body: 46,5 Natálie Kubátová 5.B, Barbora Uchytilová 4.A, Karolína Mísařová 2.A, Radek Klement 4.B, Pavel Mühlfait 3.A, Matěj Peterka 1.B 3. skupina č. 28 body: 46 Eliška Josková 5.B, Barbora Josková 4.B, Dominika Mísařová 4.A, Pavlína Havelková 3.A, Simona Culková 2.A, Anna Břízová 1.B Ilona Lacinová Resuscitace 11 Orientační běh Závěr školního roku si žáci 1. stupně již tradičně zpestřili orientačním během. V pátek 21. června nám však počasí moc nepřálo, a proto jsme místo na trati v lesích u Pobočenského rybníka soutěžili ve škole. Na startu se sešlo celkem 32 týmů. Při plnění úkolů si družstva ověřila své znalosti z historie, vyzkoušela si orientaci na mapě, zopakovala si zásady poskytování první pomoci, nechybělo ani prověření vědomostí z dopravní výchovy, prokázání znalosti Morseovy abecedy a zkouška zručnosti jednotlivých členů družstva. (pokračování na str. 12)

12 Naše škola (pokračování ze str. 11) O vítězném družstvu rozhodl nejvyšší počet získaných bodů za splněné úkoly. V případě dosažení stejného počtu bodů určil pořadí čas v cíli. Pořadí: 1. skupina č. 13 body: 65, čas: 1:03:36 Anna Dymáková 4.B, Bára Šťastníková 1.B, Kateřina Krásová 1.A, Matyáš Vališ 3.B, Nikola Pálková 2.B, Karolína Pátková 1.B, Martin Kafka 1.B 2. skupina č. 31 body: 64, čas: 50:40 Michal Bílek 5.A, Michaela Hospodková 4.A, Petr Horák 2.A, Petra Huličníková 3.A 3. skupina č. 2 body: 63, čas: 39:02 Sabina Brabcová 5.A, Jiří Pavlíček 4.A, Jiří Kafka 3.A, Denisa Brychtová 1.A, Alena Pokorná 1.B, Veronika Břízová 2.B Gabriela Glosrová Nejlepší sběrači papíru V červnu bylo provedeno vyhodnocení nejlepších tříd a nejlepších jednotlivců ve sběru starého papíru. Nejlepší třídou byla 3.B, jejíž žáci nasbírali 3 697,5 kg (průměr na žáka 218 kg). Na druhém místě byli žáci 1.A s celkovým množstvím 5 148,8 kg průměr na žáka 215 kg a třetí skončila třída 1.B se 4 558,4 kg a průměrem 198 kg na žáka. Vítězné třídy byly odměněny dorty. Hodnotné věcné ceny si odnesli nejlepší sběrači. První místo získal Tomáš Andrýsek (1.A) za kg odevzdaného papíru, druhý byl Patrik Provazník (3.B), který odevzdal kg a na třetím místě skončila Klára Andrýsková ze 6.A za kg papíru. Věcné ceny získali i další žáci: Adam Rybáček (6.A), Marek Műhlfait (1.A), Petr Truhlář (5.B), Ondřej Marek (2.A), David Vašek (2.B), Lukáš Adamec (6.A), Marta Tůmová (3.B) a Lucie Truhlářová (1.B). Všem žákům i jejich rodičům, kteří se na sběru papíru podíleli, patří velké poděkování. Anna Horáková Sportovní okénko Z ODDÍLU KOPANÉ... Soustředění fotbalové mládeže Tatran Ždírec n.d. V týdnu od jsme pro naše mladé fotbalisty uspořádali fotbalové soustředění ve sportovním areálu v Třemošnici. Trénovat jsme chodili dvakrát denně a vždy před snídaní byl krátký výběh. Před odpoledním tréninkem jsme se chodili regenerovat do bazénu, který byl součástí areálu. Navečer jsme pro kluky a dvě děvčata vždy připravili sportovní program, např. fotbálek, turnaj v minigolfu, zápas v plážovém volejbalu. Ve čtvrtek jsme místo odpoledního tréninku uspořádali výšlap na zříceninu hradu Lichnice. Večer kluky a děvčata čekala diskotéka. V rámci soustředění jsme také sehráli jeden přípravný zápas s mužstvem starších žáků z Třemošnice, které skončilo 1:1. Děkujeme fotbalovému klubu a sponzorům, bez kterých bychom toto soustředění nemohli uskutečnit: Město Ždírec nad Doubravou, Stora Enso Wood Products Ždírec, s.r.o., Elasta Vestil spol. s r.o., Pavel Sotona, Michal Starý, Roman Lédl, Roman Rybáček. Fotogalerie ze soustředění: _ / Jiří Veselský Letní opravy na fotbalovém stadionu Během letní fotbalové přestávky došlo k zvelebení našeho fotbalového stadionu. Pracovníci služeb města natřeli fasádu i konstrukci tribuny, firma Štěpánek opravila na tribuně opadanou omítku. Fotbalisté Tatranu položili trávník před brankami hlavního hřiště, zavěsili ochranné sítě na tréninkovém hřišti. Martin Zvolánek odvedl vodu z asfaltové plochy před kabinami, takže dešťová voda z této plochy již neteče do hřiště. V kabinách firma PKS Žďár n.s. vyměnila na severní straně okna. Pan Starý, Matějíček, Culek a St. Hameder natřeli branky, zábradlí, sloupy a palisády kolem hlavního hřiště. Firma Zavřel z Pardubic rekonstruovala bývalé škvárové hřiště rozpícháním, zapískováním (93 tun písku) a následným zasetím trávy. Za tuto odvedenou práci děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu. Nutno poznamenat, že bez pomoci Města Ždírec n.d. by nebylo možné tyto akce realizovat. Náš fotbalový stánek září novotou. Jediné co nás trápí je malá návštěvnost. Věřím, že hezké prostředí i výkony fotbalistů opět přilákají naše fanoušky do ochozů. Miroslav Švanda 12

13 Sportovní okénko MLADŠÍ ŽÁCI SOUPISKA MLADŠÍ ŽÁCI 2013/2014 Lemberk Antonín (2001); Musil Ondřej (2001); Hejduk Matěj (2001); Rybáček Adam (2001); Bílek Michal (2002); Klement Radek (2002); Pospíšil Jakub (2002); Bažoutová Klára (2002); Pecina Ondřej (2001 hostování TJ Spartak Staré Ransko); Soukup Pavel (2001 hostování TJ Spartak Staré Ransko); Pačanda Patrik (2002 hostování TJ Spartak Staré Ransko); Vepřovský Vojtěch (2001 střídavý start TJ Sokol Sobíňov); Polánský David (2002 střídavý start TJ Sokol Sobíňov); Vrána David (2003 střídavý start TJ Sokol Sobíňov); Horvátova Erika (2003 střídavý start TJ Sokol Sobíňov) TRENÉŘI: Jiří Veselský, Luboš Bříza VEDOUCÍ MUŽSTVA: Romana Veselská STARŠÍ ŽÁCI PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ FC Hlinsko Ždírec n. D 1:0 (1:0) Sestava: Bílek, Běhounek, Stejskal, Dočekal, Kučera Dymáček, Hocke, Pospíšil, Navrátil Veselský, Bříza (Chlubný, Polánský, Dubský) Ždírec n. D FC Chotěboř 2:5 (0:2) Branky: Málek, Pospíšil Sestava: Bílek, Chlubný, Stejskal, Dubský, Kučera Dymáček, Hocke, Pospíšil, Navrátil Veselský, Bříza (Polánský, Šedivý, Losenický M., Losenický J., Málek, Šimek). Jiří Veselský SOUPISKA STARŠÍ ŽÁCI 2013/2014 Pospíšil Ondřej (1999); Šedivý Radek (1999); Veselský Jiří (2000); Navrátil Jan (2000); Bříza Lukáš (2000); Stejskal Jan (2000); Dočekal Lukáš (1999 hostování TJ Sokol Sobíňov); Kučera Daniel (1999 hostování TJ Sokol Sobíňov); Málek Aleš (2000 hostování TJ Sokol Sobíňov); Dubský Adam (1999 hostování SK Rváčov); Polánský Miloš (2000 hostování SK Rváčov); Hocke Tomáš (1999 hostování TJ Spartak Staré Ransko); Dymáček Filip (1999 hostování TJ Spartak Staré Ransko); Losenický Miloš (1999 hostování TJ Spartak Staré Ransko); Losenický Jan (2000 hostování TJ Spartak Staré Ransko); Běhounek Matěj (2000 hostování TJ Sokol Havlíčkova Borová); Chlubný Lukáš (1999 hostování FK Česká Bělá); Šimek Martin (1999 střídavý start TJ Sokol Rozsochatec); Bílek Aleš (2000 střídavý start TJ Sokol Rozsochatec). TRENÉŘI: Jiří Veselský, Luboš Bříza VEDOUCÍ MUŽSTVA: Romana Veselská ASPV... Začíná školní rok Odbor SPV zahajuje večerní cvičení Dle kalendáře se prázdniny nachýlily ke svému závěru, hodně vysoké teploty se rychle měnily za ty nízké, léto připomínalo spíše nestálé dubnové počasí, a tak si nejsem jistá zda mohu říci... a je tu podzim. Začal školní rok a s ním i pravidelné cvičení odboru ASPV. Touto cestou zvu širokou veřejnost do místních tělocvičen ZŠ, kde se od ŘÍJNA budou konat cvičební hodiny... MLADŠÍ ŽÁKYNĚ Po a Čt hod STARŠÍ ŽÁKYNĚ Po a Čt hod STARŠÍ ŽENY Po a Čt hod MLADŠÍ ŽENY Po a Čt hod MLADŠÍ ŽÁCI Út a Pá hod STARŠÍ ŽÁCI Út a Pá hod CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI Út hod... a proto, zamyslete se nad tím, kam jste na konci května uložili botasky a cvičební úbor, vyjměte vše ze skříně, vložte do batohu a HURÁ DO TĚLOCVIČNY! Na účast vaši a vašich ratolestí se těší celý cvičitelský sbor. Členské příspěvky zůstaly stejné jako v loňském roce: ŽACTVO 100 Kč DOSPĚLÍ 200 Kč DŮCHODCI 150 Kč RODIČE A DĚTI RODIČ 150 Kč DÍTĚ 70 Kč NA ROK! Informace o změnách cvičebních hodin vás bude informovat cvičitel, který vede vámi vybranou hodinu. Na shledanou v tělocvičně! Za kolektiv Dana Vavroušková PŘIPRAVUJEME: soutěž O nejšikovnějšího prvňáčka 13 ZAHÁJENÍ CVIČENÍ Cvičitelka pí Marková oznamuje, že ve středu 3. září 2013 zahájí pravidelné cvičení starších žen v Domě s pečovatelskou službou. Cvičitelka pí Marková s cvičenkami Oddíl TJ karate Ždírec n. D. Seminář s shihanem Takeji Ogawou Ve dnech 25. a 26. května 2013 se v nedalekém Hlinsku konal seminář se Shihanem Takeji Ogawou. Shihan Takeji Ogawa je bývalým dlouholetým národním trenérem Rakouska. Nyní působí jako mezinárodní instruktor v řadě zemích (např. Itálie, Německo, Slovensko, Slovinsko, aj.). Měli jsme možnost zacvičit si s legendou karate, který nám ukázal, že i v 75 letech se dá cvičit karate na vysoké úrovni. Mohli jsme se zdokonalit v mnoha technikách a nové techniky se i naučit. Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek, snad se nám ještě naskytne možnost vidět legendu karate na vlastní oči. (pokračování na str. 14)

14 Sportovní okénko (pokračování ze str. 13) Mistrovství světa v karate Ve dnech června se konalo mistrovství světa karate v Bukurešti v Rumunsku. Českou reprezentaci měl možnost reprezentovat i náš trenér Miloslav Zdražil. V kata skončil na 11. místě a v kumite skončil na 5. místě. Jeho další svěřenec z Hlinska skončil v kata na 12. místě a v kumite na 3. místě. Myslím si, že jenom dostat se na MS je úspěchem a velkým snem každého karatisty. V Kumite nastoupil pouze Tomáš Forejt, v prvním kole na závěr dostal nepříjemný kop na spánek, po kterém byl trochu otřesen. Tomáš se dokázal rychle oklepat a v repasáži porazil šest soupeřů a měl možnost bojovat o druhé místo, to se mu však tolik nepovedlo, ale dokázal získat třetí místo. Kluci předvedli parádní výkon, je vidět, že se zlepšují a doufám, že se jim podaří po prázdninách vyhrát další závody. Za oddíl TJ karate Ždírec nad Doubravou David Myška Soutěž karate v Ledči nad Sázavou V sobotu 8. června se ve sportovní hale v Ledči nad Sázavou konaly závody v karate,,ledečský pohár. Soutěžilo se ve 20 kategoriích od dětí (8 let) až po seniory. Závody byly zaměřeny pro začínající závodníky, ale také pro pokročilé. Turnaje se zúčastnilo přes 150 závodníků z různých klubů z celé České republiky a Slovenska. Oddíl karate Ždírec nad Doubravou reprezentovali Dan Myška a Tomáš Forejt. V kata Tomáš Forejt postoupil do druhého kola, ve kterém prohrál a spadl do repasáže, kde porazil dva soupeře a skončil na čtvrtém místě. Dan Myška taktéž postoupil do druhého kola, kde prohrál a taktéž se v repasáži umístil na čtvrtém místě. Okolo Libice 2013 V sobotu 17. srpna 2013 byl odstartován již 10. ročník cyklistického závodu Okolo Libice Náročný cyklistický závod měří 30 km, s převýšením více jak 220 m. Jede se po silnici, polních a lesních cestách v okolí Libice n.d. V teplém letním počasí se na start postavilo 122 závodnic a závodníků. Tohoto závodu se zúčastnili i závodníci ze Ždírce n.d., Nového Ranska, Benátek a z KPC Ždírec n.d. V cyklistickém peletonu známých jmen se naši závodníci určitě neztratili. Už jenom účast a projetí cílem tohoto náročného cyklistického závodu je úctyhodný výkon. Za to jim patří velké uznání. Závodu se zúčastnili ze Ždírce n.d. Petr Foltán a Marek Nikl (KPC Ždírec n.d.), z Benátek Aneta, Vendula a Vladislav Součkovi. Nejstarším účastníkem závodu byl pan Vladislav Souček z Nové Ranska (ročník 1945). Ing. Bohumír Nikl Okolo Libice 2013 start 10. ročníku cyklistického závodu SDH Údavy Osmičky v Údavech se vydařily První prázdninová sobota patří již devět let v Údavech soutěži v netradičním požárním útoku PS 8. Letos se sešlo na startu 10 mužských a 3 ženská družstva. Přálo nám i počasí, nepršelo, ani nebylo vedro jako vloni při oslavách. První začaly po obědě na louce za hřištěm ženy. Naše děvčata se předvedla ve výborné formě. Jako jediná se dostala s časem pod 14 dvě minuty a s přehledem zvítězila! Za nimi skončily ženy ze Ždírce a Dřevíkova. Muži měli útok okořeněn transportem raněného a zdoláním půllitru piva ve finiši. Ve vyrovnané soutěži zvítězili borci z Trhové Kamenice před naším údavským mužstvem a kolegy ze Sobíňova. V doplňkových soutěžích jsme byli též úspěšní v hodu

15 SDH Údavy rozdělovačem v ženské kategorii zvítězila Miluška Němcová, Katka Rothanzlová byla třetí. Mezi muži vládl ždírecký Radek Culek, Honza Němec byl o fous čtvrtý. Naší parádní disciplínou je ovšem po léta pivní štafeta. Naše áčko zvítězilo s náskokem 6,5 vteřin před Kohoutovem a Rovným. Všichni zúčastnění si odvezli poháry i diplomy a těšíme se na příští, desátý ročník zase za rok. Celé odpoledne se vydařilo, pomohli snad všichni, kdo měli ruce a nohy. A to nejen s přípravou areálu, ale i s občerstvením, obsluhou, rozhodováním apod. Všem našim členům i přátelům za pomoc při akci srdečně děkujeme! Poděkování putuje také do Sobíňova kolegům za pomoc při dopravě a napouštění vody. Oldřich Milt Doubravka Údavské ženy při startu Údavští muži SDH Ždírec n.d. 15 PODZIMNÍ SEZÓNA V CENTRU PRO RODINU DOUBRAVKA ZAČÍNÁ Léto pomalu končí, a tak i Centrum pro rodinu Doubravka opět otevře své dveře pravidelnému programu a nejrůznějším akcím. Proto všechny rodiče a příznivce Centra srdečně ZVEME na DNY OTEVŔENÝCH DVEŘÍ v úterý 1. října a ve středu 2. října v době od 8 do 12 hodin. Neváhejte a přijďte si prohlédnout prostory Centra a seznámit se s programem a dalšími aktivitami. V době letních prázdnin se v Centru sice nekonaly pravidelné programy, ale pokračoval těhotenský kurz a lymfatické masáže. Dne se uskutečnila v rámci Kurzu pro těhotné v prostorách hasičské zbrojnice beseda pro nastávající rodiče, kde také za pomoci DVD proběhla příprava k porodu. Tímto děkujeme za zapůjčení prostor a techniky SDH Ždírec n.d. Během kurzu nás také přišla navštívit paní Monika Šudomová s dcerou Anežkou. Předvedly nám metodu šátkování. Moc děkujeme za milé povídání. Velmi přínosná byla také návštěva a prohlídka prostor ordinace MUDr. Davida Komárka, kterou budoucí maminky rovněž uvítaly. Lektorka Marta s radostí zprostředkovala nastávajícím rodičům prohlídku porodních sálů v ONHB a maminkám přednášku o kojení u MUDr. Magdaleny Chvílové Weberové. Rodičům přejeme hodně sil, trpělivosti a radosti se svými dětmi. Lektorky Iva M. a Marta W bude otevřen další Kurz pro těhotné. Setkávání bude probíhat většinou v úterý od 17 hod. v prostorách našeho Centra. Prosíme zájemkyně, aby se nahlásily porodní asistentce Martě Wasserbauerové na tel.: nebo na V průběhu měsíce října bude zahájen Kurz babymasáží s lektorkou Bc. Ivou Machkovou. Rozpis lekcí a bližší informace najdete na Těšíme se na Vás! AKCE V MĚSÍCI ZÁŘÍ LYMFATICKÁ MASÁŽ pondělí Určeno pro všechny generace! Přijďte si vychutnat chvilku odpočinku s příjemným pohlazením duše i těla za obvyklou cenu! Hlídání dětí zajištěno, objednávky na tel.: paní Eva Portlová, doba trvání 45 minut. Více informací na stránkách evaportlova.webnode.cz. VÝKLAD HOROSKOPU od paní Zdeny NAZIROVÉ pondělí (čas dle objednání) Známá astroložka paní Zdena Nazirová opět přijala pozvání do Centra, kde jí můžete po celý den navštívit a nechat si od ní vyložit horoskop přímo jen pro vás za akční cenu 200 Kč (cca hodinová konzultace). Pro objednání kontaktujte přímo pí Nazirovou (pokračování na str. 16)

16 Centrum pro rodinu Doubravka (pokračování ze str. 15) na tel.: Přijďte okusit kouzla astrologie! POZOR zajímavá nabídka DOVOZU ZDRAVÉ VÝŽIVY Na základě besedy o zdravé výživě, která se konala v Centru na jaře, jsme uvítali nabídku manželů Hubených, možnost dovozu potravin ze zdravé výživy v Hlinsku přímo do Ždírce. Zboží lze objednat přes jejich internetový obchod a osobně si ho vyzvednout ve Ždírci u CpR Doubravka na parkovišti před hasičárnou. Dovoz probíhá každý lichý pátek v měsíci. Přesné termíny objednávek, dovozů a podrobné informace naleznete na webu CpR Doubravka nebo přímo u dodavatelů Zdeněk a Marie Hubení, tel V měsíci říjnu budeme opět v Centru pořádat bazárek podzimního a zimního dětského oblečení a obuvi. Termín bude včas upřesněn. Náš pravidelný program a ostatní akce v Centru bychom chtěli připravovat tak, aby vás bavily, zajímaly, byly pro děti i dospělé přínosem. Za tímto účelem jsme na našem webu připravily DO- TAZNÍK, který nám pomůže jednak v naší práci, ale hlavně umožní reagovat na konkrétní vaše nápady, podněty, kritiku. Dotazník je anonymní. Získané informace budou sloužit pouze pro potřeby Centra. Buďte aktivní, zapojte se, sdělte nám vaše názory! Všem, kteří se zapojí do jeho vyplnění, předem moc děkujeme. HLEDÁME DALŠÍ MAMINKY, které by mohly pokračovat ve vedení jednotlivých programů jedná se zejména o cvičení s batolátky nebo i staršími dětmi a tvořivou dílničku, případně hledáme maminky, které by pokračovaly celkově s organizací Centra. Důvodem je brzký návrat Kultura Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou (knihovna, IC, galerie Doubravka, kino) Brodská 120, Ždírec n.d. telefon, fax: Otvírací doba: PO hodin ÚT PÁ hodin SO hodin (pouze v turistické sezóně od do ) V PONDĚLÍ JE KNIHOVNA ZAVŘENA! V IC A GALERII DOUBRAVKA JE OTEVŘENO PO CELÝ TÝDEN! TIC SEZÓNNÍ ROZŠÍŘENÍ OTEVÍRACÍ DOBY! Od do bude Turistické informační centrum ve Ždírci n.d. otevřeno také v sobotu od 9.00 do hodin. Beseda pro nastávající rodiče stávajících maminek do zaměstnání. Neváhejte nás oslovit, dveře jsou otevřeny všem místním maminkám i z blízkého okolí! V případě zájmu kontaktujte koordinátorku Centra Ivu Blažíčkovou na tel.: nebo Martinu Hamederovou na tel.: Přestože ještě v měsíci září nezačínáme s pravidelným programem, nabízíme možnost Centrum otevřít zejména v době nepříznivého počasí. Stačí nás jen kontaktovat. Více informací o průběhu činností v našem Centru získáte na Facebooku: Centrum pro rodinu Doubravka nebo na tel. čísle koordinátorky CpR Doubravka Ivy Blažíčkové: Za kolektiv Klubu maminek Martina Hamederová, Iva Machková a Iva Blažíčková VEČER S VÁCLAVEM VĚTVIČKOU od hodin v sále městského kina Vstupné 100 Kč, předprodej 80 Kč. Předprodej od 16. září 2013 v městské knihovně a IC ve Ždírci n.d. Jeden z mála přírodovědných botanických popularizátorů bude hovořit o rozhlasových fejetonech, o svých knížkách a také o životě. Ale především o velké celoživotní lásce o práci s květinami a přírodou. Uvádí: redaktor Českého rozhlasu ROBERT TAMCHY- NA Srdečně zvou pořadatelé! (V rámci Týdne knihoven pořádá městská knihovna). Informace o veškerých kulturních akcích, které pořádá Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou a jiné, najdete na stránkách 16

17 Kultura Hanky Panky představení ze závažných důvodů ZRUŠENO! Změna termínu s novým pořadem Travesti revue Techtle Mechtle Ve středu od hodin v sále městského kina ve Ždírci nad Doubravou bude odehráno vystoupení skupiny v NOVÉ sestavě pod názvem Travesti revue Techtle Mechtle,,Změna je život. VSTUPNÉ: 220 Kč V PŘEDPRODEJI, NA MÍSTĚ 250 Kč. Ti, kteří si již v předprodeji zakoupili vstupenky na původní skupinu Hanky Panky a vstupenky chtějí vrátit, tak mohou učinit kdykoli v otevírací době městské knihovny a IC. Pokud se rozhodnou jít na nový travesti pořad v náhradním termínu, vstupenky jsou platné! Odůvodnění: Z důvodu náhlého úmrtí jednoho z kolegů skupiny Hanky Panky, a poté i následných událostí, skončila veškerá další činnost skupiny Hanky Panky v sestavě Stefany, Sofie, Dolores a Alex. Všechna další vystoupení v tomto seskupení byla zrušena. Známé tváře Dolores a Alex uvádějí slečnu Stacey a TRAVESTI REVUE TECHTLE MECHTLE s pořadem,,změna je život. Bývalí členové známé travesti skupiny, kterou jste znali z předchozích vystoupení v našem městě, Dolores a Alex, se po vzájemné dohodě rozhodli vydat na vlastní dráhu a přivážejí zcela nový projekt v České republice travesti revue Techtle Mechtle! K mistru Alexovi a slečně Dolores přišla i zbrusu nová posila a hvězda pražského kabaretu slečna Stacey, která je nejlepší imitátorkou Cher u nás. Ve dvouhodinovém zábavném pořadu se zcela novou koncepcí a provázaností najdete velkou řadu komických scének, které znáte z oblíbených zábavných pořadů 90. let a zároveň se jednotliví účinkující předvedou coby hvězdy české i zahraniční hudební scény. Svůj první pořad v této nové sestavě nazvali zcela příznačně,,změna je život. Těšit se můžete na Petra Kotvalda, Celine Dione, Jiřího Korna, Helenu Vondráčkovou, společně se podíváme i na známý pořad Volejte věštce, pravou a nefalšovanou spartakiádu, známou scénku Jiřiny Bohdalové a Karla Šípa, Ilonu Csákovou či pohádkovou šíleně smutnou princeznu a Dádu Patrasovou. Srdečně zvou pořadatelé! CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA Tomáš Kubeš Expedice Kongo Ve středu 30. října 2013 od hodin v sále Městského kina ve Ždírci n.d. Vstupné 60 Kč. (Pořádá městská knihovna). Jste srdečně zváni! Expedice Kongo se uskuteční od do Hlavním cílem cesty je poznat zemi, která je považována za opravdové peklo, ale nabízí pravou nefalšovanou a drsnou Afriku. Na cestu pojede pan Tomáš Kubeš sám a plánuje sjet řeku Kongo, hledat tajemné zvíře Mokele v pralesích Ituri, zkusit rýžování zlata, sledovat šimpanze, navštívit pygmeje Mbuti a také ochutnat Kinhasu, což je lidské mraveniště uprostřed dusných pralesů. Určitě bude na co koukat. Průběh jeho cesty budete moci sledovat online na IDNES. Počítáno je i s filmem. Zábavné čtení pro malé děti Paní Dana Mastilová Mikanová se po celý rok každých čtrnáct dnů schází se skupinkou dětí v čítárně městské knihovny při předčítání různých, již dopředu připravených knih. Předčítání je vedeno zábavnou formou, aby děti dokázaly po většinu času udržet pozornost. Knihu, nebo jednotlivá slovíčka paní Dana Mikanová dle zájmu případně okamžitě překládá do anglického jazyka, takže si děti formou hry a zábavy mohou anglická slovíčka postupně a nenásilně osvojovat. Jedinou odměnou paní Mikanové za její trpělivost a ochotu je úsměv na tváři dětí a poděkování rodičů. I my děkujeme za její ochotu a trpělivost. KZM Městská knihovna ZÁBAVNÉ ČTENÍ PRO MALÉ DĚTI aneb VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA HROU Proběhne v čítárně městské knihovny od hodin. 17

18 Kultura Týden knihoven 30. září 6. října ročník celostátní akce Týden knihoven vyhlašuje sekce veřejných knihoven SKIP. Letošní motto zní: S námi jen all inclusive! Naše akce v týdnu knihoven: 30. září 6. října Dny otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout naši městskou knihovnu a informační centrum. Večer s Václavem Větvičkou od hodin v sále městského kina října Amnestie pro zapomnětlivé čtenáře každý dlužník, který v Týdnu knihoven v provozních hodinách navštíví knihovnu a knihy v pořádku vrátí, bude osvobozen od zaplacení upomínky. Registrace nových čtenářů zdarma. 30. září 15. listopadu Malířská soutěž pro děti: Letní vzpomínky. Děti namalují obrázek na dané téma na plochu A4. Obrázky budou vystaveny v prostorách knihovny. Tři nejhezčí obrázky budou zveřejněny v prosincovém čísle měsíčníku občanů Ždírce nad Doubravou Naše noviny, tři nejhezčí z každé kategorie nemine malá odměna. Uzávěrka soutěže je 15. listopadu 2013! Vyhodnocení soutěže se dozvíte v prosincovém čísle Našich novin. Podmínky soutěže: Namalovaný obrázek na čtvrtce formátu A4 na dané téma prosím doneste do 15. listopadu do městské knihovny a IC. Na každém obrázku musí být jméno, příjmení a označení třídy. Soutěžit se bude ve 3 kategoriích: 1. Děti I. V. třída základní školy 2. Děti VI. IX. třída základní školy 3. Děti z mateřské školy Výstava v galerii Doubravka Přijďte se podívat na výstavu obrazů a fotografií manželů Málkových z Chotěboře. Galerie je otevřena v pondělí , úterý až pátek hodin. Polední pauza od do hodin. V sobotu 7. 9 a od hodin (bez polední pauzy). Výstava potrvá do Galerie DOUBRAVKA GALERIE DOUBRAVKA zve na výstavu Fotografie a obrazy manželé Málkovi z Chotěboře 2. září října 2013 VERNISÁŽ v pondělí 2. září 2013 od hodin. Malé občerstvení s hudební vložkou. Jste srdečně zváni! 18 Zápis do jazykových kurzů pro děti i dospělé Od začátku dubna do konce června 2013 probíhal v prostorách městské knihovny ve Ždírci nad Doubravou kurz angličtiny pro děti. Organizovala ho Jazyková škola Sejfi, Pavlíček, v.o.s., Chotěboř a vlastní výuku vedl Mgr. Karel Rykr. V nadcházejícím školním roce bychom ve výuce dětské angličtiny rádi pokračovali, a proto chceme touto cestou pozvat jak účastníky, kteří kurz absolvovali, tak nové zájemce k zápisu do tohoto kurzu, který se uskuteční v úterý 10. září 2013 v hodin v prostorách ždírecké městské knihovny a při němž poskytneme veškeré informace. Kurzovné na školní rok bude činit 1900 Kč + 21 % DPH. V případě většího počtu zájemců lze otevřít více skupinek. Zároveň uvažujeme o pořádání kurzů angličtiny, němčiny či ruštiny pro dospělé, a to rovněž v prostorách ždírecké městské knihovny. Zápis do těchto kurzů se uskuteční v úterý 10. září 2013 v hodin v prostorách městské knihovny ve Ždírci nad Doubravou. Pro otevření kurzu jsou zapotřebí minimálně čtyři zájemci podobné jazykové úrovně. Kurzovné na školní rok bude u dospělých činit 3800 Kč + 21 % DPH. Bližší informace poskytneme a přihlášky přijímáme při zápisu, na ech: nebo na telefonních číslech: (Mgr. Oleg Sejfi), (Mgr. Stanislav Pavlíček). Více o naší jazykové škole se můžete dovědět na adrese Těšíme se na vás. Jazyková škola Sejfi, Pavlíček, v.o.s., Chotěboř Informační centrum V TIC je možno zakoupit: Pohlednice, mapy, turistické známky, turistické vizitky, upomínkové předměty s motivy města aj. Čtyři druhy pexesa: Pexeso Vysočiny; Pexeso Havlíčkův kraj; Pexeso Žďárské vrchy, Za plastikami Michala Olšiaka. PAMĚTNÍ KNIHU OBCE ŽDÍRECKÉ. Cena 150 Kč. Havlíčkobrodsko do kapsy + DVD, nebo Vysočina do kapsy + DVD. Cena barevné publikace 290 Kč. Havlíčkobrodsko Vlastivědný sborník 23, 24. Cena 150 Kč. PARTYZÁNSKÁ ODYSEA a osud Věry Pilařové. Tuto knihu si čtenáři mohou v naší městské knihovně vypůjčit, nebo je možné si ji zamluvit. Cena knihy je 350 Kč. ÚDAVY. Historie a současnost obce a SDH. Publikace vydaná k 110. výročí SDH Údavy. Cena 100 Kč. ZA KRÁSAMI 4 REGIONŮ. RODINNÝ TURISTIC- KÝ PRŮVODCE, TIPY NA VÝLET. Cena brožury je 30 Kč. JÍDLEM KE ZDRAVÍ Iva Georgievová. Cena publikace 240 Kč. Jízdní řády dálkových autobusových linek v chotěbořském regionu vydaný v prosinci Cena 30 Kč.

19 Kultura EVROPSKÝ PROJEKT UČÍ, JAK NEBÝT OVČANEM Také si někdy připadáte proti chování politiků či úředníků bezmocní? Máte chuť se někam zavřít a tvářit se, že se Vás politika a občanské dění kolem Vás vlastně netýká? Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve skutečnosti se tímto přístupem vzdáváme možnosti ovlivňovat svět, ve kterém žijeme, a vydáváme se na pospas rozhodnutím, vyhláškám, zákonům, které za nás učinili jiní. Místo aktivního občana podílejícího se na veřejném dění se pak stáváme nezúčastněnou ovcí ve stádu, ovčanem. Demokracie se ve svém původním významu opírá o ochotu členů společnosti spolupodílet se na spravování společného veřejného prostoru. Jenže většina české dospělé populace vyrostla v totalitním režimu a nemá dostatečné znalosti, jak uplatňovat v demokracii svá práva, rozvíjet svůj životní prostor a hrát aktivní roli ve veřejném životě. Toho si všímá evropský projekt Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí, reg.č. CZ.1.07/3.1.00/ financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky, který s ústředním mottem Nebuď ovčan! Občanskou gramotností proti ovčanství přináší návod, jak se do občanského života účinně zapojit. Cílem projektu je přinést občanské vzdělávání dostupné pro všechny. Lektoři připravili celkem 15 kurzů z oblastí Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění, Dobrovolnictví, Multikulturalismus a prevence extremismu, Odpovědný přístupu k životnímu prostředí a Odpovědný přístupu k financím. Všechny kurzy jsou realizovány zdarma a srozumitelnou formou s důrazem na praktické pojetí a využití. Aktuálně probíhají prezenční kurzy ve větších krajských městech, ale vzdělávat se můžete také přes internet, a to ve formě online seminářů a e-learningových kurzů. O všech podrobnostech a termínech se dočtete na webových stránkách projektu Něco z kultury v našem blízkém okolí... CHOTĚBOŘ Kinosál 11. září 2013 středa od hodin JAKUB PUSTINA A JEHO HOSTÉ Předprodej 120 Kč, na místě 140 Kč. 22. září 2013 neděle od hodin ANI KRAMPOL NENÍ DOKONALÝ Předprodej 170 Kč, na místě 200 Kč. 21. září 2013 sobota od hodin BRUCE SPRINGSTEEN hudební dokument HLINSKO Multifunkční centrum 13. září září 2013 CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA HUB 2013 Výstava fotografií, houbařská poradna, houby od jara do zimy, využití hub v kuchyni. 17. září listopadu 2013 Dr. Emil Holub Africký cestovatel Vernisáž výstavy 17. září 2013 v hodin. 24. září 2013 úterý od hodin TRAVESTI SKUPINA SCREAMERS Vstupné 250 Kč. 19. září 2013 čtvrtek od hodin DUBAJ A SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY Beseda s Ing. Jaroslavem Grohem. Městská galerie 21. září listopadu 2013 JINDŘICH HEGR OBRAZY Vernisáž 20. září 2013 v hodin. Betlém 28. září 2013 sobota SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK Ukázka výroby a prodej tradičních lidových výrobků. Doprovodný program. Veselý Kopec 7. září 2013 od do hodin POSVÍCENÍ Tradiční pečivo, ochutnávka dobrot z jiných krajů, kulturní program. Prodám trampolínu průměr 5 m, v záruce, téměř nepoužívaná. Prodám robotický vysavač, téměř nepoužívaný. Tel.: Hledám byt 1-2+kk, pronájem nebo prodej, rozumná cena. Tel.: Prodám piano Petrof. Tel.: Koupím chatku nebo pozemek v zahrádkářské kolonii,,za benzinou. Tel.: Pronajmu byt 3+kk se zařízenou kuchyní, sklepem a balkonem v novém zděném domě o velikosti 72 m 2 ve Ždírci n.d. v Jižní ulici. Pozn. i dlouhodobě. Tel.:

20 Uzenářství Bobrová přijede vždy ve středu v 15:00 hodin na náměstí V nabídce budou uzená domácí masa, klobásy, salámy a další široký sortiment vlastní výroby pouze z českého masa za zaváděcí ceny. Ceníky k odběru na místě nebo na Nevíte, kam na dovolenou????? Přijďte se poradit k nám. Cestovní agentura Ing. Jindřicha Kyncla Družstevní 403, Ždírec nad Doubravou Tel. /fax.: , mobil: , Jsme autorizovaným prodejcem řady cestovních kanceláří. Slevy nabízené zastoupenými kancelářemi získáte i u nás. HORY - LYŽE - MOŘE - POZNÁVÁNÍ - LÁZNĚ - RELAXACE Příprava a zajištění cestovních programů dle přání zákazníka v tuzemsku i cizině (individuální, skupiny, firmy, služební cesty). Možnost fakturace i na FKSP. Tlumočení i písemné překlady francouzštiny i s razítkem soudního tlumočníka. Ze spolupráce s CK KO-TOUR a M-TOUR letos nabízím: Probíhá prodej pobytů a zájezdů na rok Zahájen prodej 2013 až MAĎARSKO TERMÁLNÍ LÁZNĚ SÁRVÁR HOTEL PARK INN**** ( ) Kč dospělý, přistýlky dospělý Kč, děti do 6 let Kč, 6-12 let Kč PAŘÍŽ + VERSAILLES za Kč ( ) ADVENTNÍ VÍDEŇ za 569 Kč Těšíme se na setkání s Vámi po telefonické domluvě i v sobotu a v neděli. Ing. Jindřich Kyncl 20

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zima, která nás příliš nepotěšila sněhovou nadílkou, je za námi a dnes už se těšíme z jarního období, které nás znovu nabije svěží

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2013 První sobotu v září prosvítilo den ještě stále hřejivé sluníčko babího léta. V areálu za sokolovnou spadl při pohledu na slunné ráno všem pořadatelům

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH ZPRAVODAJ Ročník: LIV Číslo: 3/2013 NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH PROGRAM 1. Úvod, schválení programu jednání, určení

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11. LL 19 / 2008 STRANA 1 19 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 10. října 2008 Cena 12 Kč LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

zpravodaj Foto: Zdeněk Fabiánek

zpravodaj Foto: Zdeněk Fabiánek Vamberecký Červen je od červenání. Jahody, třešně... ale je to i měsíc, jehož konec pro děti znamená tak dlouho očekávané prázdniny a pro nás, dospěláky, čas plánování dovolených. Nevím, jestli jste na

Více

Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno

Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno Číslo: 7 ročník: 38 8. července 2014 cena: 10 Kč Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno Přestřižení pásky při slavnostním otevření hřiště provedli starosta města Jaroslav Král, majitelé firmy

Více

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Vážení občané, ještě jsme si ani nestačili užít letošní zimy, která je letos mimořádně mírná,

Více

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 9 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30.

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30. Vážení spoluobčané, máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských akcí, a to Novorolská

Více

Zpravodaj. Fulnecký cena 6 Kč. Vždy jsem snila o tom, že budu baletkou nebo učitelkou. Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6

Zpravodaj. Fulnecký cena 6 Kč. Vždy jsem snila o tom, že budu baletkou nebo učitelkou. Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6 Fulnecký cena 6 Kč 5 2013 Zpravodaj Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6 Filmklub Comenius představí Solartaxi 18 Jak dopadli žáci při přijímačkách nanečisto? 14 Vždy jsem snila o tom,

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVENEC SRPEN 2011 Loutkářská Chrudim stále mladá Celostátní přehlídka amatérského

Více