MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *"

Transkript

1 MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém, které jsou k dispozici pro volání mobilními telefony. Tento námt byl zvolen proto, že jeho ešení je souástí každodenního života žák a protože jde o pomrn komplikovaný problém s mnoha promnnými. Lze jím rozvíjet dovednosti zpracování problému a modelování. V návrzích budeme na tarifní systémy pohlížet pes matematické pojmy. Návrh byl vyzkoušen tmito partnery, Skårup Seminarium a Università di Pisa, a IUFM Paíž. Pro první dva partnery bylo navrženo následující schéma: Úvod pro studenty VŠ - budoucí uitele. Studenti uitelství projednají ve skupinách jak vytvoit nejlepší pípravu na hodinu matematiky. Zpracování pípravy. Studenti VŠ vyzkoušejí návrh ve škole. Vyhodnocení. * Skårup Seminarium, Dánsko. 1

2 Hlavní pilotáž Annette Jäpelt EŠENÍ PROBLÉMU S VYUŽITÍM BROŽUR A REKLAM Následující text je souástí projektu LOSST-IN-MATH. Námt byl navržen a poprvé vyzkoušen s budoucími uiteli matematiky ve tetím roníku dánské pedagogické fakulty Skårup Seminarium. Vzdlávání uitel zde trvá tyi roky a úastníci uitelských kurz jsou pak oprávnni vyuovat na základní škole a nižším stupni stední školy. Matematika je souástí tyletého studia ve stejném týmu a se stejným vyuujícím (oborovým didaktikem). Každý týden mají úastníci didaktického semináe na tuto disciplinu k dispozici asi pt hodin. NÁVRH Je dležité, aby žáci mohli úspšn manévrovat v každodenním život. Existuje mnoho oblastí, kde je matematika jediným pedmtem, který k tomu mže pispt. V dnešní dob jsou žáci bombardováni reklamami o mobilních telefonech, a za volání utratí asto spoustu penz. Následující informace mohou každodenní život žák podstatnou mrou ovlivnit, jsou pro n tedy dležité. V tomto vku (13 14 let) již žáci sami asto nakupují a platí. Plán Ann Tarif pro mobilní telefony obsahuje adu promnných, a tak je pro vtšinu lidí obtížné se rozhodnout, co bude nejlepší koupit. To je dvod, pro jsme se didaktický návrh o mobilních telefonech rozhodli zaadit do projektu. Uitelé na vysokých školách (VŠ), kteí pipravují budoucí uitele, byli vyzváni, aby pipravili program výuky na toto téma. Výuka by se mla pozdji realizovat se žáky sedmých tíd základní školy. Žáci by mli nejprve dostat nezbytné údaje, které jsou obvykle obsaženy reklamách. Pro matematické ešení problému by nejspíš pipadaly v úvahu lineární funkce. Ale žáci dosud pojem funkce neprobrali, a protože na seznámení s lineárními funkcemi je píliš málo asu, je teba pracovat s pojmem promnná. Plán pilotáže aktivity ve Skårup znázoruje následující schéma: Zainteresované hlavní osoby asové rozvržení uiva Popis Oborový didaktik Úastníkm uitelského kurzu je zaslán úvod e- mailem Úastníci uitelského kurzu Úastníci kurzu ve skupinách 1 hod. Jeden úastník uitelského kurzu pipravil úvod, založený na informacích z internetu. Informuje ostatní úastníky kurzu o cenách, týkajících se mobilních telefon 1 hod. Videozáznam Úastníci uitelského kurzu pracují ve skupinách, aby naplánovali hodinu se žáky 2

3 Úastníci kurzu Žáci a šest úastník kurzu Oborový didaktik a úastníci kurzu 2 hod. Videozáznam 1 hod. Videozáznam Mobilní Telefony Celý tým diskutuje jak pipravit výuku, vetn podmínek pro hodinu, která se bude realizovat ve škole Hodina ve škole 1 hod. Vyhodnocení Všeobecné informace Poet vyuujících: 1 (vyuující na Skårup Seminarium) Poet úastník kurzu: 25 Poet tíd zapojených do pilotáže: 1 (7. tída základní školy) Poet a vk žák: 20 žák, vk let Poet dosplých v každé uebn bhem hodiny: 5 úastník kurzu (pítomných v dané tíd poprvé), uitel matematiky a oborový didaktik. Cíle Pro vyuující VŠ Poskytování informací Napomáhání úastníkm uitelského školení od teorie k praxi Hodnocení Pro budoucí uitele: Zpracovat ešení problému jako souást matematiky a v souladu s tím zahrnout do výuky matematiky každodenní situace Porozumt výrazm, které obsahují promnné a používat je Projednat a rozpracovat pípravu vyuovací hodiny Uskutenit pípravu vyuovací hodiny Pro žáky 2. stupn ZŠ a nižších gymnázií: Zpracovat ešení problému jako souást matematiky Zabývat se pi výuce matematiky každodenními situacemi Pracovat na pojmu promnná Manévrovat v bžném život, tj. využívat vdomosti z hodin matematiky v praxi Zaujímat kritická stanoviska k informacím získaným z reklam Instrukce pro budoucí uitele Na úvod byl úastníkm kurzu zaslán elektronickou poštou následující list: 3

4 ešení problému ve spojení s brožurami a reklamami PILOTÁŽ Pedmt: Mobilní telefony Cíle: Jak bylo uvedeno shora Popis: Ped žáky v sedmé tíd je postaven problém, pro jehož ešení jsou potebné údaje obsažené v reklam. Instrukce pro žáky: Žáci obdrží nkolik reklamních leták a uitel k nim klade rzné otázky. Aby žáci pišli na odpov, musí použít matematiku. Potom je uitel vyzve, aby vytvoili svou vlastní reklamu, která by byla pokud možno co nejvíce popisná. Úkol pro studenty didaktického semináe: Jak mžete zorganizovat hodinu pro žáky? Jaké otázky byste jim mli položit? Co pesn chcete, aby žáci dlali? Kolik reklam jim ukážete, pop. mli by žáci vyhledat nco sami? Jsou žáci lepší pi ešení reálných nebo výhradn technických problém? Jaké obtíže oekáváte v souvislosti s výukou? Co oekáváte, že si žáci odnesou z této hodiny? Jaký druh výkonu lze v této hodin ohodnotit a jak? Které podobné problémy se dají takto ešit? Dále: Mžete sami pinést njaké reklamy na mobilní telefony. Postup pi didaktickém seminái Poet budoucích uitel je 25. Studují ve tetím roníku na Skårup Seminarium, aby se stali uiteli. Jeden z úastník uitelského kurzu se pipravil, aby provedl úvod do cen mobilních telefon, pi pedplatném, za poplatky za hovor a za textové zprávy. Tento úvod trvá celou hodinu. Píprava hodiny [Tato ást byla zaznamenána na video] Úastníci uitelského kurzu pracovali ve skupinách, aby naplánovali výuku se žáky. I ta trvala hodinu. Zde jsou uvedeny zlomky z prezentací skupinové práce student uitelství: Skupina 1 Jako pjka nebo koup. Dv rzná pedplatná. Které z nich si vyberou? 4

5 Skupina 2 Mobilní Telefony Rzné reklamy a ti rzné požadavky. Každá skupina bude mít jednu reklamu a ti požadavky. Skupina pipraví algoritmus pro cenu a graf. Potom skupiny porovnají ceny. Nestrann posoudí, jestli by se dalo upravit text tak, aby byl užitený. Který z nich je pro vás nejlepší? Vypadá to jako píbh. Kdybychom mli více asu, problém by mohl být otevenjší. Skupina 3 Žáci dostanou na prohlédnutí spoustu reklam. Pak se pustí do práce, urí si své požadavky a obhajují svou volbu telefonu. Žáci by se mli rozdlit do skupin a v nich pipravit pehled svých požadavk graficky. Pjde o rzné telefonní spolenosti. Potom pipraví svou vlastní reklamu. Ústn: skupiny žák budou obhajovat svou volbu telefonu v plénu. Budoucí uitelé prezentují práci, vykonanou ve skupinách Konen celý tým diskutuje jak sestavit výuku vetn podmínek pro hodinu se žáky: Úastníci kurzu žáky zatím neznají. Je k dispozici pouze jedna hodina a žádný as pro reflexi. Žáci dosud neznají pojem funkce. V dsledku omezeného asu se žáky ve tíd se budoucí uitelé rozhodují zvolit jak pedplatné, tak požadavek za hovor a text. Také se rozhodují, že budou vést hodinu pomrn tradiním, ízeným zpsobem. Útržky diskuse v plénu: Všichni si pejí, aby žáci vytvoili graf. Protože ne každý má mobil, žáci by mli mít jen fiktivní požadavky. Které initele by se mly vést jako promnné? Mají žáci as, aby byli kritití? Konená volba. 5

6 Dialog o cenách - všeobecn. Mobilní Telefony 3 fiktivní požadavky a graf, který je pedstavuje. Jak budou žáci zakreslovat graf? Kolik práce jsou žáci schopni udlat v daném ase? Každá skupina dostane jeden inzerát. Výuka, kterou studenti uitelství pipravili, je popsána dále (pokyny budoucích uitel pro žáky). Žáci budou muset na papír od ruky nakreslit sloupcový diagram, aby si pedstavili situaci. Nakonec potebují studenti uitelství as na diskusi. Pt z nich se dobrovoln pihlásí k výuce ve škole. Jeden chce udlat úvod a potom se urí jeden student pro každou skupinu, protože si studenti jako budoucí uitelé naplánovali, že žáci budou pracovat ve pti skupinách po tyech. VÝUKA SE ŽÁKY Protože studenti uitelství mají pi výuce pomrn málo asu, rozhodují se vést žáky tak, aby mli pomrn fixní a jasný úvod do problému. Žáci si prohlížejí reklamy, ale nemusí sami vybírat žádné informace. Uitelé (studenti na praxi) zahájí hodinu takto: Matematika s mobilem v sedmé tíd Nejprve bžný úvod hodiny. Tída je rozdlena do 5 skupin: Skupina 1: Spolenost. 1 Skupina 2: Spolenost. 2 Skupina 3: Spolenost. 3 Skupina 4: Spolenost. 4 Skupina 5: Spolenost. 5 Každá skupina dostane 3 fiktivní požadavky a jedno pedplatné. Z toho mají vypoítat, který požadavek se pro jejich pedplatné nejlépe hodí. Požadavek 1: 10 min. hovoru textových zpráv. (Modrá na obr. 1) Požadavek 2: 1 hod. hovoru textových zpráv. (ervená na obr. 1) Požadavek 3: 3 hod. hovoru + 60 textových zpráv. (Zelená na obr. 1) Každá skupina vytvoí sloupcový diagram znázorující 3 rzné požadavky podle svého pedplatného. Nakonec probhne v hodin pípadná debata o cenových rozdílech. 6

7 Píklad toho, co se od žák oekává jako výsledek výuky Pro lepší pochopení je vložen následující píklad, který ukazuje výpoty a sloupcový diagram. Cena ve Spolenosti.2 je: 0,75 DKR/min. hovoru 0,20 DKR/text Z tchto údaj mají žáci vypoítat, které pedplatné se nejlépe hodí jejich potebám. Ceny pro skupinu dv by pak byly: Požadavek 1: 10 minut à 0,75 DKR/min SMS à 0,20DKR/SMS = 127,50DKR Požadavek 2: 60 minut à 0,75 DKR/min SMS à 0,20 DKR/SMS = 85,00 DKR Požadavek 3: 180 minut à 0,75/min + 60 SMS à 0,20 DKR/SMS = 147,00 DKR Sloupcový diagram je uveden na obr. 1: Company two Price Need number Obrázek 1. Sloupcový diagram konených cen Postup pi výuce Je zde dvacet žák ve vku asi 14 let. Je to škola Øster Åby Free School, situovaná ponkud severn od msta Svendborg. Uitel matematiky je ve tíd pítomen, ale pouze pihlíží. Z fakulty pišlo na praxi šest student. Jeden hodinu zahájil výkladem a ostatní pak pomáhali každé z pti skupin. Žáci se soustedili na svou práci. Spolupráce mezi žáky a praktikujícími studenty byla dobrá. Praktikanti nepevzali iniciativu, ale dali žákm prostor, aby mohli být aktivní. Když žáci pestali pracovat, kladli uitelé návodné otázky, aby jim pomohli postoupit o další krok vped. Žáci vypoítali, kolik by je stálo pedplatné se temi danými požadavky, které si pedem urili. Pánované diagramy pak žáci nakreslili velice rychle. Získali tím as, aby se podívali na nkteré jiné nabídky s pedplatným a to jim posloužilo jako dobrý úvod do následující diskuse v plénu. Nakonec žáci debatovali se svými uiteli o tom, který z pti plán na pedplatné by si vybrali. Uvedli také, jaké pedplatné skuten mají a pro si ho zvolili. 7

8 Zptná vazba pro studenty uitelství Žáci pracují ve tíd Na konci hodiny mli studenti, kteí vyuovali, íci, co si o vyuovací hodin myslí. Odpovdli, že hodina byla dobrá. Uitel matematiky potvrdil, že i žáci mluvili o vyuovací hodin pozitivn. Jako podklad pro dialog dostali vyuující studenti schéma pro hodnocení pedagogické praxe. Schéma je zde k nahlédnutí, vetn nkterých poznámek praktikujících student. Zhodnocení hodiny o mobilních telefonech Všichni studenti byli vyzváni, aby vyplnili všechny body pro vyuovací hodiny, jichž se zúastnili: Úkol Co bylo dobré? Co bylo špatné? Poznámky Píprava pro žáky Poátení píprava v malých skupinkách pináší více informací, které se budou prezentovat ped celou tídou. Je dobré problém s nkým prodiskutovat. Dobrá skupinová práce, která pinesla mnoho nápad. Rychlý postup. Každý nco ekl. Možná nkdo nevyjádil své názory a pouze souhlasil s ostatními? Udlat pípadn pedem dohodu o tom, jak bude probíhat konený výbr. Nechat každou malou skupinku napsat stránku s vlastním návrhem. 8

9 Jak se žáci uili Dobrá práce ve skupinách, ale vždycky je nkdo, kdo se jen veze. Mli bychom se všichni dohodnout co dlat, když skoní ti rychlí. Nkteí byli hotovi velmi rychle, ale jiní ne. Je tžké rozlišovat a ujistit se, že všichni rozumli. Co jste se nauili v hodin vy? Zkušenost s plánováním a úspch hodiny Schéma hodnocení pro studenty uitelství Studenti, kteí vyuovali, dostali dále otázku, jak by mohlo vypadat hodnocení žák. Zde je jedna z odpovdí: Myslím si, že si žáci musí vyhodnotit jen postup, jak vypracovali pokyny, a nikoliv technický výsledek. Ten by se ml pomovat ve srovnání s podobnými problémy. Hodnocení by mohlo být: Jaké to je pracovat ve skupinách pi matematice? Pro? Jak rádi pracujete? Pro? Jaké to je mít kolem sebe tolik uitel? Pro? Hodnotící diskuse probíhá v uebn o minut pozdji ve stejných skupinách, ve kterých žáci pracovali. Popis jiné situace pi pedagogické praxi Na zaátku studijního roku 2004 jsme se na pedagogické fakult zabývali lineárními funkcemi. Jako jeden z mnoha specifických píklad jsme vybrali práci s platbou ve vztahu k používání mobilních telefon. Pozdji jedna ze studentek uitelství použila tento postup ve tetím roce své pedagogické praxe. Navštívila jsem ji v uebn, když probírali tuto látku a hodiny jsem zaznamenala na video. Hodiny probíhaly v šesté tíd v jedné ze škol ve mst Svendborg. Všichni žáci se v tchto dvou hodinách nemu nauili, ale rozdíly byly znané. Nkteí žáci dokázali nakreslit diagramy pro dv rozdílná pedplatná jen s dopomocí; ostatní nesvedli nakreslit graf ani pro nejjednodušší lineární funkci, ale byli schopni provést alespo první krok k vyjádení promnné. Vtšina žák byla ve stední skupin mezi tmito krajními pípady. Pokud by žáci na této aktivit pracovali ped tím, než proberou lineární funkce, musela by se výchozí situace zjednodušit: Muselo by se asi pracovat jen s celými ísly a jen s jednou promnnou. Toto téma by se mlo zejm probírat pozdji, ale i tak mže pispt k lepšímu rozlišení výsledk výuky, protože obsahuje mnoho možností jak rozšíit výpoty. 9

10 POZNÁMKY Mobilní Telefony Vzhledem k omezenému asu, který mli studenti uitelství k dispozici, rozhodli se vést vyuovací hodinu pomrn tradiním, ízeným zpsobem. Žákm se dobe dailo provádní operací, které se od nich vyžadovaly, a dokázali také upravit výsledky tak, aby byly použitelné v praxi. Jeden z faktor, který chci jako oborový didaktik zdraznit, je rozvoj schopnosti žák íst textové zprávy a umt z nich vypracovat matematický model. Bohužel jsme nemli dost asu, abychom mohli tento úkol provést. Byl by to první krok k využití matematiky v každodenním život. Hlavní otázka v této souvislosti by byla, jestli jsou žáci schopni penést látku, kterou se nauili ve školní matematice do každodenního života. Mám zkušenost, že i studenti uitelství od sebe oddlují vdomosti nabyté v jednom pedmtu od znalostí získaných jinde a že hodnota penosu z jedné oblasti života do jiné je velmi malá. Kdyby žáci vždy dokázali použít matematiku k ešení svých problém, zvýšilo by se jejich zaujetí pro matematické uivo a s tím spojená schopnost uit se a látku si zapamatovat. Tím by se také zvýšila možnost využití matematiky v každodenním život pro žáky, kteí již školu dokonili. asto mi pipadá, jako by se všechny znalosti vytrácely i uvnit školského systému. Vidla jsem, že studenti vyšší stední školy jsou schopni použít školní matematiku jen zídka, a mám zkušenost, že ani naši studenti na pedagogické fakult nedovedli použít matematiku, kterou se nauili na stední škole. Možná že by si tehdy matematiku lépe zapamatovali, kdyby v hodinách bylo vyšší zaujetí na stran student a mén rutinní výuky na stran uitele. Rutinní práce je poteba, ale nemla by být jedinou a dominantní cestou. Poznámka k aktivit Z dvodu velkého množství promnných by bylo lepší použít software na zpracování tabulek (spreadsheet). V Dánsku by to mohly být následující promnné: cena telefonu msíní poplatek poplatek za minutu poplatek za hovor poplatek za video poplatek za textovou zprávu další poplatky Cena je funkcí o mnoha rzných promnných, což mnoha lidem ztžuje urit, co by bylo nejlepší, aby si pro svou potebu zakoupili. Se softwarem na zpracování tabulek (spreadsheet) se dá velmi rychle zjistit, co se stane, když zmníme promnné, a také si každý udlá pedstavu, co taková zmna s sebou nese. Žákm se asto obraz zmny utopí v asov nároných výpotech. Všeobecná poznámka Bylo velmi užitené mít pímý kontakt s pípravou vyuovací hodiny na základní škole, a to jak pro mne v roli uitele, oborového didaktika, na pedagogické fakult, tak pro studenty - budoucí uitele na základních a stedních školách. Oborový 10

11 didaktik funguje v Dánsku spíše jako poradce než jako úastník pedagogické praxe student: moje zkušenost s tímto projektem rozhodla, že se budu snažit to zmnit. Bylo velmi dležité sledovat postup od prvních krok budoucích uitel pi plánování hodiny až po skutenou výuku ve škole. Zapojení úastník kurzu a reflexe na praxi byly velmi pozitivní. Je normální, že se pro práci nadchne více student, když pímo vidí výsledek. Pála bych si, aby celé vzdlávání uitel bylo založeno na pravidelné vzájemné souinnosti teorie a praxe. PODKOVÁNÍ Dkuji Øster Åby Free School, sedmé tíd a jejich uiteli matematiky, Brianu M. Østergårdovi. A rovnž dkuji své matematické tíd ve Skårup Seminarium za jejich laskavost. Druhá pilotáž Franco Favilli * a Carlo Romanelli ** V rámci projektových aktivit LOSST-IN-MATH byl pipraven didaktický návrh Mobilní telefony a pedložen k diskusi studentm uitelství. Návrh byl pozdji vyzkoušen dvma dvojicemi student ve dvou tídách nižší stední školy. Mezi matematickými pojmy potebnými pro porovnávání, byla vnována zvláštní pozornost úmrnosti, aritmetickým posloupnostem, funkcím, grafickým znázornním, aproximacím a základním prvkm statistiky. Bhem aktivit ve tíd používali žáci také software Excel. Návrh Aktivita nazvaná Mobilní telefony, jak se zdá, koresponduje s dobrým zpsobem zacházení s matematickými pojmy. Uvádí je pomocí smsi teoretických a praktických úkol. Rozšíení a prohloubení uiva mže snadno zavést debatu ve tíd mimo rámec bžných osnov pro výuku matematiky na 2. stupni základní školy nebo na nižším stupni stední školy (SŠ). Pilotáž aktivity proto vyžaduje pedevším definici specifických didaktických cíl a výbr jen nkolika z možných matematických pojm pro výklad, pop. další využití (v pípad, že je žáci již ovládají). Studenti uitelství pracují po dvou nebo po tech. Vyuující rozdají každé skupin nkolik tarifních plán pro volání mobilními telefony a vyzvou studenty, aby rozdílné * Centro di Ateneo di Formazione Ricerca Educativa CAFRE, Università di Pisa, Itálie. ** Istituto Comprensivo E. Pea, Seravezza (LU), Itálie. 11

12 tarify porovnali. Každou skupinu pak požádají, aby urila nejvhodnjší tarifní plán pro prmrné používání mobilního telefonu. Všechny rozdílné volby se nakonec prezentují a obhajují ped ostatními skupinami. Stejné schéma by se mlo využít jak v práci s budoucími uiteli v didaktickém seminái na pedagogické fakult, tak pi jejich pedagogické praxi se žáky ve škole. Následující schéma znázoruje pípravu a prbh pilotáže: Uitelé VŠ (10 hod.) Píprava didaktického návrhu Cíle Krátkodobé Dlouhodobé Uitelé a studenti VŠ (4 hod.) Úvod Skupinová práce Diskuse Vdomosti Kompetence Metodologie Socializace Studenti VŠ (2hod.) Promýšlení Píprava na hodinu Postup Student uitelství a žáci (2hod.) Úvod Skupinová práce Diskuse Studenti VŠ (2hod.) Studenti a uitelé VŠ (4 hod.) Podávání zpráv z praxe Diskuse M e t o d o l o g i e v k o n t e x t u Studenti VŠ Žáci Vyuující VŠ Vdomosti Metodologie Vdomosti Kompetence Socializace Promýšlení hodiny Zpráva Socializace Metodologie Studenti VŠ Metodologie Studenti VŠ (4hod.) Promýšlení poznámky Dokonování pípravy na hodinu Zpráva pro uitele Vyuující VŠ (5hod.) Závrená zpráva Všeobecné informace Poet vyuujících: 2 (jeden vyuující VŠ a jeden uitel nižšího stupn SŠ) Poet student uitelství: 42 Poet tíd zahrnutých do pilotáže: 2 (tetí roník nižšího stupn SŠ) Poet a vk žák: 40 žák ve vku 13 let Poet dosplých v každé uebn bhem výuky: 2 studenti (pítomni v tchto tídách poprvé) a uitel Cíle Vzdlávací cíle návrhu lze zhruba rozdlit na cíle obecné a cíle vztahující se k obsahu uiva. Za obecné cíle lze považovat: Lépe žáky informovat žáky o použití mobilních telefon a o poteb provádt správný a kritický výbr. 12

13 Zadat dotazník. Mobilní Telefony Podporovat spolupráci pi aktivitách ešení problém. Zvýšit znalostí odborné terminologie z ekonomie, financí a obchodu. Zahrnout do vzdlávací aktivity rodiny žák. Za matematické cíle lze považovat: Zefektivnit a zatraktivnit výuku matematiky a její uení pomocí zkoumání a hodnocení poteb každodenního života. Identifikovat problém, který se má ešit statistickým przkumem. Vyjít ze reálného problému, zavést nebo zopakovat základní statistické pojmy, jako je populace, zdroje údaj, sbr údaj, statistické jednotky, údaje o organizaci, reprezentativní a nereprezentativní vzorky údaj, etnost a procentní hodnoty, statistické indexy, jejich prezentace a interpretace pomocí graf. Vyjít z reálného problému, zavést nebo zopakovat základní matematické pojmy, jako je funkce, grafy funkcí, skoková funkce, aritmetická posloupnost, pímá úmrnost, aproximace, lineární rovnice. Zlepšit ve tíd výuku základní technologie, a to zejména u žák s handicapem. Zadání Pro studenty uitelství Píprava vyuovací jednotky vždycky vyžaduje, aby uitel provedl metodickou a didaktickou volbu. Pokud se týká návrhu Mobilní telefon, píprava vyuujícími VŠ, pilotáž nejprve se studenty VŠ a pozdji se žáky ve škole, diskuse v prbhu didaktického semináe na VŠ, vlastn celý experiment je píležitostí, aby si jak vyuující, tak studenti na vysoké škole uvdomili, že otázky, které zde uvádíme, mohou vyvolat rozmanité odpovdi: Jaký tarifní systém máte u svého mobilního telefonu? Uvažovali jste nkdy o porovnání vašeho systému s ostatními, v poslední dob zavádnými systémy? Snažili jste se nkdy urit souasnou cenu vašeho prmrného hovoru za minutu? Co pro vás znamená prmrný hovor? Porovnejte váš názor s názorem ostatních žák ve skupin. Uvdomujete si množství promnných, které umožují takový výpoet? Myslíte si, že je snadné takovou cenu vypoítat? Jaké znalosti potebujete, abyste mohli vypoítat tuto cenu? Udlejte seznam matematických a statistických pojm, které jsou podle vašeho názoru k tomu zapotebí. Které z nich lze najít v matematickém programu nižší stední školy? 13

14 Snažte se urit alespo dva tarifní systémy, s jejichž pomocí by mohli tináctiletí žáci vypoítat cenu prmrného hovoru ze svého mobilního telefonu. Porovnejte grafy (x = m, y = ) dvou tarifních systém. Možná, že potebujete stanovit nkteré promnné Pokuste se pipravit plán hodiny matematiky pro tídu na nižší stední škole. Co kdybyste pedložili žákm dotazník, kterým byste je uvedli do problému, aby si uvdomili jeho složitost? Lépe byste poznali složení tídy. Možná že byste mohli zaít s úpravou tarifního systému, abyste ho zjednodušili pro potebu výuky. Uvažujete pro zpracování rzných informací o použití softwaru jako je napíklad EXCEL a použijete ho k zakreslení graf? Jaký druh aproximací použijete? Jak by se mohlo uskutenit propojení s ostatními školními pedmty? Jak by se dal tento návrh (ešení problému) aplikovat v hodin matematiky na vyšší stední škole? Pro žáky 2. stupn ZŠ a nižších gymnázií Kolik penz utratíte za mobilní telefon msín? Porovnejte to se svými spolužáky. Víte, který tarifní systém máte? Jestliže ne, zavolejte operátora svého mobilního telefonu a zeptejte se ho na podrobnosti vašeho tarifního systému! Porovnejme informace, které jste získali o svém tarifním systému s tímto (viz Obr. 1 dále). Který z nich více vyhovuje prmrnému používání vašeho mobilního telefonu? Jak dlouho by ml prmrný hovor trvat, aby byl váš systém výhodnjší? Snažili jste se nkdy provést podobné srovnání? Dovedete si pedstavit, že je možné udlat pesnjší srovnání tarifních systém s pomocí matematických pojm? Budete hledat jiný systém? Snažte se urit tarifní systém, který by lépe vyhovoval potebám len vaší skupiny. Zakreslete nový tarifní systém, který by byl ideální (a realistický!) pro celou skupinu. Jste spokojeni s touto aktivitou? Pro? Pro, podle vašeho názoru, pro vás uitel tuto aktivitu navrhl? Napište zprávu o této aktivit. 14

15 Didaktický seminá Mobilní Telefony Studenti uitelství vytvoili dvojice. Vyuující jim pedložili pro srovnání nkolik rzných tarifních systém (dostupných na Internetu) pro volání mobilními telefony. Pak byli studenti vyzváni, aby urili nejvýhodnjší tarifní systém pro prmrné používání svého mobilního telefonu. Studenti VŠ pracují ve dvojicích Nejprve studenti urili rzné promnné, které by se mly vzít v úvahu pro zmatematizování problému, a sepsali je na tabuli. Hned bylo jasné, že jde o problém znan komplexní. Po dohod o tom, které promnné zohlednit, s ásteným využitím informací dostupných z tarifních systém a po jejich ástené úprav, studenti nartli na tabuli srovnání pomocí kartézských graf. Vezmeme-li v úvahu studijní obory úastník kurzu (ukonené studium pírodních vd, bez matematiky), vyšla jasn najevo, že studenti potebují prohloubit vdomosti, zejména pokud jde o urité matematické a statické pojmy. Proto vyuující ihned podali základní informace potebné ke splnní úkolu. Studenti byli pak vyzváni, aby si na dané téma promysleli strukturu výuky na nižším stupni stední školy. Po dlouhé a dkladné debat, nejprve ve skupinách a pozdji v celé tíd, se dv dvojice student uvolily pipravit vyuovací hodinu, vést výuku a podat pak zprávu o svých zkušenostech ostatním. Na konci hodiny rozdali vyuující studentm další tarifní systémy a píklady možných matematických otázek, které vycházejí z jejich aplikace. Hodina ve škole Ob dvojice student se ped pilotáží návrhu ve škole setkaly. Budoucí uitelé si znovu promysleli aktivity z didaktického semináe a rozhodli se, že problém pedstaví jiným zpsobem, který by žáky více motivoval - pedloží dvma tídám, kde mají uit, dotazník o používání mobilního telefonu. Žák se také zeptají, jakou roli pi volb mobilních telefon mají jejich rodie a jak se k mobilm staví. Analýza získaných odpovdí ve tídách prokázala, jak málo žáci vdí o skutené cen svých hovor a o rzných promnných, které ji ovlivují. A co h, jak malý zájem mají o to, aby si našli takový tarifní systém, který by byl pro jejich poteby výhodnjší. Analýza dotazník byla provedena s pomocí softwaru Excel. 15

16 Pozdji byly žákm rozdány tarifní systémy, které studenti uitelství upravili pro daný výukový kontext tak, aby se daly snadnji interpretovat a použít pro aktivitu ešení problému. Žáci pracovali ve dvojicích. Matematické a statistické pojmy byly použity (viz Cíle) zejména pi konstrukci graf a analýze rzných poteb a zvyk, které žáci uvedli ve svých odpovdích. Jak je vidt z dalšího textu, byly pro statistickou analýzu použity rzné typy graf: 17% 9% 48% 26% On parent's or friend's advice Advertising campaign Considered the cheapest Other Motivace pro výbr tarifního plánu min 3-4 min 5-7 min min >20 min Prmrný poet hovor za den / žáci Prmrná délka hovoru / žáci Role a význam numerických aproximací a rzných stadií pro jejich výklad se jasn projevila pi výpotu cen potebných pro porovnání tarifních systém. Jeden ze student na pedagogické praxi prohlásil: nkteí žáci zaokrouhlili ísla až nakonec, po provedení výpot, kde vždy použili nezaokrouhlené hodnoty, jiní zaokrouhlili ísla, která vyšla, hned a pro další výpoty použili tyto zaokrouhlené hodnoty. Bylo dobré bhem diskuse ve tíd ukázat, nakolik mohou tyto rozdíly vést k rozdílnému ohodnocení nejvýhodnjšího tarifního systému. 16

17 Zaokrouhlování na rzných úrovních Pilotáž také ukázala, že je možno zavést pojmy aritmetických posloupností i na nižším stupni stední školy (viz tabulka a grafy na obr. 1). Minuti Scatto alla risposta No scatto alla risposta y = 0,15 + 0,002 x y = 0,004 x 0 0,150 0, ,152 0, ,154 0, ,156 0, ,158 0, ,160 0, ,162 0, ,164 0, ,166 0, ,168 0, ,170 0, ,172 0, ,174 0, ,176 0, ,178 0,056 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, Obrázek 1. Aritmetické posloupnosti a jejich grafické znázornní Pojmy lineární funkce a skokové funkce byly vysvtleny pomocí jejich grafických znázornní (viz grafy na obr. 2). Tím bylo dosaženo, že každý žák mohl lépe hodnotit, pi individuálním prmrném používání mobilního telefonu, výhodu volby takového tarifního systému, který je založen napíklad na úmrnosti mezi cenou a asem, než tarifního systému, který je postaven na jednotkách asu, a naopak. 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Obrázek 2. Porovnávání tarif (lineární funkce vs. po ástech konstantní funkce) 17

18 Je dležité zmínit, že pro nkteré žáky, jak se dalo ekat, byl úkol používat pravoúhlé souadnice s rznými mrovými jednotkami pro promnné x, y nesmírn obtížný. Zptná vazba pro studenty uitelství Po pilotáži se tyi studenti opt sešli, aby provedli reflexi na zkušenosti a pipravili zprávu pro ostatní. Proto se také podívali na video záznamy natoené pi práci ve tíd. Aby žáci nemli z pítomnosti neznámého dosplého lovka ve tíd nepíjemný pocit, výuku natoil jeden ze žák. Bylo také dohodnuto, že semináe na fakult, který je uren pro zptnou vazbu, se krom dvou vyuujících a všech student zúastní i dva žáci. tyi studenti, kteí uili na praxi, prezentovali pilotáž v hodinách matematiky, uvedli poznámky a pipomínky a ukázali nejdležitjší video klipy natoené ve tídách. Vtšina výše uvedených výsledk pilotáže byla pedložena k diskusi. Tabulky a grafy student VŠ Není bohužel pekvapující, že zatímco dti byly pi diskusi aktivní, studenti, kteí se pilotáže nezúastnili, se do diskuse zapojili pouze píležitostn. Bylo zejmé, že se žáci v (pro n) novém vzdlávacím kontextu cítili jako doma. Krom nkolika zajímavých poznámek a všeobecného ocenní projektu, k jehož vyzkoušení sami aktivn pispli, žáci uvedli, že všechny ve tíd pekvapil obrovský rozsah matematického uiva v daném problému. Pedpokládalo se, že projekt bude snadný a opak byl pravdou. Jak se oekávalo, studenti uznali, že je možné využít návrh i na vyšším stupni stední školy. To by umožnilo zavést další matematické pojmy a vytvoit píklady problém napíklad v oblasti lineárního programování a optimalizace. Po seminái, v nmž probhla zptná vazba, se tyi studenti opt sešli, aby dále rozpracovali spolenou zprávu z pedagogické praxe. Komentá k pilotované aktivit provedli jednotliv, s osobními poznámkami a postehy. Pedložili ji ve form Unità di Apprendimento (Výuková jednotka). To je souást metodologie výuky, kterou nedávno v Itálii zavedla nová školská reforma. Pro tyi studenty byla zpráva o výukových jednotkách souástí práce, která se hodnotí v prbhu zkoušky na konci semestru, pi ukonení didaktického semináe. 18

19 Tetí pilotáž Catherine Taveau * Pedstavujeme tídu Tída má 22 žák ve vku 14 a 15 let. Z toho je 11 dívek a 11 chlapc. Jde o tvrtý roník nižšího stupn stední školy. Potebné dovednosti a cíle Rozumn organizovat výpoty íselných veliin (pesné nebo pibližné výpoty). Používat správn kalkulaku, tabulkový kalkulátor (spreadsheet) a soubory graf. V pípadech, kde by žáci mohli o modelu úmrnosti pochybovat, zaadit podrobnjší výklad s využitím reálné situace. Prezentovat íselné údaje sloupcovým diagramem; v soustav souadnic: volba souadnic, mítek, jednotek a zpsob jak znázornit výše uvedené íselné údaje. Používat specifickou terminologii: úseka, druhá souadnice, koeficient úmrnosti, diagram Navodit situaci zpsobem jak matematicky relevantním tak žákm dobe známým, aby bylo teba užívat matematický jazyk i algebru, a to pedevším lineární funkce, lineární rovnice a nerovnice. Seznámit žáky s lineárními funkcemi zadaných vzorcem a jejich pesný zápis: jde o postavení a funkci písmene, rovnítka a algebraického výrazu. Pracovat ve skupin: naslouchat / vymovat si / podílet se / tvoit. Scéná 5 telefonních smluv za pevnou cenu: 2 hodiny a SMS Spolenost. 1: 36, 100 daných SMS a pak 0,07 /SMS Spolenost. 2: 29, pak 0,12 /SMS Spolenost. 3: 36,5, pak 0,10 /SMS Spolenost. 4: 21,85, pak 0,09 /SMS Spolenost. 5: 19,90, pak 0,09 /SMS 3 uživatelé: David: 1 hod. a 600 SMS Marie: 2 hod. a 200 SMS Simon: 1 hod. 30 min. a 60 SMS * Institut Universitaire de Formation des Maîtres IUFM de Paris, Francie. 19

20 5 skupin: Mobilní Telefony Tída je rozdlena na pt skupin po tyech nebo pti žácích, dívky i chlapci, lepší i horší žáci pohromad. Skupiny pedstavují pt telekomunikaních spoleností. Každá skupina dostane svázaný firemní spis s následujícími dokumenty: Krátký reklamní slogan s popisem smlouvy s pevnou cenou, kterou navrhla telekomunikaní spolenost. Píklady diagram a graf. Výpisy z individuálních rešerší, které žáci provedli ped dvma týdny. Listy milimetrového papíru. Listy prhledného milimetrového papíru. Prbh hodiny Výuka se konala takto: v pátek 2 hodiny a v pondlí 1 hodinu. Uitel vytvoil pt skupin. V pátek: Uitel pedstavil téma a název práce Studie smlouvy s pevnou cenou. Nkteí žáci zaali okamžit navrhovat jména telekomunikaních spoleností a jejich obvyklé ceny. Uitel zadal ústní pokyny: Za prvé má každá skupina porovnat telefonní úty tí uživatel. Musí pitom vycházet z údaj té telekomunikaní spolenosti, kterou skupina zastupuje. Výsledek pedloží spolu se sloupcovým diagramem na prhledném milimetrovém papíru. Uitel pak napíše pokyny na tabuli. První fáze trvá asi 35 minut. Nejdíve propukne debata o významu slovesa srovnávat, o používání milimetrového papíru, volb veliin, jednotek a graf. Všichni žáci jsou zvyklí bžn používat kalkulaku. Probere se i význam operací a výsledk, zejména použití pibližného výpotu, a u nkterých skupin problém, zda pro výpoet ceny za používání telefonu pro Davida a Simona použít proporcionální postup nebo ne. Za druhé dva žáci z každé skupiny na zptném projektoru pedstaví své ceny a své výsledky na prhledném milimetrovém papíru. Na konci každé prezentace je diskuse mezi skupinou a ostatními žáky ve tíd. Tato druhá fáze trvá 15 minut. Za tetí každá skupina seadí pro každého uživatele pt telekomunikaních spoleností od nejlevnjší do nejdražší. Výsledky pedstaví v soustav souadnic. Na ose X bude znázornn poet odeslaných SMS a na ose Y množství telefonních út v. Každé skupin se zadají tyi vyhotovení soustavy souadnic. Na konci aktivity se bude vyžadovat pouze jedno z tchto vyhotovení. Uitel zasahuje jen tehdy, když chce, aby práce byla efektivnjší anebo když je teba provést výmnu. Aby každá skupina mohla splnit pokyny, musí si žáci vzájemn sdlovat výsledky. Tato fáze trvá 20 minut. 20

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Zápis. 7 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Pítomni: 17 len AS PF dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký vedoucí studijního oddlení

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Zpracoval: Ing. Michal Matoušek, Ph.D. Dresden, 11.5.2007 1 V návaznosti na provedený przkum kvality služby v Mstském dopravním

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 7. roník na školní rok 2011 2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 6.roníku Aritmetika desetinná ísla, dlitelnost pirozených ísel Geometrie úhel a jeho velikost,

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

GEOMETRICKÉ HÁDANKY. Franco Favilli * a Carlo Romanelli **

GEOMETRICKÉ HÁDANKY. Franco Favilli * a Carlo Romanelli ** GEOMETRICKÉ HÁDANKY Franco Favilli * a Carlo Romanelli ** ÚVOD Geometrický diskurs vyžaduje dobré vdomosti a zvládnutí terminologie a pojm. Na druhé stran však žákm pi osvojování geometrických pojm pomáhá,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

8. Deskriptivní geometrie

8. Deskriptivní geometrie 8. Deskriptivní geometrie 337 Volitelný pedmt - dvouletý Vzdlávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdlávací obor: Matematika a její aplikace Vyuovací pedmt: Deskriptivní geometrie 1. Charakteristika

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Desatero pro praxi aneb jak využít povinnost Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Brno, 2006 OBSAH OBSAH... 1 Úvod... 3 Koncepce desatera... 3 Klíová slova... 3 Prolog... 4 Pravidlo 5 R... 4 Motto... 4 Desatero

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Pravdpodobnost výskytu náhodné veliiny na njakém intervalu urujeme na základ tchto vztah: f(x)

Pravdpodobnost výskytu náhodné veliiny na njakém intervalu urujeme na základ tchto vztah: f(x) NÁHODNÁ VELIINA Náhodná veliina je veliina, jejíž hodnota je jednoznan urena výsledkem náhodného pokusu (je-li tento výsledek dán reálným íslem). Jde o reálnou funkci definovanou na základním prostoru

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Volím správnou kariéru CZ.1.07/1.1.22/02.0023 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Volím správnou kariéru Volím

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Promnné. [citováno z

Promnné. [citováno z Promnné [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Abychom s datovým objektem mohli v programu njak rozumn pracovat, potebujeme se na nj njakým zpsobem odkázat. Potebujeme Pythonu íct, aby napíklad

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Marie Hofmannová a Jarmila Novotná

Marie Hofmannová a Jarmila Novotná Marie Hofmannová a Jarmila Novotná ŠASTNÁ ÍSLA ÚVOD Následující vyuovací hodina je souástí projektu LOSSTT-IN-MATH pilotovaného v rámci kurzu CLIL (Content and Language Integrating Learning, tzn. výuka

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta Studijní program: M4101 Zemdlské inženýrství Studijní

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Jak psát seminární a maturitní práce Manuál pro obory KS, MP

Jak psát seminární a maturitní práce Manuál pro obory KS, MP Stední odborná škola Luhaovice Masarykova 101 Luhaovice Jak psát seminární a maturitní práce Manuál pro obory KS, MP Mgr. Klára Masaová Ing. Iva Bšínská 2008 OBSAH 1 POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍCH

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika 1. tení a dyslexie / Jií Jošt Praha : Grada Publishing, 2011 -- 384 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3030-1 (brož.) Sign.: II 108263V1 dyslexie ; tení ; porucha uení ;

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

Dlitel, násobek Znak dlitelnosti Prvoíslo, íslo složené, rozklad na prvoinitele Nejvtší spolený dlitel, nejmenší spolený násobek

Dlitel, násobek Znak dlitelnosti Prvoíslo, íslo složené, rozklad na prvoinitele Nejvtší spolený dlitel, nejmenší spolený násobek 1.1. Základní pojmy V tomto uebním bloku budeme pracovat pouze s pirozenými ísly ( bez nuly ) a budeme studovat vztahy dlitelnosti mezi nimi. Seznámíme se s tmito základními pojmy: Název Dlitel, násobek

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE 6. 12. 2010 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: kancelá obecního úadu Poet zastupitel: 9 Pítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více