HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA infolinka:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844"

Transkript

1 PRODUKTOVÉ ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011 ÚČINNÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ OD 31. PROSINCE infolinka:

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto základní Produktové podmínky hypotečních úvěrů jsou vydány GE Money Bank, a.s. se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 Michle, IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 5403 (dále jen Banka ). 2. Obecné zásady. Nedílná součást smlouvy či jiných ujednání. Výklad pojmů. Tyto Produktové podmínky hypotečních úvěrů GE Money Bank, a.s. (dále jen Produktové podmínky nebo PPHÚv ) jako základní produktové podmínky Banky obsahují smluvní ujednání, popis a způsob poskytování hypotečních úvěrů, tj. úvěrů poskytovaných Bankou, při kterých je sjednávána zástavní smlouva k nemovitostem, včetně spotřebitelských hypotečních úvěrů (dále jen hypoteční úvěry ), a navazují na příslušná smluvní ujednání o hypotečním úvěru (dále jen Smlouva o hypotečním úvěru ), uzavřené mezi Bankou jako úvěrujícím a jejím Klientem jako úvěrovaným, kterým může být pouze fyzická osoba nepodnikatel starší 18 let (dále jen Klient ). Obsahuje-li příslušná Smlouva o hypotečním úvěru, jejíž součástí jsou rovněž Všeobecné produktové podmínky GE Money Bank, a.s. (dále jen Podmínky ), úpravu odlišnou od PPHÚv, použijí se vždy přednostně ujednání Smlouvy o hypotečním úvěru; ustanovení PPHÚv mají však vždy přednost před ustanoveními Podmínek. Není-li dále uvedeno jinak, pojmy psané v těchto PPHÚv či ve smlouvách s velkým počátečním písmenem mají, pokud z kontextu zjevně nevyplývá jinak, ve smluvních ujednáních, těchto Produktových podmínkách nebo zvláštních obchodních podmínkách či smlouvách, které odkazují na tyto Produktové podmínky nebo na ně navazují, význam uvedený v čl. 3 těchto Produktových podmínek nazvaném Vymezení pojmů a/nebo význam uvedený ve Všeobecných produktových podmínkách. Výrazy psané tučně jsou zdůrazněny ve smluvních ujednáních, která mají zásadní význam a na která touto formou smluvní strany upozorňují a s nimiž výslovně souhlasí. 3. Vymezení pojmů. Den prohlášení okamžité splatnosti úvěru znamená den, ke kterému prohlásila Banka svým rozhodnutím úvěr za ihned splatný podle článku 62 těchto Produktových podmínek. Hodnocení znamená Bankou prováděné ohodnocení Klienta z hlediska schopnosti Klienta či jeho ručitele splácet veškeré pohledávky Banky, jež jí vznikly nebo mohou vzniknout vůči Klientovi či jeho ručiteli v souvislosti s uzavřením kterékoli smlouvy, zejména smlouvy o úvěru a následným poskytnutím peněžních prostředků Klientovi. Kontrola podmínek znamená kontrolu a hodnocení plnění podmínek, za kterých je Klientem využíván kterýkoli produkt nebo služba. Nebezpečný materiál je jakákoli přírodní nebo umělá látka v jakémkoli skupenství, která je toxická, reaktivní, radioaktivní, žíravá nebo jinak nebezpečná a způsobilá přivodit újmy na zdraví osob nebo škody na životním prostředí, zejména se jedná o látky nebo přípravky, které jsou jako nebezpečné stanoveny v platných právních předpisech, např. ropa a její deriváty nebo vedlejší produkty a jiné uhlovodíky, polychlorované bifenyly a azbest. Ocenění je odborný odhad ceny Předmětu zajištění. Předmět zajištění je předmět zástavního práva zřízeného k zajištění pohledávek Banky za Klientem. 4. Rozhodné právo. Řešení sporů. Veškeré smluvní vztahy vzniklé ze Smlouvy o hypotečním úvěru se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory ze Smlouvy o hypotečním úvěru mohou být rozhodovány: i. Obvodním soudem pro Prahu 1; ii. Finančním arbitrem ČR za podmínek stanovených zákonem. 5. Dohled nad činností Banky. Příslušným orgánem dohledu je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELSKÉ I NESPOTŘEBITELSKÉ HYPOTEČNÍ ÚVĚRY 6. Smlouva o hypotečním úvěru. Podle Smlouvy o hypotečním úvěru poskytuje Banka jakožto úvěrující Klientovi jakožto úvěrovanému na jeho požádání (není-li s Klientem sjednáno jinak) peněžní prostředky na dobu a ve výši stanovené ve Smlouvě o hypotečním úvěru s tím, že poskytnutí prostředků úvěru je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, u určených typů úvěrů rovněž také účelově vázáno. 7. Neúčelový hypoteční úvěr. Neúčelový hypoteční úvěr je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, u něhož není stanoven /dohodnut konkrétní účel použití prostředků úvěru. 8. Účelový hypoteční úvěr. Účelový hypoteční úvěr je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, který může být použit výhradně pro účel stanovený ve Smlouvě o hypotečním úvěru, přičemž tímto účelem může být pouze investice do nemovitostí ležících na území České republiky; příslušný účel je vždy uveden ve Smlouvě o hypotečním úvěru. Smlouva o hypotečním úvěru stanoví, na které konkrétní nemovitosti mohou být prostředky z hypotečního úvěru použity. Klient je povinen Bance prokázat splnění účelu úvěru ve lhůtách a za podmínek sjednaných ve Smlouvě o hypotečním úvěru, popř. na výzvu Banky v Bankou určené lhůtě. V případě porušení povinnosti použít prostředky hypotečního úvěru pro účel uvedený ve Smlouvě o hypotečním úvěru je Banka oprávněna dle svého uvážení zejména odstoupit od Smlouvy o hypotečním úvěru, nebo považovat poskytnutý hypoteční úvěr za neúčelový a zejména nadále úročit tento hypoteční úvěr úrokovou sazbou platnou pro neúčelové hypoteční úvěry. 9. Určená měna. Peněžní prostředky jsou poskytovány Bankou v měně nebo měnách určených ve Smlouvě o hypotečním úvěru (dále jen Určená měna ). Pokud Určená měna Smlouvou o hypotečním úvěru stanovena není, platí, že Určenou měnou jsou koruny české. Klient je povinen, není-li výslovně ujednáno 2

3 jinak, splácet Bance veškeré své dluhy vznikající v souvislosti s příslušnou Smlouvou o hypotečním úvěru v Určené měně. V případě cizoměnových úvěrů (tzn. úvěrů poskytnutých v jiné měně, než je měna, ve které má Klient své hlavní příjmy) nese Klient rizika spojená s pohybem kurzů těchto měn. 10. Sdělování údajů třetím osobám. Klient dává výslovný souhlas s tím, aby Banka sdělovala vlastníkovi, resp. kterémukoli ze spoluvlastníků Předmětu zajištění, pojistiteli z pojištění nemovitostí, které jsou Předmětem zajištění, nebo ručiteli, který poskytl zajištění úvěru, výši dosud nesplacené části úvěru a informaci o dosavadním způsobu jeho splácení. 11. Více osob na straně Klienta. Pokud na straně Klienta uzavírá Smlouvu o hypotečním úvěru více účastníků, odpovídají tito účastníci za veškeré dluhy vůči Bance vznikající v souvislosti se Smlouvou o hypotečním úvěru a souvisejícími vztahy společně a nerozdílně. Tito účastníci jsou povinni si zvolit svého zástupce, který je majitelem Běžného účtu pro splácení závazků ze Smlouvy o hypotečním úvěru (dále jen Zástupce klientů ). Zástupce klientů bude uveden ve Smlouvě o hypotečním úvěru a účastníci Smlouvy o hypotečním úvěru na straně Klienta udělují Zástupci klientů podpisem Smlouvy o hypotečním úvěru zmocnění k zastupování ve všech záležitostech týkajících se příslušné Smlouvy o hypotečním úvěru a souvisejících vztahů vůči Bance. Zástupce klientů je podpisem Smlouvy o hypotečním úvěru zmocněn zejména přijímat veškerou korespondenci a veškeré informace týkající se hypotečního úvěru a souvisejících vztahů, podepsat žádost o čerpání hypotečního úvěru, sjednat s Bankou změnu data splatnosti splátek úvěru, změnit specifikaci svého Běžného účtu pro splácení úvěru. Zástupce klientů je povinen informovat ostatní účastníky na straně Klienta o veškerých skutečnostech týkajících se Smlouvy o hypotečním úvěru a souvisejících vztahů. Banka činí veškerá právní jednání vztahující se k příslušné Smlouvě o hypotečním úvěru a souvisejícím vztahům pouze vůči Zástupci klientů s účinky pro všechny účastníky na straně Klienta. Změna osoby Zástupce klientů může být učiněna pouze písemným dodatkem ke Smlouvě o hypotečním úvěru; změna nabývá účinnosti v Pracovní den následující po uzavření dodatku ke Smlouvě o hypotečním úvěru. 12. Smluvní zastoupení Klienta. Klient je oprávněn nechat se smluvně zastoupit při jednání s Bankou a při uzavírání právních jednání s Bankou. Banka je však oprávněna v případě pochybností o osobě oprávněné jednat za Klienta odmítnout uzavření či změnu smluvního vztahu, ukončit poskytování dalších služeb, a to zejména čerpání nebo další čerpání úvěru. Banka je oprávněna po Klientovi požadovat, aby byl každý dokument, kterým Klient udělil třetí osobě oprávnění jej zastupovat, písemný, určitý a dostatečně specifický s úředně či jinak pro Banku vyhovujícím způsobem ověřeným podpisem Klienta. Banka je oprávněna odmítnout přijetí takového dokumentu zejména v případě, kdy s ohledem na datum jeho udělení vzniká pochybnost, zda zastoupení nebylo odvoláno nebo v případě, že zmocněnec zmocní třetí osobu. 13. Prohlášení Klienta. Klient prohlašuje, že: a) zajistí, aby Banka měla po celou dobu trvání smluvního vztahu úplné, přesné a pravdivé údaje týkající se Klienta, především jeho schopnosti splácet řádně a včas pohledávky Banky plynoucí z jakéhokoli smluvního ujednání; b) neprodleně oznámí a doloží příslušnými dokumenty změny veškerých údajů, které sdělil Bance; c) oznámí Bance jakýkoli Případ porušení s jeho podrobným popisem a uvedením opatření, která byla nebo budou přijata za účelem náprav takového stavu, a to do 10 Pracovních dnů poté, co k této události došlo; d) má veškerá povolení a souhlasy nezbytné pro uzavření smlouvy s Bankou, plnění závazků z ní vyplývajících a tato povolení a tyto souhlasy jsou platné a účinné; e) na vyžádání Banky sdělí další informace a/nebo doručí další listiny. 14. Další závazky. Klient nesmí svá práva či pohledávky ze Smlouvy o hypotečním úvěru bez předchozího písemného souhlasu Banky postoupit, zastavit ani zatížit jakýmikoli jinými právy třetích osob. 15. Trvání smlouvy o hypotečním úvěru. Smlouva o úvěru je uzavřena na dobu určitou. Zánik Smlouvy o hypotečním úvěru se nedotýká povinnosti smluvních stran vypořádat si vzájemné pohledávky a dluhy vzniklé na jejím základě do ukončení Smlouvy o hypotečním úvěru. Čerpání úvěru 16. Způsob čerpání hypotečního úvěru. Čerpání hypotečního úvěru probíhá jednorázově nebo ve tranších. Bližší podmínky a specifikace způsobu čerpání úvěru či jednotlivých tranší budou dohodnuty ve Smlouvě o hypotečním úvěru. 17. Čerpání hypotečního úvěru. Nestanoví-li Smlouva o hypotečním úvěru jinak, Banka poskytne Klientovi peněžní prostředky na základě jeho písemné žádosti o čerpání úvěru vyhotovené na zvláštním formuláři Banky, (i) pokud ke dni doručení žádosti Bance nedošlo ke kterémukoli Případu porušení dle PPHÚv, a ani takový případ nehrozí, (ii) Klient má otevřen Běžný účet určený ve Smlouvě o hypotečním úvěru pro splácení úvěru a (iii) Banka od Klienta obdržela veškeré dokumenty, povolení a další doklady, jež si vyžádala v souvislosti s čerpáním úvěru, a Klient splnil veškeré další odkládací podmínky stanovené ve Smlouvě o hypotečním úvěru. Není-li v příslušné Smlouvě o hypotečním úvěru stanoveno jinak, vyplatí Banka čerpané peněžní prostředky nejpozději do pěti Pracovních dnů po obdržení žádosti Klienta o čerpání úvěru; tímto okamžikem dochází k čerpání hypotečního úvěru. Od tohoto dne je Banka rovněž oprávněna účtovat Klientovi úroky z poskytnutých peněžních prostředků a jiné poplatky s tímto úvěrem spojené. Není-li mezi Bankou a Klientem dohodnuto jinak, Banka poukáže čerpanou částku úvěru na Běžný účet Klienta určený ve Smlouvě o hypotečním úvěru. 3

4 18. Náležitosti žádosti o čerpání úvěru. Klient není bez předchozího písemného souhlasu Banky oprávněn žádost o čerpání úvěru po jejím doručení Bance odvolat nebo změnit či doplnit její podmínky. Na základě podané žádosti Banka umožní Klientovi čerpání úvěru, pokud jsou splněny veškeré následující podmínky, není-li ve Smlouvě o hypotečním úvěru uvedeno jinak: a) Datum čerpání úvěru uvedené v žádosti je: i. Pracovním dnem, ii. dnem, který nepředchází dni, jenž je v příslušné Smlouvě o hypotečním úvěru uveden jako první den, k němuž může nastat Datum čerpání, iii. dnem, který nenásleduje po dni, který je v příslušné Smlouvě o hypotečním úvěru uveden jako poslední den, ke kterému může nastat Datum čerpání. Banka je však v každém případě oprávněna odložit datum čerpání úvěru uvedené v žádosti o dobu maximálně pěti Pracovních dnů následujících po obdržení žádosti Klienta o čerpání úvěru nebo po požadovaném termínu čerpání uvedeném v žádosti o čerpání úvěru. b) Jsou splněny všechny podmínky, na jejichž splnění jsou dle příslušné Smlouvy o hypotečním úvěru vázána jednotlivá čerpání hypotečního úvěru a jejich výše. c) Součet jednotlivých čerpání úvěru nesmí v žádném okamžiku přesáhnout celkovou částku jistiny úvěru dle příslušné Smlouvy o hypotečním úvěru. 19. Změněné podmínky. Banka je oprávněna odmítnout Klientovi čerpání či další čerpání hypotečního úvěru, pokud v době od učinění závazné nabídky Banky na uzavření Smlouvy o hypotečním úvěru došlo na straně Klienta k takovým změnám, zejména v jeho finanční situaci, na základě nichž se Banka může odůvodněně domnívat, že je ohrožena Klientova schopnost plnit dluhy spojené s úvěrovým vztahem. Tato situace může být Bankou považována za Případ porušení. Pokud Banka odmítla umožnit Klientovi čerpání hypotečního úvěru, a Klient dosud nečerpal úvěr ani částečně, jsou Klient a Banka oprávněni vypovědět Smlouvu o hypotečním úvěru s účinností ke dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 20. Lhůty pro čerpání hypotečního úvěru. Pokud je možnost čerpání hypotečního úvěru nebo jeho jednotlivých tranší omezena na určité časové období a Klient v takovém období podmínky pro čerpání hypotečního úvěru nebo jeho části nesplní, je Bance povinen zaplatit Poplatek za nedočerpání úvěru dle platného Sazebníku. Pokud Klient nezahájí čerpání úvěru ve lhůtě dle Smlouvy o hypotečním úvěru, je Banka oprávněna požadovat příslušný Poplatek dle platného Sazebníku. Úhradou Poplatku za nedočerpání nebo nedodržení smluvních podmínek Smlouvy o hypotečním úvěru není dotčeno žádné další oprávnění Banky ani právo Banky požadovat náhradu případné škody v plné výši. 21. Nevyčerpání úvěru. Skutečnost, že Klient nevyčerpal hypoteční úvěr v plné výši nebo že došlo ke snížení čerpané částky z jiných důvodů, se nedotýká povinnosti Klienta splácet hypoteční úvěr ve sjednaných termínech, a to až do úplného zaplacení, nebylo-li dohodnuto jinak. V souvislosti se snížením čerpané částky se odpovídajícím způsobem snižuje výše měsíčních anuitních splátek, případně se též snižuje počet splátek. Zajištění hypotečního úvěru 22. Zajištění hypotečního úvěru. Hypoteční úvěr musí být dostatečně zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která se nalézá na území České republiky. Zástavní právo k této nemovitosti se zřizuje zástavní smlouvou uzavřenou ve formě požadované Bankou. Náklady na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí a/nebo rejstříku zástav, jakož i případného pořízení notářského zápisu nese v plné výši Klient. Banka určuje a průběžně posuzuje dostatečnost zajištění hypotečního úvěru a obvyklé ceny zastavených nemovitostí, přičemž přihlíží k určení obvyklé ceny nemovitosti zjištěné na základě posudku odhadce schváleného Bankou. 23. Předmět zajištění. Na nemovitostech, jež mají být předmětem zástavního práva zřízeného k zajištění hypotečního úvěru, nesmí ke dni uzavření Smlouvy o hypotečním úvěru váznout žádné jiné zástavní právo ve prospěch třetí osoby, nedohodne-li se Banka s Klientem jinak, zejména v případě, kdy pohledávka zajištěná tímto zástavním právem zanikne splacením z hypotečního úvěru poskytnutého Bankou Klientovi. 24. Zřízení a doplnění zajištění závazku Klienta. Banka je oprávněna kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu mezi ní a Klientem požadovat, aby Klient zřídil nebo doplnil zajištění ke všem nebo některým svým současným nebo i budoucím, existujícím, případným či podmíněným dluhům vůči Bance. Klient je povinen zřídit či doplnit zajištění uvedených dluhů ve formě, kvalitě a hodnotě stanovené Bankou. Banka je oprávněna požadovat zřízení nebo doplnění zajištění dluhů Klienta vůči Bance jako podmínku svého plnění ve prospěch Klienta. 25. Ocenění Předmětu zajištění. Klient je povinen na žádost Banky bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady opatřit Ocenění. Ocenění musí být provedeno Bankou nebo třetí osobou Bankou určenou nebo jí předem písemně schválenou. V případě nečinnosti Klienta je Banka oprávněna na náklady Klienta provést Ocenění sama nebo jeho provedení zajistit jí určenou třetí osobou. 26. Péče o Předmět zajištění. Klient se zavazuje na vlastní náklady a s náležitou péčí starat o Předmět zajištění a jakékoli příjmy z něj plynoucí a zdržet se všeho, čím by se hodnota Předmětu zajištění snižovala; zejména se Klient zavazuje, že v případě pronájmu Předmětu zajištění bude nájemní smlouva sjednána tak, aby nedošlo ke snížení jeho obvyklé ceny. V případě zástav je Klient povinen před učiněním kteréhokoli z níže uvedených úkonů písemně informovat Banku: a) o zamýšleném zřízení předkupního práva, služebnosti, přenechání Předmětu zajištění do užívání třetí osoby (např. ve formě nájmu apod.); 4

5 b) o zamýšleném převodu vlastnictví Předmětu zajištění nebo jeho vkladu do základního kapitálu do jakékoliv obchodní společnosti, družstva, příp. jiné právnické osoby; c) o případném uzavření smlouvy/smluv nebo zřízení takového práva/práv uvedených pod písm. a) a b) tohoto článku PPHÚv. Pokud by došlo ke snížení hodnoty Předmětu zajištění, je Klient povinen na výzvu Banky doplnit zajištění. 27. Přístup a příjezd k zastaveným nemovitostem. Klient je před poskytnutím úvěru Bankou povinen prokázat, že k nemovitostem, jež mají být předmětem zástavního práva zřízeného k zajištění hypotečního úvěru, je zajištěn přístup a příjezd z veřejné komunikace/přes veřejnou komunikaci či jiným vhodným způsobem, zejména zřízením služebnosti průchodu a průjezdu přes přístupové pozemky, svědčící kterémukoli vlastníkovi nemovitostí, jež mají být předmětem zástavního práva zřízeného k zajištění hypotečního úvěru, nebo zřízením zástavního práva ve prospěch Banky k těmto přístupovým/ příjezdovým pozemkům, pokud se nacházejí ve vlastnictví či spoluvlastnictví Klienta, či jiným právním titulem opravňujícím kteréhokoli vlastníka nemovitostí, jež mají být předmětem zástavního práva k zajištění hypotečního úvěru, k průchodu a průjezdu. 28. Pojištění zastavených staveb. Klient je povinen pojistit stavby, jež mají být předmětem zástavního práva zřízeného k zajištění hypotečního úvěru, včetně jejich příslušenství, u Bankou schváleného pojistitele minimálně na tato pojistná rizika: požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla, kouř, aerodynamický třesk; pád skal, kamení, stromů, stožárů; voda z vodovodního potrubí (přívodní a odpadní); vichřice, krupobití, tíha sněhu; povodně, záplavy, sesuv půdy, pokles půdy, zemětřesení. Klient je zároveň povinen uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti. Klient se zavazuje na výzvu Banky zřídit zástavní právo k pohledávce z pojistného plnění (vinkulovat) ve prospěch Banky k zajištění pohledávek Banky vyplývajících ze Smlouvy o hypotečním úvěru. Tyto stavby a jejich příslušenství musí být pojištěny minimálně na částku stanovenou ve Smlouvě o hypotečním úvěru. Nedohodnou-li se Banka s Klientem jinak, je Klient povinen zabezpečit trvání pojištění předmětu zástavy za původně sjednaných podmínek po celou dobu trvání Smlouvy o hypotečním úvěru, a zejména je povinen řádně a včas hradit příslušné pojistné. Trvání pojistného vztahu musí být Klientem Bance doloženo předložením potvrzení příslušného pojistitele o trvání pojištění ve lhůtách stanovených Bankou. Klient souhlasí s tím, aby Banka v případě, že se Klient dostane do prodlení s platbami pojistného, pojistné dle vlastního uvážení uhradila a uhrazenou částku zúčtovala na vrub Běžného účtu Klienta určeného pro splácení úvěru. 29. Další pojistná plnění. Je-li Banka dle dohody s Klientem určena jako oprávněná nebo obmyšlená osoba z jakýchkoli dalších pojistných smluv a nedojde-li poté mezi Klientem a Bankou k jiné dohodě, je Klient povinen zabezpečit i trvání tohoto pojištění minimálně za původně sjednaných podmínek po celou dobu trvání Smlouvy o hypotečním úvěru. Trvání pojistného vztahu musí být i v takovém případě Klientem Bance doloženo předložením potvrzení příslušného pojistitele o existenci pojištění ve lhůtách stanovených Bankou. 30. Další zajištění. Banka může jako další zajištění hypotečního úvěru požadovat zejména: ručitelský závazek třetí osoby; zástavní právo k dalším pohledávkám Klienta. 31. Uspokojení Banky ze Zajišťovacího prostředku. Pokud Klient neuhradí svůj dluh vůči Bance řádně a včas nebo jinak poruší své povinnosti vůči Bance, je Banka oprávněna realizovat v souladu se Smlouvou o hypotečním úvěru a s příslušnými právními předpisy všechny nebo některé zajišťovací prostředky, způsobem a v pořadí dle svého vlastního výběru, aniž by byla povinna na zamýšlenou realizaci Klienta upozornit, ledaže taková povinnost vyplývá z příslušného právního předpisu. Při realizaci zajišťovacích prostředků Banka přihlédne k zájmům Klienta, je-li to možné. V případě, že Klient zřídil ve prospěch Banky více zajišťovacích prostředků, je Banka oprávněna si mezi nimi vybrat. Klient je povinen uhradit Bance veškeré náklady, které Banka vynaložila v souvislosti s realizací Zajišťovacího prostředku včetně nákladů na právní zastoupení a nákladů na pořízení Ocenění. 32. Další postup Banky při realizaci Zajišťovacího prostředku. Banka seznámí Klienta s místem, časem a způsobem realizace zajišťovacího prostředku, není-li to konkrétními okolnostmi realizace Zajišťovacího prostředku vyloučeno. V souvislosti s realizací poskytnutého zajišťovacího prostředku však Banka není povinna poskytnout Klientovi dodatečnou lhůtu k plnění. Při realizaci Banka není povinna požadovat od nabyvatele Předmětu zajištění platbu v hotovosti, platbu jednorázovou či okamžitou, Banka není ani jinak omezena při výběru ze zájemců, kteří se ucházejí o nabytí realizovaného Předmětu zajištění, a je oprávněna, pokud to příslušné právní předpisy nezakazují, se ucházet o nabytí předmětu zajištění. 33. Státní podpory hypotečního úvěrování. Banka zprostředkovává Klientovi na jeho žádost poskytování státního finančního příspěvku podle platného právního předpisu o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru. 34. Potvrzení o zaplacených úrocích. Banka poskytne po dohodě s Klientem u stanovených typů hypotečních úvěrů Klientovi potvrzení o úrocích z hypotečního úvěru zaplacených v předchozím kalendářním roce, které může Klient v případě splnění podmínek zákona o daních z příjmů použít jako podklad pro snížení daňového základu. 5

6 Úročení hypotečního úvěru 35. Úročení. Nedohodne-li se Banka s Klientem výslovně jinak, je hypoteční úvěr úročen pevnou úrokovou sazbou stanovenou vždy pro jedno úrokové období na základě dohody mezi Klientem a Bankou. První úrokové období počíná běžet dnem, kdy Klient začne čerpat částku hypotečního úvěru a skončí dnem stanoveným ve Smlouvě o hypotečním úvěru. Výše pevné úrokové sazby pro první úrokové období a délka následujících úrokových období je stanovena ve Smlouvě o hypotečním úvěru. 36. Změna úrokové sazby. Banka je pro každé následující úrokové období oprávněna navrhovat změny úrokové sazby v závislosti na situaci na peněžních a kapitálových trzích, na kterých si opatřuje své finanční zdroje, a s přihlédnutím k dosavadnímu průběhu splácení úvěru. S návrhem změny úrokové sazby musí být Klient seznámen formou písemného oznámení, jež mu bude zasláno spolu s určením výše pravidelné měsíční anuitní splátky pro další úrokové období ve lhůtě nejméně 21 dnů před začátkem nového úrokového období. Každé další úrokové období počíná běžet dnem bezprostředně následujícím po dni, ve kterém skončilo předchozí úrokové období. Pokud Banka změnu nenavrhne, platí pro takové další úrokové období úroková sazba z předcházejícího úrokového období. Navrhne-li Banka změnu úrokové sazby a Klient neoznámí Bance písemně svůj nesouhlas s nově navrženou výší úrokové sazby do 10 Pracovních dnů před začátkem dalšího úrokového období, má se za to, že Klient s navrženou výší úrokové sazby souhlasí. 37. Nesouhlas se změnou úrokové sazby. Pokud Klient oznámí Bance řádně a včas v souladu s čl. 36 svůj písemný nesouhlas se změnou úrokové sazby, a pokud mezi Klientem a Bankou nedojde k jiné dohodě, stávají se jistina hypotečního úvěru a veškeré jeho příslušenství splatnými ke dni splatnosti následující řádné splátky po konci úrokového období, ve kterém Klient vyjádřil svůj písemný nesouhlas se změnou úrokové sazby. Výše úrokové sazby v období od vyjádření nesouhlasu se změnou úrokové sazby do splatnosti hypotečního úvěru a jeho příslušenství zůstává rovna úrokové sazbě platné v den, kdy Klient vyjádřil svůj nesouhlas se změnou úrokové sazby. Banka v takovém případě není oprávněna požadovat Poplatek za předčasné splacení hypotečního úvěru nebo jiný obdobný Poplatek. 38. Splátky do doby vyčerpání hypotečního úvěru nebo Případu porušení. Pokud je hypoteční úvěr čerpán ve více tranších, je Klient povinen platit Bance až do data splatnosti splátky následující po ukončení čerpání hypotečního úvěru nebo do doby, než nastane Případ porušení, podle toho, která skutečnost nastane dříve, pouze úroky, a to ze skutečně vyčerpané výše hypotečního úvěru. 39. Zvýšení úrokové sazby v případě ukončení pojistné smlouvy. Nesplní-li klient povinnost dle smlouvy o hypotečním úvěru, kterou se zavázal uzavřít pojistnou smlouvu, přičemž její uzavření ovlivňuje výši úrokové sazby, nebo pokud v průběhu úvěrového vztahu dojde k zániku této pojistné smlouvy, je banka oprávněna zvýšit úrokovou sazbu o odchylku dle platného úrokového lístku. Úročení hypotečních úvěrů s variabilní úrokovou sazbou 40. Složení variabilní úrokové sazby. Změna variabilní úrokové sazby. Úroková sazba u hypotečních úvěrů s variabilní úrokovou sazbou se skládá z měsíční referenční sazby, která je vyhlašována Bankou v Úrokovém lístku, a pevné části úrokové sazby. Platnost pevné části úrokové sazby je sjednána v úvěrové smlouvě. Banka je oprávněna měnit měsíční referenční sazbu nejvýše jednou měsíčně. Mění-li Banka výši měsíční referenční sazby, bude tato nová měsíční referenční sazba uveřejněna v Úrokovém lístku vždy nejpozději k 20. dni v měsíci. Takto uveřejněná měsíční referenční sazba se použije pro výpočet měsíční splátky splatné v druhém následujícím měsíci po uveřejnění nové měsíční referenční sazby v Úrokovém lístku, popř. také pro další měsíční splátky až do doby následující změny měsíční referenční sazby. Pro změnu pevné části úrokové sazby, jejíž platnost nebyla sjednána na celou dobu splatnosti úvěru, se použije přiměřeně článek 36 a 37 Produktových podmínek. Banka poskytne Klientovi informaci o výši měsíční splátky způsobem sjednaným ve Smlouvě o hypotečním úvěru. Vedení a Úročení hypotečních úvěrů Úsporná hypotéka 41. Úsporná hypotéka. Změna produktu Úsporná hypotéka. Úsporná hypotéka se poskytuje formou Úsporné hypotéky s fixní sazbou nebo Úsporné hypotéky s variabilní sazbou. Úsporná hypotéka se sjednává na celou dobu splatnosti úvěru. Banka je oprávněna při změně úrokového období Úsporné hypotéky s fixní sazbou, resp. při změně platnosti pevné části úrokové sazby Úsporné hypotéky s variabilní sazbou, jednostranně ukončit poskytování Úsporné hypotéky, pokud došlo k vyřazení Úsporné hypotéky z nabídky hypotečních úvěrů. Klient je oprávněn požádat Banku o zrušení vedení Úsporné hypotéky pro další úrokové období, resp. pro další období platnosti pevné části úrokové sazby u Úsporné hypotéky s variabilní sazbou, a to za předpokladu, že žádost Klienta bude Bance doručena nejpozději 10 Pracovních dnů před začátkem dalšího úrokového období, resp. před začátkem nového období platnosti pevné části úrokové sazby u Úsporné hypotéky s variabilní sazbou. Pokud se Banka a Klient nedohodnou v konkrétním případě jinak, dochází při ukončení Úsporné hypotéky ze strany Banky i ze strany Klienta s účinností od začátku nového úrokového období, resp. období platnosti pevné části úrokové sazby, ke změně produktu, a to na produkt Hypotéka a v případě Úsporné hypotéky s variabilní sazbou na produkt Variabilní hypotéka. Banka v této souvislosti oznámí Klientovi novou výši úrokové sazby pro následující úrokové období a výši měsíční anuitní splátky pro produkt Hypotéka, nebo novou výši pevné části úrokové sazby platnou pro následující období pro produkt Variabilní hypotéka. 42. Stanovení úrokové sazby. Při zřízení a vedení Úsporné hypotéky je úroková sazba zvýšena o odchylku uveřejněnou v Úrokovém lístku Banky. 6

7 Splácení hypotečního úvěru 43. Splácení úvěru. Anuitní typ splácení. Klient je povinen splácet jistinu hypotečního úvěru s příslušenstvím bezhotovostně v souladu se Smlouvou o hypotečním úvěru, zejména je povinen dodržovat sjednanou výši a termíny splácení úvěru, a to formou anuitních splátek (není-li dohodnuta jiná forma splátek), které obsahují složku úrokovou, jíž je splácen úrok, a složku úmorovou, jíž se splácí jistina. Anuitní splátky jsou vždy stejné pro jedno úrokové období, mění se pouze podíl složek. Ze splátky se hradí, pokud Banka nemá nárok na uhrazení jiných svých pohledávek, nejdříve úroky za příslušná období, a zbytek splátky je použit na umoření jistiny. Případné nesrovnalosti mezi částkou splacenou v pravidelných měsíčních splátkách a celkovou dlužnou částkou z úvěru budou zohledněny nejpozději v poslední splátce úvěru. 44. Měsíční splátky. Výši pravidelných měsíčních splátek určuje Banka na základě doby stanovené ve Smlouvě o hypotečním úvěru k splacení celé jistiny hypotečního úvěru včetně příslušenství a na základě sjednané výše úrokové sazby. Klient je povinen platit pravidelné měsíční splátky až do úplného splacení jistiny hypotečního úvěru. 45. Způsob splácení úvěru a příslušenství. Klient je povinen zajistit, aby nejpozději v Pracovní den, v němž je částka úvěru splatná, byl na jeho Běžném účtu uvedeném ve Smlouvě o hypotečním úvěru a určeném ke splácení úvěru dostatek peněžních prostředků k úhradě jeho dluhů ze Smlouvy o hypotečním úvěru. Pokud by den splatnosti jakéhokoli dluhu podle Smlouvy o hypotečním úvěru měl připadnout na den, který není Pracovním dnem, nemá tato skutečnost vliv na datum splatnosti tohoto dluhu; úhrada tohoto dluhu bude Bankou provedena bezprostředně následující Pracovní den. V tomto případě je Klient povinen zajistit, aby byl na jeho Běžném účtu určeném pro splácení úvěru dostatek peněžních prostředků nejpozději v poslední Pracovní den předcházející dni, v němž je částka splatná. Klient a Banka sjednávají, že splácení úvěru a jeho příslušenství bude probíhat formou zápočtu z Běžného účtu, který je stanoven pro splácení úvěru v příslušné Smlouvě o hypotečním úvěru, a v případě nedostatku disponibilních peněžních prostředků na tomto Běžném účtu formou zápočtu z jeho dalších účtů případně vedených Bankou dle uvážení Banky. Pokud i na uvedených účtech není dostatek peněžních prostředků, zúčtuje Banka splatné dluhy Klienta na vrub jeho příslušného Běžného účtu, a to i v případě, kdy se Klient tímto způsobem dostane do záporného zůstatku na Běžném účtu. Nestačí-li disponibilní zůstatek peněžních prostředků na Běžném účtu, z něhož má být placeno, spolu s dalšími prostředky Klienta na úhradu všech splatných dluhů vůči Bance z titulu poskytnutého hypotečního úvěru, dohodli se Banka a klient, že Klientovy závazky budou hrazeny v následujícím pořadí: 1. úroky z úvěru; 2. splátky jistiny úvěru; 3. smluvní pokuty, úroky z prodlení a další platby sankčního charakteru; 4. Poplatky a náhrada Bankou vynaložených nákladů; a to zpravidla podle termínu splatnosti (od nejstaršího termínu splatnosti). 46. Nemožnost použití směnky či šeku pro splácení dluhu. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že Klient není oprávněn použít k úhradě svých dluhů vůči Bance směnku ani šek. 47. Započtení. Banka je oprávněna kdykoli započíst své splatné pohledávky za Klientem ze Smlouvy proti jakýmkoli splatným pohledávkám Klienta za Bankou, vedeným Bankou na kterémkoli z účtů. Právo zápočtu může Banka využít i kdykoli po skončení smluvního vztahu s Klientem. Klient není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky za Bankou proti jakýmkoli svým závazkům vůči Bance. 48. Prodlení Klienta se splácením úvěru. V případě prodlení Klienta s úhradou dluhů ze Smlouvy o hypotečním úvěru je Banka oprávněna podle Produktových podmínek zejména úročit dlužnou částku úrokem z prodlení podle Úrokového lístku, požadovat Poplatky, smluvní pokuty a jiné platby související s prodlením, ukončit smluvní vztah s Klientem, prohlásit svým rozhodnutím dluh Klienta za ihned splatný, pozastavit poskytování bankovních produktů a služeb Klientovi. Dále je Banka oprávněna vymáhat splatný dluh vůči Klientovi, a to i prostřednictvím třetích osob, postoupit svou pohledávku za Klientem, informovat registry dlužníků apod. 49. Cena produktů a služeb. Cenu poskytovaných produktů a služeb tvoří částky označované jako Poplatky, které představují zejména úhradu části nákladů a odměn Banky nezahrnutých do úrokové sazby a vynaložených na poskytování sjednaných produktů a/nebo služeb včetně činností s nimi spojených a které je Banka je oprávněna účtovat a Klient se zavazuje vyúčtované Poplatky platit. Banka a Klient se dohodli, že Banka je oprávněna účtovat Klientovi Poplatky podle smluvních ujednání o Poplatcích účinných ke dni jejich zúčtování, a to i za kombinaci konkrétních produktů a služeb. Banka zpracovává a Uveřejňuje přehled sjednaných Poplatků v Sazebníku, nejsou-li sjednány jinak, např. smlouvou nebo Produktovými podmínkami. V takovém případě mají smluvní ujednání o Poplatcích sjednaná smlouvou (případně včetně Dispozic) přednost před smluvními jednáními o Poplatcích v Produktových podmínkách a smluvní ujednání o Poplatcích v Produktových podmínkách mají přednost před smluvními ujednáními o Poplatcích v Sazebníku. Banka je oprávněna za služby poskytované v cizí měně účtovat Poplatky v Kč s tím, že přepočet příslušné částky Poplatku je proveden ke dni jeho zaúčtování, a to v případě přepočtu z cizí měny na Kč směnným kursem deviza nákup a v případě přepočtu z Kč na cizí měnu směnným kurzem deviza prodej, které Banka Uveřejňuje. Klient se dále zavazuje Bance uhradit nad rámec její odměny a Poplatků veškeré další náklady, jež jí vzniknou v souvislosti se zřízením, změnami a ukončením zajištění dluhů Klienta bez ohledu na osobu, která dala jistotu, zejména notářské, soudní, správní a jiné poplatky. 50. Poplatky související se Smlouvou o hypotečním úvěru. Změna Poplatků. Poplatky související se Smlouvou o hypotečním úvěru placené Klientem jsou zejména: i. Poplatky za jednotlivá čerpání úvěru, placené Klientem podle Smlouvy o úvěru; ii. Poplatky za vedení Běžného účtu, Poplatky za příchozí transakce na Běžném účtu související s čerpáním a splácením úvěru, placené Klientem podle smluvního ujednání o příslušném Běžném účtu. 7

8 Banka je oprávněna jednostranně měnit, rušit a/nebo doplňovat Poplatky za předpokladu Uveřejnění změn na Obchodním místě a/nebo na Banka informuje Klienty o změně těchto Poplatků písemnou formou, a to nejpozději 1 měsíc před účinností takové změny. Klient je oprávněn vyjádřit písemně svůj nesouhlas s příslušnou změnou ve lhůtě 1 měsíc před její účinností. Nevyjádří-li Klient v uvedené lhůtě svůj nesouhlas, platí, že změnu akceptoval. Změny Smluvního ujednání o Běžném účtu a/nebo platebním styku jsou prováděny podle produktových podmínek Běžných účtů a/nebo produktových podmínek platebního styku. 51. Tisk a předávání Výpisů. Výpis z úvěrového účtu s roční periodicitou tisku je tištěn zpravidla v měsíci lednu následujícího roku, pokud se Banka a Klient nedohodnou jinak. Banka vyhotovuje a předává Klientovi Výpisy zpravidla poštou; Klient si může zřídit službu elektronického Výpisu. Splácení úvěru u produktu Úsporná hypotéka 52. Průměrný denní kreditní zůstatek. Maximální výše průměrného denního kreditního zůstatku pro účely snížení úročené částky dle Smlouvy o hypotečním úvěru je 30% zůstatku jistiny spláceného úvěru. Průměrným denním kreditním zůstatkem se pro tyto účely rozumí průměrný zůstatek vypočtený ze všech denních zůstatků na Běžném účtu určeném ke splácení úvěru, určených vždy na konci každého dne měsíce bezprostředně předcházejícího měsíci, ve kterém se stala splatnou příslušná anuitní splátka úvěru. 53. Varianty splácení úvěru. Při uplatnění úročení u produktu Úsporná hypotéka dochází buď ke snížení příslušné měsíční anuitní splátky, nebo ke zkrácení doby splatnosti úvěru formou postupného snižování poslední měsíční anuitní splátky. Příslušnou variantu splácení si Klient volí v žádosti o poskytnutí úvěru. Změnu varianty splácení úvěru lze provést: a) Písemným oznámením Klienta na adresu Banky sjednanou pro komunikaci ve Smlouvě o hypotečním úvěru; nebo b) Prostřednictvím Internet Banky zřízené k Běžnému účtu určenému ke splácení úvěru. Změnu varianty splácení je oprávněn provést pouze Zástupce klientů, a to maximálně jednou měsíčně. Změna varianty splácení je účinná v následujícím měsíci po doručení oznámení dle čl. 53 písm. a), popř. po provedení změny v Internet Bance dle čl. 53 písm. b). 54. Informace o splátkách úvěru. Banka na základě žádosti Klienta informuje formou mailové zprávy nebo SMS o výši následující měsíční anuitní splátky úvěru v případě, že Klient zvolí variantu splácení se snížením měsíční splátky, a to zpravidla 20 dní předem. V případě, že Klient zvolí variantu splácení formou zkrácení splatnosti úvěru, informuje Banka Klienta vždy, když dojde ke zkrácení splatnosti úvěru formou snížení poslední měsíční splátky, event. také předchozích měsíčních splátek. 55. Splácení dvou a více Úsporných hypoték. V případě splácení dvou a více Úvěrů, resp. dvou a více Úsporných hypoték, se průměrný denní kreditní zůstatek pro účely snížení úročené částky dle Smlouvy o hypotečním úvěru stanoví jako násobek průměrného denního kreditního zůstatku Běžného účtu a podílu jistiny předmětného úvěru a součtu jistin obou (všech) Úsporných hypoték. Předčasné splacení úvěru 56. Změny splátek nebo doby splatnosti při předčasném částečném splacení úvěru. V případě částečného předčasného splacení jakékoli části úvěru se odpovídajícím způsobem snižuje výše měsíčních splátek, případně se snižuje počet splátek, dohodne-li se tak Klient s Bankou. Pokud provedením mimořádné splátky dojde ke zkrácení doby splatnosti hypotečního úvěru, je Banka oprávněna požadovat Poplatek za předčasné splacení hypotečního úvěru nebo jiný obdobný Poplatek. 57. Mimořádné předčasné splacení hypotečního úvěru. Klient je oprávněn, za předpokladu splnění podmínek dále v tomto článku stanovených, předčasně splatit celý hypoteční úvěr i v průběhu úrokového období, a to k datu pravidelné měsíční splátky hypotečního úvěru za podmínky, že oznámí Bance svůj úmysl splatit hypoteční úvěr nejméně 10 Pracovních dnů před datem mimořádného předčasného splacení hypotečního úvěru. Pokud se Klient a Banka nedohodnou jinak, je Klient povinen k datu mimořádného předčasného splacení splatit nesplacenou jistinu hypotečního úvěru, Poplatky, úroky a jiné splatné pohledávky Banky za Klientem ze Smlouvy o hypotečním úvěru, jakož i Poplatek za předčasné splacení hypotečního úvěru dle platného Sazebníku. Pokud k datu mimořádného předčasného splacení nebude na Běžném účtu u Banky určeném ke splácení úvěru dostatek peněžních prostředků k úhradě všech částek uvedených v předchozí větě, není Banka povinna mimořádné předčasné splacení hypotečního úvěru přijmout; Úvěr bude v tomto případě i nadále splácen dle ujednání existujícího před datem stanoveným pro předčasné splacení. 58. Splacení hypotečního úvěru při změně úrokové sazby. Při každé změně výše úrokové sazby, jež byla Bankou písemně oznámena dle článku 36 PPHÚv, je Klient oprávněn hypoteční úvěr částečně nebo celkově splatit, oznámí-li Bance tento svůj úmysl nejméně 10 Pracovních dnů před dnem konce úrokového období. V tomto oznámení je Klient povinen uvést zejména výši částky, kterou hodlá splatit, a specifikaci Běžného účtu u Banky určeného ke splácení úvěru, na kterém budou ke dni změny úrokové sazby k dispozici prostředky k provedení takové splátky. V případě částečného splacení hypotečního úvěru je Klient v takovém oznámení povinen uvést i výši částečné splátky, a zda žádá o úpravu doby splatnosti při zachování pravidelné měsíční splátky nebo změnu pravidelné měsíční splátky při zachování doby splatnosti. Pokud k datu oznámené částečné nebo celkové splátky nebude na Běžném účtu určeném ke splácení úvěru dostatek finančních prostředků k provedení oznámené splátky a úhradě ostatních splatných dluhů Klienta vůči Bance, není Banka povinna oznámenou splátku přijmout. Banka na základě výše uvedeného oznámení zúčtuje mimořádnou splátku a sníží měsíční splátku, nebo určí novou dobu splatnosti hypotečního úvěru, o čemž Klienta písemně vyrozumí nejpozději do 10 Pracovních dnů po konci úrokového 8

9 období, v němž Klient Bance zaslal oznámení o splacení hypotečního úvěru. Pokud provedením mimořádné splátky dojde ke zkrácení doby splatnosti hypotečního úvěru, je Banka oprávněna požadovat Poplatek za předčasné splacení hypotečního úvěru nebo jiný obdobný Poplatek. 59. Dílčí mimořádné předčasné splácení hypotečního úvěru. Klient je oprávněn po řádném uhrazení prvních dvanácti anuitních měsíčních splátek provést dílčí mimořádnou splátku hypotečního úvěru, a to ke dni následující anuitní měsíční splátky hypotečního úvěru. Klient může dílčí mimořádnou splátku následně opakovat, vždy však po provedení alespoň šesti anuitních splátek hypotečního úvěru, a to ke dni následující anuitní měsíční splátky hypotečního úvěru. Maximální výše jedné dílčí mimořádné splátky je omezena na 25% ze skutečně vyčerpané částky hypotečního úvěru. Tímto způsobem lze splatit celý hypoteční úvěr. Dílčí mimořádná splátka může být provedena pouze ke dni anuitní měsíční splátky hypotečního úvěru a za předpokladu, že Klient oznámí Bance tento svůj úmysl nejméně 10 Pracovních dnů před datem takové mimořádné splátky; v oznámení je povinen uvést výši a datum mimořádné splátky, a zda žádá o úpravu doby splatnosti při zachování pravidelné měsíční anuitní splátky nebo snížení anuitní měsíční splátky při zachování doby splatnosti. Pokud k datu dílčí mimořádné splátky nebude na Běžném účtu Klienta určenému ke splácení úvěru dostatek finančních prostředků k provedení dílčí mimořádné splátky a k úhradě ostatních splatných dluhů Klienta vůči Bance, není Banka povinna dílčí mimořádné splacení hypotečního úvěru provést. Po provedení dílčí mimořádné splátky hypotečního úvěru Banka zašle Klientovi oznámení o mimořádné splátce, ve kterém zároveň určí novou výši anuitních měsíčních splátek a/nebo dobu splatnosti hypotečního úvěru. Pokud provedením mimořádné splátky dojde ke zkrácení doby splatnosti hypotečního úvěru, je Banka oprávněna požadovat Poplatek za předčasné splacení hypotečního úvěru nebo jiný obdobný Poplatek dle platného Sazebníku Banky. Ukončení smluvního vztahu 60. Ukončení smluvního vztahu. Smluvní vztah vyplývající ze Smlouvy o hypotečním úvěru zaniká: a) úplným vyrovnáním všech dluhů Klienta vyplývajících ze Smlouvy o hypotečním úvěru; b) písemnou dohodou smluvních stran; c) písemnou výpovědí Klienta s účinností ke dni doručení Bance, neakceptoval-li Klient jednostrannou změnu smluvního ujednání, a oznámil-li písemně Bance v průběhu 1 měsíce před účinností změny nesouhlas s příslušnou změnou. Za změnu smluvního ujednání se v tomto smyslu považují veškeré změny, které je Banka oprávněna podle smluvních ujednání uskutečnit jednostranně, např. změny PPHÚv či Poplatků. Jednostranné změny smluvního ujednání o Běžných účtech a/nebo platebním styku jsou prováděny podle příslušných produktových podmínek Běžných účtů a/nebo platebního styku; d) písemným odstoupením Klienta od Smlouvy o hypotečním úvěru dle článku 72 PPHÚv; e) ve vztahu ke všem účastníkům Smlouvy o úvěru na straně Klienta, pokud kterýkoliv z nich Smlouvu o úvěru vypověděl nebo od ní odstoupil dle článku 72 PPHÚv. Účastník na straně Klienta, který od Smlouvy o úvěru odstoupil nebo ji vypověděl, je povinen výpověď nebo odstoupení doručit v kopii ostatním účastníkům na straně Klienta; f) písemnou výpovědí Banky po uplynutí dvouměsíční výpovědní lhůty, jejíž běh začíná prvním dnem následujícího měsíce po odeslání výpovědi Bankou, pokud Banka výjimečně neodloží počátek výpovědní lhůty; důvodem odložení výpovědi je poskytnutí přiměřené doby pro odstranění Případu porušení; g) písemným odstoupením Banky od Smlouvy o hypotečním úvěru, pokud nastal Případ porušení; Klient a Banka tímto výslovně sjednávají, že odstoupení nebude mít zpětný účinek; účinky odstoupení nastávají jeho účinností, tedy doručením odstoupení Klientovi. Pokud Banka zašle odstoupení Klientovi jako doporučenou zásilku na adresu, kterou Klient Bance sdělil jako svou kontaktní adresu a Klient odmítne odstoupení převzít nebo odstoupení nebylo možné doručit, účinky doručení nastávají v den, v němž pošta nebo jiný držitel poštovní licence vrátil odstoupení Bance. Pokud na straně Klienta uzavřelo Smlouvu o úvěru více účastníků, je odstoupení považováno za doručené doručením Zástupci klientů; Pokud Smlouvu o hypotečním úvěru uzavřelo více účastníků na straně Klienta, Banka odesílá výpověď Smlouvy o hypotečním úvěru nebo odstoupení od Smlouvy o hypotečním úvěru Zástupci klientů a v kopii též ostatním účastníkům na straně Klienta s tím, že určující je výpověď nebo odstoupení odeslané Zástupci klientů. Okamžikem zániku smluvního vztahu se všechny dosud nesplatné dluhy Klienta ze Smlouvy o hypotečním úvěru stávají splatnými. To neplatí pro případy zániku smluvního vztahu podle písmen a), d) a e) tohoto článku. 61. Případy porušení. Případem porušení je každá z následujících událostí: a) Klient poruší své závazky z kterékoli smlouvy uzavřené s Bankou, zvláštních obchodních podmínek, Produktových podmínek a/nebo Podmínek; b) peněžní prostředky jsou nebo byly použity Klientem nebo třetí osobou v rozporu s účelem nebo způsobem nakládání s nimi sjednaným ve smlouvě; c) Klient se ocitne v prodlení se splněním jakéhokoli dluhu vůči Bance, zejména pokud je zahájeno exekuční řízení; d) kterékoli prohlášení nebo záruka Klienta jsou nepravdivé, nesprávné, neúplné nebo zavádějící; e) Klient nezřídil nebo nedoplnil požadované zajištění či jakkoli jinak nesplnil dohodnuté podmínky zajištění; f) Klient neposkytl Bance součinnost při Hodnocení nebo Kontrole podmínek; g) Klient je v úpadku nebo hrozícím úpadku nebo byly učiněny kroky k zahájení insolvenčního řízení nebo nastala událost, která by měla účinek obdobný účinku kterékoli události uvedené v tomto článku podle zahraničního právního řádu, je-li tento právní řád pro posouzení dané události rozhodný; h) Klient nesplnil některou informační povinnost, již má vůči Bance na základě jakékoli smlouvy, těchto Produktových podmínek, jiných ujednání či na základě právních předpisů nebo neprokázal zdroj peněžních prostředků nebo účel platební transakce. 9

10 62. Následky Případu porušení. Pokud dojde k Případu porušení, je Banka oprávněna provést některé nebo všechny z následujících opatření: a) prohlásit svým rozhodnutím úvěr za ihned splatný a požádat Klienta o jeho předčasné splacení. Banka zašle Klientovi písemné oznámení o prohlášení úvěru za ihned splatný s uvedením Dne prohlášení okamžité splatnosti úvěru. Klient je povinen do 10 dnů po obdržení uvedeného oznámení splatit Bance: (i) jistinu úvěru; (ii) úroky smluvní a úroky z prodlení narostlé ke Dni prohlášení okamžité splatnosti úvěru k jistině úvěru, popřípadě další částky, jež náleží Bance podle smlouvy o úvěru a nebyly dosud Bance uhrazeny a (iii) smluvní pokutu dle platného Sazebníku Výpočet celkové peněžní částky podle bodů (i), (ii) a (iii) provede Banka a tuto částku uvede v oznámení o prohlášení úvěru za ihned splatný. Pokud Klient neuhradí celkovou peněžní částku do 10 dnů po doručení oznámení o prohlášení úvěru za ihned splatný Klientovi, je Banka oprávněna úročit tuto celkovou částku úroky z prodlení ode dne následujícího po Dni prohlášení okamžité splatnosti úvěru; b) pozastavit poskytování produktů nebo služeb Klientovi, a to zejména odmítnout čerpání či další čerpání úvěru; c) ukončit smluvní vztah s Klientem. 63. Důsledky úmrtí Klienta. Banka je oprávněna v případě úmrtí Klienta pozastavit po dobu trvání příslušného řízení o dědictví poskytování kteréhokoli produktu nebo služby a/nebo ke dni úmrtí Klienta zesplatnit jeho závazky a/nebo ukončit kterýkoli smluvní vztah, není-li sjednáno nebo zákonem stanoveno jinak. 64. Zrušení Běžného účtu pro splácení úvěru. Dojde-li k zániku smlouvy, podle které Banka vede Klientovi Běžný účet určený pro splácení závazků Klienta ze Smlouvy o hypotečním úvěru, je Banka oprávněna oznámit Klientovi číslo bankovního spojení pro úhradu dluhů Klienta ze Smlouvy o hypotečním úvěru. Pro tento případ je Banka oprávněna účtovat Poplatek dle Sazebníku. Případné přeplatky bude Banka používat na úhradu měsíčních anuitních splátek a vracet je po úplném splacení úvěru Klientovi zpět dle jeho dispozice. Nedojde-li mezi Bankou a Klientem k uzavření dohody o změně způsobu splácení hypotečního úvěru, je Banka oprávněna smluvní vztah vypovědět v souladu s PPHÚv. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELSKÉ HYPOTEČNÍ ÚVĚRY 65. Použití ustanovení o spotřebitelských hypotečních úvěrech. Úprava obsažená v následujících článcích PPHÚv č. 65 až 75 o spotřebitelských hypotečních úvěrech se použije pouze na spotřebitelské hypoteční úvěry, na které se vztahují platné právní předpisy České republiky o spotřebitelských úvěrech. V případě rozporu mezi ustanoveními předchozích částí PPHÚv a ustanoveními této části vztahující se ke spotřebitelským hypotečním úvěrům se použijí přednostně ustanovení této části PPHÚv. 66. Vymezení spotřebitelských hypotečních úvěrů. Spotřebitelskými hypotečními úvěry jsou úvěry, které mohou být ve Smlouvě o hypotečním úvěru označeny např. jako: 1. Americká hypotéka (úvěr bez sledování účelu nebo za účelem splacení jiného neúčelového úvěru) 2. Doplňkový úvěr (úvěr bez sledování účelu poskytnutý vedle účelového hypotečního úvěru, jehož účelem je investice do nemovitosti) 3. Konsolidace půjček k hypotéce (úvěr za účelem splacení vybraných spotřebitelských závazků vedle již poskytnutého hypotečního účelového hypotečního úvěru, jehož účelem je investice do nemovitosti) 4. Konsolidace půjček zajištěná nemovitostí (úvěr za účelem splacení vybraných spotřebitelských závazků), za předpokladu splnění parametrů stanovených platnými právními předpisy České republiky o spotřebitelských úvěrech, a dále za předpokladu, že Klient při sjednávání takového spotřebitelského hypotečního úvěru vystupuje jako spotřebitel ve smyslu příslušných ustanovení těchto předpisů, tzn. je fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 67. Předsmluvní informace. Banka Klientovi s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy o hypotečním úvěru poskytla v listinné podobě a náležitě vysvětlila standardní informace o spotřebitelském úvěru (dále jen Předsmluvní informace ) ve smyslu příslušných ustanovení platných právních předpisů České republiky o spotřebitelských úvěrech. 68. Kopie návrhu smlouvy o úvěru. Banka poskytne bez zbytečného odkladu Klientovi bezplatně kopii návrhu smlouvy o úvěru, a to na základě žádosti Klienta. 69. Změna úrokové sazby. Doba, podmínky a postup pro změnu úrokové sazby se řídí ustanoveními článků 35 až 37 těchto PPHÚv. 70. RPSN. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) představuje celkové náklady úvěru pro Klienta, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského hypotečního úvěru. Celkovými náklady úvěru pro Klienta se rozumí veškeré náklady, které Klient musí zaplatit v souvislosti s poskytnutým úvěrem a které jsou Bance známy. Do celkových nákladů úvěru jsou zahrnuty: úroková sazba, nejnižší měsíční poplatek za vedení Běžného účtu, Poplatky za transakce na Běžném účtu související s čerpáním a splácením úvěru. Pokud ve Smlouvě o hypotečním úvěru Klient vyjádřil souhlas s pojištěním, úhrada pojištění 10

11 do celkových nákladů úvěru nevstupuje, neboť pojištění není podmínkou pro sjednání Smlouvy o hypotečním úvěru ani podmínkou pro sjednání Smlouvy o hypotečním úvěru s konkrétními parametry. Pro účely výpočtu do RPSN se do celkových nákladů úvěru nezahrnují náklady splatné Klientem pro neplnění některého ze závazků stanovených ve Smlouvě o hypotečním úvěru, náklady na ocenění nemovitosti, notářské a správní poplatky. RPSN je vypočtena podle vzorce uvedeného v příloze zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. RPSN je vypočtena za předpokladu, že ujednání obsažená ve Smlouvě o hypotečním úvěru, zejména způsob splácení pohledávek Banky ze Smlouvy o hypotečním úvěru, splatnost, úroková sazba, Poplatky a ostatní platby zůstávají neměnné, budou platit do konce platnosti Smlouvy o hypotečním úvěru a Klient a Banka budou řádně a včas plnit veškeré své závazky ze Smlouvy o hypotečním úvěru. Výši RPSN dále ovlivňuje výše úvěru, doba jeho splatnosti a četnost plateb. 71. Celková částka splatná spotřebitelem. Celková částka splatná spotřebitelem znamená součet výše úvěru a celkových nákladů úvěru; je vypočtena ke dni poskytnutí Předsmluvní informace. 72. Odstoupení od úvěrové smlouvy. Klient je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy o hypotečním úvěru ve lhůtě do 14 dní od jejího uzavření, a to vyplněním a odesláním zvláštního formuláře Banky vyhotoveného pro tento účel. V případě, že Smlouva o hypotečním úvěru neobsahuje zákonné náležitosti, lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 dnů poté, kdy Banka chybějící informace poskytne. Klient je v případě, že již nastalo čerpání úvěru, povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní od odeslání odstoupení od smlouvy Bance splatit vyčerpanou část úvěru včetně úroků z vyčerpané částky ode dne čerpání úvěru do dne splacení. Písemné odstoupení od Smlouvy o hypotečním úvěru musí obsahovat: jméno a příjmení, rodné číslo (popř. datum narození), číslo úvěrové smlouvy, číslo účtu určeného pro splácení úvěru, kde budou v den splatnosti k dispozici finanční prostředky k splacení úvěru z vyčerpané části úvěru včetně úroků z vyčerpané částky do dne celkového splacení, datum a podpis Klienta dle podpisového vzoru, popř. s úředním ověřením podpisu. Odstoupení od smlouvy pak musí být Klientem doručeno na kontaktní adresu Banky uvedenou ve Smlouvě o hypotečním úvěru. Pokud Smlouvu o hypotečním úvěru uzavřelo více účastníků na straně Klienta, je oprávněn odstoupit od Smlouvy o hypotečním úvěru kterýkoli z nich; povinnost splatit jistinu a úrok prostřednictvím Běžného účtu uvedeného ve Smlouvě o hypotečním úvěru zůstává zachována, nedohodne-li se Banka s Klientem, který od smlouvy odstoupil, na jiném způsobu splacení. Okamžikem odstoupení od Smlouvy o hypotečním úvěru zaniká rovněž smlouva o pojištění, pokud bylo pojištění sjednáno prostřednictvím Banky. 73. Předčasné splacení úvěru. Klient je oprávněn kdykoli předčasně splatit celý nebo jen část spotřebitelského hypotečního úvěru, oznámí-li Bance tento svůj úmysl nejméně 10 Pracovních dnů před dnem předčasného splacení. Banka je v tomto případě oprávněna účtovat náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů vzniklých v přímé souvislosti s předčasným splacením dle aktuálního Sazebníku, nejvýše však ve výši 1% z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského hypotečního úvěru, pokud doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského hypotečního úvěru přesahuje jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, činí maximální výše náhrady vzniklých nákladů 0,5% z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského hypotečního úvěru. Náhrada nákladů však nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského hypotečního úvěru. Klient je povinen v den předčasného splacení zajistit na Běžném účtu, z něhož je úvěr splácen, dostatek disponibilních peněžních prostředků k provedení předčasného splacení, jinak Banka není povinna předčasné splacení hypotečního úvěru přijmout; hypoteční úvěr bude v tomto případě i nadále splácen dle ujednání existujícího před datem stanoveným pro předčasné splacení. V případě částečného splacení hypotečního úvěru je Klient povinen uvést v písemném oznámení i výši částečné splátky, a zda žádá o úpravu doby splatnosti při zachování pravidelné měsíční splátky nebo změnu pravidelné měsíční splátky při zachování doby splatnosti. Pokud Smlouvu o hypotečním úvěru uzavřelo více účastníků na straně Klienta, je oprávněn předčasně splatit dluhy ze Smlouvy o hypotečním úvěru kterýkoli z nich prostřednictvím Běžného účtu určeného pro splácení dluhů Klienta ze Smlouvy o hypotečním úvěru, pokud se o jiném způsobu provedení předčasného splacení nedohodnou všichni účastníci na straně Klienta s Bankou jinak. O provedení předčasného splacení je Klient, který předčasné splacení provedl, povinen písemně informovat ostatní účastníky na straně Klienta. 74. Ukončení smluvního vztahu. Pro předpoklady a postup při ukončení smluvního vztahu se použijí obdobně ustanovení článku 60 až 62 PPHÚv. 75. Tabulka umoření. Banka za trvání hypotečního úvěru poskytne Klientovi na jeho žádost bezplatně tabulku umoření. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 76. PPHÚv byly Bankou poskytnuty Klientovi jako součást smluvní dokumentace. 77. Banka je oprávněna tyto PPHÚv, které jsou uveřejněny na Obchodním místě a/nebo na jednostranně měnit pouze za předpokladu jejich Uveřejnění, aby měl Klient možnost vyjádřit ve lhůtě do 1 měsíce od Uveřejnění PPHÚv svůj případný nesouhlas s jejich změnami. V případě, že Banka neobdrží v uvedené lhůtě písemný nesouhlas s jejich změnou, stanou se účinnými. 78. Těmito PPHÚv se řídí také smluvní vztahy ze Smlouvy o hypotečním úvěru sjednané přede dnem , vyjma článků 65 až 75 těchto PPHÚv, které se vztahují pouze na smluvní vztahy ze Smluv o hypotečním úvěru sjednaných od Tyto PPHÚv jsou účinné ode dne a nahrazují Produktové podmínky hypotečních úvěrů ve znění platném od

12 GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Praha 4-Michle, zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 5403, IČ: , tel.:

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ÚVĚRY

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ÚVĚRY PRODUKTOVÉ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ÚVĚRY Účinné od 29. dubna 2013 Úplné znění g Produktové podmínky hypotečních úvěrů Preambule 1. Tyto produktové podmínky hypotečních úvěrů jsou vydány GE Money Bank, a.s.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Smlouvou, ve které Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ) sjednala s Klientem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené úvěrové smlouvy pro fyzické osoby nepodnikatele vydané Komerční bankou.

Více

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.)

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.) Číslo smlouvy (variabilní symbol pro platby): [ ] TATO SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI (dále jen Smlouva ) byla uzavřena podle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o.

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o. Ceník produktů a služeb METROPOL FINANCE s.r.o. Platný od 4. 3. 2013 Produktové podmínky METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů Platné od 1.1.2014 METROPOL FINANCE s.r.o. 2013 1 I. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 01 2 ÚVĚRY 01 2.1

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s. (dále jen Produktové podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s. upravují základní práva a

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY Obchodní podmínky pro ČSOB Spotřebitelské úvěry vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ: 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 Obchodní podmínky Wüstenrot

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Název: PROFI MONEY CZ, s.r.o. Identifikační číslo: 028 71 114 Sídlo: Rybná

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLUVNÍ STRANY & Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE č. 922/13/LCD

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE č. 922/13/LCD Usnesení č. 6/413 Příloha č. 1 Strana 1 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE č. 922/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky L715 Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Smlouva o půjčce na refinancování nebo smlouva o půjčce (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají Equa bank

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Všeobecné obchodní podmínky. II. Vymezení pojmů

Všeobecné obchodní podmínky. II. Vymezení pojmů TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Podmínky hypotečních úvěrů v mbank

Podmínky hypotečních úvěrů v mbank Podmínky hypotečních úvěrů v mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky hypotečních úvěrů v mbank (dále jen Podmínky ) spolu se Všeobecnými

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách Na začátek Vám poskytneme několik tipů a doporučení k orientaci v našich službách a dokumentaci: 1. Na našem portále www.burzauveru.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více