Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc. Praha duben 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne: Bc. Michaela Gruberová 2

3 Poděkování Ráda bych poděkovala doc. Ing. Františku Pavelkovi, CSc., jako vedoucímu této diplomové práce, za konzultace, cenné rady a ochotu při její tvorbě. Bc. Michaela Gruberová 3

4 Anotace Diplomová práce je zaměřena na problematiku oceňování nemovitostí pro zajištění úvěrů, na specifika těchto ocenění, postupu při jejich zpracování, vyuţití v bance a význam v úvěrovém řízení. V úvodní části této práce jsou popsány základní pojmy v oceňování, charakteristické znaky hypotečních úvěrů, zdroje financování, čerpání a splácení hypotečních úvěrů. V následujících kapitolách se zabývám problematikou oceňování pro zajištění úvěru, charakteristiku metod v oceňování nemovitostí a v předposledních dvou kapitolách se věnuji vývoji hypotečních úvěrů v loňském roce 2013 a současnému vývoji na hypotečním trhu. V analytické části jsou zpracovány dvě trţní ocenění nemovitostí. Klíčová slova: Metody ocenění nemovitosti, hypoteční úvěr, úrokové sazby, zajištění úvěru, čerpání úvěru Annotation This diploma thesis is focused on real estate valuation for loan collateral, the specifics of these awards, the procedure for processing and use in the bank and importance in credit management. In the first part describes the basic concepts of evaluation, the characteristics of the mortgage loans, funding sources, drawdown and repayment of mortgage loans. The following chapters deal with the issue of evaluation for loan security features of the method in real estate evaluation and in the penultimate two chapters are devoted to the development of mortgage loans in the last year 2013, and recent developments in the mortgage market. In the analytical part presents two market of real estate evaluation. Key words: Methods of valuation of the property, mortgage loan, interest rates, securing the loan, drawing a loan 4

5 OBSAH Úvod Základní pojmy v oceňování Nemovité a movité věci Součást věci Příslušenství věci Pozemek Stavba Budova Byt a nebytový prostor Katastr nemovitostí Shrnutí a zhodnocení Oceňování nemovitosti pro zajištění úvěru Subjekty, které mohou provádět ocenění Předmět ocenění Trţní hodnota (cena obvyklá) Trţní cena Základní metody oceňování nemovitostí Porovnávací metoda Nákladová metoda Příjmová metoda Oceňování věcných břemen Moţnosti financování bydlení Hypoteční úvěr Typy hypotečních úvěrů Hypoteční zástavní listy Úroková sazba hypotečních úvěrů Nejvýznamnější rizika související s hypotečním úvěrem Úvěr ze stavebního spoření Předhypoteční úvěr Refinancování Přecenění zastavované nemovitosti

6 3.6. Shrnutí a zhodnocení Podmínky bank pro poskytnutí hypotečního úvěru Schvalovací proces hypotečního úvěru Zajištění úvěru Zadluţitelná hodnota Pojištění nemovitosti Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr Nemovitosti vhodné pro zajištění úvěru Nemovitosti nevhodné pro zajištění úvěru Nemovitosti podmíněně vhodné pro zajištění úvěru Vývoj hypotečních úvěrů Shrnutí roku Současný vývoj na hypotečním trhu Analytická část Trţní ocenění nemovitostí Trţní ocenění nemovitosti rodinný dům Trţní ocenění nemovitosti s věcným břemenem - rodinný dům Závěr analytické části Závěr Seznam pouţité literatury Seznam tabulek a grafů Seznam příloh

7 ÚVOD Potřeba kaţdého člověka je úzce spjata s bydlením, její dostupností a samozřejmě i kvalitou. V produktivním věku se většina osob setkala se situací, kdy zvaţovala otázku svého bydlení. Vlastní bydlení je nejspíše sen kaţdého člověka, ale málokdo disponuje s takovými peněţními prostředky a málokdo je schopný si koupit nemovitost v hodnotě např. 2 milionů korun. V takovémto případě je moţnost vyuţít finančních nástrojů a jedním z těchto nástrojů je hypoteční úvěr. Vzhledem k tomu, ţe mě samotnou tato problematika zajímá, neboť stojím před otázkou řešení bytové situace, rozhodla jsem se tomuto tématu věnovat. Při koupi nemovitosti se setkáváme s oceněním od realitní kanceláře, od bank při ţádosti o úvěr nebo od soudního znalce při podání daňového přiznání. V této diplomové práci se zabývám problematikou oceňování pro zajištění úvěru, tedy oceněním, jehoţ úkolem je stanovení trţní hodnoty nemovitosti. V průběhu této práce se zaměřím na trţní ocenění dvou nemovitostí jedna z nich bude zatíţena věcným břemenem doţivotního uţívání nemovitosti. Hned Vás napadne, ţe tato zástava je pro banku nevhodná, ale v mém případě se k této zástavě banka staví kladně. V úvodní části této práce se zabývám základními pojmy v oceňování, charakteristickými znaky hypotečních úvěrů, hypotečními zástavními listy, zdroji financování, čerpání a splácení hypotečních úvěrů. V následujících kapitolách se zabývám problematikou oceňování pro zajištění úvěru, charakteristikou metod v oceňování nemovitostí a v neposlední řadě vhodnost a nevhodnost nemovitosti pro zajištění úvěru. V předposledních dvou kapitolách se věnuji vývoji hypotečních úvěrů v loňském roce 2013 a současnému vývoji na hypotečním trhu. V analytické části uvedu dvě trţní ocenění nemovitostí v podobě a rozsahu, který je vyţadován většinou bank v České republice, který je zaměřen na ocenění bez věcného břemene a s věcným břemenem. 7

8 1. Základní pojmy v oceňování 1.1. Nemovité a movité věci Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. uvádí, ţe nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením a i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, ţe určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá 1. Dle následujícího odstavce jsou veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité 2. Nová právní úprava obecněji vymezuje nemovitost. Nyní není rozhodující, zda je spojena se zemí pevným základem, ale moţnost od pozemku věc oddělit bez porušení. Současně jsou nově za nemovitost brána i věcná práva k věci. V tomto spojení je hlavně zmiňováno tzv. právo stavby, které bude ve veřejném seznamu jako nemovitost evidováno (tedy v katastru nemovitostí) a bude moţné ho nově vyuţít i jako zajišťovací institut Součást věci Podle původního Občanského zákoníku č. 40/1964 a 120 je součástí věci vše, co k ní podle její povahy náleţí a nemůţe být odděleno, aniţ by se tím věc znehodnotila 3. Tato definice se od nové právní úpravy neliší (viz. 505 zák. č. 89/2012 Sb.). Podstatný rozdíl je v chápání stavby jako součásti pozemku. Dle starého Občanského zákoníku stavba není součástí pozemku 4. Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. Přinesl novou zásadu, dle které je součástí pozemku i trvalá stavba. 506, odstavec (1) zní: Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen stavba ) s výjimkou staveb 1 498, odstavec (1), zákona č. 89/2012 Sb , odstavec (2), zákona č. 89/2012 Sb , odstavec (1), zákona č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) 4 120, odstavec (2), zákona č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) 8

9 dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech 5. Vyplývá z toho, ţe pokud má banka zastavený pozemek a na pozemku bude rozestavěná stavba, budou rozestavěné stavby na daném pozemku zastavené bance Příslušenství věci Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí uţívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení. Byla-li vedlejší věc od hlavní věci přechodně odloučena, nepřestává být příslušenstvím 6. Má se za to, ţe se právní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní věci týkají i jejího příslušenství 7. Jedná se např. o toalety, předsíně, komory, neobytné kuchyně, koupelny, sklepy, apod Pozemek Pozemek je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva podle 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu vyuţití pozemků. 8 parcelou pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. 9 Z minulých dob, kdy ještě nebyl přístup k nemovitosti vyhodnocován, banky při realizaci zástav zjišťovaly velké problémy při prodeji nemovitosti, kde není zajištěn právní přístup. Mezi nejčastější chyby vznikající v ocenění jsou při stavbě na pozemku, který byl původně příbuzných, např. rodičů, a byl nově zaměřen pro koupi nebo dar v rámci rodiny. V případě zástavy tohoto pozemku a následné budoucí stavby rodinného domu, je nutné, aby bylo 5 506, odstavec (1) zákona č. 89/2012 (tzv. nový Občanský zákon) 6 510, odstavec (1), zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) 7 510, odstavec (2), zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) 8 2, odstavec a), zákona č. 256/2013 Sb. (Katastrální zákon) 9 2, odstavec b), zákona č. 256/2013 Sb. (Katastrální zákon) 9

10 zřízeno věcné břemeno průchodu a průjezdu přes pozemek, jinak na to banky pohlíţí jako nevhodnou zástavu Stavba Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montáţní technologií bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, pouţité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel vyuţití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání 10. Dočasnou stavbou dle nového občanského zákoníku bude kaţdá stavba postavená na pozemku jiného vlastníka na základě tzv. práva stavby. Právo stavby Jedná se o zcela nový termín, který zavádí zákon č. 89/2012 (Občanský zákoník). Dle 1240, odstavce (1) můţe být pozemek zatíţen věcným právem jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu. Nezáleţí na tom, zda se jedná o stavbu jiţ zřízenou či dosud nezřízenou 11. Právo stavby dle 1242 je věcí nemovitou. Je tedy evidováno v katastru nemovitostí (veřejném seznamu) a lze k němu zřídit zástavní právo a stanovit jeho trţní hodnotu. Právo stavby lze zřídit jen jako dočasné; nesmí být zřízeno na více neţ 99 let. Poslední den doby, na kterou je právo stavby zřízeno, musí být patrný z veřejného seznamu. 12 Z toho vyplývá, ţe veškeré stavby postavené na základě práva stavby budou stavby dočasné a jejich vhodnost pro zajištění úvěru je tak sporná. Ne vţdy je nutné pouţít stabilní institut jako třeba právě právo stavby a to pokud chci postavit chatku pouze na krátkou dobu, není nutné si právo stavby zřizovat, ale postačí mi si pozemek pronajmout. Pokud bych ale uvaţovala o výstavbě skladiště, které bude uţíváno na delší dobu, je jistě vhodné volit právo stavby. 10 2, odstavec 3) zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) , odstavec (1) zákona č. 89/2012 (nový Občanský zákoník) , odstavec (1) zákona č. 89/2012 (nový Občanský zákoník) 10

11 1.6. Budova Dle 3 zákona č. 151/1997 Sb. je budova pozemní stavba, která je prostorově soustředěná a navenek převáţně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, s jedním nebo více ohraničenými uţitkovými prostory Byt a nebytový prostor Byt je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení 14. Nebytový prostor je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům neţ k bydlení; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu 15. Nejčastějším vlastníkem pozemku u domu s bytovými jednotkami je obec. Je tedy nutné tuto skutečnost u ocenění uvést a vést ji jako riziko zástavy a banka si sama vyhodnotí, zda bytovou jednotku určí za vhodnou zástavu Katastr nemovitostí Podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) je katastr nemovitostí veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech vymezený tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem 16. Katastr nemovitostí tedy eviduje pozemky v podobě parcel, byty a nebytové jednotky, budovy s číslem popisným a evidenčním, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, budovy, 13 3, odstavec 1) zákona č. 151/1997 Sb. (Zákon o oceňování majetku) 14 2, odstavec b) zákona č. 72/1994 Sb.(Zákon o vlastnictví bytů) 15 2, odstavec c) zákona č. 72/1994 (Zákon o vlastnictví bytů) 16 1, odstavec 1 zákona č. 256/2013 (Katastrální zákon) 11

12 kterým se popisné ani evidenční nepřiděluje a jsou hlavní stavbou na pozemku, právo stavby a nemovitosti, o nichţ to stanoví jiný právní předpis 17. Kromě vlastnických práv k nemovitostem jsou v katastru nemovitostí evidována další věcná práva, jako věcná břemena nebo zástavní práva. Zástavní právo u nemovitosti vedené v katastru nemovitostí vzniká podání vkladu do katastru nemovitostí a právní účinky vznikají ke dni doručení návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu. Zápis zástavního práva je uveden na listu vlastnictví dané nemovitosti, dále je zde uvedena výše zajištěné pohledávky a jméno zástavního věřitele. Pokud dojde ke splacení celého úvěru, zástavní právo k dané nemovitosti zaniká Shrnutí a zhodnocení Platilo, ţe jak pozemek, tak nemovitost na něm stojící byly v právním smyslu dvě samostatné věci. Tento pohled u nás vznikl v roce 1951 a je typický pro právní řády socialistických států. Ovšem ještě předtím platila takzvaná zásada superficies solo cedit vycházející z myšlenky, ţe vše, co je pevně spojeno se zemským povrchem, je součástí příslušného pozemku. A tomuto postoji, zcela obvyklému ve světě, se opět kloní i náš nový občanský zákoník. Ten říká, ţe od 1. ledna 2014 došlo automaticky ke sloučení stavby s pozemkem. To se stalo jen v případech, kdy stavba i pozemek měly stejného vlastníka. Pokud je jiný vlastník stavby a pozemku, je to stále evidováno v katastru nemovitostí jako dvě samostatné věci. Vzájemné předkupní právo Pokud jste majitelem stavby na cizím pozemku, nemusíte se obávat, ţe přijdete o svou střechu nad hlavou ve prospěch vlastníka pozemku, naopak získáte předkupní právo na tento pozemek. Platí to i obráceně také majitel pozemku získá předkupní právo na Vaši stavbu. V praxi to bude znamenat, ţe bude-li chtít jeden z Vás svoji věc (pozemek nebo stavbu) prodat, bude ji muset nejdříve nabídnout ke koupi druhému. 17 3, odstavec 1 zákona č. 256/2013 (Katastrální zákon) 12

13 Jestliţe tyto záměry nemáte, zůstane Vaše stavba zvláštní věcí v právním smyslu. Čerpáte-li na tuto stavbu hypoteční úvěr, nemělo by se pro Vás nic změnit. Pokud je zástavní právo zřízeno jen k pozemku nebo jen ke stavbě, tak nedojde automaticky ke sloučení stavby s pozemkem a nadále budou evidovány v katastru nemovitostí jako dvě samostatné věci. Komplikace nastanou u rozestavěných staveb Nový zákoník výrazně zkomplikuje poskytování hypotečních úvěrů na rozestavěné stavby, protoţe od roku 2014 je není moţné zapsat do katastru nemovitostí. Bude-li majitel nemovitosti stavět na svém vlastním pozemku, bude stavba k tomuto pozemku automaticky přirůstat. Stavbu na cizím pozemku budeme moci postavit pouze na základě tzv. práva stavby, které Vám majitel pozemku musí udělit. Toto právo má omezenou dobu platnosti, maximálně můţe být zřízeno na 99 let a je předmětem vkladu do katastru nemovitostí, takţe jej budete moci převést, dědit nebo zatíţit zástavním právem, které je nezbytné k uzavření hypotečních úvěrů. Výhodou současného stavu ale je, ţe banka nemusí zastavovat samostatně rozestavěnou stavbu, protoţe jí má automaticky v zástavě jako součást pozemku. 2. Oceňování nemovitosti pro zajištění úvěru Oceňování nemovitostí je odbornou činností, jejímţ výsledkem je zjištění hodnoty nemovitosti podle jejích skutečných právních, technických a uţitných vlastností. Oceňování se provádí za pomoci oceňovacích metod a pravidel, osobou, která je k tomuto úkonu způsobilá Subjekty, které mohou provádět ocenění Správný a pouţitelný odhad musí být zpracován oprávněnými subjekty, kterými jsou odhadci, znalci nebo znalecké ústavy. 13

14 Odhadce je fyzická osoba, která splňuje poţadavky ţivnostenského zákona pro získání koncese na oceňování majetku, má tedy potřebné odborné vzdělání a je způsobilá zpracovávat odhady ve svém oboru. Pro potřeby úvěrového řízení provádí ocenění nemovitostí externí spolupracovníci banky nebo její interní zaměstnanci. Banky zpravidla vyţadují, aby odhadci měli pro oceňování nemovitosti platnou certifikaci vydanou například Bankovním Institutem Vysokou školou Předmět ocenění Předmět ocenění můţeme obecně definovat jako majetek nebo jeho soubor, u něhoţ má být stanovena hodnota 18. U hypotečních úvěrů se musí vţdy jednat o nějakou nemovitost. Při ocenění nemovitosti musí být vţdy stanoveny přesné identifikace předmětu ocenění a je tedy nutné provést místní šetření samotným odhadcem nebo znalcem. Při tomto šetření se pořizuje fotodokumentace, výměry skutečně zjištěné, ostatní zjištěné skutečnosti, jako např. atraktivita oblasti, občanská vybavenost, parkování a další Tržní hodnota (cena obvyklá) Trţní hodnota nemovitosti je cena, která by byla dosaţena při prodeji stejného, případně obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvaţují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího či kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku vyplývající z osobního vzatu k němu HÁLEK, Vítězslav. Oceňování majetku v praxi 19 BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí 14

15 2.4. Tržní cena Trţní cena je pojem ekonomicky konkrétní cena dosaţená v určitém čase, konkrétním kupcem a za konkrétní majetek. Trţní cenu nemůţe odhadce stanovit, je to věcí dohody mezi kupujícím a prodávajícím Základní metody oceňování nemovitostí V oceňování nemovitostí jsou zpravidla vyuţívány tři základní metody ocenění: porovnávací metoda nákladová metoda příjmová (výnosová) metoda Při hodnocení majetku mohou být vyuţity všechny tři metody, popřípadě jejich kombinace v závislosti na povaze majetku a účelu jeho oceňování Porovnávací metoda Metoda na bázi porovnání je zaloţena na trţním principu porovnání hodnoty oceňované nemovitosti s cenami podobných nemovitostí, které byly v nedávné době na trhu zrealizovány. Výsledkem této metody je porovnávací hodnota, která se rovná ceně podobné nemovitosti uskutečněné na volném trhu a se zohledněním časového odstupu a případných odlišností. Porovnávací přístup hodnotím jako nejlépe vystihující trţní hodnotu nemovitosti a stanovení její hodnoty patří zpravidla mezi nejnáročnější. Vyţaduje dobrou orientaci na trhu a kvalitně zpracovanou databázi cen, nejlépe skutečně realizovaných. Jako méně efektivní hodnotím fakt, ţe se vychází spíše z nabídkových cen a je tedy nutné provést redukci nabídkové ceny a to z toho důvodu, ţe skutečně realizovaná cena bývá zpravidla niţší. 20 ORT, Petr. Moderní metody oceňování nemovitostí na trţních principech 15

16 Nákladová metoda Je zaloţena převáţně na technickém pohledu na nemovitosti, jejím výsledkem je tzv. věcná hodnota. Výše věcné hodnoty by měla odpovědět na otázku, kolik by činily současné celkové náklady na znovuvybudování oceňované nemovitosti ve stavu k datu ocenění, sníţené o opotřebení, včetně nákupu pozemku. Nákladová metoda zohledňuje zejména funkční nedostatky oceňované nemovitosti, ekonomickou a morální zastaralost 21. Patří mezi nejstarší metodu oceňování, tento způsob oceňování je velice pracný, klade vysoké poţadavky na odbornost odhadců a jako problém zde vidím nedostupnost ucelených informací o nových materiálech a technologií. V trţním ocenění se tato metoda pouţívá minimálně, protoţe nemá aţ tak velkou vypovídací hodnotu o trţní hodnotě Příjmová metoda Příjmová metoda je zaloţena převáţně na ekonomickém pohledu na nemovitost a soustřeďuje se především na uţitek z ní plynoucí. Uţitek je zde představován budoucími výnosy (např. výnosy z nájemného), které lze z nemovitosti očekávat. Hodnota je zde představována budoucím tokem příjmů. Stabilizovaný čistý výnos vychází z dosaţitelného nájemného po odečtení nákladů. Čistý provozní výnos je vyjádřen jako rozdíl mezi efektivním hrubým příjmem z nemovitosti a jejími celkovými provozními výdaji. Odhad stabilizovaného výnosu se pouţívá při přímé kapitalizaci. U nepřímé se pouţívá přímá simulace či modelování budoucích výnosů včetně reprodukce nebo dalšího vyuţití po ukončení jejich toku BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí 22 BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí 16

17 Hodnota se stanovuje kapitalizací stabilizovaného, trvale dosaţitelného výnosu podle základního vzorce: Stabilizovaný výnos * 100[%] Výnosová hodnota = Úroková míra kapitalizace [%] Mezi náklady, které jsou spojené s uţíváním prostor, patří: daň z nemovitostí pojištění stavby opravy a údrţba rezervy správa nemovitostí amortizace Míra kapitalizace vychází z aktuální situace na trhu a rozsahu rizika pro daný druh nemovitostí. Obecně je aplikována hodnota v rozmezí od 4% do 12%. U méně rizikových nemovitostí, vyskytujících se v atraktivních lokalitách, volíme niţší míru kapitalizace a naopak u nemovitostí, kdy je obchodovatelnost náchylnější na změnu trhu, volíme vyšší míru kapitalizace. Výnosová hodnota určuje hodnotu celé stavby včetně pozemku, kdy daný pozemek nelze ke zjištěné hodnotě přičíst (vyjma případné rezervy pozemku). Zpravidla platí, ţe příjmová metoda nemůţe indikovat vyšší hodnotu, neţ metoda porovnávací. Dle výše uvedených bodů mohu konstatovat, ţe neexistuje dokonalá metoda, jak stanovit objektivní trţní hodnotu. 17

18 Oceňování věcných břemen Podle nového Občanského zákoníku 89/2012Sb. se věcná břemena rozčleňují na služebnosti, zatěţující vlastníka věci tak, ţe je povinen pro oprávněnou osobu něco trpět nebo se zdrţet nějaké činnosti a na reálná břemena, zavazující vlastníka povinné věci k tomu, aby pro oprávněnou osobu něco aktivně konal nebo ji poskytoval nějaký uţitek. Sluţebnosti jsou pozemkové nebo osobní podle toho, zda se pojí s pozemkem nebo s určitou osobou. Vlastník můţe zatíţit svůj pozemek sluţebností ve prospěch jiného svého pozemku. Takové řešení můţe být praktické pro ten případ, kdy se vlastník rozhodne jeden z pozemků převést na jinou osobu a tím si ušetří moţné obtíţe při vyjednávání s budoucím vlastníkem. Mezi pozemkové sluţebnosti můţeme zmínit např.: Sluţebnost inţenýrské sítě Opora cizí stavby Právo na svod dešťové vody Sluţebnost stezky, průhonu a cesty Právo pastvy Mezi osobní sluţebnosti můţeme zmínit např.: Uţívací právo Poţívací právo Sluţebnost bytu Reálným břemenem můţe být zatíţena pouze věc evidovaná ve veřejném seznamu. Lze je zřídit na určitý časový úsek nebo s moţností vlastníka zatíţené věci se z břemene vykoupit. Ocenění věcných břemen Při ocenění sluţebnosti je potřeba zjistit, zda jsou poskytnuty bezplatně nebo za úplatu. Obecně platí, ţe kaţdá sluţebnost sniţuje trţní hodnotu majetku tím, ţe omezuje jeho výnosový potenciál nebo jeho trţní uplatnění. 18

19 Porovnávací metoda Tato metoda se indikuje v případě, ţe máme dostatek relevantních trţních informací o uţitcích (ztrátách) z porovnatelných sluţebností. Vzhledem k tomu, ţe v praxi jsou jednotlivé sluţebnosti natolik unikátní, nelze je prakticky porovnat. Nákladová metoda I tato metoda je při ocenění sluţebností pouţívaná spíše výjimečně. Je zaloţena na úvaze, jaké náklady musíme vynaloţit, aby trţní hodnota majetku zatíţeného sluţebností dosáhla optimální hodnoty. Příjmová metoda Tato metoda je při ocenění sluţebnosti jednoznačně nejrozšířenější. Pokud je sluţebnost uţívacího práva stanovena na dobu určitou, např. 10 let, určí se jeho hodnota jako součet ztráty z nájmu uvedeného prostoru za dobu trvání sluţebnosti. Pokud je zřízena na dobu neurčitou bez moţností ji zrušit, ocení se pomocí kapitalizace věčné renty. Ocenění podle právního předpisu Sluţebnosti se oceňují výnosovým způsobem na základě ročního uţitku se zohledněním míry omezení sluţebnosti ve výši obvyklé ceny 23. Neuplatní se tehdy, jestliţe lze zjistit roční uţitek ze smlouvy a roční uţitek dohodnutý ve smlouvě nesmí být niţší neţ dvě třetiny obvyklé ceny. Roční uţitek se následně násobí počtem let uţívání práva, nejvýše však 5 let. Výjimkou je, pokud právo patří určité osobě po dobu jejího ţivota, oceňuje se desetinásobkem ročního uţitku. 23 Zákon č.151/1997sb. (Zákon o oceňování majetku) 19

20 3. Možnosti financování bydlení V poslední době vzrůstá trend pořídit si vlastní bydlení. Vzhledem k tomu, ţe většina lidí nemá k dispozici potřebné finanční prostředky, přiklání se k moţnosti vyuţití úvěru. Banky nabízejí několik moţností úvěrů a jejích moţných kombinací. Mezi nejpouţívanější moţnosti financování patří hypoteční úvěr a úvěr ze stavebního spoření Hypoteční úvěr Hypoteční úvěr je definován podle zákona o dluhopisech 190/2004Sb. Mezi oblíbené bankovní úvěrové produkty patří zejména hypoteční úvěr. Jako základní charakteristické rysy můţeme povaţovat způsob jeho zajištění, kterým je zástavní právo k nemovitosti. Ze zajištění vyplývá relativně nízké riziko těchto úvěrů i jejich dlouhodobost. V praxi jsou převládající hypoteční úvěry poskytované především jako účelové na financování bytových potřeb. Od je moţné úvěr pouţít nejen na investice do nemovitostí. Banky rozlišují hypoteční úvěry, které jsou účelově vázané na pořízení nemovitosti a hypoteční úvěry na libovolný účel, tzv. americké hypotéky. Hypoteční úvěry se rozlišují i podle maximální výše, kterou můţe klient získat. Maximální výše hypotečního úvěru je dána procentem z odhadní ceny zastavené nebo pořizované nemovitosti. Maximální výše úvěru je omezena hodnotou nemovitosti. 20

21 Typy hypotečních úvěrů Typy hypotečních úvěrů rozdělujeme dle účelu vyuţití takto: účelové hlavním rysem je přísná účelovost definovaná bankou. Hypoteční úvěr poskytnutý na investice do nemovitostí, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Investicí do nemovitostí rozumíme např.: koupě nemovitosti a stavebního pozemku výstavba nemovitosti rekonstrukce, modernizace nebo opravy nemovitosti splacení úvěru či půjčky pouţité na investice do nemovitosti popřípadě získání vlastnického podílu na nemovitosti (vypořádání společného jmění manţelů, vypořádání dědictví) neúčelové (americká hypotéka) pouţití úvěru není vázáno na investice do nemovitostí. Bance nemusíme sdělovat účel pouţití půjčky. Mezi nejrozšířenější účely pouţití americké hypotéky patří například koupě druţstevního bytu. Dříve bylo moţné pouţít na jeho koupi pouze úvěr ze stavebního spoření nebo klasický spotřebitelský úvěr. Banky nyní nabízejí speciální úvěry právě jen na tento účel. Rozlišují tak hypoteční úvěr na druţstevní byt a na hypotéku bez určení účelu. Účelový i neúčelový úvěr musí být vţdy zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Podmínkou banky je, ţe nemovitost musí být zapsaná v katastru nemovitostí. Typy hypotečních úvěrů rozlišujeme dle moţností kombinace takto: hypoteční úvěr, stavební spoření hypoteční úvěr, kapitálové ţivotní pojištění hypoteční úvěr, hypoteční zástavní listy U výše zmíněných variant klient splácí bance např. jen úroky z hypotečního úvěru a následně jednorázově hypotéku nebo její část doplatí z peněz ze stavebního spoření, ţivotního pojištění nebo z hypotečních zástavních listů. 21

22 Účelové úvěry mohou být poskytnuty do výše 70, 80, 90 i 100 % odhadní ceny nemovitosti. Neúčelové úvěry s maximální výší úvěru banka poskytuje kolem 60% odhadní ceny zastavené nemovitosti Hypoteční zástavní listy Hypoteční zástavní list je zvláštním druhem dluhopisu, který musí mít ve svém názvu uvedeno, ţe jde o hypoteční zástavní list. Je to hlavní forma zdrojového krytí hypotečních úvěrů. Majitelé těchto dluhopisů mají nárok na proplacení jeho jmenovité hodnoty a výnosu, který je zajištěn zástavním právem na konkrétních nemovitostech. Hypoteční zástavní listy jsou zajištěny dvojitě. Stejně jak u ostatních dluhopisů, ručí výstavce za jejich splácení svým majetkem. Majitelé zástavních listů jsou jištěni zastavenými nemovitostmi hypotečních dluţníků. Jak jiţ uvádím, emitovat tento druh dluhopisů mají povolené pouze banky a to, na základě licence, kterou jim udělí Česká národní banka. Výnos z hypotečních zástavních listů můţe být pouţit pouze k poskytování hypotečních úvěrů. Mezi další specifika hypotečních zástavních listů je na rozdíl od jiných druhů dluhopisů niţší úročení, neboť jsou lépe zajištěny. Splacení hypotečního zástavního listu není moţné poţadovat jeho majitelem před uplynutím doby splatnosti, tento jej můţe pouze prodat na sekundárním trhu s dluhopisy Úroková sazba hypotečních úvěrů Hypoteční úvěry se obvykle úročí fixní sazbou na období, které si klient určí, a to na 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25 nebo i 30 let. Ve většině případů klienti vybírají období dlouhé 1 5 let. Fixace sazby zaručuje po dané období stejný úrok, jaký byl v době sjednání úvěru. Na konci období pevné úrokové sazby má klient moţnost vybrat si novou dobu fixace a výši úrokové sazby. V tomto okamţiku lze také bez sankčních poplatků splatit celý úvěr nebo jeho část či úvěr refinancovat. 22

23 Jakou délku doby fixace úrokové sazby si klient zvolí, závisí na těchto parametrech: výše fixované sazby délka doby čerpání úvěru předpokládaný budoucí pohyb úrokových sazeb předpokládaný budoucí vývoj příjmů ţadatele Banky nabízejí i variabilní úrokovou sazbu. Odlišnost od fixní sazby spočívá v tom, ţe úroková sazba se můţe měnit kaţdý měsíc, jelikoţ její pohyb je odvozován od sazby PRIBOR, za kterou si banky navzájem půjčují peníze na mezibankovním trhu. V případě, ţe trţní sazby klesají, klesá i variabilní úroková sazba a vychází tedy levněji neţ fixní sazba. Mezi další výhody patří i moţnost přestoupit na hypotéku s fixní sazbou v okamţiku stanovení nové výše sazby. Do úrokové sazby hypoték se dále promítá riziková marţe. Vyšší rizikovou marţi banky stanovují u neúčelových úvěrů, které jsou pro banky rizikovější neţ účelové. Průměrná úroková sazba u hypoték v prosinci minulého roku mírně poklesla na 3,06 %. V prosinci si u bankovních ústavů sjednalo hypotéku celkem klientů, coţ jen o 92 méně neţ měsíc před tím. Objemy byly vyšší jen o 73 milionů Kč a dosáhly celkem 13,501 miliard korun. 23

24 Tabulka č. 1: přehled aktuálních sazeb v období leden 2013 (červeně vyznačené) a leden 2014 Aktuální úrokové sazby leden 2014 Banka 1 fixace 3 fixace 5 fixace LTV* Česká spořitelna 3,89 3,19 2,99 do 100 % 3,94 3,24 3,04 ČSOB 4,29 3,09 3,19 4,19 3,49 3,09 do 70 % Equa Bank 4,09 2,69 2,79 4,39 2,99 2,99 do 100 % Fio banka 3,19 2,84 2,79 3,19 2,93 2,81 do 70 % GE Money Bank 3,7 2,99 2,99 do 85 % 3,89 3,39 3,59 Hypoteční banka 4,29 3,09 3,19 4,19 3,49 3,09 do 70 % Komerční banka 3,99 3,19 3,19 4,09 2,99 3,09 do 85 % LBBW 3,49 2,5 2,82 3,59 2,79 2,73 do 90 % mbank 2,67 2,53 2,72 2,86 2,74 2,82 od 61 % do 70 % Raiffeisenbank 3,99 2,99 3,09 4,09 2,99 2,99 do 100 % UniCredit Bank 4,01 2,89 2,99 2,99 2,89 2,99 do 85 % Sberbank 3,99 3,39 3,09 4,99 3,79 3,79 do 70 % Wüstenrot 3,79 2,99 3,09 3,79 3,19 3,29 do 70 % Zdroj: K tabulce č. 1 - přehled aktuálních sazeb v období leden 2013 a leden 2014 : Za období od ledna 2013 do ledna 2014 proběhlo hodně změn v úrokových sazbách. Srovnáme-li první měsíce před rokem a nyní, můţeme vidět z výše uvedené tabulky, ţe většina bank své úrokové sazby sníţily, aţ na nějaké výjimky, mezi které patří ČSOB a Hypoteční banka. Ty loni v lednu nabízely hypotéku s jednoletou fixací se sazbou 4,19% a v lednu letošního roku se tato sazba pohybuje kolem 4,29%. Mezi největší změnu v jednoleté fixaci bych uvedla banku UniCredit Bank, která z původních 2,99% nabízených v lednu 2013 zvýšila úrokovou sazbu na 4,01%. Komerční banka jako jediná u tříleté fixace zvýšila úrokovou sazbu z původních 2,99% na 3,19%. U pětileté fixace se to hodně liší a jako největší změnu úrokových sazeb bych uvedla banky GE Money Bank a Sberbank. Nejvíce své úrokové sazby strhla směrem dolů Sberbank. 24

25 Nejvýznamnější rizika související s hypotečním úvěrem Zpravidla lze říci, ţe riziko představuje jakési nebezpečí a vysokou míru pravděpodobnosti selhání nebo ztráty. Banka se při výkonu své podnikatelské činnosti vystavuje mnohým rizikům. Mezi podstatná rizika při poskytování hypotečních úvěrů řadím dle mého názoru úvěrové a operační riziko. Existují i další typy rizik, které mohou ohrozit pozici věřitele. Úvěrové riziko Úvěrové riziko můţeme definovat jako riziko, kdy dluţník (klient banky) nedodrţí stanovené podmínky, které byly sjednány na začátku úvěrového vztahu a tím zapříčiní věřiteli finanční ztrátu. V bankovním podnikání je tedy důleţitá obezřetnost. Aby si banka ověřila svého budoucího dluţníka, prověří si jeho bonitu. Bonita klienta je určena mnohými okolnostmi. Kromě osobních údajů (věk, pohlaví, vzdělání, profese, rodinný stav aj.) banka posuzuje příjmy a výdaje klienta. Příjmy tvoří zejména příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. Výdaje pak tvoří výdaje na domácnost, platby pojistného, příspěvky na penzijní připojištění a jiné. Pro odhad budoucího chování klienta při splácení úvěru je důleţité zhodnocení platební morálky v minulosti. Je pochopitelné, ţe klientům, kteří měli v minulosti se splácením potíţe, bude banka věřit méně neţ klientům, kteří spláceli řádně a včas. O úvěrech, které klient získal u jiných finančních institucí včetně jeho platební morálky, si banka zjistí z úvěrových registrů. Operační riziko Charakteristickým rysem tohoto rizika je, ţe se jedná o riziko nefinanční povahy. Vyskytuje se ve všech sektorech ekonomiky, nejen v bankovní oblasti. Souvisí se selháním interních operačních systémů nebo selháním lidského faktoru. V procesu poskytování hypotečních úvěrů se operační riziko můţe projevit různými způsoby, ale zejména: selháním technologií neautorizovaný přístup do bankovního systému - můţe se jednat o chybu v informačního systému, 25

26 selháním lidského faktoru - jedná se o nejdůleţitější sloţku operačního rizika Projevuje se například: neúmyslnými chybami nebo omyly zaměstnanců delikventním jednáním (krádeţ, podvod, zpronevěra, přijímání úplatků a jiné) špatným nastavením kontrolních systémů komunikačními problémy právním rizikem nekvalitní právní dokumenty, špatné právní posudky při sporech s dluţníky ostatními externími událostmi např. politické krize, sociální konflikty, nehody, katastrofy, oslabení konkurenční pozice. Ke sníţení operačního rizika je důleţité mít kvalitně proškolený personál, vypracované bezpečností plány pro případ krizových situací a v neposlední řadě mít tato rizika dobře pojištěna. Důleţitým faktorem pro banku je také výběr zaměstnanců. Z bankovní historie jsou známy případy, kdy zaměstnanci způsobili bance svými obchody vysoké ztráty. V bankách by tedy měl být vypracován efektivní systém vnitřní kontroly a dodrţováno pravidlo čtyř očí. Trh nemovitostí a souvislost s hypotečním trhem Trh nemovitostí lze obecně označit za místo, kde se setkává nabídka a poptávka po nemovitostech a to buď z hlediska nákupu, prodeje či jejich pronájmu. Pro účely této práce se budeme zabývat pouze trhem nemovitostí s rodinnými domy, byty a stavebními pozemky, které jsou předmětem naprosté většiny hypotečních úvěrů fyzickým osobám. Trh nemovitostí je úzce spjat s trhem bankovním, přesněji s trhem hypotečním. Většina finančních prostředků, které se vyuţívají k operacím na trhu nemovitostí, pochází z poskytnutých úvěrů od bank, můţe se jednat o nákup nemovitosti fyzickými osobami, výstavbou nemovitostí developery (residenční, komerční nemovitosti či skladové prostory). Jedná se tedy o poskytnutí úvěrů ve vysokých částkách a úrokové výnosy, které z těchto úvěrů plynou, jsou hlavním zdrojem příjmů bank. Je tedy zcela zřejmé, ţe bankovnictví je na 26

27 vývoji trhu s nemovitostmi velmi choulostivý, jelikoţ problémy na trhu nemovitostí přinášejí pokles poptávky po úvěrech a tím i pokles příjmů bank. Dochází-li ke zpřísňování podmínek poskytování hypotečních úvěrů, zapříčiní to pokles poptávky po úvěrech a následně pokles poptávky po nemovitostech, které jsou z úvěrů financovány. Zpravidla lze říci, ţe existují dva hlavní kanály, kterými se tyto dva trhy ovlivňují: 1) Cenový pokud se očekává zvyšování cen nemovitostí, budou klienti reagovat tak, ţe se budou snaţit rychle koupit nemovitost, neţ dojde k jejímu zdraţení, coţ způsobí zvýšení poptávky po hypotečních úvěrech a zároveň poptávku po nemovitostech. Banky v této situaci nemají obavu z poklesu cen nemovitostí, popř. zástav, a roste tlak na zmírňování podmínek poskytování úvěrů. V opačné situaci, tedy očekávaný pokles cen nemovitostí, zapříčiní zpřísnění podmínek pro poskytování úvěrů, klesají hodnoty zástav úvěrů a to by pro banku, v případě selhání klientů, mohlo znamenat značnou ztrátu. 2) Nabídka na trhu nemovitostí mnoţství nemovitostí na trhu je omezené, chceme-li tedy zvýšit růst poptávky na hypotečním trhu, je potřeba i nárůst výstavby nových nemovitostí, na jejichţ pořízení si klienti budou brát úvěry Úvěr ze stavebního spoření Stavební spoření upravuje zákon č. 96/1993Sb., který byl novelizován zákonem č. 263/2011 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření. Úvěr ze stavebního spoření je původní produkt spořitelen, pevně spjatý se samotným stavebním spořením. Vzhledem ke státní podpoře stavebního spoření je tento úvěr omezen několika podmínkami. Samozřejmostí je existence spoření. Jeho přidělení je dále ze zákona omezeno dvouletou čekací lhůtou, naspořením určitého procenta cílové částky a dosaţením stanovené výše. Podle zvláštního zákona můţe být provozovatelem stavebního spoření pouze banka, která má uděleno povolení a která má v předmětu její činnosti pouze stavební spoření a další činnosti. 27

28 V současné době na našem trhu působí šest stavebních spořitelen, které jsou součástí větších finančních skupin: Českomoravská stavební spořitelna Stavební spořitelna České spořitelny Modrá pyramida stavební spořitelna Raiffeisen stavební spořitelna Wustenrot stavební spořitelna HYPO stavební spořitelna Úvěr ze stavebního spoření lze pouţít například na: výstavbu bytu nebo rodinného domu koupi bytu, domu a pozemku koupi, úplatný převod bytu (privatizace) vypořádání spoluvlastnictví splacení členského vkladu nebo podílu právnické osobě vypořádání dědictví apod. Pokud ţadatel nesplní podmínky pro přidělení úvěru, dá se tato situace vyřešit pomocí tzv. překlenovacího úvěru. Jedná se o překlenutí doby, neţ klient splní podmínky pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření Předhypoteční úvěr V případě, ţe zpočátku nelze vyuţít na nákup nemovitosti běţnou hypotéku a to z důvodu, ţe není moţné tuto nemovitost dočasně zastavit, vyuţívá se právě tento druh úvěru. Poskytuje se obvykle na dobu jednoho roku, během kterého by nemovitost měla být převedena do osobního vlastnictví. Například se můţe jednat o koupi druţstevního bytu. Předhypoteční úvěr je navázán na příslib budoucího hypotečního úvěru, který je posléze určen k uhrazení předhypotečního úvěru. Lze učinit závěr, ţe nevýhodou jsou o něco vyšší úroky, neţ u klasické hypotéky, ale pro klienta je to určité řešení, jak získat nemovitost, kterou nelze financovat klasickou hypotékou. 28

29 3.4. Refinancování Dluţníkům, kterým končí fixační období u stávající banky, uzavírají nové smlouvy za výhodnějších podmínek u banky jiné. Je to hlavně z důvodu, ţe po skončení fixační doby původní poskytovatel hypotéky zvýší úrokovou sazbu v domnění, ţe klient nemá jinou moţnost a musí tedy jeho podmínky přijmout. Při refinancování hypotéky se jedná o uzavření nové smlouvy o hypotečním úvěru u jiné banky a tímto poskytnutým úvěrem je zaplacena stávající hypotéka u původní banky. Klient tak můţe refinancováním své původní hypotéky ušetřit aţ desetitisíce korun ročně. Vše se samozřejmě odvíjí na výši hypotéky a dalších nákladech s ní spojených. U refinancování je administrativa méně náročná, náklady jsou niţší a je tedy výhodnější a klient tak ušetří nemalé peněţní prostředky. Dle mého názoru si musí kaţdý uvědomit, ţe s tímto řešením vznikají určité náklady, proto je vhodné zváţit, zda tímto krokem ušetří celkově v propočtu s jinými nákladovými poloţkami. Pak záleţí jenom na klientovi, co je pro něj výhodnější, zda zůstat u stávající banky nebo přejít k jiné, která nabízí lepší podmínky. V případě, ţe se klient rozhodne pro refinancování své stávající hypotéky, je nutné splnit určité podmínky, které jsou s tímto spojeny. Jednou z hlavních podmínek je zjištění úrokových sazeb a dalších moţných nákladů s předstihem, a to nejméně 2 měsíce před koncem fixačního období, aby byl schopen si včas vyřídit novou hypotéku, protoţe tento průběh trvá aţ několik týdnů. Pokud bude novým hypotečním úvěrem refinancováno splacení jiného stávajícího hypotečního úvěru a jako zajištění nového úvěru bude pouţita nemovitost, která jiţ slouţí jako zástava stávajícího úvěru, musí první banka dát souhlas s výmazem zástavního práva z katastru nemovitostí. Pak nastane situace, ţe druhá banka se stane zástavním věřitelem prvním v pořadí. Postup je takový, ţe si klient nejprve poţádá o novou hypotéku, předloţí všechny nezbytné doklady, nechá provést nové ocenění, a zde nastává další situace, kdy je význam ocenění důleţitým aspektem pro zjištění hodnoty nemovitosti, které bude slouţit druhé bance k zajištění nové hypotéky. Následujícím krokem je sepsání úvěrové a zástavní smlouvy, které se posléze vloţí do katastru nemovitostí. Novou hypotékou je splacen stávající úvěr, který dosud dluţník splácel u první banky. Následně pošle první banka souhlas s výmazem 29

30 zástavního práva na katastr nemovitostí a druhá hypoteční banka se tak stane zástavním věřitelem prvním v pořadí Přecenění zastavované nemovitosti Na začátku úvěrového procesu je ocenění, které zpravidla zpracuje některý smluvní odhadce banky, případně interní odhadci (zaměstnanci) banky. V průběhu trvání úvěru (u hypotéky běţně kolem 20 let) však dochází ke kolísání hodnoty zajištění. Banky tak průběţně sledují hodnotu zástav a to buď individuálním přeceněním nebo pomocí indexů, které odráţí vývoj cen nemovitostí na trhu. Tyto revize hodnoty provádí jiţ banky sami svým nákladem a často i bez vědomí klienta. Intervaly pro přecenění jsou 1 5 let. Aktuální hodnota se sleduje zejména u klasifikovaných úvěrů (tedy tam, kde dochází k prodlení se splácením). Jak řešit situaci, když je hodnota nemovitosti v řádu milionů a pohledávka v tisících? To se nijak neřeší, zástavní právo zůstává aţ do úplného splacení úvěru. Při realizaci zástavy banka z výnosu z prodeje uspokojí svojí pohledávku a zbytek kupní ceny náleţí vlastníku nemovitosti (odečtou se samozřejmě náklady spojené s prodejem a vymáháním), případně dalším věřitelům. Kdykoli během trvání úvěru je moţné se dohodnout s bankou na změně zástavy. Např. pokud je zastavena vila v hodnotě 10 mil. Kč, pohledávka je ve výši 1 mil Kč a klient má moţnost zastavit jinou nemovitost s niţší hodnotou, která ale dostatečně kryje pohledávku (např. byt nebo pozemek), je moţné zástavní právo převést na jinou nemovitost. Musí se však jednat o nemovitost, aby byla splněna podmínka hypotečního úvěru Shrnutí a zhodnocení Zhodnocení hypotečního úvěru Výhodou moţností získat nemovitost, formou hypotečního úvěru, je relativně krátká doba, v porovnání s jinými druhy úvěrů nízká úroková sazba, splátky jsou rozloţeny na delší dobu a z toho vyplývající i niţší měsíční splátky. 30

31 Jako méně důleţitou výhodou je moţnost sníţit daňový základ o zaplacené úroky z hypotečního úvěru aţ do výše 300 tis. Kč ročně. Jako nevýhodu bych uvedla, ţe se klient zadluţí na dlouhou dobu, coţ samozřejmě obnáší určitou nejistotu a rizika spojená se splácením. Jako další nevýhodu vidím sankce, které banka uděluje klientovi při předčasném splacení úvěru během fixačního období. S vyřízením hypotéky jsou spojené další náklady, například schválení úvěru, vedení úvěrového účtu, pojištění apod. Zhodnocení stavebního spoření Mezi základní výhody stavebního spoření řadím určitě příspěvek státní podpory aţ do výše Kč ročně a zhodnocení vlastních úspor, které jsou úročeny aţ 2 % ročně. Jedná se o bezpečné uloţení peněţních prostředků, vklady stavebního spoření jsou ze zákona pojištěny aţ do výše EUR. Stavební spoření umoţňuje řešení bytové potřeby jako je například koupě nemovitosti do vlastnictví nebo rekonstrukce. Mezi další výhodu řadím moţnost vyuţití překlenovacího úvěru, kde ţadatel ještě nemá naspořené ţádné vlastní prostředky. Úvěr ze stavebního spoření má oproti hypotečnímu úvěru výhodu v moţnosti předčasného splacení mimořádnými splátkami nebo jednorázově a to bez sankce. Nevýhodou stavebního spoření je, ţe jsou veškeré výnosy zdaněny 15% sazbou daně z příjmu. 31

32 Graf č. 1 : Meziroční srovnání vývoje poskytnutých hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Zdroj: Z výše uvedeného grafu je patrné, ţe ve srovnávaných lednových měsících roku 2012, 2013 a 2014 došlo k poklesu poskytnutých hypotečních úvěrů a počet poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření se příliš nezměnil. 32

33 4. Podmínky bank pro poskytnutí hypotečního úvěru Prvotním úkolem bank nabízející hypoteční úvěry je důleţité, aby se při poskytování úvěru vystavily co nejmenšímu riziku. Banky mají podmínky pro získání hypotéky nastaveny tak, aby na ni mohly dosáhnout i nejméně rizikoví klienti. Podmínky se u jednotlivých bank odlišují, ale několik společných základních faktorů při posuzování úvěrového rizika mají a to např: výše příjmu ţadatele typ příjmu ţadatele věk ţadatele počet ţadatelů jaká je výše vlastních prostředků Výše příjmu ţadatele Pro banku není rozhodující nejvyšší příjem klienta, ale zásadní je výše částky, která zbývá klientovi po odečtení všech jeho výdajů na splátky budoucí hypotéky a splátky stávajících úvěrů jako je například leasing na auto. Čím vyšší částka klientovi zbývá, tím menší je riziko, ţe přestane splácet. I přes tento základní poţadavek má kaţdá banka nastavenou minimální hranici příjmů, od které je ochotna úvěr poskytnout. Typ příjmu ţadatele Ţadatel předkládá bance potvrzení o jeho příjmu od zaměstnavatele za poţadované období. Zaměstnavatel potvrdí ţadateli potvrzení o hypoteční úvěr, ţe není ve zkušební době a není s ním vedeno jednání o zrušení pracovního poměru (klient není ve výpovědní lhůtě). Jednotlivě pak přistupují banky k ţadatelům, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou. Věk ţadatele Osoba poţadující hypoteční úvěr musí být starší 18 let. Výjimku tvoří Raiffeisenbank s hranicí 21 let. U osob mladších 21 let musí spolu s nimi ţádat o úvěr i jejich rodiče. Banky stanovují hranice maximálního věku pro splácení hypotéky. Touto hranicí je v naprosté většině 70 let. 33

34 Počet ţadatelů Ţadatel můţe o hypoteční úvěr ţádat samostatně nebo se svým partnerem, s rodiči nebo s dětmi (splňujícími podmínku minimálního věku a výdělečné činnosti). Podmínka počtu maximálně 4 ţadatelů je u všech bank stejná. Výše vlastních prostředků U vlastních prostředků platí, ţe čím větší část těchto prostředků klient pouţije na úhradu části kupní ceny, tím výhodnější úvěr získá, zejména z hlediska niţší úrokové sazby Schvalovací proces hypotečního úvěru Proces bank při schvalování hypotečních úvěrů je v zásadě stejný. Organizace úvěrového postupu má tyto 3 fáze: Přípravná fáze Schvalovací fáze Realizační fáze Přípravná fáze: Klient podá ţádost o úvěr hypotečnímu poradci. V ţádosti o úvěr musí být uvedeny osobní údaje klienta, údaje o vlastních zdrojích, příjmech a povinných výdajích. K ţádosti o úvěr klient přikládá dokumenty jako doklad totoţnosti, doklad o jeho příjmech, potvrzení zaměstnavatele, výpis z účtu, pokud je to podnikatel tak daňové přiznání, ocenění nemovitosti nebo doklady k jeho vypracování apod. Fáze schvalovací: Fázi schvalovací provádí banka. Dochází při ní k posuzování úplnosti a správnosti ţádosti o poskytnutí úvěru, doloţených dokumentů, bonity klienta (schopnosti splácet úvěr), hodnoty a kvality zajištění a specifikuje podmínky poskytnutí úvěru. Kdyţ je ţádost schválena můţe banka připravit smluvní dokumentaci jakou je úvěrová smlouva a zástavní smlouva. Fáze realizační: V této fázi klient čerpá úvěr. Jsou mu poskytnuty finanční prostředky od banky v dohodnuté výši a termínech. Před vlastním čerpáním musí klient bance předloţit podepsanou úvěrovou 34

35 zástavní smlouvu a výpis z listu vlastnictví, kterým potvrdí podání návrhu na vklad zástavní smlouvy do katastru nemovitostí. Čerpání úvěru je proveden bezhotovostním převodem na účet klienta, případně přímo na účet prodávajícího Zajištění úvěru Hypotéka musí být podle zákona o dluhopisech 190/2004 Sb. zajištěna zástavním právem k nemovitosti. K tomuto účelu se nejčastěji pouţívá nemovitost, která je předmětem úvěru. Jako zástava můţe slouţit i jiná nemovitost, popřípadě více nemovitostí. Nemovitost určená k zajištění hypotečního úvěru se musí nacházet na území České republiky, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor. Výhody a nevýhody ručení nemovitostí Zástavní právo je evidováno v katastru nemovitostí, informace jsou tedy kaţdému přístupné Nemovitosti lze jen velmi obtíţně zcizit (lze tak učinit jen podvodným jednáním) Výnosy z nemovitostí jsou poměrně stabilní Hodnota nemovitosti lze spolehlivě zjistit Malá likvidita Prodej nemovitosti můţe trvat delší časové období (týdny aţ roky) Zadlužitelná hodnota Zadluţitelná hodnota se někdy označuje jako cena pro zadluţení nebo cena v tísni a jedná se o dlouhodoběji akceptovatelnou hodnotu zajištění pohledávky nemovitosti. V této hodnotě jsou zahrnuty předpokládané časové výkyvy ceny nemovitosti s ohledem na uspokojení poptávky a nabídky na trhu nemovitosti a další vlivy na konkrétní posuzovanou nemovitost. Trţní ocenění má omezenou časovou platnost, obvykle 3 měsíce, kdeţto úvěr je zpravidla poskytnut aţ na několik desítek let. Po celou dobu splácení by tedy hodnota nemovitosti neměla klesnout pod stanovenou cenu v tísni. 35

36 Trţní ocenění standardního typu stanovuje obvyklou trţní hodnotu, tedy cenu, kterou je kupující ochoten zaplatit prodávajícímu za běţných trţních podmínek. Prodávající chce něco prodat a kupující chce něco koupit. Prodej v tísni se od toho běţného liší tím, ţe dluţník musí prodat svůj majetek, nejedná se tedy o ochotnou transakci. Důvodem je zpravidla potřeba uhradit pohledávku bance. Hypoteční banky by neměly vycházet z ceny obvyklé, ale z tzv. zadluţitelné hodnoty nemovitosti Pojištění nemovitosti Ze strany banky je vţdy vyţadováno pojištění nemovitosti, která je určena k zastavení, a to pro případ škod způsobených ţivelními riziky. Sjednávaná pojistná částka musí zpravidla odpovídat minimálně výši poskytnutého hypotečního úvěru a z pohledu pojišťovny by pak pojistná částka měla odpovídat tzv. reprodukční ceně nemovitosti (stanovuje se odhadem ceny nemovitosti), aby nedošlo v případě pojistné události ke krácení pojistného plnění z důvodu nízkého pojištění. Banky současně vyţadují vinkulaci pojistné smlouvy ve svůj prospěch, coţ znamená, ţe případné plnění z této smlouvy je pojišťovnou přednostně nabídnuto úvěrující bance. Banka se tímto nástrojem snaţí zajistit, aby byly prostředky pouţity na opravu nemovitosti a aby hodnota nemovitosti po celou dobu trvání úvěrového vztahu neklesla Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr Mezi doplňkové produkty, které banky nabízejí při sjednávání úvěru, patří pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr. Tento produkt je pro klienty dobrovolný, avšak pro banku znamená uzavření této pojistky zmenšení úvěrového rizika. Klient je odměněn sníţením úrokové sazby a zároveň se pojišťuje proti budoucím výpadkům příjmů a neschopnosti splácet své závazky. Zájem klientů o toto pojištění roste a to díky aktivní prodejní politice bank, ale také z důvodu finanční krize a narůstajícího strachu ze ztráty zaměstnání. Banky evidují zvýšený počet uzavřených pojistných smluv spolu s hypotékou. 36

37 Pojištění můţe být kalkulováno jako % z měsíční splátky, jako fixní měsíční sazba nebo jako % ze zůstatku úvěru. Výše těchto poplatků závisí na pojištěných rizicích a typu úvěru. Základní pojištění schopnosti splácet zpravidla zahrnuje riziko smrti, plné trvalé invalidy a pracovní neschopnosti z jakéhokoli důvodu. Toto lze rozšířit o pojištění ztráty zaměstnání Nemovitosti vhodné pro zajištění úvěru Za nemovitosti vhodné pro zajištění úvěru můţeme povaţovat takové, které jsou obvykle obchodovatelné na realitním trhu, například rodinné domy, bytové domy, bytové a nebytové jednotky, pozemky, administrativní budovy, haly apod. Kromě likvidy jsou však posuzovány další skutečnosti a to: Nemovitost musí být zapsána v listu vlastnictví (základní podmínka pro zřízení zástavního práva) Nemovitost musí být uţívána v souladu s právním stavem, tj. musí být uţívána k účelu, ke kterému byla postavena a zkolaudována. Změna uţívání nemovitosti v průběhu její ţivotnosti musí být vţdy povolena stavebním úřadem Nesmí být omezena vlastnická práva k nemovitosti. Zejména se jedná o kontrolu zástavních práv, která jsou na list vlastnictví zapisována v pořadí, v jakém byl doručen návrh na vklad zástavního práva. Aţ na schválené výjimky není bankami akceptována nemovitost se zástavním právem. Samostatně posuzována jsou věcná břemena a nájemní smlouvy K nemovitosti musí být zajištěn přístup z veřejné komunikace nebo věcným břemenem (právo chůze a jízdy), pokud je přístup veden přes pozemek jiného vlastníka a nejedná se o veřejnou komunikaci. Tento problém se nejčastěji týká areálů, ale můţe se týkat i rodinného domu, který byl postaven např. na zahradě rodičů vlastníka stavby Nemovitost musí být schopná uţívání. Za nevhodné zástavy jsou povaţovány budovy, které jsou ve špatném technickém stavu Nemovitosti kontaminované nebezpečnými látkami 37

38 Nemovitosti nevhodné pro zajištění úvěru Mezi nevhodné nemovitosti pro zajištění úvěru můţeme povaţovat takové, které nejsou normálně obchodovatelné nebo mají právní či technické vady, které jsou neodstranitelné nebo jen velmi těţce. Jedná se například o tyto případy: Nemovitosti, které fyzicky existují, ale nejsou evidovány v katastru nemovitostí z důvodu majetkoprávních vad. Zejména se jedná o stavby postavené bez stavebního povolení Stavby postavené na pozemku jiného vlastníka bez právního titulu Pozemek zastavěný stavbou jiného vlastníka Nemovitosti, na které působí negativní vlivy, jejichţ působení nelze efektivně eliminovat. Např. se jedná o stavby v zátopových územích, stavby zatíţené ekologickými zátěţemi, stavby poddolované apod. Stavby, na které byl vydán demoliční výměr Některé jednoúčelové stavby jako např. větrné a vodní elektrárny, důlní díla, vodní stavby, apod. Některé stavby občanské vybavenosti jako jsou školy, nemocnice, kostely, divadla apod. Platí zde však výjimky. Obecně se výběr liší od schopnosti nemovitosti generovat výnosy z pronájmu. Např. polikliniky, kde platí lékaři za pronájem soukromých ordinací, nebo některé budovy soukromých škol lze povaţovat za vhodné zástavy Dopravní stavby Pozemky bez moţnosti komerčního vyuţití jako např. parky 38

39 Nemovitosti podmíněně vhodné pro zajištění úvěru Jedná se o nemovitosti, u kterých je nutné splnit jednu nebo více splnitelných podmínek, aby mohly být povaţovány za hodnotné pro zajištění úvěru. Jedná se především o tyto případy: Nemovitosti, které dosud neexistují. Typicky se jedná o plánované novostavby, jejichţ výstavba bude financována úvěrem. Banka zřídí zástavní právo k pozemku (pozemkům) a v momentě, kdy je stavba zapsána jako rozestavěná do katastru nemovitostí, je k ní zřízeno i zástavní právo ve prospěch banky. Podmínkou vhodnosti je v tomto případě dokončení stavby, její kolaudace a zápis dokončené stavby do katastru nemovitostí Nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí, u kterých lze tuto skutečnost poměrně snadno napravit např. vloţením kolaudačního rozhodnutí do katastru nemovitostí Nezkolaudované stavby nebo jejich pozdější stavební úpravy, které však nevykazují vady bránící kolaudaci a bylo k nim vydáno stavební povolení. Takové nemovitosti jsou vhodné po provedení kolaudace Nemovitosti zatíţené zástavním právem. V případě refinancování úvěrů je nemovitost zpravidla zastavena jiné bance. Účelem úvěru je mimořádná splátka úvěru původního, čímţ dojde ke zrušení zástavního práva a je zřízeno nové, ve prospěch aktuálně úvěrující banky Stavby uţívané v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, kde je moţné bezproblémové uvedení do souladu s právním stavem Nemovitosti, jejichţ uţívání je omezeno smluvním vztahem, který však lze vypovědět. Jedná se např. o nájemní smlouvy za nájemné, které je niţší, neţ trţní, nebo o věcná břemena (např. uţívání) Nemovitosti, ke kterým není zajištěn přístup z veřejné komunikace. Přístup přes pozemky jiných vlastníků, které nemají charakter veřejné komunikace, je nutné smluvně zajistit zřízením věcného břemene 39

40 Výše jsem uvedla hlavní příklady nemovitostí vhodných, podmíněně vhodných a nevhodných pro zajištění úvěru. Odhadce v ocenění vţdy uvádí své stanovisko na zařazení nemovitosti do jednotlivé kategorie, konečné rozhodnutí je však na interním odhadci banky resp. příslušnému risk manaţerovi úvěrující banky. Pokud je odhadce přesvědčený, ţe nemovitost není vhodná pro zajištění úvěru, měl by předem na tento fakt upozornit objednatele. V případě, ţe je nemovitost vyhodnocena jako nevhodná, je zpracování takového trţního ocenění pro zajištění úvěru bezpředmětné. 40

41 5. Vývoj hypotečních úvěrů 5.1. Shrnutí roku 2013 V roce 2013 se hypotečnímu trhu opravdu dařilo. Teoreticky byl překonán i doposud rekordní rok 2007, ale tehdy bylo méně refinancovaných hypoték. Celkové objemy se vyšplhaly na necelých 156 miliard korun. V červnu roku 2013 byly sjednány hypotéky v celkovém objemu za 17,266 miliard korun. Porazil tak dosud rekordní červen 2007, kdy se objemy vyšplhaly na 15,549 miliard korun znázorňuji v následující tabulce č. 2. Tabulka č. 2 : Objemy a počty v roce 2013 Měsíc Objemy (v mld. Kč) Počty (Ks) Leden 8, Únor 8, Březen 12, Duben 11, Květen 16, Červen 17, Červenec 14, Srpen 12, Září 14, Říjen 14, Listopad 13, Prosinec 13, Součet 155, Zdroj:www.hypoindex.cz 41

42 Rok 2013 byl rekordní takřka uţ od začátku. Nejvyšší sazba byla v lednu a v únoru, tedy 3,21 procenta a i ta byla niţší, neţ celková průměrná sazba za celý rok Sazby se na své dno dostaly jiţ ve zmíněném rekordním červnu. Pak začaly mírně růst, ale rok byl zakončen na stále velmi nízké hodnotě, konkrétně na 3,06 procenta. Průměrná úroková sazba vázaná na objem loni byla 3,05 procenta znázorňuji v následující tabulce č. 3. Tabulka 3: Úrokové sazby v roce 2013 Měsíc Průměrná úroková sazba Leden 3,21% Únor 3,21% Březen 3,17% Duben 3,08% Květen 2,96% Červen 2,95% Červenec 3,00% Srpen 3,01% Září 3,00% Říjen 3,06% Listopad 3,09% Prosinec 3,06% Zdroj: Současný vývoj na hypotečním trhu 2014 Nový rok pro hypoteční trh nezačal zrovna růţově. Úrokové sazby jsou sice stále nízko, ale zájem o hypoteční úvěry klesá. Dokazují to počty, ale i objemy lednových hypoték. V prvním měsíci letošního roku nedosáhly objemy ani na hranici sedmi miliard. Konkrétně si lidé sjednali hypotéky v objemu 6,964 miliard korun. Podobně jako objemy na tom byly v lednu i počty uzavřených hypoték. Méně neţ v prvním letošním měsíci jich bylo sjednáno v únoru roku V lednu 2014 tak stále nízké úrokové sazby nalákaly do bank pro hypoteční smlouvu jen klientů. Uvidíme, jak se hypoteční 42

43 trh bude vyvíjet nadále. Někteří odborníci odhadují, ţe bude ještě úspěšnější neţ rekordní rok Z dlouhodobého hlediska je patrné, ţe první měsíce v roce patří mezi slabší, ale letošní rozdíl je veliký. V prosinci loňského roku bylo sjednáno dvakrát tolik hypoték se skoro dvojnásobnými objemy. Konkrétně jich na konci minulého roku bylo v objemu 13,501 miliard korun znázorňuji v následující tabulce č. 4. Tabulka č. 4: Srovnání počtů a objemu v lednu a v únoru Měsíc Počty Objemy Leden Únor Leden Únor Leden Únor Leden Únor Leden Únor Zdroj: 43

44 6. Analytická část Tržní ocenění nemovitostí Vzhledem k výše uvedenému jsem se ve své práci zaměřila především na ocenění nemovitostí, které by banka pouţila pro financování hypotečních úvěrů. Cílem této analytické části je porovnání a zhodnocení oceňované nemovitosti bez věcného břemene a dále ocenění s věcným břemenem, kde se později ukáţe, ţe nemovitost zatíţená věcným břemenem má velký vliv na hodnotu oceňované nemovitosti a následně na financování hypotečním úvěrem. U první oceňované nemovitosti bude pouţit rodinný dům bez jakéhokoli zatíţení, tj. bez věcného břemene. U druhé oceňované nemovitosti bude pouţit rodinný dům s věcným břemenem doţivotního uţívání domu. Jak se níţe ukáţe, věcné břemeno doţivotního uţívání má velký vliv na hodnotu nemovitosti a tedy velký rozdíl mezi hodnotou nemovitosti bez věcného břemene. 44

45 6.1. Tržní ocenění nemovitosti rodinný dům Popis lokality Oceňovaný majetek rodinný dům č.p. 283/5 se nachází v obytné zóně rodinných domů v severní části Sezimova Ústí 2 v zahradním prostředí a zeleni s dostupností přírody cca 200 m. Obchodní centrum cca 100 m, MHD-bus-400 m, stanice ČD cca 100 m, v místě sluţby, kino, hotel, základní, střední a vysoká škola. Okolí obdobné rodinné domky, hřiště. Klidná lokalita mimo tranzitní komunikaci, parkování před domem. V Sezimově Ústí je rozvinutá výstavba nových rodinných domů. Okresní město Tábor je vzdáleno cca 2 km. Oceňovaný majetek Podle skutečností zjištěných na místě a podle podkladů poskytnutých zadavatelem posudku je jedinou činností v rodinném domě vlastní bydlení rodiny vlastníka. Majetek tedy není primárně určen k podnikatelské činnosti. Oceňovaný majetek je tvořen funkčním celkem pozemku a rodinného domu. Jednotlivé části majetku budou podrobně popsány a specifikovány v dalších oddílech zprávy. Historie Oceňovaný rodinný dům byl postaven v roce 1940, jako tzv. rodinná vilka a byl od svého vzniku obýván rodinou majitele. Do roku 1990 se zachoval prakticky v původní podobě. V roce 1991 byla provedena zásadní rekonstrukce a přístavba. V r nové rozvody 45

46 instalací a ZTI, ústřední vytápění a krytina. Dům není ke dni ocenění zateplený. V roce 2008 byla vyměněna okna za nová. Pozemek Předmětem ocenění jsou dva pozemky, které spolu souvisejí a tvoří jediný funkční celek. Pozemky jsou situovány v obci Sezimovo Ústí 2 v lokalitě rodinných domků. Jako celek mají obdélníkový tvar. Pozemek p.č. 210/34 o rozloze 106 m2 je z převáţné části zastavěn budovou č.p. 352/1, zbytek tvoří zatravněná část a hraničí se sousedy. Pozemek 210/93 o rozloze 133 m2 je nezastavěný a slouţí jako zahrada u rodinného domu. V lokalitě jsou vybudovány všechny základní veřejné inţenýrské sítě (elektro, voda, kanalizace, telefon), z nichţ na pozemky vedou podzemní přípojky s výjimkou telefonu, který je veden nadzemním vedením. Vzhledem k tomu, ţe všechny pozemky tvoří jeden funkční celek a jejich komerční vyuţití a uplatnění je jednotné, budou oceněny společně jako jediný pozemek o celkové rozloze 314 m2. Vedlejší stavby a venkovní úpravy Předmětem ocenění nejsou ţádné samostatně vedlejší stavby ani venkovní úpravy. Trvalé porosty Na zahradě je zachována malá část původně starých ovocných stromů. Rodinný dům Jedná se o polovinu dvojdomku, částečně podsklepeného domku, který je situovaný rovnoběţně s ulicí. Dům svým stavebním uspořádáním odpovídá poţadavkům na bydlení. Západní polovina tzv. baťovského částečně podsklepeného patrového dvojdomku bez nebytových prostor s přístavbou a po celkové rekonstrukci jedním bytem 4+1 s příslušenstvím. Před uličním průčelím je zastřešené zádveří. Před dvorním průčelím je přistavena veranda a venkovní schody do zahrady. Všechny místnosti jsou osvětleny okny. Stavba dispozičně obsahuje v prvním podzemním podlaţí kotel na tuhá paliva. V prvním nadzemním podlaţí je veranda, chodba, kuchyň, koupelna, WC, spíţ, schodiště a 2 pokoje. V druhém nadzemním podlaţí jsou 2 pokoje a vstup na terasu. Celkově oceňovaná stavba obsahuje pouze bytové prostory, provozní plochy se nevyskytují. Stavba splňuje zákonné podmínky pro rodinný dům. Protoţe převáţná část ploch slouţí k bydlení. 46

47 Konstrukční řešení a vybavenost Základy jsou z prostého betonu proloţeného kamenem. Obvodové zdivo v suterénu z betonu proloţeného kamenem a to tak, ţe uvnitř je obezdívka z plných cihel na tl.10 cm, vně potom izolace na přizdívku z plných cihel a mezi tímto tzv. ztraceným bedněním je beton s kamenem. V přízemí je zdivo z pěnosilikátových tvárnic na tl. 25 cm, Příčky jsou navrţeny z dutinových cihel Stropní konstrukce nad sklepem i nad přízemím tvoří stropní desky HURDIS 30/120 s kolmými čely mezi ocelovými nosníky. Překlady jsou z ocelových nosníků, na jejichţ spodní příruby je osazena cihla plná, překlad je zmonolitněný betonem. Věnce po obvodě jsou ze ţelezobetonu, (co jiného by bylo v ţelezobetonu). Střecha je pochůzná jednoplášťová, na stropní konstrukci je proveden vyrovnávací beton, na něm poloţena tepelná izolace z polystyrenu, na ní poloţena lepenka, potom je provedena spádová vrstva z perlitobetonu. Jako krytina je pouţita izolační lepenka IPA 400. Na tuto izolaci je provedena vyrovnávací krycí vrstva betonu a potom je poloţena do asfaltového tmelu dlaţba. Střešní spád je 12 cm po celé délce. Podlahy jsou tvořeny keramickými dlaţbami, v obytných místnostech koberci. Vnější omítky jako vápenné štukové. Elektroinstalace provedení běţné, ve sklepě a v přízemí 220/380 V. Analýza nejvyššího a nejlepšího využití Nejvyšší a nejlepší vyuţití je definováno jako racionální a zákonné vyuţití pozemku nebo budovy, které je fyzicky moţné, finančně proveditelné, zajišťuje odpovídající výnos a jehoţ výsledkem je nejvyšší moţná trţní hodnota majetku. Základní kritéria, která musí nejvyšší a nejlepší vyuţití splňovat jsou dodrţení právních předpisů, fyzická realizovatelnost, finanční proveditelnost a maximální ziskovost. Oceňovaný majetek je po částečné rekonstrukci, tedy ve stavu, který umoţňuje jeho vyuţívání z technického hlediska. Uvedení do provozu není podmíněno rozsáhlou investicí do jeho rekonstrukce. Podmínka okamţité vyuţitelnosti majetku je tedy splněna. Ke splnění kritéria maximální ziskovosti je nutný pronájem nemovitosti za trţní nájemné nebo její vyuţití vlastníkem pro vlastní potřebu, čímţ by došlo k úspoře jeho nákladů za pronájem porovnatelného objektu. Vzhledem k tomu, ţe objekt slouţí k vlastnímu bydlení majitele objektu a jeho rodiny a zároveň nejsou známy ţádné právní, technické nebo jiné skutečnosti, které by bránily pronájmu objektu za trţní nájemné, je splněna i tato podmínka. 47

48 Na základě výše uvedených skutečností jsem dospěla k názoru, ţe současné vyuţití majetku je v souladu s jeho nejlepším a nejvyšším vyuţitím. OCENĚNÍ Ocenění je zpracováno dle skript Ing. Petra Orta, Ph.D. Moderní metody oceňování nemovitostí na trţních principech. Úvod Při stanovení indikace trţní hodnoty majetku se obvykle uţívají tři mezinárodně uznávané oceňovací metody. Jedná se o metodu porovnávací, příjmovou a nákladovou. Porovnávací metoda analyzuje trţní ceny, které byly v posledním období zaplaceny nebo nabízeny za porovnatelné typy majetku. Případné rozdíly zohledňují korekce indikované trţní hodnoty. Příjmová metoda analyzuje trţní hodnotu na základě budoucích příjmů z vlastnictví. Nákladová metoda analyzuje náklady na pořízení majetku jakoţto nového. Pro ocenění pozemků jsem pouţila metodu porovnávací. Stanovení tržní hodnoty pozemku Při stanovení trţní hodnoty jsem předpokládala, ţe pozemky jsou volné a připravené k zastavení v souladu s jejich nejvyšším a nejlepším vyuţitím. V případě stanovení trţní hodnoty pozemků souvisejících s oceněním rodinného domu jsem porovnala tři nabízené pozemky na prodej v porovnatelných lokalitách. Jako srovnávací jednotku jsem pouţila cenu za jeden metr čtvereční pozemku. Při porovnání pozemků byly vzaty v úvahu takové faktory, jako jsou datum transakce, lokalita, dostupnost, tvar a velikost pozemků, jejich vybavenost inţenýrskými sítěmi, vyuţití dle územně plánovací dokumentace apod. Podrobný popis vlastních výpočtů provedených pro získání indikace je uveden v následující tabulce č. 5 48

49 TABULKA POZEMEK Oceňovaný pozemek Porovnávaný pozemek Porovnávaný pozemek Porovnávaný pozemek A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Pořadové číslo Název pozemku stavební parcela stavební parcela stavební parcela stavební parcela Parcelní číslo 352/1,210/34,210/93 N/A N/A N/A Katastrální území Sezimovo Ústí Tábor Sezimovo Ústí Zárybničná lhota Obec Sezimovo Ústí Tábor Sezimovo Ústí Zárybničná lhota Okres Tábor Tábor Tábor Tábor B. ZÁKLADNÍ ÚDAJ PRO POROVNÁNÍ - CENA ZA 1m2 v tisících Kč Prodejní cena celkem x Rozloha pozemku v m Cena za 1m2 x Datum transakce Korekce Upravená hodnota C. PRÁVNÍ ÚDAJE Druh transakce prodej prodej prodej Korekce Upravená hodnota Existence věcných břemen bez věcných b. bez věcných b. bez věcných b. bez věcných b. Korekce Upravená hodnota Vyuţití podle ÚP RD RD RD RD Korekce Upravená hodnota D. TECHNICKÉ PARAMETRY Lokalita dobrá lepší dobrá dobrá Korekce 0,9 1 1 Upravená hodnota Tvar pozemku Pravidelný Pravidelný pravidelný Pravidelný Korekce Upravená hodnota Svaţitost rovný rovný rovný rovný Korekce Upravená hodnota Dostupnost IS kompletní kompletní kompletní částečné Korekce 1 1 1,1 Upravená hodnota Doprav.dostupnost a park. výborná výborná výborná výborná Korekce Upravená hodnota Nutnost demolice stav.obj. ne ne ne ne Korekce Upravená hodnota E. OSTATNÍ PARAMETRY Velikost pozemku x obdobná větší větší Korekce 1 1,05 1,1 Upravená hodnota Moţná zastavitelnost neaplikováno neaplikováno neaplikováno Korekce Upravená hodnota VÝSLEDNÁ POROVNÁVACÍ METODA Porov.hodnota 1m Rozloha pozemku Celková porov.hodnota Tabulka č. 5 : Vlastní výpočet stanovení trţní hodnoty pozemku 49

50 Stanovení tržní hodnoty nemovitosti jako celku: Při analýze pro stanovení trţní hodnoty majetku jako celku jsem vzala do úvahy rodinné domy, které byly v obci Sezimovo Ústí a okolí v nedávné době prodány nebo jsou nabízené k prodeji. Všechny tyto nemovitosti se nacházejí v porovnatelné lokalitě. V případě, ţe se jednalo o nabídky, jsem tuto skutečnost zohlednila koeficientem odráţejícím obvyklý rozdíl mezi nabídkovými a skutečně dosaţitelnými prodejními cenami. Pro analýzu výše uvedených transakcí se srovnatelným majetkem jsem po stanovení indikace trţní hodnoty oceňovaného majetku zvolila za srovnávací jednotku celkovou zastavěnou plochu (GFA). Tato jednotka je u tohoto druhu majetku povaţována za standardní. Při stanovení trţní hodnoty tímto oceňovaným způsobem byly dále vzaty v úvahu takové faktory jako jsou datum transakce, vlastnická práva, poloha, moţnost parkování, poloha v obci, velikost budovy a další. Na základě výše uvedených skutečností a předpokladů jsem dospěla k názoru, ţe trţní hodnota nemovitosti jako celku indikovaná porovnávací metodou je Kč.. Podrobný popis výpočtů provedených pro získání výše uvedené indikace je uveden v následující tabulce č. 6 50

51 TABULKA MAJETEK JAKO CELEK Oceňovaná nemovitost Porovnávaná nemovitost Porovnávaná nemovitost Porovnávaná nemovitost A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Pořadové číslo Název nemovitosti rodinný dům rodinný dům rodinný dům Parcelní číslo 352/1,210/34,210/93 N/A N/A N/A Adresa nemovitosti Pod vrbou 283 Vaníčkova Okruţní Chýnovská Katastrální území Sezimovo Ústí Sezimovo Ústí Sezimovo Ústí Měšice Okres Tábor Tábor Tábor Tábor B. ÚDAJE O POZEMKU - PŘENOS Z TABULKY I Plocha pozemku Hodnota za 1m2 pozemku Hodnota pozemku celkem C. ZÁKLADNÁ ÚDAJ PRO POROVNÁNÍ - m2 celkové zastavěné plochy podlaží Počet srovnávaných jednotek Prodejní cena celkem x Prodejní cena bez pozemku cena za 1 porov. Jednotku x Datum transakce Korekce 1,1 1,05 1,15 Upravená hodnota D. PRÁVNÍ ÚDAJE Druh transakce prodej prodej prodej Korekce Upravená hodnota vyuţití podle ÚP RD RD RD RD Korekce Upravená hodnota jiná práv.omezení - vecné břemeno neuvaţuje se nezjištěné nezjištěné nezjištěné Korekce Upravená hodnota E. TECHNICKÉ PARAMETRY Lokalita dobrá dobrá dobrá dobrá Korekce Upravená hodnota Technic. stav objektu průměrný horší průměrný horší Korekce 1,05 1 1,05 Upravená hodnota Technic. vybavenost budovy průměrná horší průměrná průměrná Korekce 1,1 1 1 Upravená hodnota Dopravní obsluţnost kompletní kompletní kompletní kompletní Korekce Upravená hodnota Dopravní dostupnost a parkování dobrá dobrá dobrá dobrá Korekce Upravená hodnota Atraktivita objektu dobrá dobrá dobrá dobrá Korekce Upravená hodnota F. OSTATNÍ PARAMETRY korekce pro velikost pozemku obdobná obdobná obdobná korekce Upravená hodnota VÝSLEDNÁ POROVNÁVACÍ METODA Porov.hodnota 1 jednotky Porov.hodnota celkem bez pozemku Hodnota pozemku Celková porov. hodnota Tabulka č. 6 : Vlastní výpočet stanovení trţní hodnoty majetku jako celku 51

52 Příjmová metoda Nemovitosti, které mohou generovat výnos, jsou oceňovány i příjmovou metodou. Při pouţití příjmové metody je ocenění provedeno na základě kapitalizace potenciálního čistého příjmu majetku. Tato metoda je obecně povaţována za spolehlivou indikaci hodnoty majetku pořizovaných pro jejich schopnost produkovat příjem. Podle zjištěných informací se v této lokalitě trh z pronájmu tohoto typů nemovitostí nevyskytuje, proto není moţné spolehlivě vyhodnotit příjmovou metodu jako reálnou. Nákladová metoda U nákladové metody ocenění je trţní hodnota pozemku připočtena k upraveným nákladům na pořízení budov a staveb jako nových. Náklady na pořízení majetku jako nového jsou náklady na vybudování stejného majetku při současných cenách, při pouţití stejných materiálů, stavebních a výrobních norem, projektu, celkového uspořádání a kvality provedení. Ke stanovení trţní hodnoty předmětného majetku v jeho aktuálním stavu je z části nákladů na pořízení majetku jako nového odečítána částka, která reprezentuje sníţení hodnoty vyplývající z fyzické opotřebovanosti majetku a funkční nebo ekonomické nedostatečnosti, pokud existují a jsou měřitelné. Tyto tři prvky sniţující hodnotu, jsou definovány následně: Technické opotřebení Je sníţení hodnoty vyplývající z provozu a z působení vnějšího prostředí. Funkční nedostatky Jsou sníţení hodnoty způsobené obvykle zdokonalením metod, projektů, celkového uspořádání, materiálů nebo technologií, jehoţ důsledkem je nepřiměřenost, nadbytečná kapacita, nadměrná konstrukce, nedostatečné vyuţití nebo nadměrné provozní náklady části daného majetku. Ekonomické nedostatky Jsou neodstranitelná sníţení hodnoty v důsledku působení vnějších negativních vlivů na daný majetek, jako jsou všeobecné ekonomické podmínky, dostupnost financování nebo neharmonické vyuţití majetku. Aplikované technické opotřebení zohledňuje stáří nemovitého majetku a jeho stavebně technický stav. Konkrétně u této oceňované nemovitosti rodinného domu vyšel výpočet nákladové metody uvedeným postupem, který znázorňuji na následující straně. 52

53 Indikovaná nákladová metoda oceňovaného majetku je: Kč Vlastní výpočty pouţité při stanovení této indikace jsou uvedeny v následující tabulce č. 7 NÁKLADOVÁ METODA Název Rodinný dům, Pod vrbou 283, Sezimovo Ústí Číslo pozemku 352/1, 210/34, 210/ 93 Nosná konstrukce Zděná Skutečné stáří 74 let Efektivní stáří (po rekonstrukci) 23 Ekonomická ţivotnost 80 Zastavěná plocha 75 m2 Počet podlaţí podzemní, 1 nadzemní,2 nadzemní Celková zastavěná plocha 149 m2 Koeficient vyuţitelnosti 0,85 Celková podlahová plocha 122 m2 Celkový obestavený prostor 538 m3 Jednotkové reprodukční náklady m3 Reprodukční náklady celkem Fyzické opotřebení Funkční nedostatky Ekonomické nedostatky Stavby a venkovní úpravy Věcná hodnota odborným odhadem Pozemek Indikovaná hodnota Zaokrouhleno Tabulka č. 7: vlastní výpočet nákladové metody 53

54 ZÁVĚR Toto hodnocení vyjadřuje můj názor na trţní hodnotu předmětného majetku v absolutním vlastnictví, jako by byl nabídnut k prodeji na volném trhu. Aplikacemi výše popsaných metod ocenění byly pro stanovení trţní hodnoty majetku určeny následující indikace: Indikace (Kč) Váha (%) Vážený průměr (Kč) Porovnávací metoda Nákladová metoda Výsledná metoda Zaokrouhleno Tabulka č. 8: výsledná hodnota Oceňovaný majetek patří mezi typy nemovitostí, které jsou na trhu ţádány běţně. Z tohoto důvodu lze předpokládat, ţe porovnávací metoda odráţí nejlépe stav ekonomicky i konkrétní nabídku a poptávku po tomto druhu majetku. Z těchto důvodů je indikace trţní hodnoty porovnávací metodou rozhodující a přisoudila jsem jí 100%. Tento typ nemovitosti, který se nachází v zástavbě rodinných domů, není reálně skoro vůbec pronajímán, tudíţ není moţné spolehlivě vyhodnotit příjmovou metodu a proto jí bylo přisouzeno 0%. U starších, i kdyţ funkčních objektů, jako je tento, nechtějí investoři akceptovat výši nákladů na jejich výstavbu, proto není indikace trţní hodnoty pomocí nákladové metody rozhodující a přisoudila jsem jí 0%. 54

55 Katastrální mapa oceňované nemovitosti Příloha č. 1 Fotodokumentace k oceňované nemovitosti Příloha č. 2 Obývací pokoj Loţnice 55

56 6.2. Tržní ocenění nemovitosti s věcným břemenem - rodinný dům Popis lokality Městská část Praha Ruzyně je umístěna na severozápadním okraji Prahy. Jedná se o lokalitu se zástavbou panelových domů a rodinných domů. V blízkosti se nachází Mezinárodní letiště Václava Havla, coţ ovlivňuje ţivot v této městské části. V lokalitě je plná občanská vybavenost, základní škola i mateřská škola dostupná do 2 stanic autobusem. Nákupní moţnosti 7 minut jízdy autem do OC Šestka. Dostupnost na metro A Dejvická 13 minut autobusem č. 108 a pak tramvají z Bílé Hory, autobusová zastávka ve vzdálenosti 150 m od domu nebo autobusem č. 225 na Stodůlky, metro B. Dům se nachází v jiţní části Ruzyně mezi rušnou Karlovarskou ulicí, která se napojuje na Praţský okruh, a Ruzyňskou věznicí. Tato část Ruzyně je více skladová a obchodní. V blízkosti OBI, pneuservisy a autoopravny. Před domem vede ulice Drnovská, která je rušnější. V blízkosti 2 stanic autobusem se dále nachází přírodní rezervace Divoká Šárka, ve které je přírodní koupaliště Dţbán, areál Hvězda. Popis nemovitosti Rodinný dům podsklepený je řešený jako levá polovina dvojdomu. Má 1NP s obytným podkrovím a malou půdou bez dostatečné uţitné výšky. V domě se nachází 2 bytové jednotky, v 1NP jednotka 2+1, v podkroví jednotka 2+kk. Jedná se o dům vhodný k vícegeneračnímu bydlení, vstup do jednotky v podkroví je skrz chodbu bytu v 1NP. Jednotky mají společné vytápění, měřiče i vstup. Dům je řešen se sedlovou střechou s krytinou z asfaltových šablon. Okna nová Euro okna s dvojsklem, která jsou protihluková. V obytných místnostech byla financována letištěm Ruzyně, které je v blízkosti a při vyuţití vedlejší trasy je v lokalitě hluk z letadel. Dům prošel částečnou rekonstrukcí v roce 2006, kdy byla realizována nová fasáda, střešní krytina, byla měněna okna, nové koupelny v obou 56

57 jednotkách. Dům je v udrţovaném stavu, vytápění je řešeno plynovým kotlem, ohřev vody bojlerem pro obě jednotky současně. Technické zázemí je v 1PP domu. Zahrada domu je rovinná, orientovaná k severovýchodu. Na podlaze laminátová plovoucí podlaha, na stěnách štuky, dřevěné schodiště. Vjezd na pozemek je zajištěn el. ovládanou bránou. Přístup a příjezd k nemovitostem přímo z veřejné komunikace parc.č. 2178/12 ve vlastnictví obce. Přístupová komunikace Přístup a příjezd k nemovitostem je po zpevněné komunikaci. Povrch: asfaltový. Příjezdová komunikace nevykazuje závady. Rodinný dům je v současném stavu běţně uţivatelný a obyvatelný OCENĚNÍ Ocenění je zpracováno dle skript Ing. Petra Orta, Ph.D. Moderní metody oceňování nemovitostí na trţních principech. Úvod Při stanovení indikace trţní hodnoty majetku se obvykle uţívají tři mezinárodně uznávané oceňovací metody. Jedná se o metodu porovnávací, příjmovou a nákladovou. Porovnávací metoda analyzuje trţní ceny, které byly v posledním období zaplaceny nebo nabízeny za porovnatelné typy majetku. Případné rozdíly zohledňují korekce indikované trţní hodnoty. Příjmová metoda analyzuje trţní hodnotu na základě budoucích příjmů z vlastnictví. Nákladová metoda analyzuje náklady na pořízení majetku jakoţto nového. Pro ocenění pozemků jsem pouţila metodu porovnávací. Stanovení tržní hodnoty pozemku Při stanovení trţní hodnoty jsem předpokládala, ţe pozemky jsou volné a připravené k zastavení v souladu s jejich nejvyšším a nejlepším vyuţitím. V případě stanovení trţní hodnoty pozemků souvisejících s oceněním rodinného domu jsem porovnala tři nabízené pozemky na prodej v porovnatelných lokalitách. Jako srovnávací jednotku jsem pouţila cenu za jeden metr čtvereční pozemku. Při porovnání pozemků byly vzaty v úvahu takové faktory, 57

58 jako jsou datum transakce, lokalita, dostupnost, tvar a velikost pozemků, jejich vybavenost inţenýrskými sítěmi, vyuţití dle územně plánovací dokumentace apod. Na základě výše uvedených skutečností jsem došla k názoru, ţe aktuální trţní hodnota pozemku souvisejícího s rodinným domem indikovaná porovnávací metodou je: Kč. Vlastní výpočty pouţité při stanovení této indikace jsou uvedeny v následující tabulce č. 9 58

59 TABULKA POZEMEK Oceňovaný pozemek Porovnávaný pozemek Porovnávaný pozemek Porovnávaný pozemek A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Pořadové číslo Název pozemku stavební parcela stavební parcela stavební parcela stavební parcela Parcelní číslo xx N/A N/A N/A Katastrální území Praha 6 Praha 6 Praha 6 Praha 6 Obec Praha Praha Praha Praha Okres Praha Praha Praha Praha B. ZÁKLADNÍ ÚDAJ PRO POROVNÁNÍ - CENA ZA 1m2 v tisících Kč Prodejní cena celkem x Rozloha pozemku v m Cena za 1m2 x Datum transakce nabídka nabídka nabídka Korekce 0,9 0,9 0,9 Upravená hodnota C. PRÁVNÍ ÚDAJE Druh transakce prodej prodej prodej Korekce Upravená hodnota Existence věcných břemen bez věcných b. bez věcných b. bez věcných b. bez věcných b. Korekce Upravená hodnota Vyuţití podle ÚP RD RD RD RD Korekce Upravená hodnota D. TECHNICKÉ PARAMETRY Lokalita dobrá dobrá dobrá dobrá Korekce Upravená hodnota Tvar pozemku Pravidelný Pravidelný pravidelný Pravidelný Korekce Upravená hodnota Svaţitost rovný rovný rovný rovný Korekce Upravená hodnota Dostupnost IS kompletní kompletní kompletní kompletní Korekce Upravená hodnota Doprav.dostupnost a park. výborná výborná výborná výborná Korekce Upravená hodnota Nutnost demolice stav.obj. ne ne ne ne Korekce Upravená hodnota E. OSTATNÍ PARAMETRY Velikost pozemku x obdobná obdobná obdobná Korekce Upravená hodnota Moţná zastavitelnost neaplikováno neaplikováno neaplikováno Korekce Upravená hodnota VÝSLEDNÁ POROVNÁVACÍ METODA Porov.hodnota 1m Rozloha pozemku Celková porov.hodnota Tabulka č. 9 : Vlastní výpočet stanovení trţní hodnoty pozemku 59

60 Stanovení tržní hodnoty nemovitosti jako celku: Při analýze pro stanovení trţní hodnoty majetku jako celku jsem vzala do úvahy rodinné domy, které byly v okolí oceňované nemovitosti v nedávné době prodány nebo jsou nabízené k prodeji. Všechny tyto nemovitosti se nacházejí v porovnatelné lokalitě. V případě, ţe se jednalo o nabídky, jsem tuto skutečnost zohlednila koeficientem odráţejícím obvyklý rozdíl mezi nabídkovými a skutečně dosaţitelnými prodejními cenami. Pro analýzu výše uvedených transakcí se srovnatelným majetkem jsem po stanovení indikace trţní hodnoty oceňovaného majetku zvolila za srovnávací jednotku celkovou zastavěnou plochu (GFA). Tato jednotka je u tohoto druhu majetku povaţována za standardní. Při stanovení trţní hodnoty tímto oceňovaným způsobem byly dále vzaty v úvahu takové faktory jako jsou datum transakce, vlastnická práva, poloha, moţnost parkování, poloha v obci, velikost budovy a další. Na základě výše uvedených skutečností a předpokladů jsem dospěla k názoru, ţe trţní hodnota nemovitosti jako celku indikovaná porovnávací metodou je: Kč.. Podrobný popis vlastních výpočtů provedených pro získání výše uvedené indikace je uveden v následující tabulce č

61 TABULKA MAJETEK JAKO CELEK Oceňovaná nemovitost Porovnávaná nemovitost Porovnávaná nemovitost Porovnávaná nemovitost A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Pořadové číslo Název nemovitosti rodinný dům rodinný dům rodinný dům Parcelní číslo xx N/A N/A N/A Adresa nemovitosti xx Pod hřbitovem Netřebská Na Jivinách Katastrální území Praha Praha Praha Praha Okres Praha Praha Praha Praha B. ÚDAJE O POZEMKU - PŘENOS Z TABULKY I Plocha pozemku Hodnota za 1m2 pozemku Hodnota pozemku celkem C. ZÁKLADNÁ ÚDAJ PRO POROVNÁNÍ - m2 celkové zastavěné plochy podlaží Počet srovnávaných jednotek Prodejní cena celkem x Prodejní cena bez pozemku cena za 1 porov. Jednotku x Datum transakce Korekce Upravená hodnota D. PRÁVNÍ ÚDAJE Druh transakce prodej prodej prodej Korekce Upravená hodnota vyuţití podle ÚP RD RD RD RD Korekce Upravená hodnota jiná práv.omezení - vecné břemeno věcné břemeno bez věcných břemen bez věcných břemen bez věcných břemen Korekce 0,8 0,8 0,8 Upravená hodnota E. TECHNICKÉ PARAMETRY Lokalita dobrá dobrá dobrá dobrá Korekce Upravená hodnota Technic. stav objektu průměrný průměrný průměrný průměrný Korekce Upravená hodnota Technic. vybavenost budovy průměrná průměrná průměrná průměrná Korekce Upravená hodnota Dopravní obsluţnost kompletní kompletní kompletní kompletní Korekce Upravená hodnota Dopravní dostupnost a parkování dobrá dobrá dobrá dobrá Korekce Upravená hodnota Atraktivita objektu dobrá dobrá dobrá dobrá Korekce Upravená hodnota F. OSTATNÍ PARAMETRY korekce pro velikost pozemku obdobná obdobná obdobná korekce Upravená hodnota VÝSLEDNÁ POROVNÁVACÍ METODA Porov.hodnota 1 jednotky Porov.hodnota celkem bez pozemku Hodnota pozemku Celková porov. hodnota Tabulka č. 10 : Vlastní výpočet stanovení trţní hodnoty majetku jako celku 61

62 Příjmová metoda Nemovitosti, které mohou generovat výnos, jsou oceňovány i příjmovou metodou. Při pouţití příjmové metody je ocenění provedeno na základě kapitalizace potenciálního čistého příjmu majetku. Nejdříve stanovým průměrný hrubý roční příjem. Dále je stanovena neobsazenost a provozní náklady, které právě od hrubého příjmu odečtu. Od tohoto odečtu rezervy na renovace a získám čistý provozní příjem. Výše trţního nájemného jsem určila dle srovnatelných objektů ve stejné lokaci. Náklady jsem stanovila podle zkušeností majitele nemovitosti. Na základě výše uvedených skutečností jsem dospěla k závěru, ţe trţní hodnota výše uvedeného majetku, indikovaná příjmovou metodou je : Kč Podrobný popis vlastních výpočtů provedených pro získání výše uvedené indikace je uveden v následující tabulce č. 11 PŘÍJMOVÁ METODA Příjem z pronájmu za rok Neobsazenost a ztráty vlivem neplacení nájemného 5% Efektivní hrubý příjem Náklady na údrţbu a opravy Pojistné Daň z nemovitosti 932 Ostatní provozní náklady Provozní náklady celkem Provozní příjem Rezervy na renovace Čistý provozní příjem Míra kapitalizace 4,5% Indikovaná hodnota Zaokrouhleno Tabulka č. 11: vlastní výpočet příjmové metody 62

63 Nákladová metoda U nákladové metody ocenění je trţní hodnota pozemku připočtena k upraveným nákladům na pořízení budov a staveb jako nových. Náklady na pořízení majetku jako nového jsou náklady na vybudování stejného majetku při současných cenách, při pouţití stejných materiálů, stavebních a výrobních norem, projektu, celkového uspořádání a kvality provedení. Ke stanovení trţní hodnoty předmětného majetku v jeho aktuálním stavu je z části nákladů na pořízení majetku jako nového odečítána částka, která reprezentuje sníţení hodnoty vyplývající z fyzické opotřebovanosti majetku a funkční nebo ekonomické nedostatečnosti, pokud existují a jsou měřitelné. Tyto tři prvky sniţující hodnotu, jsou definovány následně: Technické opotřebení Je sníţení hodnoty vyplývající z provozu a z působení vnějšího prostředí. Funkční nedostatky Jsou sníţení hodnoty způsobené obvykle zdokonalením metod, projektů, celkového uspořádání, materiálů nebo technologií, jehoţ důsledkem je nepřiměřenost, nadbytečná kapacita, nadměrná konstrukce, nedostatečné vyuţití nebo nadměrné provozní náklady části daného majetku. Ekonomické nedostatky Jsou neodstranitelná sníţení hodnoty v důsledku působení vnějších negativních vlivů na daný majetek, jako jsou všeobecné ekonomické podmínky, dostupnost financování nebo neharmonické vyuţití majetku. Aplikované technické opotřebení zohledňuje stáří nemovitého majetku a jeho stavebně technický stav. Konkrétně u této oceňované nemovitosti rodinného domu vyšel výpočet nákladové metody níţe uvedeným postupem. Indikovaná nákladová metoda oceňovaného majetku je: Kč.. 63

64 Vlastní výpočty pouţité při stanovení této indikace jsou uvedeny v následující tabulce č. 12 NÁKLADOVÁ METODA Název Rodinný dům, Ruzyně Číslo pozemku xxx Nosná konstrukce Zděná Skutečné stáří 45 let Efektivní stáří (po rekonstrukci) 6 let Ekonomická ţivotnost 80 let Zastavěná plocha 86 m2 Počet podlaţí 2 nadzemní Celková zastavěná plocha 86 m2 Koeficient vyuţitelnosti 0,85 Celková podlahová plocha 138 m2 Celkový obestavený prostor 611 m3 Jednotkové reprodukční náklady m3 Reprodukční náklady celkem Fyzické opotřebení Funkční nedostatky Ekonomické nedostatky Stavby a venkovní úpravy Věcná hodnota odborným odhadem Pozemek Indikovaná hodnota Zaokrouhleno Tabulka č. 12: vlastní výpočet nákladové metody 64

65 ZÁVĚR Toto hodnocení vyjadřuje můj názor na trţní hodnotu předmětného majetku jako by byl nabídnut k prodeji na volném trhu. Aplikacemi výše popsaných metod ocenění byly pro stanovení trţní hodnoty majetku určeny následující indikace: Indikace (Kč) Váha (%) Vážený průměr (Kč) Porovnávací metoda Příjmová metoda Nákladová metoda Výsledná metoda Zaokrouhleno Tabulka č. 13: výsledná hodnota 65

66 Katastrální mapa k oceňované nemovitosti Příloha č. 3 Fotodokumentace k oceňované nemovitosti Příloha č. 4 Obývací pokoj Kuchyně 66

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.326-136 / 14 o obvyklé ceně podílu 1/6 nemovitých věcí - 4 ks pozemků ZPF parc.č.902/10, parc.č.971/31, parc.č.1000/18, parc.č.1000/29 dle LV 39 pro k.ú.slavonín, obec Olomouc,

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí Oceňování nemovitostí Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví heralova@fsv.cvut.cz B 416 Cíl kurzu 1. Seznámit se s teorií a obecnou metodikou základních

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2494/134/14 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 689/215 včetně podílu na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Milovice a obci Milovice, okres

Více

FIRMA: REKOD. GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832. Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4, 140 00

FIRMA: REKOD. GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832. Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4, 140 00 FIRMA: REKOD Ivan Křivánek Ing. Petr Křivánek GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832 JIŢNÍ MORAVA: STŘEDNÍ ČECHY: Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4,

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK FONDU

POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK FONDU Příloha č. 5 : POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK FONDU 1 ÚVOD Zajištění pohledávek se týká pouze těch ţadatelů, kteří poţadují poskytnutí půjčky ze SFŢP. Způsob zajištění půjčky je vhodné předem projednat

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Americké hypotéky na českém bankovním trhu

Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Adéla Mikšovská Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR

Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR Diplomová práce Autor: Jekaterina Velková Finance

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 0 4 U k á z k a k n i h

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková E-kniha pro žadatele o hypoteční úvěr Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková O knize... 3 1. Kde se vzala, tu se vzala HYPOTÉKA... 4 2. Proces hypotéky od A do Z... 6 2.1. Co můžu financovat hypotékou?...

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Znalecký posudek číslo 4537-27/15

Znalecký posudek číslo 4537-27/15 Znalecký posudek číslo 4537-27/15 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 1777 Lípa Katastrální území: Lípa nad Dřevnicí Okres: Zlín O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR Darina Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hypotečních úvěrů pro fyzické osoby. Hlavním cílem práce je provést

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ SEM 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ Příklad 1 VÝDAJE - 1. měsíc Kč P/N/Z Nájem 3 500 Kč Povinné/ Nutné Šalinkarta čtvrtletní (MHD) 685 Kč Nutné Doklady, kartička na bus, ČD 50 Kč Nutné Jízdné domů (např. 1 cesta

Více

Analýza hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro retailové klienty. Hana Bednaříková

Analýza hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro retailové klienty. Hana Bednaříková Analýza hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro retailové klienty Hana Bednaříková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat vybranou nabídku účelových hypotečních úvěrů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Analýza hypotečního bankovnictví a jeho trendy do budoucna

Analýza hypotečního bankovnictví a jeho trendy do budoucna Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza hypotečního bankovnictví a jeho trendy do budoucna Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Tatíček Studijní obor: Finance Vedoucí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

Pouţití trţního ocenění při zajištění úvěru

Pouţití trţního ocenění při zajištění úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Pouţití trţního ocenění při zajištění úvěru Bakalářská práce Dana Janoušková Červen, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Schvalovací proces při poskytování hypotečních úvěrů

Schvalovací proces při poskytování hypotečních úvěrů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Schvalovací proces při poskytování hypotečních úvěrů Diplomová práce Autor: Šárka Mendlíková Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Účelové úvěry na bydlení v České republice

Účelové úvěry na bydlení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Účelové úvěry na bydlení v České republice Bakalářská práce Autor: Monika Kněbortová Bankovnictví, bankovní management Vedoucí

Více

Základní body při výběru hypotéky

Základní body při výběru hypotéky Základní body při výběru hypotéky Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří si plánují pořídit své vlastní bydlení nebo se chystají stavět nebo

Více

Financování bytových potřeb v České republice

Financování bytových potřeb v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování bytových potřeb v České republice Bakalářská práce Autor: Karel Košťál Bankovní management Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

Srovnání překlenovacích úvěrů a hypoték a jejich dopad na daň z příjmu. Jan Petříček

Srovnání překlenovacích úvěrů a hypoték a jejich dopad na daň z příjmu. Jan Petříček Srovnání překlenovacích úvěrů a hypoték a jejich dopad na daň z příjmu Jan Petříček Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je srovnání aktuálních trţních podmínek v oblasti účelových

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Znalecký posudek č. 5339-096/14

Znalecký posudek č. 5339-096/14 Znalecký posudek č. 5339-096/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 345/2, ve druhém nadzemním podlaţí bytového domu v ulici Dukelských hrdinů č.p. 345, v obci Praha, na pozemku parc. č.

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví. Financování bydlení. Diplomová práce. Bc. Pavla Šromová.

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví. Financování bydlení. Diplomová práce. Bc. Pavla Šromová. Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví Financování bydlení Diplomová práce Autor: Bc. Pavla Šromová Finance Vedoucí práce: Ing. Jan Krajíček, Ph.D. Praha Duben, 2013 Prohlášení:

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Možnosti financování bydlení prostřednictvím vybraných finančních produktů Pavel Nýč Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více