prázdninové školy lipnice občanského sdružení zaměřeného na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prázdninové školy lipnice občanského sdružení zaměřeného na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě"

Transkript

1 prázdninové školy lipnice občanského sdružení zaměřeného na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě

2 1996 získáváme Doubravku, naše nové středisko u Chotěboře na Vysočině; v následujících letech ji přestavujeme na moderní vzdělávací outdoorové středisko purchase of Doubravka, an outdoor centre which was rebuilt in the years to follow 2002 slavíme 25 let existence Prázdninové školy Lipnice a 10. sezónu Outward Bound - Česká cesta VSL celebrates 25 years, Česká cesta 10 years of existence 2005 získáváme dotaci z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky na projekt Klíč (vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky) grant from European Social Fund and the Czech national budget for the project Key (Klíč educational seminars for pedagogues Konference K30 K30 Conference 1993 PŠL zakládá svou dceřinnou společnost, Outward Bound - Česká cesta, s.r.o. VSL starts its subsidiary company, OB Česká cesta, Ltd začínáme vyvážet naše kurzy do zahraničí (Austrálie a Hong Kong) our courses are exported abroad (Australia, Hong Kong) 1998 uskutečnil se první kurz ZDrSem - zdravotní seminář aplikující principy zážitkové pedagogiky first ZDrSEM organized first aid training taught with the principles of experiential learning 2004 začínáme vydávat odborný časopis pro zážitkovou pedagogiku Gymnasion publication of a special magazine on experiential learning Gymnasion is started 2006 PŠL získává další evropské granty na projekt 6Ka a Metodické centrum výuky první pomoci. project Methodical Centre for the First Aid Training grant from ESF, Czech national budget and budget of Prague city Prázdninová škola Lipnice realizovala na 350 kurzů a projektů, jichž se zúčastnilo kolem účastníků More than 350 courses and projects were organized, approx participants took part in them

3 1991 stáváme se členy mezinárodní organizace Outward Bound International VSL becomes member of Outward Bound International 1977 sbor instruktorů zakládá lipnickou prázdninovou školu group of instructors establish Vacation School Lipnice zakládáme samostatné občanské sdružení Prázdninová škola Lipnice independent NGO Vacation School Lipnice is founded

4 obsah contents 1. poslání 2. úvodní slovo 3. přehled činnosti za rok 2007 kurzy pro veřejnost Konference 30 let inspirujeme Autorské kurzy experimentální kurzy interní akce Instruktorský kurz St. Pardals dlouhodobé projekty ZDrSEM Metodické centrum Klíč 6Ka (6 klíčových kompetencí) Život nanečisto publikační činnost Gymnasion Zlatý fond her III Fenomén Foglar 4. statistika 5. lidé instruktorský sbor vedení organizace 6. zpráva o hospodaření 7. lipnický stipendijní fond + poděkování 1. mission statement 2. opening statement 3. an overview of activities in 2007 public courses Conference: 30 years of inspiration Open Enrollment Courses experimental courses projects for members Instructor course St. Pardals long-term projects ZDrSEM Methodical centre Klíč / the key 6Ka (6 key competences) Life on trial publication 4. statistics 5. people instructors team management 6. financial management report 7. lipnice scholarship fund + acknowledgement

5 Prázdninová škola Lipnice Outward Bound ČR

6 1. poslání mission statement Svět je odrazem nás samých a všechny jeho problémy se odrážejí v každém z nás. Klíč k jejich řešení proto musíme hledat v sobě. Posláním Prázdninové školy Lipnice je náročnými výzvami motivovat a mobilizovat v člověku odvahu a tvořivost, které jsou nezbytné pro aktivní nabývání zkušeností. Podporujeme takovou zkušenost, která vede k pozitivní změně, nárůstu sebevědomí a odpovědnému přístupu k vlastnímu životu, druhým lidem a světu. Prázdninová škola Lipnice směřuje k vytvoření respektovaného centra metodologie zážitkového učení. Cíleně podporuje svou experimentální laboratoř (autorské kurzy) a motivuje ji k inovativním postupům. Kurzy, které mají ustálenou metodiku (základní experiment je u konce), převádí ve spolupráci s autory do formy projektů. O výsledky těchto experimentů a projektů se dělí s veřejností (publikuje) k obecně prospěšnému užití. Prázdninová škola Lipnice je řádným a respektovaným členem globální organizace Outward Bound International, ztotožňuje se s jejím posláním a aktivně přispívá k jejímu dalšímu rozvoji. The world is a reflection of ourselves and all its problems are reflected in each one of us. The key to their solution we have to find within ourselves. The mission of Vacation School Lipnice (VSL) is to motivate people through various challenges and mobilize their courage and creativity necessary for active acquiring of experiences. We support such Experience that leads towards positive change, increase of self-confidence and responsible approach towards one s own life, other people and the world as such. VSL aims at building respected methodological centre of experiential learning. Vacation School supports its experimental lab (i.e. openenrollment courses) and embraces new and innovative approaches. Courses with stabilized methodology (successful experiment was carried out) are transformed into the form of projects in co-operation with their authors. Results of such efforts are shared in public (publication) so that they can be used for common good. VSL is a respected member of the global organisation Outward Bound International. VSL shares the organisation s vision and actively supports its further development.

7 2. úvodní slovo opening statement Rok 2007 byl rokem v historii Prázdninové školy významným a nesl se ve znamení připomenutí třiceti let existence této organizace. Byl nabitý událostmi, o nichž referují následující kapitoly. Vnitřnímu životu organizace přinesl příležitost rekapitulovat dosavadní dění a zhodnotit uplynulá léta s jistým nadhledem. Věřím, že reflexe období minulého je katalyzátorem změn k vykročení do období následujícího. Prázdninovou školu proslavila především schopnost reagovat na aktuální sociální témata, schopnost reflektovat společenské dění a zprostředkovávat jej někdy až překvapivými výrazovými prostředky. Taková činnost byla inspirací nejen pro řady účastníků jejích kurzů, ale i pro řadu jiných organizací, které v hojné míře samy uplatňují nástroje zážitkového učení. Nadcházející období s sebou nepochybně přinese nejen nové programové výzvy, ale i potřebu znovu zpřesňovat poslání a náplň organizace. Je však bezpochyby jisté, že naplňování poslání se neobejde bez velké práce mnoha dobrovolníků. Dobrovolnický princip členství a práce v PŠL zůstane i nadále jedním z pilířů další existence. Reflecting on the past will facilitate changes and let us proceed to the next stage of VSL s existence. VSL is famous for its ability to respond to the current social issues and mediate them through surprisingly expressive means. The demanding character of the challenges, as well as the depth and careful preparation of tasks, is the key of our courses success. Přeji PŠL, aby svou vysokou laťku kvality přípravy a provedení akcí udržela a krok za krokem ji posouvala dále. Vladimír Halada předseda SR v roce 2007

8 3. přehled činnosti za rok 2007 an overview of activities in 07 Kurzy pro veřejnost Konference 30 let inspirujeme Klíčová událost roku, veřejná oslava třiceti let existence PŠL byla příležitostí k rekapitulaci a hodnocení činnosti, společenského dopadu a k mapování stop. Zvolili jsme formu odborné konference věnované prolínajícím se tématům PŠL a zážitkové pedagogiky, tedy oboru, s jehož základy je Prázdninová škola neodmyslitelně spjata. Pozvání přijala široká obec profesionálů i amatérů v nejlepším slova smyslu, hojně zastoupená studenty, pedagogy, zástupci jiných organizací, vedoucími volnočasových aktivit, pracovníky ministerstva školství. Ti všichni měli příležitost vyslechnout příspěvky a odborné diskuse k roli a historii PŠL v minulosti a dnes, metodě zážitkové pedagogiky, osobnosti instruktora, trendům vývoje oboru a celou řadu dalších. Možnost prezentace využili organizace Hnutí Go!, Hnutí Brontosaurus, Junák, Instruktoři Brno, Štúdio zážitku aj. Konference se zúčastnili i zahraniční hosté z partnerských organizací Outward Bound. Veškeré příspěvky byly zpracovány do elektronického sborníku; pro další podrobnosti o konferenci odkazujeme na internetové stránky PŠL. Zhodnoceno s odstupem konference byla vydařenou událostí, která přinesla výrazné oživení ve vnímání PŠL zvnějšku, ale byla zároveň významným impulsem pro další vnitřní život organizace. Konference se zúčastnilo 180 účastníků a 35 přednášejících. Manažerem projektu byl Hynek Špinar. Autorské kurzy Autorské kurzy jsou rodinným stříbrem PŠL, s nadsázkou řečeno jsou podstatou a důvodem jejího bytí. Právě autorské kurzy naplňují myšlenku živé vývojové laboratoře zážitkové pedagogiky, jsou polem otevřeným experimentům. Každý autorský kurz je jedinečným dílem či kusem, jenž obvykle celý rok připravují týmy složené z dobrovolníků. Základním programovým prostředkem autorských kurzů je hra, která může nabývat mnoha podob od modelových situací, výtvarných či dramaturgických workshopů až po fyzicky náročné aktivity. Autorské kurzy přinášejí účastníkům autentické prožitky, které jsou zdrojem materiálu pro další zpracování do konkrétních zkušeností a podnětů nejen k celkovému rozvoji osobnosti, ale i k osvojení konkrétních vědomostí a dovedností. Program autorského kurzu uspokojuje potřebu přirozené aktivity a inspiruje k aktivnímu životnímu stylu. Autorské kurzy název kurzu typ kurzu účastníků vedoucí instruktor termín Život je gotickej pes zimní, pobytový a expediční 22 Milan Hanuš Psychoseminář vzdělávací 22 Petr Válek Není muže nad kováře řemeslná dílna 12 Martina Kamenská OTOB outdoorový závod týmů 63 Josef Šebesta Budeme 3 zážitkový, pro páry v očekávání potomka 28 Martin Vobr Kovářské symposium řemeslná dílna 13 Martina Kamenská Speak & Play zážitková výuka AJ pro rodiny s dětmi 17 Lucie Eiseltová Intertouch zážitkový a metodický, mezinárodní 26 Petr Kubala Tramtárie zážitkový expediční a pobytový 22 Ivo Farský Laterna zážitkový, pro středoškoláky 21 Adéla Půčková Zvlčení zážitkový rodinný 40 Aleš Tureček Deja Vu zážitkový, pro věk Ivo Farský DoNitraZeMě zážitkový se skupinovou prací 23 Vladimír Halada Budeme 3 zážitkový, pro páry v očekávání potomka 28 Eva Kvapilová Jaké je to asi v Čudu zážitkový rodinný, pro prarodiče s vnoučaty 32 Barbora Bodnárová Conference: 30 Years of Inspiration The key event of the year, the public celebration of thirty years of VSL s existence, represented an opportunity for recapitulation and evaluation of VSL s activities and social impact. We organised a specialised conference dedicated to themes which are vital for both VSL and the pedagogy of experience. Open Enrollment Courses, which are open to experimenting, constitute the core activity of VSL. These courses provide its participants with authentic experience leading to an overall personality development, particular knowledge and skills acquisition, and an active life style.

9 Experimentální kurzy Experimentální kurzy Experimentální kurzy vznikly jako reakce na poptávku po kurzech pro ustálené kolektivy účastníků ze širokého spektra cílových skupin. Nezřídka se jedná o cílové skupiny, které vyžadují speciální přístup pro naplnění výchovně vzdělávacích cílů kurzu a které dosud zůstávaly na pokraji zájmu vzdělávacích organizací. Podobně jako autorské kurzy jsou i tyto typy kurzů vývojovou laboratoří zážitkové pedagogiky přinášející nové principy a metody uplatnitelné v praxi osobnostního rozvoje a sociálního učení. V roce 2007 proběhlo 9 experimentálních kurzů s celkovým počtem 155 účastníků. název kurzu Freeride IQ Roma Servis MC Slunečnice Obecní koordinátoři - venkov 1 Příležitost pro všechny 3 dny naplno 3 dny naplno 5 dnů naplno Obecní koordinátoři - venkov 2 typ kurzu účastníků kurz pro děti ze sociálně slabých rodin 8 kurz pro rómské děti 10 kurz pro maminky a batolata 25 vzdělávací kurz 9 vzdělávací kurz pro pedagogy 23 vzdělávací kurz pro studenty ZŠ Zlín 19 vzdělávací kurz pro studenty ZŠ Sv. Salvátora 22 vzdělávací kurz pro studenty ZŠ Integra Vsetín 30 vzdělávací kurz 9 vedoucí instruktor Anna Bauerová Pavel Kučera Romana Lysáková Ivo Jirásek Renáta Trčková Petr Chmel Jana Šachtová Jana Šachtová Ivo Jirásek termín celoročně Interní akce Instruktorský kurz Prázdninová škola je ve stejné míře školou pro účastníky jako pro své vlastní členy. Vedle přirozeného výukového nástroje, jímž je vzájemná interakce a spolupráce členů PŠL na kurzech a projektech, je základním kamenem systému interního vzdělávání Instruktorský kurz. Statut instruktora požívá v PŠL i mimo ni značné prestiže, která je dána náročností a kvalitou interního vzdělávání. V r se Instruktorského kurzu zúčastnilo 29 elévů, z nichž do dnešních dní 18 dosáhlo na titul instruktora PŠL. Součástí podmínek absolutoria Instruktorského kurzu je vedle účasti na workshopech a seminářích Instruktorského kurzu i zpracování nového projektu či tématu, závěrečná zkouška a minimální praxe na kurzech a projektech PŠL. St. Pardals Mimořádný projekt tohoto roku související s oslavami 30 let PŠL se uskutečnil s cílem uspořádat setkání členů organizace, kteří měli zásadní vliv na její chod a rozvoj v průběhu celé její existence. Nebyl však pouhým večírkem abiturientů. Setkání mnoha výrazných osobností, jejichž sepětí s Prázdninovou školou dodnes přetrvává, poskytlo prostor pro tříbení názorů na budoucnost PŠL a možné cesty dalšího rozvoje. Na místě spontánně vznikl mozkový trust, fórum pro diskusi o širších trendech společenského vývoje a možnostech PŠL na tyto trendy reagovat. Tři dny společně strávené na dnes již bývalém středisku PŠL u lipnického lomu dokázaly v některých účastnících probudit touhu znovu se zapojit do současného dění. Celková atmosféra a energie setkání znovu prokázaly přetrvávající kvalitu a platnost myšlenkových základů organizace. Projekt byl novým impulsem pro vnitřní život PŠL a příslibem nastartování systematičtějšího využívání bohatého potenciálu bývalých i současných členů. Experimental Courses Experimental courses were created for stable groups of participants from different target groups. The courses bring new principles and methods for personality development and social education. 9 experimental courses with a total of 155 participants were organised in Projects for Members Instructor Course Besides educating regular participants, VSL also educates its own members. In 2008, 29 entrants, 18 of which have achieved the VSL instructor title, took part in the instructor course, which requires participation in workshops and seminars, preparation of a new project or a topic and minimum work

10 Dlouhodobé projekty Dlouhodobé projekty se vyvinuly jako důsledek poptávky po systematickém a dlouhodobém vzdělávání specifických cílových skupin nebo specifických tématech. V současné době mají projekty pevné místo v portfoliu činnosti organizace a naplňují vizi postupného vytváření metodického centra zážitkové pedagogiky. Jsou stále polem otevřeným experimentu a novým výchovně vzdělávacím přístupům, které však systematicky zpracovávají a využívají pro další vnitřní rozvoj projektu. Vedle naplňování poslání otevírají dlouhodobě projekty nové možnosti pro uplatnění instruktorů a vytvářejí prostor pro další rozvoj zážitkové pedagogiky. Problematickým bodem těchto projektů je jejich dlouhodobá udržitelnost, především finanční. Některé z dlouhodobých projektů byly nebo jsou podporovány grantovými prostředky. ZDrSEM ZDrSEM je systém zdravotních seminářů první pomoci aplikující principy zážitkové pedagogiky. Původně ryze interní seminář se vyvinul do dnešní podoby vzdělávacího centra poskytování první pomoci, které otvírá kurzy pro jiné organizace i širokou veřejnost. Pro metodu ZDrSEM je charakteristické využívání modelových situací, realistických simulací a praktického nácviku. Před účastníky staví seminář výzvy, jejichž zdolání i případné nezdolání posunuje osobní hranice a skutečné dovednosti. Cílem semináře je ochota zahájit první pomoc a schopnost ji úspěšně dokončit. Semináře ZDrSEM mají podobu od půldenních seminářů až po hodinové rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT. V roce 2007 se uskutečnily kromě standardních kurzů i kurzy specializované (např. pro průvodce cestovních kanceláří, matky s dětmi, Český horolezecký svaz). V roce 2007 proběhlo 22 kurzů ZDrSEM s celkovým počtem účastníků 341. Metodické centrum Projekt je další větví zdravotnického vzdělávání a zaměřuje se na metodiku výuky poskytování první pomoci a výchovu školitelů první pomoci. Účastníky 80 hodinového kombinovaného kurzu první pomoci jsou laici z řad veřejnosti, kteří získávají certifikaci školitele první pomoci. Nedílnou součástí projektu je i systematické zpracování metodických materiálů a samostudijní e-learningové aplikace. V roce 2007 proběhlo 8 seminářů s celkovým počtem účastníků 221. Tento projekt byl podpořen z Evropského sociální fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy. Klíč Vzdělávací projekt pro učitele základních a středních škol zaměřený na metodické nástroje použitelné při výuce rozvoje klíčových kompetencí žáků a přípravu Školních vzdělávacích programů. V roce 2007 probíhaly 2 typy kurzů: Kabinet (víkendový seminář otevřený zaměstnancům škol a jiných pedagogických zařízení) a Sborovna (kurz určený kolektivům pedagogických pracovníků na podporu týmové spolupráce, komunikace a motivace). V roce 2007 proběhlo 11 kurzů s celkovým počtem účastníků 243. Tento projekt finančně podpořil Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. 6Ka (6 klíčových kompetencí) Pokračování vzdělávacího projektu pro žáky osmých a devátých tříd mimopražských základních škol a žáky prvního a druhého stupně víceletých mimopražských gymnázií. Pětidenní kurzy jsou určeny žákům jedné školy, hlavním cílem je rozvoj klíčových kompetencí s důrazem na schopnost uplatnění těchto kompetencí v osobním životě účastníků. Projekt vede účastníky k odpovědnosti za sebe sama a ke společenské angažovanosti. V roce 2007 proběhlo 11 kurzů s celkovým počtem účastníků 281. Tento projekt finančně podpořil Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. Long Term Projects Long-term projects were formed to respond to the demand for systematic and long-term education of specific target groups. They now constitute an inseparable part of the organisation s portfolio. These projects long-term sustainability is questionable, as some of them are supported by grant funds. ZDrSEM This initially a purely internal seminar developed into an educational centre for the first-aid provision, which opens courses for both other organisations and the general public. The ZDrSEM seminars range from half-day seminars to hour long requalification seminars with the MSMT accreditation. In 2007, VSL realised 22 ZDrSEM courses with 341 participants, comprising both standard and specialised courses. Methodical Centre The project, aided by the European Social Fund, the State Budget of the Czech Republic and the budget of the Capital City of Prague, focuses on medical education and first aid instructors training. Amateurs take part in this course to acquire first aid instructor certificates. Klíč (The Key) This educational project for primary and high school teachers focusing on methodical tools for the development of schoolchildren s key competences, was supported by the European Social Fund and the State Budget of the Czech Republic. 11 courses with 243 participants were organised in Ka (6 Key Competences) 11 courses with 281 participants were financially supported by the European Social Fund and the State Budget of the Czech Republic in These (5-day-long) courses resume an educational project for school and high school children outside Prague.

11 Život nanečisto Projekt občanského sdružení Múzy dětem, na kterém se PŠL podílí jako partnerská orgnizace. Účastníky jednotlivých třídenních kurzů jsou děti z dětských domovů. Projekt je zaměřen na zvládnutí citlivého a náročného období vstupu do společnosti mimo prostor ústavní péče. Jedná se o víkendový zážitkový kurz složený z workshopů vedených zkušenými lektory, psychology, vychovateli a herci. Účastníci procházejí modelovými situacemi, které jsou pro ně díky ústavní výchově nové a na které se musejí připravit po opuštění dětského domova. Práce s účastníky má přesah za hranice víkendového setkání a je dlouhodobá. V roce 2007 proběhlo 7 kurzů s celkovým počtem účastníků 92. Po celou dobu své existence je PŠL spjata s publikační činností v oboru zážitkové pedagogiky. Setrvale tak naplňuje vlastní poslání vytvářet metodické centrum oboru a šířit zkušenosti a poznatky z vlastní činnosti k širokému použití. Gymnasion Publikační činnost Dlouhodobým publikačním projektem je odborný časopis pro zážitkovou pedagogiku Gymnasion. Vychází pravidelně dvakrát ročně a zahrnuje jak teoretické poznatky současného poznání oboru, tak praktické rady a podněty k volnému využití v praxi. Každé číslo časopisu je tématicky zaměřeno, v roce 2007 byla zpracována témata Příroda a PŠL (monografie organizace). Časopis vychází v nákladu ks. Odborným garantem projektu a šéfredaktorem je Ivo Jirásek. Zlatý fond her III V roce 2007 PŠL připravila knižní publikaci Zlatý fond her III, která je dalším dílem volné sbírky vybraných her a programů uplatňovaných především na kurzech PŠL. Je dokladem produktivní činnosti PŠL jako experimentální a vývojové laboratoře zážitkové pedagogiky. Editorkou knihy byla Daniela Zounková, publikaci vydalo nakladatelství Portál. Fenomén Foglar Zvláštní pozornost si zaslouží publikace Fenomén Foglar. Cílem tohoto projektu nebylo biografické připomenutí 100. výročí narození, ale odpověď na otázku, zda a co může mládeži v postmoderní době počítačových her nabídnout prvorepublikový Foglar. K této publikaci bylo přizváno více než 50 autorů jednotlivých příspěvků, kteří se na danou problematiku podívali z různých úhlů pohledu. Publikace vyšla v 880 výtiscích o 500 stranách, editorem publikace byl Ivo Jirásek. Life on Trial This is a project of the citizens association Múzy dětem (Muses for Children), in which VSL takes part as a partner organisation. 7 courses with 92 participants, i.e. children from orphanages, were organised in 2007 and focused on the sensitive period, in which the children enter the society. VSL issues the specialised experience pedagogy oriented magazine called Gymnasion twice a year. In 2007, VSL prepared Zlatý fond her III, a book by Danka Zounková, issued by Portál, which contributed to the collection of selected games and programmes used by the VSL courses. Fenomén Foglar, edited by Ivo Jirásek, commemorated the anniversary of the famous writer s birth to show what the First Republic Foglar can offer to the young generation living in the postmodern age of computer games. Publication

12 Open enrollment couses Experimental couses 4. statistika statistics The Key 6Ka počet dní number of days AK EK Projekt Klíč Projekt 6Ka ZDrSEM Projekt MC Projekt ZNN Interní akce Celkem počet účastníků number of participants AK EK Projekt Klíč Projekt 6Ka ZDrSEM Projekt MC Projekt ZNN Interní akce Celkem počet dní number of days 21 5 % 21 5 % % % % 25 7 % 33 9 % % počet účastníků number of participants % % 92 5 % % % % % % ZDrSEM Methodical Centre Life on Trial Projects for Members počet účastníkodní number of participants days AK EK Projekt Klíč Projekt 6Ka ZDrSEM Projekt MC Projekt ZNN Interní akce Celkem počet účastníkodní number of participant days % % % % % % % %

13 valná hromada general meeting 5. lidé people správní rada managing board V. Halada, R.Trčková, A. Pokorný, R. Pleskot, J. Škvor, B. Hrdinová, L. Mikšíček výkonná ředitelka executive director A. Bauerová Instruktorský sbor Prázdninová škola Lipnice je občanským sdružením členů dobrovolníků, kteří sami sebe označují jako instruktorský sbor. Tento základní kámen organizace je hnacím motorem organizace, zdrojem nových nápadů a myšlenek a zároveň energie a hybné síly nutné k jejich uskutečnění. Charakteristickým rysem a zároveň určujícím znakem kvality a potenciálu sboru byla a stále je vysoká diverzita profesí a zájmů: pedagogové, psychologové, ekonomové, právníci, lékaři, publicisté, výtvarníci, architekti, podnikatelé a studenti vysokých škol. Ti všichni se činnosti v PŠL věnují dobrovolně ve svém volném čase. Společně vytvářejí malé akční týmy, které realizují činnost PŠL koordinovanou jedním či dvěma zaměstnanci kanceláře. Zdravá míra vnitřní soutěže je přirozenou součástí života společenství a přináší mu potřebnou prestiž navenek. Členové sboru mohou získat dva stupně kvalifikace: instruktor (úspěšný absolvent Instruktorského kurzu) a elév (čekatel na titul instruktora). V roce 2007 měla PŠL 221 členů, z toho 46 aktivních instruktorů a 90 elévů. kancelář office asistentka M. Pavlíková účetní V. Převrátilová projektová manažerka A. Půčková metodik R. Trčková administrátorka D. Kolouchová projektová manažerka R. Trčková metodik K. Procházková administrátorka M. Pavlíková metodik R. Pleskot koordinátor projektu D. Kolouchová administrátorka M. Pavlíková odborný garant R. Pleskot administrátorka projektu D. Kolouchová Členem PŠL se může stát každý, kdo dosáhl 16 let věku a identifikuje se s jejím programem a posláním. PŠL uděluje čestné členství osobnostem, které významně zasáhly do života organizace: Zdena Brtníková, Václav Břicháček, Juraj Flámik, Petr Hořejš, Jan Neuman, Antonín Rosický, Vladimír Smékal, Miloš Zapletal. Vedení organizace Organizaci řídí Správní rada a výkonný ředitel, zaměstnanec organizace. V roce 2007 pracovali v kanceláři PŠL 2 zaměstnanci na plný úvazek a 5 zaměstnanců na částečný úvazek (manažeři grantových projektů). Instructors Team VSL is a citizens association consisting of diverse members volunteers - of different professions and interests; i.e. teachers, psychologists, economists, lawyers, doctors, publishers, artists, architects, businessmen and university students. Anyone over 16 identifying with VSL s vision can become a member of the team. Management The organisation is administered by a managing board and an executive director who is employed. In 2007, there were 2 full-time staff in the VSL office and 5 part-time staff (managers of the grant projects).

14 6. zpráva o hospodaření financial management report Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace [v tis. Kč] Text Řádek Brutto Netto V min. obd. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostaní služby Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Daně a poplatky celkem Daň silniční 18 4 Ostatní daně a poplatky Ostatní náklady celkem Ostatní pokuty a penále 23 2 Odpis nedobytné pohledávky Kursové ztráty 26 1 Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté členské příspěvky Daň z příjmů celkem Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Ostatní výnosy celkem Platby za odepsané pohledávky Úroky kursové zisky Zúčtování fondů 63 0 Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravn Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 68 0 Přijaté příspěky celkem Přijaté příspěky (dary) Přijaté členské příspěky Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

15 Rozvaha pro nevýdělečné organizace [v tis. Kč] Text Řádek Brutto Netto V min. obd. Dlouhodobý majetek celkem Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem Podíly v osobách pod podstatným vlivem Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Krátkodobý majetek celkem Zásoby celkem Materiál na skladě Zboží na skladě a v prodejnách Pohledávky celkem Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna Účty v bankách Jiná aktiva celkem Náklady příštích období Aktiva celkem Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Vlastní jmění Fondy Výsledek hospodaření celkem Výsledek hospodaření celkem ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Cizí zdroje celkem Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím sociálního zabezpečení aa veř Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Jiná pasiva celkem Výnosy příštích období Pasiva celkem

16 7. lipnický stipendijní fond lipnice scholarship fund Posláním fondu je poskytovat finanční příspěvky lidem, jejichž sociální situace by jim neumožnila účast na kurzu Prázdninové školy. Fond vznikl v roce 1995 z iniciativy několika členů PŠL; veškeré finanční příspěvky do fondu přicházejí od individuálních dárců ze sboru. Příspěvek je poskytován výhradně buď jako individuální stipendium či půjčka účastníkům nebo jako interní grant na podporu vybraného projektu (v minulosti kurz pro středoškolskou věkovou kategorii). V roce 2007 získal LSF dary v celkové výši: Kč přidělil 7 stipendií a jeden grant v celkové výši: Kč Stav fondu k činil: Kč poděkování acknowledgement Jednou z kvalit PŠL, kterými se vždy vyznačovala, byla schopnost reagovat na aktuální společenská témata a jim přizpůsobovat nabídku své činnosti. Jsou to právě samotní členové, kdo vytvářejí a formulují nabídku, jež rozhoduje o dalším smyslu, bytí či nebytí organizace. Prázdninová škola sdružuje dobrovolníky zapálené pro práci s jinými lidmi. Sdružuje lidi, kteří se chtějí podílet na formování okolního světa, společnosti a prostředí, ve kterém žijí a pracují. Přicházejí se svými nápady a myšlenkami, které v prostředí PŠL přetavují v konkrétní realizovatelné projekty. Svým ztotožněním s posláním organizace a konáním jsou inspirací pro účastníky i širší okolí. 30 let existence není na subjekt neziskového sektoru málo a i letošní ročník potvrdil, že činnost organizace a jejích členů má stále svůj důvod a smysl. Čas rekapitulace historie s sebou přirozeně nese výhledy na horizonty budoucnosti, na kterých se otvírá plejáda různých cest. Bez ohledu na to, kterými cestami se Prázdninová škola vydá, platí, že základní a nedocenitelnou hodnotou organizace je společenství lidí, členů. Bez nich nebude další existence PŠL nikdy možná a jim patří vřelé poděkování za činnost v roce S poděkováním vnitřním zákonitě přichází poděkování navenek všem, kteří PŠL v roce 2007 podpořili prací, darem, radou, službou, činem: INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI PŠL V ROCE 2007: Miroslava Dohnalová, Lukáš Jirků, Dan Polanský, S.E.N. s.r.o., Martin Salač, Juraj Flamik, Fuchsovi, Marcela Holandová, Martin Vobr, Jiří Walder PŠL DĚKUJI PŘISPĚVATELŮM LSF ZA ROK 2007: Bajgarová Jitka, Bauer Michal, Dolejš Jan, Gloser Vítězslav, Gregor Jiří, Hanuš Milan, Hanuš Miroslav, Hanuš Radek, Holec Ota, Hořejší Petr, Jirásek Ivo, Klusáček Martin, Kříž Petr, Křížová Kristýna, Papík Richard, Pečínka Vítězslav, Petrová Olga, Sobotka Martin, Walder Jiří, Walderová Iveta FINANČNÍ PODPORA PROJEKTU GYMNASION A FENOMÉN FOGLAR: Hanuš Milan, Hanuš Miroslav, Hanuš Radek, Svoboda Alan, Nadace Pangea, Plhák Jaroslav, Project Outdoor, s.r.o., Mládež Česká národní agentůra, International Visegrád Found, Profesní sdružení pro zážitkové vzdělávání. MATERIÁLNÍ A TECHNICKÁ POMOC NA AUTORSKÝCH KURZECH V ROCE 2007 ŽIVOT JE GOTICKÝ PES: Project Outdoor, s.r.o., Veteran Green, o.s., Z. Sokol, Junácký oddíl Shawnee ze Zábřeha n./m., 4. středisko skautů Zlín, ZŠ Postřelmov, J. Henychová, M. Zapletal; ZVLČENÍ: M. Hak, T. Zuzák, 5. oddíl vodních skautů Vodní pětka Praha; TRAMTÁRIE: M. Osvaldová, I.Vašíčková, M. Hájková, M. Pavlíková, R. Hladký, V. V. Pavlík, Tomášková; BUDEME 3: Z. Reichlová, o.s. JURTA, D. Landsperský, REBEX s.r.o., INTERTOUCH: OB Belgium, J. Sebesta, L. Grossmanová; DEJA VU: Project Outdoor Praha, ZČ Hnutí Brontosaurus, Želešice, B. Ludvík, M. Vystřčil, rodina Hladkých, hrabě J. Dobřanský, Stock Plzeň s.r.o.; NENÍ MUŽE NAD KOVÁŘE, KOVÁŘSKÉ SYMPOZIUM: I. a J. Zahradníkovi; JAKÉ TO JE ASI V ČUDU: Barvínek o.s.; OTOB: J. Kapšo, Z. Oravská, M. Sloupová, H. Lazar, J. Středa, A. Schreinerová, M. Londýn, Česká Cesta s.r.o, tým ZDrSemu - B. Simonovská, D. Brhel, AdventuraTeambuilding M. Kříž, V. Křížová, H. Burian, M. a K. Lejsalovi; LATERNA: J. Třešnáková; DNZM: Skauti Veselí nad Lužnicí, o.s. ARGO, P. Čulík The aim of the fund is to support people who wound not be able to participate in a VSL course for financial reasons. The fund was established in 1995 as a result of an initiative of a few VSL members and all its funds come from individual donators within the VSL team. VSL unites volunteers who want to work with other people and take part in forming the world around us, as well as the society and environment where we live and work. Their ideas are transformed into particular projects realisable within VSL. We would like to thank everyone who supported VSL in 2007 through work, donation, advice, etc.

17 Konference 30 let inspirujeme I Conference: 30 years of inspiration

18 75 Prázdninová škola Lipnice - Outward Bound ČR A: Jaromírova Praha 2 T: M: E: Výroční zpráva 2007 Prázdninové školy Lipnice Editor: Renáta Trčková Redakce: Aleš Pokorný, Romana Lysáková Obrazový doprovod: kurzy sezony archiv PŠL Grafická úprava: VLHAdesign

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Prvky komunikace použité v autobusech jezdících na Dobříš (Klub Terén) Elements of anniversary communication used in public buses Obsah Contents 1. Úvodní slovo Foreword

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Výroční zpráva. Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU 2012

Výroční zpráva. Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU 2012 2012 Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům 2 OPU 2012 Vážení čtenáři, dostává se vám do ruky výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2012, která je plná informací

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Realizace dobrovolnictví v hospicích

Realizace dobrovolnictví v hospicích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Realizace dobrovolnictví v hospicích Diplomová práce Ing. Renata Švestková, Ph.D. 25. 4. 2005 Petra Mrázová vedoucí práce autorka

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Univerzita Karlova v Praze. Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce. Klára Saláková. Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii

Univerzita Karlova v Praze. Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce. Klára Saláková. Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Klára Saláková Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí: Mgr. Lucie Hubertová 2014

Více

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás! Zpravodaj projektu Projektový manažer 250+ 1. číslo Kariéra projektového manažera začíná u nás! Předmluva Význam projektové činnosti pro rozvoj školy Motto: Vzájemné setkání je začátek. Vzájemné setrvání

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

Milí přátelé, Děkujeme všem, kteří nás již 10 let podporují nebo nám jen tak drží palce. Mgr. Roman Brzezina, ředitel

Milí přátelé, Děkujeme všem, kteří nás již 10 let podporují nebo nám jen tak drží palce. Mgr. Roman Brzezina, ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodem 3 Údaje o organizaci 4 Poslání 6 Organizační schéma 7 Zpráva o činnosti 8 Statistika za první dekádu existence 9 Historie ve zkratce 10 Nízkoprahová zařízení pro děti a

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 6. 7. května 2014 Sychrov, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH 6

Více

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce 2013 7 Projektové aktivity v roce 2013 7 Výhledy na rok 2014 20 IV. Hospodaření v roce 2013 23 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost Bakalářská práce Autorka: Andrea

Více