prázdninové školy lipnice občanského sdružení zaměřeného na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prázdninové školy lipnice občanského sdružení zaměřeného na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě"

Transkript

1 prázdninové školy lipnice občanského sdružení zaměřeného na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě

2 1996 získáváme Doubravku, naše nové středisko u Chotěboře na Vysočině; v následujících letech ji přestavujeme na moderní vzdělávací outdoorové středisko purchase of Doubravka, an outdoor centre which was rebuilt in the years to follow 2002 slavíme 25 let existence Prázdninové školy Lipnice a 10. sezónu Outward Bound - Česká cesta VSL celebrates 25 years, Česká cesta 10 years of existence 2005 získáváme dotaci z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky na projekt Klíč (vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky) grant from European Social Fund and the Czech national budget for the project Key (Klíč educational seminars for pedagogues Konference K30 K30 Conference 1993 PŠL zakládá svou dceřinnou společnost, Outward Bound - Česká cesta, s.r.o. VSL starts its subsidiary company, OB Česká cesta, Ltd začínáme vyvážet naše kurzy do zahraničí (Austrálie a Hong Kong) our courses are exported abroad (Australia, Hong Kong) 1998 uskutečnil se první kurz ZDrSem - zdravotní seminář aplikující principy zážitkové pedagogiky first ZDrSEM organized first aid training taught with the principles of experiential learning 2004 začínáme vydávat odborný časopis pro zážitkovou pedagogiku Gymnasion publication of a special magazine on experiential learning Gymnasion is started 2006 PŠL získává další evropské granty na projekt 6Ka a Metodické centrum výuky první pomoci. project Methodical Centre for the First Aid Training grant from ESF, Czech national budget and budget of Prague city Prázdninová škola Lipnice realizovala na 350 kurzů a projektů, jichž se zúčastnilo kolem účastníků More than 350 courses and projects were organized, approx participants took part in them

3 1991 stáváme se členy mezinárodní organizace Outward Bound International VSL becomes member of Outward Bound International 1977 sbor instruktorů zakládá lipnickou prázdninovou školu group of instructors establish Vacation School Lipnice zakládáme samostatné občanské sdružení Prázdninová škola Lipnice independent NGO Vacation School Lipnice is founded

4 obsah contents 1. poslání 2. úvodní slovo 3. přehled činnosti za rok 2007 kurzy pro veřejnost Konference 30 let inspirujeme Autorské kurzy experimentální kurzy interní akce Instruktorský kurz St. Pardals dlouhodobé projekty ZDrSEM Metodické centrum Klíč 6Ka (6 klíčových kompetencí) Život nanečisto publikační činnost Gymnasion Zlatý fond her III Fenomén Foglar 4. statistika 5. lidé instruktorský sbor vedení organizace 6. zpráva o hospodaření 7. lipnický stipendijní fond + poděkování 1. mission statement 2. opening statement 3. an overview of activities in 2007 public courses Conference: 30 years of inspiration Open Enrollment Courses experimental courses projects for members Instructor course St. Pardals long-term projects ZDrSEM Methodical centre Klíč / the key 6Ka (6 key competences) Life on trial publication 4. statistics 5. people instructors team management 6. financial management report 7. lipnice scholarship fund + acknowledgement

5 Prázdninová škola Lipnice Outward Bound ČR

6 1. poslání mission statement Svět je odrazem nás samých a všechny jeho problémy se odrážejí v každém z nás. Klíč k jejich řešení proto musíme hledat v sobě. Posláním Prázdninové školy Lipnice je náročnými výzvami motivovat a mobilizovat v člověku odvahu a tvořivost, které jsou nezbytné pro aktivní nabývání zkušeností. Podporujeme takovou zkušenost, která vede k pozitivní změně, nárůstu sebevědomí a odpovědnému přístupu k vlastnímu životu, druhým lidem a světu. Prázdninová škola Lipnice směřuje k vytvoření respektovaného centra metodologie zážitkového učení. Cíleně podporuje svou experimentální laboratoř (autorské kurzy) a motivuje ji k inovativním postupům. Kurzy, které mají ustálenou metodiku (základní experiment je u konce), převádí ve spolupráci s autory do formy projektů. O výsledky těchto experimentů a projektů se dělí s veřejností (publikuje) k obecně prospěšnému užití. Prázdninová škola Lipnice je řádným a respektovaným členem globální organizace Outward Bound International, ztotožňuje se s jejím posláním a aktivně přispívá k jejímu dalšímu rozvoji. The world is a reflection of ourselves and all its problems are reflected in each one of us. The key to their solution we have to find within ourselves. The mission of Vacation School Lipnice (VSL) is to motivate people through various challenges and mobilize their courage and creativity necessary for active acquiring of experiences. We support such Experience that leads towards positive change, increase of self-confidence and responsible approach towards one s own life, other people and the world as such. VSL aims at building respected methodological centre of experiential learning. Vacation School supports its experimental lab (i.e. openenrollment courses) and embraces new and innovative approaches. Courses with stabilized methodology (successful experiment was carried out) are transformed into the form of projects in co-operation with their authors. Results of such efforts are shared in public (publication) so that they can be used for common good. VSL is a respected member of the global organisation Outward Bound International. VSL shares the organisation s vision and actively supports its further development.

7 2. úvodní slovo opening statement Rok 2007 byl rokem v historii Prázdninové školy významným a nesl se ve znamení připomenutí třiceti let existence této organizace. Byl nabitý událostmi, o nichž referují následující kapitoly. Vnitřnímu životu organizace přinesl příležitost rekapitulovat dosavadní dění a zhodnotit uplynulá léta s jistým nadhledem. Věřím, že reflexe období minulého je katalyzátorem změn k vykročení do období následujícího. Prázdninovou školu proslavila především schopnost reagovat na aktuální sociální témata, schopnost reflektovat společenské dění a zprostředkovávat jej někdy až překvapivými výrazovými prostředky. Taková činnost byla inspirací nejen pro řady účastníků jejích kurzů, ale i pro řadu jiných organizací, které v hojné míře samy uplatňují nástroje zážitkového učení. Nadcházející období s sebou nepochybně přinese nejen nové programové výzvy, ale i potřebu znovu zpřesňovat poslání a náplň organizace. Je však bezpochyby jisté, že naplňování poslání se neobejde bez velké práce mnoha dobrovolníků. Dobrovolnický princip členství a práce v PŠL zůstane i nadále jedním z pilířů další existence. Reflecting on the past will facilitate changes and let us proceed to the next stage of VSL s existence. VSL is famous for its ability to respond to the current social issues and mediate them through surprisingly expressive means. The demanding character of the challenges, as well as the depth and careful preparation of tasks, is the key of our courses success. Přeji PŠL, aby svou vysokou laťku kvality přípravy a provedení akcí udržela a krok za krokem ji posouvala dále. Vladimír Halada předseda SR v roce 2007

8 3. přehled činnosti za rok 2007 an overview of activities in 07 Kurzy pro veřejnost Konference 30 let inspirujeme Klíčová událost roku, veřejná oslava třiceti let existence PŠL byla příležitostí k rekapitulaci a hodnocení činnosti, společenského dopadu a k mapování stop. Zvolili jsme formu odborné konference věnované prolínajícím se tématům PŠL a zážitkové pedagogiky, tedy oboru, s jehož základy je Prázdninová škola neodmyslitelně spjata. Pozvání přijala široká obec profesionálů i amatérů v nejlepším slova smyslu, hojně zastoupená studenty, pedagogy, zástupci jiných organizací, vedoucími volnočasových aktivit, pracovníky ministerstva školství. Ti všichni měli příležitost vyslechnout příspěvky a odborné diskuse k roli a historii PŠL v minulosti a dnes, metodě zážitkové pedagogiky, osobnosti instruktora, trendům vývoje oboru a celou řadu dalších. Možnost prezentace využili organizace Hnutí Go!, Hnutí Brontosaurus, Junák, Instruktoři Brno, Štúdio zážitku aj. Konference se zúčastnili i zahraniční hosté z partnerských organizací Outward Bound. Veškeré příspěvky byly zpracovány do elektronického sborníku; pro další podrobnosti o konferenci odkazujeme na internetové stránky PŠL. Zhodnoceno s odstupem konference byla vydařenou událostí, která přinesla výrazné oživení ve vnímání PŠL zvnějšku, ale byla zároveň významným impulsem pro další vnitřní život organizace. Konference se zúčastnilo 180 účastníků a 35 přednášejících. Manažerem projektu byl Hynek Špinar. Autorské kurzy Autorské kurzy jsou rodinným stříbrem PŠL, s nadsázkou řečeno jsou podstatou a důvodem jejího bytí. Právě autorské kurzy naplňují myšlenku živé vývojové laboratoře zážitkové pedagogiky, jsou polem otevřeným experimentům. Každý autorský kurz je jedinečným dílem či kusem, jenž obvykle celý rok připravují týmy složené z dobrovolníků. Základním programovým prostředkem autorských kurzů je hra, která může nabývat mnoha podob od modelových situací, výtvarných či dramaturgických workshopů až po fyzicky náročné aktivity. Autorské kurzy přinášejí účastníkům autentické prožitky, které jsou zdrojem materiálu pro další zpracování do konkrétních zkušeností a podnětů nejen k celkovému rozvoji osobnosti, ale i k osvojení konkrétních vědomostí a dovedností. Program autorského kurzu uspokojuje potřebu přirozené aktivity a inspiruje k aktivnímu životnímu stylu. Autorské kurzy název kurzu typ kurzu účastníků vedoucí instruktor termín Život je gotickej pes zimní, pobytový a expediční 22 Milan Hanuš Psychoseminář vzdělávací 22 Petr Válek Není muže nad kováře řemeslná dílna 12 Martina Kamenská OTOB outdoorový závod týmů 63 Josef Šebesta Budeme 3 zážitkový, pro páry v očekávání potomka 28 Martin Vobr Kovářské symposium řemeslná dílna 13 Martina Kamenská Speak & Play zážitková výuka AJ pro rodiny s dětmi 17 Lucie Eiseltová Intertouch zážitkový a metodický, mezinárodní 26 Petr Kubala Tramtárie zážitkový expediční a pobytový 22 Ivo Farský Laterna zážitkový, pro středoškoláky 21 Adéla Půčková Zvlčení zážitkový rodinný 40 Aleš Tureček Deja Vu zážitkový, pro věk Ivo Farský DoNitraZeMě zážitkový se skupinovou prací 23 Vladimír Halada Budeme 3 zážitkový, pro páry v očekávání potomka 28 Eva Kvapilová Jaké je to asi v Čudu zážitkový rodinný, pro prarodiče s vnoučaty 32 Barbora Bodnárová Conference: 30 Years of Inspiration The key event of the year, the public celebration of thirty years of VSL s existence, represented an opportunity for recapitulation and evaluation of VSL s activities and social impact. We organised a specialised conference dedicated to themes which are vital for both VSL and the pedagogy of experience. Open Enrollment Courses, which are open to experimenting, constitute the core activity of VSL. These courses provide its participants with authentic experience leading to an overall personality development, particular knowledge and skills acquisition, and an active life style.

9 Experimentální kurzy Experimentální kurzy Experimentální kurzy vznikly jako reakce na poptávku po kurzech pro ustálené kolektivy účastníků ze širokého spektra cílových skupin. Nezřídka se jedná o cílové skupiny, které vyžadují speciální přístup pro naplnění výchovně vzdělávacích cílů kurzu a které dosud zůstávaly na pokraji zájmu vzdělávacích organizací. Podobně jako autorské kurzy jsou i tyto typy kurzů vývojovou laboratoří zážitkové pedagogiky přinášející nové principy a metody uplatnitelné v praxi osobnostního rozvoje a sociálního učení. V roce 2007 proběhlo 9 experimentálních kurzů s celkovým počtem 155 účastníků. název kurzu Freeride IQ Roma Servis MC Slunečnice Obecní koordinátoři - venkov 1 Příležitost pro všechny 3 dny naplno 3 dny naplno 5 dnů naplno Obecní koordinátoři - venkov 2 typ kurzu účastníků kurz pro děti ze sociálně slabých rodin 8 kurz pro rómské děti 10 kurz pro maminky a batolata 25 vzdělávací kurz 9 vzdělávací kurz pro pedagogy 23 vzdělávací kurz pro studenty ZŠ Zlín 19 vzdělávací kurz pro studenty ZŠ Sv. Salvátora 22 vzdělávací kurz pro studenty ZŠ Integra Vsetín 30 vzdělávací kurz 9 vedoucí instruktor Anna Bauerová Pavel Kučera Romana Lysáková Ivo Jirásek Renáta Trčková Petr Chmel Jana Šachtová Jana Šachtová Ivo Jirásek termín celoročně Interní akce Instruktorský kurz Prázdninová škola je ve stejné míře školou pro účastníky jako pro své vlastní členy. Vedle přirozeného výukového nástroje, jímž je vzájemná interakce a spolupráce členů PŠL na kurzech a projektech, je základním kamenem systému interního vzdělávání Instruktorský kurz. Statut instruktora požívá v PŠL i mimo ni značné prestiže, která je dána náročností a kvalitou interního vzdělávání. V r se Instruktorského kurzu zúčastnilo 29 elévů, z nichž do dnešních dní 18 dosáhlo na titul instruktora PŠL. Součástí podmínek absolutoria Instruktorského kurzu je vedle účasti na workshopech a seminářích Instruktorského kurzu i zpracování nového projektu či tématu, závěrečná zkouška a minimální praxe na kurzech a projektech PŠL. St. Pardals Mimořádný projekt tohoto roku související s oslavami 30 let PŠL se uskutečnil s cílem uspořádat setkání členů organizace, kteří měli zásadní vliv na její chod a rozvoj v průběhu celé její existence. Nebyl však pouhým večírkem abiturientů. Setkání mnoha výrazných osobností, jejichž sepětí s Prázdninovou školou dodnes přetrvává, poskytlo prostor pro tříbení názorů na budoucnost PŠL a možné cesty dalšího rozvoje. Na místě spontánně vznikl mozkový trust, fórum pro diskusi o širších trendech společenského vývoje a možnostech PŠL na tyto trendy reagovat. Tři dny společně strávené na dnes již bývalém středisku PŠL u lipnického lomu dokázaly v některých účastnících probudit touhu znovu se zapojit do současného dění. Celková atmosféra a energie setkání znovu prokázaly přetrvávající kvalitu a platnost myšlenkových základů organizace. Projekt byl novým impulsem pro vnitřní život PŠL a příslibem nastartování systematičtějšího využívání bohatého potenciálu bývalých i současných členů. Experimental Courses Experimental courses were created for stable groups of participants from different target groups. The courses bring new principles and methods for personality development and social education. 9 experimental courses with a total of 155 participants were organised in Projects for Members Instructor Course Besides educating regular participants, VSL also educates its own members. In 2008, 29 entrants, 18 of which have achieved the VSL instructor title, took part in the instructor course, which requires participation in workshops and seminars, preparation of a new project or a topic and minimum work

10 Dlouhodobé projekty Dlouhodobé projekty se vyvinuly jako důsledek poptávky po systematickém a dlouhodobém vzdělávání specifických cílových skupin nebo specifických tématech. V současné době mají projekty pevné místo v portfoliu činnosti organizace a naplňují vizi postupného vytváření metodického centra zážitkové pedagogiky. Jsou stále polem otevřeným experimentu a novým výchovně vzdělávacím přístupům, které však systematicky zpracovávají a využívají pro další vnitřní rozvoj projektu. Vedle naplňování poslání otevírají dlouhodobě projekty nové možnosti pro uplatnění instruktorů a vytvářejí prostor pro další rozvoj zážitkové pedagogiky. Problematickým bodem těchto projektů je jejich dlouhodobá udržitelnost, především finanční. Některé z dlouhodobých projektů byly nebo jsou podporovány grantovými prostředky. ZDrSEM ZDrSEM je systém zdravotních seminářů první pomoci aplikující principy zážitkové pedagogiky. Původně ryze interní seminář se vyvinul do dnešní podoby vzdělávacího centra poskytování první pomoci, které otvírá kurzy pro jiné organizace i širokou veřejnost. Pro metodu ZDrSEM je charakteristické využívání modelových situací, realistických simulací a praktického nácviku. Před účastníky staví seminář výzvy, jejichž zdolání i případné nezdolání posunuje osobní hranice a skutečné dovednosti. Cílem semináře je ochota zahájit první pomoc a schopnost ji úspěšně dokončit. Semináře ZDrSEM mají podobu od půldenních seminářů až po hodinové rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT. V roce 2007 se uskutečnily kromě standardních kurzů i kurzy specializované (např. pro průvodce cestovních kanceláří, matky s dětmi, Český horolezecký svaz). V roce 2007 proběhlo 22 kurzů ZDrSEM s celkovým počtem účastníků 341. Metodické centrum Projekt je další větví zdravotnického vzdělávání a zaměřuje se na metodiku výuky poskytování první pomoci a výchovu školitelů první pomoci. Účastníky 80 hodinového kombinovaného kurzu první pomoci jsou laici z řad veřejnosti, kteří získávají certifikaci školitele první pomoci. Nedílnou součástí projektu je i systematické zpracování metodických materiálů a samostudijní e-learningové aplikace. V roce 2007 proběhlo 8 seminářů s celkovým počtem účastníků 221. Tento projekt byl podpořen z Evropského sociální fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy. Klíč Vzdělávací projekt pro učitele základních a středních škol zaměřený na metodické nástroje použitelné při výuce rozvoje klíčových kompetencí žáků a přípravu Školních vzdělávacích programů. V roce 2007 probíhaly 2 typy kurzů: Kabinet (víkendový seminář otevřený zaměstnancům škol a jiných pedagogických zařízení) a Sborovna (kurz určený kolektivům pedagogických pracovníků na podporu týmové spolupráce, komunikace a motivace). V roce 2007 proběhlo 11 kurzů s celkovým počtem účastníků 243. Tento projekt finančně podpořil Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. 6Ka (6 klíčových kompetencí) Pokračování vzdělávacího projektu pro žáky osmých a devátých tříd mimopražských základních škol a žáky prvního a druhého stupně víceletých mimopražských gymnázií. Pětidenní kurzy jsou určeny žákům jedné školy, hlavním cílem je rozvoj klíčových kompetencí s důrazem na schopnost uplatnění těchto kompetencí v osobním životě účastníků. Projekt vede účastníky k odpovědnosti za sebe sama a ke společenské angažovanosti. V roce 2007 proběhlo 11 kurzů s celkovým počtem účastníků 281. Tento projekt finančně podpořil Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. Long Term Projects Long-term projects were formed to respond to the demand for systematic and long-term education of specific target groups. They now constitute an inseparable part of the organisation s portfolio. These projects long-term sustainability is questionable, as some of them are supported by grant funds. ZDrSEM This initially a purely internal seminar developed into an educational centre for the first-aid provision, which opens courses for both other organisations and the general public. The ZDrSEM seminars range from half-day seminars to hour long requalification seminars with the MSMT accreditation. In 2007, VSL realised 22 ZDrSEM courses with 341 participants, comprising both standard and specialised courses. Methodical Centre The project, aided by the European Social Fund, the State Budget of the Czech Republic and the budget of the Capital City of Prague, focuses on medical education and first aid instructors training. Amateurs take part in this course to acquire first aid instructor certificates. Klíč (The Key) This educational project for primary and high school teachers focusing on methodical tools for the development of schoolchildren s key competences, was supported by the European Social Fund and the State Budget of the Czech Republic. 11 courses with 243 participants were organised in Ka (6 Key Competences) 11 courses with 281 participants were financially supported by the European Social Fund and the State Budget of the Czech Republic in These (5-day-long) courses resume an educational project for school and high school children outside Prague.

11 Život nanečisto Projekt občanského sdružení Múzy dětem, na kterém se PŠL podílí jako partnerská orgnizace. Účastníky jednotlivých třídenních kurzů jsou děti z dětských domovů. Projekt je zaměřen na zvládnutí citlivého a náročného období vstupu do společnosti mimo prostor ústavní péče. Jedná se o víkendový zážitkový kurz složený z workshopů vedených zkušenými lektory, psychology, vychovateli a herci. Účastníci procházejí modelovými situacemi, které jsou pro ně díky ústavní výchově nové a na které se musejí připravit po opuštění dětského domova. Práce s účastníky má přesah za hranice víkendového setkání a je dlouhodobá. V roce 2007 proběhlo 7 kurzů s celkovým počtem účastníků 92. Po celou dobu své existence je PŠL spjata s publikační činností v oboru zážitkové pedagogiky. Setrvale tak naplňuje vlastní poslání vytvářet metodické centrum oboru a šířit zkušenosti a poznatky z vlastní činnosti k širokému použití. Gymnasion Publikační činnost Dlouhodobým publikačním projektem je odborný časopis pro zážitkovou pedagogiku Gymnasion. Vychází pravidelně dvakrát ročně a zahrnuje jak teoretické poznatky současného poznání oboru, tak praktické rady a podněty k volnému využití v praxi. Každé číslo časopisu je tématicky zaměřeno, v roce 2007 byla zpracována témata Příroda a PŠL (monografie organizace). Časopis vychází v nákladu ks. Odborným garantem projektu a šéfredaktorem je Ivo Jirásek. Zlatý fond her III V roce 2007 PŠL připravila knižní publikaci Zlatý fond her III, která je dalším dílem volné sbírky vybraných her a programů uplatňovaných především na kurzech PŠL. Je dokladem produktivní činnosti PŠL jako experimentální a vývojové laboratoře zážitkové pedagogiky. Editorkou knihy byla Daniela Zounková, publikaci vydalo nakladatelství Portál. Fenomén Foglar Zvláštní pozornost si zaslouží publikace Fenomén Foglar. Cílem tohoto projektu nebylo biografické připomenutí 100. výročí narození, ale odpověď na otázku, zda a co může mládeži v postmoderní době počítačových her nabídnout prvorepublikový Foglar. K této publikaci bylo přizváno více než 50 autorů jednotlivých příspěvků, kteří se na danou problematiku podívali z různých úhlů pohledu. Publikace vyšla v 880 výtiscích o 500 stranách, editorem publikace byl Ivo Jirásek. Life on Trial This is a project of the citizens association Múzy dětem (Muses for Children), in which VSL takes part as a partner organisation. 7 courses with 92 participants, i.e. children from orphanages, were organised in 2007 and focused on the sensitive period, in which the children enter the society. VSL issues the specialised experience pedagogy oriented magazine called Gymnasion twice a year. In 2007, VSL prepared Zlatý fond her III, a book by Danka Zounková, issued by Portál, which contributed to the collection of selected games and programmes used by the VSL courses. Fenomén Foglar, edited by Ivo Jirásek, commemorated the anniversary of the famous writer s birth to show what the First Republic Foglar can offer to the young generation living in the postmodern age of computer games. Publication

12 Open enrollment couses Experimental couses 4. statistika statistics The Key 6Ka počet dní number of days AK EK Projekt Klíč Projekt 6Ka ZDrSEM Projekt MC Projekt ZNN Interní akce Celkem počet účastníků number of participants AK EK Projekt Klíč Projekt 6Ka ZDrSEM Projekt MC Projekt ZNN Interní akce Celkem počet dní number of days 21 5 % 21 5 % % % % 25 7 % 33 9 % % počet účastníků number of participants % % 92 5 % % % % % % ZDrSEM Methodical Centre Life on Trial Projects for Members počet účastníkodní number of participants days AK EK Projekt Klíč Projekt 6Ka ZDrSEM Projekt MC Projekt ZNN Interní akce Celkem počet účastníkodní number of participant days % % % % % % % %

13 valná hromada general meeting 5. lidé people správní rada managing board V. Halada, R.Trčková, A. Pokorný, R. Pleskot, J. Škvor, B. Hrdinová, L. Mikšíček výkonná ředitelka executive director A. Bauerová Instruktorský sbor Prázdninová škola Lipnice je občanským sdružením členů dobrovolníků, kteří sami sebe označují jako instruktorský sbor. Tento základní kámen organizace je hnacím motorem organizace, zdrojem nových nápadů a myšlenek a zároveň energie a hybné síly nutné k jejich uskutečnění. Charakteristickým rysem a zároveň určujícím znakem kvality a potenciálu sboru byla a stále je vysoká diverzita profesí a zájmů: pedagogové, psychologové, ekonomové, právníci, lékaři, publicisté, výtvarníci, architekti, podnikatelé a studenti vysokých škol. Ti všichni se činnosti v PŠL věnují dobrovolně ve svém volném čase. Společně vytvářejí malé akční týmy, které realizují činnost PŠL koordinovanou jedním či dvěma zaměstnanci kanceláře. Zdravá míra vnitřní soutěže je přirozenou součástí života společenství a přináší mu potřebnou prestiž navenek. Členové sboru mohou získat dva stupně kvalifikace: instruktor (úspěšný absolvent Instruktorského kurzu) a elév (čekatel na titul instruktora). V roce 2007 měla PŠL 221 členů, z toho 46 aktivních instruktorů a 90 elévů. kancelář office asistentka M. Pavlíková účetní V. Převrátilová projektová manažerka A. Půčková metodik R. Trčková administrátorka D. Kolouchová projektová manažerka R. Trčková metodik K. Procházková administrátorka M. Pavlíková metodik R. Pleskot koordinátor projektu D. Kolouchová administrátorka M. Pavlíková odborný garant R. Pleskot administrátorka projektu D. Kolouchová Členem PŠL se může stát každý, kdo dosáhl 16 let věku a identifikuje se s jejím programem a posláním. PŠL uděluje čestné členství osobnostem, které významně zasáhly do života organizace: Zdena Brtníková, Václav Břicháček, Juraj Flámik, Petr Hořejš, Jan Neuman, Antonín Rosický, Vladimír Smékal, Miloš Zapletal. Vedení organizace Organizaci řídí Správní rada a výkonný ředitel, zaměstnanec organizace. V roce 2007 pracovali v kanceláři PŠL 2 zaměstnanci na plný úvazek a 5 zaměstnanců na částečný úvazek (manažeři grantových projektů). Instructors Team VSL is a citizens association consisting of diverse members volunteers - of different professions and interests; i.e. teachers, psychologists, economists, lawyers, doctors, publishers, artists, architects, businessmen and university students. Anyone over 16 identifying with VSL s vision can become a member of the team. Management The organisation is administered by a managing board and an executive director who is employed. In 2007, there were 2 full-time staff in the VSL office and 5 part-time staff (managers of the grant projects).

14 6. zpráva o hospodaření financial management report Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace [v tis. Kč] Text Řádek Brutto Netto V min. obd. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostaní služby Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Daně a poplatky celkem Daň silniční 18 4 Ostatní daně a poplatky Ostatní náklady celkem Ostatní pokuty a penále 23 2 Odpis nedobytné pohledávky Kursové ztráty 26 1 Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté členské příspěvky Daň z příjmů celkem Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Ostatní výnosy celkem Platby za odepsané pohledávky Úroky kursové zisky Zúčtování fondů 63 0 Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravn Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 68 0 Přijaté příspěky celkem Přijaté příspěky (dary) Přijaté členské příspěky Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

15 Rozvaha pro nevýdělečné organizace [v tis. Kč] Text Řádek Brutto Netto V min. obd. Dlouhodobý majetek celkem Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem Podíly v osobách pod podstatným vlivem Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Krátkodobý majetek celkem Zásoby celkem Materiál na skladě Zboží na skladě a v prodejnách Pohledávky celkem Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna Účty v bankách Jiná aktiva celkem Náklady příštích období Aktiva celkem Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Vlastní jmění Fondy Výsledek hospodaření celkem Výsledek hospodaření celkem ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Cizí zdroje celkem Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím sociálního zabezpečení aa veř Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Jiná pasiva celkem Výnosy příštích období Pasiva celkem

16 7. lipnický stipendijní fond lipnice scholarship fund Posláním fondu je poskytovat finanční příspěvky lidem, jejichž sociální situace by jim neumožnila účast na kurzu Prázdninové školy. Fond vznikl v roce 1995 z iniciativy několika členů PŠL; veškeré finanční příspěvky do fondu přicházejí od individuálních dárců ze sboru. Příspěvek je poskytován výhradně buď jako individuální stipendium či půjčka účastníkům nebo jako interní grant na podporu vybraného projektu (v minulosti kurz pro středoškolskou věkovou kategorii). V roce 2007 získal LSF dary v celkové výši: Kč přidělil 7 stipendií a jeden grant v celkové výši: Kč Stav fondu k činil: Kč poděkování acknowledgement Jednou z kvalit PŠL, kterými se vždy vyznačovala, byla schopnost reagovat na aktuální společenská témata a jim přizpůsobovat nabídku své činnosti. Jsou to právě samotní členové, kdo vytvářejí a formulují nabídku, jež rozhoduje o dalším smyslu, bytí či nebytí organizace. Prázdninová škola sdružuje dobrovolníky zapálené pro práci s jinými lidmi. Sdružuje lidi, kteří se chtějí podílet na formování okolního světa, společnosti a prostředí, ve kterém žijí a pracují. Přicházejí se svými nápady a myšlenkami, které v prostředí PŠL přetavují v konkrétní realizovatelné projekty. Svým ztotožněním s posláním organizace a konáním jsou inspirací pro účastníky i širší okolí. 30 let existence není na subjekt neziskového sektoru málo a i letošní ročník potvrdil, že činnost organizace a jejích členů má stále svůj důvod a smysl. Čas rekapitulace historie s sebou přirozeně nese výhledy na horizonty budoucnosti, na kterých se otvírá plejáda různých cest. Bez ohledu na to, kterými cestami se Prázdninová škola vydá, platí, že základní a nedocenitelnou hodnotou organizace je společenství lidí, členů. Bez nich nebude další existence PŠL nikdy možná a jim patří vřelé poděkování za činnost v roce S poděkováním vnitřním zákonitě přichází poděkování navenek všem, kteří PŠL v roce 2007 podpořili prací, darem, radou, službou, činem: INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI PŠL V ROCE 2007: Miroslava Dohnalová, Lukáš Jirků, Dan Polanský, S.E.N. s.r.o., Martin Salač, Juraj Flamik, Fuchsovi, Marcela Holandová, Martin Vobr, Jiří Walder PŠL DĚKUJI PŘISPĚVATELŮM LSF ZA ROK 2007: Bajgarová Jitka, Bauer Michal, Dolejš Jan, Gloser Vítězslav, Gregor Jiří, Hanuš Milan, Hanuš Miroslav, Hanuš Radek, Holec Ota, Hořejší Petr, Jirásek Ivo, Klusáček Martin, Kříž Petr, Křížová Kristýna, Papík Richard, Pečínka Vítězslav, Petrová Olga, Sobotka Martin, Walder Jiří, Walderová Iveta FINANČNÍ PODPORA PROJEKTU GYMNASION A FENOMÉN FOGLAR: Hanuš Milan, Hanuš Miroslav, Hanuš Radek, Svoboda Alan, Nadace Pangea, Plhák Jaroslav, Project Outdoor, s.r.o., Mládež Česká národní agentůra, International Visegrád Found, Profesní sdružení pro zážitkové vzdělávání. MATERIÁLNÍ A TECHNICKÁ POMOC NA AUTORSKÝCH KURZECH V ROCE 2007 ŽIVOT JE GOTICKÝ PES: Project Outdoor, s.r.o., Veteran Green, o.s., Z. Sokol, Junácký oddíl Shawnee ze Zábřeha n./m., 4. středisko skautů Zlín, ZŠ Postřelmov, J. Henychová, M. Zapletal; ZVLČENÍ: M. Hak, T. Zuzák, 5. oddíl vodních skautů Vodní pětka Praha; TRAMTÁRIE: M. Osvaldová, I.Vašíčková, M. Hájková, M. Pavlíková, R. Hladký, V. V. Pavlík, Tomášková; BUDEME 3: Z. Reichlová, o.s. JURTA, D. Landsperský, REBEX s.r.o., INTERTOUCH: OB Belgium, J. Sebesta, L. Grossmanová; DEJA VU: Project Outdoor Praha, ZČ Hnutí Brontosaurus, Želešice, B. Ludvík, M. Vystřčil, rodina Hladkých, hrabě J. Dobřanský, Stock Plzeň s.r.o.; NENÍ MUŽE NAD KOVÁŘE, KOVÁŘSKÉ SYMPOZIUM: I. a J. Zahradníkovi; JAKÉ TO JE ASI V ČUDU: Barvínek o.s.; OTOB: J. Kapšo, Z. Oravská, M. Sloupová, H. Lazar, J. Středa, A. Schreinerová, M. Londýn, Česká Cesta s.r.o, tým ZDrSemu - B. Simonovská, D. Brhel, AdventuraTeambuilding M. Kříž, V. Křížová, H. Burian, M. a K. Lejsalovi; LATERNA: J. Třešnáková; DNZM: Skauti Veselí nad Lužnicí, o.s. ARGO, P. Čulík The aim of the fund is to support people who wound not be able to participate in a VSL course for financial reasons. The fund was established in 1995 as a result of an initiative of a few VSL members and all its funds come from individual donators within the VSL team. VSL unites volunteers who want to work with other people and take part in forming the world around us, as well as the society and environment where we live and work. Their ideas are transformed into particular projects realisable within VSL. We would like to thank everyone who supported VSL in 2007 through work, donation, advice, etc.

17 Konference 30 let inspirujeme I Conference: 30 years of inspiration

18 75 Prázdninová škola Lipnice - Outward Bound ČR A: Jaromírova Praha 2 T: M: E: Výroční zpráva 2007 Prázdninové školy Lipnice Editor: Renáta Trčková Redakce: Aleš Pokorný, Romana Lysáková Obrazový doprovod: kurzy sezony archiv PŠL Grafická úprava: VLHAdesign

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

PRÁZDNINOVÁ. Výroční zpráva ŠKOLA LIPNICE

PRÁZDNINOVÁ. Výroční zpráva ŠKOLA LIPNICE PRÁZDNINOVÁ Výroční zpráva ŠKOLA LIPNICE POSLÁNÍM PRÁZDNINOVÉ ŠKOLY LIPNICE JE NÁROČNÝMI VÝZVAMI ČLOVĚKA MOTIVOVAT A MOBILIZOVAT V NĚM ODVAHU A TVOŘIVOST, KTERÉ JSOU NEZBYTNÉ PRO AKTIVNÍ NABÝVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

výroční zpráva prázdninová škola lipnice občanské sdružení zaměřené na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě

výroční zpráva prázdninová škola lipnice občanské sdružení zaměřené na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě výroční zpráva prázdninová škola občanské sdružení zaměřené na rozvoj osobnosti, pedagogiku lipnice zážitku a pobyt v přírodě POSLÁNÍ A ČINNOST Svět je obrazem nás samých a všechny jeho problémy a konflikty

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy Vznik CEVRO Foundation of CEVRO CEVRO vzniklo v srpnu 1999 se základní myšlenkou podporovat ty, kteří chtějí

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytovaných službách v roce 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytovaných službách v roce 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytovaných službách v roce 2012 Liga otevřených mužů, o. s. (LOM) CO JE LOM LOM je nezisková organizace pro muže, která vznikla v roce 2006. LOM chce, aby čeští muži vzali život do

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Tato metodika je nedílnou součástí Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

PROMERITUM o.s. Březinova 7, 772 00 Olomouc IČO: 22909788. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření občanského sdružení. za rok

PROMERITUM o.s. Březinova 7, 772 00 Olomouc IČO: 22909788. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření občanského sdružení. za rok PROMERITUM o.s. Březinova 7, 772 Olomouc IČO: 2299788 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření občanského sdružení za rok 212 O B S A H Úvod... 3 1 Statutární orgány společnosti a jejich složení k 31. 12.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více