Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku?"

Transkript

1 Mezinárodní konference Systémy financování vysokého školství Praha, 10. listopadu 2005 Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku? PhDr. Walter Bartoš předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR a stínový ministr školství za ODS 1

2 Otázky V jaké é situaci se nacházíme? Jaké řešení navrhuje současná vláda? Jakou reformu potřebujeme? Jakou podporu lze očekávat od veřejnosti a studentů? 2

3 V jaké situaci se nacházíme? (institucionální hledisko) Vysoké školy získaly vysokou mírou formální autonomie, fiskálně však zůstaly závislé na státu Autonomie VŠ byla využita k zablokování reforem financování, které by přinesly nejen dodatečné zdroje financování, ale též větší odpovědnost VŠ za jejich finanční situaci 3

4 Evidence 4

5 Výdaje na vysoké školství V celkových výdajích na VŠ jsme pod průměrem OECD (0.9% HDP vs. 1.3% HDP) Země s vysokým podílem soukromých zdrojů jsou vysoko nad námi (USA 2,7%, Kanada 2,6%) Ve veřejných výdajích jsme mnohem blíže průměru (0.8% vs 1.0%) než v soukromých výdajích (0.14% vs 0.89 %) Podíl soukromých výdajů na celkových výdajích je u nás 14,5%, průměr OECD je 22 % (USA 66%, Austrálie 49%, Kanada 40%, Velká Británie 32%) 5

6 Podíl soukromých zdrojů na financování vysokých škol Korea US Japan Australia Canada UK Spain Hungary Netherlands Italy Country mean Ireland Mexico Belgium Czech R. France Sweden Slovakia Germany Portugal Iceland Turkey Norway Austria Finland Denmark Greece ČR: 14,5 %, OECD: 21,4 % % of private expenditure 6

7 V jaké situaci se nacházíme? (sociální aspekty) Význam VŠ vzdělání pro životní úspěch roste, návratnost VŠ vzdělání se zvyšuje, poptávka po VŠ vzdělání roste Fiskální závislost VŠ na omezených veřejných zdrojích neumožňuje uspokojovat rostoucí poptávku V dynamice vývoje VŠ vzdělání ČR stále více zaostává nejen za vyspělými zeměmi, ale dnes již i za řadou post-komunistických zemí (Maďarsko, Polsko, Estonsko...) 7

8 Evidence 8

9 Sociální aspekty Výnosnost vzdělání roste: v roce 1988 představoval jeden rok vzdělání navíc 4,4% nárůst příjmu, dnes je to 9,6 % (Večerník 2005), náklady na dosažení VŠ vzdělání se jedinci vrací v průměru za 7 let (Vokáčová 2005) absolvent vysoké školy dostihne v kumulativním příjmu absolventa střední školy ve 32 letech (Vokáčová 2005). 9

10 Kumulované mzdy středoškoláka a vysokoškoláka (podle Vokáčové 2005) 10

11 Sociální aspekty V roce 1989 aspirovalo na dosažení VŠ vzdělání 17 % patnáctiletých žáků, v roce % ze stejné věkové skupiny (Matějů 2005) V rámci OECD patříme k zemím s nejmenším podílem vstupujících na VŠ z příslušné věkové skupiny (ČR 29%, průměr OECD je 45 %) Podíl přijatých na VŠ z přihlášených se pohybuje mezi 50 % a 60 %, na většině humanitních a sociálních oborů je přijímán v průměru každý desátý uchazeč!!! 11

12 Součty podílů vstupujících do terciárního vzdělání (typ A) v relevantních věkových skupinách v roce 2002 (Education at a Glance 2005) 12

13 V jaké situaci se nacházíme? (sociální aspekty) Převis poptávky nad nabídkou vede k ostré konkurenci na vstupu, což zvyšuje nerovnosti (zvýhodněni jsou uchazeči s vyšších sociálních vrstev) Omezená nabídka a existující systém přijímání vytváří korupční prostředí, zejména na nejatraktivnějších studijních oborech (práva, sociální a humanitní vědy) Systém je neefektivní a vede k plýtvání prostředky prostředky (fluktuace, zaparkovaní studenti, atd.) 13

14 Evidence 14

15 Vývoj hladiny nerovností v šancích na dosažení VŠ vzdělání Vývoj poměru šancí na dosažení VŠ vzdělání mezi jedincem pocházejícím z rodiny odborníka a dělníka (údaj vyjadřuje kolikrát měl jedinec pocházející z rodiny odborníka větší šanci na dosažení VŠ vzdělání než jedinec pocházející z rodiny dělníka) 15

16 Vnímaná role známostí a korupce při přijímání na vysoké školy 16

17 Nově přijatí uchazeči a studenti celkem / / / / / / / / / / / / / / /04 Nově přijatí Studenti celkem

18 Počet předchozích pokusů o přijetí na VŠ studiu (uchazeči přihlášení k přijímacímu řízení v roce 2004) 11% 6% 8% 9% 8% 58% žádný předchozí pokus jeden pokus dva pokusy tři pokusy čtyři pokusy pět a více pokusů 18

19 Co navrhuje současná vláda? Zachovat současný model financování vzdělávací služby, tj. fakticky setrvat na nabídkovém modelu (závislost na stále omezenějších veřejných zdrojích): Základní atributy současného systému: Každý platí (v rámci daňového systému) bez ohledu na to, zda vzdělání dostal či nikoli. Každý platí bez ohledu na to, jak kvalitní vzdělávací služby mu byly poskytnuty Poskytovatel vzdělávacích služeb dostává prostředky odtěch, o co platí prostřednictvím daňového systému, bez ohledu na to, jak kvalitní služby poskytl. 19

20 Co navrhuje současná vláda? Poskytnout sociální stipendia ve výši cca 50% životních nákladů jen těm nejchudším studentům (do 1.1 životního minima) - tj. cca jen 6% studentů VŠ!! Vláda současně odmítla návrh na daňové zvýhodnění příležitostné práce studentů 20

21 Jakou reformu potřebujeme? Jaké jsou hlavní cíle: uvést do souladu charakter VŠ vzdělání (soukromý statek) s principy jeho financování přejít na poptávkový model financování studia na VŠ a tím snížit závislost nabídky studijních příležitostí na omezených veřejných zdrojích zvýšit efektivitu fungování celého systému zvýšit odpovědnost VŠ za kvalitu poskytované vzdělávací služby snížit závislost studentů na rodičích a zmenšit tak sociální nerovnosti v přístupu k VŠ vzdělání 21

22 Jakou reformu potřebujeme? Lze těchto cílů dosáhnout současně? Lze zajistit aby soukromé zdroje nenahrazovaly veřejné prostředky? Lze zavést spoluúčast studentů (školné) aniž by se přitom zvětšily sociální bariéry v přístupu k VŠ vzdělání? Lze snížit ekonomickou závislost studentů na rodičích během studia? 22

23 Jakou reformu potřebujeme? Řešení spočívá v zavedení: investičního principu financování (do vzdělání se investuje,, splácí se z budoucích výnosů) účinného systému finanční podpory studentů během studia (stát usnadňuje rozhodnutí investovat) 23

24 Jakou reformu potřebujeme? Investiční princip: stát investuje do vzdělání v zájmu růstu konkurenceschopnosti student investuje v zájmu dosažení vyšších příjmů: firmy a investiční společnosti: mohou investovat prostřednictvím studentů 24

25 Základní atributy navrhovaného systému financování: Systém zainteresovaného vysokého školství Každý platí až z toho, co mu vzdělání vynese (z budoucího příjmu) Každý platí podle toho, kolik mu vzdělání vynese (procento z budoucího příjmu) Každý platí přímo tomu, kdo mu vzdělávací služby poskytl (splácí se přímo škole) 25

26 Jakou reformu potřebujeme? Investiční princip konkrétně: veřejné prostředky jdou za studentem na akreditované studijní programy (bez ohledu na typ školy) jejich cílem je zajistit podíl státu na financování studijních programů (případně krátkodobě zmírnit efekt trhu tam, kde by došlo k ohrožení některých programů) veřejné a soukromé prostředky vstupující do financování VŠ jsou vykazovány odděleně (je vidět, kolik investoval stát a kolik ostatní investoři - studenti, firmy) 26

27 Jakou reformu potřebujeme? Investiční princip konkrétně: student uzavírá se školou smlouvu o splácení závazku vůči škole z budoucích příjmů Základní parametry smlouvy stanoveny zákonem: maximální výše školného (?), kdy se začíná splácet, rozpětí procenta z příjmu, možnost splatit dříve, maximální počet let, přerušení splácení, podmínky prominutí, atd. ) závazek studenta vůči škole není úročen (splácí se 150 % nominálního školného - viz příklad) plnění závazku absolventa vůči škole se stává součástí plnění daňové povinnosti občana (nízké transakční náklady) 27

28 Jakou reformu potřebujeme? Investiční princip konkrétně: Závazek vůči škole možno uhradit předem (škola získá prostředky dříve, úspora úroků) Závazek mohou za studenta částečně nebo úplně uhradit investiční společnosti (systém My-Rich Rich-Uncle) Školy si mohou prostřednictvím určené banky vzít nízce úročenou půjčku Evropské investiční banky na vlastní rozvoj (půjčka zaplní mezeru ve splácení závazku od studentů a bude splácena z výnosu z odloženého školného) 28

29 Příklad Pětileté studium Nejvyšší možné školné (24.000) Měsíční příjem po absolvování 20 tisíc, 5% roční růst Varianta 1: závazek vůči škole je úročený (10%) Varianta 2: závazek + 50%, neúročeno Varianta 3: školné uhrazeno přímo 29

30 Příklad Závazek úročený Závazek + 50% neúročený Přímé školné Kč studium roky ekon.aktivita 30

31 Jakou reformu potřebujeme? Systém finanční podpory studentů - cíle: snížit závislost rozhodování potenciálních studentů na výchozí sociální situaci (školné je sice odložené, v určitých skupinách však působí obavy z ušlých příjmů a ze životních nákladů během studia) usnadnit aktuálním studentům VŠ financovat náklady spojené se studiem (životní náklady) 31

32 Jakou reformu potřebujeme? Systém finanční podpory studentů, různé balíčky pro různé skupiny: studenti z rodin s vyššími a středními příjmy: spoření na vzdělání nárok na studentskou půjčku studenti z rodin s nízkými příjmy: spoření na vzdělání nárok na studentskou půjčku sociální stipendia 32

33 Jakou reformu potřebujeme? Spoření na vzdělání - obdoba stavebního spoření: státní příspěvek v % vložené částky úspory + státní příspěvek může v určené výši za rok či semestr čerpat pouze student (za předpokladu splnění podmínek = studuje) možnost získání výhodnějšího úvěru v případě nečerpání na krytí výdajů spojených se studiem, lze úspory (bez státního příspěvku) vybrat a použít jakkoli, nebo (se státním příspěvkem) převést na stavební spoření či penzijní připojištění 33

34 Jakou reformu potřebujeme? Studentské půjčky (na životní náklady): nárok na půjčku ve stanovené výši mají všichni studenti (do výše průměrných nákladů spojených se studiem) půjčky jsou poskytované státem,, půjčka je úročena ve stejné výši, za kterou si půjčuje stát (úrok odvozený z dluhopisů s odpovídající délkou splatnosti) půjčky jsou spláceny stejně jako odložené školné stát může do splácení půjček vstupovat a tím ovlivňovat poptávku po určitých oborech (studium oboru + práce v oboru = státní pomoc při splácení půjčky) 34

35 Jakou reformu potřebujeme? Sociální stipendia : vyplácena studentům VŠ v závislosti na příjmu rodiny do 1.1 životního minima: 80 % průměrných životních nákladů (dnes Kč měsíčně, cca 10 tisíc studentů, náklady cca 260 milionů) od 1,1 do 1,8 životního minima: 40 % průměrných životních nákladů (cca 50 tisíc studentů, náklady cca 700 milionů) Celý systém: okolo 1 miliardy ročně 35

36 Další efekty reformy Snížení nerovností v šancích na VŠ vzdělání Snížení nezaměstnanosti Zvýšení příjmu absolventů v krátkodobém i dlouhodobém horizontu a tudíž zvýšení odvodů do solidárních rozpočtů Reálný základ celoživotního vzdělávání Poskytnutí opory těm, co se chtějí uplatnit na profesních trzích i ve vyšším věku, významná podpora rovnováhy penzijního systému 36

37 Jakou podporu lze očekávat od veřejnosti a studentů? Většina dospělé české populace (cca 70%) souhlasí s tím, že zavedení investičního principu by umožnilo studovat většímu počtu mladých lidí než je tomu dnes Tento názor sdílí stoupenci všech politických orientací a všechny sociální skupiny Většina současných studentů (54 %) přijalap některou z forem spoluúčasti, jednoznačně dávají přednost odloženému školnému. 37

38 Evidence 38

39 Školné na vysokých školách s možností půjčky by umožnilo studovat většímu počtu mladých lidí, kteří o studium stojí - podle volebních preferencí % ODS ČSSD KDU US KSČM Jiná Volební preference rozhodný souhlas spíše souhlas spíše nesouhlas rozhodný nesouhlas 39

40 Školné na vysokých školách s možností půjčky by umožnilo studovat většímu počtu mladých lidí, kteří o studium stojí - podle sociální skupiny % Odborníci Samostatní Nemanuální Dělníci Studenti SŠ Sociální skupina rozhodný souhlas spíše souhlas spíše nesouhlas rozhodný nesouhlas 40

41 Ochota akceptovat některou z forem finanční spoluúčasti (studenti VŠ) % % % % Veřejná Soukromá Celkem Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne 41

42 Děkuji za pozornost 42

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Školství, věda, výzkum POLITIKA MLÁDEŽE A REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

Školství, věda, výzkum POLITIKA MLÁDEŽE A REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ Školství, věda, výzkum POLITIKA MLÁDEŽE A REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ Vzdělanost občanů je zásadní podmínkou rozvoje demokratické společnosti. Bez dobré vzdělanostní struktury si nelze představit dlouhodobě

Více

Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009

Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009 Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009 Předmluva Thomas Weko, zpravodaj Anita Lehikoinen Gregory Wurzburg Richard Yelland Politika v oblasti terciárního

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Kde vzít peníze a nekrást? (K problematice financování vysokého školství)

Kde vzít peníze a nekrást? (K problematice financování vysokého školství) Kde vzít peníze a nekrást? (K problematice financování vysokého školství) Eva Kolcunová 1 Abstrakt Příspěvek je věnován základním principům a teoretickým předpokladům reformy financování vysokého školství

Více

Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům

Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům III. Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům A) Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA 1 Důvod předložení návrhu Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentů se předkládá na základě Programového

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) I. DÍL VP č. 25 Praha 2000 2 Stanoviska a názory v této studii jsou názory autora a nemusí nutně odpovídat

Více

Být či nebýt učitelem: platy českých učitelů pohledem nákladů ušlých příležitostí a širší souvislosti

Být či nebýt učitelem: platy českých učitelů pohledem nákladů ušlých příležitostí a širší souvislosti Krátká studie 5/2012 Být či nebýt učitelem: platy českých učitelů pohledem nákladů ušlých příležitostí a širší souvislosti 3. ZÁŘÍ 2012 DANIEL MÜNICH, JAN STRAKA 1 Shrnutí: Na základě nových ukazatelů

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Rovnost a kvalita ve vzdělávání PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ A ŠKOL

Rovnost a kvalita ve vzdělávání PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ A ŠKOL Rovnost a kvalita ve vzdělávání PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ A ŠKOL PŘEDMLUVA - 3 Rovnost a kvalita ve vzdělávání PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ A ŠKOL 4 - PŘEDMLUVA Za publikování této práce odpovídá generální

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Ministerstvo financí Č.j. 10/46716/2003 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR USNESENÍM Č. 624/2003 - červen 2003-1 OBSAH: I. Usnesení vlády II. Předkládací

Více

Zdravotnictví a sociální péče. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Zdravotnictví a sociální péče. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Zdravotnictví a sociální péče Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Zdravotnictví a sociální péče Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře? 1

Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře? 1 Studie 4/2012 Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře? 1 4.10. 2012 ONDŘEJ SCHNEIDER, JIŘÍ ŠATAVA Shrnutí Český důchodový systém v letech 2011 a 2012 prochází

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno prosinec 2003 Obsah: Úvod... 3 1. Práce zabývající se českým daňovým systémem... 6 2.

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013 37. SJEZD ČSSD Ostrava 15. 16. 3. 2013 Předkládá: PhDr. Lubomír Zaorálek místopředseda ČSSD 37. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 37. sjezd schvaluje materiál, předložený místopředsedou ČSSD PhDr. Lubomírem Zaorálkem.

Více

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Czech Language Education at a Glance 2010: OECD Indicators Přehled v českém jazyce V zemích OECD, vlády jednotlivých zemí hledají takovou vzdělávací

Více