SLOVO STAROSTKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.jevisovka.cz SLOVO STAROSTKY"

Transkript

1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, dlouho očekávané jarní sluníčko už zasvítilo a prohřívá celou přírodu. Probouzí se ze zimního klidu ptáci i zvířata. Velmi příznivě působí i na nás. Využijme těch krásných slunečných dnů k úklidu po zimě, k přípravě zahrádek a předzahrádek na výsadbu, abychom se později mohli kochat jejich krásou. Po zimních měsících je nutné uklidit celou obec, zamést silnice, vyhrabat trávníky, ostříhat keře a stromy. Připravit se na projekty, které máme v letošním roce naplánovány zrealizovat. Včasnou žádostí o dotaci na úřadu práce se podařilo zajistit 4 pracovníky na veřejně prospěšné práce, kteří celou sezonu budou zaměstnáni a většinu těchto prací budou provádět. Sekání velkých travnatých ploch a podél cyklostezek bude opět prováděno smluvně. Také v letošním roce budeme pokračovat v projektech, které jsme již v loňském roce začali. Mobiliář areálu (lavičky, odpadkové koše, květinové mísy a stojany na kola) a sportovní zařízení (volejbalový set a koš na basketbal) jsou již nakoupeny a budou postupně nainstalovány. Na sportovní ploše vyznačíme hřiště pro volejbal a nohejbal. Také sklady v areálu jsou již vybavené skříňkami a policemi a připravené k využití pro výdej občerstvení. Na posledním zasedání zastupitelstva obce jsme schválili provozní řád areálu s otvírací dobou, zbývá pouze sehnat dobrovolníka (samozřejmě finančně ohodnoceného), který bude zodpovědný za chod areálu. Dalším projektem je Příhraniční inlinová stezka, která povede od fotbalového hřiště podél kanálu přes řeku k Vodnici a zpět do obce. Na této stezce bude už v měsíci březnu částečně provedena výsadba stromů, stezka bude označena a budou nainstalovaná odpočívadla a informační tabule. Celý projekt bude hotový do konce června. Připravujeme projektovou dokumentaci a malé výběrové řízení na vybudování chodníku podél nové výstavby k Hrušovanům, abychom umožnili majitelům nemovitostí dobudovat si nájezdy a vchody k domům. Taktéž tuto akci bychom chtěli dokončit do letních prázdnin. Zadali jsme také vypracovat prováděcí projektovou dokumentaci na dotovaný projekt Revitalizace údolní nivy Jevišovky mokřady. Na jejím základě bude vyhlášeno výběrové řízení. Tato akce bude realizována až po schválení výběru dodavatele Státním fondem životního prostředí. Totéž se týká inženýrských sítí pro nová stavební místa v lokalitě Nová, po vypracování prováděcí dokumentace bude tato akce zveřejněna a proběhne výběrové řízení na dodavatele. Realizaci plánujeme od konce léta do zimy. V měsíci květnu firma E.ON zrealizuje kabelizaci sítě na ulici Nová a při této příležitosti zde obec vybuduje nové veřejné osvětlení. Při realizaci projektu Místní informační systém a digitální povodňový plán obcí Hevlín a Jevišovka, na který máme přislíbenou dotaci, vyzkoušíme vybudování bezdrátového rozhlasu, alespoň v ulici s novým veřejným osvětlením. V dalších letech, pokud bude rozhlas takto fungovat, bude možné rozšíření do dalších částí obce. Tento projekt je taktéž před vyhlášením výběrového řízení a po schválení Státním fondem životního prostředí bude realizován. Od měsíce února má sanatorium v naší obci nové majitele. Možná jste se už dočetli v tisku nebo viděli v televizi reportáž o životě pacientů v tomto zařízení. O praktikách bývalé majitelky a provozovatelky

2 Seniorprojektu. Doufám, že změnou vedení, jejich lidským přístupem k pacientům a jejich profesionalitou se toto zařízení dostane na úroveň, kterou si senioři zaslouží. Majitelé již navázali spolupráci s obcí a v budoucnu nabídnou některé služby také našim občanům. Vážení občané, dovolte mi, abych vám popřála veselé Velikonoce, pohodu a hodně zdraví. Božena Bošiaková, starostka obce Odpadové hospodářství V loňském roce jsme v obci zavedli sběr separovaného odpadu z domácností. V měsíci květnu byly rozdány občanům první nádoby na papír a plast. V současné době již 156 domácností používá nádoby na plast a 119 domácností nádoby na papír. Zároveň nabízíme odvoz textilu v igelitových pytlích. Ve srovnání roků 2011 a 2012 naši občané odevzdali k odvozu o 19 tun odpadů méně, což svědčí o tom, že spousta odpadů končí v topidlech. V zimě to bylo velmi dobře znát v ovzduší mnohdy zamořeném pálením plastů apod. Přesto jsme tříděním odpadů dosáhli toho, že bylo vytříděno o 27 t komunálního odpadu méně než v roce 2011, bioodpad byl vytříděn ve stejném množství jako loni, naopak vzrostlo množství papíru o 3 tuny, plastů také o 3 tuny. Srovnáním příjmů (poplatek za odpady a zisk z prodeje druhotných surovin) a výdajů za likvidaci odpadů bylo z prostředků obce doplaceno v roce 2011 celkem Kč, což je asi 219 Kč na jednoho obyvatele a v roce 2012 celkem Kč, což je 125 Kč na jednoho obyvatele. Výbor životního prostředí provedl inventuru všech nádob, což nyní srovnáváme s evidencí STKO. Upozorňuji občany, že nádoby, které obdrželi zdarma, zůstávají majetkem obce a nelze je přenášet jinam. Nádoby na komunální odpad jsou majetkem občanů, ovšem každou změnu je nutné hlásit na STKO (přestěhování, změnu majitele nemovitostí apod.). Věřím, že občané budou pokračovat ve třídění odpadů. Těm, kteří dosud nemají nádoby na třídění, je znovu nabízíme. Nádoby na plast, papír i bioodpad jsou k odebrání denně na obecním úřadě. Do konce měsíce května bude zprovozněn v Drnholci sběrný dvůr, který bude společný také pro občany naší obce. V současné době probíhají jednání o uzavření smlouvy o provozu sběrných dvorů a cenách za uložený odpad. Občané naší obce budou mít možnost bezplatně uložit odpad v tomto sběrném dvoře a za jeho likvidaci zaplatí obec. Bližší informace podám v příštím čísle Zpravodaje. Poslední informace k odpadům: v sobotu 13. dubna 2013 budou přistaveny před obecním úřadem od 13 do 14 hodin kontejnery na sběr nebezpečného odpadu a velkého elektroodpadu. Správce areálu Obec Jevišovka hledá správce areálu volnočasových aktivit. Jedná se o úvazek na dohodu o provedení práce. Povinností správce bude podle provozní doby otvírat a uzavírat areál. Instalovat sportovní zařízení a mobiliář v areálu, připravovat areál pro kulturní akce, průběžně kontrolovat užívání a vést provozní knihu areálu. Areál bude zpřístupněn veřejnosti podle provozní doby následovně: Měsíc pondělí pátek sobota neděle Prosinec únor uzavřeno uzavřeno Březen květen h h Červen h h Červenec h h Srpen h h Září h h Říjen listopad h h Zájemci se mohou přihlásit u starostky, kde získají bližší informace.

3 Finanční výbor informuje Připomínáme občanům, že splatnost poplatku za psa je Poplatek za odpady je splatný do Obec Jevišovka nabízí občanům a majitelům nemovitostí výhodnou půjčku z bytového fondu Jevišovka na opravu rodinných domů. Půjčka může být čerpána na izolaci proti spodní vodě, na opravu a úpravu fasády, opravu střešní krytiny, tepelnou izolaci obvodového zdiva, výměnu oken a dveří, zřízení solárního ohřevu vody, zřízení ekologického vytápění a opravy koupelen a WC. Půjčku do výše Kč se splatností maximálně na 4 roky s úrokem 6 % lze vyřídit velmi rychle. Zájemci se mohou informovat v kanceláři OÚ. Michal Vago, předseda finančního výboru Lidové misie 2013 Ve dnech března jsme prožili lidové misie, které uspořádal farní tým zvaný FATYM z Vranova nad Dyjí. Program byl velice bohatý - od žehnání domů, které začalo týden před misiemi, včetně misijní hry pro děti, promluv o duchovním životě, stavovských kázání, návštěv misionářů v domácnostech, denních bohoslužeb pro děti, až po kající procesí, pozvání ke svátosti smíření, adorace a závěrečné bohoslužby se vztyčením misijních křížů v Drnholci a v Novosedlech.Během misií byla dána nabídka velkého množství praktických a levných brožur o duchovním životě, které vydává FATYM.Všichni členové týmu a jeho spolupracovníci jsou si vědomi, že apoštolská práce musí být spojena s modlitbou. Na to jsme pamatovali, když jsme se na misie připravovali. Zároveň chci připomenout ujištění o modlitbě od biskupa Pavla Posáda, který nemohl přijet, a Milosrdných sester 3. řádu sv. Františka z Brna. Úsilí misionářů přineslo své ovoce. Někteří farníci přijali svátosti, někteří projevili zájem o křest nebo pomazání nemocných. Mnoho podnětů k zamyšlení a rozjímání přinesly promluvy hlavního misijního kazatele, jáhna Ladislava Kince, který oslovil mnoha příklady a životními zkušenostmi. Velké poděkování patří všem členům farního týmu z Vranova a jejich spolupracovníkům a zároveň místním, kteří obětavě pomáhali roznášet pozvánky a zpravodaje, ženám, které upekly misijní koláčky, těm, kdo připravili velkou misijní hru pro děti, a vůbec všem, kteří se jakýmkoli způsobem zasloužili o konání misií. Poděkování patří také panu Jiřímu Pecovi za zhotovení krásných misijních křížů, jejichž posvěcením a vztyčením celé misie vyvrcholily. Chci povzbudit všechny, aby misijní heslo - probudit v sobě dobro - nezapadlo se skončením misií, aby podněty, které misie probudily, byly v našich životech prohlubovány a rozvíjeny a činily náš život svobodnější a radostnější. Konání lidových misií ve třetím postním týdnu je nejlepší přípravou na slavení Velikonoc, jejichž význam se dá vyjádřit jednou větou: Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. S přáním pravého velikonočního pokoje a radosti. P. Jiří Komárek, farář Pořad bohoslužeb o Velikonocích: Jevišovka Novosedly Drnholec Květná neděle Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota Neděle velikonoční V Jevišovce na Velký pátek v hodin bude pobožnost křížové cesty.

4 KULTURA A SPORT Tříkrálová humanitární sbírka pro Charitu ČR 2013 V sobotu 5. ledna po celý den navštěvovali domácnosti v naší obci koledníci Tříkrálové sbírky pro Charitu ČR Občané naší obce věnovali do sbírky celkem Kč. Děkujeme všem občanům za finanční dary a koledníkům. Rodině Petra Marxe za čas, který této sbírce věnovali. Finanční hotovost byla vložena na peněžní konto Charity ČR. Řízená degustace vína V sobotu uspořádala ZO ČZS Vinaři Jevišovka již třetí řízenou degustaci vína. V příjemném prostředí sklípku v kulturním domě se sešlo kolem 20 vinařů a pozvaných hostů. Řízenou degustaci vín ročníku 2011 a 2012 odborně vedl p. Josef Cízler, spolumajitel firmy Gastvín Hrušovany nad Jevišovkou. Vína s přívlastkem kabinet, pozdní sběr nebo výběr z hroznů vynikala krásným vzhledem a harmonickou vůní a chutí. Víno Müler Thurgau oslovilo přítomné typickým jemně muškátovým a vanilkovým buketem nebo víno odrůdy Sauvignon se svou typickou vůní po kvetoucích kopřivách, později až po zralých broskvích, a tak bych mohl pokračovat v hodnocení všech 20 vzorků velmi pěkných a kvalitních vín od firmy Gastvín. Na závěr volné besedy odpovídal p. Cízler na jednotlivé otázky týkající se výroby a skladování vína, z jakých poloh znojemské oblasti jsou jednotlivé odrůdy nejkvalitnějších vín a podobně. Příjemný večer jsme ukončili s přáním další řízené degustace v roce Rybářovo okénko Vago Michal, předseda ČSZ Vinaři Jevišovka Jelikož nám začala další rybářská sezona, chtěl bych alespoň v kostce informovat pár nadšenců z Petrova cechu, hlavně těch mladších, co v tomto roce mohou očekávat. První posezení u vody s kroužkem mladých rybářů se zřejmě bude konat koncem dubna, kde se mimo chytání ryb také dozví podrobnosti o každoročních rybářských závodech konaných MO MRS Mikulov na revíru Dyje 7A v Dolních Věstonicích, které proběhnou 4. května 2013 od 6.00 do hodin. Předpokládaný odjezd z tradičního místa u kostela je v 5.00 (pozor platí jen pro děti z kroužku). Opět se jedná o společné závody s dospělými, kteří budou mít oddělený sektor. Na konci školního roku, hned první prázdninový týden (konkrétně od do 6. 7.), nám organizace přidělila termín chaty v Bulharech, společně s drnholeckým kroužkem. Pokud mi pracovní možnosti dovolí, samozřejmě i se svolením rodičů, strávíme spolu s dětmi zřejmě celý týden v této krásné lokalitě. Samozřejmě výše uvedené akce nejsou posledními. V průběhu roku se určitě ještě vydáme na jiné výpravy do okolních revírů, nejen těch místních. Tímto chci také oslovit nové mladé nadšence, kteří by chtěli chodit na ryby, ale ještě stále nemají rybářský lístek, aby poprosili rodiče, zda-li by jim mohli udělali radost a umožnili jim stát se mladým rybářem. Dnešní doba právě této mladé generaci nabízí zcela jiné možnosti, jak trávit volné chvíle, a bohužel, jak zjišťuji, máme čím dál tím méně nových členů z řad nejmladších. Pokud bude mít někdo z dětí opravdový zájem o tento koníček, může za mnou přijít a domluvit se, co všechno bude potřebovat. Doopravdy nemusíte mít strach ze zkoušek. Ještě jedna důležitá informace, veškeré akce jako závody, chata, kroužek jsou pro děti zcela zdarma! Jediné, co je potřeba, je dětem financovat rybářský lístek s povolenkou a popř. jejich skromnou rybářskou výbavu. Teď pár informací k těm starším, týká se jen členů MO MRS Mikulov, závody jsou, jak jsem již výše psal, Další důležitý termín je první rybářská brigáda, která se bude konat 27. dubna 2013 od 8 hod., ostatní termíny brigád vám napíši v dalším čísle Zpravodaje. Petrův zdar! Patrik Lukáč

5 Z činnosti Mysliveckého sdružení Jevišovka Dne 8. února 2013 se konala v kulturním domě v obci Jevišovka valná hromada Honebního společenstva Jevišovka. Této valné hromady se zúčastnili všichni členové Mysliveckého sdružení Jevišovka, kteří získali plné moci k zastupování na tuto valnou hromadu. Jedním z bodů jednání valné hromady byl návrh na prodloužení nájemní smlouvy o nájmu honitby Jevišovka mezi Honebním společenstvem Jevišovka a Mysliveckým sdružením Jevišovka. Nový návrh byl předložen na období 10 let a byl jednomyslně schválen. Díky Vám občanům, vlastníkům pozemků, kteří jste důvěřovali a dali své hlasy členům Mysliveckého sdružení Jevišovka, ale taktéž díky obrovské podpoře Obce Jevišovka se podařilo zachovat tradici myslivosti v obci a v této pokračovat. Děkujeme za projevenou důvěru. Chtěli bychom seznámit občany s tím, že v měsíci dubnu 2013 naše sdružení uvede do provozu vlastní internetové stránky s cílem blíže prezentovat činnost sdružení občanům. V jarních měsících budou naši členové rekonstruovat myslivnu, která se nachází v centru obce a svým současným stavem spíše narušuje ráz centra obce. Tato rekonstrukce by měla být dokončena do konce měsíce června Richard Španiel, myslivecký hospodář Tělovýchovná jednota Jevišovka Zdravím všechny spoluobčany v Jevišovce. Těší mě, že za sportovce mohu konstatovat, že stále pracujeme. Od února jsme náš stolně tenisový tým rozdělili na týmy A a B. Ten B tým sice moc nevyhrává, ale o to víc nás to baví. Stolní tenis pro všechny probíhá každou středu a neděli od 18 hodin v kulturním domě. Poplatek: dospělí 30,- Kč, děti zdarma. Co pro vás chystáme v nejbližší době: Velikonoční turnaj ve stolním tenise všech kategorií na Velikonoční neděli od 10 hodin. Moc se těšíme, že si hru přijdou vyzkoušet i ti, co pravidelně nehrají. Dne v 9.00 začne tradiční úklid okolí obce spojený s opékáním špekáčků, věříme, že nám pomohou děti i jejich rodiče. Již nyní připravujeme druhý ročník originální vesnické taškařice spojený jak jinak než zase s opékáním špekáčků, a to bude Pálení čarodějnic dne na návsi a u kapličky za hřbitovem, ovšem pouze za vhodného počasí. V plánu máme i třetí ročník Cyklovýletu, jehož termín určíme podle počasí. Budeme hledat poklad a samozřejmě opečeme špekáčky. Ondřej Mrenica, předseda TJ Jevišovka Z místní knihovny Motto: S NÁMI JEN ALL INCLUSIVE! Oslavte s námi měsíc čtenářů, využijte možnost bezplatné registracie a amnestii dlužníků. Po celý měsíc bude probíhat dětská samoobsluha děti si mohou vyzkoušet práci knihovníka, svoje knihy si samy vrátí a nové načtou v počítači. Každý čtenář si může vlastnoručně obalit svou knihu. V měsíci březnu se konají tyto akce: 7. března testování malých čtenářů, soutěže s odměnami pro nejlepší 14. března vyhlášení nejlepšího čtenáře roku března první jarní čtení a malování podle ilustrátorky Heleny Zmatlíkové (90. výročí narození) 28. března přiveď do knihovny nového kamaráda oba dva budete mít letošní členství zdarma. Elena Lukáčová, knihovnice

6 ZPRÁVY ZE ŠKOLY NEJENOM PRO RODIČE 28. BŘEZEN DEN UČITELŮ Člověk vycvičený rozumem a uměním, ale bez mravnosti, podobá se zlaté pochvě, v které se drží olověný meč. Jan Amos Komenský S nastupujícím jarem, s počínajícími pracemi na zahrádkách a polích, s přípravami na velikonoční svátky mnohým z nás uniká, že na konci března slavíme ještě jeden svátek Den učitelů. Celosvětově se slaví 5. října. V České republice je určen na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského. Ráda bych proto při této příležitosti veřejně poděkovala všem našim paním učitelkám v mateřských školách, paním vychovatelkám ve školních družinách a paním učitelkám i pánům učitelům v základní škole za jejich práci jak ve vzdělávací, tak i výchovné oblasti a rovněž za jejich mimoškolní aktivity, které mnozí spoluobčané považují za samozřejmost. A jak dopadly výsledky prospěchu a chování na základní škole v 1. pololetí letošního školního roku? Z celkového počtu 203 žáků dosáhlo vyznamenání 96 žáků, 62 na 1. stupni (1.- 5.ročník) a zbylých 34 na 2. stupni (6.- 9.ročník), neprospěli 2 žáci na 2. stupni. Bylo uděleno 53 pochval třídního učitele a 9 pochval ředitelky školy. Na druhé straně bylo uděleno 10 důtek třídního učitele, 8 důtek ředitelky školy a 3 dvojky z chování. Prohřešky, kterých se žáci nejčastěji dopouštějí, jsou zapomínání, nevhodné chování ve vyučování, soustavné neplnění školních povinností a bohužel i neomluvené hodiny (těch bylo naštěstí jen 5), kouření v budově školy a krádeže, např. míčů, sportovních bot apod. Doufám, že žáci, kteří se provinili, si z udělených výchovných opatření vezmou ponaučení a své chyby nebudou opakovat. Abychom byli spravedliví a znali názory našich žáků, provedli jsme na začátku února v ročníku dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na hodnocení jednotlivých předmětů očima žáků. Mohli zde napsat své připomínky, co se jim ve škole líbí nebo nelíbí a jak by oni sami nebo škola mohla přispět ke zlepšení současného stavu. Učitelé byli s výsledky ankety seznámeni a oprávněné připomínky žáků akceptovali. Ředitelka školy prodiskutovala závěry ankety s žáky 8. ročníku. Výsledky ankety budou rovněž sloužit jako jeden z podkladů při sebehodnocení školy. Podobnou anketu bychom rádi provedli i mezi rodičovskou veřejností při dubnových konzultacích s rodiči. Domníváme se, že vzájemným dialogem zlepšíme klima školy, kam nejen učitelé, ale i žáci budou rádi chodit. I když se již všichni těšíme na jaro a hlavně léto, děti pochopitelně na prázdniny, tak je ještě před námi několik měsíců školních povinností. Proto žádám i rodiče, aby pečlivě kontrolovali své ratolesti, aby jejich výsledky ve druhém pololetí nebyly horší než v tom prvním. O proběhlých i plánovaných akcích školy přinášíme informace v samostatných příspěvcích. Jana Kalandrová Metodika výuky a její materiální zajištění ZŠ a MŠ Drnholec byla v období od 1. září 2010 do 28. února 2013 zapojena do dotačního programu EU a ČR Peníze školám v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo vytvoření metodiky výuky vybraných předmětů za účelem dlouhodobého sjednocení vzdělávacích cílů. Projekt řeší to, že je na trhu mnoho různých nabídek učebnic a sjednocuje práci učitelů do budoucna. Dále se zaměřil na materiální potřeby, které souvisí s inovací pedagogického procesu. V praxi to znamenalo, že všichni vyučující vytvářeli sady vzorových vyučovacích materiálů, ve kterých je využívána moderní didaktická technika a postupy vedoucí k aktivnímu přístupu žáků k výuce. Bylo vypracováno celkem 27 sad po 36 hodinách v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, výuky cizích jazyků němčině, angličtině a ruském jazyce, výpočetní techniky, matematické gramotnosti a přírodních věd. S ukázkami vzniklých pracovních listů se můžete seznámit na Drbníku. Učitelé byli proškoleni v tvorbě prezentací na interaktivní tabuli a jejím využití ve výuce, účastnili se vzdělávacích seminářů, tři učitelky se zúčastnily jazykového kurzu v Anglii. Asi jedna čtvrtina z poskytnutých prostředků šla například na vybavení školy moderními pomůckami, výukovými programy na interaktivní tabuli, interaktivní tabulí byla vybavena učebna přírodopisu. Jana Juřenová

7 Zápis do první třídy Ve čtvrtek 31. ledna naši žáci obdrželi hodnocení za první pololetí a po zkráceném vyučování vyběhli vstříc jednodennímu volnu. Škola ale neosiřela na dlouho, neboť již v půl druhé jsme přivítali nové zájemce o vzdělávání na naší škole. Zapsat své děti přijeli nejprve rodiče z Jevišovky a jeden zájemce z Nového Přerova. U vchodu je již tradičně vítali starší žáci prvního stupně, kteří se ochotně ujali uvítací role a postarali se, aby nikdo nezabloudil. Letos to byli žákyně a žáci čtvrtého ročníku převlečení za pohádkové bytosti. Pak už si předškoláky přebíraly paní učitelky Juřenová, Škrabalová, Šimčíková a Bejdáková, aby zjistily jejich připravenost na vstup do školy. Formou her na různá povolání děti prokazovaly schopnost vyjadřování, prostorové orientace, kresby, držení tužky, znalost základních matematických pojmů. Celkově lze říci, že byly dobře připraveny, nebyly bojácné a pracovaly s chutí. Jediným mráčkem na celkovém dojmu z jejich výkonů je špatná výslovnost, která má evidentně klesající úroveň. To je asi největší úkol pro rodiče budoucích školáčků na zbývající čas do nástupu do školy. Žádost o povinnou školní docházku si prostřednictvím svých rodičů podalo 22 dětí 17 z Drnholce, 4 děvčata z Jevišovky a 1 chlapec z Nového Přerova.. Sportovní úspěchy našich žáků V novém roce vyjeli poprvé reprezentovat naši školu šachisté. 22. ledna 2013 se utkali v břeclavském Domě školství, kde se konalo krajské kolo soutěže, s 32 dalšími školními týmy. Do bojů jsme vyslali dvě družstva. V kategorii 1. stupeň ZŠ soutěžilo družstvo ve složení Roman Machala, Lukáš Žídek, Tomáš Foltán, René Kocourek. Obsadili skvělé páté místo. V kategorii starších žáků naši hráči hráli pouze ve třech. Přesto se Radek Zabloudil, Ondřej Šenk a Pavla Seveldová umístili na pěkném desátém místě. Soutěž měla výbornou atmosféru a všichni soutěžící si zaslouží velkou pochvalu. Hedvika Škrabalová Ve čtvrtek 24. ledna se vydala dvě družstva mladší a starší děvčata na okresní přebor v přehazované. Mladší žákyně ve složení J. Konečná, N. Štyksová, P. Seveldová, N. Molnárová, S. Juričková, K. Kučerová, B. Pražáková, M. Pecková, M. Kalianková a B. Grimová jely nasbírat zkušenosti mimo školu tvrdě vybojovaly jeden bod. Starší děvčata reprezentovaly D. Grulichová, N. Mandíková, T. Žaludková, M. Bártová, Ch. Sulz, Z. Skaláková, M. Pluskalová, M. Drozdová, A. Hozová a A. Vlachová a předvedla vynikající a bojovný výkon. V konkurenci pěti škol skončila na druhém místě. Všechny hráčky zasluhují pochvalu za herní snahu a také vzorné chování. Kateřina Smíšková Vynikajícího úspěchu dosáhl žák sedmé třídy Ondřej Šenk na XIV. ročníku Hustopečské skákání Moss Logistic V kategorii mladších žáků v konkurenci 24 závodníků a před zraky současného mistra světa Jesse Williamse a zakladatele flopu Dicka Fosberyho překvapil všechny soupeře a tuto kategorii vyhrál výkonem 145 cm. Tímto výkonem vyrovnal nejlepší skok v republice. Ondrovi patří velké poděkování za zdařilou reprezentaci školy. Za svým mladším bratem nezůstal pozadu Jarek Šenk, žák deváté třídy, který se o čtyři dny později stal již potřetí přeborníkem okresu ve šplhu. Dosaženým časem 2,33 sekund se sice nepřiblížil rekordu okresu, ale i přesto nám jeho výkon udělal radost. Stanislav Pichanič Ve středu 6. března se dvě družstva gymnastek zúčastnila závodů ve Slavkově. Za mladší žákyně soutěžily Tereza Mrenicová, Lenka Růžičková, Šárka Němcová a Mirka Marková, která k nám jezdí trénovat z Dobrého Pole. V družstvech se umístily na druhém místě. Za starší žákyně soutěžily sestry Marxovy z Jevišovky Lidka, Eliška, Maruška a Karolína Mrenicová rovněž v družstvech obsadily druhé místo. Nejlepšího umístění v jednotlivcích dosáhly Eliška a Maruška Marxovy páté a šesté místo. Družstva získala poháry a diplomy a hlavně dobrý pocit z předvedených výkonů. Naše tréninky přinesly ovoce. V tomto školním roce nejen tato děvčata čekají tradiční závody v Drnholci a v polovině dubna Šlapanický koniklec. Jsou to na přípravu náročnější závody, čeká nás tudíž už jen pár poctivých tréninků. Kateřina a Libor Smíškovi

8 Vážení spoluobčané, žáci ZŠ Drnholec se letos také zapojí do květinového dne. Ve středu 15. května 2013 budou nabízet květy měsíčku lékařského se stuhou v odpoledních hodinách v obcích Drnholec, Jevišovka a Novosedly. Děkujeme všem, kteří přispějí a pomohou tak v boji s touto zákeřnou chorobou Český den proti rakovině 2013 středa 15. května 17. ročník veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha (prodej žlutých kvítků a rozdávání letáčků s informacemi o prevenci rakoviny) Tematické zaměření letošní sbírky: prevence nádorů tlustého střeva - druhé nejčastější nádorové onemocnění mužů i žen v ČR Rakovinou onemocní každý třetí občan České republiky... Dodržováním jednoduchých zásad zdravého životního stylu lze podle nejnovějších poznatků až 50ti % všech onkologických onemocnění předejít! Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem, pomozte prosím i Vy... Kdo je Liga proti rakovině Praha? Liga proti rakovině Praha je občanské sdružení působící v ČR od roku Má tři hlavní cíle činnosti - nádorová prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora vzdělávání a onkologického výzkumu. Více na Její činnost je financována ze sponzorských darů a především z výtěžku veřejné květnové sbírky. Co je Český den proti rakovině? Sbírková akce s nejdelší tradicí v ČR - za šestnáct let se květ měsíčku lékařského s barevnou látkovou stužkou stal symbolem boje proti rakovině. Skupiny dobrovolníků (nejčastěji dvojice) nabízejí během tohoto dne letáky s informacemi o prevenci rakoviny a látkovou kopii květu měsíčku lékařského se špendlíkem na připevnění a stužkou za dobrovolný příspěvek (minimálně 20 Kč). Peníze za kytičku vhazují dárci přímo do zabezpečených pokladních vaků. Tyto vaky jsou po skončení akce předány k přepočítání na pobočky České pošty. Pošta poté zašle peníze na účet LPR, která je následně rozdělí na jednotlivé programy boje proti rakovině. Mezi dobrovolníky jsou kromě členů sdružení onkologických pacientů především studenti všech typů škol (středních, základních, vysokých i mateřských), junácké a pionýrské oddíly, členové ČČK, ČSŽ, dobrovolní hasiči, zástupci měst a obcí, firmy i jednotlivci. Další informace také na POZVÁNKY MAMINKY, TATÍNCI, BABIČKY, DĚDEČCI, TETIČKY, STRÝČCI A VŠICHNI DALŠÍ PŘÁTELÉ ŠKOLY - POZOR! Základní škola a mateřská škola Drnholec pro vás připravuje DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SPOJENÝ S OSLAVOU DNE MATEK, který se bude konat V SOBOTU 11. KVĚTNA OD 14,00 HODIN V PROSTORÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY DRNHOLEC. Těšíme se na vás! 2. dětský krojový ples SRPŠ při ZŠ Drnholec zve nejen děti na neděli na 2. dětský krojový ples. Zahájení je ve hodin Českou besedou. Po celé odpoledne hraje dechová hudba Horenka, vstupné dobrovolné. V průběhu odpoledne nás čeká soutěž v párovém tanci a verbířském. Členové Jarabáčku si připravili lízátkové sólečko pro všechny přítomné. Srdečně zvou pořadatelé a děti z Jarabáčku.

9 Letní tábor Základní škola Drnholec v letošním roce pořádá od do letní tábor s etapovou hrou Po stopách lovců mamutů v rekreační oblasti Onšov 2 km od Vranova nad Dyjí. Tábor je srubového typu. Na děti čekají hry a soutěže, turistika, sport, tábornické dovednosti, aktivity, noví kamarádi a nezapomenutelné zážitky!!! Cena tábora je 3000,-Kč. V ceně je ubytování, plná penze 5x strava, celodenní pitný režim, autobusová doprava tam i zpět. Přihlášky si můžete stáhnout ze stránek školy nebo vyzvednout přímo u paní učitelky Šimčíkové. Divadlo Dne od 18 hodin uskuteční se divadelní představení Bavorského ochotnického divadla. Zahrají hru Výlety. Karneval s Dádou v sobotu pořádá SPOZ Jevišovka Začátek v 15 hodin v kulturním domě. 17. ročník soutěže ve SPORTOVNÍ GYMNASTICE žactva mateřských, základních a středních škol Termín: sobota v hodin Místo: tělocvična ZŠ Drnholec IV. Výstavu vín vinný košt dne pořádá ČZS Malovinaři Jevišovka. Začátek ve 14 hodin v kulturním domě. Den matek oslavíme v neděli Začátek v 15 hodin v místním KD, vystoupí žáci MŠ a pohádku O pravdomluvné rybce zahrají členové dramatického kroužku.

10 Stretnutie Slovákov z Bulharska pořádá dne Obec Jevišovka spolu se Spolkom Slovákov z Bulharska v Bratislavě Účastníci se musí předem přihlásit a zaplatit poplatek. Bližší informace podá účetní obce p. Jindřiška Bošiaková. Den dětí připraví SPOZ v neděli Odpoledne sportovních soutěží a her od nejmenších dětí až po ty nejstarší začne na dětském hřišti v 15 hodin. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 70 let oslaví: Narodili se: Zdenka Filková Josef Uhlíř Božena Vojteková Zuzana Lukáčová Jan Stibal Marie Strešková Lukáš Vašíček Adéla Brídová Jasmín Vermešová Gabriela Beštová Všem jubilantům i rodičům dětí blahopřejeme! Redakce přeje všem občanům pěkné Velikonoce Omlouváme se, že již nebudou součástí zpravodaje fotografie, protože černobílý tisk je velmi nekvalitní a obrázky téměř nečitelné. Fotografie jsou umístěny ve fotogalerii: Vydavatel Obec Jevišovka, Jevišovka, redaktor Jitka Radkovičová, zástupce Božena Bošiaková a redakční rada..reg.č. MK ČR E V Jevišovce březen 2013, vydání 1/2013, zdarma.

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Úvodník. Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí 2012 3/2012

Úvodník. Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí 2012 3/2012 Úvodník Vážení občané, Ještě před tím, než se příroda uloží k zimnímu spánku, nabídne nám spoustu krásných pohledů na zářivé koruny stromů ve všech barvách, babí léto, ale i na užitečné a chutné plody

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Únanovské novinky. Slovo starosty. 1/2013 Únanovské novinky

Únanovské novinky. Slovo starosty. 1/2013 Únanovské novinky Únanovské novinky Čtvrtletník obce Únanov 1/2013 Březen Slovo starosty V letošním roce se zaměříme na zpracování rozvojových dokumentů, které naznačí další směr rozvoje naší obce. Nejdůležitější z těchto

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ Gyedownicze Rohrbach Jacob antiqua piscina magna parva piscina molendinum Dworzecz Budkowany červenec/srpen 2014 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2014 Obsah Informace z rady a zastupitelstva...

Více

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: V obci bude fungovat nová půjčovna kol Cyklisté budou mít nový bezpečný úsek cyklostezky Šikana Hantálů skončila Co nového ve

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - -

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - - Číměřský zpravodaj 3. ročník 2013 - - 1 - - - - 2 - - Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává třetí číslo Číměřského zpravodaje, ve kterém jsem se snažila zrekapitulovat sled jednotlivých investičních

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více