SLOVO STAROSTKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.jevisovka.cz SLOVO STAROSTKY"

Transkript

1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, dlouho očekávané jarní sluníčko už zasvítilo a prohřívá celou přírodu. Probouzí se ze zimního klidu ptáci i zvířata. Velmi příznivě působí i na nás. Využijme těch krásných slunečných dnů k úklidu po zimě, k přípravě zahrádek a předzahrádek na výsadbu, abychom se později mohli kochat jejich krásou. Po zimních měsících je nutné uklidit celou obec, zamést silnice, vyhrabat trávníky, ostříhat keře a stromy. Připravit se na projekty, které máme v letošním roce naplánovány zrealizovat. Včasnou žádostí o dotaci na úřadu práce se podařilo zajistit 4 pracovníky na veřejně prospěšné práce, kteří celou sezonu budou zaměstnáni a většinu těchto prací budou provádět. Sekání velkých travnatých ploch a podél cyklostezek bude opět prováděno smluvně. Také v letošním roce budeme pokračovat v projektech, které jsme již v loňském roce začali. Mobiliář areálu (lavičky, odpadkové koše, květinové mísy a stojany na kola) a sportovní zařízení (volejbalový set a koš na basketbal) jsou již nakoupeny a budou postupně nainstalovány. Na sportovní ploše vyznačíme hřiště pro volejbal a nohejbal. Také sklady v areálu jsou již vybavené skříňkami a policemi a připravené k využití pro výdej občerstvení. Na posledním zasedání zastupitelstva obce jsme schválili provozní řád areálu s otvírací dobou, zbývá pouze sehnat dobrovolníka (samozřejmě finančně ohodnoceného), který bude zodpovědný za chod areálu. Dalším projektem je Příhraniční inlinová stezka, která povede od fotbalového hřiště podél kanálu přes řeku k Vodnici a zpět do obce. Na této stezce bude už v měsíci březnu částečně provedena výsadba stromů, stezka bude označena a budou nainstalovaná odpočívadla a informační tabule. Celý projekt bude hotový do konce června. Připravujeme projektovou dokumentaci a malé výběrové řízení na vybudování chodníku podél nové výstavby k Hrušovanům, abychom umožnili majitelům nemovitostí dobudovat si nájezdy a vchody k domům. Taktéž tuto akci bychom chtěli dokončit do letních prázdnin. Zadali jsme také vypracovat prováděcí projektovou dokumentaci na dotovaný projekt Revitalizace údolní nivy Jevišovky mokřady. Na jejím základě bude vyhlášeno výběrové řízení. Tato akce bude realizována až po schválení výběru dodavatele Státním fondem životního prostředí. Totéž se týká inženýrských sítí pro nová stavební místa v lokalitě Nová, po vypracování prováděcí dokumentace bude tato akce zveřejněna a proběhne výběrové řízení na dodavatele. Realizaci plánujeme od konce léta do zimy. V měsíci květnu firma E.ON zrealizuje kabelizaci sítě na ulici Nová a při této příležitosti zde obec vybuduje nové veřejné osvětlení. Při realizaci projektu Místní informační systém a digitální povodňový plán obcí Hevlín a Jevišovka, na který máme přislíbenou dotaci, vyzkoušíme vybudování bezdrátového rozhlasu, alespoň v ulici s novým veřejným osvětlením. V dalších letech, pokud bude rozhlas takto fungovat, bude možné rozšíření do dalších částí obce. Tento projekt je taktéž před vyhlášením výběrového řízení a po schválení Státním fondem životního prostředí bude realizován. Od měsíce února má sanatorium v naší obci nové majitele. Možná jste se už dočetli v tisku nebo viděli v televizi reportáž o životě pacientů v tomto zařízení. O praktikách bývalé majitelky a provozovatelky

2 Seniorprojektu. Doufám, že změnou vedení, jejich lidským přístupem k pacientům a jejich profesionalitou se toto zařízení dostane na úroveň, kterou si senioři zaslouží. Majitelé již navázali spolupráci s obcí a v budoucnu nabídnou některé služby také našim občanům. Vážení občané, dovolte mi, abych vám popřála veselé Velikonoce, pohodu a hodně zdraví. Božena Bošiaková, starostka obce Odpadové hospodářství V loňském roce jsme v obci zavedli sběr separovaného odpadu z domácností. V měsíci květnu byly rozdány občanům první nádoby na papír a plast. V současné době již 156 domácností používá nádoby na plast a 119 domácností nádoby na papír. Zároveň nabízíme odvoz textilu v igelitových pytlích. Ve srovnání roků 2011 a 2012 naši občané odevzdali k odvozu o 19 tun odpadů méně, což svědčí o tom, že spousta odpadů končí v topidlech. V zimě to bylo velmi dobře znát v ovzduší mnohdy zamořeném pálením plastů apod. Přesto jsme tříděním odpadů dosáhli toho, že bylo vytříděno o 27 t komunálního odpadu méně než v roce 2011, bioodpad byl vytříděn ve stejném množství jako loni, naopak vzrostlo množství papíru o 3 tuny, plastů také o 3 tuny. Srovnáním příjmů (poplatek za odpady a zisk z prodeje druhotných surovin) a výdajů za likvidaci odpadů bylo z prostředků obce doplaceno v roce 2011 celkem Kč, což je asi 219 Kč na jednoho obyvatele a v roce 2012 celkem Kč, což je 125 Kč na jednoho obyvatele. Výbor životního prostředí provedl inventuru všech nádob, což nyní srovnáváme s evidencí STKO. Upozorňuji občany, že nádoby, které obdrželi zdarma, zůstávají majetkem obce a nelze je přenášet jinam. Nádoby na komunální odpad jsou majetkem občanů, ovšem každou změnu je nutné hlásit na STKO (přestěhování, změnu majitele nemovitostí apod.). Věřím, že občané budou pokračovat ve třídění odpadů. Těm, kteří dosud nemají nádoby na třídění, je znovu nabízíme. Nádoby na plast, papír i bioodpad jsou k odebrání denně na obecním úřadě. Do konce měsíce května bude zprovozněn v Drnholci sběrný dvůr, který bude společný také pro občany naší obce. V současné době probíhají jednání o uzavření smlouvy o provozu sběrných dvorů a cenách za uložený odpad. Občané naší obce budou mít možnost bezplatně uložit odpad v tomto sběrném dvoře a za jeho likvidaci zaplatí obec. Bližší informace podám v příštím čísle Zpravodaje. Poslední informace k odpadům: v sobotu 13. dubna 2013 budou přistaveny před obecním úřadem od 13 do 14 hodin kontejnery na sběr nebezpečného odpadu a velkého elektroodpadu. Správce areálu Obec Jevišovka hledá správce areálu volnočasových aktivit. Jedná se o úvazek na dohodu o provedení práce. Povinností správce bude podle provozní doby otvírat a uzavírat areál. Instalovat sportovní zařízení a mobiliář v areálu, připravovat areál pro kulturní akce, průběžně kontrolovat užívání a vést provozní knihu areálu. Areál bude zpřístupněn veřejnosti podle provozní doby následovně: Měsíc pondělí pátek sobota neděle Prosinec únor uzavřeno uzavřeno Březen květen h h Červen h h Červenec h h Srpen h h Září h h Říjen listopad h h Zájemci se mohou přihlásit u starostky, kde získají bližší informace.

3 Finanční výbor informuje Připomínáme občanům, že splatnost poplatku za psa je Poplatek za odpady je splatný do Obec Jevišovka nabízí občanům a majitelům nemovitostí výhodnou půjčku z bytového fondu Jevišovka na opravu rodinných domů. Půjčka může být čerpána na izolaci proti spodní vodě, na opravu a úpravu fasády, opravu střešní krytiny, tepelnou izolaci obvodového zdiva, výměnu oken a dveří, zřízení solárního ohřevu vody, zřízení ekologického vytápění a opravy koupelen a WC. Půjčku do výše Kč se splatností maximálně na 4 roky s úrokem 6 % lze vyřídit velmi rychle. Zájemci se mohou informovat v kanceláři OÚ. Michal Vago, předseda finančního výboru Lidové misie 2013 Ve dnech března jsme prožili lidové misie, které uspořádal farní tým zvaný FATYM z Vranova nad Dyjí. Program byl velice bohatý - od žehnání domů, které začalo týden před misiemi, včetně misijní hry pro děti, promluv o duchovním životě, stavovských kázání, návštěv misionářů v domácnostech, denních bohoslužeb pro děti, až po kající procesí, pozvání ke svátosti smíření, adorace a závěrečné bohoslužby se vztyčením misijních křížů v Drnholci a v Novosedlech.Během misií byla dána nabídka velkého množství praktických a levných brožur o duchovním životě, které vydává FATYM.Všichni členové týmu a jeho spolupracovníci jsou si vědomi, že apoštolská práce musí být spojena s modlitbou. Na to jsme pamatovali, když jsme se na misie připravovali. Zároveň chci připomenout ujištění o modlitbě od biskupa Pavla Posáda, který nemohl přijet, a Milosrdných sester 3. řádu sv. Františka z Brna. Úsilí misionářů přineslo své ovoce. Někteří farníci přijali svátosti, někteří projevili zájem o křest nebo pomazání nemocných. Mnoho podnětů k zamyšlení a rozjímání přinesly promluvy hlavního misijního kazatele, jáhna Ladislava Kince, který oslovil mnoha příklady a životními zkušenostmi. Velké poděkování patří všem členům farního týmu z Vranova a jejich spolupracovníkům a zároveň místním, kteří obětavě pomáhali roznášet pozvánky a zpravodaje, ženám, které upekly misijní koláčky, těm, kdo připravili velkou misijní hru pro děti, a vůbec všem, kteří se jakýmkoli způsobem zasloužili o konání misií. Poděkování patří také panu Jiřímu Pecovi za zhotovení krásných misijních křížů, jejichž posvěcením a vztyčením celé misie vyvrcholily. Chci povzbudit všechny, aby misijní heslo - probudit v sobě dobro - nezapadlo se skončením misií, aby podněty, které misie probudily, byly v našich životech prohlubovány a rozvíjeny a činily náš život svobodnější a radostnější. Konání lidových misií ve třetím postním týdnu je nejlepší přípravou na slavení Velikonoc, jejichž význam se dá vyjádřit jednou větou: Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. S přáním pravého velikonočního pokoje a radosti. P. Jiří Komárek, farář Pořad bohoslužeb o Velikonocích: Jevišovka Novosedly Drnholec Květná neděle Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota Neděle velikonoční V Jevišovce na Velký pátek v hodin bude pobožnost křížové cesty.

4 KULTURA A SPORT Tříkrálová humanitární sbírka pro Charitu ČR 2013 V sobotu 5. ledna po celý den navštěvovali domácnosti v naší obci koledníci Tříkrálové sbírky pro Charitu ČR Občané naší obce věnovali do sbírky celkem Kč. Děkujeme všem občanům za finanční dary a koledníkům. Rodině Petra Marxe za čas, který této sbírce věnovali. Finanční hotovost byla vložena na peněžní konto Charity ČR. Řízená degustace vína V sobotu uspořádala ZO ČZS Vinaři Jevišovka již třetí řízenou degustaci vína. V příjemném prostředí sklípku v kulturním domě se sešlo kolem 20 vinařů a pozvaných hostů. Řízenou degustaci vín ročníku 2011 a 2012 odborně vedl p. Josef Cízler, spolumajitel firmy Gastvín Hrušovany nad Jevišovkou. Vína s přívlastkem kabinet, pozdní sběr nebo výběr z hroznů vynikala krásným vzhledem a harmonickou vůní a chutí. Víno Müler Thurgau oslovilo přítomné typickým jemně muškátovým a vanilkovým buketem nebo víno odrůdy Sauvignon se svou typickou vůní po kvetoucích kopřivách, později až po zralých broskvích, a tak bych mohl pokračovat v hodnocení všech 20 vzorků velmi pěkných a kvalitních vín od firmy Gastvín. Na závěr volné besedy odpovídal p. Cízler na jednotlivé otázky týkající se výroby a skladování vína, z jakých poloh znojemské oblasti jsou jednotlivé odrůdy nejkvalitnějších vín a podobně. Příjemný večer jsme ukončili s přáním další řízené degustace v roce Rybářovo okénko Vago Michal, předseda ČSZ Vinaři Jevišovka Jelikož nám začala další rybářská sezona, chtěl bych alespoň v kostce informovat pár nadšenců z Petrova cechu, hlavně těch mladších, co v tomto roce mohou očekávat. První posezení u vody s kroužkem mladých rybářů se zřejmě bude konat koncem dubna, kde se mimo chytání ryb také dozví podrobnosti o každoročních rybářských závodech konaných MO MRS Mikulov na revíru Dyje 7A v Dolních Věstonicích, které proběhnou 4. května 2013 od 6.00 do hodin. Předpokládaný odjezd z tradičního místa u kostela je v 5.00 (pozor platí jen pro děti z kroužku). Opět se jedná o společné závody s dospělými, kteří budou mít oddělený sektor. Na konci školního roku, hned první prázdninový týden (konkrétně od do 6. 7.), nám organizace přidělila termín chaty v Bulharech, společně s drnholeckým kroužkem. Pokud mi pracovní možnosti dovolí, samozřejmě i se svolením rodičů, strávíme spolu s dětmi zřejmě celý týden v této krásné lokalitě. Samozřejmě výše uvedené akce nejsou posledními. V průběhu roku se určitě ještě vydáme na jiné výpravy do okolních revírů, nejen těch místních. Tímto chci také oslovit nové mladé nadšence, kteří by chtěli chodit na ryby, ale ještě stále nemají rybářský lístek, aby poprosili rodiče, zda-li by jim mohli udělali radost a umožnili jim stát se mladým rybářem. Dnešní doba právě této mladé generaci nabízí zcela jiné možnosti, jak trávit volné chvíle, a bohužel, jak zjišťuji, máme čím dál tím méně nových členů z řad nejmladších. Pokud bude mít někdo z dětí opravdový zájem o tento koníček, může za mnou přijít a domluvit se, co všechno bude potřebovat. Doopravdy nemusíte mít strach ze zkoušek. Ještě jedna důležitá informace, veškeré akce jako závody, chata, kroužek jsou pro děti zcela zdarma! Jediné, co je potřeba, je dětem financovat rybářský lístek s povolenkou a popř. jejich skromnou rybářskou výbavu. Teď pár informací k těm starším, týká se jen členů MO MRS Mikulov, závody jsou, jak jsem již výše psal, Další důležitý termín je první rybářská brigáda, která se bude konat 27. dubna 2013 od 8 hod., ostatní termíny brigád vám napíši v dalším čísle Zpravodaje. Petrův zdar! Patrik Lukáč

5 Z činnosti Mysliveckého sdružení Jevišovka Dne 8. února 2013 se konala v kulturním domě v obci Jevišovka valná hromada Honebního společenstva Jevišovka. Této valné hromady se zúčastnili všichni členové Mysliveckého sdružení Jevišovka, kteří získali plné moci k zastupování na tuto valnou hromadu. Jedním z bodů jednání valné hromady byl návrh na prodloužení nájemní smlouvy o nájmu honitby Jevišovka mezi Honebním společenstvem Jevišovka a Mysliveckým sdružením Jevišovka. Nový návrh byl předložen na období 10 let a byl jednomyslně schválen. Díky Vám občanům, vlastníkům pozemků, kteří jste důvěřovali a dali své hlasy členům Mysliveckého sdružení Jevišovka, ale taktéž díky obrovské podpoře Obce Jevišovka se podařilo zachovat tradici myslivosti v obci a v této pokračovat. Děkujeme za projevenou důvěru. Chtěli bychom seznámit občany s tím, že v měsíci dubnu 2013 naše sdružení uvede do provozu vlastní internetové stránky s cílem blíže prezentovat činnost sdružení občanům. V jarních měsících budou naši členové rekonstruovat myslivnu, která se nachází v centru obce a svým současným stavem spíše narušuje ráz centra obce. Tato rekonstrukce by měla být dokončena do konce měsíce června Richard Španiel, myslivecký hospodář Tělovýchovná jednota Jevišovka Zdravím všechny spoluobčany v Jevišovce. Těší mě, že za sportovce mohu konstatovat, že stále pracujeme. Od února jsme náš stolně tenisový tým rozdělili na týmy A a B. Ten B tým sice moc nevyhrává, ale o to víc nás to baví. Stolní tenis pro všechny probíhá každou středu a neděli od 18 hodin v kulturním domě. Poplatek: dospělí 30,- Kč, děti zdarma. Co pro vás chystáme v nejbližší době: Velikonoční turnaj ve stolním tenise všech kategorií na Velikonoční neděli od 10 hodin. Moc se těšíme, že si hru přijdou vyzkoušet i ti, co pravidelně nehrají. Dne v 9.00 začne tradiční úklid okolí obce spojený s opékáním špekáčků, věříme, že nám pomohou děti i jejich rodiče. Již nyní připravujeme druhý ročník originální vesnické taškařice spojený jak jinak než zase s opékáním špekáčků, a to bude Pálení čarodějnic dne na návsi a u kapličky za hřbitovem, ovšem pouze za vhodného počasí. V plánu máme i třetí ročník Cyklovýletu, jehož termín určíme podle počasí. Budeme hledat poklad a samozřejmě opečeme špekáčky. Ondřej Mrenica, předseda TJ Jevišovka Z místní knihovny Motto: S NÁMI JEN ALL INCLUSIVE! Oslavte s námi měsíc čtenářů, využijte možnost bezplatné registracie a amnestii dlužníků. Po celý měsíc bude probíhat dětská samoobsluha děti si mohou vyzkoušet práci knihovníka, svoje knihy si samy vrátí a nové načtou v počítači. Každý čtenář si může vlastnoručně obalit svou knihu. V měsíci březnu se konají tyto akce: 7. března testování malých čtenářů, soutěže s odměnami pro nejlepší 14. března vyhlášení nejlepšího čtenáře roku března první jarní čtení a malování podle ilustrátorky Heleny Zmatlíkové (90. výročí narození) 28. března přiveď do knihovny nového kamaráda oba dva budete mít letošní členství zdarma. Elena Lukáčová, knihovnice

6 ZPRÁVY ZE ŠKOLY NEJENOM PRO RODIČE 28. BŘEZEN DEN UČITELŮ Člověk vycvičený rozumem a uměním, ale bez mravnosti, podobá se zlaté pochvě, v které se drží olověný meč. Jan Amos Komenský S nastupujícím jarem, s počínajícími pracemi na zahrádkách a polích, s přípravami na velikonoční svátky mnohým z nás uniká, že na konci března slavíme ještě jeden svátek Den učitelů. Celosvětově se slaví 5. října. V České republice je určen na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského. Ráda bych proto při této příležitosti veřejně poděkovala všem našim paním učitelkám v mateřských školách, paním vychovatelkám ve školních družinách a paním učitelkám i pánům učitelům v základní škole za jejich práci jak ve vzdělávací, tak i výchovné oblasti a rovněž za jejich mimoškolní aktivity, které mnozí spoluobčané považují za samozřejmost. A jak dopadly výsledky prospěchu a chování na základní škole v 1. pololetí letošního školního roku? Z celkového počtu 203 žáků dosáhlo vyznamenání 96 žáků, 62 na 1. stupni (1.- 5.ročník) a zbylých 34 na 2. stupni (6.- 9.ročník), neprospěli 2 žáci na 2. stupni. Bylo uděleno 53 pochval třídního učitele a 9 pochval ředitelky školy. Na druhé straně bylo uděleno 10 důtek třídního učitele, 8 důtek ředitelky školy a 3 dvojky z chování. Prohřešky, kterých se žáci nejčastěji dopouštějí, jsou zapomínání, nevhodné chování ve vyučování, soustavné neplnění školních povinností a bohužel i neomluvené hodiny (těch bylo naštěstí jen 5), kouření v budově školy a krádeže, např. míčů, sportovních bot apod. Doufám, že žáci, kteří se provinili, si z udělených výchovných opatření vezmou ponaučení a své chyby nebudou opakovat. Abychom byli spravedliví a znali názory našich žáků, provedli jsme na začátku února v ročníku dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na hodnocení jednotlivých předmětů očima žáků. Mohli zde napsat své připomínky, co se jim ve škole líbí nebo nelíbí a jak by oni sami nebo škola mohla přispět ke zlepšení současného stavu. Učitelé byli s výsledky ankety seznámeni a oprávněné připomínky žáků akceptovali. Ředitelka školy prodiskutovala závěry ankety s žáky 8. ročníku. Výsledky ankety budou rovněž sloužit jako jeden z podkladů při sebehodnocení školy. Podobnou anketu bychom rádi provedli i mezi rodičovskou veřejností při dubnových konzultacích s rodiči. Domníváme se, že vzájemným dialogem zlepšíme klima školy, kam nejen učitelé, ale i žáci budou rádi chodit. I když se již všichni těšíme na jaro a hlavně léto, děti pochopitelně na prázdniny, tak je ještě před námi několik měsíců školních povinností. Proto žádám i rodiče, aby pečlivě kontrolovali své ratolesti, aby jejich výsledky ve druhém pololetí nebyly horší než v tom prvním. O proběhlých i plánovaných akcích školy přinášíme informace v samostatných příspěvcích. Jana Kalandrová Metodika výuky a její materiální zajištění ZŠ a MŠ Drnholec byla v období od 1. září 2010 do 28. února 2013 zapojena do dotačního programu EU a ČR Peníze školám v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo vytvoření metodiky výuky vybraných předmětů za účelem dlouhodobého sjednocení vzdělávacích cílů. Projekt řeší to, že je na trhu mnoho různých nabídek učebnic a sjednocuje práci učitelů do budoucna. Dále se zaměřil na materiální potřeby, které souvisí s inovací pedagogického procesu. V praxi to znamenalo, že všichni vyučující vytvářeli sady vzorových vyučovacích materiálů, ve kterých je využívána moderní didaktická technika a postupy vedoucí k aktivnímu přístupu žáků k výuce. Bylo vypracováno celkem 27 sad po 36 hodinách v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, výuky cizích jazyků němčině, angličtině a ruském jazyce, výpočetní techniky, matematické gramotnosti a přírodních věd. S ukázkami vzniklých pracovních listů se můžete seznámit na Drbníku. Učitelé byli proškoleni v tvorbě prezentací na interaktivní tabuli a jejím využití ve výuce, účastnili se vzdělávacích seminářů, tři učitelky se zúčastnily jazykového kurzu v Anglii. Asi jedna čtvrtina z poskytnutých prostředků šla například na vybavení školy moderními pomůckami, výukovými programy na interaktivní tabuli, interaktivní tabulí byla vybavena učebna přírodopisu. Jana Juřenová

7 Zápis do první třídy Ve čtvrtek 31. ledna naši žáci obdrželi hodnocení za první pololetí a po zkráceném vyučování vyběhli vstříc jednodennímu volnu. Škola ale neosiřela na dlouho, neboť již v půl druhé jsme přivítali nové zájemce o vzdělávání na naší škole. Zapsat své děti přijeli nejprve rodiče z Jevišovky a jeden zájemce z Nového Přerova. U vchodu je již tradičně vítali starší žáci prvního stupně, kteří se ochotně ujali uvítací role a postarali se, aby nikdo nezabloudil. Letos to byli žákyně a žáci čtvrtého ročníku převlečení za pohádkové bytosti. Pak už si předškoláky přebíraly paní učitelky Juřenová, Škrabalová, Šimčíková a Bejdáková, aby zjistily jejich připravenost na vstup do školy. Formou her na různá povolání děti prokazovaly schopnost vyjadřování, prostorové orientace, kresby, držení tužky, znalost základních matematických pojmů. Celkově lze říci, že byly dobře připraveny, nebyly bojácné a pracovaly s chutí. Jediným mráčkem na celkovém dojmu z jejich výkonů je špatná výslovnost, která má evidentně klesající úroveň. To je asi největší úkol pro rodiče budoucích školáčků na zbývající čas do nástupu do školy. Žádost o povinnou školní docházku si prostřednictvím svých rodičů podalo 22 dětí 17 z Drnholce, 4 děvčata z Jevišovky a 1 chlapec z Nového Přerova.. Sportovní úspěchy našich žáků V novém roce vyjeli poprvé reprezentovat naši školu šachisté. 22. ledna 2013 se utkali v břeclavském Domě školství, kde se konalo krajské kolo soutěže, s 32 dalšími školními týmy. Do bojů jsme vyslali dvě družstva. V kategorii 1. stupeň ZŠ soutěžilo družstvo ve složení Roman Machala, Lukáš Žídek, Tomáš Foltán, René Kocourek. Obsadili skvělé páté místo. V kategorii starších žáků naši hráči hráli pouze ve třech. Přesto se Radek Zabloudil, Ondřej Šenk a Pavla Seveldová umístili na pěkném desátém místě. Soutěž měla výbornou atmosféru a všichni soutěžící si zaslouží velkou pochvalu. Hedvika Škrabalová Ve čtvrtek 24. ledna se vydala dvě družstva mladší a starší děvčata na okresní přebor v přehazované. Mladší žákyně ve složení J. Konečná, N. Štyksová, P. Seveldová, N. Molnárová, S. Juričková, K. Kučerová, B. Pražáková, M. Pecková, M. Kalianková a B. Grimová jely nasbírat zkušenosti mimo školu tvrdě vybojovaly jeden bod. Starší děvčata reprezentovaly D. Grulichová, N. Mandíková, T. Žaludková, M. Bártová, Ch. Sulz, Z. Skaláková, M. Pluskalová, M. Drozdová, A. Hozová a A. Vlachová a předvedla vynikající a bojovný výkon. V konkurenci pěti škol skončila na druhém místě. Všechny hráčky zasluhují pochvalu za herní snahu a také vzorné chování. Kateřina Smíšková Vynikajícího úspěchu dosáhl žák sedmé třídy Ondřej Šenk na XIV. ročníku Hustopečské skákání Moss Logistic V kategorii mladších žáků v konkurenci 24 závodníků a před zraky současného mistra světa Jesse Williamse a zakladatele flopu Dicka Fosberyho překvapil všechny soupeře a tuto kategorii vyhrál výkonem 145 cm. Tímto výkonem vyrovnal nejlepší skok v republice. Ondrovi patří velké poděkování za zdařilou reprezentaci školy. Za svým mladším bratem nezůstal pozadu Jarek Šenk, žák deváté třídy, který se o čtyři dny později stal již potřetí přeborníkem okresu ve šplhu. Dosaženým časem 2,33 sekund se sice nepřiblížil rekordu okresu, ale i přesto nám jeho výkon udělal radost. Stanislav Pichanič Ve středu 6. března se dvě družstva gymnastek zúčastnila závodů ve Slavkově. Za mladší žákyně soutěžily Tereza Mrenicová, Lenka Růžičková, Šárka Němcová a Mirka Marková, která k nám jezdí trénovat z Dobrého Pole. V družstvech se umístily na druhém místě. Za starší žákyně soutěžily sestry Marxovy z Jevišovky Lidka, Eliška, Maruška a Karolína Mrenicová rovněž v družstvech obsadily druhé místo. Nejlepšího umístění v jednotlivcích dosáhly Eliška a Maruška Marxovy páté a šesté místo. Družstva získala poháry a diplomy a hlavně dobrý pocit z předvedených výkonů. Naše tréninky přinesly ovoce. V tomto školním roce nejen tato děvčata čekají tradiční závody v Drnholci a v polovině dubna Šlapanický koniklec. Jsou to na přípravu náročnější závody, čeká nás tudíž už jen pár poctivých tréninků. Kateřina a Libor Smíškovi

8 Vážení spoluobčané, žáci ZŠ Drnholec se letos také zapojí do květinového dne. Ve středu 15. května 2013 budou nabízet květy měsíčku lékařského se stuhou v odpoledních hodinách v obcích Drnholec, Jevišovka a Novosedly. Děkujeme všem, kteří přispějí a pomohou tak v boji s touto zákeřnou chorobou Český den proti rakovině 2013 středa 15. května 17. ročník veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha (prodej žlutých kvítků a rozdávání letáčků s informacemi o prevenci rakoviny) Tematické zaměření letošní sbírky: prevence nádorů tlustého střeva - druhé nejčastější nádorové onemocnění mužů i žen v ČR Rakovinou onemocní každý třetí občan České republiky... Dodržováním jednoduchých zásad zdravého životního stylu lze podle nejnovějších poznatků až 50ti % všech onkologických onemocnění předejít! Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem, pomozte prosím i Vy... Kdo je Liga proti rakovině Praha? Liga proti rakovině Praha je občanské sdružení působící v ČR od roku Má tři hlavní cíle činnosti - nádorová prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora vzdělávání a onkologického výzkumu. Více na Její činnost je financována ze sponzorských darů a především z výtěžku veřejné květnové sbírky. Co je Český den proti rakovině? Sbírková akce s nejdelší tradicí v ČR - za šestnáct let se květ měsíčku lékařského s barevnou látkovou stužkou stal symbolem boje proti rakovině. Skupiny dobrovolníků (nejčastěji dvojice) nabízejí během tohoto dne letáky s informacemi o prevenci rakoviny a látkovou kopii květu měsíčku lékařského se špendlíkem na připevnění a stužkou za dobrovolný příspěvek (minimálně 20 Kč). Peníze za kytičku vhazují dárci přímo do zabezpečených pokladních vaků. Tyto vaky jsou po skončení akce předány k přepočítání na pobočky České pošty. Pošta poté zašle peníze na účet LPR, která je následně rozdělí na jednotlivé programy boje proti rakovině. Mezi dobrovolníky jsou kromě členů sdružení onkologických pacientů především studenti všech typů škol (středních, základních, vysokých i mateřských), junácké a pionýrské oddíly, členové ČČK, ČSŽ, dobrovolní hasiči, zástupci měst a obcí, firmy i jednotlivci. Další informace také na POZVÁNKY MAMINKY, TATÍNCI, BABIČKY, DĚDEČCI, TETIČKY, STRÝČCI A VŠICHNI DALŠÍ PŘÁTELÉ ŠKOLY - POZOR! Základní škola a mateřská škola Drnholec pro vás připravuje DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SPOJENÝ S OSLAVOU DNE MATEK, který se bude konat V SOBOTU 11. KVĚTNA OD 14,00 HODIN V PROSTORÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY DRNHOLEC. Těšíme se na vás! 2. dětský krojový ples SRPŠ při ZŠ Drnholec zve nejen děti na neděli na 2. dětský krojový ples. Zahájení je ve hodin Českou besedou. Po celé odpoledne hraje dechová hudba Horenka, vstupné dobrovolné. V průběhu odpoledne nás čeká soutěž v párovém tanci a verbířském. Členové Jarabáčku si připravili lízátkové sólečko pro všechny přítomné. Srdečně zvou pořadatelé a děti z Jarabáčku.

9 Letní tábor Základní škola Drnholec v letošním roce pořádá od do letní tábor s etapovou hrou Po stopách lovců mamutů v rekreační oblasti Onšov 2 km od Vranova nad Dyjí. Tábor je srubového typu. Na děti čekají hry a soutěže, turistika, sport, tábornické dovednosti, aktivity, noví kamarádi a nezapomenutelné zážitky!!! Cena tábora je 3000,-Kč. V ceně je ubytování, plná penze 5x strava, celodenní pitný režim, autobusová doprava tam i zpět. Přihlášky si můžete stáhnout ze stránek školy nebo vyzvednout přímo u paní učitelky Šimčíkové. Divadlo Dne od 18 hodin uskuteční se divadelní představení Bavorského ochotnického divadla. Zahrají hru Výlety. Karneval s Dádou v sobotu pořádá SPOZ Jevišovka Začátek v 15 hodin v kulturním domě. 17. ročník soutěže ve SPORTOVNÍ GYMNASTICE žactva mateřských, základních a středních škol Termín: sobota v hodin Místo: tělocvična ZŠ Drnholec IV. Výstavu vín vinný košt dne pořádá ČZS Malovinaři Jevišovka. Začátek ve 14 hodin v kulturním domě. Den matek oslavíme v neděli Začátek v 15 hodin v místním KD, vystoupí žáci MŠ a pohádku O pravdomluvné rybce zahrají členové dramatického kroužku.

10 Stretnutie Slovákov z Bulharska pořádá dne Obec Jevišovka spolu se Spolkom Slovákov z Bulharska v Bratislavě Účastníci se musí předem přihlásit a zaplatit poplatek. Bližší informace podá účetní obce p. Jindřiška Bošiaková. Den dětí připraví SPOZ v neděli Odpoledne sportovních soutěží a her od nejmenších dětí až po ty nejstarší začne na dětském hřišti v 15 hodin. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 70 let oslaví: Narodili se: Zdenka Filková Josef Uhlíř Božena Vojteková Zuzana Lukáčová Jan Stibal Marie Strešková Lukáš Vašíček Adéla Brídová Jasmín Vermešová Gabriela Beštová Všem jubilantům i rodičům dětí blahopřejeme! Redakce přeje všem občanům pěkné Velikonoce Omlouváme se, že již nebudou součástí zpravodaje fotografie, protože černobílý tisk je velmi nekvalitní a obrázky téměř nečitelné. Fotografie jsou umístěny ve fotogalerii: Vydavatel Obec Jevišovka, Jevišovka, redaktor Jitka Radkovičová, zástupce Božena Bošiaková a redakční rada..reg.č. MK ČR E V Jevišovce březen 2013, vydání 1/2013, zdarma.

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ PLÁN PRÁCE ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ V DRNHOLCI, 1. 9. 2011 Vedení školy RNDr. Jana Kalandrová -

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

OBEC JEVIŠOVKA Jevišovka 98 ze 7.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel konaného dne

OBEC JEVIŠOVKA Jevišovka 98 ze 7.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel konaného dne Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 28. 2. 2013 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 7.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 2. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 30. 12. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 2. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 30. 12. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 2. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 30. 12. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 2.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz OBEC JEVIŠOVKA Z Á P I S 691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3 zasedání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 9.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 27. 6. 2013 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 9.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 27. 6. 2013 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 9.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 27. 6. 2013 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 9.

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

ROZPOČET PRO ROK 2016

ROZPOČET PRO ROK 2016 OBEC Jevišovka, IČ: 00600172 ROZPOČET PRO ROK 2016 Příjmy v roce 2016 1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 400 000 1112 daň z příjmu ze samostatné výdělečné činnosti 17 000 1113 daň z

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

OBEC JEVIŠOVKA Jevišovka 98 z 10. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel konaného dne 23. února 2016

OBEC JEVIŠOVKA Jevišovka 98 z 10. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel konaného dne 23. února 2016 Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 10. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 23. února 2016 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2004

V Ř E S K O V Á K únor 2004 V Ř E S K O V Á K únor 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nezadržitelně se blíží jaro a s ním spousta práce a to zejména na zahrádkách. Občané budou provádět jarní úklid, prostřihávat stromy a samozřejmě

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 3. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 24. 2. 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 3. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 24. 2. 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 3. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 24. 2. 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3.

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

http://www.rybsvaz.cz/print.php?page=rada/odd_sport_mladez/serial/serial&page=rada/...

http://www.rybsvaz.cz/print.php?page=rada/odd_sport_mladez/serial/serial&page=rada/... Page 1 of 10 Tráví vaše děti mnoho času u televize či PC? Je tu čas na změnu! Pro začínající malé rybáře organizuje ČRS rybářské kroužky mládeže. Získávají zde nejen vztah k přírodě, ale i praxi v různých

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více