SLOVO STAROSTKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.jevisovka.cz SLOVO STAROSTKY"

Transkript

1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, dlouho očekávané jarní sluníčko už zasvítilo a prohřívá celou přírodu. Probouzí se ze zimního klidu ptáci i zvířata. Velmi příznivě působí i na nás. Využijme těch krásných slunečných dnů k úklidu po zimě, k přípravě zahrádek a předzahrádek na výsadbu, abychom se později mohli kochat jejich krásou. Po zimních měsících je nutné uklidit celou obec, zamést silnice, vyhrabat trávníky, ostříhat keře a stromy. Připravit se na projekty, které máme v letošním roce naplánovány zrealizovat. Včasnou žádostí o dotaci na úřadu práce se podařilo zajistit 4 pracovníky na veřejně prospěšné práce, kteří celou sezonu budou zaměstnáni a většinu těchto prací budou provádět. Sekání velkých travnatých ploch a podél cyklostezek bude opět prováděno smluvně. Také v letošním roce budeme pokračovat v projektech, které jsme již v loňském roce začali. Mobiliář areálu (lavičky, odpadkové koše, květinové mísy a stojany na kola) a sportovní zařízení (volejbalový set a koš na basketbal) jsou již nakoupeny a budou postupně nainstalovány. Na sportovní ploše vyznačíme hřiště pro volejbal a nohejbal. Také sklady v areálu jsou již vybavené skříňkami a policemi a připravené k využití pro výdej občerstvení. Na posledním zasedání zastupitelstva obce jsme schválili provozní řád areálu s otvírací dobou, zbývá pouze sehnat dobrovolníka (samozřejmě finančně ohodnoceného), který bude zodpovědný za chod areálu. Dalším projektem je Příhraniční inlinová stezka, která povede od fotbalového hřiště podél kanálu přes řeku k Vodnici a zpět do obce. Na této stezce bude už v měsíci březnu částečně provedena výsadba stromů, stezka bude označena a budou nainstalovaná odpočívadla a informační tabule. Celý projekt bude hotový do konce června. Připravujeme projektovou dokumentaci a malé výběrové řízení na vybudování chodníku podél nové výstavby k Hrušovanům, abychom umožnili majitelům nemovitostí dobudovat si nájezdy a vchody k domům. Taktéž tuto akci bychom chtěli dokončit do letních prázdnin. Zadali jsme také vypracovat prováděcí projektovou dokumentaci na dotovaný projekt Revitalizace údolní nivy Jevišovky mokřady. Na jejím základě bude vyhlášeno výběrové řízení. Tato akce bude realizována až po schválení výběru dodavatele Státním fondem životního prostředí. Totéž se týká inženýrských sítí pro nová stavební místa v lokalitě Nová, po vypracování prováděcí dokumentace bude tato akce zveřejněna a proběhne výběrové řízení na dodavatele. Realizaci plánujeme od konce léta do zimy. V měsíci květnu firma E.ON zrealizuje kabelizaci sítě na ulici Nová a při této příležitosti zde obec vybuduje nové veřejné osvětlení. Při realizaci projektu Místní informační systém a digitální povodňový plán obcí Hevlín a Jevišovka, na který máme přislíbenou dotaci, vyzkoušíme vybudování bezdrátového rozhlasu, alespoň v ulici s novým veřejným osvětlením. V dalších letech, pokud bude rozhlas takto fungovat, bude možné rozšíření do dalších částí obce. Tento projekt je taktéž před vyhlášením výběrového řízení a po schválení Státním fondem životního prostředí bude realizován. Od měsíce února má sanatorium v naší obci nové majitele. Možná jste se už dočetli v tisku nebo viděli v televizi reportáž o životě pacientů v tomto zařízení. O praktikách bývalé majitelky a provozovatelky

2 Seniorprojektu. Doufám, že změnou vedení, jejich lidským přístupem k pacientům a jejich profesionalitou se toto zařízení dostane na úroveň, kterou si senioři zaslouží. Majitelé již navázali spolupráci s obcí a v budoucnu nabídnou některé služby také našim občanům. Vážení občané, dovolte mi, abych vám popřála veselé Velikonoce, pohodu a hodně zdraví. Božena Bošiaková, starostka obce Odpadové hospodářství V loňském roce jsme v obci zavedli sběr separovaného odpadu z domácností. V měsíci květnu byly rozdány občanům první nádoby na papír a plast. V současné době již 156 domácností používá nádoby na plast a 119 domácností nádoby na papír. Zároveň nabízíme odvoz textilu v igelitových pytlích. Ve srovnání roků 2011 a 2012 naši občané odevzdali k odvozu o 19 tun odpadů méně, což svědčí o tom, že spousta odpadů končí v topidlech. V zimě to bylo velmi dobře znát v ovzduší mnohdy zamořeném pálením plastů apod. Přesto jsme tříděním odpadů dosáhli toho, že bylo vytříděno o 27 t komunálního odpadu méně než v roce 2011, bioodpad byl vytříděn ve stejném množství jako loni, naopak vzrostlo množství papíru o 3 tuny, plastů také o 3 tuny. Srovnáním příjmů (poplatek za odpady a zisk z prodeje druhotných surovin) a výdajů za likvidaci odpadů bylo z prostředků obce doplaceno v roce 2011 celkem Kč, což je asi 219 Kč na jednoho obyvatele a v roce 2012 celkem Kč, což je 125 Kč na jednoho obyvatele. Výbor životního prostředí provedl inventuru všech nádob, což nyní srovnáváme s evidencí STKO. Upozorňuji občany, že nádoby, které obdrželi zdarma, zůstávají majetkem obce a nelze je přenášet jinam. Nádoby na komunální odpad jsou majetkem občanů, ovšem každou změnu je nutné hlásit na STKO (přestěhování, změnu majitele nemovitostí apod.). Věřím, že občané budou pokračovat ve třídění odpadů. Těm, kteří dosud nemají nádoby na třídění, je znovu nabízíme. Nádoby na plast, papír i bioodpad jsou k odebrání denně na obecním úřadě. Do konce měsíce května bude zprovozněn v Drnholci sběrný dvůr, který bude společný také pro občany naší obce. V současné době probíhají jednání o uzavření smlouvy o provozu sběrných dvorů a cenách za uložený odpad. Občané naší obce budou mít možnost bezplatně uložit odpad v tomto sběrném dvoře a za jeho likvidaci zaplatí obec. Bližší informace podám v příštím čísle Zpravodaje. Poslední informace k odpadům: v sobotu 13. dubna 2013 budou přistaveny před obecním úřadem od 13 do 14 hodin kontejnery na sběr nebezpečného odpadu a velkého elektroodpadu. Správce areálu Obec Jevišovka hledá správce areálu volnočasových aktivit. Jedná se o úvazek na dohodu o provedení práce. Povinností správce bude podle provozní doby otvírat a uzavírat areál. Instalovat sportovní zařízení a mobiliář v areálu, připravovat areál pro kulturní akce, průběžně kontrolovat užívání a vést provozní knihu areálu. Areál bude zpřístupněn veřejnosti podle provozní doby následovně: Měsíc pondělí pátek sobota neděle Prosinec únor uzavřeno uzavřeno Březen květen h h Červen h h Červenec h h Srpen h h Září h h Říjen listopad h h Zájemci se mohou přihlásit u starostky, kde získají bližší informace.

3 Finanční výbor informuje Připomínáme občanům, že splatnost poplatku za psa je Poplatek za odpady je splatný do Obec Jevišovka nabízí občanům a majitelům nemovitostí výhodnou půjčku z bytového fondu Jevišovka na opravu rodinných domů. Půjčka může být čerpána na izolaci proti spodní vodě, na opravu a úpravu fasády, opravu střešní krytiny, tepelnou izolaci obvodového zdiva, výměnu oken a dveří, zřízení solárního ohřevu vody, zřízení ekologického vytápění a opravy koupelen a WC. Půjčku do výše Kč se splatností maximálně na 4 roky s úrokem 6 % lze vyřídit velmi rychle. Zájemci se mohou informovat v kanceláři OÚ. Michal Vago, předseda finančního výboru Lidové misie 2013 Ve dnech března jsme prožili lidové misie, které uspořádal farní tým zvaný FATYM z Vranova nad Dyjí. Program byl velice bohatý - od žehnání domů, které začalo týden před misiemi, včetně misijní hry pro děti, promluv o duchovním životě, stavovských kázání, návštěv misionářů v domácnostech, denních bohoslužeb pro děti, až po kající procesí, pozvání ke svátosti smíření, adorace a závěrečné bohoslužby se vztyčením misijních křížů v Drnholci a v Novosedlech.Během misií byla dána nabídka velkého množství praktických a levných brožur o duchovním životě, které vydává FATYM.Všichni členové týmu a jeho spolupracovníci jsou si vědomi, že apoštolská práce musí být spojena s modlitbou. Na to jsme pamatovali, když jsme se na misie připravovali. Zároveň chci připomenout ujištění o modlitbě od biskupa Pavla Posáda, který nemohl přijet, a Milosrdných sester 3. řádu sv. Františka z Brna. Úsilí misionářů přineslo své ovoce. Někteří farníci přijali svátosti, někteří projevili zájem o křest nebo pomazání nemocných. Mnoho podnětů k zamyšlení a rozjímání přinesly promluvy hlavního misijního kazatele, jáhna Ladislava Kince, který oslovil mnoha příklady a životními zkušenostmi. Velké poděkování patří všem členům farního týmu z Vranova a jejich spolupracovníkům a zároveň místním, kteří obětavě pomáhali roznášet pozvánky a zpravodaje, ženám, které upekly misijní koláčky, těm, kdo připravili velkou misijní hru pro děti, a vůbec všem, kteří se jakýmkoli způsobem zasloužili o konání misií. Poděkování patří také panu Jiřímu Pecovi za zhotovení krásných misijních křížů, jejichž posvěcením a vztyčením celé misie vyvrcholily. Chci povzbudit všechny, aby misijní heslo - probudit v sobě dobro - nezapadlo se skončením misií, aby podněty, které misie probudily, byly v našich životech prohlubovány a rozvíjeny a činily náš život svobodnější a radostnější. Konání lidových misií ve třetím postním týdnu je nejlepší přípravou na slavení Velikonoc, jejichž význam se dá vyjádřit jednou větou: Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. S přáním pravého velikonočního pokoje a radosti. P. Jiří Komárek, farář Pořad bohoslužeb o Velikonocích: Jevišovka Novosedly Drnholec Květná neděle Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota Neděle velikonoční V Jevišovce na Velký pátek v hodin bude pobožnost křížové cesty.

4 KULTURA A SPORT Tříkrálová humanitární sbírka pro Charitu ČR 2013 V sobotu 5. ledna po celý den navštěvovali domácnosti v naší obci koledníci Tříkrálové sbírky pro Charitu ČR Občané naší obce věnovali do sbírky celkem Kč. Děkujeme všem občanům za finanční dary a koledníkům. Rodině Petra Marxe za čas, který této sbírce věnovali. Finanční hotovost byla vložena na peněžní konto Charity ČR. Řízená degustace vína V sobotu uspořádala ZO ČZS Vinaři Jevišovka již třetí řízenou degustaci vína. V příjemném prostředí sklípku v kulturním domě se sešlo kolem 20 vinařů a pozvaných hostů. Řízenou degustaci vín ročníku 2011 a 2012 odborně vedl p. Josef Cízler, spolumajitel firmy Gastvín Hrušovany nad Jevišovkou. Vína s přívlastkem kabinet, pozdní sběr nebo výběr z hroznů vynikala krásným vzhledem a harmonickou vůní a chutí. Víno Müler Thurgau oslovilo přítomné typickým jemně muškátovým a vanilkovým buketem nebo víno odrůdy Sauvignon se svou typickou vůní po kvetoucích kopřivách, později až po zralých broskvích, a tak bych mohl pokračovat v hodnocení všech 20 vzorků velmi pěkných a kvalitních vín od firmy Gastvín. Na závěr volné besedy odpovídal p. Cízler na jednotlivé otázky týkající se výroby a skladování vína, z jakých poloh znojemské oblasti jsou jednotlivé odrůdy nejkvalitnějších vín a podobně. Příjemný večer jsme ukončili s přáním další řízené degustace v roce Rybářovo okénko Vago Michal, předseda ČSZ Vinaři Jevišovka Jelikož nám začala další rybářská sezona, chtěl bych alespoň v kostce informovat pár nadšenců z Petrova cechu, hlavně těch mladších, co v tomto roce mohou očekávat. První posezení u vody s kroužkem mladých rybářů se zřejmě bude konat koncem dubna, kde se mimo chytání ryb také dozví podrobnosti o každoročních rybářských závodech konaných MO MRS Mikulov na revíru Dyje 7A v Dolních Věstonicích, které proběhnou 4. května 2013 od 6.00 do hodin. Předpokládaný odjezd z tradičního místa u kostela je v 5.00 (pozor platí jen pro děti z kroužku). Opět se jedná o společné závody s dospělými, kteří budou mít oddělený sektor. Na konci školního roku, hned první prázdninový týden (konkrétně od do 6. 7.), nám organizace přidělila termín chaty v Bulharech, společně s drnholeckým kroužkem. Pokud mi pracovní možnosti dovolí, samozřejmě i se svolením rodičů, strávíme spolu s dětmi zřejmě celý týden v této krásné lokalitě. Samozřejmě výše uvedené akce nejsou posledními. V průběhu roku se určitě ještě vydáme na jiné výpravy do okolních revírů, nejen těch místních. Tímto chci také oslovit nové mladé nadšence, kteří by chtěli chodit na ryby, ale ještě stále nemají rybářský lístek, aby poprosili rodiče, zda-li by jim mohli udělali radost a umožnili jim stát se mladým rybářem. Dnešní doba právě této mladé generaci nabízí zcela jiné možnosti, jak trávit volné chvíle, a bohužel, jak zjišťuji, máme čím dál tím méně nových členů z řad nejmladších. Pokud bude mít někdo z dětí opravdový zájem o tento koníček, může za mnou přijít a domluvit se, co všechno bude potřebovat. Doopravdy nemusíte mít strach ze zkoušek. Ještě jedna důležitá informace, veškeré akce jako závody, chata, kroužek jsou pro děti zcela zdarma! Jediné, co je potřeba, je dětem financovat rybářský lístek s povolenkou a popř. jejich skromnou rybářskou výbavu. Teď pár informací k těm starším, týká se jen členů MO MRS Mikulov, závody jsou, jak jsem již výše psal, Další důležitý termín je první rybářská brigáda, která se bude konat 27. dubna 2013 od 8 hod., ostatní termíny brigád vám napíši v dalším čísle Zpravodaje. Petrův zdar! Patrik Lukáč

5 Z činnosti Mysliveckého sdružení Jevišovka Dne 8. února 2013 se konala v kulturním domě v obci Jevišovka valná hromada Honebního společenstva Jevišovka. Této valné hromady se zúčastnili všichni členové Mysliveckého sdružení Jevišovka, kteří získali plné moci k zastupování na tuto valnou hromadu. Jedním z bodů jednání valné hromady byl návrh na prodloužení nájemní smlouvy o nájmu honitby Jevišovka mezi Honebním společenstvem Jevišovka a Mysliveckým sdružením Jevišovka. Nový návrh byl předložen na období 10 let a byl jednomyslně schválen. Díky Vám občanům, vlastníkům pozemků, kteří jste důvěřovali a dali své hlasy členům Mysliveckého sdružení Jevišovka, ale taktéž díky obrovské podpoře Obce Jevišovka se podařilo zachovat tradici myslivosti v obci a v této pokračovat. Děkujeme za projevenou důvěru. Chtěli bychom seznámit občany s tím, že v měsíci dubnu 2013 naše sdružení uvede do provozu vlastní internetové stránky s cílem blíže prezentovat činnost sdružení občanům. V jarních měsících budou naši členové rekonstruovat myslivnu, která se nachází v centru obce a svým současným stavem spíše narušuje ráz centra obce. Tato rekonstrukce by měla být dokončena do konce měsíce června Richard Španiel, myslivecký hospodář Tělovýchovná jednota Jevišovka Zdravím všechny spoluobčany v Jevišovce. Těší mě, že za sportovce mohu konstatovat, že stále pracujeme. Od února jsme náš stolně tenisový tým rozdělili na týmy A a B. Ten B tým sice moc nevyhrává, ale o to víc nás to baví. Stolní tenis pro všechny probíhá každou středu a neděli od 18 hodin v kulturním domě. Poplatek: dospělí 30,- Kč, děti zdarma. Co pro vás chystáme v nejbližší době: Velikonoční turnaj ve stolním tenise všech kategorií na Velikonoční neděli od 10 hodin. Moc se těšíme, že si hru přijdou vyzkoušet i ti, co pravidelně nehrají. Dne v 9.00 začne tradiční úklid okolí obce spojený s opékáním špekáčků, věříme, že nám pomohou děti i jejich rodiče. Již nyní připravujeme druhý ročník originální vesnické taškařice spojený jak jinak než zase s opékáním špekáčků, a to bude Pálení čarodějnic dne na návsi a u kapličky za hřbitovem, ovšem pouze za vhodného počasí. V plánu máme i třetí ročník Cyklovýletu, jehož termín určíme podle počasí. Budeme hledat poklad a samozřejmě opečeme špekáčky. Ondřej Mrenica, předseda TJ Jevišovka Z místní knihovny Motto: S NÁMI JEN ALL INCLUSIVE! Oslavte s námi měsíc čtenářů, využijte možnost bezplatné registracie a amnestii dlužníků. Po celý měsíc bude probíhat dětská samoobsluha děti si mohou vyzkoušet práci knihovníka, svoje knihy si samy vrátí a nové načtou v počítači. Každý čtenář si může vlastnoručně obalit svou knihu. V měsíci březnu se konají tyto akce: 7. března testování malých čtenářů, soutěže s odměnami pro nejlepší 14. března vyhlášení nejlepšího čtenáře roku března první jarní čtení a malování podle ilustrátorky Heleny Zmatlíkové (90. výročí narození) 28. března přiveď do knihovny nového kamaráda oba dva budete mít letošní členství zdarma. Elena Lukáčová, knihovnice

6 ZPRÁVY ZE ŠKOLY NEJENOM PRO RODIČE 28. BŘEZEN DEN UČITELŮ Člověk vycvičený rozumem a uměním, ale bez mravnosti, podobá se zlaté pochvě, v které se drží olověný meč. Jan Amos Komenský S nastupujícím jarem, s počínajícími pracemi na zahrádkách a polích, s přípravami na velikonoční svátky mnohým z nás uniká, že na konci března slavíme ještě jeden svátek Den učitelů. Celosvětově se slaví 5. října. V České republice je určen na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského. Ráda bych proto při této příležitosti veřejně poděkovala všem našim paním učitelkám v mateřských školách, paním vychovatelkám ve školních družinách a paním učitelkám i pánům učitelům v základní škole za jejich práci jak ve vzdělávací, tak i výchovné oblasti a rovněž za jejich mimoškolní aktivity, které mnozí spoluobčané považují za samozřejmost. A jak dopadly výsledky prospěchu a chování na základní škole v 1. pololetí letošního školního roku? Z celkového počtu 203 žáků dosáhlo vyznamenání 96 žáků, 62 na 1. stupni (1.- 5.ročník) a zbylých 34 na 2. stupni (6.- 9.ročník), neprospěli 2 žáci na 2. stupni. Bylo uděleno 53 pochval třídního učitele a 9 pochval ředitelky školy. Na druhé straně bylo uděleno 10 důtek třídního učitele, 8 důtek ředitelky školy a 3 dvojky z chování. Prohřešky, kterých se žáci nejčastěji dopouštějí, jsou zapomínání, nevhodné chování ve vyučování, soustavné neplnění školních povinností a bohužel i neomluvené hodiny (těch bylo naštěstí jen 5), kouření v budově školy a krádeže, např. míčů, sportovních bot apod. Doufám, že žáci, kteří se provinili, si z udělených výchovných opatření vezmou ponaučení a své chyby nebudou opakovat. Abychom byli spravedliví a znali názory našich žáků, provedli jsme na začátku února v ročníku dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na hodnocení jednotlivých předmětů očima žáků. Mohli zde napsat své připomínky, co se jim ve škole líbí nebo nelíbí a jak by oni sami nebo škola mohla přispět ke zlepšení současného stavu. Učitelé byli s výsledky ankety seznámeni a oprávněné připomínky žáků akceptovali. Ředitelka školy prodiskutovala závěry ankety s žáky 8. ročníku. Výsledky ankety budou rovněž sloužit jako jeden z podkladů při sebehodnocení školy. Podobnou anketu bychom rádi provedli i mezi rodičovskou veřejností při dubnových konzultacích s rodiči. Domníváme se, že vzájemným dialogem zlepšíme klima školy, kam nejen učitelé, ale i žáci budou rádi chodit. I když se již všichni těšíme na jaro a hlavně léto, děti pochopitelně na prázdniny, tak je ještě před námi několik měsíců školních povinností. Proto žádám i rodiče, aby pečlivě kontrolovali své ratolesti, aby jejich výsledky ve druhém pololetí nebyly horší než v tom prvním. O proběhlých i plánovaných akcích školy přinášíme informace v samostatných příspěvcích. Jana Kalandrová Metodika výuky a její materiální zajištění ZŠ a MŠ Drnholec byla v období od 1. září 2010 do 28. února 2013 zapojena do dotačního programu EU a ČR Peníze školám v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo vytvoření metodiky výuky vybraných předmětů za účelem dlouhodobého sjednocení vzdělávacích cílů. Projekt řeší to, že je na trhu mnoho různých nabídek učebnic a sjednocuje práci učitelů do budoucna. Dále se zaměřil na materiální potřeby, které souvisí s inovací pedagogického procesu. V praxi to znamenalo, že všichni vyučující vytvářeli sady vzorových vyučovacích materiálů, ve kterých je využívána moderní didaktická technika a postupy vedoucí k aktivnímu přístupu žáků k výuce. Bylo vypracováno celkem 27 sad po 36 hodinách v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, výuky cizích jazyků němčině, angličtině a ruském jazyce, výpočetní techniky, matematické gramotnosti a přírodních věd. S ukázkami vzniklých pracovních listů se můžete seznámit na Drbníku. Učitelé byli proškoleni v tvorbě prezentací na interaktivní tabuli a jejím využití ve výuce, účastnili se vzdělávacích seminářů, tři učitelky se zúčastnily jazykového kurzu v Anglii. Asi jedna čtvrtina z poskytnutých prostředků šla například na vybavení školy moderními pomůckami, výukovými programy na interaktivní tabuli, interaktivní tabulí byla vybavena učebna přírodopisu. Jana Juřenová

7 Zápis do první třídy Ve čtvrtek 31. ledna naši žáci obdrželi hodnocení za první pololetí a po zkráceném vyučování vyběhli vstříc jednodennímu volnu. Škola ale neosiřela na dlouho, neboť již v půl druhé jsme přivítali nové zájemce o vzdělávání na naší škole. Zapsat své děti přijeli nejprve rodiče z Jevišovky a jeden zájemce z Nového Přerova. U vchodu je již tradičně vítali starší žáci prvního stupně, kteří se ochotně ujali uvítací role a postarali se, aby nikdo nezabloudil. Letos to byli žákyně a žáci čtvrtého ročníku převlečení za pohádkové bytosti. Pak už si předškoláky přebíraly paní učitelky Juřenová, Škrabalová, Šimčíková a Bejdáková, aby zjistily jejich připravenost na vstup do školy. Formou her na různá povolání děti prokazovaly schopnost vyjadřování, prostorové orientace, kresby, držení tužky, znalost základních matematických pojmů. Celkově lze říci, že byly dobře připraveny, nebyly bojácné a pracovaly s chutí. Jediným mráčkem na celkovém dojmu z jejich výkonů je špatná výslovnost, která má evidentně klesající úroveň. To je asi největší úkol pro rodiče budoucích školáčků na zbývající čas do nástupu do školy. Žádost o povinnou školní docházku si prostřednictvím svých rodičů podalo 22 dětí 17 z Drnholce, 4 děvčata z Jevišovky a 1 chlapec z Nového Přerova.. Sportovní úspěchy našich žáků V novém roce vyjeli poprvé reprezentovat naši školu šachisté. 22. ledna 2013 se utkali v břeclavském Domě školství, kde se konalo krajské kolo soutěže, s 32 dalšími školními týmy. Do bojů jsme vyslali dvě družstva. V kategorii 1. stupeň ZŠ soutěžilo družstvo ve složení Roman Machala, Lukáš Žídek, Tomáš Foltán, René Kocourek. Obsadili skvělé páté místo. V kategorii starších žáků naši hráči hráli pouze ve třech. Přesto se Radek Zabloudil, Ondřej Šenk a Pavla Seveldová umístili na pěkném desátém místě. Soutěž měla výbornou atmosféru a všichni soutěžící si zaslouží velkou pochvalu. Hedvika Škrabalová Ve čtvrtek 24. ledna se vydala dvě družstva mladší a starší děvčata na okresní přebor v přehazované. Mladší žákyně ve složení J. Konečná, N. Štyksová, P. Seveldová, N. Molnárová, S. Juričková, K. Kučerová, B. Pražáková, M. Pecková, M. Kalianková a B. Grimová jely nasbírat zkušenosti mimo školu tvrdě vybojovaly jeden bod. Starší děvčata reprezentovaly D. Grulichová, N. Mandíková, T. Žaludková, M. Bártová, Ch. Sulz, Z. Skaláková, M. Pluskalová, M. Drozdová, A. Hozová a A. Vlachová a předvedla vynikající a bojovný výkon. V konkurenci pěti škol skončila na druhém místě. Všechny hráčky zasluhují pochvalu za herní snahu a také vzorné chování. Kateřina Smíšková Vynikajícího úspěchu dosáhl žák sedmé třídy Ondřej Šenk na XIV. ročníku Hustopečské skákání Moss Logistic V kategorii mladších žáků v konkurenci 24 závodníků a před zraky současného mistra světa Jesse Williamse a zakladatele flopu Dicka Fosberyho překvapil všechny soupeře a tuto kategorii vyhrál výkonem 145 cm. Tímto výkonem vyrovnal nejlepší skok v republice. Ondrovi patří velké poděkování za zdařilou reprezentaci školy. Za svým mladším bratem nezůstal pozadu Jarek Šenk, žák deváté třídy, který se o čtyři dny později stal již potřetí přeborníkem okresu ve šplhu. Dosaženým časem 2,33 sekund se sice nepřiblížil rekordu okresu, ale i přesto nám jeho výkon udělal radost. Stanislav Pichanič Ve středu 6. března se dvě družstva gymnastek zúčastnila závodů ve Slavkově. Za mladší žákyně soutěžily Tereza Mrenicová, Lenka Růžičková, Šárka Němcová a Mirka Marková, která k nám jezdí trénovat z Dobrého Pole. V družstvech se umístily na druhém místě. Za starší žákyně soutěžily sestry Marxovy z Jevišovky Lidka, Eliška, Maruška a Karolína Mrenicová rovněž v družstvech obsadily druhé místo. Nejlepšího umístění v jednotlivcích dosáhly Eliška a Maruška Marxovy páté a šesté místo. Družstva získala poháry a diplomy a hlavně dobrý pocit z předvedených výkonů. Naše tréninky přinesly ovoce. V tomto školním roce nejen tato děvčata čekají tradiční závody v Drnholci a v polovině dubna Šlapanický koniklec. Jsou to na přípravu náročnější závody, čeká nás tudíž už jen pár poctivých tréninků. Kateřina a Libor Smíškovi

8 Vážení spoluobčané, žáci ZŠ Drnholec se letos také zapojí do květinového dne. Ve středu 15. května 2013 budou nabízet květy měsíčku lékařského se stuhou v odpoledních hodinách v obcích Drnholec, Jevišovka a Novosedly. Děkujeme všem, kteří přispějí a pomohou tak v boji s touto zákeřnou chorobou Český den proti rakovině 2013 středa 15. května 17. ročník veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha (prodej žlutých kvítků a rozdávání letáčků s informacemi o prevenci rakoviny) Tematické zaměření letošní sbírky: prevence nádorů tlustého střeva - druhé nejčastější nádorové onemocnění mužů i žen v ČR Rakovinou onemocní každý třetí občan České republiky... Dodržováním jednoduchých zásad zdravého životního stylu lze podle nejnovějších poznatků až 50ti % všech onkologických onemocnění předejít! Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem, pomozte prosím i Vy... Kdo je Liga proti rakovině Praha? Liga proti rakovině Praha je občanské sdružení působící v ČR od roku Má tři hlavní cíle činnosti - nádorová prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora vzdělávání a onkologického výzkumu. Více na Její činnost je financována ze sponzorských darů a především z výtěžku veřejné květnové sbírky. Co je Český den proti rakovině? Sbírková akce s nejdelší tradicí v ČR - za šestnáct let se květ měsíčku lékařského s barevnou látkovou stužkou stal symbolem boje proti rakovině. Skupiny dobrovolníků (nejčastěji dvojice) nabízejí během tohoto dne letáky s informacemi o prevenci rakoviny a látkovou kopii květu měsíčku lékařského se špendlíkem na připevnění a stužkou za dobrovolný příspěvek (minimálně 20 Kč). Peníze za kytičku vhazují dárci přímo do zabezpečených pokladních vaků. Tyto vaky jsou po skončení akce předány k přepočítání na pobočky České pošty. Pošta poté zašle peníze na účet LPR, která je následně rozdělí na jednotlivé programy boje proti rakovině. Mezi dobrovolníky jsou kromě členů sdružení onkologických pacientů především studenti všech typů škol (středních, základních, vysokých i mateřských), junácké a pionýrské oddíly, členové ČČK, ČSŽ, dobrovolní hasiči, zástupci měst a obcí, firmy i jednotlivci. Další informace také na POZVÁNKY MAMINKY, TATÍNCI, BABIČKY, DĚDEČCI, TETIČKY, STRÝČCI A VŠICHNI DALŠÍ PŘÁTELÉ ŠKOLY - POZOR! Základní škola a mateřská škola Drnholec pro vás připravuje DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SPOJENÝ S OSLAVOU DNE MATEK, který se bude konat V SOBOTU 11. KVĚTNA OD 14,00 HODIN V PROSTORÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY DRNHOLEC. Těšíme se na vás! 2. dětský krojový ples SRPŠ při ZŠ Drnholec zve nejen děti na neděli na 2. dětský krojový ples. Zahájení je ve hodin Českou besedou. Po celé odpoledne hraje dechová hudba Horenka, vstupné dobrovolné. V průběhu odpoledne nás čeká soutěž v párovém tanci a verbířském. Členové Jarabáčku si připravili lízátkové sólečko pro všechny přítomné. Srdečně zvou pořadatelé a děti z Jarabáčku.

9 Letní tábor Základní škola Drnholec v letošním roce pořádá od do letní tábor s etapovou hrou Po stopách lovců mamutů v rekreační oblasti Onšov 2 km od Vranova nad Dyjí. Tábor je srubového typu. Na děti čekají hry a soutěže, turistika, sport, tábornické dovednosti, aktivity, noví kamarádi a nezapomenutelné zážitky!!! Cena tábora je 3000,-Kč. V ceně je ubytování, plná penze 5x strava, celodenní pitný režim, autobusová doprava tam i zpět. Přihlášky si můžete stáhnout ze stránek školy nebo vyzvednout přímo u paní učitelky Šimčíkové. Divadlo Dne od 18 hodin uskuteční se divadelní představení Bavorského ochotnického divadla. Zahrají hru Výlety. Karneval s Dádou v sobotu pořádá SPOZ Jevišovka Začátek v 15 hodin v kulturním domě. 17. ročník soutěže ve SPORTOVNÍ GYMNASTICE žactva mateřských, základních a středních škol Termín: sobota v hodin Místo: tělocvična ZŠ Drnholec IV. Výstavu vín vinný košt dne pořádá ČZS Malovinaři Jevišovka. Začátek ve 14 hodin v kulturním domě. Den matek oslavíme v neděli Začátek v 15 hodin v místním KD, vystoupí žáci MŠ a pohádku O pravdomluvné rybce zahrají členové dramatického kroužku.

10 Stretnutie Slovákov z Bulharska pořádá dne Obec Jevišovka spolu se Spolkom Slovákov z Bulharska v Bratislavě Účastníci se musí předem přihlásit a zaplatit poplatek. Bližší informace podá účetní obce p. Jindřiška Bošiaková. Den dětí připraví SPOZ v neděli Odpoledne sportovních soutěží a her od nejmenších dětí až po ty nejstarší začne na dětském hřišti v 15 hodin. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 70 let oslaví: Narodili se: Zdenka Filková Josef Uhlíř Božena Vojteková Zuzana Lukáčová Jan Stibal Marie Strešková Lukáš Vašíček Adéla Brídová Jasmín Vermešová Gabriela Beštová Všem jubilantům i rodičům dětí blahopřejeme! Redakce přeje všem občanům pěkné Velikonoce Omlouváme se, že již nebudou součástí zpravodaje fotografie, protože černobílý tisk je velmi nekvalitní a obrázky téměř nečitelné. Fotografie jsou umístěny ve fotogalerii: Vydavatel Obec Jevišovka, Jevišovka, redaktor Jitka Radkovičová, zástupce Božena Bošiaková a redakční rada..reg.č. MK ČR E V Jevišovce březen 2013, vydání 1/2013, zdarma.

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz OBEC JEVIŠOVKA Z Á P I S 691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3 zasedání

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 15.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 4. 2. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 15.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 4. 2. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 15.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 4. 2. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 15.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Provoz týkajících se aktivit žáků: Běžný provoz od 6 16.30 hod. Aktivity: Organizace školního roku na příslušný rok a Plán týdne

Provoz týkajících se aktivit žáků: Běžný provoz od 6 16.30 hod. Aktivity: Organizace školního roku na příslušný rok a Plán týdne Provozní řád školy I. Údaje o zařízení: Adresa: Příkrá 67, 264 01 Sedlčany Typ školy: základní škola Kapacita: základní škola 480 žáků školní družina 100 žáků školní klub 220 žáků Zájmové činností, kroužky,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015 1 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více