Budoucnost evropského bankovního sektoru: Liikanenova expertní skupina a co o ní víme? Pavel Štěpánek Den s VŠE,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budoucnost evropského bankovního sektoru: Liikanenova expertní skupina a co o ní víme? Pavel Štěpánek Den s VŠE, 2.6.2012"

Transkript

1 Budoucnost evropského bankovního sektoru: Liikanenova expertní skupina a co o ní víme? Pavel Štěpánek Den s VŠE,

2 Obecně ke skupině Tato skupina má mandát zvážit nutnost tzv. strukturálních reforem bankovního systému v Evropě (paralelně s regulatorními změnami) - zda by posílily finanční stabilitu a zlepšily efektivitu a ochranu spotřebitele. Jestliže ano, má v tomto smyslu dát příslušné návrhy. V listopadu 2011 představena myšlenka v Evropském parlamentu, v lednu 2012 byl jmenován předseda E. Liikanen. Od února funguje, finální zpráva má být prezentována Evropské komisi do konce léta Na jednání si zve externí experty. Pokrok zatím není komunikován vůči veřejnosti a panuje kolem jednání velké tajemno.

3 Inspirace a cíle Má se inspirovat mj. Volckerovým pravidlem (zákaz určitých aktivit), Dodd-Frankovým zákonem (omezení pro velikost), Vickersovou zprávou (vyčlenění určitých aktivit do oddělené právní entity, resp. poměrně striktní oddělení). Cíle: snížení rizika bankovního systému jako celku; snížení rizika, jež představují individuální bankovní subjekty pro systém (pravděpodobnost, dopad); snížení morálního hazardu tím, že se umožní krach i velkých a komplexních subjektů (omezení vládních záruk); podpora konkurence; udržování integrity vnitřního trhu.

4 Vickersova zpráva (UK Independent Commission on Banking) 1. Schopnost absorpce ztrát Více kapitálu (základní kapitál aspoň 10 %, primární schopnost absorpce ztrát % - včetně bail-in bonds ) Přísnější požadavek na pákový poměr (leverage ratio), preference pojištěných vkladů. 2. Strukturální změny Oddělení retailového bankovnictví od investičního (a wholesale banking ) retail ring-fencing Retailové (zahrnuje nicméně nejen spotřebitele, ale i malé a střední podniky) aktivity budou muset být v dceřiné společnosti (právní, ekonomická a operační separace od zbytku skupiny).

5 Vickersova zpráva (UK Independent Commission on Banking) ctd. 2. Strukturální změny (ctd) V retailovéčásti musí být všechna retailová depozita a kontokorenty spotřebitelům a SMEs. Mohou zde být nabízeny: spotřebitelské úvěry a úvěry SMEs, hypotéky, kreditní karty, úvěry (vč. leasingu a factoringu), správa majetku, pomocné služby. Mnoho bankovních služeb nebude moci být nabízeno v rámci ring-fence (např. služby zákazníkům mimo EHP, služby jež by vyústily v expozici vůči finančním institucím, aktivity na obchodní knihu, služby vztahující se k sekundárním trhům a obchodování s deriváty). Přesný rozsah ohraničení není zatím dán: především co se oblasti korporátního bankovnictví týče. Ohraničení bude poměrně silné (retailováčást musí sama o sobě splňovat všechny regulatorní požadavky, vztah ke zbytku skupiny bude na úrovni třetí strany, požadavky na strukturu řízení), byť nejde o úplné oddělení. Cíl: snazší záchrana bank, lepší ochrana klientů retailového bankovnictví od vnějších šoků (není tedy o zabránění bankovnictví kasinového typu ).

6 Volckerovo pravidlo (Sekce 619 Dodd- Frankova zákona) Oddělení některých investičních aktivit z komerčních bank: Omezení obchodování na vlastní účet (nikoliv však jeho zákaz - hedging a tvorba trhu povoleny) Omezení akvizic, investic a majetkových podílů v hedgových fondech a fondech soukromého kapitálu (včetně některých vztahů s těmito fondy). Primárně se zaměřuje na aktivity bank operujících v US, zahrnuje i mnoho aktivit mimo US.

7 Omezení velikosti v Dodd-Frankově zákonu Žádná instituce by neměla být too big to fail. FRB (Federal Reserve Board) nesmí schválit jakoukoliv fúzi či akvizici (která by zahrnovala finanční instituci), když by výsledná společnost měla více než 10 % celkových konsolidovaných pasiv všech finančních společností. Další omezení týkající se institucí přijímajících vklady.

8 Diskuse jak argumentují zastánci strukturálních (administrativních) opatření Klíčový argument je ve velikosti: situace too big to fail vede: K nesymetrickému rozkládání nákladů financování, z něhož profitují velcí hráči: deformace finančního trhu K jinému (tj. rizikovějšímu) přístupu k řízení portfolia a rizika, k potírání základní funkce bankovnictví (transformace maturit), k odklonu od financování s přidanou hodnotou pro tvorbu HDP% ve prospěch kasinového chování K ovlivňování regulatorních pravidel ve prospěch velkých hráčů (viz IMF Staff discussion note The Too-Important-to-Fail Conundrum, May 29,2011) A dále: Koncept tzv. SIFI zahrnuje dodatečný kapitálový požadavek ve výši 2.5 procentního bodu: too big to fail Z 29 SIFIs je 17 v Evropě Velikost evropských nadnárodních bankovních skupin kvantitativně přerostla schopnost národních autorit jejich domovských zemířešit (=financovat) jejich případné problémy

9

10 Struktura portfolia na vybraném vzorku evropských bank (všechny banky kotované na burzách) Celkem 32 kotovaných bank 10 největších 36 % 36 % 10 nejmenších 9 % 75 % Z údajů ze všech cca 8000 evropských bank by vyplynula ještě větší disproporce, protože i oněch 10 nejmenších kotovaných bank patří mezi 0,5% největších evropských bank

11

12 Diskuse jak argumentují odpůrci Evropský finanční sektor je velmi diverzifikovaný jak z hlediska struktury tak používaných obchodních modelů Převládá na něm model univerzálních bank Žádná z jeho částí nebyla krizí postižena více než jiné, proto nelze usuzovat, že by tu byl strukturální problém Ba co víc, jeho diverzita je sama o sobě významným faktorem stability, resp. řízení rizika: proto pozor na nedomyšlené administrativní iniciativy, které by diverzitu poškodily A kromě toho je evropský trh více závislý na bankovním zprostředkování než trh americký: případné negativní dopady administrativních strukturálních zásahů na ekonomiku by tedy byly větší: nelze tedy jen tak jednoduše inspirovat US příkladem Argument jednotnosti evropského trhu: konsolidace (a stabilita) jednotného trhu potřebuje volný přeshraniční pohyb kapitálu: na místě je obava, že administrativní zásahy omezí volný pohyb s negativním vlivem na finanční stabilitu

13 Poměr aktiv bankovního sektoru k HDP činí v USA pouze 150%

14 Aktiva komerčních bank v EU a v USA (v tisících miliard USD)

15 A dále V univerzálním obchodním modelu se retailové aktivity bez investičních neobejdou, příklady: poskytování úrokových a kurzových zajišťovacích nástrojů korporátním klientům i klientům veřejnoprávním (státní a municipální dluhopisy apod) i obyvatelstvu (hypotéční zástavní listy ) Strukturované finanční nástroje pro financování infrastrukturálních projektů Umělé oddělení investičního a retailového bankovnictví by tedy bylo technicky velmi delikátní záležitostí - není vždy triviální rozpoznat co je pravou motivací investiční transakce Pokud je to podpora retailové služby, banky potřebují ošetřit svá rizika, která vznikají jim samotným sejmutím rizik z retailových klientů tedy musí s těmito riziky na trh a tam se zajistit

16 Ovšem je tu i zásadní koncepční argument Dosavadní převládající přístup k finanční stabilitě (Basilejská pravidla ve všech vývojových mutacích) se zaměřoval na identifikování rizik, jejich měření a přijímání regulatorních opatření, která stimulují banky k lepšímu řízení rizik Uvažovaný strukturální zásah do bankovnictví je ideovým protipólem: místo, aby se regulace odvíjela od rizik, chce změnit systém tak, aby se rizika eliminovala; místo stimulace nastupuje administrativní (tj. velmi netržní) ingerence, resp. zákaz Snaha zrušit, resp. vytěsnit rizika z bank (či segmentu bankovnictví) je ovšem koncepčně mylná: riziko je nedílnou součástí (a do jisté míry hnacím prvkem) každého podnikání, tedy i bankovního A je to spojeno se samou podstatou bankovnictví, kterou je transformování maturit tedy krátkodobých zdrojů do dlouhodobého úvěrování: tato sama transformační úloha je zdrojem rizik, proti nimž se nemohou banky chránit jinak než transferem rizika směrem k investorům na finančním trhu Celkově jde tedy o to, aby se s příslovečnou vaničkou nevylilo i dítě

17 A kromě toho Ostatně, již probíhající regulatorní reformy také povedou (z důvodů lepší identifikace a řízení rizik, kapitálu a likvidity a omezení pákového efektu) ke strukturálním změnám v obchodních modelech Otázka časování: iniciativy Vickers a Volker byly artikulovány vlastně dříve než se ukotvil rámec stávajících regulatorních změn a proto nemohly vzít v potaz účinky, které tyto reformy přinesou Ostatně primární účel všech iniciativ je stejný: posílit stabilitu finančního sektoru pokud tedy chceme přemýšlet o nových opatřeních dokonce dříve, než stávající budou uvedena v život, a artikulujeme pro ně stejné ambice jako pro ta stávající, pak těm stávajícím nevystavujeme moc dobré vysvědčení.

18 České banky to vidí podobně jako Evropská bankovní federace Stávající smršť regulatorních iniciativ ještě ani není schválena a nezačala platit a už se připravují opatření další Před dalšími iniciativami je proto třeba vyhodnotit dopad stávajících návrhů a počkat na dopad jejich implementace Není prokázána vazba mezi strukturální reformou a finanční stabilitou (může zvýšit náklady, aniž by zvýšila stabilitu)... Dokonce je tu důvodná obava, že strukturální reforma může stabilitu poškodit Model univerzálního bankovnictví se zdá být správným modelem - univerzální banky se s krizí vypořádaly lépe než specializované investiční banky (diverzifikace rizik).

19 Děkuji za pozornost!

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU

4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU 53 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU Vývoj v českém finančním sektoru byl v roce 213 převážně pozitivní. Bankovní sektor posílil svou kapitálovou přiměřenost. Přes meziroční pokles zisků

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Investiční plán. Otázky a odpovědi

Investiční plán. Otázky a odpovědi Investiční plán Otázky a odpovědi Obsah 1. Proč je tento přístup k investicím nový a jiný?...3 2. Proč nový Evropský fond pro strategické investice (EFSI)?...3 3. Jak bude fond fungovat v praxi?...4 4.

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Systém finančního řízení banky

Systém finančního řízení banky doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Systém finančního řízení banky Bankovnictví jako odvětví prochází již delší dobu výraznými změnami. Managementy bank jsou v důsledku toho pod

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku banky a skupiny. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku banky a skupiny. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku banky a skupiny UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., za rok 2014 1 Vize, mise a firemní hodnoty Naše dlouhodobá vize je i pro

Více

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Výsledky za rok / 4. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2012 COM(2012) 777 final SDĚLENÍ KOMISE Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse CS CS Návrh prohloubené a skutečné HMU: zahájení

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management listopad 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY služby pro finanční sektor Efektivita marketingových kampaní Novinky v bankovní legislativě Tržní arbitráž IFRS pro pojistné smlouvy Fáze II Důležité

Více

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) Bulletin BBH říjen 2011 Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) - přehled nového režimu pro speciální fondy a jejich správce - Právní aktuality Finanční trh Bulletin říjen 2011 Strana

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Změny regulačního a dohledového rámce finančních trhů v Evropské unii #

Změny regulačního a dohledového rámce finančních trhů v Evropské unii # Změny regulačního a dohledového rámce finančních trhů v Evropské unii # Naďa Blahová Úvod Úsilí o změny v pojetí regulace a dohledu finančního trhu v rámci Evropské unie můžeme sledovat již delší dobu.

Více

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku www.pwc.cz/taxpolicy Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku červen 2012 Očekávání v eurozóně Hospodářský růst Evropy byl dlouhodobě dosahován zejména neustále se zvyšující úrovní dluhů, ať už jednotlivých

Více

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012 Jasné odpovědi pro skutečné výhody Výroční zpráva 2012 Letošní výroční zprávu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., provázejí pozitivní zpětné vazby od klientů, kterým den co den poskytujeme konkrétní

Více