12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva"

Transkript

1 Programový bod č.12 programu 2.členské schůze BD P-O 12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva a) Platby a placení b) Domovní řád - Představenstvo, po rozeslání pozvánek s programem 2.čl. schůze s přiloženými dokumenty předkládanými členské schůzi ke schválení, nedostalo od členů družstva až do chvíle zahájení schůze žádnou písemnou ani ústní připomínku ani námět k předkládaným Vnitřním směrnicím. 12a Vnitřní směrnice - Platby a placení Článek 1 - Splácení úvěru položka Hypotéka v rozpisu úhrad [1] Na dům byl uzavřen úvěr na dobu 25 let. [2] Členové družstva, kteří nesplatili Další členský vklad, a byla jim poskytnuta možnost jeho splácení, platí měsíčně splátku úvěru včetně příslušného podílu na úrocích a poplatcích na tento úvěr. [3] Výše měsíční úhrady závisí na velikosti nesplacené části Dalšího členského vkladu, určeného pro jejich byt (podle plošné výměry bytu a celkové ceny domu). [4] Každý člen má v účetnictví družstva zaveden analytický účet, kde jsou vedeny všechny realizované splátky měsíční i jednorázové a podle kterého je dvakrát ročně přepočítán zůstatek dluhu (anuity) na zbývající dobu splácení a stanoveny měsíční splátky anuity (v rozpisu úhrad položka Hypotéka). [5] Možnost složení mimořádného vkladu je dvakrát ročně a to nejpozději do 30. dubna a 31. října běžného roku. Následně je přepočítán zůstatek dluhu a stanovena nová částka pro splácení na další období od 1.července a 1.ledna. [6] Členové družstva, kteří splatili celou výši členského podílu včetně pohledávek při koupi domu, případně kteří doplatili v průběhu placení zůstatek dluhu, již další tyto platby na splácení úvěru (položka Hypotéka) neplatí. Článek 2 - Rozpis úhrad (předpis nájemného) [1] Rozpis úhrad vystavuje správní firma po vyúčtování nákladů za loňský rok, jako podklad pro placení jednotlivých částí nájemného. [2] První předpis obdrží každý člen v souvislosti s vystavením nájemní smlouvy ke svému bytu. [3] Každý další rok pak členové obdrží aktuální rozpis úhrad, který vychází z jejich vyúčtování v předchozím roce a z případných ohlášených změn v dodavatelských cenách služeb a medií. [4] Rozpis úhrad se mění také při každém ohlášení změn v počtu osob v bytě. [5] Reklamace předpisů nájemného je možné provádět v kanceláři správní firmy, v případě vážnějších rozporů pak na představenstvu družstva 1

2 Článek 3 - Podklady pro předpisy nájemného - Evidenční list [1] Základem pro stanovení částek v rozpisu nájemného jsou následující data: a) vyúčtované náklady na služby, energie a media za minulý rok b) počet osob obývajících byt c) plošná výměra bytu d) cena služeb poskytovaných na bytovou jednotku e) výše záloh na plánovaná vydání, stanovená rozhodnutím členské schůze f) výše nesplacené části Dalšího členského vkladu [2] Údaje o počtu osob obývajících konkrétní byt uvádí nájemník v Evidenčním listě. [3] První evidenční list se vystavuje v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy a trvá, pokud nedojde u nájemníka ke změně. [4] Nájemník je povinen nahlásit případné změny nejpozději do 15 dnů od okamžiku, kdy k nim dojde. Týká se to i přechodných ubytování trvajících déle než 30 dnů. [5] Pokud chce byt pronajímat, musí požádat o souhlas představenstvo, nahlásit počet, jména a data narození podnájemníků a zaplatit na účet družstva stanovený administrativní poplatek. [6] Porušení ohlašovací povinnosti je považováno za hrubé porušení vnitřních předpisů družstva. Článek 4 Zásady pro určování výše nájemného a metodika jeho tvorby Rozpis úhrad se skládá z jednotlivých položek, které podle svého charakteru a podle způsobu jejich výpočtu můžeme rozdělit do pěti skupin. V první skupině jsou zálohy na služby individuálně v jednotlivých bytech měřitelné a stanovení měsíční výše této zálohy vychází z Vyúčtování služeb za rok Vyúčtovaná roční výše nákladů na tyto položky je vydělená dvanácti a navýšené přesně o 10%.. Jde o následující položky: -Vodné - stočné -Teplo -Teplá voda Ve druhé skupině jsou zálohy na plánovaná vydání a na služby účtované v celkové částce pro celý dům. Tyto položky jsou rozpočítány na jednotlivé byty podle výměry bytu hodnoty členského podílu (cca: 45m 2 55m 2 75m 2 ). V této skupině jde o následující služby: -Fond oprav 20Kč/m 2 /1měsíc -Režie domu 15Kč/m 2 /1měsíc -Pojištění domu ,-Kč. ( :6.500m 2 :12 x 75 m 2 (x55 m 2 nebo x45 m 2 ) -Daň z nemovitosti Kč stejně jako pojištění Ve třetí skupině jsou celkové roční náklady na celý dům rozpočítány na jednotlivé byty podle počtu osob v bytě pro služby. Jsou to následující služby: -Úklid 60,-Kč/1osoba/1měsíc -Venkovní úklid 15,- Kč/1osoba/1měsíc -Odpadky 65,- Kč/1osoba/1měsíc 2

3 -Společná elektřina -Výtah 52,- Kč/1osoba/1měsíc 65,- Kč/1osoba/1měsíc Ve čtvrté skupině jsou služby, které jsou měsíčně paušálně účtovány na bytovou jednotku. Jsou to následující služby: -Správní poplatek (DARC) 120,-Kč/1byt/1měsíc -Bytoservis 10,- Kč/1byt/1měsíc (to je havarijní služba 24hodin) V páté skupině je jediná položka: -Hypotéka je to měsíční splátka anuity vypočtená pro každý měsíc a každý byt individuálně Čs.spořitelnou, včetně podílu na úvěrových poplatcích). U každého bytu je její výše odvislá od výše zaplaceného Dalšího členského vkladu. Článek 5 - Způsob placení [1] Pro placení úhrad souvisejících s nájemným a anuitou bylo zvoleno prostředí SIPO (Sdružené inkaso plateb obyvatelstva), které je pro všechny členy povinné. Pouze výjimečně (např. vyúčtování)a s vědomým správní firmy, může být použit jiný způsob plateb, jako poštovní složenka, nebo bankovním příkazem na účet družstva. Článek 6 Termíny Dnem splatnosti měsíčních úhrad nájemného a všech ostatních plateb a záloh za služby spojené s užíváním družstevního bytu a nebytových prostor i splátky anuity (položka Hypotéka ), je 25. den měsíce, za který je platba hrazena. b) V případě prodlení, zjištěného 1.den následujícího měsíce kontrolou účtu našeho družstva, bude dlužník povinen družstvu platit, počínaje tímto dnem, smluvní pokutu ve výši 50,-Kč za každý den prodlení. c) Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu do pěti dnů po její splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. (viz.: Občanský zákoník 697 a Nařízení vlády č. 142/1994, 2) Článek 7-Sankce za neplacení [1] Opakované neplacení je pokládáno za vážné porušení stanov. Stanovy BD P-O -Článek 12 (7) Člen družstva může být vyloučen, jestliže: a) závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje povinnosti uvedené v zákoně, stanovách, vnitrodružstevních předpisech nebo dalších právních předpisech, 3

4 e) z jiných vážných důvodů, tj. zejména je-li v prodlení se splátkami svého členského vkladu, je-li po dobu delší než tři měsíce v prodlení s úhradou nájemného nebo jiných plateb nárokovaných družstvem v souvislosti s užíváním družstevního bytu (nebytového prostoru), anebo poskytl družstevní byt či nebytový prostor do podnájmu jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu družstva. Článek 8 - Administrativní poplatky [1] Úkony, které provádí představenstvo nebo správce objektu pro členy jednotně (hromadné zápisy, rozpisy nájemného, vystavení smluv apod.) se poskytují v rámci režie družstva. [2] Za individuální úkony, služby, či přestupky, uvedené v tabulce Přílohy 1 tohoto Článku 8, je dotyčný člen (popř. i nečlen) družstva povinen uhradit příslušný Administrativní poplatek, uvedený v tabulce této přílohy. [3] Poplatek je příjmem do FO (Fondu oprav). [4] Přehled příspěvků je uveden v Příloze 1. Příloha 1 Ceník administrativních poplatků za úkony pro jednotlivé členy nebo nečleny Úkony prováděné hromadně pro všechny členy družstva nejsou zpoplatňovány. Úkon Kč Poznámka 1 Převod členství na člena rodiny v přímé řadě 500 jednorázově 2 Převod členství na ostatní fyzické osoby 1000 jednorázově 3 Souhlas se zásadními stavebními úpravami vyžadující stavební povolení a měnící dispozici bytu 4 Povolení podnájmu bytu fyzické osobě při uzavření a obnovení smlouvy na kalendářní rok 1000 jednorázově 3000 jednorázově 5 Umístění reklamy za okno společných prostor na dobu 1 roku smlouvou 6 Povolení umístit firemní tabuli na nemovitost na dobu 1 roku smlouvou 7 Povolení umístit reklamu na nemovitost smlouvou 8 Zaslání upomínky (např. nájemné, vyúčtování apod.) Vystavení individuálního potvrzení představenstvem za družstvo 250 jedno potvrzení 10 Pokuta za porušení zásad nebo nedodržení povolení zatím neurčena 4

5 11 Nedodržení platebních povinnosti Penále 0,25 % za den prodlení 12 Nedodržení platebních povinnosti Pokuta 50 za den prodlení Poznámka: Potvrzení, výpisy a kopie související s nájemním vztahem a bydlením vystavuje správní firma DARC Článek 9 - Vykazování [1] Veškeré platby za nájemné, anuitu i příspěvky za individuální úkony, stejně jako placení závazků a pohledávek družstva z toho vyplývajících jsou vedeny v účetnictví družstva, které vede správní firma. Článek 10 - Tato směrnice Platby a placení je součástí Vnitřních směrnic BD P-O. 12b Vnitřní směrnice Domovní řád - Představenstvo, po rozeslání pozvánek s programem 2.čl. schůze s přiloženými dokumenty předkládanými členské schůzi ke schválení, nedostalo od členů družstva až do chvíle zahájení schůze žádnou připomínku ani námět k předkládanému Domovnímu řádu. DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení [1] V návaznosti na platné právní normy a stanovy Bytového družstva Poznaňská Odra (dále jen družstvo stanovuje domovní řád pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných částí domu a jejich zařízení. [2] Dodržování pravidel domovního řádu je povinné pro všechny obyvatele domu a i jeho návštěvníky bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy družstva. [3] Dodržování pravidel domovního řádu je povinné a jeho porušování bude družstvem postihováno, viz článek 15 odst. 1e a článek 12 odst. 7 stanov. Článek 2 Užívání společných prostor domu [1] Společné prostory a zařízení domu se mohou používat pouze k účelům, k nimž jsou určeny, a tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních obyvatel domu. Vchody, chodby, schodiště i prostory technického podlaží pokud nejsou přiděleny konkrétnímu uživateli, musí zůstat volné. Není přípustné používat společné prostory ke skladování čehokoliv, co náleží jen jednomu či několika obyvatelům 5

6 domu, pokud nemají od družstva povolení k časově omezenému využití části těchto prostor pro sebe. Dostatečně velké společné prostory může družstvo vyhradit k užívání pro určitý účel, např. pro dětské kočárky, kola. Pokud je užívání společných prostor spojeno se spotřebou elektrické energie nebo vody, je uživatel povinen spotřebu družstvu uhradit způsobem, který mu družstvo určí. [2] Nájemníci jsou povinni umožnit pracovníkům dodavatelských firem pověřeným představenstvem družstva nebo správní firmou přístup k uzávěrům vody, měřičům spotřeby vody, tepla, energie i v případě, že jsou umístěny v bytě. Dále jsou povinni, po předběžném ohlášení, umožnit přístup oprávněným nebo pověřeným pracovníkům družstva a dodavatelských firem přístup za účelem revizí či oprav společných zařízení domu, umístěných v bytě, nebo v užívaném nebytovém prostoru. [3] Členové družstva a ostatní nájemci bytů a nebytových prostor jsou povinni na výzvu družstva zanechat nedovoleného užívání společných prostor a zařízení, např. odstranit z chodby své věci, které tam skladují. Pokud tak neučiní, budou tyto věci odstraněny na jejich náklad a budou pokutováni podle zvláštního předpisu, případně postiženi podle článku 12 odst. 7 stanov. [4] Způsobí-li člen družstva, nájemce či osoby s nimi bydlící, podnikající nebo jejich návštěvníci škodu na společných prostorách a zařízeních domu, jsou povinni ji na svůj náklad bezodkladně odstranit. Neučiní-li tak, zajistí odstranění škody družstvo na jejich náklad. [5] Ve společných prostorách domu včetně výtahu je zakázáno kouřit, nebo je jinak znečišťovat. [6] Znečišťování bezprostředního okolí domu je bráno jako porušování pořádku v domě. Týká se to zejména vyhazování věcí a nedopalků z oken a lodžií, neuklízení zvířecích exkrementů a používání zábavné pyrotechniky, které je v objektu a jeho bezprostředním okolí zcela zakázáno. Článek 3 Zajištění čistoty a pořádku v domě [1] Členové družstva, nájemci a osoby bydlící či podnikající v prostorách domu, jsou povinni udržovat pořádek a čistotu v domě. [2] Pokud některý z nájemníků způsobí znečištění společných prostor domu (stavební práce v bytě, stěhování, znečištění zvířetem, dětmi apod.), zajistí úklid tohoto prostoru bezprostředně po tom, co situace nastala. [3] Pokud nájemník neodstraní znečištění, které způsobil, bude proveden úklid družstvem na jeho náklady. [4] Zajištění čistoty se v přiměřeném rozsahu týká i bezprostředního okolí domu. V případě, že některý z nájemníků způsobí znečistění bezprostředního okolí (psí výkaly, stavební práce a pod), vztahuje se na něj stejná povinnost, jako u vnitřních prostor domu. Nájemníci jsou povinni udržovat čistotu i u kontejnerových stání. [5] Úklid společných prostor domu i kontejnerových stání zajišťuje dodavatel služby. Všichni členové družstva i nájemci přispívají na tuto činnost v rámci platby za služby. [6] Klíče od společných prostor a od místnosti, kde jsou obslužná zařízení domu, např. strojovny výtahů, hlavních uzávěrů vody, hlavních měřidel spotřeby vody, tepla apod., jsou uloženy u osoby odpovědné za stav těchto částí domu a za jejich zařízení. S uložením klíčů seznamuje družstvo obyvatele ve skříňkách umístěných v jednotlivých vchodech. 6

7 [7] Pokud se porušení výše uvedených pravidel dopustí pozvaní návštěvníci domu, odpovědnost za jejich počínání nese ten nájemník, kterého navštívili. Článek 4 Klid v domě [1] Členové družstva, osoby s nimi bydlící, nájemci a osoby s nimi bydlící jsou povinni nerušit ostatní obyvatele domu např. nadměrným hlukem. Pokud jsou nuceni připustit nadměrný hluk v bytě, např. v důsledku opravy, oznámí to předem na vývěsce domu a dobu obtěžování zkrátí na nejkratší možnou míru a pouze v době mezi 8:00 hod. a 18:00hod. [2] V době od 22 hodin do 6 hodin platí v domě noční klid. V době nočního klidu se nesmí používat hlučné domácí spotřebiče ani jinak rušit hlukem. Hlasitost poslechu rozhlasu, televize či provozování vlastních hudebních produkcí je třeba omezit na takovou míru, aby neobtěžovala ostatní obyvatele domu. [3] Nájemci nebytových prostor jsou povinni respektovat právní normy upravující provozování jejich činnosti z hlediska hlučnosti a respektovat požadavky družstva. [4] Při používání společných prostor v době nočního klidu (schodiště, výtahy) je každý obyvatel povinen omezit způsobený hluk na minimum. V této době je zakázáno používat tyto prostory pro stěhování rozměrných a těžkých předmětů. [5] Rušitele klidu vyzve představenstvo družstva, aby této činnosti zanechal. Není-li výzvy uposlechnuto, obrátí se představenstvo na policii, obvodní úřad nebo soud. Článek 5 Jiné formy užívání prostor 1) Umísťovat věci na vnější konstrukci lodžií, oken či na fasádu nebo střechu je možné jen se souhlasem družstva. Květiny a jiné rostliny v oknech nebo jinde musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je nutno dbát, aby voda nestékala po zdech, a neobtěžovala nájemníky v dolních patrech. Užívání lodžií je třeba přizpůsobit tomu, aby uživatelé neobtěžovali nadměrně sousedy a bránili jim tak užívat své lodžie (např. grilování, hlučný pobyt zvířat, hlasitá zábava, kouření apod.). 2) K instalaci nově umisťovaných venkovních televizních a rozhlasových antén, satelitních přijímačů, svodů a podobných zařízení je třeba svolení družstva. 3) Čištění věcí a klepání oděvů, koberců a lůžkovin na chodbách nebo jiných společných prostorách domu není dovoleno, stejně jako na lodžiích nebo v oknech. Je zakázáno větrání bytu do vnitřních prostor domu. 4) Stavební úpravy v bytech a společných prostorách musí být oznámeny družstvu a prováděny s maximální šetrností vůči okolí. V průběhu úprav je nájemník povinen udržovat prostory znečistěné dopravou materiálu, případně odstranit škody ve společných prostorách, které by v této době vznikly. Skladování materiálu ve společných prostorách po dobu úprav je možné pouze po dohodě s kanceláří družstva za podmínek, které nájemník dodrží (úklid, pořádek). V průběhu oprav nájemník dodržuje klid v domě dle článku IV, odstavec 1, pro provádění stavebních činností však platí 7

8 omezení od 18,00 do hod. Článek 6 Chov domácích zvířat [1] Obyvatelé domu mohou chovat v bytě pouze zvíře, pro které je toto prostředí vhodné. Vlastníci zvířat jsou povinni dodržovat obecně závazné předpisy týkající se chovu zvířat v bytové zástavbě. [2] Chov zvířat nesmí obtěžovat ostatní obyvatele domu, např. nadměrným hlukem či zápachem. Nerespektování tohoto zákazu bude projednáno představenstvem družstva, a pokud toto jednání bude bezvýsledné, budou využity k řešení situace i další nástroje či pomoc příslušných institucí. [3] Chovatelé jsou odpovědni za jimi chovaná zvířata. Zajistí, aby zvířata nenarušovala výkon vlastnických a užívacích práv ostatních osob bydlících v domě. Znečištění společných částí a jiných prostor a zařízení v domě chovanými zvířaty jsou jejich chovatelé povinni neprodleně odstranit. To platí i o škodách, která zvířata v domě způsobí. Znečišťování bezprostředního okolí domu zvířaty nesmí chovatel připustit. Článek 7 Informační zařízení [1] Informační zařízení, např. firemní či reklamní štít, je možno umístit na dům jen se souhlasem družstva a při dodržení příslušných právních norem či stanov družstva. [2] V každém vchodě je umístěna skříňka sloužící obyvatelům, ve které jsou umísťovány informace pro členy družstva či ostatní nájemce. [3] Každý byt je označen číslem. Družstvo dbá na to, aby byla označena podlaží i společné prostory domu, uzávěry vody, měřidla apod. [4] Členové družstva i nájemci jsou povinni označit svůj zvonek a schránku na poštu jmenovkou se svým jménem, popř. se jménem podnájemníků. To se týká i prostor, které mají přiděleny do užívání ve společných částech domu. Článek 8 Přístup do domu, zavírání domu, klíče [1] Každý nájemník domu s výjimkou uživatelů nebytových prostor obdrží klíče od vstupních dveří domu pro každého hlášeného člena své domácnosti. Další klíče nesmí dávat k dispozici nikomu, kromě členů své domácnosti. Jakmile bude dům vybaven zabezpečeným vstupem, budou vydána nová pravidla pro vstup do objektu. [2] Do společných prostor s omezeným vstupem obdrží klíče nájemníci pověření jejich správou. O tom bude vydána informace na vývěskách. Jedná se o prostory, ve kterých jsou umístěny uzávěry stoupaček topení nebo jiného společného zařízení. Ostatní prostory budou uzamčeny a klíče budou uloženy v kanceláři družstva (strojovny výtahů, místnost s patním měřidlem apod. [3] Je nepřípustné, aby si nájemník uzamkl prostor, který mu nebyl družstvem přidělen a užíval jej. V tom případě bude upozorněn na povinnost prostor zpřístupnit a jeho počínání bude řešeno jako přestupek. 8

9 [4] Všichni členové družstva, osoby s nimi bydlící, nájemci bytů a osoby s nimi bydlící i uživatelé nebytových prostor jsou povinni dbát na to, aby po průchodu vstupními dveřmi tyto bezpečně zapadly a objekt nezůstal otevřený. [5] Všichni členové družstva, osoby s nimi bydlící, nájemci bytů a osoby s nimi bydlící i uživatelé nebytových prostor jsou povinni zamykat dům v době od 22 hodin do 6 hodin. Článek 9 Vandalismus, nebezpečné počínání a neoprávněné užívání společných prostor [1] Mezi tyto činnosti patří: a) Jakékoli činnosti, které vyústí v poškození zařízení domu (malování po zdech, rozbíjení oken, schránek, vyhazování věcí z oken, používání pyrotechniky) b) Počínání, při kterém může dojít k ohrožení zdraví jiných obyvatel domu c) Neoprávněné obsazení společných prostor d) Zásah do technických zařízení domu, který může mít dopad na bezpečnost a oprávněné zájmy ostatních obyvatel [2] Výše uvedené činnosti jsou považovány za hrubé porušení družstevních i obecných předpisů a budou orgány družstva stíhány, popřípadě bude řešení předáno orgánům činným v trestním řízení. [3] Obyvatelé jsou odpovědni nejen za své rodinné příslušníky, ale i za návštěvníky jejich bytu. Článek 10 Společná a závěrečná ustanovení [1] Domovní řád platí pro všechny obyvatele domu i jejich návštěvníky, včetně nájemců nebytových prostor. [2] Spory vzniklé ve vztazích upravených tímto Domovním řádem řeší představenstvo družstva, pokud nenáleží řešení jinému orgánu. [3] Domovní řád je vyvěšen v domě, ve skříňce družstva a zároveň ho obdrží každý člen družstva, nájemce bytu či nebytového prostoru. [4] Domovní řád je součástí Vnitřních směrnic BD P-O Návrh usnesení k programovému bodu č. 12 Vnitřní směrnice: Členská schůze schvaluje předložené Vnitřní směrnice: Platby a placení a Domovní řád Výsledky hlasování: 47 pro ; 5 proti ; 3 zdržel se ; 55 přítomno Vnitřní směrnice Platby a placení a Domovní řád byly schváleny 2. členskou schůzí BD P-O 9. června 2011 a stávají se součástí Vnitřních směrnic BD P-O. 9

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Bytové družstvo Botič, Adamovská 1061/11, Praha 4 - Michle Zapsáno v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, oddíl Dr.,Vložka 942 DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Čl. 1 Úvodní

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

1 Domovní řád společenství vlastníků

1 Domovní řád společenství vlastníků 1 Domovní řád společenství vlastníků který byl přijat shromážděním Společenství vlastníků Jílová or. č. 26 30a, Brno se sídlem Brno, Jílová 141/30, 639 00 Brno dne 20.05.2015, a který stanoví pravidla

Více

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Čl. 1.

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku Čl. 1. DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 630 81 750. Čl. 1 Předmět

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení UBYTOVACÍ ŘÁD Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská Residence Slezská, a. s. (dále jen residence) je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity.

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25. jednatel Zuzana Hájková

PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25. jednatel Zuzana Hájková PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25 1. Identifikační údaje a) Seniorský dům Ořech Slivenecká čp.21 252 25 Ořech Tel: 731 126 095 Provozovatel: SD Engineering, s.r.o. Ukrajinská

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

N otářský zápis, ~3 J)r;vé: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- NZ 71/2014

N otářský zápis, ~3 J)r;vé: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- NZ 71/2014 Strana první N otářský zápis, NZ 71/2014 N 84/20I4 sepsaný dne 24.6.20I4, tj. dne dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct, JUDr. Miladou Berndtovou, notářkou v Tumově, v notářské kanceláři v

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více