12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva"

Transkript

1 Programový bod č.12 programu 2.členské schůze BD P-O 12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva a) Platby a placení b) Domovní řád - Představenstvo, po rozeslání pozvánek s programem 2.čl. schůze s přiloženými dokumenty předkládanými členské schůzi ke schválení, nedostalo od členů družstva až do chvíle zahájení schůze žádnou písemnou ani ústní připomínku ani námět k předkládaným Vnitřním směrnicím. 12a Vnitřní směrnice - Platby a placení Článek 1 - Splácení úvěru položka Hypotéka v rozpisu úhrad [1] Na dům byl uzavřen úvěr na dobu 25 let. [2] Členové družstva, kteří nesplatili Další členský vklad, a byla jim poskytnuta možnost jeho splácení, platí měsíčně splátku úvěru včetně příslušného podílu na úrocích a poplatcích na tento úvěr. [3] Výše měsíční úhrady závisí na velikosti nesplacené části Dalšího členského vkladu, určeného pro jejich byt (podle plošné výměry bytu a celkové ceny domu). [4] Každý člen má v účetnictví družstva zaveden analytický účet, kde jsou vedeny všechny realizované splátky měsíční i jednorázové a podle kterého je dvakrát ročně přepočítán zůstatek dluhu (anuity) na zbývající dobu splácení a stanoveny měsíční splátky anuity (v rozpisu úhrad položka Hypotéka). [5] Možnost složení mimořádného vkladu je dvakrát ročně a to nejpozději do 30. dubna a 31. října běžného roku. Následně je přepočítán zůstatek dluhu a stanovena nová částka pro splácení na další období od 1.července a 1.ledna. [6] Členové družstva, kteří splatili celou výši členského podílu včetně pohledávek při koupi domu, případně kteří doplatili v průběhu placení zůstatek dluhu, již další tyto platby na splácení úvěru (položka Hypotéka) neplatí. Článek 2 - Rozpis úhrad (předpis nájemného) [1] Rozpis úhrad vystavuje správní firma po vyúčtování nákladů za loňský rok, jako podklad pro placení jednotlivých částí nájemného. [2] První předpis obdrží každý člen v souvislosti s vystavením nájemní smlouvy ke svému bytu. [3] Každý další rok pak členové obdrží aktuální rozpis úhrad, který vychází z jejich vyúčtování v předchozím roce a z případných ohlášených změn v dodavatelských cenách služeb a medií. [4] Rozpis úhrad se mění také při každém ohlášení změn v počtu osob v bytě. [5] Reklamace předpisů nájemného je možné provádět v kanceláři správní firmy, v případě vážnějších rozporů pak na představenstvu družstva 1

2 Článek 3 - Podklady pro předpisy nájemného - Evidenční list [1] Základem pro stanovení částek v rozpisu nájemného jsou následující data: a) vyúčtované náklady na služby, energie a media za minulý rok b) počet osob obývajících byt c) plošná výměra bytu d) cena služeb poskytovaných na bytovou jednotku e) výše záloh na plánovaná vydání, stanovená rozhodnutím členské schůze f) výše nesplacené části Dalšího členského vkladu [2] Údaje o počtu osob obývajících konkrétní byt uvádí nájemník v Evidenčním listě. [3] První evidenční list se vystavuje v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy a trvá, pokud nedojde u nájemníka ke změně. [4] Nájemník je povinen nahlásit případné změny nejpozději do 15 dnů od okamžiku, kdy k nim dojde. Týká se to i přechodných ubytování trvajících déle než 30 dnů. [5] Pokud chce byt pronajímat, musí požádat o souhlas představenstvo, nahlásit počet, jména a data narození podnájemníků a zaplatit na účet družstva stanovený administrativní poplatek. [6] Porušení ohlašovací povinnosti je považováno za hrubé porušení vnitřních předpisů družstva. Článek 4 Zásady pro určování výše nájemného a metodika jeho tvorby Rozpis úhrad se skládá z jednotlivých položek, které podle svého charakteru a podle způsobu jejich výpočtu můžeme rozdělit do pěti skupin. V první skupině jsou zálohy na služby individuálně v jednotlivých bytech měřitelné a stanovení měsíční výše této zálohy vychází z Vyúčtování služeb za rok Vyúčtovaná roční výše nákladů na tyto položky je vydělená dvanácti a navýšené přesně o 10%.. Jde o následující položky: -Vodné - stočné -Teplo -Teplá voda Ve druhé skupině jsou zálohy na plánovaná vydání a na služby účtované v celkové částce pro celý dům. Tyto položky jsou rozpočítány na jednotlivé byty podle výměry bytu hodnoty členského podílu (cca: 45m 2 55m 2 75m 2 ). V této skupině jde o následující služby: -Fond oprav 20Kč/m 2 /1měsíc -Režie domu 15Kč/m 2 /1měsíc -Pojištění domu ,-Kč. ( :6.500m 2 :12 x 75 m 2 (x55 m 2 nebo x45 m 2 ) -Daň z nemovitosti Kč stejně jako pojištění Ve třetí skupině jsou celkové roční náklady na celý dům rozpočítány na jednotlivé byty podle počtu osob v bytě pro služby. Jsou to následující služby: -Úklid 60,-Kč/1osoba/1měsíc -Venkovní úklid 15,- Kč/1osoba/1měsíc -Odpadky 65,- Kč/1osoba/1měsíc 2

3 -Společná elektřina -Výtah 52,- Kč/1osoba/1měsíc 65,- Kč/1osoba/1měsíc Ve čtvrté skupině jsou služby, které jsou měsíčně paušálně účtovány na bytovou jednotku. Jsou to následující služby: -Správní poplatek (DARC) 120,-Kč/1byt/1měsíc -Bytoservis 10,- Kč/1byt/1měsíc (to je havarijní služba 24hodin) V páté skupině je jediná položka: -Hypotéka je to měsíční splátka anuity vypočtená pro každý měsíc a každý byt individuálně Čs.spořitelnou, včetně podílu na úvěrových poplatcích). U každého bytu je její výše odvislá od výše zaplaceného Dalšího členského vkladu. Článek 5 - Způsob placení [1] Pro placení úhrad souvisejících s nájemným a anuitou bylo zvoleno prostředí SIPO (Sdružené inkaso plateb obyvatelstva), které je pro všechny členy povinné. Pouze výjimečně (např. vyúčtování)a s vědomým správní firmy, může být použit jiný způsob plateb, jako poštovní složenka, nebo bankovním příkazem na účet družstva. Článek 6 Termíny Dnem splatnosti měsíčních úhrad nájemného a všech ostatních plateb a záloh za služby spojené s užíváním družstevního bytu a nebytových prostor i splátky anuity (položka Hypotéka ), je 25. den měsíce, za který je platba hrazena. b) V případě prodlení, zjištěného 1.den následujícího měsíce kontrolou účtu našeho družstva, bude dlužník povinen družstvu platit, počínaje tímto dnem, smluvní pokutu ve výši 50,-Kč za každý den prodlení. c) Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu do pěti dnů po její splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. (viz.: Občanský zákoník 697 a Nařízení vlády č. 142/1994, 2) Článek 7-Sankce za neplacení [1] Opakované neplacení je pokládáno za vážné porušení stanov. Stanovy BD P-O -Článek 12 (7) Člen družstva může být vyloučen, jestliže: a) závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje povinnosti uvedené v zákoně, stanovách, vnitrodružstevních předpisech nebo dalších právních předpisech, 3

4 e) z jiných vážných důvodů, tj. zejména je-li v prodlení se splátkami svého členského vkladu, je-li po dobu delší než tři měsíce v prodlení s úhradou nájemného nebo jiných plateb nárokovaných družstvem v souvislosti s užíváním družstevního bytu (nebytového prostoru), anebo poskytl družstevní byt či nebytový prostor do podnájmu jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu družstva. Článek 8 - Administrativní poplatky [1] Úkony, které provádí představenstvo nebo správce objektu pro členy jednotně (hromadné zápisy, rozpisy nájemného, vystavení smluv apod.) se poskytují v rámci režie družstva. [2] Za individuální úkony, služby, či přestupky, uvedené v tabulce Přílohy 1 tohoto Článku 8, je dotyčný člen (popř. i nečlen) družstva povinen uhradit příslušný Administrativní poplatek, uvedený v tabulce této přílohy. [3] Poplatek je příjmem do FO (Fondu oprav). [4] Přehled příspěvků je uveden v Příloze 1. Příloha 1 Ceník administrativních poplatků za úkony pro jednotlivé členy nebo nečleny Úkony prováděné hromadně pro všechny členy družstva nejsou zpoplatňovány. Úkon Kč Poznámka 1 Převod členství na člena rodiny v přímé řadě 500 jednorázově 2 Převod členství na ostatní fyzické osoby 1000 jednorázově 3 Souhlas se zásadními stavebními úpravami vyžadující stavební povolení a měnící dispozici bytu 4 Povolení podnájmu bytu fyzické osobě při uzavření a obnovení smlouvy na kalendářní rok 1000 jednorázově 3000 jednorázově 5 Umístění reklamy za okno společných prostor na dobu 1 roku smlouvou 6 Povolení umístit firemní tabuli na nemovitost na dobu 1 roku smlouvou 7 Povolení umístit reklamu na nemovitost smlouvou 8 Zaslání upomínky (např. nájemné, vyúčtování apod.) Vystavení individuálního potvrzení představenstvem za družstvo 250 jedno potvrzení 10 Pokuta za porušení zásad nebo nedodržení povolení zatím neurčena 4

5 11 Nedodržení platebních povinnosti Penále 0,25 % za den prodlení 12 Nedodržení platebních povinnosti Pokuta 50 za den prodlení Poznámka: Potvrzení, výpisy a kopie související s nájemním vztahem a bydlením vystavuje správní firma DARC Článek 9 - Vykazování [1] Veškeré platby za nájemné, anuitu i příspěvky za individuální úkony, stejně jako placení závazků a pohledávek družstva z toho vyplývajících jsou vedeny v účetnictví družstva, které vede správní firma. Článek 10 - Tato směrnice Platby a placení je součástí Vnitřních směrnic BD P-O. 12b Vnitřní směrnice Domovní řád - Představenstvo, po rozeslání pozvánek s programem 2.čl. schůze s přiloženými dokumenty předkládanými členské schůzi ke schválení, nedostalo od členů družstva až do chvíle zahájení schůze žádnou připomínku ani námět k předkládanému Domovnímu řádu. DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení [1] V návaznosti na platné právní normy a stanovy Bytového družstva Poznaňská Odra (dále jen družstvo stanovuje domovní řád pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných částí domu a jejich zařízení. [2] Dodržování pravidel domovního řádu je povinné pro všechny obyvatele domu a i jeho návštěvníky bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy družstva. [3] Dodržování pravidel domovního řádu je povinné a jeho porušování bude družstvem postihováno, viz článek 15 odst. 1e a článek 12 odst. 7 stanov. Článek 2 Užívání společných prostor domu [1] Společné prostory a zařízení domu se mohou používat pouze k účelům, k nimž jsou určeny, a tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních obyvatel domu. Vchody, chodby, schodiště i prostory technického podlaží pokud nejsou přiděleny konkrétnímu uživateli, musí zůstat volné. Není přípustné používat společné prostory ke skladování čehokoliv, co náleží jen jednomu či několika obyvatelům 5

6 domu, pokud nemají od družstva povolení k časově omezenému využití části těchto prostor pro sebe. Dostatečně velké společné prostory může družstvo vyhradit k užívání pro určitý účel, např. pro dětské kočárky, kola. Pokud je užívání společných prostor spojeno se spotřebou elektrické energie nebo vody, je uživatel povinen spotřebu družstvu uhradit způsobem, který mu družstvo určí. [2] Nájemníci jsou povinni umožnit pracovníkům dodavatelských firem pověřeným představenstvem družstva nebo správní firmou přístup k uzávěrům vody, měřičům spotřeby vody, tepla, energie i v případě, že jsou umístěny v bytě. Dále jsou povinni, po předběžném ohlášení, umožnit přístup oprávněným nebo pověřeným pracovníkům družstva a dodavatelských firem přístup za účelem revizí či oprav společných zařízení domu, umístěných v bytě, nebo v užívaném nebytovém prostoru. [3] Členové družstva a ostatní nájemci bytů a nebytových prostor jsou povinni na výzvu družstva zanechat nedovoleného užívání společných prostor a zařízení, např. odstranit z chodby své věci, které tam skladují. Pokud tak neučiní, budou tyto věci odstraněny na jejich náklad a budou pokutováni podle zvláštního předpisu, případně postiženi podle článku 12 odst. 7 stanov. [4] Způsobí-li člen družstva, nájemce či osoby s nimi bydlící, podnikající nebo jejich návštěvníci škodu na společných prostorách a zařízeních domu, jsou povinni ji na svůj náklad bezodkladně odstranit. Neučiní-li tak, zajistí odstranění škody družstvo na jejich náklad. [5] Ve společných prostorách domu včetně výtahu je zakázáno kouřit, nebo je jinak znečišťovat. [6] Znečišťování bezprostředního okolí domu je bráno jako porušování pořádku v domě. Týká se to zejména vyhazování věcí a nedopalků z oken a lodžií, neuklízení zvířecích exkrementů a používání zábavné pyrotechniky, které je v objektu a jeho bezprostředním okolí zcela zakázáno. Článek 3 Zajištění čistoty a pořádku v domě [1] Členové družstva, nájemci a osoby bydlící či podnikající v prostorách domu, jsou povinni udržovat pořádek a čistotu v domě. [2] Pokud některý z nájemníků způsobí znečištění společných prostor domu (stavební práce v bytě, stěhování, znečištění zvířetem, dětmi apod.), zajistí úklid tohoto prostoru bezprostředně po tom, co situace nastala. [3] Pokud nájemník neodstraní znečištění, které způsobil, bude proveden úklid družstvem na jeho náklady. [4] Zajištění čistoty se v přiměřeném rozsahu týká i bezprostředního okolí domu. V případě, že některý z nájemníků způsobí znečistění bezprostředního okolí (psí výkaly, stavební práce a pod), vztahuje se na něj stejná povinnost, jako u vnitřních prostor domu. Nájemníci jsou povinni udržovat čistotu i u kontejnerových stání. [5] Úklid společných prostor domu i kontejnerových stání zajišťuje dodavatel služby. Všichni členové družstva i nájemci přispívají na tuto činnost v rámci platby za služby. [6] Klíče od společných prostor a od místnosti, kde jsou obslužná zařízení domu, např. strojovny výtahů, hlavních uzávěrů vody, hlavních měřidel spotřeby vody, tepla apod., jsou uloženy u osoby odpovědné za stav těchto částí domu a za jejich zařízení. S uložením klíčů seznamuje družstvo obyvatele ve skříňkách umístěných v jednotlivých vchodech. 6

7 [7] Pokud se porušení výše uvedených pravidel dopustí pozvaní návštěvníci domu, odpovědnost za jejich počínání nese ten nájemník, kterého navštívili. Článek 4 Klid v domě [1] Členové družstva, osoby s nimi bydlící, nájemci a osoby s nimi bydlící jsou povinni nerušit ostatní obyvatele domu např. nadměrným hlukem. Pokud jsou nuceni připustit nadměrný hluk v bytě, např. v důsledku opravy, oznámí to předem na vývěsce domu a dobu obtěžování zkrátí na nejkratší možnou míru a pouze v době mezi 8:00 hod. a 18:00hod. [2] V době od 22 hodin do 6 hodin platí v domě noční klid. V době nočního klidu se nesmí používat hlučné domácí spotřebiče ani jinak rušit hlukem. Hlasitost poslechu rozhlasu, televize či provozování vlastních hudebních produkcí je třeba omezit na takovou míru, aby neobtěžovala ostatní obyvatele domu. [3] Nájemci nebytových prostor jsou povinni respektovat právní normy upravující provozování jejich činnosti z hlediska hlučnosti a respektovat požadavky družstva. [4] Při používání společných prostor v době nočního klidu (schodiště, výtahy) je každý obyvatel povinen omezit způsobený hluk na minimum. V této době je zakázáno používat tyto prostory pro stěhování rozměrných a těžkých předmětů. [5] Rušitele klidu vyzve představenstvo družstva, aby této činnosti zanechal. Není-li výzvy uposlechnuto, obrátí se představenstvo na policii, obvodní úřad nebo soud. Článek 5 Jiné formy užívání prostor 1) Umísťovat věci na vnější konstrukci lodžií, oken či na fasádu nebo střechu je možné jen se souhlasem družstva. Květiny a jiné rostliny v oknech nebo jinde musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je nutno dbát, aby voda nestékala po zdech, a neobtěžovala nájemníky v dolních patrech. Užívání lodžií je třeba přizpůsobit tomu, aby uživatelé neobtěžovali nadměrně sousedy a bránili jim tak užívat své lodžie (např. grilování, hlučný pobyt zvířat, hlasitá zábava, kouření apod.). 2) K instalaci nově umisťovaných venkovních televizních a rozhlasových antén, satelitních přijímačů, svodů a podobných zařízení je třeba svolení družstva. 3) Čištění věcí a klepání oděvů, koberců a lůžkovin na chodbách nebo jiných společných prostorách domu není dovoleno, stejně jako na lodžiích nebo v oknech. Je zakázáno větrání bytu do vnitřních prostor domu. 4) Stavební úpravy v bytech a společných prostorách musí být oznámeny družstvu a prováděny s maximální šetrností vůči okolí. V průběhu úprav je nájemník povinen udržovat prostory znečistěné dopravou materiálu, případně odstranit škody ve společných prostorách, které by v této době vznikly. Skladování materiálu ve společných prostorách po dobu úprav je možné pouze po dohodě s kanceláří družstva za podmínek, které nájemník dodrží (úklid, pořádek). V průběhu oprav nájemník dodržuje klid v domě dle článku IV, odstavec 1, pro provádění stavebních činností však platí 7

8 omezení od 18,00 do hod. Článek 6 Chov domácích zvířat [1] Obyvatelé domu mohou chovat v bytě pouze zvíře, pro které je toto prostředí vhodné. Vlastníci zvířat jsou povinni dodržovat obecně závazné předpisy týkající se chovu zvířat v bytové zástavbě. [2] Chov zvířat nesmí obtěžovat ostatní obyvatele domu, např. nadměrným hlukem či zápachem. Nerespektování tohoto zákazu bude projednáno představenstvem družstva, a pokud toto jednání bude bezvýsledné, budou využity k řešení situace i další nástroje či pomoc příslušných institucí. [3] Chovatelé jsou odpovědni za jimi chovaná zvířata. Zajistí, aby zvířata nenarušovala výkon vlastnických a užívacích práv ostatních osob bydlících v domě. Znečištění společných částí a jiných prostor a zařízení v domě chovanými zvířaty jsou jejich chovatelé povinni neprodleně odstranit. To platí i o škodách, která zvířata v domě způsobí. Znečišťování bezprostředního okolí domu zvířaty nesmí chovatel připustit. Článek 7 Informační zařízení [1] Informační zařízení, např. firemní či reklamní štít, je možno umístit na dům jen se souhlasem družstva a při dodržení příslušných právních norem či stanov družstva. [2] V každém vchodě je umístěna skříňka sloužící obyvatelům, ve které jsou umísťovány informace pro členy družstva či ostatní nájemce. [3] Každý byt je označen číslem. Družstvo dbá na to, aby byla označena podlaží i společné prostory domu, uzávěry vody, měřidla apod. [4] Členové družstva i nájemci jsou povinni označit svůj zvonek a schránku na poštu jmenovkou se svým jménem, popř. se jménem podnájemníků. To se týká i prostor, které mají přiděleny do užívání ve společných částech domu. Článek 8 Přístup do domu, zavírání domu, klíče [1] Každý nájemník domu s výjimkou uživatelů nebytových prostor obdrží klíče od vstupních dveří domu pro každého hlášeného člena své domácnosti. Další klíče nesmí dávat k dispozici nikomu, kromě členů své domácnosti. Jakmile bude dům vybaven zabezpečeným vstupem, budou vydána nová pravidla pro vstup do objektu. [2] Do společných prostor s omezeným vstupem obdrží klíče nájemníci pověření jejich správou. O tom bude vydána informace na vývěskách. Jedná se o prostory, ve kterých jsou umístěny uzávěry stoupaček topení nebo jiného společného zařízení. Ostatní prostory budou uzamčeny a klíče budou uloženy v kanceláři družstva (strojovny výtahů, místnost s patním měřidlem apod. [3] Je nepřípustné, aby si nájemník uzamkl prostor, který mu nebyl družstvem přidělen a užíval jej. V tom případě bude upozorněn na povinnost prostor zpřístupnit a jeho počínání bude řešeno jako přestupek. 8

9 [4] Všichni členové družstva, osoby s nimi bydlící, nájemci bytů a osoby s nimi bydlící i uživatelé nebytových prostor jsou povinni dbát na to, aby po průchodu vstupními dveřmi tyto bezpečně zapadly a objekt nezůstal otevřený. [5] Všichni členové družstva, osoby s nimi bydlící, nájemci bytů a osoby s nimi bydlící i uživatelé nebytových prostor jsou povinni zamykat dům v době od 22 hodin do 6 hodin. Článek 9 Vandalismus, nebezpečné počínání a neoprávněné užívání společných prostor [1] Mezi tyto činnosti patří: a) Jakékoli činnosti, které vyústí v poškození zařízení domu (malování po zdech, rozbíjení oken, schránek, vyhazování věcí z oken, používání pyrotechniky) b) Počínání, při kterém může dojít k ohrožení zdraví jiných obyvatel domu c) Neoprávněné obsazení společných prostor d) Zásah do technických zařízení domu, který může mít dopad na bezpečnost a oprávněné zájmy ostatních obyvatel [2] Výše uvedené činnosti jsou považovány za hrubé porušení družstevních i obecných předpisů a budou orgány družstva stíhány, popřípadě bude řešení předáno orgánům činným v trestním řízení. [3] Obyvatelé jsou odpovědni nejen za své rodinné příslušníky, ale i za návštěvníky jejich bytu. Článek 10 Společná a závěrečná ustanovení [1] Domovní řád platí pro všechny obyvatele domu i jejich návštěvníky, včetně nájemců nebytových prostor. [2] Spory vzniklé ve vztazích upravených tímto Domovním řádem řeší představenstvo družstva, pokud nenáleží řešení jinému orgánu. [3] Domovní řád je vyvěšen v domě, ve skříňce družstva a zároveň ho obdrží každý člen družstva, nájemce bytu či nebytového prostoru. [4] Domovní řád je součástí Vnitřních směrnic BD P-O Návrh usnesení k programovému bodu č. 12 Vnitřní směrnice: Členská schůze schvaluje předložené Vnitřní směrnice: Platby a placení a Domovní řád Výsledky hlasování: 47 pro ; 5 proti ; 3 zdržel se ; 55 přítomno Vnitřní směrnice Platby a placení a Domovní řád byly schváleny 2. členskou schůzí BD P-O 9. června 2011 a stávají se součástí Vnitřních směrnic BD P-O. 9

DOMOVNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKU JEDNOTEK

DOMOVNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKU JEDNOTEK DOMOVNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKU JEDNOTEK 1. Vlastník jednotky má právo na nerušené bydlení ve svém bytě, užívání společných částí domu a jejich zařízení v souladu s tímto domovním řádem. Je

Více

Domovní řád Bytového družstva Slancova

Domovní řád Bytového družstva Slancova Domovní řád Bytového družstva Slancova Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na obecně závazné právní předpisy a Stanovy Bytového družstva Slancova (dále jen stanovy), obsahuje domovní řád pravidla pro užívání

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, společných prostor domu v domě bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinnosti mezi

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JEZÍRKA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JEZÍRKA BYTOVÉ DRUŽSTVO JEZÍRKA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JEZÍRKA OBSAH: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu...2 4. Držení domácích zvířat... 2

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO OBSAH: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu... 2 4. Držení domácích zvířat...

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

Bytové družstvo Nechvílova Praha 4 Nechvílova 1858/4, Praha 4 - Chodov IČ: DIČ: CZ

Bytové družstvo Nechvílova Praha 4 Nechvílova 1858/4, Praha 4 - Chodov IČ: DIČ: CZ Domovní řád čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky, způsob užívání domů, bytů a nebytových prostorů a společných částí domu v domech ve vlastnictví Bytového družstva Nechvílova 1857 1859

Více

Společenství vlastníků V Zahrádkách č.p. 2026-2029 Praha 3, PSČ 130 00

Společenství vlastníků V Zahrádkách č.p. 2026-2029 Praha 3, PSČ 130 00 DOMOVNÍ ŘÁD SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKÚ Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech společenství vlastníků Společenství

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Bytového družstva Na Malovance 14. čl.1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Bytového družstva Na Malovance 14. čl.1. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Na Malovance 14 čl.1. Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy Bytového družstva Na Malovance 14 (dále jen družstvo) upravuje Domovní řád podmínky a

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domů Bytového

Více

čl. 1 Základní ustanovení

čl. 1 Základní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu Bramboříková 2995/2, Praha 10 Záběhlice včetně jeho bytů a společných prostor. Základní úprava práv a povinností

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW BYTOVÉ DRUŽSTVO JW DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu... 2 4. Držení domácích zvířat... 3 5. Údržba

Více

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 čl.1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy Bytového družstva Přesličková 2886 (dále jen družstvo) Domovní řád upravuje podmínky

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA CHABAŘOVICKÁ

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA CHABAŘOVICKÁ DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA CHABAŘOVICKÁ 1327-1333 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád obsahuje v návaznosti na stanovy družstva a obecně závazné právní předpisy pravidla pro užívání bytů, společných částí

Více

Domovní řád. Společenství vlastníků Sečská 27/1855 pro dům Sečská (návrh) I. Úvodní ustanovení

Domovní řád. Společenství vlastníků Sečská 27/1855 pro dům Sečská (návrh) I. Úvodní ustanovení Domovní řád Společenství vlastníků Sečská 27/1855 pro dům Sečská 1855 (návrh) I. Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony* a stanovy,,společenství vlastníků Sečská 27/1855 (dále jen Společenství)

Více

Domovní řád Bytového družstva Morávkova

Domovní řád Bytového družstva Morávkova Domovní řád Bytového družstva Morávkova Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v majetku družstva. Základní úprava

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA REPUBLIKA. Neratovice č. p. 985 1000

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA REPUBLIKA. Neratovice č. p. 985 1000 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA REPUBLIKA Neratovice č. p. 985 1000 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony, Občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Republika, upravuje domovní řád

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 čl.1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony (např. zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb. o Obchodních společnostech

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Nad Přehradou 619 Praha 10 IČ 017 74 956

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Nad Přehradou 619 Praha 10 IČ 017 74 956 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Nad Přehradou 619 Praha 10 IČ 017 74 956 čl. I Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob používání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domů

Více

Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D

Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků bytů Nad Školou 1408, Liberec 30 čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje

Více

Organizační směrnice č. 8/07 (úplné znění vč. případných dodatků)

Organizační směrnice č. 8/07 (úplné znění vč. případných dodatků) Organizační směrnice č. 8/07 (úplné znění vč. případných dodatků) PRAVIDLA A STANOVENÍ PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ DOMŮ, BYTŮ, NEBYTOVÝCH PROSTOR A SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMŮ Úvod Tato směrnice upravuje podmínky a způsob

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM VONDROUŠOVA 1161-1166 N Á V R H DOMOVNÍ ŘÁD. ČI. 1 Úvodní ustanovení

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM VONDROUŠOVA 1161-1166 N Á V R H DOMOVNÍ ŘÁD. ČI. 1 Úvodní ustanovení N Á V R H DOMOVNÍ ŘÁD ČI. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností

Více

Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00

Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00 Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí v domě Nad

Více

Domovní a provozní řád

Domovní a provozní řád Domovní a provozní řád ČI. I Úvodní ustanovení Domovní a provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva VLABYT TYLOVA 18, 20, 22, PROSTĚJOV

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva VLABYT TYLOVA 18, 20, 22, PROSTĚJOV DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva VLABYT TYLOVA 18, 20, 22, PROSTĚJOV Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytových jednotek, nebytových prostor a společných částí domu

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: Nájemní smlouva kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: ve smyslu ust. 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění: 1. Město Rotava, IČ: 00259551, se sídlem Rotava,

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově

DOMOVNÍ ŘÁD. bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově Čl. 1 Úvodní ustanovení Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov Počet stran: 5 DOMOVNÍ ŘÁD bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově 1.1 Domovní řád upravuje základní

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Směrnice Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Družstvo) navazují na stanovy Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Stanovy).

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA TOHO DRUHÉHO. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA TOHO DRUHÉHO. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA TOHO DRUHÉHO Úvodní ustanovení Pravidla mají přispět k tomu, aby vztahy a vzájemné soužití mezi obyvateli

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor

Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor Uzavřená dle ustanovení 2235 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) a stanov BDU Radnice Ostrava-Jih 1. Účastníci smlouvy Smluvní strany této

Více

Domovní řád. Čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu a nebytového prostoru/jednotky

Domovní řád. Čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu a nebytového prostoru/jednotky Domovní řád Za účelem zabezpečení klidu, pořádku a bezpečnosti v domě, vydává představenstvo Oblastního stavebního bytového družstva Kopřivnice tento Domovní řád, který je závazný pro všechny uživatele

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

D O M O V N Í ŘÁD. Platný pro všechny bytové domy, jejichž nájemcem je Páté chrudimské družstvo (PCHD).

D O M O V N Í ŘÁD. Platný pro všechny bytové domy, jejichž nájemcem je Páté chrudimské družstvo (PCHD). D O M O V N Í ŘÁD Platný pro všechny bytové domy, jejichž nájemcem je Páté chrudimské družstvo (PCHD). ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domovní řád se vydává k zabezpečení pořádku a čistoty v obytných domech, dobrého

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo,

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo, DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo, ul. Dvorská 1868/86, 678 03 Blansko - Sever III. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob využívání domu, bytů a nebytových

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Domovní řád. Bytového družstva Zázvorkova 1995 1999. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Bytového družstva Zázvorkova 1995 1999. Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Bytového družstva Zázvorkova 1995 1999 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytových jednotek, nebytových prostor a společných částí domu v pěti bytových

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva čl. 1 Vymezení pojmů a vysvětlení zkratek V dalším textu jsou používány tyto zkrácené názvy: družstvo stanovy dům správce byt nájem nájemce

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 24 9. funkční období 24 Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (Navazuje na sněmovní tisk č. 657

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností

Více

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Členská schůze Bytového družstva Ostružinová Medlánky se sídlem Brno, Ostružinová 497/5, 621 00 Brno, IČ 293 00 070, konaná dne 23. 5. 2012 v 18:30 hodin ve Společenském

Více

Domovní řád malého bytového družstva

Domovní řád malého bytového družstva Domovní řád malého bytového družstva Úvodní ustanovení 1) V souladu s příslušnými právními předpisy a svými stanovami vydává (název družstva) tento domovní řád, který obsahuje bližší pravidla pro užívání

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. v domě s pečovatelskou službou v Plané. Čl. 1. Povinnosti nájemce. Čl. 2. Udržovací povinnost správy domu. Čl. 3.

DOMOVNÍ ŘÁD. v domě s pečovatelskou službou v Plané. Čl. 1. Povinnosti nájemce. Čl. 2. Udržovací povinnost správy domu. Čl. 3. Město Planá DOMOVNÍ ŘÁD v domě s pečovatelskou službou v Plané Čl. 1. Povinnosti nájemce Nájemce je povinen užívat byt, společné prostory a zařízení domu řádně a podle jejich určení, řádně používat služeb

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16 DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16 Domovní řád upravuje podmínky pro užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu Uzbecká 16. Základní úprava vzájemných práv a povinností mezi

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 článek 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu Bytového družstva Krčínova 12.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185 DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185 Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád je vnitřním předpisem bytového družstva Bytové družstvo Republika (dále

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

DOMOVNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Mír Teplice DOMOVNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, příslušenství k bytům, společných částí domu a nebytových prostor,

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Domovní řád. bytového družstva Lumiérů 2022. (návrh)

Domovní řád. bytového družstva Lumiérů 2022. (návrh) 1. Úvod Domovní řád bytového družstva Lumiérů 2022 (návrh) Domovní řád bytového družstva Lumiérů 2022 (dále též jen domovní řád) upravuje zejména podmínky, vztahy a způsob užívání domů, bytů, nebytových

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového Družstva SOPO adresa: Sokolovská 29/75, Praha 8 186 00

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového Družstva SOPO adresa: Sokolovská 29/75, Praha 8 186 00 DOMOVNÍ ŘÁD Bytového Družstva SOPO adresa: Sokolovská 29/75, Praha 8 186 00 Návrh pro jednání členské schůze MOTTO: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA TOHO DRUHÉHO čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní

Více

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu uzavřena mezi smluvními stranami paní Evou Dolejšovou, r.č. 765212/2599 Nájemní smlouva bytem Anglická 621/6, 460 10 Liberec 3 /dále jen pronajímateé/ a paní /dále jen nájemce/ Smluvní strany shodně prohlašují,

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Smlouva o pronájmu tělocvičny č.j. MGP/01289/2016

Smlouva o pronájmu tělocvičny č.j. MGP/01289/2016 Smluvní strany Smlouva o pronájmu tělocvičny č.j. MGP/01289/2016 název: Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace sídlo: Jičínská 528, 742 58 Příbor IČ: 00601641 DIČ: není plátcem DPH bankovní

Více

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ Bytové družstvo Varnsdorfská 346 IČO: 25681010 se sídlem: Praha 9, Varnsdorfská 346 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr., vložce 4169 Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY 7/2013 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v... z 7 26.3.2013 10:28 Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Město Chrastava, se sídlem nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, zastoupené starostou Ing. Michaelem Canovem, IČ 00262871, DIČ CZ00262871, na straně jedné (dále

Více

Domovní řád. Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966, 3967

Domovní řád. Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966, 3967 Domovní řád Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966, 3967 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů a společných částí domu Společenství

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Pravidla pro užívání bytu, společných částí a zařízení domu čp , Hrnčířova, Nymburk

Pravidla pro užívání bytu, společných částí a zařízení domu čp , Hrnčířova, Nymburk Pravidla pro užívání bytu, společných částí a zařízení domu čp. 1923-1927, Hrnčířova, Nymburk I. Úvodní ustanovení Pravidla upravují podmínky a způsob užívání bytového domu, bytů, společných částí domu

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18. Čl. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18. Čl. 1. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domů v domech ve vlastnictví Bytového

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU. čl.1. Odměny volených orgánů SVJ

VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU. čl.1. Odměny volených orgánů SVJ VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU čl.1 Odměny volených orgánů SVJ 1) Náklady na odměny volených orgánů SVJ jsou hrazeny ze záloh vlastníků a to podílem určeným stanovami. 2) Jednotliví členové volených orgánů mají

Více

Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva

Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva Stanislav KUREČKA Ing. Dana KOUTNÍKOVÁ předseda družstva

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Pronajímatel: městská část Praha 12 (dále jen občanský zákoník ) Článek

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Preambule

DOMOVNÍ ŘÁD. Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Preambule Domovní řád doplňuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domu Společenství vlastníků jednotek Mazovská 476 a 477 (dále jen SVJ ), přičemž základní

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby 67 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov. Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově

Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov. Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov Vyškov, Dědice, sídliště Osvobození 620/7, PSČ 682 01, IČ: 283 05 671 Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Bytové družstvo Botič, Adamovská 1061/11, Praha 4 - Michle Zapsáno v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, oddíl Dr.,Vložka 942 DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Čl. 1 Úvodní

Více

Zápis z mimořádné členské schůze členů Bytového družstva Lublinská 11, konané dne 23.09.2010

Zápis z mimořádné členské schůze členů Bytového družstva Lublinská 11, konané dne 23.09.2010 Bytové družstvo Lublinská 11 IČO: 289 43 376 Lublinská 576/11, 181 00 Praha 8, Troja č. účtu: 231333021/0300 Email: lublinska11@seznam.cz Web: http://lublinska11.idt.cz Zápis z mimořádné členské schůze

Více