UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dluhopisový trh v USA Build America Bonds Autor BP: Eva Kouřilová Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek, Ph.D Praha

2

3

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Dluhopisový trh v USA Build America jsem vypracovala samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou také uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autorka této bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s jejím vytvořením jsem neporušila autorská práva třetích osob a jsem si plně vědoma následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne Eva Kouřilová

5

6 Poděkování Děkuji Ing. Petru Hájkovi, Ph.D. za vedení mé bakalářské práce Dluhopisový trh v USA Build America Bonds.

7 7

8 Abstrakt Bakalářská práce zkoumá dluhopisový trh ve Spojených státech Amerických a přibližuje program American Recovery and Reinvestment Act pro obnovu americké ekonomiky schválený v reakci na finanční krizi v roce Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na dluhopisový trh, jeho vlastnosti a faktory, které mají vliv na jeho chování. Závěrem bakalářské práce je pak rozbor části programu, který pracuje s dluhopisy, jeho charakteristika a závěrečné vyhodnocení. Klíčová slova: Dluhopis, riziko, kupon, výnos, terminologie, splatnost, Build America Bonds 8

9 Abstract This bachelor thesis investigates the bond market in the United States and takes a closer look to the program American Recovery and Reinvestment Act, which was approbated in response to the financial crisis in The aim of the thesis is to provide a comprehensive view of the bond market, its characteristics and factors that effect its behavior. Finally the thesis consist of the analysis of the part of the program that works with bonds, its characteristics and the final evaluation. Key Words Bond, risk, kupon, yield, terminology, maturity, Build America Bonds 9

10 Obsah 1.ÚVOD DLUHOPISOVÝ TRH Definice dluhopisu a jeho využití v ekonomice Dluhopis versus akcie Dluhopisový trh Rozdělení trhu Peněžní a kapitálový trh Primární a sekundární trh Národní a zahraniční trh, eurotrhy Rizika trhu Kreditní (platební) riziko Reinvestiční riziko Riziko inflace Riziko vypovězení Riziko neočekávané události Úrokové (tržní) riziko Kurzovní riziko Typy dluhopisů na trhu Dluhopisová terminologie Nominální hodnota, sleva, prémie Kuponový úrok Doba splatnosti Tržní úroková sazba Možnost předčasného splacení (call provision) Bid cena, Ask cena, spread Vládní dluhopisy Spořící dluhopisy Treasury bills Treasury notes, treasury bonds Korporační dluhopisy Hypoteční zástavní listy

11 2.4.5.Mezinárodní dluhopisy Dluhopisy jednotlivých států a vlád (Municipal bonds) Konvertibilní dluhopisy Bezkuponové dluhopisy Kuponové dluhopisy DLUHOPISOVÉ ANALÝZY Hodnota dluhopisu ÚVOD DLUHOPISOVÝ TRH Definice dluhopisu a jeho využití v ekonomice Dluhopis versus akcie Dluhopisový trh Rozdělení trhu Peněžní a kapitálový trh Primární a sekundární trh Národní a zahraniční trh, eurotrhy Rizika trhu Kreditní (platební) riziko Reinvestiční riziko Riziko inflace Riziko vypovězení Riziko neočekávané události Úrokové (tržní) riziko Kurzovní riziko Typy dluhopisů na trhu Dluhopisová terminologie Nominální hodnota, sleva, prémie Kuponový úrok Doba splatnosti Tržní úroková sazba Možnost předčasného splacení (call provision) Bid cena, Ask cena, spread Vládní dluhopisy Spořící dluhopisy Treasury bills

12 Treasury notes, treasury bonds Korporační dluhopisy Hypoteční zástavní listy Mezinárodní dluhopisy Dluhopisy jednotlivých států a vlád (Municipal bonds) Konvertibilní dluhopisy Bezkuponové dluhopisy Kuponové dluhopisy DLUHOPISOVÉ ANALÝZY Hodnota dluhopisu

13 1. Úvod Ve většině případů vyvolává slovo dluh v lidech negativní pocity. Symbolizuje závazek, který z něj vyplývá a také obavy, že závazku se nemusí dostát. S tím spojené problémy a sankce. Finanční trh a jeho účastníci si ale uvědomují jeho sílu a výhody, které může při vhodných podmínkách přinést oběma stranám. Jak věřiteli, tak dlužníkovi. Finanční nástroj, který umožňuje pracovat s dluhy, nese příznačný název dluhopis. Bakalářská práce Dluhopisový trh v USA Build America Bonds charakterizuje a analyzuje oblast, ve které se s tímto ekonomickým nástrojem pracuje. První část práce uvádí čtenáře do současné ekonomické situace a znázorňuje využití dluhopisů za účelem řízení ekonomiky. Srovnává rozdíl mezi dluhopisy a akciemi. Dále pak popisuje dluhopisový trh ve Spojených státech Amerických, jeho rozdělení, rizika, typy dluhopisů a jejich terminologii. Čtenář si tak vytvoří přehled o struktuře trhu a jeho komponentech. V druhé části se práce zabývá dluhopisovými analýzami, kde autor práce uvádí základní faktory, které mají vliv na pohyb dluhopisových kurzů. Dále se zabývá ekonomickými ukazateli, jako jsou například hrubý domácí produkt nebo inflace. Část práce dluhopisové analýzy doplňuje popis ratingových agentur a jejich funkce na dluhopisovém trhu. Závěrem druhé části se čtenář dočte o výnosech a výnosové křivce. Závěrečná část práce ukazuje zásah státu do ekonomiky v podobě programu American Recovery and Reinvestment Act a jeho součásti se zaměřením na program Build America Bonds. Cílem práce je srovnání dluhopisů jednotlivých států a vlád s dluhopisy vytvořenými programem ARRA. V souvislosti s dluhopisy autor práce přibližuje zapojení dluhových instrumentů v implementaci tohoto programu do ekonomiky a analyzuje na základě tohoto srovnání jeho přínos. 13

14 Protože informace k tomuto tématu nejsou běžně dostupné v českém jazyce a autor čerpá často z anglicky psané literatury a on-line zdrojů v angličtině, některé odborné výrazy jsou ponechány v původním anglickém znění, protože doslovný překlad by mohl změnit jejich význam. 14

15 2. DLUHOPISOVÝ TRH 2.1. Definice dluhopisu a jeho využití v ekonomice Dluhopis představuje cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky v nominální hodnotě a výnosů z něj k určitému datu a zároveň povinnost osoby vydávat dluhopisy (emitenta) tyto závazky splnit. Dluhopisy mohou být vystaveny na doručitele (majitele) nebo na jméno. Pokud jsou převoditelné, je možný převod dluhopisu znějící na jméno rubopisem. Náležitosti dluhopisu jsou stanoveny zákonem. Majitel dluhopisu v zásadě nemůže žádat o splacení dluhopisu před stanoveným dnem jeho splatnosti, pokud se emitent v emisních podmínkách k tomuto výslovně nezavázal. Je tedy zřejmé, že se jedná o způsob, jak získat na určitou dobu finanční prostředky a emitent je schopen plánovat využití získaných prostředků. Jeden z možných emitentů, je stát samotný, a emisí dluhopisů je možné získat finance, které v ekonomice chybí, jak ukazují příklady v následujících odstavcích. Ekonomická situace po finanční krizi v roce 2008 nutí ekonomiky vyspělých států intenzivněji pracovat s tímto finančním instrumentem. Reálným důkazem je například třetí vlna kvantitativního uvolňování peněz do ekonomiky, spuštěná americkou centrální bankou v září roku Jejím cílem je snížení dlouhodobých úrokových sazeb, zlepšení finanční situace, snížení nezaměstnanosti a samozřejmě také zotavení americké ekonomiky. Třetí kolo kvantitativního uvolňování QE3 (quantitative easing) stojí na nákupech dluhopisů vázaných na hypotéky, což je jeden z typů tohoto dluhového instrumentu. Americká centrální banka se zavázala k nákupům o objemu 40 mld. USD měsíčně. Podporu v tomto kroku projevuje i pravděpodobná nástupkyně současného guvernéra americké národní banky, Bena Bernakeho, místopředsedkyně Janet Yellen. V březnu 2013 uvádí ve svém projevu, že v této monetární politice, jejímž účelem je snižování úrokové sazby a stimulace pracovního trhu, nevidí žádný bezprostřední risk. Naopak zmiňuje, že větší risk pro americkou ekonomiku by bylo snížit sazby nedostatečně. 15

16 Úroková sazba byla stanovena Bankovní radou americké centrální banky 1 v rozsahu 0 0,25%. Rada dále uvedla na základě zasedání na konci ledna 2013, že bude držet sazbu v tomto rozsahu tak dlouho, dokud míra nezaměstnanosti zůstane nad 6,5 % při roční míře inflace pod 2,5%. Uvolňování tedy pokračuje v měsíčních nákupech dluhopisů ve výši 85 miliard dolarů, dokud se příznivý požadovaný stav na trhu práce neustálí napevno. V předchozí snaze o napumpování americké ekonomiky byl sestaven program ARRA 2. Tento program byl schválen a uveden v platnost v roce 2009 v reakci na finanční krizi v roce Součástí programu je program BAB Build America Bonds, který podporuje vlády jednotlivých států k prodeji těchto dluhopisů za výhodných daňových podmínek. Lze tedy vidět, že dluhopisy jsou efektivním nástrojem ekonomik a pomáhají při jejich rozvoji. Z pohledu investora ale existují dva způsoby, jak volné finanční prostředky investovat. Jedním z nich je investice do kapitálu společností, neboli nakoupit akcie a předpokládat růst ekonomické hodnoty emitenta. Druhou možností je investice do dluhových instrumentů, neboli odkoupit dluh a utržit výnos za propůjčení finančních prostředků na určitou dobu. Co je tedy výhodnější? Jaká s sebou v porovnání jednotlivé investice nesou rizika? 2.2. Dluhopis versus akcie Pokud bychom se podívali na investici do cenných papírů jako takovou, rozdíl mezi akciemi a dluhopisy je v tom, co reprezentují. Akcie reprezentují vlastnictví ve společnosti, kdežto dluhopisy reprezentují půjčky společností. Investoři do akcií mají nárok na dividendu a hlasovací právo na valné hromadě. Mají právo na obdržení dividendy, ale až potom, co jsou držitelé dlužních úpisů nebo preferovaných akcií uspokojeni. Neboli v případě bankrotu jsou závazky věřitelů uspokojeny přednostně a vlastníci akcií až na konec. Nárok na dividendu navíc není zárukou, že dividendy budou opravdu vyplaceny. Peníze 1 Bankovní rada americké centrální banky zkratka FOMC z angl. Federal Open Market Committee 2 ARRA zkratka z angl. American Recovery and Reinvestment Act 16

17 společnosti se mohou využít na jiné účely. Oproti tomu držitel dluhopisu může počítat se stálým příjmem z úroků. Akciový a dluhopisový trh jsou si podobné v několika ohledech. Například stejně jako můžeme diverzifikovat své akciové portfolio, i dluhopisy mohou být rozděleny v portfoliu dle jejich typů nebo rizika. Různé kombinace dluhových instrumentů v portfoliu se může přizpůsobit našim finančním potřebám a tomu, jak moc jsme ochotni riskovat. Jistota pravidelného příjmu z úroků a fakt, že známe datum, kdy nám bude vyplacena zpět nominální hodnota dluhopisu, jsou silné argumenty pro investory averzní k riziku. Oproti tomu akciový trh, kde volatilita přináší větší možnosti zhodnocení našich investic, s sebou nese také vyšší riziko. Dluhopisy mají určitou dobu splatnosti. S rostoucí dobou splatnosti hladina rizika taktéž roste. Rizikovost dále záleží na emitentovi cenného papíru. Pokud by se například jednalo o americký třicetiletý korporační dluhopis a vládní dluhopis se stejnou dobou splatnosti, je vládní dluhopis méně riskantní, protože dlužník není oproti korporaci vystaven bankrotu. Další z výhod dluhopisů je možnost snížení daňové povinnosti nákupem vládních dluhopisů nebo dluhopisů jednotlivých států tzv. municipalit. Z pohledu porovnání obchodování s již emitovanými instrumenty se může zdát dluhopisový trh méně efektivní než trh akciový. Sekundární trh pro akcie je velmi objemný z důvodu snahy institucionálních investorů převrstvovat svá akciová portfolia. Hlavním významem dluhopisového trhu je naopak to, že se jedná z převážné části o trh emisní. Investoři do dluhových instrumentů nepřevrstvují tolik své portfolio v reakci na nové kursotvorné informace. Držení dluhopisů do doby splatnosti velkým množstvím institucionálních investorů (např. pojišťovny) snižuje efektivnost a likviditu těchto trhů. Jak uvádí odstavec výše, můžeme sledovat rozdílnost ve složkách jednotlivých trhů. O tom, dle jakých vlastností můžeme dluhopisový trh rozdělit a jaké jsou jeho jednotlivé složky, rizika tohoto trhu a také jaké dluhové instrumenty se na tomto trhu nachází, pojednávají následující odstavce Dluhopisový trh Dluhopisový trh je segment finančního trhu, kde emitenti poptávají finanční prostředky a investoři zapůjčují tyto prostředky za úrok. 17

18 Jedná se o nevětší investiční sektor, prvenství v mezinárodní konfrontaci nese dluhopisový trh ve Spojených státech amerických, kde je nejrozvinutější. Dluhopisy jako nástroj vlády postavily města, dokázaly přeměnit začínající společnosti v konglomeráty. Je to hlavní instrument, který financuje státní pokrok, růst a světový vliv a je také dále nejběžnější finanční investice na světě. I když lidé mluví o trhu jako takovém, jako by byl trh jen jeden, ve skutečnosti neexistuje ústřední místo, kde se dají dluhopisy koupit nebo prodat. Neexistuje tedy žádný záznam o tom, jaké jsou ceny dluhopisů, objeví-li se na trhu. Jádrem trhu je několik desítek velkých obchodníků s dluhopisy, kteří prodávají pouze institucionálním zákazníkům, jako jsou banky, penzijní fondy, apod. Mezi těmito obchodníky existuje síť primárních dealerů tzv. elitních prodejců, ti kupují podklady přímo od americké centrální banky, aby je poté prodávali bankám a velkým firmám. Tyto firmy dále prodávají menším institucionálním investorům a veřejnosti. Je překvapivé, že mnoho obchodů s těmito cennými papíry a to i těch, kde se jedná o částky v milionech, se stále ve většině případů uzavírají po telefonu Rozdělení trhu Trh můžeme rozdělit dle několika faktorů. Jedním z těchto faktorů je délka splatnosti, která dluhopisový trh dělí na peněžní a kapitálový. Pokud se jedná o dluhopisy nové, čerstvě emitované, mluvíme o primárním trhu. Oproti tomu dluhopisy již emitované nalezneme na sekundárním trhu. Trhy můžeme také sledovat z hlediska teritoriálního umístění Peněžní a kapitálový trh Pokud se jedná o obligace, které vyprší během jednoho roku, patří do trhu peněžního. Nejtradičnějším krátkodobým dluhovým instrumentem jsou ve Spojených státech pokladniční poukázky. Hlavní emitenti na peněžním trhu jsou vláda, korporace a finanční instituce. Peněžní trh nemá svou specifickou lokaci je to sbírka trhů na různých místech. Jeho nejčastějšími účastníky jsou soukromí dealeři, finanční centra a velké banky nebo také dealeři pověření bankou. Velikou výhodou peněžního trhu je jeho velká likvidita a s tím také spojená nižší hladina rizika. Obvykle nemusíme mít strach, že by dlužník neměl dostatek peněz na vyplacení konečné nominální hodnoty. 18

19 Oproti tomu kapitálový trh pracuje s dlouhodobými dluhopisy. Trh je rozdělen dále podle typu emitenta na trh vládních dluhopisů, dluhopisový trh municipalit, korporační dluhopisový trh, trhy vládních agentur a evropský trh s dluhopisy. Stejně jako trh peněžní nemá konkrétní sídlo, je tvořen dealery z různých finančních center. Tito dealeři prodávají dluhopisy z jejich účtů institucionálním kupcům a dalším brokerům. Nebo na své účty nakupují. Uspořádání trhu funguje jako OTC 3. New Yorská a Americká burza s cennými papíry má v nabídce malý počet korporačních dluhopisů. Individuální investoři nemají možnost obchodovat s velkým kapitálem jako instituce, které jsou schopny si pořídit milionové balíky dluhopisů. Jednotlivci mají možnost nakupovat ve speciálním množství odd lots 4. Toto množství z názvu napovídá, že se jedná o netypické množství, neboli menší než je běžné. Za tuto výlučnost nákupu jsou ale ve většině případů zvýšeny provize obchodníkům. Většina jednotlivců investuje do podílových fondů, což jim umožňuje překlenout nevýhody investování v menších částkách Primární a sekundární trh Primární trh je trh, kde jsou cenné papíry emitovány. Jedná se tedy o trh nových cenných papírů. To, jaké dluhopisy jsou emitovány, záleží na tržní situaci. Je logické, že pokud se nacházíme v období investičního pesimismu, zvyšuje se podíl emisí méně informačně senzitivních cenných papírů, snižuje se průměrná doba splatnosti emitovaných dluhových cenných papírů a rovněž se výrazně snižuje podíl nových emisí v neinvestičním ratingovém stupni. Na sekundárním trhu se obchoduje s již emitovanými cennými papíry. Cena dluhopisu je závislá na více faktorech a v průběhu času se mění, dává tedy možnost investorovi sledovat trh a při výhodné situaci svůj dluhopis prodat dále Národní a zahraniční trh, eurotrhy Na národním trhu se obchoduje s emitovanými instrumenty domácích emitentů a řídí se pravidly a podmínkami daného trhu. V případě zahraničního trhu, jsou dostupné dluhopisy 3 OTC angl. zkratka over the counter neboli průběh uzavírání kontraktů není standardizován 4 Odd lots z angl. podivné množství 19

20 zahraničních emitentů. Hodnota dluhopisu je denominována v měně země, ve které se s nimi obchoduje a řídí se pravidly a podmínkami místního trhu. Na eurotrzích jsou dluhopisy denominovány v euroměnách, emitovány a obchodovány v zahraničí a to v jiné měně než je měna země, kde se obchodují. Vzhledem k propojenosti institucí a aktivit jednotlivých finančních firem je stále těžší segmentovat trhy dle jejich teritoriálního umístění Rizika trhu Veškeré investice s sebou nesou rizika. Jaká jsou rizika investice do dluhopisů? Kreditní (platební) riziko Riziko nezaplacení částky, na kterou je dluhopis emitován, je zřejmě nejobávanějším. Může se tak stát, pokud se emitent dostane do finančních problémů. Tedy není schopen splácet pravidelný úrok, plynoucí z rozpisu splátek, nebo ve finále slíbenou nominální hodnotu dluhopisu. Platební riziko se samozřejmě liší dle typu emitenta. Jak bylo zmíněno výše, nejdůvěryhodnějším emitentem je vláda, která nese prakticky nulové platební riziko. Hladina rizika u dluhopisů vydaných státy a jejich vedením se liší podle finančního zdraví jednotlivých států a schopnosti zvyšovat svůj příjem. Pro korporace je platební riziko spojeno s jejich rozvahou, výsledovkou a schopností generovat zisk. Pro ohodnocení úrovně rizika slouží nezávislé agentury, které hodnotí důvěryhodnost dluhopisů. Více se jimi práce zabývá v části věnované přímo ratingovým agenturám. Obecně platí, čím větší riziko s sebou investice přináší, tím vyšší očekáváme zisk. Vyplatí se proto sledovat historií emitenta a prozkoumat trh, na kterém se vyskytuje. Platební riziko lze snížit, pokud si koupíme dluhopis, který je oceněn ratingovou agenturou velmi dobře. Pokud jeho ocenění klesá, jeho tržní cena klesá taktéž. Platební riziko je způsobeno bankrotem společnosti, státních správ nebo selháním ekonomiky státu. Nicméně investor nemusí pokaždé čekat do uplynutí doby splatnosti dluhopisu, pokud cítí blížící se platební riziko. Finančním problémy emitenta totiž mohou způsobit, že hodnocení dluhopisu se sníží. Co tato degradace způsobí? Nemusí to rovnou znamenat, že příští pravidelná platba se neuskuteční. Pokud byl totiž dluhopis ohodnocen například vysokým stupněm ratingu, jako je například A+, může být jeho hodnocení sníženo se stále vysokou šanci, že k vyplacení dojde. Je tedy nutné sledovat snížení hodnocení, které bude výraznější a přesune dluhopis do mnohem rizikovější skupiny. V 20

21 takovém případě by měl investor vážně vyhodnotit držení těchto obligací do budoucna. Dluhopisy, které zaznamenají prudký pokles v hodnocení, jsou často nazývány falling angels (padající andělé) a měly by být přednostně monitorovány pro případné budoucí ratingové změny Reinvestiční riziko Reinvestiční riziko souvisí s vývojem dluhopisového trhu, cenami dluhopisů a jejich úrokovou sazbou. Nikdo totiž neví, jak se bude trh vyvíjet a i když budeme velmi dobře informováni, stále se jedná o odhady. Může se tedy stát, že v momentě, kdy dluhopis dovrší splatnosti, úroková míra klesne níže, než byla, když byl dluhopis pořízen. Tím pádem, pokud bychom investovali znovu částku, která nám byla vyplacena, nový dluhopis nám přinese nižší příjem, pokud nebudeme ochotni více riskovat do méně důvěryhodných dluhopisů. Část z výnosu tvoří příjem investora z plynoucích kuponů a také možnosti tuto částku dále investovat. V závislosti na úrokových sazbách na trhu má investor možnost částku investovat za vyšší, nižší nebo stejnou úrokovou míru než výnos dluhopisu do doby splatnosti, kdy ho poprvé zakoupil. Pokud je kupon reinvestován se sazbou vyšší než původní výnos dluhopisu do splatnosti, na konci bude realizovaný výnos při dovršení splatnosti vyšší. Naopak, pokud je nižší, i konečný výnos bude nižší než původní. Počet kuponových plateb se liší dle doby splatnosti. S delší dobou splatnosti automaticky přichází i větší možnost reinvestovat o mnoho více kuponových plateb Riziko inflace Inflace ohrožuje reálný výnos z dluhopisu. Abychom spočítali reálný výnos z dluhopisu, musíme jej o inflaci očistit. Pokud je nominální výnos nižší než inflace, náš reálný výnos je záporný. Předejít tomuto riziku můžeme, pokud budeme investovat do dluhopisů, které jsou inflačně vázané treasury inflation-protected securities (TIPS). U těchto dluhopisů je uváděn reálný výnos, v den splatnosti obdržíme částku navýšenou o inflaci, nebo naopak sníženou při deflaci Riziko vypovězení 21

22 Toto riziko je spojeno s dluhopisy, které jsou vypověditelné. Jedná se o situaci, kdy emitent může vyplatit částku, na kterou byl dluhopis vypsán dříve, nežli je jeho splatnost. Částka je předem domluvená, investor je s touto možností obeznámen. Investor tím přichází o příjem, který by mu plynul z následných úroků. Emitenti většinou splatí dluhopis v momentě, kdy úroková míra poklesne pod úrokovou sazbu kuponu. Emitent má poté možnost vydat dluhopis s nižší kuponovou sazbou a tím pádem ušetří na úrocích Riziko neočekávané události Jak již název napovídá, jedná se o riziko, které se nedá předpovědět, ani naplánovat. Tímto rizikem může být například přírodní katastrofa. Událost ovlivní ceny dluhopisů a také schopnost emitenta dostát svým závazkům platit úrok nebo vyplatit částku, na kterou byl dluhopis emitován. Některé dluhopisy dovolují emitentovi možnost vyplatit investora dříve, pokud ví, že budou čelit tragickým okolnostem. Nečekaná událost může být i pozitivní. Pokud se například silná společnost spojí se společností, od které investor dluhopis pořídil, může dluhopis získat lepší ohodnocení na trhu nebo může být vyplacen předčasně, ale za prémiovou cenu, která je vyšší než cena na konci splatnosti Úrokové (tržní) riziko Jedná se o efekt, který vzniká s měnící se tržní úrokovou mírou. Částka, kterou investor získává pravidelně na úrocích, zůstává po celou dobu držení obligace stejná. Změna tržní úrokové míry má ale přímý vliv na investice do dluhopisů. Cena dluhopisu se mění inverzně se změnou úrokové míry. Pokud tržní úroková míra roste, investoři držící dluhové instrumenty mohou pozorovat, že jejich tržní cena klesá. Je tomu tak proto, že noví investoři do těchto obligací chtějí srovnatelný výnos. Vyhnout se tržnímu riziku můžeme tak, že s dluhopisem dále na sekundárních trzích neobchodujeme a držíme ho až do uplynutí doby splatnosti. Jak změny úrokových sazeb ovlivňují dluhopisy v držení investora? Výnos z dluhopisu je roven úrokové sazbě, která se rovná současné hodnotě peněžních toků se známou tržní cenou nebo současnou hodnotou. To je to, co se nazývá diskontní sazba. Odráží tržní stanovení relativní hodnoty dluhopisu oproti dalším možným investicím. Všechny změny této diskontní sazby vedou nepřímo ke změnám tržní hodnoty dluhopisu. 22

23 Vzhledem k tomu, že u některých velmi likvidních dluhopisů se jejich tržní cena mění několikrát denně, lze toto riziko nejvíce pozorovat Kurzovní riziko Kurzovnímu riziku se při investování do zahraničních dluhopisů nemůžeme vyhnout, i když se bude jednat o nejbezpečnější pokladniční poukázky. Pokud dolar posílil oproti zahraniční měně, částka, kterou obdržíme na konci splatnosti, bude nižší. Minimalizovat toto riziko můžeme vhodnou diverzifikací portfolia investováním do různých typů dluhopisů Typy dluhopisů na trhu Následující část práce vysvětluje, s jakými typy dluhopisů se na trhu setkáme a čím jsou tyto jednotlivé typy charakteristické. Abychom se blíže orientovali ve vlastnostech jednotlivých instrumentů, zaměřují se následující odstavce nejprve na dluhopisovou terminologii, kde jsou některé klíčové pojmy blíže vysvětleny Dluhopisová terminologie Nominální hodnota, sleva, prémie Částka, kterou v den splatnosti obdrží investor, se nazývá nominální hodnota dluhopisu. Většinou se jedná o $1000, ale částky $5000 a $10000 jsou také docela běžné. Investor může dluhopis pořídit v jeho nominální hodnotě, ale je také možné koupit dluhopis za sníženou cenu dostat slevu, nebo naopak může být pořizovací cena vyšší prémiová. 100% výše nominální hodnoty se anglicky nazývá par. Ceny dluhopisů jsou kótovány procentem z tohoto paru. Je tomu tak, aby bylo možné stanovit více cen pro dluhopisy se stejnou nominální hodnotou Kuponový úrok Úrok, který se zavazuje emitent platit investorovi. Úrok je udáván roční, v Americe je běžné, že se vyplácí dvakrát za rok. Pokud bude tedy úrok činit 5%, z $1000 pak investor obdrží dvakrát za rok $25. Některé dluhopisy mají nastavitelný resp. pohyblivý úrok, který je vázán na konkrétní index. Úrok se tedy bude měnit vzhledem k podkladovému indexu Doba splatnosti 23

24 Doba, za kterou dluhopis vyprší - skončí jeho platnost - na jejímž konci emitent vyplatí investorovi nominální hodnotu dluhopisu. Většina dluhopisů má známou nebo specifickou dobou splatnosti, ty které ji nemají, se nazývají věčné (perpetual) nebo neumořitelné (irredeemable). Čím delší je doba splatnosti dluhopisu, tím vyšší je vnímáno riziko investice. Je to vyšší pravděpodobností změny úrokové míry. Čím delší je doba splatnosti, tím více je cena nestálá. Investoři tedy běžně požadují vyšší návratnost z dlouhodobě držených dluhopisů, aby kompenzovali jejich cenovou nestálost Tržní úroková sazba Tržní úroková sazba ovlivňuje cenu dluhopisu. Dluhopisový kupon je úročen po celou dobu stejnou úrokovou mírou, pokud není stanovena výjimka. Pokud tržní úroková míra vzroste meziročně více než míra kuponu, dluhopis bude mít menší cenu, protože na trhu bude možné pořídit stejný dluhopis s větším zúročením, tedy pro investora větší příjem z úroků. Aby emitent dokázal konkurovat nabídce, musí dluhopis nabídnout se slevou. Naopak, pokud úroková míra klesne, bude investor ochoten zaplatit vyšší cenu neboli prémiovou cenu. Ceny dluhopisů jsou tedy velmi citlivé na tržní úrokovou sazbu Možnost předčasného splacení (call provision) Mnohé dluhopisy mají možnost předčasného splacení, a tedy emitent může před uplynutím splatnosti dluhopis za specifickou cenu vyplatit. Situace nastává nejčastěji tehdy, pokud tržní úroková míra klesne pod úrokovou míru kuponu Bid cena, Ask cena, spread Nejvyšší cena, za kterou je investor ochoten dluhopis pořídit se nazývá bid cena. Naopak ask cena je nejnižší možná částka, nabízená emitentem. Rozdíl mezi těmito cenami je spread. Část tohoto rozdílu tvoří poplatky, které plynou brokerovi nebo dealerovi. Pokud je tento rozdíl velký, znamená to, že proces prodeje je neměnný. V následujících odstavcích jsou dluhopisy rozděleny nejprve dle emitenta. Následuje rozdělení dle typu výplaty, kde rozlišujeme dluhopisy bezkuponové a kuponové. Rozdělení dle emitenta: Vládní dluhopisy Korporační dluhopisy Hypoteční zástavní listy 24

25 Mezinárodní dluhopisy Dluhopisy jednotlivých států a vlád Konvertibilní dluhopisy Vládní dluhopisy Z údajů na stránkách ministerstva financí Spojených států uvádí současný prezident Barack Obama nutnost přestavby americké infrastruktury. Cílem přestavby je navíc snížení vysoké nezaměstnanosti v odvětví konstrukcí a samozřejmě rozvoj země. Finance k přestavbě budou získávány prodeje dluhopisů vládního sektoru, kde velmi nízká úroková míra podporuje poptávku po těchto instrumentech. U dluhopisů vládního sektoru vystupuje v roli dlužníka stát, který se jeví jako velmi bonitní, což činí z dluhopisů důvěryhodný instrument. Úrok z jistiny je u většiny dluhopisů ve Spojených státech vyplácen dvakrát ročně, věřitel tedy může rozdělit své výdaje tak, aby úroky pokryly jeho pravidelné výlohy. Je vidět, že složku příjmů vlády Spojených států Amerických tvoří z velké části příjmy z dluhopisů. Navíc, pořídit si vládní dluhopis není nic složitého, nejčastěji lidé pořizují vládní dluhopisy elektronickou formou bez složitého papírování. Ministerstvo financí Spojených států Amerických nabízí čtyři typy obligací: 1) Spořící dluhopisy (Savings bonds) 2) Treasury bills pokladniční poukázky 3) Treasury notes dluhopisy s délkou splatnosti od jednoho roku do deseti let 4) Treasury bonds dluhopisy s dobou splatnosti delší než deset let Spořící dluhopisy Spořící dluhopisy jsou nejčastějším spořícím nástrojem většiny Američanů. Nákup spořících dluhopisů je bezpečný, protože jsou kryty americkou vládou. Nedá se s nimi obchodovat na sekundárním trhu, a pokud jsou vyplaceny předčasně, je toto vyplacení penalizováno. Jsou jedinými dluhopisy, které si zachovaly papírovou formu, vypadají velmi podobně jako šek, a jsou zaslány majiteli po jejich nabytí. Všechny platby přichází pouze registrovanému majiteli, jehož jméno je uvedeno na certifikátu. Nemohou se tedy převádět na nikoho 25

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Dluhopisy do každého portfolia

Dluhopisy do každého portfolia Investování Dluhopisový trh Dluhopisy do každého portfolia Oldřich Šoba Stále velmi konzervativní, přesto však rizikovější než nástroje peněžního trhu jsou dluhopisy (tzv. bondy). Neměly by ovšem chybět

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Urgentní stát opět nabízí dluhopisy. Protiinflační považujeme za zajímavé, ale mohou být rychle pryč

Urgentní stát opět nabízí dluhopisy. Protiinflační považujeme za zajímavé, ale mohou být rychle pryč Urgentní stát opět nabízí dluhopisy. Protiinflační považujeme za zajímavé, ale mohou být rychle pryč Autor: Ing. Tomáš Tyl 19. 5. 2014 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Shrnutí a závěry za určitých okolností

Více

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Ministerstvo financí Spořicí státní dluhopisy Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice Finanční matematika 1. přednáška Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra matematických metod v ekonomice 17. 9. 2012 Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. (VŠB TUO)

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Externí zdroje financování podniku

Externí zdroje financování podniku Externí zdroje financování podniku 1. Charakteristika a struktura Ve srovnání s interními zdroji (spojené s vnitřními činnostmi podniku) jsou to všechny ostatní zdroje. Určení: financování přírůstkem kapitálu

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 7 6 2 Edice Osobní a rodinné

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Představení jarní emise 2012

Představení jarní emise 2012 Představení jarní emise 2012 3. května 2012 Miroslav Kalousek ministr financí Shrnutí pilotní emise 11. 11. 2011 Počet prodaných spořicích státních dluhopisů dle jednotlivých emisí Shrnutí pilotní emise

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Investiční upozornění

Investiční upozornění Investiční upozornění Poučení o rizicích investic do investičních nástrojů Před rozhodnutím o nákupu podílových listů by potenciální Klienti měli věnovat zvýšenou pozornost rizikovým faktorům, které jsou

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUM Ročník VY_32_INOVACE_Úč24.02 První a druhý Tematická oblast a předmět Název učebního

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více