Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů"

Transkript

1 Maturitní okruhy jaro 2015 Podnikání dálková forma - ústní zkouška... 1 Provozní technika dálková forma... 6 Gastronomie denní, dálková forma... 8 Podnikání denní, dálková forma rok ukončení 2014 a dříve Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů 1. a) Základní ekonomické pojmy potřeby, Maslowova teorie potřeb, statky, služby, hospodářský proces a jeho fáze, spotřeba, životní úroveň b) Vnitropodnikové účetnictví charakteristika vnitropodnikového účetnictví / střediska, výkony/, hlavní úkoly / náklady a výnosy/, organizace vnitropodnikového účetnictví / význam/ 2. a) Trh a tržní mechanismus charakteristika, hlavní subjekty trhu, struktura trhu, tržní kategorie nabídka a poptávka, ovlivňující činitelé, ekonomické systémy b) Rozpočty a kalkulace náklady, hospodářská střediska, rozpočty, kalkulace 3. a) Základy marketingu, 4P marketingový mix b) Finanční leasing pojem leasing, druhy leasingu / operativní a finanční /, leasingová smlouva/ časové období/, charakteristika finančního leasingu / porovnání k úvěru/ 4. a) Trh práce práce a pracovní síla, vznik a zánik pracovního poměru, mimopracovní poměr, evidence zaměstnanců, způsoby odměňování, druhy mezd, složky mezd, povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele, odbory, kolektivní smlouva b) Účtování v obchodě charakteristika obchodní činnosti, zboží/ pořízení zboží z tuzemska, pořízení zboží z EU, pořízení zboží mimo EU-zahraničí /, účtování zboží, obaly, inventarizace zboží / úbytky do normy, úbytky nad normu/, význam inventury / druhy/ 5. a) Dlouhodobý majetek charakteristika, druhy, nabývání, ocenění, evidence, odpisy, reprodukce, technický rozvoj a vývoj b) Vybrané problémy účtování v akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným charakteristika akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, zřizovací výdaje, vklady a splácení vkladů, zvýšení a snížení základního kapitálu, půjčky ve společnosti s ručením omezeným, odměny společníků

2 6. a) Oběžný majetek peněžní forma, členění zásob, zásady racionálního zásobování, metody zásobování, evidence, rychlost a doba obratu zásob, hmotná odpovědnost při zásobování b) Individuální podnikatel charakteristika individuálního podnikatele, výpočet DPFO, ostatní formy podnikání 7. a) Marketingové koncepce (výrobní, výrobková, prodejní, marketingová a společenská) b) Daňová evidence příjmů a výdajů podnikání, podstata daňové evidence, výpočet základu daně, výpočet DPFO / skutečné příjmy a výdaje, paušální výdaje/ 8. a) Daňová soustava ČR charakteristika daní, druhy daní přímých a nepřímých, správce daní, plátce a poplatník, daňové přiznání, podstata výpočtu daně FO a PO b) Náklady a výnosy charakteristika nákladů a výnosů, členění nákladů, členění výnosů, účtové skupiny 61 a a) Hospodářská politika státu cíle, význam, subjekty, funkce právní jistoty a bezpečí, sociální, hospodářská, nástroje hospodářské politiky právní systém, legislativní proces, monetární systém, státní rozpočet, důchodová, cenová politika a zahraniční politika b) Mzdy a zaměstnanci mzda / pojem výpočet mzdy a výplata mzdy/, hrubá mzda, čistá mzda, superhrubá mzda, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / zaměstnanec a zaměstnavatel/, daň z příjmů za závislé činnosti /výše daně, sleva na dani, bonus/, pohledávky a závazky vůči zaměstnancům / stravenky, cestovné, srážky/ 10. a) Česká národní banka postavení a funkce v ČR, vedení ČNB, bankovní systém vztah ČNB a ostatních obchodních bank, úkoly a činnosti emise měny, ovlivňování množství peněz v oběhu, ovlivňování inflace, dohled nad obchodními bankami a jejich řízení b) Účetní závěrka charakteristika a význam účetní závěrky, přípravné práce před účetní závěrkou/ inventarizace účtů, časové rozlišení, dohadné položky /, účetní uzávěrka/ druhy /, účetní závěrka / uzávěrkové účty, účetní výkazy / povinnosti spojené s účetní závěrkou/ 11. a) Pasivní operace obchodních bank druhy bank podle licence, právní úprava, činnosti obchodních bank, vklady a hospodaření s nimi, druhy vkladů, účty druhy, zřízení účtu a s ním spojené služby b) Hospodářský výsledek hospodářský výsledek a jeho struktura/ daňové a nedaňové náklady /, výpočet DPPO / výše daně/, výsledek hospodaření v podnikatelské sféře

3 12. a) Aktivní operace obchodních bank právní postavení obchodní banky, základní úkoly, hlavní zásady a principy obchodování na finančním trhu, úvěry, druhy úvěrů z hlediska účelu, času, měny, dlužníka a poskytovatele, úvěrový proces b) Kapitálové účty a dlouhodobé závazky charakteristika a členění účtové třídy 4 /základní kapitál, vlastní kapitál/, kapitálové účty/ rezervní fond-jeho tvorba/, dlouhodobé závazky / rozdíl bankovního a nebankovního závazku/ 13. a) Finanční trh charakteristika, struktura trhu peněžní, kapitálový, devizový, drahých kovů, produkty krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry, směnka a její druhy, náležitosti směnky, funkce směnky, indosament směnky, eskont směnky b) Časové rozlišení nákladů a výnosů charakteristika nákladů a výnosů, časové rozlišení nákladů a výnosů v užším a širším pojetí 14. a) Kapitálový trh charakteristika, obchod na kapitálovém trhu, produkty podílové listy a s nimi spojená práva, obligace a jejich emitenti, hypoteční zástavní listy a hypotéka, akcie a její druhy, práva akcionáře, podíl na zisku, emisní ážio b) Zúčtování daní a dotací základní pojmy, členění daní/ daně přímé a nepřímé, dotace / provozní a investiční/, jejich účtování 15. a) Finanční hospodaření podniku finanční zdroje, finanční vztahy podniku s okolím, možnosti financování založení podniku, běžná činnost, rozšíření podniku, platební schopnost a likvidita podniku, platební kalendář, hospodářský výsledek, jeho ovlivňování a jeho použití b) Závazky charakteristika závazku / pojem krátkodobý a dlouhodobý závazek /, jeho členění / z obchodního styku a ostatní/, závazky v cizí měně / ČNB střed/ a kurzové rozdíly, inventarizace závazků 16. a) Finanční analýza podniku význam, cíle, podklady rozvaha, výsledovka, ukazatelé finanční analýzy produktivita, rentabilita, zadluženost, likvidita, návratnost, finanční náročnost, řízení zásob b) Pohledávky charakteristika pohledávek/ z obchodního styku/, členění / dle dlouhodobosti/, pohledávky v cizí měně/čnb střed/ a kurzové rozdíly, inventarizace pohledávek 17. a) Peníze vývoj vzniku peněz, podstata, funkce, podoba, ochranné prvky, vlastnosti, měna, kurz měny, kurzovní lístek, emise peněz, nominální a reálná hodnota peněz b) Právní úprava účetnictví předmět, význam a funkce účetnictví, právní normy, účetní zásady

4 18. a) Živnost definice živnosti, subjekty oprávněné k provozování živnosti, co živností není, kdy lze živnost provozovat, obchodní jméno živnosti, oprávnění, odpovědnost, druhy živností, podmínky všeobecné a zvláštní b) Dokumentace právní úprava účetní dokumentace, účetní doklady, náležitosti účetního dokladu, oběh účetních dokladů, daňové doklady, účetní knihy, opravy v účetních dokladech a v účetních knihách 19. a) Definice managmentu; typy rozhodování; motivace; vlastnosti manažera b) Inventarizace inventarizace, druhy inventarizací, postup při provádění inventarizace, ověření ocenění majetku 20. a) reklama (typy reklamy, nákladovost, segmentace), PR, AIDA b) Dlouhodobý majetek rozvaha, charakteristika dlouhodobého majetku, členění dlouhodobého majetku/ hmotný a nehmotný/, oceňování, technické zhodnocení dlouhodobého majetku, opravné položky k dlouhodobému majetku 21. a) Pojišťovnictví cíle, úkoly a činnosti pojišťoven pojišťovací, zajišťovací, zábranná, asistenční, druhy pojištění povinné, nepovinné, pojmy pojišťovatel, pojištěný, pojistník, obmýšlený, pojistná částka, pojistné, pojistné plnění b) Odpisování a vyřazování dlouhodobého majetku opotřebení dlouhodobého majetku, druhy odpisů /účetní a daňové/, způsoby odepisování, vyřazování dlouhodobého majetku / při prodeji, při likvidaci/ 22. a) Burzy historie, obecné charakteristické znaky burz, orgány burz, druhy burz, druhy burzovních obchodů, členství na burze, RM systém, burzy v ČR b) Materiálové zásoby rozvaha, členění zásob, materiálové zásoby, oceňování, účtování o zásobách, nákup materiálu ze zahraničí, inventarizace materiálových zásob 23. a) Evropská unie vývoj před vznikem, Maastrichtská dohoda, význam EU (trh práce, obchod, platební styk), základní úkoly tři pilíře, instituce EU, fakta o vstupu ČR do EU, fondy EU, finanční dotace a čerpání b) Zvláštní případy při účtování o materiálových zásobách, zásoby vlastní výroby materiál na cestě, nevyfakturované dodávky materiálu, materiál vlastní výroby, prodej materiálu, reklamace při dodávkách materiálu, škody na materiálových zásobách, zásoby vlastní výroby 24. a) SWOT analýza a BCG analýza b) Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry charakteristika účtové třídy 2, peníze na cestě, pokladna/ korunová, cizí měna/, ceniny / kolky, stravenky/, bankovní účty, krátkodobé bankovní úvěry, krátkodobý finanční majetek, inventarizace finančních účtů / tuzemsko + cizí měna dle ČNB/

5 25. a) Logistika činnosti spojené se zásobováním, obchodně právní vztahy smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva nájemní, zprostředkovatelská, evidence a dokumentace při distribuci zboží, obchodně právní odpovědnost a její důsledky b) Cenné papíry a směnky finanční majetek, členění cenných papírů, oceňování, účtování cenných papírů, směnky Zpracovaly: Mgr. Jana Nedomová, Ing. Renata Rychtaříková, Miluše Češková, listopad 2014

6 Provozní technika dálková forma - ústní zkouška ze strojírenství 1. Vysvětlete co je to strojírenská technologie. Vyjmenujte principy a metody dělení materiálu. 2. Co znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci? stroje a zařízení - Rozdělení a popis strojů. 3. Jaké jsou charakteristiky hlavních oborů strojírenské technologie? stroje a zařízení - Zdvihací stroje a zařízení. 4. Uved'te přehled technických materiálů a jejich základní vlastnosti. stroje a zařízení - Základní princip pístových strojů. 5. Vyjmenujte zásady pro volbu konstrukčních materiálů. Řezání kyslíko-acetylenovým plamenem, uveďte definici a princip. 6. Strojní obrábění kovů, podstata, metody, nástroje. Technická mechanika - př. č. 1 viz příloha. 7. Jaký má pro technika význam normalizace? Jaké znáte točivé obráběcí stroje - druhy a popis. 8. Proč se do našich norem ČSN zavádějí normy EN a ISO? Popište frézování - podstata, metody a nástroje. 9. Popište co je to obrobek a jeho další opracování. Technická mechanika - př. č. 2 viz příloha. 10. Jaké znáte zkoušky tvrdosti, vyjmenujte a popište. stroje a zařízení - Dopravní zařízení - dopravníky. 11. Vyjmenujte neželezné kovy a jejich použití. stroje a zařízení - Parní stroje a turbíny - rozdělení, hlavní části a jejich regulace. 12. Co to jsou biomateriály, druhy a použití. Popište technologii odlévání. 13. Co to jsou plasty, vyjmenujte druhy a jejich použití. Popište vrtání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. 14. Vyjmenujte technické nekovové materiály a jejich použití. Popište zkoušku tvrdosti podle ROCKWELLA. 15. Hoblovky a obrážečky, jejich použití. Popište zkoušku tvrdosti podle BRINELLA. 16. Protahování a protlačování, popište metody. Popište proces těžké metalurgie. 17. Výroba závitů, druhy závitů, blíže specifikujte. Co je to výrobní proces a jaké jsou etapy. 18.V jakých případech se používá ve stroj. technologii broušení. Jaké znáte dokončovací metody - obrábění. 19. Obrábění dřeva, strojní a ruční - vyjmenujte a popište. Zásady bezpečnosti práce při obrábění dřeva.

7 20. Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Druhy tváření materiálů za tepla. Zvláštní technologie: odstředivé lití, svařování pod vodou, svařování třením. 21. Druhy tváření materiálu za studena. Jaké znáte druhy svařování kovů a jejich popis. 22. Zásady bezpečnosti práce při obrábění plastů. Ruční a strojní obrábění materiálů, popište. 23. Druhy zkoušek mechanických vlastností materiálů. Stroje a zařízení - Kompresory - rozdělení, rozvody a regulace, chlazení. 24. Stroje a zařízení - Tepelná a chemická zařízení a tlakové nádoby. Technická mechanika př. č. 3 viz příloha. 25. Nástroje a příprava součásti před orýsováním. Točivé elektrické stroje - druhy, popis, možnosti využití.

8 Gastronomie denní, dálková forma - ústní zkouška z odborných předmětů Téma 1 Polévky význam, rozdělení, druhy vývarů, příprava a použití, čištění vývarů a jejich zesilování, vložky a zavářky do polévek, bílé polévky, speciální a zvláštní polévky, podávání polévek a vhodný inventář. Téma 2 Jatečné maso charakteristika, složení a jakostní znaky kuchyňsky upraveného jatečného masa, dělení a předběžná příprava jatečného masa, způsoby tepelné úpravy jatečného masa, příklady pokrmů a jejich technologické postupy, příklady úprav jatečného masa před hostem. Téma 3 Drůbež rozdělení drůbeže, charakteristika, složení a jakostní znaky drůbežího masa, dělení a předběžná příprava drůbeže, způsoby tepelné úpravy drůbeže, příklady pokrmů a jejich technologické postupy, dranžírování kuřete, postup a inventář. Téma 4 Moučníky charakteristika moučníků, zařazení z hlediska výživy, základní potraviny k výrobě, rozdělení a použití moučníků, příprava restauračních moučníků, příklady a jejich technologické postupy, typické moučníky připravované v české kuchyni, jejich příprava Téma 5 Pokrmy na objednávku význam pokrmů na objednávku, jejich podávání a technika přípravy, příklady masa jatečného, ryb, drůbeže a zvěřiny na minutky, uveďte příklady pokrmů a jejich technologické postupy, způsoby přípravy pokrmů na objednávku, vhodné přílohy, příklady dokončování pokrmů na objednávku před hostem. Téma 6 Zelenina rozdělení, složení a význam zeleniny, konzervace a skladování zeleniny, tepelná příprava pokrmů ze zeleniny, příklady pokrmů a jejich technologické postupy, příprava příloh ze zeleniny, zelenina ve studené kuchyni jako samostatný pokrm, doplněk nebo dekorace,

9 Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. míchání zeleninového salátu před hostem, postup a inventář. Téma 7 Ovoce rozdělení ovoce, jeho charakteristika, složení a význam, příprava pokrmů z ovoce v teplé kuchyni, příprava pokrmů z ovoce ve studené kuchyni, konzervace a skladování ovoce, míchání ovocného salátu před hostem, postup a inventář. Téma 8 Vejce význam, složení, rozdělení, skladování a konzervace vajec, použití vajec v teplé kuchyni, použití vajec ve studené kuchyni, další využití vajec v gastronomii, včetně popisu servisu. Téma 9 Luštěniny druhy, složení a význam luštěnin, předběžná příprava, příprava polévek z luštěnin, příklady a jejich technologické postupy, příprava hlavních pokrmů z luštěnin, příklady a jejich technologické postupy, doplňky luštěninových pokrmů z hlediska stravitelnosti, příklady míchání luštěninových salátů před hostem. Téma 10 Studená kuchyně význam studené kuchyně, výhody a nevýhody pokrmů studené kuchyně, základní potraviny k výrobě, základní a složité výrobky studené kuchyně, příklady vhodných pokrmů včetně technologických postupů, způsoby podávání výrobků studené kuchyně, doplňky a dekorace. Téma 11 Jídelní lístky druhy jídelních lístků, náležitosti jídelních lístků, pravidla pro sestavování jídelních lístků, příklad jídelního lístku, příklad menu k slavnostní příležitosti. Téma 12 Nápoje rozdělení nápojů/nealko-limonády/, význam teplých a studených nápojů ve výživě, příprava teplých nápojů, servis teplých a studených nápojů,

10 Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. pravidla pro sestavování nápojového lístku. Téma 13 Společensko-zábavní střediska druhy středisek a jejich základní vybavení, organizace práce v těchto střediscích, vhodná nabídka pokrmů a nápojů, pravidla servisu typických nápojů. Téma 14 Inventář na úseku obsluhy a zařízení ve výrobním středisku rozdělení inventáře, inventář k servisu pokrmů, inventář k servisu teplých a studených nápojů, zařízení ve výrobním středisku. Téma 15 Bar funkce baru, organizace práce, základní vybavení, barové pomůcky a sklo, míchané nápoje suroviny, zdobení, nabídka pokrmů v baru. Téma 16 Restaurace charakteristika restaurace, příprava pracoviště, způsoby nabídky jídel a nápojů, způsoby obsluhy, návrhy poledních menu, včetně technologických postupů. Téma 17 Systémy a způsoby obsluhy organizace práce při jednoduché a složité obsluze, kavárenský systém obsluhy, table d hote, sortiment pokrmů, organizace obsluhy při hostinách. Téma 18 Snídaně druhy snídaní, příprava stolů ke snídani, pokrmy podávané při snídani, způsoby podávání snídaní. Téma 19 Raut charakteristika rautu, příprava a průběh akce,

11 Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. nabídka jídel a nápojů obsluha při rautu, druhy teplých pokrmů a způsob jejich podávání při rautu. Téma 20 Stravování a obsluha v dopravních prostředcích druhy dopravních prostředků se stravováním, charakteristika způsobu stravování v jednotlivých druzích, popis nabídky a servisu jídel a nápojů v jednotlivých druzích. Téma 21 Banket charakteristika a druhy hostin, činnosti spojené se zajištěním banketu, příprava slavnostní tabule a její prostření, pravidla obsluhy při banketu, vhodné pokrmy pro slavnostní menu. Téma 22 Lihoviny charakteristika a rozdělení, zařazení do nápojového lístku, do slavnostního menu, servis lihovin, vhodné sklo a teploty při servisu, pokrmy vhodné k flambování. Téma 23 Ubytovací zařízení klasifikace ubytovacích zařízení, pracovníci ubytovacích zařízení, činnosti spojené s ubytováním hosta, vybavení hotelového pokoje, apartmá, stravovací služby, etážový servis, ostatní služby. Téma 24 Bezmasé pokrmy a přílohy charakteristika bezmasých pokrmů, jejich rozdělení, vhodné tepelné úpravy bezmasých pokrmů, příklady pokrmů, technologické postupy a servis, charakteristika příloh, význam, rozdělení příloh podle základní suroviny, dávkování, příklady příloh, jejich technologické postupy a jejich servis. Téma 25 Pracovníci odbytového nebo výrobního střediska charakteristika odbytového nebo výrobního střediska, požadavky na osobnost pracovníka odbytového nebo výrobního střediska, kvalifikace, spolupráce mezi výrobním a odbytovým střediskem. V Mladé Boleslavi 19. února 2015 Vypracovali: Mgr. Helena Borovcová, Beata Šulcová Schválil: Mgr. Milouš Kašpar ředitel školy

12 Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů jaro, podzim a) Základní ekonomické pojmy potřeby, Maslowova teorie potřeb, statky, služby, hospodářský proces a jeho fáze, spotřeba, životní úroveň b) Vnitropodnikové účetnictví charakteristika vnitropodnikového účetnictví, hlavní úkoly, organizace vnitropodnikového účetnictví 2. a) Trh a tržní mechanismus charakteristika, hlavní subjekty trhu, struktura trhu, tržní kategorie nabídka a poptávka, ovlivňující činitelé, ekonomické systémy b) Rozpočty a kalkulace náklady, hospodářská střediska, rozpočty, kalkulace 3. a) Finanční analýza obchodního závodu (podniku) Činnosti finanční analýzy a význam, podklady pro finanční analýzu, způsoby zpracování, metody, finanční ukazatele a jejich význam, závěry finanční analýzy b) Finanční leasing leasing, druhy leasingu, leasingová smlouva, charakteristika finančního leasingu 4. a) Trh práce práce a pracovní síla, vznik a zánik pracovního poměru, mimopracovní poměr, evidence zaměstnanců, způsoby odměňování, druhy mezd, složky mezd, povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele, odbory, kolektivní smlouva b) Účtování v obchodě charakteristika obchodní činnosti, zboží, účtování zboží, obaly, inventarizace zboží 5. a) Dlouhodobý majetek charakteristika, druhy, nabývání, ocenění, evidence, odpisy, reprodukce, technický rozvoj a vývoj b) Vybrané problémy účtování v akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným charakteristika akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, zřizovací výdaje, vklady a splácení vkladů, zvýšení a snížení základního kapitálu, půjčky ve společnosti s ručením omezeným, odměny společníků 6. a) Oběžný majetek peněžní forma, členění zásob, zásady racionálního zásobování, metody zásobování, evidence, rychlost a doba obratu zásob, hmotná odpovědnost při zásobování b) Individuální podnikatel charakteristika individuálního podnikatele, výpočet DPFO, ostatní formy podnikání

13 7. a) Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Kalkulace kalkulační vzorec, charakteristika jednotlivých položek druhy nákladů, režie, kalkulační jednice, druhy kalkulací úpiná, neúpiná s krycím příspěvkem, poměrových čísel, s přirážkou, význam kalkulací b) Daňová evidence příjmů a výdajů podnikání, podstata daňové evidence, výpočet základu daně, výpočet DPFO 8. a) Daňová soustava ČR charakteristika daní, druhy daní přímých a nepřímých, správce daní, plátce a poplatník, daňové přiznání, podstata výpočtu daně FO a PO b) Náklady a výnosy charakteristika nákladů a výnosů, členění nákladů, členění výnosů, účtové skupiny 61 a a) Hospodářská politika státu cíle, význam, subjekty, funkce právní jistoty a bezpečí, sociální, hospodářská, nástroje hospodářské politiky právní systém, legislativní proces, monetární systém, státní rozpočet, důchodová, cenová politika a zahraniční politika b) Mzdy a zaměstnanci mzda, hrubá mzda, čistá mzda, superhrubá mzda, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, daň z příjmů za závislé činnosti, pohledávky a závazky vůči zaměstnancům 10. a) Česká národní banka postavení a funkce v ČR, vedení ČNB, bankovní systém vztah ČNB a ostatních obchodních bank, úkoly a činnosti emise měny, ovlivňování množství peněz v oběhu, ovlivňování inflace, dohled nad obchodními bankami a jejich řízení b) Účetní závěrka charakteristika a význam účetní závěrky, přípravné práce před účetní závěrkou, účetní uzávěrka, účetní závěrka, účetní výkazy 11. a) Pasivní operace obchodních bank druhy bank podle licence, právní úprava, činnosti obchodních bank, vklady a hospodaření s nimi, druhy vkladů, účty druhy, zřízení účtu a s ním spojené služby b) Hospodářský výsledek hospodářský výsledek a jeho struktura, výpočet DPPO, výsledek hospodaření ve veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti 12. a) Aktivní operace obchodních bank právní postavení obchodní banky, základní úkoly, hlavní zásady a principy obchodování na finančním trhu, úvěry, druhy úvěrů z hlediska účelu, času, měny, dlužníka a poskytovatele, úvěrový proces b) Kapitálové účty a dlouhodobé závazky charakteristika a členění účtové třídy 4, kapitálové účty, dlouhodobé závazky

14 13. a) Finanční trh charakteristika, struktura trhu peněžní, kapitálový, devizový, drahých kovů, produkty krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry, směnka a její druhy, náležitosti směnky, funkce směnky, indosament směnky, eskont směnky b) Časové rozlišení nákladů a výnosů charakteristika nákladů a výnosů, časové rozlišení nákladů a výnosů v užším a širším pojetí 14. a) Kapitálový trh charakteristika, obchod na kapitálovém trhu, produkty podílové listy a s nimi spojená práva, obligace a jejich emitenti, hypoteční zástavní listy a hypotéka, akcie a její druhy, práva akcionáře, podíl na zisku, emisní ážio b) Zúčtování daní a dotací základní pojmy, členění daní, dotace 15. a) Finanční hospodaření podniku finanční zdroje, finanční vztahy podniku s okolím, možnosti financování založení podniku, běžná činnost, rozšíření podniku, platební schopnost a likvidita podniku, platební kalendář, hospodářský výsledek, jeho ovlivňování a jeho použití b) Závazky charakteristika závazku, členění, závazky v cizí měně a kurzové rozdíly, inventarizace závazků 16. a) Finanční analýza podniku význam, cíle, podklady rozvaha, výsledovka, ukazatelé finanční analýzy produktivita, rentabilita, zadluženost, likvidita, návratnost, finanční náročnost, řízení zásob b) Pohledávky charakteristika pohledávek, členění, pohledávky v cizí měně a kurzové rozdíly, inventarizace pohledávek 17. a) Peníze vývoj vzniku peněz, podstata, funkce, podoba, ochranné prvky, vlastnosti, měna, kurz měny, kurzovní lístek, emise peněz, nominální a reálná hodnota peněz b) Právní úprava účetnictví předmět, význam a funkce účetnictví, právní normy, účetní zásady 18. a) Živnost definice živnosti, subjekty oprávněné k provozování živnosti, co živností není, kdy lze živnost provozovat, obchodní jméno živnosti, oprávnění, odpovědnost, druhy živností, podmínky všeobecné a zvláštní b) Dokumentace právní úprava účetní dokumentace, účetní doklady, náležitosti účetního dokladu, oběh účetních dokladů, daňové doklady, účetní knihy, opravy v účetních dokladech a v účetních knihách

15 19. a) Dlouhodobé financování podniku dlouhodobé zdroje financování, zdroje vlastní a cizí, účel financování, vklady majitelů, zisk, nerozdělený zisk, fondy - význam, druhy, investice a investiční rozvoj, výnosnost a návratnost investice, přeinvestování b) Inventarizace inventarizace, druhy inventarizací, postup při provádění inventarizace, ověření ocenění majetku 20. a) Krátkodobé financování podniku krátkodobé zdroje financování, vlastní a cizí zdroje, účel použití krátkodobé závazky, krátkodobé obchodní úvěry, přijaté zálohy od odběratelů, potřeba provozních prostředků, doba obratu peněz b) Dlouhodobý majetek rozvaha, charakteristika dlouhodobého majetku, členění dlouhodobého majetku, oceňování, technické zhodnocení dlouhodobého majetku, opravné položky k dlouhodobému majetku 21. a) Pojišťovnictví cíle, úkoly a činnosti pojišťoven pojišťovací, zajišťovací, zábranná, asistenční, druhy pojištění povinné, nepovinné, pojmy pojišťovatel, pojištěný, pojistník, obmýšlený, pojistná částka, pojistné, pojistné pinění b) Odpisování a vyřazování dlouhodobého majetku opotřebení dlouhodobého majetku, druhy odpisů, způsoby odepisování, vyřazování dlouhodobého majetku 22. a) Burzy historie, obecné charakteristické znaky burz, orgány burz, druhy burz, druhy burzovních obchodů, členství na burze, RM systém, burzy v ČR b) Materiálové zásoby rozvaha, členění zásob, materiálové zásoby, oceňování, účtování o zásobách, nákup materiálu ze zahraničí, inventarizace materiálových zásob 23. a) Evropská unie vývoj před vznikem, Maastrichtská dohoda, význam EU (trh práce, obchod, platební styk), základní úkoly tři pilíře, instituce EU, fakta o vstupu ČR do EU, fondy EU, finanční dotace a čerpání b) Zvláštní případy při účtování o materiálových zásobách, zásoby vlastní výroby materiál na cestě, nevyfakturované dodávky materiálu, materiál vlastní výroby, prodej materiálu, reklamace při dodávkách materiálu, škody na materiálových zásobách, zásoby vlastní výroby 24. a) Korporační a občanský zákon Obchodní závod (podnik) a jeho druhy, podnikání a podnikatel, obchodní firma FO, korporace (společnost), obchodní listiny, obchodní tajemství, hospodářská soutěž, veřejný rejstřík a jeho obsah, ukončení podnikání, základní pojmy společník, akcionář, komanditista, komplementář, valná hromada, řídící orgány, statutární orgán b) Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry charakteristika účtové třídy 2, peníze na cestě, pokladna, ceniny, bankovní účty, krátkodobé bankovní úvěry, krátkodobý finanční majetek, inventarizace

16 25. a) Logistika činnosti spojené se zásobováním, obchodně právní vztahy smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva nájemní, zprostředkovatelská, evidence a dokumentace při distribuci zboží, obchodně právní odpovědnost a její důsledky b) Cenné papíry a směnky finanční majetek, členění cenných papírů, oceňování, účtování cenných papírů, směnky Zpracovaly: Bc. Marie Kavanová Ing. Renata Rychtaříková Schválil: V Mladé Boleslavi

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Stanovení forem, termínů a témat

Stanovení forem, termínů a témat Stanovení forem, termínů a témat nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky OBČANSKÁ NAUKA Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Termín: jaro 2015, podzim 2015 Témata: 1. Politické

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Výuka ekonomicky

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Informationen für Start-Ups Tschechien

Informationen für Start-Ups Tschechien Informationen für Start-Ups Tschechien Přehled 1. PLÁNOVACÍ FÁZE 1.1 Obchodní záměr 1.2 Situace na trhu a konkurence 1.3 Marketing 1.4 Rozpočetnictví 1.5 Podnikatelský záměr 2. FÁZE ZALOŽENÍ 2.1 Banky

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2014/2015 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 66-41-L/01 Obchodník Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více