Evropský trh platebních karet - některé otázky ochrany hospodářské soutěže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský trh platebních karet - některé otázky ochrany hospodářské soutěže"

Transkript

1 A T I T R U S T Evropský trh platebních karet - některé otázky ochrany hospodářské soutěže ZDEĚ HUST DOTORAD A ATEDŘE OBCHODÍHO PRVA PRVICÉ FAUT MASAROV UIVERZIT BRO, O F C O U S E B B H, A D V O T Í A C E Ř, V. O. S. P R A H A Platební karty jsou běžnou součástí našeho každodenního života, přičemž vedle platebních karet se objevují také další metody elektronických plateb, jako jsou platby prostřednictvím mobilních telefonů či internetových aplikací. Tím dochází ke zcela fundamentálním změnám ve způsobu, jakým jsou prováděny platby, a ve způsobu nabízení zboží a služeb, které se rovněž přesouvají z kamenných provozoven do elektronické sféry v rámci trendu elektronického obchodování či přesněji elektronického podnikání e-commerce".' Pro ilustraci lze uvést, že v roce 2009 v EU tvořily platby platebními kartami jednu třetinu všech plateb za zboží a služby, že zde bylo vydáno přes 726 milionů platebních karet, že evropští spotřebitelé v průměru provedli každou kartou přes 43 plateb za rok 2009 a ve svém souhrnu tvořily platby provedené jednou kartou v průměru částku přes EURO. Řada poplatků, podmínek či limitů spojených s používáním platebních karet a dalších elektronických platebních prostředků může vést k omezení soutěže, a tím i k újmě či znevýhodnění uživatelů platebních karet i osob, které přijímají platby platebními kartami tím, že nesou vyšší náklady, než by bylo ekonomicky nezbytné, pokud by soutěžní mechanismus nebyl narušen. Tento příspěvek má za cíl shrnout aktuální otázky hospodářské soutěže v oblasti platebních karet, představit klíčové případy omezení soutěže v této oblasti prověřované v EU v posledních letech a nastínit perspektivy dalšího vývoje a možných řešení některých aspektů nedokonalosti trhu v této oblasti. 1. Rámec pro platební karty a elektronické platby v EU Právní úprava elektronických plateb v EU není záležitostí posledních několika let, první harmonizační snahy sahají do 80. let minulého století a postupně byly rozšiřovány. 2 V současnosti se jedná Pro názorné vysvětlení fenoménu e-commerce lze odkázat např. na definici na Wikipedii [citováno ]. Dostupné z <http://en.wikipedia. org/wiki/ecommerce>, podrobněji např. WIGAD, R.T. Electronic Commerce: Definition, Theory, and Context, The Information Society, Volume 13, umber 1, March 1997, s Šlo o doporučení omise 87/598/EHS ze dne 8. prosince 1987 o evropském kodexu chování v oblasti elektronického platebního styku (vztahy mezi finančními institucemi, obchodníky, kteří jsou poskytovateli služeb, a spotřebiteli). V devadesátých letech byly vydány harmonizované právní předpisy, např. směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/S/ES ze dne 27. ledna 1997 o přeshraničních převodech a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních především o směrnici o platebních službách 2007/64/ES ( PSD"). Tato směrnice vymezuje platební služby a mimo jiné také služby spočívající v provádění platebních transakcí prostřednictvím platebních karet nebo podobných prostředků či jakéhokoliv telekomunikačního, digitálního nebo informačně technologického zařízení. Harmonizovaná evropská úprava platebních služeb se zaměřuje především na podmínky udělování povolení pro poskytování platebních služeb, podmínky pro jejich výkon v rámci svobody usazování a volného pohybu osob, stanovení obezřetnostních pravidel, pravidel jednání ve vztahu k uživatelům platebních služeb a elektronických peněz včetně platebních karet a dohled nad výkonem těchto činností. Vývoj na trhu platebních služeb, rozvoj technologií a prohlubující se integrace trhu v EU samozřejmě přináší další otázky a problémy včetně celé řady otázek soutěžních, jak je nastíněno níže. 2. ěkteré případy omezováni soutěže na evropském trhu platebních karet Rozhodnutí VISA 1. a VISA 2. Prvním případem omezování soutěže v oblasti platebních služeb šetřeným omisí byl případ Visa International. 3 Již v roce 1977 právní předchůdce Systému Visa 4 notifikoval omisi pravidla pro vydávání a užívám platebních karet pro členy tohoto sdružení se žádostí o vydání potvrzení ze strany omise, 5 že tato pravidla nenaplňují znaky jednání omezujících soutěž ve smyslu či. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie ( SFEU"), 6 případně, pokud omise shledá, že předmětná pravidla naplňují znaky jednání omezujících soutěž, platbách v eurech. Dále bylo vydáno několik doporučení Evropské komise, zejména doporučení omise 97/489/ES ze dne 30. července 1997 o operacích prováděných elektronickými platebními prostředky a zejména o vztahu mezi vydavatelem a držitelem /782/EC: Commission Decision of 9 August 2001 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case o COMP/ Visa International). 4 Pod pojmem Systém Visa" se v tomto příspěvku rozumí skupina Visa a její členové, zejména Visa International. Podmínky podání této žádosti o stanovisko omise původně upravovalo ařízení Rady č. 17 ze dne 6. února 1962, První nařízení, kterým se provádějí články 85 a 86 Smlouvy ( ařízení 17/1962"). Toto nařízení bylo později nahrazeno ařízením Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy ( ařízení 1/2003"). Původně šlo o čí. 85 Smlouvy o založení Evropských společenstvích ( SES"), resp. o či. 81 SES po změnách provedených v roce 1997 Amsterodamskou smlouvou. Pro zjednodušení odkazů je v tomto příspěvku používán na všech místech pouze odkaz na či. 101 SFEU, který podle kontextu zahrnuje historicky jak odkaz na č. 85 SES, tak odkaz na či. 81 SES po změnách provedených v roce 1997 Amsterodamskou smlouvou a odkaz na stávající či. 101 SFEU. 5

2 A T I T R U S T o udělení výjimky ve smyslu či. 101 odst. 3 S F E U Přestože ve svém mezibankovních poplatků bylo účtování poplatků b a n k á m vydávají p ů v o d n í m stanovisku neshledala omise v pravidlech fungování cím Spotřebitelské karty a Přijímajícím b a n k á m poskytujícím služby Systému Visa d o h o d o u omezující soutěž, zahájila v roce 1985 v této o b c h o d n í k ů m, kteří přijímali platby p r o v á d ě n é Spotřebitelskými věci nové šetření 8, které nakonec vedlo omisi v roce 1992 k odvolá kartami v j i n é m členském státě, než ve kterém byly spotřebitelské ní svého p ů v o d n í h o stanoviska. a základě výsledků t o h o t o šetření karty vydány. Přitom pravidla Systému Visa nezakazovala členským a stížností sdružení britských m a l o o b c h o d n í k ů a sdružení velko b a n k á m uzavírat bilaterální dohody, k d e si m o h l y úroveň vzájemně a maloobchodníků E u r o C o m m e r c e vydala omise p o s t u p n ě dvě účtovaných mezibankovních poplatků d o h o d n o u t odlišně. Systém rozhodnutí týkající se různých částí pravidel fungování Systému Visa. Visa zde argumentoval tak, že z p o d s t a t y věci jsou tyto poplatky V r o z h o d n u t í z roku ( R o z h o d n u t í V I S A l " ) 9 omise m i m o rámec či. 101 odst. 1 S F E U a samy o sobě n e m o h o u před dospěla u řady pravidel Systému Visa k závěru, že sama o sobě nena stavovat d o d a t e č n o u překážku soutěže. o n k r é t n ě uváděl, že tyto plňují znaky jednání omezujících soutěž. upř. šlo o zákaz uložený poplatky představují finanční kompenzaci za náklady spojené s vy dáváním karet, s jejich přijímáním a zajištěním realizace plateb, 1 4 O b c h o d n í k ů m, 1 0 aby (a) účtovali svým zákazníkům platícím platební k a r t o u Systému Visa poplatek za t u t o formu platby, či ( b ) zvýhodňovali platbu v hotovosti p ř e d p l a t b o u platební k a r t o u např. platbou nižší ceny za zboží/služby při platbě v h o t o vosti (tzv. o Discrimination Rule", Zákaz d i s k r i m i n a c e plateb jsou n e z b y t n é p r o fungování platebního systému provozovaného Systémem Visa. A dále, že Systém Visa představuje p ř í p a d nezbytné horizontální spolupráce mezi soutěžiteli, kdy bez této spolupráce b y nebylo m o ž n é takový platební systém provozovat a n a b í d n o u t platební služby a platební karty spotřebitelům a dalším uživatelům. Stanovení konkrétní výše mezibankovních poplatků v Systému kartou"). Dále p o v i n n o s t O b c h o d n í k ů akceptovat všechny k a r t y Visa b e z o h l e d u n a to, k d o je vydává, jaká je p o v a h a či účel platby (tzv. Visa bylo zcela na uvážení m a n a g e m e n t u Systému Visa a nebylo p r o v á d ě n o ve vazbě na náklady Systému Visa. V praxi byla úroveň Honour AU Cards Rule", P o v i n n o s t přijímat v š e c h n y karty") či mezibankovních poplatků nastavena jako určité p r o c e n t o čistých požadavek n a banky, které umožňují o b c h o d n í k ů m přijímat platby prodejů, tj. objemů plateb. 1 5 o n k r é t n í úroveň mezibankovních kartami Systému Visa ( Přijímající banky"), aby samy také karty poplatků byla p ř e d m ě t e m o b c h o d n í h o tajemství Systému Visa Systému Visa vydávaly (tzv. o Acquisition Without Issuing", P o v i n n é vydávání a přijímání karet"). U těchto jednání o m i s e dospěla k závěru, že nepředstavují o m e z e n í soutěže, ba d o k o n c e v jistém o h l e d u m o h o u být p r o soutěž i p ř í n o s e m. aproti tomu v rozhodnutí z roku 2002 ( Rozhodnutí VISA 2 " ) 1 1 omise shledala rozpor s či. 101 odst. 3 S F E U ve vztahu k poža davku Systému Visa n a povinné uplatňování tzv. intra-regionálních mezibankovních poplatků u přeshraničních plateb Spotřebitelskými kartami. ; 12 Podstatou těchto intra-regionálních 13 mnohostranných Toto ustanovení umožňuje omisi vyloučit aplikaci či. 101 odst. 1 SFEU na a členské b a n k y nesměly informaci o výši mezibankovních poplatků sdělovat O b c h o d n í k ů m. P ř i t o m členské b a n k y Systému Visa v ko n e č n é m důsledku p l n o u výši mezibankovních p o p l a t k ů přenášely n a O b c h o d n í k y. 1 6 O b c h o d n í c i následně promítali t e n t o svůj do datečný náklad d o ceny zboží a služeb prodávaných spotřebitelům, n i c m é n ě nikoliv přesně ve výši m e z i b a n k o v n í h o poplatku, neboť j e h o p ř e s n o u úroveň neznali. Z t o h o t o p o h l e d u vedlo stanovení m e z i b a n k o v n í c h p o p l a t k ů v určité p e v n é výši a n e t r a n s p a r e n t n o s t p o s t u p u Systému Visa k újmě na straně osob, které prováděly platby platebními kartami u O b c h o d n í k ů v j i n é m členském státě, než ve kterém byly p ř e d m ě t n é platební karty vydány. - dohody nebo kategorie dohod mezi podniky, - rozhodnutí nebo kategorie rozhodnutí sdružení podniků a - jednání ve vzájemné shodě nebo jejich kategorie, Při svém r o z h o d n u t í o m i s e vycházela z h o d n o c e n í relevantní h o trhu, za který považovala trh platebních karet, n a kterém soutěží které přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků anebo k podpoře r ů z n é instituce, zpravidla banky, vydávající platební karty, včetně technického či hospodářského pokroku, přičemž vyhrazují spotřebitelům platebních karet Systému Visa, svým zákazníkům. 1 ' o m i s e dospěla přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících, a které a) neukládají příslušným podnikům omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů nezbytná; b) neumožňují těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné částí výrobků tímto dotčených. 8 Oprávnění omise znovu otevřít šetření vyplývalo z či. 8 ařízení č. 17. Dnes toto oprávnění plyne z či. 29 odst. 1 ařízení 1/ /914/EC: Commission Decision of 24 July 2002 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case o COMP/ Visa International Multilateral Interchange Fee). 10 Pojmem Obchodník" v kontextu tohoto příspěvku se rozumí entita prodávající zákazníkům zboží anebo služby, za které zákazníci platí /914/EC: Commission Decision of24july 2002 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case o COMP/ Visa International - Multilateral k závěru, že nastavením j e d n o t n ý c h mezibankovních poplatků, jejichž výše je v ý z n a m n á 1 8 z hlediska výsledné ceny placené spo třebiteli za využívání platebních karet, dochází k o m e z e n í soutěže. Mezibankovní poplatky placené Přijímajícími b a n k a m i b a n k á m vydávajícím platební karty jsou p ř e n á š e n y n a O b c h o d n í k y v p o d o b ě poplatků. T y t o poplatky následně O b c h o d n í c i promítají d o ceny zboží p r o d á v a n é h o zákazníkům. Výše m e z i b a n k o v n í h o poplatku je významná, p o k u d tvoří v ý z n a m n o u část p o p l a t k u ú č t o v a n é h o Přijímající b a n k o u O b c h o d n í k o v i. V p ř í p a d ě Systému Visa tvořila výše m e z i b a n k o v n í h o poplatku až 80 % poplatku ú č t o v a n é h o Přijí mající b a n k o u O b c h o d n í k o v i, přičemž o existenci m e z i b a n k o v n í h o poplatku nebyl O b c h o d n í k ani informován. 1 9 P r o banky, které jsou v postavení soutěžitelů, tak stanovení pevných mezibankovních Interchange Fee). 12 Spotřebitelskými kartami se rozumí kreditní a debetní karty vydávané 14 Srov. recital (12) Rozhodnutí VISA 2. spotřebitelům. omerčními kartami se rozumí kreditní a debetní karty ls Srov. recital (13) Rozhodnutí VISA 2. vydávané podnikatelům, firmám či institucím. 16 Srov. recital (15) ibid Srov. recital (45) a recital (50) ibid. Intra-regionálními mezibankovními poplatky se rozumí mezibankovní poplatky účtované v rámci určitého geografického regionu - v našem 18 Srov. recital (68) ibid. případě se jedná o geografický region EU, resp. EHP. 19 Srov. recital (68) ibid. 6

3 A T I T R U S T poplatků m ů ž e vést k omezení soutěže ve smyslu či. 101 odst. 1 SFEU 20 onkrétně, banky vydávající platební karty jsou stanove n í m m n o h o s t r a n n ý c h mezibankovních poplatků výrazně limitovány těna objektivizace maximálních limitů mezibankovních p o p l a t k ů. 2 7 Takto upravená pravidla Systému Visa omise schválila jako výjim ku dle či. 101 odst. 3 SFEU, a to na d o b u 5 let, tj. d o roku při stanovování individuálních p o d m í n e k p r o poplatky účtované Přijímajícím b a n k á m, mj. za služby, které jim poskytují (zejména Rozhodnutí b e z v ý h r a d n á garance za provedení platby, která byla provedena V roce provedla omise p ř e z k u m p o d m í n e k poskytování platební k a r t o u v y d a n o u t o u t o b a n k o u ). 2 1 Z t ě c h t o d ů v o d ů omise platebních služeb Systémem Visa se z a m ě ř e n í m na p r o b l e m a t i k u VISA 3 shledala stanovení fixních m n o h o s t r a n n ý c h mezibankovních p o mezibankovních poplatků a p o d m í n e k provádění plateb platebními platků ve výši stanovené Systémem Visa jednáním, které je způsobi kartami Systému Visa. 2 9 a základě svých zjištění omise n a jaře lé v ý z n a m n ě omezit soutěž ve smyslu či. 101 odst. 1 S F E U zahájila řízení p o d l e ařízení 1/2003 ve věci (i) m n o h o a d r u h o u stranu omise dospěla ve svém r o z h o d n u t í k závěru, stranných mezibankovních poplatků při přeshraničních platbách že mezibankovní poplatky systému Visa nejsou úmyslně stanoveny provedených platebními kartami Visa a při některých tuzemských s cílem omezovat soutěž a jejich p r i m á r n í m cílem je zvýšit stabilitu platbách p r o různé typy Spotřebitelských platebních karet Visa, fungování systému vydávání a přijímání platebních karet a provádění a (ii) Povinnosti přijímat všechny karty Systému Visa, o nichž měla plateb. Za určitých okolností takovéto propojovací poplatky m o za to, že porušují ustanovení či. 101 odst. 1 SFEU. o n k r é t n ě o h o u být p ř í n o s n é p r o zajištění fungování systému platebních karet, mise vytýkala Systému Visa, že m n o h o s t r a n n é mezibankovní p o zlepšit jeho efektivitu a v k o n e č n é m důsledku přinést spotřebitelům platky mají za cíl v ý z n a m n é o m e z e n í soutěže n a straně Přijímajících a dalším uživatelům platebních karet kvalitnější službu a posílit bank, což vede ke zvýšení nákladů na straně O b c h o d n í k ů a zpro soutěž mezi různými systémy platebních karet. 2 3 Přínos je m i m o středkovaně i jejich zákazníků. omise vytýkala, že m n o h o s t r a n n é jiné spatřován v nastavení určitých minimálních defaultních para mezibankovní poplatky všeobecně navyšují základnu p r o stanovení m e t r ů systému platebních karet, které m o h o u plnit funkci ochrany poplatků O b c h o d n í k ů m ze strany Přijímajících bank, které t í m t o Přijímající banky p ř e d excesívními poplatkovými požadavky banky z p ů s o b e m přenášejí své náklady vyvolané m e z i b a n k o v n í m i poplat vydávající platební karty. Podle omise je p o t o m otázkou, zda ky na O b c h o d n í k y. 3 0 egativní d o p a d y této praktiky n a o m e z e n í nastavení konkrétních p a r a m e t r ů mezibankovních poplatků, a t o soutěže jsou dále zesilovány vlivem mezibankovních poplatků na zejména jejich výše, která je r o z h o d n ý m faktorem p r o posouzení, celý platební systém, zejména na chování b a n k vydávajících karty, zda se uvedené jednání, o n ě m ž m á omise za to, že je samo o sobě které jsou p r i m á r n í m i příjemci mezibankovních poplatků a které podřaditelné p o d d o h o d y omezující soutěž dle či. 101 odst. 1 SFEU, jsou ekonomicky motivovány k preferenci vyšší ú r o v n ě meziban m ů ž e kvalifikovat p r o výjimku p o d l e či. 101 odst. 3 S F E U. 2 4 kovních poplatků. Dalšími faktory zesilujícími negativní p ů s o b e n í Ve světle výhrad vznesených omisí připravil Systém Visa mezibankovních poplatků na soutěž jsou i některá další pravidla z m ě n u pravidel p r o mezibankovní poplatky tak, aby splňoval pod systému Visa. J e d n a k Povinnost přijímat všechny karty systému mínky či. 101 odst. 3 SFEU. Tzn., aby pravidla a konkrétní nastavení Visa b e z o h l e d u na úroveň m e z i b a n k o v n í c h poplatků, které jsou p r o p a r a m e t r ů Systému Visa přispívala k p o d p o ř e technického pokroku, jednotlivé d r u h y těchto karet stanoveny, j e d n a k Zákaz diskriminace přinášela spotřebitelům přiměřený podíl na v ý h o d á c h z t o h o vyplý plateb k a r t o u bez ohledu na to, zda je přijetí h o t o v o s t n í platby p r o vajících, neukládala účastníkům t o h o t o systému omezení, jež nejsou O b c h o d n í k y výhodnější než přijetí platby bezhotovostní. Dále také k dosažení těchto cílů nezbytná, a neumožňovala účastníkům systé praxe tzv. b l e n d i n g u ze stran Přijímajících bank, které stanovovaly m u vyloučit h o s p o d á ř s k o u soutěž ve vztahu k p o d s t a t n é části služeb t ě m i t o pravidly dotčených. 2S o n k r é t n ě se Systém Visa zavázal snížit úroveň mezibankovních poplatků u plateb provedených kreditními O b c h o d n í k ů m j e d n o t n é poplatky za příjem plateb p r o v á d ě n ý c h různými d r u h y karet Systému Visa bez o h l e d u n a to, že u jednot livých d r u h ů karet byla stanovena různá úroveň m n o h o s t r a n n ý c h kartami z p r ů m ě r n é úrovně l, l % n a 0, 7 % d o roku U plateb mezibankovních poplatků. Rovněž byla Systému Visa vytýkána d e b e t n í m i kartami stanovil fixní poplatek 0,28 E U R na o b d o b í d o praxe stanovování r ů z n é ú r o v n ě mezibankovních p o p l a t k ů p r o roku Dále byly vymezeny maximální limity p r o stanovení výše platby v tuzemsku a p r o přeshraniční platby. 3 1 V reakci na výtky sdělené omisí předložil Systém Visa další mezibankovních poplatků, a to ve vazbě na ceny služeb poskytova ných b a n k a m i vydávajícími platební karty Přijímajícím b a n k á m. 2 6 návrh závazných z m ě n svých pravidel o h l e d n ě m e z i b a n k o v n í c h p o D o š l o rovněž ke zvýšení transparentnosti ohledně mezibankovních platků. o n k r é t n ě snížil výši m e z i b a n k o v n í c h poplatků n a p r ů m ě r poplatků, kdy členské banky Systému Visa byly oprávněny poskyt n o u úroveň 0,2 % z objemu platební transakce s tím, že se tato sazba n o u t o b c h o d n í k ů m informace o mezibankovních poplatcích na uplatní jak n a přeshraniční, tak i tuzemské platby v zemích, k d e vyžádání. P ř i t o m byly p o v i n n y informovat o b c h o d n í k y o m o ž n o s t i nejsou stanoveny specifické mezibankovní poplatky. V rámci trans t y t o informace získat. Vedle těchto opatření se Systém Visa zavázal p a r e n t n o s t i poplatkové politiky se Systém Visa zavázal p ř i j m o u t provést analýzu nákladovosti služeb poskytovaných b a n k a m i vydá pravidla, která zabrání provádění b l e n d i n g u poplatků Přijímajícími vajícími platební karty Přijímajícím b a n k á m tak, aby m o h l a být zajiš- b a n k a m i ve vztahu jak k p l a t e b n í m k a r t á m různých platebních sys témů, tak k jednotlivým t y p ů m platebních karet Visa. Dále posky- 20 Srov. recital (66) ibid. 21 Srov. recital (67) ibid. 27 Srov. recital (110) Rozhodnutí Visa Srov. recital (73) ibid. 28 Srov. či. 1 Rozhodnutí Visa Srov. recital (69) ibid. 24 Srov. recital (79) ibid. 25 Srov. recital (91) ibid. Jedná se o zpracování platební transakce, garance provedení platby a poskytnutí bezúročného úvěru na určitou dobu. Ve vztahu ke schváleným závazkům systému Visa v rámci Rozhodnutí Visa 2 tak omise aplikovala své oprávnění podle či. 9 odst. 2 ařízení 1/ Srov. recital (20) Rozhodnutí VISA Srov. recital (21) a (22) ibid. 7

4 ^1 C A A T I T R U S T tování informací o výši poplatků u jednotlivých plateb ve výpisech sdělila omise Systému M a s t e r C a r d své výhrady k pravidlům poskytovaných O b c h o d n í k ů m ze strany Přijímajících bank. Dále se t o h o t o systému a m n o h o s t r a n n ý m m e z i b a n k o v n í m p o p l a t k ů m. Systém Visa zavázal uveřejňovat ú p l n é informace o m e z i b a n k o v n í c h P ř e d m ě t e m výhrad byl o b c h o d n í m o d e l M a s t e r C a r d, ve k t e r é m byl stanoven minimální poplatek, který musí platit o b c h o d n í c i přijíma poplatcích n a své webové stránce. 3 2 O b s a h e m dalších závazků Systému Visa předložených omisi jící platební karty systému M a s t e r C a r d. T e n t o poplatek se aplikoval bylo u m o ž n i t O b c h o d n í k ů m volbu, které z t y p ů platebních karet na všechny přeshraniční platby p r o v á d ě n é kartami systému Mas Visa b u d o u přijímat, včetně závazku n e o m e z o v a t m o ž n o s t přijímat t e r C a r d a v řadě zemí E U (včetně eské republiky) také na platby platební k a r t y jiných systémů platebních karet. Systém Visa se také vnitrostátní. O b d o b n ě jako v p ř í p a d ě poplatků uplatňovaných zavázal u m o ž n i t O b c h o d n í k ů m, aby p r o přijímání plateb provede Systémem Visa i v p ř í p a d ě poplatků v Systému M a s t e r C a r d o m i s e ných r ů z n ý m i typy platebních karet Systému Visa m o h l i využívat vytýkala, že m e z i b a n k o v n í poplatky Systému M a s t e r C a r d tvoří různé banky, a m o h l i tak reagovat i na r ů z n o u p o p l a t k o v o u politiku převážnou část finální ceny, k t e r o u O b c h o d n í c i platí za m o ž n o s t těchto b a n k. 3 3 přijímat platební karty Systému M a s t e r C a r d Přijímajícím b a n k á m. V t o m t o jednání omise spatřovala vytváření u m ě l é minimální V květnu omise v rámci p o s t u p u p o d l e či. 2 7 odst. 4 cenové hladiny služeb poskytovaných O b c h o d n í k ů m ze strany Přijí ařízení 1/2003 předložila t e n t o návrh k veřejné diskusi. ásled majících bank, které omezuje soutěž ve smyslu či. 101 odst. 1 SFEU. ně v prosinci vydala r o z h o d n u t í p o d l e č. 9 odst. 1 ařízení 1/2003, k t e r ý m návrh závazků Systému Visa schválila, a t o n a d o b u čtyř let. V r o z h o d n u t í Visa 3 o m i s e deklarovala, že na v y h o d n o karet, a tudíž by měly vyhovovat p o d m í n k á m p r o výjimku p o d l e cení rizik o m e z e n í soutěže u karet kreditních a o m e r č n í c h karet a dalších pravidel Systému Visa se zaměří při svém dalším šetření. 34 V r o z h o d n u t í Visa 3 bylo v rámci posuzování p a r a m e t r ů mezi bankovních poplatků navržených Systémem Visa ze strany o m i s e jako klíčové hledisko p o u ž i t o h o d n o c e n í tzv. Merchant Indifference Test ( Test o b c h o d n í indiference"). Cílem aplikace t é t o h o d n o t í c í m e t o d y bylo stanovení výše mezibankovních poplatků n a takové úrovni, aby O b c h o d n í c i při přijímání plateb za své zboží či služby nebyli materiálně motivováni preferovat platby p r o v á d ě n é v h o t o vosti o p r o t i p l a t b á m p r o v á d ě n ý m d e b e t n í m i k a r t a m i. 3 5 V k o n t e x t u R o z h o d n u t í VISA 3 připravuje o m i s e v sou časnosti analýzu, jejímž cílem je v y h o d n o t i t skutečné náklady o b c h o d n í k ů při přijímám plateb v hotovosti a plateb prováděných platebními k a r t a m i. 3 6 Rozhodnutí Obhajoba M a s t e r C a r d spočívala v argumentaci, že mezibankovní poplatky přispívají k o p t i m á l n í m u fungování systému platebních MasterCard P o d o b n ě jako Systém Visa i Systém M a s t e r C a r d, 3 7 jakožto další z hlavních provozovatelů platebních kartových systémů, notifikoval pravidla p r o vydávám a přijímání karet omisi v p r v n í polovině devadesátých let m i n u l é h o století. a základě dalších p o d n ě t ů, či. 101 odst. 3 SFEU. Systému M a s t e r C a r d se n i c m é n ě n e p o d a ř i l o předložit důkazy dokládající t o t o tvrzení. 3 8 V prosinci o m i s e vydala R o z h o d n u t í M a s t e r C a r d, 3 9 k t e r ý m zakázala Systému M a s t e r C a r d pokračovat ve stanovování m i n i m á l n í c h p o p l a t k ů O b c h o d n í k ů m přijímajícím platby k a r t a m i Systému M a s t e r C a r d. a t u t o situaci reagoval Systém M a s t e r C a r d v d u b n u j e d n o s t r a n n ý m závazkem v oblasti stanovování m n o h o s t r a n n ý c h m e z i b a n k o v n í c h poplatků. o n k r é t n ě se zavá zal, že maximální p r ů m ě r n á výše m e z i b a n k o v n í c h p o p l a t k ů p r o kreditní k a r t y b u d e 0,3 % z o b j e m u platby a p r o d e b e t n í k a r t y 0,2 96. Dále Systém M a s t e r C a r d ukončil praxi b l e n d i n g u poplatků u jednotlivých t y p ů karet M a s t e r C a r d, zahájil uveřejňování všech m e z i b a n k o v n í c h p o p l a t k ů. 4 0 o v ě také u m o ž n i l O b c h o d n í k ů m volně se r o z h o d n o u t, zda b u d o u přijímat jak k a r t y M a s t e r C a r d, tak k a r t y Maestro, či m o ž n o s t O b c h o d n í k ů využívat r ů z n é b a n k y p r o příjem plateb p r o v e d e n ý c h r ů z n ý m i t y p y p l a t e b n í c h karet systému M a s t e r C a r d tak, aby m o h l i z o h l e d ň o v a t p o p l a t k o v o u politiku Přijímajících b a n k o h l e d n ě plateb p r o v e d e n ý c h r ů z n ý m i t y p y platebních karet M a s t e r C a r d o b d o b n ě jako v p ř í p a d ě r o z h o d n u t í Visa 2. Systém M a s t e r C a r d také zavedl systém j e d n o z n a č n é identi zejména stížnosti evropského sdružení p o d n i k a t e l ů v m a l o o b c h o fikace o m e r č n í c h karet, u kterých se uplatní odlišná pravidla p r o du E u r o C o m m e r c e, zahájila omise v roce šetření o h l e d n ě m e z i b a n k o v n í poplatky. 4 1 m n o h o s t r a n n ý c h mezibankovních poplatků u o m e r č n í c h plateb ních karet Systému M a s t e r C a r d. a základě p r o v e d e n é h o šetření 38 Podrobněji viz Summary of the Commission Decision of 19 December 2007 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Ar 32 Aktuálně jsou tyto informace uveřejněny na webu Systému Visa, viz ticle 53 of the EEA Agreement (Case COMP/34.S79 - MasterCard, Case COMP/ EuroCommerce, Case COMP/ Commercial Cards). interchange.aspx Srov. recital (26) Rozhodnutí VISA 3. under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA 34 Srov. recital (72) Rozhodnutí VISA 3. Agreement (Case COMP/ MasterCard, Case COMP/ Blíže k problematice Testu obchodní indiference provedenému omisí viz Odpovědi omise na často kladené otázky z 28. května Commission Decision of 19 December 2007 relating to a proceeding EuroCommerce, Case COMP/ Commercial Cards) ("Rozhodnutí MasterCard") Memo/10/224 Antitrust: Commission market tests Visa 40 Europe's commitment to cut Multilateral Interchange Fees (MIFs) for debit cards transactions - frequently asked questions. 41 Podrobný ekonomický rozbor problematiky testu obchodní indiference viz dalších bank, které požadovaly jeho zrušení. Tribunál EU v rozhodnutí T - Informace jsou uveřejněny na webu Systému MasterCard, viz Rozhodnutí MasterCard bylo napadeno ze strany MasterCard a řady např. ROCHET, J.-CH., TIROE, J. Must-Take Cards and the Tourist Test. DB 111/08 zamítl žalobu jako nedůvodnou. Working paper. De ederlandsche Bank. January Z rozsáhlého rozhodnutí zmiňme zejména argumentaci Tribunálu k pro 36 Blíže např. Zelená kniha. blematice objektivní nezbytnosti propojovacích poplatků, že v rámci šetření 37 Pojem Systém MasterCard" je v tomto příspěvku použit pro označení nebyl identifikován faktický argument odůvodňující objektivně nezbytnost systému platebních karet provozovaného společnostmi MasterCard poplatků pro fungování systému platebních karet. aopak v nastavení po Incorporated, MasterCard International Incorporated a MasterCard Europe platků lze vidět stanovení minimálních cen ve smyslu či. 101 odst. 1 písm. c) S.p.r.l. SFEU, což je nepochybně jednání omezující soutěž. Přitom ve světle unijní 8

5 A T I T R U S T Rozhodnutí Groupement des Cartes Bancaires42 Problematika mezibankovních poplatků stanovených Přijímajícím nových účastníků na trh a inovace, např. tím, že omezují vstup nových účastníků, kteří nejsou bankami či osobami ovládanými bankami. 4 8 b a n k á m byla také p ř e d m ě t e m řízení v e d e n é h o omisí s francouz skou asociací b a n k G r o u p e m e n t des Cartes Bancaires ( GBC"). Rozhodnutí Výtky o m i s e směřovaly ke z p ů s o b u stanovování poplatků, které a souvisejících mezibankovních národních soutěžních orgánů v oblasti platebních karet m a n a g e m e n t G B C ve srozumění s největšími členskými b a n k a m i Vedle klíčových r o z h o d n u t í omise v oblasti systémů platebních poplatků stanovoval tak, že zamezoval především m e n š í m b a n k á m vydávat karet a souvisejících mezibankovních poplatků v rámci E U p r o b ě h l o platební karty za nižší ceny. 4 3 Tento případ je zajímavý i tím, že v řadě členských států vyšetřování případů omezování soutěže n a ná IComise v roce p o d n i k l a v sídle G C B a několika členských rodní úrovni. a m á t k o u uveďme případ mezibankovních poplatků b a n k systému G C B p ř e d e m n e o h l á š e n o u inspekci, p ř i č e m ž zajistila stanovených Systémem Visa a Systémem M a s t e r C a r d v Polsku, kdy důkazy potvrzující p o d e z ř e n í omise. V R o z h o d n u t í G C B o m i s e polský Úřad na ochranu soutěže a spotřebitelů uložil v roce p o kvalifikovala p ř e d m ě t n á opatření G C B jako r o z h o d n u t í sdružení vinnost zdržet se účtování mezibankovních poplatků za p r o v e d e n é p o d n i k ů omezující soutěž ve smyslu či. 101 odst. 1 S F E U a zakázala platby kartami Visa a M a s t e r C a r d o b ě m a systémům a dále p o k u t u ve G C B pokračování v této praxi. 4 4 výši cca 164 mil. P celkem 20 polským bankám, které se podílely n a nastavení speciálních tuzemských mezibankovních p o p l a t k ů. 4 9 Prověřování standardů European Payment Dále z m i ň m e p ř í p a d z Maďarska, kde maďarský ú ř a d p r o h o s Council V srpnu 2011 omise zahájila šetření pravidel vydaných Evropskou p o d á ř s k o u soutěž v roce uložil p o k u t u ve výši cca 1,76 mil. platební radou (European Payment Council, E P C " ), 4 5 která upravují E U R S y s t é m ů m Visa a M a s t e r C a r d a dalším 2 3 maďarským b a n k á m standardizaci p o d m í n e k p r o platby přes internet včetně plateb prová za p o r u š e n í maďarského zákona o h o s p o d á ř s k é soutěži sjednáním děných platebními kartami. Tato pravidla byla vydána v rámci vytvo d o h o d y o stanovení minimální ú r o v n ě poplatků účtovaných O b ření J e d n o t n é oblasti p r o platby v m ě n ě E U R O (Single Euro Payment c h o d n í k ů m za přijetí plateb provedených platebními k a r t a m i. 5 0 i Area, SEPA"). 4 6 omise se ve svém šetření zaměřuje na ověření, zda r o z h o d n u t í italského ú ř a d u p r o h o s p o d á ř s k o u soutěž o uložení p o jsou tato pravidla v souladu s evropskými standardy p r o horizontální kuty Systému M a s t e r C a r d a 8 italským b a n k á m za nastavení t u z e m spolupráci, 4 7 zejména zda pravidla E P C neomezují možnost vstupu ských mezibankovních poplatků, pravidel p r o přijímání platebních judikatury zde postačuje prokázání úmyslu, resp. způsobilosti takového bankami Obchodníkům.51 karet O b c h o d n í k y a b l e n d i n g poplatků účtovaných Přijímajícími jednání omezit soutěž, a není nutné zkoumat faktické dopady předmětného ze s h r n o u t, že r o z h o d n u t í n á r o d n í c h soutěžních orgánů zde jednání na soutěž. Z četné judikatury, na kterou je zde odkazováno lze zmí nit především T-13/89 ÍCÍ v omise [l 992] ECR , odstavec 311. Tribunál potvrdil názor omise, že i za stávajícího stavu Systém MasterCard generuje z jiných zdrojů dostatečné výnosy, což ukazuje na příkladu z Austrá lie, kde zásadní snížení mnohostranných mezibankovních poplatků v Systé mu MasterCard nevedlo k faktickému dopadu na fungování tohoto systému. sledovala stejné principy jako omise při svém r o z h o d o v á n í a p o d trhují p o t ř e b u k o o r d i n o v a n é h o p o s t u p u n a úrovni E U ve vztahu k p ř í p a d ů m omezování soutěže na poli platebních služeb. I t y t o pří p a d y omezování soutěže na n á r o d n í úrovni vedly omisi k ú v a h á m Systém MasterCard mohl také zavést alternativní způsoby odměňování o nezbytnosti komplexních z m ě n p r o fungování systému platebních vydávajících bank, které by neměly povahu stanovení minimálních cen tak, služeb v EU, které se promítly d o Z e l e n é knihy o platebních služ jak to ostatně činí několik dalších systémů platebních karet působících v EU. b á c h předložené p o č á t k e m t o h o t o roku k veřejné diskusi (viz níže Tribunál rovněž potvrdil závěry omise, že mnohostranné mezibankovní poplatky determinují minimální úroveň poplatků účtovaných Přijímajícími část 6. t o h o t o příspěvku). bankami Obchodníkům, což dále posiluje argument omise o protisoutěžní povaze mnohostranných mezibankovních poplatků. 3. A n a l ý z y trhu p l a t e b n í c h s l u ž e b a p l a t e b n í c h karet V neposlední řadě uvedl Tribunál k námitce ohledně nesprávného vymezení Další aktivitou, kterou o m i s e p o d n i k l a v reakci n a identifikované relevantního trhu, že předmětem hodnocení omise byl vliv mnohostran p r o b l é m y v řízeních s provozovateli systémů platebních karet Visa ných mezibankovních poplatků na trh přijímání platebních karet v rámci EU z hlediska způsobilosti ovlivnit trh mezi členskými státy EU podle či. 101 odst. 1 SFEU, nikoliv na konkrétní trhy obchodníků přijímajících platební karty či jejich zákazníků používajících platební karty. Commission decision of 17 October 2007 relating to a proceeding a M a s t e r C a r d, bylo sektorové šetření soutěžních p o d m í n e k v oblasti m a l o o b c h o d n í h o bankovnictví. 5 2 V závěrečné zprávě identifikovala o m i s e řadu faktorů omezujících soutěž n a evropském t r h u pla t e b n í c h k a r e t. 5 3 Mezi nejvýznamnější řadí o m i s e právě r ů z n é t y p y pursuant to Article 81 of the EC Treaty in Case COMP/D1/ GROUPEMET DES CARTES 48 BACAIRES CB" Summary of Commission Decision of 17 October 2008 [citováno ]. Dokument je dostupný na <http://europa.eu/rapid/ relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty (Case COMP/ pressreleasesaction.do?reference=ip/ll/1076>. Dl/38.606). ("Rozhodnutí GCB"). 49 Blíže, část 1 Rozhodnutí GCB a Summary of Commission Decision of Blíže viz Tisková zpráva omise ze dne 26. září 2011 I P / l 1/1076 Blíže např. Information Paper on Competition Enforcement in the Payments Sector. European Competition etwork Subgroup Banking and Payments. 17 October 2008 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty Brussels. March 2012, p. 53. (Case COMP/D1/38.606). 50 Ibid p Srov. část 11 Rozhodnutí GCB. 51 Ibid p EPC je koordinační orgán SEPA tvořený zástupci členských bank a jejich 52 Šetření Evropské komise v oblasti drobného bankovnictví podle článku 17 asociací. ařízení Rady (ES) 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stano 46 vených v článcích 81 a 82 Smlouvy o založení Evropského společenství. Jedná se o projekt evropských a národních bankovních asociací podporovaný omisí. V rámci SEPA jsou vydávána pravidla a technické standardy EPC, které mají povahu závazných pravidel pro členy SEPA. 47 Jedná se o posuzování souladu se Sdělením omise - Pokyny Srov. roes, Introductory Remarks on Final Report of Retail Banking Sector Inquiry. (Projev) European Commission. Brussels [citováno dne ]. Dokument je dostupný na < k použitelnosti článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie na dohody pressreleasesaction.do?reference=speech/07/50&format=htm&age o horizontální spolupráci (2011/C 11/02). d=0&language=e&guianguage=en>. 9

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

Research Paper 3/2014. Pět témat pro nový Evropský. Lukáš Kovanda*, Kryštof Kruliš**

Research Paper 3/2014. Pět témat pro nový Evropský. Lukáš Kovanda*, Kryštof Kruliš** Pět témat pro nový Evropský parlament Lukáš Kovanda*, Kryštof Kruliš** * Lukáš Kovanda je členem Správní rady Prague Twenty. Je autorem kapitoly 1 (TTIP) a 5 (regulace mezibankovních poplatků) tohoto research

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

informační list č. 2 / 2008 únor 2008 úřad pro ochranu hospodářské soutěže

informační list č. 2 / 2008 únor 2008 úřad pro ochranu hospodářské soutěže Soutěžní advokacie informační list č. 2 / 2008 únor 2008 úřad pro ochranu hospodářské soutěže soutěžní advokacie OBSAH Alternativní řešení soutěžních problémů má význam............................. 3 Soutěžní

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020 23.7.2013 Úřední věstník Evropské unie C 209/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny k regionální státní podpoře na období (Text s významem pro EHP)

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V)

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) 1 KONZULTAČNÍ MATERIÁL Národní diskrece

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Kolektivní investování

Více

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 5 3. Bankovnictví a platební systémy... 7 4.

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kristýna

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více