Evropský trh platebních karet - některé otázky ochrany hospodářské soutěže

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský trh platebních karet - některé otázky ochrany hospodářské soutěže"

Transkript

1 A T I T R U S T Evropský trh platebních karet - některé otázky ochrany hospodářské soutěže ZDEĚ HUST DOTORAD A ATEDŘE OBCHODÍHO PRVA PRVICÉ FAUT MASAROV UIVERZIT BRO, O F C O U S E B B H, A D V O T Í A C E Ř, V. O. S. P R A H A Platební karty jsou běžnou součástí našeho každodenního života, přičemž vedle platebních karet se objevují také další metody elektronických plateb, jako jsou platby prostřednictvím mobilních telefonů či internetových aplikací. Tím dochází ke zcela fundamentálním změnám ve způsobu, jakým jsou prováděny platby, a ve způsobu nabízení zboží a služeb, které se rovněž přesouvají z kamenných provozoven do elektronické sféry v rámci trendu elektronického obchodování či přesněji elektronického podnikání e-commerce".' Pro ilustraci lze uvést, že v roce 2009 v EU tvořily platby platebními kartami jednu třetinu všech plateb za zboží a služby, že zde bylo vydáno přes 726 milionů platebních karet, že evropští spotřebitelé v průměru provedli každou kartou přes 43 plateb za rok 2009 a ve svém souhrnu tvořily platby provedené jednou kartou v průměru částku přes EURO. Řada poplatků, podmínek či limitů spojených s používáním platebních karet a dalších elektronických platebních prostředků může vést k omezení soutěže, a tím i k újmě či znevýhodnění uživatelů platebních karet i osob, které přijímají platby platebními kartami tím, že nesou vyšší náklady, než by bylo ekonomicky nezbytné, pokud by soutěžní mechanismus nebyl narušen. Tento příspěvek má za cíl shrnout aktuální otázky hospodářské soutěže v oblasti platebních karet, představit klíčové případy omezení soutěže v této oblasti prověřované v EU v posledních letech a nastínit perspektivy dalšího vývoje a možných řešení některých aspektů nedokonalosti trhu v této oblasti. 1. Rámec pro platební karty a elektronické platby v EU Právní úprava elektronických plateb v EU není záležitostí posledních několika let, první harmonizační snahy sahají do 80. let minulého století a postupně byly rozšiřovány. 2 V současnosti se jedná Pro názorné vysvětlení fenoménu e-commerce lze odkázat např. na definici na Wikipedii [citováno ]. Dostupné z <http://en.wikipedia. org/wiki/ecommerce>, podrobněji např. WIGAD, R.T. Electronic Commerce: Definition, Theory, and Context, The Information Society, Volume 13, umber 1, March 1997, s Šlo o doporučení omise 87/598/EHS ze dne 8. prosince 1987 o evropském kodexu chování v oblasti elektronického platebního styku (vztahy mezi finančními institucemi, obchodníky, kteří jsou poskytovateli služeb, a spotřebiteli). V devadesátých letech byly vydány harmonizované právní předpisy, např. směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/S/ES ze dne 27. ledna 1997 o přeshraničních převodech a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních především o směrnici o platebních službách 2007/64/ES ( PSD"). Tato směrnice vymezuje platební služby a mimo jiné také služby spočívající v provádění platebních transakcí prostřednictvím platebních karet nebo podobných prostředků či jakéhokoliv telekomunikačního, digitálního nebo informačně technologického zařízení. Harmonizovaná evropská úprava platebních služeb se zaměřuje především na podmínky udělování povolení pro poskytování platebních služeb, podmínky pro jejich výkon v rámci svobody usazování a volného pohybu osob, stanovení obezřetnostních pravidel, pravidel jednání ve vztahu k uživatelům platebních služeb a elektronických peněz včetně platebních karet a dohled nad výkonem těchto činností. Vývoj na trhu platebních služeb, rozvoj technologií a prohlubující se integrace trhu v EU samozřejmě přináší další otázky a problémy včetně celé řady otázek soutěžních, jak je nastíněno níže. 2. ěkteré případy omezováni soutěže na evropském trhu platebních karet Rozhodnutí VISA 1. a VISA 2. Prvním případem omezování soutěže v oblasti platebních služeb šetřeným omisí byl případ Visa International. 3 Již v roce 1977 právní předchůdce Systému Visa 4 notifikoval omisi pravidla pro vydávání a užívám platebních karet pro členy tohoto sdružení se žádostí o vydání potvrzení ze strany omise, 5 že tato pravidla nenaplňují znaky jednání omezujících soutěž ve smyslu či. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie ( SFEU"), 6 případně, pokud omise shledá, že předmětná pravidla naplňují znaky jednání omezujících soutěž, platbách v eurech. Dále bylo vydáno několik doporučení Evropské komise, zejména doporučení omise 97/489/ES ze dne 30. července 1997 o operacích prováděných elektronickými platebními prostředky a zejména o vztahu mezi vydavatelem a držitelem /782/EC: Commission Decision of 9 August 2001 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case o COMP/ Visa International). 4 Pod pojmem Systém Visa" se v tomto příspěvku rozumí skupina Visa a její členové, zejména Visa International. Podmínky podání této žádosti o stanovisko omise původně upravovalo ařízení Rady č. 17 ze dne 6. února 1962, První nařízení, kterým se provádějí články 85 a 86 Smlouvy ( ařízení 17/1962"). Toto nařízení bylo později nahrazeno ařízením Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy ( ařízení 1/2003"). Původně šlo o čí. 85 Smlouvy o založení Evropských společenstvích ( SES"), resp. o či. 81 SES po změnách provedených v roce 1997 Amsterodamskou smlouvou. Pro zjednodušení odkazů je v tomto příspěvku používán na všech místech pouze odkaz na či. 101 SFEU, který podle kontextu zahrnuje historicky jak odkaz na č. 85 SES, tak odkaz na či. 81 SES po změnách provedených v roce 1997 Amsterodamskou smlouvou a odkaz na stávající či. 101 SFEU. 5

2 A T I T R U S T o udělení výjimky ve smyslu či. 101 odst. 3 S F E U Přestože ve svém mezibankovních poplatků bylo účtování poplatků b a n k á m vydávají p ů v o d n í m stanovisku neshledala omise v pravidlech fungování cím Spotřebitelské karty a Přijímajícím b a n k á m poskytujícím služby Systému Visa d o h o d o u omezující soutěž, zahájila v roce 1985 v této o b c h o d n í k ů m, kteří přijímali platby p r o v á d ě n é Spotřebitelskými věci nové šetření 8, které nakonec vedlo omisi v roce 1992 k odvolá kartami v j i n é m členském státě, než ve kterém byly spotřebitelské ní svého p ů v o d n í h o stanoviska. a základě výsledků t o h o t o šetření karty vydány. Přitom pravidla Systému Visa nezakazovala členským a stížností sdružení britských m a l o o b c h o d n í k ů a sdružení velko b a n k á m uzavírat bilaterální dohody, k d e si m o h l y úroveň vzájemně a maloobchodníků E u r o C o m m e r c e vydala omise p o s t u p n ě dvě účtovaných mezibankovních poplatků d o h o d n o u t odlišně. Systém rozhodnutí týkající se různých částí pravidel fungování Systému Visa. Visa zde argumentoval tak, že z p o d s t a t y věci jsou tyto poplatky V r o z h o d n u t í z roku ( R o z h o d n u t í V I S A l " ) 9 omise m i m o rámec či. 101 odst. 1 S F E U a samy o sobě n e m o h o u před dospěla u řady pravidel Systému Visa k závěru, že sama o sobě nena stavovat d o d a t e č n o u překážku soutěže. o n k r é t n ě uváděl, že tyto plňují znaky jednání omezujících soutěž. upř. šlo o zákaz uložený poplatky představují finanční kompenzaci za náklady spojené s vy dáváním karet, s jejich přijímáním a zajištěním realizace plateb, 1 4 O b c h o d n í k ů m, 1 0 aby (a) účtovali svým zákazníkům platícím platební k a r t o u Systému Visa poplatek za t u t o formu platby, či ( b ) zvýhodňovali platbu v hotovosti p ř e d p l a t b o u platební k a r t o u např. platbou nižší ceny za zboží/služby při platbě v h o t o vosti (tzv. o Discrimination Rule", Zákaz d i s k r i m i n a c e plateb jsou n e z b y t n é p r o fungování platebního systému provozovaného Systémem Visa. A dále, že Systém Visa představuje p ř í p a d nezbytné horizontální spolupráce mezi soutěžiteli, kdy bez této spolupráce b y nebylo m o ž n é takový platební systém provozovat a n a b í d n o u t platební služby a platební karty spotřebitelům a dalším uživatelům. Stanovení konkrétní výše mezibankovních poplatků v Systému kartou"). Dále p o v i n n o s t O b c h o d n í k ů akceptovat všechny k a r t y Visa b e z o h l e d u n a to, k d o je vydává, jaká je p o v a h a či účel platby (tzv. Visa bylo zcela na uvážení m a n a g e m e n t u Systému Visa a nebylo p r o v á d ě n o ve vazbě na náklady Systému Visa. V praxi byla úroveň Honour AU Cards Rule", P o v i n n o s t přijímat v š e c h n y karty") či mezibankovních poplatků nastavena jako určité p r o c e n t o čistých požadavek n a banky, které umožňují o b c h o d n í k ů m přijímat platby prodejů, tj. objemů plateb. 1 5 o n k r é t n í úroveň mezibankovních kartami Systému Visa ( Přijímající banky"), aby samy také karty poplatků byla p ř e d m ě t e m o b c h o d n í h o tajemství Systému Visa Systému Visa vydávaly (tzv. o Acquisition Without Issuing", P o v i n n é vydávání a přijímání karet"). U těchto jednání o m i s e dospěla k závěru, že nepředstavují o m e z e n í soutěže, ba d o k o n c e v jistém o h l e d u m o h o u být p r o soutěž i p ř í n o s e m. aproti tomu v rozhodnutí z roku 2002 ( Rozhodnutí VISA 2 " ) 1 1 omise shledala rozpor s či. 101 odst. 3 S F E U ve vztahu k poža davku Systému Visa n a povinné uplatňování tzv. intra-regionálních mezibankovních poplatků u přeshraničních plateb Spotřebitelskými kartami. ; 12 Podstatou těchto intra-regionálních 13 mnohostranných Toto ustanovení umožňuje omisi vyloučit aplikaci či. 101 odst. 1 SFEU na a členské b a n k y nesměly informaci o výši mezibankovních poplatků sdělovat O b c h o d n í k ů m. P ř i t o m členské b a n k y Systému Visa v ko n e č n é m důsledku p l n o u výši mezibankovních p o p l a t k ů přenášely n a O b c h o d n í k y. 1 6 O b c h o d n í c i následně promítali t e n t o svůj do datečný náklad d o ceny zboží a služeb prodávaných spotřebitelům, n i c m é n ě nikoliv přesně ve výši m e z i b a n k o v n í h o poplatku, neboť j e h o p ř e s n o u úroveň neznali. Z t o h o t o p o h l e d u vedlo stanovení m e z i b a n k o v n í c h p o p l a t k ů v určité p e v n é výši a n e t r a n s p a r e n t n o s t p o s t u p u Systému Visa k újmě na straně osob, které prováděly platby platebními kartami u O b c h o d n í k ů v j i n é m členském státě, než ve kterém byly p ř e d m ě t n é platební karty vydány. - dohody nebo kategorie dohod mezi podniky, - rozhodnutí nebo kategorie rozhodnutí sdružení podniků a - jednání ve vzájemné shodě nebo jejich kategorie, Při svém r o z h o d n u t í o m i s e vycházela z h o d n o c e n í relevantní h o trhu, za který považovala trh platebních karet, n a kterém soutěží které přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků anebo k podpoře r ů z n é instituce, zpravidla banky, vydávající platební karty, včetně technického či hospodářského pokroku, přičemž vyhrazují spotřebitelům platebních karet Systému Visa, svým zákazníkům. 1 ' o m i s e dospěla přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících, a které a) neukládají příslušným podnikům omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů nezbytná; b) neumožňují těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné částí výrobků tímto dotčených. 8 Oprávnění omise znovu otevřít šetření vyplývalo z či. 8 ařízení č. 17. Dnes toto oprávnění plyne z či. 29 odst. 1 ařízení 1/ /914/EC: Commission Decision of 24 July 2002 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case o COMP/ Visa International Multilateral Interchange Fee). 10 Pojmem Obchodník" v kontextu tohoto příspěvku se rozumí entita prodávající zákazníkům zboží anebo služby, za které zákazníci platí /914/EC: Commission Decision of24july 2002 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case o COMP/ Visa International - Multilateral k závěru, že nastavením j e d n o t n ý c h mezibankovních poplatků, jejichž výše je v ý z n a m n á 1 8 z hlediska výsledné ceny placené spo třebiteli za využívání platebních karet, dochází k o m e z e n í soutěže. Mezibankovní poplatky placené Přijímajícími b a n k a m i b a n k á m vydávajícím platební karty jsou p ř e n á š e n y n a O b c h o d n í k y v p o d o b ě poplatků. T y t o poplatky následně O b c h o d n í c i promítají d o ceny zboží p r o d á v a n é h o zákazníkům. Výše m e z i b a n k o v n í h o poplatku je významná, p o k u d tvoří v ý z n a m n o u část p o p l a t k u ú č t o v a n é h o Přijímající b a n k o u O b c h o d n í k o v i. V p ř í p a d ě Systému Visa tvořila výše m e z i b a n k o v n í h o poplatku až 80 % poplatku ú č t o v a n é h o Přijí mající b a n k o u O b c h o d n í k o v i, přičemž o existenci m e z i b a n k o v n í h o poplatku nebyl O b c h o d n í k ani informován. 1 9 P r o banky, které jsou v postavení soutěžitelů, tak stanovení pevných mezibankovních Interchange Fee). 12 Spotřebitelskými kartami se rozumí kreditní a debetní karty vydávané 14 Srov. recital (12) Rozhodnutí VISA 2. spotřebitelům. omerčními kartami se rozumí kreditní a debetní karty ls Srov. recital (13) Rozhodnutí VISA 2. vydávané podnikatelům, firmám či institucím. 16 Srov. recital (15) ibid Srov. recital (45) a recital (50) ibid. Intra-regionálními mezibankovními poplatky se rozumí mezibankovní poplatky účtované v rámci určitého geografického regionu - v našem 18 Srov. recital (68) ibid. případě se jedná o geografický region EU, resp. EHP. 19 Srov. recital (68) ibid. 6

3 A T I T R U S T poplatků m ů ž e vést k omezení soutěže ve smyslu či. 101 odst. 1 SFEU 20 onkrétně, banky vydávající platební karty jsou stanove n í m m n o h o s t r a n n ý c h mezibankovních poplatků výrazně limitovány těna objektivizace maximálních limitů mezibankovních p o p l a t k ů. 2 7 Takto upravená pravidla Systému Visa omise schválila jako výjim ku dle či. 101 odst. 3 SFEU, a to na d o b u 5 let, tj. d o roku při stanovování individuálních p o d m í n e k p r o poplatky účtované Přijímajícím b a n k á m, mj. za služby, které jim poskytují (zejména Rozhodnutí b e z v ý h r a d n á garance za provedení platby, která byla provedena V roce provedla omise p ř e z k u m p o d m í n e k poskytování platební k a r t o u v y d a n o u t o u t o b a n k o u ). 2 1 Z t ě c h t o d ů v o d ů omise platebních služeb Systémem Visa se z a m ě ř e n í m na p r o b l e m a t i k u VISA 3 shledala stanovení fixních m n o h o s t r a n n ý c h mezibankovních p o mezibankovních poplatků a p o d m í n e k provádění plateb platebními platků ve výši stanovené Systémem Visa jednáním, které je způsobi kartami Systému Visa. 2 9 a základě svých zjištění omise n a jaře lé v ý z n a m n ě omezit soutěž ve smyslu či. 101 odst. 1 S F E U zahájila řízení p o d l e ařízení 1/2003 ve věci (i) m n o h o a d r u h o u stranu omise dospěla ve svém r o z h o d n u t í k závěru, stranných mezibankovních poplatků při přeshraničních platbách že mezibankovní poplatky systému Visa nejsou úmyslně stanoveny provedených platebními kartami Visa a při některých tuzemských s cílem omezovat soutěž a jejich p r i m á r n í m cílem je zvýšit stabilitu platbách p r o různé typy Spotřebitelských platebních karet Visa, fungování systému vydávání a přijímání platebních karet a provádění a (ii) Povinnosti přijímat všechny karty Systému Visa, o nichž měla plateb. Za určitých okolností takovéto propojovací poplatky m o za to, že porušují ustanovení či. 101 odst. 1 SFEU. o n k r é t n ě o h o u být p ř í n o s n é p r o zajištění fungování systému platebních karet, mise vytýkala Systému Visa, že m n o h o s t r a n n é mezibankovní p o zlepšit jeho efektivitu a v k o n e č n é m důsledku přinést spotřebitelům platky mají za cíl v ý z n a m n é o m e z e n í soutěže n a straně Přijímajících a dalším uživatelům platebních karet kvalitnější službu a posílit bank, což vede ke zvýšení nákladů na straně O b c h o d n í k ů a zpro soutěž mezi různými systémy platebních karet. 2 3 Přínos je m i m o středkovaně i jejich zákazníků. omise vytýkala, že m n o h o s t r a n n é jiné spatřován v nastavení určitých minimálních defaultních para mezibankovní poplatky všeobecně navyšují základnu p r o stanovení m e t r ů systému platebních karet, které m o h o u plnit funkci ochrany poplatků O b c h o d n í k ů m ze strany Přijímajících bank, které t í m t o Přijímající banky p ř e d excesívními poplatkovými požadavky banky z p ů s o b e m přenášejí své náklady vyvolané m e z i b a n k o v n í m i poplat vydávající platební karty. Podle omise je p o t o m otázkou, zda ky na O b c h o d n í k y. 3 0 egativní d o p a d y této praktiky n a o m e z e n í nastavení konkrétních p a r a m e t r ů mezibankovních poplatků, a t o soutěže jsou dále zesilovány vlivem mezibankovních poplatků na zejména jejich výše, která je r o z h o d n ý m faktorem p r o posouzení, celý platební systém, zejména na chování b a n k vydávajících karty, zda se uvedené jednání, o n ě m ž m á omise za to, že je samo o sobě které jsou p r i m á r n í m i příjemci mezibankovních poplatků a které podřaditelné p o d d o h o d y omezující soutěž dle či. 101 odst. 1 SFEU, jsou ekonomicky motivovány k preferenci vyšší ú r o v n ě meziban m ů ž e kvalifikovat p r o výjimku p o d l e či. 101 odst. 3 S F E U. 2 4 kovních poplatků. Dalšími faktory zesilujícími negativní p ů s o b e n í Ve světle výhrad vznesených omisí připravil Systém Visa mezibankovních poplatků na soutěž jsou i některá další pravidla z m ě n u pravidel p r o mezibankovní poplatky tak, aby splňoval pod systému Visa. J e d n a k Povinnost přijímat všechny karty systému mínky či. 101 odst. 3 SFEU. Tzn., aby pravidla a konkrétní nastavení Visa b e z o h l e d u na úroveň m e z i b a n k o v n í c h poplatků, které jsou p r o p a r a m e t r ů Systému Visa přispívala k p o d p o ř e technického pokroku, jednotlivé d r u h y těchto karet stanoveny, j e d n a k Zákaz diskriminace přinášela spotřebitelům přiměřený podíl na v ý h o d á c h z t o h o vyplý plateb k a r t o u bez ohledu na to, zda je přijetí h o t o v o s t n í platby p r o vajících, neukládala účastníkům t o h o t o systému omezení, jež nejsou O b c h o d n í k y výhodnější než přijetí platby bezhotovostní. Dále také k dosažení těchto cílů nezbytná, a neumožňovala účastníkům systé praxe tzv. b l e n d i n g u ze stran Přijímajících bank, které stanovovaly m u vyloučit h o s p o d á ř s k o u soutěž ve vztahu k p o d s t a t n é části služeb t ě m i t o pravidly dotčených. 2S o n k r é t n ě se Systém Visa zavázal snížit úroveň mezibankovních poplatků u plateb provedených kreditními O b c h o d n í k ů m j e d n o t n é poplatky za příjem plateb p r o v á d ě n ý c h různými d r u h y karet Systému Visa bez o h l e d u n a to, že u jednot livých d r u h ů karet byla stanovena různá úroveň m n o h o s t r a n n ý c h kartami z p r ů m ě r n é úrovně l, l % n a 0, 7 % d o roku U plateb mezibankovních poplatků. Rovněž byla Systému Visa vytýkána d e b e t n í m i kartami stanovil fixní poplatek 0,28 E U R na o b d o b í d o praxe stanovování r ů z n é ú r o v n ě mezibankovních p o p l a t k ů p r o roku Dále byly vymezeny maximální limity p r o stanovení výše platby v tuzemsku a p r o přeshraniční platby. 3 1 V reakci na výtky sdělené omisí předložil Systém Visa další mezibankovních poplatků, a to ve vazbě na ceny služeb poskytova ných b a n k a m i vydávajícími platební karty Přijímajícím b a n k á m. 2 6 návrh závazných z m ě n svých pravidel o h l e d n ě m e z i b a n k o v n í c h p o D o š l o rovněž ke zvýšení transparentnosti ohledně mezibankovních platků. o n k r é t n ě snížil výši m e z i b a n k o v n í c h poplatků n a p r ů m ě r poplatků, kdy členské banky Systému Visa byly oprávněny poskyt n o u úroveň 0,2 % z objemu platební transakce s tím, že se tato sazba n o u t o b c h o d n í k ů m informace o mezibankovních poplatcích na uplatní jak n a přeshraniční, tak i tuzemské platby v zemích, k d e vyžádání. P ř i t o m byly p o v i n n y informovat o b c h o d n í k y o m o ž n o s t i nejsou stanoveny specifické mezibankovní poplatky. V rámci trans t y t o informace získat. Vedle těchto opatření se Systém Visa zavázal p a r e n t n o s t i poplatkové politiky se Systém Visa zavázal p ř i j m o u t provést analýzu nákladovosti služeb poskytovaných b a n k a m i vydá pravidla, která zabrání provádění b l e n d i n g u poplatků Přijímajícími vajícími platební karty Přijímajícím b a n k á m tak, aby m o h l a být zajiš- b a n k a m i ve vztahu jak k p l a t e b n í m k a r t á m různých platebních sys témů, tak k jednotlivým t y p ů m platebních karet Visa. Dále posky- 20 Srov. recital (66) ibid. 21 Srov. recital (67) ibid. 27 Srov. recital (110) Rozhodnutí Visa Srov. recital (73) ibid. 28 Srov. či. 1 Rozhodnutí Visa Srov. recital (69) ibid. 24 Srov. recital (79) ibid. 25 Srov. recital (91) ibid. Jedná se o zpracování platební transakce, garance provedení platby a poskytnutí bezúročného úvěru na určitou dobu. Ve vztahu ke schváleným závazkům systému Visa v rámci Rozhodnutí Visa 2 tak omise aplikovala své oprávnění podle či. 9 odst. 2 ařízení 1/ Srov. recital (20) Rozhodnutí VISA Srov. recital (21) a (22) ibid. 7

4 ^1 C A A T I T R U S T tování informací o výši poplatků u jednotlivých plateb ve výpisech sdělila omise Systému M a s t e r C a r d své výhrady k pravidlům poskytovaných O b c h o d n í k ů m ze strany Přijímajících bank. Dále se t o h o t o systému a m n o h o s t r a n n ý m m e z i b a n k o v n í m p o p l a t k ů m. Systém Visa zavázal uveřejňovat ú p l n é informace o m e z i b a n k o v n í c h P ř e d m ě t e m výhrad byl o b c h o d n í m o d e l M a s t e r C a r d, ve k t e r é m byl stanoven minimální poplatek, který musí platit o b c h o d n í c i přijíma poplatcích n a své webové stránce. 3 2 O b s a h e m dalších závazků Systému Visa předložených omisi jící platební karty systému M a s t e r C a r d. T e n t o poplatek se aplikoval bylo u m o ž n i t O b c h o d n í k ů m volbu, které z t y p ů platebních karet na všechny přeshraniční platby p r o v á d ě n é kartami systému Mas Visa b u d o u přijímat, včetně závazku n e o m e z o v a t m o ž n o s t přijímat t e r C a r d a v řadě zemí E U (včetně eské republiky) také na platby platební k a r t y jiných systémů platebních karet. Systém Visa se také vnitrostátní. O b d o b n ě jako v p ř í p a d ě poplatků uplatňovaných zavázal u m o ž n i t O b c h o d n í k ů m, aby p r o přijímání plateb provede Systémem Visa i v p ř í p a d ě poplatků v Systému M a s t e r C a r d o m i s e ných r ů z n ý m i typy platebních karet Systému Visa m o h l i využívat vytýkala, že m e z i b a n k o v n í poplatky Systému M a s t e r C a r d tvoří různé banky, a m o h l i tak reagovat i na r ů z n o u p o p l a t k o v o u politiku převážnou část finální ceny, k t e r o u O b c h o d n í c i platí za m o ž n o s t těchto b a n k. 3 3 přijímat platební karty Systému M a s t e r C a r d Přijímajícím b a n k á m. V t o m t o jednání omise spatřovala vytváření u m ě l é minimální V květnu omise v rámci p o s t u p u p o d l e či. 2 7 odst. 4 cenové hladiny služeb poskytovaných O b c h o d n í k ů m ze strany Přijí ařízení 1/2003 předložila t e n t o návrh k veřejné diskusi. ásled majících bank, které omezuje soutěž ve smyslu či. 101 odst. 1 SFEU. ně v prosinci vydala r o z h o d n u t í p o d l e č. 9 odst. 1 ařízení 1/2003, k t e r ý m návrh závazků Systému Visa schválila, a t o n a d o b u čtyř let. V r o z h o d n u t í Visa 3 o m i s e deklarovala, že na v y h o d n o karet, a tudíž by měly vyhovovat p o d m í n k á m p r o výjimku p o d l e cení rizik o m e z e n í soutěže u karet kreditních a o m e r č n í c h karet a dalších pravidel Systému Visa se zaměří při svém dalším šetření. 34 V r o z h o d n u t í Visa 3 bylo v rámci posuzování p a r a m e t r ů mezi bankovních poplatků navržených Systémem Visa ze strany o m i s e jako klíčové hledisko p o u ž i t o h o d n o c e n í tzv. Merchant Indifference Test ( Test o b c h o d n í indiference"). Cílem aplikace t é t o h o d n o t í c í m e t o d y bylo stanovení výše mezibankovních poplatků n a takové úrovni, aby O b c h o d n í c i při přijímání plateb za své zboží či služby nebyli materiálně motivováni preferovat platby p r o v á d ě n é v h o t o vosti o p r o t i p l a t b á m p r o v á d ě n ý m d e b e t n í m i k a r t a m i. 3 5 V k o n t e x t u R o z h o d n u t í VISA 3 připravuje o m i s e v sou časnosti analýzu, jejímž cílem je v y h o d n o t i t skutečné náklady o b c h o d n í k ů při přijímám plateb v hotovosti a plateb prováděných platebními k a r t a m i. 3 6 Rozhodnutí Obhajoba M a s t e r C a r d spočívala v argumentaci, že mezibankovní poplatky přispívají k o p t i m á l n í m u fungování systému platebních MasterCard P o d o b n ě jako Systém Visa i Systém M a s t e r C a r d, 3 7 jakožto další z hlavních provozovatelů platebních kartových systémů, notifikoval pravidla p r o vydávám a přijímání karet omisi v p r v n í polovině devadesátých let m i n u l é h o století. a základě dalších p o d n ě t ů, či. 101 odst. 3 SFEU. Systému M a s t e r C a r d se n i c m é n ě n e p o d a ř i l o předložit důkazy dokládající t o t o tvrzení. 3 8 V prosinci o m i s e vydala R o z h o d n u t í M a s t e r C a r d, 3 9 k t e r ý m zakázala Systému M a s t e r C a r d pokračovat ve stanovování m i n i m á l n í c h p o p l a t k ů O b c h o d n í k ů m přijímajícím platby k a r t a m i Systému M a s t e r C a r d. a t u t o situaci reagoval Systém M a s t e r C a r d v d u b n u j e d n o s t r a n n ý m závazkem v oblasti stanovování m n o h o s t r a n n ý c h m e z i b a n k o v n í c h poplatků. o n k r é t n ě se zavá zal, že maximální p r ů m ě r n á výše m e z i b a n k o v n í c h p o p l a t k ů p r o kreditní k a r t y b u d e 0,3 % z o b j e m u platby a p r o d e b e t n í k a r t y 0,2 96. Dále Systém M a s t e r C a r d ukončil praxi b l e n d i n g u poplatků u jednotlivých t y p ů karet M a s t e r C a r d, zahájil uveřejňování všech m e z i b a n k o v n í c h p o p l a t k ů. 4 0 o v ě také u m o ž n i l O b c h o d n í k ů m volně se r o z h o d n o u t, zda b u d o u přijímat jak k a r t y M a s t e r C a r d, tak k a r t y Maestro, či m o ž n o s t O b c h o d n í k ů využívat r ů z n é b a n k y p r o příjem plateb p r o v e d e n ý c h r ů z n ý m i t y p y p l a t e b n í c h karet systému M a s t e r C a r d tak, aby m o h l i z o h l e d ň o v a t p o p l a t k o v o u politiku Přijímajících b a n k o h l e d n ě plateb p r o v e d e n ý c h r ů z n ý m i t y p y platebních karet M a s t e r C a r d o b d o b n ě jako v p ř í p a d ě r o z h o d n u t í Visa 2. Systém M a s t e r C a r d také zavedl systém j e d n o z n a č n é identi zejména stížnosti evropského sdružení p o d n i k a t e l ů v m a l o o b c h o fikace o m e r č n í c h karet, u kterých se uplatní odlišná pravidla p r o du E u r o C o m m e r c e, zahájila omise v roce šetření o h l e d n ě m e z i b a n k o v n í poplatky. 4 1 m n o h o s t r a n n ý c h mezibankovních poplatků u o m e r č n í c h plateb ních karet Systému M a s t e r C a r d. a základě p r o v e d e n é h o šetření 38 Podrobněji viz Summary of the Commission Decision of 19 December 2007 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Ar 32 Aktuálně jsou tyto informace uveřejněny na webu Systému Visa, viz ticle 53 of the EEA Agreement (Case COMP/34.S79 - MasterCard, Case COMP/ EuroCommerce, Case COMP/ Commercial Cards). interchange.aspx Srov. recital (26) Rozhodnutí VISA 3. under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA 34 Srov. recital (72) Rozhodnutí VISA 3. Agreement (Case COMP/ MasterCard, Case COMP/ Blíže k problematice Testu obchodní indiference provedenému omisí viz Odpovědi omise na často kladené otázky z 28. května Commission Decision of 19 December 2007 relating to a proceeding EuroCommerce, Case COMP/ Commercial Cards) ("Rozhodnutí MasterCard") Memo/10/224 Antitrust: Commission market tests Visa 40 Europe's commitment to cut Multilateral Interchange Fees (MIFs) for debit cards transactions - frequently asked questions. 41 Podrobný ekonomický rozbor problematiky testu obchodní indiference viz dalších bank, které požadovaly jeho zrušení. Tribunál EU v rozhodnutí T - Informace jsou uveřejněny na webu Systému MasterCard, viz Rozhodnutí MasterCard bylo napadeno ze strany MasterCard a řady např. ROCHET, J.-CH., TIROE, J. Must-Take Cards and the Tourist Test. DB 111/08 zamítl žalobu jako nedůvodnou. Working paper. De ederlandsche Bank. January Z rozsáhlého rozhodnutí zmiňme zejména argumentaci Tribunálu k pro 36 Blíže např. Zelená kniha. blematice objektivní nezbytnosti propojovacích poplatků, že v rámci šetření 37 Pojem Systém MasterCard" je v tomto příspěvku použit pro označení nebyl identifikován faktický argument odůvodňující objektivně nezbytnost systému platebních karet provozovaného společnostmi MasterCard poplatků pro fungování systému platebních karet. aopak v nastavení po Incorporated, MasterCard International Incorporated a MasterCard Europe platků lze vidět stanovení minimálních cen ve smyslu či. 101 odst. 1 písm. c) S.p.r.l. SFEU, což je nepochybně jednání omezující soutěž. Přitom ve světle unijní 8

5 A T I T R U S T Rozhodnutí Groupement des Cartes Bancaires42 Problematika mezibankovních poplatků stanovených Přijímajícím nových účastníků na trh a inovace, např. tím, že omezují vstup nových účastníků, kteří nejsou bankami či osobami ovládanými bankami. 4 8 b a n k á m byla také p ř e d m ě t e m řízení v e d e n é h o omisí s francouz skou asociací b a n k G r o u p e m e n t des Cartes Bancaires ( GBC"). Rozhodnutí Výtky o m i s e směřovaly ke z p ů s o b u stanovování poplatků, které a souvisejících mezibankovních národních soutěžních orgánů v oblasti platebních karet m a n a g e m e n t G B C ve srozumění s největšími členskými b a n k a m i Vedle klíčových r o z h o d n u t í omise v oblasti systémů platebních poplatků stanovoval tak, že zamezoval především m e n š í m b a n k á m vydávat karet a souvisejících mezibankovních poplatků v rámci E U p r o b ě h l o platební karty za nižší ceny. 4 3 Tento případ je zajímavý i tím, že v řadě členských států vyšetřování případů omezování soutěže n a ná IComise v roce p o d n i k l a v sídle G C B a několika členských rodní úrovni. a m á t k o u uveďme případ mezibankovních poplatků b a n k systému G C B p ř e d e m n e o h l á š e n o u inspekci, p ř i č e m ž zajistila stanovených Systémem Visa a Systémem M a s t e r C a r d v Polsku, kdy důkazy potvrzující p o d e z ř e n í omise. V R o z h o d n u t í G C B o m i s e polský Úřad na ochranu soutěže a spotřebitelů uložil v roce p o kvalifikovala p ř e d m ě t n á opatření G C B jako r o z h o d n u t í sdružení vinnost zdržet se účtování mezibankovních poplatků za p r o v e d e n é p o d n i k ů omezující soutěž ve smyslu či. 101 odst. 1 S F E U a zakázala platby kartami Visa a M a s t e r C a r d o b ě m a systémům a dále p o k u t u ve G C B pokračování v této praxi. 4 4 výši cca 164 mil. P celkem 20 polským bankám, které se podílely n a nastavení speciálních tuzemských mezibankovních p o p l a t k ů. 4 9 Prověřování standardů European Payment Dále z m i ň m e p ř í p a d z Maďarska, kde maďarský ú ř a d p r o h o s Council V srpnu 2011 omise zahájila šetření pravidel vydaných Evropskou p o d á ř s k o u soutěž v roce uložil p o k u t u ve výši cca 1,76 mil. platební radou (European Payment Council, E P C " ), 4 5 která upravují E U R S y s t é m ů m Visa a M a s t e r C a r d a dalším 2 3 maďarským b a n k á m standardizaci p o d m í n e k p r o platby přes internet včetně plateb prová za p o r u š e n í maďarského zákona o h o s p o d á ř s k é soutěži sjednáním děných platebními kartami. Tato pravidla byla vydána v rámci vytvo d o h o d y o stanovení minimální ú r o v n ě poplatků účtovaných O b ření J e d n o t n é oblasti p r o platby v m ě n ě E U R O (Single Euro Payment c h o d n í k ů m za přijetí plateb provedených platebními k a r t a m i. 5 0 i Area, SEPA"). 4 6 omise se ve svém šetření zaměřuje na ověření, zda r o z h o d n u t í italského ú ř a d u p r o h o s p o d á ř s k o u soutěž o uložení p o jsou tato pravidla v souladu s evropskými standardy p r o horizontální kuty Systému M a s t e r C a r d a 8 italským b a n k á m za nastavení t u z e m spolupráci, 4 7 zejména zda pravidla E P C neomezují možnost vstupu ských mezibankovních poplatků, pravidel p r o přijímání platebních judikatury zde postačuje prokázání úmyslu, resp. způsobilosti takového bankami Obchodníkům.51 karet O b c h o d n í k y a b l e n d i n g poplatků účtovaných Přijímajícími jednání omezit soutěž, a není nutné zkoumat faktické dopady předmětného ze s h r n o u t, že r o z h o d n u t í n á r o d n í c h soutěžních orgánů zde jednání na soutěž. Z četné judikatury, na kterou je zde odkazováno lze zmí nit především T-13/89 ÍCÍ v omise [l 992] ECR , odstavec 311. Tribunál potvrdil názor omise, že i za stávajícího stavu Systém MasterCard generuje z jiných zdrojů dostatečné výnosy, což ukazuje na příkladu z Austrá lie, kde zásadní snížení mnohostranných mezibankovních poplatků v Systé mu MasterCard nevedlo k faktickému dopadu na fungování tohoto systému. sledovala stejné principy jako omise při svém r o z h o d o v á n í a p o d trhují p o t ř e b u k o o r d i n o v a n é h o p o s t u p u n a úrovni E U ve vztahu k p ř í p a d ů m omezování soutěže na poli platebních služeb. I t y t o pří p a d y omezování soutěže na n á r o d n í úrovni vedly omisi k ú v a h á m Systém MasterCard mohl také zavést alternativní způsoby odměňování o nezbytnosti komplexních z m ě n p r o fungování systému platebních vydávajících bank, které by neměly povahu stanovení minimálních cen tak, služeb v EU, které se promítly d o Z e l e n é knihy o platebních služ jak to ostatně činí několik dalších systémů platebních karet působících v EU. b á c h předložené p o č á t k e m t o h o t o roku k veřejné diskusi (viz níže Tribunál rovněž potvrdil závěry omise, že mnohostranné mezibankovní poplatky determinují minimální úroveň poplatků účtovaných Přijímajícími část 6. t o h o t o příspěvku). bankami Obchodníkům, což dále posiluje argument omise o protisoutěžní povaze mnohostranných mezibankovních poplatků. 3. A n a l ý z y trhu p l a t e b n í c h s l u ž e b a p l a t e b n í c h karet V neposlední řadě uvedl Tribunál k námitce ohledně nesprávného vymezení Další aktivitou, kterou o m i s e p o d n i k l a v reakci n a identifikované relevantního trhu, že předmětem hodnocení omise byl vliv mnohostran p r o b l é m y v řízeních s provozovateli systémů platebních karet Visa ných mezibankovních poplatků na trh přijímání platebních karet v rámci EU z hlediska způsobilosti ovlivnit trh mezi členskými státy EU podle či. 101 odst. 1 SFEU, nikoliv na konkrétní trhy obchodníků přijímajících platební karty či jejich zákazníků používajících platební karty. Commission decision of 17 October 2007 relating to a proceeding a M a s t e r C a r d, bylo sektorové šetření soutěžních p o d m í n e k v oblasti m a l o o b c h o d n í h o bankovnictví. 5 2 V závěrečné zprávě identifikovala o m i s e řadu faktorů omezujících soutěž n a evropském t r h u pla t e b n í c h k a r e t. 5 3 Mezi nejvýznamnější řadí o m i s e právě r ů z n é t y p y pursuant to Article 81 of the EC Treaty in Case COMP/D1/ GROUPEMET DES CARTES 48 BACAIRES CB" Summary of Commission Decision of 17 October 2008 [citováno ]. Dokument je dostupný na <http://europa.eu/rapid/ relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty (Case COMP/ pressreleasesaction.do?reference=ip/ll/1076>. Dl/38.606). ("Rozhodnutí GCB"). 49 Blíže, část 1 Rozhodnutí GCB a Summary of Commission Decision of Blíže viz Tisková zpráva omise ze dne 26. září 2011 I P / l 1/1076 Blíže např. Information Paper on Competition Enforcement in the Payments Sector. European Competition etwork Subgroup Banking and Payments. 17 October 2008 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty Brussels. March 2012, p. 53. (Case COMP/D1/38.606). 50 Ibid p Srov. část 11 Rozhodnutí GCB. 51 Ibid p EPC je koordinační orgán SEPA tvořený zástupci členských bank a jejich 52 Šetření Evropské komise v oblasti drobného bankovnictví podle článku 17 asociací. ařízení Rady (ES) 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stano 46 vených v článcích 81 a 82 Smlouvy o založení Evropského společenství. Jedná se o projekt evropských a národních bankovních asociací podporovaný omisí. V rámci SEPA jsou vydávána pravidla a technické standardy EPC, které mají povahu závazných pravidel pro členy SEPA. 47 Jedná se o posuzování souladu se Sdělením omise - Pokyny Srov. roes, Introductory Remarks on Final Report of Retail Banking Sector Inquiry. (Projev) European Commission. Brussels [citováno dne ]. Dokument je dostupný na < k použitelnosti článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie na dohody pressreleasesaction.do?reference=speech/07/50&format=htm&age o horizontální spolupráci (2011/C 11/02). d=0&language=e&guianguage=en>. 9

Regulace IF MARIE HEŠNAUROVÁ ZÁSTUPCE 22.10. 2014 BUDOUCNOST PLATEBNÍCH KARET. Budoucnost platebních karet

Regulace IF MARIE HEŠNAUROVÁ ZÁSTUPCE 22.10. 2014 BUDOUCNOST PLATEBNÍCH KARET. Budoucnost platebních karet Regulace IF 1 MARIE HEŠNAUROVÁ ZÁSTUPCE 22.10. 2014 BUDOUCNOST PLATEBNÍCH KARET Platební balíček podpoří vznik SEPA 2 Interchange Fee Regulation Payment Service Directive 2 Rozvoj vnitřního trhu platebních

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

2013/0265(COD) NÁVRH STANOVISKA

2013/0265(COD) NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 8.11.2013 2013/0265(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Hospodářský a měnový výbor k návrhu

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 GPE - Všechny služby na jednom místě Card management a personalizace ATM & POS network management Autorizační služby Naši partneři Vývoj aplikací

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI. Michal Vodrážka

VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI. Michal Vodrážka VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI Michal Vodrážka Tato prezentace představuje názory autora a nevyjadřuje oficiální postoje České národní banky. BITCOIN (BTC) V KONTEXTU ke konci ledna cca 2 000

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

O Sdružení pro bankovní karty

O Sdružení pro bankovní karty STANOVISKO SDRUŽENÍ PRO BANKOVNÍ KARTY K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O MEZIBANKOVNÍCH POPLATCÍCH ZA PLATEBNÍ TRANSAKCE ZALOŽENÉ NA KARTÁCH O Sdružení pro bankovní karty Sdružení pro bankovní

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 19.5.2015 L 123/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce (Text s významem pro

Více

Banky a očekávaný vývoj v České republice a Evropské unii

Banky a očekávaný vývoj v České republice a Evropské unii Banky a očekávaný vývoj v České republice a Evropské unii Jan Krajíček 1 Abstrakt Cílem je zhodnotit očekávaný vývoj, který se dá předpokládat v zemích Evropské unie (EU) a následně i v České republice

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Odvětvové šetření v oblasti retailového bankovnictví podle čl. 17 nařízení 1/2003 (konečná zpráva)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Odvětvové šetření v oblasti retailového bankovnictví podle čl. 17 nařízení 1/2003 (konečná zpráva) CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.1.2007 KOM(2007) 33 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Odvětvové šetření v oblasti retailového bankovnictví podle čl. 17 nařízení 1/2003 (konečná zpráva)

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. (Text s významem pro EHP)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.7.2013 COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs

Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Pět témat pro nový Evropský parlament Kryštof Kruliš (AMO), Lukáš Kovanda (PragueTwenty) Praha, 12.Května 2014 2 Pět témat pro nový

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Stanovisko České národní banky

Stanovisko České národní banky Stanovisko České národní banky ke konzultačnímu materiálu Evropské komise ZELENÁ KNIHA Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu (ze

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Platby kartou na internetu trendy, výzvy a vize Připravil Václav Keřka Září 2013 Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Kde se nakupuje na internetu? Odhad počtu českých e-shopů

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

095864/EU XXIV. GP. Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 October 2012 15537/12. Interinstitutional File: 2007/0099 (COD)

095864/EU XXIV. GP. Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 October 2012 15537/12. Interinstitutional File: 2007/0099 (COD) 095864/EU XXIV. GP Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 October 2012 15537/12 Interinstitutional File: 2007/0099 (COD) JUR 554 TRANS 366 CODEC 2504 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER

Více

ELEKTRONICKÉ PENÍZE V AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ PRAXI

ELEKTRONICKÉ PENÍZE V AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ PRAXI ELEKTRONICKÉ PENÍZE V AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ PRAXI LIBOR KYNCL Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Cílem tohoto příspěvku bude analyzovat aktuální právní problémy

Více

Trendy v mobilním placení

Trendy v mobilním placení Trendy v mobilním placení David Brendl, brendld@visa.com Visa Europe 18 March 2015 Spolehlivost Rozsah Visa: silný byznys, o který se lze opřít 516 milionů karet 1 z každého 6.00 36,7 miliardy transakcí

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 As 35/2005-51 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 31.12.2005 CS C 336/109 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 15. prosince 2005 k návrhu nařízení ES o informacích o plátci podávaných v souvislosti s převodem finančních

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr. F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz N á l e z Evidenční číslo: 6346/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh Procedura narovnání - Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle 22ba odst. 2 zákona

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/678/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Marek BRYCHCÍN Evropský účetní dvůr EÚD a jeho role Jako externí auditor EU

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

ZELENÁ KNIHA. Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu. (Text s významem pro EHP)

ZELENÁ KNIHA. Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.1.2012 KOM(2011) 941 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu (Text s

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. obsahující doporučení Komisi o přístupu k základnímu platebnímu účtu (20XX/XXXX(INI))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. obsahující doporučení Komisi o přístupu k základnímu platebnímu účtu (20XX/XXXX(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 5. 3. 2012 20XX/XXXX(INI) NÁVRH ZPRÁVY obsahující doporučení Komisi o přístupu k základnímu platebnímu účtu (20XX/XXXX(INI)) Výbor

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Nový zákon v prevenci závažných havárií

Nový zákon v prevenci závažných havárií Nový zákon v prevenci závažných havárií Ing. Pavel Forint, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí, e-mail: Pavel.Forint@mzp.cz Souhrn Problematika závažných průmyslových havárií je v současné době v EU

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik Vydávání karet v ČR Na trh bankovních karet působilo v r. 2006 celkem 14 bank, v roce 2007 přibyla polská BRE Bank S.A., org. složka, v r. 2011 pak přibyly banky ZUNO, AXA a Air Bank. V roce 2013 z celkového

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Návrh společné evropské právní úpravy prodeje: perspektivy elektronického podnikání

Návrh společné evropské právní úpravy prodeje: perspektivy elektronického podnikání GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Návrh společné evropské právní úpravy prodeje: perspektivy elektronického podnikání

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele 24. 9. 2013 2013/0139(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele pro Hospodářský a měnový výbor o návrhu

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2007

Více

Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB. Miroslav Singer

Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB. Miroslav Singer Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Fórum Zlaté koruny Praha, 21. dubna 2015 Bezpečnost internetových plateb Evropské fórum pro

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Devizové předpisy a jejich uplatňování

Devizové předpisy a jejich uplatňování Devizové předpisy a jejich uplatňování Nařízení 2560/01 Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách v euro; Proč tato norma? Důvodů bylo několik, zejména je však třeba zdůraznit: Objem těchto

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003

S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003 S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 121/03, zahájeném dne 30. června 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Stanovy Sdružení pro bankovní karty

Stanovy Sdružení pro bankovní karty Stanovy Sdružení pro bankovní karty 1. Preambule Sdružení pro bankovní karty, vzniklé z Mezibankovního sdružení pro platební karty, je zájmovým sdružením právnických osob - bank, peněžních ústavů příp.

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

JEDNOTNÁ INTEGROVANÝ TRH

JEDNOTNÁ INTEGROVANÝ TRH JEDNOTNÁ OBLAST PRO PLATBY V EURECH (SEPA) INTEGROVANÝ TRH SLUŽEB PLATEBNÍHO STYKU PRO MALÉ PLATBY Obsah Předmluva 5 Úvod 6 1. Vytváření Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) 7 > Základní údaje

Více

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více