Evropský trh platebních karet - některé otázky ochrany hospodářské soutěže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský trh platebních karet - některé otázky ochrany hospodářské soutěže"

Transkript

1 A T I T R U S T Evropský trh platebních karet - některé otázky ochrany hospodářské soutěže ZDEĚ HUST DOTORAD A ATEDŘE OBCHODÍHO PRVA PRVICÉ FAUT MASAROV UIVERZIT BRO, O F C O U S E B B H, A D V O T Í A C E Ř, V. O. S. P R A H A Platební karty jsou běžnou součástí našeho každodenního života, přičemž vedle platebních karet se objevují také další metody elektronických plateb, jako jsou platby prostřednictvím mobilních telefonů či internetových aplikací. Tím dochází ke zcela fundamentálním změnám ve způsobu, jakým jsou prováděny platby, a ve způsobu nabízení zboží a služeb, které se rovněž přesouvají z kamenných provozoven do elektronické sféry v rámci trendu elektronického obchodování či přesněji elektronického podnikání e-commerce".' Pro ilustraci lze uvést, že v roce 2009 v EU tvořily platby platebními kartami jednu třetinu všech plateb za zboží a služby, že zde bylo vydáno přes 726 milionů platebních karet, že evropští spotřebitelé v průměru provedli každou kartou přes 43 plateb za rok 2009 a ve svém souhrnu tvořily platby provedené jednou kartou v průměru částku přes EURO. Řada poplatků, podmínek či limitů spojených s používáním platebních karet a dalších elektronických platebních prostředků může vést k omezení soutěže, a tím i k újmě či znevýhodnění uživatelů platebních karet i osob, které přijímají platby platebními kartami tím, že nesou vyšší náklady, než by bylo ekonomicky nezbytné, pokud by soutěžní mechanismus nebyl narušen. Tento příspěvek má za cíl shrnout aktuální otázky hospodářské soutěže v oblasti platebních karet, představit klíčové případy omezení soutěže v této oblasti prověřované v EU v posledních letech a nastínit perspektivy dalšího vývoje a možných řešení některých aspektů nedokonalosti trhu v této oblasti. 1. Rámec pro platební karty a elektronické platby v EU Právní úprava elektronických plateb v EU není záležitostí posledních několika let, první harmonizační snahy sahají do 80. let minulého století a postupně byly rozšiřovány. 2 V současnosti se jedná Pro názorné vysvětlení fenoménu e-commerce lze odkázat např. na definici na Wikipedii [citováno ]. Dostupné z <http://en.wikipedia. org/wiki/ecommerce>, podrobněji např. WIGAD, R.T. Electronic Commerce: Definition, Theory, and Context, The Information Society, Volume 13, umber 1, March 1997, s Šlo o doporučení omise 87/598/EHS ze dne 8. prosince 1987 o evropském kodexu chování v oblasti elektronického platebního styku (vztahy mezi finančními institucemi, obchodníky, kteří jsou poskytovateli služeb, a spotřebiteli). V devadesátých letech byly vydány harmonizované právní předpisy, např. směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/S/ES ze dne 27. ledna 1997 o přeshraničních převodech a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních především o směrnici o platebních službách 2007/64/ES ( PSD"). Tato směrnice vymezuje platební služby a mimo jiné také služby spočívající v provádění platebních transakcí prostřednictvím platebních karet nebo podobných prostředků či jakéhokoliv telekomunikačního, digitálního nebo informačně technologického zařízení. Harmonizovaná evropská úprava platebních služeb se zaměřuje především na podmínky udělování povolení pro poskytování platebních služeb, podmínky pro jejich výkon v rámci svobody usazování a volného pohybu osob, stanovení obezřetnostních pravidel, pravidel jednání ve vztahu k uživatelům platebních služeb a elektronických peněz včetně platebních karet a dohled nad výkonem těchto činností. Vývoj na trhu platebních služeb, rozvoj technologií a prohlubující se integrace trhu v EU samozřejmě přináší další otázky a problémy včetně celé řady otázek soutěžních, jak je nastíněno níže. 2. ěkteré případy omezováni soutěže na evropském trhu platebních karet Rozhodnutí VISA 1. a VISA 2. Prvním případem omezování soutěže v oblasti platebních služeb šetřeným omisí byl případ Visa International. 3 Již v roce 1977 právní předchůdce Systému Visa 4 notifikoval omisi pravidla pro vydávání a užívám platebních karet pro členy tohoto sdružení se žádostí o vydání potvrzení ze strany omise, 5 že tato pravidla nenaplňují znaky jednání omezujících soutěž ve smyslu či. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie ( SFEU"), 6 případně, pokud omise shledá, že předmětná pravidla naplňují znaky jednání omezujících soutěž, platbách v eurech. Dále bylo vydáno několik doporučení Evropské komise, zejména doporučení omise 97/489/ES ze dne 30. července 1997 o operacích prováděných elektronickými platebními prostředky a zejména o vztahu mezi vydavatelem a držitelem /782/EC: Commission Decision of 9 August 2001 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case o COMP/ Visa International). 4 Pod pojmem Systém Visa" se v tomto příspěvku rozumí skupina Visa a její členové, zejména Visa International. Podmínky podání této žádosti o stanovisko omise původně upravovalo ařízení Rady č. 17 ze dne 6. února 1962, První nařízení, kterým se provádějí články 85 a 86 Smlouvy ( ařízení 17/1962"). Toto nařízení bylo později nahrazeno ařízením Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy ( ařízení 1/2003"). Původně šlo o čí. 85 Smlouvy o založení Evropských společenstvích ( SES"), resp. o či. 81 SES po změnách provedených v roce 1997 Amsterodamskou smlouvou. Pro zjednodušení odkazů je v tomto příspěvku používán na všech místech pouze odkaz na či. 101 SFEU, který podle kontextu zahrnuje historicky jak odkaz na č. 85 SES, tak odkaz na či. 81 SES po změnách provedených v roce 1997 Amsterodamskou smlouvou a odkaz na stávající či. 101 SFEU. 5

2 A T I T R U S T o udělení výjimky ve smyslu či. 101 odst. 3 S F E U Přestože ve svém mezibankovních poplatků bylo účtování poplatků b a n k á m vydávají p ů v o d n í m stanovisku neshledala omise v pravidlech fungování cím Spotřebitelské karty a Přijímajícím b a n k á m poskytujícím služby Systému Visa d o h o d o u omezující soutěž, zahájila v roce 1985 v této o b c h o d n í k ů m, kteří přijímali platby p r o v á d ě n é Spotřebitelskými věci nové šetření 8, které nakonec vedlo omisi v roce 1992 k odvolá kartami v j i n é m členském státě, než ve kterém byly spotřebitelské ní svého p ů v o d n í h o stanoviska. a základě výsledků t o h o t o šetření karty vydány. Přitom pravidla Systému Visa nezakazovala členským a stížností sdružení britských m a l o o b c h o d n í k ů a sdružení velko b a n k á m uzavírat bilaterální dohody, k d e si m o h l y úroveň vzájemně a maloobchodníků E u r o C o m m e r c e vydala omise p o s t u p n ě dvě účtovaných mezibankovních poplatků d o h o d n o u t odlišně. Systém rozhodnutí týkající se různých částí pravidel fungování Systému Visa. Visa zde argumentoval tak, že z p o d s t a t y věci jsou tyto poplatky V r o z h o d n u t í z roku ( R o z h o d n u t í V I S A l " ) 9 omise m i m o rámec či. 101 odst. 1 S F E U a samy o sobě n e m o h o u před dospěla u řady pravidel Systému Visa k závěru, že sama o sobě nena stavovat d o d a t e č n o u překážku soutěže. o n k r é t n ě uváděl, že tyto plňují znaky jednání omezujících soutěž. upř. šlo o zákaz uložený poplatky představují finanční kompenzaci za náklady spojené s vy dáváním karet, s jejich přijímáním a zajištěním realizace plateb, 1 4 O b c h o d n í k ů m, 1 0 aby (a) účtovali svým zákazníkům platícím platební k a r t o u Systému Visa poplatek za t u t o formu platby, či ( b ) zvýhodňovali platbu v hotovosti p ř e d p l a t b o u platební k a r t o u např. platbou nižší ceny za zboží/služby při platbě v h o t o vosti (tzv. o Discrimination Rule", Zákaz d i s k r i m i n a c e plateb jsou n e z b y t n é p r o fungování platebního systému provozovaného Systémem Visa. A dále, že Systém Visa představuje p ř í p a d nezbytné horizontální spolupráce mezi soutěžiteli, kdy bez této spolupráce b y nebylo m o ž n é takový platební systém provozovat a n a b í d n o u t platební služby a platební karty spotřebitelům a dalším uživatelům. Stanovení konkrétní výše mezibankovních poplatků v Systému kartou"). Dále p o v i n n o s t O b c h o d n í k ů akceptovat všechny k a r t y Visa b e z o h l e d u n a to, k d o je vydává, jaká je p o v a h a či účel platby (tzv. Visa bylo zcela na uvážení m a n a g e m e n t u Systému Visa a nebylo p r o v á d ě n o ve vazbě na náklady Systému Visa. V praxi byla úroveň Honour AU Cards Rule", P o v i n n o s t přijímat v š e c h n y karty") či mezibankovních poplatků nastavena jako určité p r o c e n t o čistých požadavek n a banky, které umožňují o b c h o d n í k ů m přijímat platby prodejů, tj. objemů plateb. 1 5 o n k r é t n í úroveň mezibankovních kartami Systému Visa ( Přijímající banky"), aby samy také karty poplatků byla p ř e d m ě t e m o b c h o d n í h o tajemství Systému Visa Systému Visa vydávaly (tzv. o Acquisition Without Issuing", P o v i n n é vydávání a přijímání karet"). U těchto jednání o m i s e dospěla k závěru, že nepředstavují o m e z e n í soutěže, ba d o k o n c e v jistém o h l e d u m o h o u být p r o soutěž i p ř í n o s e m. aproti tomu v rozhodnutí z roku 2002 ( Rozhodnutí VISA 2 " ) 1 1 omise shledala rozpor s či. 101 odst. 3 S F E U ve vztahu k poža davku Systému Visa n a povinné uplatňování tzv. intra-regionálních mezibankovních poplatků u přeshraničních plateb Spotřebitelskými kartami. ; 12 Podstatou těchto intra-regionálních 13 mnohostranných Toto ustanovení umožňuje omisi vyloučit aplikaci či. 101 odst. 1 SFEU na a členské b a n k y nesměly informaci o výši mezibankovních poplatků sdělovat O b c h o d n í k ů m. P ř i t o m členské b a n k y Systému Visa v ko n e č n é m důsledku p l n o u výši mezibankovních p o p l a t k ů přenášely n a O b c h o d n í k y. 1 6 O b c h o d n í c i následně promítali t e n t o svůj do datečný náklad d o ceny zboží a služeb prodávaných spotřebitelům, n i c m é n ě nikoliv přesně ve výši m e z i b a n k o v n í h o poplatku, neboť j e h o p ř e s n o u úroveň neznali. Z t o h o t o p o h l e d u vedlo stanovení m e z i b a n k o v n í c h p o p l a t k ů v určité p e v n é výši a n e t r a n s p a r e n t n o s t p o s t u p u Systému Visa k újmě na straně osob, které prováděly platby platebními kartami u O b c h o d n í k ů v j i n é m členském státě, než ve kterém byly p ř e d m ě t n é platební karty vydány. - dohody nebo kategorie dohod mezi podniky, - rozhodnutí nebo kategorie rozhodnutí sdružení podniků a - jednání ve vzájemné shodě nebo jejich kategorie, Při svém r o z h o d n u t í o m i s e vycházela z h o d n o c e n í relevantní h o trhu, za který považovala trh platebních karet, n a kterém soutěží které přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků anebo k podpoře r ů z n é instituce, zpravidla banky, vydávající platební karty, včetně technického či hospodářského pokroku, přičemž vyhrazují spotřebitelům platebních karet Systému Visa, svým zákazníkům. 1 ' o m i s e dospěla přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících, a které a) neukládají příslušným podnikům omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů nezbytná; b) neumožňují těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné částí výrobků tímto dotčených. 8 Oprávnění omise znovu otevřít šetření vyplývalo z či. 8 ařízení č. 17. Dnes toto oprávnění plyne z či. 29 odst. 1 ařízení 1/ /914/EC: Commission Decision of 24 July 2002 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case o COMP/ Visa International Multilateral Interchange Fee). 10 Pojmem Obchodník" v kontextu tohoto příspěvku se rozumí entita prodávající zákazníkům zboží anebo služby, za které zákazníci platí /914/EC: Commission Decision of24july 2002 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case o COMP/ Visa International - Multilateral k závěru, že nastavením j e d n o t n ý c h mezibankovních poplatků, jejichž výše je v ý z n a m n á 1 8 z hlediska výsledné ceny placené spo třebiteli za využívání platebních karet, dochází k o m e z e n í soutěže. Mezibankovní poplatky placené Přijímajícími b a n k a m i b a n k á m vydávajícím platební karty jsou p ř e n á š e n y n a O b c h o d n í k y v p o d o b ě poplatků. T y t o poplatky následně O b c h o d n í c i promítají d o ceny zboží p r o d á v a n é h o zákazníkům. Výše m e z i b a n k o v n í h o poplatku je významná, p o k u d tvoří v ý z n a m n o u část p o p l a t k u ú č t o v a n é h o Přijímající b a n k o u O b c h o d n í k o v i. V p ř í p a d ě Systému Visa tvořila výše m e z i b a n k o v n í h o poplatku až 80 % poplatku ú č t o v a n é h o Přijí mající b a n k o u O b c h o d n í k o v i, přičemž o existenci m e z i b a n k o v n í h o poplatku nebyl O b c h o d n í k ani informován. 1 9 P r o banky, které jsou v postavení soutěžitelů, tak stanovení pevných mezibankovních Interchange Fee). 12 Spotřebitelskými kartami se rozumí kreditní a debetní karty vydávané 14 Srov. recital (12) Rozhodnutí VISA 2. spotřebitelům. omerčními kartami se rozumí kreditní a debetní karty ls Srov. recital (13) Rozhodnutí VISA 2. vydávané podnikatelům, firmám či institucím. 16 Srov. recital (15) ibid Srov. recital (45) a recital (50) ibid. Intra-regionálními mezibankovními poplatky se rozumí mezibankovní poplatky účtované v rámci určitého geografického regionu - v našem 18 Srov. recital (68) ibid. případě se jedná o geografický region EU, resp. EHP. 19 Srov. recital (68) ibid. 6

3 A T I T R U S T poplatků m ů ž e vést k omezení soutěže ve smyslu či. 101 odst. 1 SFEU 20 onkrétně, banky vydávající platební karty jsou stanove n í m m n o h o s t r a n n ý c h mezibankovních poplatků výrazně limitovány těna objektivizace maximálních limitů mezibankovních p o p l a t k ů. 2 7 Takto upravená pravidla Systému Visa omise schválila jako výjim ku dle či. 101 odst. 3 SFEU, a to na d o b u 5 let, tj. d o roku při stanovování individuálních p o d m í n e k p r o poplatky účtované Přijímajícím b a n k á m, mj. za služby, které jim poskytují (zejména Rozhodnutí b e z v ý h r a d n á garance za provedení platby, která byla provedena V roce provedla omise p ř e z k u m p o d m í n e k poskytování platební k a r t o u v y d a n o u t o u t o b a n k o u ). 2 1 Z t ě c h t o d ů v o d ů omise platebních služeb Systémem Visa se z a m ě ř e n í m na p r o b l e m a t i k u VISA 3 shledala stanovení fixních m n o h o s t r a n n ý c h mezibankovních p o mezibankovních poplatků a p o d m í n e k provádění plateb platebními platků ve výši stanovené Systémem Visa jednáním, které je způsobi kartami Systému Visa. 2 9 a základě svých zjištění omise n a jaře lé v ý z n a m n ě omezit soutěž ve smyslu či. 101 odst. 1 S F E U zahájila řízení p o d l e ařízení 1/2003 ve věci (i) m n o h o a d r u h o u stranu omise dospěla ve svém r o z h o d n u t í k závěru, stranných mezibankovních poplatků při přeshraničních platbách že mezibankovní poplatky systému Visa nejsou úmyslně stanoveny provedených platebními kartami Visa a při některých tuzemských s cílem omezovat soutěž a jejich p r i m á r n í m cílem je zvýšit stabilitu platbách p r o různé typy Spotřebitelských platebních karet Visa, fungování systému vydávání a přijímání platebních karet a provádění a (ii) Povinnosti přijímat všechny karty Systému Visa, o nichž měla plateb. Za určitých okolností takovéto propojovací poplatky m o za to, že porušují ustanovení či. 101 odst. 1 SFEU. o n k r é t n ě o h o u být p ř í n o s n é p r o zajištění fungování systému platebních karet, mise vytýkala Systému Visa, že m n o h o s t r a n n é mezibankovní p o zlepšit jeho efektivitu a v k o n e č n é m důsledku přinést spotřebitelům platky mají za cíl v ý z n a m n é o m e z e n í soutěže n a straně Přijímajících a dalším uživatelům platebních karet kvalitnější službu a posílit bank, což vede ke zvýšení nákladů na straně O b c h o d n í k ů a zpro soutěž mezi různými systémy platebních karet. 2 3 Přínos je m i m o středkovaně i jejich zákazníků. omise vytýkala, že m n o h o s t r a n n é jiné spatřován v nastavení určitých minimálních defaultních para mezibankovní poplatky všeobecně navyšují základnu p r o stanovení m e t r ů systému platebních karet, které m o h o u plnit funkci ochrany poplatků O b c h o d n í k ů m ze strany Přijímajících bank, které t í m t o Přijímající banky p ř e d excesívními poplatkovými požadavky banky z p ů s o b e m přenášejí své náklady vyvolané m e z i b a n k o v n í m i poplat vydávající platební karty. Podle omise je p o t o m otázkou, zda ky na O b c h o d n í k y. 3 0 egativní d o p a d y této praktiky n a o m e z e n í nastavení konkrétních p a r a m e t r ů mezibankovních poplatků, a t o soutěže jsou dále zesilovány vlivem mezibankovních poplatků na zejména jejich výše, která je r o z h o d n ý m faktorem p r o posouzení, celý platební systém, zejména na chování b a n k vydávajících karty, zda se uvedené jednání, o n ě m ž m á omise za to, že je samo o sobě které jsou p r i m á r n í m i příjemci mezibankovních poplatků a které podřaditelné p o d d o h o d y omezující soutěž dle či. 101 odst. 1 SFEU, jsou ekonomicky motivovány k preferenci vyšší ú r o v n ě meziban m ů ž e kvalifikovat p r o výjimku p o d l e či. 101 odst. 3 S F E U. 2 4 kovních poplatků. Dalšími faktory zesilujícími negativní p ů s o b e n í Ve světle výhrad vznesených omisí připravil Systém Visa mezibankovních poplatků na soutěž jsou i některá další pravidla z m ě n u pravidel p r o mezibankovní poplatky tak, aby splňoval pod systému Visa. J e d n a k Povinnost přijímat všechny karty systému mínky či. 101 odst. 3 SFEU. Tzn., aby pravidla a konkrétní nastavení Visa b e z o h l e d u na úroveň m e z i b a n k o v n í c h poplatků, které jsou p r o p a r a m e t r ů Systému Visa přispívala k p o d p o ř e technického pokroku, jednotlivé d r u h y těchto karet stanoveny, j e d n a k Zákaz diskriminace přinášela spotřebitelům přiměřený podíl na v ý h o d á c h z t o h o vyplý plateb k a r t o u bez ohledu na to, zda je přijetí h o t o v o s t n í platby p r o vajících, neukládala účastníkům t o h o t o systému omezení, jež nejsou O b c h o d n í k y výhodnější než přijetí platby bezhotovostní. Dále také k dosažení těchto cílů nezbytná, a neumožňovala účastníkům systé praxe tzv. b l e n d i n g u ze stran Přijímajících bank, které stanovovaly m u vyloučit h o s p o d á ř s k o u soutěž ve vztahu k p o d s t a t n é části služeb t ě m i t o pravidly dotčených. 2S o n k r é t n ě se Systém Visa zavázal snížit úroveň mezibankovních poplatků u plateb provedených kreditními O b c h o d n í k ů m j e d n o t n é poplatky za příjem plateb p r o v á d ě n ý c h různými d r u h y karet Systému Visa bez o h l e d u n a to, že u jednot livých d r u h ů karet byla stanovena různá úroveň m n o h o s t r a n n ý c h kartami z p r ů m ě r n é úrovně l, l % n a 0, 7 % d o roku U plateb mezibankovních poplatků. Rovněž byla Systému Visa vytýkána d e b e t n í m i kartami stanovil fixní poplatek 0,28 E U R na o b d o b í d o praxe stanovování r ů z n é ú r o v n ě mezibankovních p o p l a t k ů p r o roku Dále byly vymezeny maximální limity p r o stanovení výše platby v tuzemsku a p r o přeshraniční platby. 3 1 V reakci na výtky sdělené omisí předložil Systém Visa další mezibankovních poplatků, a to ve vazbě na ceny služeb poskytova ných b a n k a m i vydávajícími platební karty Přijímajícím b a n k á m. 2 6 návrh závazných z m ě n svých pravidel o h l e d n ě m e z i b a n k o v n í c h p o D o š l o rovněž ke zvýšení transparentnosti ohledně mezibankovních platků. o n k r é t n ě snížil výši m e z i b a n k o v n í c h poplatků n a p r ů m ě r poplatků, kdy členské banky Systému Visa byly oprávněny poskyt n o u úroveň 0,2 % z objemu platební transakce s tím, že se tato sazba n o u t o b c h o d n í k ů m informace o mezibankovních poplatcích na uplatní jak n a přeshraniční, tak i tuzemské platby v zemích, k d e vyžádání. P ř i t o m byly p o v i n n y informovat o b c h o d n í k y o m o ž n o s t i nejsou stanoveny specifické mezibankovní poplatky. V rámci trans t y t o informace získat. Vedle těchto opatření se Systém Visa zavázal p a r e n t n o s t i poplatkové politiky se Systém Visa zavázal p ř i j m o u t provést analýzu nákladovosti služeb poskytovaných b a n k a m i vydá pravidla, která zabrání provádění b l e n d i n g u poplatků Přijímajícími vajícími platební karty Přijímajícím b a n k á m tak, aby m o h l a být zajiš- b a n k a m i ve vztahu jak k p l a t e b n í m k a r t á m různých platebních sys témů, tak k jednotlivým t y p ů m platebních karet Visa. Dále posky- 20 Srov. recital (66) ibid. 21 Srov. recital (67) ibid. 27 Srov. recital (110) Rozhodnutí Visa Srov. recital (73) ibid. 28 Srov. či. 1 Rozhodnutí Visa Srov. recital (69) ibid. 24 Srov. recital (79) ibid. 25 Srov. recital (91) ibid. Jedná se o zpracování platební transakce, garance provedení platby a poskytnutí bezúročného úvěru na určitou dobu. Ve vztahu ke schváleným závazkům systému Visa v rámci Rozhodnutí Visa 2 tak omise aplikovala své oprávnění podle či. 9 odst. 2 ařízení 1/ Srov. recital (20) Rozhodnutí VISA Srov. recital (21) a (22) ibid. 7

4 ^1 C A A T I T R U S T tování informací o výši poplatků u jednotlivých plateb ve výpisech sdělila omise Systému M a s t e r C a r d své výhrady k pravidlům poskytovaných O b c h o d n í k ů m ze strany Přijímajících bank. Dále se t o h o t o systému a m n o h o s t r a n n ý m m e z i b a n k o v n í m p o p l a t k ů m. Systém Visa zavázal uveřejňovat ú p l n é informace o m e z i b a n k o v n í c h P ř e d m ě t e m výhrad byl o b c h o d n í m o d e l M a s t e r C a r d, ve k t e r é m byl stanoven minimální poplatek, který musí platit o b c h o d n í c i přijíma poplatcích n a své webové stránce. 3 2 O b s a h e m dalších závazků Systému Visa předložených omisi jící platební karty systému M a s t e r C a r d. T e n t o poplatek se aplikoval bylo u m o ž n i t O b c h o d n í k ů m volbu, které z t y p ů platebních karet na všechny přeshraniční platby p r o v á d ě n é kartami systému Mas Visa b u d o u přijímat, včetně závazku n e o m e z o v a t m o ž n o s t přijímat t e r C a r d a v řadě zemí E U (včetně eské republiky) také na platby platební k a r t y jiných systémů platebních karet. Systém Visa se také vnitrostátní. O b d o b n ě jako v p ř í p a d ě poplatků uplatňovaných zavázal u m o ž n i t O b c h o d n í k ů m, aby p r o přijímání plateb provede Systémem Visa i v p ř í p a d ě poplatků v Systému M a s t e r C a r d o m i s e ných r ů z n ý m i typy platebních karet Systému Visa m o h l i využívat vytýkala, že m e z i b a n k o v n í poplatky Systému M a s t e r C a r d tvoří různé banky, a m o h l i tak reagovat i na r ů z n o u p o p l a t k o v o u politiku převážnou část finální ceny, k t e r o u O b c h o d n í c i platí za m o ž n o s t těchto b a n k. 3 3 přijímat platební karty Systému M a s t e r C a r d Přijímajícím b a n k á m. V t o m t o jednání omise spatřovala vytváření u m ě l é minimální V květnu omise v rámci p o s t u p u p o d l e či. 2 7 odst. 4 cenové hladiny služeb poskytovaných O b c h o d n í k ů m ze strany Přijí ařízení 1/2003 předložila t e n t o návrh k veřejné diskusi. ásled majících bank, které omezuje soutěž ve smyslu či. 101 odst. 1 SFEU. ně v prosinci vydala r o z h o d n u t í p o d l e č. 9 odst. 1 ařízení 1/2003, k t e r ý m návrh závazků Systému Visa schválila, a t o n a d o b u čtyř let. V r o z h o d n u t í Visa 3 o m i s e deklarovala, že na v y h o d n o karet, a tudíž by měly vyhovovat p o d m í n k á m p r o výjimku p o d l e cení rizik o m e z e n í soutěže u karet kreditních a o m e r č n í c h karet a dalších pravidel Systému Visa se zaměří při svém dalším šetření. 34 V r o z h o d n u t í Visa 3 bylo v rámci posuzování p a r a m e t r ů mezi bankovních poplatků navržených Systémem Visa ze strany o m i s e jako klíčové hledisko p o u ž i t o h o d n o c e n í tzv. Merchant Indifference Test ( Test o b c h o d n í indiference"). Cílem aplikace t é t o h o d n o t í c í m e t o d y bylo stanovení výše mezibankovních poplatků n a takové úrovni, aby O b c h o d n í c i při přijímání plateb za své zboží či služby nebyli materiálně motivováni preferovat platby p r o v á d ě n é v h o t o vosti o p r o t i p l a t b á m p r o v á d ě n ý m d e b e t n í m i k a r t a m i. 3 5 V k o n t e x t u R o z h o d n u t í VISA 3 připravuje o m i s e v sou časnosti analýzu, jejímž cílem je v y h o d n o t i t skutečné náklady o b c h o d n í k ů při přijímám plateb v hotovosti a plateb prováděných platebními k a r t a m i. 3 6 Rozhodnutí Obhajoba M a s t e r C a r d spočívala v argumentaci, že mezibankovní poplatky přispívají k o p t i m á l n í m u fungování systému platebních MasterCard P o d o b n ě jako Systém Visa i Systém M a s t e r C a r d, 3 7 jakožto další z hlavních provozovatelů platebních kartových systémů, notifikoval pravidla p r o vydávám a přijímání karet omisi v p r v n í polovině devadesátých let m i n u l é h o století. a základě dalších p o d n ě t ů, či. 101 odst. 3 SFEU. Systému M a s t e r C a r d se n i c m é n ě n e p o d a ř i l o předložit důkazy dokládající t o t o tvrzení. 3 8 V prosinci o m i s e vydala R o z h o d n u t í M a s t e r C a r d, 3 9 k t e r ý m zakázala Systému M a s t e r C a r d pokračovat ve stanovování m i n i m á l n í c h p o p l a t k ů O b c h o d n í k ů m přijímajícím platby k a r t a m i Systému M a s t e r C a r d. a t u t o situaci reagoval Systém M a s t e r C a r d v d u b n u j e d n o s t r a n n ý m závazkem v oblasti stanovování m n o h o s t r a n n ý c h m e z i b a n k o v n í c h poplatků. o n k r é t n ě se zavá zal, že maximální p r ů m ě r n á výše m e z i b a n k o v n í c h p o p l a t k ů p r o kreditní k a r t y b u d e 0,3 % z o b j e m u platby a p r o d e b e t n í k a r t y 0,2 96. Dále Systém M a s t e r C a r d ukončil praxi b l e n d i n g u poplatků u jednotlivých t y p ů karet M a s t e r C a r d, zahájil uveřejňování všech m e z i b a n k o v n í c h p o p l a t k ů. 4 0 o v ě také u m o ž n i l O b c h o d n í k ů m volně se r o z h o d n o u t, zda b u d o u přijímat jak k a r t y M a s t e r C a r d, tak k a r t y Maestro, či m o ž n o s t O b c h o d n í k ů využívat r ů z n é b a n k y p r o příjem plateb p r o v e d e n ý c h r ů z n ý m i t y p y p l a t e b n í c h karet systému M a s t e r C a r d tak, aby m o h l i z o h l e d ň o v a t p o p l a t k o v o u politiku Přijímajících b a n k o h l e d n ě plateb p r o v e d e n ý c h r ů z n ý m i t y p y platebních karet M a s t e r C a r d o b d o b n ě jako v p ř í p a d ě r o z h o d n u t í Visa 2. Systém M a s t e r C a r d také zavedl systém j e d n o z n a č n é identi zejména stížnosti evropského sdružení p o d n i k a t e l ů v m a l o o b c h o fikace o m e r č n í c h karet, u kterých se uplatní odlišná pravidla p r o du E u r o C o m m e r c e, zahájila omise v roce šetření o h l e d n ě m e z i b a n k o v n í poplatky. 4 1 m n o h o s t r a n n ý c h mezibankovních poplatků u o m e r č n í c h plateb ních karet Systému M a s t e r C a r d. a základě p r o v e d e n é h o šetření 38 Podrobněji viz Summary of the Commission Decision of 19 December 2007 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Ar 32 Aktuálně jsou tyto informace uveřejněny na webu Systému Visa, viz ticle 53 of the EEA Agreement (Case COMP/34.S79 - MasterCard, Case COMP/ EuroCommerce, Case COMP/ Commercial Cards). interchange.aspx Srov. recital (26) Rozhodnutí VISA 3. under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA 34 Srov. recital (72) Rozhodnutí VISA 3. Agreement (Case COMP/ MasterCard, Case COMP/ Blíže k problematice Testu obchodní indiference provedenému omisí viz Odpovědi omise na často kladené otázky z 28. května Commission Decision of 19 December 2007 relating to a proceeding EuroCommerce, Case COMP/ Commercial Cards) ("Rozhodnutí MasterCard") Memo/10/224 Antitrust: Commission market tests Visa 40 Europe's commitment to cut Multilateral Interchange Fees (MIFs) for debit cards transactions - frequently asked questions. 41 Podrobný ekonomický rozbor problematiky testu obchodní indiference viz dalších bank, které požadovaly jeho zrušení. Tribunál EU v rozhodnutí T - Informace jsou uveřejněny na webu Systému MasterCard, viz Rozhodnutí MasterCard bylo napadeno ze strany MasterCard a řady např. ROCHET, J.-CH., TIROE, J. Must-Take Cards and the Tourist Test. DB 111/08 zamítl žalobu jako nedůvodnou. Working paper. De ederlandsche Bank. January Z rozsáhlého rozhodnutí zmiňme zejména argumentaci Tribunálu k pro 36 Blíže např. Zelená kniha. blematice objektivní nezbytnosti propojovacích poplatků, že v rámci šetření 37 Pojem Systém MasterCard" je v tomto příspěvku použit pro označení nebyl identifikován faktický argument odůvodňující objektivně nezbytnost systému platebních karet provozovaného společnostmi MasterCard poplatků pro fungování systému platebních karet. aopak v nastavení po Incorporated, MasterCard International Incorporated a MasterCard Europe platků lze vidět stanovení minimálních cen ve smyslu či. 101 odst. 1 písm. c) S.p.r.l. SFEU, což je nepochybně jednání omezující soutěž. Přitom ve světle unijní 8

5 A T I T R U S T Rozhodnutí Groupement des Cartes Bancaires42 Problematika mezibankovních poplatků stanovených Přijímajícím nových účastníků na trh a inovace, např. tím, že omezují vstup nových účastníků, kteří nejsou bankami či osobami ovládanými bankami. 4 8 b a n k á m byla také p ř e d m ě t e m řízení v e d e n é h o omisí s francouz skou asociací b a n k G r o u p e m e n t des Cartes Bancaires ( GBC"). Rozhodnutí Výtky o m i s e směřovaly ke z p ů s o b u stanovování poplatků, které a souvisejících mezibankovních národních soutěžních orgánů v oblasti platebních karet m a n a g e m e n t G B C ve srozumění s největšími členskými b a n k a m i Vedle klíčových r o z h o d n u t í omise v oblasti systémů platebních poplatků stanovoval tak, že zamezoval především m e n š í m b a n k á m vydávat karet a souvisejících mezibankovních poplatků v rámci E U p r o b ě h l o platební karty za nižší ceny. 4 3 Tento případ je zajímavý i tím, že v řadě členských států vyšetřování případů omezování soutěže n a ná IComise v roce p o d n i k l a v sídle G C B a několika členských rodní úrovni. a m á t k o u uveďme případ mezibankovních poplatků b a n k systému G C B p ř e d e m n e o h l á š e n o u inspekci, p ř i č e m ž zajistila stanovených Systémem Visa a Systémem M a s t e r C a r d v Polsku, kdy důkazy potvrzující p o d e z ř e n í omise. V R o z h o d n u t í G C B o m i s e polský Úřad na ochranu soutěže a spotřebitelů uložil v roce p o kvalifikovala p ř e d m ě t n á opatření G C B jako r o z h o d n u t í sdružení vinnost zdržet se účtování mezibankovních poplatků za p r o v e d e n é p o d n i k ů omezující soutěž ve smyslu či. 101 odst. 1 S F E U a zakázala platby kartami Visa a M a s t e r C a r d o b ě m a systémům a dále p o k u t u ve G C B pokračování v této praxi. 4 4 výši cca 164 mil. P celkem 20 polským bankám, které se podílely n a nastavení speciálních tuzemských mezibankovních p o p l a t k ů. 4 9 Prověřování standardů European Payment Dále z m i ň m e p ř í p a d z Maďarska, kde maďarský ú ř a d p r o h o s Council V srpnu 2011 omise zahájila šetření pravidel vydaných Evropskou p o d á ř s k o u soutěž v roce uložil p o k u t u ve výši cca 1,76 mil. platební radou (European Payment Council, E P C " ), 4 5 která upravují E U R S y s t é m ů m Visa a M a s t e r C a r d a dalším 2 3 maďarským b a n k á m standardizaci p o d m í n e k p r o platby přes internet včetně plateb prová za p o r u š e n í maďarského zákona o h o s p o d á ř s k é soutěži sjednáním děných platebními kartami. Tato pravidla byla vydána v rámci vytvo d o h o d y o stanovení minimální ú r o v n ě poplatků účtovaných O b ření J e d n o t n é oblasti p r o platby v m ě n ě E U R O (Single Euro Payment c h o d n í k ů m za přijetí plateb provedených platebními k a r t a m i. 5 0 i Area, SEPA"). 4 6 omise se ve svém šetření zaměřuje na ověření, zda r o z h o d n u t í italského ú ř a d u p r o h o s p o d á ř s k o u soutěž o uložení p o jsou tato pravidla v souladu s evropskými standardy p r o horizontální kuty Systému M a s t e r C a r d a 8 italským b a n k á m za nastavení t u z e m spolupráci, 4 7 zejména zda pravidla E P C neomezují možnost vstupu ských mezibankovních poplatků, pravidel p r o přijímání platebních judikatury zde postačuje prokázání úmyslu, resp. způsobilosti takového bankami Obchodníkům.51 karet O b c h o d n í k y a b l e n d i n g poplatků účtovaných Přijímajícími jednání omezit soutěž, a není nutné zkoumat faktické dopady předmětného ze s h r n o u t, že r o z h o d n u t í n á r o d n í c h soutěžních orgánů zde jednání na soutěž. Z četné judikatury, na kterou je zde odkazováno lze zmí nit především T-13/89 ÍCÍ v omise [l 992] ECR , odstavec 311. Tribunál potvrdil názor omise, že i za stávajícího stavu Systém MasterCard generuje z jiných zdrojů dostatečné výnosy, což ukazuje na příkladu z Austrá lie, kde zásadní snížení mnohostranných mezibankovních poplatků v Systé mu MasterCard nevedlo k faktickému dopadu na fungování tohoto systému. sledovala stejné principy jako omise při svém r o z h o d o v á n í a p o d trhují p o t ř e b u k o o r d i n o v a n é h o p o s t u p u n a úrovni E U ve vztahu k p ř í p a d ů m omezování soutěže na poli platebních služeb. I t y t o pří p a d y omezování soutěže na n á r o d n í úrovni vedly omisi k ú v a h á m Systém MasterCard mohl také zavést alternativní způsoby odměňování o nezbytnosti komplexních z m ě n p r o fungování systému platebních vydávajících bank, které by neměly povahu stanovení minimálních cen tak, služeb v EU, které se promítly d o Z e l e n é knihy o platebních služ jak to ostatně činí několik dalších systémů platebních karet působících v EU. b á c h předložené p o č á t k e m t o h o t o roku k veřejné diskusi (viz níže Tribunál rovněž potvrdil závěry omise, že mnohostranné mezibankovní poplatky determinují minimální úroveň poplatků účtovaných Přijímajícími část 6. t o h o t o příspěvku). bankami Obchodníkům, což dále posiluje argument omise o protisoutěžní povaze mnohostranných mezibankovních poplatků. 3. A n a l ý z y trhu p l a t e b n í c h s l u ž e b a p l a t e b n í c h karet V neposlední řadě uvedl Tribunál k námitce ohledně nesprávného vymezení Další aktivitou, kterou o m i s e p o d n i k l a v reakci n a identifikované relevantního trhu, že předmětem hodnocení omise byl vliv mnohostran p r o b l é m y v řízeních s provozovateli systémů platebních karet Visa ných mezibankovních poplatků na trh přijímání platebních karet v rámci EU z hlediska způsobilosti ovlivnit trh mezi členskými státy EU podle či. 101 odst. 1 SFEU, nikoliv na konkrétní trhy obchodníků přijímajících platební karty či jejich zákazníků používajících platební karty. Commission decision of 17 October 2007 relating to a proceeding a M a s t e r C a r d, bylo sektorové šetření soutěžních p o d m í n e k v oblasti m a l o o b c h o d n í h o bankovnictví. 5 2 V závěrečné zprávě identifikovala o m i s e řadu faktorů omezujících soutěž n a evropském t r h u pla t e b n í c h k a r e t. 5 3 Mezi nejvýznamnější řadí o m i s e právě r ů z n é t y p y pursuant to Article 81 of the EC Treaty in Case COMP/D1/ GROUPEMET DES CARTES 48 BACAIRES CB" Summary of Commission Decision of 17 October 2008 [citováno ]. Dokument je dostupný na <http://europa.eu/rapid/ relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty (Case COMP/ pressreleasesaction.do?reference=ip/ll/1076>. Dl/38.606). ("Rozhodnutí GCB"). 49 Blíže, část 1 Rozhodnutí GCB a Summary of Commission Decision of Blíže viz Tisková zpráva omise ze dne 26. září 2011 I P / l 1/1076 Blíže např. Information Paper on Competition Enforcement in the Payments Sector. European Competition etwork Subgroup Banking and Payments. 17 October 2008 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty Brussels. March 2012, p. 53. (Case COMP/D1/38.606). 50 Ibid p Srov. část 11 Rozhodnutí GCB. 51 Ibid p EPC je koordinační orgán SEPA tvořený zástupci členských bank a jejich 52 Šetření Evropské komise v oblasti drobného bankovnictví podle článku 17 asociací. ařízení Rady (ES) 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stano 46 vených v článcích 81 a 82 Smlouvy o založení Evropského společenství. Jedná se o projekt evropských a národních bankovních asociací podporovaný omisí. V rámci SEPA jsou vydávána pravidla a technické standardy EPC, které mají povahu závazných pravidel pro členy SEPA. 47 Jedná se o posuzování souladu se Sdělením omise - Pokyny Srov. roes, Introductory Remarks on Final Report of Retail Banking Sector Inquiry. (Projev) European Commission. Brussels [citováno dne ]. Dokument je dostupný na < k použitelnosti článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie na dohody pressreleasesaction.do?reference=speech/07/50&format=htm&age o horizontální spolupráci (2011/C 11/02). d=0&language=e&guianguage=en>. 9

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Regulace IF MARIE HEŠNAUROVÁ ZÁSTUPCE 22.10. 2014 BUDOUCNOST PLATEBNÍCH KARET. Budoucnost platebních karet

Regulace IF MARIE HEŠNAUROVÁ ZÁSTUPCE 22.10. 2014 BUDOUCNOST PLATEBNÍCH KARET. Budoucnost platebních karet Regulace IF 1 MARIE HEŠNAUROVÁ ZÁSTUPCE 22.10. 2014 BUDOUCNOST PLATEBNÍCH KARET Platební balíček podpoří vznik SEPA 2 Interchange Fee Regulation Payment Service Directive 2 Rozvoj vnitřního trhu platebních

Více

Od decentralizace ke koncentraci procesingu platebních karet. Miroslav Crha Výkonný ředitel Global Payments Europe

Od decentralizace ke koncentraci procesingu platebních karet. Miroslav Crha Výkonný ředitel Global Payments Europe Od decentralizace ke koncentraci procesingu platebních karet Miroslav Crha Výkonný ředitel Global Payments Europe 1 Závěrečné dekády 20.století Vznik procesingového centra v Československu Rok 1968 Vydány

Více

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu MINISTERSTVO FINANCÍ ČR ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu 1 VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu Ministerstvo

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

INOVACE A PLATEBNÍ STYK

INOVACE A PLATEBNÍ STYK INOVACE A PLATEBNÍ STYK Aktuální iniciativy v oblasti platebního styku Tomáš Fíla, Komerční banka Česká bankovní asociace Pracovní skupina pro inovativní platby 12.2.2014 Úvodní slovo Inovace Inovace je

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI. Michal Vodrážka

VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI. Michal Vodrážka VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI Michal Vodrážka Tato prezentace představuje názory autora a nevyjadřuje oficiální postoje České národní banky. BITCOIN (BTC) V KONTEXTU ke konci ledna cca 2 000

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. Základní identifikační údaje SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček v v r SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU Josef Bejček Masarykova univerzita Brno, 2010 Josef Bejček OBSAH SEZNAM ZKRATEK 11 ÚVODEM 12 1. SOUTĚŽNÍ POLITIKA A CÍLOVÉ KONFLIKTY V SOUTĚŽNÍM PRÁVU

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Akceptace platebních karet E commerce

Akceptace platebních karet E commerce Akceptace platebních karet E commerce 1. E-commerce ČSOB - základní informace Služba E-commerce ČSOB je určena obchodníkům, kteří uvažují o rozšíření své podnikatelské činnosti v oblasti elektronického

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Hospodářský a měnový výbor

Hospodářský a měnový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 26.11.2013 2013/0264(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 29. ledna 2003,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 29. ledna 2003, ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. ledna 2003, kterým se potvrzují opatření oznámená Belgií podle čl. 6 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (oznámeno pod číslem

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 GPE - Všechny služby na jednom místě Card management a personalizace ATM & POS network management Autorizační služby Naši partneři Vývoj aplikací

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs

Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Pět témat pro nový Evropský parlament Kryštof Kruliš (AMO), Lukáš Kovanda (PragueTwenty) Praha, 12.Května 2014 2 Pět témat pro nový

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB. Miroslav Singer

Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB. Miroslav Singer Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Fórum Zlaté koruny Praha, 21. dubna 2015 Bezpečnost internetových plateb Evropské fórum pro

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 5 Ročník 2009 Vydáno dne 23. března 2009 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. března 2009 k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

2013/0265(COD) NÁVRH STANOVISKA

2013/0265(COD) NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 8.11.2013 2013/0265(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Hospodářský a měnový výbor k návrhu

Více

Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice

Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Společná evropská měna,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9048 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně

Více

Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě. Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011

Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě. Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011 Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011 Evropská cesta 1 Agenda Proč bezkontaktní platby? Jak fungují? Vývoj v Evropě Shrnutí 2 Proč bezkontaktní

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ANDREA SCHELLEOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity Abstract in original language Článek se zaobírá problematikou elektronizace veřejné správy s důrazem na elektronické

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

KONFERENCE VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ. Mobilní platební služby INOVACE V PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

KONFERENCE VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ. Mobilní platební služby INOVACE V PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH KONFERENCE VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ Mobilní platební služby INOVACE V PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH Adam Nečas Praha 12. února 2014 14.2.2014 SLIDE 1 Obsah I. Regulatorní pohled na mobilní platby II. Praktické příklady

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008)

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.05.2013 C(2013) 2363 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení

Více

OBSAH. Pracovní překlad informační brožury vydané Evropskou radou pro platební styk (European Payments Council) v r. 2009

OBSAH. Pracovní překlad informační brožury vydané Evropskou radou pro platební styk (European Payments Council) v r. 2009 SEPA PRO SPOTŘEBITELE OBSAH 1. SEPA PRO SPOTŘEBITELE V KOSTCE Co je SEPA? Proč SEPA? Kdo uskutčňuje SEPA? Jaký má SEPA užitek pro spotřebitele? SEPA snadno! 2. JAK PROVÁDĚT SEPA PLATBY Bezhotovostní převod

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

O Sdružení pro bankovní karty

O Sdružení pro bankovní karty STANOVISKO SDRUŽENÍ PRO BANKOVNÍ KARTY K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O MEZIBANKOVNÍCH POPLATCÍCH ZA PLATEBNÍ TRANSAKCE ZALOŽENÉ NA KARTÁCH O Sdružení pro bankovní karty Sdružení pro bankovní

Více

čl. 1 čl. 32 32002L0087 čl. 2 odst.4

čl. 1 čl. 32 32002L0087 čl. 2 odst.4 Srovnávací tabulka k návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více