Evropský trh platebních karet - některé otázky ochrany hospodářské soutěže

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský trh platebních karet - některé otázky ochrany hospodářské soutěže"

Transkript

1 A T I T R U S T Evropský trh platebních karet - některé otázky ochrany hospodářské soutěže ZDEĚ HUST DOTORAD A ATEDŘE OBCHODÍHO PRVA PRVICÉ FAUT MASAROV UIVERZIT BRO, O F C O U S E B B H, A D V O T Í A C E Ř, V. O. S. P R A H A Platební karty jsou běžnou součástí našeho každodenního života, přičemž vedle platebních karet se objevují také další metody elektronických plateb, jako jsou platby prostřednictvím mobilních telefonů či internetových aplikací. Tím dochází ke zcela fundamentálním změnám ve způsobu, jakým jsou prováděny platby, a ve způsobu nabízení zboží a služeb, které se rovněž přesouvají z kamenných provozoven do elektronické sféry v rámci trendu elektronického obchodování či přesněji elektronického podnikání e-commerce".' Pro ilustraci lze uvést, že v roce 2009 v EU tvořily platby platebními kartami jednu třetinu všech plateb za zboží a služby, že zde bylo vydáno přes 726 milionů platebních karet, že evropští spotřebitelé v průměru provedli každou kartou přes 43 plateb za rok 2009 a ve svém souhrnu tvořily platby provedené jednou kartou v průměru částku přes EURO. Řada poplatků, podmínek či limitů spojených s používáním platebních karet a dalších elektronických platebních prostředků může vést k omezení soutěže, a tím i k újmě či znevýhodnění uživatelů platebních karet i osob, které přijímají platby platebními kartami tím, že nesou vyšší náklady, než by bylo ekonomicky nezbytné, pokud by soutěžní mechanismus nebyl narušen. Tento příspěvek má za cíl shrnout aktuální otázky hospodářské soutěže v oblasti platebních karet, představit klíčové případy omezení soutěže v této oblasti prověřované v EU v posledních letech a nastínit perspektivy dalšího vývoje a možných řešení některých aspektů nedokonalosti trhu v této oblasti. 1. Rámec pro platební karty a elektronické platby v EU Právní úprava elektronických plateb v EU není záležitostí posledních několika let, první harmonizační snahy sahají do 80. let minulého století a postupně byly rozšiřovány. 2 V současnosti se jedná Pro názorné vysvětlení fenoménu e-commerce lze odkázat např. na definici na Wikipedii [citováno ]. Dostupné z <http://en.wikipedia. org/wiki/ecommerce>, podrobněji např. WIGAD, R.T. Electronic Commerce: Definition, Theory, and Context, The Information Society, Volume 13, umber 1, March 1997, s Šlo o doporučení omise 87/598/EHS ze dne 8. prosince 1987 o evropském kodexu chování v oblasti elektronického platebního styku (vztahy mezi finančními institucemi, obchodníky, kteří jsou poskytovateli služeb, a spotřebiteli). V devadesátých letech byly vydány harmonizované právní předpisy, např. směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/S/ES ze dne 27. ledna 1997 o přeshraničních převodech a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních především o směrnici o platebních službách 2007/64/ES ( PSD"). Tato směrnice vymezuje platební služby a mimo jiné také služby spočívající v provádění platebních transakcí prostřednictvím platebních karet nebo podobných prostředků či jakéhokoliv telekomunikačního, digitálního nebo informačně technologického zařízení. Harmonizovaná evropská úprava platebních služeb se zaměřuje především na podmínky udělování povolení pro poskytování platebních služeb, podmínky pro jejich výkon v rámci svobody usazování a volného pohybu osob, stanovení obezřetnostních pravidel, pravidel jednání ve vztahu k uživatelům platebních služeb a elektronických peněz včetně platebních karet a dohled nad výkonem těchto činností. Vývoj na trhu platebních služeb, rozvoj technologií a prohlubující se integrace trhu v EU samozřejmě přináší další otázky a problémy včetně celé řady otázek soutěžních, jak je nastíněno níže. 2. ěkteré případy omezováni soutěže na evropském trhu platebních karet Rozhodnutí VISA 1. a VISA 2. Prvním případem omezování soutěže v oblasti platebních služeb šetřeným omisí byl případ Visa International. 3 Již v roce 1977 právní předchůdce Systému Visa 4 notifikoval omisi pravidla pro vydávání a užívám platebních karet pro členy tohoto sdružení se žádostí o vydání potvrzení ze strany omise, 5 že tato pravidla nenaplňují znaky jednání omezujících soutěž ve smyslu či. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie ( SFEU"), 6 případně, pokud omise shledá, že předmětná pravidla naplňují znaky jednání omezujících soutěž, platbách v eurech. Dále bylo vydáno několik doporučení Evropské komise, zejména doporučení omise 97/489/ES ze dne 30. července 1997 o operacích prováděných elektronickými platebními prostředky a zejména o vztahu mezi vydavatelem a držitelem /782/EC: Commission Decision of 9 August 2001 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case o COMP/ Visa International). 4 Pod pojmem Systém Visa" se v tomto příspěvku rozumí skupina Visa a její členové, zejména Visa International. Podmínky podání této žádosti o stanovisko omise původně upravovalo ařízení Rady č. 17 ze dne 6. února 1962, První nařízení, kterým se provádějí články 85 a 86 Smlouvy ( ařízení 17/1962"). Toto nařízení bylo později nahrazeno ařízením Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy ( ařízení 1/2003"). Původně šlo o čí. 85 Smlouvy o založení Evropských společenstvích ( SES"), resp. o či. 81 SES po změnách provedených v roce 1997 Amsterodamskou smlouvou. Pro zjednodušení odkazů je v tomto příspěvku používán na všech místech pouze odkaz na či. 101 SFEU, který podle kontextu zahrnuje historicky jak odkaz na č. 85 SES, tak odkaz na či. 81 SES po změnách provedených v roce 1997 Amsterodamskou smlouvou a odkaz na stávající či. 101 SFEU. 5

2 A T I T R U S T o udělení výjimky ve smyslu či. 101 odst. 3 S F E U Přestože ve svém mezibankovních poplatků bylo účtování poplatků b a n k á m vydávají p ů v o d n í m stanovisku neshledala omise v pravidlech fungování cím Spotřebitelské karty a Přijímajícím b a n k á m poskytujícím služby Systému Visa d o h o d o u omezující soutěž, zahájila v roce 1985 v této o b c h o d n í k ů m, kteří přijímali platby p r o v á d ě n é Spotřebitelskými věci nové šetření 8, které nakonec vedlo omisi v roce 1992 k odvolá kartami v j i n é m členském státě, než ve kterém byly spotřebitelské ní svého p ů v o d n í h o stanoviska. a základě výsledků t o h o t o šetření karty vydány. Přitom pravidla Systému Visa nezakazovala členským a stížností sdružení britských m a l o o b c h o d n í k ů a sdružení velko b a n k á m uzavírat bilaterální dohody, k d e si m o h l y úroveň vzájemně a maloobchodníků E u r o C o m m e r c e vydala omise p o s t u p n ě dvě účtovaných mezibankovních poplatků d o h o d n o u t odlišně. Systém rozhodnutí týkající se různých částí pravidel fungování Systému Visa. Visa zde argumentoval tak, že z p o d s t a t y věci jsou tyto poplatky V r o z h o d n u t í z roku ( R o z h o d n u t í V I S A l " ) 9 omise m i m o rámec či. 101 odst. 1 S F E U a samy o sobě n e m o h o u před dospěla u řady pravidel Systému Visa k závěru, že sama o sobě nena stavovat d o d a t e č n o u překážku soutěže. o n k r é t n ě uváděl, že tyto plňují znaky jednání omezujících soutěž. upř. šlo o zákaz uložený poplatky představují finanční kompenzaci za náklady spojené s vy dáváním karet, s jejich přijímáním a zajištěním realizace plateb, 1 4 O b c h o d n í k ů m, 1 0 aby (a) účtovali svým zákazníkům platícím platební k a r t o u Systému Visa poplatek za t u t o formu platby, či ( b ) zvýhodňovali platbu v hotovosti p ř e d p l a t b o u platební k a r t o u např. platbou nižší ceny za zboží/služby při platbě v h o t o vosti (tzv. o Discrimination Rule", Zákaz d i s k r i m i n a c e plateb jsou n e z b y t n é p r o fungování platebního systému provozovaného Systémem Visa. A dále, že Systém Visa představuje p ř í p a d nezbytné horizontální spolupráce mezi soutěžiteli, kdy bez této spolupráce b y nebylo m o ž n é takový platební systém provozovat a n a b í d n o u t platební služby a platební karty spotřebitelům a dalším uživatelům. Stanovení konkrétní výše mezibankovních poplatků v Systému kartou"). Dále p o v i n n o s t O b c h o d n í k ů akceptovat všechny k a r t y Visa b e z o h l e d u n a to, k d o je vydává, jaká je p o v a h a či účel platby (tzv. Visa bylo zcela na uvážení m a n a g e m e n t u Systému Visa a nebylo p r o v á d ě n o ve vazbě na náklady Systému Visa. V praxi byla úroveň Honour AU Cards Rule", P o v i n n o s t přijímat v š e c h n y karty") či mezibankovních poplatků nastavena jako určité p r o c e n t o čistých požadavek n a banky, které umožňují o b c h o d n í k ů m přijímat platby prodejů, tj. objemů plateb. 1 5 o n k r é t n í úroveň mezibankovních kartami Systému Visa ( Přijímající banky"), aby samy také karty poplatků byla p ř e d m ě t e m o b c h o d n í h o tajemství Systému Visa Systému Visa vydávaly (tzv. o Acquisition Without Issuing", P o v i n n é vydávání a přijímání karet"). U těchto jednání o m i s e dospěla k závěru, že nepředstavují o m e z e n í soutěže, ba d o k o n c e v jistém o h l e d u m o h o u být p r o soutěž i p ř í n o s e m. aproti tomu v rozhodnutí z roku 2002 ( Rozhodnutí VISA 2 " ) 1 1 omise shledala rozpor s či. 101 odst. 3 S F E U ve vztahu k poža davku Systému Visa n a povinné uplatňování tzv. intra-regionálních mezibankovních poplatků u přeshraničních plateb Spotřebitelskými kartami. ; 12 Podstatou těchto intra-regionálních 13 mnohostranných Toto ustanovení umožňuje omisi vyloučit aplikaci či. 101 odst. 1 SFEU na a členské b a n k y nesměly informaci o výši mezibankovních poplatků sdělovat O b c h o d n í k ů m. P ř i t o m členské b a n k y Systému Visa v ko n e č n é m důsledku p l n o u výši mezibankovních p o p l a t k ů přenášely n a O b c h o d n í k y. 1 6 O b c h o d n í c i následně promítali t e n t o svůj do datečný náklad d o ceny zboží a služeb prodávaných spotřebitelům, n i c m é n ě nikoliv přesně ve výši m e z i b a n k o v n í h o poplatku, neboť j e h o p ř e s n o u úroveň neznali. Z t o h o t o p o h l e d u vedlo stanovení m e z i b a n k o v n í c h p o p l a t k ů v určité p e v n é výši a n e t r a n s p a r e n t n o s t p o s t u p u Systému Visa k újmě na straně osob, které prováděly platby platebními kartami u O b c h o d n í k ů v j i n é m členském státě, než ve kterém byly p ř e d m ě t n é platební karty vydány. - dohody nebo kategorie dohod mezi podniky, - rozhodnutí nebo kategorie rozhodnutí sdružení podniků a - jednání ve vzájemné shodě nebo jejich kategorie, Při svém r o z h o d n u t í o m i s e vycházela z h o d n o c e n í relevantní h o trhu, za který považovala trh platebních karet, n a kterém soutěží které přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků anebo k podpoře r ů z n é instituce, zpravidla banky, vydávající platební karty, včetně technického či hospodářského pokroku, přičemž vyhrazují spotřebitelům platebních karet Systému Visa, svým zákazníkům. 1 ' o m i s e dospěla přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících, a které a) neukládají příslušným podnikům omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů nezbytná; b) neumožňují těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné částí výrobků tímto dotčených. 8 Oprávnění omise znovu otevřít šetření vyplývalo z či. 8 ařízení č. 17. Dnes toto oprávnění plyne z či. 29 odst. 1 ařízení 1/ /914/EC: Commission Decision of 24 July 2002 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case o COMP/ Visa International Multilateral Interchange Fee). 10 Pojmem Obchodník" v kontextu tohoto příspěvku se rozumí entita prodávající zákazníkům zboží anebo služby, za které zákazníci platí /914/EC: Commission Decision of24july 2002 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case o COMP/ Visa International - Multilateral k závěru, že nastavením j e d n o t n ý c h mezibankovních poplatků, jejichž výše je v ý z n a m n á 1 8 z hlediska výsledné ceny placené spo třebiteli za využívání platebních karet, dochází k o m e z e n í soutěže. Mezibankovní poplatky placené Přijímajícími b a n k a m i b a n k á m vydávajícím platební karty jsou p ř e n á š e n y n a O b c h o d n í k y v p o d o b ě poplatků. T y t o poplatky následně O b c h o d n í c i promítají d o ceny zboží p r o d á v a n é h o zákazníkům. Výše m e z i b a n k o v n í h o poplatku je významná, p o k u d tvoří v ý z n a m n o u část p o p l a t k u ú č t o v a n é h o Přijímající b a n k o u O b c h o d n í k o v i. V p ř í p a d ě Systému Visa tvořila výše m e z i b a n k o v n í h o poplatku až 80 % poplatku ú č t o v a n é h o Přijí mající b a n k o u O b c h o d n í k o v i, přičemž o existenci m e z i b a n k o v n í h o poplatku nebyl O b c h o d n í k ani informován. 1 9 P r o banky, které jsou v postavení soutěžitelů, tak stanovení pevných mezibankovních Interchange Fee). 12 Spotřebitelskými kartami se rozumí kreditní a debetní karty vydávané 14 Srov. recital (12) Rozhodnutí VISA 2. spotřebitelům. omerčními kartami se rozumí kreditní a debetní karty ls Srov. recital (13) Rozhodnutí VISA 2. vydávané podnikatelům, firmám či institucím. 16 Srov. recital (15) ibid Srov. recital (45) a recital (50) ibid. Intra-regionálními mezibankovními poplatky se rozumí mezibankovní poplatky účtované v rámci určitého geografického regionu - v našem 18 Srov. recital (68) ibid. případě se jedná o geografický region EU, resp. EHP. 19 Srov. recital (68) ibid. 6

3 A T I T R U S T poplatků m ů ž e vést k omezení soutěže ve smyslu či. 101 odst. 1 SFEU 20 onkrétně, banky vydávající platební karty jsou stanove n í m m n o h o s t r a n n ý c h mezibankovních poplatků výrazně limitovány těna objektivizace maximálních limitů mezibankovních p o p l a t k ů. 2 7 Takto upravená pravidla Systému Visa omise schválila jako výjim ku dle či. 101 odst. 3 SFEU, a to na d o b u 5 let, tj. d o roku při stanovování individuálních p o d m í n e k p r o poplatky účtované Přijímajícím b a n k á m, mj. za služby, které jim poskytují (zejména Rozhodnutí b e z v ý h r a d n á garance za provedení platby, která byla provedena V roce provedla omise p ř e z k u m p o d m í n e k poskytování platební k a r t o u v y d a n o u t o u t o b a n k o u ). 2 1 Z t ě c h t o d ů v o d ů omise platebních služeb Systémem Visa se z a m ě ř e n í m na p r o b l e m a t i k u VISA 3 shledala stanovení fixních m n o h o s t r a n n ý c h mezibankovních p o mezibankovních poplatků a p o d m í n e k provádění plateb platebními platků ve výši stanovené Systémem Visa jednáním, které je způsobi kartami Systému Visa. 2 9 a základě svých zjištění omise n a jaře lé v ý z n a m n ě omezit soutěž ve smyslu či. 101 odst. 1 S F E U zahájila řízení p o d l e ařízení 1/2003 ve věci (i) m n o h o a d r u h o u stranu omise dospěla ve svém r o z h o d n u t í k závěru, stranných mezibankovních poplatků při přeshraničních platbách že mezibankovní poplatky systému Visa nejsou úmyslně stanoveny provedených platebními kartami Visa a při některých tuzemských s cílem omezovat soutěž a jejich p r i m á r n í m cílem je zvýšit stabilitu platbách p r o různé typy Spotřebitelských platebních karet Visa, fungování systému vydávání a přijímání platebních karet a provádění a (ii) Povinnosti přijímat všechny karty Systému Visa, o nichž měla plateb. Za určitých okolností takovéto propojovací poplatky m o za to, že porušují ustanovení či. 101 odst. 1 SFEU. o n k r é t n ě o h o u být p ř í n o s n é p r o zajištění fungování systému platebních karet, mise vytýkala Systému Visa, že m n o h o s t r a n n é mezibankovní p o zlepšit jeho efektivitu a v k o n e č n é m důsledku přinést spotřebitelům platky mají za cíl v ý z n a m n é o m e z e n í soutěže n a straně Přijímajících a dalším uživatelům platebních karet kvalitnější službu a posílit bank, což vede ke zvýšení nákladů na straně O b c h o d n í k ů a zpro soutěž mezi různými systémy platebních karet. 2 3 Přínos je m i m o středkovaně i jejich zákazníků. omise vytýkala, že m n o h o s t r a n n é jiné spatřován v nastavení určitých minimálních defaultních para mezibankovní poplatky všeobecně navyšují základnu p r o stanovení m e t r ů systému platebních karet, které m o h o u plnit funkci ochrany poplatků O b c h o d n í k ů m ze strany Přijímajících bank, které t í m t o Přijímající banky p ř e d excesívními poplatkovými požadavky banky z p ů s o b e m přenášejí své náklady vyvolané m e z i b a n k o v n í m i poplat vydávající platební karty. Podle omise je p o t o m otázkou, zda ky na O b c h o d n í k y. 3 0 egativní d o p a d y této praktiky n a o m e z e n í nastavení konkrétních p a r a m e t r ů mezibankovních poplatků, a t o soutěže jsou dále zesilovány vlivem mezibankovních poplatků na zejména jejich výše, která je r o z h o d n ý m faktorem p r o posouzení, celý platební systém, zejména na chování b a n k vydávajících karty, zda se uvedené jednání, o n ě m ž m á omise za to, že je samo o sobě které jsou p r i m á r n í m i příjemci mezibankovních poplatků a které podřaditelné p o d d o h o d y omezující soutěž dle či. 101 odst. 1 SFEU, jsou ekonomicky motivovány k preferenci vyšší ú r o v n ě meziban m ů ž e kvalifikovat p r o výjimku p o d l e či. 101 odst. 3 S F E U. 2 4 kovních poplatků. Dalšími faktory zesilujícími negativní p ů s o b e n í Ve světle výhrad vznesených omisí připravil Systém Visa mezibankovních poplatků na soutěž jsou i některá další pravidla z m ě n u pravidel p r o mezibankovní poplatky tak, aby splňoval pod systému Visa. J e d n a k Povinnost přijímat všechny karty systému mínky či. 101 odst. 3 SFEU. Tzn., aby pravidla a konkrétní nastavení Visa b e z o h l e d u na úroveň m e z i b a n k o v n í c h poplatků, které jsou p r o p a r a m e t r ů Systému Visa přispívala k p o d p o ř e technického pokroku, jednotlivé d r u h y těchto karet stanoveny, j e d n a k Zákaz diskriminace přinášela spotřebitelům přiměřený podíl na v ý h o d á c h z t o h o vyplý plateb k a r t o u bez ohledu na to, zda je přijetí h o t o v o s t n í platby p r o vajících, neukládala účastníkům t o h o t o systému omezení, jež nejsou O b c h o d n í k y výhodnější než přijetí platby bezhotovostní. Dále také k dosažení těchto cílů nezbytná, a neumožňovala účastníkům systé praxe tzv. b l e n d i n g u ze stran Přijímajících bank, které stanovovaly m u vyloučit h o s p o d á ř s k o u soutěž ve vztahu k p o d s t a t n é části služeb t ě m i t o pravidly dotčených. 2S o n k r é t n ě se Systém Visa zavázal snížit úroveň mezibankovních poplatků u plateb provedených kreditními O b c h o d n í k ů m j e d n o t n é poplatky za příjem plateb p r o v á d ě n ý c h různými d r u h y karet Systému Visa bez o h l e d u n a to, že u jednot livých d r u h ů karet byla stanovena různá úroveň m n o h o s t r a n n ý c h kartami z p r ů m ě r n é úrovně l, l % n a 0, 7 % d o roku U plateb mezibankovních poplatků. Rovněž byla Systému Visa vytýkána d e b e t n í m i kartami stanovil fixní poplatek 0,28 E U R na o b d o b í d o praxe stanovování r ů z n é ú r o v n ě mezibankovních p o p l a t k ů p r o roku Dále byly vymezeny maximální limity p r o stanovení výše platby v tuzemsku a p r o přeshraniční platby. 3 1 V reakci na výtky sdělené omisí předložil Systém Visa další mezibankovních poplatků, a to ve vazbě na ceny služeb poskytova ných b a n k a m i vydávajícími platební karty Přijímajícím b a n k á m. 2 6 návrh závazných z m ě n svých pravidel o h l e d n ě m e z i b a n k o v n í c h p o D o š l o rovněž ke zvýšení transparentnosti ohledně mezibankovních platků. o n k r é t n ě snížil výši m e z i b a n k o v n í c h poplatků n a p r ů m ě r poplatků, kdy členské banky Systému Visa byly oprávněny poskyt n o u úroveň 0,2 % z objemu platební transakce s tím, že se tato sazba n o u t o b c h o d n í k ů m informace o mezibankovních poplatcích na uplatní jak n a přeshraniční, tak i tuzemské platby v zemích, k d e vyžádání. P ř i t o m byly p o v i n n y informovat o b c h o d n í k y o m o ž n o s t i nejsou stanoveny specifické mezibankovní poplatky. V rámci trans t y t o informace získat. Vedle těchto opatření se Systém Visa zavázal p a r e n t n o s t i poplatkové politiky se Systém Visa zavázal p ř i j m o u t provést analýzu nákladovosti služeb poskytovaných b a n k a m i vydá pravidla, která zabrání provádění b l e n d i n g u poplatků Přijímajícími vajícími platební karty Přijímajícím b a n k á m tak, aby m o h l a být zajiš- b a n k a m i ve vztahu jak k p l a t e b n í m k a r t á m různých platebních sys témů, tak k jednotlivým t y p ů m platebních karet Visa. Dále posky- 20 Srov. recital (66) ibid. 21 Srov. recital (67) ibid. 27 Srov. recital (110) Rozhodnutí Visa Srov. recital (73) ibid. 28 Srov. či. 1 Rozhodnutí Visa Srov. recital (69) ibid. 24 Srov. recital (79) ibid. 25 Srov. recital (91) ibid. Jedná se o zpracování platební transakce, garance provedení platby a poskytnutí bezúročného úvěru na určitou dobu. Ve vztahu ke schváleným závazkům systému Visa v rámci Rozhodnutí Visa 2 tak omise aplikovala své oprávnění podle či. 9 odst. 2 ařízení 1/ Srov. recital (20) Rozhodnutí VISA Srov. recital (21) a (22) ibid. 7

4 ^1 C A A T I T R U S T tování informací o výši poplatků u jednotlivých plateb ve výpisech sdělila omise Systému M a s t e r C a r d své výhrady k pravidlům poskytovaných O b c h o d n í k ů m ze strany Přijímajících bank. Dále se t o h o t o systému a m n o h o s t r a n n ý m m e z i b a n k o v n í m p o p l a t k ů m. Systém Visa zavázal uveřejňovat ú p l n é informace o m e z i b a n k o v n í c h P ř e d m ě t e m výhrad byl o b c h o d n í m o d e l M a s t e r C a r d, ve k t e r é m byl stanoven minimální poplatek, který musí platit o b c h o d n í c i přijíma poplatcích n a své webové stránce. 3 2 O b s a h e m dalších závazků Systému Visa předložených omisi jící platební karty systému M a s t e r C a r d. T e n t o poplatek se aplikoval bylo u m o ž n i t O b c h o d n í k ů m volbu, které z t y p ů platebních karet na všechny přeshraniční platby p r o v á d ě n é kartami systému Mas Visa b u d o u přijímat, včetně závazku n e o m e z o v a t m o ž n o s t přijímat t e r C a r d a v řadě zemí E U (včetně eské republiky) také na platby platební k a r t y jiných systémů platebních karet. Systém Visa se také vnitrostátní. O b d o b n ě jako v p ř í p a d ě poplatků uplatňovaných zavázal u m o ž n i t O b c h o d n í k ů m, aby p r o přijímání plateb provede Systémem Visa i v p ř í p a d ě poplatků v Systému M a s t e r C a r d o m i s e ných r ů z n ý m i typy platebních karet Systému Visa m o h l i využívat vytýkala, že m e z i b a n k o v n í poplatky Systému M a s t e r C a r d tvoří různé banky, a m o h l i tak reagovat i na r ů z n o u p o p l a t k o v o u politiku převážnou část finální ceny, k t e r o u O b c h o d n í c i platí za m o ž n o s t těchto b a n k. 3 3 přijímat platební karty Systému M a s t e r C a r d Přijímajícím b a n k á m. V t o m t o jednání omise spatřovala vytváření u m ě l é minimální V květnu omise v rámci p o s t u p u p o d l e či. 2 7 odst. 4 cenové hladiny služeb poskytovaných O b c h o d n í k ů m ze strany Přijí ařízení 1/2003 předložila t e n t o návrh k veřejné diskusi. ásled majících bank, které omezuje soutěž ve smyslu či. 101 odst. 1 SFEU. ně v prosinci vydala r o z h o d n u t í p o d l e č. 9 odst. 1 ařízení 1/2003, k t e r ý m návrh závazků Systému Visa schválila, a t o n a d o b u čtyř let. V r o z h o d n u t í Visa 3 o m i s e deklarovala, že na v y h o d n o karet, a tudíž by měly vyhovovat p o d m í n k á m p r o výjimku p o d l e cení rizik o m e z e n í soutěže u karet kreditních a o m e r č n í c h karet a dalších pravidel Systému Visa se zaměří při svém dalším šetření. 34 V r o z h o d n u t í Visa 3 bylo v rámci posuzování p a r a m e t r ů mezi bankovních poplatků navržených Systémem Visa ze strany o m i s e jako klíčové hledisko p o u ž i t o h o d n o c e n í tzv. Merchant Indifference Test ( Test o b c h o d n í indiference"). Cílem aplikace t é t o h o d n o t í c í m e t o d y bylo stanovení výše mezibankovních poplatků n a takové úrovni, aby O b c h o d n í c i při přijímání plateb za své zboží či služby nebyli materiálně motivováni preferovat platby p r o v á d ě n é v h o t o vosti o p r o t i p l a t b á m p r o v á d ě n ý m d e b e t n í m i k a r t a m i. 3 5 V k o n t e x t u R o z h o d n u t í VISA 3 připravuje o m i s e v sou časnosti analýzu, jejímž cílem je v y h o d n o t i t skutečné náklady o b c h o d n í k ů při přijímám plateb v hotovosti a plateb prováděných platebními k a r t a m i. 3 6 Rozhodnutí Obhajoba M a s t e r C a r d spočívala v argumentaci, že mezibankovní poplatky přispívají k o p t i m á l n í m u fungování systému platebních MasterCard P o d o b n ě jako Systém Visa i Systém M a s t e r C a r d, 3 7 jakožto další z hlavních provozovatelů platebních kartových systémů, notifikoval pravidla p r o vydávám a přijímání karet omisi v p r v n í polovině devadesátých let m i n u l é h o století. a základě dalších p o d n ě t ů, či. 101 odst. 3 SFEU. Systému M a s t e r C a r d se n i c m é n ě n e p o d a ř i l o předložit důkazy dokládající t o t o tvrzení. 3 8 V prosinci o m i s e vydala R o z h o d n u t í M a s t e r C a r d, 3 9 k t e r ý m zakázala Systému M a s t e r C a r d pokračovat ve stanovování m i n i m á l n í c h p o p l a t k ů O b c h o d n í k ů m přijímajícím platby k a r t a m i Systému M a s t e r C a r d. a t u t o situaci reagoval Systém M a s t e r C a r d v d u b n u j e d n o s t r a n n ý m závazkem v oblasti stanovování m n o h o s t r a n n ý c h m e z i b a n k o v n í c h poplatků. o n k r é t n ě se zavá zal, že maximální p r ů m ě r n á výše m e z i b a n k o v n í c h p o p l a t k ů p r o kreditní k a r t y b u d e 0,3 % z o b j e m u platby a p r o d e b e t n í k a r t y 0,2 96. Dále Systém M a s t e r C a r d ukončil praxi b l e n d i n g u poplatků u jednotlivých t y p ů karet M a s t e r C a r d, zahájil uveřejňování všech m e z i b a n k o v n í c h p o p l a t k ů. 4 0 o v ě také u m o ž n i l O b c h o d n í k ů m volně se r o z h o d n o u t, zda b u d o u přijímat jak k a r t y M a s t e r C a r d, tak k a r t y Maestro, či m o ž n o s t O b c h o d n í k ů využívat r ů z n é b a n k y p r o příjem plateb p r o v e d e n ý c h r ů z n ý m i t y p y p l a t e b n í c h karet systému M a s t e r C a r d tak, aby m o h l i z o h l e d ň o v a t p o p l a t k o v o u politiku Přijímajících b a n k o h l e d n ě plateb p r o v e d e n ý c h r ů z n ý m i t y p y platebních karet M a s t e r C a r d o b d o b n ě jako v p ř í p a d ě r o z h o d n u t í Visa 2. Systém M a s t e r C a r d také zavedl systém j e d n o z n a č n é identi zejména stížnosti evropského sdružení p o d n i k a t e l ů v m a l o o b c h o fikace o m e r č n í c h karet, u kterých se uplatní odlišná pravidla p r o du E u r o C o m m e r c e, zahájila omise v roce šetření o h l e d n ě m e z i b a n k o v n í poplatky. 4 1 m n o h o s t r a n n ý c h mezibankovních poplatků u o m e r č n í c h plateb ních karet Systému M a s t e r C a r d. a základě p r o v e d e n é h o šetření 38 Podrobněji viz Summary of the Commission Decision of 19 December 2007 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Ar 32 Aktuálně jsou tyto informace uveřejněny na webu Systému Visa, viz ticle 53 of the EEA Agreement (Case COMP/34.S79 - MasterCard, Case COMP/ EuroCommerce, Case COMP/ Commercial Cards). interchange.aspx Srov. recital (26) Rozhodnutí VISA 3. under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA 34 Srov. recital (72) Rozhodnutí VISA 3. Agreement (Case COMP/ MasterCard, Case COMP/ Blíže k problematice Testu obchodní indiference provedenému omisí viz Odpovědi omise na často kladené otázky z 28. května Commission Decision of 19 December 2007 relating to a proceeding EuroCommerce, Case COMP/ Commercial Cards) ("Rozhodnutí MasterCard") Memo/10/224 Antitrust: Commission market tests Visa 40 Europe's commitment to cut Multilateral Interchange Fees (MIFs) for debit cards transactions - frequently asked questions. 41 Podrobný ekonomický rozbor problematiky testu obchodní indiference viz dalších bank, které požadovaly jeho zrušení. Tribunál EU v rozhodnutí T - Informace jsou uveřejněny na webu Systému MasterCard, viz Rozhodnutí MasterCard bylo napadeno ze strany MasterCard a řady např. ROCHET, J.-CH., TIROE, J. Must-Take Cards and the Tourist Test. DB 111/08 zamítl žalobu jako nedůvodnou. Working paper. De ederlandsche Bank. January Z rozsáhlého rozhodnutí zmiňme zejména argumentaci Tribunálu k pro 36 Blíže např. Zelená kniha. blematice objektivní nezbytnosti propojovacích poplatků, že v rámci šetření 37 Pojem Systém MasterCard" je v tomto příspěvku použit pro označení nebyl identifikován faktický argument odůvodňující objektivně nezbytnost systému platebních karet provozovaného společnostmi MasterCard poplatků pro fungování systému platebních karet. aopak v nastavení po Incorporated, MasterCard International Incorporated a MasterCard Europe platků lze vidět stanovení minimálních cen ve smyslu či. 101 odst. 1 písm. c) S.p.r.l. SFEU, což je nepochybně jednání omezující soutěž. Přitom ve světle unijní 8

5 A T I T R U S T Rozhodnutí Groupement des Cartes Bancaires42 Problematika mezibankovních poplatků stanovených Přijímajícím nových účastníků na trh a inovace, např. tím, že omezují vstup nových účastníků, kteří nejsou bankami či osobami ovládanými bankami. 4 8 b a n k á m byla také p ř e d m ě t e m řízení v e d e n é h o omisí s francouz skou asociací b a n k G r o u p e m e n t des Cartes Bancaires ( GBC"). Rozhodnutí Výtky o m i s e směřovaly ke z p ů s o b u stanovování poplatků, které a souvisejících mezibankovních národních soutěžních orgánů v oblasti platebních karet m a n a g e m e n t G B C ve srozumění s největšími členskými b a n k a m i Vedle klíčových r o z h o d n u t í omise v oblasti systémů platebních poplatků stanovoval tak, že zamezoval především m e n š í m b a n k á m vydávat karet a souvisejících mezibankovních poplatků v rámci E U p r o b ě h l o platební karty za nižší ceny. 4 3 Tento případ je zajímavý i tím, že v řadě členských států vyšetřování případů omezování soutěže n a ná IComise v roce p o d n i k l a v sídle G C B a několika členských rodní úrovni. a m á t k o u uveďme případ mezibankovních poplatků b a n k systému G C B p ř e d e m n e o h l á š e n o u inspekci, p ř i č e m ž zajistila stanovených Systémem Visa a Systémem M a s t e r C a r d v Polsku, kdy důkazy potvrzující p o d e z ř e n í omise. V R o z h o d n u t í G C B o m i s e polský Úřad na ochranu soutěže a spotřebitelů uložil v roce p o kvalifikovala p ř e d m ě t n á opatření G C B jako r o z h o d n u t í sdružení vinnost zdržet se účtování mezibankovních poplatků za p r o v e d e n é p o d n i k ů omezující soutěž ve smyslu či. 101 odst. 1 S F E U a zakázala platby kartami Visa a M a s t e r C a r d o b ě m a systémům a dále p o k u t u ve G C B pokračování v této praxi. 4 4 výši cca 164 mil. P celkem 20 polským bankám, které se podílely n a nastavení speciálních tuzemských mezibankovních p o p l a t k ů. 4 9 Prověřování standardů European Payment Dále z m i ň m e p ř í p a d z Maďarska, kde maďarský ú ř a d p r o h o s Council V srpnu 2011 omise zahájila šetření pravidel vydaných Evropskou p o d á ř s k o u soutěž v roce uložil p o k u t u ve výši cca 1,76 mil. platební radou (European Payment Council, E P C " ), 4 5 která upravují E U R S y s t é m ů m Visa a M a s t e r C a r d a dalším 2 3 maďarským b a n k á m standardizaci p o d m í n e k p r o platby přes internet včetně plateb prová za p o r u š e n í maďarského zákona o h o s p o d á ř s k é soutěži sjednáním děných platebními kartami. Tato pravidla byla vydána v rámci vytvo d o h o d y o stanovení minimální ú r o v n ě poplatků účtovaných O b ření J e d n o t n é oblasti p r o platby v m ě n ě E U R O (Single Euro Payment c h o d n í k ů m za přijetí plateb provedených platebními k a r t a m i. 5 0 i Area, SEPA"). 4 6 omise se ve svém šetření zaměřuje na ověření, zda r o z h o d n u t í italského ú ř a d u p r o h o s p o d á ř s k o u soutěž o uložení p o jsou tato pravidla v souladu s evropskými standardy p r o horizontální kuty Systému M a s t e r C a r d a 8 italským b a n k á m za nastavení t u z e m spolupráci, 4 7 zejména zda pravidla E P C neomezují možnost vstupu ských mezibankovních poplatků, pravidel p r o přijímání platebních judikatury zde postačuje prokázání úmyslu, resp. způsobilosti takového bankami Obchodníkům.51 karet O b c h o d n í k y a b l e n d i n g poplatků účtovaných Přijímajícími jednání omezit soutěž, a není nutné zkoumat faktické dopady předmětného ze s h r n o u t, že r o z h o d n u t í n á r o d n í c h soutěžních orgánů zde jednání na soutěž. Z četné judikatury, na kterou je zde odkazováno lze zmí nit především T-13/89 ÍCÍ v omise [l 992] ECR , odstavec 311. Tribunál potvrdil názor omise, že i za stávajícího stavu Systém MasterCard generuje z jiných zdrojů dostatečné výnosy, což ukazuje na příkladu z Austrá lie, kde zásadní snížení mnohostranných mezibankovních poplatků v Systé mu MasterCard nevedlo k faktickému dopadu na fungování tohoto systému. sledovala stejné principy jako omise při svém r o z h o d o v á n í a p o d trhují p o t ř e b u k o o r d i n o v a n é h o p o s t u p u n a úrovni E U ve vztahu k p ř í p a d ů m omezování soutěže na poli platebních služeb. I t y t o pří p a d y omezování soutěže na n á r o d n í úrovni vedly omisi k ú v a h á m Systém MasterCard mohl také zavést alternativní způsoby odměňování o nezbytnosti komplexních z m ě n p r o fungování systému platebních vydávajících bank, které by neměly povahu stanovení minimálních cen tak, služeb v EU, které se promítly d o Z e l e n é knihy o platebních služ jak to ostatně činí několik dalších systémů platebních karet působících v EU. b á c h předložené p o č á t k e m t o h o t o roku k veřejné diskusi (viz níže Tribunál rovněž potvrdil závěry omise, že mnohostranné mezibankovní poplatky determinují minimální úroveň poplatků účtovaných Přijímajícími část 6. t o h o t o příspěvku). bankami Obchodníkům, což dále posiluje argument omise o protisoutěžní povaze mnohostranných mezibankovních poplatků. 3. A n a l ý z y trhu p l a t e b n í c h s l u ž e b a p l a t e b n í c h karet V neposlední řadě uvedl Tribunál k námitce ohledně nesprávného vymezení Další aktivitou, kterou o m i s e p o d n i k l a v reakci n a identifikované relevantního trhu, že předmětem hodnocení omise byl vliv mnohostran p r o b l é m y v řízeních s provozovateli systémů platebních karet Visa ných mezibankovních poplatků na trh přijímání platebních karet v rámci EU z hlediska způsobilosti ovlivnit trh mezi členskými státy EU podle či. 101 odst. 1 SFEU, nikoliv na konkrétní trhy obchodníků přijímajících platební karty či jejich zákazníků používajících platební karty. Commission decision of 17 October 2007 relating to a proceeding a M a s t e r C a r d, bylo sektorové šetření soutěžních p o d m í n e k v oblasti m a l o o b c h o d n í h o bankovnictví. 5 2 V závěrečné zprávě identifikovala o m i s e řadu faktorů omezujících soutěž n a evropském t r h u pla t e b n í c h k a r e t. 5 3 Mezi nejvýznamnější řadí o m i s e právě r ů z n é t y p y pursuant to Article 81 of the EC Treaty in Case COMP/D1/ GROUPEMET DES CARTES 48 BACAIRES CB" Summary of Commission Decision of 17 October 2008 [citováno ]. Dokument je dostupný na <http://europa.eu/rapid/ relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty (Case COMP/ pressreleasesaction.do?reference=ip/ll/1076>. Dl/38.606). ("Rozhodnutí GCB"). 49 Blíže, část 1 Rozhodnutí GCB a Summary of Commission Decision of Blíže viz Tisková zpráva omise ze dne 26. září 2011 I P / l 1/1076 Blíže např. Information Paper on Competition Enforcement in the Payments Sector. European Competition etwork Subgroup Banking and Payments. 17 October 2008 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty Brussels. March 2012, p. 53. (Case COMP/D1/38.606). 50 Ibid p Srov. část 11 Rozhodnutí GCB. 51 Ibid p EPC je koordinační orgán SEPA tvořený zástupci členských bank a jejich 52 Šetření Evropské komise v oblasti drobného bankovnictví podle článku 17 asociací. ařízení Rady (ES) 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stano 46 vených v článcích 81 a 82 Smlouvy o založení Evropského společenství. Jedná se o projekt evropských a národních bankovních asociací podporovaný omisí. V rámci SEPA jsou vydávána pravidla a technické standardy EPC, které mají povahu závazných pravidel pro členy SEPA. 47 Jedná se o posuzování souladu se Sdělením omise - Pokyny Srov. roes, Introductory Remarks on Final Report of Retail Banking Sector Inquiry. (Projev) European Commission. Brussels [citováno dne ]. Dokument je dostupný na < k použitelnosti článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie na dohody pressreleasesaction.do?reference=speech/07/50&format=htm&age o horizontální spolupráci (2011/C 11/02). d=0&language=e&guianguage=en>. 9

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Regulace IF MARIE HEŠNAUROVÁ ZÁSTUPCE 22.10. 2014 BUDOUCNOST PLATEBNÍCH KARET. Budoucnost platebních karet

Regulace IF MARIE HEŠNAUROVÁ ZÁSTUPCE 22.10. 2014 BUDOUCNOST PLATEBNÍCH KARET. Budoucnost platebních karet Regulace IF 1 MARIE HEŠNAUROVÁ ZÁSTUPCE 22.10. 2014 BUDOUCNOST PLATEBNÍCH KARET Platební balíček podpoří vznik SEPA 2 Interchange Fee Regulation Payment Service Directive 2 Rozvoj vnitřního trhu platebních

Více

Workshop SEPA platby v Evropské unii úhrady, inkasa a platební prostředky

Workshop SEPA platby v Evropské unii úhrady, inkasa a platební prostředky Workshop SEPA platby v Evropské unii úhrady, inkasa a platební prostředky 2013 JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D. Druhý panelista: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu Jean Monnet Module

Více

Od decentralizace ke koncentraci procesingu platebních karet. Miroslav Crha Výkonný ředitel Global Payments Europe

Od decentralizace ke koncentraci procesingu platebních karet. Miroslav Crha Výkonný ředitel Global Payments Europe Od decentralizace ke koncentraci procesingu platebních karet Miroslav Crha Výkonný ředitel Global Payments Europe 1 Závěrečné dekády 20.století Vznik procesingového centra v Československu Rok 1968 Vydány

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu MINISTERSTVO FINANCÍ ČR ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu 1 VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu Ministerstvo

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.7.2013 SWD(2013) 289 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 22.2.2014 Úřední věstník Evropské unie C 51/3 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 19. listopadu 2013 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích

Více

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě,

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě, Stanovisko Generálního finančního ředitelství k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

KOMENTÁŘ K PRAKTICKÉMU PROVÁDĚNÍ ČLÁNKU 3 NAŘÍZENÍ Č. 2560/2001. o přeshraničních platbách v euro

KOMENTÁŘ K PRAKTICKÉMU PROVÁDĚNÍ ČLÁNKU 3 NAŘÍZENÍ Č. 2560/2001. o přeshraničních platbách v euro EVROPSKÁ KOMISE Generální direktorát pro vnitřní trh FINANČNÍ INSTITUCE Záležitosti maloobchodního sektoru a platební systémy MARKT/2902/2002 KOMENTÁŘ K PRAKTICKÉMU PROVÁDĚNÍ ČLÁNKU 3 NAŘÍZENÍ Č. 2560/2001

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

INOVACE A PLATEBNÍ STYK

INOVACE A PLATEBNÍ STYK INOVACE A PLATEBNÍ STYK Aktuální iniciativy v oblasti platebního styku Tomáš Fíla, Komerční banka Česká bankovní asociace Pracovní skupina pro inovativní platby 12.2.2014 Úvodní slovo Inovace Inovace je

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Formulář pro odpovědi na konzultační otázky č. Znění otázky Odpověď 1.1. Domníváte se, že by bylo žádoucí rozšířit oblast působnosti Kapitoly IV. i na další poskytovatele platebních služeb? 1.1.1. Pokud

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI. Michal Vodrážka

VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI. Michal Vodrážka VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI Michal Vodrážka Tato prezentace představuje názory autora a nevyjadřuje oficiální postoje České národní banky. BITCOIN (BTC) V KONTEXTU ke konci ledna cca 2 000

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025 Český se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 :~~~~f;~~~~~_~.~v::e _:~~I ~"" ~.+.tf-'(iy VYKONATELNÉ dne............. Ceský telekomunikalni.~(~d. Odbor regulace komunlk

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

BUDOU MÍT OKAMŽITÉ PLATBY VYUŽITÍ?

BUDOU MÍT OKAMŽITÉ PLATBY VYUŽITÍ? C3 BUDOU MÍT OKAMŽITÉ PLATBY VYUŽITÍ? PRO KORPORÁTNÍ KLIENTY BRONISLAV ČÍŽ 8210 / PAYMENT PRODUCTS Co to vlastně jsou okamžité platby? Čím (jakými parametry) jsou okamžité platby definovány? Pro koho jsou

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

(5) Členským státům by rovněž mělo být (5) Členským státům by rovněž mělo být

(5) Členským státům by rovněž mělo být (5) Členským státům by rovněž mělo být 16.5.2012 A7-0439/001-017 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-017 které předložil Hospodářský a měnový výbor Zpráva Hans-Peter Martin Vydávání euromincí A7-0439/2011 (COM(2011)0295 C7-0140/2011 2011/0131(COD)) 1 Bod

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část II. Bezhotovostní platební styk Obsah: A. Tuzemský platební styk v CZK B. Zahraniční platební styk A. Tuzemský platební styk v CZK

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 7 Ročník 2008 Praha 17. července 2008 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 39 Výzva k podávání žádostí o udělení poštovní licence 40 Vyslovení

Více

Harmonizace pravidel DPH pro poukazy

Harmonizace pravidel DPH pro poukazy Růžena Hrůšová IFA ČR, Praha, 17. října 2017 Harmonizace pravidel DPH pro poukazy směrnice Rady (EU) 2016/1065 ze dne 27. června 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zacházení s poukazy

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Bangladéšské lidové republiky o některých aspektech leteckých

Více

ze dne 7. prosince 2009

ze dne 7. prosince 2009 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 7. prosince 2009 STANOVISKO Č. 03/2009 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 7. prosince 2009 k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES)

Více

Akceptace platebních karet E commerce

Akceptace platebních karet E commerce Akceptace platebních karet E commerce 1. E-commerce ČSOB - základní informace Služba E-commerce ČSOB je určena obchodníkům, kteří uvažují o rozšíření své podnikatelské činnosti v oblasti elektronického

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 214 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 214 final. Rada Evropské unie Brusel 28. května 2015 (OR. en) 9367/15 FISC 53 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 26. května 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Konference České právo v IT

Konference České právo v IT Konference České právo v IT Brno, září 2016 Tomáš Hládek poradce ČBA pro platební styk a digitalizaci Agenda Banky technologie legislativa Legislativa EU i domácí Client friendly Projekt SEPA (ukončení

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 GPE - Všechny služby na jednom místě Card management a personalizace ATM & POS network management Autorizační služby Naši partneři Vývoj aplikací

Více

Veřejná podpora 1. (základní informace)

Veřejná podpora 1. (základní informace) Veřejná podpora 1 (základní informace) Veřejná podpora není obecně přípustná. Veřejná podpora, která splňuje všechna kritéria uvedená v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU je v zásadě neslučitelná se

Více

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 Třídící znak 2 1 2 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 o seznamu minimálních záznamů, které povinné osoby vedou podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu I. Působnost

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002 Č.j.: VP/S 12/02-160 V Brně dne 26. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 1. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice

Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Společná evropská měna,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy pro účty vedené v české měně a v cizí měně 2. Hotovostní operace pro účty vedené

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. Základní identifikační údaje SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 29. ledna 2003,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 29. ledna 2003, ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. ledna 2003, kterým se potvrzují opatření oznámená Belgií podle čl. 6 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (oznámeno pod číslem

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007.

Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007. Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007 Marek Stavinoha KONFERENCE DOHLED NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR Brno, 6. října

Více

Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs

Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Pět témat pro nový Evropský parlament Kryštof Kruliš (AMO), Lukáš Kovanda (PragueTwenty) Praha, 12.Května 2014 2 Pět témat pro nový

Více

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček v v r SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU Josef Bejček Masarykova univerzita Brno, 2010 Josef Bejček OBSAH SEZNAM ZKRATEK 11 ÚVODEM 12 1. SOUTĚŽNÍ POLITIKA A CÍLOVÉ KONFLIKTY V SOUTĚŽNÍM PRÁVU

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

Hospodářský a měnový výbor

Hospodářský a měnový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 26.11.2013 2013/0264(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIX (Ochrana

Více

O Sdružení pro bankovní karty

O Sdružení pro bankovní karty STANOVISKO SDRUŽENÍ PRO BANKOVNÍ KARTY K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O MEZIBANKOVNÍCH POPLATCÍCH ZA PLATEBNÍ TRANSAKCE ZALOŽENÉ NA KARTÁCH O Sdružení pro bankovní karty Sdružení pro bankovní

Více

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001 Č.j. VP/S 36/01-160 V Brně dne 14. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU, kterým se Belgickému království povoluje zavést

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti a

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Veřejná podpora obecný úvod

Veřejná podpora obecný úvod Veřejná podpora obecný úvod Ing. Gabriela Kinclová Oddělení veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Jihlava, duben 2016 Struktura prezentace I. Veřejná podpora definice (rozbor jednotlivých

Více

Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě. Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011

Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě. Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011 Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011 Evropská cesta 1 Agenda Proč bezkontaktní platby? Jak fungují? Vývoj v Evropě Shrnutí 2 Proč bezkontaktní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

2013/0265(COD) NÁVRH STANOVISKA

2013/0265(COD) NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 8.11.2013 2013/0265(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Hospodářský a měnový výbor k návrhu

Více

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES,

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB. Miroslav Singer

Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB. Miroslav Singer Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Fórum Zlaté koruny Praha, 21. dubna 2015 Bezpečnost internetových plateb Evropské fórum pro

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více