Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií. Bakalářská diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií. Bakalářská diplomová práce"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Bakalářská diplomová práce 2014 Maria Chinoporu

2 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura Maria Chinoporu Athény a Konstantinopol Petrose Markarise Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. 2014

3 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s vyuţitím uvedených pramenů a literatury. Maria Chinoporu

4 Poděkování: Na tomto místě bych ráda poděkovala své vedoucí práce, paní Mgr. et Mgr. Markétě Kulhánkové, Ph.D. za odborné vedení, její pomoc a ochotu.

5 Obsah 1 Úvod Prostor Středomořská Noir Formování Středomořské Noir Význam města v detektivním románu Petros Markaris Ţivot Markaris a město Nychterino deltio Nastínění děje románu V Athénách detektiva Charitose Athina, protevusa ton Balkanion Anggli, Galli, Portogali Olympijské Athény Palia, poly palia Nastínění děje románu Konstantinopol očima turisty Závěr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Bibliografie... 44

6 1 Úvod Tématem této bakalářské práce je vztah řeckého detektivního spisovatele Petrose Markarise k Athénám a Konstantinopoli. Petros Markaris je průkopníkem současného detektivního románu v Řecku. Od roku 1995, kdy vyšel jeho první román v čele s ne jedním, ale dvěma protagonisty detektivem Kostasem Charitosem a Athénami, sklízí úspěch nejen na území Řecka, ale i v zahraničí. Velmi oblíbený je především v Německu a Rakousku, se kterými jej pojí jeho studia, a také německý jazyk, který ovládá na perfektní úrovni. Silné pouto vytváří mimo jiné i jeho kulturní smýšlení, které je podle jeho slov více německé neţ řecké. Bylo to právě německé vzdělání, které mu otevřelo cestu k filosofii, literatuře a divadlu. Tato práce se zaměřuje na Markarisovo vnímání prostoru města, ať uţ Athén nebo Konstantinopole. Z tohoto důvodu je v první kapitole nastíněn stručný přehled teorií zabývajících se problematikou prostoru v literární teorii. Největší důraz je v tomto přehledu kladen na práci polského literárního teoretika Janusze Sławińskiho a jeho základní rozdělení literárního prostoru. K hlubšímu pochopení tématu jsou dále představeni autoři, kteří významně ovlivnili tvorbu Petrose Markarise, nebo jsou s ní spjati tzv. Středomořská noir. Jsou zde vyzdviţeny především jejich společné rysy. Za všechny lze jmenovat zájem o město a současnou politickou situaci. V této části se čtenář seznámí taktéţ s vývojem role města v detektivních románech. Stěţejní částí této práce je rozbor tří vybraných publikací z dílny Petrose Markarise. Při výběru děl jsem preferovala taková, která nejlépe reprezentují průřez autorovy tvorby stejně tak, jako města s ním spjatá. Nejprve je tedy pozornost věnována románu Nychterino deltio (Noční zprávy) 1 a s ním ruku v ruce jdoucích chaotických Athén. Dále je vyzdviţena jedna z osmi povídek sbírky Athina protevusa ton Balkanion (Athény, hlavní město Balkánu) 2. V samotném závěru přehledu je představen román Palia, poly 1 Markaris, Petros. Nychterino deltio. Athina: Ekdosis Gavriilidis, Markaris, Petros. Athina protevusa ton Balkanion. Athina: Ekdosis Gavriilidis,

7 palia (Dávno, velmi dávno) 3, který se jako jediný neodehrává v Athénách, ale jehoţ dějištěm je spisovatelova rodná Konstantinopol. Poslední zmíněný román je podle mého názoru nejlepším dílem z autorovy sbírky jiţ osmi románů. Markaris v něm vzdává hold svému rodišti a seznamuje čtenáře nejen s krásami turecké metropole, ale i s velmi zajímavou a spletitou historií tamní řecké minority. Přestoţe je vrah odhalen jiţ v půlce děje, zápletka tím v ţádném případě neztrácí na dramatickém spádu, neboť pro Markarise není hlavní otázkou, kdo je vrah, nýbrţ jaké okolnosti vraha ke spáchání trestného činu vedly. Skrze detektivní zápletku Markaris čtenáři představuje situaci současného Řecka od zkorumpovaných politiků, přes úplatkářství ve zdravotnickém systému, ekonomickou krizi aţ k dopadu všech těchto faktorů na běţné občany, přičemţ vše je zasazené do reálného prostoru města. To čím si Petros Markaris získal jako čtenářku mě, je právě jeho um popsat nezkreslenou atmosféru města. Při svém popisu situace, ve které se město nachází, se nesnaţí zamaskovat jeho nedostatky. Poskytuje čtenáři přesná fakta o tom, jak to ve skutečnosti ve městě vypadá a funguje. 3 Markaris, Petros. Palia, poly palia. Athina: Ekdosis Gavriilidis,

8 2 Prostor Ve vztahu k lidskému myšlení a vnímání světa je prostor, vedle času, jednou z nejvýznamnějších kategorií. 4 Jedná se o abstraktní pojem, který nám napomáhá v utváření si podoby světa. Opomeneme-li přírodní vědy, k problematice abstraktního prostoru se postupně vyjadřovala filozofie, literární teorie a antropologie. 5 Literární reprezentaci prostoru zatím nebyla věnována dostatečná pozornost, na rozdíl od aspektů jako je čas a chronologie. Tento fakt lze připisovat skutečnosti, ţe po dlouhé roky se odborníci drţeli názoru, který prvně vyslovil Gotthold E. Lessing ve svém díle Laokoon (1766, česky 1980), a to ţe literatura je pouze temporální umění na rozdíl od prostorových umění jako je malířství a sochařství. 6 To vedlo k závěru, ţe narativní nastavení prostoru není natolik důleţité jako časový rámec díla. O téměř dvě stě let později přichází s novým pojetím času a prostoru ruský literární vědec Michail Michailovič Bachtin, kdyţ světu představuje svou teorii chronotopu (v doslovném překladu časoprostor). Tento jiţ existující pojem, známý především z Einsteinovy teorie relativity, převádí do literárního prostředí, ve kterém označuje bytostný souvztah osvojených časových a prostorových relací. 7 V jeho studii Čas a chronotop v románu: Z historické poetiky ( ) pozoruje proměny chronotopů a snaţí se o jejich rozdělení v románu od antiky aţ po současnost. 8 Přestoţe je v této teorii z třicátých let 20. století stále přikládán větší význam času, který je zde chápán jako hlavní princip chronotopu, 9 formují se zde důleţité poznatky pro následné rozvíjení nových prostorových teorií. 4 Válová, Karolina. Přístupy k analýze prostoru v literatuře. [online] [cit. 4. srpna 2014]. Dostupné z: < >. 5 Ibid. 6 Manfred, Jahn. Narratology: A Guid to the Theory of Narrative. [online] [cit. 4. srpna 2014]. Dostupné z: < (that literature was a temporal art as opposed to spatial arts like painting and sculpture.). 7 Bachtin, Michail M. Román jako dialog, přeloţila D. Hordová. Praha: Odeon 1980, s Hodrová, Daniela, et al. Paměť a proměny míst in: Poetika míst: Kapitoly z literární tematologie. 1. vyd. Praha: H&H, Bachtin, Michail M. Román jako dialog. s

9 První vlaštovka přichází aţ s publikací Spatial Form in Modern Literature (Forma prostoru v moderní literatuře, 1945) Josepha Franka, který izoluje řadu stylistických technik vytvářejících efekt, který nazývá prostorová forma (spatial form). Frank vidí základní rysy moderní literatury v prostorové organizaci narativu. 10 Vztah mezi prostorem a časem je podle této teorie v opozici a jejich vzájemné fungování v textu je vţdy na úkor jednoho z nich. 11 Prostoru v poezii se věnoval francouzský filosof Gaston Bachelard. Ve svém nejznámějším díle Poetika Prostoru (La poétique de l espace, 1957, česky 2009 Josef Hrdlička) rozvíjí osobitou fenomenologii básnického obrazu. Tato kniha měla v posledních dvaceti letech výrazný dopad na rozvoj teorií zabývajících se vlivem archetypálních prostorových univerzálií a jejich roli při vytváření obrazotvornosti spisovatelů. 12 Bechelardovo jméno bývá spojováno i s pojmem tzv. prostorového obratu. Do opozice k Bachtinovi se staví v 70. letech 20. století polský literární teoretik Janusz Sławiński, který poukázal na problematiku prostoru ve své studii Prostor v literatuře: Základní rozdělení a úvodní samozřejmosti. U této práce povaţuji za vhodné se na chvíli zastavit a podrobněji si přiblíţit její cíle. Práce je rozdělená na dvě sekce. První, strategická sekce se zaměřuje na moţnosti zkoumání prostoru. Autor zde upozorňuje na důleţitou skutečnost. Pod společným heslem prostor totiţ vystupují v literárněvědných úvahách velmi rozmanité jevy, které musí být popisovány rozdílnými jazyky. Domnívám se, ţe nutnou podmínkou pro zavedení pořádku v této oblasti našeho zájmu je odlišení vědeckých perspektiv. 13 Následně nabízí schématické rozdělení těchto perspektiv do sedmi kategorií: 1) Systematická poetika (prostor jako princip organizace zobrazeného světa) 2) Historická poetika (proměny zobrazeného prostoru v čase, v souvislosti s různými ţánry apod.) 10 Frank, Joseph. Spatial form in modern Literature. [online] [cit. 4. srpna 2014]. Dostupné z: < 11 Bílek, Petr A. Hledání jazyka interpretace k modernímu prozaickému textu. Brno: Host, s Trávníček, Jiří (ed.). Od poetiky k diskursu: Výbor z polské literární teorie let XX. století. Brno: Host, 2002, s Ibid., s

10 3) Sémantika prostoru (prostor ve významovém systému jazyka) 4) Analýza kulturních vzorů (hodnocení prostoru na jejich základě) 5) Archetypální analýza 6) Filozoficko spekulativní úvahy 7) Strukturální analýza díla (dílo jako prostor sui genersis) 14 Všechny výše jmenované kategorie jsou podle Sławińského přípustné a mohou být různými způsoby kombinovány, avšak za předpokladu, ţe bude pokaţdé zřejmé, která z perspektiv je vůči ostatním prvotní. 15 Na úvod druhé, poetologické sekce se zabývá konstrukcí zobrazovaného prostoru a tím do jaké míry je moţná analýza prostoru v konkrétním díle. V tomto bodě apeluje na skutečnost, ţe nelze překračovat hranice rozpracování prostoru v daném díle a nechat se ovlivnit odchylkami od tématu, které do něj vnáší postavy nebo vypravěč. Dále v této kapitole nalezneme jeho typologii zřizování prostoru, která je tvořena třemi rovinami: 1) rovina popisu, 2) rovina scenérie, 3) rovina přidatných (naddaných) významů. 16 Sławińského typologie je logická, a tím i přesvědčivá. A to také proto, ţe autor se vyhnul snad pro větší názornost daného tématu časových aspektů prostoru. 17 Rovněţ v 70., ale i v 80. letech pokračují v duchu výše zmíněného prostorového obratu francouzský sociolog a filozof Henri Lefebvre, který svůj výzkum zaměřoval na sociální prostředí a především městský prostor, významná je jeho publikace La production de l espace (Vytváření prostoru, 1974) a jeho krajan filosof a literární kritik Michel Foucault, který ve své eseji Des espaces autres (O jiných prostorech, 1984) označuje osmdesátá léta za epochu prostoru. 14 Švédová, Marie. Prostor v románové tvorbě Jiřího Kratochvila. Brno, Magisterská diplomová práce na filosofické fakultě Masarykovy univerzity na Ústavu české literatury a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D., s Trávníček, Jiří (ed.). Od poetiky k diskursu: Výbor z polské literární teorie let XX. století., s Ibid., s Ibid., s

11 Tento trend se udrţuje i v 90. letech minulého století, kdy se v předchozích desetiletích tolik opomíjená tématika prostoru, konečně dostává na pomyslné výsluní nejen v teorii vyprávění, ale i ve spoustě dalších vědních oborech. 18 Z řad českých literárních teoretiků je třeba uvést spisovatelku a literární kritičku Danielu Hodrovou, která se tématu prostoru věnuje jiţ delší dobu. V publikaci Poetika míst: kapitoly z literární tematologie (Praha, 1997) se její autoři v čele s redaktorkou knihy Hodrovou věnují paměti a proměnám míst a zároveň je rozděluje do různých tematických celků jako pokoj, labyrint, továrna, věţ nebo vězení. Navazují tak na archetypální tradici tartuské školy J. M. Lotmana, G. Bachelarda a G. Pouleta. 19 Mimo jiné stojí Hodrová i za překladem jiţ výše zmiňovaného literárního teoretika Michaila M. Bachtina, konkrétně za publikací Román jako dialog (Praha, 1980). Závěrem této kapitoly povaţuji za vhodné zmínit, ţe ačkoliv se problematika literárního prostoru stává od konce 20. století populárním tématem v řadách literárních teoretiků, nabízí tato kategorie stále široké spektrum témat k probádání. Doufejme, ţe se v brzké budoucnosti dočkáme uznání této kategorie, její jasné definice, a ţe problematika literárního prostoru bude zaujímat stejně privilegované místo v rámci poetiky jako ještě nedávno problematika vypravěče a vyprávěcí situace, problematika času, problematika morfologie fabule nebo problematika dialogu a dialogičnosti. 20 Prostor, a to především ten městského prostředí sehrává důleţitou roli i v dílech autorů, kteří jsou zástupci tzv. Středomořské noir, do této skupiny spadá i Petros Markaris. Podrobněji se k tomuto tématu vyjádřím v následující kapitole. 18 Válová, Karolina. Přístupy k analýze prostoru v literatuře. [online] [cit. 4. srpna 2014]. Dostupné z: < >. 19 Hodrová, Daniela, et al. Poetika míst: Kapitoly z literární tematologie. 1. vyd. Praha: H&H, Trávníček, Jiří (ed.). Od poetiky k diskursu: Výbor z polské literární teorie let XX. století., s

12 3 Středomořská Noir Na začátku byla Bible. A okamţik kdy Kain zabil svého bratra Ábela. Skrze prolitou krev jeho bratrovraţdy se zrodil první Středomořský noir román Formování Středomořské Noir Po vzoru Georgese Simenona se v 70. letech 20. století rodí, především na jihu Evropy, nová vlna spisovatelů detektivních románu, kteří nesoustřeďují své vyprávění okolo kriminální zápletky, ale zaměřují se spíše na scénický prostor, ve kterém se detektiv a ostatní postavy pohybují, i na to jak jsou s ním spjaty. 22 Pozornost, která je věnována průzkumu daných loci criminalis je mnohdy natolik detailní, ţe mnohé z těchto detektivních románu lze povaţovat za případové studie nebo společenské romány. 23 Jak říká autorka článku Nationality International: Detective fiction in the late twentieth century Eva Erdmann, na konci dvacátého století detektivní ţánr převzal úlohu popisovat místní kulturu. The genre of crime fiction has assumed the task of describing local cultures. 24 Základní kámen postavil v roce 1972 katalánský spisovatel Manuel Vázquez Montalbán, kdyţ vydal svůj první detektivní román Yo maté a Kennedy (Zabil jsem Kennedyho), ve kterém představil svého hrdinu Pepe Carvalho, který nám aţ do roku 2003, tedy dlouhých 31 let dával moţnost nahlédnout do kaţdodenní barcelonské reality. Spolu s autory jako je Jean-Clode Izzo nebo Andrea Camilleri se tak zaslouţili o vznik nového proudu v oblasti Středomoří. Dnes můţeme s odstupem času konstatovat, ţe výsledkem jejich dlouhodobé práce byl vznik nového druhu detektivní literatury, 21 Izzo, J. C. The blue and the black in: Black and Blue, an introduction to mediterranean noir. [online] [cit. 4. srpna 2014]. Dostupné z: < (In the beginning is The Book. And that moment in which Cain kills his brother Abel. In the blood of his fratricide, the Mediterranean gives us the first noir novel.). 22 Papageorgiu, Eleni. Stin Ellada tu astynomu Charitu. [online] [cit. 10. srpna 2014]. Dostupné z: < 23 Erdmann, Eva. Nationality International: Detective fiction in the late twentieth century in: Investigating identities: questions of identity in contemporary international crime fiction. Amsterdam: Rodopi, 2009, s. 13. (so detailed that many detective novels can be considered milieu studies and social novels). 24 Ibid., s

13 který je šitý na míru tradicím a zvykům Středomořské Evropy, a který bývá souhrnně označován jako Středomřská Noir. 25 Autoři, jejichţ tvorba spadá do tohoto ţánru, jsou například Massimo Carlotto, Maurice Attia, Yasmina Khadra, Celil Oker a v neposlední řadě Petros Markaris. Autoři publikace Black and Blue: An introduction to mediterranean noir jsou přesvědčení o tom, ţe tito autoři mají co nabídnout i čtenářům z oblastí mimo Středomořskou pánev. 26 V první řadě jim mohou přiblíţit, pomoct jim lépe pochopit a ocenit prostředí, ve kterém tento ţánr vznikl. Zároveň jsou však jejich knihy zajímavé i proto, ţe zločin, v jakékoliv své podobě, rozhodně není výhradně středomořskou doménou, zločin existuje všude kolem nás. Moţná nejvýraznější charakteristikou středomořské noir, kterou můţeme spatřit na první pohled je, ţe zločin je zde obalený barvou. Na rozdíl od tradiční noir literatury Severní Ameriky a Evropy, kde je vše šedivé a města jsou ponořena do husté neprodyšné mlhy, ta středomořská má vţdy dvě tváře. Násilnou, pochmuřenou a druhou, plnou zářivých barev, mezi kterými modrá hraje prim, a která je zalitá sluncem, světlem, které je zdrojem všech barev. Zločin existoval, existuje a vţdy existovat bude. Autoři skrývající se pod nálepkou Středomořská noir našli cestu, jak se vyjádřit ke globálním problémům dnešní společnosti skrze vyšetřování a popsat jejich dopad na místní kulturu, aniţ by opomíjeli skutečné ţivoty a jednotlivce. 27 V diskuzi, kterou uspořádala SGT 28 na téma právě To noir tis Mesogiou (Středomořská Noir) byla poloţena otázka nakolik je noir tradice v této oblasti provázaná a zda má dnešní řecký detektivní román opravdu blíţe k tomu francouzskému a tureckému neţ k detektivkám Střední a Severní Evropy. Na to se pokusili odpovědět alţírský psycholog a autor noir románů Maurice Attia ţijící ve Francii, turecký spisovatel detektivních románů Celil Oker a náš Petros Markaris. 25 Papageorgiu, Eleni. Stin Ellada tu astynomu Charitu. [online] [cit. 10. srpna 2014]. Dostupné z: < 26 Reynolds, Michael. Introduction in: Black and Blue, an introduction to mediterranean noir. [online] [cit. 12. srpna 2014]. Dostupné z: < (have something to effer readrs from places outside of the Mediterranean basin.). 27 Ibid. 28 ηέγε Γξακκάησλ θαη Σερλώλ, Ίδξπκα Χλάζεο, Onassis Cultural Center. 8

14 Markaris v tomto rozhovoru shrnul stěţejní společná témata těchto autorů, která jsou podle něj mravní pokles společnosti, provázanost s politickými otázkami, středomořská kuchyně a především město, u kterých se opět vracíme k výše zmíněnému Simenonovi. Georges Simenon je první, kdo do detektivního románu vnáší jídlo. Zároveň je to on, kdo otevřel cestu Středomořské Noir k městu, udělal z něj protagonistu románu. To je bod, ve kterém se setkáváme já, Attia a Oker i s Montalbánem. 29 Oker zde ještě doplňuje Markarise a podtrhává hlavní prvky, které by město mělo mít, aby bylo vhodné pro zasazení detektivní zápletky. Tyto zásady ukazuje na příkladu Konstantinopole, která jak sám říká, má stěţejní úlohu v jeho románech a splňuje všechna kritéria, která by město mělo splňovat jako: více vrstevnost, úrodná půda pro zločin, diverzita obyvatel a imigranti. Zároveň je to vizuálně velmi hezké město, kde na člověka z ulic přímo dýchá historie. Závěrem dodává, ţe to vše jsou důvody, proč by svého hrdinu nikdy nepřenesl do jiného města. 30 Markaris, ve svém rozhovoru pro časopis Ithaca uvádí: Pocházím z vysoce zpolitizované generace. (...) Věřím, ţe detektivní zápletka pomáhá, především v dnešní době, vystihnout sociální, ekonomické a politické rozměry událostí. 31 To platí pro většinu autorů této skupiny. Jejich dalším společným rysem je jejich levicové zaměření a společný vzor, který našli v Bertoldu Brechtovi. Markaris nás zároveň upozorňuje na to, ţe nelze zapomínat na vliv, který na Evropu měl politický převrat po roce Změny se nedotkly pouze zemí, ve kterých padly socialistické reţimy, dopad byl globální, a tak v Evropě pomalu vznikal ráj organizovaného zločinu, praní špinavých peněz a zkorumpovaných politiků. 29 Kleftogianni, Ioanna. Noir ke kuzina Mesogiu. [online] [cit. 8. srpna 2014]. Dostupné z: < (Ο Ενξδ ηκελόλ πξσηνέβαιε ην θαγεηό ζην αζηπλνκηθό κπζηζηόξεκα. Δίλαη επίζεο, απηόο πνπ άλνημε ην αζηπλνκηθό ζηελ πόιε, ηελ έθαλε πξσηαγσλίζηξηα ζην κπζηζηόξεκα. Δίλαη ην ζεκείν ζην νπνίν ζπλαληηόκαζηε εγώ, ν Αηηά θαη ν Οθέξ θαη κε ηνλ Μνληαικπάλ.). 30 SGT, To noir tis Mesogiu. [online] [cit. 8. srpna 2014]. Dostupné z: < 31 Philippou, Philippos. Petros Markaris interview. Ithaca, No. 30, October (I come from a highly politicized generation. (...) I believe that the detective plot helps, especially today, to show up the social, economic and political dimensions of events.). s.13. 9

15 Všechny tyto skutečnosti zavdávají pro vznik detektivních románů spisovatelů, jako je Petros Markaris. 32 To v čem se však Markaris z této skupiny vymyká, je vztah k ţenám. Není zvykem, aby hrdinové Středomořských noir románů byli ţenatí. Fabio Montale Jean-Claude Izza, Paco Martinez Maurice Attia i Montalbánův Pepe Carvalho jsou svobodní, kaţdý z nich má sice nějakou ţenu, ke které vyjadřuje jistou náklonost, ale váţnějšímu vztahu se vyhýbají. Snad největším rozdílem od výše zmíněných postav je Charitosuv politický postoj. Na rozdíl od soukromých detektivů ostatních autorů Středomořské noir je státní zaměstnanec, policista, který slouţil za vojenské junty, a přestoţe se k politice příliš nevyjadřuje, je zjevné, ţe inklinuje k pravici. V Markarisově případě máme tedy co dočinění s levicově smýšlejícím autorem, který píše o pravicově smýšlejícím policistovi: výsledkem toho je vznik upřímné literatury, která se vyznačuje jedinečným sociálním cítěním. 33 Na začátku této kapitoly uvádím citát od Jean-Claude Izza, který podotýká, ţe Bible je první velká světová antologie černé kroniky, která se zrodila na pobřeţí Středozemního moře. Kniha knih nám jasně dává najevo, ţe historie tohoto moře a lidí, kteří obývají břehy, které omývá, je plná násilí, vraţd a zneuţívání moci. Zločin je všudypřítomný, provází nás od nepaměti a vede nás k němu nesčetné mnoţství pohnutek, které leţí hluboko v lidských myslích. Stejně jako Kainovo srdce, je historie Středomoří černá. 34 V tomto duchu by bylo moţné zmínit i řecké klasiky jako Homérovu Ilias a Odyseu nebo Sofoklovo drama Oidipus Rex, které se objevilo na jednom ze světově 32 Markaris, Petros. Kat' exakoluthisi. Athina: Ekdosis Pataki, s Papageorgiu, Eleni. Stin Ellada tu astynomu Charitu. [online] [cit. 10. srpna 2014]. Dostupné z: < (ηελ πεξίπησζε ηνπ Μάξθαξε έρνπκε λα θάλνπκε κε έλαλ αξηζηεξό πεπνηζήζεσλ ζπγγξαθέα πνπ γξάθεη γηα έλαλ δεμηώλ πεπνηζήζεσλ αζηπλνκηθό: ην απνηέιεζκα είλαη κηα ινγνηερλία εηιηθξηλήο πνπ δηαθξίλεηαη από κηα κνλαδηθή θνηλσληθή επαηζζεζία.). 34 Ferri, Sandro. Towards a history of mediterranean noir in: Black and Blue, an introduction to mediterranean noir. [online] [cit. 12. srpna 2014]. Dostupné z: < (Like Cain s heart, the history of Mediterranean is black.). 10

16 nejznámějších seznamů Noir fikce Patricka Raynala, který byl uveřejněn v roce 1995 v časopise les Temps. To uţ bychom však příliš odbočili od předmětu této kapitoly Význam města v detektivním románu Na tomto místě je vhodné poloţit si otázku, kterou si pokládá i Petros Markaris a to: Jak se stalo, ţe město získalo takovou váhu v detektivních románech posledních desetiletí? 36 Retrospektivní pohled na detektivní ţánr v Evropě v polovině 50. let minulého století, tedy v době kdy k němu Markaris poprvé přičichá, odhaluje skutečnost, ţe ţádný významný důraz na město tehdy kladen nebyl. Londýn jakoby v dílech Agathy Christie ani nefiguroval a u Arthura Conan Doylea se známky po něm rozplývají ve stejnou chvíli, kdy se rozplyne mlha, do které je Londýn zahalen. Místa jsou pro všechny tyto autory jen jakousi kulisou, která se dá snadno nahradit jinou. Například ve Smrti na Nilu (Agatha Christie, 1993) by se mohl Hercule Poirot klidně plavit po Dunaji a příběhu by se to nedotklo. Nejspíš právě proto, ţe důraz byl tehdy kladen na zápletku, tedy na to kdo je vrahem. Jedinou odchylku v tomto směru vytváří uţ několikrát zmiňovaný Georges Simenon, který sice neklade důraz přímo na popis Paříţe, ale na detailní popis charakteru všech svých postav a skrze ně nám odhaluje detailní popis jejich čtvrtí a sousedství, avšak nikdy nepřekročí tuto pomyslnou hranici. V protikladu s evropskými autory můţeme sledovat, ţe význam měst a popisu prostředí celkově, má hlubokou tradici u jejich amerických kolegů. Jen stěţí si lze představit romány Sary Paretsky bez Chicaga nebo Kalifornskou Bay area bez Philipa Marlowe soukromého detektiva, kterému vdechl ţivot Raymond Chandler. Doba Agathy Christie uţ je však dávno minulá a s ní i vraţdy z pomsty či chorobné vášně a střípky nápověd, které spisovatel rozséval po celé knize, aby čtenář pomalu mohl rozuzlovat zápletku. 37 Struktura zločinů se změnila, (...) a s nimi se změnila i tématika detektivních románů. Vpád nových témat, změnil i vztah spisovatele s městem. 38 Hlavním tématem 35 Ibid. 36 Markaris, Petros. Kat' exakoluthisi. (Πώο έγηλε θαη ε πόιε απόθηεζε ηόζν βάξνο ζην αζηπλνκηθό κπζηζηόξεκα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ;). s Ibid., s Ibid., s (Σα εγθιήκαηα άιιαμαλ πθή, (...) καδί ηνπο άιιαμαλ θαη ηα αζηπλνκηθά κπζηζηνξήκαηα ηε ζεκαηνινγία ηνπο. Ζ εηζβνιή ησλ λέσλ ζεκάησλ, έθαλε δηαθνξεηηθή θαη ηελ ζρέζε ηνπ ζπγγξαθέα κε ηελ πόιε.). 11

17 současných detektivních zápletek uţ nejsou vraţdy z lásky nebo kvůli dědictví, které za sebou zanechal bohatý strýček, dnešní vrazi mají jiný motiv, vraţdí kvůli penězům. Nelegální obchod, špinavé peníze to je naše realita a jejich přirozený prostor rozkvětu není venkov, ale město. A tak vyvstaly nové generace spisovatelů, kteří nejen ţe zasazují zápletku svých románů do měst, ale pozdvihují samotná města do role protagonistů svých románů. 39 Dalo by se říci, ţe současný detektivní román je spíše román společenský, který se pouze opírá o detektivní zápletku. Markaris ho troufale označuje za přímého nástupce městských románu 19. století, kde jsou města vykreslována podobně jako Londýn u Dickense nebo Paříţ u Victora Hugo. V obou případech vyuţívají autoři kriminální zápletku, aby skrze ni mohli popsat svá velkoměsta a upozornit na společenské křivdy, Hugo v Bídnících a Charles Dickens v Nadějných vyhlídkách. 40 V rozhovoru s Vangelisem Chatzivasiliu pro AMNAwebTV se k tomuto tématu vrací a uvádí, ţe ten kdo prvně popsal Londýn, není Arthur Conan Doyle, ale Dickens. 41 Autoři klasického detektivního ţánru si vţdy byli vědomi pravidel, která museli dodrţovat, tyto pravidla sepsali například S. S. Van Dine 42 nebo Ronald Knox. Patří mezi ně například, ţe ţádné informace nesmí být utajeny před čtenářem nebo ţe román nesmí mít více jak jednoho detektiva. To co však neuvádí ani jeden z výše zmíněných autorů je, jak důleţitou úlohu hraje role autora ve vztahu k jeho dílu. Hlavním aspektem detektivních příběhů jsou totiţ vztahy. Na počátku u Edgara Allan Poea nebo Sira Arthura Conan Doylea to byl vztah mezi detektivem a případem a detektivem a jeho pomocníkem. Později v dílech spisovatelů jako je Agatha Christie, se tento výčet rozšiřuje o vztah mezi detektivem a podezřelými. Tzv. Americká drsná škola, Hardboiled fiction se soustřeďuje na vztah mezi detektivem a famme-fatale a zároveň na 39 Ibid., s (Έηζη πξνέθπςαλ νη θαηλνύξηεο γεληέο ησλ αζηπλνκηθώλ ζπγγξαθέσλ, πνπ δελ ηνπνζεηνύλ κόλν ηελ πινθή ησλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπο ζε πόιεηο, άιια αλαβαζκίδνπλ ηηο ίδηεο ηηο πόιεηο ζε πξσηαγσληζηέο ησλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπο.). 40 Ibid., s Chatzivasiliu, Vangelis. O Petros Markaris, i iroes tu, i poli, ke i aristera. [online] [cit. 13. srpna 2014]. Dostupné z: < 42 Todorov, Tzvetan. Typologie detektivního románu in: Poetika prózy. Praha: Triáda, 2000, s

18 vztah detektiva k městu, ve kterém ţije. Tento vztah je ústředním motivem ve všech dílech Petrose Markarise Natti, Todd. The Text is Suspect. [online] [cit. 9. srpna 2014]. Dostupné z: < 13

19 4 Petros Markaris 4.1 Život Petros Markaris byl řeckému publiku znám do roku 1995 především jako překladatel Goetheho a Bertolda Brechta a scénárista jak televizních seriálu, tak filmových hitů pod taktovkou Theodora Angelopoula. Narodil se na ostrově Chalki v Konstantinopoli 1. ledna 1937, kde také proţil celé své dětství. Po studiích ve Vídni se roku 1964 natrvalo usadil v řeckých Athénách. 44 Detektivnímu román se začal věnovat aţ ve svých padesáti osmi letech. Jak uvádí ve své autobiografii Kat exakoluthisi (Na pokračování, 2006) dostal se k němu spíše náhodou, kdyţ se mu před očima objevil detektiv Kostas Charitos, tehdy však ještě neznal jeho povolání. Imaginární postava, která se mu po dobu celého jednoho měsíce neustále honila hlavou, a které se nemohl zbavit. Hlavou mi jako blesk z čistého nebe prošla myšlenka, ţe tady ten týpek, na to aby mě tolik týral, musí být buďto zubař nebo policajt. 45 Od chvíle kdy si ujasnil, ţe Charitos je policista, vše nabralo rychlý spád. Vyšel jeho první detektivní román Nychterino deltio (Noční zprávy, 1995), který následovaly další a dnes se Petros Markaris pyšní jiţ sérií osmi románů v čele s oblíbeným detektivem Kostasem Charitosem. To, co ho vedlo k psaní detektivních románů, tedy víme, ale co ho přimělo u nich zůstat? Píšu detektivky protoţe věřím, ţe skrze ně vidím společnost lépe a jsem schopný lépe rozvíjet příběh, pokud je mým počátečním bodem detektivní zápletka ( ) Co má Charitos společného se mnou je především jeho pohled na Athény. Je to část jeho povahy, ve které se naprosto shodujeme Kampanakakis, Iosif. To fenomeno Petros Markaris ke Astynomos Charitos sto Neo Elliniko Astynomiko Mythistorima. [online] [cit. 15. srpna 2014]. Dostupné z: < 45 Markaris, Petros. Kat' exakoluthisi. s. 17. (Μνπ πέξαζε ζαλ αζηξαπή ε ηδέα όηη απηόο ν ηύπνο, γηα λα κε βαζαλίδεη έηζη, ή νδνληίαηξνο πξέπεη λα είλαη ή κπάηζνο.). 46 Philippou, Philippos. Petros Markaris a Writer for clever readers. Ithaca, No. 30, October 2003, s. 3. (I write detective stories because I believe that I see society better through them and I develop my story better from the starting point of a mystery plot ( ) What Haritos has taken from me is largely the way that he comments on Athens. It s the point on which I totally identify with him.). 14

20 Díky Markarisově peru si čtenář vychutná okruţní jízdu po centru Athén a jeho přilehlých čtvrtí, projde se spletitými uličkami, pozná luxusní čtvrti na předměstí, ale i ty chudinské obydlené nezaměstnanými a přistěhovalci. Úspěšně vykresluje obraz současné athénské společnosti a tím potaţmo celého Řecka. 47 Skutečnost, ţe hlavní město v kostce reprezentuje celý stát, není ţádnou novinkou. Svou pozicí tato města symbolizují jiţ od nepaměti centrum říše a později státu. 48 Inspiraci pro detaily svých příběhů čerpá ze současných Athén, ale i z Řecka v období po diktatuře, z Řecka v dobách Balkánských válek, z času od vstupu do Evropské unie a začátku ekonomické krize na Balkánu a v neposlední řadě z jeho zvyku neustále pozorovat, který je charakteristický nejen pro Markarise spisovatele, ale i pro Petrose Markarise člověka. 49 Na podobném principu funguje i hledání inspirace pro utváření jeho postav, které vychází ze skutečných osob. Jak sám Markaris uvádí, spisovatel má vţdy dvě moţnosti, buďto si sedne a postupně vykonstruuje přesně takovou postavu, jakou právě potřebuje nebo čerpá z lidí ve svém okolí a příběhů o reálných charakterech. Jak uţ je výše poznamenáno Markaris si vţdy volí druhý způsob. Dodává, ţe kdyţ se svých čtenářů ptá, zda se jim líbí Adriani, pokud oni odpovědí, ţe jí zboţňují, říká jim, tak to byste zboţňovali mojí matku, je úplně stejná. 50 V současnosti se Markaris zabývá nejen psaním svých románů, ale současně je i členem správní rady EKK 51 a předsedou EKEBI Markaris a město Athény jsou mé prostředí a hlavní hrdina mých příběhu Ibid., s Hrbata, Zdeněk. Prostory, místa a jejich konfigurace v literárním díle. in: Na cestě ke smyslu: Poetika literárního díla 20. století. Praha: Trost, s Philippou, Philippos. Petros Markaris a Writer for clever readers. Ithaca, No. 30, October 2003, s Chatzivasiliu, Vangelis. O Petros Markaris, i iroes tu, i poli, ke i aristera. [online] [cit. 13. srpna 2014]. Dostupné z: < >. 51 Διιεληθό Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ - Řecké Centrum Filmu. 52 Διιεληθό Κέληξν Βηβιίνπ - Řecké Centrum Knihy. 15

21 To, co Markarise tolik fascinuje a přitahuje k Athénám, jsou protiklady. Je to město, které člověku kaţdou chvíli ukazuje jinou tvář, město plné vsuvek. Uprostřed ošklivosti se otevře pomyslná závorka, která nám dá nahlédnout do oázy krásy v podobě malebné uličky nebo rozkošného zátiší. Závorka se uzavírá a čeká nás návrat do ošklivé reality. Snad nejvýraznějším protikladem Athén je rozdíl mezi dnem a nocí. Všechnu krásu, kterou postrádají přes den, získávají se soumrakem. Chaotické silnice, které vás přes den dohánějí k šílenství i činţovní domy, které se sklání ze všech stran a vyvolávají v lidech pocit úzkosti, to vše se vytrácí s příchodem tmy. Noc je pro Athény jako magický plášť, který přemění vše ošklivé v krásné a s příchodem prvních ranních paprsků si to zas vezme zpět. V tomto městě noc kaţdodenně slaví svou triumfální výhru. Jedno řecké přísloví, praví: neřesti noci vidí den a směje se jim 54 u Athén je tomu naopak. 55 Kdyţ chce Markaris popsat ţivot Athéňanů svým známým v zahraničí, říká: Athéňané ţijí celý den v pekle, aby získali v noci pár hodin v ráji. 56 Protiklady se promítají i ve vztahu Markarise k Athénám, je to vztah lásky a nenávisti, který s ním sdílí téměř kaţdý obyvatel tohoto pětimilionového betonového bludiště. 57 Athény však nejsou jediná spisovatelova láska, Petros Markaris je milovníkem všech měst. Prohlašuje o sobě: Jsem městský člověk. Abych byl přesný, jsem člověk, který miluje centrum města. (...) Jakákoliv nabídka na výlety a návštěvy zajímavostí venkova je pro mě neúnosná a nervy drásající zátěţ, a to i v případě, kdyby mě měla ochudit jen o pár hodin z mého času na procházky po městě. Všechno to souvisí s vůní města. 53 Mpozoni, Argyro. O syggrafeas Petros Markaris afigite ti zoi tu. [online] [cit. 12. srpna 2014]. Dostupné z: < (Ζ Αζήλα είλαη ν ρώξνο κνπ θαη ε πξσηαγσλίζηξηα ζηηο ηζηνξίεο κνπ.). 54 «ηεο λύρηαο ηα θακώκαηα ηα βιέπεη ε κέξα θαη γειά». 55 Markaris, Petros. Kat' exakoluthisi. s Ibip., s. 96. (νη Αζελαίνη δνπλ όιε κέξα ζε κηα θόιαζε, γηα λα θεξδίζνπλ ηε λύρηα κεξηθέο ώξεο ζηνλ παξάδεηζν.). 57 Pituli, Vasiliki. Petros Markaris Athina, protevusa ton Balkanion. [online] [cit. 14. srpna 2014]. Dostupné z: < &catid=3: &itemid=2.>. 16

22 Přičichnout k městu můţeš jen v jeho ulicích. Jsou to ulice, kterými se bezcílně potuluješ, koukáš se kolem sebe na budovy, na kolemjedoucí na auta, na lidi v tramvajích, v autobusech nebo v metru. 58 Tato vášeň, kterou k velkoměstům pociťuje, se zrodila z velké části díky podmínkám, ve kterých vyrůstal. V té době, se ţivot konstantinopolských rodin dělil mezi dva domy: ze 2/3 mezi dům ve městě a z 1/3 mezi letní dům. Hlavní letní destinaci byly Princovy ostrovy. Markarisova rodná Chalki spolu s Pringipo, jsou největší z nich a v letních měsících je měla v oblibě arménská, řecká i ţidovská komunita. Rozdíl mezi nimi byl ekonomicko-společenský, Chalki v létě hostila střední třídu konstantinopolských menšin, zatímco Pringipo byla centrem burţoazie. Dům v Konstantinopoli býval většinou v osobním vlastnictví a letní dům se pronajímal. V Markárisově případu tomu však bylo naopak. To co ovlivnilo výrazně Markarisovo dětství, byly temné roky V těchto letech vešel v platnost tzv. zákon daně z nemovitosti. Mnoho rodin včetně té jeho mělo problém splatit dluh státu a i kdyţ se jeho otci nakonec podařilo shromáţdit peníze a dluh splatit, musela se jeho rodina značně uskromnit, to mimo jiné znamenalo pustit dům ve městě. A tak se stal celoročně obyvatelem Chalki. Dokud byl studentem základní školy, nebylo odloučení od Konstantinopole tak znatelné, kdyţ však začal navštěvovat rakouské gymnázium v Konstantinopoli, kaţdý den po návratu na Chalki ho ubíjela samota, ze které ho vţdy na pár měsíců vysvobodilo léto, to však rychle pominulo a mladého Markarise opět čekal návrat do samoty. Zlomový bod nastal aţ ve druhém ročníku studií na střední škole. Finanční situace jeho otce se stabilizovala a rodina se opět na zimu zabydlela v Konstantinopoli. Konečně si mohl se spoluţáky uţívat vycházky, kinematograf a návštěvy cukráren. To však nebyla jediná stránka jeho mladistvého ţivota. Po návratu rodiny do města vyvstala ještě jedna osobní nebo skrytá jak ji autor označuje. Tajně se vydával na průzkum různých čtvrtí centra, které se rozprostíralo okolo hlavního náměstí Taxim. Přestoţe Konstantinopol 58 Markaris, Petros. Kat' exakoluthisi. s (Δίκαη άλζξσπνο ηεο πόιεο. Γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο. (...) Οπνηαδήπνηε πξόηαζε γηα εθδξνκέο ή γηα επηζθέςεηο ζε εμνρηθά αμηνζέαηα κνπ είλαη έλα αζήθσην θαη εθλεπξηζηηθό βάξνο, έζησ θαη αλ κνπ ζηεξεί κόλν θάπνηεο ώξεο από ηνπο πεξηπάηνπο κνπ ζηελ πόιε.... Έρεη λα θάλεη κε ηελ κπξσδηά ηεο πόιεο.... Σελ πόιε ηελ νζκίδεζαη ζηνπο δξόκνπο.... είλαη νη δξόκνη πνπ πεξπαηάο ρσξίο ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκό θαη θνηηάο γύξν ζνπ ηα ρηίξηα, ηνπο πεδνύο θαη ηα ηξνρνθόξα, ηνπο αλζξώπνπο κέζα ζηα ηξακ ή ζηα ιεσθνξεία ή κέζα ζην κεηξό.). 17

23 v té době čítala pouhých jeden a pul milionu obyvatel, centrum bylo obrovské a nabízelo mladému Petrosovi nespočet moţností pro jeho výpravy. 59 Moje láska k centrům měst a jejich objevování mě drţí od tohoto období. Trávil jsem hodiny a hodiny tím, ţe jsem se sám potuloval po Městě, prohledával jsem kaţdý kout, uličky, které nikdo nevidí na první pohled, ale musí zahnout a znovu zahnout, aby mu byly odhaleny. 60 Láska k městům se více prohlubuje, kdyţ po studiích v Rakousku a Německu, získává práci ve společnosti Titan, díky které procestoval svět. Toto zaměstnání, které jsem nikdy nechtěl, mi dalo moţnost poznat země, které bych za jiných podmínek, v ţivotě nepoznal. 61 Po jedenácti letech, plných cest se však Markaris rozhodl, ţe se nadále bude věnovat pouze spisovatelské činnosti a usazuje se natrvalo v Athénách. Tato volba se mnohým můţe jevit zvláštní, proč se autor, který se vţdy prezentuje, jako rodák z Konstantinopole usazuje v Řecku? Odpověď na tuto otázku vyjasňuje Markaris v mnohých rozhovorech i ve své autobiografii. Vše se váţe k pojmu vlast, kterou Markaris podle svých slov nemá, to co pro něj má nejblíţe k tomuto pojmu je Konstantinopol. To často pobuřuje řecké publikum, on je však vţdy umí uklidnit tvrzením, ţe Řecko je jeho jazyková vlast, proto si zvolil ţít v Athénách. Přestoţe od útlého věku ovládal tři jazyky (řečtinu, turečtinu a němčinu), řečtina je jeho rodný jazyk. 62 Řecky jsem řekl svá první slova, v řečtině se mi zdály mé první sny. Chtěl jsem psát řecky, a proto jsem si zvolil Řecko, jako zemi, ve které budu ţít. Skrz jazyk jsem si našel cestu k Řecku a k Athénám Ibid., s Ibid., s (Ζ αγάπε κνπ γηα ηα θέληξα ησλ πόιεσλ θαη ηελ εμεξεύλεζή ηνπο θξαηάεη απ απηή ηελ επνρή. Πεξλνύζα ώξεο αηέιεησηεο θπθινθνξώληαο κόλνο κέζα ζηελ Πόιε, ςάρλνληαο θάζε γσληά, ηα ζνθάθηα πνπ θαλείο δε βιέπεη κε ηελ πξώηε καηηά, αιιά πξέπεη λα ζηξίςεη θαη λα μαλαζηξίςεη γηα λα ηνπ απνθαιπθζνύλ.). 61 Ibid., s (Απηό ην επάγγεικα, πνπ δελ ην ήζεια, κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα γλσξίζσ ρώξεο πνπ, θάησ από άιιεο ζπλζήθεο, δε ζα ηηο είρα γλσξίζεη πνηέ.). 62 Ibid., s Ibid., s. 49. (ηα ειιεληθά είπα ηηο πξώηεο κνπ ιέμεηο, ζηα ειιεληθά είδα ηα πξώηα κνπ όλεηξα. Ήζεια λα γξάςσ ζηα ειιεληθά θαη γη απηό δηάιεμα λα δήζσ ζηελ Διιάδα. Μέζα από γιώζζα βξήθα ηελ επαθή κε ηελ Διιάδα, κε ηελ Αζήλα.). 18

24 Skutečnost, ţe Athény nejsou jeho rodné město, ale místo, které si sám zvolil, aby se stalo jeho domovem, se později ukazuje velmi nápomocná při tvorbě detektivních románů. Můj ţivot je v tomto městě, ale mé kořeny ne. To se pro mne stává výhodné, jelikoţ mi to umoţňuje oprostit se od emocí a nahlíţet na město s nadhledem, stát se jeho pozorovatelem, ale zároveň komentátorem. 64 Tento nadhled převzal od jednoho ze svých velkých vzorů Bertolda Brechta, on mu ukázal postoj pozorovatele. Mimo to od něj přebírá i jeho trojí zásadu, triptych psaného projevu: ironii, komentář a stručnost. 65 Autor o sobě přiznává, ţe v cizích městech nikdy nenavštěvuje muzea ani galerie, tam město člověk nepozná. Podle Markarise lze město poznat jediným způsobem, bezcílným potulováním se v ulicích a pozorováním všeho kolem. Největší roli v charakteru města podle něj hrají dopravní prostředky. Jinou atmosféru má Amsterdam, kde jsou kola hlavním způsobem přepravy a jinou Řím. Speciální atmosféru pro něj mají středoevropská města, kde jsou vyuţívány tramvaje jako například Praha nebo Vídeň. Tento jeho zájem o dopravní chod měst se jasně promítá i v jeho knihách, pro které jsou charakteristické dlouhé popisy dopravní situace v Athénách 66 Markaris se mnohokrát nechal slyšet: Kdyţ nechávám Charitose jezdit v tomto městě, je to jako bych po něm jezdil já sám. A jeho komentář je můj komentář (...)Ta část Charitosova charakteru, která ho spojuje se mnou, je jeho ţivot v Athénách a jeho pohled na město Philippou, Philippos. Petros Markaris interview. s. 14. (My life is in this city, but not my roots. This gives me the advantage of being able to observe the city from a distance, to become a spectator of it but also a commentator.). 65 Markaris, Petros. Kat' exakoluthisi. s Ibid., s Ibid., s (ηαλ βάδσ ηνλ Υαξίην λα θπθινθνξεί ζ απηή ηελ πόιε είλαη ζαλ λα θπθινθνξώ ν ίδηνο. Καη ην ζρόιηό ηνπ είλαη ην δηθό κνπ ζρόιην. (...) Σν ζεκείν ηνπ Υαξίηνπ πνπ ηνλ θέξλεη πνιύ θνληά ζ εκέλα είλαη ε δσή ηνπ ζηελ Αζήλα θαη ε καηηά ηνπ πάλσ ζηελ πόιε.). 19

25 Přesuny hlavního hrdiny z jednoho místa Athén na druhé se v knihách neobejdou bez jízlivého komentáře na všechny a všechno co se v ulicích odehrává. Od městského provozu, nekonečných zacpaných silnic aţ po běţný ţivot v různých čtvrtích. Dočítáme se o všech stránkách města, o chaosu, který na první pohled převládá nad vším ostatním, ale i o barevných čtvrtích, které mají svá náměstí, své kavárny, restaurace a bary, které se plní lidmi všeho věku, místními, turisty i studenty. Troufám si říct, ţe knihy Petrose Markarise by se daly označit za jistý typ athénské kroniky, do které od roku 95 Markaris zaznamenává všechny změny města, ať uţ jsou to nové stadiony pro Olympijské hry nebo úbytek aut na silnicích po čtyřech letech krize. 68 Literatura pramení ze ţivota. 69 Z jejích řádků můţeme poznávat různé epochy lidské historie, pocítit atmosféru města, poznat jeho architekturu a společnost. 70 Je to právě, uţ několikrát zmiňovaná láska k Athénám, která vedla Markarise k sepsání knihy I Athina tis mias diadromis (Athény jedné trati, 2013). Publikace původně vyšla uţ v roce 2010 v Německu v rámci série vydavatelství Hanser Verlage Spisovatelé a jejich města pod názvem Quer durch Athen. Eine Reise von Piräus nach Kifissia. Jak nám německý název napovídá, kniha se odehrává na trati athénské podzemní dráhy, linky, která vede z Pireu do Kifissie. V knize, vystoupím na kaţdé z dvaceti čtyř zastávek podzemní dráhy a projdu se po té či oné čtvrti. Skrze tyto procházky se snaţím nejen popsat vývoj čtvrti, její proměny a důvody těchto změn. Ale snaţím se zároveň poukázat na ztrátu. Na krásnou tvář Athén, kterou jsme ztratili. 71 Takto charakterizuje svůj počin Markaris v rozhovoru pro portál Andro.gr. Tato historicky nejstarší athénská trať, která zahájila provoz v roce 1869, je spisovatelův 68 Kampanakakis, Iosif. To fenomeno Petros Markaris ke Astynomos Charitos sto Neo Elliniko Astynomiko Mythistorima. [online] [cit. 16. srpna 2014]. Dostupné z: < 69 Kaika, Maria. O Giorgos Ioannu ke i Thessaloniki. in: O plastikos domikos ke ikastikos choros sti Neoelliniki logotechnia. Athina: Athanasopulos & Papadamis, s Ibid., s Tzanetakis, Giannis. Petros Markaris: Avti i volta meni. [online] [cit. 5. srpna 2014]. Dostupné z: < (ηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ απνβηβάδνκαη ζε θάζε από ηνπο είθνζη ηέζζεξηο ζηαζκνύο ηνπ Ζιεθηξηθνύ θαη θάλσ έλαλ πεξίπαην ζηε ζπλνηθία. Μέζα από απηόλ ηνλ πεξίπαην δελ πξνζπαζώ λα πεξηγξάςσ κόλν ηελ εμέιημε ηεο ζπλνηθίαο, ηηο αιιαγέο θαη ηηο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζ απηέο. Αιιά θαη ηελ απώιεηα. Σελ όκνξθε πιεπξά ηηο Αζήλαο πνπ ράζακε.). 20

26 nejoblíbenější způsob přepravy a jak sám říká, je to i nejefektivnější způsob jak poznat společenské rozvrstvení města, jelikoţ ho křiţuje od jednoho konce ke druhému. Markaris je velice precizní ve svých popisech a z kaţdé stránky této knihy čiší jeho láska k Athénám. Je zajímavé vidět poprvé toto město ne skrze detektiva Charitose, ale očima Petrose Markarise, i kdyţ to není pohled příliš odlišný. Co se můţe zdát zvláštní, je, ţe řeckého překladu se kniha dočkala aţ po třech letech. Markaris uvádí, ţe prvotně neměl vůbec v úmyslu ji v Řecku publikovat, je napsaná pro cizince a Athéňanům by se informace mohly jevit banální, avšak jeho vydavateli Samisovi Gavrilidisovi se ho po dlouhém přemlouvání podařilo přesvědčit a kniha sklidila velký úspěch. Ano, některé informace jsou obecné a kaţdý Řek je zná, ale kniha poskytuje i spoustu zajímavých tipů na vycházky a restaurace a mimo jiné i zajímavosti, typu kde se nachází dům Ioannise Metaxase, kam mu bylo doručeno oznámení o útoku Itálie na Řecko památného 28. října Dalo by se říct, ţe je to takový malý průvodce Athénami Petrose Markarise. Prolog knihy uzavírá citace z básně Ithaka, protoţe právě tato jedna trať reprezentuje pro Markárise současnou městskou Ithaku. Aţ vypluješ k Ithace přej si, aby tvá cesta byla dlouhá plná dobrodruţství a poznání K. P. Kavafis 73 Nakolik se liší zorný úhel pohledu na Athény, ale i na Konstantinopol Petrose Markarise a detektiva Kostase Charitose bude naznačeno v následujících kapitolách. 72 Markaris, Petros. I Athina tis mias diadromis. Ekdosis Gavriliidis, Athina 2013., s Ibid., s. 16. (αλ βγεηο ζηνλ πεγαηκό γηα ηελ Ηζάθε λα εύρεζαη λα λαη καθξύο ν δξόκνο γεκάηνο πεξηπέηεηεο, γεκάηνο γλώζεηο Κ. Π. Καβάθεο.). 21

27 5 Nychterino deltio První Markarisuv detektivní román nese název Nychterino deltio (Noční zprávy, 1995). Poprvé se zde setkáváme s detektivem Charitosem, který nám skrze kriminální zápletku představuje nejen svět senzacechtivých reportéru, ale jak se posléze ukáţe i v jiných dílech, Markarisovo oblíbené téma imigrantů a především se s Charitosem vydáváme na první okruţní jízdu po Athénách. První seznámení s Charitosovými Athénami je zároveň stěţejní důvod toho, proč jsem zařadila toto dílo do předmětů analýzy mé práce. Jak uvádí francouzský večerní Le Monde, Noční zprávy vynikají především svým bystrým nastíněním portrétu současných, kaţdodenních, důvěrně známých Athén: od znečištění a nástrah dopravy aţ po problémy, které vyplívají z přílivu imigrantů. 74 Rok 1995 se stal zlomovým mezníkem pro řeckou detektivku, která do té doby byla opomíjeným literárním ţánrem. Vydání Nočních Zpráv jednou pro vţdy změnilo svět řeckých detektivních románu, a přestoţe Petors Markaris uţ dnes rozhodně není jediný úspěšný řecký autor tohoto ţánru, titul, který mu nemůţe nikdo odepřít je ambasador řeckého detektivního románu v zahraničí, o čemţ svědčí i fakt, ţe jeho knihy uţ byly přeloţeny do více neţ čtrnácti jazyků. 75 Román sklidil v Řecku velký úspěch a dočkal se i televizní adaptace. Stejnojmenný seriál odvysílala v osmnácti dílech státní řecká televize ET1 v průběhu let 1998 aţ 99. Svou tvář detektivovi Charitosovi propůjčil známý řecký herec Minas Chatzisavvas. 5.1 Nastínění děje románu Mladý albánský pár je nalezen brutálně zavraţděn. Na první pohled se případ detektivovi Kostasovi Charitosovi nezdá nikterak zajímavý, k čemuţ přispívá i fakt, ţe se mu velmi brzy podaří dopadnout vraha, mladého Albánce Ramíze Sechina. Kdyţ se však v případu začne šťourat uznávaná reportérka kriminálních zpráv Gianna 74 Papageorgiu, Eleni. Stin Ellada tu astynomu Charitu. [online] [cit. 10. srpna 2014]. Dostupné z: < (Σν «Νπρηεξηλό Γειηίν» αμίδεη θπξίσο γηα ην νμπδεξθέο πνξηξέην πνπ ζθηαγξαθεί γύξν από ηε ζεκεξηλή, θαζεκεξηλή, νηθεία Αζήλα: από ηε κόιπλζε θαη ηα εκπόδηα ζηελ θπθινθνξία έσο ηα πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ από ηε ζπξξνή ησλ μέλσλ κεηαλαζηώλ.). 75 Ibid. 22

28 Karagiorgi, která se usilovně snaţí vypátrat, zda měl zavraţděný pár dítě, probudí v Charitosovi podezření, ţe případ moţná není tak jednoznačný, jak se zdál. Zaúkoluje tedy svého podřízeného Thanasise, ke kterému chová Karagiorgi zjevné sympatie, aby z ní pod záminkou schůzky vytáhl nějaké informace. Kdyţ je pak o pár dní později reportérka nalezena mrtvá přímo v šatně televizní stanice Hellas Channel jen pár minut před začátkem Nočních Zpráv, začne se celý případ dramaticky zamotávat. Charitos, ve své snaze najít spojitost mezi vraţdami Albánců a Gianni Karagiorgi, postupně odhaluje nelegální obchod s dětmi. Celou situaci mu značně ztěţují senzacechtivá média, která jsou pro exkluzivitu schopná udělat všechno. Případ se stále více komplikuje a vraţd přibývá. Ramíz Sechin je zavraţděn uvnitř vězení, ve svém bytě je nalezena mrtvá další reportérka kanálu Hellas Channel a otázkou zůstává, kdo a proč se za vším skrývá. Po prohledání bytů obou reportérek najde policie u Gianni několik výhruţných dopisů, podepsaných N. Charitosovým hlavním podezřelým se okamţitě stává Nestor Petratos, ředitel zpravodajství, nadřízený a bývalý milenec Gianni, kterého podle slov své sestry Miny jen vyuţila k postupu. Petratos se snaţí vinu hodit na nedávno propuštěného z vězení Petrose Kolakoglu, který byl odsouzen právě díky důkazům, které shromáţdila Karagiorgi. Charitos však vidí v této teorii mnoho nesrovnalostí a dál si stojí za tím, ţe vrahem je Petratos, coţ ho málem připraví o práci. Do případu vnese trochu světla aţ Karagiorgina neteř Anna, která detektivovi předá sloţku s nasbíranými důkazy ke kauze nelegálního obchodu s dětmi. Charitos odhalí celý chod organizace, která se skrývala ve firmě významného podnikatele Pilarina. Jediná otázka zůstává. Kdo zavraţdil Giannu Karagiorgi? Rozuzlení se nám dostává po dopadení Petrose Kolakoglu. Ten Charitosovi prozradí, ţe se s Giannou seznámil dlouhá léta před tím, neţ proti němu postavila kauzu, která ho dostala za mříţe. Tehdy byla ještě na začátku své kariéry a on pracoval na úřadě, kam přišla tehdy těhotná v doprovodu své sestry. Charitos ji tedy konfrontuje a Mina pod nátlakem přizná, ţe Anna není její dcera, ale neteř. Mezi starými osobními věcmi, které mu Mina ukáţe, pak Charitos okamţitě identifikuje vraha. Nestačí se divit, kdyţ na jedné z fotek rozpozná svého podřízeného Thanasise. Ten, jelikoţ uţ nemá jak před pravdou utéct, se ke všemu přizná, ţe měl zamlada vztah s Giannou, ţe si ji chtěl vzít, kdyţ otěhotněla, ale ona odmítla a řekla mu, ţe půjde na potrat. Jak se po letech setkali a ona mu řekla, ţe jejich 23

EU_12_sada2_12_ČJ_Detektivní_literatura_Dur

EU_12_sada2_12_ČJ_Detektivní_literatura_Dur EU_12_sada2_12_ČJ_Detektivní_literatura_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění

Více

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií Umělecká kritika Seminární práce esej, Úvod do uměnovědných studií USK 01 Vypracoval: Zvonek David (UČO :

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Charakteristika knihy úrovně 3 (Hermann, Rieck: My děti ze stanice Zoo) Materiál vzniklý v rámci projektu LIFT2

Charakteristika knihy úrovně 3 (Hermann, Rieck: My děti ze stanice Zoo) Materiál vzniklý v rámci projektu LIFT2 Popis reprezentativní knihy tzv. Book Scan Záhlaví: Radka Procházková Kai Hermann a Horst Rieck / My děti ze stanice Zoo / 1978 / úroveň 3. (2. stupeň ZŠ) úvodní poznámky: Christiane F. jako svědkyně v

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Světová literatura od poloviny 19. století

Světová literatura od poloviny 19. století Světová literatura od poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou FRANCIS SCOTT FITZGERALD Velký Gatsby VY_32_INOVACE_06_3_13_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ŢIVOT LIFE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ŢIVOT LIFE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR KRESBY A GRAFIKY STUDIO OF DRAWING AND PRINTMAKING ŢIVOT LIFE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

Absolventská práce. žáka 9. ročníku

Absolventská práce. žáka 9. ročníku Základní škola Polešovice Absolventská práce žáka 9. ročníku Školní rok 2014/2015 Vít Marťán Základní škola Polešovice Absolventská práce žáka 9. ročníku Překlad Žák: Vít Marťán Vedoucí práce: Bohuslava

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Josef Škvorecký

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Josef Škvorecký ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ Josef Škvorecký 1924-2012 Interaktivní výukový materiál Česká literatura II. pol. 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Reklama v časopisech Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Co a jak jsme zjišťovali? 3 Kvantitativní část Metodologie Kvantitativní šetření zaměřené na následující okruhy: Konzumace časopisů a vnímání

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Klasifikace věd Ročník 1. Datum tvorby 2.9.2013

Více

v02.00 Zatmění Slunce Jiří Šála AK Kladno 2009

v02.00 Zatmění Slunce Jiří Šála AK Kladno 2009 v02.00 Zatmění Slunce Jiří Šála AK Kladno 2009 Trocha historie Nejstarší záznamy o pozorování tohoto jevu pochází z čínských kronik 22.10. 2137 př.n.l. Analogické odkazy lze najít ve starověké Mezopotámii

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

Podzimní Paříž: Zpráva ze studijní cesty Zdeňka Šupková

Podzimní Paříž: Zpráva ze studijní cesty Zdeňka Šupková Podzimní Paříž: Zpráva ze studijní cesty Zdeňka Šupková 1 Prohlížím si fotografie pořízené během pěti dnů strávených ve francouzské metropoli a vzpomínám na svůj výlet po pařížských zahradách a parcích

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM v ONDŘEJ ŠMERDA aaa eee Vývoj latinkového (typografického) i SŠOGD písma LYSÁ NAD L ABEM 2014 Copyright Ondřej Šmerda, 2014 ÚVOD Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy

Více

Standardizace vše podstatné je předem formalizováno, předepsáno Nestandardizace bývá využíván v kvalitních výzkumech

Standardizace vše podstatné je předem formalizováno, předepsáno Nestandardizace bývá využíván v kvalitních výzkumech Otázka: Metody psychologického výzkumu Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jitunka Pozorování rozdělujeme na běžné lidské pozorování a vědecké pozorování Patří k základním technikám sběru dat.

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_CJK4_2260_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ LEDEN 2012 *** ROČNÍK XIII. *** ČÍSLO 1

K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ LEDEN 2012 *** ROČNÍK XIII. *** ČÍSLO 1 K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ LEDEN 2012 *** ROČNÍK XIII. *** ČÍSLO 1 Citát inspirující: Neměly by se knihy, které nikoho neobohatí, prodávat bez DPH? Jiří Faltus ze sbírky aforismů Bez

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel:

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval/a samostatně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - vymění si základní osobní informace; - utvoří zdvořilou žádost; - čte a sestaví pojednání o rodině (sestaví rodinný rodokmen); - zjistí a poskytne informace o rodině; - rozumí

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Rozhovor ředitele Centra bezpečnostních studií Ing. Jaroslava Salivara pro Parlamentní listy na téma migrace

Rozhovor ředitele Centra bezpečnostních studií Ing. Jaroslava Salivara pro Parlamentní listy na téma migrace Rozhovor ředitele Centra bezpečnostních studií Ing. Jaroslava Salivara pro Parlamentní listy na téma migrace CEBES, 2.4. 2015 Řecko a Itálie svou vlastní nečinností, pod dozorem Bruselu, otevřeli Evropu

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

PROMĚNY DĚTSKÉ HRY. The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré

PROMĚNY DĚTSKÉ HRY. The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré PROMĚNY DĚTSKÉ HRY Mezinárodní studentské psychologické dny 12.03.2015 EVA STUPAVSKÁ K zamyšlení

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay Leden 2007 Děti migrantů v monokulturní zemi Gergõ Pulay Recenze na jednu z nejzajímavějších knih, která v poslední době vyšla v Maďarsku o migraci. Zabývá se druhou generací migrantů v Maďarsku. Recenze

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá)

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) (Recenze - Mgr. J. Šupa) Kniha nese podtitul - průvodce světem vašeho dítěte a už obrázek na obalu slibuje,

Více

CK 16: 17: 2000 2005 18: 2011 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: V

CK 16: 17: 2000 2005 18: 2011 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: V Seznam příloh Příloha č. 1: Cestovní ruch/ Tourism (text) Příloha č. 2: Historie cestovního ruchu (text) Příloha č. 3: Formy cestovního ruchu (text) Příloha č. 4: Druhy cestovního ruchu (text) Příloha

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_749_Tematika_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra politologie Lukáš Visingr (UČO 60659) Bezpečnostní a strategická studia Politologie Bakalářské studium Imatrikulační ročník 2005 Weberův přístup

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Bakalářská diplomová práce 2013 Lucie Mervartová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Mediteránní studia Lucie

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

VY_32_INOVACE_CJK43560BED

VY_32_INOVACE_CJK43560BED VY_32_INOVACE_CJK43560BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU STUDIO PRODUCT DESIGN SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

TRITON Praha / Kroměříž

TRITON Praha / Kroměříž TRITON Praha / Kroměříž Jan Bouzek JAK SE DOMLUVIT S JINÝMI? Úvod do mezikulturní komunikace Jan Bouzek JAK SE DOMLUVIT S JINÝMI? Úvod do mezikulturní komunikace T R I T O N autor: Prof. PhDr. Jan Bouzek,

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Ročník, obor 1. ročník, studijní obory i učební obory, ověřeno Mechanik opravář motorových vozidel (A1B) 10.6.2013

Ročník, obor 1. ročník, studijní obory i učební obory, ověřeno Mechanik opravář motorových vozidel (A1B) 10.6.2013 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_741_Literatura_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více

Byli jsme vůbec? Byli se vší důrazností protokolu, s odpovědností, průkazností dokumentu.

Byli jsme vůbec? Byli se vší důrazností protokolu, s odpovědností, průkazností dokumentu. Byli jsme vůbec? Byli se vší důrazností protokolu, s odpovědností, průkazností dokumentu. V. Šalamov, Rukavice 1 Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Občanské sdružení shalamov.ru Ústav

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Malá země objevuje malé literatury

Malá země objevuje malé literatury Mezinárodní den překladatelů přinesl jméno vítěze prestižní ceny Josefa Jungmanna, kterou uděluje každoročně Obec překladatelů za nejlepší překladové dílo uplynulého roku. Cenu převzala 30. září v Pálffyho

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice červen 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21.

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Podniková ekonomika NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kupní smlouva, zejména z pohledu převodu nemovitosti TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen / 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ludvík Vaculík

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ludvík Vaculík ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ Ludvík Vaculík 1926 Interaktivní výukový materiál Česká literatura II. pol. 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Charakteristika knihy úrovně 3 (Franková: Deník Anny Frankové) Materiál vzniklý v rámci projektu LIFT2

Charakteristika knihy úrovně 3 (Franková: Deník Anny Frankové) Materiál vzniklý v rámci projektu LIFT2 Zpracovala: Alina Mirakjanová Anna Franková / Deník Anny Frankové / rok první publikace: 1947 /přibližná úroveň: 3 Úvodní poznámky: Anna Franková, mladá židovka, zachycuje ve svém deníku v letech 1942-1944

Více

Naratologie. Naratologie = věda o vyprávění Týká se tedy epického umění a příběhů Velkým průkopníkem francouzský myslitel Gerarde Gennette

Naratologie. Naratologie = věda o vyprávění Týká se tedy epického umění a příběhů Velkým průkopníkem francouzský myslitel Gerarde Gennette Úvod do naratologie Naratologie Naratologie = věda o vyprávění Týká se tedy epického umění a příběhů Velkým průkopníkem francouzský myslitel Gerarde Gennette Roviny vyprávění Motiv: základní stavební prvek

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost Národní učební osnovy pro Anglii DĚJĚPIS Stupeň 1 1. Cíle: a) umístit události a objekty v chronologickém pořadí b) používat obecná slova a fráze spojované s chodem času (např. před, po, kdysi dávno, minulost)

Více