Masarykova univerzita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita"

Transkript

1 Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dagmar Slováková Bezpečnost platebních karet Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Studijní program: Aplikovaná matematika Studijní obor: Matematika ekonomie 2011

2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala prof. Ing. Jiřímu Dvořákovi, DrSc. za cenné připomínky a odborné rady, které napomohly k vypracování této bakalářské práce. Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Bezpečnost platebních karet vypracovala samostatně pod vedením prof. Ing. Jiřího Dvořáka, DrSc. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a jiné odborné zdroje. V Brně, dne 31. května 2011 Dagmar Slováková

4 Název práce: Bezpečnost platebních karet Autor: Dagmar Slováková Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty, MU Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc., Katedra financí, Ekonomicko správní fakulta Abstrakt Má bakalářská práce Bezpečnost platebních karet přináší základní přehled o zabezpečení platebních karet a transakcí spojených s využíváním těchto karet. První část bakalářské práce se věnuje současnému stavu řešení zadané problematiky; přináší pohled do historie platebních karet, uvádí jejich typové rozdělení a bezpečnostní prvky, a také se věnuje podvodům s platebními kartami. Další část se zaměřuje na analýzu vybraných bank v České republice, především na pojištění platebních karet. Na závěr přináší návrh a zdůvodnění řešené problematiky týkající se průběhu karetních transakcí. Klíčová slova: platební karta, čip, pin, podvody, skimming Title: Payment Card Security Author: Dagmar Slováková Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science, MU Supervisor: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc., Department of Finance, Faculty of Economics and Administration Abstract My bachelor thesis "Payment card security" provides an overview of payment cards security and transactions associated with the use of these cards. The first part is concetrated on the current state of solution of a given issue, gives an insight into the history of credit cards, describes their types, safety features and payment card frauds. The next section focuses on the analysis of selected banks in the Czech Republic, especially the payment cards insurance. At the conclusion presents the design and justification of problems to be solved concerning payment card transactions. Keywords: payment card, chip, pin, frauds, skimming

5 Obsah Úvod Systémové vymezení problému Cíl práce Informační zdroje Současný stav řešení zadané problematiky Historie platebních karet Počátek platebních karet Příchod bankovních karet Technická definice platební karty Typy karet Debetní karta Kreditní karta Charge karta Další typy platebních karet Virtuální internetová platební karta Elektronická peněženka Bezkontaktní platební karty Bezpečnostní prvky na platebních kartách Číslo karty Hologram Ultrafialové prvky Podpisový proužek Embosované znaky Ceninový tisk a mikrotext Elektronické kódy Magnetický proužek Čip PIN Biometrické údaje Systémová ochrana platebních karet Mezinárodní standardy Šifrování D Secure Podvody s platebními kartami Transakční členění Zneužití držitelem karty... 32

6 4.7.2 Zneužití osobou blízkou Zneužití osobou cizí Zneužití nedoručené karty Platby na dálku Podvodná žádost o kartu Zneužití obchodníkem Technické členění podvodů Skimming Libanonská smyčka Zneužití karty na internetu Phishing Pharming Bussiness model podvodů s platebními kartami Hacker Skimmer Phisher Černý trh Nákupčí, pokladník Drop Analýza vybraných bank v ČR Československá obchodní banka, a. s Komerční banka, a.s Česká spořitelna, a.s Návrh a zdůvodnění řešené problematiky Průběh karetní transakce Průběh karetní transakce v systému 3-D Secure Závěr Seznam použité literatury a pramenů Přílohy Seznam použitých obrázků, tabulek a grafů Rejstřík Seznam zkratek... 67

7 Úvod Platební karta, jako bezhotovostní platební prostředek, se čím dál více stává součástí našeho života. Tento fakt potvrzují statistické údaje, podle kterých bylo v loňském roce vydáno 9,269 milionu platebních karet. 1 Jejich hlavní funkcí jsou platby za zboží a služby a možnost vybrat hotovost z bankomatu, nebo také na pokladně v obchodě. Jako hlavní výhody při používání tohoto platebního instrumentu považuji vyšší bezpečnost oproti držení peněz v hotovosti, okamžitá dostupnost prostředků uložených na účtu (díky zvyšujícímu se počtu platebních terminálů v obchodních místech a počtu bankomatů) a v případě některých druhů platebních karet (kreditní, charge) čerpání úvěru. Avšak v mé bakalářské práci se zaměřuji i na způsoby zneužití platebních karet, které snižují jejich bezpečnost a jsou jednou z negativních stránek používání tohoto platebního prostředku, ale také na to, jak se těmto podvodům bránit. Bakalářská práce začíná výkladem historie a nejdůležitějších momentů při vývoji platebních karet. Čtenář získá představu o postupném zdokonalování platebních karet a jejich bezpečnostních prvcích. Následuje krátká technická definice platební karty, a poté se již zaměřuji na nejznámější typy karet, kterými jsou debetní, kreditní a charge karta. Ke každému typu je připojena definice a určení použití a je tedy zřetelně vysvětleno, pro kterou příležitost je vhodná která karta. Je připojen i krátký popis dalších, méně rozšířených typů platebních karet, které přednostně slouží k nákupům na internetu. Posledním typem je bezkontaktní platební karta; jedná se o nejmodernější typ karty, která podstatně urychlí platební transakce. Zajímavostí je, že její uvedení do provozu v České republice je plánováno na letošní rok V dalším oddíle se věnuji bezpečnostním prvkům na platebních kartách. Některé z nich jsou jistě široké veřejnosti známé, další ale mohou být pro někoho novinkou. Výčet prvků je zakončen biometrickými údaji, jejichž použití u platebních karet je teprve ve fázi testování. Následuje krátká kapitola o systémové ochraně platebních karet, ve které se zabývám mezinárodními standardy a šifrováním, včetně nejpoužívanějšího 3-D Secure, se kterým se již každý uživatel platební karty při internetových transakcích jistě setkal. 1 Profil ČR - Statistiky [online] [cit ]. Sdružení pro bankovní karty. Dostupné z WWW: <http://www.bankovnikarty.cz/pages/czech/profil_statistiky.html>. 7

8 V další části se zabývám podvody s platebními kartami, konkrétně transakčnímu členění. Jsou zde uvedeny různé způsoby zneužití karty v určitých fázích manipulace s kartou. Následuje technické členění podvodů, kde jsou popsány a vysvětleny nejčastější techniky a postupy používané při podvodech s platebními kartami, včetně zneužití karty na internetu. Poté je zde uveden business model podvodů; jedná se o rozdělení pozic podvodníků, od hackera a skimmera zjišťujícího údaje potřebné ke zneužití platební karty až po osoby manipulující se zcizenými prostředky. Další kapitola analyzuje vybrané banky v České republice, konkrétně jejich nabídku platebních karet a dalších doplňkových služeb, především pojištění platební karty. Poté je v návrhu a zdůvodnění řešené problematiky detailně vysvětlen průběh karetní transakce, a to i v systému 3-D Secure. 8

9 1 Systémové vymezení problému Z hlediska naplnění cílů zadané práce jsem vyjádřila systémově bankovní sektor jako součást budoucího elektronického podnikání (e-business) a jako jeden z podsystémů uvažuji právě elektronické bankovnictví. V tomto podsystému jsem definovala možné prvky, z nichž významným je v současné době právě platební karta. Na tomto prvku systému komplexního vyjádření elektronického obchodu jsem řešila otázku použití, bezpečnosti a pojištění. Tento model je vyjmut z celkového systému tak, aby uvažoval o vnitřním uspořádání jednotlivých vazeb v konstrukci a užití vybraných platebních karet u vybraných bank, a aby zároveň systémově splňoval požadavky celkového zaměření bezhotovostních plateb v nové ekonomice. 9

10 2 Cíl práce Cílem práce je přiblížit vývoj a současný stav platebních karet, především jejich bezpečnostních prvků. Dalším cílem je prozkoumat různé způsoby zneužití platebních karet a krátce vysvětlit, jak se jim vyvarovat. Práce by také měla obsahovat analýzu současného stavu platebních karet v českých bankách a zaměřit se především na pojištění platebních karet, které souvisí se zvýšením bezpečnosti tohoto platebního prostředku. 3 Informační zdroje Bezpečnost platebních karet je téma, které je často zpracováno v odborných článcích, publikacích, ale také na internetových serverech zaměřujících se na finance či bankovnictví. Mnohokrát se také v denním tisku objeví aktuální zprávy s varováním před zneužitím platebních karet. Informace jsem čerpala také z oficiálních stránek Sdružení pro bankovní karty. Sdružení klade velký důraz na bezpečnost platebních karet, a proto ustanovilo Bezpečnostní výbor SBK, který spolupracuje také s Policií ČR a přispívá ke snížení finančních ztrát z podvodů a osvětě veřejnosti. Veletrh Cartes je jedním z veletrhů zabývající se nejnovějšími trendy ve vývoji platebních karet. Místo konání je rozděleno na dvě teritoria Asie, pro kterou se veletrh koná v Hong-Kongu, a Evropa, USA s veletrhem v Paříži, který byl naposledy uspořádán v prosinci K vyhledání informací o platebních kartách mi také pomohly mezinárodní webové stránky karetních asociaci a také stránky českých bank. 10

11 4 Současný stav řešení zadané problematiky 4.1 Historie platebních karet Počátek platebních karet Technologie a vzhled platebních karet se vyvíjely podle technického pokroku ve světě. První platební karty samozřejmě nefungovaly ani nevypadaly tak, jak je známe dnes. Americká telefonní a telegrafní společnost Western Union Telegraph Company vydala v roce 1914 takzvané věrnostní karty, vyrobené z plechu a opatřené jménem držitele, které umožňovaly využívat služby společnosti, aniž by zákazník musel provést okamžitou platbu v hotovosti. Náklady uhradil držitel karty na konci měsíce na základě faktury vyúčtování za služby. Od tohoto roku se postupně začaly platební karty vyvíjet do dnešní podoby. Systém věrnostních platebních karet byl výhodný pro společnost, která kartu vydala, i pro zákazníka, který ji používal k placení služeb i zboží. Zákazník nemusel mít u sebe hotovost, proto často utratil větší částky, než kdyby platil v hotovosti a naopak pro společnost tkvěla výhoda v tom, že získala stálé klienty a zvýšily se její příjmy, proto začaly mít o vydávání věrnostních platebních karet zájem i další společnosti. Mezi ně patřily telegrafní, železniční, obchodní společnosti a v roce 1924 i první síť čerpacích stanic, společnost General Petroleum Corporation of California (dnes Mobil Oil). Systém Charge it neboli Připište mi to na účet nebo také známý jako Buy now, pay later - Nakupuj teď, plať později byl u zákazníků velice oblíbený a svým názvem nám napovídá, jak fungovaly platební karty ve svých počátcích. Po ověření totožnosti klienta a platnosti karty byl účet zaslán do účtárny, kde bylo poté zákazníkovi vystaveno měsíční vyúčtování. Aby platební karta nemohla být zcela jednoduše zneužita neoprávněným držitelem, bylo na kartě vyraženo jméno zákazníka a číslo karty, popřípadě zde bylo místo i pro podpisový vzor, který byl při platbě porovnán s podpisem na vystaveném platebním dokladu, nebo bylo ověřeno jméno na kartě předložením průkazu totožnosti. V roce 1915 se platba ještě zrychlila využitím mechanického snímače imprinteru od americké firmy Addressograph. Tyto imprintery byly využívány na otisk údajů z plechového štítku na papírový doklad o prodeji. Vývoj byl zbrzděn Velkou hospodářskou krizí v 30. letech a 2. světovou válkou. Platební karty potřebovaly výraznou změnu, protože dosud jich musel mít 11

12 kartou. 3 Systém placení byl podobný jako u prvních platebních karet zákazník při klient celou řadu, aby mohl zaplatit všude, kde častěji nakupoval. Věrnostní kartou mohl sice zaplatit v řetězcích obchodů, benzinových pump a hotelů, ale už ne napříč celým trhem. Tato nevýhoda byla odstraněna v roce 1950 založením společnosti Diners Club International a vydáním první platební karty, která byla univerzálně použitelná v různých obchodních místech. Diners Club se stal prostředníkem mezi svými členy a obchodníky, kteří s ním uzavřeli smlouvu o přijímání jeho karet. 2 To vše díky jeho zakladatelům, Fracku McNamarovi a Ralphu Schneiderovi, které obtěžovalo používat několik věrnostních karet, popřípadě nosit sebou velkou hotovost. Společnost byla založena 28. ledna 1950, v únoru vlastnilo kartu 200 newyorských klientů, avšak na konci roku bylo vydáno díky velkému ohlasu přes karet. Samozřejmě se rozšiřovaly i místa použití platební karty - na začátku roku 1950 bylo možno zaplatit v 27 restauracích a 2 hotelech na Manhattanu a do roku 1951 již přijímalo kartu Diners Club 285 restaurací v New Yorku, Los Angeles, Bostonu a Miami. Toto rozšíření od východního po západní pobřeží USA bylo umožněno díky spojení Diners Club a podobného systému Dine and Sign, který založil McNamarův přítel, a po pár měsících jejich fungování se dohodli na spojení obou společností. V roce 1953 se díky rozšíření do Kanady stala karta Diners Club mezinárodní platbě předložil svou Diners Club Identification Card, podepsal doklad o zaplacení a na konci každého měsíce uhradil všechny provedené transakce ve prospěch účtu klubu, proto lze nazvat tuto kartu Charge Card a obchodník nenese riziko případné nesolventnosti zákazníka, člena Diners Club. Novinkou byly poplatky. Obchodník, kterému se díky akceptování karet zvýšily tržby, hradí poplatky, které zčásti pokrývají provozní náklady. Jsou vybírány jako Merchant Discount Charge (srážka, provize) a odpovídají 5-7 % z částky nákupu. Dalším novým poplatkem, který byl zaveden, byl roční poplatek za vydání a vedení karty. 4 Klienti samozřejmě potřebovali vědět, v jakých obchodních místech mohou použít svou platební kartu, a proto byly vydávány brožurky se seznamem restaurací, 2 MARVANOVÁ, Marie, SCHLOOSSBERGER, Otakar a kol.. Platební styk. 2. dopl. vyd..praha : Bankovní institut, a.s., s. 3 JUŘÍK, Pavel. Platební karty - Velká encyklopedie vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN JUŘÍK, Pavel. Platební karty - Velká encyklopedie vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN

13 které však rychle přibývaly a aktualizace seznamu probíhala pomocí inzerátů v tisku a nakonec začala společnost vydávat vlastní časopis, který pravidelně vycházel a informoval držitele karty o změnách. Karta nemá žádné bezpečnostní prvky, k ověření slouží pouze jméno a příjmení na kartě a podpis držitele, je vyrobena z tvrdého papíru. Ačkoliv se Diners Club ve svých začátcích potýkal s vysokými ztrátami, počet držitelů karet rostl v 50. letech exponenciálně. To vše díky reklamě a akvizicím konkurenčních organizací a klubů Příchod bankovních karet Americké banky samozřejmě nechtěly zůstat pozadu ve vývoji platebních karet a navíc v nich viděly možnost získat nové zdroje příjmů v podobě poplatků za kartu (poskytování spotřebních úvěrů). V roce 1951 vydala The Franklin National Bank první bankovní kartu. Na rozdíl od karet Diners Club byl určen horní limit úvěru. Postupně se přidávaly další americké banky, avšak mnohé z nich nebyly úspěšné a projekt s platebními kartami jim přinesl obrovské ztráty. Roku 1957 byl Diners Club stále úspěšnější než banky. Konec 50. let 20. století, konkrétně rok 1958, přinesl na trhu platebních karet ve Spojených státech významné změny, protože byly spuštěny 3 velké projekty: nová Charge Card Carte Blanche hotelové společnosti Hilton, giganta na trhu cestovních šeků American Express a kreditní karta Bank Americard, největší americké banky Bank of America. 5 American Express i Bank of America si před spuštěním projektu nechali vypracovat důkladné analýzy trhu platebních karet a zvažovaly pro a proti zavedení svých bankovních platebních karet. American Express nejdříve uvažoval o zakoupení akcií Diners Club, ale nakonec se rozhodla vydat vlastní platební karty. Již v roce 1959 byly platební karty vyrobeny z plastu, aby se předešlo padělání, měly větší odolnost a placení bylo jednodušší díky imprinterům. Prodavač pomocí těchto snímačů okopíroval na prodejní doklad údaje z karty, které byly vyražené reliéfním písmem, a z identifikačního štítku připevněného na imprinteru. 6 5 JUŘÍK, Pavel. Platební karty - Velká encyklopedie vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN JUŘÍK, Pavel. Encyklopedie platebních karet : historie, současnost a budoucnost peněz a platebních karet. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN

14 Jako první použila tuto technologii Bank of America. Diners Club zavedla plastové platební karty roku Bank of America měla samozřejmě cestu usnadněnou i tím, že byla v té době největší a nejúspěšnější bankou a vedoucí bankou ve spotřebitelských úvěrech. V roce 1966 poskytla Bank of America licenci na vydávání Bank Americard ostatním americkým a zahraničním bankám. Tím byl položen základ dnešního mezinárodního bankovního systému VISA. 7 Tato asociace vznikla roku 1977 pod jménem VISA International. Historie dnešního MasterCard sahá až do roku 1966, kdy konkurenti Bank of America vytvořili v Kalifornii Interbank Card Association (ICA). Nejdříve používala asociace název Master Charge a až v roce 1979 se přejmenovala na Master Card. Roku 1968 se členem organizace stala mexická Banco Nacional De Mexiko (jako první neamerická banka) a později i evropská asociace Eurocard International. Banky se však nevyhnuly problémům se zneužíváním karet. Karty byly klientům zasílány poštou a šířily se případy vykrádání poštovních zásilek. Často se jednalo o nevyžádané karty, o které neměli klienti zájem. Odhaduje se, že do roku 1970 rozeslaly americké banky okolo 100 milionů nevyžádaných kreditních karet. 8 Některé z nich adresáti vyhodili. Tyto vyhozené karty však také mohly být nálezcem zneužity. Roku 1970 byl však podepsán prezidentem Nixonem zákon, který zakazoval zasílat nevyžádané kreditní karty. Karty však byly ve velkém padělány i kradeny a banky tomu ještě nedokázaly dostatečně zabránit. Změna přišla až se zavedením magnetického proužku a PINu 9. Rozšiřování bankovních platebních karet neprobíhalo jen na území USA, ale v roce 1963 vznikla v Japonsku společnost Japan Credit Bureau (JCB), která se stala napodobitelem American Express (zabývala se finančními a cestovními službami). Do Evropy se dostal Bank Americard v roce 1966 přes Barclay Bank ve Velké Británii. Ve Švédsku byla vytvořena v roce 1964 společnost Eurocard. Byla založena bankovní skupinou Wallenbarg. O rok později se z ní stala holdingová společnost 7 MARVANOVÁ, Marie, SCHLOOSSBERGER, Otakar a kol.. Platební styk. 2. dopl. vyd..praha : Bankovní institut, a.s., s. 8 JUŘÍK, Pavel. Platební karty - Velká encyklopedie vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN Personal Identification Number 14

15 Eurocard International se sídlem v Bruselu, která pak v roce 1968 uzavřela strategické partnerství s americkým systémem Master Charge (dnes MasterCard) Technická definice platební karty Platební karta je druhem identifikačních dokladů. Rozměry a fyzikální vlastnosti identifikačních karet stanoví mezinárodní norma ISO Standardní rozměr je 85,6 x 54 x 0,76 mm a je vyrobena ze tří vrstev netoxického PVC. Umístění a funkce jednotlivých bezpečnostních prvků na kartě bude popsáno v podkapitole Bezpečnostní prvky na platebních kartách. 4.3 Typy karet Podle druhu zúčtování transakcí lze platební karty rozdělit na tyto typy: Debetní karta Tyto platební karty jsou přímo vázány na běžný účet klienta, a ten proto může využít pouze peníze, které jsou k dispozici na účtu. Pojem debetní však znamená také to, že majitel karty může využít více peněžních prostředků než vlastních a jít do mínusu. Banka mu v tomto případě poskytuje krátkodobý kontokorentní úvěr do určitého limitu za předem stanovených podmínek. Debetní karta má široké použití, především výběry v hotovosti z bankomatů, na přepážkách bank, cash back 12, placení za zboží a služby v obchodních místech vybavených platebními terminály a internetové platby. Platby a výběry jsou okamžitě strhávány z účtu, popřípadě s několikadenním zpožděním. Banky si za své služby účtují různé poplatky, v případě debetních karet se jedná o poplatky za vedení karty, výběry z bankomatů (především z bankomatů u jiné banky) nebo poplatky za vydání náhradní karty po odcizení či ztrátě. Debetní karta je jednou z nejmladších platebních karet (pokud uvažujeme i nejnovější virtuální karty, elektronickou peněženku, které jsou nejmodernější) a 10 JUŘÍK, Pavel. Svět platebních karet. 1. vyd. Praha : RADIX, spol. s.r.o., s. ISBN JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s.r.o., s. ISBN Výběr hotovosti přímo na pokladnách v obchodech za určitých podmínek 15

16 zavedení těchto karet je spojováno s nástupem bankomatů. Poprvé ji vydala Arizon Bank v roce 1974 a ve svých začátcích se nesetkala s velkým ohlasem, protože lidé ji považovali za náhradu šeků, u kterých se však nemusel platit transakční poplatek. Díky rozšíření autorizačních systémů mohla asociace VISA a MasterCard zavést debetní karty, které ve vývoji navázaly na kreditní karty a charge karty. V 80. letech byl tento platební prostředek rozšířen mezi širokou veřejnost. V roce 1983 VISA vydala VISA Check Card, kartu fungující jako šek a později ještě 3 debetní karty: VISA Debit, Electron a Interlink. 13 MasterCard přišla v roce 1988 s debetními kartami MasterMoney a Master Debit a v roce 1991 byla uvedena na americký trh elektronická debetní karta Maestro. Živnostenská banka byla první bankou, která začala u nás vydávat platební karty. V roce 1988 poskytla k tuzexovému účtu dispoziční kartu, která je jakousi formou debetní karty Kreditní karta Kreditní karta je propojená s revolvingovým úvěrem 14, tedy na rozdíl od debetní karty nepotřebuje mít držitel karty celou potřebnou částku na účtu a vlastně utrácí peníze banky, která na konci zúčtovacího období vystaví výpis s dlužnou částkou. Je možné uhradit celou výši dluhu, nebo splácet postupně jen její část, avšak v tomto případě navýšenou o úrok. Pokud klient do určitého data splatí celý úvěr, jedná se o takzvané bezúročné období. Rozdíl mezi debetní a kreditní kartou je proto v tomto ohledu zřejmý. Kreditní karty jsou určeny především k bezhotovostním platbám. Banka však umožňuje i výběr hotovosti z bankomatu, na přepážce banky nebo i cash back, avšak na tyto transakce se nevztahuje bezúročné období 15 a ze sumy, která je vybrána kreditní kartou, se platí úrok už od prvního dne a je také účtován poplatek za výběr. Klient může čerpat úvěr do předem daného úvěrového limitu, který je při vydání kreditní karty určen bankou, či jinou nebankovní institucí, a to podle bonity žadatele o kartu. Banka se totiž při vydání kreditní karty vystavuje úvěrovému riziku, a protože chce toto riziko co nejvíce eliminovat, zjistí si o klientovi předpokládanou 13 Historie platebních karet [online] [cit ]. Wikipedie, Otevřená encyklopedie. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/historie_platebních_karet>. 14 Úvěr, který může majitel karty postupně splácet a zároveň dále čerpat finanční prostředky 15 ČSOB, Poštovní spořitelna, Komerční banka a mbank ponechávají bezúročné období i na výběry hotovosti 16

17 schopnost úvěr splácet (jeho bonitu). Bonita se posuzuje především podle trvalého příjmu žadatele, věku, dosaženého vzdělání, počtu vyživovaných dětí atd. První univerzální platební karty vydané společností Diners Club jsou z dnešního hlediska označované spíše za charge karty. Rozvoj bankovních karet 16 nastal po nástupu bank na trh platebních karet na konci 40. a na začátku 50. let 20. století. I menší obchodníci mohli nabízet své zboží na úvěr, protože banka poskytovala potřebný kapitál a nesla kreditní riziko. Projekt Bank Americard, spuštěný roku 1958, byl první univerzální úvěrovou platební kartou s revolvingovým úvěrem, a tedy první kreditní kartou, tak jak ji známe dnes. Tím, jak vzrostl počet používaných kreditních karet v 80. a 90. letech v USA, zvýšilo se i zadlužení průměrné domácnosti. U nás se první kreditní karty kvůli politické izolovanosti východního bloku objevily až roku 1998 a s jejich vydáváním začala jako první Česká spořitelna. Avšak až roky 2001 a 2002 jsou označovány za skutečný nástup kreditních karet u nás Charge karta Charge karty by se daly přirovnat ke kartám kreditním. Vlastník karty nepotřebuje mít na účtu dostatek financí, ale nakupuje na dluh. V případě charge karty však není z čerpané částky placen žádný úrok. Na konci měsíce zašle banka výpis provedených transakcí a daná částka musí být uhrazena do určitého data a to v plné výši, bez navýšení o úroky. Banka tedy poskytuje úvěr zdarma, avšak tento produkt je nabízen pouze vybraným klientům, kteří mají vysokou bonitu, proto není určen limit měsíčních výdajů. Jak už bylo zmíněno, první platební karty společnosti Diners Club byly právě tyto charge karty. I v ČR začal jako první v roce 1998 nabízet svou charge kartu Diners Club. 16 Ne však stále kreditní karty v dnešním významu 17 Kreditní karta [online] [cit ]. Wikipedie, Otevřená encyklopedie. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/kreditní_karta#pov.c3.a1le.c4.8dn.c3.bd_v.c3.bdvoj>. 17

18 Počet vydaných karet v roce debetní kreditní charge Graf č. 1: Počet vydaných karet v ČR v roce 2010 Zdroj: vlastní zpracování podle údajů 18 Nejčastěji ji vydávanou platební kartou v roce 2010 byla karta debetní, následovaná kreditní a charge kartou. 4.4 Další typy platebních karet Virtuální internetová platební karta Ve spojitosti s používáním platebních karet při platbě na internetu je potřeba zmínit také virtuální platební karty, které nejsou dnes však tak rozšířené, protože zabezpečení plateb s platebními kartami již dosáhlo vysoké úrovně. Pokud ale někdo stále nevěří bezpečnosti 3-D Secure, má možnost od banky získat 16 místné číslo karty, datum platnosti a CVC2 kód v papírové nebo jiné podobě. Tato platební karta slouží pouze k platbám na internetu, nelze s ní proto zaplatit jako s klasickou plastovou kartou v obchodě nebo vybrat hotovost v bankomatu. V České republice nabízí možnost využití virtuální platební karty například společnost Cetelem. Pro každou transakci zašle prostřednictvím SMS zákazníkovi jedinečnou číselnou kombinaci data expirace a CVC2 kódu. Komerční banka vydává virtuální kartu E- card od VISA nebo MasterCard, která má platnost 3 roky. 18 Profil ČR, Statistiky [online] [cit ]. 02]. Sdružení pro bankovní karty. Dostupné z WWW: <http://www.bankovnikarty.cz/pages/czech/profil_statistiky.html>. 18

19 4.4.2 Elektronická peněženka Je další způsob platby na internetu, kde se nemusí zadávat údaje přímo z karty a tím je transakce bezpečnější. Klient si do elektronické peněženky pošle pouze tolik peněz, kolik potřebuje na běžné platby, například jen v řádu stovek korun, takže nehrozí, že v případě zneužití přijde o veškerý objem finančních prostředků na účtu. Jednou z nejznámějších celosvětově používaných elektronických peněženek je PayPal, který byl založen roku 1998 v USA a v roce 2002 odkoupen společností ebay, protože 50 procent uživatelů ebay platilo přes PayPal. PayPal dnes působí na 194 trzích a účet může být veden ve 24 měnách včetně české koruny. V České republice byla v roce 2008 spuštěna elektronická peněženka PaySec. Tento platební systém provozuje ČSOB Bezkontaktní platební karty Bezkontaktní platební karta je nejmodernějším typem karty, která podstatně urychlí platební transakce. Na rozdíl od karet s čipem nebo magnetickým proužkem ji není nutné vkládat do platebních terminálů, ale pouze se přiblíží ke čtečce. Pokud platba nepřesáhne 500 Kč/20 Euro, není potřeba zadávat PIN, proto je primárně určena ke každodenním drobným nákupům. Společnost MasterCard vlastní licenci k bezkontaktní technologii PayPass. Společnost VISA tuto licenci pouze využívá a pod svým jménem ji prezentuje pod názvem paywave. 20 V Evropě byl program PayPass spuštěn roku V roce 2010 je jich vydáno přes 320 milionů a pro letošní rok 2011 se očekává rychlý růst v této oblasti vývoje platebních karet. Na Slovensku byl projekt PayPass spuštěn už v roce 2008, čímž zcela předběhl vývoj v České republice, kde se zavedení technologie na trh plánuje až na letošní rok Karty s technologií PayPass bude možno pořídit v ČSOB, Komerční bance a České spořitelně. Bezkontaktní platby neprobíhají pouze s platebními kartami, ale byly vyvinuty speciální hodinky s bezkontaktním čipem. Novinkou, která už na Slovensku byla představena, je dárková karta - nálepka, předplacená na určitou částku. 19 Československá obchodní banka, a.s. 20 Bezkontaktní platební karty PayPass a paywave [online] [cit ]. Měšec.cz. Dostupné z WWW: <http://www.mesec.cz/bankovni-ucty/platebni-karty/pruvodce/bezkontaktniplatebni-karty-paypass-a-paywave/>. 19

20 Existuje několik úrovní zabezpečení, díky nimž jsou transakce PayPass a paywave velmi bezpečným způsobem platby: Jelikož zákazník nemusí kartu vydat z ruky, může po celou dobu transakce dohlížet na její průběh. Aby bylo možné kartu přečíst, je nutné ji přiložit velmi blízko ke snímači obvykle do vzdálenosti dvou až pěti centimetrů to prakticky vyloučí možnost čtení jiným zařízením. Karta s bezpečnostním čipem a zabudovanou rádiovou anténou poskytuje zákazníkům výhody vyspělé technologie srovnatelné s technologií běžných čipových karet (Chip-and-PIN) Bezpečnostní prvky na platebních kartách Bezpečnostními prvky na klasické platební kartě jsou logo banky, EMV čip, číslo platební karty, logo vydavatele, platnost, jméno majitele karty, magnetický proužek, hologram, embosované znaky, ultrafialové prvky, podpisový proužek, kód CVV/CVC, ale novinkou jsou také různé biometrické údaje. Zadní strana karty je často doplněna o několik důležitých doplňujících informací. Jedná se o adresu vydavatele karty pro případné nálezce a telefonní číslo klientské linky Číslo karty Číslo platební karty je jedním ze základních ochranných prvků. Číslo karty spojuje klienta s konkrétním účtem a může být ověřeno přes Luhnův algoritmus. Od konce 90. let 20. století až dodnes jsou všechny čísla karet generovány přes tento algoritmus. Je to jednoduchý algoritmus, který slouží pouze k ověření platnosti karty a nesnaží se být zabezpečovacím algoritmem, jeho úkolem je pouze detekce náhodných chyb. 21 Bezkontaktní platební karty PayPass a paywave [online] [cit ]. Měšec.cz. Dostupné z WWW: <http://www.mesec.cz/bankovni-ucty/platebni-karty/pruvodce/bezkontaktniplatebni-karty-paypass-a-paywave/>. 20

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili.

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili. Platební karty Kdo by neznal tuto situaci. V obchodě vidíte báječnou věc, jenže nemáte u sebe tolik peněz, abyste si ji mohli koupit. Pokud ovšem vlastníte platební kartu, rázem si ji koupit můžete. Platební

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

PLATIT JE HRAČKA, KDYŽ VÍME, JAK NA TO!

PLATIT JE HRAČKA, KDYŽ VÍME, JAK NA TO! PLATIT JE HRAČKA, KDYŽ VÍME, JAK NA TO! Plán vyučovací hodiny (č. 7) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Platit je hračka, když víme, jak na to! VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ

Více

Platební karta slaví sto let

Platební karta slaví sto let Jiří Böhm Email: jiri.bohm@grayling.com Tel.: 601 592 123 VISA EUROPE TISKOVÁ ZPRÁVA Začalo to kartami místo šeků, pokračovalo to přes papírové, až po dnešní plastikové. I těm už ale zvoní umíráček na

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Mezinárodní společnost udílející bankám licence na vydávání a zpracovávání transakcí uskutečněných platebními kartami.

Mezinárodní společnost udílející bankám licence na vydávání a zpracovávání transakcí uskutečněných platebními kartami. Příloha č.19 3D-Secure Autentizační technologie používající šifrování Secure Sockets Layer (SSL) a Merchant Server Plug-in pro předávání informací a dotazování účastníků s cílem provést autentizaci držitele

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Miloslav Křečan, ředitel kartového centra ČS 29. dubna 2008 Obsah 1. Karta podle Vás individuální design platebních karet 2.

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

bezhotovostní platby

bezhotovostní platby bezhotovostní platby II/III editorial Když americký spisovatel Edward Bellamy v roce 1887 psal vědecko-fantastický román Pohled do budoucího ráje, ve kterém popsal platební karty, které měly v roce 2000

Více

Podvody v bankovní praxi

Podvody v bankovní praxi Podvody v bankovní praxi Pavel Gernt Credit Fraud Manager Raiffeisenbank Obsah Hlavní rizika používání platebních karet Na co si dát pozor v transakčních podvodech Specifika úvěrových podvodů v segmentu

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik Vydávání karet v ČR Na trh bankovních karet působilo v r. 2006 celkem 14 bank, v roce 2007 přibyla polská BRE Bank S.A., org. složka, v r. 2011 pak přibyly banky ZUNO, AXA a Air Bank. V roce 2013 z celkového

Více

Manuál pro obchodníky. P ř ijímající platby prostř ednictvím platebních karet

Manuál pro obchodníky. P ř ijímající platby prostř ednictvím platebních karet Manuál pro obchodníky P ř ijímající platby prostř ednictvím platebních karet Manuál pro obchodníky Přijímající platby prostřednictvím platebních karet VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, MasterCard

Více

Elektronické bankovnictví II. čtvrtek, 19. dubna 12

Elektronické bankovnictví II. čtvrtek, 19. dubna 12 Elektronické bankovnictví II. Platební karty Základní charakteristiky kreditních a debetních karet rozdíly principů debetních a kreditních karet cílové skupiny pro debetní a kreditní karty kreditní karta

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Druhy a typy platebních karet Charakteristika: Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Druhy a typy platebních karet PLKARTY Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního rozsahu jejich

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu

Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu zřízení účtu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 Kč vedení účtu 0 Kč 0 Kč 19 Kč 0 Kč 0 Kč zrušení účtu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč počáteční vklad 100 Kč 200 Kč 500 Kč 0

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

VAŠE IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OBCHODNÍKA TELEFONNÍ ČÍSLO HELPDESK

VAŠE IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OBCHODNÍKA TELEFONNÍ ČÍSLO HELPDESK VAŠE IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OBCHODNÍKA TELEFONNÍ ČÍSLO HELPDESK 221 118 790 manual_acq_a5.indd Odd2:1 12.6.2008 10:18:02 OBSAH 1. Popis a typy 1.1. Používané pojmy 1.2. Jak přijímat platební karty 1.3. Jak

Více

Finanční služby SOB pro municipality

Finanční služby SOB pro municipality Finanční služby SOB pro municipality Rozšíření nabídky ČSOB pro municipality Využití předností a možností obchodních míst ČSOB a České pošty pro zlepšení kvality obsluhy municipalit Pobočková síť ČSOB

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Zvykli si Češi platit kartami?

Zvykli si Češi platit kartami? ERSTE GROUP Stanislav Šmolík ředitel odboru akceptace platebních karet České spořitelny Obsah 1. Placení kartami u nás ve srovnání se zahraničím 2. ČS jako poskytovatel akceptace platebních karet srovnání

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Manuál pro obchodníky Přijímání platebních karet prostřednictvím České spořitelny PP 1

Manuál pro obchodníky Přijímání platebních karet prostřednictvím České spořitelny PP 1 Manuál pro obchodníky Přijímání platebních karet prostřednictvím České spořitelny PP 1 Obsah: 1. Proč přijímat platební karty 4 1.1 Přijímání platebních karet prostřednictvím České spořitelny 6 1.2 Definice

Více

Analýza bezpečnosti platebních karet. Bc. Tomáš Šupa

Analýza bezpečnosti platebních karet. Bc. Tomáš Šupa Analýza bezpečnosti platebních karet Bc. Tomáš Šupa Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Hlavním tématem práce je zabezpečení platebních karet. Práce dále popisuje a navzájem srovnává jednotlivé bezpečností

Více

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Jak funguje platební karta v mobilu? Platební karta v mobilu od GE Money Bank je novinkou na trhu platebních karet a zcela průlomovým

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Bezpečnost platebních karet

Bezpečnost platebních karet Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bezpečnost platebních karet DIPLOMOVÁ PRÁCE Student: Vedoucí: Bc. Michal Fuchs Prof. Ing. Petr Doucek, CSc. Rok vypracování: 2014 Prohlášení

Více

skarta inovativní nástroj státní správy

skarta inovativní nástroj státní správy skarta inovativní nástroj státní správy Konference Smart World 2012, Mikulov 4.10.2012 Prezentuje: Lukáš Hemek, Česká spořitelna, a.s. Verze: 1.0 Určena k prezentaci 1 Obsah Projekt skarta a jeho význam

Více

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka Pracovní skupina pro použití bankovních bezkontaktních karet ve veřejné dopravě Update 11/2014 obsah: proč ještě ne......

Více

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet Klientský formát elektronického (pro obchodníky přijímající platební karty) platný od 18. 6. 2012 Pozn. Pokud obchodník realizuje transakce v cizí měně (EUR, USD, GBP nebo RUB) jsou elektronické výpisy

Více

SOUVISLOSTI PROBLEMATIKY KREDITNÍCH KARET U VYBRANÝCH BANK

SOUVISLOSTI PROBLEMATIKY KREDITNÍCH KARET U VYBRANÝCH BANK Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SOUVISLOSTI PROBLEMATIKY KREDITNÍCH KARET U VYBRANÝCH BANK Credit Card Issue Related to Prefered Banks Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Vysvětlení K 1.1.2014 dochází ke změnám v Sazebníku KB pro občany. Jedná se o: změny týkající se zavedení nového občanského zákoníku. Za

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Bezpečnost bankovních transakcí

Bezpečnost bankovních transakcí Bezpečnost bankovních transakcí Security of bank transaction Bc. Lukáš Vojáček Diplomová práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 3 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality JJ Mois Année Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality Elektronické platby v dopravě 21.2.2008 Monika Truchliková, vedoucí Marketingu pro retailové bankovnictví KB

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje

Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bakalářská práce Autor: Žaneta Drahokoupilová bankovní management Vedoucí

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

ZPŮSOBŮ JE NĚKOLIK, JEN SI VYBRAT!

ZPŮSOBŮ JE NĚKOLIK, JEN SI VYBRAT! ZPŮSOBŮ JE NĚKOLIK, JEN SI VYBRAT! Plán vyučovací hodiny (č. 6) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Způsobů je několik, jen si vybrat! VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE:

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

SMĚRNICE. Návod k obsluze pro realizaci plateb kartou

SMĚRNICE. Návod k obsluze pro realizaci plateb kartou SMĚRNICE Návod k obsluze pro realizaci plateb kartou Verze: 3.0, 29. November 2013 OBSAH OBSAH 1 Debetní karty: Maestro a VPAY 3-6 1.1 Bezpečnostní znaky 3-4 1.1.1 Maestro 3 1.1.2 VPAY 4 1.1.3 Speciální

Více

Platební karty Druhy platebních karet podle záznamu na kartě: a) elektronické b) embosované c) čipové

Platební karty Druhy platebních karet podle záznamu na kartě: a) elektronické b) embosované c) čipové Platební karty = moderní elektronický platební prostředek určený pro a) fyzické osoby - občany b) fyzické osoby - podnikatele (pro vlastní potřeby) Zde se jedná o tzv. osobní platební karty c) fyzické

Více

Trh platebních karet v ČR a trendy budoucího vývoje

Trh platebních karet v ČR a trendy budoucího vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Trh platebních karet v ČR a trendy budoucího vývoje Bakalářská práce Autor Eliška Kratochvílová Bankovní management Vedoucí práce

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice

Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Denisa Jirouchová finance Vedoucí

Více

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Platby kartou na internetu trendy, výzvy a vize Připravil Václav Keřka Září 2013 Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Kde se nakupuje na internetu? Odhad počtu českých e-shopů

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst Informační bulletin společnosti Scott & Rose Říjen 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk nebo

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

JJ Mois Année. KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání

JJ Mois Année. KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání JJ Mois Année KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání Agenda Trh podnikatelů, malých a středních podniků v ČR Každodenní bankovnictví Balíčky Financování Operativní financování Úvěry Specifické programy financování

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Katalog karet DEBETNÍ KARTY

Katalog karet DEBETNÍ KARTY Katalog karet Katalog karet DEBETNÍ KARTY Visa Electron elektronická osobní i služební - celkový denní limit až 50 000 - denní limit pro výběr v bankomatu až 50 000 - denní limit pro platbu u obchodníka

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Platební karta slouží k bezhotovostnímu placení K výběru z bankomatu Každá platební karta se skládá z několika základních prvků:

Platební karta slouží k bezhotovostnímu placení K výběru z bankomatu Každá platební karta se skládá z několika základních prvků: Platební karta slouží k bezhotovostnímu placení K výběru z bankomatu Každá platební karta se skládá z několika základních prvků: 1. Logo a název banky jedná se o firemní označení banky, která poskytuje

Více

Elektronický obchod. Jan Doubek, MBA. Prezentaci přřipravili: Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Jan Doubek, MBA. čtvrtek, 13. října 11

Elektronický obchod. Jan Doubek, MBA. Prezentaci přřipravili: Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Jan Doubek, MBA. čtvrtek, 13. října 11 2 Elektronický obchod Jan Doubek, MBA Prezentaci přřipravili: Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Jan Doubek, MBA Novinka z oblas- e- obchodování Internetové obchody musí vracet zákazníkům i poštovné Internetové

Více

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 GPE - Všechny služby na jednom místě Card management a personalizace ATM & POS network management Autorizační služby Naši partneři Vývoj aplikací

Více

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. Platí od 15. 10. 2010 SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Vybrané formy kybernetické trestné činnosti páchané na dětech Miroslav Petrák

Vybrané formy kybernetické trestné činnosti páchané na dětech Miroslav Petrák Vybrané formy kybernetické trestné činnosti páchané na dětech Miroslav Petrák státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Jindřichově Hradci mpetrak@osz.jhr.justice.cz Jihlava září 2013 Obsah -

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /7

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /7 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Středoškolská odborná činnost 2004/5005. Platební karty. Obor 13 ekonomika a řízení. Autor:

Středoškolská odborná činnost 2004/5005. Platební karty. Obor 13 ekonomika a řízení. Autor: Středoškolská odborná činnost 2004/5005 Obor 13 ekonomika a řízení Platební karty Autor: Alexander Schlossberger Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8 120 00 Praha 2, 3. ročník

Více

BEZPEČNOST V ELEKTRONICKÉM BANKOVNICTVÍ

BEZPEČNOST V ELEKTRONICKÉM BANKOVNICTVÍ BEZPEČNOST V ELEKTRONICKÉM BANKOVNICTVÍ Martin Flamík, Jana Filipová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství Abstract: This artical deals with the electronic banking,

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby I.. ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU 1. Založení účtu 2. Vedení účtu 3. Zrušení účtu II. ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ÚČTU 1. Zřízení Elektronické správy

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Průvodce k ČSOB Kartě dobré vůle. Československá obchodní banka, a. s. Člen skupiny KBC Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 www.csobpb.

Průvodce k ČSOB Kartě dobré vůle. Československá obchodní banka, a. s. Člen skupiny KBC Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 www.csobpb. Průvodce k ČSOB Kartě dobré vůle Československá obchodní banka, a. s. Člen skupiny KBC Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 www.csobpb.cz 04/2014 ČSOB Karta dobré vůle vám umožňuje prostřednictvím platebních

Více

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 Peníze a centrální banka Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 1 Historie peněz Směna zboží a služeb za jiné zboží a služby (tzv. barter) Peníze v podobě mušlí, dobytka, soli, tabáku, či plátna

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky )

Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky ) Stránka 1 z 10 Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky ) Všeobecná ustanovení 1. Equa bank a. s., (dále jen Banka ) vydává Majiteli Účtu a osobám určeným Majitelem Účtu platební

Více