UNICORN COLLEGE. Analýza kreditní karty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE. Analýza kreditní karty"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu Analýza kreditní karty Autor BP: Marek Pospíšil Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně Rok 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma Analýza kreditní karty vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím výhradně odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou také uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor této bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s jejím vytvořením jsem neporušil autorská práva třetích osob a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne Marek Pospíšil Poděkování 2

3 Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Heřmanovi Kopkáněmu za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. Analýza kreditní karty Credit card analysis 3

4 Abstrakt Práce popisuje životní cyklus kreditní karty v České republice, srovnání bankovních institucí a konkurenceschopnost s ostatními produkty. Práce objasňuje, kde vzniklo negativní povědomí obyvatel České republiky ve využívání kreditních karet, když jinde ve světě se využívají hojně a s oblibou. Většina obyvatel v České republice nechce kreditní kartu používat a má ji spojenou se zadlužováním a vysokými úroky. Práce dále popisuje vývoj trhu, jeho směřování a možnosti kopírování světového trendu. Práce je také zaměřena na použití kreditní karty z pohledu zákazníka a bankovní instituce, z pohledu výše poplatků spojených s používáním kreditní karty pro zákazníka, banku, tak i obchodníka. Všechny tyto proměnné mohou naznačit, jakou variantu budou jednotlivé strany volit. V průběhu práce je provedeno srovnání konkurenčního prostředí z pohledu zákazníka. Závěr osvětluje zákulisí kreditní karty a přístup jednotlivých stran k tomuto produktu. V neposlední řadě práce ukazuje přidanou hodnotu pro všechny zúčastněné. Abstract This thesis describes the life cycle of credit cards in the Czech Republic, compared to banking institutions and competitiveness with other products. Thesis clarifies which generated negative awareness of the Czech population in the use of credit cards, though elsewhere in the world, widely used and happily. Most of the population in the Czech Republic does not want to use a credit card and have it associated with borrowing and high interest rates. The work describes the development of the market, its direction and copy options global trend. Work is also focused on the use of a credit card from a customer perspective and banking institutions, in terms of the amount of fees associated with the use of credit cards for the customer, the bank and the merchant. All of these variables can indicate which option the parties will vote. The work includes a comparison of competition from the customer's perspective. Conclusion illuminates backstage credit card and access the individual parties to this product. Finally, the paper shows the added value for all stakeholders. 4

5 Obsah 1.11Úvod Teoretická část Úvod do problematiky Základní pojmy z oblasti platebních karet Vlastní výzkum Historie kreditní karty Vznik a historie kreditních karet České povědomí o kreditních kartách Přehled kreditních karet v ČR Jak správně kreditní kartu využívat Návod na správné použití Placení u obchodníků a na internetu Kolik může klient měsíčně čerpat a utratit Nesprávné využívání kreditní karty Počet kreditních karet v ČR a počet poskytovatelů Jak banky v České republice prezentují svoje kreditní karty Kreditní karta z pohledu banky Kreditní karta z pohledu zákazníka Kreditní karta z pozice obchodníků Asociace Typy jednotlivých asociací: Co-branding Trh v České republice Rozdělení trhu v ČR dle bankovních institucí Kritéria získání kreditní karty Všeobecné obchodní podmínky Obsah všeobecných obchodních podmínek Závěr Seznam použitých zdrojů: Přílohy

6 1.11 Úvod Kreditní karta je úvěrový produkt. Umožňuje čerpat finanční prostředky instituce, která kreditní kartu vydala. Toto téma jsem si zvolil proto, že se v oboru kreditních karet pohybuji a s názory zákazníků, obchodníků i bank se setkávám na denní bázi. Finanční prostředí je velmi zajímavé a neustále se měnící názory všech zúčastněných stran atraktivitu tohoto prostředí jen zvyšuje. Situace v podobném odvětví není nikdy stejná a každý rok se mění, proto mne též zaujala a rozhodl jsem se pro dané téma. Tato bakalářská práce analyzuje současnou problematiku a vývoj kreditních karet v České republice, jejich povědomí a jejich přínos zákazníkům, obchodníkům i bankám. Cílem této práce je osvětlit odmítavý přístup občanů v České republice ke kreditním kartám, ukázat problematiku kreditních karet, jejich vlastnosti, výhody a nastínit vývoj v blízké budoucnosti. Práce obsahuje návod a rady zákazníkům, kteří zřízení kreditní karty teprve zvažují či již nějakou disponují. Zároveň se práce snaží každou problematiku ukázat z pohledu zákazníka, obchodníka i banky. Práci je rozdělena do dvou základních kapitol. První část obsahuje rešerši a vymezení základních pojmů z oblasti bankovnictví. V této části je čerpáno ze zdrojů uvedených v seznamu použité literatury a z praxe. Následující část je zaměřena na rady a tipy zákazníkům (formou konkrétních příkladů), jak správně a efektivně využívat kreditní karty a také jaká rizika hrozí při jejich nesprávném používání. Práce dále prezentuje různé formy konkrétních produktů (kreditních karet) jednotlivých bank. Jsou zde také popsány situace a přínosy z pohledu jednotlivých účastníků stran platebního styku (platba kreditní kartou). 6

7 1.21 Teoretická část 2.1 Úvod do problematiky Co je kreditní karta, k čemu slouží a jaké výhody nám přináší? Banky prezentují svoje produkty (kreditní karty) podobně, kdekoliv jsou k dispozici podobné a takřka stejné informace o jednotlivých produktech. Účel využití kreditní karty je sloužit jako platební nástroj zákazníkovi při každodenním používání s možností využít cizí finanční prostředky, a to finanční prostředky bankovní instituce, která mu je poskytne formou kreditního limitu na kreditní kartě. Na začátku představování produktu vždy najdeme informace, že kreditní karta je pro zákazníka výhodná a dokáže s ní ušetřit značné finanční částky za rok. Běžný uživatel si podobnou formulaci představí jako další plastovou kartu, která mu přibude do peněženky a o kterou se bude muset starat. U většiny potenciálních zákazníků v České republice převažuje zakořeněný strach z kreditních karet a následných neúměrně vysokých úroků. Tato karta patřila a patří k nejrozšířenějším v zemích EU, USA nebo i jinde ve světě. Princip využívání kreditní karty je však dán dopředu a je jasný a srozumitelný, zákazník je vždy na základě měsíčního vyúčtování informován o výši vyčerpané částky a je vyzván k její úhradě. Zákazník má na výběr několik způsobů úhrady dlužné částky a k pravidlům využívání kreditní karty také patří bezúročné období, díky kterému nehradí žádné úroky či poplatky za používání této služby. Pohled obchodníka (prodejce určitého zboží či služby) je stále stejný, a to maximalizace zisku. Obchodník je nejspokojenější, pokud zákazník platí hotově, protože platba kartou je pro něj spíše nevýhodná. Aby mohl zákazník využívat bezhotovostní platby, je obchodník donucen pořizovat platební terminály a za každou platbu kartou odvádět poplatky, tedy část vlastního zisku. Tato problematika bude detailně rozvedena v dalších kapitolách této práce. Nicméně trend je takový, že kartami se bude v budoucnu pravděpodobně platit stále častěji. Na potenciálního zákazníka působí kreditní karta při prvním dojmu a při prvním seznámení spíše negativně. V následující části práce bude proto objasněno, jak je 7

8 to ve skutečnosti a zda se zákazníkům karta vyplatí, jaká rizika přináší a na co si případně dát pozor a čemu se rozhodně vyvarovat. 2.2 Základní pojmy z oblasti platebních karet Platební karty jsou samostatným nástrojem, prostředek vzdáleného přístupu k účtu klienta, používaným dnes v rámci moderního elektronického bankovnictví. Zároveň jsou ale platebním nástrojem, který vznikl poměrně dlouhou dobu před vznikem prvních forem elektronického bankovnictví. První platební karty se objevily v USA na začátku 20. století. Jednalo se o to, čemu dnes říkáme věrnostní karty. Byly to karty bez jakýchkoliv prvků automatizace. Jednalo se o průkaz opravňující držitele k bezhotovostnímu placení vybraných služeb a produktů, které byly navíc omezeny na obchodní síť vydávající organizace. První organizace, jež k výdeji takových karet přistoupila, byla Western Union Telegraph Company v roce První bankovní platební kartu vydala v roce 1951 Franklin National Bank New York. V České republice se platební karty objevily mnohem později než ve Spojených státech nebo v západní Evropě. Polouček (2006). Slossberger (2012) uvádí, že platební karta je platební instrument, jenž umožňuje vzdálený přístup majitele karty k peněžním prostředkům na účtu a kterým uživatel platebních služeb dává platební příkaz poskytovateli. Jde v podstatě o elektronický platební prostředek. Základní mezníky vývoje platebních karet v České republice 1968 Čedok akceptuje karty Diners Club Živnostenská banka vydává dispoziční karty k tuzexovým účelům (velmi omezený okruh klientů) Česká a Slovenská spořitelna vydávají první sporožirové karty jako snahu omezit náklady na hotovostní platební styk a omezit množství klienta na svých přetížených přepážkách American Express otvírá zastoupení v Praze, protože Praha se stává výraznou turistickou destinací Živnostenská banka vydává první VISA karty. 8

9 1992 Komerční banka vydává Eurocard/Mastercard, vzniká první síť mezinárodních bankomatů. Ve velmi krátké době ji napodobily i další české banky Juřík (2003). V současné době představují platební karty v celosvětovém měřítku jeden z nejčastěji používaných platebních prostředků. Platební karty můžeme členit podle celé řady kritérií. Polouček (2006) ve své knize uvádí následující členění. Charge card historicky nejstarší druh platebních karet. K placení dochází na základě čerpání měsíčního limitu podle měsíčního výpisu bankovním převodem nebo šekem. K této kartě není třeba mít účet v bance, evidence výběrů je vedena na samostatném evidenčním účtu společností vydávající platební karty. Credit card úvěrová karta je v podstatě charge card s možností odkladu splácení, zpravidla se stanovenou minimální měsíční splátkou. Ani credit card nepotřebuje ke svému vystavení účet v bance, i když je bankami nabízena. Debit card debetní karta se rozšířila až po rozvoji elektronických forem komunikace. Představuje minimální riziko, protože zúčtování proběhne ihned poté, co banka obdrží zprávu o transakci. Tyto karty jsou většinou vydávány k bankovnímu účtu a čerpání na nich je možné právě do povoleného zůstatku na bankovním účtu. Elektronická peněženka předplatní karta (pre-payd card). Její transakce se ověřují na úrovni čipová karta platební terminál, záměrem je omezit používání drobných bankovek a mincí. Nabíjí se proti zatížení účtu klienta a provozovatele systému. Dále Polouček (2006) uvádí další způsoby členění například dle způsobů použití na šekovou záruční, elektronickou a univerzální. Nebo dle teritoria použití na lokální, regionální, vnitrostátní a mezinárodní. Z hlediska uživatelů lze karty členit na osobní (privátní karty, které jsou vystaveny na držitele) a služební (pro úhrady výdajů spojených plněním pracovních povinností). Schlossberger (2012) uvádí členění platebních karet například dle vydavatele na bankovní kartu a kartu nebankovních subjektů nebo dle úrovně služeb s kartou spojených na kartu základní, specializovanou, prestižní, výběrovou a zvláštní. Pro potřeby této práce postačí členění na debetní a kreditní (úvěrovou) kartu. 9

10 Debetní karta - platební nástroj v podobě plastové karty, který je vydáván k běžnému či spořicímu účtu. Při používání debetní karty držitel v případě placení touto kartou čerpá z účtu své vlastní finanční prostředky Schlossberger (2012). Karta slouží k placení za výrobky a služby či k výběru z bankomatů, kde jsou uloženy či naspořeny zákazníkovy finanční prostředky. Limit není nijak určen, záleží na zákazníkovi a jeho finančních potřebách. Pokud má klient naspořeno např Kč, tak i stejnou částku můžete utratit. Kreditní karta - platební nástroj, který nemusí být spojen s účtem v bance a k placení jsou využívány finanční prostředky instituce, která platební kartu zřídila. Držitel této karty čerpá spotřebitelský úvěr od vydavatele karty. Peníze jsou poté posílány zpět z běžného účtu většinou formou bezhotovostního převodu. Vždy je uvedena minimální měsíční splátka, která musí být splacena, ale většinou je na klientovi, kolik měsíčně splatí, pokud je splacená částka vyšší než splátka minimální. Podle podmínek vydavatele karty je z celkové akumulované sumy platebních operací na úvěrovém účtu třeba zaplatit určitou minimální částku měsíčně (obvykle 5 až 10 %) a úhrada zbývající části bývá odložena podle rozhodnutí držitele karty Schlossberger (2012). Úrok na kreditní kartě je úrok, který banka účtuje klientovi za používání cizích finančních prostředků. Banka klientovi vždy poskytuje možnost prostředky vrátit zpět v tzv. bezúročném období a teprve poté zaúčtuje smluvený úrok. Tyto úroky jsou vždy klientovi předem oznámeny ve smlouvě, kterou zákazník podepisuje, pokud se rozhodne kreditní kartu využívat. ČNB tuto skutečnost kontroluje a vyžaduje seznámení klienta se všemi obchodními podmínkami před podpisem smlouvy. Bezúročné období - je období, které běží od prvního dne zúčtovacího období do určitého dne zvoleného bankou, do kterého musí být peníze vráceny zpět bance, aby nedošlo k naúčtování a poté úhradě úroku. Pokud je zúčtovací období například od do a bezúročné období je dle obchodních podmínek stanoveno až na 55 dní, počítá se těchto 55 dní už od a nikoli od Bezúročné období v tomto případě trvá do Zde si zákazník musí hlídat dané lhůty a přesně vědět, jak je výpočet bezúročného období stanoven a jak se počítá. V praxi se objevuje nemálo případů, kdy 10

11 zákazník špatně pochopí tento postup výpočtu nebo prodejce nesprávně formuluje podmínky, a poté nastanou zákazníkovi nepříjemné komplikace (způsobené nevědomostí) namísto bezproblémového používaní kreditní karty. Měsíční vyúčtování je vygenerovaný výpis všech klientských transakcí za předchozí zúčtovací období. Toto období je dlouhé vždy 30 kalendářních dní, například od do Zúčtovací období je variabilní a není nikdy vázáno pouze k prvnímu dni v měsíci. Těchto období je během kalendářního měsíce více. Toto období může tedy začínat 1., ale také například 25. dne v měsíci. Měsíční poplatek je poplatek za vedení kreditní karty, popřípadě kartového účtu. Tento poplatek je bankami využíván k vedení kartového účtu, kreditní karty, vytváření měsíčních výpisů, k vydání nové karty po její expiraci. 11

12 1.31 Vlastní výzkum 3.1 Historie kreditní karty Vznik a historie kreditních karet Kreditní karty vznikly v USA a jejich nejvzdálenějšími předchůdci byly úvěrové známky, které usnadňovaly identifikaci klientů u obchodníků již v 70. letech 19. století. Roku 1950 vznikla první univerzální platební karta, Diners Club, a v následujících letech se rozšířila po USA a poté i v zahraničí. První univerzální kreditní kartu v dnešním pojetí spustila 18. září 1958 banka Bank of America pod značkou BankAmericard v kalifornském Fresnu. Konkurenční boj vydavatelů karet v následujících desetiletích vedl ke koncentraci trhu a dnes se v Americe a Evropě uplatňuje jen několik málo typů platebních karet. V Československu sice první platba kartou proběhla již v roce 1968, kreditní karty se však v českých peněženkách masověji objevily až počátkem 21. století. Jejich průkopníky v Česku byly společnosti Home Credit a Česká spořitelna [1]. 3.2 České povědomí o kreditních kartách V České republice se trh s kreditními kartami začal rozvíjet v roce 2001 až 2002, tato léta jsou označována jako boom kreditních karet. V tomto období začaly bankovní ústavy zákazníkům, kteří u nich měli své klientské účty a vyznačovaly se dobrou platební morálkou, nabízet proaktivně první kreditní karty. Těmto klientům bankovní instituce sama přiřadila kreditní kartu s předem stanoveným kreditním limitem a zákazníkům zaslala pouze oznamující dopis do schránky s již vyrobenou kreditní kartou pro daného klienta. Limit na této kartě nebyl nijak vysoký, pohyboval se od Kč do Kč (vzhledem k současným podmínkám, které dovolují limit až do výše Kč), a podmínky byly na hony vzdálené těm dnešním. První kreditní karty obsahovaly jen již zmíněný kreditní limit a žádné dodatečné výhody. Ke kartě byl přiložen dopis, ve kterém banka sdělovala klientovi, že si zákazníka velmi cení, a proto mu jako výhodu také posílá tuto kreditní kartu, aby mu tak odlehčila od tíživých situací. Zákazník tak obdržel tuto kreditní kartu a začal první koloběh peněz. Vzhledem 12

13 k tomu, že podmínky a výhody těchto karet nebyly jasně vysvětleny, nastala situace, která dnešní době dobré pověsti kreditních karet rozhodně nepomáhá, tedy utrácení přes kreditní karty, vybírání hotovosti z bankomatů, a to vše se špatnou platební morálkou co se splácení konkrétních závazků týče. Nabízí se otázka: Jak to?" Odpověď je následující. Pokud většina lidí v České republice dostane do rukou platební nástroj, kde má k dispozici např Kč, neudělá nic jiného, než dostupné prostředky vyčerpá. Takovéto chování není samo o sobě nijak špatné, zásadní je vědět, jakým způsobem a v jaké době utracené finanční prostředky bezúročně splatit. Pokud si klient dostatečně nepřečetl obchodní podmínky, mohl jít vybrat peníze do bankomatu (za vysoký poplatek) či je jednorázově bezmyšlenkovitě utratit bez uvědomění si další situace. Kreditní karta rozhodně není určena pro výběr z bankomatu nebo pro jednorázovou útratu, pokud nemáte vlastní prostředky na její jednorázové splacení. Naopak při tomto způsobu používání kreditní karta přijde klienta velmi draho. Takto tedy klienti přijdou ke krátkodobému "bohatství", které je vykoupeno vysokými úroky a starostmi s tím spojenými. Další faktory jako nedostatečná znalost informací týkající se kreditních karet a nepromyšlené chování zákazníků způsobilo dnešní negativní povědomí o kreditních kartách v České Republice. Dříve se měsíčně prodávaly desítky tisíc kreditních karet v každé bance. Dnes jsou to tisíce, v některých případech i méně. Banky dnes stojí před těžkou situací, vědí, že produkt je kvalitní, v zahraničí hojně využívaný, ale v Čechách bojují s nedostatečnou gramotností zákazníků a v dnešní době již nejde jen o prodej. Banky musí dnešní klienty učit, co je kreditní karta a jak funguje a tento proces stále opakovat. Pokud by se tímto bankovní instituce zabývaly již dříve při prodeji prvních kreditních karet, nemuselo by se nyní vkládat tolik úsilí do edukace občanů. Díky situaci z let minulých je v České Republice mnoho klientů, kteří disponují kreditní kartou, ale jen málo z nich tuší, k čemu je určena a jak ji správně využívat. Proto v dnešní době na otázku Máte již kreditní kartu, nechtěl/a byste tu od nás?" 13

14 odvětí Kartu už mám, nechci další, je to drahé!", což přesně vystihuje povědomí většiny zákazníků o kreditních kartách v České Republice. Vývoj počtu platebních karet v České republice znázorňuje graf č.1, kde můžeme sledovat masivní nárůst platebních karet, včetně karet kreditních, zejména do roku Graf č.1 - Počet platebních v České republice Zdroj: bankovnikarty.cz 3.3 Přehled kreditních karet v ČR V České republice se kreditní karty vyvíjení a v dnešní době je nabízí všechny bankovní instituce a nejen ony. Navíc se k nim nyní přidávají společnosti zabývající se splátkovým prodejem, různé společnosti, které se snaží nalákat klienty a poskytnout jim něco navíc, ale také obchodní domy, které tímto své klienty odměňují za loajalitu. Kreditní karty se u bankovních domů liší jen v několika málo detailech, je ovšem třeba najít, které ukazatele jsou pro zákazníka nejdůležitější a na které by se zákazníci měli zaměřit. Tabulka č. 1 - Konkurenční srovnání 14

15 GE Money Bank Česká Spořitelna Komerční Banka ČSOB Citibank Počet nabízených kreditních karet Bezúročné období 50 dní dní až 45 dní až 55 dní až 55 dní Roční úroková sazba 25,08% 19,08% p.a. 19,90% p.a. 25,19% p.a. 23,99% p.a. Měsíční poplatek Kč 38 Kč Kč min 20 Kč 50 Kč Minimální měsíční splátka 3,2% z vycerpane 2% castky - 5%, Min 500 Kč 3,2%, min 200 Kč Výhody 1 % z každého nákupu v ČR i v zahraničí 5-30% Sphere card 1% z bezhotovostní transakce se připisuje na penzijní pojištění, sleva u Sphere programu pojištění karty zdarma 2 % z každého nákupu v ČR i v zahraničí, 25% Citi Club Zdroj: Vlastní zpracování na základě průzkumu trhu (pobočky bank) Z tabulky č. 1 - Konkurenční srovnání vyplývá, že každá banka se snaží svoji/své kreditní karty něčím odlišit. Zároveň je vidět, které finanční instituce se na kreditní karty specializují. GE Money Bank, Česká Spořitelna a Citibank nabízejí svým klientům více druhů kreditních karet a mnohem více se na danou problematiku specializují. Dále můžeme sledovat, že se banky liší v bezúročném období. Pokud kartu chcete využívat naplno, zaměřte se na delší bezúročné období, přičemž ovšem není nutno dávat přednost jednomu typu kreditní karty před druhou, pokud bude tento rozdíl činit jen jeden den. Rozdíl, který může pro klienta již teoreticky hrát roli, je třeba 5 až 10 dní navíc. Nezapomeňte vždy na to, že tyto ukazatele jsou v kalendářních dnech, nikoli v pracovních a počítejte s tímto předpokladem. Dále je vidět, že úroková sazba je oproti běžným půjčkám či oproti kontokorentu značně vyšší. Je to díky tomu, že kreditní karta nemusí být vázána na klientův bankovní účet, peníze máte kdykoli připraveny k použití a můžete je využít kdykoli bez uvedení účelu čerpání. Opět zde platí, že pokud kartu chcete využívat tím nejlepším způsobem, nemusíte opět nutně lpět na 1% rozdílu ve výši úroku. Zlaté pravidlo ovšem samozřejmě říká, že čím je úrok lepší, tím je to i pro zákazníka výhodnější. Jak bude ale popsáno dále, úrok není to nejpodstatnější, co u kreditních karet hraje roli ve výhodnosti jejich použití. Dalším, také velice důležitým ukazatelem, je měsíční poplatek. Poplatek za to, že zákazník může využívat tuto kreditní kartu a že banka spravuje jeho kreditní 15

16 účet. Jak je vidět, poplatky se pohybují v řádech desítek korun za měsíc. Většina bank však nabízí ulehčení tohoto poplatku, pokud budete kartu využívat anebo ji alespoň do nějakého data zaktivujete. Pokud tedy zákazník bude a chce kartu využívat ideálním způsobem, opět se dostáváme k tomu, že je tato akce velmi přínosná, dokáže ušetřit náklady a umožňuje tak využít všech výhod, které její využívání nabízí. Pokud zákazník kartu pouze sám aktivuje nebo ji aktivuje pod nátlakem tzv. aktivačního hovoru od společnosti, která mu ji poskytla, bude ho její nevyužívaní měsíčně stát nemalé a zbytečně vynaložené finanční prostředky. Minimální měsíční splátka je ukazatel, na který by si zákazník měl dát pozor. Pokud se klient dostane do situace, kdy má vyčerpanou část svého limitu a nebudete moci splatit všechny pohledávky, stává se důležitou položkou minimální měsíční splátka. V některých případech je uvedeno jen procento z vyčerpané sumy, někde je uvedená i minimální splátka v hodnotě korun. Je důležité vždy si dobře spočítat, kolik korun vše zhruba dohromady činí a zda klientovi tato minimální měsíční splátka může v potenciální tíživé finanční situaci pomoci a ulehčí mu tak před případným trápením či zbytečným stresem. Posledním ukazatelem jsou výhody. Ač se to zdá být paradoxem, je to pravděpodobně jeden z nejdůležitějších ukazatelů, který zákazníkovi napoví, jak je karta kvalitní a v čem mu může ulehčit. Pokud bude mít klient vše nastavené tak, jak má, a budete kartu využívat plně k tomu, k čemu je určena, tyto výhody pak teprve ukáží, v čem je kreditní karta výhodná. Pokud kreditní karta dokáže šetřit 2 % z každé transakce a navíc bude mít klient u některých obchodních partnerů slevu 15 nebo 25 %, potom tento produkt přinese mnohem více užitku než 1 % rozdílu v roční úrokové sazbě. Důležité je však mít vždy na paměti, k čemu je vhodné kreditní kartu využívat a zajisté i jak často. Neméně podstatná je i částka, kterou bude zákazník s kreditní kartou měsíčně využívat. 3.4 Jak správně kreditní kartu využívat Kreditní karta je finanční nástroj, který rozhodně potřebuje zvážení klienta a nutnost nastavení všech parametrů důležitých k jejímu správnému používání. V následující podkapitole je uveden menší návod, jak správně a praktický využít kreditní kartu a zefektivnit její použití. 16

17 1.1.2 Návod na správné použití Nejdříve je nutné si uvědomit, jak se kreditní karta má či dá používat. Tedy, klient má svůj běžný a spořicí účet, k tomu je k dispozici platební karta, ovšem debetní. Zde, jak již víme, jde o čerpání vlastních prostředků a zde je i značně zvýhodněn výběr z bankomatů. U většiny bank je tato debetní karta k účtu bez jakýchkoliv dalších poplatků a výběry z bankomatů jsou ve většině případů zdarma nebo jen v určitém množství u domovských bankomatů dané finanční instituce. Jak je tedy vidět, tato karta slouží jak k placení, tak k výběrům z bankomatů - karta pro tyto služby je výhodná a toto by si měl každý uvědomit. Ovšem při placení jakékoli služby či nějakého produktu klienta nijak nezvýhodňuje. Dále si klient může na svém účtu šetřit své finanční zdroje a využívat úrok na běžném či spořicím účtu k vrstvení svého disponibilního důchodu bezstarostnou formou Placení u obchodníků a na internetu Kreditní karta jako taková slouží k placení u obchodníků či na internetu. Je tedy dobré si uvědomit, za co nejvíce zákazník utrácí a kde. Určitě je dobré mít na paměti, jestli se klient pohybuje v oblasti, kde se platební karty dají využívat, zda obchodníci v blízkém okolí mají platební terminály apod. Nejčastější položkou jsou potraviny, oblečení a pohonné hmoty. Pokud tedy banka nabízí za každou transakci např. 2 % úspory, je zřejmé, že při měsíční útratě Kč může zákazník uspořit 200 Kč měsíčně. Zde je vidět, že oproti měsíčnímu poplatku je částka vyšší, tedy poplatek 38 Kč nebo 45 Kč nehraje roli. Dále jak jsme si ukázali, některé banky za využívání karty poplatek vracejí či odpouštějí. Zde je tedy vidět první výhoda, se kterou se může každý zákazník seznámit Kolik může klient měsíčně čerpat a utratit Důležitým propočtem se ovšem stává to, kolik může klient měsíčně prostřednictvím kreditní karty čerpat. Toto je jeden z nejdůležitějších bodů, se kterými se zákazník setká, a je dobré tomuto tématu věnovat dosti času. Zákazníkovi pomůže představa, jak bude kreditní kartu využívat a která z nabízených možností je ta nejlepší. Pokud je např. měsíční mzda uživatele kreditní karty Kč a po odečtení všech poplatků spojených s živobytím zbývá disponibilních Kč, je vidět, že pokud bychom jeden měsíc zaplatili kreditní kartou položku za Kč, nejsme tuto částku schopni splatit najednou. 17

18 V tomto případě přichází na řadu minimální měsíční splátka a úrok z nesplacených závazků. Proto není nejdůležitější položkou kreditní limit, ale vaše disponibilní měsíční prostředky. Je tedy zásadní mít spočítané, kolik může klient měsíčně utratit, aby si mohl nastavit 100% inkaso a vždy celou utracenou či vyčerpanou částku splatit na konci zúčtovacího období a zároveň stihnout bezúročné období dané kreditní karty. Pokud tedy ve výše uvedeném případě klient ví, že může utratit Kč, může bez obav platit kartou do této výšky. Na konci měsíce je stržena tato částka z běžného účtu a klient neplatí žádný další úrok bance. Příklad využití kreditní karty Aby bylo využito všech výhod daného produktu, je tu další příklad. Klient chce měsíčně utratit Kč, z toho chce koupit například nějaké oblečení. Je možnost se podívat, popř. se u obsluhy dotázat, zda jako držitel oné karty má nárok na nějakou slevu. V našem případě klient půjde nakoupit během jednoho měsíce oblečení v hodnotě Kč k obchodníkovi, kde má díky kartě slevu 20 %. Potom tedy ušetří 800 Kč a navíc ještě v našem případě 184 Kč za 2% úsporu, kterou nabízí některá z bank. Protože u obchodníka klient dostal slevu hned na místě 800 Kč, tedy kartou zaplatil Kč za měsíc. 2% z této částky je 184 Kč. Naše celková úspora měsíčně tedy činí 984 Kč. Zároveň díky použití karty neplatí měsíční poplatek a ze zákazníkova běžného účtu odchází tedy částka o 984 Kč nižší, než by platil normálně. Navíc díky 100% inkasu neplatí žádné úroky. Na tomto příkladu je vidět, že kreditní karta opravdu může ušetřit značnou částku ročně, je však nutné ji používat správným způsobem a dobře si rozmyslet k čemu a jak bude kreditní karta používána Nesprávné využívání kreditní karty Na druhou stranu je velmi snadné se dostat do opačné situace. Pokud u obchodníka klient platí hotově a předtím si vybere z bankomatu, kde se poplatek pohybuje od 60 Kč a výše, potom nestihne bezúročné období a půjde k obchodníkovi bez slevy, může naopak třeba 100 Kč za uplynulý měsíc doplácet. Zde je ta tenká linie mezi správným a nesprávným využitím kreditní karty, 18

19 na kterou si zákazník musí dát velký pozor. Zde se rozhoduje, kdo na kartě vydělá, zda zákazník či banka. Zúčtovací a bezúročné období K těmto dvou bodům je zapotřebí poskytnout jen pár základních informací, které mohou pomoci při plném využití kreditní karty. Zúčtovací období je rozmezí 30 kalendářních dnů, ve kterém se počítá vyčerpaný limit, ze kterého se odvíjí splátka jak celková, tak minimální a samozřejmě i úroky. Toto období není rozhodně fixní, zákazník si ho může kdykoli posunout dle libosti. Jen tato možnost není nikde bankami uvedena, ale možnost tu je, stačí být proaktivní. Stačí si prostudovat obchodní podmínky, dobře si spočítat, kdy je to pro klienta nejvýhodnější čas a dle toho si zvolit své zúčtovací období zvolit. Stejně tak bezúročné období má jednu záludnost. Toto období se počítá od prvního dne zúčtovací období. Pokud je tedy uvedeno a prezentováno zúčtovací období až 50 dní, je to 50 dní od prvního dne zúčtovacího období a 20 dnů od dne posledního dne v daném zúčtovacím období. Jednoduše řešeno, od možné první platby období je to 50 dnů a od poslední možné platby v tomto případě je to jen 20 dní. Obrázek č.1 - příklad zúčtovacího období Zdroj: Interní zdroje společnosti Citibank Například bezúročné období 55 dní - na konci měsíčního vyúčtování (30 dní) banka vygeneruje výpis, kde klientovi sdělí, jak velkou částku vyčerpal a kolik má uhradit. Poté má dalších 25 dní k zaplacení vyčerpané částky. Tedy zúčtovací období může být "AŽ" 55 dní, nikoli "JE" 55 dní. 55 dní je pouze od prvního dne zúčtovacího období, od posledního je to jen 25 dní. Na konci zúčtovacího období existují 4 varianty. Buď zaplatit 100 % dlužné částky, zaplatit jen minimální splátku anebo zaplatit libovolnou částku, avšak vyšší než je částka minimální. Poslední varianta je, že klient neuhradí nic, poté ovšem může očekávat hovor od banky, že nebyly 19

20 splněny povinnosti a klient se stává dlužníkem. Tuto variantu dobrovolně nejspíš nechce zkoušet nikdo z nás. 3.5 Počet kreditních karet v ČR a počet poskytovatelů Jak banky v České republice prezentují svoje kreditní karty Citibank: Počítejte s námi: za každou platbu kreditní kartou Citi Life Vás odměníme 2 % z hodnoty každého nákupu zboží či služeb. Vrátíme Vám poplatek za vedení kreditní karty v prvním roce od vydání karty. Dostanete slevy až 25 % na zboží či služby u vybraných obchodníků. A kromě toho na Vás čeká vstupní bonus v podobě 250 Extra Citi Life Prémií. Navíc, pokud zažádáte o kreditní kartu Citi Life online a zaplatíte s ní během 30 dní od schválení Vaší žádosti u obchodníků alespoň Kč, získáte dalších 500 Citi Life Prémií. Citi Life je perfektní kreditní karta, se kterou se vyplatí nakupovat! Česká Spořitelna: S Chytrou kartou České spořitelny si můžete být jisti, že vždy nakoupíte za nejnižší cenu. Pokud do 10 dnů od koupě zboží Chytrou kartou zjistíte, že se stejné zboží prodává jinde za nižší cenu, Chytrá karta České spořitelny vám rozdíl v cenách vrátí. Jediný nákup, na kterém neproděláte, je ten, který zaplatíte Vaší Chytrou kartou České spořitelny. Pouze s ní získáte při každém nákupu výhody podle Vaší volby. Navíc vždy s garancí nejnižší ceny a ochrany nákupu při poškození či krádeži. Komerční banka: Nulový poplatek za vydání kreditní karty VISA Electron,bezúročné čerpání po dobu až 45 dní a to pro hotovostní i bezhotovostní transakce, vztahuje se tedy nejenom na platby u obchodníků, ale i na výběry hotovosti v bankomatech, na přepážkách bank či bezhotovostní převody. Pojištění schopnosti splácet v případě ztráty zaměstnání, dlouhodobé nemoci, invalidity, nebo úmrtí je zahrnuto zdarma jako součást karty. Povinná měsíční splátka 1/20 čerpané částky + vyměřené úroky nižší finanční zatížení rodinného rozpočtu. Možnost vydání až dvou kreditních karet k jednomu úvěrovému účtu. Kombinace kreditní karty se službami MojeBanka a Expresní linka pro vyšší pohodlí a flexibilitu. Možnost požádat o kreditní kartu on-line přes internetové bankovnictví MojeBanka. Možnost vybrat si, zda budou poplatky hrazeny 20

21 z úvěrového rámce nebo z běžného účtu (pro klienty s běžným účtem v KB). Možnost zvýšení úvěrového limitu. Volitelná aktivace kreditní karty pro použití k platbám na internetu. Možnost změnit si PIN v kterémkoli bankomatu KB. Možnost vytvořit si vlastní design své karty díky službě MojeKarta. Volitelné pojištění Patron pro případ úmrtí a Merlin pro případ ztráty či odcizení karty. Možnost využít služeb Cash back, kdy při placení kartou za nákup můžete současně vybrat hotovost přímo na pokladně v obchodě. Možnost bezhotovostního čerpání na účty vedené jak v KB, tak i v jiných bankách v ČR (na pobočce KB nebo přes internetové bankovnictví MojeBanka). UniCredit Bank: Platební karta AXA CLUB je první karta v ČR, která Vám spoří při každém nákupu. Podmínkou získání AXA CLUB karty je členství v AXA CLUBU. Členem se může stát každá osoba starší 18ti let s kontaktní adresou na území ČR, která je zároveň klientem finanční skupiny AXA. Pro získání členství stačí vyplnit žádost o AXA CLUB kartu s finančním zprostředkovatelem. ČSOB: Platit s ČSOB kreditní kartou je výhodné odložíte si s ní úhradu vašich nákupů až o 55 dní, zdarma vám pojistí zboží proti poškození a krádeži a ještě ušetříte díky pojištění prodloužené záruky, které s ní máte také zdarma. Raiffeisen Bank: S kreditními kartami vydávanými Raiffeisenbank si můžete užívat výhod pohodlného placení či výběrů v hotovosti kdekoliv, jak v ČR, tak v zahraničí. Splácet můžete dle svých možností s využitím bezúročného období až 45 dnů (u vybraných typů karet až 55 dnů) možnost opakovaného úvěru. Při nákupech používáte peníze banky, ne vlastní prostředky. Bezúročné období trvající až 45 dnů. Jako bonus u vybraných typů karet věrnostní program Sphere card. Možnost pojištění schopnosti splácet. Možnost pojištění zneužití karty. Možnost cestovního pojištění pro cestování do zahraničí pro celou rodinu. GE Money Bank: S kreditní kartou máte peníze stále při sobě a přitom nemusíte hlídat dostatečnou hotovost. Kreditní karta poskytuje peníze navíc na každodenní i nečekané nákupy. Za nákupy kartou neplatíte žádné poplatky a pokud využíváte až 50 dní bezúročného období, neplatíte navíc za tyto transakce ani žádné úroky. Vlastní peníze nechte zhodnocovat na spořicím účtu a každodenní nákupy plaťte 21

22 kreditní kartou. U vybraných kreditních karet si užívejte odměn věrnostního programu bene+ Home Credit: Vydání Peněženky je zdarma. Vedení Peněženky je v prvním roce bezplatné. V případě čerpání minimálně Kč z karty za posledních 12 měsíců je roční poplatek nulový. Za Peněženku platíte podle toho, kolik peněz jste utratili, a jak jste využili možností, které vaše peněženka umí. Peněženkou můžete platit ve všech obchodech označených logem MasterCard (v ČR i v cizině). Peníze můžete vybírat z každého bankomatu označeného logem MasterCard: v ČR jich je přibližně 2800, po světě více než 1 milion. Pokud stihnete utracené peníze vrátit do 48, respektive až 51 dnů od začátku měsíce, ve kterém jste nakupovali, neplatíte nic navíc (žádné úroky). mbank: Vydání a vedení karty od 0 Kč. Bezúročné období do 54 dnů. Minimální měsíční splátka pouze 3 % (min. 50 Kč). Nízké úrokové sazby. Možnost pořídit dodatkové karty. Plný přehled všech transakcí v internetovém bankovnictví. Cetelem: 0 Kč poplatek za vydání a aktivaci karty, 0 Kč poplatek na první 3 výběry z bankomatu. 0% úrok až 55 dní na bezhotovostní nákupy. Až 150 Kč zpět každý měsíc jako odměna za nákupy. Virtuální karta pro bezpečné platby na internetu. Zajímavé slevy a výhody u našich obchodních partnerů. NONSTOP přístup k úvěrovému účtu. Z výše uvedeného vyplývá, že vyznat se ve všech nabídkách a marketingových akcích jednotlivých bank či jiných finančních institucí je někdy nadlidský úkon. Proto je při výběru kreditní karty velmi důležité si vše projít pomalu, pečlivě a poté si jednu konkrétní nabídku vybrat. Nyní si ukážeme co vlastně jednotlivé strany či subjekty vede k tomu, aby kreditní karty vyráběly a používaly Kreditní karta z pohledu banky Na čem vydělávají banky a co vlastně vede jednotlivé subjekty k tomu, aby kreditní karty vyráběly a používaly, to je jedna z nejpoužívanějších otázek oslovených potenciálních klientů. Banky nabídnou klientovi určitý obnos peněz a tím zákazník využívá jednak jejich kreditní kartu a jednak se tak banka se dostává do povědomí klientům a jejich okolí. Pokud klient kartu využívá a kartou 22

23 disponuje podle ideálního stavu, tak banka měsíční poplatek za vedení karty neobdrží. Vydat kreditní kartu banku nestojí málo peněz. Jen vytvoření plastové karty neboli platební kreditní karty s konkrétním jménem stojí cca 200 Kč. Dále je třeba vzít v úvahu mzdové náklady zaměstnanců banky, kteří tuto kreditní kartu zaevidují do systému, nastaví její čerpání, výši limitu a pošlou ji na konkrétní adresu nebo ji předají klientovi přímo na pobočce. Kromě toho dále banky alokují množství lidských zdrojů k tomu, aby bylo o zákazníky řádně postaráno během využívání poskytnuté kreditní karty. Prodej kreditních karet při detailním rozboru může poskytnout zhruba následující obrázek. O kreditní kartu si v České Republice zažádá samo od sebe zhruba 5 až 10 % všech držitelů kreditních karet. Je tedy zřejmé, že prodej kreditních karet v našich končinách je spíše k zákazníkovi "tlačen". Toto se děje formou zasílání kreditních karet poštou od mateřské banky, kde má klient již účet, dále pak formou aktivního telemarketingu, prodejem formou třetích stran (stánkový prodej) nebo formou "door to door" prodeje ("D2D"), kdy obchodní zástupce, jak vyplývá ze samotného názvu, dorazí přímo ke klientovi a zaklepe na jeho dveře. Ovšem, pokud banka kartu vydá, nastává další proces. A to obvolání klientů s nabídkou dalšího produktu a informování klientů ohledně dalších marketingových akcí banky. Banky samozřejmě spoléhají na to, že zákazník splácet nebude, popřípadě vybere z bankomatu, potom na tomto klientovi banka opravdu vydělává. Zásadní otázka je ovšem ještě jednodušší, jaký je hlavní důvod pro banky, aby prosazovaly platbu kartou a nikoli platbu hotovostní? Banky totiž dostávají od asociací tzv. interchange fee (transakční poplatek). Tento mezibankovní poplatek je procentní poplatek z jakékoli transakce. Tento poplatek je základem ekonomického modelu platebních karet, který financuje podstatnou část nákladů. Ony poplatky se pohybují v rozmezí mezi 0,9 % až do cca 1,6 %. Poplatky na rozdíl od těch předchozích jsou veřejné a dají se snadno najít na stránkách asociací (VISA, Master Card). Odkazy na internetové stránky jsou přiloženy v příloze č. 1, kde si je můžete prohlédnout. 23

24 1.1.8 Kreditní karta z pohledu zákazníka Základním a prvotním pohledem se stává možnost placení různých položek financemi jinými než vlastními, nečerpání prostředků klienta. Klient si může své peníze nechat na svém běžném či spořicím účtu a poslat pouze jednou měsíčně částku, kterou banka vyžaduje. Tedy úročí se jim kladné úroky v dané bance a jednou měsíčně se odešle například trvalý příkaz. Lze tedy na svých běžných či spořicích účtech také něco ušetřit, třeba za poplatky za vedení běžných účtů zákazníků. Dále poskytují banky na kreditních kartách různé výhody a tak může klient tyto výhody čerpat a využívat. Jsou to například slevy u obchodníků, některé banky také nabízejí klientovi z každé transakce uspořit jistá procenta z utracené částky. Některé banky v dnešní době nabízejí zákazníkům šetření peněz formou peněz uspořených z každé provedené transakce touto kreditní kartou. Nejedná se ovšem o výběr z bankomatu, toto banky nepovažují za platební transakci. V současné době nabízí například GE Money Bank 1 % a nebo Citibank 2 % z každé takové transakce. Jak tyto slevy či úspory fungují v realitě? Zákazník uhradí obchodníkovi smluvenou částku v plné výši. Ovšem banka tuto transakci zaznamená a z této platby vypočítá konkrétní procenta. Poté klientovi na výpisu z kreditní karty ukáže, že u obchodníka zaplatil např. 100 Kč, ale na kartovém účtu se také zobrazí uspořené hodnoty neboli finance, v našem případě tedy 1 Kč resp. 2 Kč z utracených 100 Kč u obchodníka. Tyto "naspořené" peníze může klient střádat anebo se o tuto částku může snížit pohledávka u bankovní instituce. Následně tedy z pohledu klienta nemusí bance hradit zpět 100 Kč, ale jen 99 resp. 98 Kč. Pokud si klient nastaví ke kreditní kartě 100% inkaso a ví, kolik může na kartě utratit, aby vše splatil najednou, může kartu bezstarostně využívat a může ročně zajímavé částky ušetřit. Pokud bude kreditní karta používána s rozumem, nebude znamenat "život na dluh", ale spíše chytré řízení vlastních výdajů. Umožní tak výhodně nakupovat i ve chvíli, kdy nemáte dostatek finančních prostředků. Uveďme jeden příklad: V lednu jsou obchody plné výprodejů, ale kdo z nás je po vánočních nákupech při penězích? Když ale klient nakoupí kreditní kartou a čerpaný úvěr splatí například 24

25 do půl roku, řekne si banka na úrocích o zhruba šest až dvanáct procent. To je ale v porovnání se slevami ve výši desítek procent stále velmi výhodné [2]. Kreditní karty a bankomaty Kreditní karta však slouží primárně hlavně k nákupům, a pokud je využívána správně, je to prostředek jehož pomocí lez výrazně ušetřit. Jak je vidět ze sazebníku jakékoli kreditní karty, to, co se výrazně nedoporučuje, je výběr z bankomatu, ten vyjde klienta velmi draho. Poplatky se v České republice pohybují okolo 3 % z vybrané částky a navíc je většinou poplatek podmíněn minimální výškou, například 70 Kč. Benefity a prémie za využívání kreditní karty Ideální je používání kreditní karty při jakémkoli placení, v dnešní době nabízí banky za každou provedenou transakci ušetřenou částku formou bodů, prémií či rovnou korun. Ty pak mohou být následně směněny na peníze a o tyto peníze pak bance klient vrátí zpátky méně. Pomocí nastavení 100% inkasa splácení dojde k eliminaci placení všech úroků. Klient, který využívá všech výhod platebních karet, má svojí debetní kartu na výběry z bankomatů a svoji kreditní kartu na placení u obchodníků a přes internet. Jednou měsíčně splatí vše, co za daný měsíc vyčerpal, na to má bezúročné období a zároveň se opět vyhne placení poplatků či úroků. Navíc banky v Čechách i jinde v zahraničí nabízejí partnerský program pro zákazníky. To znamená, že u některých obchodníků fungují dále slevy, pokud touto kartou platíte. Tedy, pokud vždy klient splatí vše, co daný měsíc vyčerpal, nevybírá z bankomatu a nakupuje u partnerů, kde má další slevy, může mít kartu bez poplatku, bez úroků a můžete s ní ušetřit řádově tisíce korun ročně. Za této situace má kreditní karta z pohledu zákazníka smysl a plno přidaných výhod. Bonusy při využití kreditní karty Bonusy u kreditních karet jsou bezesporu dalším zajímavým tématem. Spojení kreditní karty s bonusovým programem je velmi výhodné pro všechny zúčastněné strany. Statistiky ukazují, že zákazník se dá snáze zlákat, aby si požádal o kreditní kartu, pokud je spojena s nějakými slevami nebo bonusy. Když pak kreditní kartou 25

26 platí, má tendenci i více utrácet. Přibližně 70 procent majitelů kreditní karty nedokáže splatit nákupy včas a čerpá drahý úvěr. Zhruba desetina držitelů kreditních karet v Česku opravdu ví, jak kreditní kartu používat, a spoří s ní nemalé částky. Úroky při používání kreditní karty Klíčové je mít na účtu dostatek vlastních finančních prostředků, ze kterých lze na konci bezúročného období celou půjčenou částku splatit. V opačném případě začnou nabíhat úroky, které se u kreditních karet pohybují okolo dvou procent p. m. A zde je zase třeba dát si pozor! Zkratka "p. m." znamená měsíční nikoli roční úrok. Toto číslo lze při nepozornosti jednoduše zaměnit s ročním úrokem, se kterým se každý obvykle setkává (najdeme ho třeba u spotřebitelského úvěru, hypotéky), a dojít tak k mylnému závěru, že úroky na kreditní kartě jsou úžasně nízké. Pro převod měsíční sazby na roční je třeba použít vzorec složeného úročení. Roční úroky na kreditních kartách odpovídají 25 až 30 procentům, a to tedy málo vůbec není [3] Kreditní karta z pozice obchodníků Obchodníci jsou samozřejmě nejraději, pokud zákazník platí hotově, ale dnešní trend ukazuje, že zákazníci stále raději používají platební karty a stále méně často u sebe nosí hotovost. Na základě trendu se obchodníci přizpůsobují a umožňují tak zákazníkům platit platebními kartami. Pokud tak obchodník chce učinit, domluví se s konkrétní bankou a ta mu za poplatek zřídí platební terminál. Dále pak obchodník odvádí asociacím (Mastercard, VISA) procenta za každou povedenou transakci. Například pokud má obchodník domluvené 2 %, poté se jeho zisky za transakce, které zákazník provede přes platební kartu, logicky sníží. Platba debetní, kreditní kartou Pokud se na obchod podíváme z více stránek, budou nás napadat další základní otázky, jako jsou: Je pro obchodníka rozdíl, zda platí zákazník kreditní nebo debetní kartou? Obchodníka ve většině případů nezajímá, zda přijímá platbu kreditní či debetní kartou. Tedy základní odpověď zní nikoli, pro obchodníka to rozdíl nepředstavuje. Ovšem jsou případy, většinou v hotelích, u poskytování 26

27 služeb a auto-půjčovnách, kde platbu obchodník nepřijme, pokud nebude platba provedena kartou kreditní. Debetní kartu v tomto případě obchodník ani nepřijme. Tuto službu si obchodník může zvolit sám, je to jeho volba, banka mu jen jeho přání vyplní. Takto si obchodník kryje platbu, kterou zákazník má uhradit. Jelikož kreditní karta obsahuje finanční zdroje banky, je to pro obchodníka méně rizikové. Částku dostane vždy, případné nesrovnalosti si banka vyřídí se zákazníkem napřímo. Kolik obchodník odvádí za platbu kartou Dále nás může napadnout dotaz: Kolik musí obchodník odvádět za platbu kartou bance nebo asociaci? Nebo platí jen nějaký fixní poplatek?" Na první část otázky se dá odpovědět velmi snadno, obchodník platí bance, která mu zřídila platební terminál a nastavila mu celý platební proces. Částka, kterou obchodník odvádí bance, není fixní. Jedná se vždy o procento z objemu všech transakcí provedených za dané období. Velké obchodní řetězce, které mívají velmi vysoké obraty, mívají poplatky pohybující se okolo 2 %. Menší nebo nezavedení obchodníci však mohou platit poplatek pohybující se až okolo 3 %, v některých případech dokonce nad 3 %. Informace o těchto poplatcích nejsou veřejné a nikde se neuvádějí ani nesdělují. Poplatky jsou součástí obchodních smluv a závisí na cenové politice jednotlivé banky. Je tedy zcela zřejmé, že pokud je obchodník silný a banka chce být blíže svým zákazníkům prostřednictvím těchto populárních obchodníků, je tento mnohem silnější ve vyjednávání a může si vyjednat lepší a pro něj mnohem výhodnější podmínky. U bankovních institucí se tyto poplatky zásadně neliší, rozdíl se pohybuje v řádech setin, maximálně desetin procent. Obchodník si tedy spíše vybírá podle toho, jaké má u banky další výhody. 3.6 Asociace Co jsou vůbec asociace? Jsou to společnosti provozující síť elektronických plateb, správu plateb mezi finančními institucemi, obchodníky, spotřebiteli, podniky a orgány státní správy Typy jednotlivých asociací: VISA (Visa International Service Association) 27

28 Obrázek č. 2 - Zdroj: Visa Master Card Obrázek č. 3 Zdroj: Mastercard American Express Obrázek č. 4 Zdroj: American Express JCB Obrázek č. 5 Zdroj: JCB Diners Club Obrázek č. 6. Zdroj: Diners Club Jakou má kreditní karta asociaci zákazníkovi může být ve většině případů může jedno. Co se týče Evropy, jsou zde nejpopulárnější VISA a MasterCard. Je tomu 28

29 tak z jednoho prostého důvodu, tyto asociace jsou rozšířené po celém světě, dělají masový prodej a pro banky mají nejvýhodnější podmínky. Ostatní asociace mají naopak vysoké nároky na spolupráci s bankami a nechtějí své výhody poskytovat širokému pásmu lidí, raději hledají pro ně ideální klienty v menším množství. Obchodník tento rozdíl nepozná, ale banky v České Republice ani ve velkém množství tyto karty nenabízejí, protože s těmito asociacemi nespolupracují Co-branding Co-brandované karty vydávají společně banka nebo jiná finanční instituce ve spolupráci s komerčními organizacemi. Jsou zaměřeny z obou stran obchodně. Zavedeny byly koncem 80. let Juřík (2006). Ze spojení subjektů plynou oběma zúčastněným subjektům určité výhody. Tyto výhody lze spatřovat v tom, že banka nabízí držitelům karet jistou přidanou hodnotu, která je navázána na účast spolupracujícího subjektu. Klienti bank pak mohou při pořízení karty dát přednost právě co-brandované kartě a při jejím užití se pak spolupracující subjekt dělí o provize Schlossberger (2012). Pokud si zákazník pořídí kreditní kartu v České Republice, bude momentálně ve všech případech VISA a nebo Mastercard při placení touto kreditní kartou, jako zákazník rozdíl rozhodně nepoznáte. Rozdíl pozná akorát instituce, která kartu vydává. Proto některé banky mají pouze VISA a jiné MasterCard. Rozdíl samozřejmě může být viděn i u jednotlivých typů karet. Pokud například banka spolupracuje s nějakou větší firmou a tato firma se podílí na kreditní kartě, může se tato kreditní karta lišit asociací i v rámci jedné banky. Těmto kreditním kartám, které se podílí na obchodu společně s nějakou velkou firmou, říkáme co-brandové kreditní karty. Na českém trhu můžete vidět banky spolupracovat s Vodafone, T-Mobile, O2, CSA apod. Jako příklad je uvedena Co-brandová karta ČSA Czech Airlines VISA. Karta klientům nabízí vstupní body do věrnostního programu ČSA OK Plus a jednu míli za každých utracených 125 Kč za platby zboží a služeb Juřík (2006). 29

30 Nákupy v zahraničí Při nákupech v zahraničí může ovšem asociace způsobit drobné komplikace. Například pokud bude klient cestovat po Evropě, tak jestli kreditní kartu má s VISA či MasterCard, bude nejspíše jedno, Evropa je platebním kartám nakloněna a asociace nehraje velkou roli. Pokud tedy budou přijímat VISA, pak zcela jistě bude moci zaplatit i s Mastercard. Ovšem může se stát, že narazí v německém městě na situaci, kdy nevezmou ani VISA ani MasterCard. Proč tomu tak je? K této situaci dojde tehdy, pokud se takové menší městečko dohodne s místními bankami, že bude akceptovat pouze jejich lokální asociace. Potom bude v obchodech umožněno platit platební kartou jen od daných lokálních finančních institucí. Na druhou stranu se nemusí klient bát, bankomaty, ač ne zcela výhodné, klienta na holičkách nenechají, ty přijímají veškeré asociace. Zcela jiná situace ovšem může zákazníka potkat třeba na východě v Asii. V některých státech platí třeba jen jedna asociace a druhá nikoliv. Proto je dobré se nejdříve informovat před podobnou cestou, zda tam bude klientova platební karta platná. Například ve Vietnamu příliš platit kartou nelze a pokud ano, tak jedině VISA. V sousedním státu může být situace s asociací úplně naopak a pomůže Vám tam jen MasterCard. Obecně platí, že při cestování do cizích krajů je dobré mít s sebou dvě karty s dvěma různými asociacemi. 3.7 Trh v České republice V České Republice je nyní v oběhu zhruba 2 milióny kreditních karet. Nyní se trh v České Republice nerozrůstá žádným závratným způsobem. I když se může zdát, že kreditní karty se stále prodávají, na druhou stranu se zhruba i více jak polovina prodaného množství ruší. Jde hlavně o starší typy kreditních karet a o karty, které zákazníkovi nepřináší žádné výhody a které například již nějakou dobu nepoužil. V neposlední řadě za to mohou obchodníci jak po telefonu, tak na stánku, u přepážek finančních institucí a zajisté i prodejci chodící rovnou po bytech potenciálních zákazníků. Ti většinou s vidinou zisku či prodané kreditní karty někdy náhodou a někdy úmyslně zapomenou zákazníkovi sdělit všechny potřebné a důležité informace. Jakmile si takovýto neinformovaný zákazník prostuduje obchodní podmínky nebo 30

31 v častějším případě seznámí s měsíčním výpisem a částkou nutnou ke splacení, kartu sám od sebe ruší a se špatnou zkušeností odchází. V některých případech si klient, který se cítí být podveden či nalákán, zároveň stěžuje u České Národní Banky, že ta či ona finanční instituce zákazníka podvedla. Pokud někdo vlastní kreditní kartu, tak z velké části nejen jednu. Opačný případ s kreditní kartou je druhá polovina lidí, kartu nemají a nikdy by jí nechtěli. Souvisí to většinou bohužel s tím, že kartu někdy vlastnili, avšak se špatnými zkušenostmi. Nebo se jen o kreditní kartě dozvěděli od někoho známého. A jak víme, se špatnou zkušeností se člověk podělí snáze a rychleji než se zkušeností dobrou Rozdělení trhu v ČR dle bankovních institucí Graf č.2 Tržní podíl v České republice Zdroj: Interní zdroj společnosti Citibank Jak můžeme vidět z grafu, tak žádná Banka nemá výrazný podíl na trhu. Všechny bankovní instituce mají kolem %. Mnohem zajímavější je, jak se k těmto číslům dostaly. Zatímco ČSOB a Česká Spořitelna jsou spíše reaktivní a využívají velké báze svých zákazníků, tak UniCredit, Raiffeisen Bank, GE Money Bank 31

32 a Citibank jsou v tomto směru mnohem proaktivnější a nabízejí kreditní karty téměř jakýmkoli způsobem. Kdo se v grafu z bankovních institucí vyjímá, je Komerční banka. Se svými 6 % má nejmenší podíl na trhu a rozhodně to nevypadá, že by jí to vadilo a snažila se statistiky změnit. V jejím portfoliu sice kreditní kartu najdete, avšak v porovnání s ostatními kartami zcela nevyniká. Ještě mnohem zajímavější je, že největší podíly na trhu mají Cetelem se svými 13 % a Home Credit se 14 %. Ani jedna z těchto společností není banka, jsou to poskytovatelé spotřebitelského financování v České republice. Tedy úroky, službami ani zázemím se bankám mnoho nepřiblíží, zato velmi dobře znají český trh, českou mentalitu a jsou mnohem flexibilnější. V neposlední řadě, jejich prodejní síť je mnohonásobně větší, než jakákoli síť z výše uvedených bank. Z tohoto je patrné, jak se lidé ke kreditním kartám dostanou. Přijdou do bankovní pobočky? Ne, pořídí si ji, při nákupu někde v terénu a rozhodují se na místě, kdy jim je navíc předvedeno, jak s onou kartou lze ještě ušetřit. Pokud zákazník jde koupit novou pračku a někdo mu sdělí, že stojí x tisíc Kč, zamyslí se. Pokud mu ovšem sdělí, že pokud si zde nechá udělat jejich kreditní kartu tak ušetří zajímavou částku a v neposlední řadě při nákupu dalšího zboží ušetří například ještě více, je velmi pochopitelné, že si kartu většina lidí opravdu pořídí. Celkově lze trh v České republice popsat za poslední dva roky jako konstantní. Do doby kolem roku 2008 až 2010 kreditních karet přibývalo mnohem více, než je tomu nyní. Po této době se začali lidé více zajímat o své finance a již tak bezhlavě kreditní karty nepořizovali. Proto se banky na své produkty velmi zaměřily a upravily je na míru pro zákazníka. V poslední době proto kreditní karty velmi výrazně měnily své produktové podmínky a výhody. Po finanční krizi také bankovní instituce zjistily, že je lepší produkt opravdu zlepšit a zároveň ho nabízet více bonitním klientům a neposkytovat tuto službu každému. To je důsledek toho, že se nyní neprodávají desetitisíce kreditních karet měsíčně, ale jen tisíce. Každá banka si snadno spočítá, že raději zpřísní kritéria klientům, kteří si žádají o kreditní kartu, a zároveň jim nabídne kvalitnější produkt. 3.8 Kritéria získání kreditní karty 32

33 Podmínky, které musí potenciální zákazník splňovat, se liší u každé banky či nebankovní instituce. Podle toho, zda banka chce oslovovat masu lidí a nabízet kreditní kartu každému, se podmínky pro získání kreditní karty buď zmírní, nebo naopak. V České Republice postačí, pokud budete zaměstnán, v určitém věku a budete vlastnit platný občanský průkaz nebo PAS. Toto jsou nejzákladnější kritéria, aby mohl zákazník navštívit konkrétní finanční ústav a požádat o kreditní kartu. Mateřská banka Samozřejmě záleží, pokud budete o kartu žádat u banky, kde máte svůj vlastní sporožirový účet, nebo pokud se vydáte ke konkurenci, kde účet nemáte. Obecně platí, že u mateřské banky kreditní kartu klientovi zřídí mnohem snáze a mnohem rychleji než u banky, kde účet nemá. Je to z jednoho prostého důvodu. Mateřská banka má o klientovi úplný přehled a má to nejpodstatnější, finanční historii. Proto banka nemusí uplatňovat ty nejpřísnější schvalovací kritéria, jako by to musela činit konkurence. Na druhou stranu nemá zákazník příliš právo volby, bude muset zvolit jednu z kreditních karet nabízených onou bankou i přes to, že se mu bude kreditní karta od konkurence zdát mnohem atraktivnější. Banka, kde klient nemá veden žádný účet Naopak pokud klient navštíví banku, u které nemá veden žádný učet, může se připravit na sdělování mnohem více údajů jak finančních, tak osobních. Není to rozhodně z důvodu, že banka by byla přísnější než ta mateřská, ale z důvodu, že banka nemá o zákazníkovi vůbec žádné údaje. Proto bude muset sdělovat například výši příjmu a podobné údaje, aby si banka mohla udělat reálnou představu o zákaznickém profilu. Bankovní a nebankovní registry K tomu, aby banky mohly posuzovat bonitu klienta, slouží i tzv. bankovní a nebankovní registry. Tyto registry spolupracují s bankami a sdělují bankám na jejich dotaz, se kterým zákazník samozřejmě musí souhlasit, negativní zprávy o uchazeči o kreditní kartu. Tyto registry jsou negativní, to znamená, že nesdělují 33

34 výši konta, příjmů či mezibankovních převodů, to jsou zajisté velmi pečlivě chráněné údaje. Sdělují pouze to, zda uchazeč někde dluží nějakou částku a zda je někde po splatnosti. Tyto registry slouží bankám k vyhodnocení profilu a s následným vyhodnocením profilu interně v bance, banka rozhodne, zda-li zákazníkovi kreditní kartu poskytne či nikoliv. Pokud se například rozhodne kreditní kartu obstarat v prodejně s bílou elektronikou, tak nejspíš postačí občanský průkaz a druhý doklad totožnosti. Tyto karty jsou mnohem jednodušší, nabízejí méně výhod a jsou velmi často zvýhodněné v tom daném řetězci a kreditní limit rozhodně není nijak závratný. Ovšem na druhou stranu je zde jisté kouzlo v okamžité slevě a jednoduchosti. Ale to už opět vše souvisí s tím, že by se klient měl nejdříve zaměřit na to, jak, kdy a kde chce kreditní kartu používat. 3.9 Všeobecné obchodní podmínky Při pořízení kreditní karty je důležité, stejně jako u ostatních finančních produktů a nejen jich, prostudovat si obchodní podmínky. Ty lze najít u všech finančních ústavů, jako všechny podstatné dokumenty. Banky dále musí uvádět tzv. reprezentativní příklad, který klientovi pomůže se zorientovat a lépe si představit, jak vše funguje. Toto nařízení vydává ČNB a všechny bankovní instituce jsou povinny ho zveřejňovat. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že banky nikdy nebudou zveřejňovat více informací, než kolik jsou povinné, a proto reprezentativní příklad berte s nadhledem, nikdy nesdělí vše. K tomu, aby se klient plně orientoval, je třeba si opravdu přečíst obchodní podmínky, najít a přečíst si pár článků a popřípadě si vše nechat vysvětlit od zaměstnance banky Obsah všeobecných obchodních podmínek Všeobecné podmínky musí vždy obsahovat Společná ustanovení - ty obsahuji Obecné zásady a informace, že banka se zavazuje ke svým závazkům, že podléhá ČNB apod. Toto obsahují všechny obchodní podmínky a není třeba v tomto odstavci hledat nic pro vás závažného. Výklad pojmů nebo definice - tento odstavec je důležitý, zde je vysvětleo, co jaké spojení znamená a co jaké slovo označuje, opět je tento odstavec u všech bank, liší se jen délkou a počtem pojmů. 34

35 Identifikace a kontrola klienta předložení dokumentů - zde banka vypisuje, jak a čím je prokazuje klient. Je dobré vědět, co je nutné mít při sobě, když si chce zákazník o kartu požádat nebo pokud chce provést nějaké změny. V neposlední řadě se zde může dozvědět, co stačí nežádané třetí osobě k tomu, aby za klienta uzavřela smlouvu. Smlouva o vydání kreditní karty - podstatné informace říkající, jaké všechny náležitosti musí Smlouva obsahovat. Tedy řekne i vše, co má mít zákazník u sebe a který z dokumentů je nejdůležitější. Úvěrový limit - zmiňuje, jak se kreditní limit může pohybovat během její životnosti a jak může klient toto sám ovlivnit. Vydání karty - komu a jak je karta vydaná a jakým způsobem. Bezpečnost a ochrana karty, blokace karty. Úroky a poplatky, RPSN - toto je pro zákazníka opravdu důležité a je opravdu dobré vědět, z čeho se úroky skládají a z čeho se počítají. Odpovědnost banky a držitele karty - zde jsou také podstatné informace, zde se zákazník dozví, za co je odpovědný a za co je odpovědná banka. Tady třeba zjistí, že za vzniklou škodu díky klientově neopatrnosti banka neodpovídá. Reklamace - rozhodně stojí za přečtení, je dobré vědět co, jak s jakou lhůtou může reklamovat. Porušení smlouvy o vydání kreditní karty a její zánik - důležité upozornění pro zákazníka. Obsahuje informace, kdy a za jakých podmínek lze kartu ukončit. Distribuce karty a PIN, aktivace karty tyto informace neřeknou nic zásadního, jen užitečného, ale tyto instrukce dostane zákazník dopisem při obdržení karty. Používání karty - jen určuje, k čemu lze kartu použít a k čemu nikoli. Toto si je dobré prostudovat, aby se zákazník nedostal zbytečně do potíží. Automatická obnova karty - sdělí, že karta má jistou životnost a pokud ji do té doby klient nezruší, bude smlouva pokračovat a bude mu poslána nová karta s novou životností. Životnost kary je u VISA 4 roky u MasterCard 3 roky. Splácení - popisuje, že je klient povinen splácet aspoň minimální splátku, popř. bude veden jako dlužník. 35

36 Zúčtování transakcí - říká, kdy se jaké transakce budou účtovat, včetně doby bankou potřebné k jejich zaúčtování. Výpisy - zde banka sděluje, kdy a jakým způsobem se budou generovat výpisy za platby a kde je bude moci spatřit. Doplňkové služby - ukazují, co všechno si můžete ke kreditní kartě pořídit. Ovšem všechny informace o doplňkových produktech neobsahují, ty jsou uvedené v obchodních podmínkách daného produktu Závěrečná ustanovení - informují o tom, že pokud dojde k nějakým rozporům, která ustanovení či podmínky jsou nadřazenější a jejich účinnost. 36

37 1.41 Závěr Cílem této práce bylo analyzovat současný stav kreditních karet v České republice, jejich povědomí a jejich přínos zákazníkům, obchodníkům i bankám. Pro zmíněnou analýzu jsem použil veřejné i mezibankovní data a články. Díky svému působení v bankovním odvětví jsem měl možnost se setkat s lidmi, kteří úvěrové produkty vymýšlejí, propagují i prodávají a zároveň použít i komunikaci, která chodí mezi bankami a Českou Národní Bankou o směrnicích a nařízeních. I díky těmto informacím práce obsahuje mnoho užitečných informací pro zákazníky, které jsou při pořizování kreditní karty zásadní a je potřeba jim věnovat nemalou pozornost. Samozřejmě k dokonalé analýze a poskytnutí všech dostupných informaci by bylo zapotřebí získat veškeré informace, strategii a finanční produktové zhodnocení všech bankovních a nebankovních institucí. K porovnání trendu v České republice a Evropy jsem bohužel neměl dostatečné informace a tak práce toto detailní srovnání neobsahuje. Práce ukazuje, že kreditní karty mohou být hojně využívány, mohou být velmi platným a používaným platebním nástrojem. Trh ve Spojených Státech však ukazuje, že každý zákazník by měl disponovat pouze tolika kreditními kartami s finančním limitem takovým, který dokáže úspěšně splácet a efektivně využívat. Velké množství kreditních karet s nesplacenými závazky zkrátka navozuje pocit relativního bohatství, a pokud není schopen své závazky zákazník splácet, vede tato situace až k osobnímu bankrotu. V poslední době se všechny instituce i díky České Národní Bance snaží zákazníkům vše podrobně vysvětlovat a uvádět i representativní příklady, kde je možno vidět přesnou funkcionalitu oné kreditní karty. Zákazníci u nás si stejně jako zákazníci v Evropě kreditní karty zanedlouho osvojí, obchodníci objeví jejich výhody a banky se naučí poskytovat veškeré informace v přehledné formě říkající vše i naprostému laikovi. Pokud půjde trend stejným směrem i nadále, kreditních karet bude přibývat, budou se více využívat a stanou se součástí platebních nástrojů, které bude využívat každý z nás. 37

38 1.51 Seznam použitých zdrojů: Literatura JUŘÍK, P., Svět platebních karet. Praha: Radix, 1995 JUŘÍK, P., Platební karty: : Velká encyklopedie. Praha: Grada 2006 JUŘÍK, P., Svět platebních a identifikačních karet. Praha: Grada 2001 JUŘÍK, P., Encyklopedie platebních karet: historie, současnost a budoucnost peněz a platebních karet. Praha: Grada 2003 JUŘÍK, P. Platební karty: velká encyklopedie Praha: Grada 2006 JUŘÍK, P., Platební karty: ilustrovaná historie placení. Praha: Libri 2012 JUŘÍK, P., Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě. Praha: Libri 2012 MÁČE, M. Platební styk: klasický a elektronický. Praha: Grada Publishing a. s POLOUČEK, P. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck 2006 SCHLOSSEBERGER, O. Platební služby. Praha: Management press ŠENKÝŘOVÁ, B., Bankovnictví I. Praha: Vysoká škola finanční a správní 2005 DRDLA, M., Bankovnictví a pojišťovnictví. Brno: Brno International Business School 2005 Elektronické zdroje [1] Kreditní karta. Wikipedia [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/kreditn%c3%ad_karta> [2] Jak funguje kreditní a charge karta. Peníze [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.penize.cz/15815-jak-funguje-kreditni-a-chargekarta > [3] Peníze (a slasti) kreditních karet. Peníze [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.penize.cz/kreditni-karty/ pasti-a-slastikreditnich-karet> Další internetové zdroje Internetové stránky Raiffeisenbank Dostupné na WWW: <http://www.rb.cz/> Internetové stránky České Spořitelny Dostupné na WWW: <http://www.csas.cz/> Internetové stránky Citibank Dostupné na WWW: <http://www.citibank.cz/> Internetové stránky ČSOB Dostupné na WWW: <http://www.csob.cz/> Internetové stránky Home Credit Dostupné na WWW: <http://www.homecredit.cz/> Internetové stránky GE Money Bank Dostupné na WWW: <http://www.gemoney.cz/> 38

39 Internetové stránky UniCredit Bank Dostupné na WWW: <http://www.unicreditbank.cz/> Internetové stránky Komerční Banka Dostupné na WWW: <http://www.kb.cz/> Internetové stránky Master Card Dostupné na WWW: <http://www.mastercard.com/> Internetové stránky VISA Dostupné na WWW: <http://www.visaeurope.com/> 39

40 1.61 Přílohy Příloha č

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Objevte způsob, jak získat naše služby výhodněji

Objevte způsob, jak získat naše služby výhodněji Objevte způsob, jak získat naše služby výhodněji Výhody Extra karty Úspora až 40 % na služby od O 2 Nastavte si ze své Extra karty inkaso pro platbu vyúčtování za služby od O 2 a plaťte s ní všechny své

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

01 jaro 2013. Tip Nové bezkontaktní debetní karty. Pohodlné platby debetní kartou. Podnikatelský účet pro živnostníky. Nové garantované certifikáty

01 jaro 2013. Tip Nové bezkontaktní debetní karty. Pohodlné platby debetní kartou. Podnikatelský účet pro živnostníky. Nové garantované certifikáty Každý klient si zaslouží individuální přístup To nejdůležitější ze světa Vaší banky 01 jaro 2013 Tip Nové bezkontaktní debetní karty 01 Pohodlné platby debetní kartou 02 Podnikatelský účet pro živnostníky

Více

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny ERSTE GROUP Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Co je? Cenové zvýhodnění klientů, kteří aktivně využívají Českou spořitelnu a její finanční skupinu Je postaven na

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst Informační bulletin společnosti Scott & Rose Říjen 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk nebo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty?

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty? Informační bulletin společnosti Scott & Rose Listopad 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

PROGRAM VÝHOD PRO CITI KREDITNÍ KARTY

PROGRAM VÝHOD PRO CITI KREDITNÍ KARTY PROGRAM VÝHOD PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 15. září 2012 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Povaha Programu výhod Tento Program výhod

Více

PLATIT JE HRAČKA, KDYŽ VÍME, JAK NA TO!

PLATIT JE HRAČKA, KDYŽ VÍME, JAK NA TO! PLATIT JE HRAČKA, KDYŽ VÍME, JAK NA TO! Plán vyučovací hodiny (č. 7) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Platit je hračka, když víme, jak na to! VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více

Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery

Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Československá obchodní banka, a. s. Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Česká republika, ve znění k 1. 11. 2009 Obsah A B C Kreditní karta

Více

PROGRAM VÝHOD PRO CITI KREDITNÍ KARTY

PROGRAM VÝHOD PRO CITI KREDITNÍ KARTY PROGRAM VÝHOD PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. května 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Povaha Programu výhod Tento Program

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Citibank prodává retailové bankovnictví a kreditní karty Raiffeisenbank otázky a odpovědi

Citibank prodává retailové bankovnictví a kreditní karty Raiffeisenbank otázky a odpovědi Citibank prodává retailové bankovnictví a kreditní karty Raiffeisenbank otázky a odpovědi Dovolujeme si Vás informovat, že Citibank Europe plc. uzavřela smlouvu o prodeji segmentu retailového bankovnictví

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Jak začít s O 2 Citi kartou

Jak začít s O 2 Citi kartou Jak začít s O 2 Citi kartou odměny s každým nákupem 5% sleva za mobilní služby od O 2 bonus za první platbu kartou 1. Jak aktivovat a začít s O 2 Citi kartou 1. 2. Karta je z bezpečnostních důvodů neaktivní.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát 27. března 2013 I banku můžete mít rádi Už od roku 2011 chceme mít nejlepší služby pro lidi s běžnými bankovními potřebami 2 2011: Od našeho

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

JJ Mois Année. KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání

JJ Mois Année. KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání JJ Mois Année KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání Agenda Trh podnikatelů, malých a středních podniků v ČR Každodenní bankovnictví Balíčky Financování Operativní financování Úvěry Specifické programy financování

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem?

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? Pracovní list č. 2 1. Jaké služby poskytují obchodní banky? 2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? 4. Jste pracovník

Více

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili.

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili. Platební karty Kdo by neznal tuto situaci. V obchodě vidíte báječnou věc, jenže nemáte u sebe tolik peněz, abyste si ji mohli koupit. Pokud ovšem vlastníte platební kartu, rázem si ji koupit můžete. Platební

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Jméno Příjmení ID 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Raiffeisenbank a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology UniCredit Bank se představuje dceřiná společnost největší rakouské banky UniCredit Bank Austria AG, která je členem skupiny UniCredit UniCredit

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Vysvětlení K 1.1.2014 dochází ke změnám v Sazebníku KB pro občany. Jedná se o: změny týkající se zavedení nového občanského zákoníku. Za

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. Platí od 15. 10. 2010 SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Zákaznická linka Premia karty Broker Consulting: (Po Pá 8.00 20.00 hod.) Fax. 541 598 380. www.premiakartabc.cz info@premiakartabc.

Zákaznická linka Premia karty Broker Consulting: (Po Pá 8.00 20.00 hod.) Fax. 541 598 380. www.premiakartabc.cz info@premiakartabc. Zákaznická linka Premia karty Broker Consulting: 848 300 300 (Po Pá 8.00 20.00 hod.) Fax. 541 598 380 www.premiakartabc.cz info@premiakartabc.cz PRŮVODCE kartou Nechte své nákupy vydělávat... www.premiakartabc.cz

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více