OBSAH. 5 Chemické metódy kvalitatívnej analýzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 5 Chemické metódy kvalitatívnej analýzy"

Transkript

1 OBSAH 5 Chemické metódy kvalitatívnej analýzy (Sádecká, Hercegová) 5.1 Celkový postup kvalitatívnej chemickej analýzy 5.2 Metodika uskuto ovania chemických reakcií Kvapkový dôkaz Dôkaz v skúmavke 5.3 Analytické skupiny Dôkaz katiónov Kvalitatívna analýza vybraných katiónov v neznámej modelovej vzorke Úloha K Dôkaz aniónov Kvalitatívna analýza vybraných aniónov v neznámej modelovej vzorke Úloha K2 5 Chemické metódy kvalitatívnej analýzy Návody na kvalitatívnu analýzu obsahujú len informácie potrebné na zvládnutie kvalitatívnej analýzy vzorky uvedenej do roztoku v rozsahu Laboratórneho cvi enia z analytickej chémie. Podrobnejšie poznatky možno získa zo skrípt Analytická chémia I. Všeobecne je cie om kvalitatívnej analýzy ur prvkové, iónové a molekulové zloženie vzorky. Dôkazom sa rozumie taká innos, ktorej výsledkom je zistenie prítomnosti ur itého iónu (katiónu, alebo aniónu) vo vzorke. V minulosti boli vypracované rôzne postupy kvalitatívnej chemickej analýzy iónov. Hlavný dôraz sa kládol na chemické reakcie, ktoré poskytuje analyzovaná vzorka po uvedení do roztoku s rôznymi skúmadlami. Od týchto reakcií sa vyžadovalo, aby boli ahko uskuto nite né, dostato ne citlivé a aby boli sprevádzané výraznými zmenami; naj astejšie je to vytváranie zrazeniny, zmena farby a vznik plynu. Aj napriek niektorým nevýhodám si kvalitatívna chemická analýza zachovala aj v sú asnosti charakter rýchlej orienta nej metódy. Z tohto poh adu je potrebné chápa zaradenie problematiky kvalitatívnej chemickej analýzy do laboratórneho cvi enia. 5.1 Celkový postup kvalitatívnej chemickej analýzy Odber, príprava a opis vzorky Správna analýza vyžaduje prácu s priemernou vzorkou. Vzorky, s ktorými sa stretávame v praxi, môžu by tuhé, kvapalné, alebo plynné. Príprava vzorky na analýzu potom zah a najmä operácie rozkladu a rozpúš ania. Rozsah návodov na laboratórne cvi enie je zameraný na analýzu roztokov. Opis roztoku vzorky zahr uje jeho vzh ad a sfarbenie.

2 Orienta né skúšky Plame ové skúšky Prchavé soli niektorých kovov (chloridy, menej dusi nany) charakteristicky farbia nesvietivú as plame a. Dôkaz uskuto ujeme pomocou platinového drôtika, ktorý sa vy istí namá aním do zriedenej HCl a vložením do plame a. istý drôtik ponoríme do roztoku vzorky okyslenej roztokom HCl a drôtik vložíme do spodného okraja nesvietivého plame a. Pozorujeme rôzne sfarbený plame : Na žltý, K fialový, Rb ervenofialový, Cs modrý, Li karmínovo ervený, Ca tehlovo ervený, Sr karmínový, Ba zelený, B zelený, Tl smaragdovozelený, Cu modrozelený. Plame ové skúšky možno robi napríklad aj na magnéziovej alebo uhlíkovej ty inke. Dôkaz NH 4 + NH 4 + dokazujeme v pôvodnej vzorke, pretože po as kvalitatívnej analýzy vzorky sa nevyhneme pridávaniu amónnych solí. Nesslerovo skúmadlo (alkalický roztok K 2 [HgI 4 ]) reaguje so stopami amoniaku za vzniku žltého sfarbenia. Ak je koncentrácia NH + 4 ve ká, vzniká žltooranžová až ervenohnedá, resp. hnedá zrazenina. Na kvapkovacej doske pridáme ku kvapke vzorky kvapku Nesslerovho skúmadla. Vznik žltého sfarbenia alebo ervenohnedej (hnedej) zrazeniny je dôkazom amoniaku. 5.2 Metodika uskuto ovania chemických reakcií Pri analýze dodržujeme tieto zásady: - na analýzu nepoužívame celú vzorku, as vzorky odložíme na prípadnú opakovanú analýzu, - pracovnú techniku volíme pod a množstva vzorky a ú elu analýzy, - všetky skúšky a pozorovania dôsledne zaznamenávame Kvapkový dôkaz Kvapkové dôkazy robíme na kvapkovacej doske, hodinovom sklí ku, alebo filtra nom papieri; používame objem vzorky 0,03 ml (1 kvapka). Skúmané vzorky a roztoky skúmadiel nanášame pomocou (mikro)pipetiek. isté (mikro)pipetky uchovávame v suchých kadi kách, zne istené v kadi kách s destilovanou vodou. Pri nanášaní kvapiek na hodinové sklí ko alebo kvapkovaciu dosku postupujeme takto: nanesieme 1 až 2 kvapky vzorky, potom skúmadlá v predpísanom poradí. Roztok premiešame ty inkou a sú asne pozorujeme zmeny (vznik zrazeniny, farebného

3 roztoku). Ak sa tvorí svetlá zrazenina, podkladáme pod kvapkovaciu dosku tmavú podložku, pri tvorbe farebných produktov podložíme biely papier. Pri uskuto ovaní reakcií na papieri postupujeme takto: mikropipetku so vzorkou priložíme kolmo na filtra ný papier, ktorý nasaje roztok za vzniku škvrny priemeru 0,5 až 1 cm. Skúmadlo nanesieme do stredu škvrny. V praxi sa používajú rôzne druhy filtra ného papiera; oby ajný je nevhodný. Najvhodnejší je filtra ný papier ozna ený modrým pásikom, lebo je najhustejší a škvrny sa na om najmenej rozmývajú Dôkaz v skúmavke Používame objem vzorky 0,5 ml v mikroskúmavke alebo 5 ml v makroskúmavke. Pri kvalitatívnej chemickej analýze sa využívajú najmä tieto operácie: zrážanie, filtrácia, premývanie a rozpúš anie zrazenín. Pri zrážaní pridávame zrážadlo pomocou pipetky po kvapkách dovtedy, kým pozorujeme vznik zrazeniny. Na dokonalé vylú enie zrazeniny je zvy ajne potrebné prida malý nadbytok zrážadla. Sú asne si treba uvedomi, že niektoré zrazeniny sú v nadbytku zrážadla rozpustné (tvorba komplexov). Zrážaním získaná reak ná zmes obsahuje zrazeninu a kryštaliza ný lúh. Vznik zrazeniny môže by dôkazom prítomnosti niektorého iónu. Ak na dôkaz potrebujeme zrazeninu aj kryštaliza ný lúh, zrazeninu odde ujeme od kryštaliza ného lúhu filtráciou. Vo filtráte dokazujeme ióny, ktoré prešli do filtrátu vo forme rozpustných solí (komplexov). Ak vzniknutá zrazenina obsahuje viac katiónov, zrazeninu na filtri premývame vodou, alebo iným premývacím roztokom. Takto vymyjeme aj stopku filtra ného lievika, v ktorej by inak mohli zosta katióny, ktoré by alej rušili dôkaz. Až potom rozpúš ame zrazeninu predpísaným spôsobom. Ak je pri zrážaní potrebné roztok sú asne aj zahrieva, na zrážanie použijeme ve kú skúmavku. Skúmavku opatrne zahrievame dostato ne vysoko nad plame om, aby sa roztok neprehrial a nevylial. Skúmavku nasmerujeme tak, aby sme nepoliali kolegov! Niekedy roztok zahrievame v skúmavke ponorenej vo vodnom kúpeli (napríklad v kadi ke s horúcou vodou). 5.3 Analytické skupiny V kvalitatívnej chemickej analýze prebiehajú v podstate reakcie katiónov s aniónmi. Ióny, ktoré sa zrážajú tým istým skúmadlom, patria do spolo nej skupiny, tzv. analytickej skupiny a toto skúmadlo sa nazýva skupinové skúmadlo. Napr. K 2 CrO 4 zráža v neutrálnom prostredí ióny Ag +, Hg 2 2+, Pb 2+, Ba 2+, Sr 2+, Hg 2+, Cu 2+, Cd 2+, Bi 3+, Sb 3+, Sn 2+, Fe 3+, Al 3+, Co 2+, Ni 2+, Mn 2+ a Zn 2+ vo forme nerozpustných chrómanov; K 2 CrO 4 je teda skupinovým skúmadlom pre všetky uvedené katióny v neutrálnom prostredí.

4 Skupinové reakcie katiónov s anorganickými skupinovými skúmadlami sú uvedené v tabu ke 5.1.

5 Niektoré reakcie nebolo možné pomocou skratiek jednozna ne opísa, a preto je príslušné okienko v tabu ke ozna ené íslom, pod ktorým možno nájs vysvetlenie k príslušnej reakcii: 1. Zrazenina sa pomaly rozkladá za vylú enia iernej elementárnej Hg Z roztoku Hg(NO 3 ) 2 pôsobením amoniaku vzniká Hg 2 ONH 2 NO 3 a z roztoku HgCl 2 vzniká HgNH 2 Cl. 3. Vzniká biela zrazenina Cu 2 I 2 a sú asne sa uvo uje hnedý I Zlú eniny As 5+ a Sb 5+ oxidujú v mierne kyslom prostredí I - na hnedý I SnS sa rozpúš a v nadbytku polysulfidu. 6. Zlú eniny arzénu sa zrážajú s (NH 4 ) 2 S len z kyslých roztokov. V neutrálnych, alebo alkalických roztokoch vznikajú priamo rozpustné tiosoli. 7. okoládovohnedá zrazenina sa ahko tvorí po zahriatí. 8. ZnS sa zráža už z mierne kyslého prostredia CH 3 COOH. 9. Vylu uje sa iba z roztoku, v ktorom sa nenachádzajú amónne soli. 10. BaCrO 4 je svetložltá zrazenina málo rozpustná v CH 3 COOH. 11. SrCrO 4 je svetložltá zrazenina, zráža sa len z neutrálnych roztokov. 12. Ca 2 [Fe(CN) 6 ] a Mg 2 [Fe(CN) 6 ] sa zrážajú z horúcich amoniakálnych roztokov za prítomnosti amónnych solí. 13. Ca(OH) 2 sa zráža len z koncentrovaných roztokov. 14. Bi 3+ sa zráža podobne aj s arzeni nanmi. 15. NiS, CoS, MnS, FeS, ZnS sú rozpustné v HCl. 16. (NH 4 ) 2 S zráža z roztokov obsahujúcich ióny Cr 3+ a Al 3+ zrazeninu Cr(OH) 3 a Al(OH) Ióny Fe 3+ oxidujú I - na hnedý I CaSO 4 sa zráža len z koncentrovaných roztokov. Po pridaní etanolu vznikne zrazenina aj zo zriedených roztokov. Z priebehu skupinových reakcií získame orienta nú informáciu o zložení skúmanej vzorky. Pozitívna skupinová reakcia ur uje, ktoré katióny môžu by prítomné vo vzorke negatívna, ktoré ióny nie sú vo vzorke prítomné v koncentrácii vä šej, ako je medza dôkazu. Katióny jednotlivých skupín odde ujeme inými skúmadlami na oraz menšie skupiny, až napokon zostane len jeden ión, ktorého prítomnos dokážeme. Opísaný postup pri odde ovaní iónov sa nazýva systematickým postupom. Tento postup sa niekedy skracuje tak, že zo skupiny iónov dokazujeme vhodnými skúmadlami selektívnymi skúmadlami pri presne definovaných podmienkach iba obmedzený po et iónov (napríklad K 2 CrO 4 zráža v neutrálnom prostredí ve kú skupinu 17 katiónov. V prostredí kyseliny octovej zráža len ióny Ag +, Pb 2+ a Ba 2+ ; K 2 CrO 4 je teda selektívnym skúmadlom v prostredí kyseliny octovej pre Ag +, Pb 2+ a Ba 2+ ).

6 Pri rýchlejších dôkazoch sa využívajú organické zlú eniny, ktoré poskytujú vysokocitlivé a selektívne reakcie. Umož ujú dokáza v pomerne ve kej skupine iónov iba jeden ión. Okrem toho sa v kvalitatívnej analýze využívajú skúmadlá, ktorými možno zatieni (maskova ) ióny, ktoré dôkaz niektorého katiónu rušia. Preh ad skupinových reakcií niektorých aniónov sa nachádza v tabu ke 5.2. Tabu ka 5.2. Preh ad skupinových reakcií niektorých aniónov Ba 2+ so nerozpustná v: Ag + so nerozpustná v: Redukcia: Oxidácia H 2 O zr. HAc zr. HCl H 2 O zr. HNO 3 zr. NH 3 k. NH 3 KMnO 4 I 2 KI F Cl (+) Br I CN SCN (+) SO S 2 O SO (+) CrO PO (+) NO 2 - NO 3 SiO 3 CO 3 (+) B(OH) 4 (+) + HAc kyselina octová, zr zriedená, k koncentrovaný, (+) nedokonalé zrážanie, resp. zlá rozpustnos, resp. zložitý rozklad Pomerne najlepšie prepracovaný spôsob rozde ovania katiónov do analytických skupín je klasický sulfánový postup, založený na rozdielnej rozpustnosti chloridov, sulfidov a uhli itanov jednotlivých skupín. Klasický sulfánový postup, používaný v rôznych obmenách, má ako každý iný systematický postup nevýhody v tom, že ióny prechádzajú z jednej skupiny do druhej v dôsledku spoluzrážania, adsorpcie a iných javov. Tento postup je však pre za iato níka spo ahlivým návodom pri uskuto ovaní analýzy v prípade, že vzorka neobsahuje ve ký po et iónov a ióny majú v zmesi približne rovnaké koncentra né zastúpenie. Novšie analytické postupy vyžadujú dobrú znalos skupinových a selektívnych reakcií iónov s organickými skúmadlami.

7 Pod a klasického sulfánového postupu rozde ujeme katióny do piatich analytických skupín, pri om používame skupinové skúmadlá: HCl, H 2 S v kyslom prostredí, (NH 4 ) 2 S v amoniakálnom prostredí a (NH 4 ) 2 CO 3. I. skupina málorozpustných chloridov: AgCl, Hg 2 Cl 2, PbCl 2 a TlCl. Skupinovým skúmadlom je zriedená HCl. II. skupina sulfidov: HgS, PbS, CuS, CdS, Bi 2 S 3, As 2 S 3, As 2 S 5, Sb 2 S 3, Sb 2 S 5, SnS a SnS 2. Skupinovým skúmadlom je H 2 S v kyslom prostredí. Zahr uje dve podskupiny: II.A: HgS, PbS, CuS, CdS a Bi 2 S 3 nerozpustné v (NH 4 ) 2 S x, II.B: As 2 S 3, As 2 S 5, Sb 2 S 3, Sb 2 S 5, SnS a SnS 2, rozpustné v (NH 4 ) 2 S x. III. skupina sulfidov a hydroxidov: CoS, NiS, FeS, Fe 2 S 3, MnS, ZnS, Al(OH) 3 a Cr(OH) 3. Skupinovým skúmadlonm je (NH 4 ) 2 S v amoniakálnom prostredí. IV. skupina uhli itanov kovov alkalických zemín: BaCO 3, CaCO 3 a SrCO 3. Skupinovým skúmadlom je (NH 4 ) 2 CO 3. V. skupina obsahuje ióny Mg 2+, K +, Na +, Li + a NH 4 +. Táto skupina nemá skupinové skúmadlo. Katióny sa dokazujú selektívnymi reakciami v roztoku, z ktorého sa odstránili katióny predchádzajúcich skupín. Okrem uvedených katiónov možno zaradi aj ostatné katióny do týchto piatich skupín.

8 Katióny I. až V. skupiny + 5 % HCl zrazenina filtrát I. skupina II., III., IV. a V. skupina + HCl, H 2 S zrazenina II. skupina + (NH 4 ) 2 S x filtrát III., IV. a V. skupina + NH 3, (NH 4 ) 2 S zrazenina filtrát zrazenina filtrát II.A skupina II.B skupina III. skupina IV. a V. skupina + (NH 4 ) 2 CO 3 zrazenina IV. skupina filtrát V. skupina Obr. 5.1 Schéma odde ovania katiónov I. až V. skupiny

9 Ag +,Pb 2+, Hg 2 2+ (katióny I. až V. skupiny) + HCl 5% do úplného vyzrážania zrazenina AgCl, PbCl 2, Hg 2 Cl 2 filtrát II. V. skupina premy vodou s HCl 5%, filtrát vylia premy horúcou H 2 O zrazenina filtrát AgCl, Hg 2 Cl 2 premy Pb 2+ 1 ml dôkaz NH 3 (1:3) Pb 2+ s ditizónom premy NH 3 (1:3) zrazenina filtrát ierna HgNH 2 Cl + Hg [Ag(NH 3 ) 2 ] + je dôkazom Hg 2 2+ dôkaz Ag + s Argentonom Obr Schéma odde ovania katiónov I. skupiny

10 Hg 2+, Cd 2+, Cu 2+, Bi 3+ (katióny II.B, III, IV a V. skupiny) úprava vzorky, zohria na vod. kúpeli + H 2 S, horúca H 2 O zrazenina HgS, CdS, CuS, Bi 2 S 3, As 2 S 5, Sb 2 S 5, SnS 4 filtrát III. V. skupina (NH 4 ) 2 S x zrazenina filtrát HgS, CdS, CuS, Bi 2 S 3 II. B skupina AsS 3-4, SbS 3-4, SnS 3 povari s HNO 3 (1:1) zrazenina filtrát ierny HgS Cu 2+, Cd 2+, Bi % NH 3 zrazenina filtrát biely BiO(OH) bezfarebný [Cd(NH 3 ) 6 ] 2+ rozpusti v HCl (1:3) modrý [Cu(NH 3 ) 4 ] 2+ dôkaz Bi 3+ tiomo ovinou + KCN bezfarebný [Cd(CN) 4 ], [ Cu(CN) 4 ] + H 2 S roztok [Cu(CN) 4 ] zrazenina CdS Obr Schéma odde ovania katiónov II. A skupiny

11 AsS 4 3-, SbS 4 3-, SnS 3 + H 2 SO 4 (1 : 1) zrazenina filtrát As 2 S 5, Sb 2 S 5, SnS 2 vylia rozpúš v konc. HCl zrazenina filtrát As 2 S 5 HSbCl 4, H 2 SnCl 6 rozpusti v HNO 3 dôkaz AsO 4 3- tuhé Fe zrazenina filtrát kov Sb Sn 2+ dôkaz Sn 2+ Obr Schéma odde ovania katiónov IIB. skupiny

12 Co 2+, Ni 2+, Fe 2+, Fe 3+, Mn 2+, Zn 2+, Al 3+, Cr 3+ (katióny IV. a V. skupiny) zahria na 80 o C, prida NH 4 Cl, 10% NH 3 zráža s Na 2 S, potom povari zrazenina filtrát CoS, NiS, FeS, Fe 2 S 3, MnS, ZnS, Al(OH) 3, Cr(OH) 3 IV. a V. skupina premy horúcou H 2 O, filtrát vylia zrazeninu rozpúš 5% HCl zrazenina filtrát CoS, NiS Fe 2+, 3+, Mn 2+, Zn 2+, Al 3+, Cr 3+ rozp. v HNO 3 (1 : 1) + 20% NaOH, dôkaz Co 2+ s -nitrózo- -naftolom + 10% H 2 O 2 dôkaz Ni 2+ s diacetyldioxímom povari zrazenina filtrát Fe(OH) 3, MnO(OH) 2 [Al(OH) 4 ] -, [Zn(OH) 3 ] -, CrO 4 rozp. v HNO 3 (1 : 1) dôkaz Al 3+ s alizarínom S dôkaz Fe 3+ s KSCN dôkaz CrO 4 s Ag + dôkaz Mn 2+ s PbO 2 dôkaz Zn 2+ s Monteq. skúm. Obr Schéma odde ovania katiónov III. skupiny

13 Ba 2+, Ca 2+, Sr 2+ (katióny V. skupiny) prida NH 4 Cl, 10% NH 3, (NH 4 ) 2 CO 3 zrazenina filtrát BaCO 3, CaCO 3, SrCO 3 V. skupina rozpusti v CH 3 COOH (zr. HCl) + CH 3 COONa + K 2 CrO 4, povari zrazenina filtrát BaCrO 4 Ca 2+, Sr 2+ + NH 3, (NH 4 ) 2 CO 3 zrazenina filtrát CaCO 3, SrCO 3 vylia rozpusti v HCl + K 2 SO 4, povari zrazenina filtrát SrSO 4 (CaSO 4 ) Ca 2+ Obr Schéma odde ovania katiónov IV. skupiny

14 5.3.1 Dôkaz katiónov Dôkaz Ag + 1. Zriedená HCl (1 : 3) zráža ióny Ag + za vzniku bielej zrazeniny AgCl, ktorá je citlivá na svetlo, preto pomaly šedne až ernie. Vznik zrazeniny AgCl možno využi aj na jednoduchý a rýchly dôkaz Cl - vo vzorke (do vzorky pridáme roztok AgNO 3 ). Zrazenina AgCl sa iasto ne rozpúš a v koncentrovanej HCl za vzniku [AgCl 2 ] - a úplne rozpúš a v komplexotvorných skúmadlách za tvorby bezfarebných komplexov, napríklad [Ag(NH 3 ) 2 ] +, [Ag(S 2 O 3 ) 2 ] 3-, [Ag(CN) 2 ] - a [Ag(SCN) 2 ] -. Ag + + Cl - AgCl AgCl + 2 NH 3 [Ag(NH 3 ) 2 ]Cl [Ag(NH 3 ) 2 ]Cl + 2 H + AgCl + 2 NH 4 + Z [Ag(NH 3 ) 2 ] + sa môže Ag + vyzráža prídavkom KI, pri om vzniká žltá zrazenina AgI, ktorá sa v koncentrovanom amoniaku nerozpúš a. Ag + + KI AgI + K + K 1 ml vzorky pridáme HCl (1 : 3). Zrazeninu AgCl prefiltrujeme a rozpustíme v 1 ml 10% roztoku amoniaku. Filtrát rozdelíme na dve asti. Po okyslení prvej asti filtrátu roztokom HNO 3 (1 : 3) sa opä vyzráža AgCl. K druhej asti filtrátu pridáme 5 % roztok KI, vznikne žltá zrazenina AgI. 2. Alkalické chrómany alebo dichrómany tvoria s Ag + ervenohnedú zrazeninu Ag 2 CrO 4, resp. Ag 2 Cr 2 O 7, ahko rozpustnú v HNO 3, NH 4 OH a vo všetkých skúmadlách, ktoré tvoria s Ag + komplexy. 2 Ag + + K 2 CrO 4 Ag 2 CrO K + 2 Ag + + K 2 Cr 2 O 7 Ag 2 Cr 2 O K + Dôkaz rušia katióny Cu 2+, Pb 2+, Hg 2 2+, Hg 2+ a Bi 3+. Na kvapkovacej doske ku kvapke vzorky pridáme kvapku 10 % roztoku K 2 CrO 4. Vznik ervenohnedej zrazeniny Ag 2 CrO 4 je dôkazom Ag Argenton I (v alkohole alebo acetóne) tvorí v kyslom prostredí s Ag + svetložltú až ervenooranžovú zrazenou, alebo roztok. Dôkaz rušia katióny Hg 2+, Pb 2+ a Bi 3+. HN CO SC S CH 2 Argenton I

15 Na filtra ný papier nanesieme 2 kvapky Argentonu I, škvrnu vysušíme a pridáme 1 kvapku skúmaného roztoku. Žlté sfarbenie, alebo zrazenina, je dôkazom Ag +. Dôkaz Hg Zriedená HCl zráža ióny Hg 2 2+ za vzniku bielej zrazeniny Hg 2 Cl 2 (kalomel), ktorá po pridaní roztoku amoniaku s ernie od vzniknutej Hg 0. Hg HCl Hg 2 Cl H + Hg 2 Cl 2 + NH 3 Hg 2 NH 2 Cl + HCl Hg 2 NH 2 Cl Hg 0 + HgNH 2 Cl Na filtra ný papier nanesieme kvapku vzorky a kvapku HCl (1 : 3). Potom pridáme roztok NH 4 OH (1 : 3). Ak je vo vzorke Hg 2 2+, po chvíli sa objaví ierne sfarbenie od vylú enej Hg KI zráža ióny Hg 2 2+ za vzniku žltozelenej zrazeniny Hg 2 I 2, ktorá sa v nadbytku KI rozpúš a za vzniku K 2 [ HgI 4 ] a sú asného vylu ovania iernej Hg 0. Hg KI Hg 2 I K + Hg 2 I K I K 2 [HgI 4 ] + Hg 0 Na kvapkovacej doske nanesieme kvapku vzorky a kvapku 5% roztoku KI. Vznik ierneho sfarbenia Hg 0 je dôkazom Hg Alkalické chrómany a dichrómany tvoria s Hg 2 2+ ervenohnedú zrazeninu Hg 2 CrO 4. Hg K 2 CrO 4 Hg 2 CrO K + Na kvapkovaciu dosku nanesieme kvapku vzorky a kvapku 10% roztoku K 2 CrO 4. Vznik ervenohnedej zrazeniny Hg 2 CrO 4 je dôkazom Hg Dôkaz Pb KI vytvára s iónmi Pb 2+ žltú zrazeninu PbI 2, rozpustnú v horúcej vode, z ktorej sa po vychladnutí vylú i PbI 2 v podobe zlatožltých kryštálikov. Zrazenina PbI 2 sa v nadbytku KI rozpúš a, pri om vzniká K 2 [PbI 4 ]. Pb KI PbI K + PbI KI K 2 [PbI 4 ]

16 K 0,5 ml vzorky v skúmavke pridávame postupne 5 % roztok KI do vzniku žltej zrazeniny PbI S chrómanom sa zrážajú ióny Pb 2+ za vzniku žltej zrazeniny PbCrO 4 rozpustnej v zriedenej HNO 3. PbCrO 4 sa rozpúš a aj v roztokoch alkalických hydroxidov (na rozdiel od iónov Ag + a Bi 3+ ). Reakcia je citlivejšia ako reakcia s dichrómanom alebo síranom. Pb 2+ + K 2 CrO 4 PbCrO K + Na kvapkovaciu dosku nanesieme kvapku vzorky a kvapku 10 % K 2 CrO 4. Vznik žltej zrazeniny PbCrO 4 je dôkazom Pb Na 2 SO 3 zráža z neutrálnych, alebo slaboamoniakálnych roztokov Pb 2+ biely amorfný PbSO 3. Reakcia sa používa na dôkaz Pb 2+ v pitnej vode. Ostatné katióny nerušia dôkaz Pb 2+. Pb 2+ + Na 2 SO 3 PbSO Na + Na kvapkovaciu dosku nanesieme kvapku vzorky a pridáme tuhý Na 2 SO 3. V prítomnosti Pb 2+ vznikne biely zákal PbSO Ditizón v chloroforme (zelený roztok) tvorí s iónmi Pb 2+ ervený komplex. Podobne reaguje aj Zn 2+. Reakcia je selektívna len v prítomnosti KCN, inak dôkaz rušia katióny všetkých ažkých kovov. Reakcia je ve mi citlivá, a preto sa využíva na spektrofotometrické stanovenie Pb 2+. SC NH N NH N Ditizón Na filtra ný papier nanesieme kvapku roztoku ditizónu, potom kvapku vzorky a necháme vysuši. Ak je vo vzorke Pb 2+, zelené sfarbenie sa zmení na tehlovo ervené.

17 Dôkaz Hg S KI sa zrážajú ióny Hg 2+ vo forme ervenej zrazeniny HgI 2, ktorá sa dobre rozpúš a v nadbytku KI za vzniku K 2 HgI 4. Hg KI HgI K + HgI KI K 2 [HgI 4 ] Za prítomnosti Cu 2 I 2 vzniká v kyslom prostredí oranžovo ervená zrazenina Cu 2 [HgI 4 ]. Ku kvapke 5% KI na filtra nom papieri pridáme kvapku 10 % roztoku CuSO 4, hnedú škvrnu od vylú eného jódu odfarbíme nieko kými kryštálikmi Na 2 S 2 O 3. Pridáme kvapku HCl (1 : 3) a kvapku kyslého roztoku vzorky. Za prítomnosti Hg 2+ vznikne oranžovo ervená škvrna Cu 2 [HgI 4 ]. 2 Cu I - Cu 2 I 2 + I 2 2 S 2 O 3 + I 2 S 4 O I - Hg KI HgI K + HgI 2 + 2KI K 2 [HgI 4 ] K 2 [HgI 4 ] + Cu 2 I 2 Cu 2 [HgI 4 ] + 2 KI 2. NH 4 SCN, resp. KSCN, zráža biely Hg(SCN) 2, ktorý sa v nadbytku SCN - rozpúš a za vzniku bezfarebného komplexu (NH 4 ) 2 [Hg(SCN) 4 ] (Montequiho skúmadlo). Hg SCN - Hg(SCN) 2 Hg(SCN) NH 4 SCN (NH 4 ) 2 [Hg(SCN) 4 ] Montequiho skúmadlo sa využíva na dôkaz iónov Co 2+, Cu 2+, Cd 2+, Zn 2+, alebo Fe 3+ (za sú asnej prítomnosti Zn 2+, pretože len samotné Fe 3+ takto nereaguje). Vznikajú kryštáliky: Co[Hg(SCN) 4 ] modré, Cu[Hg(SCN) 4 ] zelené, Cd[Hg(SCN) 4 ] biele, Zn[Hg(SCN) 4 ] biele. Ióny Fe 3+ vytvárajú v prítomnosti Zn 2+ bielo ervené zmesné kryštáliky, ióny Cu 2+ za prítomnosti Zn 2+ modrofialové kryštáliky a ióny Co 2+ za prítomnosti Zn 2+ modré kryštáliky. K 0,5 ml vzorky v skúmavke pridáme 1 kvapku 10 % roztoku KSCN. Vznik bielej zrazeniny Hg(SCN) 2, ktorá sa v nadbytku KSCN rozpúš a, je dôkazom Hg Alkalické hydroxidy vytvárajú s Hg 2+ v nadbytku hydroxidu nerozpustnú žltú zrazeninu HgO, ahko rozpustnú v kyselinách. Na kvapkovaciu dosku nanesieme kvapku vzorky a kvapku 20 % roztoku NaOH. Ak bola vo vzorke Hg 2+, vznikne žltá zrazenina HgO, ktorá sa v nadbytku NaOH nerozpúš a.

18 Dôkaz Cu 2+ Ióny Cu 2+ tvoria s NH 3 fialovomodrý komplex [Cu(NH 3 ) 4 ] 2+ a s koncentrovanou HCl zelený komplex [CuCl 4 ] 2+. Reakcie možno použi na priamy dôkaz iónov Cu 2+ v bežných vzorkách. 1. Rotok hydroxidu amónneho pomaly pridávaný do roztoku Cu 2+ solí vylu uje modrozelenú zrazeninu hydroxidosoli, ktorá sa alším pridávaním amoniaku rozpúš a za vzniku modrofialového komplexu [Cu(NH 3 ) 4 ] 2+. Reakciu možno použi na priamy dôkaz iónov Cu 2+. Komplex [Cu(NH 3 ) 4 ] 2+ možno rozloži minerálnymi kyselinami. Dôkaz robíme na filtra nom papieri (kvapkovacej doske) pomalým prikvapkávaním 10% roztoku hydroxidu amónneho ku vzorke, alebo priložením filtra ného papiera so vzorkou nad pary amoniaku. 2. K 4 [Fe(CN) 6 ] zráža z neutrálnych, alebo slabo kyslých roztokov Cu 2+ ervenohnedú zrazeninu premenlivého zloženia. S malým množstvom Cu 2+ vzniká K 2 {Cu[Fe(CN) 6 ]} a s nadbytkom Cu 2+ vzniká Cu{Cu[Fe(CN) 6 ]}. Zrazenina Cu{Cu[Fe(CN) 6 ]} sa rozpúš a v alkalických hydroxidoch za vzniku jasnomodrého Cu(OH) 2 a v nadbytku hydroxidu amónneho na modrý roztok [Cu(NH 3 ) 4 ] 2+. K 4 [Fe(CN) 6 ] + Cu 2+ K 2 {Cu[Fe(CN) 6 ]} + 2 K + K 2 {Cu[Fe(CN) 6 ]} + Cu 2+ Cu{Cu[Fe(CN) 6 ]} + 2 K + Cu{Cu[Fe(CN) 6 ]} + 4 NH H 2 O (NH 4 ) 4 [Fe(CN) 6 ] + 2 Cu(OH) 2 Okyslením roztoku prídavkom HNO 3 sa vylú i spä ervenohnedý K 2 {Cu[Fe(CN) 6 ]}. Rušivý vplyv Fe 3+ možno odstráni zrážaním hydroxidom amónnym, pri om vzniká hnedá zrazenina Fe(OH) 3. Po jej usadení možno vidie modré sfarbenie roztoku spôsobené komplexom [Cu(NH 3 ) 4 ] 2+. Ióny Fe 3+ možno maskova aj pridaním fluoridov. Na kvapkovaciu dosku nanesieme 1 kvapku vzorky a 1 kvapku 10 % roztoku K 4 [Fe(CN) 6 ]. Vznik ervenohnedej zrazeniny Cu{Cu[Fe(CN) 6 ]} je dôkazom Cu 2+. Potom prikvapneme asi 2 kvapky 20 % roztoku NaOH. Vznikne modrá zrazenina Cu(OH) 2. Po okyslení 2 kvapkami HNO 3 (1 : 3) sa znovu vylú i ervenohnedý Cu{Cu[Fe(CN) 6 ]}. 3. Ióny Cu 2+ vytvárajú s Montequiho skúmadlom v prítomnosti Zn 2+ zmesné modrofialové kryštáliky. 4 NH 4 SCN + HgCl 2 (NH 4 ) 2 [Hg(SCN) 4 ] + 2 NH 4 Cl Zn (NH 4 ) 2 [Hg(SCN) 4 ] + Cu 2+ Zn[Hg(SCN) 4 ] + Cu[Hg(SCN) 4 ] + 4 NH 4 +

19 Na kvapkovaciu dosku nanesieme 1 kvapku 10% roztoku ZnSO 4. Potom pridáme 2 kvapky vzorky, 1 kvapku H 2 SO 4 (1 : 1) a 1 kvapku Montequiho skúmadla. Ak sú vo vzorke ióny Cu 2+, vzniknú zmesné modrofialové kryštáliky Zn[Hg(SCN) 4 ] a Cu[Hg(SCN) 4 ]. Dôkaz Cd H 2 S zráža zo slabokyslého prostredia žltú zrazeninu CdS, ktorá je rozpustná v zriedenej HNO 3. Cd 2+ + S CdS Na kvapkovaciu dosku nanesieme kvapku vzorky a pridáme roztok Na 2 S. V prítomnosti Cd 2+ vzniká žltá zrazenina CdS. Dôkaz Bi KI vylu uje z roztoku Bi 3+ hnedo ervenú až iernu zrazeninu BiI 3, ahko rozpustnú v nadbytku KI na žltý roztok [BiI 4 ] -. Bi KI BiI 3 + 3K + BiI 3 + KI [BiI 4 ] - + K + Dôkaz rušia katióny Cu 2+, Hg 2+ a Pb 2+. K 0,5 ml vzorky pridávame v skúmavke 5 % roztok KI. Najskôr vznikne hnedo ervená až ierna zrazeninu BiI 3, ktorá sa v nadbytku KI rozpustí za vzniku žltooranžového roztoku [BiI 4 ] Tiomo ovina (tuhá, alebo koncentrovaný roztok) vytvára v slabokyslom prostredí so so ami Bi 3+ intenzívne žltý komplex. NH 2 - CS - NH 2 Tiomo ovina Na filtra ný papier nanesieme zrnko tuhej tiomo oviny a kvapku vzorky. Žlté sfarbenie je selektívnym dôkazom Bi 3+. Dôkaz Co Ióny Co 2+ vytvárajú s HCl modrý komplex Co[CoCl 4 ]. Co HCl Co[CoCl] H +

20 Na filtra ný papier nanesieme kvapku vzorky a kvapku koncentrovanej HCl. V prítomnosti Co 2+ sa po vysušení vytvorí na papieri modrá škvrna Co[CoCl 4 ]. 2. Koncentrovaný KSCN vytvára s koncentrovaným neutrálnym alebo slabokyslým roztokom Co 2+ modrý komplex K 2 [Co(SCN) 4 ] (niekedy až po vytrepaní do acetónu). Co SCN - [Co(SCN) 4 ] Dôkaz rušia ióny Fe 3+, pretože vzniknutý [Fe(SCN) x ] 3-x má intenzívne ervené sfarbenie. V tomto prípade sa Fe 3+ maskuje prídavkom fluoridu, a na dôkaz Co 2+ je vhodné použi tuhý KSCN, aby bol KSCN v dostato nom nadbytku. Ióny Ni 2+ nerušia reakciu Co 2+ s KSCN v acetóne, ak nie sú vo vzorke vo ve kom nadbytku. Ak je vo vzorke ve ký nadbytok iónov Ni 2+ v porovnaní s Co 2+, zelená sfarbenie iónov Ni 2+ môže prekry modré sfarbenie Co 2+. Reakciu možno robi na filtra nom papieri ku kvapke vzorky pridáme tuhý KSCN. Po vysušení sa objaví modré sfarbenie. Ak sa robí reakcia v skúmavke, modré sfarbenie možno pozorova po vytrepaní do acetónu. 3. Co 2+ vytvára s Montequiho skúmadlom v prítomnosti Zn 2+ modrobiele kryštáliky Zn[Hg(SCN) 4 ] + Co[Hg(SCN) 4 ]. 4 NH 4 SCN + HgCl 2 (NH 4 ) 2 [Hg(SCN) 4 ] + 2 NH 4 Cl Zn (NH 4 ) 2 [Hg(SCN) 4 ] + Co 2+ Zn[Hg(SCN) 4 ] + Co[Hg(SCN) 4 ] + 4 NH 4 + Na kvapkovaciu dosku nanesieme 1 kvapku 10% roztoku ZnSO 4. Potom pridáme 2 kvapky vzorky, 1 kvapku H 2 SO 4 (1 : 1) a 1 kvapku Montequiho skúmadla. Ak sú vo vzorke ióny Co 2+, vzniknú zmesné modrobiele kryštáliky Zn[Hg(SCN) 4 ] a Co[Hg(SCN) 4 ]. 4. -nitrózo- -naftol (0,5 % roztok v alkohole) vytvára v neutrálnom, alebo slabokyslom prostredí hnedo ervenú zrazeninu Co 3+ soli nerozpustnú v kyselinách a v hydroxidoch. Malým prídavkom H 2 O 2 reakciu urýchlime, pretože Co 2+ sa zoxiduje na Co 3+. Dôkaz rušia ióny Fe 3+, ktoré možno maskova prídavkom fosfore nanu alebo fluoridu sodného. Ak sú vo vzorke ióny Fe 2+, najskôr zoxidujeme Fe 2+ na Fe 3+ (napríklad prídavkom H 2 O 2 ), a potom pridáme fluorid (alebo fosfore nan) sodný na maskovanie Fe 3+. Dôkaz rušia aj ióny Cu 2+, ktoré možno odstráni prídavkom KI. Reakciou Cu 2+ s KI vznikne biela zrazenina Cu 2 I 2 a hnedý roztok I 2. Hnedé sfarbenie I 2 odstránime prídavkom tuhého Na 2 S 2 O 3.

21 NO OH --nitrózo- -naftol Na kvapkovaciu dosku nanesieme kvapku vzorky. Ak je vzorka ve mi kyslá, pridáme kvapku amoniaku (1 : 3). Potom nanesieme kvapku -nitrózo- -naftolu a kvapku H 2 SO 4 (1 : 1). Vznikne hnedo ervená zrazenina Co 3+ soli. Dôkaz Ni Diacetyldioxím tvorí s Ni 2+ v mierne amoniakálnom prostredí objemnú malinovo ervenú zrazeninu, ktorá je rozpustná v minerálnych kyselinách. Dôkaz rušia ióny Fe 2+, Co 2+, Cu 2+ a Mn 2+, ktoré tvoria farebné roztoky diacetyldioximátov (napríklad Fe 2+ ervený roztok, Co 2+ modrý roztok). Príslušné diacetyldioximáty sú (na rozdiel od komplexu s Ni 2+ ) rozpustné v amoniaku. Ióny Fe 2+, Co 2+, Cu 2+ a Mn 2+ možno maskova napr. prídavkom fosfore nanu. CH 3 C N OH CH 3 C N OH Diacetyldioxím Do skúmavky s 0,5 ml vzorky pridáme nieko ko zrniek tuhého NaF (na odstránenie rušivých iónov napríklad Fe 3+ ), 2 kvapky 1 % alkoholového roztoku diacetyldioxímu a pomaly pridávame roztok NH 3 (1 : 3) dovtedy, kým nevznikne malinovo ervená zrazenina. Dôkaz Fe S K 3 [Fe(CN) 6 ] vytvárajú ióny Fe 2+ modrú zrazeninu berlínskej modrej. [Fe III (CN) 6 ] 3- oxiduje Fe 2+ na Fe 3+, pri om sa sám redukuje na [Fe II (CN) 6 ] 4-, takže ide o reakciu Fe 2+ + [Fe III (CN) 6 ] 3- {Fe III [Fe II (CN) 6 ]} -, ktorou vzniká berlínska modrá - komplexná zlú enina premenlivého zloženia. S nadbytkom Fe 2+ sa tvorí Fe II {Fe III [Fe II (CN) 6 ]} 2, s nadbytkom Fe 3+ vzniká Fe III {Fe III [Fe II (CN) 6 ]} 3.

22 Na kvapkovaciu dosku nanesieme kvapku K 3 [Fe(CN) 6 ] a kvapku vzorky. Modré sfarbenie je dôkazom Fe 2+. Reakcia prebieha v slabokyslom prostredí % roztok diacetyldioxímu v alkohole poskytuje s Fe 2+ intenzívne ervené sfarbenie. Ióny Fe 3+ s diacetyldioxímom nereagujú, preto je reakcia vhodná na dôkaz Fe 2+ ved a Fe 3+. Dôkaz Fe 2+ ved a Fe 3+ K 0,5 ml roztoku vzorky pridáme na maskovanie Fe 3+ iónov tuhú kyselinu vínnu (na špi ku špachtle). Kyselina vínna vytvorí s Fe 3+ komplexnú zlú eninu, ktorá sa amoniakom nerozkladá. Potom pridáme 2 kvapky 1 % roztoku diacetyldioxímu v alkohole a pomaly prikvapkávame roztok amoniaku (1 : 3) do vzniku erveného sfarbenia. ervené sfarbenie roztoku je dôkazom Fe 2+. Ak po pridaní amoniaku vznikne aj hnedá zrazenina Fe(OH) 3, znamená to, že sme nepridali dostato né množstvo kyseliny vínnej (v roztoku zostali vo né ióny Fe 3+, ktoré sa amoniakom zrážajú za vzniku hnedej zrazeniny Fe(OH) 3 ). Dôkaz rušia ióny Ni ,10-fenantrolín vytvára s Fe 2+ ervený komplex. Reakcia je citlivá a špecifická. Ióny Fe 3+ reakciu nerušia. N N 1,10 - fenantrolín Do skúmavky pridáme k 0,5 ml octanového tlmivého roztoku (ph 4) asi 2 až 3 kvapky vzorky a pomaly prikvapkávame 1 % roztok 1,10-fenantrolínu. Vznik erveného komplexu je dôkazom Fe 2+. Dôkaz Fe S KSCN vzniká v slabokyslom prostredí ervený komplex [Fe(SCN) x ] 3-x. Na kvapkovaciu dosku nanesieme 1 kvapku 10 % roztoku KSCN a kvapku slabokyslej vzorky. Vznik erveného [Fe(SCN) x ] 3-x je dôkazom Fe 3+. Po pridaní zlú enín, ktoré

23 tvoria s Fe 3+ stabilnejšie komplexy (napríklad fluoridy, kyselina fosfore ná, š avelová), sa roztok odfarbí. Dôkaz rušia ióny Cu 2+ a Hg 2+. Ióny Cu 2+ vytvárajú iernu zrazeninu Cu(SCN) 2, ktorá sa pomaly mení na biely CuSCN. Ióny Hg 2+ vytvárajú bielu zrazeninu Hg(SCN) 2, v nadbytku KSCN rozpustnú na bezfarebný komplex [Hg(SCN) 4 ]. 2. S K 4 [Fe(CN) 6 ] tvorí berlínsku modrú. Na kvapkovaciu dosku nanesieme kvapku roztoku K 4 [Fe(CN) 6 ] a potom vzorku. Modré sfarbenie je dôkazom Fe 3+. Reakcia si vyžaduje kyslé prostredie, aby sa zabránilo vzniku Fe(OH) 3 a rozkladu K 4 [Fe(CN) 6 ]. Dôkaz ruší Cu 2+, Co 2+, Ni 2+ a iné katióny, ak sú prítomné vo vysokej koncentrácii (vznikajú ervené, zelené, hnedé zrozeniny, prípadne žlté až ervené roztoky). Mnohé katióny vytvárajú s K 4 [Fe(CN) 6 ] biele zrazeniny. Aj napriek týmto rušivým vplyvom je vznik berlínskej modrej ve mi charakteristickou reakciou pre Fe 3+. Berlínska modrá sa koncentrovanou HCl rozkladá a odfarbuje, koncentrovanými hydroxidmi sa mení na hnedý Fe(OH) Kyselina 5-sulfosalicylová vytvára s Fe 3+ ervený komplex pri ph približne 2. Zmenou ph sa mení zloženie aj sfarbenie roztoku. Ióny Fe 2+ takto nereagujú. COOH OH HO 3 S Kyselina 5-sulfosalicylová Na kvapkovacej doske pridáme ku kvapke vzorky zrnie ko K 2 S 2 O 8 a kvapku skúmadla, vzniká ervenofialové sfarbenie. Ak sú prítomné redukujúce látky, je potrebné prida vä šie množstvo K 2 S 2 O 8. Dôkaz rušia fluoridy a fosfore nany, ktoré maskujú Fe 3+. Dôkaz Mn Ióny Mn 2+ sa oxidujú v prítomnosti Ag + na MnO 2 a Ag + sa redukuje na Ag. Mn Ag OH - MnO 2 + 2Ag +2 H 2 O K 3 kvapkám 10 % roztoku AgNO 3 v skúmavke pomaly pridávame roztok amoniaku (1 : 3), kým sa prechodne vzniknutá zrazenina nerozpustí. Potom pridáme ešte malý nadbytok amoniaku a 3 kvapky vzorky. Za prítomnosti Mn 2+ vznikne ierna zrazenina.

24 Nerušia ióny: Fe 2+, Al 3+, Cr 3+, Co 2+, Ni 2+, Zn 2+, Hg 2+, Pb 2+ a Bi 3+, preto sa reakcia používa na dôkaz mangánu v oceliach. 2. PbO 2 oxiduje ióny Mn 2+ v prostredí koncentrovanej HNO 3 za varu na fialový MnO Mn 2+ + PbO H + 2 MnO Pb H 2 O K malému množstvu vzorky v skúmavke pridáme asi pä násobné množstvo koncentrovanej HNO 3, na špi ku špachtle tuhý PbO 2 a zmes povaríme. Potom reak nú zmes zriedime rovnakým množstvom vody. Po usadení PbO 2 je roztok nad zrazeninou za prítomnosti MnO 4 - fialový. Dôkaz rušia chloridy, ktoré sa vznikajúcim manganistanom oxidujú na chlór, MnO 4 - sa redukuje na Mn 2+ a roztok sa odfarbuje. Chloridy odstránime prídavkom Ag +, napr. AgCl. Dôkaz Zn Montequiho skúmadlo (NH 4 ) 2 [Hg(SCN) 4 ] v kyslom prostredí zráža bielu zrazeninu Zn[Hg(SCN) 4 ], v prítomnosti Co 2+ vznikajú modré zmesné kryštáliky Zn[Hg(SCN) 4 ] + Cu[Hg(SCN) 4 ] a v prítomnosti Cu 2+ modrofialové zmesné kryštáliky Zn[Hg(SCN) 4 ] + Cu[Hg(SCN) 4 ]. Na kvapkovaciu dosku nanesieme 1 kvapku 10 % roztoku CuSO 4. Potom pridáme 2 kvapky vzorky, 1 kvapku H 2 SO 4 (1 : 1) a 1 kvapku Montequiho skúmadla. V prítomnosti Zn 2+ vznikajú modrofialové zmesné kryštáliky Zn[Hg(SCN) 4 ] + Cu[Hg(SCN) 4 ]. 2. Ditizón reaguje v alkalickom prostredí s iónmi Zn 2+ za vzniku ervenosfarbeného roztoku. Zafarbenie je vidite né aj v prítomnosti iných farebných zrazenín. Dôkaz rušia ióny Cu 2+ a Hg 2+, ktoré sa odstránia vyzrážaním s H 2 S zo silnokyslého roztoku vzorky. Na filtra nom papieri zmiešame kvapku vzorky s kvapkou 20 % roztoku NaOH a kvapkou ditizónu. Malinovo ervené zafarbenie je dôkazom Zn 2+. Dôkaz Al Alizarín a alizarínsulfónan sodný (alizarin S) vytvárajú s iónmi Al 3+ v amoniakálnom prostredí oranžovo ervené zrazeniny (laky), stále v kyseline octovej. Dôkaz rušia ióny Fe 3+, Co 2+, Mn 2+, Cu 2+, Bi 3+ a ióny kovov alkalických zemín. Zvä ša sa odstra ujú ako hydroxidy. Na zrážanie použijeme roztok NaOH (1 mol l -1 ), ktorý pridáme len v malom nadbytku. Hydroxid sodný a filtra ný papier môžu by zne istené hliníkom, preto je potrebné urobi slepý pokus.

25 Ióny Zn 2+ a Cu 2+ nerušia dôkaz. O OH OH O Alizarín S SO 3 Na Na filtra ný papier nanesieme kvapku vzorky, kvapku skúmadla a škvrnu vystavíme parám amoniaku. Škvrna sa zafarbí na tmavofialovo. Škvrnu vymyjeme 50 % roztokom kyseliny octovej. V prítomnosti iónov Al 3+ vznikne ervená škvrna a fialové sfarbenie samotného alizarínu S vymizne. Dôkaz Cr 3 + Chromité ióny sa zvy ajne dokazujú po ich oxidácii na chrómany. 1. Ióny Cr 3+ sa oxidujú v alkalickom prostredí napríklad s H 2 O 2 na chrómany. 2Cr H 2 O OH - 2 CrO H 2 O Dôkaz rušia manganaté ióny, ktoré sa oxidujú na fialový MnO 4 -. K 1 ml vzorky pridávame po kvapkách 20 % roztok NaOH, vzniká šedivozelená zrazenina Cr(OH) 3. Ak sú vo vzorke aj iné katióny, aj tieto sa môžu vyzráža. Potom pomaly pridávame 20 % roztok NaOH, až sa vzniknutá zrazenina rozpustí za vzniku zeleného komplexu [Cr(OH) 6 ] 3-, prípadne hydroxokomplexov iných kovov. Postupne pridáme 10 % roztok H 2 O 2 do vzniku žltého sfarbenia CrO 4. Vzniknutý anión CrO 4 možno dokáza pridaním Ag + iónov. Vzniká ervenohnedá zrazenina Ag 2 CrO 4. ÚLOHA K1 Kvalitatívna analýza vybraných katiónov v neznámej modelovej vzorke Uskuto nite skupinové reakcie katiónov danými skupinovými skúmadlami pod a pokynov vyu ujúceho, dokážte prítomnos vybraných katiónov. Výsledok Zo získaných experimentálnych výsledkov uve te prítomné katióny vo vzorke Dôkaz aniónov Dôkaz SO 4 1. S Ba(NO 3 ) 2 vzniká biela zrazenina BaSO 4. Ba 2+ + SO 4 BaSO 4

26 Postup 5 kvapiek vzorky okyslíme roztokom HCl (1 : 1) a po kvapkách pridávame 5 % roztok Ba(NO 3 ) 2. V prítomnosti SO 4 vznikne biela zrazenina. Dôkaz rušia SO 3 a S 2 O 3. Ak vzorku okyslíme prídavkom HCl (1 : 1) a zohrejeme, rozkladom SO 3 a S 2 O 3 vznikne síra, ktorú oddelíme odstredením. 2. S Pb(CH 3 COO) 2 vzniká biela zrazenina PbSO 4. Pb 2+ + SO 4 PbSO 4 K 5 kvapkám vzorky pridávame po kvapkách 5 % roztok Pb(CH 3 COO) 2. V prítomnosti SO 4 vzniká biela zrazenina PbSO 4, ktorá je rozpustná v 10 % roztoku NaOH, KOH, alkalických vínanoch a octanoch. Dôkaz SO 3 1. Pb 2+ tvoria s SO 3 bielu zrazeninu PbSO 3. Pb 2+ + SO 3 PbSO 3 K 5 kvapkám vzorky pridávame po kvapkách 5 % roztok Pb(CH 3 COO) 2. V prítomnosti SO 3 vzniká biela zrazenina PbSO 3, ktorá je nerozpustná v alkalických vínanoch a octanoch (na rozdiel od PbSO 4 ). 2. Nitroprusid sodný poskytuje reakciou so SO 3 ružové zafarbenie. V prítomnosti síranu zino natého a hexakyanoželeznatanu draselného vzniká ervená zrazenina, ktorá sa v kyslom prostredí rozpustí. Dôkaz rušia S (s nitroprusidom tvoria fialový komplex) a S 2 O 3 (v kyslom prostredí sa uvo ní SO 2 ). S a S 2 O 3 možno odstráni prídavkom Hg 2+, teda vyzrážaním vo forme HgS. Ku kvapke nasýteného roztoku síranu zino natého pridáme kvapku hexakyanoželeznatanu draselného a kvapku nitroprusidu sodného. Vznikne biela zrazenina, ktorá sa prídavkom neutrálneho roztoku obsahujúceho SO 3 zafarbí na erveno. V tomto prípade S 2 O 3 nerušia dôkaz. 3. Roztok I 2 sa odfarbuje v prítomnosti SO 3, pri om vzniká kyslá reakcia roztoku. Aj S a S 2 O 3 odfarbujú roztok I 2, reakciou sa však neuvo ujú ióny H +. SO 3 + I 2 + H 2 O SO I H +

27 5 kvapiek vzorky zneutralizujeme (na kontrolu ph použijeme lakmusový papierik) a pridávame po kvapkách roztok I 2, kým sa odfarbuje. Zistíme reakciu roztoku lakmusovým papierikom. Hnedé zafarbenie od nadbyto ného I 2 odstránime prídavkom Na 2 S 2 O Zriedené neoxidujúce kyseliny rozkladajú SO 3 za vzniku charakteristického zápachu SO 2. SO HCl SO Cl - + H 2 O Ku kvapke vzorky pridáme kvapku 5 % HCl. Dôkaz S 2 O 3 1. Zriedené neoxidujúce kyseliny rozkladajú S 2 O 3 za vzniku charakteristického zápachu SO 2 a zákalu od elementárnej síry. S 2 O HCl SO 2 + S + 2 Cl - + H 2 O Ku kvapke vzorky pridáme kvapku 5 % roztoku HCl. V prítomnosti S 2 O 3 pozorujeme vznik charakteristického zápachu SO 2 a zákal roztoku od vzniknutej elementárnej síry. 2. Azid sodný sa rozkladá jódom katalytickým pôsobením S 2 O 3, pri om sa roztok jódu odfarbí a unikajú bublinky dusíka. Podobne reagujú sulfidy a sulfokyanidy. Siri itany a sírany takto nereagujú. I NaN 3 2 NaI + 3 N 2 K 3 kvapkám I 2 pridáme NaN 3 a 3 kvapky vzorky. V prítomnosti S 2 O 3 pozorujeme vznik bubliniek N 2 a odfarbenie roztoku I 2. Dôkaz S 1. Zriedené kyseliny vytes ujú zo sulfidov zapáchajúci H 2 S. S + 2 HCl H 2 S + 2 Cl - 2. Azid sodný sa rozkladá jódom katalytickým pôsobením S, pri om sa roztok jódu odfarbí a unikajú bublinky dusíka. Podobne reagujú tiosírany a sulfokyanidy. Siri itany a sírany takto nereagujú. I NaN 3 2 NaI + 3 N 2

28 K 3 kvapkám roztoku I 2 pridáme NaN 3 a 3 kvapky vzorky. V prítomnosti S pozorujeme vznik bubliniek N 2 a odfarbenie roztoku I 2. Dôkaz SCN - 1. S Fe 3+ vzniká v slabo kyslom prostredí ervený komplex [Fe(SCN) x ] 3-x. Na kvapkovaciu dosku nanesieme 1 kvapku Fe 3+ a kvapku vzorky. Vznik erveného [Fe(SCN) x ] 3-x je dôkazom SCN -. Rušia tiosírany, dusitany, octany, fluoridy, jodidy, fosfore nany a iné. 2. SCN - vytvára s koncentrovaným neutrálnym alebo slabo kyslým roztokom Co 2+ modrý komplex K 2 [Co(SCN) 4

29 pridávame koncentrovanú H 2 SO 4 tak, aby sa roztoky nepremiešali. V prítomnosti dusi nanov sa medzi oboma vrstvami vytvorí tmavo hnedý prstenec. Sfarbenie nie je stále. Dusitany možno dokáza podobne, len namiesto H 2 SO 4 po stenách skúmavky pridávame koncentrovanú CH 3 COOH. Ak chceme dokáza dusi nany v prítomnosti dusitanov, musíme dusitany najskôr odstráni rozkladom s mo ovinou. K 10 kvapkám vzorky pridáme 3 kvapky H 2 SO 4 (1 : 4) a nieko ko zrniek mo oviny. Zmes povaríme a potom môžeme dokazova dusi nany. Dôkaz CO 3 1. S Ba 2+ vzniká biela zrazenina BaCO 3. Ba 2+ + CO 3 BaCO 3 K 10 kvapkám vzorky v skúmavke pridáme 5 kvapiek 1 % roztoku KMnO 4 a 3 kvapky 5 % roztoku Hg(NO 3 ) 2 a okyslíme 3 kvapkami H 2 SO 4 (1 : 4). Ak sú vo vzorke uhli itany, z roztoku uniká CO 2, ktorý necháme pôsobi na kvapka nasýteného roztoku Ba(OH) 2 zachyteného na sklenej ty inke. Prítomnos uhli itanov sa prejaví zakalením kvapky vznikajúcim BaCO 3. Dôkaz F - 1. Koncentrovaná H 2 SO 4 rozkladá za tepla fluoridy, pri om sa uvo uje HF, ktorý leptá sklo. CaF 2 + H 2 SO 4 CaSO HF 4 HF + SiO 2 SiF H 2 O V malej istej sklenej skúmavke s nieko kými kryštálikmi KMnO 4 a 1 až 2 ml koncentrovanej H 2 SO 4 zahrejeme malé množstvo vzorky. Po vymytí a vysušení skúmavky sa objavia vyleptané miesta. Dôkaz Cl - 1. Chlorid (chlór v organickej látke) sa oxiduje s MnO 2 v kyslom prostredí na chlór, ktorý sa zachytáva v roztoku zriedeného alkalického hydroxidu. V slabo alkalickom prostredí chlór (chlórnan) oxiduje zmes anilínu a fenolu na modro sfarbenú alkalickú so indofenolu. Cl KOH KCl+ KClO + H 2 O Cl 2, KOH HO NH 2 OH H + O N + + O Filtra ný papier navlh ený zmesou fenolu, anilínu a alkalického hydroxidu podržíme v parách chlóru, ktorý vzniká pri zahrievaní vzorky s MnO 2 alebo KMnO 4 a koncentrovanou H 2 SO 4. Za prítomnosti chlóru sa papier sfarbí na modro fialovo.

30 2. S AgNO 3 vzniká biela zrazenina AgCl rozpustná v zriedenom amoniaku. Ag + + Cl - AgCl AgCl + 2 NH 3 [Ag(NH 3 ) 2 ]Cl K 1 ml vzorky okysleného HNO 3 pridáme roztok AgNO 3. Zrazeninu AgCl prefiltrujeme a rozpustíme v 1 ml 10 % roztoku amoniaku. Roztok okyslíme zriedenou HNO 3 (1 : 3). Vznik bielej zrazeniny, ktorá na vzduchu tmavne, je dôkazom prítomnosti chloridov. Dôkaz Br - 1. KMnO 4 uvo uje z bromidov bróm už pri okyslení zriedenou H 2 SO 4 za tepla (na rozdiel od chloridov, ktoré sa oxidujú v koncentrovanej H 2 SO 4 ). Pary brómu brómujú žlto zelený fluoresceín na ružový tetrabrómfluoresceín. Filtra ný papier navlh ený fluoresceínom podržíme v parách brómu, ktorý vzniká pri zahrievaní vzorky s KMnO 4 a zriedenou H 2 SO 4. Za prítomnosti brómu sa papier sfarbí na ružovo. 2. S AgNO 3 vzniká žltkastá zrazenina AgBr nerozpustná v zriedenom amoniaku, rozpustná v koncentrovanom amoniaku. Ag + + Br - AgBr AgBr + 2 NH 3 [Ag(NH 3 ) 2 ]Br K 1 ml vzorky okysleného HNO 3 pridáme roztok AgNO 3. Zrazeninu AgBr prefiltrujeme a rozpustíme v koncentrovanom amoniaku. Okyslením filtrátu roztokom HNO 3 sa vylu uje opä AgBr. Dôkaz I - 1. Dusitany oxidujú jodidy na jód, ktorý vytvára s škrobovým mazom modré sfarbenie. 2 NO I H + I NO + 2 H 2 O 5 kvapiek vzorky v skúmavke okyslíme zriedenou CH 3 COOH (1 : 3) a povaríme. Po ochladení sa pridá 5 kvapiek 5 % roztoku NaNO 2 a škrobový maz (alebo organické rozpúš adlo). Po pretrepaní sa škrobový maz (alebo vrstva organického rozpúš adla ) zafarbí na modro fialovo.

31 2. S AgNO 3 vzniká žltá zrazenina AgI nerozpustná v amoniaku (len obelie). Ag + + I - AgI K 1 ml vzorky okysleného HNO 3 pridáme AgNO 3. V prítomnosti I - vznikne žltá zrazenina AgI, ktorá pri premývaní amoniakom obelie. Dôkaz CN - CN - tvoria s Fe 2+ a Fe 3+ berlínsku modrú, komplexnú zlú eninu premenlivého zloženia. K 5 kvapkám vzorky pridáme 3 kvapky 10 % roztoku KOH a 5 kvapiek 5 % roztoku FeSO 4 a povaríme. Potom roztok okyslíme zriedenou H 2 SO 4 (1 : 4) a pridáme nieko ko kvapiek 5 % roztoku FeCl 3. Vznik modrej zrazeniny je dôkazom kyanidov. 3- Dôkaz BO 3 1. H 3 BO 3 tvorí s metanolom prchavý metylester, ktorý farbí plame na zeleno. H 3 BO 3 + CH 3 OH B(CH 3 ) H 2 O V porcelánovej miske 10 kvapiek vzorky zalkalizujeme 25 % roztokom NaOH a odparíme do sucha. Potom pridáme 2 ml metanolu, zmes zamiešame a opatrne pridáme kvapku koncentrovanej H 2 SO 4. Zmes zapálime a v prítomnosti boritanov pozorujeme zelené zafarbenie okrajov plame a, ktoré je dobre vidite né najmä pri dohorievaní plame a. Dôkaz PO Molybdénan amónny pridaný v nadbytku zráža kyselinou dusi nou okyslené roztoky fosfore nanov za horúca ako žltú zrazeninu molybdátofosfore nanu amónneho (NH 4 ) 3 [P(Mo 3 O 10 ) 4 ] x H 2 O. Podobne reagujú aj arzeni nany, avšak pomalšie. Kremi itany poskytujú za horúca len žlté sfarbenie. K 5 kvapkám vzorky pridáme 5 kvapiek koncentrovanej HNO 3, roztok povaríme a potom pridáme 10 kvapiek roztoku molybdénanu amónneho. Vylu ovanie zrazeniny sa urýchli zahriatím. Žltá zrazenina molybdátofosfore nanu amónneho je dôkazom prítomnosti fosfore nanov. Molybdátofosfore nan amónny môžeme potom redukova kyselinou askorbovou alebo hydrochinónom v prostredí HClO 4 (1 mol l -1 ) na molybdénovú modrú.

32 Dôkaz SiO 3, SiO HF rozkladá kremi itany za vzniku prchavého SiF 4, ktorý vo vode hydrolyzuje za vzniku kyseliny kremi itej, ktorá potom reaguje s molybdénanom amónnym za vzniku žltého molybdátokremi itanu amónneho. CaF 2 + H 2 SO 4 CaSO HF 4 HF + SiO 2 SiF H 2 O Postup V teflónovom tégliku zahrejeme malé množstvo tuhého fluoridu s 10 kvapkami koncentrovanej H 2 SO 4 a 10 kvapkami vzorky. Prchajúci SiF 4 necháme pôsobi na kvapku roztoku molybdénanu amónneho zachytenú na ty inke. Kvapka sa sfarbí na žlto. ÚLOHA K2 Kvalitatívna analýza vybraných aniónov v neznámej modelovej vzorke Na základe pokynov a požiadaviek vyu ujúceho uskuto nite skupinové reakcie aniónov neznámej vzorke, dokážte prítomnos vybaných aniónov Výsledok Zo získaných experimentálnych výsledkov uve te prítomné anióny vo vzorke.

KVALITATÍVNA ANALÝZA

KVALITATÍVNA ANALÝZA KVALITATÍVNA ANALÝZA Existujú vypracované rôzne postupy kvalitatívnej chemickej analýzy. Dôraz sa pritom kladie na chemické reakcie, ktoré poskytuje analyzovaná vzorka po uvedení do roztoku s rôznymi skúmadlami.

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Analytické třídy kationtů

Analytické třídy kationtů Analytické třídy kationtů 1. sráží se HCl AgCl, Hg 2 Cl 2, PbCl 2 2. sráží se H 2 S v HCl a) (PbS ), Bi 2 S 3, CuS, CdS b) HgS, As 2 S 5, Sb 2 S 5, SnS 2 působením Na 2 S s NaOH HgS 2, AsS 4 3-, SbS 4

Více

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 Příklad 2.2.9. Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 + 4H 2 O reakce dimerního oxidu antimonitého s kyselinou

Více

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE Důkazové reakce kationtů a aniontů Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie Obsah Kationty Stříbro 9 Olovo 10 Rtuťný iont 11 Měď 11

Více

Reakce jednotlivých kationtů

Reakce jednotlivých kationtů Analýza kationtů Při důkazu kationtů se používají nejprve skupinová činidla. Ta srážejí celou skupinu kationtů. Kationty se tak mohou dělit do jednotlivých tříd. Například kationty I. třídy se srážejí

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY Naše společnost Puralab s.r.o. se zaměřuje na výrobu chemických látek, především pak na výrobu vysoce čistých látek, nejčastěji anorganických solí kovů. Jako doplňkový sortiment

Více

Analytická chemie předběžné zkoušky

Analytická chemie předběžné zkoušky Analytická chemie předběžné zkoušky Odběr a úprava vzorku homogenní vzorek rozmělnit, promíchat Vzhled vzorku (barva, zápach) barevné roztoky o Cr 3+, MnO 4- o Cu 2+ o Ni 2+, Cr 3+, Fe 2+ o CrO 2-4, [Fe(CN)

Více

Kvalitativní analytická chemie

Kvalitativní analytická chemie Kvalitativní analytická chemie Úvod: Při kvalitativní analýze zjišťujeme složení neznámého vzorku. Obvykle určujeme samostatně kation i anion. Podle charakteru reakcí s určitými činidly jsou kationty i

Více

Součástí cvičení je krátký test.

Součástí cvičení je krátký test. 1 KVALITATIVNÍ ANORGANICKÁ ANALÝZA Laboratorní úloha č.3 KATIONTY TVOŘÍCÍ HYDROXIDY A AMFOTERNÍ HYDROXIDY DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 1. Prostudujte si dále uvedený návod 2. Na základě informací ze skript (str. 15

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Názvy slou enin. íslovkové p edpony

Názvy slou enin. íslovkové p edpony Názvy slou enin Název slou eniny se skládá z podstatného a p ídavného jména. Podstatné jméno udává druh chemické slou eniny. Název je bu obecný (kyselina, hydroxid,...), nebo je odvozen od elektronegativní

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Součástí cvičení je krátký test.

Součástí cvičení je krátký test. 1 KVALITATIVNÍ ANORGANICKÁ ANALÝZA Laboratorní úloha č.1 KATIONTY TVOŘÍCÍ NEROZPUSTNÉ CHLORIDY A SÍRANY, KATION NH 4 + DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 1. Prostudujte si dále uvedený návod 2. Prostudujte si text v Příloze

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem

Více

2. CHEMICKÉ ROVNICE 2. 1. Obecné zásady

2. CHEMICKÉ ROVNICE 2. 1. Obecné zásady 2. CHEMICKÉ ROVNICE 2. 1. Obecné zásady Chemickými rovnicemi vyjadřujeme chemické reakce, t.j. děje, při kterých spolu reagují a současně zanikají výchozí látky reaktanty a vznikají látky nové produkty

Více

PŘÍPRAVA NA URČOVÁNÍ NEZNÁMÉHO VZORKU

PŘÍPRAVA NA URČOVÁNÍ NEZNÁMÉHO VZORKU PŘÍPRAVA NA URČOVÁNÍ NEZNÁMÉHO VZORKU Doplněk ke skriptu: Nekvindová, P.; Švecová, B.; Špirková, J. Laboratorní deník pro laboratoře z anorganické chemie I, 1st ed.; VŠCHT Praha: Praha, 201. Ing. Pavla

Více

Laboratórne cvičenie č. 6

Laboratórne cvičenie č. 6 Laboratórne cvičenie č. 6 Dátum: 24.04.2015 Meno: Katarína Zdráhalová Téma: Bielkoviny Spolupracovníci: Filip Kubus Úlohy: 1. Dôkaz bielkovín vo vaječnom bielku Pomôcky: kadička, lyžička, skúmavky, držiak

Více

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II POKYNY nejprve si prostuduj teoretickou část s uvedenými typovým příklady jakmile si budeš jist, že teoretickou část zvládáš, procvič si své dovednosti na příkladech k procvičování jako doplňující úlohu

Více

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina Stříbro Stříbro Stříbro latinsky Argentum Značka Ag protonové číslo 47 relativní atomová hmotnost 107,8682 Paulingova elektronegativita 1,93 elektronová konfigurace [Kr]] 4d 5s 1 teplota tánít 1234,93

Více

Odměrná analýza, srážecí titrace

Odměrná analýza, srážecí titrace Odměrná analýza, srážecí titrace precipitační titrace = absolutní metoda založená na měření objemu odměrné stanovení, při němž vznikají málo rozpustné sloučeniny (sraženiny) nebo málo disociované sloučeniny

Více

POZNÁMKY K PRÍPRAVE PRAKTICKEJ ČASTI

POZNÁMKY K PRÍPRAVE PRAKTICKEJ ČASTI POZNÁMKY K PRÍPRAVE PRAKTICKEJ ČASTI Chemická olympiáda kategória C 51. ročník šk. rok 2014/2015 Domáce kolo Mária Linkešová Maximálne 40 bodov (b), resp. 143 pomocných bodov (pb) Pri prepočte pomocných

Více

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Vyčíslování chemických rovnic Klíčová slova kapitoly B: Zachování druhu atomu, zachování náboje, stechiometrický koeficient, rdoxní děj Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly

Více

Schéma dělení kationtů I. třídy

Schéma dělení kationtů I. třídy Schéma dělení kationtů I. třídy Do 1. třídy (sulfanového způsobu dělení kationtů) patří tyto kationty: Ag +, Pb 2+, Hg 2 2+ Skupinovým činidlem je zředěná kyselina chlorovodíková produktem jsou chloridy.

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY TEST Úkol č. 1 Doplň následující text správnými informacemi o prvcích 17. skupiny: Prvky 17. skupiny periodické soustavy prvků jsou společným názvem označovány halogeny. Do této

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Učebnice pro studenty 3. ročníku Gymnázia Botičská, kteří navštěvují seminář z chemie Sestavil: Stanislav Luňák verze 2010

Učebnice pro studenty 3. ročníku Gymnázia Botičská, kteří navštěvují seminář z chemie Sestavil: Stanislav Luňák verze 2010 Analytická chemie Učebnice pro studenty 3. ročníku Gymnázia Botičská, kteří navštěvují seminář z chemie Sestavil: Stanislav Luňák verze 2010 Obsah příručky: 1. Úvod do analytické chemie... 2 2. Chemikálie,

Více

Soli. Vznik solí. Názvosloví solí

Soli. Vznik solí. Názvosloví solí Soli Vznik solí Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů ( popř. amonného kationtu NH4 + ) a aniontů kyselin. Např. KNO 3 obsahuje draselný kationt K + a aniont kyseliny dusičné NO 3, NaCl

Více

Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek

Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek Připomínka českého chemického názvosloví Oxidační vzorec přípona příklad stupeň oxidu I M 2 O -ný Na 2 O sodný

Více

Cvičení z analytické chemie 1 Analytická chemie kvalitativní

Cvičení z analytické chemie 1 Analytická chemie kvalitativní VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA Ústav chemických léčiv Cvičení z analytické chemie 1 Analytická chemie kvalitativní Jiří Pazourek Iva Kapustíková Klára Odehnalová Tato

Více

Redoxní reakce - rozdělení

Redoxní reakce - rozdělení zdroj: http://xantina.hyperlink.cz/ Redoxní reakce - rozdělení Redoxní reakce můžeme rozdělit podle počtu atomů, které během reakce mění svá oxidační čísla. 1. Atomy dvou prvků mění svá oxidační čísla

Více

KOMPLEXOTVORNÉ REAKCE

KOMPLEXOTVORNÉ REAKCE KOMPLEXOTVORNÉ REAKCE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Cvičení z analytické chemie ZS 2014/2015 Komplexní sloučeniny - ligandy (L) se váží k centrálnímu atomu (M) - komplexem může být elektroneutrální nebo nabitý

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK LABORATORNÍ PRÁCE Č. 24 KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK PRINCIP Organická kvalitativní elementární analýza zkoumá chemické složení organických látek, zabývá se identifikací jednotlivých

Více

CHEMICKÉ LÁTKY V POMARANČI

CHEMICKÉ LÁTKY V POMARANČI CHEMICKÉ LÁTKY V POMARANČI Experimenty k téme voda v pomaranči 1. Meranie ph Pomôcky a chemikálie : Chemický kufrík, pomaranč Postup práce : Ovocie si nakrájame na drobné kúsky, dáme do skúmavky alebo

Více

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo Otázka: Vodík, kyslík Předmět: Chemie Přidal(a): Prang Vodík 1. Charakteristika 1 1 H 1s 1 ; 1 proton, jeden elektron nejlehčí prvek výskyt: volný horní vrstva atmosféry, vesmír - elementární vázaný- anorganické,

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Názvosloví anorganických sloučenin Oxidační číslo udává náboj, kterým by byl atom prvku nabit, kdyby všechny elektrony vazeb v molekule patřily elektronegativnějším vazebným partnerům (atomům) udává náboj,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Ocel lakovaná. pozinkovaná. Koncentrace. Ocel

Ocel lakovaná. pozinkovaná. Koncentrace. Ocel Chemická odolnost materiálů - orientační srovnání Ano ve světle zeleném poli znamená, že lze materiál použít. Ano- v tmavě zeleném poli znamená, že materiál lze použít dočasně s výhradami. Ne* ve žlutém

Více

ANORGANICKÁ KVALITATIVNÍ (SEMI)MIKROANALÝZA

ANORGANICKÁ KVALITATIVNÍ (SEMI)MIKROANALÝZA ANORGANICKÁ KVALITATIVNÍ (SEMI)MIKROANALÝZA Měřítka analytické laboratorní techniky Zkoušky na suché cestě Převádění vzorku do roztoku Předběžné zkoušky na mokré cestě Klasifikace a důkazy kationtů Klasifikace

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-11 Téma: Soli Střední škola ok: 2012 2013 Varianta: A Soli Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník SOLI sůl je sloučenina, která se skládá z iontu kovu a

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Kvalitativní analýza - prvková. - organické

Kvalitativní analýza - prvková. - organické METODY - chemické MATERIÁLY - anorganické - organické CHEMICKÁ ANALÝZA ANORGANICKÉHO - iontové reakce ve vodných roztocích rychlý, jednoznačný a často kvantitativní průběh kationty, anionty CHEMICKÁ ANALÝZA

Více

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 49. ročník, školský rok 2012/2013 Kategória A. Celoštátne kolo

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 49. ročník, školský rok 2012/2013 Kategória A. Celoštátne kolo SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 49. ročník, školský rok 2012/2013 Kategória A Celoštátne kolo RIEŠENIE A HODNOTENIE PRAKTICKÝCH ÚLOH RIEŠENIE A HODNOTENIE PRAKTICKÝCH ÚLOH Z ANALYTICKEJ

Více

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 50. ročník, školský rok 2013/2014 Kategória C Školské kolo TEORETICKÉ ÚLOHY ÚLOHY ŠKOLSKÉHO KOLA Chemická olympiáda kategória C 50. ročník školský

Více

2. Laboratorní den Příprava jodičnanu draselného oxidačně-redukční reakce v roztoku. 15 % přebytek KMnO 4. jméno: datum:

2. Laboratorní den Příprava jodičnanu draselného oxidačně-redukční reakce v roztoku. 15 % přebytek KMnO 4. jméno: datum: 2. Laboratorní den 2.2.4. Příprava jodičnanu draselného oxidačně-redukční reakce v roztoku Str. 91 správné provedení oxidačně-redukční reakce v roztoku krystalizace produktu z připraveného roztoku soli

Více

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý 1. Máte k dispozici 800 gramů 24% roztoku. Vy ale potřebujete jen 600 gramů 16% roztoku. Jak to zařídíte? Kolik roztoku odeberete a jaké množstvím vody přidáte? 2. Jodičnan draselný reaguje s oxidem siřičitým

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Vplyv aniónov na sorpciu

Vplyv aniónov na sorpciu UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA Vplyv aniónov na sorpciu 99m TcO 4- na Sn-hydroxyapatit JADROVÁ CHÉMIA V ŠKOLSTVE, VÝSKUME, PRIEMYSLE A PREVÁDZKE JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ Modra-Harmónia

Více

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák Praha 2016 1 Protolytické rovnováhy 1.1 Vypočítejte

Více

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny - jsou to d-prvky, nazývají se také přechodné prvky - v PSP jsou umístěny mezi s a p prvky - nacházejí se ve 4. 7. periodě - atomy přechodných prvků mají

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Praktické cvičenie č. 2 z predmetu Analýza liečiv

Praktické cvičenie č. 2 z predmetu Analýza liečiv Praktické cvičenie č. 2 z predmetu Analýza liečiv A. Teoretická príprava na praktické cvičenie vysvetlenie princípu chemických reakcii skúšok totožnosti skupín uvedených v pracovných postupoch. Zdroj teoretickej

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST PRACOVNÍ LIST 1. Pojmenuj kyselinu a odděl aniontovou skupinu. H 2 SO 4 HClO 3 H 2 SO 3 H 2 CO 3 H 2 SiO 4 HCl HNO 3 H 2 Se HClO H 2 WO 4

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_173 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle

dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle Na azbestovou síťku navršíme hromádku (2 lžičky) (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, kterou zapálíme hořící špejlí. tepelný rozklad dichromanu (NH 4 ) 2 Cr

Více

04 CHEMICKÉ REAKCIE OXIDAČNO - REDUKČNÉ

04 CHEMICKÉ REAKCIE OXIDAČNO - REDUKČNÉ 76 04 CHEMICKÉ REAKCIE OXIDAČNO - REDUKČNÉ Najjednoduchším vyjadrením chemickej reakcie je rovnica, kde na ľavej strane uvádzame látky do reakcie vstupujúce a na pravej strane rovnice sa nachádzajú reakčné

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ 5.1. Úvod V malých koncentrací je železo běžnou součástí vod. V povrchových vodách se železo vyskytuje obvykle v setinách až desetinách

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 19 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH06

DUM VY_52_INOVACE_12CH06 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH06 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE Jana Sobotníková ZÁKLADÍ AALYTIKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie ke stažení v SIS nebo Moodle www.natur.cuni.cz/~suchan suchan@natur.cuni.cz jana.sobotnikova@natur.cuni.cz telefon: 221 951 230 katedra

Více

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT Sloučeniny, jejichž stavební částice (molekuly, ionty) jsou tvořeny atomy dvou různých chemických prvků. Obecný vzorec: M m X n M - prvek s kladným oxidačním číslem OM X - prvek se záporným oxidačním číslem

Více

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 49. ročník, školský rok 2012/2013 Kategória C. Študijné kolo

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 49. ročník, školský rok 2012/2013 Kategória C. Študijné kolo SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 49. ročník, školský rok 2012/201 Kategória C Študijné kolo RIEŠENIE A HODNOTENIE TEORETICKÝCH ÚLOH RIEŠENIE A HODNOTENIE ÚLOH Z ANORGANICKEJ A VŠEOBECNEJ

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

Reakce organických látek

Reakce organických látek Pavel Lauko 5.2.2002 DI I. roč. 3.sk. Reakce organických látek 1. Příprava methanu dekarboxylací octanu sodného Roztoky a materiál: octan sodný, natronové vápno, manganistan draselný, cyklohexan. Postup:

Více

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MĚŘÍME STUPEŇ KYSELOSTI STUPNICE ph SLOUŽÍ K URČOVÁNÍ STUPNĚ KYSELOSTI NEBO ZÁSADITOSTI HODNOCENÍ JE

Více

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI)

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI) Názvosloví anorganických sloučenin České názvosloví je jednoznačné Názvosloví anorganických sloučenin Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda Systematické Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík

Více

II. Chemické názvosloví

II. Chemické názvosloví II. Chemické názvosloví 1. Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a jiného prvku. Názvy oxidů jsou dvouslovné. Tvoří je podstatné jméno oxid (postaru kysličník) a přídavné jméno utvořené od názvu prvku

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

16.5.2010 Halogeny 1

16.5.2010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny Prvky VII.A skupiny: F, Cl, Br, I,(At) Obecnávalenčníkonfigurace:ns np 5 Pro plné zaplnění valenční vrstvy potřebují 1 e - - nejčastější sloučeniny s oxidačním číslem

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Název: Halogeny II - halogenidy

Název: Halogeny II - halogenidy Název: Halogeny II - halogenidy Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek:

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Více

Analytické experimenty vhodné do školní výuky

Analytické experimenty vhodné do školní výuky Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie a Katedra analytické chemie Kurs: Současné pojetí experimentální výuky chemie na ZŠ a SŠ Analytické experimenty vhodné

Více

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Poznámky pre učiteľa Téma: Sacharidy Ciele: - charakterizovať vlastnosti, štruktúru, zloženie, využitie a výskyt sacharidov - popísať základné vlastnosti D-glukózy a

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Tříprvkové sloučeniny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza Soli Soli jsou iontové sloučeniny vzniklé neutralizační reakcí. Např. NaCl je sůl vzniklá reakcí kyseliny HCl a zásady NaOH. Př.: Napište neutralizační reakce jejichž produktem jsou CH 3 COONa, NaCN, NH

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

Soli. Názvosloví, vznik a použití solí, hydrogensoli a hydráty solí, hnojiva, použití solí ve stavebnictví

Soli. Názvosloví, vznik a použití solí, hydrogensoli a hydráty solí, hnojiva, použití solí ve stavebnictví Soli Názvosloví, vznik a použití solí, hydrogensoli a hydráty solí, hnojiva, použití solí ve stavebnictví Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (nebo amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin.

Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (nebo amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin. Soli Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

Aktivizujúce úlohy k téme tuky Aktivizujúce úlohy k téme tuky Poznámky pre učiteľa Téma: Tuky Ciele: - charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, vlastností, významu a zastúpenia vo výžive človeka - charakterizovať výskyt

Více

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Oxidy, sulfidy, halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny, redoxní reakce

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_CHK4_5860 ŠAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Import Excel Univerzál

Import Excel Univerzál Import Excel Univerzál PRÍKLAD Ako jednoducho postupova pri importe akéhoko vek súboru z MS Excel do programu CENKROS plus, ktorý má podobu rozpo tu (napr. rozpo et vytvorený v inom programe)? RIEŠENIE

Více

Teoretický protokol ze cvičení 6. 12. 2010 Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika

Teoretický protokol ze cvičení 6. 12. 2010 Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika Úloha: Karboxylové kyseliny, č. 3 Úkoly: Příprava kys. mravenčí z chloroformu Rozklad kys. mravenčí Esterifikace Rozklad kys. šťavelové Příprava kys. benzoové oxidací toluenu Reakce kys. benzoové a salicylové

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více